Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o investicionim fondovima RS

 

ZAKON O INVESTICIONIM FONDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE


("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 92/2006, 82/2015 i 94/2019 i 64/2022)

I - OSNOVNE ODREDBE

1. Odre─Ĺenje pojmova

─îlan 1

Ovim zakonom propisuju se:

a) uslovi osnivanja i rada investicionih fondova i društava za upravljanje investicionim fondovima,

b) emisije i prodaja udjela i akcija,

v) otkupa udjela,

g) promovisanje fondova,

d) poslovi koje za fondove obavljaju treća lica,

─Ĺ) nadzor nad radom fondova, dru┼ítava za upravljanje, banke depozitara i lica koja obavljaju prodaju udjela i akcija.

─îlan 2

Pojedini pojmovi kori┼í─çeni u ovom zakonu imaju sljede─ça zna─Źenja:

"Dru┼ítvo za upravljanje" - akcionarsko dru┼ítvo ili dru┼ítvo sa ograni─Źenom odgovorno┼í─çu sa sjedi┼ítem u Republici Srpskoj, koje je dobilo dozvolu Komisije za obavljanje poslova osnivanja i upravljanja investicionim fondovima,

"Dr┼żava ─Źlanica" - dr┼żava ─Źlanica Evropske unije,

"Mati─Źna dr┼żava ─Źlanica" - dr┼żava ─Źlanica Evropske unije u kojoj je registrovano dru┼ítvo za upravljanje,

"Banka depozitar" - banka koju izabere dru┼ítvo za upravljanje i koja, na osnovu ugovora s dru┼ítvom za upravljanje i po njegovom nalogu, obavlja poslove banke depozitara odre─Ĺene ovim zakonom,

"Investicioni fond" (u daljem tekstu: Fond) je institucija kolektivnog ulaganja, ─Źiji je jedini cilj da prikuplja nov─Źana sredstva i da ih u skladu sa unaprijed odre─Ĺenom investicionom politikom ula┼że u razli─Źite vrste imovine radi ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja,

"Otvoreni investicioni fond" - otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom, otvoreni investicioni fond sa privatnom ponudom, otvoreni alternativni investicioni fond sa privatnom ponudom,

"Zatvoreni investicioni fond" - zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom,

"Akcionar zatvorenog investicionog fonda" ili "Akcionar" - fizi─Źko ili pravno lice koje po objavljivanju javne ponude nazna─Źene u prospektu fonda u cijelosti uplati cijenu emisije akcija ili akcije stekne od postoje─çeg akcionara na osnovu valjanog pravnog posla, u skladu sa odredbama ovog zakona,

"Vlasnik udjela u otvorenom investicionom fondu" ili "Vlasnik udjela" - fizi─Źko ili pravno lice koje na osnovu javne ili privatne ponude za prodaju udjela u otvorenom fondu u cijelosti uplati nov─Źana sredstva na ra─Źun fonda radi sticanja udjela u odre─Ĺenom fondu ili stekne u fondu od postoje─çeg vlasnika udjela na osnovu valjanog pravnog posla, u skladu sa odredbama ovog zakona,

"Profesionalni investitor" - investitor koji ispunjava uslove utvr─Ĺene zakonom kojim se ure─Ĺuje tr┼żi┼íte hartija od vrijednosti,

"Mali investitor"’ - investitor koji nije profesionalni investitor,

"Komisija" - Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske,

"Povezana lica" u smislu ovog zakona su pravna i fizi─Źka lica koja su me─Ĺusobno povezana vlasni┼ítvom na kapitalu ili upravljanjem kapitalom, sa 20% ili vi┼íe glasa─Źkih prava ili kapitala ili na drugi na─Źin povezana radi postizanja zajedni─Źkih poslovnih ciljeva, tako da poslovanje i rezultati poslovanja jednog lica mogu zna─Źajno uticati na poslovanje, odnosno rezultate poslovanja drugog lica.

Povezanim licima smatraju se i:

a) lica koja su me─Ĺusobno povezana:

1) tako da jedno lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima u skladu sa ovom alinejom, zajedno, posredno ili neposredno, u─Źestvuju u drugom licu,

2) tako da u oba lica u─Źe┼í─çe ima isto lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima u skladu sa ovom alinejom,

3) na na─Źin propisan zakonom kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih dru┼ítava i

4) kao ─Źlanovi upravnog odbora i drugih organa u dru┼ítvu u kojem obavljaju tu funkciju, odnosno u kojem su zaposleni, i ─Źlanovi u┼że porodice tih lica;

b) ─Źlanovi u┼że porodice:

1) supru┼żnici, odnosno lica koja ┼żive u vanbra─Źnoj zajednici,

2) potomci i preci u pravoj liniji neograni─Źeno,

3) srodnici do tre─çeg stepena srodstva u pobo─Źnoj liniji, uklju─Źuju─çi i srodstvo po tazbini,

4) usvojilac i usvojenici i potomci usvojenika i

5) staralac i štićenici i potomci štićenika,

"Povezana lica fonda" su dru┼ítvo za upravljanje, zaposleni i lica u organima dru┼ítva, banka depozitar, advokat, odnosno advokatska kancelarija, revizor i poreski savjetnik koji se nalaze u ugovornom odnosu po osnovu pru┼żanja usluga fondu, kao i svako drugo lice koje je u prethodne dvije kalendarske godine zaklju─Źilo ugovor o obavljanju usluga za potrebe fonda,

"Investitor" - vlasnik udjela u otvorenom investicionom fondu, odnosno akcionar zatvorenog investicionog fonda

"Kvalifikovano u─Źe┼í─çe" - direktno ili indirektno u─Źe┼í─çe u dru┼ítvu za upravljanje, koje predstavlja 10% ili vi┼íe udjela u osnovnom kapitalu ili glasa─Źkim pravima, ili koje omogu─çava ostvarivanje zna─Źajnog uticaja na upravljanje dru┼ítvom za upravljanje,

"Alternativni investicioni fond" (u daljem tekstu: AIF) - investicioni fond koji prikuplja sredstva od ve─çeg broja investitora sa namjerom da ih ula┼że u skladu sa unaprijed utvr─Ĺenom strategijom i ciljem ulaganja investicionog fonda u korist tih vlasnika udjela (u skladu sa glavom XI ovog zakona),

"Otvoreni AIF" - posebna imovina, koja nema svojstvo pravnog lica, a koju osniva i kojom upravlja dru┼ítvo za upravljanje AIF-om (u daljem tekstu: DUAIF), u svoje ime i za zajedni─Źki ra─Źun vlasnika udjela u AIF-u, u skladu sa glavom XI ovog zakona, pravilima poslovanja ili prospektom tog AIF-a, kada postoji obaveza njegovog objavljivanja,

"Profesionalni investitor u AIF" - mali investitor koji ispunjava uslove utvr─Ĺene ovim zakonom,

"Instrumenti ┬ásli─Źni ┬ávlasni─Źkim instrumentima"

- vrsta instrumenata finansiranja koja predstavlja kombinaciju vlasni─Źkog kapitala i duga, pri ─Źemu je profit od takvih instrumenata povezan sa dobiti ili gubitkom pravnog lica u koje je alternativni investicioni fond ulo┼żio svoju imovinu, a otplata instrumenata u slu─Źaju neispunjenja obaveza nije potpuno obezbije─Ĺena,

"Finansijska poluga" - svaka metoda pomo─çu koje dru┼ítvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima pove─çava izlo┼żenost alternativnog investicionog fonda kojim upravlja, bilo pozajmljivanjem novca ili hartija od vrijednosti, bilo zauzimanjem pozicija sa derivatima u koje je ugra─Ĺena finansijska poluga ili na drugi na─Źin.

─îlan 3

(1)┬áFond je pravno lice ili posebna imovina, ─Źije je osnivanje i poslovanje odre─Ĺeno ovim zakonom.

(2)┬áU smislu ovog zakona i nezavisno od toga da li je u ponudi imenovano ili opisano kao takvo, fondom se smatra i svaki pravni subjekt, dru┼ítvo ili posebna imovina, bez obzira na pravni oblik, u kojoj se u─Źe┼í─çe bilo putem akcija, udjela ili kakvog prava - nudi sa ciljem prikupljanja uloga u gotovom novcu te sa izri─Źitom namjerom ulaganja vi┼íe od 60% tih uloga u portfelj hartija od vrijednosti, nov─Źanih depozita i svih drugih vrsta imovine, pri ─Źemu investitori nemaju svakodnevni nadzor nad dono┼íenjem odluka o ulaganjima, a osnovni cilj je osigurati investitorima povrat na njihova ulaganja, i to bilo u dobiti ili kakvoj drugoj koristi.

─îlan 4

(1) Fondom iz ─Źlana 3. ovog zakona ne smatraju se:

a) banke,

b) društva za osiguranje,

v) penzijski fondovi,

g)┬áostala pravna lica koja ula┼żu vlastita sredstva,

d)┬á─Źlanovi porodice koji zajedni─Źki ula┼żu,

─Ĺ) druga lica koja su izuzeta zakonima Republike Srpske ili me─Ĺunarodnim ugovorima koje je Bosna i Hercegovina potpisala ili im pristupila.

(2) Odredbe stava 1. ovog ─Źlana ne odnose se na status, prava i obaveze koje ta lica imaju na osnovu drugih zakona, propisa ili me─Ĺunarodnih ugovora.

2. Registar fondova

─îlan 5

(1) Fondovi se upisuju u registar fondova Republike Srpske (u daljem tekstu: registar fondova).

(2)┬áU registar fondova upisuju se fondovi i svi podaci odre─Ĺeni ovim zakonom i Pravilnikom o sadr┼żaju i na─Źinu vo─Ĺenja registra fondova te promjene tih podataka.

(3) Registar fondova vodi Komisija.

─îlan 6

Upis u registar fondova vrši se na osnovu zahtjeva za izdavanje dozvole za rad fonda i prijave upisa u registar fondova koji podnosi društvo za upravljanje.

─îlan 7

(1)┬áPrilikom izdavanja dozvole za rad i dono┼íenja odluke o upisu u registar fondova, Komisija svakom fondu odre─Ĺuje identifikacioni broj fonda.

(2)┬áIdentifikacioni broj odre─Ĺuje se svakom fondu kod upisa u registar i mora biti jedinstven, nepromjenljiv i neponovljiv.

─îlan 8

Odluka Komisije o upisu u registar fondova objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

─îlan 9

Upis u registar fondova ima pravno dejstvo prema tre─çim licima narednog dana od dana upisa u registar fondova ako ovim zakonom ili Pravilnikom o sadr┼żaju i na─Źinu vo─Ĺenja registra nije druga─Źije propisano.

3. Javna i privatna ponuda i vrste fondova

─îlan 10

Za privatnu ili javnu ponudu u Republici Srpskoj svaki fond mora imati odobrenje Komisije u skladu sa postupcima propisanim ovim zakonom i drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

─îlan 11

(1)┬áJavna ponuda je bezuslovni poziv za kupovinu udjela ili akcija u fondu upu─çen neodre─Ĺenom broju lica, na na─Źin odre─Ĺen ovim zakonom.

(2) Smatra se da je ponuda fonda javna, osim:

a)┬áako je usmjerena isklju─Źivo prema ograni─Źenoj grupi koja odgovara zna─Źenju pojma profesionalnih investitora u skladu sa ovim zakonom,

b)┬áako se zahtjevi za upis mogu prihvatiti samo od lica koja odgovaraju zna─Źenju pojma profesionalnih investitora u skladu sa ovim zakonom.

(3)┬áPrivatna ponuda je bezuslovni poziv za kupovinu udjela ili akcija u fondu upu─çen odre─Ĺenom broju lica, na na─Źin odre─Ĺen ovim zakonom.

(4)┬áU slu─Źaju privatne ponude, profesionalni investitori svoj status dokazuju potpisom izjave kojom navode da u trenutku kupovine udjela ispunjavaju uslove iz ─Źlana 2. ovog zakona.

(5)┬áDru┼ítvo za upravljanje ne odgovara za potpunost i istinitost izjave iz prethodnog stava ovog ─Źlana, kao ni za naknadno promijenjene okolnosti koje se odnose na ispunjavanje uslova zahtijevanih za sticanje statusa profesionalnog investitora.

(6)┬áKomisija ─çe bli┼że propisati javnu i privatnu ponudu, vrste fondova sa javnom i privatnom ponudom, profesionalne investitore i najni┼że dopu┼ítene iznose upisa u slu─Źaju fondova sa privatnom ponudom.

─îlan 12

Kao fondove sa javnom ponudom Komisija mo┼że odobriti sljede─çe vrste investicionih fondova:

a) zatvoreni investicioni fond, uklju─Źuju─çi i zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom za ulaganje u hartije od vrijednosti koje nisu uvr┼ítene na slu┼żbeno berzansko tr┼żi┼íte i

b) otvoreni investicioni fond.

─îlan 13

Kao fondove sa privatnom ponudom Komisija mo┼że odobriti sljede─çe vrste investicionih fondova:

a) otvoreni investicioni fond sa privatnom ponudom,

b) alternativni investicioni fond.

─îlan 14

(1) U zavisnosti od vrste prete┼żnog ulaganja, podvrste investicionih fondova mogu biti:

a) akcijski fond, koji ima sredstva ulo┼żena prete┼żno u akcije ili u akcije i udjele akcijskih ciljnih fondova,

b) obvezni─Źki fond, koji ima sredstva prete┼żno ulo┼żena u obveznice ili u obveznice i udjele obvezni─Źkih ciljnih fondova ili druge oblike listiranog duga,

v) fond nov─Źanog tr┼żi┼íta, koji ima sredstva prete┼żno ulo┼żena u instrumente tr┼żi┼íta novca, nov─Źane depozite i udjele ciljnog fonda nov─Źanog tr┼żi┼íta, i

g) mje┼íoviti fond, koji ima ulo┼żena sredstva u razli─Źite vrste hartija od vrijednosti, instrumente tr┼żi┼íta novca, nov─Źane depozite i udjele ciljnog fonda nov─Źanog tr┼żi┼íta.

(2) Pod prete┼żnim ulaganjem iz stava 1. ovog ─Źlana podrazumijeva se da je najmanje 70% sredstava fonda ulo┼żeno u odre─Ĺenu vrstu imovine.

(3) Naziv investicionog fonda obavezno sadr┼żi oznaku iz koje je jasno vidljiva njegova podvrsta i nije dozvoljeno da sadr┼żava izraze koji bi investitore mogli dovesti u zabludu.

4. Osnovna ograni─Źenja

─îlan 15

(1) Javna ponuda u Republici Srpskoj dozvoljena je:

a) fondu osnovanom uz dozvolu Komisije, kojim upravlja društvo za upravljanje registrovano u Republici Srpskoj,

b)┬áfondu osnovanom na osnovu odobrenja nadle┼żnog organa dr┼żave ─Źlanice, koji posluje u skladu sa odredbama ovog zakona koje ure─Ĺuju poslovanje otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom.

(2)┬áFond iz stava 1. ta─Źke a) ovog ─Źlana ne mo┼że poslovati niti mo┼że promijeniti oblik u fond sa privatnom ponudom.

(3)┬áKomisija je ovla┼í─çena da propi┼íe uslove izdavanja dozvole za rad fondova iz stava 1. ovog ─Źlana.

─îlan 16

(1)┬áNijedno lice, bilo pravno ili fizi─Źko, ne mo┼że osnovati ni upravljati investicionim fondom iz ─Źlana 3. ovog zakona ako za to nije dobilo dozvolu Komisije.

(2)┬áNijedno lice, bilo pravno ili fizi─Źko, osim lica iz ─Źlana 186. ovog zakona, ne mo┼że obavljati poslove zastupanja u prodaji udjela ili akcija fondova.

(3)┬áKo bez ovla┼í─çenja ili dozvole Komisije obavlja neku od djelatnosti osnivanja i upravljanja investicionim fondom iz ─Źlana 3. ovog zakona, njegovom ponudom tre─çim licima na teritoriji Republike Srpske ili poslovima zastupanja u prodaji udjela ili akcija investicionog fonda ─Źini krivi─Źno djelo.

5. Primjena propisa

─îlan 17

(1) Poreski organ će na zahtjev društva za upravljanje, a u poreske svrhe, izdati potvrdu kojom se dokazuje poreski status investicionog fonda u Republici Srpskoj.

(2)┬áAko se poreskim propisima ne propi┼íe druga─Źije, u poreske svrhe, fond se smatra krajnjim vlasnikom hartija od vrijednosti, odnosno cjelokupne imovine fonda i krajnjim korisnikom ekonomskih koristi koje iz nje proizlaze.

─îlan 18

(1) Na poslovanje dru┼ítava za upravljanje i investicionih fondova na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuju odredbe propisa kojima se ure─Ĺuje tr┼żi┼íte hartija od vrijednosti, osim ako ovim zakonom ili propisom donesenim na osnovu ovog zakona nije utvr─Ĺeno druga─Źije.

(2) Na osnivanje i poslovanje dru┼ítava za upravljanje i investicionih fondova na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuju odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih dru┼ítava u slu─Źaju kada je to ovim zakonom ili propisom donesenim na osnovu ovog zakona izri─Źito utvr─Ĺeno.

(3) Društvo za upravljanje i investicioni fond mogu da vrše statusne promjene po prethodno pribavljenoj dozvoli Komisije.

(4) Na statusne promjene dru┼ítva za upravljanje shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih dru┼ítava.

(5) Komisija donosi akt kojim propisuje postupak i uslove za izdavanje dozvole iz stava 3. ovog ─Źlana.

II - DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE INVESTICIONIM FONDOVIMA

─îlan 19

Dru┼ítvo za upravljanje osniva se u pravnom obliku dru┼ítva sa ograni─Źenom odgovorno┼í─çu ili akcionarskog dru┼ítva, a predmet njegovog poslovanja je isklju─Źivo osnivanje investicionih fondova i upravljanje investicionim fondovima, odnosno ulaganje nov─Źanih sredstava u vlastito ime i za ra─Źun vlasnika udjela otvorenih investicionih fondova i u ime i za ra─Źun akcionara zatvorenih investicionih fondova te obavljanje drugih poslova odre─Ĺenih ovim zakonom.

─îlan 20

(1) Društvo za upravljanje ne smije imati kontrolni uticaj niti kontrolni udio u brokerskom društvu ili banci ovlašćenoj za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti.

(2)┬áDru┼ítvo za upravljanje ne mo┼że imati udio u banci depozitaru. Poslovanje banke depozitara i dru┼ítva za upravljanje ne mo┼że biti organizaciono povezano, niti na tim poslovima smiju biti zaposlena ista lica.

(3) Dru┼ítvu za upravljanje nije dozvoljeno da stekne udio ili druga prava u dru┼ítvu lica ili drugom pravnom licu na osnovu kojih bi neograni─Źeno odgovaralo za obaveze tog pravnog lica.

─îlan 21

(1)┬áRije─Źi: "dru┼ítvo za upravljanje fondovima", "investiciono dru┼ítvo", "uprava fondova", "investitor", "invest" ili "investirati", same ili zajedno sa drugim rije─Źima, smiju u nazivu firme ili njegovom dodatku upotrebljavati samo dru┼ítva za upravljanje investicionim fondovima sa svrhom ozna─Źavanja predmeta poslovanja te u promotivne svrhe.

(2)┬áStav 1. ovog ─Źlana ne odnosi se na dru┼ítva koja rije─Źi: "upravljati fondovima", "investicija", "investitor" ili "investirati" upotrebljavaju u kontekstu koji isklju─Źuje privid da je sadr┼żaj predmeta poslovanja usmjeren na osnivanje i upravljanje investicionim fondovima, odnosno ulaganje nov─Źanih sredstava u vlastito ime i za zajedni─Źki ra─Źun vlasnika udjela u otvorenom investicionom fondu, odnosno u ime i za ra─Źun zatvorenog investicionog fonda, te upravljanje tim sredstvima.

1. Osnovni kapital i adekvatnost kapitala društva za upravljanje

─îlan 22

(1)┬áNajni┼żi iznos osnovnog kapitala dru┼ítva za upravljanje je 250.000 KM. U slu─Źaju da ukupna neto vrijednost imovine fondova kojima upravlja pre─Ĺe protivvrijednost iznosa od 450 miliona KM, osnovni kapital dru┼ítva za upravljanje mora biti ve─çi za 0,02% iznosa za koji neto vrijednost imovine fondova kojima upravlja prelazi navedeni grani─Źni iznos, do najvi┼íeg iznosa osnovnog kapitala u visini od 15 miliona KM.

(2)┬áKomisija je ovla┼í─çena da propi┼íe oblik i iznos kapitala koji su dru┼ítva za upravljanje du┼żna odr┼żavati.

─îlan 22a

(1) Fizi─Źko ili pravno lice, samo ili zajedno sa povezanim licima, ne mo┼że bez dozvole Komisije ste─çi ili pove─çati udio u osnovnom kapitalu ili glasa─Źkim pravima u dru┼ítvu za upravljanje koji je jednak ili ve─çi od 10%, 20%, 33% ili 50%.

(2) Dozvolu za sticanje iz stava 1. ovog ─Źlana Komisija izdaje samo ako procijeni da se predlo┼żenim promjenama obezbje─Ĺuje odgovorno poslovanje dru┼ítva za upravljanje i ako ocijeni da to ne─çe uticati na obavljanje funkcije nadzora Komisije.

(3) Dozvola za sticanje iz stava 1. ovog ─Źlana va┼żi 12 mjeseci od dana izdavanja, a lice koje je dobilo dozvolu, a nije po─Źelo ili nije dovr┼íilo sticanje do nivoa do kojeg je dobilo dozvolu, du┼żno je da pribavi novu dozvolu ako namjerava da nastavi sticanje.

(4) Lice koje je dobilo dozvolu za sticanje iz stava 1. ovog ─Źlana du┼żno je da o zavr┼íetku sticanja obavijesti Komisiju u roku od osam dana od dana zadnjeg sticanja.

(5) Lice koje namjerava da smanji udio u osnovnom kapitalu ili glasa─Źkim pravima u dru┼ítvu za upravljanje ispod nivoa iz stava 1. ovog ─Źlana, za koji je dobilo dozvolu Komisije, du┼żno je da o tome obavijesti Komisiju u roku koji ne mo┼że biti kra─çi od osam ni du┼żi od 15 dana od dana zaklju─Źenja pravnog posla kojim svoj udio u cjelini ili djelimi─Źno prenosi na drugo lice.

(6) Akcije, odnosno udjeli dru┼ítva za upravljanje za koje Komisija nije dala dozvolu za sticanje iz stava 1. ovog ─Źlana ne daju pravo glasa.

(7) Komisija nala┼że licu da proda akcije, odnosno udjele iz stava 6. ovog ─Źlana, u roku koji ne mo┼że biti kra─çi od tri ni du┼żi od ┼íest mjeseci, ako to lice u roku od tri mjeseca od dana sticanja naknadno ne dobije dozvolu za sticanje.

(8) Komisija donosi akt kojim propisuje uslove za izdavanje dozvole za sticanje ili pove─çanje, te postupak za obavje┼ítavanje o smanjenju udjela u osnovnom kapitalu ili glasa─Źkim pravima u dru┼ítvu za upravljanje, kao i uslove za odre─Ĺivanje kriterijuma podobnosti lica koja namjeravaju da sti─Źu udio u osnovnom kapitalu ili glasa─Źkim pravima u dru┼ítvu za upravljanje.

─îlan 22b

(1) U postupku izdavanja dozvole iz ─Źlana 22a. ovog zakona, Komisija procjenjuje podobnost lica koje podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za sticanje, na osnovu sljede─çih kriterijuma:

a) ugleda tog lica,

b) ugleda i iskustva lica koje ─çe upravljati dru┼ítvom za upravljanje, u slu─Źaju odobravanja zahtjeva za izdavanje dozvole za sticanje,

v) finansijske situacije tog lica u odnosu na poslove dru┼ítva za upravljanje u kojem namjerava da sti─Źe udio u osnovnom kapitalu ili glasa─Źkim pravima,

g) mogu─çih posljedica na sposobnost dru┼ítva za upravljanje, na postupanje u skladu sa odredbama ovog i drugih zakona, ako to lice stekne udio u osnovnom kapitalu ili glasa─Źkim pravima i

d) postojanja razloga za sumnju da postoji, mo┼że do─çi do rizika ili se pove─çava rizik prilikom sticanja udjela u osnovnom kapitalu ili glasa─Źkim pravima, od pranja novca ili finansiranja terorizma, u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje spre─Źavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

(2) Kod procjene podobnosti lica na osnovu kriterijuma iz stava 1. ta─Źka g) ovog ─Źlana, Komisija procjenjuje organizaciju, procese i sisteme unutar grupacije, ─Źiji bi dio postalo dru┼ítvo za upravljanje ako to lice stekne udio u osnovnom kapitalu ili glasa─Źkim pravima, kao i njihov uticaj na mogu─çnost sprovo─Ĺenja efikasnog nadzora, efikasne razmjene informacija izme─Ĺu nadle┼żnih organa i podjele nadle┼żnosti i odgovornosti za nadzor izme─Ĺu nadle┼żnih nadzornih organa.

(3) Ukoliko istovremeno odlu─Źuje o dva ili vi┼íe zahtjeva za izdavanje dozvole za sticanje udjela u osnovnom kapitalu ili glasa─Źkim pravima u dru┼ítvu za upravljanje, Komisija je du┼żna sva lica koja su podnijela zahtjev za izdavanje dozvole za sticanje tretirati ravnopravno.

(4) Komisija je du┼żna rije┼íiti zahtjev za izdavanje dozvole za sticanje u roku utvr─Ĺenim zakonom kojim se ure─Ĺuje op┼íti upravni postupak.

(5) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da najmanje jedanput godi┼ínje obavijesti Komisiju o imenima akcionara koji posjeduju kvalifikovano u─Źe┼í─çe i visini kvalifikovanog u─Źe┼í─ça.

(6) Ako procijeni da postoji opasnost od uticaja lica koja su stekla kvalifikovano u─Źe┼í─çe na pa┼żljivo i bonitetno upravljanje dru┼ítvom, Komisija je ovla┼í─çena da dru┼ítvu za upravljanje nalo┼żi otklanjanje utvr─Ĺenih nedostataka, uklju─Źuju─çi i suspenziju prava glasa tim licima.

(7) Komisija je ovla┼í─çena da licu koje je steklo kvalifikovano u─Źe┼í─çe oduzme dozvolu za sticanje ako:

a) je lice dobilo dozvolu na osnovu neistinitih, neta─Źnih ili podataka koji dovode u zabludu ili na drugi nepropisan na─Źin,

b) lice prestane da ispunjava propisane uslove na osnovu kojih je dozvola izdata.

(8) U slu─Źaju iz stava 7. ovog ─Źlana, Komisija nala┼że licu kojem je oduzeta dozvola za sticanje kvalifikovanog u─Źe┼í─ça da proda akcije, odnosno udjele dru┼ítva za upravljanje u roku koji ne mo┼że biti kra─çi od tri ni du┼żi od ┼íest mjeseci, a akcije, odnosno udjeli za koje je Komisija oduzela dozvolu za sticanje u skladu sa ovim ─Źlanom ne daju pravo glasa.

2. Predmet poslovanja društva za upravljanje

─îlan 23

(1) Djelatnosti društva za upravljanje su:

a) osnovna djelatnost, koja obuhvata osnivanje i upravljanje investicionim fondom,

b) dodatne djelatnosti:

1) upravljanje portfeljom na diskrecionoj i pojedina─Źnoj osnovi u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje tr┼żi┼íte hartija od vrijednosti,

2) pru┼żanje savjetodavnih usluga klijentima u vezi sa poslovanjem sa hartijama od vrijednosti (poslovi investicionog savjetovanja) u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje tr┼żi┼íte hartija od vrijednosti.

(2) Poslovi upravljanja investicionim fondovima obuhvataju:

a) upravljanje imovinom fonda,

b) promovisanje investicionih fondova i prodaju udjela u otvorenim investicionim fondovima, odnosno akcija u zatvorenim investicionim fondovima,

v) administrativne poslove:

1)┬ávo─Ĺenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvje┼ítaja,

2) odnose sa investitorima,

3)┬áutvr─Ĺivanje vrijednosti imovine fonda i obra─Źun cijene udjela,

4)┬áuskla─Ĺivanje poslovanja dru┼ítva sa zakonima i mjerodavnim propisima,

5) objavljivanje i obavještavanje akcionara i vlasnika udjela,

6) isplata akcionara, odnosno vlasnika udjela iz imovine ili dobiti fonda,

7) isplata udjela u otvorenom investicionom fondu,

8)┬ávo─Ĺenje registra vlasnika udjela, odnosno akcionara,

9)┬ávo─Ĺenje arhive u skladu sa odredbama ovog zakona,

10) ostale administrativne poslove koje odobri Komisija.

(3) Pored djelatnosti iz stava 1. ovog ─Źlana, dru┼ítvo za upravljanje mo┼że da obavlja i djelatnosti upravljanja:

a) AIF-om osnovanim u skladu sa odredbama ovog zakona, koji je subjekt nadzora Komisije, i pod uslovom da za to dobije dozvolu Komisije,

b) fondovima osnovanim u skladu sa posebnim zakonima, ako je od Komisije pribavilo dozvolu za upravljanje takvim fondovima.

(4) Dru┼ítvu za upravljanje koje nema dozvolu za obavljanje osnovne djelatnosti Komisija ne mo┼że izdati ┬ádozvolu za obavljanje dodatnih djelatnosti iz stava 1. ta─Źka b) i stava 3. ovog ─Źlana.

(5) Na uslove za izdavanje dozvole za obavljanje dodatnih djelatnosti, na─Źin obavljanja poslova i nadzor nad obavljanjem djelatnosti iz stava 1. ta─Źka b) ovog ─Źlana primjenjuju se odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje tr┼żi┼íte hartija od vrijednosti.

(6) Komisija donosi akt kojim propisuje uslove i postupak izdavanja dozvole za obavljanje osnovne i dodatne djelatnosti dru┼ítva za upravljanje, te drugih djelatnosti propisanih ovim zakonom, kao i na─Źin izvje┼ítavanja o tim poslovima.

─îlan 24

(1)┬áDru┼ítvo za upravljanje ne mo┼że poslove iz ─Źlana 23. stav 2. t. a) i b) ovog zakona prenijeti na tre─çe lice. Izuzetno, dru┼ítvo za upravljanje mo┼że, uz prethodno odobrenje Komisije, prenijeti preostale poslove iz ─Źlana 23. stav 2. ta─Źka v) ovog zakona na tre─çe lice ali isklju─Źivo sa ciljem pove─çanja efikasnosti obavljanja navedenih poslova.

(2)┬áKomisija je ovla┼í─çena da propi┼íe postupak i vrste poslova koje dru┼ítvo za upravljanje mo┼że prenijeti na tre─çe lice.

(3) Prenošenjem poslova na treće lice ne smije se umanjiti efikasnost nadzora nad društvom za upravljanje i fondom i ugroziti interesi investitora.

3. Uslovi i na─Źin osnivanja dru┼ítva za upravljanje

─îlan 25

Osniva─Ź i ─Źlan dru┼ítva za upravljanje mo┼że biti fizi─Źko ili pravno lice.

─îlan 26

─îlanovi dru┼ítva za upravljanje, ─Źlanovi upravnog odbora izvr┼íni direktori i investicioni menad┼żeri tog dru┼ítva ne mogu biti:

a)┬álica koja su u periodu od tri godine prije sticanja ─Źlanstva u dru┼ítvu za upravljanje imala najmanje 10% udjela u osnovnom kapitalu u dru┼ítvu za upravljanje, banci ovla┼í─çenoj za obavljanje poslova banke depozitara, zatvorenom investicionom fondu, brokerskom dru┼ítvu ili banci ovla┼í─çenoj za obavljanje poslova kupovine i prodaje hartija od vrijednosti, osiguravaju─çem dru┼ítvu ili penzijskom fondu u privatnom vlasni┼ítvu, u vrijeme kada je tim dru┼ítvima oduzeta dozvola za rad,

b)┬álica koja su izgubila ─Źlanstvo u strukovnom udru┼żenju zbog nepridr┼żavanja pravila udru┼żenja, ili kojima je Komisija, odnosno odgovaraju─çi nadle┼żni organ izrekao mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti za vrijeme dok ta mjera traje,

v)┬álica koja su pravosna┼żno osu─Ĺena za krivi─Źno djelo prouzrokovanja ste─Źaja nesavjesnim poslovanjem, povrede obaveze vo─Ĺenja poslovnih knjiga, o┼íte─çenja ili povla┼í─çivanja povjerilaca, zloupotrebe u ste─Źajnom postupku, neovla┼í─çenog odavanja i pribavljanja poslovne tajne, te krivi─Źnog djela poslovne prevare, i to na vrijeme od pet godina nakon pravosna┼żnosti presude kojom su osu─Ĺena, a u to vrijeme se ne ra─Źuna vrijeme sprovedeno na izdr┼żavanju kazne,

g)┬álica protiv kojih su izre─Źene mjere bezbjednosti zabrane vr┼íenja poziva, djelatnosti ili du┼żnosti koje je u potpunosti ili djelomi─Źno obuhva─çeno predmetom poslovanja dru┼ítva za upravljanje, dok traje zabrana,

d)┬álica koja su pravosna┼żno osu─Ĺena za krivi─Źno djelo prema zakonu kojim se reguli┼íu poslovi emisije i prometa hartija od vrijednosti i lica koja su vi┼íe puta ka┼żnjavana za prekr┼íaje propisane odgovaraju─çim zakonima,

─Ĺ) lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost,

e)┬álica koja posjeduju va┼że─çu dozvolu Komisije za brokera ili investicionog menad┼żera, odnosno odgovaraju─çe odobrenje nadle┼żnog organa i stvarno obavljaju te poslove kao zaposleni kod brokerskog dru┼ítva ili banke ovla┼í─çene za poslove sa hartijama od vrijednosti,

┼ż)┬álica koja trenutno obavljaju neku du┼żnost u administrativnoj slu┼żbi i koja su trenutno funkcioneri republi─Źke ili lokalne samouprave ili organa odgovornih Vladi Republike Srpske ili Narodnoj skup┼ítini Republike Srpske.

─îlan 27

(1) Društvo za upravljanje obavezno ima upravni odbor.

(2) Upravni odbor dru┼ítva za upravljanje ima najmanje tri ─Źlana.

(3) Na ─Źlanove upravnog odbora dru┼ítva za upravljanje shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih dru┼ítava, ako ovim zakonom nije druga─Źije propisano.

(4) Manje od polovine ─Źlanova upravnog odbora dru┼ítva za upravljanje mogu biti izvr┼íni direktori.

(5) Članovima upravnog odbora koji nisu izvršni direktori nije dozvoljeno da vode poslove društva za upravljanje.

(6) Isto lice mo┼że biti zaposleno ili biti ─Źlan upravnog odbora samo u jednom dru┼ítvu za upravljanje.

(7) Funkciju ─Źlana upravnog odbora dru┼ítva za upravljanje ne mo┼że obavljati lice koje je povezano sa pravnim licem u kojem dru┼ítvo za upravljanje ima vi┼íe od 5% glasa─Źkih prava ili u─Źe┼í─ça u kapitalu.

(8) Komisija izdaje dozvolu za obavljanje funkcije ─Źlana upravnog odbora dru┼ítva za upravljanje.

(9) St. 3, 6, 7. i 8. ovog ─Źlana shodno se primjenjuju i na izvr┼íne direktore dru┼ítva za upravljanje, ako oni nisu istovremeno i ─Źlanovi upravnog odbora.

(10) Dru┼ítvo za upravljanje obavezno ima internu reviziju na koju se primjenjuju odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih dru┼ítava.

─îlan 27a

(1) Za ─Źlana upravnog odbora dru┼ítva za upravljanje mo┼że biti imenovano lice:

a) koje ima odgovaraju─çe stru─Źno znanje, iskustvo i li─Źna svojstva koja ga ─Źine dostojnim za obavljanje funkcije ─Źlana upravnog odbora dru┼ítva za upravljanje i

b) za koje ne postoje smetnje iz ─Źlana 26. ovog zakona.

(2) Minimalni uslovi stru─Źnog znanja i iskustva iz stava 1. ta─Źka a) ovog ─Źlana ispunjeni su ako lice ima visoku stru─Źnu spremu i najmanje tri godine iskustva na stru─Źnim poslovima u dru┼ítvu za upravljanje, odnosno pet godina iskustva u obavljanju poslova na radnom mjestu koje zahtijeva posebno znanje u vezi sa funkcionisanjem finansijskog tr┼żi┼íta i ulaganjem u hartije od vrijednosti.

(3) Smatra se da lice ima li─Źna svojstva koja ga ─Źine dostojnim za obavljanje funkcije ─Źlana upravnog odbora ako se, na osnovu njegovog dosada┼ínjeg pona┼íanja, mo┼że opravdano zaklju─Źiti da ─çe po┼íteno i savjesno obavljati funkciju ─Źlana upravnog odbora dru┼ítva za upravljanje.

(4) Podatke iz stava 1. ta─Źka b) ovog ─Źlana Komisija pribavlja od kandidata za ─Źlana upravnog odbora ili iz kaznene evidencije.

(5) Komisija donosi akt kojim propisuje uslove za obavljanje funkcije ─Źlana upravnog odbora dru┼ítva za upravljanje, te sadr┼żinu zahtjeva i postupak izdavanja dozvole za obavljanje funkcije ─Źlana upravnog odbora dru┼ítva za upravljanje.

─îlan 27b

(1) Pored nadle┼żnosti koje ima upravni odbor u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih dru┼ítava, upravni odbor dru┼ítva za upravljanje ima i nadle┼żnosti da:

a) usvaja poslovnu politiku, finansijski plan poslovanja i organizaciju sistema interne kontrole na prijedlog izvršnih direktora,

b) razmatra izvje┼ítaj slu┼żbe interne revizije,

v) razmatra nalaze Komisije, poreskih organa ili drugih nadzornih organa u postupku nadzora nad društvom za upravljanje,

g) provjerava godi┼ínje i druge finansijske izvje┼ítaje dru┼ítva za upravljanje i fondova kojim dru┼ítvo upravlja i o tome sa─Źinjava izvje┼ítaj u pisanoj formi skup┼ítini akcionara dru┼ítva za upravljanje i fondova kojim dru┼ítvo upravlja i

d) odlu─Źuje o drugim pitanjima utvr─Ĺenim ovim zakonom.

(2) ─îlanovi upravnog odbora dru┼ítva za upravljanje solidarno odgovaraju dru┼ítvu za ┼ítetu koja je nastala kao posljedica kr┼íenja njihovih du┼żnosti, osim ako doka┼żu da su pri ispunjavanju svojih du┼żnosti u nadzoru nad upravljanjem dru┼ítvom postupali profesionalno, s pa┼żnjom dobrog stru─Źnjaka.

(3) ─îlan upravnog odbora dru┼ítva za upravljanje du┼żan je da bez odga─Ĺanja obavijesti Komisiju o:

a) tome da je imenovan, odnosno da mu je prestala funkcija u organima upravljanja ili nadzora drugih pravnih lica i

b) pravnim poslovima, na osnovu kojih je posredno ili neposredno, on ili ─Źlan njegove u┼że porodice stekao akcije, odnosno udjele pravnog lica, na osnovu kojih zajedno sa ─Źlanovima porodice u tom pravnom licu sti─Źe ili pove─çava kvalifikovano u─Źe┼í─çe, odnosno da se njihov udio smanjuje ispod granice kvalifikovanog u─Źe┼í─ça.

─îlan 27v

(1) Dru┼ítvo za upravljanje obavezno ima najmanje dva izvr┼ína direktora koji dru┼ítvo zajedni─Źki zastupaju u obavljanju poslova osnivanja i upravljanja investicionim fondovima.

(2) Izvr┼íni direktor dru┼ítva za upravljanje mo┼że biti ovla┼í─çen da samostalno zastupa dru┼ítvo za upravljanje u poslovima za ra─Źun dru┼ítva, a koji nisu poslovi iz stava 1. ovog ─Źlana.

(3) Izvr┼íni direktori dru┼ítva za upravljanje du┼żni su da obavljaju poslove u dru┼ítvu s punim radnim vremenom.

(4) Najmanje jedan od izvr┼ínih direktora dru┼ítva za upravljanje du┼żan je da posjeduje zvanje investicioni menad┼żer, kao i znanje jednog od jezika koji je u slu┼żbenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, koje je primjereno za obavljanje du┼żnosti izvr┼ínog direktora dru┼ítva za upravljanje.

(5) Izvr┼íni direktori du┼żni su da vode poslove dru┼ítva za upravljanje u Republici Srpskoj.

─îlan 27g

(1) Za izvr┼ínog direktora dru┼ítva za upravljanje mo┼że biti imenovano lice:

a) koje ima odgovaraju─çe stru─Źno znanje, iskustvo i li─Źna svojstva koja ga ─Źine dostojnim obavljanja funkcije izvr┼ínog direktora dru┼ítva za upravljanje i

b) za koje ne postoje smetnje iz ─Źlana 26. ovog zakona.

(2) Minimalni uslovi stru─Źnog znanja i iskustva iz stava 1. ta─Źka a) ovog ─Źlana ispunjeni su ako lice ima visoku stru─Źnu spremu i najmanje tri godine iskustva na stru─Źnim poslovima u dru┼ítvu za upravljanje, odnosno pet godina iskustva u obavljanju poslova na radnom mjestu koje zahtijeva posebno znanje u vezi sa funkcionisanjem finansijskog tr┼żi┼íta i ulaganjem u hartije od vrijednosti.

(3) Smatra se da lice ima li─Źna svojstva koja ga ─Źine dostojnim za obavljanje funkcije izvr┼ínog direktora ako se na osnovu njegovog dosada┼ínjeg pona┼íanja mo┼że opravdano zaklju─Źiti da ─çe po┼íteno i savjesno obavljati funkciju izvr┼ínog direktora dru┼ítva za upravljanje.

(4) Podatke iz stava 1. ta─Źka b) ovog ─Źlana Komisija pribavlja od kandidata za izvr┼ínog direktora ili iz kaznene evidencije.

(5) Komisija donosi akt kojim propisuje uslove za obavljanje funkcije izvr┼ínog direktora dru┼ítva za upravljanje, te sadr┼żinu zahtjeva i postupak izdavanja dozvole za obavljanje funkcije izvr┼ínog direktora dru┼ítva za upravljanje.

─îlan 27d

(1) Funkciju izvr┼ínog direktora dru┼ítva za upravljanje mo┼że obavljati lice koje za obavljanje te funkcije dobije dozvolu Komisije.

(2) Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog ─Źlana kandidat za izvr┼ínog direktora obavezno prila┼że:

a) dokaze o ispunjavanju uslova iz ─Źlana 27g. ovog zakona,

b) odluku upravnog odbora društva za upravljanje o imenovanju za izvršnog direktora društva i

v) program vo─Ĺenja poslova dru┼ítva za upravljanje.

(3) Kandidat za izvr┼ínog direktora u postupku odlu─Źivanja o izdavanju dozvole du┼żan je Komisiji predstaviti program vo─Ĺenja poslova dru┼ítva za upravljanje.

(4) Komisija odbija zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje funkcije izvršnog direktora društva za upravljanje ako:

a) kandidat ne ispunjava uslove iz ─Źlana 27g. ovog zakona ili

b) iz podataka sa kojima raspola┼że proizlazi da bi mogao, zbog djelatnosti i poslova koje kandidat za izvr┼ínog direktora dru┼ítva za upravljanje obavlja, odnosno zbog radnji koje je po─Źinio, ugroziti poslovanje dru┼ítva za upravljanje u skladu sa pravilima o upravljanju rizicima.

(5) Komisija od nadle┼żnih organa mo┼że tra┼żiti podatke potrebne za procjenu da kandidat za izvr┼ínog direktora ispunjava uslove.

(6) Upravni odbor dru┼ítva za upravljanje du┼żan je obavijestiti Komisiju o tome da je licu prestala funkcija izvr┼ínog direktora dru┼ítva za upravljanje u roku od pet radnih dana od prestanka funkcije.

(7) U slu─Źaju iz stava 6. ovog ─Źlana, Komisija izdaje rje┼íenje kojim se utvr─Ĺuje da je dozvola prestala da va┼żi.

(8) St. 1, 2, 4. i 5. ovog ─Źlana shodno se primjenjuju na izdavanje dozvole za obavljanje funkcije ─Źlana upravnog odbora dru┼ítva za upravljanje.

─îlan 27─Ĺ

(1) Izvr┼íni direktori dru┼ítva za upravljanje du┼żni su da obezbijede da dru┼ítvo posluje u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje rad investicionih fondova, hartija od vrijednosti i drugim propisima i pravilima struke.

(2) Izvr┼íni direktori dru┼ítva za upravljanje solidarno odgovaraju dru┼ítvu za ┼ítetu koja je nastala kao posljedica kr┼íenja njihovih du┼żnosti iz stava 1. ovog ─Źlana, osim ako doka┼żu da su pri ispunjavanju svojih du┼żnosti postupali sa pa┼żnjom dobrog stru─Źnjaka u upravljanju dru┼ítvom za upravljanje i fondom.

─îlan 27e

(1) Izvr┼íni direktori dru┼ítva za upravljanje du┼żni su da, bez odga─Ĺanja, u pisanoj formi, obavijeste upravni odbor dru┼ítva za upravljanje:

a) ako je ugro┼żena likvidnost ili adekvatnost kapitala dru┼ítva,

b) ako su nastupili razlozi za prestanak va┼żenja ili oduzimanje dozvole za poslovanje, odnosno zabrana obavljanja pojedinih poslova dru┼ítva za upravljanje investicionim fondovima,

v) ako se finansijski polo┼żaj dru┼ítva za upravljanje promijeni tako da dru┼ítvo ne ispunjava uslove u pogledu minimalnog kapitala iz ─Źlana 22. ovog zakona,

g) o nastanku svake velike izlo┼żenosti rizicima i o razlozima neispunjavanja poslovne politike i

d) o nalazima Komisije, poreskih organa i drugih nadzornih organa u postupku nadzora nad društvom.

(2) Izvr┼íni direktor dru┼ítva za upravljanje du┼żan je da, bez odga─Ĺanja, u pisanoj formi, obavijesti upravni odbor dru┼ítva i Komisiju o:

a) tome da je imenovan, odnosno da mu je prestala funkcija u organima upravljanja ili nadzora drugih pravnih lica i

b) pravnim poslovima na osnovu kojih je, direktno ili indirektno, on sam ili ─Źlan njegove u┼że porodice, stekao akcije, odnosno udjele pravnog lica, na osnovu kojih zajedno sa ─Źlanovima u┼że porodice u tom pravnom licu sti─Źe ili pove─çava kvalifikovano u─Źe┼í─çe, odnosno da se njihov udio smanjio ispod granice kvalifikovanog u─Źe┼í─ça.

─îlan 27┼ż

(1) Komisija oduzima dozvolu za obavljanje funkcije izvršnog direktora društva za upravljanje ako:

a) je dozvola izdata na osnovu neistinitih podataka,

b) izvr┼íni direktori kr┼íe obaveze iz ─Źlana 27j. ovog zakona,

v) izvr┼íni direktor te┼że kr┼íi druge obaveze izvr┼ínog direktora utvr─Ĺene u propisima ili pravilima iz ─Źlana 27─Ĺ. stav 1. ovog zakona i

g) je izvr┼íni direktor pravosna┼żno osu─Ĺen za krivi─Źno djelo iz ─Źlana 26. ta─Źka v) ovog zakona.

(2) Kr┼íenje obaveza iz stava 1. ta─Źka v) ovog ─Źlana ima zna─Źaj te┼żeg kr┼íenja ako:

a) je zbog tog kr┼íenja ugro┼żena likvidnost ili adekvatnost kapitala dru┼ítva za upravljanje ili

b) izvr┼íni direktor ponovo po─Źini prekr┼íaj jednakog zna─Źaja kao prekr┼íaj koji je ve─ç po─Źinio u periodu od prethodne tri godine.

(3) Licu kojem je Komisija oduzela dozvolu za obavljanje funkcije izvr┼ínog direktora dru┼ítva za upravljanje nije dozvoljeno ponovo zatra┼żiti dozvolu za obavljanje ove funkcije u istom ili drugom dru┼ítvu za upravljanje, u roku od dvije godine od dana pravosna┼żnosti rje┼íenja Komisije kojim mu je oduzeta dozvola.

(4) Odredbe ovog ─Źlana i ─Źl. 27z. i 27i. ovog zakona shodno se primjenjuju na oduzimanje dozvole za obavljanje funkcije ─Źlana upravnog odbora.

─îlan 27z

(1) Komisija mo┼że odlu─Źiti da se rje┼íenje o oduzimanju dozvole ne─çe izvr┼íiti pod uslovom da izvr┼íni direktor u periodu koji odredi Komisija, a koji ne mo┼że biti kra─çi od ┼íest mjeseci ni du┼żi od dvije godine od dana dono┼íenja rje┼íenja o oduzimanju dozvole, ne po─Źini neku radnju zbog koje bi mu bilo mogu─çe oduzeti dozvolu ili izre─çi javnu opomenu.

(2) U slu─Źaju da Komisija utvrdi da je izvr┼íni direktor u periodu iz stava 1. ovog ─Źlana po─Źinio neku radnju zbog koje bi mu bilo mogu─çe oduzeti dozvolu ili izre─çi javnu opomenu, opoziva svoje rje┼íenje i oduzima mu se dozvola.

─îlan 27i

(1) Komisija izvr┼ínom direktoru dru┼ítva za upravljanje mo┼że izre─çi javnu opomenu ako kr┼íi obaveze izvr┼ínog direktora utvr─Ĺene propisima ili pravilima iz ─Źlana 27─Ĺ. stav 1. ovog zakona, a nisu ispunjeni uslovi za oduzimanje dozvole za obavljanje funkcije izvr┼ínog direktora.

(2) Komisija izvr┼ínom direktoru dru┼ítva za upravljanje izri─Źe opomenu ako kr┼íenje obaveze iz stava 1. ovog ─Źlana ima mali zna─Źaj i nisu nastupile ┼ítetne posljedice.

─îlan 27j

(1) Zabranjeno je dru┼ítvu za upravljanje da zaklju─Źuje poslove kupovine i prodaje, odnosno druge poslove ─Źiji je predmet ulaganje imovine investicionih fondova kojim upravlja to dru┼ítvo sa licima sa kojima su izvr┼íni direktori, odnosno ─Źlanovi upravnog odbora dru┼ítva za upravljanje i ─Źlanovi njihove u┼że porodice povezani kapitalom tako da:

a) zbog te povezanosti zajedno oblikuju poslovnu politiku i zajedni─Źki djeluju s namjerom postizanja zajedni─Źkih ciljeva,

b) jedno lice ima mogu─çnost upravljanja drugim ili da uti─Źe na njega u dono┼íenju odluka o finansiranju i poslovanju ili

v) poslovne odluke ili poslovanje jednog lica mogu zna─Źajno uticati na poslovne odluke, poslovne rezultate ili poslovanje drugog lica.

(2) Zabrana iz stava 1. ovog ─Źlana ne odnosi se na poslove koji su predmet ulaganja imovine investicionog fonda zaklju─Źeni na berzi ili drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żi┼ítu, ako strane u poslu nisu znale ili nisu mogle unaprijed znati jedna za drugu.

─îlan 28

Dru┼ítvo za upravljanje mo┼że obavljati djelatnosti vezane uz upravljanje investicionim fondom isklju─Źivo na osnovu dozvole za obavljanje djelatnosti vezanih uz upravljanje investicionim fondovima koju izdaje Komisija ili nadle┼żni organ dr┼żave ─Źlanice.

─îlan 28a

(1) Op┼íti akti dru┼ítva za upravljanje su osniva─Źki akt, pravila poslovanja i drugi op┼íti akti.

(2) Komisija daje saglasnost na osniva─Źki akt, na pravila poslovanja i na druge op┼íte akte kada je to utvr─Ĺeno propisima kojima se ure─Ĺuje tr┼żi┼íte hartija od vrijednosti, kao i na njihove izmjene i dopune.

(3) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da objavljivanjem na svojoj internet stranici obavje┼ítava sve vlasnike udjela, odnosno akcionare investicionog fonda o izmjenama op┼ítih akata, najkasnije 15 dana prije po─Źetka njihove primjene.

 

─îlan 29

(1) Društvo za upravljanje podnosi Komisiji zahtjev za izdavanje dozvole za poslovanje.

(2) Uz zahtjev iz stava 1. ovog ─Źlana prila┼żu se:

a) osniva─Źki akt dru┼ítva za upravljanje,

b) poslovni plan za prve tri godine rada dru┼ítva za upravljanje, koji mora sadr┼żavati planirani obim investicionih fondova koje dru┼ítvo za upravljanje namjerava ponuditi na tr┼żi┼ítu, organizacionu ┼íemu dru┼ítva, te podatke o strukturi zaposlenih,

v) popis ─Źlanova dru┼ítva za upravljanje, njihova imena i prezimena, adresu, odnosno firmu i sjedi┼íte, nominalni iznos akcija, odnosno udjela, te postotak akcija, odnosno udjela koja pripadaju ─Źlanovima u osnovnom kapitalu dru┼ítva,

g) popis povezanih lica društva za upravljanje,

d) dokaz da ima najmanje dva investiciona menad┼żera u radnom odnosu na neodre─Ĺeno vrijeme sa punim radnim vremenom,

─Ĺ) dokaz o obezbje─Ĺenju i porijeklu osniva─Źkog kapitala, koje je jasno i nesumnjivo na osnovu prilo┼żenih dokaza,

e) dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu podobnosti akcionara sa kvalifikovanim u─Źe┼í─çem, ako takvo u─Źe┼í─çe postoji,

┼ż) dokumenti koje propi┼íe Komisija, a na osnovu kojih je mogu─çe utvrditi da li je dru┼ítvo za upravljanje kvalifikovano za obavljanje poslova osnivanja i upravljanja investicionim fondovima, naro─Źito u pogledu zaposlenih, tehni─Źke opremljenosti i organizacije i

z) ostali dokumenti koje propiše Komisija.

(3) O zahtjevu za izdavanje dozvole za poslovanje Komisija je du┼żna da odlu─Źi u roku od dva mjeseca od dana njegovog podno┼íenja.

(4) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da, u roku od osam dana od dana prijema rje┼íenja o registraciji poslovnog subjekta, dostavi Komisiji to rje┼íenje.

(5) Komisija izdaje dozvolu na promjenu dokumenata i podataka za koje je dala dozvolu.

(6) Komisija donosi akt kojim propisuje sadr┼żaj i postupak izdavanja dozvole za poslovanje.

(7) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje i upravljanje investicionim fondom mo┼że da podnese i privredno dru┼ítvo osnovano u pravnoj formi akcionarskog dru┼ítva, koje pru┼ża finansijske uslu┼żne djelatnosti, pod uslovom da je posebnim zakonom utvr─Ĺeno da to privredno dru┼ítvo mo┼że obavljati djelatnost osnivanja i upravljanja investicionim fondovima.

(8) Uz zahtjev iz stava 7. ovog ─Źlana, podnosilac zahtjeva, osim dokumentacije propisane u stavu 2. ovog ─Źlana, prila┼że i:

a) finansijske izvještaje i izvještaje revizora za prethodne tri poslovne godine u kojim je društvo poslovalo i

b) konsolidovane finansijske izvještaje i izvještaje revizora za prethodne tri poslovne godine u kojim je društvo poslovalo, ako to društvo ima obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja.

(9) Privredno dru┼ítvo iz stava 7. ovog ─Źlana du┼żno je da pribavi dozvolu za osnivanje i upravljanje investicionim fondom prije upisa te djelatnosti u registar poslovnih subjekata.

(10) Na privredno dru┼ítvo iz stava 7. ovog ─Źlana u obavljanju djelatnosti osnivanja i upravljanja investicionim fondom shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojim se ure─Ĺuje obavljanje djelatnosti dru┼ítava za upravljanje.

4. Poslovanje društva za upravljanje

─îlan 30

(1) Dru┼ítvo za upravljanje je du┼żno:

a)┬áda se u zasnivanju obligacionih odnosa i ostvarivanja prava i obaveza iz tih odnosa pridr┼żava na─Źela savjesnosti i po┼ítenja,

b)┬áda u izvr┼íavanju obaveza dru┼ítva za upravljanje postupa sa pove─çanom pa┼żnjom, prema pravilima struke, dobrim poslovnim obi─Źajima i propisima Republike Srpske,

v)┬áda bude sposobno blagovremeno da ispuni dospjele obaveze (na─Źelo likvidnosti), odnosno trajno sposobno da ispunjava sve svoje obaveze (na─Źelo solventnosti),

g)┬áda odgovara za blagovremeno, savjesno i efikasno ispunjavanje svih prava i obaveza predvi─Ĺenih ovim zakonom, prospektom i statutom fonda, te za propisno izvr┼íavanje navedenih prava i obaveza u skladu sa ovim zakonom i prospektom i statutom fonda, bez obzira na to da li je neke od njih povjerila drugom,

d)┬áda podatke o akcionarima, vlasnicima udjela, stanju udjela, uplatama i isplatama ─Źuva kao poslovnu tajnu dru┼ítva za upravljanje, a mo┼że ih saop┼ítavati samo na osnovu sudskog naloga, zahtjeva odre─Ĺenih vlasnika udjela ili akcionara te banci depozitaru,

─Ĺ) ako je povjerilo poslove i du┼żnosti tre─çim licima, da prati pridr┼żavaju li se u svom radu odredaba ovog zakona te prospekta ili statuta fonda,

e)┬áda uz saglasnost nadle┼żnog organa donese pravilnik kojim se ure─Ĺuje sukob interesa sa investicionim fondovima kojim upravlja, te vlasnika udjela u otvorenim investicionim fondovima, odnosno akcionara u zatvorenim investicionim fondovima, sukob interesa s obzirom na upravljanje imovinom tre─çih lica i obavljanje investicionog savjetovanja,

┼ż)┬áda obezbijedi sisteme i mehanizme nadzora koji jasno pokazuju da dru┼ítvo za upravljanje na dugoro─Źnoj osnovi postupa u skladu sa ovim zakonom, prospektom i statutom fonda, a koji omogu─çava pra─çenje svih odluka, naloga i transakcija sa imovinom fonda,

z)┬áda obezbijedi da svi oglasni i promotivni sadr┼żaji, obavje┼ítenja te izvje┼ítaji akcionarima, odnosno vlasnicima udjela, bilo da su im dostavljeni, odnosno objavljeni u novinama ili putem elektronskih sredstava javnog saop┼ítavnja, budu jasni, ta─Źni, da ne navode na pogre┼íne zaklju─Źke i da su u skladu sa zahtjevima Komisije,

i)┬áda obezbijedi prodaju udjela i akcija fonda isklju─Źivo posredstvom lica iz ─Źlana 186. ovog zakona,

j) da kupuje imovinu za investicione fondove isklju─Źivo u svoje ime i za ra─Źun otvorenog investicionog fonda, odnosno vlasnika udjela fonda kojim upravlja, te u ime i za ra─Źun zatvorenog investicionog fonda, deponuju─çi je u banci depozitaru, a u skladu sa postupkom predvi─Ĺenim propisima Komisije,

k) da dostavlja banci depozitaru fotokopije svih originalnih isprava vezanih uz transakcije imovinom investicionih fondova, i to neposredno po sastavljanju tih isprava ili njihovom prijemu,

l) da evidencije transakcija sa imovinom pojedinog fonda vodi odvojeno od svojih vlastitih ra─Źuna i od evidencija transakcija ostalih fondova, te da ih u pravilnim vremenskim razmacima uskla─Ĺuje sa ra─Źunima banke depozitara,

lj) da vodi poslovne knjige i ostalu dokumentaciju na na─Źin utvr─Ĺen posebnim propisom,

m) da objavljuje podatke o fondovima kojim upravlja kao i o društvu u skladu sa zakonom i propisima Komisije,

n) da podnosi Komisiji redovne izvje┼ítaje u skladu sa postupkom predvi─Ĺenim propisima Komisije,

nj) da odr┼żava otvorene i po┼ítene odnose sa Komisijom,

o) da blagovremeno podnosi zahtjev za izdavanje odgovaraju─çih dozvola i saglasnosti propisanih ovim zakonom, te da izvje┼ítava Komisiju o svakoj promjeni osnovnog kapitala, odnosa ili ─Źlanstva u osnovnom kapitalu, promjeni podataka i dokumenata u odnosu na one koje je odobrila Komisija,

p) da na potpun, blagovremen i ta─Źan na─Źin i u onom trajanju koje odredi Komisija uvede, vodi i stavlja na uvid svu evidenciju koju propi┼íe Komisija,

r) da Komisiji blagovremeno omogući uvid u svu svoju evidenciju i omogući joj razgovor sa licima koja obavljaju poslove u društvu za upravljanje,

s) da se pridr┼żava drugih zahtjeva predvi─Ĺenih ovim zakonom i propisima Komisije, kao i zakona dr┼żava ─Źlanica u kojima mu je dozvoljena javna ponuda akcija, odnosno udjela investicionih fondova kojima upravlja,

t) da ne sa─Źinjava bilo kakav ugovor koji ima za cilj umanjivanje ili promjenu odgovornosti utvr─Ĺenih ovim zakonom, pri ─Źemu se svaka odredba ugovora sastavljanog u tom cilju smatra ni┼ítavnom,

─ç) da obezbijedi da njegovi zaposleni i svako lice sa kojim je zaklju─Źen ugovor o prodaji akcija ili udjela u fondovima u njegovo ime postupaju u skladu sa ovim zakonom i mjerodavnim propisima,

u) da jednog ─Źlana uprave zadu┼żi za pra─çenje uskla─Ĺenosti poslovanja dru┼ítva za upravljanje sa odredbama ovog zakona i drugim propisima te za odr┼żavanje kontakata sa Komisijom u cilju izvje┼ítavanja i drugih korespondentnih aktivnosti u skladu sa ovim zakonom,

f) da upravlja fondom u skladu sa investicionim ciljevima svakog pojedinog fonda kojim upravlja,

h) da izdaje banci depozitaru naloge za ostvarivanje prava povezanih sa imovinom fonda,

c) da obezbijedi da procijene vrijednosti fonda budu ta─Źne i da cijena udjela bude ispravno utvr─Ĺena i

─Ź) da donese pravila poslovanja ─Źiji sadr┼żaj propisuje Komisija.

(2) Komisija ─çe donijeti pravilnik kojim se ure─Ĺuje poslovanje dru┼ítava za upravljanje.

─îlan 31

(1)┬áDru┼ítvo za upravljanje mora uspostaviti sistem upravljanja rizicima koji u svako doba omogu─çava mjerenje i pra─çenje rizi─Źnosti pojedinih instrumenata u portfelju, kao i ukupnog portfelja fonda.

(2)┬áSistem upravljanja rizicima mora omogu─çiti ta─Źno i nezavisno utvr─Ĺivanje vrijednosti finansijskih derivata kojima se trguje na drugim organizovanim tr┼żi┼ítima (OTS).

(3) Društvo za upravljanje će, u skladu sa pravilima koja će propisati Komisija, za svaki pojedini fond izvještavati Komisiju o tipovima finansijskih derivata u portfelju fonda, povezanim rizicima, kvantitativnim limitima i primijenjenoj metodologiji za mjerenje rizika vezanih uz pozicije i transakcije tim derivatima.

(4)┬áIzlo┼żenost fonda prema pojedinim finansijskim instrumentima na kojima se zasniva derivat ne mo┼że biti u suprotnosti sa ograni─Źenjima ulaganja propisanim ovim zakonom, prospektom i statutom fonda.

(5)┬áKada hartija od vrijednosti ili instrument tr┼żi┼íta novca u sebi ima ugra─Ĺeni derivat, takav derivat mora se uzeti u obzir prilikom obra─Źuna izlo┼żenosti fonda iz st. 3. i 4. ovog ─Źlana.

─îlan 31a

(1) Nezavisni revizor dru┼ítva za upravljanje, odnosno fonda du┼żan je da bez odga─Ĺanja obavijesti Komisiju o ─Źinjenicama i okolnostima koje je utvrdilo u toku revizije, a koje:

a) mogu predstavljati kr┼íenje ovog zakona, zakona kojim se ure─Ĺuje tr┼żi┼íte hartija od vrijednosti i drugih zakona koji ure─Ĺuju poslove upravljanja investicionim fondovima, kao i propisima donesenim na osnovu tih zakona,

b) bi mogle uticati na sistem upravljanja društvom za upravljanje ili

v) mogu biti razlog za davanje mišljenja nezavisnog revizora sa rezervom, negativnog mišljenja ili odbijanja davanja mišljenja.

(2) Obaveza iz stava 1. ovog ─Źlana odnosi se i na ─Źinjenice i okolnosti u vezi sa privrednim dru┼ítvom koje je povezano sa dru┼ítvom za upravljanje na osnovu kontrolnog uticaja.

(3) Nezavisni revizor du┼żan je na zahtjev Komisije dostaviti i druge podatke koji su Komisiji potrebni za obavljanje nadzora nad dru┼ítvom za upravljanje u skladu sa ovim zakonom.

(4) Komisija mo┼że zahtijevati od nezavisnog revizora iz stava 1. ovog ─Źlana da u pisanoj formi dostavi potrebna poja┼ínjenja, smjernice i uputstva u vezi sa izvje┼ítajem o izvr┼íenoj reviziji finansijskih izvje┼ítaja dru┼ítva za upravljanje, odnosno fonda.

(5) Dostavljanje podataka Komisiji u skladu sa st. 1. do 4. ovog ─Źlana ne smatra se kr┼íenjem obaveze nezavisnog revizora na ─Źuvanje tajnosti podataka u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuju ra─Źunovodstvo i revizija ili na osnovu ugovora.

─îlan 31b

(1) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da utvrdi adekvatna i efektivna pravila za ostvarivanje prava glasa po hartijama od vrijednosti iz portfelja fonda u isklju─Źivom interesu investicionog fonda i objavi ih na svojoj internet stranici.

(2) Pravila iz stava 1. ovog ─Źlana obavezno obuhvataju mjere i postupke za:

a) nadzor nad relevantnim korporativnim radnjama,

b) kori┼í─çenje mehanizama za┼ítite interesa fonda kao akcionara u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih dru┼ítava i drugim propisima,

v) ostvarivanje prava glasa u skladu sa investicionim ciljevima i politikama investicionog fonda i

g) spre─Źavanje i upravljanje rizikom koji proizlazi iz kori┼í─çenja prava glasa.

(3) Komisija donosi akt kojim propisuje sadr┼żaj i na─Źin objavljivanja pravila iz stava 1. ovog ─Źlana.

─îlan 31v

(1) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da sprovodi odgovaraju─çe postupke koji obezbje─Ĺuju da se prigovori investitora investicionih fondova kojim dru┼ítvo upravlja rje┼íavaju na odgovaraju─çi na─Źin.

(2) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da na odgovaraju─çi na─Źin omogu─çi da informacije u vezi sa rje┼íavanjem prigovora investitora budu dostupni javnosti i nadzornim organima investicionog fonda.

5. Poslovanje društava za upravljanje sa sjedištem u Republici Srpskoj izvan teritorije Republike Srpske

─îlan 32

Dru┼ítvo za upravljanje mo┼że obavljati djelatnost i na teritoriji dr┼żava ─Źlanica, bilo osnivanjem i poslovanjem putem poslovnice ili neposredno, u skladu sa propisima odre─Ĺene dr┼żave ─Źlanice.

─îlan 33

(1)┬áDru┼ítvo za upravljanje koje namjerava osnovati poslovnicu u dr┼żavi ─Źlanici mora o tome obavijestiti Komisiju, navode─çi dr┼żavu ─Źlanicu u kojoj namjerava osnovati poslovnicu. Uz obavje┼ítenje mora prilo┼żiti:

a) opšte podatke o poslovnici, koji obuhvataju:

1) predmet poslovanja poslovnice,

2) imena lica ovlašćenih za zastupanje poslovnice,

3) firmu i sjedište poslovnice, na kojima će se moći dobiti svi podaci vezani za poslovanje poslovnice,

b)┬ápodatke o fondovima kojim upravlja dru┼ítvo za upravljanje, podatke o udjelima, odnosno akcijama koje dru┼ítvo za upravljanje namjerava javno nuditi na prodaju putem poslovnice u dr┼żavi ─Źlanici koji predstavljaju:

1)┬áta─Źan opis planiranih poslovnih aktivnosti koje dru┼ítvo za upravljanje namjerava preduzimati u vezi sa prodajom udjela, odnosno akcija u fondovima,

2) za svaki fond, njegov prospekt ili statut te finansijske izvještaje za prethodnu poslovnu godinu.

(2)┬áKomisija mora, najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema obavje┼ítenja iz stava 1. ovog ─Źlana, obavje┼ítenje zajedno sa prilozima dostaviti nadle┼żnom organu dr┼żave ─Źlanice i o tome obavijestiti dru┼ítvo za upravljanje.

(3)┬áZajedno sa obavje┼ítenjem iz stava 2. ovog ─Źlana nadle┼żnom organu dr┼żave ─Źlanice Komisija mora da dostavi:

a) podatke o visini osnovnog kapitala društva za upravljanje,

b)┬áizjavu da svaki fond na koji se odnosi obavje┼ítenje iz stava 1. ovog ─Źlana ispunjava propisane zakonske uslove za otvorene investicione fondove sa javnom ponudom.

(4)┬áIzuzetno od odredbe stava 2. ovog ─Źlana, Komisija ne─çe dostaviti obavje┼ítenje o osnivanju poslovnice nadle┼żnom organu dr┼żave ─Źlanice ako na osnovu dostavljenih podataka iz stava 1. ovog ─Źlana i na osnovu prijedloga obima poslovanja zaklju─Źi da postoji osnovana sumnja u pogledu organizacije ili vo─Ĺenja poslova poslovnice, odnosno finansijske sposobnosti dru┼ítva za upravljanje za poslovanje u dr┼żavi ─Źlanici, o ─Źemu ─çe donijeti odgovaruje─çe rje┼íenje.

(5)┬áRje┼íenje iz stava 4. ovog ─Źlana je kona─Źno i protiv njega dru┼ítvo za upravljanje ima pravo da pokrene upravni spor.

(6)┬áDru┼ítvo za upravljanje mora obavijestiti Komisiju o promjeni podataka iz stava 1. ovog ─Źlana, najmanje mjesec dana prije namjeravanih promjena.

─îlan 34

(1)┬áDru┼ítvo za upravljanje koje namjerava da neposredno obavlja poslove upravljanja fondovima na podru─Źju dr┼żave ─Źlanice mora o tome obavijestiti Komisiju, navode─çi dr┼żavu ─Źlanicu u kojoj namjerava zapo─Źeti sa neposrednim obavljanjem poslova upravljanja fondovima i uz obavje┼ítenje mora prilo┼żiti:

a) plan aktivnosti,

b)┬ápodatke i dokumentaciju iz ─Źlana 33. stav 1. ta─Źka b) ovog zakona.

(2)┬áKomisija mora, najkasnije u roku mjesec dana od prijema obavje┼ítenja iz stava 1. ovog ─Źlana, obavje┼ítenje zajedno sa prilozima dostaviti nadle┼żnom organu dr┼żave ─Źlanice i o tome obavijestiti dru┼ítvo za upravljanje.

(3)┬áZajedno sa obavje┼ítenjem iz stava 2. ovog ─Źlana nadle┼żnom organu dr┼żave ─Źlanice Komisija mora dostaviti:

a) podatke o visini osnovnog kapitala društva za upravljanje,

b) izjavu da svaki fond na koji se odnosi obavje┼ítenje iz stava 1. ovog ─Źlana ispunjava propisane zakonske uslove za otvorene investicione fondove sa javnom ponudom.

(4)┬áDru┼ítvo za upravljanje mora Komisiju obavijestiti o promjeni podataka iz stava 1. ovog ─Źlana, najmanje mjesec dana prije namjeravanih promjena.

(5)┬áOdredbe ovog ─Źlana primjenjuju se i u slu─Źaju kada dru┼ítvo za upravljanje ovlasti drugo lice za obavljanje pojedinih djelatnosti iz predmeta svog poslovanja.

─îlan 35

(1)┬áKomisija obavlja nadzor nad poslovanjem poslovnice dru┼ítva za upravljanje u dr┼żavi ─Źlanici, odnosno nad neposrednim obavljanjem poslova dru┼ítva za upravljanje u dr┼żavi ─Źlanici.

(2)┬áKomisija mo┼że zahtijevati od nadle┼żnog organa dr┼żave ─Źlanice u kojoj dru┼ítvo za upravljanje obavlja djelatnost da sprovede postupak nadzora nad poslovanjem poslovnice ako bi se na taj na─Źin ubrzao i pojednostavio postupak nadzora, u skladu sa na─Źelima efikasnosti, ekonomi─Źnosti i postupanja u razumnom roku. Pod istim uslovima mogu se ovlastiti lica ovla┼í─çena od strane nadle┼żnog organa dr┼żave ─Źlanice za u─Źe┼í─çe u postupku nadzora.

─îlan 36

(1)┬áDru┼ítvo za upravljanje mo┼że obavljati poslove upravljanja fondovima u dr┼żavama koje nisu dr┼żave ─Źlanice isklju─Źivo osnivanjem poslovnice.

(2) Za osnivanje poslovnice u inostranstvu društvo za upravljanje mora dobiti dozvolu Komisije.

(3)┬áNa postupak izdavanja dozvole za osnivanje poslovnice shodno se primjenjuje odredba ─Źlana 33. ovog zakona.

(4)┬áKomisija mo┼że da odbije izdavanje dozvole za osnivanje poslovnice ako je vjerovatno da bi sprovo─Ĺenje nadzora nad dru┼ítvom za upravljanje bilo ote┼żano u zna─Źajnijoj mjeri.

(5)┬áOdredbe ovog ─Źlana primjenjuju se i u slu─Źaju kada dru┼ítvo za upravljanje ovlasti drugo lice za obavljanje pojedinih djelatnosti iz predmeta svog poslovanja.

(6) Odredbe ovog ─Źlana shodno se primjenjuju i u slu─Źaju kada dru┼ítvo namjerava da obavlja poslove upravljanja fondovima u Federaciji BiH i Br─Źko Distriktu BiH.

6. Poslovanje fonda i dru┼ítva za upravljanje sa sjedi┼ítem u dr┼żavama ─Źlanicama Evropske unije na teritoriji Republike Srpske

6.1. Izdavanje dozvole investicionim fondovima dr┼żava ─Źlanica

─îlan 37

(1)┬áFond iz ─Źlana 15. stav 1. ta─Źka b) ovog zakona koji svoje udjele ┼żeli ponuditi na tr┼żi┼ítu Republike Srpske du┼żan je Komisiji dostaviti:

a)┬ápotvrdu nadle┼żnog organa mati─Źne dr┼żave ─Źlanice Evropske unije da fond ispunjava propisane uslove,

b) statut ili drugi odgovarajući dokument fonda,

v) prospekt i skraćeni prospekt,

g) posljednje polugodišnje i godišnje finansijske izvještaje,

d)┬ápodatke o na─Źinu ponude svojih udjela na tr┼żi┼ítu Republike Srpske,

─Ĺ) podatke o mjestu na kojem ─çe doma─çi investitori mo─çi dobiti prospekt, statut, izvje┼ítaje i druga obavje┼ítenja o fondu na jednom od jezika koji je u slu┼żbenoj upotrebi u Republici Srpskoj te podatke o mjestu na kojem ─çe doma─çi investitori mo─çi kupovati i prodavati udjele fonda u doma─çoj valuti.

(2)┬áPodaci iz stava 1. ovog ─Źlana dostavljaju se na jednom od jezika koji je u slu┼żbenoj upotrebi u Republici Srpskoj i na engleskom jeziku. Komisija je du┼żna da odlu─Źi o zahtjevu u roku od dva mjeseca od dana dostavljanja potpunih podataka.

─îlan 38

(1)┬áFond iz ─Źlana 15. stav 1. ta─Źka b) ovog zakona za poslove koje obavlja u Republici Srpskoj podlije┼że odredbama ovog zakona.

(2)┬áSva obavje┼ítenja i izvje┼ítaji fonda iz ─Źlana 15. stav 1. ta─Źka b) ovog zakona moraju se u─Źiniti dostupnima na jednom od jezika koji je u slu┼żbenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

─îlan 39

Komisija je ovla┼í─çena da propi┼íe izdavanje dozvola, tr┼żi┼ínu djelatnost, javnu ponudu i obaveze objavljivanja podataka fondova iz ─Źlana 15. stav 1. ta─Źka b) ovog zakona u Republici Srpskoj.

6.2. Poslovnica dru┼ítva za upravljanje dr┼żave ─Źlanice

─îlan 40

(1)┬áDru┼ítvo za upravljanje sa sjedi┼ítem u nekoj od dr┼żava ─Źlanica koje namjerava osnovati poslovnicu u Republici Srpskoj du┼żno je obavijestiti nadle┼żni organ u dr┼żavi ─Źlanici u kojoj ima registrovano sjedi┼íte o namjeri osnivanja poslovnice u Republici Srpskoj i dostaviti mu sljede─çe podatke:

a) opšte podatke o poslovnici, koji obuhvataju:

1) predmet poslovanja poslovnice,

2) imena lica ovlašćenih za zastupanje poslovnice,

3) firmu i sjedište poslovnice, na kojima će se moći dobiti svi podaci vezani za poslovanje poslovnice,

b) podatke o fondovima kojim upravlja društvo za upravljanje, podatke o udjelima, odnosno akcijama koje društvo za upravljanje namjerava javno nuditi na prodaju posredstvom poslovnice u Republici Srpskoj:

1)┬áta─Źan opis planiranih poslovnih aktivnosti koje dru┼ítvo za upravljanje namjerava preduzimati u vezi sa prodajom udjela, odnosno akcija u fondovima,

2) za svaki fond njegov prospekt i statut i posljednji godišnji izvještaj.

(2)┬áNadle┼żni organ dr┼żave ─Źlanice mora obavje┼ítenje iz stava 1. ovog ─Źlana, zajedno sa prilozima dostaviti Komisiji, te o tome obavijestiti dru┼ítvo za upravljanje.

(3)┬áZajedno sa obavje┼ítenjem iz stava 2. ovog ─Źlana nadle┼żni organ dr┼żave ─Źlanice da┼żan je dostaviti Komisiji:

a) podatke o visini osnovnog kapitala društva za upravljanje,

b)┬áizjavu da svaki fond na koji se odnosi obavje┼ítenje iz stava 1. ovog ─Źlana ispunjava propisane uslove.

(4)┬áIzuzetno od odredbe stava 2. ovog ─Źlana, nadle┼żni organ dr┼żave ─Źlanice ne─çe Komisiji dostaviti obavje┼ítenje o osnivanju poslovnice ako na osnovu dostavljenih podataka iz stava 1. ovog ─Źlana i na osnovu prijedloga obima poslovanja zaklju─Źi da postoji osnovana sumnja u pogledu organizacije ili vo─Ĺenja poslova poslovnice, odnosno finansijske sposobnosti dru┼ítva za upravljanje za poslovanje u Republici Srpskoj.

(5)┬áDru┼ítvo za upravljanje du┼żno je obavijestiti nadle┼żni organ dr┼żave ─Źlanice o promjeni podataka iz stava 1. ovog ─Źlana, najmanje mjesec dana prije namjeravanih promjena.

─îlan 41

(1)┬áKomisija je du┼żna obavijestiti dru┼ítvo za upravljanje o svim zakonskim obavezama o poslovanju u Republici Srpskoj, u roku od dva mjeseca od prijema podataka iz ─Źlana 40. ovog ─Źlana.

(2)┬áDru┼ítvo za upravljanje mo┼że otpo─Źeti obavljati djelatnost u poslovnici nakon prijema obavje┼ítenja iz stava 1. ovog ─Źlana.

6.3. Neposredno obavljanje poslova u Republici Srpskoj

─îlan 42

(1)┬áDru┼ítvo za upravljanje koje namjerava neposredno obavljati poslove upravljanja fondovima na podru─Źju Republike Srpske mora o tome obavijestiti nadle┼żni organ dr┼żave ─Źlanice u kojoj ima registrovano sjedi┼íte. Uz obavje┼ítenje se moraju prilo┼żiti:

a) plan aktivnosti,

b)┬ápodaci i dokumentacija iz ─Źlana 40. stav 1. ta─Źka b) ovog zakona.

(2)┬áNadle┼żni organ dr┼żave ─Źlanice mora obavje┼ítenje zajedno sa prilozima dostaviti Komisiji, te o tome obavijestiti dru┼ítvo za upravljanje.

(3)┬áZajedno sa obavje┼ítenjem iz stava 2. ovog ─Źlana nadle┼żni organ dr┼żave ─Źlanice mora dostaviti Komisiji:

a) podatke o visini osnovnog kapitala društva za upravljanje,

b)┬áizjavu da svaki fond na koji se odnosi obavje┼ítenje iz stava 1. ovog ─Źlana ispunjava propisane uslove.

(4)┬áKomisija je du┼żna obavijestiti dru┼ítvo za upravljanje o svim zakonskim obavezama u poslovanju u Republici Srpskoj u roku od dva mjeseca od prijema podataka o takvom prijedlogu.

(5)┬áNakon prijema obavje┼ítenja, odnosno isteka roka iz stava 4. ovog ─Źlana dru┼ítvo za upravljanje mo┼że otpo─Źeti obavljati djelatnost.

(6)┬áDru┼ítvo za upravljanje mora nadle┼żni organ dr┼żave ─Źlanice obavijestiti o promjeni podataka iz stava 1. ovog ─Źlana, najmanje mjesec dana prije namjeravanih promjena.

(7)┬áOdredbe ovog ─Źlana primjenjuju se i u slu─Źaju kada dru┼ítvo za upravljanje ovlasti drugo lice za obavljanje pojedinih djelatnosti iz predmeta svog poslovanja.

6.4. Nadzor poslovanja u Republici Srpskoj

─îlan 43

(1)┬áNadle┼żni organ dr┼żave ─Źlanice ima pravo da vr┼íi nadzor nad poslovanjem poslovnice dru┼ítva za upravljanje sa sjedi┼ítem u dr┼żavi ─Źlanici, odnosno nad neposrednim poslovanjem takvog dru┼ítva za upravljanje u Republici Srpskoj.

(2)┬áNadle┼żni organ dr┼żave ─Źlanice mo┼że zahtijevati od Komisije da sprovede postupak nadzora nad poslovanjem poslovnice ako bi se na taj na─Źin ubrzao i pojednostavio postupak nadzora, u skladu sa na─Źelima efikasnosti, ekonomi─Źnosti i postupanja u razumnom roku. Pod istim uslovima mogu se ovlastiti lica ovla┼í─çena od strane nadle┼żnog organa dr┼żave ─Źlanice za u─Źe┼í─çe u postupku nadzora.

7. Prestanak va┼żenja dozvole za poslovanje i prestanak obavljanja registrovane djelatnosti dru┼ítva za upravljanje

─îlan 44

Dozvola za poslovanje dru┼ítvu za upravljanje prestaje da va┼żi ako:

a) dru┼ítvo za upravljanje ne po─Źne sa poslovanjem u roku od godinu dana od dana izdavanja dozvole,

b) se dru┼ítvo za upravljanje dobrovoljno odrekne dozvole u slu─Źaju prestanka obavljanja djelatnosti osnivanja i upravljanja investicionim fondovima,

v) društvo za upravljanje šest ili više mjeseci ne obavlja djelatnosti osnivanja i upravljanja investicionim fondovima u skladu sa ovim zakonom i

g) je donesena pravnosna┼żna sudska odluka koja predstavlja smetnju za obavljanje djelatnosti.

─îlan 45

(1) Društvo za upravljanje ima pravo da prenese poslove upravljanja otvorenim investicionim fondom na neko drugo društvo koje ima dozvolu Komisije.

(2)┬áU slu─Źaju zatvorenog investicionog fonda, pravo da prenese upravljanje investicionim fondom na neko drugo dru┼ítvo koje ima dozvolu Komisije ima nadzorni odbor fonda uz saglasnost skup┼ítine akcionara zatvorenog investicionog fonda.

(3)┬áNajmanje tri mjeseca prije prenosa upravljanja investicionim fondom, dru┼ítvo za upravljanje je du┼żno o prenosu upravljanja obavijestiti sve vlasnike udjela u tom fondu. Vlasnicima udjela koji u navedenom periodu ┼żele istupiti iz fonda dru┼ítvo za upravljanje ne mo┼że obra─Źunati i naplatiti izlaznu naknadu.

(4)┬áNa─Źin prenosa poslova upravljanja iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana propisuje Komisija.

─îlan 46

Dru┼ítvo za upravljanje mo┼że prestati da obavlja svoju registrovanu djelatnost pod sljede─çim pretpostavkama:

a)┬ámora uputiti pisano obavje┼ítenje banci depozitaru najmanje dva mjeseca prije prestanka upravljanja, u slu─Źaju kada fond koristi usluge banke depozitara, Komisiji, u slu─Źaju ako upravlja otvorenim investicionim fondom ili nadzornom odboru i Komisiji, ako upravlja zatvorenim investicionim fondom,

b)┬áako nastupe okolnosti iz kojih nedvosmisleno proizilazi da dru┼ítvo za upravljanje nije ili ne─çe biti u mogu─çnosti da ispunjava svoje obaveze, du┼żno je da o tome odmah obavijesti Komisiju, ako upravlja otvorenim investicionim fondom, odnosno nadzorni odbor, ako upravlja zatvorenim investicionim fondom,

v)┬áako u roku od ┼íezdeset dana od upu─çivanja obavje┼ítenja iz t. a) ili b) ovog stava dru┼ítvo za upravljanje koje upravlja otvorenim investicionim fondom ne sprovede postupak prenosa upravljanja drugom ovla┼í─çenom dru┼ítvu za upravljanje u skladu sa ─Źlanom 45. ovog zakona, odnosno ako isto ne u─Źini nadzorni odbor u slu─Źaju zatvorenog investicionog fonda, pokre─çe se postupak likvidacije fonda u skladu sa odredbama glave IX ovog zakona.

8. Ograni─Źenja i odgovornost dru┼ítva za upravljanje

─îlan 47

(1) Upravljanje imovinom investicionog fonda iz ─Źlana 23. stav 2. ta─Źka a) ovog zakona obuhvata:

a) zaklju─Źivanje pravnih poslova, ─Źiji su predmet imovina investicionog fonda, raspolaganje imovinom investicionog fonda radi ispunjavanja obaveza iz poslova zaklju─Źenih u upravljanju imovinom investicionog fonda, prihvatanje ispunjenja obaveza druge ugovorne strane na osnovu poslova zaklju─Źenih u upravljanju imovinom investicionog fonda i ostvarivanje prava iz hartija od vrijednosti iz portfelja investicionog fonda ili drugih finansijskih ulaganja investicionog fonda i

b) upravljanje rizicima investicionog fonda.

(2) Dru┼ítvo za upravljanje investicionim fondovima sa javnom ponudom ne mo┼że da:

a) obavlja djelatnosti posredovanja u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti,

b) otu─Ĺuje hartije od vrijednosti ili bilo kakvu drugu imovinu fonda, niti da je od njega sti─Źe, bilo za svoj ra─Źun ili za ra─Źun povezanih lica,

v) kupuje sredstvima fonda imovinu koja nije predvi─Ĺena njegovim statutom i prospektom,

g) obavlja transakcije kojim kr┼íi odredbe ovog zakona i propise Komisije, uklju─Źuju─çi odredbe o ograni─Źenjima ulaganja u fondove kojim upravlja,

d) otu─Ĺuje imovinu zatvorenog investicionog fonda i imovinu koja ─Źini otvoreni investicioni fond bez primanja odgovaraju─çe naknade,

─Ĺ) sti─Źe ili otu─Ĺuje imovinu u ime fondova kojim upravlja po cijeni nepovoljnijoj od tr┼żi┼íne cijene ili procijenjene vrijednosti predmetne imovine,

e) u svoje ime i za ra─Źun otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom, odnosno u ime i za ra─Źun zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom, posu─Ĺuje sredstva, osim ako to ne ─Źini sa ciljem kori┼í─çenja tih sredstava za otkup udjela u otvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom, i to pod uslovom da nov─Źana sredstva raspolo┼żiva u portfelju fonda nisu dovoljna za tu svrhu, pri ─Źemu, u slu─Źaju takvih pozajmica, ukupni iznos obaveza koje podlije┼żu otplati iz imovine koja ─Źini otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom, prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu, ne mo┼że prelaziti 10% neto vrijednosti imovine otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom u trenutku uzimanja tih pozajmica, na rok koji ne mo┼że biti du┼żi od tri mjeseca,

┼ż) odobrava zajmove iz imovine fonda,

z) koristi imovinu fonda kao garanciju izvršenja obaveza društva za upravljanje ili obaveza trećih lica ili kako bi društvu za upravljanje, njegovim zaposlenima ili povezanim licima omogućio sklapanje poslova pod povlašćenim uslovima,

i) vr┼íi transakcije izme─Ĺu fondova kojim upravlja, pod uslovima razli─Źitim od tr┼żi┼ínih uslova ili uslovima koji jedan fond stavljaju u povoljniji polo┼żaj u odnosu na drugi,

j) preuzima obaveze u vezi sa imovinom koja u trenutku preuzimanja tih obaveza nije vlasni┼ítvo investicionog fonda sa javnom ponudom, uz izuzetak transakcija sa hartijama od vrijednosti obavljenih na berzi ili drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żi┼ítu ─Źija pravila omogu─çavaju isporuku hartija od vrijednosti uz istovremeno pla─çanje,

k) sti─Źe udjele u otvorenom investicionom fondu kojim upravlja u iznosu ve─çem od 20% imovine fonda,

l) emituje druge hartije od vrijednosti otvorenih investicionih fondova osim njihovih udjela,

lj) ula┼że imovinu fonda u hartije od vrijednosti ili druge finansijske instrumente koje ono emituje i

m) u slu─Źaju da obavlja dodatne djelatnosti iz ┬á─Źlana 23. stav 1. ta─Źka b) ovog zakona, ula┼że dio ili cijelu imovinu portfelja kojim upravlja u investicione fondove kojim upravlja, osim ako za to nije pribavilo prethodnu saglasnost akcionara, odnosno vlasnika udjela.

(3) Izuzetno od stava 2. ta─Źka k) ovog ─Źlana, Komisija mo┼że da odobri ulaganje dru┼ítva u otvoreni fond kojim upravlja do 35% ako je to u interesu tr┼żi┼íta.

(4) Fondovi sa javnom ponudom kojim upravlja jedno društvo za upravljanje ne mogu biti vlasnici ukupno:

a) više od 20% akcija sa pravom glasa jednog emitenta,

b) više od 10% akcija bez prava glasa jednog emitenta,

v) vi┼íe od 15% du┼żni─Źkih hartija od vrijednosti emitovanih od strane jednog emitenta, uz izuzetak da se ograni─Źenja iz ove ta─Źke ne primjenjuju na du┼żni─Źke hartije od vrijednosti ─Źiji su emitent Republika Srpska, Bosna i Hercegovina ili jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj,

g) 5% udjela ili akcija pojedinog investicionog fonda,

d) vi┼íe od 15% instrumenata tr┼żi┼íta novca jednog emitenta, uz izuzetak da se ograni─Źenja iz ove ta─Źke ne primjenjuju na instrumente tr┼żi┼íta novca ─Źiji su emitent Republika Srpska, Bosna i Hercegovina ili jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

(5) Izuzeci od ograni─Źenja ulaganja jednog fonda utvr─Ĺeni ovim zakonom primjenjuju se i u slu─Źaju kada dru┼ítvo upravlja sa vi┼íe fondova.

(6) Dru┼ítvu za upravljanje nije dozvoljeno da za investicioni fond, odnosno investicione fondove kojim upravlja obavlja aktivnosti koje bi mu omogu─çile ostvarivanje zna─Źajnog uticaja na upravljanje emitentom iz portfelja investicionog fonda, odnosno investicionih fondova kojim upravlja.

(7) Ograni─Źenja i odgovornost dru┼ítva za upravljanje investicionim fondom sa privatnom ponudom propisanasu prospektom fonda.

(8) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da internim aktom propi┼íe uslove i okolnosti u kojim je dozvoljeno vr┼íenje transakcija iz stava 2. ta─Źka i) ovog ─Źlana, te da osigura da se transakcije vr┼íe pod uslovima koji nisu razli─Źiti od tr┼żi┼ínih uslova ili uslova koji jedan fond stavljaju u povoljniji polo┼żaj u odnosu na drugi fond.

(9) Imovina investicionog fonda nije vlasni┼ítvo dru┼ítva za upravljanje, ne ulazi u njegovu imovinu, niti u likvidacionu ili ste─Źajnu masu i ne mo┼że se koristiti za izmirenje potra┼żivanja povjerilaca dru┼ítva za upravljanje.

(10) Komisija donosi akt kojim propisuje kriterijume i uslove za ostvarivanje zna─Źajnog uticaja na upravljanje emitentom iz stava 6. ovog ─Źlana.

─îlan 47a

(1) Dru┼ítvu za upravljanje zabranjeno je da za ra─Źun investicionog fonda zaklju─Źuje poslove kupovine i prodaje, odnosno druge poslove koji su predmet ulaganja investicionog fonda, ako je druga strana u poslu:

a) društvo za upravljanje tog investicionog fonda,

b) lice koje je povezano sa društvom za upravljanje,

v) depozitar koji za investicioni fond obavlja depozitarne poslove i

g) lice koje je povezano sa depozitarom.

(2) Depozitar je du┼żan prilikom zaklju─Źivanja ugovora o obavljanju depozitarnih poslova obavijestiti dru┼ítvo za upravljanje o licima koja su sa njim povezana i redovno ga obavje┼ítavati o promjenama te povezanosti.

(3) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je prilikom zaklju─Źivanja ugovora o obavljanju depozitarnih poslova obavijestiti depozitara o licima koja su sa njim povezana i redovno ga obavje┼ítavati o promjenama te povezanosti.

(4) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, dozvoljeni su poslovi zaklju─Źeni na berzi ili drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żi┼ítu hartija od vrijednosti, ako strane u transakciji sa tim nisu bile me─Ĺusobno upoznate ili to nisu mogle znati unaprijed.

─îlan 48

(1) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da u upravljanju imovinom investicionog fonda postupa u skladu sa ovim zakonom, propisima donesenim na osnovu njega i drugim propisima koji se odnose na vr┼íenje njegove djelatnosti, u skladu sa pravilima upravljanja, odnosno statutom i prospektom investicionog fonda, ugovorom o upravljanju zatvorenim investicionim fondom i pravilima struke, te da postupa u interesu akcionara i vlasnika udjela investicionog fonda.

(2) Dru┼ítvo za upravljanje odgovorno je akcionarima i vlasnicima udjela investicionog fonda za ┼ítetu koju, postupaju─çi suprotno stavu 1. ovog ─Źlana, prouzrokuje imovini investicionog fonda kojim upravlja.

(3) Tu┼żbu za naknadu ┼ítete iz stava 2. ovog ─Źlana ovla┼í─çen je da podnese depozitar koji obavlja depozitarne poslove za taj investicioni fond, na zahtjev akcionara ili vlasnika udjela investicionog fonda, odnosno ─Źlana nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda, u ime i za ra─Źun, odnosno za ra─Źun investicionog fonda.

(4) Ako depozitar u roku od 30 dana od prijema pisanog zahtjeva akcionara ili vlasnika udjela investicionog fonda, odnosno ─Źlana nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda ne podnese tu┼żbu iz stava 3. ovog ─Źlana, tu┼żbu u ime i za ra─Źun, odnosno za ra─Źun investicionog fonda mo┼że podnijeti svaki akcionar ili vlasnik udjela investicionog fonda ili ─Źlan nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda.

(5) St. 3. i 4. ovog ─Źlana ne odnose se na pravo vlasnika udjela investicionog fonda za naknadu ┼ítete koju mu je dru┼ítvo za upravljanje prouzrokovalo kr┼íenjem obaveza u vezi sa prodajom, izdavanjem, kupovinom ili isplatom udjela investicionog fonda, odnosno neta─Źnim obra─Źunom njegove cijene.

(6) Odgovornost dru┼ítva za upravljanje za naknadu ┼ítete iz st. 2. i 5. ovog ─Źlana ne mo┼że se ograni─Źiti niti isklju─Źiti.

III - BANKA DEPOZITAR

1. Pojam banke depozitara

─îlan 49

(1)┬áBanka depozitar je banka koja za potrebe fonda obavlja poslove ─Źuvanja posebne imovine fonda, poslove vo─Ĺenja posebnih ra─Źuna za imovinu fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova, te obavlja druge poslove banke depozitara u skladu sa odredbama ovog zakona.

(2)┬áBanka depozitar fonda registrovanog u Republici Srpskoj mo┼że biti samo banka sa sjedi┼ítem u Republici Srpskoj koja je, u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje tr┼żi┼íte hartija od vrijednosti, dobila dozvolu za obavljanje kastodi poslova.

(3)┬áPored banke iz stava 2. ovog ─Źlana, poslove depozitara fonda mo┼że da obavlja i Centralni registar hartija od vrijednosti, pod uslovom da za obavljanje ovih poslova dobije dozvolu Komisije.

2. Osnovna obilje┼żja poslova banke depozitara

─îlan 50

(1) Investicioni fond sa javnom ili privatnom ponudom koji je osnovan u skladu sa odredbama ovog zakona i posluje na teritoriji Republike Srpske du┼żan je imati banku depozitara.

(2) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je za ra─Źun investicionog fonda kojim upravlja sa depozitarom zaklju─Źiti ugovor o obavljanju depozitarnih poslova.

(3) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je prije zaklju─Źenja ugovora o obavljanju depozitarnih poslova pribaviti dozvolu Komisije za zaklju─Źenje ugovora o obavljanju depozitarnih poslova.

(4) Prinudne odredbe ovog zakona kojim se propisuju obaveze postupanja fondova i društava za upravljanje u vezi sa korišćenjem poslova banke depozitara odnose se na sve investicione fondove i društva koja njima upravljaju.

(5) Komisija donosi akt kojim propisuje sadr┼żaj zahtjeva i uslove za izdavanje dozvole iz stava 3. ovog ─Źlana.

─îlan 51

(1)┬áPoslovi ─Źuvanja i ostali poslovi koje banka depozitar obavlja za dru┼ítvo za upravljanje moraju biti organizaciono odvojeni od poslova dru┼ítva za upravljanje.

(2)┬áImovinu investicionih fondova, uklju─Źuju─çi hartije od vrijednosti, bankovne ra─Źune i drugu imovinu, banka depozitar ─Źuva i vodi na posebnom ra─Źunu za svaki od fondova za koji obavlja poslove banke depozitara.

(3)┬áBanka depozitar ne mo┼że koristiti imovinu investicionog fonda, bilo direktno ili indirektno, za obavljanje transakcija za svoj ra─Źun ili za ostvarivanje bilo kakve koristi za sebe ili svoje zaposlene ili u bilo koju drugu svrhu osim u korist akcionara fonda ili vlasnika udjela u fondu.

(4)┬áImovina fondova kod banke depozitara ne ulazi u imovinu banke depozitara ni u likvidacionu ili ste─Źajnu masu niti se mo┼że upotrijebiti za izvr┼íenje u vezi sa potra┼żivanjem prema banci depozitaru.

─îlan 52

(1) Banka depozitar djeluje isklju─Źivo u interesu investitora u fondove za koje obavlja poslove banke depozitara.

(2) Banka depozitar ne mo┼że obavljati poslove depozitara iz ─Źlana 49. stav 1. ovog zakona za investicione fondove kojim upravlja dru┼ítvo za upravljanje sa kojim je banka depozitar direktno ili indirektno povezana.

3. Prava i obaveze banke depozitara

─îlan 53

(1) Pored ─Źuvanja posebne imovine fonda, vo─Ĺenja posebnih ra─Źuna za imovinu svakog pojedinog fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova, banka depozitar obavlja sljede─çe poslove:

a)┬áu slu─Źaju otvorenog investicionog fonda, obezbje─Ĺuje da se prodaja i otkup udjela za ra─Źun fonda obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima fonda,

b)┬áu slu─Źaju otvorenog investicionog fonda, otkupljuje i ispla─çuje udjele i vr┼íi isplate vlasnicima udjela otvorenog investicionog fonda iz dobiti fonda,

v)┬ávodi ra─Źuna da je obra─Źun neto vrijednosti pojedine akcije ili udjela u fondu obavljen u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, te prospektom i statutom fonda,

g)┬áizvr┼íava naloge dru┼ítva za upravljanje u vezi sa transakcijama sa hartijama od vrijednosti i drugom imovinom koja ─Źini portfelj fonda, pod uslovom da nisu u suprotnosti sa ovim zakonom, propisima Komisije, prospektom i statutom fonda te obezbje─Ĺuje da transakcije hartijama od vrijednosti budu izmirene, odnosno da dospjela nov─Źana potra┼żivanja budu napla─çena u zakonskim ili ugovorenim rokovima,

d)┬áizvje┼ítava dru┼ítvo za upravljanje o korporativnim radnjama vezanim za imovinu fonda koju ─Źuva i izvr┼íava njegove naloge koji iz toga proizlaze,

─Ĺ) napla─çuje sve prihode i druga prava dospjela u korist fonda koja proizlaze iz njegove imovine,

e)┬áobezbje─Ĺuje da se prihodi fonda koriste u skladu sa ovim zakonom i prospektom ili statutom fonda te da su tro┼íkovi koje pla─ça fond u skladu sa uslovima iz prospekta ili statuta fonda, odredbama ovog zakona i drugih propisa,

┼ż)┬áobavlja druge stru─Źne ili upravne poslove koji su predvi─Ĺeni ugovorom zaklju─Źenim sa dru┼ítvom za upravljanje ili nadzornim odborom fonda,

z)┬ávodi evidenciju poslovanja koje obavlja kao banka depozitar svakog pojedinog fonda i na redovnoj osnovi uskla─Ĺuje sa evidencijom dru┼ítva za upravljanje,

i)┬áprijavljuje Komisiji kr┼íenje ovog zakona i ugovora koje u─Źini dru┼ítvo za upravljanje, u slu─Źaju da dru┼ítvo za upravljanje odbije da prihvati njen zahtjev za prestanak takvog kr┼íenja,

j) revizorima i drugim licima ovla┼í─çenim za obavljanje uvida, uklju─Źuju─çi i Komisiju, omogu─çava pristup podacima i ra─Źunima vezanim uz fond i njegovu imovinu.

(2) Komisija ─çe propisati na─Źin sprovo─Ĺenja odredaba stava 1. ovog ─Źlana.

4. Odgovornost banke depozitara

─îlan 54

Banka depozitar odgovara dru┼ítvu za upravljanje, vlasnicima udjela u otvorenom investicionom fondu i akcionarima zatvorenog investicionog fonda za pri─Źinjenu ┼ítetu ako ne obavlja ili nepravilno obavlja poslove predvi─Ĺene ugovorom o poslovima banke depozitara ili ovim zakonom, uklju─Źuju─çi i slu─Źaj kada je obavljanje svojih poslova iz ─Źlana 53. stav 1. ovog zakona u cijelosti ili djelimi─Źno povjerila tre─çim licima.

─îlan 55

Podatke o vlasnicima udjela, njihovim udjelima, odnosno akcionarima, te uplatama i isplatama, koji su joj u─Źinjeni dostupnim u skladu sa odredbama ovog zakona, banka depozitar je du┼żna ─Źuvati kao poslovnu tajnu.

5. Promjena banke depozitara

─îlan 56

Investicionim fondovima nije dozvoljeno zamijeniti banku depozitara bez dozvole Komisije.

─îlan 57

(1)┬áBanka depozitar koja ┼żeli prestati sa obavljanjem djelatnosti banke depozitara ili raskinuti ugovor o poslovima banke depozitara odre─Ĺenog fonda ili fondova du┼żna je najmanje dva mjeseca prije prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno raskida ugovora uputiti pismeno obavje┼ítenje o svojoj namjeri Komisiji, nadzornom odboru svakog zatvorenog investicionog fonda ili dru┼ítvu za upravljanje otvorenog investicionog fonda za koje obavlja poslove banke depozitara.

(2)┬áU slu─Źaju da dru┼ítvo za upravljanje otvorenog investicionog fonda, odnosno nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda ne zaklju─Źe ugovor o poslovima banke depozitara sa drugom bankom depozitarom u roku od dva mjeseca od dana prijema obavje┼ítenja iz stava 1. ovog ─Źlana, banka depozitar je du┼żna, ako je u mogu─çnosti, da nastavi sa pru┼żanjem depozitnih usluga u daljem roku od mjesec dana.

(3) U slu─Źaju da banka depozitar prestane poslovati u svojstvu banke depozitara, ili ako u roku od dva mjeseca, odnosno u dodatnom roku od mjesec dana ne bude zaklju─Źen ugovor sa drugom bankom depozitarom, investicioni fondovi za koje je obavljala poslove banke depozitara moraju biti likvidirani, u skladu sa odredbama glave IX ovog zakona.

─îlan 58

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom ili nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda mogu jednu banku depozitara zamijeniti nekom drugom. Dotadašnja banka depozitar mora u pismenom obliku, u roku od tri dana od prijema zahtjeva, da obavijesti Komisiju da prema svim njenim saznanjima ne postoje bilo kakve nerazriješene povrede zakona ili propisa.

─îlan 59

U slu─Źaju raskida ugovora o poslovima banke depozitara, banka depozitar je du┼żna da svu imovinu investicionih fondova koju ima na ─Źuvanju prenese na ─Źuvanje banci depozitaru sa kojom dru┼ítvo za upravljanje, odnosno nadzorni odbor zaklju─Źe ugovor o poslovima banke depozitara, pri ─Źemu mora predati i knjige ra─Źuna, evidenciju i sve druge dokumente i materijale bitne za poslovanje fondova za koje je do tada obavljala poslove banke depozitara, u pisanom ili elektronskom obliku, zavisno od na─Źina vo─Ĺenja navedenih podataka.

IV - INVESTICIONI FONDOVI SA JAVNOM PONUDOM

1. Zatvoreni investicioni fondovi sa javnom ponudom

─îlan 60

(1)┬áZatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom je akcionarsko dru┼ítvo sa sjedi┼ítem u Republici Srpskoj koje, uz dozvolu Komisije, osniva i njime upravlja dru┼ítvo za upravljanje, a ─Źiji je predmet poslovanja prikupljanje nov─Źanih sredstava javnom ponudom svojih neograni─Źeno prenosivih akcija i ulaganje tih sredstava, uz uva┼żavanje na─Źela disperzije rizika.

(2)┬áZatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom mo┼że se osnovati na odre─Ĺeno ili neodre─Ĺeno vrijeme.

(3) Statutom zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom moraju se utvrditi njegovi investicioni ciljevi.

(4)┬áZatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom ne mo┼że se transformisati u holding, koncern ili druge oblike povezanih dru┼ítava.

(5)┬áNa zatvorene investicione fondove sa javnom ponudom primjenjuju se odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih dru┼ítava, osim ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 61

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole i prijava upisa zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom u registar fondova, koje Komisiji podnosi ovla┼í─çeno dru┼ítvo za upravljanje, moraju sadr┼żavati:

a) firmu društva za upravljanje i podatke o dozvoli za poslovanje koje je društvo za upravljanje dobilo od Komisije, kao i ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, adresu, telefon, telefaks i adresu elektronske pošte društva za upravljanje,

b) firmu fonda,

v) ciljeve ulaganja fonda,

g)┬áime i prezime, adresu, telefon, telefaks i adresu elektronske po┼íte ─Źlanova prvog saziva nadzornog odbora fonda,

d) statut fonda,

─Ĺ) prospekt fonda,

e)┬áodluku o imenovanju ─Źlanova prvog nadzornog odbora i njihove pismene izjave o prihvatanju imenovanja,

┼ż)┬áugovor zaklju─Źen izme─Ĺu nadzornog odbora fonda i dru┼ítva za upravljanje,

z) ugovor sa bankom depozitarom i kopiju izvoda iz sudskog registra za banku,

i)┬ázahtjev za uvr┼ítenje akcija fonda na berzu ili ure─Ĺeno javno tr┼żi┼íte i pisanu potvrdu berze da akcije fonda, sude─çi prema prijedlogu, ispunjavaju uslove za uvr┼ítenje i

j) firmu revizora, izvod iz sudskog registra i osnovne podatke o revizoru.

(2) Komisija ─çe propisati obavezni sadr┼żaj zahtjeva, statuta, prospekata i ugovora zatvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom i drugih dodatnih podataka koji se mogu tra┼żiti ako je to neophodno za za┼ítitu investitora.

1.1. Osnovni kapital i akcije zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom

─îlan 62

(1)┬áNajni┼żi iznos osnovnog kapitala zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom je 1.000.000 KM.

(2)┬áKomisija mo┼że propisati i vi┼íi iznos osnovnog kapitala od iznosa navedenog u stavu 1. ovog ─Źlana.

─îlan 63

(1)┬áNa upis i uplatu akcija shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih dru┼ítava.

(2) Akcije zatvorenog investicionog fonda uplaćuju se u gotovini i moraju u cijelosti biti uplaćene prije nego što se osnivanje zatvorenog investicionog fonda upiše u sudski registar ili prije upisa povećanja osnovnog kapitala.

─îlan 64

(1)┬áRedovne akcije zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom glase na ime i akcionarima daju jednaka prava utvr─Ĺena zakonom, prospektom i statutom fonda.

(2)┬áZatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom ne mo┼że emitovati nijednu drugu vrstu hartija od vrijednosti, osim akcija iz stava 1. ovog ─Źlana.

(3)┬áAkcije zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom moraju biti uvr┼ítene na berzu ili drugo ure─Ĺeno javno tr┼żi┼íte.

1.2. Troškovi zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom

─îlan 65

(1)┬áTro┼íkovi i naknade u vezi sa osnivanjem zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom mogu se pla─çati na teret imovine fonda jedino ako je tako odre─Ĺeno prospektom i statutom. Najvi┼íi iznos tro┼íkova i naknada osnivanja koje se ispla─çuju na teret imovine fonda u prospektu iskazuje se kao procenat nov─Źanih sredstava upla─çenih u fond prilikom osnivanja. Sve ostale tro┼íkove i naknade u vezi sa osnivanjem koji prelaze tako utvr─Ĺeni procenat snosi dru┼ítvo za upravljanje, odnosno nadzorni odbor, zavisno od toga ko ih je prouzrokovao.

(2)┬áAko zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom ne uspije dose─çi najni┼żi iznos osnovnog kapitala, tro┼íkove i naknade u vezi sa osnivanjem snose osniva─Źi koji su usvojili statut, a nov─Źani ulozi se u cijelosti vra─çaju investitorima.

(3)┬áTro┼íkovi i naknade u vezi sa osnivanjem pla─çeni iz imovine zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ne mogu prelaziti 3,5% ukupnih nov─Źanih sredstava prikupljenih emisijom akcija.

─îlan 66

(1)┬áIz imovine zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom mogu se direktno pla─çati isklju─Źivo sljede─çi ostali tro┼íkovi:

a)┬ánaknada dru┼ítvu za upravljanje, koja se zasniva na procentu ponderisane prosje─Źne godi┼ínje tr┼żi┼íne vrijednosti akcija fonda i mora se navesti u ugovoru izme─Ĺu fonda i dru┼ítva za upravljanje i u prospektu fonda, a kao godi┼ínji tro┼íak mo┼że se odbiti od imovine fonda i obra─Źunava se prilikom svakog obra─Źuna neto vrijednosti imovine fonda,

b) naknada banci depozitaru,

v)┬ánaknada i tro┼íkovi ─Źlanova nadzornog odbora,

g) troškovi, provizije ili takse neposredno povezane sa sticanjem ili prodajom imovine fonda,

d)┬ánaknada i tro┼íak vo─Ĺenja registra akcija, uklju─Źuju─çi tro┼íkove izdavanja potvrda o stanju udjela, ako se one emituju, te tro┼íkove isplate dividendi,

─Ĺ) revizorski i advokatski tro┼íkovi nastali u poslovanju zatvorenog investicionog fonda,

e) troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz objavljivanje i dostavljanje izvještaja koji se prema ovom zakonu podnose akcionarima,

┼ż)┬átro┼íkovi odr┼żavanja glavne skup┼ítine, osim u slu─Źaju vanredne skup┼ítine koju sazove dru┼ítvo za upravljanje, u kom slu─Źaju te tro┼íkove snosi dru┼ítvo za upravljanje,

z) sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji u vezi sa izdavanjem dozvole zatvorenom investicionom fondu,

i)┬átro┼íkovi uvr┼ítenja na berzu ili drugo ure─Ĺeno javno tr┼żi┼íte,

j) porezi koje je fond du┼żan platiti na imovinu ili dobit,

k) troškovi oglašavanja, ali samo kada je ono obavezno za zatvorene investicione fondove u skladu sa ovim zakonom i

l) ostale naknade koje fond pla─ça u skladu sa ovim ili drugim zakonom.

(2)┬áNaknada dru┼ítvu za upravljanje iz stava 1. ta─Źka a) ovog ─Źlana ne mo┼że biti definisana tako da zavisi od prinosa fonda.

(3)┬áNa teret imovine zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom mogu se ispla─çivati samo tro┼íkovi predvi─Ĺeni prospektom fonda.

─îlan 67

(1)┬áUkupni iznos svih tro┼íkova koji se knji┼że na teret zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom iskazuje se kao pokazatelj ukupnih tro┼íkova, a za svaku prethodnu godinu obra─Źunava se na sljede─çi na─Źin:

┬á Ukupna naknada za upravljanje + ukupni iznos svih ostalih tro┼íkova iz ─Źlana 66. ovog zakona, osim tro┼íkova iz stava 1. t. g) i j) tog ─Źlana ┬áÔłÖ 100 ┬á

Ponderisana prosje─Źna godi┼ínja tr┼żi┼ína vrijednost akcija fonda

(2)┬áIznos tro┼íkova iz stava 1. ovog ─Źlana mora se objaviti u revidiranom godi┼ínjem izvje┼ítaju fonda.

─îlan 68

(1)┬áPokazatelj ukupnih tro┼íkova fonda ne mo┼że biti ve─çi od 3,5% ponderisane prosje─Źne godi┼ínje tr┼żi┼íne vrijednosti akcija fonda. Komisija svake godine, po zavr┼íetku godi┼ínjeg obra─Źunskog perioda, objavljuje sa┼żeto pore─Ĺenje pokazatelja ukupnih tro┼íkova svih zatvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom.

(2)┬áSve nastale tro┼íkove koji u odre─Ĺenoj godini pre─Ĺu najvi┼íi dopu┼íteni pokazatelj ukupnih tro┼íkova u visini od 3,5%, snosi dru┼ítvo za upravljanje.

(3) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, ako je ponderisana prosje─Źna godi┼ínja tr┼żi┼ína vrijednost akcija fonda ve─ça od prosje─Źne godi┼ínje neto vrijednosti imovine fonda, kao osnovica za utvr─Ĺivanje pokazatelja ukupnih tro┼íkova fonda primjenjuje se prosje─Źna godi┼ínja neto vrijednost imovine fonda.

1.3. Nadzorni odbor

─îlan 69

(1) Zatvoreni investicioni fond nema upravni odbor, a u tom slu─Źaju obaveze i ovla┼í─çenja koja, u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih dru┼ítava u akcionarskim dru┼ítvima, ima upravni odbor, u zatvorenim investicionim fondovima ima dru┼ítvo za upravljanje koje upravlja fondom.

(2) Dru┼ítvo za upravljanje vodi poslove zatvorenog investicionog fonda i zastupa fond u svim slu─Źajevima, osim onih za koje je u skladu sa ovim zakonom za zastupanje fonda ovla┼í─çen nadzorni odbor fonda.

(3) Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom mora da ima najmanje pet ─Źlanova.

(4) ─îlanovi nadzornog odbora iz stava 3. ovog ─Źlana su lica koja posjeduju odgovaraju─çe stru─Źno znanje i iskustvo u oblasti upravljanja finansijskom imovinom.

(5) Za ─Źlana nadzornog odbora ne mo┼że biti imenovano lice koje:

a) ima u─Źe┼í─çe u dru┼ítvu za upravljanje ili ─Źlan njegove u┼że porodice;

b) vr┼íi funkciju ─Źlana upravnog odbora ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u:

1) društvu za upravljanje,

2) pravnom licu koje direktno ili indirektno ima kvalifikovano u─Źe┼í─çe u dru┼ítvu za upravljanje,

3) depozitaru,

4) pravnom licu koje direktno ili indirektno ima kvalifikovano u─Źe┼í─çe u depozitaru,

5) pravnom licu koje je na drugi na─Źin povezano sa dru┼ítvom za upravljanje.

(6) Komisija izdaje dozvolu za vr┼íenje funkcije ─Źlana nadzornog odbora fonda.

(7) Komisija donosi akt kojim ure─Ĺuje postupak i uslove za izdavanje dozvole iz stava 6. ovog ─Źlana.

─îlan 70

─îlanovi nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom pored lica iz ─Źlana 69. stav 5. ovog zakona, ne mogu biti i sljede─ça lica:

a)┬á─Źlanovi uprave ili nadzornog odbora dru┼ítva za upravljanje, banke depozitara, brokerskog dru┼ítva ili banke ovla┼í─çene za poslovanje sa hartijama od vrijednosti, dru┼ítva za osiguranje ili penzijskog fonda u privatnom vlasni┼ítvu, u vrijeme kada je tim dru┼ítvima nadle┼żni regulatorni organ oduzeo dozvolu za rad, u roku od tri godine od oduzimanja dozvole,

b)┬álica koja su izgubila ─Źlanstvo u strukovnom udru┼żenju zbog nepridr┼żavanja pravila udru┼żenja, ili kojima je Komisija, odnosno odgovaraju─çi nadle┼żni organ izrekao mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti za vrijeme dok ta mjera traje,

v)┬álica koja su pravosna┼żno osu─Ĺena za krivi─Źno djelo protiv imovine, krivi─Źno djelo protiv privrede i platnog prometa i krivi─Źno djelo protiv pravnog saobra─çaja iz Krivi─Źnog zakona Republike Srpske, i to za vrijeme od godinu dana po pravosna┼żnosti presude kojom su osu─Ĺena, s tim da se u to vrijeme ne ra─Źuna vrijeme sprovedeno na izdr┼żavanju kazne,

g)┬álica koja su pravosna┼żno osu─Ĺena za krivi─Źno djelo neovla┼í─çenog kori┼í─çenja i odavanja povla┼í─çenih informacija, manipulisanja cijenama i ┼íirenja neistinitih informacija, navo─Ĺenja neistinitih podataka u prospektu i njegove nedozvoljene distribucije, nedozvoljenog uvr┼ítenja hartija od vrijednosti, prikrivanja vlasni┼ítva i nedozvoljene trgovine hartijama od vrijednosti iz Zakona o tr┼żi┼ítu hartija od vrijednosti, i to za vrijeme od godinu dana po pravosna┼żnosti presude kojom su osu─Ĺena, s tim da se u to vrijeme ne ra─Źuna vrijeme sprovedeno na izdr┼żavanju kazne,

d)┬álica koja su pravosna┼żno osu─Ĺena za prekr┼íaj propisan odredbama Zakona o tr┼żi┼ítu hartija od vrijednosti za vrijeme od godine dana po pravosna┼żnosti odluke,

─Ĺ) lica protiv kojih je izre─Źena mjera bezbjednosti zabrane vr┼íenja poziva, djelatnosti ili du┼żnosti koje je u potpunosti ili djelimi─Źno obuhva─çeno predmetom poslovanja fonda ili dru┼ítva za upravljanje, za vrijeme dok traje ta zabrana,

e) lice kojem je oduzeta poslovna sposobnost,

┼ż)┬álica koja posjeduju va┼że─çu dozvolu Komisije, odnosno odgovaraju─çeg nadle┼żnog organa za obavljanje poslova brokera ili investicionog savjetnika i stvarno obavljaju te poslove kao zaposleni kod brokerskog dru┼ítva ili banke ovla┼í─çene za poslovanje sa hartijama od vrijednosti,

z) lica koja trenutno obavljaju neku du┼żnost u administrativnoj slu┼żbi i koja su trenutno zaposlena u republi─Źkoj upravi ili organu lokalne samouprave, organima odgovornim Vladi Republike Srpske ili Narodnoj Skup┼ítini Republike Srpske, ili odgovaraju─çim organima u nekoj drugoj dr┼żavi.

─îlan 71

─îlanovi nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom imenuju se na period od najvi┼íe ─Źetiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

─îlan 72

U godi┼ínjem finansijskom izvje┼ítaju zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom objavljuje se ukupni iznos naknada i tro┼íkova pla─çenih ─Źlanu nadzornog odbora, kao i broj i vrijednost svih akcija kojim pojedini ─Źlan nadzornog odbora raspola┼że u fondu. ─îlanovima nadzornog odbora nije dozvoljeno primanje bilo kakve naknade od emitenta hartija od vrijednosti u koje fond ula┼że svoja sredstva, osim primanja koja mu pripadaju na osnovu ugovora o radu.

1.4. Nadle┼żnost nadzornog odbora

─îlan 73

(1) Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda nadzire sprovo─Ĺenje obaveza dru┼ítva za upravljanje u pogledu ostvarenja investicionih ciljeva i investicione politike, kao i po┼ítovanja ograni─Źenja ulaganja.

(2) U vr┼íenju svoje funkcije ─Źlanovi nadzornog odbora mogu vr┼íiti pregled poslovnih knjiga i dokumentacije i zahtijevati poja┼ínjenja od dru┼ítva za upravljanje.

(3) Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda nadle┼żan je i za:

a) davanje saglasnosti za zaklju─Źenje ugovora sa licima koja fondu pru┼żaju usluge, pri ─Źemu se takvi ugovori zaklju─Źuju na period do tri godine,

b) nadzor nad izvr┼íavanjem ugovora iz ta─Źke a) ovog stava, pri ─Źemu nadzorni odbor ima ovla┼í─çenje da raskine ugovor u slu─Źaju trajnijeg neizvr┼íavanja obaveza, a u tom slu─Źaju naknada koja dospijeva poslije takvog raskida ne mo┼że prelaziti iznos tromjese─Źne nagrade utvr─Ĺene raskinutim ugovorom,

v) dono┼íenje odluke o izboru i zaklju─Źivanje ugovora sa dru┼ítvom za reviziju,

g) usvajanje kvartalnih i polugodišnjih finansijskih izvještaja fonda i razmatranje i predlaganje skupštini na usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja fonda,

d) razmatranje i davanje saglasnosti na odluku kojom se skup┼ítini akcionara fonda predla┼że odlu─Źivanje u vezi sa smanjenjem osnovnog kapitala i restrukturiranjem fonda i

─Ĺ) prijavljivanje Komisiji propusta dru┼ítva za upravljanje i banke depozitara u primjeni ovog zakona, drugih propisa i akata fonda.

(4) U slu─Źaju da se otkriju propusti u sprovo─Ĺenju investicione politike, kao i po┼ítovanju ograni─Źenja ulaganja, nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda obavezan je da zahtijeva od dru┼ítva za upravljanje da otkloni propuste, te da o tome obavijesti Komisiju i akcionare fonda.

(5) Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda mo┼że sazvati skup┼ítinu akcionara zatvorenog investicionog fonda odlukom donesenom dvotre─çinskom ve─çinom svih ─Źlanova.

(6) Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda donosi poslovnik o radu kojim ure─Ĺuje na─Źin rada i druga pitanja od zna─Źaja za njegov rad.

─îlan 74

U slu─Źaju oduzimanja dozvole za rad dru┼ítvu za upravljanje ili nastanka kakve druge okolnosti koja onemogu─çuje nastavak obavljanja poslova upravljanja zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom, nadzorni odbor je du┼żan u roku od 60 dana od nastupanja takvih okolnosti potpisati ugovor iz ─Źlana 76. ovog zakona sa novim dru┼ítvom za upravljanje. U protivnom, depozitar je du┼żan sazvati glavnu skup┼ítinu fonda.

─îlan 75

U slu─Źaju oduzimanja dozvole za rad banci depozitaru zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ili nastanka neke druge okolnosti koja banci depozitaru fonda onemogu─çuje nastavak obavljanja ugovorenih poslova, nadzorni odbor je du┼żan u roku od dva mjeseca od nastupanja takvih okolnosti, potpisati ugovor sa drugom bankom depozitarom. U protivnom, nadzorni odbor je du┼żan sazvati glavnu skup┼ítinu fonda.

1.5. Upravljanje fondom

─îlan 76

(1)┬áUprava dru┼ítva za upravljanje ima ovla┼í─çenja, imenuje se i djeluje kao uprava zatvorenog investicionog fonda i upravlja fondom u skladu sa ugovorom koji je sa dru┼ítvom za upravljanje u ime fonda zaklju─Źio nadzorni odbor fonda u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa.

(2)┬áObavezni sadr┼żaj ugovora iz stava 1. ovog ─Źlana koji zaklju─Źuju dru┼ítvo za upravljanje i zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom, propisuje Komisija.

─îlan 77

Dru┼ítvo za upravljanje je odgovorno za izvr┼íavanje poslova preuzetih ugovorom iz ─Źlana 76. ovog zakona, bez obzira obavlja li te poslove neposredno ili preko tre─çeg lica.

1.6.┬áDozvoljena ulaganja i ograni─Źenja ulaganja

─îlan 78

(1) Imovina zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom mo┼że se sastojati isklju─Źivo od:

a) prenosivih hartija od vrijednosti ili instrumenata tr┼żi┼íta novca kojima se trguje:

1) na ure─Ĺenim tr┼żi┼ítima u Bosni i Hercegovini,

2) na ure─Ĺenom tr┼żi┼ítu u dr┼żavi ─Źlanici EU, OECD i CEFTA;

b) novoemitovanih prenosivih hartija od vrijednosti ili instrumenata tr┼żi┼íta novca ako:

1) je prospektom emisije predvi─Ĺeno njihovo uvr┼ítenje na ure─Ĺenim tr┼żi┼ítima u Bosni i Hercegovini ili u dr┼żavi ─Źlanici EU, OECD i CEFTA,

2) je ulaganje u novoemitovane prenosive hartije od vrijednosti ili instrumente tr┼żi┼íta novca predvi─Ĺeno prospektom i statutom fonda i

3) se takvo uvrštenje obezbijedi u roku od godinu dana od emisije, u protivnom, hartija od vrijednosti se smatra neuvrštenom;

v) udjela ili akcija investicionih fondova kojima se trguje na ure─Ĺenim tr┼żi┼ítima u Bosni i Hercegovini ili u dr┼żavi ─Źlanici EU, OECD i CEFTA pod uslovom:

1) da nivo za┼ítite investitora i obaveza izvje┼ítavanja i informisanja investitora u takve fondove bude najmanje jednaka uslovima propisanim ovim zakonom, naro─Źito u pogledu ograni─Źenja ulaganja, te da je takve investicione fondove ovlastila Komisija ili odgovaraju─çi nadle┼żni organ dr┼żave u koju se ula┼że,

2) da je prospektom i statutom fonda predvi─Ĺeno ulaganje u akcije ili udjele drugih investicionih fondova, dr┼żave u koje se namjerava ulagati, kao i iznos sredstava fonda koji se mo┼że ulo┼żiti, iskazan u procentu u odnosu na neto imovinu fonda;

g) oro─Źenih depozita kod banaka sa sjedi┼ítem u Bosni i Hercegovini, koji se mogu u svakom trenutku razro─Źiti;

d) finansijskih derivata kojima se trguje na ure─Ĺenim tr┼żi┼ítima iz ta─Źke a) ovog ─Źlana ili finansijskih derivata kojima se trguje na drugim ure─Ĺenim tr┼żi┼ítima (engl. over the counter - OTC) pod uslovom da:

1) se zasnivaju na finansijskim instrumentima, ulaganje u koje je dozvoljeno ovim ─Źlanom, finansijskim indeksima, kamatnim stopama, deviznim kursevima ili valutama u koje fond mo┼że ulagati na osnovu svog prospekta i statuta,

2) se poslovi ugovoreni na drugim ure─Ĺenim tr┼żi┼ítima (OTC) zaklju─Źuju sa institucijama koje podlije┼żu nadzoru nekog regulatornog organa u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini ili dr┼żavi ─Źlanici Evropske unije,

3) podlije┼żu pouzdanoj i provjerljivoj procjeni vrijednosti na svakodnevnom osnovu, te se po nalogu fonda mogu u svako doba prodati, likvidirati ili zaklju─Źiti kompenzacijskom transakcijom po njihovoj pravi─Źnoj vrijednosti,

4) se takvi instrumenti koriste isklju─Źivo za smanjivanje ili ograni─Źavanje rizika ili pove─çanje prinosa, odnosno smanjenje tro┼íkova fonda bez ikakvog pove─çanja rizika, odnosno da se njima ne─çe mijenjati investiciona strategija, ciljevi i ograni─Źenja definisani ovim zakonom i prospektom ili statutom fonda,

5) u prospektu fonda mora biti navedeno mo┼że li se ulagati u takve instrumente, da li ─çe se koristiti u svrhu za┼ítite od rizika ili u svrhu postizanja investicionih ciljeva fonda i kakav je uticaj takvih instrumenata na rizi─Źnost fonda i

─Ĺ) novca na ra─Źunima.

(2) Ure─Ĺenim tr┼żi┼ítem, u smislu stava 1. ovog ─Źlana, smatra se tr┼żi┼íte hartija od vrijednosti koje je regulisano, dostupno javnosti, na kome se trgovanje odvija redovno, prema utvr─Ĺenim pravilima i ima dozvolu nadle┼żnog organa.

(3) OTC tr┼żi┼ítem u smislu stava 1. ovog ─Źlana smatra se sekundarno tr┼żi┼íte za trgovanje hartijama od vrijednosti, koje ne mora da ima organizatora tr┼żi┼íta i ─Źiji sistem trgovanja podrazumijeva pregovaranje izme─Ĺu prodavca i kupca hartija od vrijednosti u cilju zaklju─Źenja transakcije.

─îlan 79

(1) Ulaganje imovine zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom podlije┼że sljede─çim ograni─Źenjima:

a) najvi┼íe 15% neto vrijednosti imovine fonda mo┼że biti ulo┼żeno u hartije od vrijednosti ili instrumente tr┼żi┼íta novca jednog emitenta;

b) lica koja ─Źine povezana dru┼ítva u skladu sa odredbama zakona kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih dru┼ítava i ovog zakona smatraju se jednim emitentom, pri ─Źemu najvi┼íe 35% neto vrijednosti imovine fonda mo┼że biti ulo┼żeno u hartije od vrijednosti ili instrumente tr┼żi┼íta novca ─Źiji su emitenti lica koja ─Źine grupu povezanih dru┼ítava;

v) ograni─Źenja iz stava 1. ta─Źka a) ovog ─Źlana ne odnose na:

1) depozite i

2) finansijske derivate kojima se trguje na drugim ure─Ĺenim tr┼żi┼ítima (OTC);

g) najvi┼íe 10% neto vrijednosti imovine fonda mo┼że biti ulo┼żeno u udjele ili akcije jednog ili vi┼íe investicionih fondova, pod uslovom da tim fondom ne upravlja isto dru┼ítvo za upravljanje, ili drugo dru┼ítvo sa kojim je to dru┼ítvo za upravljanje povezano zajedni─Źkom upravom ili kontrolom, ili direktnim ili indirektnim vlasni─Źkim udjelom;

d) ako se imovina fonda ula┼że u akcije ili udjele drugih investicionih fondova, u prospektu fonda, obavezno se jasno navodi i maksimalna naknada za upravljanje na imovini fondova u koju se namjerava ulagati, a u godi┼ínjim izvje┼ítajima fonda obavezno se jasno navodi maksimalna ukupna naknada za upravljanje koja je bila napla─çena tom fondu i drugom fondu u koji je taj fond ulo┼żio, izra┼żena u procentu imovine fonda koji je ulo┼żio u udjele ili akcije drugog investicionog fonda;

─Ĺ) zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom ne mo┼że biti vlasnik:

1) više od 20% akcija sa pravom glasa jednog emitenta,

2) više od 10% akcija bez prava glasa jednog emitenta,

3) vi┼íe od 15% du┼żni─Źkih hartija od vrijednosti emitovanih od strane jednog emitenta, uz izuzetak da se ograni─Źenja iz ove podta─Źke ne primjenjuju na du┼żni─Źke hartije od vrijednosti ─Źiji su emitent Republika Srpska, Bosna i Hercegovina ili jedinica lokalne samouprave Republike Srpske,

4) više od 5% udjela ili akcija pojedinog investicionog fonda,

5) vi┼íe od 15% instrumenata tr┼żi┼íta novca jednog emitenta, uz izuzetak da se ograni─Źenja iz ove podta─Źke ne primjenjuju na instrumente tr┼żi┼íta novca ─Źiji su emitent Republika Srpska, Bosna i Hercegovina ili jedinica lokalne samouprave Republike Srpske;

e) izlo┼żenost prema jednom licu na osnovu finansijskih derivata ugovorenih sa tim licem na drugom ure─Ĺenom tr┼żi┼ítu (OTC) ne mo┼że biti ve─ça od:

1) 10% neto vrijednosti imovine fonda ako se radi o banci iz ─Źlana 78. stav 1. ta─Źka g) ovog zakona,

2) 5% neto vrijednosti imovine fonda ako se radi o nekom drugom pravnom licu;

┼ż) najvi┼íe 20% neto vrijednosti imovine mo┼że se polo┼żiti kao depozit kod ovla┼í─çenih banaka iz ─Źlana 78. stav 1. ta─Źka g) ovog zakona i z) nije dozvoljeno vr┼íiti ulaganja u dru┼ítva sa ograni─Źenom odgovorno┼í─çu, kao ni u hartije od vrijednosti koje nisu slobodno prenosive.

(2) Ograni─Źenja ulaganja u povezana lica iz stava 1. ta─Źka b) ovog ─Źlana ne odnose se na ulaganja u hartije od vrijednosti emitenata koji se smatraju emitentima od strate┼íkog zna─Źaja u skladu sa propisima o privatizaciji dr┼żavnog kapitala u preduze─çima.

(3) Izuzetno od stava 1. ta─Źka ─Ĺ) podt. 1) do 3) ovog ─Źlana, zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom mo┼że bez ograni─Źenja biti vlasnik hartija od vrijednosti koje emituje jedan emitent koji se smatra malim preduze─çem u smislu propisa o razvoju malih i srednjih preduze─ça, pri ─Źemu zbir svih ulaganja u hartije od vrijednosti ovih emitenata ne mo┼że biti ve─çi od 15% neto vrijednosti imovine fonda.

─îlan 80

(brisano)

1.8.┬áPrekora─Źenje ograni─Źenja ulaganja

─îlan 81

Ograni─Źenja ulaganja iz ─Źlana 79. ovog zakona mogu se prekora─Źiti ako se radi o prenosivim hartijama od vrijednosti ili instrumentima tr┼żi┼íta novca koje fond sti─Źe prilikom pove─çanja osnovnog kapitala iz sredstava dru┼ítva ili na osnovu ostvarenja prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze iz hartija od vrijednosti ili instrumenata tr┼żi┼íta novca, te prilikom prodaje imovine fonda radi istovremene isplate ve─çeg broja udjela.

─îlan 82

U slu─Źaju prekora─Źenja ograni─Źenja ulaganja iz ─Źlana 79. ovog zakona, koja su posljedica kretanja cijena na tr┼żi┼ítu, odnosno prekora─Źenja iz ─Źlana 81. ovog zakona, dru┼ítvo za upravljanje, u nastojanju da sa─Źuva interese akcionara, du┼żno je, u roku od godine dana uskladiti ulaganja fonda sa odredbom ─Źlana 79. ovog zakona, nastoje─çi pri tom eventualni gubitak svesti na najmanju mogu─çu mjeru.

─îlan 83

U slu─Źaju prekora─Źenja ograni─Źenja ulaganja iz ─Źlana 79. ovog zakona koja su posljedica transakcija koje je zaklju─Źilo dru┼ítvo za upravljanje, a kojim su u trenutku njihovog zaklju─Źenja prekora─Źena navedena ograni─Źenja, dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da odmah po saznanju za prekora─Źenje uskladi ulaganja fonda sa odredbom ─Źlana 79. ovog zakona. Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da fondu nadoknadi tako nastalu ┼ítetu.

─îlan 84

Ograni─Źenja ulaganja navedena u ovom zakonu mogu biti prekora─Źena u prvih godinu dana od osnivanja fonda, uz po┼ítivanje na─Źela disperzije rizika i za┼ítite interesa investitora.

1.9. Glavna skupština

─îlan 85

(1) Na nadle┼żnost, sazivanje i odr┼żavanje glavne (godi┼ínje) skup┼ítine akcionara zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom, kao i na isklju─Źivanje prava glasa akcionara, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih dru┼ítava.

(2) Poslovi u kojima postoji sukob interesa izme─Ĺu akcionara i/ili sa njim povezanih lica i zatvorenog investicionog fonda, kada se u smislu stava 1. ovog ─Źlana isklju─Źuje pravo glasa akcionara, naro─Źito se smatraju:

a) povećanje godišnje naknade društva za upravljanje,

b) promjena investicionih ciljeva fonda u odnosu na ciljeve navedene u prospektu,

v) usvajanje finansijskih izvještaja sa izvještajem nezavisnog revizora i izvještaja o poslovanju fonda,

g) ugovor o upravljanju sa društvom,

d) pokretanje ili odustajanje od pokrenutog spora protiv društva ili sa njim povezanih lica i

─Ĺ) izbor ─Źlanova nadzornog odbora fonda.

(3) Glavna skup┼ítina mo┼że valjano odlu─Źiti ako su na njoj zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje 30% osnovnog kapitala zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom.

(4) Ako je sjednica glavne skup┼ítine zatvorenog investicionog fonda odgo─Ĺena zbog nedostatka kvoruma, mo┼że biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najranije sedam, a najkasnije 15 dana od dana njenog odga─Ĺanja (ponovljena sjednica skup┼ítine).

(5) Ponovljena glavna skup┼ítina mo┼że valjano odlu─Źivati glasovima prisutnih i predstavljenih akcionara, bez obzira na broj prisutnih i predstavljenih akcionara i broj glasova koje imaju.

(6) ─îlanovi nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda biraju se kumulativnim glasanjem u smislu odredaba zakona kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih dru┼ítava.

─îlan 86

Glasovima koji predstavljaju najmanje tri ─Źetvrtine osnovnog kapitala zastupljenog na glavnoj skup┼ítini fonda glavna skup┼ítina donosi odluke o:

a) otkazu ugovora o upravljanju i promjeni godišnje naknade za upravljanje,

b) promjeni investicionih ciljeva fonda u odnosu na ciljeve navedene u prospektu,

v) likvidaciji fonda i produ┼żenju trajanja fonda, ako je fond osnovan na odre─Ĺeno vrijeme i

g) statusnim promjenama predvi─Ĺenim ovim zakonom.

2. Otvoreni investicioni fondovi sa javnom ponudom

─îlan 87

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom je posebna imovina, bez svojstva pravnog lica, koju uz dozvolu Komisije, osniva dru┼ítvo za upravljanje, sa ciljem prikupljanja nov─Źanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu, ─Źija se sredstva ula┼żu u skladu sa odredbama ovog zakona i ─Źiji vlasnici udjela imaju pravo, pored prava na srazmjerni udio u dobiti fonda, da u svako doba zahtijevaju isplatu udjela, i da na taj na─Źin istupe iz fonda.

─îlan 88

(1)┬áKupovina udjela javnom ponudom obavlja se isklju─Źivo uplatama nov─Źanih sredstava. Kupovinom udjela kupac ulazi u ugovorni odnos sa dru┼ítvom za upravljanje koje se obavezuje da ─çe upla─çenim nov─Źanim sredstvima upravljati kao dijelom zajedni─Źke imovine, u skladu sa uslovima navedenim u prospektu.

(2)┬áIzuzetno od stava 1. ovog ─Źlana kupovina udjela mo┼że se obaviti dodjelom novih udjela na ime isplate udjela u dobiti, odnosno prilikom smanjivanja vrijednosti udjela na ime dodjele novih udjela, odnosno u drugim slu─Źajevima koje propi┼íe Komisija.

─îlan 89

Sredstva otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom prikupljena emisijom i javnom prodajom udjela u fondu i imovina ste─Źena ulaganjem upla─çenih nov─Źanih sredstava, uklju─Źuju─çi prihode i prava proiza┼íla iz imovine fonda, ─Źine otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom, odnosno posebnu imovinu u zajedni─Źkom vlasni┼ítvu svih vlasnika udjela u fondu.

─îlan 90

Vlasnici udjela odgovaraju za obaveze otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom do visine iznosa svog udjela u fondu.

2.1. Osnivanje otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom

─îlan 91

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole i prijava upisa otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom u registar fondova, koje Komisiji u ime fonda podnosi dru┼ítvo za upravljanje, mora sadr┼żavati:

a) firmu društva za upravljanje, podatke o dozvoli za rad koje je dobilo od Komisije, kao i ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, adresu, telefon, telefaks i adresu elektronske pošte društva za upravljanje,

b) naziv fonda i njegove ciljeve ulaganja,

v) prospekt fonda,

g) statut fonda,

d)┬áugovor zaklju─Źen izme─Ĺu dru┼ítva za upravljanje i banke depozitara i izvod iz sudskog registra za banku depozitara,

─Ĺ) firmu revizora i izvod iz sudskog registra za revizora,

e) naznaku da li se osniva fond iz ─Źlana 15. stav 1. ta─Źke a) ili ta─Źke b) ovog zakona.

(2) Komisija ─çe bli┼że propisati uslove za izdavanje dozvole, obavezni sadr┼żaj prospekta otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom i druge podatke koji se mogu tra┼żiti ako je to neophodno za za┼ítitu investitora.

2.2. Udjeli u otvorenom investicionom f ondu sa javnom ponudom

─îlan 92

(1) Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom mo┼że emitovati samo udjele i nije mu dozvoljeno emitovanje nijedne druge vrste hartija od vrijednosti koje nose prava na neki dio imovine fonda.

(2) Udio je hartija od vrijednosti bez nominalne vrijednosti koju za ra─Źun otvorenog investicionog fonda emituje dru┼ítvo za upravljanje, a koja daje sljede─ça prava:

a) pravo da od društva za upravljanje zahtijeva isplatu udjela,

b) pravo na isplatu dijela likvidacione mase u slu─Źaju likvidacije otvorenog fonda i

v) pravo na isplatu srazmjernog dijela neto dobiti, odnosno prinosa otvorenog fonda, ako je tako odre─Ĺeno pravilima otvorenog fonda.

(3) Udio je hartija od vrijednosti koja glasi na ime.

(4) Udio se emituje kao nematerijalizovana hartija od vrijednosti, u elektronskom zapisu.

(5) Udio je slobodno prenosiva hartija od vrijednosti.

(6) Dru┼ítvo za upravljanje mo┼że da udjele uvrsti na trgovanje na berzu ili drugo ure─Ĺeno javno tr┼żi┼íte.

(7) U slu─Źaju da su udjeli uvr┼íteni na berzu ili drugo ure─Ĺeno javno tr┼żi┼íte u smislu stava 6. ovog ─Źlana, nije dozvoljena njihova prodaja izvan berze ili drugog ure─Ĺenog javnog tr┼żi┼íta, te uplate i isplate i prenos vlasni┼ítva udjela izvr┼íen na osnovu ovih poslova.

(8) Izuzetno od stava 7. ovog ─Źlana, dru┼ítvo za upravljanje, odnosno lica ovla┼í─çena za obavljanje usluga otkupa ili prodaje udjela otvorenog fonda, za ra─Źun tog otvorenog investicionog fonda, vr┼íi otkup, odnosno prodaju udjela izvan organizovanog tr┼żi┼íta neposredno investitorima, odnosno vlasnicima tih otvorenih investicionih fondova.

(9) Komisija donosi akt kojim propisuje uslove za uvr┼ítenje, trgovanje, obra─Źun i poravnanje transakcija udjelima otvorenog investicionog fonda na berzi i drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żi┼ítu.

─îlan 93

Vrijednost imovine otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ne mo┼że pasti ispod 500.000 KM tokom tri uzastopna kalendarska mjeseca, a ako se to dogodi, fond mora biti likvidiran ili pripojen nekom drugom fondu.

2.3. Troškovi otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom i troškovi vlasnika udjela u otvorenom investicionom fondu

─îlan 94

(1) Iz imovine otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom mogu se direktno plaćati sljedeći troškovi:

a) naknada društvu za upravljanje,

b) naknada i troškovi koji se plaćaju banci depozitaru,

v) troškovi i provizije u vezi sa sticanjem ili prodajom imovine,

g) tro┼íkovi vo─Ĺenja registra udjela, ako registar ne vodi dru┼ítvo za upravljanje,

d) troškovi isplate dobiti otvorenog investicionog fonda,

─Ĺ) tro┼íkovi godi┼ínje revizije finansijskih izvje┼ítaja otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom,

e) naknade koje se pla─çaju Komisiji u vezi sa izdavanjem odobrenja fondu,

┼ż) porezi koje je fond du┼żan da plati na svoju imovinu ili dobit,

z) troškovi objavljivanja izmjena prospekta i drugih propisanih obavještenja,

i) troškovi platnog prometa,

j) ostale naknade koje fond pla─ça u skladu sa ovim ili drugim zakonom.

(2) Naknada za upravljanje iz stava 1. ta─Źka a) ovog ─Źlana obra─Źunava se dnevno na osnovu neto vrijednosti fonda, prema sljede─çoj formuli:

Iskazana godi┼ínja naknada za upravljanje ÔÇó 1/365.

(3) Nijedan tro┼íak poslovanja dru┼ítva za upravljanje, kao ni bilo koja usluga koju ono pru┼ża otvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom, ne mo┼że se napla─çivati fondu izvan okvira naknade iz stava 2. ovog ─Źlana.

(4) Nije dozvoljeno napla─çivati naknadu u vezi sa prinosom fonda.

(5) Plaćanje svih naknada kontroliše depozitar otvorenog investicionog fonda.

─îlan 95

(1) Naknade koje pla─çaju vlasnici udjela u otvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom ograni─Źene su na ulaznu i izlaznu naknadu.

(2) Ulazna naknada dodaje se iznosu neto vrijednosti imovine fonda po udjelu u trenutku kupovine udjela, dok se izlazna naknada odbija od neto vrijednosti imovine fonda po udjelu u trenutku otkupa udjela otvorenog investicionog fonda.

(3) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, tro┼íkovi koji se mogu napla─çivati na teret vlasnika udjela su tro┼íkovi izdavanja potvrda o stanju udjela, te tro┼íkovi izrade, ┼ítampanja i po┼ítarine u vezi sa polugodi┼ínjim i godi┼ínjim izvje┼ítajima vlasnicima udjela, ako ih oni budu zahtijevali.

─îlan 96

(1)┬áIz imovine otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ne mo┼że se pla─çati nijedan tro┼íak koji kao tro┼íak nije naveden u prospektu fonda.

(2)┬áOtvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom ne mo┼że se napla─çivati bilo kakva naknada vezana uz ogla┼íavanje ili promovisanje prodaje udjela u fondu, kao ni nagrada prodajnim zastupnicima za fondove. Takve tro┼íkove snosi dru┼ítvo za upravljanje iz prihoda ostvarenih na ime naknada za upravljanje i napla─çenih ulaznih i izlaznih naknada.

─îlan 97

(1)┬áUkupni iznos svih tro┼íkova koji se knji┼że na teret otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom iskazuje se kao pokazatelj ukupnih tro┼íkova, a za svaku prethodnu godinu obra─Źunava se na sljede─çi na─Źin:

┬á Ukupna naknada za upravljanje + ukupni iznos svih ostalih tro┼íkova iz ─Źlana 94. ovog zakona, osim tro┼íkova iz stava 1. t. v) i ┼ż) tog ─Źlana ┬áÔłÖ 100 ┬á

Prosje─Źna godi┼ínja neto vrijednost imovine

(2)┬áIznos tro┼íkova iz stava 1. ovog ─Źlana mora se objaviti u revidiranom godi┼ínjem izvje┼ítaju.

─îlan 98

(1)┬áPokazatelj ukupnih tro┼íkova fonda ne mo┼że prelaziti 3,5% prosje─Źne godi┼ínje neto vrijednosti imovine fonda. Po zavr┼íetku godi┼ínjeg obra─Źunskog razdoblja, Komisija svake godine objavljuje uporedni pregled pokazatelja ukupnih tro┼íkova svih otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom.

(2)┬áTro┼íkove koji u odre─Ĺenoj godini pre─Ĺu najvi┼íi dozvoljeni pokazatelj ukupnih tro┼íkova iz stava 1. ovog ─Źlana, snosi dru┼ítvo za upravljanje.

2.4. Upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom

─îlan 99

Poslove upravljanja i vo─Ĺenja poslovanja otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom, u skladu sa ciljevima utvr─Ĺenim u njegovom prospektu, mo┼że obavljati isklju─Źivo dru┼ítvo za upravljanje, koje je od Komisije dobilo dozvolu za poslovanje.

2.5.┬áDozvoljena ulaganja, ograni─Źenja ulaganja i prekora─Źenja ograni─Źenja ulaganja

─îlan 100

(1) Imovina otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom mo┼że se sastojati isklju─Źivo od:

a) prenosivih hartija od vrijednosti ili instrumenata tr┼żi┼íta novca kojim se trguje:

1)┬ána ure─Ĺenom javnom tr┼żi┼ítu,

2)┬ána ure─Ĺenom javnom tr┼żi┼ítu dr┼żave ─Źlanice koje redovno posluje,

3)┬ána slu┼żbenom berzanskom tr┼żi┼ítu hartija od vrijednosti ili na drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żi┼ítu dr┼żava koje nisu ─Źlanice Evropske unije koje redovno posluje, pod uslovom da je takvo ulaganje predvi─Ĺeno prospektom i statutom fonda,

b) novoemitovanih prenosivih hartija od vrijednosti pod uslovom:

1)┬áda je prospektom emisije predvi─Ĺeno njihovo uvr┼ítenje na slu┼żbeno berzansko tr┼żi┼íte ili drugo ure─Ĺeno javno tr┼żi┼íte koje redovno posluje, i

2)┬áda je ulaganje na tu berzu ili drugo ure─Ĺeno javno tr┼żi┼íte predvi─Ĺeno prospektom i statutom fonda, i

3) da se takvo uvrštenje obezbijedi u roku od jedne godine od emisije, jer će se u protivnom hartija od vrijednosti smatrati neuvrštenom,

v)┬áudjela ili akcija investicionih fondova registrovanih u Republici Srpskoj ili dr┼żavi ─Źlanici ili dr┼żavi koja nije ─Źlanica Evropske unije, uklju─Źuju─çi udjele otvorenih investicionih fondova s javnom ponudom kojima se trguje na ure─Ĺenom tr┼żi┼ítu (engl. Exchange- Traded Fund), pod uslovom:

1)┬áda nivo za┼ítite investitora i obaveza izvje┼ítavanja i informisanja investitora u takve fondove bude najmanje jednaka zahtjevima propisanim ovim zakonom, naro─Źito u pogledu ograni─Źenja ulaganja, te da su takvi investicioni fondovi ovla┼í─çeni od strane Komisije ili odgovaraju─çih nadle┼żnih organa u dr┼żavi ─Źlanici ili dr┼żavi koja nije ─Źlanica Evropske unije, i

2)┬áda je prospektom ili statutom fonda u ─Źije se akcije ili udjele ula┼że predvi─Ĺeno da najvi┼íe 10% imovine fonda mo┼że biti ulo┼żeno u akcije ili udjele drugih fondova,

g)┬áoro─Źenih depozita kod banaka sa sjedi┼ítem u Bosni i Hercegovini, koji se mogu u svakom trenutku razro─Źiti,

d)┬áterminskih i opcijskih ugovora i drugih finansijskih derivata, kojim se trguje na ure─Ĺenim tr┼żi┼ítima iz stava 1. ta─Źka a) ovog ─Źlana, ili finansijskih derivata kojim se trguje na drugim organizovanim tr┼żi┼ítima (OTS), pod uslovom:

1)┬áda se zasnivaju na finansijskim instrumentima u koje je ovim ─Źlanom dozvoljeno ulaganje, finansijskim indeksima, kamatnim stopama, deviznim kursevima ili valutama u koje fond mo┼że ulagati na osnovu prospekta i statuta fonda,

2)┬áda se poslovi ugovoreni na drugim organizovanim tr┼żi┼ítima zaklju─Źuju sa institucijama koje podlije┼żu strogom nadzoru nekog regulatornog organa u Republici Srpskoj ili dr┼żavi ─Źlanici,

3)┬áda podlije┼żu pouzdanoj i provjerljivoj procjeni vrijednosti na svakodnevnoj osnovi i da se po nalogu fonda u svako doba mogu prodati, likvidirati ili zaklju─Źiti kompenzacijskom transakcijom po njihovoj pravi─Źnoj vrijednosti,

4)┬áda se takvi instrumenti koriste isklju─Źivo za smanjivanje ili ograni─Źavanje rizika ili pove─çanje prinosa, odnosno smanjenje tro┼íkova fonda, bez ikakvog pove─çanja rizika, odnosno, da se njima ne─çe mijenjati investiciona strategija fonda, ciljevi i ograni─Źenja definisani ovim zakonom i prospektom ili statutom fonda,

5)┬áda u prospektu fonda mora biti navedeno mo┼że li se ulagati u takve instrumente, da li ─çe se koristiti u svrhu za┼ítite od rizika ili u svrhu postizanja investicionih ciljeva fonda, i kakav je uticaj takvih instrumenata na rizi─Źnost fonda,

─Ĺ) instrumenata tr┼żi┼íta novca kojim se ne trguje na ure─Ĺenom tr┼żi┼ítu, pod uslovom:

1) da su ih emitovali ili za njih garantuju, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj ili Centralna banka Bosne i Hercegovine, dr┼żave ─Źlanice, jedinice lokalne uprave ili centralne banke dr┼żava ─Źlanica, Evropska centralna banka, Evropska investiciona banka, dr┼żave koje nisu ─Źlanice Evropske unije, federativne jedinice u slu─Źaju federativnih dr┼żava, ili javna me─Ĺunarodna organizacija ─Źija je ─Źlanica jedna ili vi┼íe dr┼żava ─Źlanica, ili

2)┬áda su ih emitovali emitenti ─Źijim se hartijama od vrijednosti trguje na ure─Ĺenim tr┼żi┼ítima iz stava 1. ta─Źka a) ovog ─Źlana, ili

3)┬áda ih je emitovala institucija koja podlije┼że nadzoru nadle┼żnog nadzornog organa dr┼żave ─Źlanice ili podlije┼że nadzoru za koji Komisija smatra da je odgovaraju─çi u odnosu na ovaj zakon, ili

4)┬áda su ih emitovala druga lica koja je Komisija odobrila pod uslovom da investitori u takve instrumente u┼żivaju sigurnost koja je najmanje jednaka sigurnosti instrumenata iz stava 1. ta─Źka ─Ĺ) podt. 1), 2) ili 3) ovog ─Źlana, i da je njihov emitent preduze─çe ─Źiji kapital i rezerve prema┼íuju 10 miliona KM i koje izra─Ĺuje i objavljuje finansijske izvje┼ítaje u skladu sa odgovaraju─çim standardima finansijskog izvje┼ítavanja, ili da je u sklopu grupe povezanih dru┼ítava koja uklju─Źuje jednu ili nekoliko lica ─Źije su akcije uklju─Źene u slu┼żbenu kotaciju neke berze, a koja je posve─çena finansiranju te grupe, ili da je preduze─çe ─Źiji je predmet poslovanja finansiranje posebnih subjekata za sekuritizaciju koja u┼żivaju bankovnu kreditnu liniju, ili

e) neuvrštenih hartija od vrijednosti,

┼ż)┬ánovca na ra─Źunima.

(2) Komisija ─çe propisati dozvoljena ulaganja otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom.

─îlan 101

(1) Ulaganje imovine otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom podlije┼że sljede─çim ograni─Źenjima:

a)┬ánajvi┼íe 10% neto vrijednosti imovine mo┼że biti ulo┼żeno u prenosive hartije od vrijednosti i instrumente tr┼żi┼íta novca osim onih navedenih u ─Źlanu 100. stav 1. t. a) i b) ovog zakona,

b)┬ánajvi┼íe 10% neto vrijednosti imovine fonda mo┼że biti ulo┼żeno u prenosive hartije od vrijednosti ili instrumente tr┼żi┼íta novca jednog emitenta, pod uslovom da, ako je vrijednost prenosivih hartija od vrijednosti ili instrumenata tr┼żi┼íta novca jednog emitenta koji ─Źine imovinu fonda ve─ça od 5% neto vrijednosti imovine fonda, zbir vrijednosti tih ulaganja za sve takve emitente ne mo┼że pre─çi 40% neto vrijednosti imovine fonda, ali uz izuzetke da:

1)┬áu prenosive hartije od vrijednosti ili instrumente tr┼żi┼íta novca ─Źiji je emitent ili za koje garantuje Republika Srpska, Bosna i Hercegovina ili jedinica lokalne samouprave Republike Srpske, dr┼żava ─Źlanica ili jedinica lokalne uprave dr┼żave ─Źlanice, dr┼żava koja nije ─Źlanica Evropske unije ili me─Ĺunarodna javna organizacija ─Źije su ─Źlanice jedna ili vi┼íe dr┼żava ─Źlanica, mo┼że se ulagati bez ograni─Źenja pod uslovom da:

- u prospektu, statutu i promotivnim materijalima fonda budu jasno navedene dr┼żave, jedinice lokalne uprave ili me─Ĺunarodne organizacije u ─Źije se hartije od vrijednosti i instrumente tr┼żi┼íta novca mo┼że ulagati vi┼íe od 35% neto vrijednosti imovine fonda,

- se imovina fonda sastoji od najmanje ┼íest razli─Źitih hartija od vrijednosti ili instrumenata tr┼żi┼íta novca, i

- da vrijednost nijedne pojedina─Źne hartije od vrijednosti ili instrumenta tr┼żi┼íta novca iz ta─Źke b) podta─Źke 1) ovog stava ne prelazi 30% neto vrijednosti imovine fonda,

2)┬ánajvi┼íe 25% neto vrijednosti imovine fonda mo┼że biti ulo┼żeno u obveznice koje odobri Komisija, a koje emituju banke registrovane u Republici Srpskoj ili dr┼żavi ─Źlanici koje su na osnovu nekog zakona ili propisa predmet posebnog javnog nadzora sa svrhom za┼ítite investitora u te obveznice. Sredstva prikupljena emisijom takvih obveznica moraju biti ulo┼żena u skladu sa zakonom u imovinu koja ─çe do dospije─ça obveznica omogu─çiti ispunjenje obaveza koje proizlaze iz obveznica, i koja bi u slu─Źaju nesolventnosti emitenta prioritetno poslu┼żila za povrat glavnice i kamata iz tih obaveznica. Ako je vi┼íe od 5% neto vrijednosti imovine fonda ulo┼żeno u takve obveznice jednog emitenta, ukupna vrijednost tih ulaganja koja ─Źine vi┼íe od 5% neto vrijednosti imovine fonda ne mo┼że pre─çi 80% neto vrijednosti imovine fonda,

3)┬álica koja ─Źine povezana dru┼ítva u skladu sa odredbama zakona kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih dru┼ítava i ovog zakona smatraju se jednim emitentem u smislu ─Źlana 100. i ─Źlana 101. ovog zakona. Najvi┼íe 20% neto vrijednosti imovine fonda mo┼że biti ulo┼żeno u hartije od vrijednosti ili instrumente tr┼żi┼íta novca ─Źiji su emitenti lica koja, u skladu sa odredbama zakona kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih dru┼ítava, ─Źine povezana dru┼ítva,

4)┬áako fond nastoji replicirati neki akcijski indeks ili indeks du┼żni─Źkih hartija od vrijednosti, Komisija mo┼że dozvoliti da se u akcije ili du┼żni─Źke hartije od vrijednosti jednog emitenta mo┼że ulo┼żiti do 20% neto vrijednosti imovine fonda, a u izuzetnim okolnostima, da se u akcije ili du┼żni─Źke hartije od vrijednosti jednog emitenta mo┼że ulo┼żiti do 35% neto vrijednosti imovine fonda ako je to neophodno za repliciranje tog indeksa. Ulaganje do 35% neto vrijednosti imovine fonda u akcije ili du┼żni─Źke hartije od vrijednosti jednog emitenta dozvoljeno je samo za jednog emitenta, takav fond mora u prospektu i statutu fonda jasno nazna─Źiti da mu je investicioni cilj repliciranje indeksa,

v)┬áprenosive hartije od vrijednosti i instrumenti tr┼żi┼íta novca iz ta─Źke b), podt. 1) i 2) ovog stava ne uklju─Źuju se u obra─Źun ograni─Źenja od 40% iz ta─Źke b) ovog stava,

g)┬áograni─Źenja iz ta─Źke b) ovog stava ne odnose se na:

1) depozite,

2)┬áfinansijske derivate kojim se trguje na drugim organizovanim tr┼żi┼ítima (OTS),

d)┬ánajvi┼íe 20% neto vrijednosti imovine fonda mo┼że se polo┼żiti kao depozit u istu banku iz ─Źlana 100. stav 1. ta─Źka g. ovog zakona,

─Ĺ) izlo┼żenost prema jednom licu na osnovu finansijskih derivata ugovorenih s tim licem na drugom organizovanom tr┼żi┼ítu (OTS) ne mo┼że biti ve─ça od:

1)┬á10% neto vrijednosti imovine, ako se radi o banci iz ─Źlana 100. stav 1. ta─Źka g. ovog zakona,

2) 5% neto vrijednosti imovine, ako se radi o nekom drugom pravnom licu,

e)┬áukupna vrijednost ulaganja u prenosive hartije od vrijednosti ili instrumente tr┼żi┼íta novca ─Źiji je emitent isto lice, i vrijednosti depozita polo┼żenih kod tog lica i izlo┼żenosti na osnovu finansijskih derivata kojim se trguje na drugom organizovanom tr┼żi┼ítu (OTS) ugovorenih sa tim licem, ne mo┼że pre─çi 20% neto vrijednosti imovine fonda,

┼ż)┬ánajvi┼íe 20% neto vrijednosti imovine fonda mo┼że biti ulo┼żeno u udjele ili akcije jednog investicionog fonda iz ─Źlana 100. stav 1. ta─Źka v) ovog zakona, uz uslov da najvi┼íe 30% neto vrijednosti imovine fonda mo┼że biti ulo┼żeno u fondove, osim fondova iz ─Źlana 15. stava 1. ta─Źke b) ovog zakona,

z)┬áulaganja u udjele ili akcije investicionih fondova ne uklju─Źuju se u ograni─Źenja iz t. a) do ─Ĺ) ovog stava,

i)┬áako se imovina fonda ula┼że u udjele ili akcije investicionih fondova kojima direktno ili indirektno upravlja isto dru┼ítvo za upravljanje, ili kojima upravlja drugo dru┼ítvo sa kojim je to dru┼ítvo povezano zajedni─Źkom upravom ili vladaju─çim uticajem, ili direktnim ili indirektnim me─Ĺusobnim vlasni─Źkim udjelom, na takva se ulaganja fondu ne mo┼że naplatiti ulazna ili izlazna naknada,

j) ako se imovina fonda mo┼że ulagati u udjele ili akcije drugih investicionih fondova, u prospektu fonda, uz maksimalnu naknadu za upravljanje koja se mo┼że naplatiti na imovinu tog fonda, mora biti jasno nazna─Źena i maksimalna naknada za upravljanje koja se mo┼że naplatiti na imovinu fondova u koje namjerava ulagati, a u godi┼ínjim izvje┼ítajima fonda mora jasno biti navedena maksimalna ukupna naknada za upravljanje koja je bila napla─çena tome fondu i drugom fondu u koji je taj fond ulo┼żio, izra┼żena u procentu imovine fonda koji je ulo┼żio u udjele ili akcije drugog investicionog fonda,

k) otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom ne mo┼że biti vlasnik:

1) više od 10% akcija sa pravom glasa jednog emitenta,

2) više od 10% akcija bez prava glasa jednog emitenta,

3)┬ávi┼íe od 10% du┼żni─Źkih hartija od vrijednosti emitovanih od strane jednog emitenta,

4) više od 25% udjela pojedinog investicionog fonda,

5)┬ávi┼íe od 10% instrumenata tr┼żi┼íta novca jednog emitenta uz izuzetak da se ograni─Źenja iz ovog stava ne primjenjuju na du┼żni─Źke hartije od vrijednosti i instrumente tr┼żi┼íta novca ─Źiji su emitent Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, jedinica lokalne samouprave Republike Srpske, dr┼żava ─Źlanica, jedinica lokalne uprave dr┼żave ─Źlanice, dr┼żave koja nije ─Źlanica Evropske unije, me─Ĺunarodna javna organizacija ─Źije su ─Źlanice jedna ili vi┼íe dr┼żava ─Źlanica,

6)┬áograni─Źenja iz ta─Źke k) podt. 3), 4) i 5) ovog stava mogu se zanemariti u trenutku ulaganja, ako tada nije mogu─çe obra─Źunati ukupan broj ili vrijednost instrumenata u opticaju,

l) ukupna izlo┼żenost fonda prema finansijskim derivatima ni u kom slu─Źaju ne mo┼że biti ve─ça od neto vrijednosti imovine fonda,

lj) otvoreni investicioni fondovi sa javnom ponudom ne mogu ulagati u plemenite metale ni u hartije od vrijednosti ili druge instrumente emitovane na osnovu plemenitih metala.

(2) Ograni─Źenja ulaganja u povezana lica iz stava 1. ta─Źka b) podta─Źka 3) ovog ─Źlana ne odnose se na ulaganja u hartije od vrijednosti emitenata koji se smatraju emitentima od strate┼íkog zna─Źaja u skladu sa propisima o privatizaciji dr┼żavnog kapitala u preduze─çima.

(3)┬áOgrani─Źenja ulaganja iz ovog ─Źlana mogu se prekora─Źiti ako se radi o prenosivim hartijama od vrijednosti ili instrumentima tr┼żi┼íta novca koje fond sti─Źe prilikom pove─çanja osnovnog kapitala iz sredstava emitenta ili na osnovu ostvarenja prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze iz hartija od vrijednosti ili instrumenata tr┼żi┼íta novca, te prilikom prodaje imovine fonda radi istovremene isplate ve─çeg broja udjela u fondu.

(4)┬áU slu─Źaju prekora─Źenja ograni─Źenja ulaganja iz ovog ─Źlana, koja su posljedica kretanja cijena na tr┼żi┼ítu, dru┼ítvo za upravljanje, u nastojanju da sa─Źuva interese vlasnika udjela, du┼żno je da uskladi ulaganja fonda u ┼íto mogu─çe kra─çem vremenskom roku, nastoje─çi pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju mogu─çu mjeru.

(5)┬áU slu─Źaju prekora─Źenja ograni─Źenja ulaganja iz ovog ─Źlana, koja su posljedica transakcija koje je zaklju─Źilo dru┼ítvo za upravljanje i kojim su u trenutku njihova zaklju─Źenja prekora─Źena navedena ograni─Źenja, dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je uskladiti ulaganja fonda odmah po saznanju za prekora─Źenje ograni─Źenja. Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je fondu nadoknaditi tako nastalu ┼ítetu.

(6)┬áOgrani─Źenja ulaganja navedena u ovom zakonu mogu biti prekora─Źena u prvih ┼íest mjeseci od osnivanja otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom, uz obavezno po┼ítivanje na─Źela disperzije rizika i za┼ítite interesa investitora.

(7) Komisija ─çe propisati ograni─Źenja ulaganja otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom.

3. Prospekt investicionih fondova sa javnom ponudom

─îlan 102

Prospekt investicionog fonda sa javnom ponudom predstavlja poziv na kupovinu udjela u otvorenom, odnosno akcija u zatvorenom investicionom fondu.

─îlan 103

Informacije navedene u prospektu moraju biti istinite i potpune.

─îlan 104

(1)┬áProspekt mora sadr┼żavati one informacije na osnovu kojih ─çe investitori mo─çi stvoriti potpun stav o investicionom fondu sa javnom ponudom i donijeti odluku o ulaganju, a posebno o rizicima povezanima sa prirodom fonda i njegovog portfelja.

(2)┬áProspekt investicionog fonda sa javnom ponudom mora sadr┼żavati najmanje sljede─çe podatke:

a) Podaci o fondu:

1)┬ánaziv, odnosno firmu fonda, naznaku vrste fonda, te imena i kratku biografiju ─Źlanova nadzornog odbora fonda, u slu─Źaju da se radi o zatvorenom investicionom fondu,

2)┬ádatum osnivanja fonda i vrijeme trajanja fonda, u slu─Źaju da je osnovan na odre─Ĺeno vrijeme,

3) mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnje i godišnje izvještaje, primjerak statuta ili cjelovitog prospekta fonda ili dodatne informacije o fondu,

4)┬ánajni┼żi iznos nov─Źanih sredstava koji ─çe se prikupiti i radnje koje ─çe se preduzeti ako se ne prikupi najni┼żi utvr─Ĺeni iznos,

5) ime, odnosno firmu revizora i drugih davalaca usluga fondu,

6) prava iz udjela ili akcija fonda:

a) pravo na glasanje na skupštini zatvorenog investicionog fonda,

6) pravo na obaviještenost (polugodišnji i godišnji izvještaji),

v) pravo na dividendu ili udio u dobiti,

g) pravo na prodaju udjela fondu, odnosno obaveza otkupa udjela,

d)┬ápravo na isplatu dijela ostatka likvidacione, odnosno ste─Źajne mase fonda,

7) pretpostavke pod kojim je dozvoljeno donijeti odluku o likvidaciji fonda, te postupak likvidacije fonda,

8)┬áu slu─Źaju zatvorenog investicionog fonda, informacije o berzi ili berzama na kojim ─çe akcije fonda biti uvr┼ítene,

9) vrsta imovine u koju je fondu dozvonjeno ulaganje,

10)┬ádetaljan opis politike ulaganja koja sadr┼żi: na─Źin sprovo─Ĺenja ciljeva ulaganja, najve─çi i najmanji dio sredstava investicionog fonda koji se mo┼że ulagati u pojedine oblike imovine, najve─çi dio sredstava koji se mo┼że dr┼żati na nov─Źanom ra─Źunu investicionog fonda i na─Źin izmjene investicione politike,

11)┬ádozvoljenost ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge finansijske derivate, u slu─Źaju dozvoljenosti takvog ulaganja, mora sadr┼żavati izjavu mogu li se takve transakcije zaklju─Źivati sa svrhom za┼ítite ili sa svrhom postizanja investicionih ciljeva, te uticaj takvih transakcija na stepen rizi─Źnosti fonda,

12)┬ánaznaku dr┼żava, jedinica lokalne uprave ili me─Ĺunarodnih organizacija u ─Źije se hartije od vrijednosti i instrumente tr┼żi┼íta novca mo┼że ulagati vi┼íe od 35% imovine fonda,

13)┬ánaznaku da mu je investicioni cilj repliciranje indeksa, ako fond nastoji replicirati neki akcijski indeks ili indeks du┼żni─Źkih hartija od vrijednosti,

14)┬ánajni┼żi iznos pojedina─Źnih ulaganja u fond, na─Źin upisa akcija ili udjela te, za otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom, na─Źin i uslove otkupa udjela,

15)┬ána─Źin i vrijeme obra─Źuna vrijednosti imovine fonda,

16) ako će neto vrijednost imovine fonda imati visoku volatilnost s obzirom na sastav portfelja fonda, odnosno na tehnike upravljanja imovinom fonda, izjavu koja će upozoriti na navedenu karakteristiku imovine fonda,

17)┬áu slu─Źaju otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom: vrijeme, metod i u─Źestalost obra─Źunavanja cijene za prodaju novih udjela ili otkup postoje─çih, te na─Źin objavljivanja tih cijena, okolnosti u kojima mo┼że do─çi do obustavljanja emisije ili otkupa, opis iznosa i u─Źestalosti pla─çanja dozvoljenih naknada i tro┼íkova emisije i otkupa udjela,

18)┬áu slu─Źaju zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom: iznos, vrsta i granica tro┼íkova osnivanja koji mogu teretiti fond,

19) u slu─Źaju bilo kog fonda: visinu godi┼ínje naknade za upravljanje, kao i ukupan iznos tro┼íkova upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti fond i opis njihovog uticaja na budu─çe prinose investitora,

20)┬áinformacije o na─Źinu obra─Źuna i na─Źinu i u─Źestalosti isplate udjela u dobiti ili dividende fonda akcionarima i vlasnicima udjela,

21)┬ákratki podaci o poreskim propisima koji se primjenjuju na fond, ako su od zna─Źaja za akcionara ili vlasnika udjela,

22)┬áistorijski prinos fonda i profil tipi─Źnog investitora kome je fond namijenjen,

23) trajanje poslovne godine i

24) datum izdavanja prospekta.

b) Podaci o društvu za upravljanje:

1) firma, pravni oblik, sjedište društva za upravljanje i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj odobrenja Komisije, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar,

2)┬áu slu─Źaju da dru┼ítvo za upravljanje upravlja i drugim fondovima sa javnom ponudom, popis tih drugih fondova,

3)┬áimena i povezanost ─Źlanova upravnog odbora te njihove kratke biografije,

4)┬áiznos osnovnog kapitala dru┼ítva za upravljanje, imena ─Źlanova dru┼ítva za upravljanje, pravni oblik i naznaku udjela ─Źlanova u osnovnom kapitalu,

5) firmu, pravni oblik, datum osnivanja i upisa u sudski registar te ulogu društava koja djeluju kao savjetnik za ulaganje fonda, te ime predsjednika uprave ili drugih odgovornih lica tih društava,

6)┬áza fond iz ─Źlana 15. stava 1. ta─Źke b) ovog zakona, u prospektu se moraju navesti podaci o mjestu u Republici Srpskoj u kojem doma─çi investitori mogu dobiti informacije i kupovati i prodavati udjele ili akcije tog fonda. Takve informacije moraju biti objavljene na jednom od jezika koji su u slu┼żbenoj upotrebi u Republici Srpskoj, a transakcije moraju biti izvr┼íene u doma─çoj valuti.

v) Podaci o banci depozitaru:

1) firma, pravni oblik, sjedi┼íte i adresa uprave banke depozitara, te podaci i broj odobrenja nadle┼żne institucije za obavljanje poslova banke depozitara.

─îlan 105

(1) Prije po─Źetka javne ponude za prodaju akcija ili udjela, Komisija je du┼żna da odlu─Źi o zahtjevu za odobrenje prospekta investicionog fonda sa javnom ponudom, odnosno da prethodno odlu─Źi o zahtjevu za odobrenje izmjena i dopuna postoje─çih prospekata do kojih je do┼ílo zbog bitnih promjena, u roku od dva mjeseca od dana podno┼íenja zahtjeva.

(2) Nije dozvoljeno nuditi javnom ponudom akcije ili udjele u investicionom fondu sa javnom ponudom prije nego što Komisija odobri prospekt fonda.

─îlan 106

(1) Dru┼ítvo za upravljanje je du┼żno da u roku od sedam dana od dana dobijanja odobrenja Komisije, objavi prospektna svojoj internet stranici i internet stranici berze ili drugog ure─Ĺenog javnog tr┼żi┼íta, te da obezbijedi dostupnost prospekta za sve vrijeme va┼żenja prospekta, a najmanje deset godina od dana njegovog objavljivanja.

(2) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da obavje┼ítenje o na─Źinu na koji je prospekt stavljen na raspolaganje javnosti objavi u najmanje jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske.

─îlan 107

(1)┬áKomisija mo┼że odobriti pripremu i distribuciju prospekta u skra─çenom obliku (skra─çeni prospekt) samo za potrebe otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom, pod uslovom da je u skra─çenom prospektu jasno i vidljivo navedeno postojanje cjelovitog prospekta i uz napomenu da je cjeloviti prospekt mogu─çe dobiti na zahtjev.

(2) Uslovi navedeni u skraćenom prospektu ne mogu se razlikovati od uslova iz cjelovitog prospekta.

─îlan 108

(1)┬áU slu─Źaju zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom, prospekt se mora izraditi i podnijeti Komisiji na odobrenje za po─Źetnu emisiju akcija i svaki put kada nastane promjena podataka iz ─Źlana 104. stav 2. ovog zakona.

(2)┬áU slu─Źaju otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom, novi prospekt se mora izraditi i podnijeti Komisiji na odobrenje svaki put kada nastane bitna promjena prospekta navedena u ─Źlanu 109. st. 1. i 3. ovog zakona, odnosno u drugim slu─Źajevima predvi─Ĺenim ovim zakonom.

(3)┬áKomisija ─çe propisati obavezni sadr┼żaj i na─Źin i postupak objavljivanja i odobravanja cjelovitih i skra─çenih prospekata.

─îlan 109

(1)┬áNa izmjene prospekta otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom koje se predla┼żu sa ciljem: pove─çanja ulaznih naknada, godi┼ínjih naknada za upravljanje ili izlaznih naknada; promjene investicionih ciljeva fonda i rizika navedenih ulaganja fonda; promjene politike isplata udjela u dobiti, ili pripajanja, spajanja sa drugim fondom, ili podjele fonda ili promjene podvrste fonda, potrebno je pribaviti prethodnu saglasnost Komisije.

(2) Nakon pribavljanja saglasnosti Komisije iz stava 1. ovog ─Źlana, dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da vlasnike udjela obavijesti o odobrenim izmjenama i upozna ih sa ─Źinjenicom da od fonda mogu tra┼żiti otkup udjela bez odbitka izlazne naknade prije uvo─Ĺenja promjena, kao i o danu kada odobrene izmjene prospekta stupaju na snagu.

(3) Dostava obavje┼ítenja iz stava 2. ovog ─Źlana vlasnicima udjela se vr┼íi na na─Źin kako je ugovorena poslovna komunikacija.

(4) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da obavje┼ítenje iz stava 2. ovog ─Źlana objavi na vidljivom mjestu, na svojoj internet stranici i u dva dnevna lista dostupna na cijeloj teritoriji Republike Srpske, najmanje jednom u svakih ─Źetrnaest dana, tokom perioda od dva mjeseca do dana uvo─Ĺenja promjena.

(5) Odobrene izmjene prospekta stupaju na snagu po isteku dva mjeseca od dana prve objave promjena u dnevnom listu iz stava 4. ovog ─Źlana.

(6) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da u roku iz stava 5. ovog ─Źlana izvr┼íi otkup udjela po svim zaprimljenim zahtjevima, prije stupanja na snagu uvedenih promjena, po cijeni na dan kada je zaprimljen zahtjev, u skladu sa prospektom i podzakonskim aktom Komisije.

(7)┬áPored izmjena iz st. 1. ovog ─Źlana, prethodnoj saglasnosti Komisije podlije┼żu i promjene ─Źlanova upravnog odbora dru┼ítva za upravljanje, banke depozitara ili revizora fonda.

(8)┬áKomisija ─çe bli┼że propisati postupak izmjena prospekata otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom.

4. Statut investicionih fondova sa javnom ponudom

─îlan 110

(1)┬áStatut otvorenog, odnosno zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ure─Ĺuje pravne odnose dru┼ítva za upravljanje sa vlasnicima udjela u otvorenom investicionom fondu, odnosno akcionarima zatvorenog investicionog fonda.

(2)┬áStatut se prila┼że prospektu fonda i ─Źini njegov sastavni dio.

(3)┬áIzuzetno od stava 2. ovog ─Źlana, statut otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ne mora biti prilo┼żen prospektu fonda u slu─Źaju da prospekt predvi─Ĺa da ─çe vlasniku udjela ili akcionaru fonda statut biti dostavljen na njegov zahtjev, odnosno ako se u prospektu navodi mjesto gdje ─çe statut biti dostupan na uvid.

─îlan 111

Informacije navedene u statutu moraju biti istinite i potpune.

─îlan 112

Statut otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom koji podatke navedene u ovom ─Źlanu ne sadr┼żi u prospektu, odnosno statut zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom mora sadr┼żavati najmanje sljede─çe podatke:

a) Podaci o fondu:

1) naziv, odnosno firmu fonda i naznaku vrste fonda,

2)┬ádatum osnivanja fonda i vrijeme trajanja fonda, ako je fond osnovan na odre─Ĺeno vrijeme,

3) mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnje i godišnje izvještaje, primjerak prospekta fonda ili dodatne informacije o fondu,

4)┬ánajni┼żi i najvi┼íi iznos nov─Źanih sredstava koji ─çe se prikupiti, te radnje koje ─çe se preduzeti ako se ne prikupi najni┼żi utvr─Ĺeni iznos,

5) prava iz udjela ili akcija fonda:

- pravo na glasanje na skupštini zatvorenog investicionog fonda,

- pravo na obaviještenost (polugodišnji i godišnji izvještaji),

- pravo na dividendu ili udio u dobiti,

- pravo na prodaju udjela fondu, odnosno obaveza otkupa udjela,

- pravo na isplatu dijela ostatka likvidacione, odnosno ste─Źajne mase fonda,

6)┬áu slu─Źaju zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom, informacije o berzi ili berzama na kojim ─çe akcije fonda biti uvr┼ítene,

7)┬áopis investicionih ciljeva investicionog fonda i prirodu predlo┼żenih ili stvarnih portfelja, na─Źina za ostvarenje ciljeva i rizika povezanih sa ulaganjima i sa strukturom fonda,

8)┬ánajni┼żi iznos ulaganja u fond, na─Źin upisa, a za otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom i na─Źin otkupa udjela,

9)┬ánaznaku dr┼żava, jedinica lokalne uprave ili me─Ĺunarodnih organizacija u ─Źije se hartije od vrijednosti i instrumente tr┼żi┼íta novca mo┼że ulagati vi┼íe od 35% imovine fonda,

10)┬ánaznaku da mu je investicioni cilj repliciranje indeksa, ako fond nastoji replicirati neki akcijski indeks ili indeks du┼żni─Źkih hartija od vrijednosti,

11)┬ána─Źin i vrijeme obra─Źuna vrijednosti imovine fonda,

12)┬áu slu─Źaju otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom: vrijeme, metode i u─Źestalost obra─Źunavanja cijene za prodaju novih udjela ili otkup postoje─çih, te na─Źin objavljivanja tih cijena, okolnosti u kojima mo┼że do─çi do obustavljanja emisije ili otkupa, opis iznosa i u─Źestalosti pla─çanja dozvoljenih naknada i tro┼íkova emisije i otkupa udjela,

13)┬áu slu─Źaju zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom: iznos, vrsta i granica tro┼íkova osnivanja koji mogu teretiti fond,

14)┬áu slu─Źaju bilo kojeg investicionog fonda sa javnom ponudom: godi┼ínje naknade i tro┼íkove upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti fond i opis njihovog uticaja na budu─çe prinose investitora,

15)┬áinformacije o na─Źinu obra─Źuna i na─Źinu i u─Źestalosti podjele udjela u dobiti ili dividende investicionog fonda akcionarima i vlasnicima udjela,

16)┬ákratki podaci o poreskim propisima koji se primjenjuju na fond, ako su od zna─Źaja za akcionare ili vlasnike udjela,

17) trajanje poslovne godine,

18) datum donošenja statuta i

19)┬áu slu─Źaju zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom, drugi sadr┼żaj propisan zakonom kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih dru┼ítava, a koji nije u suprotnosti sa ovim zakonom.

b) Podaci o društvu za upravljanje:

1) firma, pravni oblik, sjedište društva za upravljanje i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj odobrenja Komisije, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar,

2)┬áu slu─Źaju da dru┼ítvo za upravljanje upravlja i drugim fondovima sa javnom ponudom, popis tih drugih fondova,

3)┬áimena i povezanost ─Źlanova upravnog odbora i njihove kratke biografije,

4)┬áiznos osnovnog kapitala dru┼ítva za upravljanje, imena ─Źlanova dru┼ítva za upravljanje, pravni oblik i naznaku udjela ─Źlanova u osnovnom kapitalu,

5) firma, pravni oblik, datum osnivanja i upisa u sudski registar i uloga društava koja djeluju kao savjetnik za ulaganje fonda, i ime predsjednika uprave ili drugih odgovornih lica tih društava,

6)┬áza fondove iz ─Źlana 15. stav 1. ta─Źka b) ovog zakona, u statut se moraju navesti podaci o mjestu u Republici Srpskoj u kojem doma─çi investitori mogu dobiti informacije i kupovati i prodavati udjele ili akcije tog fonda. Takve informacije moraju biti objavljene na jednom od jezika koji je u slu┼żbenoj upotrebi u Republici Srpskoj, a transakcije moraju biti izvr┼íene u doma─çoj valuti.

v) Podaci o banci depozitaru:

1) firma, pravni oblik, sjedi┼íte i adresa uprave banke depozitara te podaci i broj odobrenja nadle┼żne institucije za obavljanje poslova banke depozitara.

─îlan 113

Odredbe od ─Źl. 105. do 109. ovog zakona shodno se primjenjuju i na statut investicionih fondova sa javnom ponudom.

5. Promovisanje investicionih fondova sa javnom ponudom

─îlan 114

Promotivne aktivnosti fondova kojim upravlja mogu preduzimati i sprovoditi isklju─Źivo:

a) ovlašćeno društvo za upravljanje sa sjedištem u Republici Srpskoj,

b)┬áovla┼í─çeno dru┼ítvo sa sjedi┼ítem u dr┼żavi ─Źlanici.

─îlan 115

(1) Sve promotivne informacije o investicionim fondovima i dru┼ítvima koja njima upravljaju, a posebno koje se odnose na vlasni─Źke udjele, finansijsko poslovanje i prava vlasnika udjela investicionog fonda moraju se, prije objavljivanja, dostaviti Komisiji na odobrenje.

(2)┬áDru┼ítvo za upravljanje koje upravlja otvorenim investicionim fondom odgovorno je za potpunost i ta─Źnost informacija objavljenih u svrhu promovisanja fonda.

(3)┬á─îlanovi upravnog odbora dru┼ítva i dru┼ítvo za upravljanje koje upravlja zatvorenim investicionim fondom solidarno su odgovorni za potpunost i ta─Źnost informacija objavljenih u svrhu promovisanja fonda.

─îlan 116

Promotivne informacije o fondovima sa javnom ponudom mogu se saop┼ítavati tre─çim licima putem oglasa u novinama, na radiju i televiziji, putem li─Źnih posjeta, telefonskih poziva, internet mre┼że i elektronskih medija, te putem interaktivne televizije, pri ─Źemu navedena sredstva saop┼ítavanja uklju─Źuju i:

a) brošure,

b)┬áoglase u novinama, ─Źasopisima, na radiju i televiziji, te internet stranicama,

v)┬ápo┼íiljke poslane obi─Źnom ili elektronskom po┼ítom, telefaksom ili na druge na─Źine,

g)┬átelemarketing, ┼íto uklju─Źuje i kori┼í─çenje specijalizovanog davaoca telemarketing usluga na osnovu ugovora zaklju─Źenog sa dru┼ítvom za upravljanje,

d)┬ádopise, telefonske ili li─Źne razgovore,

─Ĺ) sredstva za unapre─Ĺenje prodaje, koja prema svojim obilje┼żjima ─Źine finansijsko promovisanje,

e)┬áinvesticione ili druge publikacije kojim se nude uop┼ítene preporuke o kupovini, dr┼żanju ili prodaji ulaganja,

┼ż)┬áprezentacije ve─çem broju ljudi i

z)┬ádruge metode ili sredstva koje fizi─Źka ili pravna lica sa prebivali┼ítem u Republici Srpskoj mogu pro─Źitati, vidjeti ili primiti.

─îlan 117

(1) Sve promotivne informacije o investicionim fondovima sa javnom ponudom moraju odobriti lica ovlašćena za zastupanje društva za upravljanje.

(2)┬áDru┼ítvo za upravljanje mora sa─Źuvati primjerak svake objavljene promotivne informacije, kao i izvore podataka koji potkrepljuju navode iz takvih publikacija.

─îlan 118

Pri davanju promotivnih informacija o investicionim fondovima sa javnom ponudom i društvima koja njima upravljaju:

a)┬áne mo┼że se prikrivati ni pogre┼íno prikazivati njihova promotivna svrha,

b)┬ámora se navesti cjelovit, ta─Źan i istinit opis obaveza i povezanih rizika investicionog fonda sa javnom ponudom koji se promovi┼íe,

v)┬ámora se obezbijediti da iznesene ─Źinjenice i navodi na dan njihova izno┼íenja budu cjeloviti, jasni, istiniti i nedvosmisleni, te da ne dovode u zabludu, pri ─Źemu se svi ─Źinjeni─Źni navodi moraju dokumentovati,

g) mora se obezbijediti da svako navedeno mišljenje bude potpuno i nedvosmisleno, te da je za svako njegovo dalje korišćenje dobijena saglasnost društva za upravljanje,

d)┬ámora se obezbijediti da, prilikom upotrebe nekog pore─Ĺenja, ─Źinjenice na kojima se takvo pore─Ĺenje zasniva budu ta─Źne i a┼żurne, ili da bitne pretpostavke budu jasno navedene, te da pore─Ĺenje bude izneseno na savjestan i nepristrasan na─Źin koji ne dovodi u zabludu i koji obuhvata sve bitne faktore za takvo pore─Ĺenje,

─Ĺ) ne mogu se navoditi neistiniti podaci, posebno u pogledu stru─Źnosti odgovornih lica, sredstava i obima poslovanja fonda i dru┼ítva za upravljanje, te vlasni┼ítva ili broja akcija ili udjela u fondu,

e)┬ámora se obezbijediti da izgled, sadr┼żaj ili oblik promotivnih informacija ne iskrivljuje, prikriva ili umanjuje va┼żnost bilo koje izjave, upozorenja ili drugog navoda, koji se prema ovom zakonu i drugim propisima moraju iznijeti,

┼ż)┬ámora se obezbijediti da se bez saglasnosti Komisije ili drugog nadle┼żnog organa ne navodi bilo koje odobrenje koje je dao nadle┼żni organ, niti se smiju navesti tre─ça lica na zaklju─Źak da odobrenje koje je izdala Komisija ima zna─Źenje razli─Źito od zna─Źenja potvrde kojom se utvr─Ĺuje da je predmetna firma zadovoljila uslove za sticanje pravnog statusa navedenog u odobrenju,

z)┬áne mo┼że se izostaviti nijedan podatak ─Źiji bi izostanak prouzrokovao da promotivne informacije budu neta─Źne, neistinite, nejasne ili da dovode u zabludu,

i)┬ámora se navesti ta─Źan i istinit opis investicionog fonda sa javnom ponudom, propisanih obaveza i povezanih rizika.

─îlan 119

(1) Izvještaj o rezultatima poslovanja investicionog fonda sa javnom ponudom:

a)┬áne mo┼że davati bilo kakvu garanciju ili obe─çanje,

b)┬áne mo┼że biti sa─Źinjen u obliku procjene bilo koje vrste,

v)┬ámora odra┼żavati rezultate poslovanja fonda od njegovog osnivanja do dana davanja izvje┼ítaja ili u posljednjih pet godina, zavisno od toga koji je od navedenih perioda kra─çi,

g)┬ámora sadr┼żavati posljednje podatke dostupne u trenutku prikazivanja rezultata poslovanja fonda,

d)┬ámora biti sastavljen na dosljednoj osnovi u odnosu na periode, uz obuhvatanje ili isklju─Źivanje odre─Ĺenih faktora koji uti─Źu na takve rezultate (npr. osnovica za cijenu, tro┼íkovi, porez, dividende),

─Ĺ) ne mo┼że biti sa─Źinjen na na─Źin iz kojeg bi se dalo zaklju─Źiti da se radi o predvi─Ĺanju mogu─çih budu─çih rezultata poslovanja fonda.

(2)┬áKomisija ─çe propisati sadr┼żaj i metode prikazivanja rezultata poslovanja investicionog fonda sa javnom ponudom.

─îlan 120

Komisija ─çe propisati sadr┼żaj, rokove, izdavanje i promjenu promotivnih informacija o investicionim fondovima sa javnom ponudom.

─îlan 121

Saopštenja koja se izuzimaju od primjene odredaba ovog zakona o uslovima promovisanja i objavljivanja promotivnih informacija o investicionim fondovima sa javnom ponudom su:

a)┬ásaop┼ítenja izme─Ĺu dru┼ítva za upravljanje i svakog drugog lica koja posjeduje dozvolu za obavljanje finansijske djelatnosti u Republici Srpskoj,

b)┬ákratko, isklju─Źivo ─Źinjeni─Źno objavljivanje na radiju, televiziji, u novinama ili elektronskim medijima, koje se odnosi na fond ili dru┼ítvo za upravljanje, te naznake osnovnih podataka za kontakt,

v)┬ádopisi i pismene po┼íiljke pojedina─Źno naslovljeni tre─çim licima o njihovim posebnim zahtjevima koji ne potpadaju pod masovno ogla┼íavanje po┼ítom i

g) godišnji poslovni i finansijski izvještaji fonda ili društva koje njime upravlja.

V - OTVORBNI INVBSTICIONI FONDOVI SA PRIVATNOM PONUDOM

─îlan 122

Na investicione fondove sa privatnom ponudom osnovane u obliku otvorenog investicionog fonda, odnosno otvorene investicione fondove sa privatnom ponudom, na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuju odredbe glave I, II, ┼á, VI, VII, VIII, IX, X, XII, H┼á i XIV ovog zakona, kao i preostale odredbe ovog zakona primjenjive na investicione fondove sa javnom ponudom isklju─Źivo pod uslovom da odredbama glave V ovog zakona nije izri─Źito utvr─Ĺeno druga─Źije, ili nemogu─çnost takve primjene proizlazi iz zna─Źenja ili primjene preostalih odredaba ovog zakona.

─îlan 123

Otvoreni investicioni fond sa privatnom ponudom je posebna imovina bez svojstva pravnog lica, koju uz odobrenje Komisije osniva dru┼ítvo za upravljanje, sa ciljem prikupljanja nov─Źanih sredstava privatnom ponudom udjela u fondu, ─Źija se sredstva ula┼żu u skladu sa ciljevima ulaganja i ograni─Źenjima ulaganja utvr─Ĺenim prospektom fonda, te ─Źiji vlasnici udjela imaju pravo, pored prava na srazmjerni udio u dobiti fonda, na na─Źin i pod uslovima utvr─Ĺenim prospektom fonda, da zahtijevaju isplatu udjela i na taj na─Źin istupe iz fonda.

1. Osnivanje otvorenog investicionog fonda sa privatnom ponudom

─îlan 124

(1)┬áOtvoreni investicioni fond sa privatnom ponudom mo┼że se osnovati na odre─Ĺeno ili neodre─Ĺeno vrijeme.

(2)┬áPrilikom osnivanja otvorenog investicionog fonda sa privatnom ponudom, udjeli u fondu mogu biti nu─Ĺeni privatnom ponudom isklju─Źivo licima kojim se, na osnovu ispunjenosti uslova utvr─Ĺenih ovim zakonom, priznaje status profesionalnih investitora.

(3)┬áDru┼ítvo za upravljanje mo┼że prospektom i statutom fonda odrediti najve─çi dozvoljeni broj investitora u fond, s tim da ukupan broj vlasnika udjela u fondu ni u jednom trenutku ne mo┼że pre─çi gornju granicu od 200.

(4)┬áNajni┼ża prva uplata jednog investitora u fond iznosi 100.000 KM. U slu─Źaju povla─Źenja udjela, iznos ulaganja izra┼żen mno┼żenjem broja udjela i cijene udjela fonda nakon povla─Źenja mora biti vi┼íi od 120.000 KM. U protivnom, vlasnik udjela mora povu─çi sve udjele iz fonda.

─îlan 125

(1)┬áKupovina udjela u otvorenom investicionom fondu sa privatnom ponudom obavlja se uplatama nov─Źanih sredstava. Kupovinom udjela kupac ulazi u ugovorni odnos sa dru┼ítvom za upravljanje, koje se obavezuje da ─çe upla─çenim nov─Źanim sredstvima upravljati kao dijelom zajedni─Źke imovine fonda, u skladu sa uslovima navedenim u prospektu.

(2)┬áIzuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, kupovina udjela u fondu mo┼że se obaviti dodjelom novih udjela na ime isplate udjela u dobiti ili prilikom smanjivanja vrijednosti udjela na ime dodjele novih udjela, odnosno u drugim slu─Źajevima propisanim prospektom fonda.

(3)┬áDru┼ítvo za upravljanje mo┼że trajno ili privremeno obustaviti dalje kupovine udjela u otvorenom investicionom fondu sa privatnom ponudom. U slu─Źaju obustavljanja kupovine udjela, dru┼ítvo za upravljanje mora informaciju o obustavljanju kupovine sa obrazlo┼żenjem dostaviti svim postoje─çim ─Źlanovima fonda i Komisiji.

(4)┬áKupovina udjela u fondu i isplata udjela obavlja se u vrijeme i na na─Źin naveden u prospektu fonda, a najmanje jednom godi┼ínje u toku svake poslovne godine fonda.

─îlan 126

Zahtjev za izdavanje odobrenja i prijava upisa otvorenog investicionog fonda sa privatnom ponudom koji u ime fonda dru┼ítvo za upravljanje podnosi Komisiji mora da sadr┼żi:

a) firmu društva za upravljanje, podatke o dozvoli za rad koju je dobilo od Komisije, kao i ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, adresu, telefon, telefaks i adresu elektronske pošte društva za upravljanje,

b) naziv fonda, naznaku vrste fonda i ciljeve ulaganja,

v) prospekt fonda,

g) statut fonda,

d)┬áugovor zaklju─Źen izme─Ĺu dru┼ítva za upravljanje i banke depozitara i izvod iz sudskog registra za banku depozitara,

─Ĺ) firmu revizora i izvod iz sudskog registra za revizora.

2. Udjeli u otvorenom investicionom fondu sa privatnom ponudom

─îlan 127

(1)┬áOtvoreni investicioni fond sa privatnom ponudom mo┼że emitovati samo jednu vrstu udjela i ne mo┼że emitovati nijednu drugu vrstu hartija od vrijednosti koji nose prava na bilo koji dio imovine fonda.

(2)┬áUdjeli u otvorenom investicionom fondu sa privatnom ponudom smatraju se hartijama od vrijednosti i mogu se prodavati i prenositi isklju─Źivo profesionalnim investitorima.

─îlan 128

Najmanja vrijednost imovine otvorenog investicionog fonda sa privatnom ponudom koju fond mora imati u trenutku završetka privatne ponude iznosi 1.000.000 KM.

3. Prava i obaveze vlasnika udjela

─îlan 129

Sredstva otvorenog investicionog fonda sa privatnom ponudom prikupljena emisijom i privatnom prodajom udjela u fondu te imovina ste─Źena ulaganjem upla─çenih nov─Źanih sredstava, uklju─Źuju─çi prihode i prava proiza┼íla iz imovine fonda, ─Źine otvoreni investicioni fond sa privatnom ponudom, odnosno posebnu imovinu u zajedni─Źkom vlasni┼ítvu svih vlasnika udjela u fondu.

─îlan 130

Vlasnici udjela u otvorenom investicionom fondu sa privatnom ponudom imaju pravo, pored prava na srazmjerni udio u dobiti fonda, da zahtijevaju isplatu udjela u fondu prema dinamici, na na─Źin i prema uslovima isplate utvr─Ĺenim statutom i prospektom fonda, uz po┼ítivanje ograni─Źenja utvr─Ĺenih odredbama ovog zakona.

─îlan 131

Vlasnici udjela odgovaraju za obaveze otvorenog investicionog fonda sa privatnom ponudom do visine iznosa svog udjela u fondu.

4. Troškovi otvorenog investicionog fonda sa privatnom ponudom

─îlan 132

Naknade koje se napla─çuju investitoru, odnosno otvorenom investicionom fondu sa privatnom ponudom ograni─Źene su na:

a) ulaznu naknadu koja se odbija od iznosa uplate u trenutku prodaje udjela,

b) izlaznu naknadu koja se odbija od neto vrijednosti imovine fonda po udjelu u trenutku otkupa,

v) naknadu za upravljanje.

─îlan 133

(1)┬áNaknada dru┼ítvu za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa privatnom ponudom odre─Ĺuje se samostalnom odlukom dru┼ítva za upravljanje. Naknada za upravljanje mora biti navedena u prospektu fonda.

(2)┬áNaknada za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa privatnom ponudom, odnosno jedan njen dio, mo┼że biti utvr─Ĺen u zavisnosti od prinosa fonda. Naknada, odnosno dio naknade koji zavisi od prinosa fonda, ra─Źuna se kao proizvod razlike ulazne cijene i izlazne cijene, odnosno ulazne cijene i cijene fonda na posljednji radni dan poslovne godine i broja udjela. Visinu naknade, na─Źin njenog obra─Źuna i pla─çanja utvr─Ĺuje dru┼ítvo za upravljanje u prospektu fonda.

─îlan 134

Na teret imovine otvorenog investicionog fonda sa privatnom ponudom mogu se ispla─çivati samo tro┼íkovi predvi─Ĺeni prospektom fonda.

─îlan 135

(1)┬áU pogledu visine pokazatelja ukupnih tro┼íkova, otvoreni investicioni fond sa privatnom ponudom ne podlije┼że ograni─Źenjima iz ─Źlana 98. ovog zakona.

(2)┬áKomisija mo┼że, po zavr┼íetku godi┼ínjeg obra─Źunskog perioda, objavljivati pore─Ĺenje pokazatelja ukupnih tro┼íkova otvorenih investicionih fondova sa privatnom ponudom.

5. Dozvoljena ulaganja, ograni─Źenja i prekora─Źenja ulaganja

─îlan 136

Imovina otvorenog investicionog fonda sa privatnom ponudom mo┼że se sastojati isklju─Źivo od:

a) prenosivih hartija od vrijednosti,

b) udjela ili akcija investicionih fondova,

v)┬áinstrumenata tr┼żi┼íta novca,

g) depozita kod ovlašćenih banaka,

d)┬áterminskih i opcijskih ugovora i drugih finansijskih derivata, kojim se trguje na ure─Ĺenim tr┼żi┼ítima i finansijskih derivata kojim se trguje na drugim organizovanim tr┼żi┼ítima (OTS),

─Ĺ) nov─Źanih sredstava i

e) instrumenata emitovanih na osnovu plemenitih metala i drugih robnih berzi.

─îlan 137

(1) Ulaganje imovine otvorenog investicionog fonda sa privatnom ponudom podlije┼że sljede─çim ograni─Źenjima:

a)┬áimovina fonda mora se sastojati od najmanje ┼íest razli─Źitih hartija od vrijednosti, udjela ili akcija investicionih fondova ili instrumenata tr┼żi┼íta novca i

b)┬átri instrumenta iz prethodne ta─Źke sa najve─çim udjelom u vrijednosti imovine fonda ne mogu prelaziti 60% vrijednosti imovine fonda,

v) hartije od vrijednosti, udjeli ili akcije investicionih fondova jednog emitenta ili depoziti kod jedne depozitne institucije ne mogu prelaziti 20% vrijednosti svih hartija od vrijednosti, udjela ili akcija investicionih fondova ili depozita u fondu,

g)┬álica koja ─Źine povezana dru┼ítva u skladu sa odredbama zakona kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih dru┼ítava i ovog zakona smatraju se jednim emitentom u smislu prethodne ta─Źke,

d)┬áograni─Źenja iz t. b) ili v) ovog stava ne odnose se na hartije od vrijednosti ili instrumente tr┼żi┼íta novca ─Źiji je emitent ili za koje garantuju Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, ili jedinica lokalne samouprave Republike Srpske, dr┼żava ─Źlanica ili jedinica lokalne uprave dr┼żave ─Źlanice, dr┼żava koja nije ─Źlanica Evropske unije ili me─Ĺunarodna javna organizacija ─Źije su ─Źlanice jedna ili vi┼íe dr┼żava ─Źlanica,

─Ĺ) ako se imovina fonda ula┼że u udjele ili akcije investicionih fondova kojim direktno ili indirektno upravlja isto dru┼ítvo za upravljanje, ili kojim upravlja drugo dru┼ítvo sa kojim je to dru┼ítvo povezano zajedni─Źkom upravom ili vladaju─çim uticajem, ili direktnim ili indirektnim me─Ĺusobnim vlasni─Źkim udjelom, na takva se ulaganja fondu ne mo┼że naplatiti ulazna ili izlazna naknada,

e) ako se imovina fonda mo┼że ulagati u udjele ili akcije drugih investicionih fondova, u prospektu fonda, uz maksimalnu naknadu za upravljanje koja se mo┼że naplatiti na imovinu tog fonda, mora biti jasno navedena i maksimalna naknada za upravljanje koja se mo┼że naplatiti na imovinu fondova u koje namjerava ulagati, a u godi┼ínjim izvje┼ítajima fonda mora jasno biti navedena maksimalna ukupna naknada za upravljanje koja je bila napla─çena u tom fondu i drugom fondu u koji je taj fond ulo┼żio, izra┼żena u procentu imovine fonda koji je ulo┼żio u udjele ili akcije drugog investicionog fonda.

(2)┬áDru┼ítvo za upravljanje mora izraditi i u prospektu fonda prikazati strategiju ulaganja kojom ─çe uva┼żiti disperziju rizika i obezbijediti likvidnost fonda u skladu sa ciljevima ulaganja fonda.

(3)┬áDru┼ítvo za upravljanje mora u prospektu fonda jasno navesti klase imovine i finansijske instrumente u koje namjerava ulagati, uklju─Źuju─çi finansijske derivate kojim se trguje na ure─Ĺenim ili drugim organizovanim tr┼żi┼ítima kao i stepen finansijske izlo┼żenosti fonda i pripadaju─çih rizika koji proizlaze iz takve strategije ulaganja.

(4)┬áKomisija ─çe bli┼że propisati ulaganja otvorenih investicionih fondova sa privatnom ponudom.

─îlan 138

Mogu─ça prekora─Źenja ulaganja iz ─Źlana 137. ovog zakona, posebni uslovi za prekora─Źenje ulaganja i rokovi ispunjenja ograni─Źenja ulaganja moraju se opisati u prospektu i statutu fonda.

6. Prospekt otvorenih investicionih fondova sa privatnom ponudom

─îlan 139

Prospekt otvorenog investicionog fonda sa privatnom ponudom predstavlja poziv na kupovinu udjela u otvorenom investicionom fondu sa privatnom ponudom, koji je usmjeren isklju─Źivo prema pojedina─Źno navedenom licu ili ograni─Źenoj grupi investitora, koji odgovaraju zna─Źenju pojma profesionalnih investitora iz ovog zakona.

─îlan 140

Informacije navedene u prospektu moraju biti istinite i potpune.

─îlan 141

(1)┬áProspekt otvorenog investicionog fonda sa privatnom ponudom mora sadr┼żavati one informacije na osnovu kojih ─çe investitori mo─çi stvoriti potpun stav o fondu i donijeti odluku o ulaganju, a posebno o rizicima povezanima sa prirodom fonda i njegovog portfelja.

(2)┬áProspekt investicionog fonda sa privatnom ponudom mora sadr┼żavati najmanje sljede─çe podatke.

a) Podaci o fondu:

1) naziv fonda, naznaku vrste fonda,

2)┬ánaznaku da je fond namijenjen isklju─Źivo investitorima koji odgovaraju zna─Źenju pojma profesionalnih investitora iz ovog zakona i koji to dokazuju potpisom izjave iz ─Źlana 11. ovog zakona,

3)┬ádatum osnivanja fonda, te vrijeme trajanja fonda u slu─Źaju da je osnovan na odre─Ĺeno vrijeme,

4) mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnje i godišnje izvještaje i primjerak statuta ili prospekta fonda i dodatne informacije o fondu,

5)┬ánajni┼żi iznos nov─Źanih sredstava i radnje koje ─çe se preduzeti ako se ne prikupi najni┼żi utvr─Ĺeni iznos,

6) ime, odnosno firmu revizora, advokata i drugih davalaca usluga fondu, ako ih društvo za upravljanje namjerava koristiti,

7) prava iz udjela:

a) pravo na obaviještenost (polugodišnje i godišnje izvještaje),

b) pravo na udio u dobiti,

v) pravo na prodaju udjela fondu, odnosno obaveza otkupa udjela,

g) pravo na isplatu dijela ostatka likvidacione mase fonda,

8) pretpostavke pod kojim je dozvoljeno donijeti odluku o likvidaciji fonda, te postupak likvidacije fonda,

9)┬ávrste imovine u koje je fondu dozvoljeno ulaganje, mogu─ça prekora─Źenja ulaganja, posebni uslovi za prekora─Źenje ulaganja i rokovi ispunjenja ograni─Źenja ulaganja,

10)┬áopis investicionih ciljeva fonda i ciljane strukture portfelja, na─Źina ostvarenja ciljeva fonda i rizika povezanih sa ulaganjima fonda,

11)┬ádozvoljenost ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge finansijske derivate, u slu─Źaju dozvoljenosti takvog ulaganja, mora sadr┼żavati izjavu da li se takve transakcije mogu zaklju─Źivati sa svrhom za┼ítite ili sa svrhom postizanja investicionih ciljeva, te uticaj takvih transakcija na stepen rizi─Źnosti fonda,

12) odredbe o likvidnosti fonda,

13)┬ánajni┼żi i najvi┼íi iznos pojedina─Źnih ulaganja u fond, na─Źin upisa udjela, te na─Źin i uslove otkupa udjela,

14)┬ána─Źin i vrijeme obra─Źuna vrijednosti imovine fonda,

15)┬áako ─çe neto vrijednost imovine fonda imati visoku volatilnost s obzirom na sastav portfelja fonda, odnosno na tehnike upravljanja imovinom fonda, izjavu koja ─çe upozoriti na navedeno obilje┼żje imovine fonda,

16)┬ávrijeme, metode i u─Źestalost obra─Źunavanja cijene za prodaju novih udjela ili otkup postoje─çih, te na─Źin objavljivanja tih cijena, okolnosti u kojima mo┼że do─çi do obustavljanja emisije ili otkupa, opis iznosa i u─Źestalosti pla─çanja dozvoljenih naknada i tro┼íkova emisije i otkupa udjela,

17)┬ágodi┼ínje naknade i tro┼íkove upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti fond i opis njihovog u─Źinka na budu─çe prinose investitora, te na─Źin obra─Źunavanja i pla─çanja naknade za upravljanje ako iznos te naknade zavisi od prinosa fonda,

18)┬áinformacije o na─Źinu obra─Źuna, te na─Źinu i u─Źestalosti isplate udjela u dobiti fonda vlasnicima udjela,

19)┬ákratki podaci o poreskim propisima koji se primjenjuju na fond ako su od zna─Źaja za vlasnike udjela,

20) trajanje poslovne godine i

21) datum izdavanja prospekta.

b) Podaci o društvu za upravljanje:

1) firma, pravni oblik, sjedište društva za upravljanje i mjesto upravnog odbora, ako ono nije isto kao sjedište, broj dozvole Komisije, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar,

2)┬áimena i povezanost ─Źlanova upravnog odbora i prvog nadzornog odbora, te njihove kratke biografije,

3) iznos osnovnog kapitala društva za upravljanje,

4) firma, pravni oblik, datum osnivanja i upisa u sudski registar, kao i ulogu društava koja djeluju kao savjetnik za ulaganje fonda, te ime predsjednika upravnog odbora ili drugih odgovornih lica tih društava.

v) Podaci o banci depozitaru:

1) firma, pravni oblik, sjedi┼íte i adresa uprave banke depozitara, te podaci i broj odobrenja nadle┼żne institucije za obavljanje poslova banke depozitara.

─îlan 142

(1) Komisija mora odobriti svaki prospekt investicionog fonda sa privatnom ponudom prije pokretanja privatne ponude za prodaju udjela, kao i izmjene i dopune postojećih prospekata do kojih je došlo usljed bitnih promjena.

(2) Nije dozvoljeno nuditi privatnom ponudom udjele u investicionom fondu sa privatnom ponudom prije nego što Komisija odobri prospekt fonda, odnosno njegove izmjene i dopune.

─îlan 143

(1)┬áNa izmjene prospekta otvorenog investicionog fonda sa privatnom ponudom koje se predla┼żu sa ciljem: pove─çanja ulaznih naknada, godi┼ínjih naknada za upravljanje ili izlaznih naknada; promjene investicionih ciljeva fonda i rizika navedenih ulaganja fonda; promjene politike isplata udjela u dobiti, ili pripajanja, spajanja sa drugim fondom, ili podjele fonda, potrebno je pribaviti prethodnu saglasnost Komisije. Pored toga, za izmjene prospekta otvorenog investicionog fonda sa privatnom ponudom, moraju biti ispunjeni i sljede─çi uslovi:

1)┬áobavje┼ítenje o predlo┼żenim promjenama mora se po┼ítom poslati svim vlasnicima udjela,

2)┬áprije uvo─Ĺenja promjena svi vlasnici udjela moraju biti upoznati sa ─Źinjenicom da od fonda mogu tra┼żiti otkup udjela, bez odbitka bilo kakve izlazne naknade koju bi ina─Źe trebalo da plate, uz obavje┼ítenje o danu njihovog uvo─Ĺenja,

3) otkup svih udjela po zahtjevima primljenim prije stupanja na snagu promjena prospekta mora biti izvršen.

(2)┬áPored izmjena iz stava 1. ovog ─Źlana, prethodnoj saglasnosti Komisije podlije┼żu i promjene ─Źlanova upravnog odbora i drugih odgovornih lica, promjene banke depozitara ili revizora fonda.

7. Statut otvorenih investicionih fondova sa privatnom ponudom

─îlan 144

(1)┬áStatut otvorenog investicionog fonda sa privatnom ponudom ure─Ĺuje pravne odnose dru┼ítva za upravljanje sa vlasnicima udjela u otvorenom investicionom fondu sa privatnom ponudom.

(2)┬áStatut se prila┼że prospektu fonda i ─Źini njegov sastavni dio.

(3)┬áIzuzetno od stava 2. ovog ─Źlana, statut ne mora biti prilo┼żen prospektu fonda u slu─Źaju da prospekt predvi─Ĺa da ─çe vlasniku udjela ili akcionaru fonda statut biti dostavljen na njegov zahtjev, odnosno ako se u prospektu navodi mjesto gdje ─çe statut biti dostupan na uvid.

─îlan 145

Informacije navedene u statutu moraju biti istinite i potpune.

─îlan 146

Statut otvorenog investicionog fonda sa privatnom ponudom koji navedene podatke iz ovog ─Źlana ve─ç ne sadr┼żi u prospektu mora sadr┼żavati najmanje sljede─çe podatke.

a) Podaci o fondu:

1) naziv fonda i naznaku vrste fonda,

2)┬ánaznaku da je fond namijenjen isklju─Źivo investitorima koji odgovaraju zna─Źenju pojma profesionalnih investitora iz ovog zakona i koji to dokazuju potpisom izjave iz ─Źlana 11. zakona,

3)┬ádatum osnivanja fonda, te vrijeme trajanja fonda u slu─Źaju da je osnovan na odre─Ĺeno vrijeme,

4) mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnje i godišnje izvještaje i primjerak prospekta fonda ili dodatne informacije o fondu,

5)┬ánajni┼żi iznos nov─Źanih sredstava, koji ─çe se prikupiti i radnje koje ─çe se preduzeti ako se ne prikupi najni┼żi utvr─Ĺeni iznos,

6) prava iz udjela fonda:

a) pravo na obaviještenost (polugodišnje i godišnje izvještaje),

b) pravo na udio u dobiti,

c) pravo na prodaju udjela fondu, odnosno obaveza otkupa udjela,

d) pravo na isplatu dijela ostatka likvidacione mase fonda,

7)┬ávrste imovine u koju je fondu dozvoljeno ulaganje, mogu─ça prekora─Źenja ulaganja, posebni uslovi za prekora─Źenje ulaganja i rokovi ispunjenja ograni─Źenja ulaganja,

8)┬ánajni┼żi iznos ulaganja u fond, na─Źin upisa i otkupa udjela,

9) odredbe o likvidnosti fonda,

10)┬ána─Źin i vrijeme obra─Źuna vrijednosti imovine fonda,

11)┬ávrijeme, metoda i u─Źestalost obra─Źunavanja cijene za prodaju novih udjela ili otkup postoje─çih, te na─Źin objavljivanja tih cijena, okolnosti u kojima mo┼że do─çi do obustavljanja emisije ili otkupa, opis iznosa i u─Źestalosti pla─çanja dozvoljenih naknada i tro┼íkova emisije i otkupa udjela,

12) godišnje naknade i troškovi upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti fond i opis njihovog uticaja na buduće prinose investitora,

13)┬áinformacije o na─Źinu obra─Źuna i na─Źinu i u─Źestalosti podjele udjela u dobiti vlasnika udjela,

14)┬ákratki podaci o poreskim propisima koji se primjenjuju na fond, ako su od zna─Źaja za vlasnike udjela,

15) trajanje poslovne godine,

16) datum izdavanja statuta.

b) Podaci o društvu za upravljanje:

1) firma, pravni oblik, sjedište društva za upravljanje i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj dozvole Komisije, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar,

2)┬áimena i povezanost ─Źlanova upravnog odbora i njihove kratke biografije,

3)┬áiznos osnovnog kapitala dru┼ítva za upravljanje i imena ─Źlanova dru┼ítva za upravljanje, pravni oblik i veli─Źinu udjela ─Źlanova u osnovnom kapitalu,

4) firma, pravni oblik, datum osnivanja i upisa u sudski registar, kao i ulogu društava koja djeluju kao savjetnik za ulaganje fonda, te ime predsjednika uprave ili drugih odgovornih lica tih društava.

v) Podaci o banci depozitaru:

1) firma, pravni oblik, sjedi┼íte i mjesto uprave banke depozitara, podaci i broj odobrenja nadle┼żne institucije za obavljanje poslova banke depozitara.

8. Promovisanje otvorenih investicionih fondova sa privatnom ponudom

─îlan 147

Dru┼ítvo za upravljanje ne mo┼że voditi javnu promotivnu kampanju investicionog fonda sa privatnom ponudom kojim upravlja. Javnim vo─Ĺenjem promotivnih akitivnosti ne smatra se isticanje u javnosti prezentacionih materijala u kojim se uz firmu i djelatnost dru┼ítva za upravljanje, potencijalni profesionalni investitori upu─çuju na dru┼ítvo za upravljanje investicionog fonda sa privatnom ponudom.

─îlan 148

Svi prezentacioni podaci o investicionim fondovima sa privatnom ponudom i dru┼ítvima koja njima upravljaju moraju biti cjeloviti, jasni, istiniti, ta─Źni i ne smiju dovoditi u zabludu, naro─Źito u pogledu povezanih rizika i naknada, a moraju ih odobriti ─Źlanovi uprave dru┼ítva za upravljanje.

─îlan 149

(1) Izvještaj o rezultatima poslovanja investicionog fonda sa privatnom ponudom mora:

a)┬ásadr┼żavati najnovije podatke dostupne u trenutku izrade izvje┼ítaja o rezultatima poslovanja,

b)┬ábiti sastavljen na dosljednoj osnovi u odnosu na periode, uz obuhvatanje ili isklju─Źivanje odre─Ĺenih faktora koji uti─Źu na takve rezultate (npr. osnovica za cijenu, tro┼íkovi, porez, dividende i sl.).

(2)┬áKomisija ─çe propisati obavezni sadr┼żaj i metode izrade i prikazivanja rezultata poslovanja investicionog fonda sa privatnom ponudom.

VI - UTVR─ÉIVANjE VRIJEDNOSTI IMOVINE I CIJENE UDJELA I AKCIJA INVESTICIONOG FONDA

1. U─Źestalost utvr─Ĺivanja vrijednosti

─îlan 150

(1)┬áPrije utvr─Ĺivanja neto vrijednosti imovine otvorenog investicionog fonda po udjelu, odnosno cijene udjela dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da utvrdi vrijednost njegove imovine i svih obaveza i naknada fonda.

(2)┬áVrijednost neto imovine otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom obra─Źunava se svakog dana, u vrijeme navedeno u prospektu. Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da narednog radnog dana obavijesti Komisiju o vrijednosti imovine otvorenog investicionog fonda, stanju obaveza i naknada, i cijeni udjela otvorenog investicionog fonda na dan obra─Źuna.

(3)┬áVrijednost neto imovine otvorenog investicionog fonda sa privatnom ponudom obra─Źunava se u vrijeme navedeno u prospektu fonda, a najmanje jednom mjese─Źno.

(4)┬áVrijednost neto imovine otvorenog alternativnog investicionog fonda sa privatnom ponudom obra─Źunava se u vrijeme navedeno u prospektu fonda ili pravilima poslovanja.

(5)┬áVrijednost neto imovine zatvorenog fonda obra─Źunava se najmanje jednom mjese─Źno, u vrijeme navedeno u prospektu.

2. Odgovornost za obra─Źun vrijednosti fonda, odnosno cijene udjela ili akcija

─îlan 151

(1)┬áVrijednost imovine zatvorenih i otvorenih investicionih fondova i cijenu udjela u otvorenom investicionom fondu, obra─Źunava dru┼ítvo za upravljanje.

(2)┬áObra─Źun vrijednosti iz stava 1. ovog ─Źlana kontroli┼íe i potvr─Ĺuje banka depozitar, koja je u tom slu─Źaju odgovorna za ta─Źnost obra─Źuna. Banka depozitar potpisuje i zadr┼żava jedan primjerak dokumenta o utvr─Ĺenoj vrijednosti imovine za svoju evidenciju, koja se mora dati na uvid Komisiji.

(3)┬áRevizor investicionog fonda je du┼żan da tokom godi┼ínje revizije obavi nasumi─Źnu provjeru kako bi se uvjerio da su na─Źela utvr─Ĺivanja vrijednosti sadr┼żana u propisima po┼ítivana, da su na osnovu primjene navedenih na─Źela dobijene cijene akcija ili udjela ta─Źne, te da naknada za upravljanje i druge naknade i tro┼íkovi predvi─Ĺeni propisima, prospektom ili statutom fonda ne prelaze dozvoljene iznose.

3. Na─Źela i metodologija utvr─Ĺivanja vrijednosti portfelja fonda

─îlan 152

Obra─Źun vrijednosti portfelja mora obezbijediti jednako postupanje prema svim investitorima u fond, nezavisno o obliku fonda ili okolnosti da li se radi o investicionom fondu sa javnom ili sa privatnom ponudom.

─îlan 153

(1)┬áU slu─Źaju hartija od vrijednosti, uklju─Źuju─çi i akcije zatvorenih investicionih fondova, utvr─Ĺivanje vrijednosti imovine zasniva se na tr┼żi┼ínoj cijeni koja je formirana na organizovanom i ure─Ĺenom tr┼żi┼ítu.

(2)┬áU slu─Źaju hartija od vrijednosti za koje ne postoji tr┼żi┼ína cijena koja zadovoljava uslove iz stava 1. ovog ─Źlana, za utvr─Ĺivanje vrijednosti se kao osnova primjenjuje cijena posljednje transakcije koja je zaklju─Źena u tom fondu, odnosno prinos posljednje transakcije u slu─Źaju du┼żni─Źkih hartija od vrijednosti, osim ako Komisija svojim propisom ne dozvoli primjenu druga─Źije metode obra─Źuna vrijednosti imovine.

(3)┬áU slu─Źaju depozita i gotovine ili nov─Źanih ekvivalenata, kratkoro─Źnih potra┼żivanja i obaveza, te prihoda i rashoda u budu─çem periodu, primjenjuje se nominalna vrijednost uve─çana za pripadaju─çu kamatu, osim u okolnostima za koje Komisija propi┼íe druga─Źije.

(4)┬áZa utvr─Ĺivanje vrijednosti terminskih i opcijskih poslova te derivata za koje nije mogu─çe utvrditi tr┼żi┼ínu cijenu, Komisija ─çe propisati metode obra─Źuna vrijednosti imovine.

(5)┬áU slu─Źaju udjela otvorenog investicionog fonda primjenjuje se cijena udjela, osim u okolnostima za koje Komisija propi┼íe druga─Źije.

(6)┬áDevizna sredstva se prera─Źunavaju u KM po posljednjem dostupnom kursu neposredno prije utvr─Ĺivanja vrijednosti imovine u skladu sa propisima Komisije.

(7)┬áU slu─Źaju drugih oblika imovine za koje ne postoji tr┼żi┼ína cijena, procjenjuje se fer vrijednost imovine. Postupci utvr─Ĺivanja fer vrijednosti imovine uklju─Źuju modele diskontovanja nov─Źanog toka, pore─Ĺenja sa sli─Źnom imovinom kojoj je poznata tr┼żi┼ína cijena, modele procjene opcija te druge metode koje mo┼że propisati Komisija.

(8)┬áOsnov za utvr─Ĺivanje vrijednosti imovine navodi se u prospektu i statutu fonda i mora se dosljedno primjenjivati prilikom svakog obra─Źuna vrijednosti imovine fonda.

(9)┬áKomisija ─çe propisati obavezni osnov za utvr─Ĺivanje vrijednosti imovine zatvorenih i otvorenih fondova, kako hartija od vrijednosti, tako i gotovine i kvazinovca, doma─çe i strane valute, terminskih i opcijskih poslova, derivata, udjela u privrednim dru┼ítvima ili drugih prenosivih imovinskih prava, i definisati ure─Ĺeno i organizovano tr┼żi┼íte u smislu ovog zakona, te uslove likvidnosti za propisno formiranje tr┼żi┼ínih cijena i uslove blagovremenosti formiranja takvih cijena, po┼ítuju─çi pri tom razli─Źite metode uobi─Źajene za vrednovanje pojedinih vrsta fondova.

4. Neto vrijednost imovine fonda i vrijednost po akciji, odnosno udjelu fonda

─îlan 154

(1) U slu─Źaju otvorenog investicionog fonda, neto vrijednost imovine je vrijednost imovine fonda (ulaganja uve─çana za kratkoro─Źnu imovinu) umanjena za obaveze. Neto vrijednost po udjelu je neto vrijednost imovine fonda podijeljena brojem udjela fonda u trenutku obra─Źuna neto vrijednosti imovine fonda.

(2)┬áNeto vrijednost imovine zatvorenog investicionog fonda je vrijednost imovine fonda (ulaganja uve─çana za kratkoro─Źnu imovinu) umanjena za obaveze. Neto vrijednost imovine po akciji fonda je neto vrijednost imovine fonda srazmjerno raspore─Ĺena na svaku emitovanu akciju fonda u trenutku obra─Źuna neto vrijednosti imovine fonda.

(3)┬áKomisija ─çe propisati definicije imovine i obaveza investicionih fondova, kao i osnovicu, na─Źin i rokove obra─Źuna neto vrijednosti imovine fonda te neto vrijednost imovine po udjelu, odnosno po akciji.

5. Po─Źetna ponuda i utvr─Ĺivanje cijene udjela ili akcija fonda

─îlan 155

(1)┬áPeriod za po─Źetnu ponudu udjela u otvorenom fondu, odnosno akcija zatvorenog fonda ne mo┼że trajati du┼że od 90 dana. U toku tog perioda ukupni iznos primljenih nov─Źanih sredstava dr┼żi se kao depozit i ne mo┼że se ulagati sve do trenutka kada fond ne pre─Ĺe zakonom utvr─Ĺeni prag najni┼że vrijednosti imovine fonda.

(2)┬áUlaganje prikupljenih nov─Źanih sredstava, osim ulaganja u depozit, mo┼że po─Źeti tek poslije isteka perioda ponude.

(3)┬áCijena inicijalne, odnosno prve emisije zatvorenog investicionog fonda je nominalna cijena svake akcije. Cijena kasnijih emisija je tr┼żi┼ína cijena akcije, pri ─Źemu se ne dira u pravo postoje─çih akcionara da im se dodatne akcije ponude srazmjerno sa njihovim trenutnim udjelom u fondu.

(4)┬áKod inicijalne, odnosno po─Źetne ponude otvorenog investicionog fonda cijenu emisije odre─Ĺuje dru┼ítvo za upravljanje i navodi je u prospektu fonda. Nakon po─Źetne ponude, cijena udjela u otvorenom investicionom fondu je jedinstvena cijena jednaka posljednjoj utvr─Ĺenoj va┼że─çoj neto vrijednosti imovine fonda po udjelu.

6. Cijena udjela u otvorenim investicionim fondovima

─îlan 156

(1)┬áProdaja i otkup udjela u otvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom obavlja se tokom odre─Ĺenog dana po cijeni obra─Źunatoj u skladu sa zakonom i drugim propisima, odnosno prospektom fonda, te objavljenoj na na─Źin propisan ovim zakonom. Na tako utvr─Ĺenu cijenu, dozvoljeno je obra─Źunavati i napla─çivati ulazne naknade i izlazne naknade.

(2)┬áNije dozvoljena prodaja, odnosno otkup udjela u otvorenom investicionom fondu za iznos manji ili ve─çi od trenutno va┼że─çe jedinstvene cijene (neto vrijednosti imovine) po udjelu. Cijena udjela mo┼że varirati zavisno od promjene neto vrijednosti imovine obra─Źunate prema formuli koju mo┼że propisati Komisija.

(3)┬áCijena udjela u otvorenom investicionom fondu obra─Źunava se prema sljede─çoj formuli:

neto vrijednost imovine fonda

-------------------------------------------------

broj emitovanih udjela

(4)┬áNeto vrijednost imovine iz stava 3. ovog ─Źlana obra─Źunava se u skladu sa odredbama ─Źlana 154. ovog zakona.

(5)┬áBroj emitovanih udjela iz stava 3. ovog ─Źlana jednak je broju udjela u trenutku obra─Źuna cijene, uzev┼íi u obzir prodaju i otkupe izvr┼íene od trenutka posljednjeg obra─Źuna cijene do trenutka obra─Źuna nove cijene.

7. Zamjena i prodaja udjela u otvorenim investicionim fondovima

─îlan 157

Vlasnik udjela u otvorenom investicionom fondu mo┼że svoje udjele zamijeniti za udjele u nekom drugom fondu kojim upravlja isto dru┼ítvo za upravljanje.

─îlan 158

(1)┬áProdaja udjela u otvorenom investicionom fondu vr┼íi se u skladu sa prospektom fonda i va┼że─çim propisima, po cijeni koja vrijedi u trenutku prijema uplate u fond, uve─çanoj za ulaznu naknadu, ako se ona napla─çuje.

(2)┬áUplata u otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom vr┼íi se u novcu, a izuzetno i u hartijama od vrijednosti u posebnim okolnostima koje propi┼íe Komisija, uz uslov da se ponu─Ĺenim hartijama od vrijednosti trguje na organizovanom i ure─Ĺenom tr┼żi┼ítu te da im je mogu─çe utvrditi ta─Źnu cijenu.

(3) Uplata u otvoreni investicioni fond sa privatnom ponudom vrši se u novcu.

8. Otkup udjela u otvorenim investicionim fondovima

─îlan 159

(1) Vlasnik udjela mo┼że da od dru┼ítva za upravljanje, u bilo koje vrijeme, zahtijeva otkup udjela u otvorenom fondu.

(2) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da otkupi udjele na zahtjev vlasnika udjela.

(3) Zahtjev za otkup je u pisanoj formi ili odgovaraju─çoj elektronskoj formi.

(4) Zahtjev za otkup obavezno sadr┼żi:

a) poslovno ime, sjedi┼íte i mati─Źni broj, odnosno li─Źno ime, adresu i datum ro─Ĺenja vlasnika,

b) ime otvorenog fonda, te firmu i sjedište društva za upravljanje,

v) izjavu vlasnika da zahtijeva isplatu udjela,

g) broj udjela otvorenog fonda koji su predmet zahtjeva i

d) druge podatke odre─Ĺene op┼ítim aktima otvorenog fonda.

(5) Otkup udjela u otvorenom investicionom fondu vrši se u skladu sa prospektom fonda, ovim zakonom i propisima Komisije po cijeni na dan u kojem je primljen zahtjev za otkup, umanjenoj za izlaznu naknadu, ako se ona naplaćuje.

(6) Dru┼ítvo za upravljanje vlasniku pla─ça otkupnu vrijednost udjela, u roku od pet radnih dana od dana u kojem je primljen zahtjev za otkup, ako u prospektu otvorenog fonda nije odre─Ĺen kra─çi rok za isplatu.

(7) Otkup in specie, odnosno otkup prenosom odgovaraju─çeg procenta svake vrste imovine fonda u vrijednosti jednakoj vrijednosti udjela koji se time otkupljuju vr┼íi se u mjeri u kojoj je to mogu─çe i sprovodivo, u slu─Źaju kada bi se prodajom imovine fonda, neophodnom za zadovoljenje zahtjeva za otkup velike vrijednosti, dovela u pitanje likvidnost fonda i time u nepovoljan polo┼żaj doveli drugi vlasnici udjela u fondu, pod uslovom da statut i prospekt fonda predvi─Ĺaju otkup in specie.

(8) Ako bi se otkupom udjela u skladu sa odredbama ovog ─Źlana u nepovoljan polo┼żaj doveli drugi vlasnici udjela u fondu, dozvoljena je kombinacija otkupa in specie iz stava 7. ovog ─Źlana i otkupa iz stava 1. ovog ─Źlana, pod uslovom da je to predvi─Ĺeno prospektom fonda.

(9) Komisija mo┼że da donese akt kojim propisuje uslove, ograni─Źenja i postupak otkupa udjela u otvorenom investicionom fondu.

─îlan 159a

(1) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da organizuje efikasan sistem za upravljanje likvidno┼í─çu koji omogu─çava procjenu likvidnosti u razli─Źitim vanrednim i nepredvidivim situacijama (poreme─çaji na tr┼żi┼ítu kapitala), vode─çi ra─Źuna o interesima investitora u fondu.

(2) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da pravilno procijeni likvidnost imovine u portfelju i da svoje investicione odluke uskladi sa upravljanjem likvidno┼í─çu fonda.

(3) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da defini┼íe odgovaraju─çe limite likvidnosti koji su proporcionalni obavezama po osnovu otplate udjela i obaveza fonda.

(4) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da obezbijedi da se sa rizikom likvidnosti i procesom upravljanja rizikom likvidnosti upoznaju investitori.

9. Potvrda o kupovini udjela

─îlan 160

(1) Potvrde o kupovini udjela izdaju se na vlastiti zahtjev investitora, najkasnije u roku od sedam dana od izvršene uplate u fond.

(2)┬áPotvrda o kupovini udjela mora sadr┼żavati:

a) datum kupovine udjela,

b) firmu fonda, te firmu i sjedište društva za upravljanje,

v) broj udjela u imovini fonda na koje glasi potvrda,

g) ime i prezime vlasnika udjela,

d) mjesto i datum izdavanja potvrde,

─Ĺ) potpis ovla┼í─çenog lica dru┼ítva za upravljanje. Potpis mo┼że biti izveden mehani─Źkim umno┼żavanjem potpisa.

10.┬áNeta─Źan obra─Źun cijene udjela u otvorenom investicionom fondu

─îlan 161

Ako je cijena udjela otvorenog investicionog fonda neta─Źno obra─Źunata za vi┼íe od 1% u odnosu na vrijednost dobijenu primjenom metodologije iz ─Źlana 153. ovog zakona, Komisija mo┼że da nalo┼żi dru┼ítvu za upravljanje i banci depozitaru odgovornoj za takav neta─Źan obra─Źun da:

a)┬áu slu─Źaju da je obra─Źunata ni┼ża cijena po udjelu u odnosu na ispravnu vrijednost dobijenu primjenom metodologije iz ─Źlana 153. ovog zakona:

1)┬áisplatom razlike u cijeni nadoknade ┼ítetu svakom investitoru kome je pri otkupu udjela ispla─çena ni┼ża cijena i

2) uplatom razlike u fond nadoknade nastalu štetu,

b)┬áu slu─Źaju da je obra─Źunata vi┼ía cijena po udjelu u odnosu na ispravnu vrijednost dobijenu primjenom metodologije iz ─Źlana 153. ovog zakona:

1)┬ápriznavanjem srazmjernog broja dodatnih udjela nadoknade ┼ítetu svakom investitoru kome je pri kupovini udjela obra─Źunata vi┼ía cijena, i

2) uplatom razlike u fond nadoknade nastalu štetu.

11. Ulazna i izlazna naknada za otvorene investicione fondove

─îlan 162

(1)┬áOsim cijene udjela, te ulaznih i izlaznih naknada, prilikom kupovine ili otkupa udjela u otvorenom investicionom fondu ne mo┼że se napla─çivati druga naknada.

(2)┬áNaknade iz stava 1. ovog ─Źlana iskazuju se odvojeno od cijene udjela, te ih zadr┼żava dru┼ítvo za upravljanje, a mogu biti i prihod fonda.

─îlan 163

(1)┬áUlazna i izlazna naknada ne napla─çuju se u slu─Źaju likvidacije otvorenog investicionog fonda zbog nepostizanja najni┼żeg iznosa fonda tokom perioda inicijalne, odnosno po─Źetne ponude, u skladu sa va┼że─çim propisima ili prospektom i statutom fonda.

(2)┬áIzlazna naknada ne napla─çuje se u slu─Źaju likvidacije fonda, bez obzira na razlog likvidacije.

(3)┬áU slu─Źaju najave uvo─Ĺenja ili uve─çanja visine izlazne naknade, izlazna naknada se ne napla─çuje u periodu od prvog objavljivanja najavljenih promjena naknada u fondu, pa do odobrenja Komisije na izmjene prospekta kojim se utvr─Ĺuje uvo─Ĺenje ili uve─çanje visine izlazne naknade.

(4) Ulazna i izlazna naknada ne naplaćuju se prilikom promjene oblika otvorenog investicionog fonda.

(5) Nije dozvoljeno naplaćivati ulaznu ili izlaznu naknadu prilikom pripajanja ili spajanja otvorenog investicionog fonda sa drugim fondom, odnosno prilikom podjele fonda.

(6)┬áOdluka dru┼ítva za upravljanje o nenapla─çivanju ulazne i izlazne naknade mora biti jasno navedena u prospektu fonda, uz navo─Ĺenje okolnosti u kojim do toga mo┼że do─çi.

─îlan 164

Ulazna ili izlazna naknada u otvorenom investicionom fondu mogu biti sni┼żene u odnosu na naknade navedene u prospektu fonda samo u slu─Źajevima velikih transakcija prema klasifikaciji obavezno navedenoj u prospektu fonda, objavljenoj i podijeljenoj prodajnim zastupnicima dru┼ítva za upravljanje, uz naznaku zabrane odstupanja u primjeni.

12. Obustavljanje otkupa udjela u otvorenom investicionom fondu

─îlan 165

(1) Otkup udjela u otvorenom investicionom fondu mo┼że se obustaviti samo ako dru┼ítvo za upravljanje i banka depozitar smatraju da usljed izuzetnih okolnosti nije mogu─çe utvrditi ta─Źnu cijenu imovine iz portfelja fonda i da postoje osnovani i dovoljni razlozi za obustavljanje otkupa u interesu vlasnika ili potencijalnih vlasnika udjela. Iz navedenih razloga mora se istovremeno obustaviti i emisija udjela.

(2)┬áObustavljanje otkupa udjela mora se odmah prijaviti Komisiji. O svakom obustavljanju potrebno je neposrednim putem obavijestiti vlasnike udjela u otvorenom investicionom fondu sa privatnom ponudom, dok je kod obustavljanja otkupa udjela u otvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom potrebno okolnost obustavljanja objaviti u jednim dnevnim novinama koje se redovno prodaju na cjelokupnom podru─Źju Republike Srpske. Komisija mo┼że nalo┼żiti isplate udjela u otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom ako je to u javnom interesu ili interesu investitora u fondu.

(3)┬áKomisija mo┼że nalo┼żiti dru┼ítvu za upravljanje i banci depozitaru da privremeno obustave prodaju i otkup udjela ako stekne nesporna saznanja ili ako postoji osnovana sumnja da se investitorima nanosi ┼íteta zbog neta─Źnog obra─Źuna cijene udjela u fondu.

─îlan 166

(1)┬áObustavljanje otkupa udjela iz ─Źlana 165. ovog zakona mora prestati ┼íto je prije mogu─çe, nakon ┼íto dru┼ítvo za upravljanje i banka depozitar ocijene da je mogu─çe odrediti ta─Źnu cijenu imovine iz portfelja fonda, a najkasnije u roku od 28 dana od po─Źetka obustavljanja, osim ako se Komisija izri─Źito ne saglasi sa produ┼żenjem navedenog roka. Obavje┼ítenje o nastavku poslovanja potrebno je dostaviti svim vlasnicima udjela u otvorenom fondu sa privatnom ponudom, dok je nastavak poslovanja otvorenog fonda sa javnom ponudom potrebno objaviti u jednim dnevnim novinama koje se redovno prodaju na cjelokupnom podru─Źju Republike Srpske.

(2)┬áZa vrijeme trajanja obustavljanja prodaje i otkupa udjela dru┼ítvo za upravljanje i njegovi prodajni zastupnici mogu nastaviti sa primanjem zahtjeva za prodaju ili otkup udjela, koji ─çe se izvr┼íiti u trenutku kada bude obra─Źunata sljede─ça prodajna i otkupna cijena, pri ─Źemu se nalogodavcima mora jasno staviti do znanja da njihovi nalozi ne─çe biti izvr┼íeni u rokovima predvi─Ĺenim prospektom i statutom fonda.

─îlan 167

Komisija ─çe propisati osnov, sadr┼żaj, na─Źin i rokove obra─Źuna kod utvr─Ĺivanja vrijednosti i cijena otvorenih investicionih fondova, sadr┼żaj, ograni─Źenja, na─Źin obra─Źuna, naplatu i objavljivanje naknada za udjele u otvorenim investicionom fondovima, trajanje i uslove propisanog perioda ponude, postupak, rokove i sprovo─Ĺenje prodaje i otkupa udjela, kao i obustavljanje i nastavak njihove prodaje te otkup "in specie " i zamjenu udjela u jednom fondu za udjele u drugom fondu kojim upravlja isto dru┼ítvo za upravljanje.

VII - OBAVJEŠTAVANjE I IZVJEŠTAVANjE AKCIONARA I VLASNIKA UDJELA INVESTICIONOG FONDA

1. Obaveza izdavanja prospekta

─îlan 168

Svaki sadr┼żaj objavljen neodre─Ĺenom broju lica kao prijedlog za zaklju─Źenje ugovora o prodaji udjela ili akcija fonda mora sadr┼żavati i informaciju gdje i na koji na─Źin je mogu─çe izvr┼íiti uvid u prospekt fonda.

─îlan 169

(1)┬áSvim upisnicima akcija zatvorenog investicionog fonda i svim kupcima udjela u otvorenom investicionom fondu mora prethodno biti uru─Źen ili u─Źinjen dostupnim prospekt ili statut koji, u slu─Źaju otvorenog investicionog fonda, mo┼że biti u skra─çenom obliku.

(2)┬áSvim upisnicima akcija zatvorenog investicionog fonda i svim kupcima udjela u otvorenom investicionom fondu moraju se, u slu─Źaju njihove dostupnosti, dati na uvid primjerci najnovijih polugodi┼ínjih i godi┼ínjih poslovnih i finansijskih izvje┼ítaja fonda.

2. Objavljivanje cijena i neto vrijednosti

─îlan 170

(1)┬áUtvr─Ĺena cijena udjela u otvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom mora biti objavljena za svaki dan u kojem je obavljena kupovina ili prodaja udjela otvorenog investicionog fonda, a najmanje jedanput mjese─Źno, a vrijednost neto imovine po akciji i cijena akcije za zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom mora biti objavljena najmanje jednom mjese─Źno.

(2)┬áObjavljivanje iz stava 1. ovog ─Źlana vr┼íi se u medijima koji su dostupni na cjelokupnom podru─Źju Republike Srpske i mora biti na raspolaganju bilo kojem investitoru koji je zatra┼żi li─Źno, putem po┼íte ili elektronskim putem na adresu uprave dru┼ítva za upravljanje, poslovnici dru┼ítva za upravljanje ili u prostorijama ovla┼í─çenog prodajnog zastupnika.

(3)┬áKomisija ─çe propisati sadr┼żaj i vrijeme objavljivanja neto vrijednosti imovine po akciji i cijena akcija i udjela u fondovima sa javnom ponudom.

─îlan 171

(1)┬áDru┼ítvo za upravljanje du┼żno je obezbijediti da cijena udjela u otvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom i neto vrijednost imovine po akciji zatvorenog fonda sa javnom ponudom, budu stavljene javnosti na raspolaganje po svakom njihovom obra─Źunu, u skladu sa odredbom ─Źlana 150. stav 2. ovog zakona.

(2)┬áDru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da vlasnika udjela u otvorenom investicionom fondu sa privatnom ponudom, na njegov zahtjev, izvijesti o cijeni udjela, odnosno vrijednosti imovine po akciji.

(3)┬áKomisija ─çe propisati na─Źin, sadr┼żaj, oblik i rokove objavljivanja cijena udjela u fondovima sa privatnom ponudom.

3. Izvještaji akcionarima i vlasnicima udjela u fondu

─îlan 172

(1)┬áInvestitorima u fondove, isklju─Źivo na njihov zahtjev, moraju se dostaviti polugodi┼ínji izvje┼ítaji i revidirani godi┼ínji izvje┼ítaji fonda.

(2)┬áIzvje┼ítaji iz stava 1. ovog ─Źlana moraju se u─Źiniti dostupnim investitorima na mjestima navedenim u prospektu fonda.

─îlan 173

Investitorima u fondove, isklju─Źivo na njihov zahtjev, moraju se dostaviti i dodatne informacije o limitima koji se primjenjuju na podru─Źju upravljanja rizicima fonda, procesima koji se koriste u tu svrhu, kao i o promjenama u rizi─Źnosti i prinosima osnovnih vrsta finansijskih instrumenata u koje je ulo┼żena imovina fonda.

4. Rokovi izrade i sadr┼żaj polugodi┼ínjih i revidiranih godi┼ínjih izvje┼ítaja

─îlan 174

(1)┬áPolugodi┼ínji izvje┼ítaji dostavljaju se Komisiji u roku od dva mjeseca od zavr┼íetka ┼íestomjese─Źnog obra─Źunskog perioda.

(2)┬áRevidirani godi┼ínji izvje┼ítaji dostavljaju se Komisiji u roku od ─Źetiri mjeseca od zavr┼íetka obra─Źunske godine.

─îlan 175

(1) Polugodi┼ínji i revidirani godi┼ínji izvje┼ítaji moraju sadr┼żavati:

a)┬áizvje┼ítaje o imovini i obavezama (bilansu stanja) za teku─çi obra─Źunski period i uporedni prethodni obra─Źunski period,

b)┬áizvje┼ítaje o ukupnom prinosu za teku─çi obra─Źunski period i uporedni prethodni obra─Źunski period,

v)┬ápodatke o portfelju, raspore─Ĺene prema vrsti i likvidnosti imovine, te klju─Źnim promjenama portfelja tokom obra─Źunskog perioda,

g)┬ápokazatelj ukupnih tro┼íkova za obra─Źunski period,

d)┬átabelu sa naznakom svakog berzanskog posrednika u trgovini hartijama od vrijednosti putem kojeg je fond obavio vi┼íe od 10% svojih transakcija tokom predmetne kalendarske godine, uz navo─Ĺenje:

1) ukupne vrijednosti svih transakcija obavljenih putem pojedinog berzanskog posrednika, iskazane kao procenat ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u toj godini,

2) provizije plaćene berzanskom posredniku, iskazane kao procenat ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom tog berzanskog posrednika.

(2)┬áZa potrebe otvorenih investicionih fondova, pored podataka iz stava 1. ovog ─Źlana, polugodi┼ínji i revidirani godi┼ínji izvje┼ítaji moraju sadr┼żavati i:

a) pregled kretanja vrijednosti imovine fonda,

b)┬ábroj emitovanih udjela na po─Źetku i na kraju obra─Źunskog perioda i

v)┬ácijenu po udjelu na po─Źetku i na kraju obra─Źunskog perioda.

(3)┬áPolugodi┼ínji i revidirani godi┼ínji izvje┼ítaji zatvorenih investicionih fondova moraju, pored podataka iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana, sadr┼żavati i najvi┼íu i najni┼żu cijenu po akciji u svakoj od prethodne tri poslovne godine.

(4)┬áPored podataka iz st. 1. do 3. ovog ─Źlana, revidirani godi┼ínji izvje┼ítaji fonda moraju sadr┼żavati i:

a)┬ánajvi┼íu i najni┼żu vrijednost imovine fonda i cijenu po akciji ili udjelu u fondu unutar istog obra─Źunskog perioda za proteklih pet kalendarskih godina,

b)┬áizvje┼ítaj uprave sa obrazlo┼żenjem poslovnih rezultata fonda, promjena u portfelju i planirane strategije ulaganja u nastupaju─çem periodu,

v) uporedni pregled poslovanja u protekle tri kalendarske godine, sa prikazom sljedećih podataka na kraju svake poslovne godine:

1) ukupna neto vrijednost imovine iz portfelja,

2) neto vrijednost imovine po udjelu ili akciji,

3) pokazatelj ukupnih troškova,

4) raspodjela prihoda, odnosno dobiti isplaćene po akciji ili udjelu tokom godine.

(5)┬áKomisija ─çe propisati sadr┼żaj izvje┼ítaja akcionara i vlasnika udjela u fondu.

VIII - REGISTAR UDJELA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

1. Odgovornost za vo─Ĺenje registra

─îlan 176

(1) Registar udjela u otvorenom investicionom fondu vodi društvo za upravljanje ili Centralni registar hartija od vrijednosti.

(2) Evidencija o udjelima kojima se trguje na berzi ili drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żi┼ítu vodi se u Centralnom registru hartija od vrijednosti.

(3) Udjelima koji se registruju u Centralnom registru hartija od vrijednosti dodjeljuje se CFI kod i ISIN broj koji se utvr─Ĺuju u skladu sa odgovaraju─çim me─Ĺunarodnim standardima putem Centralnog registra hartija od vrijednosti.

2. Na─Źin i uslovi upisa u registar udjela

─îlan 177

(1) Prava iz udjela u fondu sti─Źu se upisom u registar udjela iz ─Źlana 176. ovog zakona.

(2) Dru┼ítvo za upravljanje, odnosno Centralni registar hartija od vrijednosti du┼żni su da, na zahtjev vlasnika udjela ili njihovih zakonskih zastupnika, na njihov tro┼íak, dostave izvod o stanju i prometu udjela u fondu u njihovom vlasni┼ítvu.

(3) Banka depozitar i Komisija imaju uvid u registar udjela fonda.

─îlan 178

(1) Vlasnik udjela u otvorenom investicionom fondu kojim se ne trguje na berzi ili drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żi┼ítu ima pravo da prenese svoje udjele na drugo lice davanjem naloga za prenos, a obrazac naloga propisuje dru┼ítvo za upravljanje, pri ─Źemu takav prenos proizvodi pravno dejstvo prema tre─çim licima tek po njihovom upisu u registar udjela fonda.

(2)┬áPrenos udjela u fondu mo┼że biti odbijen:

a) ako sticalac udjela ne ispunjava uslove da postane investitor u fondu u skladu sa odredbama ovog zakona, statuta i prospekta fonda, ili

b)┬áako je sticalac udjela takve udjele stekao na na─Źin suprotan dozvoljenom na─Źinu sticanja udjela u fondu utvr─Ĺenom odredbama ovog zakona, statuta ili prospekta fonda, ili

v)┬áako bi takvim prenosom sticalac ili prenosilac udjela raspolagali udjelom u fondu koji je manji od najmanjeg udjela propisanog statutom ili prospektom fonda, odnosno ako bi time bile povrije─Ĺene odredbe o najni┼żem broju udjela u fondu, bilo na strani prenosioca ili na strani sticaoca udjela.

(3)┬áObrazac o prenosu udjela iz stava 1. ovog ─Źlana potpisuju i prenosilac i primalac prenosa i dostavljaju ga dru┼ítvu za upravljanje.

(4)┬áLice koje vodi registar du┼żno je ─Źuvati obrasce o prenosu tokom perioda u kojemu se mo┼że podnijeti tu┼żba za pobijanje upisa u registar udjela, a ako je takva tu┼żba podnesena, do pravosna┼żnog zavr┼íetka sudskog postupka.

(5) Odredbe ovog ─Źlana shodno se primjenjuju na prenos udjela u otvorenom investicionom fondu kojima se trguje na berzi ili drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żi┼ítu, po osnovu poklona udjela.

─îlan 179

Komisija ─çe propisati na─Źin uspostavljanja i vo─Ĺenja registra te objavljivanja podataka iz registra investicionih fondova.

IX - REORGANIZACIJA I LIKVIDACIJA INVESTICIONOG FONDA

1. Reorganizacija i likvidacija zatvorenog investicionog fonda

─îlan 180

(1) Pod reorganizacijom zatvorenih investicionih fondova u smislu ovog zakona podrazumijevaju se statusne promjene spajanja i podjele i preoblikovanje u otvoreni investicioni fond.

(2) Statusne promjene spajanja i podjele zatvorenih investicionih fondova i preoblikovanje u otvoreni fond mogu se vršiti po prethodno pribavljenoj dozvoli Komisije.

(3) Skup┼ítina akcionara zatvorenog investicionog fonda mo┼że donijeti odluku o prestanku rada fonda i dobrovoljnoj likvidaciji.

(4) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da blagovremeno izvje┼ítava depozitara o svim aktivnostima u toku trajanja postupka reorganizacije ili likvidacije fonda.

(5) Komisija donosi akt kojim propisuje sadr┼żaj plana reorganizacije zatvorenog investicionog fonda, koji je dru┼ítvo za upravljanje sa─Źinilo i dostavilo Komisiji prije izdavanja dozvole iz stava 2. ovog ─Źlana, te postupak i uslove za izdavanje dozvole iz stava 2. ovog ─Źlana, kao i na─Źin i rokove obavje┼ítavanja akcionara fonda i depozitara o aktivnostima u procesu reorganizacije.

─îlan 180a

(1) Na statusne promjene spajanja i podjele iz ─Źlana 180. stav 1. ovog zakona shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih dru┼ítava.

(2) Obaveze i ovla┼í─çenja koja u postupku spajanja i podjele po zakonu kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih dru┼ítava ima upravni odbor privrednog dru┼ítva u postupku spajanja i podjele zatvorenih investicionih fondova ima dru┼ítvo za upravljanje.

(3) U postupku spajanja i podjele mogu u─Źestvovati samo zatvoreni investicioni fondovi.

(4) Komisija odbija zahtjev za izdavanje dozvole za spajanje, odnosno podjelu zatvorenih investicionih fondova ako utvrdi da za fondove koji nastaju spajanjem, odnosno podjelom nisu ispunjeni uslovi za izdavanje dozvole u skladu sa ovim zakonom.

─îlan 180b

(1) Zatvoreni investicioni fond mo┼że se preoblikovati u otvoreni investicioni fond na osnovu odluke skup┼ítine akcionara ako:

a) akcionar zatvorenog investicionog fonda u otvorenom fondu sti─Źe udjele koji su jednaki njegovom u─Źe┼í─çu u osnovnom kapitalu zatvorenog investicionog fonda i

b) je izlazna naknada odre─Ĺena pravilima upravljanja otvorenim fondom u skladu sa ovim zakonom.

(2) U slu─Źaju preoblikovanja u otvoreni investicioni fond, dru┼ítvo za upravljanje koje je upravljalo zatvorenim investicionim fondom du┼żno je cjelokupnu imovinu tog zatvorenog investicionog fonda, zajedno sa svim obavezama, prenijeti na otvoreni investicioni fond kojim upravlja isto dru┼ítvo, a zatvoreni investicioni fond prestaje bez posebnog likvidacionog postupka, danom brisanja iz sudskog registra.

(3) U slu─Źaju odvajanja dijela imovine zatvorenog investicionog fonda u otvoreni investicioni fond, taj dio imovine zatvorenog investicionog fonda i srazmjeran dio obaveza prenosi se na otvoreni investicioni fond kojim upravlja isto dru┼ítvo za upravljanje, a zatvoreni investicioni fond za iznos prenesene imovine smanjuje osnovni kapital i smanjenje upisuje u sudski registar.

(4) U slu─Źaju preoblikovanja iz stava 3. ovog ─Źlana, na odvajanje dijela imovine zatvorenog investicionog fonda shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih dru┼ítava.

(5) U slu─Źaju preoblikovanja zatvorenog investicionog fonda u skladu sa ovim ─Źlanom, dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da izda vlasni─Źke udjele u otvorenom investicionom fondu u roku od osam dana od dana upisa smanjenja osnovnog kapitala, odnosno brisanja zatvorenog investicionog fonda u sudskom registru.

(6) Na preoblikovanje zatvorenog investicionog fonda u otvoreni investicioni fond shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o osnivanju otvorenog investicionog fonda.

(7) U slu─Źaju preoblikovanja zatvorenog investicionog fonda u otvoreni investicioni fond, dru┼ítvo za upravljanje koje njime upravlja mo┼że vlasnicima udjela koji ┼żele da budu ispla─çeni u prvoj godini nakon preoblikovanja da naplati izlaznu naknadu u visini koja ne mo┼że biti ve─ça od 20% vrijednosti pojedina─Źne isplate, a u drugoj godini nakon preoblikovanja mo┼że isplatiti izlaznu naknadu u visini koja ne mo┼że biti ve─ça od 10% vrijednosti pojedina─Źne isplate. Napla─çena izlazna naknada pove─çava sredstva otvorenog fonda.

─îlan 180v

(1) Skup┼ítina akcionara zatvorenog investicionog fonda mo┼że donijeti odluku o prestanku rada fonda i dobrovoljnoj likvidaciji.

(2) Na dobrovoljnu likvidaciju zatvorenog investicionog fonda shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih dru┼ítava.

(3) U postupku likvidacije zatvorenog investicionog fonda, društvo za upravljanje ima ovlašćenja likvidacionog upravnika.

(4) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da, sljede─çeg radnog dana nakon odr┼żavanja skup┼ítine akcionara fonda koja je donijela odluku o likvidaciji, obavijesti Komisiju o po─Źetku likvidacije fonda.

(5) U roku od tri dana nakon odr┼żavanja skup┼ítine akcionara fonda, dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da javno objavi informaciju o po─Źetku likvidacije zatvorenog investicionog fonda i da u tom roku akcionare obavijesti o likvidaciji fonda.

(6) Ako dru┼ítvo za upravljanje ne ispuni obaveze iz st. 4. i 5. ovog ─Źlana, du┼żan je da ih ispuni depozitar, a rokovi teku od dana kada je depozitar saznao ili je morao saznati za propuste dru┼ítva za upravljanje.

(7) Depozitar ima pravo da od dru┼ítva za upravljanje potra┼żuje naknadu tro┼íkova koji nastanu zbog izvr┼íenja obaveze iz stava 6. ovog ─Źlana.

(8) Komisija donosi akt kojim propisuje sadr┼żaj i na─Źin objave i obavje┼ítenja iz st. 4. i 5. ovog ─Źlana.

(9) Nakon sprovo─Ĺenja likvidacije, dru┼ítvo za upravljanje mo┼że vr┼íiti isplatu dospjele naknade za upravljanje samo istovremeno sa isplatom srazmjernog dijela likvidacione mase akcionarima zatvorenog investicionog fonda.

(10) U sprovo─Ĺenju likvidacije, dru┼ítvo za upravljanje za ra─Źun zatvorenog investicionog fonda mo┼że da vr┼íi samo one poslove koji su potrebni da se unov─Źi imovina fonda.

(11) Dru┼ítvo za upravljanje, pri prodaji imovine zatvorenog investicionog fonda, nije du┼żno da primjenjuje pravila o najvi┼íim i najni┼żim dozvoljenim ulaganjima iz statuta zatvorenog investicionog fonda.

2. Spajanje i likvidacija otvorenog investicionog fonda

─îlan 181

(1) Spajanje otvorenih investicionih fondova mo┼że se vr┼íiti spajanjem uz pripajanje i spajanjem uz osnivanje.

(2) Spajanjem uz pripajanje jedan otvoreni investicioni fond prestaje da postoji bez likvidacije, prenose─çi drugom otvorenom fondu cijelu svoju imovinu i obaveze u zamjenu za izdavanje vlasni─Źkih udjela ─Źlanovima otvorenog investicionog fonda koji je prestao pripajanjem.

(3) Spajanjem uz osnivanje dva ili vi┼íe otvorena investiciona fonda oni prestaju da postoje bez likvidacije, prenose─çi cijelu svoju imovinu i obaveze na novi otvoreni investicioni fond u zamjenu za izdavanje vlasni─Źkih udjela od strane novog otvorenog investicionog fonda vlasnicima udjela otvorenih investicionih fondova koji su prestali spajanjem.

(4) Komisija izdaje dozvolu za spajanje otvorenih investicionih fondova.

(5) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da dva mjeseca prije spajanja o tome obavijesti ─Źlanove otvorenog fonda.

(6) Komisija donosi akt kojim propisuje postupak spajanja otvorenih investicionih fondova.

(7) Dru┼ítvo za upravljanje mo┼że donijeti odluku o prestanku rada otvorenog investicionog fonda i o dobrovoljnoj likvidaciji, a u slu─Źaju nemogu─çnosti ispunjenja obaveza isplate udjela po zahtjevu vlasnika udjela, dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da donese odluku o likvidaciji otvorenog investicionog fonda.

(8) Likvidaciju otvorenog investicionog fonda sprovodi dru┼ítvo za upravljanje fondom u likvidaciji, osim u slu─Źajevima u kojim je dru┼ítvo za upravljanje u ste─Źaju ili mu je Komisija privremeno ili trajno oduzela dozvolu za poslovanje.

(9) U slu─Źaju nemogu─çnosti sprovo─Ĺenja likvidacije otvorenog investicionog fonda od strane dru┼ítva za upravljanje zbog razloga navedenih u stavu 7. ovog ─Źlana, likvidaciju sprovodi banka depozitar fonda.

(10) Ako je banka depozitar fonda u ste─Źaju ili je Agencija za bankarstvo Republike Srpske privremeno ili trajno oduzela odobrenje za rad banci depozitaru fonda, likvidaciju sprovodi ovla┼í─çeni likvidator fonda imenovan od strane Komisije.

(11) Komisija je du┼żna imenovati likvidatora fonda iz stava 9. ovog ─Źlana bez odga─Ĺanja, postupaju─çi pritom sa pove─çanom pa┼żnjom i brinu─çi se o pravima i interesima vlasnika udjela u fondu.

(12) Komisija je odgovorna vlasnicima udjela u fondu za svako neopravdano ka┼ínjenje ili odugovla─Źenje sa imenovanjem likvidatora fonda, odnosno za postupanje protivno na─Źelu pove─çane pa┼żnje, a zbog ─Źega su vlasnici udjela pretrpili ┼ítetu.

3. Prava, obaveze i odgovornost likvidatora

─îlan 182

(1)┬áLikvidator je du┼żan da u roku od sedam dana od dono┼íenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatora fonda, o tome obavijesti Komisiju i sve investitore u fondu.

(2)┬áNakon dono┼íenja odluke o likvidaciji, zabranjena je svaka dalja prodaja ili otkup udjela u otvorenom investicionom fondu, osim u slu─Źaju zahtjeva primljenih nakon utvr─Ĺivanja posljednje cijene, a prije dono┼íenja odluke o likvidaciji, pri ─Źemu se transakcije sa imovinom fonda mogu obavljati isklju─Źivo za potrebe likvidacije fonda.

(3)┬áOd dana dono┼íenja odluke o likvidaciji, fondu se ne mogu napla─çivati bilo kakve naknade, osim naknada banci depozitaru, tro┼íkova vezanih uz postupak likvidacije i njene revizije, te tro┼íkova sa─Źinjavanja i podno┼íenja polugodi┼ínjih ili revidiranih godi┼ínjih izvje┼ítaja investitorima u fondu, nastalih tokom trajanja postupka likvidacije fonda.

(4)┬áLikvidator je odgovoran za izradu zaklju─Źnih likvidacionih izvje┼ítaja i izvje┼ítaja o sprovedenoj likvidaciji fonda, koje je du┼żan dostaviti Komisiji.

4. Završetak postupka likvidacije fonda

─îlan 183

U postupku sprovo─Ĺenja likvidacije fonda sva imovina fonda se prodaje, a obaveze fonda dospjele do dana dono┼íenja odluke o likvidaciji izmiruju se.

─îlan 184

Preostala neto vrijednost imovine fonda se raspodjeljuje vlasnicima udjela srazmjerno njihovom udjelu u fondu.

─îlan 185

Komisija će propisati postupak, troškove i rokove likvidacije investicionih fondova.

X - PRODAJA AKCIJA ILI UDJELA U INVESTICIONIM FONDOVIMA

1. Prodaja akcija ili udjela u investicionim fondovima sa javnom ponudom

─îlan 186

(1) Prodaju akcija ili udjela u fondovima sa javnom ponudom obavljaju društva za upravljanje.

(2)┬áPored dru┼ítava za upravljanje, prodaju akcija ili udjela u investicionim fondovima sa javnom ponudom mogu obavljati sljede─ça pravna lica koja zaklju─Źe ugovor sa dru┼ítvom za upravljanje a ovla┼í─çena su za rad u Republici Srpskoj:

a) banke,

b) osiguravajuća društva,

v) brokerskodilerska društva,

g) druga pravna lica koja na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji obavljaju poslove prodaje za društvo za upravljanje.

─îlan 187

(1)┬áU prodaji akcija ili udjela u fondovima sa javnom ponudom banke ili osiguravaju─ça dru┼ítva i druga pravna lica iz ─Źlana 186. stav 2. ta─Źka g) ovog zakona nastupaju kao zastupnici dru┼ítva za upravljanje na osnovu pismenog ugovora zaklju─Źenog sa dru┼ítvom za upravljanje.

(2) U prodaji akcija ili udjela u fondovima sa javnom ponudom, brokerska društva nastupaju na osnovu ugovora kao zastupnici klijenata u sticanju udjela ili akcija fonda u njihovo ime.

─îlan 188

(1)┬áLica iz ─Źlana 187. ovog zakona ne mogu obavljati poslove prodaje udjela, odnosno akcija fondova sa javnom ponudom za vrijeme u kojem im je nadle┼żni organ privremeno oduzeo dozvolu za rad.

(2)┬áO oduzimanju dozvole za rad lica iz stava 1. ovog ─Źlana moraju odmah obavijestiti dru┼ítva za upravljanje sa kojima su zaklju─Źila ugovor o obavljanju poslova prodaje.

(3)┬áKomisija ─çe propisati uslove, na─Źin sticanja i priznavanja ovla┼í─çenja za prodaju akcija ili udjela u investicionim fondovima za sva fizi─Źka lica u pravnom licu i fizi─Źka lica koja po posebnom ugovoru obavljaju te poslove za dru┼ítvo za upravljanje.

─îlan 189

Lica iz ─Źlana 187. ovog zakona, ovla┼í─çena za prodaju akcija, odnosno udjela u investicionim fondovima sa javnom ponudom, du┼żna su da:

a) obezbijede investitorima dostupnost svih relevantnih dokumenata i podataka, a posebno prospekt, izvještaje, cijene i sl.,

b) kontrolišu da li su obrasci zahtjeva za kupovinu i otkup uredno ispunjeni,

v)┬áblagovremeno proslje─Ĺuju naloge za prodaju i otkup dru┼ítvu za upravljanje,

g)┬áse u promovisanju investicionih fondova sa javnom ponudom ili davanju podataka o investicionim fondovima sa privatnom ponudom koristite isklju─Źivo prospektom, izvje┼ítajima i propagandnim, odnosno prezentacionim materijalima koje odobri ovla┼í─çeno dru┼ítvo za upravljanje,

d)┬áne daju la┼żne podatke ili podatke koji investitore mogu dovesti u zabludu o stanju fonda i neta─Źne navode o fondu, njegovim ciljevima ulaganja, povezanim rizicima, cijenama, prinosima ili bilo kojem drugom pitanju ili sadr┼żaju vezanom uz fond ili ovla┼í─çeno dru┼ítvo za upravljanje, te da ne daju druge navode koji odstupaju od sadr┼żaja prospekta, statuta ili izvje┼ítaja fonda,

─Ĺ) odgovaraju dru┼ítvu za upravljanje otvorenim investicionim fondom ili upravi zatvorenog investicionog fonda za gre┼íke ili propuste svojih zaposlenih i svako nepridr┼żavanje ovog zakona i drugih propisa,

e) upoznaju potencijalnog investitora o isplaćenom iznosu provizije na osnovu obavljanja prodaje akcija ili udjela u fondu, i to u procentu ulazne naknade, godišnje naknade za upravljanje ili izlazne naknade,

┼ż)┬áupoznaju potencijalnog investitora sa okolno┼í─çu koje dru┼ítvo za upravljanje zastupa i da li nudi na prodaju proizvode samo navedene firme ili proizvode vi┼íe firmi,

z)┬áobezbijede da predlo┼żeni investicioni fond ili fondovi odgovaraju potrebama zainteresovanog lica,

i) u svako doba postupaju u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

─îlan 190

Pri davanju preporuka o kupovini ili prodaji akcija ili udjela u fondu, brokerska dru┼ítva su du┼żna da se pridr┼żavaju odredaba ─Źlana 189. ovog zakona, uz izuzetak stava 1. t. ─Ĺ) i ┼ż) tog ─Źlana.

─îlan 191

Lica iz ─Źlana 187. ovog zakona primaju nagradu za rad isklju─Źivo od dru┼ítva za upravljanje, i to iz sredstava ulazne naknade ili naknade za upravljanje ili izlazne naknade koju investitoru, odnosno fondu napla─çuje dru┼ítvo za upravljanje.

2. Prodaja akcija ili udjela investicionih fondova sa privatnom ponudom

─îlan 192

(1)┬áProdaju akcija ili udjela u investicionim fondovima sa privatnom ponudom mo┼że obavljati isklju─Źivo dru┼ítvo za upravljanje fondom ─Źije se akcije ili udjeli prodaju.

(2)┬áProdajom se ne smatra upu─çivanje potencijalnih profesionalnih investitora na dru┼ítvo za upravljanje od strane lica iz ─Źlana 186. ovog zakona.

─îlan 193

Komisija ─çe propisati koja su lica ovla┼í─çena za prodaju ili promovisanje prodaje akcija ili udjela u investicionim fondovima, uslove vezane uz na─Źin njihovog poslovanja u vezi sa prodajom ili promovisanjem prodaje i izvje┼ítavanje o prodaji akcija ili udjela u investicionim fondovima.

XI - ALTERNATIVNI INVESTICIONI FONDOVI

─îlan 194

(1) Na AIF koji se osniva kao otvoreni fond i sa kojim se upravlja u skladu sa odredbama ove glave, shodno se primjenjuju odredbe glave V ovog zakona, kao i druge njegove odredbe primjenljive na otvorene investicione fondove sa privatnom ponudom, ako odredbama ove glave nije utvr─Ĺeno druga─Źije.

(2) Na AIF za ulaganje u nepokretnosti, koji se osniva kao zatvoreni fond sa privatnom ponudom, shodno se primjenjuju odredbe glave IV ovog zakona, kao i druge njegove odredbe primjenljive na otvorene investicione fondove sa privatnom ponudom, ako odredbama ove glave nije utvr─Ĺeno druga─Źije.

(3) Na DUAIF, koji osniva i upravlja AIF-om u skladu sa odredbama ove glave, shodno se primjenjuju odredbe glave II ovog zakona koje ure─Ĺuju osnivanje dru┼ítva za upravljanje.

(4) Fondu koji posluje kao investicioni fond nije dozvoljeno da se preoblikuje u AIF.

(5) Privatna ponuda AIF-a je svaka ponuda upu─çena profesionalnim investitorima i profesionalnim investitorima u AIF, data u bilo kojem obliku i upotrebom bilo kojeg sredstva, koja sadr┼żava dovoljno informacija o uslovima ponude i o ponu─Ĺenim udjelima AIF-a, na osnovu kojih se investitor mo┼że odlu─Źiti na upis tih udjela, a koja je po svojim karakteristikama uslovljena minimalnim iznosom ulaganja odre─Ĺenoj grupi investitora ili brojem investitora.

1. Otvoreni AIF

─îlan 195

(1) Otvoreni AIF sa privatnom ponudom je posebna imovina bez svojstva pravnog lica, koji je osnovan s ciljem da prikuplja nov─Źana sredstva od investitora sa namjerom da ih ula┼że u skladu sa unaprijed utvr─Ĺenom strategijom i ciljem ulaganja investicionog fonda, isklju─Źivo u korist vlasnika udjela tog investicionog fonda, i koji zahtjeva dozvolu za osnivanje i upravljanje.

(2) DUAIF podnosi Komisiji zahtjev za izdavanje dozvole za poslovanje i prijave upisa otvorenog AIF-a, koji, pored elemenata propisanih ─Źlanom 126. t. a), b), d) i ─Ĺ) ovog zakona, obavezno sadr┼żi i:

a) profil rizi─Źnosti i informacije o rizicima vezanima za otvoreni AIF kojim namjerava da upravlja,

b) pravila poslovanja otvorenog AIF-a,

v) dokaz da DUAIF ispunjava organizacione zahtjeve propisane ovim zakonom, iz kojeg je mogu─çe zaklju─Źiti da ima adekvatnu organizacionu strukturu za upravljanje tom vrstom otvorenog AIF-a.

(3) Izdavanjem dozvole za osnivanje i upravljanje otvorenim AIF-om smatra se da je Komisija odobrila pravila poslovanja otvorenog AIF-a i izdala dozvolu za zaklju─Źenje ugovora o obavljanju depozitarnih poslova.

(4) Komisija odbija zahtjev za osnivanje i upravljanje otvorenim AIF-om ako:

a) DUAIF nije zaklju─Źio ugovor o obavljanju poslova depozitara,

b) pravila poslovanja otvorenog AIF-a nisu u skladu sa odredbama ovog zakona,

v) je utvrdila da DUAIF ne─çe biti u mogu─çnosti da ispuni uslove ovog zakona neophodne za upravljanje vrstom otvorenog AIF-a za ─Źije osnivanje je podnio zahtjev, u skladu sa ovim zakonom,

g) DUAIF nema adekvatnu organizacionu strukturu za upravljanje vrstom otvorenog AIF-a, za ─Źije osnivanje je podnio zahtjev,

d) ako lica koja stvarno upravljaju poslovanjem DUAIF-a nemaju dobar ugled i iskustvo u pogledu strategije ulaganja otvorenim AIF-om, kojim DUAIF upravlja,

─Ĺ) ako postoje smetnje djelotvornom obavljanju nadzora od Komisije.

(5) Ako se otvoreni AIF ne osnuje u roku od 12 mjeseci od izdavanja dozvole za osnivanje i upravljanje, Komisija rješenjem ukida dozvolu za osnivanje i upravljanje otvorenim AIF-om.

(6) Pravnom licu i preduzetniku nije dozvoljeno koristiti pojam "alternativni investicioni fond" ili "AIF", niti pojmove izvedene ili skra─çene iz tog pojma u svom poslovnom imenu ili nazivu, odnosno nazivu svog proizvoda ili usluge, izuzev ukoliko te pojmove koriste u skladu sa odredbama ovog zakona.

(7) Komisija donosi akt kojim propisuje sadr┼żaj i uslove za izdavanje i oduzimanje dozvole za osnivanje i upravljanje otvorenim AIF-om.

2. Udjeli u otvorenom AIF-u

─îlan 196

(1) Otvoreni AIF mo┼że emitovati samo jednu vrstu udjela i nije mu dozvoljeno da emituje druge vrste hartija od vrijednosti koje nose prava na bilo koji dio imovine fonda.

(2) Udjeli u otvorenom AIF-u smatraju se hartijama od vrijednosti i mogu se prodavati i prenositi isklju─Źivo profesionalnim investitorima i profesionalnim investitorima u otvoreni AIF, u skladu sa pravilima poslovanja.

(3) Profesionalni investitor u AIF je mali investitor, koji ispunjava sljede─çe uslove:

a) ima dovoljno iskustva i stru─Źnih znanja koje ga ─Źine sposobnim da mo┼że da razumije rizike ulaganja u AIF, kao i da je ulaganje u AIF u skladu sa njegovim investicionim ciljevima, a ┼íto cijeni DUAIF,

b) za potrebe investiranja u jedan AIF spreman je da uplati minimalno 50.000 KM, na na─Źin kako je propisano pravilima poslovanja AIF-a, te koji ispunjava jedan od sljede─çih uslova:

1) vrijednost njegove neto imovine je najmanje 500.000 KM,

2) radi ili je radio u finansijskom sektoru najmanje godinu dana na poslovima koji zahtijevaju znanje o ulaganjima koja su uporediva sa ulaganjima u AIF, ili ako njegovo poslovanje, bilo za sopstveni ra─Źun ili za ra─Źun drugih lica, obuhvata upravljanje, sticanje ili raspolaganje imovinom iste vrste kao i imovina AIF-a,

3) da je klijent, na za njega mjerodavnom tr┼żi┼ítu hartija od vrijednosti, izvr┼íio prosje─Źno deset transakcija, unutar svakog tromjese─Źja, u posljednjoj godini.

─îlan 197

(1) Period po─Źetne ponude udjela otvorenog AIF-a utvr─Ĺuje se pravilima poslovanja otvorenog AIF-a.

(2) U toku perioda po─Źetne ponude otvoreni AIF, u skladu sa pravilima poslovanja, mo┼że da:

a) prikuplja nov─Źana sredstva,

b) prikuplja obavezuju─çe ponude na uplatu sredstava u otvoreni AIF.

(3) U slu─Źaju iz stava 2. ta─Źka a) ovog ─Źlana:

a) ukupni iznos primljenih nov─Źanih sredstava dr┼żi se na ra─Źunu otvorenog AIF-a, otvorenom kod depozitara i nije dozvoljeno da se ula┼że sve do trenutka kada otvoreni AIF ne stekne uslove za raspolaganje sredstvima, u skladu sa pravilima poslovanja,

b) ulaganje prikupljenih nov─Źanih sredstava mo┼że da zapo─Źne tek po isteku perioda po─Źetne ponude udjela.

(4) Prije uspje┼ínog okon─Źanja po─Źetne ponude udjela, investitorima se ne obra─Źunavaju i ne napla─çuju naknade.

(5) U slu─Źaju da po─Źetna ponuda udjela nije okon─Źana uspje┼íno i nisu prikupljena sredstva u skladu sa pravilima poslovanja otvorenog AIF-a, DUAIF je du┼żan da:

a) u slu─Źaju iz stava 2. ta─Źka a) ovog ─Źlana, vrati upla─çena sredstva vlasnicima udjela u roku od osam dana ili

b) u slu─Źaju iz stava 2. ta─Źka b) ovog ─Źlana, odbije zaprimljene obavezuju─çe ponude investitora i da ih o tome obavijesti pismenim putem.

(6) Komisija donosi akt kojim propisuje posebna pravila za po─Źetnu ponudu udjela otvorenog AIF-a.

─îlan 198

Kupovina udjela u otvorenom AIF-u i isplata udjela vr┼íi se na na─Źin i u vrijeme navedeno u pravilima poslovanja otvorenog AIF-a, u skladu sa odredbama ovog zakona i podzakonskim aktima Komisije.

─îlan 199

(1) Vlasnik udjela otvorenog AIF-a mo┼że u svakom trenutku, ako pravilima poslovanja nije druga─Źije odre─Ĺeno, zahtijevati od DUAIF-a da otkupi njegove udjele, a DUAIF je du┼żan da takve udjele otkupi i isplati iz imovine otvorenog AIF-a, pod uslovima propisanim pravilima poslovanja otvorenog AIF-a, a u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima Komisije.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, vlasnik udjela ne mo┼że u svakom trenutku zahtijevati otkup njegovih udjela ako je pravilima poslovanja propisano da se isplate udjela vlasnicima ne vr┼íe u periodu za koji je predvi─Ĺeno trajanje fonda, odnosno do njegove likvidacije.

(3) Ako DUAIF od vlasnika udjela u otvorenom AIF-u otkupi udjele, smatra─çe se da je vlasnik udjela kona─Źno i bezuslovno otu─Ĺio udjele.

(4) Komisija donosi akt kojim propisuje uslove, rokove i postupak otkupa udjela otvorenog AIF-a.

─îlan 200

(1) Emisija i otkup udjela otvorenog AIF-a mo┼że se obustaviti ako DUAIF i depozitar smatraju da je to u najboljem interesu vlasnika udjela ili potencijalnih vlasnika udjela otvorenog AIF-a.

(2) DUAIF je du┼żan da obustavu emisije i otkupa udjela otvorenog AIF-a, bez odga─Ĺanja, prijavi Komisiji i istovremeno obavijesti depozitara, kao i da na svojoj internet stranici objavi takvu obustavu.

(3) Ako depozitar nije saglasan sa odlukom DUAIF-a o obustavi emisije i otkupa udjela otvorenog AIF-a, du┼żan je da o tome, bez odga─Ĺanja, obavijesti Komisiju, a u takvim uslovima obustavu nije dopu┼íteno sprovoditi.

(4) Ako DUAIF ne prijavi Komisiji obustavu emisije i otkupa, depozitar je du┼żan da to u─Źini bez odga─Ĺanja.

(5) Komisija mo┼że nalo┼żiti DUAIF-u i depozitaru da privremeno obustave emisiju i otkup udjela otvorenog AIF-a, ako postoje osnovani razlozi za obustavljanje izdavanja i otkupa u interesu vlasnika ili potencijalnih vlasnika udjela otvorenog AIF-a.

(6) Komisija mo┼że zahtijevati od DUAIF-a dokumentaciju i informacije neophodne za procjenu opravdanosti odluke o obustavljanju emisije i otkupa udjela otvorenog AIF-a.

(7) Ukoliko Komisija procijeni da obustavljanje emisije i otkupa udjela otvorenog AIF-a ugro┼żava interese vlasnika udjela otvorenog AIF-a, Komisija nala┼że depozitaru prestanak privremene obustave emisije i otkupa, te o tome obavje┼ítava DUAIF.

(8) Komisija donosi akt kojim propisuje uslove za obustavu i nastavak izdavanja i otkupa udjela otvorenog AIF-a.

3. Registar udjela

─îlan 201

(1) Registar udjela u otvorenom AIF-u vodi DUAIF, Centralni registar ili tre─çe lice kojem je DUAIF povjerio vo─Ĺenje registra u elektronskoj formi.

(2) Lice koje vodi registar udjela du┼żno je da vlasnicima udjela, najmanje jednom godi┼ínje, dostavi izvod o stanju i prometu udjela otvorenog AIF-a kojih su vlasnici.

(3) Podaci iz registra iz stava 1. ovog ─Źlana objavljuju se na za┼íti─çenom dijelu internet stranice DUAIF-a, u skladu sa aktima Komisije, a pristup tom dijelu internet stranice mogu imati samo zaposleni u DUAIF-u, vlasnici udjela u otvorenom AIF-u i Komisija.

(4) Lice koje vodi registar udjela otvorenog AIF-a du┼żno je da, kao poslovnu tajnu, ─Źuva podatke o vlasnicima udjela, stanju udjela, kao i o uplatama i isplatama, koje na osnovu zahtjeva dostavlja:

a) vlasniku udjela, i to samo podatke koji se odnose na tog vlasnika udjela,

b) depozitaru,

v) licu koje doka┼że pravni interes,

g) pravosudnim i upravnim organima, kao i drugim licima u okviru ovlašćenja, a u skladu sa zakonom.

(5) Lice koje vodi registar udjela du┼żno je da ─Źuva deset godina dokumentaciju o raspolaganju udjelima otvorenog AIF-a.

4. Utvr─Ĺivanje vrijednosti imovine AIF-a

─îlan 202

(1) DUAIF je du┼żan da za svaki otvoreni AIF kojim upravlja utvrdi vrijednost ukupne imovine otvorenog AIF-a i ukupnih obaveza otvorenog AIF-a, ─Źija razlika predstavlja neto vrijednost imovine otvorenog AIF-a.

(2) Komisija donosi akt kojim propisuje na─Źin i postupak utvr─Ĺivanja neto vrijednosti imovine po udjelu u otvorenom AIF-u i obaveze izvje┼ítavanja o obra─Źunu neto vrijednosti imovine i cijeni udjela u otvorenom AIF-u.

─îlan 203

(1) Na─Źin utvr─Ĺivanja vrijednosti imovine odre─Ĺuje: a) eksterni procjenjiva─Ź koji je pravno ili fizi─Źko lice, nezavisno od otvorenog AIF-a, DUAIF-a i bilo kojeg drugog lica povezanog sa otvorenim AIF-om ili DUAIF-om,

b) sam DUAIF, pod uslovom da je izvr┼íavanje poslova utvr─Ĺivanja vrijednosti imovine funkcionalno nezavisno od poslova upravljanja portfeljom otvorenog AIF-a, a druge mjere da obezbje─Ĺuju spre─Źavanje sukoba interesa i spre─Źavanje uticaja na zaposlene.

(2) DUAIF je du┼żan da prilikom osnivanja otvorenog AIF-a za svaki otvoreni AIF kojim upravlja usvoji ra─Źunovodstvenu politiku, odnosno metodologiju vrednovanja, kao i da ih, bez odga─Ĺanja, dostavi depozitaru otvorenog AIF-a i eksternom procjenjiva─Źu.

(3) Depozitar otvorenog AIF-a ne mo┼że biti imenovan za eksternog procjenjiva─Źa otvorenog AIF-a, ako poslove depozitara nije funkcionalno i hijerarhijski razdvojio od poslova eksternog procjenjiva─Źa i ako mogu─çe sukobe interesa ne prepoznaje na odgovaraju─çi na─Źin, njima ne upravlja, ne prati ih i ne objavljuje vlasnicima udjela otvorenog AIF-a.

(4) Depozitar je odgovoran za kontrolu obra─Źuna vrijednosti neto imovine, pri ─Źemu je du┼żan da vodi ra─Źuna o tome da DUAIF ili eksterni procjenjiva─Ź obra─Źunava neto vrijednost imovine otvorenog AIF-a i cijenu udjela u otvorenom AIF-u u skladu sa ra─Źunovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja DUAIF-a.

(5) Ako depozitar prilikom kontrole obra─Źuna neto vrijednosti imovine otvorenog AIF-a utvrdi neta─Źnost ili nepravilnost, o tome bez odga─Ĺanja pismenim putem obavje┼ítava DUAIF.

(6) Kada vrednovanje obavlja eksterni procjenjiva─Ź, DUAIF je du┼żan da obezbijedi:

a) da je eksterni procjenjiva─Ź registrovan za obavljanje navedene djelatnosti,

b) da eksterni procjenjiva─Ź mo┼że da obezbijedi dovoljno profesionalnih garancija za efikasno obavljanje vrednovanja u skladu sa podzakonskim aktima Komisije.

(7) Imenovanom eksternom procjenjiva─Źu nije dozvoljeno da prenese posao vrednovanja na tre─ça lica.

(8) Ako vrednovanje ne obavlja nezavisan eksterni procjenjiva─Ź, Komisija mo┼że da zahtijeva od DUAIF-a da eksterni procjenjiva─Ź ili, po potrebi, ovla┼í─çeni revizor potvrdi postupke vrednovanja ili obra─Źuna vrijednosti, a na tro┼íak DUAIF-a.

(9) DUAIF je odgovoran za pravilan obra─Źun vrijednosti imovine otvorenog AIF-a, kao i obra─Źun i objavljivanje neto vrijednosti imovine otvorenog AIF-a, pri ─Źemu na odgovornost DUAIF-a prema otvorenom AIF-u i njegovim vlasnicima udjela ne uti─Źe ─Źinjenica da je DUAIF imenovao eksternog procjenjiva─Źa.

(10) Eksterni procjenjiva─Ź odgovoran je prema DUAIFu za sve gubitke koje snosi DUAIF zbog nepa┼żnje eksternog procjenjiva─Źa ili njegovog namjernog propu┼ítanja u izvr┼íavanju obaveza.

(11) Ovla┼í─çeni revizor otvorenog AIF-a du┼żan je da u toku revizije godi┼ínjih izvje┼ítaja revidira primjenu na─Źela utvr─Ĺivanja vrijednosti sadr┼żanih u podzakonskim aktima Komisije, da bi se utvrdilo da su na osnovu primjene tih na─Źela utvr─Ĺene vrijednosti neto imovine otvorenog AIF-a i cijene udjela u otvorenom AIF-u ta─Źne, kao i da naknada za upravljanje i druge naknade i tro┼íkovi predvi─Ĺeni ovim zakonom, podzakonskim aktima Komisije i pravilima poslovanja otvorenog AIF-a ne prelaze dozvoljene iznose.

5. Depozitar

─îlan 204

(1) DUAIF je du┼żan da za svaki otvoreni AIF kojim upravlja imenuje depozitara u skladu sa odredbama ovog zakona, te sa njim u pisanoj formi zaklju─Źi ugovor o pru┼żanju usluga depozitara, u skladu sa ovim zakonom.

(2) Na depozitara otvorenog AIF-a shodno se primjenjuju odredbe glave III ovog zakona kojima se ure─Ĺuje banka depozitar.

(3) Za imovinu otvorenog AIF-a koja nije imovina iz ─Źlana 136. ovog zakona, depozitar otvorenog AIF-a provjerava vlasni┼ítvo takve imovine i o njoj, ako se uvjerio u njeno vlasni┼ítvo, vodi evidenciju.

(4) Obavezno je da se procjena vlasni┼ítva otvorenog AIF-a nad imovinom iz stava 3. ovog ─Źlana zasniva na dokumentaciji i informacijama koje dostavlja otvoreni AIF ili DUAIF, kao i na spoljnim dokazima, ako postoje, o ─Źemu je depozitar du┼żan da vodi a┼żurnu evidenciju.

(5) Komisija donosi akt kojim propisuje sadr┼żaj ugovora iz stava 1. ovog ─Źlana, detaljnije uslove za obavljanje poslova depozitara, kao i kadrovske i organizacione osposobljenosti i tehni─Źke opremljenosti za obavljanje poslova depozitara.

6. Pravila poslovanja otvorenog AIF-a

─îlan 205

(1) Pravila poslovanja predstavljaju osnovni dokument otvorenog AIF-a kojim se ure─Ĺuju sve bitne karakteristike, prava i obaveze otvorenog AIF-a i DUAIF-a, kao i odnosi izme─Ĺu DUAIF-a i investitora i otvorenog AIF-a i investitora, a koji obavezno sadr┼żi informacije na osnovu kojih investitori mogu stvoriti potpun stav prema fondu i donijeti odluku o ulaganju, a posebno o rizicima povezanim sa prirodom fonda i njegovog portfelja.

(2) DUAIF je du┼żan da za svaki otvoreni AIF kojim upravlja, prije zaklju─Źenja ugovora o ulaganju, investitoru besplatno dostavi:

a) pravila poslovanja otvorenog AIF-a,

b) posljednji godišnji finansijski izvještaj otvorenog AIF-a,

v) informacije o posljednjoj utvr─Ĺenoj neto vrijednosti imovine otvorenog AIF-a i cijeni udjela u otvorenom AIF-u.

(3) Obavezno je da su informacije navedene u pravilima poslovanja istinite, ta─Źne, potpune i dosljedne.

(4) Pravila poslovanja otvorenog AIF-a obavezno sadr┼że najmanje sljede─çe podatke:

a) naziv otvorenog AIF-a, naznaku vrste otvorenog AIF-a,

b) datum osnivanja otvorenog AIF-a i vrijeme njegovog trajanja u slu─Źaju da je osnovan na odre─Ĺeno vrijeme,

v) mjesto gdje je mogu─çe dobiti primjerak pravila poslovanja i dodatne informacije o otvorenom AIF-u,

g) najni┼żi iznos nov─Źanih sredstava koji je predvi─Ĺen da se prikupi i radnje koje se preduzimaju ukoliko se nov─Źana sredstva ne prikupe,

d) sa┼żete podatke o poreskim propisima koji se primjenjuju na otvoreni AIF i koji su bitni za investitora, te pojedinosti o tome obra─Źunavaju li se odbici iz prihoda ili kapitalne dobiti koje otvoreni AIF pla─ça vlasniku udjela,

─Ĺ) osnovne karakteristike udjela u otvorenom AIF-u, a posebno:

1. prirodu prava iz udjela u otvorenom AIF-u (stvarnopravni, obligacionopravni, li─Źni ili drugi),

2. prava koja proizlaze iz udjela u otvorenom AIF-u, pravo na informisanje (dostavljanje i davanje na uvid revidiranih godišnjih izvještaja), pravo na udio u dobiti, pravo na otkup udjela otvorenog AIF-a, odnosno obaveza otkupa udjela, pravo na isplatu dijela ostatka likvidacione mase otvorenog AIF-a i druga prava koja proizlaze iz udjela,

e) razloge zbog kojih je dozvoljeno donijeti odluku o likvidaciji otvorenog AIF-a, te postupak likvidacije,

┼ż) postupke i uslove emisije udjela u otvorenom AIFu, najni┼żi iznos pojedinog ulaganja u otvoreni AIF, na─Źin upisa, odnosno emisije udjela, po─Źetnu cijenu udjela, postupke i uslove ponude udjela, na─Źin i uslove otkupa i isplate udjela, te okolnosti u kojima mo┼że do─çi do obustave emisije ili otkupa,

z) informacije o na─Źinu i u─Źestalosti isplate prihoda ili dobiti otvorenog AIF-a vlasnicima udjela,

i) opis investicione strategije i ciljeva otvorenog AIF-a,

j) opis vrsta imovine u koje otvoreni AIF mo┼że da ula┼że, tehnika koje mo┼że koristiti, kao i svih povezanih rizika i ograni─Źenja ulaganja,

k) okolnosti u kojima otvoreni AIF mo┼że koristiti finansijsku polugu, vrstu i izvor dozvoljene finansijske poluge i povezanih rizika, ograni─Źenja u vezi sa kori┼í─çenjem finansijske poluge, mjera pokri─ça finansijske poluge kolateralom i postupci u vezi sa ponovnom upotrebom kolaterala i imovine, kao i maksimalan nivo finansijske poluge koju DUAIF ima pravo da koristi za otvoreni AIF,

l) uslove zadu┼żivanja otvorenog AIF-a,

lj) opis postupaka kojima otvoreni AIF mo┼że promijeniti strategiju investiranja, investicionu politiku ili oba dokumenta, kao i obavezu obavje┼ítavanja i drugih prava vlasnika udjela kod namjere uvo─Ĺenja navedenih promjena,

m) opis uslova pod kojima se mijenjaju pravila poslovanja otvorenog AIF-a, kao i opis postupaka koji se preduzimaju radi za┼ítite postoje─çih investitora, prvenstveno u smislu obavje┼ítavanja i drugih prava vlasnika udjela kod namjere uvo─Ĺenja tih promjena,

n) opis bitnih pravnih posljedica ugovornog odnosa u svrhu ulaganja, uklju─Źuju─çi informacije o sudskoj nadle┼żnosti, va┼że─çem pravu i o tome da li postoje pravni instrumenti koji obezbje─Ĺuju priznavanje i izvr┼íenje presuda na teritoriji na kojoj je osnovan otvoreni AIF,

nj) podatke o DUAIF-u, depozitaru otvorenog AIF-a, ovla┼í─çenom revizoru i drugim licima davaocima usluga, te opis njihovih du┼żnosti i prava vlasnika udjela u odnosu na njih,

o) opis poslova upravljanja portfeljom i upravljanja rizicima koje je DUAIF prenio na tre─çe lice i poslova ─Źuvanja imovine koje je depozitar prenio na tre─çe lice, podatke o tre─çem licu kojem su preneseni poslovi i sukobu interesa koji mogu nastati,

p) opis na─Źina na koji se DUAIF osigurao od rizika profesionalne odgovornosti koji proizlaze iz registrovane djelatnosti DUAIF-a,

r) opis postupka vrednovanja imovine otvorenog AIFa i metodologije odre─Ĺivanja cijena za vrednovanje imovine, uklju─Źuju─çi metode koje se koriste za vrednovanje imovine koju je te┼íko procijeniti, te u─Źestalost utvr─Ĺivanja vrijednosti imovine otvorenog AIF-a u skladu sa ovim zakonom,

s) vrijeme, metodu i u─Źestalost izra─Źunavanja cijene za emisiju novih udjela u otvorenom AIF-u i otkup postoje─çih i na─Źin objavljivanja cijena, opis iznosa i u─Źestalosti pla─çanja dozvoljenih naknada i tro┼íkova emisije ili otkupa udjela u otvorenom AIF-u,

t) postupak i uslove za emisiju i prodaju udjela u otvorenom AIF-u,

─ç) opis upravljanja rizikom likvidnosti otvorenog AIF-a, uklju─Źuju─çi prava otkupa u redovnim, kao i u vanrednim okolnostima, te postoje─çe oblike otkupa ugovorene s vlasnicima udjela,

u) opis svih vrsta naknada, tro┼íkova i izdataka, kao i njihovih maksimalnih iznosa, koje vlasnici udjela mogu snositi direktno ili indirektno, kao i jasan i nedvosmislen opis obra─Źuna naknada,

f) opis na─Źina na koji DUAIF vlasnicima udjela obezbje─Ĺuje pravi─Źno postupanje, opis povla┼í─çenog tretmana za investitore, ako investitor dobije povla┼í─çeni tretman ili ima pravo da dobije povla┼í─çeni tretman, vrste tih investitora i njihove pravne ili ekonomske veze sa otvorenim AIF-om ili DUAIF-om,

h) na─Źin dostupnosti posljednjih revidiranih finansijskih izvje┼ítaja,

c) istorijski prinos otvorenog AIF-a, kada postoji, ─Ź) opis na─Źina objavljivanja informacija koje se ┬ázahtijevaju u skladu sa ─Źlanom 207. stav 2. ovog zakona,

d┼ż) trajanje poslovne godine,

┼í) ostale informacije predvi─Ĺene ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

(5) Pravilima poslovanja otvorenog AIF-a, DUAIF je du┼żan da propi┼íe i na─Źin na koji, prije sklapanja ugovora o investiranju, obavje┼ítava o svim mjerama koje je preduzeo depozitar da bi se ugovorno oslobodio od odgovornosti u slu─Źaju prenosa poslova na tre─çe lice, kao i o svim promjenama koje se odnose na odgovornost depozitara.

(6) Osim podataka iz st. 1, 4. i 5. ovog ─Źlana, pravila poslovanja otvorenog AIF-a moraju sadr┼żati i:

a) osnovna prava, obaveze i odgovornosti DUAIF-a prema investitorima otvorenog AIF-a i otvorenom AIFu, investitora prema otvorenom AIF-u, te na─Źin i uslove njihovog ostvarivanja i za┼ítite,

b) osnovna prava, obaveze i odgovornosti DUAIF-a prema depozitaru, depozitara prema DUAIF-u i vlasnicima udjela otvorenog AIF-a, kao i prava i obaveze vlasnika udjela prema depozitaru,

v) osnovne podatke o uslovima poslovanja DUAIF-a i nadzoru nad njegovim poslovanjem,

g) poslovne ciljeve i strategiju DUAIF-a,

d) organizacionu strukturu DUAIF-a sa jasnim linijama odgovornosti,

─Ĺ) na─Źin naknade ┼ítete vlasnicima udjela AIF-a za slu─Źaj pogre┼ínog obra─Źuna vrijednosti udjela u otvorenom AIF-u i povrede ograni─Źenja ulaganja, u skladu sa ─Źlanom 48. ovog zakona,

e) podatke o sukobu interesa i na─Źinu njegovog rje┼íavanja, naro─Źito u odnosu na mogu─çi sukob interesa izme─Ĺu otvorenog AIF-a, odnosno vlasnika udjela otvorenog AIF-a i osniva─Źa, odnosno vlasnika kvalifikovanog udjela u DUAIF-u ili povezanih lica sa DUAIF-om, sukob interesa izme─Ĺu otvorenih AIF-ova me─Ĺusobno, te sukob interesa koji proizlaze iz drugih djelatnosti i poslova iz ─Źlana 217. stav 1. ta─Źka b) i stav 3. ovog zakona, ako ih DUAIF obavlja,

┼ż) opis postupka rje┼íavanja sporova izme─Ĺu DUAIF-a i investitora,

z) podatak o prenosivosti udjela, kao i o na─Źinu njihovog raspolaganja, prenosa i optere─çenosti.

(7) Pored podataka iz st. 1, 4, 5. i 6. ovog ─Źlana, pravila poslovanja, tamo gdje je to primjenjivo, sadr┼że i podatke o:

a) najmanjem i najve─çem dopu┼ítenom broju investitora, b) postojanju odbora, koji ─Źine predstavnici ┬ávlasnika udjela, poslove koje obavlja, na─Źin rada i broj ─Źlanova odbora,

v) roku za pristup novih investitora otvorenom AIFu, ukoliko je otvoreni AIF osnovan na odre─Ĺeno vrijeme,

g) najni┼żoj prvoj uplati investitora u otvoreni AIF.

(8) DUAIF je du┼żan da obavijesti Komisiju o svakoj izmjeni pravila poslovanja otvorenog AIF-a u propisanom roku.

7. Izvještavanje o poslovanju otvorenog AIF-a

─îlan 206

(1) DUAIF je du┼żan da za svaki otvoreni AIF kojim upravlja, kao i za svaki otvoreni AIF ─Źiji se udjeli u AIF-u stavljaju na tr┼żi┼íte, izradi redovan godi┼ínji finansijski izvje┼ítaj.

(2) Komisija donosi akt kojim propisuje strukturu i sadr┼żaj, na─Źin i rokove objavljivanja redovnog godi┼ínjeg finansijskog izvje┼ítaja otvorenog AIF-a, kao i strukturu, sadr┼żinu, na─Źin i rokove dostave drugih izvje┼ítaja otvorenog AIF-a, koje je DUAIF obavezan da sastavlja za potrebe Komisije.

─îlan 207

(1) DUAIF je du┼żan da redovno izvje┼ítava Komisiju o glavnim tr┼żi┼ítima na kojima trguje i instrumentima kojima trguje za ra─Źun otvorenih AIF-ova.

(2) Izvje┼ítaji iz stava 1. ovog ─Źlana obavezno sadr┼że informacije o instrumentima kojima DUAIF trguje, o tr┼żi┼ítima na kojima je vlasnik udjela ili gdje aktivno trguje, kao i o glavnim izlo┼żenostima i najva┼żnijim koncentracijama za svaki od otvorenih AIF-ova kojima DUAIF upravlja.

(3) DUAIF koji upravlja otvorenim AIF-om koji koristi finansijsku polugu u zna─Źajnoj mjeri, du┼żan je da na zahtjev Komisije dostavi informacije o ukupnom nivou finansijske poluge koji koristi svaki otvoreni AIF kojim upravlja, razdvojene na finansijsku polugu koja proizlazi od pozajmljivanja nov─Źanih sredstava ili hartija od vrijednosti i na finansijsku polugu ugra─Ĺenu u finansijske derivate i mjeru do koje je imovina otvorenog AIFa ponovno kori┼í─çena u okviru sporazuma o finansijskoj poluzi.

─îlan 208

(1) Na svim mjestima na kojima se nude udjeli u otvorenom AIF-u, obavezno je omogu─çiti uvid u pravila poslovanja otvorenog AIF-a, klju─Źne informacije i posljednje redovne godi┼ínje finansijske izvje┼ítaje.

(2) DUAIF je du┼żan da za svaki otvoreni AIF kojim upravlja, kao i za svaki od otvorenih AIF-ova ─Źije udjele u otvorenom AIF-u stavlja na tr┼żi┼íte, periodi─Źno, u zavisnosti od vrste imovine otvorenog AIF-a i u─Źestalosti prodaje i otkupa udjela, a u skladu sa pravilima poslovanja, objavljuje vlasnicima udjela otvorenog AIF-a:

a) procenat imovine otvorenog AIF-a koji podlije┼że posebnim mjerama koje proizlaze iz njene nelikvidne prirode,

b) nove mjere za upravljanje likvidnošću otvorenog AIF-a,

v) trenutni profil rizi─Źnosti otvorenog AIF-a i sisteme upravljanja rizicima.

(3) DUAIF koji upravlja otvorenim AIF-om ili stavlja na tr┼żi┼íte udjele u otvorenom AIF-u koji koristi finansijsku polugu, redovno objavljuje za svaki takav AIF:

a) sve promjene maksimalnog nivoa finansijske poluge koje DUAIF mo┼że koristiti za otvoreni AIF, kao i pravo ponovnog kori┼í─çenja kolaterala ili sve garancije odobrene u okviru sporazuma o finansijskoj poluzi,

b) ukupan iznos finansijske poluge koji koristi otvoreni AIF.

(4) Na zahtjev investitora DUAIF je du┼żan da, bez odga─Ĺanja, dostavi informacije o limitima koji se primjenjuju kod upravljanja rizicima otvorenog AIF-a, postupcima koji se koriste u tu svrhu, kao i o ┬ápromjenama u rizi─Źnosti i prinosima osnovnih vrsta finansijskih instrumenata u koje je ulo┼żena imovina otvorenog AIF-a.

8. Ograni─Źenja ulaganja otvorenog AIF-a

─îlan 209

(1) Ulaganje imovine otvorenog AIF-a podlije┼że ograni─Źenjima utvr─Ĺenim ovim zakonom, podzakonskim aktima Komisije i pravilima poslovanja otvorenog AIF-a.

(2) Ograni─Źenje ulaganja imovine otvorenog AIF mo┼że se prekora─Źiti kada otvoreni AIF ostvaruje prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze iz prenosivih hartija od vrijednosti ili instrumenata tr┼żi┼íta novca koji ─Źine dio njegove imovine i prilikom prodaje imovine otvorenog AIF-a radi isplate ve─çeg broja udjela u otvorenom AIF-u.

(3) Ako je prekora─Źenje ograni─Źenja iz stava 1. ovog ─Źlana posljedica okolnosti na koje DUAIF nije mogao uticati ili ostvarivanja prava upisa iz stava 2. ovog ─Źlana, DUAIF je du┼żan da uskladi ulaganje AIF-a na jedan od sljede─çih na─Źina:

a) kako je to direktno predvi─Ĺeno pravilima poslovanja otvorenog AIF-a,

b) ako to nije utvr─Ĺeno pravilima poslovanja, a postoji utvr─Ĺena procedura dobijanja saglasnosti i dono┼íenja odluka vlasnika udjela otvorenog AIF-a u takvim slu─Źajevima, tada je du┼żan da pribavi saglasnost vlasnika udjela na postupanje koje predla┼że, vode─çi ra─Źuna o njihovom najboljem interesu,

v) ako to nije mogu─çe u skladu sa t. a) i b) ovog stava, uskladiti ulaganje u roku od ┼íest mjeseci od dana nastanka prekora─Źenja ulaganja i preduzeti transakcije sa imovinom otvorenog AIF-a na prvom mjestu u svrhu uskla─Ĺivanja ulaganja imovine otvorenog AIF-a, pri ─Źemu se obavezno uzimaju u obzir interesi vlasnika udjela otvorenog AIF-a, nastoje─çi pri tome da eventualni gubitak svede na najmanju mogu─çu mjeru.

(4) Ako je prekora─Źenje ograni─Źenja iz stava 1. ovog ─Źlana posljedica transakcije koju je zaklju─Źio DUAIF, a kojom se u trenutku zaklju─Źenja prekora─Źilo ograni─Źenje ulaganja ili dodatno pove─çalo prekora─Źenje, DUAIF je du┼żan da uskladi ulaganje otvorenog AIF-a po saznanju za prekora─Źenje ograni─Źenja.

(5) DUAIF je du┼żan da otvorenom AIF-u ili vlasnicima udjela otvorenog AIF-a nadoknadi nastalu ┼ítetu zbog prekora─Źenja ulaganja.

(6) Ograni─Źenja ulaganja iz stava 1. ovog ─Źlana mogu biti prekora─Źena u prvih ┼íest mjeseci od dana osnivanja otvorenog AIF-a, uz po┼ítovanje na─Źela diverzifikacije rizika i za┼ítite interesa vlasnika udjela.

─îlan 210

(1) Imovina otvorenog AIF-a mo┼że se sastojati od imovine definisane u ─Źlanu 136. ovog zakona, kao i od:

a) udjela u dru┼ítvima sa ograni─Źenom odgovorno┼í─çu ili u drugim privrednim dru┼ítvima,

b) potra┼żivanja po datim zajmovima, v) nepokretnosti,

g) robe,

d) instrumenata sli─Źnih vlasni─Źkim instrumentima u koje mo┼że ulagati otvoreni AIF privatnog kapitala, u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima Komisije,

─Ĺ) neuvr┼ítenih hartija od vrijednosti,

e) emisionih jedinica (kvota),

┼ż) druge imovine, ako je to izri─Źito predvi─Ĺeno pravilima poslovanja AIF-a.

(2) Prilikom ulaganja imovine otvorenog AIF-a DUAIF je du┼żan da se pridr┼żava sljede─çih uslova:

a) ukupna vrijednost ulaganja u prenosive hartije od vrijednosti, udjele ili instrumente tr┼żi┼íta novca ─Źiji je emitent jedno lice i vrijednosti depozita kod tog lica i izlo┼żenosti koje proizlaze iz transakcija sa finansijskim derivatima kojima se trguje na OTC tr┼żi┼ítu zaklju─Źenih sa tim licem ne mo┼że da pre─Ĺe 40% vrijednosti imovine otvorenog AIF-a, pri ─Źemu se povezana lica smatraju jednim emitentom,

b) ograni─Źenje iz ta─Źke a) ovog stava ne primjenjuje se na prenosive hartije od vrijednosti ili instrumente tr┼żi┼íta novca ─Źiji je emitent, ili za koje garantuje Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, ili jedinica lokalne samouprave Republike Srpske, dr┼żava ─Źlanica ili jedinica lokalne uprave dr┼żave ─Źlanice, dr┼żava koja nije ─Źlanica Evropske unije, ili me─Ĺunarodna javna organizacija ─Źije su ─Źlanice jedna ili vi┼íe dr┼żava ─Źlanica,

v) ako se imovina otvorenog AIF-a ula┼że u udjele ili akcije investicionih fondova kojima upravlja, direktno ili na osnovu delegiranja, DUAIF ili neko drugo dru┼ítvo sa kojim je taj DUAIF povezan zajedni─Źkom upravom ili kontrolom, ili bitnim direktnim ili indirektnim me─Ĺusobnim vlasni─Źkim u─Źe┼í─çem, takav DUAIF ili drugo dru┼ítvo ne mo┼że napla─çivati ulaznu ili izlaznu naknadu kod ulaganja otvorenog AIF-a u udjele ili akcije tih drugih investicionih fondova,

g) ako se zna─Źajan dio imovine otvorenog AIF-a ula┼że u udjele ili akcije drugih investicionih fondova, u pravilima poslovanja AIF-a, uz maksimalnu naknadu za upravljanje koju je mogu─çe zara─Źunati iz imovine samog otvorenog AIF-a, obavezno je da se jasno navede i maksimalna naknada za upravljanje koju je mogu─çe zara─Źunati iz imovine drugih investicionih fondova u koje se namjerava ulagati, a u godi┼ínjim izvje┼ítajima otvorenog AIF-a obavezno je da se nazna─Źi maksimalni procenat naknade za upravljanje koja je obra─Źunata iz imovine otvorenog AIFa i iz imovine drugog investicionog fonda u koji je taj otvoreni AIF ulo┼żio,

d) ukupna vrijednost ulaganja u instrumente sli─Źne vlasni─Źkim instrumentima iz stava 1. ta─Źka d) ovog ─Źlana ne mo┼że da pre─Ĺe 20% vrijednosti imovine otvorenog AIF-a,

─Ĺ) ukupna vrijednost ulaganja u nepokretnosti fonda op┼íte prirode ne mo┼że da pre─Ĺe 40%, pri ─Źemu se povezana lica smatraju jednim emitentom.

(3) Ograni─Źenje iz stava 2. ta─Źka a) ovog ─Źlana ne primjenjuje se na AIF-e privatnog kapitala i AIF-e preduzetni─Źkog kapitala.

─îlan 211

(1) Otvorenom AIF-u je dozvoljeno da sti─Źe nepokretnosti u Bosni i Hercegovini i u dr┼żavama ─Źlanicama EU, OECD i CEFTA, i to:

a) stambene ili poslovne zgrade,

b) gra─Ĺevinsko zemlji┼íte na kojem se grade gra─Ĺevine iz ta─Źke a) ovog stava, ako se prema objektivnim kriterijumima mo┼że ra─Źunati na zavr┼íetak izgradnje u primjerenom roku, ne du┼żem od dvije godine,

v) neizgra─Ĺeno gra─Ĺevinsko zemlji┼íte na kojem je prema va┼że─çim propisima dozvoljena gradnja stambenih ili poslovnih zgrada,

g) poljoprivredno zemljište,

d) druge nepokretnosti koje su izri─Źito predvi─Ĺene pravilima poslovanja otvorenog AIF-a.

(2) Otvoreni AIF mo┼że da stekne nepokretnosti iz stava 1. ovog ─Źlana:

a) ako se nalaze na geografskim podru─Źjima nazna─Źenim u pravilima poslovanja otvorenog AIF-a,

b) za koje je DUAIF od eksternog procjenjiva─Źa primio izvje┼ítaj koji sadr┼żi procjenu vrijednosti nepokretnosti, u roku od 15 dana od dana izrade tog izvje┼ítaja, a koji sadr┼żi eventualnu optere─çenost hipotekama i izjavu da bi nepokretnost na zahtjev DUAIF-a mogla u primjereno kratkom roku biti otu─Ĺena po procijenjenoj vrijednosti,

v) koje su ste─Źene ili ─Źije sticanje je ugovoreno u roku od ┼íest mjeseci od dana primanja izvje┼ítaja iz ta─Źke b) ovog stava i po cijeni ne ve─çoj od 105% procijenjene vrijednosti, ukoliko DUAIF-u nisu poznati uslovi koji upu─çuju da izvje┼ítaj iz ta─Źke b) ovog stava vi┼íe nije relevantan ili

g) koje se mogu ste─çi direktno ili posredstvom jednog ili vi┼íe dru┼ítava posebne namjene ─Źiji je vlasnik u cijelosti otvoreni AIF i ─Źija je svrha da ostvaruje prava vlasni┼ítva nad nepokretno┼í─çu za ra─Źun otvorenog AIF-a.

(3) Ako je izri─Źito predvi─Ĺeno pravilima poslovanja otvorenog AIF-a, ulaganjem u nepokretnosti smatraju se i ulaganja u:

a) udjele ili akcije privrednih dru┼ítava ─Źiji je predmet poslovanja isklju─Źivo ili prete┼żno sticanje, prodaja, davanje u zakup ili upravljanje nepokretnostima,

b) udjele drugog AIF-a za ulaganje u nepokretnosti,

v) druge prenosive hartije od vrijednosti ili finansijske derivate ─Źija cijena zavisi od nepokretnosti.

9. Vrste alternativnih investicionih fondova sa privatnom ponudom

─îlan 212

(1) Vrste AIF-a sa privatnom ponudom su: a) AIF opšte prirode;

b) posebne vrste AIF-a:

1) AIF privatnog kapitala (private equity),

2) AIF preduzetni─Źkog kapitala (venture capital),

3) fond fondova,

4) hed┼ż fond,

5) specijalizovani AIF,

6) AIF za ulaganje u nepokretnosti.

(2) AIF-i iz stava 1. ta─Źka a) i ta─Źka b) podt. 1), 2), 3),

4) i 5) ovog ─Źlana osnivaju se kao otvoreni investicioni fondovi, dok se AIF iz stava 1. ta─Źka b) podta─Źka 6) ovog ─Źlana osniva kao zatvoreni AIF.

(3) Komisija donosi akt kojim propisuje osnovne karakteristike AIF-a iz stava 1. ovog ─Źlana, dozvoljena ulaganja, ograni─Źenja ulaganja, zadu┼żivanja, kriterijume za procjenu ispunjavanja uslova za profesionalne investitore u AIF.

─îlan 213

(1) Imovina AIF-a op┼íte prirode mo┼że se ulagati u imovinu iz ─Źlana 136. i ─Źlana 210. stav 1. t. b), v) g) i ─Ĺ) ovog zakona i obaveza je da se izvr┼íi barem ┼íest razli─Źitih ulaganja u imovinu.

(2) Tri ulaganja najve─çe vrijednosti iz stava 1. ovog ─Źlana ne mogu da pre─Ĺu vrijednost od 60% vrijednosti AIF-a.

(3) Uplata profesionalnih investitora u AIF opšte prirode je jednokratna, bez obaveze daljnjih uplata.

─îlan 214

(1) Posebne vrste AIF-a utvr─Ĺuju se u zavisnosti od vrste prete┼żnog ulaganja imovine AIF-a.

(2) Pod prete┼żnim ulaganje podrazumijeva se ulaganje od najmanje 70% neto vrijednosti imovine AIF-a u odre─Ĺenu vrstu imovine.

─îlan 215

(1) AIF za ulaganje u nepokretnosti je onaj AIF ─Źija se imovina, u skladu sa pravilima poslovanja, prete┼żno ula┼że u nepokretnosti ili imovinu koja se smatra ulaganjem u nepokretnosti u skladu sa ─Źlanom 211. st. 1, 2. ┬ái 3. ovog zakona.

(2) AIF za ulaganje u nepokretnosti obavezno u svom poslovnom imenu sadr┼żi rije─Źi: ÔÇ╣za ulaganje u nepokretnost’.

(3) Ograni─Źenja ulaganja AIF-a za ulaganje u nepokretnosti mogu biti prekora─Źena u prve dvije godine od njegovog osnivanja.

10. Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima

─îlan 216

(1) Dru┼ítvo za upravljanje alternativnim investicionim fondom je privredno dru┼ítvo koje se osniva u formi akcionarskog dru┼ítva ili dru┼ítva sa ograni─Źenom odgovorno┼í─çu sa sjedi┼ítem u Republici Srpskoj, ─Źija je osnovna djelatnost upravljanje alternativnim investicionim fondovima, odnosno upravljanje zajedni─Źkim portfeljom AIF-a i upravljanje rizicima, kao i obavljanje drugih poslova odre─Ĺenih ovim zakonom, te dodatnih poslova koje DUAIF mo┼że obavljati uz djelatnost upravljanja.

(2) Pravo na obavljanje djelatnosti DUAIF sti─Źe upisom u registre kod Komisije.

(3) U zavisnosti od ukupne vrijednosti imovine AIFa kojima upravlja DUAIF i kategorije investitora kojima se nude udjeli AIF-a, razlikuju se DUAIF i mali DUAIF.

(4) DUAIF obavezno u svom poslovnom imenu sadr┼żi rije─Źi: ÔÇ╣dru┼ítvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima’.

11. Djelatnost DUAIF-a

─îlan 217

(1) Djelatnosti DUAIF-a su:

a) osnovna djelatnost, koja obuhvata upravljanje AIFom;

b) dodatne djelatnosti:

1) upravljanje portfeljom na diskrecionoj i pojedina─Źnoj osnovi, u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje tr┼żi┼íte hartija od vrijednosti,

2) pru┼żanje savjetodavnih usluga klijentima u vezi sa poslovanjem sa hartijama od vrijednosti (poslovi investicionog savjetovanja), u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje tr┼żi┼íte hartija od vrijednosti.

(2) Upravljanje AIF-om obuhvata: a) osnivanje AIF-a;

b) upravljanje portfeljom AIF-a; v) upravljanje rizicima;

g) administrativne poslove, koji uklju─Źuju:

1) vo─Ĺenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvje┼ítaja,

2) odnose sa investitorima,

3) utvr─Ĺivanje vrijednosti imovine fonda i obra─Źun cijene udjela,

4) uskla─Ĺivanje poslovanja dru┼ítva sa zakonima i mjerodavnim propisima,

5) objavljivanje i obavještavanje vlasnika udjela,

6) isplata vlasnika udjela iz imovine ili dobiti fonda,

7) isplata udjela u otvorenom investicionom fondu,

8) vo─Ĺenje registra vlasnika udjela,

9) vo─Ĺenje arhive u skladu sa odredbama ovog zakona,

10) ostale administrativne poslove koje odobri Komisija;

d) promovisanje AIF-a i prodaja udjela;

─Ĺ) aktivnosti u vezi sa imovinom AIF-a (upravljanje objektima, djelatnost upravljanja nekretninama, savjetovanje dru┼ítava o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnima pitanjima, savjetovanje i usluge vezane za spajanje i kupovinu dru┼ítava i druge usluge povezane sa upravljanjem AIF-om).

(3) Pored djelatnosti iz stava 1. ovog ─Źlana, DUAIF mo┼że da obavlja i djelatnosti upravljanja:

a) investicionim fondovima osnovanim u skladu sa odredbama ovog zakona, koji su subjekat nadzora Komisije, i pod uslovom da za to dobije dozvolu Komisije,

b) fondovima osnovanim prema posebnim zakonima, pod uslovom da je od Komisije dobilo dozvolu za upravljanje takvim fondovima.

(4) DUAIF-u koji nema dozvolu za obavljanje osnovne djelatnosti Komisija ne mo┼że izdati dozvolu za obavljanje dodatnih djelatnosti iz stava 1. ta─Źka b) i stava 3. ovog ─Źlana.

(5) DUAIF ne mo┼że da obavlja druge djelatnosti osim djelatnosti navedenih u ovom zakonu.

(6) Djelatnost upravljanja AIF-om mo┼że obavljati:

a) DUAIF, koji je od Komisije dobio dozvolu za poslovanje,

b) društvo za upravljanje investicionim fondovima osnovano u skladu sa odredbama ovog zakona, pod uslovom da za to dobije dozvolu Komisije.

(7) DUAIF je du┼żan da, prilikom obavljanja djelatnosti iz stava 1. ta─Źka b) ovog ─Źlana, pored odredaba ovog zakona, primjenjuje i odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje tr┼żi┼íte hartija od vrijednosti i podzakonskih propisa koji se odnose na visinu kapitala, organizacione zahtjeve, uslove poslovanja i za┼ítitu klijenata, postupanje po nalogu i izvr┼íavanje naloga nadle┼żnih organa, pravila poslovnog pona┼íanja prema klijentima prilikom obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti, kao i nadzor nad obavljanjem poslova sa hartijama od vrijednosti.

(8) DUAIF mo┼że da upravlja jednim ili vi┼íe AIFova.

─îlan 218

DUAIF koji obavlja dodatne djelatnosti iz ─Źlana 217. stav 1. ta─Źka b) ovog zakona, ne mo┼że ulagati dio ili cijelu imovinu portfelja kojim upravlja u investicione fondove kojim upravlja, osim ukoliko za to ne dobije prethodnu saglasnost vlasnika udjela.

12. Osnovni kapital i adekvatnost kapitala DUAIF-a

─îlan 219

(1) Najni┼żi iznos osnovnog kapitala DUAIF-a je 250.000 KM, a malog DUAIF-a je 100.000 KM.

(2) U slu─Źaju da ukupna neto vrijednost imovine fondova kojima upravlja pre─Ĺe iznos od 450.000.000 KM, DUAIF je du┼żan da obezbijedi dodatni kapital u iznosu od 0,02% iznosa za koji neto vrijednost imovine fondova kojima upravlja prelazi navedeni grani─Źni iznos, ali tako da ukupan iznos osnovnog kapitala i dodatnog kapitala ne prelazi iznos od 15.000.000 KM.

(3) Komisija mo┼że, na zahtjev DUAIF-a, posebnim rje┼íenjem da oslobodi DUAIF od obaveze da obezbijedi do 50% dodatnog iznosa kapitala iz stava 2. ovog ─Źlana, pod uslovom da DUAIF ima bankarsku garanciju u jednakom iznosu, koju je izdala banka sa sjedi┼ítem u Republici Srpskoj, odnosno koja posluje u Republici Srpskoj u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje poslovanje banaka.

(4) Da bi se pokrili mogu─çi rizici od profesionalne odgovornosti koji proizlaze iz djelatnosti DUAIF-a, DUAIF je du┼żan da:

a) obezbijedi dodatni kapital koji je dovoljan za pokri─çe mogu─çih gubitaka od rizika neispunjavanja obaveza i nepostupanja pa┼żnjom dobrog stru─Źnjaka ili

b) ima osiguranje od profesionalne odgovornosti koje je dovoljno za pokri─çe navedenih rizika.

(5) Kapital DUAIF-a, uklju─Źuju─çi dodatni iznos kapitala iz stava 4. ta─Źka a) ovog ─Źlana, obavezno se ula┼że u likvidnu imovinu ili imovinu koja se lako mo┼że pretvoriti u novac u kratkom roku i ne mo┼że biti namijenjen spekulativnom trgovanju.

(6) Smatra se da je kapital ulo┼żen u likvidnu imovinu ako se dr┼żi u oro─Źenim ili neoro─Źenim nov─Źanim depozitima u banci, koji su raspolo┼żivi na prvi poziv, ili ako se dr┼żi u kratkoro─Źnim du┼żni─Źkim hartijama od vrijednosti ─Źiji je emitent Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, jedinice lokalne samouprave Republike Srpske, dr┼żava ─Źlanica, ili jedinica lokalne uprave dr┼żave ─Źlanice, dr┼żava koja nije ─Źlanica Evropske unije, ili me─Ĺunarodna javna organizacija ─Źije su ─Źlanice jedna ili vi┼íe dr┼żava ─Źlanica, u skladu sa propisima.

(7) Odredbe st. 1, 2 i 3. ovog ─Źlana ne primjenjuju se na DUAIF ako je ono istovremeno i dru┼ítvo za upravljanje investicionim fondovima.

(8) Komisija donosi akt kojim propisuje na─Źin obra─Źuna kapitala, karakteristike osnovnog i dodatnog kapitala za pokri─çe mogu─çih rizika i karakteristike stavki koje ih ─Źine, odbitne stavke i ograni─Źenja kapitala, rizike koje dodatni kapital ili osiguranje od profesionalne odgovornosti koje se obavezno pokrivaju, kao i uslove za utvr─Ĺivanje njihove dostatnosti i na─Źin njihovog teku─çeg prilago─Ĺavanja, procjene rizika, kao i na─Źin izvje┼ítavanja o ispunjenju obaveza iz ovog ─Źlana.

13. Mali DUAIF

─îlan 220

(1) Malim DUAIF-om smatra se DUAIF koji neposredno ili posredno, preko dru┼ítva s kojim je povezan kvalifikovanim u─Źe┼í─çem ili na drugi na─Źin koji ga ─Źini povezanim licem s tim dru┼ítvom, upravlja AIF-ovima ─Źija ukupna imovina ne prelazi iznos od 5.000.000 KM, uklju─Źuju─çi imovinu ste─Źenu kori┼í─çenjem finansijske poluge.

(2) Mali DUAIF je du┼żan da od Komisije dobije dozvolu za rad malog DUAIF-a, pri ─Źemu se na postupak izdavanja dozvole shodno primjenjuju odredbe ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega o izdavanju dozvole za rad DUAIF-a.

(3) Mali DUAIF je du┼żan da Komisiju obavje┼ítava:

a) o glavnim instrumentima s kojima trguje, glavnim izlo┼żenostima i zna─Źajnim koncentracijama AIF-ova kojima upravlja,

b) bez odga─Ĺanja, o ─Źinjenici da vi┼íe ne ispunjava uslove ograni─Źenja iznosa imovine kojom upravlja,

v) o svim drugim okolnostima i ─Źinjenicama od zna─Źaja za izvr┼íavanje svojih du┼żnosti, na zahtjev Komisije.

(4) Mali DUAIF ne mo┼że da:

a) obavlja dodatne, odnosno druge djelatnosti osim djelatnosti upravljanja AIF-om,

b) upravlja AIF-om osnovanim izvan Republike Srpske.

(5) Mali DUAIF osnovan u formi dru┼ítva sa ograni─Źenom odgovorno┼í─çu nije du┼żan da ima upravni odbor.

(6) Na mali DUAIF ne primjenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na:

a) dva obavezna izvr┼ína direktora koja dru┼ítvo zajedni─Źki zastupaju u obavljanju poslova osnivanja i upravljanja AIF-om iz ─Źlana 27v. stav 1. ovog zakona, odnosno mali DUAIF mo┼że imati jednog izvr┼ínog direktora koji vodi poslove i zastupa DUAIF, a koji je du┼żan da posjeduje zvanje investicionog menad┼żera, kao i znanje jednog od jezika koji su u slu┼żbenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, a koje je primjereno za obavljanje du┼żnosti izvr┼ínog direktora malog DUAIF-a,

b) obavezu izrade i dostave polugodišnjih izvještaja iz glave VII ovog zakona,

v) dodatni iznos kapitala iz ─Źlana 219. stav 4. ovog zakona,

(7) Mali DUAIF du┼żan je da u svom poslovanju i u svim materijalima namijenjenim investitorima jasno istakne da nije u obavezi da primjenjuje sve odredbe ovog zakona, kao i da uka┼że na rizike koji postoje za investitore.

(8) Ako mali DUAIF upravlja sa vi┼íe AIF-ova, za potrebe utvr─Ĺivanja iznosa imovine iz stava 1. ovog ─Źlana, ukupna imovina svih AIF-ova kojima DUAIF upravlja zbraja se.

(9) Komisija donosi akt kojim propisuje sadr┼żaj zahtjeva za izdavanje dozvole za poslovanje malog DUAIF-a, dokumentaciju koja se prila┼że uz zahtjev, kao i sistem interne kontrole za mali DUAIF.

─îlan 221

(1) Kada ukupna vrijednost imovine svih AIF-a kojima upravlja mali DUAIF pre─Ĺe iznos iz ─Źlana 220. stav 1. ovog zakona, a mali DUAIF procijeni da taj prelazak nije privremen, du┼żan je da u roku od 30 dana od dana prekora─Źenja Komisiji podnese zahtjev za izdavanje dozvole za poslovanje DUAIF-a.

(2) Nezavisno od iznosa propisanog odredbama ovog zakona, mali DUAIF mo┼że da podnese Komisiji zahtjev za izdavanje dozvole za poslovanje DUAIF-a.

14. Osnivanje DUAIF-a

─îlan 222

(1) DUAIF podnosi Komisiji zahtjev za izdavanje dozvole za poslovanje.

(2) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za poslovanje, pored dokumentacije iz ─Źlana 29. ovog zakona, DUAIF dostavlja Komisiji informacije o strategijama ulaganja, uklju─Źuju─çi vrste fondova, politike AIF-a u pogledu kori┼í─çenja finansijske poluge, te o profilu rizi─Źnosti i drugim va┼żnim informacijama o AIF-ovima kojima upravlja ili namjerava da upravlja.

(3) DUAIF je du┼żan trajno da ispunjava uslove pod kojima mu je Komisija izdala dozvolu za poslovanje.

15. DUAIF-i koji upravljaju AIF-ovima koji koriste finansijsku polugu

─îlan 223

(1) Informacije prikupljene na osnovu ─Źlana 207. ovog zakona Komisija koristi u svrhu utvr─Ĺivanja do koje mjere finansijska poluga doprinosi pove─çanju sistemskog rizika u finansijskom sistemu, rizicima poreme─çaja na tr┼żi┼ítu ili rizicima za dugoro─Źni ekonomski rast.

(2) DUAIF je du┼żan da doka┼że da su ograni─Źenja u vezi sa finansijskom polugom, koja su utvr─Ĺena za svaki AIF kojim upravlja, razumna i da on u svakom trenutku po┼ítuje ta ograni─Źenja.

(3) DUAIF koji, za ra─Źun AIF-a kojim upravlja, sti─Źe, otu─Ĺuje ili dr┼żi akcije nelistiranog dru┼ítva, du┼żan je da obavijesti Komisiju o procentu koji AIF ima u pravu glasa u nelistiranom dru┼ítvu svaki put kad takav procenat dosegne, pre─Ĺe ili padne ispod 10%, 20%, 30%, ┬á50% i 75%.

(4) Komisija donosi akt kojim propisuje obaveze DUAIF-a koji za ra─Źun AIF-ova kojima upravlja sti─Źu kontrolu nad nelistiranim dru┼ítvima ili emitentima, te sadr┼żaj i na─Źin obavje┼ítavanja o sticanju ve─çinskog u─Źe┼í─ça u kapitalu i kontrole u nelistiranom dru┼ítvu.

XII - NADZOR NAD POSLOVANjEM DRUŠTAVA ZA UPRAVLjANjE I INVESTICIONIH FONDOVA

─îlan 224

(1) Nadzor nad poslovanjem društava za upravljanje i investicionih fondova vrši Komisija.

(2) Komisija je ovla┼í─çena da vr┼íi neposredni i posredni nadzor nad poslovanjem dru┼ítava za upravljanje i investicionih fondova, pri ─Źemu je, u slu─Źaju neposrednog nadzora, du┼żna obavijestiti dru┼ítvo za upravljanje najmanje tri dana prije po─Źetka vr┼íenja nadzora.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog ─Źlana, Komisija mo┼że odlu─Źiti da se neposredni nadzor vr┼íi bez obavje┼ítavanja nadziranog lica, ukoliko procijeni da bi njegovim obavje┼ítavanjem bila ugro┼żena svrha neposrednog nadzora i u tom slu─Źaju se obavje┼ítenje o neposrednom nadzoru uru─Źuje nadziranom licu neposredno prije po─Źetka nadzora.

(4) Nadzor iz stava 1. vrši ovlašćeno lice Komisije:

a) uvidom i analizom u finansijske i druge izvje┼ítaje, poslovnu dokumentaciju, te ostale podatke i evidencije koje je dru┼ítvo za upravljanje ili drugo lice obavezno voditi ili dostavljati Komisiji, na na─Źin i u rokovima u skladu sa odredbama ovog i drugih zakona i propisima Komisije i

b) uzimanjem izjava i izjašnjenja odgovornih lica i zaposlenih u društvu za upravljanje ili drugom licu.

(5) Komisija mo┼że ovlastiti dru┼ítvo za reviziju ili drugo stru─Źno osposobljeno lice za sprovo─Ĺenje pojedinih naloga u vezi sa nadzorom i u tom slu─Źaju ovla┼í─çena lica imaju jednake nadle┼żnosti i du┼żnosti kao ovla┼í─çeno lice Komisije.

(6) U cilju vršenja nadzora nad poslovanjem društva za upravljanje i investicionih fondova, Komisija vrši nadzor i nad:

a) licem koje je povezano lice sa društvom za upravljanje,

b) licem koje je povezano lice sa investicionim fondom kojim društvo upravlja,

v) licem na koje je društvo za upravljanje prenijelo dio svojih poslova i

g) licima koja imaju dozvolu za trgovanje akcijama ili udjelima investicionih fondova odre─Ĺenih u ─Źlanu 186. ovog zakona.

(7) Ukoliko je za nadzor nad licima iz stava 6. ovog ─Źlana nadle┼żan drugi organ, Komisija u saradnji sa tim organom vr┼íi analizu finansijskih izvje┼ítaja i poslovne dokumentacije.

(8) Nadzirana lica du┼żna su da ovla┼í─çenim licima Komisije:

a) omogu─çe pristup u poslovne prostorije, te obezbijede odgovaraju─çe prostorije i radnike,

b) daju na uvid i dostave tra┼żenu dokumentaciju i isprave, u bilo kom obliku, ili da im izdaju kopije tih dokumenata,

v) omogu─çe pristup i uvid u elektronska i druga sredstva komunikacije instalirana kod nadziranog lica,

g) daju izjave i izjašnjenja i

d) obezbijede druge uslove potrebne za vršenje nadzora.

(9) Za obavljanje nadzora iz ovog ─Źlana, dru┼ítvo za upravljanje i investicioni fond pla─çaju Komisiji naknadu za nadzor, ─Źiju visinu, na─Źin obra─Źuna i pla─çanja propisuje Komisija svojom tarifom.

(10) Komisija donosi akt kojim propisuje postupak nadzora u skladu sa ovim zakonom.

─îlan 225

U nadzoru nad poslovanjem dru┼ítava za upravljanje, Komisija donosi rje┼íenje kojim dru┼ítvu za upravljanje mo┼że izre─çi sljede─çe nadzorne mjere:

a) preporuke i upozorenja,

b) nalo┼żiti otklanjenje nezakonitosti i nepravilnosti,

v) odrediti dodatne mjere,

g) izre─çi opomenu,

d) izre─çi javnu opomenu,

─Ĺ) privremeno zabraniti obavljanje poslova i

e) oduzeti dozvolu za poslovanje.

─îlan 226

(1) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je redovno izvje┼ítavati Komisiju o:

a) promjenama podataka o društvu za upravljanje koji se upisuju u sudski registar,

b) sjednicama i odlukama upravnog odbora društva za upravljanje,

v) sazivanju skupštine društva i svim odlukama usvojenim na sjednici skupštine,

g) razrje┼íenju i imenovanju izvr┼ínih direktora i ─Źlanova upravnog odbora,

d) sticanju, odnosno prodaji akcija i ─Źlanskih udjela u pravnim licima od strane dru┼ítva za upravljanje, ─Źlanova organa i zaposlenih u dru┼ítvu, te od strane ─Źlanova nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda, kao i o drugim promjenama s obzirom na ta ulaganja,

─Ĺ) prenosu obavljanja pojedinih poslova i

e) drugim ─Źinjenicama i okolnostima koje se odnose na dru┼ítvo za upravljanje.

(2) Upravni odbor dru┼ítva za upravljanje bez odga─Ĺanja obavje┼ítava Komisiju i o sljede─çim doga─Ĺajima:

a) ugro┼żenoj likvidnosti ili adekvatnosti kapitala dru┼ítva za upravljanje,

b) nastupanju razloga za prestanak va┼żenja ili oduzimanje dozvole za poslovanje,

v) obimnijem obnavljanju informacionog sistema društva za upravljanje i

g) poslovnim rezultatima i drugim doga─Ĺajima koji mogu zna─Źajno uticati na poslovanje dru┼ítva za upravljanje.

(3) Dru┼ítvo za upravljanje izvje┼ítava Komisiju u vezi sa vrstom i sadr┼żajem ulaganja i poslovnim rezultatima i drugim podacima o poslovanju svakog investicionog fonda kojim upravlja, na na─Źin i u rokovima koji propi┼íe Komisija.

(4) Društvo za upravljanje obavještava Komisiju u vezi sa svakim otvorenim investicionim fondom kojim upravlja i o:

a) vrijednosti udjela i

b) broju udjela u opticaju.

(5) Društvo za upravljanje izvještava Komisiju u vezi sa svakim zatvorenim investicionim fondom kojim upravlja i o:

a) promjeni podataka koji se upisuju u sudski registar,

b) sazivanju skupštine i svim odlukama usvojenim na sjednici skupštine,

v) sjednicama i odlukama nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda i

g) smanjenju osnovnog kapitala zatvorenog investicionog fonda.

(6) Komisija donosi akt kojim propisuje sadr┼żaj, na─Źin i rokove izvje┼ítavanja i objavljivanja izvje┼ítaja iz ovog ─Źlana.

─îlan 227

(1) Ako u vr┼íenju nadzora nad poslovanjem dru┼ítava za upravljanje i investicionih fondova utvrdi neefikasnost ili nedosljednost u poslovanju, a koje nema zna─Źaj kr┼íenja propisa, Komisija dru┼ítvu za upravljanje izdaje preporuku za pobolj┼íanje poslovanja.

(2) Ako u vr┼íenju nadzora nad poslovanjem dru┼ítava za upravljanje i investicionih fondova utvrdi kr┼íenje propisa, koje po svom zna─Źaju i obimu nema zna─Źajne ┼ítetne posljedice, Komisija dru┼ítvu za upravljanje izri─Źe upozorenje u kojem mu ukazuje na kr┼íenje propisa i propisuje rok za njihovo dobrovoljno otklanjanje.

─îlan 228

(1) Komisija rje┼íenjem nala┼że dru┼ítvu za upravljanje da otkloni nezakonitosti i nepravilnosti utvr─Ĺene u postupku nadzora ako:

a) ne postupi u skladu sa upozorenjem iz ─Źlana 227. stav 2. ovog zakona i

b) nad poslovanjem dru┼ítava za upravljanje i investicionih fondova utvrdi kr┼íenje propisa koje po svom zna─Źaju i obimu ima zna─Źajne ┼ítetne posljedice.

(2) Rje┼íenjem kojim se nala┼że otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti Komisija odre─Ĺuje rok za njihovo otklanjanje i dostavljanje izvje┼ítaja Komisiji o preduzetim mjerama sa odgovaraju─çim dokazima da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

(3) Pored izvje┼ítaja o preduzetim mjerama iz stava 2. ovog ─Źlana, Komisija mo┼że nalo┼żiti dru┼ítvu za upravljanje i dostavljanje izvje┼ítaja revizora o otklanjanju utvr─Ĺenih nedostataka i nepravilnosti.

─îlan 228a

Komisija mo┼że da odredi dodatnu mjeru kojom se nala┼że nadle┼żnom organu dru┼ítva za upravljanje da razrije┼íi ─Źlana upravnog odbora, odnosno izvr┼ínog direktora dru┼ítva za upravljanje i imenuje druga lica ako dru┼ítvo za upravljanje:

a) nije postupilo u skladu sa rješenjem o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti ili

b) u─Źestalo kr┼íi du┼żnosti blagovremenog i pravilnog izvje┼ítavanja ili obavje┼ítavanja Komisije ili ako na drugi na─Źin ometa vr┼íenje nadzora.

─îlan 228b

(1) Komisija odre─Ĺuje dru┼ítvu za upravljanje dodatne mjere za sprovo─Ĺenje pravila bonitetnog poslovanja ako dru┼ítvo za upravljanje:

a) nije uspostavilo pouzdan sistem upravljanja rizicima,

b) ne zadovoljava minimalne uslove kapitala iz ─Źlana 22. ovog zakona,

v) pri svom poslovanju prekora─Źuje ograni─Źenja ulaganja, dozvoljene izlo┼żenosti ili druga ograni─Źenja utvr─Ĺena ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega i

g) ne postupa u skladu sa rješenjem o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti.

(2) Komisija mo┼że za sprovo─Ĺenje bonitetnog poslovanja odrediti sljede─çe dodatne mjere:

a) nalo┼żiti upravnom odboru dru┼ítva za upravljanje da usvoji plan mjera za obezbje─Ĺenje minimalnog kapitala dru┼ítva za upravljanje iz ─Źlana 22. ovog zakona;

b) nalo┼żiti upravnom odboru dru┼ítva za upravljanje da sazove skup┼ítinu dru┼ítva za upravljanje, te predlo┼żiti usvajanje odgovaraju─çih odluka:

1) odluku o povećanju osnovnog kapitala društva za upravljanje novim ulozima,

2) odluku o povećanju osnovnog kapitala društva za upravljanje iz sredstava društva,

3) odluku o pokri─çu gubitka;

v) nalo┼żiti upravnom odboru dru┼ítva za upravljanje da razrije┼íi izvr┼ínog direktora, odnosno izvr┼íne direktore i imenuje druga lica;

g) zabraniti društvu za upravljanje:

1) obavljanje pojedinih poslova i aktivnosti u vezi sa poslovima upravljanja investicionim fondovima,

2) zaklju─Źivanje poslova sa pojedinim akcionarima, izvr┼ínim direktorima, ─Źlanovima upravnog odbora i dru┼ítvima koji su sa dru┼ítvom za upravljanje u odnosu bliske povezanosti;

d) nalo┼żiti upravnom odboru dru┼ítva za upravljanje da usvoji i sprovede mjere za pobolj┼íanje sistema upravljanja rizicima;

─Ĺ) nalo┼żiti dru┼ítvu za upravljanje da u daljem poslovanju smanji rizike zna─Źajne za njegovo poslovanje i

e) nalo┼żiti dru┼ítvu za upravljanje druge mjere, potrebne za sprovo─Ĺenje pravila bonitetnog poslovanja.

(3) Na dodatne mjere za sprovo─Ĺenje pravila o upravljanju rizicima shodno se primjenjuju odredbe ─Źlana 228. ovog zakona.

─îlan 228v

(1) Komisija dru┼ítvu za upravljanje mo┼że izre─çi opomenu ako u odre─Ĺenom roku ne otkloni nezakonitosti i nepravilnosti u skladu sa nalogom Komisije iz ─Źlana 228. stav 2. ovog zakona.

(2) Komisija dru┼ítvu za upravljanje mo┼że izre─çi javnu opomenu ako u odre─Ĺenom roku ne postupi u skladu sa nalogom Komisije iz ─Źlana 228a. ovog zakona, a nisu nastupile ┼ítetne posljedice.

─îlan 228g

(1) Komisija mo┼że rje┼íenjem dru┼ítvu za upravljanje privremeno zabraniti obavljanje poslova upravljanja investicionim fondovima u periodu od najmanje tri mjeseca, a najdu┼że do godinu dana, ako dru┼ítvo za upravljanje:

a) nije organizovalo poslovanje ili ne vodi redovno svoje poslovne knjige ili poslovne knjige investicionih fondova kojim upravlja, te druge administrativne i poslovne evidencije na na─Źin koji omogu─çava da se u svako doba mo┼że provjeriti da li dru┼ítvo za upravljanje posluje u skladu sa pravilima o upravljanju rizicima, odnosno da li dru┼ítvo za upravljanje poslove upravljanja investicionim fondovima obavlja u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima,

b) nije postupilo u skladu sa nalogom za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti ili po nalogu za sprovo─Ĺenje dodatnih mjera,

v) spre─Źava vr┼íenje nadzora nad njegovim poslovanjem,

g) kr┼íi pravila o ulaganjima investicionog fonda kojim upravlja, odnosno pravila upravljanja imovinom investicionog fonda, zbog ─Źega je investicionom fondu nastala ili bi mogla nastati ve─ça ┼íteta,

d) kr┼íi odredbe o obavje┼ítavanju javnosti i investitora zbog ─Źega je akcionarima zatvorenih investicionih fondova i vlasnicima udjela otvorenih investicionih fondova nastala ili je mogla nastati ve─ça ┼íteta,

─Ĺ) prenese na drugo lice obavljanje pojedinih poslova u vezi sa upravljanjem investicionim fondom u suprotnosti sa ─Źlanom 24. ovog zakona.

(2) Komisija mo┼że u slu─Źaju iz stava 1. t. b) do ─Ĺ) ovog ─Źlana privremeno zabraniti obavljanje poslova upravljanja samo odre─Ĺenim investicionim fondovima, ako povrede proizlaze iz upravljanja tim investicionim fondovima.

(3) Rješenje kojim se privremeno zabranjuje obavljanje poslova upravljanja investicionim fondovima dostavlja se i depozitaru.

(4) Od prijema rje┼íenja o privremenoj zabrani obavljanja poslova upravljanja investicionim fondovima do prestanka zabrane, depozitar je obavezan obavljati one poslove upravljanja investicionim fondovima koje nije mogu─çe odlo┼żiti.

(5) Poslovima upravljanja investicionim fondovima koje nije mogu─çe odlo┼żiti u smislu stava 4. ovog ─Źlana smatraju se:

a) poslovi zbog kojih bi, ako ih depozitar ne obavi, na imovini fonda nastala šteta i

b) administrativni poslovi povezani sa poslovanjem fonda iz ─Źlana 23. stav 2. ta─Źka v) ovog zakona.

(6) Od prijema rje┼íenja o privremenoj zabrani obavljanja poslova upravljanja investicionim fondovima depozitar je obavezan, u ime i za ra─Źun otvorenog fonda, obustaviti pla─çanje i otkup udjela otvorenog fonda, pri ─Źemu, u vezi sa obavje┼ítavanjem investitora i izvje┼ítavanjem Komisije, shodno primjenjuje pravilnik Komisije iz ─Źlana 167. ovog zakona.

(7) Od prijema rješenja o privremenoj zabrani obavljanja poslova upravljanja investicionim fondovima do prestanka zabrane depozitar ima pravo na proviziju i ostale naknade koje u skladu sa pravilima upravljanja, odnosno statutom investicionog fonda pripadaju društvu za upravljanje.

(8) Od donošenja rješenja o privremenoj zabrani obavljanja poslova upravljanja investicionim fondovima do prestanka te zabrane Komisija na svojoj internet stranici objavljuje dispozitiv rješenja o privremenoj zabrani obavljanja poslova upravljanja investicionim fondovima.

─îlan 228d

(1) Komisija oduzima društvu za upravljanje dozvolu za poslovanje ako:

a) je dozvola dobijena na osnovu neistinitih i neta─Źnih podataka,

b) društvo za upravljanje prestane da ispunjava uslove propisane za dobijanje dozvole za poslovanje,

v) je pravosna┼żnom sudskom odlukom zabranjeno obavljanje djelatnosti,

g) dru┼ítvo za upravljanje spre─Źava sprovo─Ĺenje nadzora nad njegovim poslovanjem,

d) kr┼íi du┼żnost za┼ítite tajnosti podataka ili zabranu kori┼í─çenja povla┼í─çenih informacija,

─Ĺ) kr┼íi zabranu trgovanja na osnovu povla┼í─çenih informacija ili zabranu tr┼żi┼íne manipulacije, u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje tr┼żi┼íte hartija od vrijednosti,

e) dru┼ítvo za upravljanje nije, u odre─Ĺenom roku, izvr┼íilo nalog o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti,

┼ż) dru┼ítvo za upravljanje, u odre─Ĺenom roku, nije sprovelo dodatne mjere i

z) društvo za upravljanje ne postupa po rješenju o privremenoj zabrani obavljanja poslova.

(2) Pored slu─Źajeva navedenih u stavu 1. ovog ─Źlana, Komisija mo┼że oduzeti dozvolu dru┼ítvu za upravljanje ako dru┼ítvo, i nakon rje┼íenja Komisije o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti ili rje┼íenja o preduzimanju dodatnih ili drugih mjera, i dalje:

a) ne ispunjava uslove u odnosu na adekvatnost kapitala, odnosno druge uslove za poslovanje u skladu sa pravilima o upravljanju rizicima,

b) je Komisija odredila dodatnu mjeru iz ─Źlana 228a. ovog zakona, a nadle┼żni organ dru┼ítva za upravljanje u roku odre─Ĺenom za ispunjenje dodatne mjere nije razrije┼íio ─Źlana upravnog odbora, odnosno izvr┼ínog direktora i imenovao novog, odnosno ako ni novoimenovani ─Źlanovi upravnog odbora u roku od dva mjeseca od imenovanja nisu zavr┼íili otklanjanje nepravilnosti koje su bile razlog za dodatne mjere iz ─Źlana 228a. ovog zakona,

v) kr┼íi odredbe o privremenoj zabrani obavljanja poslova iz ─Źlana 228g. ovog zakona,

g) postoje razlozi za oduzimanje dozvole za sticanje kvalifikovanog u─Źe┼í─ça licu koje je direktno ili indirektno kontrolno lice dru┼ítva za upravljanje u smislu zakona kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih dru┼ítava,

d) kr┼íi pravila o ulaganjima, odnosno o upravljanju imovinom investicionog fonda zbog ─Źega je investicionom fondu nastala ili je mogla nastati ve─ça ┼íteta,

─Ĺ) u─Źestalo kr┼íi pravila o ulaganjima, odnosno o upravljanju imovinom investicionog fonda i

e) ne ispunjava tehni─Źke, organizacione, kadrovske ili druge uslove za obavljanje poslova upravljanja investicionim fondovima.

(3) Komisija mo┼że u slu─Źaju iz stava 1. t. a) i g) i stava 2. t. d) do e) ovog ─Źlana oduzeti dozvolu dru┼ítvu za upravljanje za obavljanje poslova upravljanja samo odre─Ĺenih vrsta investicionih fondova, ako kr┼íenja proizlaze iz upravljanja tim vrstama fondova.

(4) Dispozitiv rješenja o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova upravljanja investicionim fondovima Komisija objavljuje na svojoj internet stranici.

─îlan 228─Ĺ

(1) Komisija mo┼że odlu─Źiti da se doneseno rje┼íenje o oduzimanju dozvole ne─çe izvr┼íiti pod uslovom da dru┼ítvo za upravljanje u periodu koji odredi Komisija, a koji ne mo┼że biti kra─çi od jedne ni du┼żi od pet godina od dana dono┼íenja rje┼íenja o oduzimanju dozvole, ne po─Źini neku radnju zbog koje bi mu bilo mogu─çe oduzeti dozvolu ili izre─çi javnu opomenu.

(2) Pored uslova iz stava 1. ovog ─Źlana, Komisija mo┼że odrediti i da se doneseno rje┼íenje o oduzimanju dozvole ne─çe izvr┼íiti ako dru┼ítvo za upravljanje u odre─Ĺenom roku otkloni nepravilnosti zbog kojih je bila izre─Źena mjera oduzimanja dozvole, odnosno ako dru┼ítvo za upravljanje investicionom fondu nadoknadi ┼ítetu iz ─Źlana 228d. stav 2. ta─Źka d) ovog zakona.

(3) U slu─Źaju da utvrdi da je dru┼ítvo za upravljanje u periodu iz stava 1. ovog ─Źlana po─Źinilo neku radnju zbog koje bi mu bilo mogu─çe oduzeti dozvolu ili izre─çi javnu opomenu ili nije ispunilo dodatne uslove iz stava 2. ovog ─Źlana, Komisija ─çe opozvati svoje rje┼íenje da se oduzimanje dozvole ne izvr┼íi i dozvola ─çe se oduzeti.

─îlan 228e

Odredbe poglavlja XII ovog zakona shodno se primjenjuju i na nadzor nad depozitarima investicionih fondova.

XIII - KAZNENE ODREDBE

1. Krivi─Źna djela

1.1. Neovlašćeno osnivanje i upravljanje investicionim fondovima

─îlan 229

(1)┬áKo se neovla┼í─çeno bavi osnivanjem i upravljanjem investicionim fondovima kazni─çe se nov─Źanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(2)┬áAko je krivi─Źnim djelom iz stava 1. ovog ─Źlana po─Źinilac pribavio znatnu imovinsku korist, kazni─çe se nov─Źanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.

1.2. Neovlašćena ponuda investicionih fondova

─îlan 230

(1) Ko se neovla┼í─çeno bavi ponudom investicionih fondova tre─çim licima na teritoriji Republike Srpske kazni─çe se nov─Źanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Ako je krivi─Źnim djelom iz stava 1. ovog ─Źlana po─Źinilac pribavio znatnu imovinsku korist, kazni─çe se nov─Źanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.

1.3. Neovlašćena prodaja udjela ili akcija investicionih fondova

─îlan 231

(1)┬áKo se neovla┼í─çeno bavi poslovima zastupanja u prodaji udjela ili akcija investicionih fondova tre─çim licima na teritoriji Republike Srpske kazni─çe se nov─Źanom kaznom ili kaznom zatvora do ┼íest mjeseci.

(2)┬áAko je krivi─Źnim djelom iz stava 1. ovog ─Źlana po─Źinilac pribavio znatnu imovinsku korist, kazni─çe se nov─Źanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

2. Prekršaji

2.1. Prekršaji društva za upravljanje

─îlan 232

(1) Nov─Źanom kaznom u iznosu 10.000 KM do 50.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj dru┼ítvo za upravljanje odnosno ┬áDUAIF i mali DUAIF ako:

a) vr┼íi statusne promjene, a da za to nije dobilo dozvolu Komisije (─Źlan 18. stav 3),

b) stekne udio ili druga prava u dru┼ítvu lica ili drugom pravnom licu na osnovu kojih bi neograni─Źeno odgovaralo za obaveze tog pravnog lica (─Źlan 20. stav 3),

v) po─Źne obavljati djelatnosti u vezi sa upravljanjem investicionim fondovima bez dozvole ili prije dobijanja dozvole Komisije (─Źl. 28. i 29),

g) ne po┼ítuje proceduru i du┼żnosti koje se odnose na poslovanje (─Źlan 30),

d) ne obavijesti Komisiju o otvaranju poslovnice u dr┼żavi ─Źlanici (─Źlan 33. stav 1),

─Ĺ) ne obavijesti Komisiju o neposrednom obavljanju poslova u dr┼żavi ─Źlanici (─Źlan 34. stav 1),

e) bez dozvole Komisije po─Źne putem poslovnice obavljati poslove izvan dr┼żava ─Źlanica (─Źlan 36. st. 1. i 2),

┼ż) obavlja zabranjene djelatnosti i poslove (─Źlan 47. stav 2),

z) za ra─Źun investicionog fonda zaklju─Źuje poslove kupovine i prodaje, odnosno druge poslove suprotno propisanim odredbama (─Źlan 47a. stav 1),

i) obra─Źunava tro┼íkove naknade u vezi sa osnivanjem zatvorenog investicionog fonda koji nisu propisani (─Źlan 65),

j) iz imovine zatvorenog investicionog fonda pla─ça tro┼íkove koji nisu propisani (─Źlan 66. stav 1),

k) pokazatelj ukupnih tro┼íkova fonda prelazi propisane vrijednosti (─Źlan 68),

l) ula┼że u imovinu izvan odre─Ĺenih okvira (─Źlan 78),

lj) ne po┼ítuje ograni─Źenja ulaganja (─Źlan 79), a ne radi se o slu─Źaju iz ─Źl. 81. i 84. ovog zakona,

m) ne uskladi prekora─Źenja ulaganja odre─Ĺena ─Źlanom 79. u propisanom roku (─Źl. 82, 83. i 84),

n) napla─çuje naknade suprotno propisanim odredbama (─Źlan 94),

nj) napla─çuje naknade vlasnicima udjela u otvorenom investicionom fondu suprotno propisanim odredbama (─Źlan 95),

o) ukupni iznos svih tro┼íkova prelazi odre─Ĺene okvire (─Źlan 98),

p) ula┼że u imovinu izvan odre─Ĺenih okvira (─Źlan 100),

r) ne po┼ítuje odre─Ĺena ograni─Źenja ulaganja (─Źlan 101),

s) nudi akcije ili udjele u investicionom fondu prije nego ┼íto Komisija odobri prospekt fonda (─Źlan 105),

t) po─Źne sa promotivnim aktivnostima bez odobrenja Komisije (─Źlan 115),

─ç) pri davanju promotivnih informacija o investicionim fondovima sa javnom ponudom i dru┼ítvima koja njima upravljaju postupi suprotno propisanim odredbama (─Źlan 118),

u) izvje┼ítaj o rezultatima poslovanja investicionog fonda sa javnom ponudom sa─Źini suprotno propisanim odredbama (─Źlan 119),

f) sadr┼żaj, rokovi, izdavanje i promjena promotivnih informacija o investicionim fondovima sa javnom ponudom nisu uskla─Ĺeni sa propisima Komisije (─Źlan 120),

h) nudi udjele licima koja nisu profesionalni investitori (─Źlan 127. stav 2),

c) naplati naknadu investitoru suprotno propisanim odredbama (─Źlan 132),

─Ź) ula┼że u imovinu izvan odre─Ĺenih okvira (─Źlan 136),

d┼ż) ne po┼ítuje propisana ograni─Źenja ulaganja (─Źlan 137), a ne radi se o slu─Źaju iz ─Źlana 138. ovog zakona,

┼í) ne podnese prospekt na odobrenje (─Źlan 142),

aa) ne podnese izmjene prospekta na odobrenje (─Źlan 143),

ab) ne ispunjava utvr─Ĺivanje vrijednosti imovine na propisani na─Źin i u propisanim rokovima (─Źlan 150),

av) vr┼íi otkup udjela suprotno propisanim odredbama (─Źlan 159),

ag) osim ulazne i izlazne naknade naplati i druge naknade (─Źlan 162),

ad) ulaznu i izlaznu naknadu naplati suprotno propisanim odredbama (─Źlan 163),

a─Ĺ) postupi suprotno odredbama kojima se reguli┼íu privremeno i djelimi─Źno obustavljanje otkupa i prodaje udjela (─Źlan 165),

ae) za vrijeme trajanja obustavljanja prodaje i otkupa udjela ne postupa na propisani na─Źin (─Źlan 166),

a┼ż) ne ispunjava obaveze obavje┼ítavanja i izvje┼ítavanja prema akcionarima i vlasnicima udjela investicionih fondova (─Źlan 169),

az) ne objavljuje neto vrijednost imovine po akciji i cijenu akcije i udjela u fondovima sa javnom ponudom na propisani na─Źin (─Źlan 170),

ai) ne obavijesti vlasnika udjela o cijeni na njegov zahtjev (─Źlan 171. stav 2),

aj) ne dostavi izvje┼ítaje akcionarima i investitorima (─Źlan 172),

ak) ne dostavi dodatne informacije u skladu sa propisanim odredbama (─Źlan 173),

al) ne dostavi izvje┼ítaje u skladu sa propisanim odredbama (─Źlan 174),

alj) izvje┼ítaji ne sadr┼że podatke u skladu sa propisanim odredbama (─Źlan 175),

am) ne informi┼íe akcionare fonda i depozitara u skladu sa propisanim odredbama (─Źlan 180),

an) prodaje akcije ili udjele u investicionim fondovima sa privatnom ponudom suprotno propisanim odredbama (─Źlan 192),

anj) izvje┼ítaj o rezultatima poslovanja otvorenog AIF-a ne sadr┼żi podatke u skladu sa propisanim odredbama (─Źlan 208),

ao) ne po┼ítuje ograni─Źenja ulaganja (─Źl. 209. i 210),

ap) ula┼że u nepokretnosti suprotno odredbama zakona (─Źlan 211),

ar) po─Źne obavljati djelatnost bez dozvole Komisije (─Źlan 216. stav 2),

as) ulo┼żi dio ili cijelu imovinu portfelja kojim upravlja u fondove kojim upravlja bez prethodne saglasnosti vlasnika udjela (─Źlan 218),

at) ne obezbijedi dodatni kapital za pokri─çe rizika od profesionalne odgovornosti (─Źlan 219. stav 4)

a─ç) ne po┼ítuje utvr─Ĺena ograni─Źenja za mali DUAIF (─Źlan 220. stav 4),

au) u slu─Źaju prelaska praga vrijednosti imovine kojom upravlja, Komisiji ne podnese zahtjev za izdavanje dozvole za poslovanje DUAIF-a (─Źlan 221),

af) ne obavijesti Komisiju o sticanju ili otu─Ĺenju akcija nelistiranog dru┼ítva za upravljanje (─Źlan 224)

ah) ne podnosi izvje┼ítaje i ne obavje┼ítava Komisiju u skladu sa propisanim odredbama (─Źlan 226) i

ac) ne informi┼íe akcionare u skladu sa propisanim odredbama (─Źlan 243d).

(2) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice u pravnom licu nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM.

─îlan 232a

(1) Nov─Źanom kaznom u iznosu 5.000 KM do 25.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj dru┼ítvo za upravljanje ako:

a) ne obavje┼ítava Komisiju o licima koja posjeduju kvalifikovano u─Źe┼í─çe (─Źlan 22b. stav 5),

b) poslove iz ─Źlana 23. prenese na tre─çe lice suprotno propisanim odredbama (─Źlan 24),

v) izvr┼íni direktori dru┼ítva ne postupaju u skladu sa propisanim odredbama (─Źlan 27v),

g) ne utvrdi i ne po┼ítuje pravila za ostvarivanje prava glasa po hartijama od vrijednosti iz portfelja fonda (─Źlan 31b),

d) ne sprovodi postupke o rje┼íavanju prigovora investitora i ne u─Źini dostupnim javnosti i nadzornim organima investicionog fonda informacije o rje┼íavanju prigovora (─Źlan 31v),

─Ĺ) prenos upravljanja investicionog fonda ne vr┼íi u skladu sa propisanim odredbama (─Źlan 45),

e) ne organizuje efikasan sistem upravljanja likvidno┼í─çu u skladu sa propisanim odredbama (─Źlan 159a),

┼ż) ne plati Komisiji naknadu za nadzor (─Źlan 224. stav 9).

(2) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice u pravnom licu nov─Źanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.500 KM.

─îlan 232b

(1) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj dru┼ítvo za upravljanje ako ne obavijesti depozitara o licima povezanim s dru┼ítvom (─Źlan 47a. stav 3).

(2) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice u pravnom licu nov─Źanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.500 KM.

─îlan 232v

Nov─Źanom kaznom u iznosu 1.000 KM do 5.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj:

a) ─Źlan upravnog odbora dru┼ítva ako ne obavje┼ítava Komisiju (─Źlan 27b. stav 3),

b) izvr┼íni direktor dru┼ítva za upravljanje ako ne obavje┼ítava Komisiju i upravni odbor dru┼ítva za upravljanje (─Źlan 27e. stav 2).

2.2. Prekršaji banke depozitara

─îlan 233

(1) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 25.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj banka depozitar ako:

a) ne postupa sa imovinom investicionih fondova u skladu sa propisanim odredbama (─Źlan 51),

b) ne obavlja poslove u skladu sa propisanim odredbama (─Źlan 53. stav 1),

v) ne obavijesti Komisiju o prestanku obavljanja poslova (─Źlan 57),

g) ne obavijesti Komisiji u skladu sa propisanim odredbama (─Źlan 58),

d) u slu─Źaju raskida ugovora ne postupi u skladu sa propisanim odredbama (─Źlan 59).

(2) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice u pravnom licu nov─Źanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.500 KM.

─îlan 233a

(1) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj banka depozitar ako dru┼ítvo za upravljanje ne obavijesti o licima povezanim s depozitarom (─Źlan 47a. stav 2).

(2) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice u pravnom licu nov─Źanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.500 KM.

2.3. Prekršaji pravnih lica koji prodaju akcije ili udjele u investicionim fondovima sa javnom ponudom

─îlan 234

(1)┬áNov─Źanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 KM kazni─çe se za prekr┼íaj pravno lice koje je u ime dru┼ítva za upravljanje ovla┼í─çeno da vr┼íi prodaju akcija ili udjela sa javnom ponudom ako ne postupa u skladu sa ─Źlanom 189. ovog zakona.

(2)┬áZa prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice u pravnom licu nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 2.500,00 KM.

2.4. Prekršaj revizora

─îlan 235

(1)┬áNov─Źanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 KM kazni─çe se za prekr┼íaj revizor investicionog fonda ako ne obavlja reviziju poslovanja u skladu sa ─Źlanom 151. stav 3. ovog zakona.

(2)┬áZa prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se odgovorno lice u pravnom licu nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 2.500,00 KM.

─îlan 235a

(1) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj nezavisni revizor dru┼ítva za upravljanje, odnosno investicionog fonda ako ne obavje┼ítava Komisiju (─Źlan 31a. st. 1. do 4).

(2) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se odgovorno lice u pravnom licu nov─Źanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.500 KM.

2.5.┬áPrekr┼íaj ─Źlana Nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda

─îlan 236

Nov─Źanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 5.000,00 KM kazni─çe se za prekr┼íaj ─Źlan nadzornog odbora ako ne preduzme radnje u skladu sa ─Źlanom 74. ovog zakona.

2.6. Prekr┼íaji lica koja su stekla kvalifikovano u─Źe┼í─çe

─îlan 237

(1) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 10.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj pravno ili fizi─Źko lice koje je steklo kvalifikovano u─Źe┼í─çe u dru┼ítvu za upravljanje ako:

a) u roku koji je odredila Komisija ne proda akcije, odnosno udjele dru┼ítva za upravljanje za koje Komisija nije dala dozvolu za sticanje (─Źlan 22a. stav 7),

b) u roku koji je odredila Komisija ne proda akcije, odnosno udjele dru┼ítva za upravljanje za koje Komisija oduzela dozvolu za sticanje (─Źlan 22b. stav 8).

(2) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice u pravnom licu nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM.

(3) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj pravno lice, odnosno u iznosu od 500 KM do 2.500 KM fizi─Źko lice, ako u utvr─Ĺenom roku Komisiji ne dostavi obavijest iz ─Źlana 22a. stav 5. ovog zakona.

2.7. Zastarjelost

─îlan 238

(1) Prekr┼íajni postupak za prekr┼íaje predvi─Ĺene ovim zakonom ne mo┼że se pokrenuti ni voditi ako je od dana kada je prekr┼íaj po─Źinjen protekao rok od tri godine.

(2) Zastarjelost se prekida svakom radnjom nadle┼żnog organa za postupak, preduzetom radi gonjenja u─Źinioca prekr┼íaja.

(3) Svakim prekidom zastarijevanje po─Źinje ponovo da te─Źe, ali bez obzira na prekide, zastarjelost u svakom slu─Źaju nastaje kada protekne ┼íest godina od dana kada je prekr┼íaj izvr┼íen.

(4) Prekr┼íaji iz ─Źl. 232. do 237. ovog zakona su finansijski prekr┼íaji.

3. Mjere bezbjednosti

─îlan 239

Dru┼ítvu za upravljanje koje je po─Źinilo prekr┼íaj iz ─Źlana 232. ovog zakona mo┼że se u prekr┼íajnom postupku izre─çi mjera bezbjednosti zabrane obavljanja djelatnosti osnivanja i upravljanja investicionim fondovima u trajanju do ┼íest mjeseci.

─îlan 240

Odgovornom licu dru┼ítva za upravljanje koje je po─Źinilo prekr┼íaj iz ─Źlana 232. ovog zakona mo┼że se u prekr┼íajnom postupku izre─çi mjera zabrane obavljanja poslova odgovornog lica dru┼ítva za upravljanje investicionim fondovima u trajanju do ┼íest mjeseci.

─îlan 241

Banci depozitaru koja je po─Źinila prekr┼íaj iz ─Źlana 233. ovog zakona mo┼że se u prekr┼íajnom postupku izre─çi mjera zabrane obavljanja poslova banke depozitara za investicione fondove u trajanju do ┼íest mjeseci.

XIV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 242

(1)┬áPreduze─ça osnovana do dana stupanja na snagu ovog zakona, koja u nazivu djelatnosti ili u firmi imaju rije─Ź: "fond", izvedenice rije─Źi: "fond" ili druge rije─Źi utvr─Ĺene ─Źlanom 21. ovog zakona ili potpadaju pod pojam investicionog fonda prema zna─Źenju pojma iz ─Źlana 3. ovog zakona, du┼żna su da usklade svoje organizovanje, akte i poslovanje s odredbama ovog zakona koje se odnose na oblik, organizaciju, visinu osnovnog kapitala i djelatnosti, te na─Źin zastupanja i upravljanja investicionim fondovima.

(2)┬áPreduze─ça iz stava 1. ovog ─Źlana du┼żna su Komisiji podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za nastavak poslovanja, i to najkasnije u roku od ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona ili u istom roku prijaviti brisanje ili promjenu firme ili njenog dijela rije─Źi: "fond", izvedenice rije─Źi: "fond", djelatnosti upravljanja investicionim fondovima, odnosno drugih suprotnosti s ─Źlanom 21. ovog zakona i o tome izvijestiti Komisiju.

─îlan 243

Odredbe ─Źlana 15. stav 1. ta─Źka b), ─Źl. 33. do 35, ─Źl. 37. do 43, ─Źlana 47. stav 1. ta─Źka m) podt. 3) i 5), ─Źlana 91. stav 1. ta─Źka e), ─Źlana 104. stav 2. ta─Źka b) podta─Źka 6), ─Źlana 112. stav 1. ta─Źka b) podta─Źka 6), ─Źlana 114. ta─Źka b) ovog zakona po─Źe─çe se primjenjivati od dana prijema Bosne i Hercegovine u ─Źlanstvo Evropske unije.

─îlan 243a

(1) Dru┼ítva za upravljanje du┼żna su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od ┼íest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

(2) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da u roku iz stava 1. ovog ─Źlana dostavi Komisiji izvje┼ítaj o uskla─Ĺivanju i prilo┼żi dokaze o uskla─Ĺivanju.

(3) Ako dru┼ítvo za upravljanje postupi suprotno st. 1. i 2. ovog ─Źlana, Komisija mo┼że da privremeno zabrani obavljanje poslova upravljanja investicionim fondovima, odnosno da oduzme dozvolu za obavljanje poslova upravljanja investicionim fondovima.

─îlan 243b

Lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona dobila saglasnost za obavljanje funkcije ─Źlana upravnog odbora ili izvr┼ínog direktora dru┼ítva za upravljanje smatra se da imaju dozvolu za obavljanje funkcije ─Źlana upravnog odbora, odnosno izvr┼ínog direktora u skladu sa ovim zakonom.

─îlan 243v

(1) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ovog zakona dostavi Komisiji obavje┼ítenje o licima koja imaju kvalifikovano u─Źe┼í─çe u dru┼ítvu i visini njihovih udjela.

(2) Uz obavje┼ítenje iz stava 1. ovog ─Źlana dostavlja se izvod iz sudskog registra, ako je dru┼ítvo organizovano kao dru┼ítvo sa ograni─Źenom odgovorno┼í─çu, odnosno izvje┼ítaj iz knjige akcionara, ako je organizovano kao akcionarsko dru┼ítvo.

─îlan 243g

Dru┼ítva za upravljanje du┼żna su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu akta Komisije kojim se ure─Ĺuju postupak i uslovi za izdavanje dozvole za ─Źlana nadzornog odbora fonda dostave Komisiji zahtjev za izdavanje dozvole za vr┼íenje funkcije ─Źlanova nadzornog odbora zatvorenih investicionih fondova kojim upravljaju sa odgovaraju─çim dokazima iz kojih se mo┼że utvrditi da ─Źlanovi nadzornog odbora ispunjavaju uslove iz ─Źlana 69. st. 4. i 5. ovog zakona.

─îlan 243d

(1) Dru┼ítvo za upravljanje koje na dan stupanja na snagu ovog zakona upravlja zatvorenim investicionim fondom, koji je osnovan u skladu sa Zakonom o privatizacionim investicionim fondovima i dru┼ítvima za upravljanje privatizacionim fondovima (“Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/98, 63/02 i 67/05) i organizovan u zatvoreni investicioni fond u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima (“Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske”, broj 92/06), du┼żno je da najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona taj zatvoreni investicioni fond preoblikuje u otvoreni investicioni fond.

(2) Plan aktivnosti uskla─Ĺivanja ulaganja i izlo┼żenosti prema pojedinim licima i plan preoblikovanja zatvorenog investicionog fonda u otvoreni donosi glavna skup┼ítina, a dru┼ítvo za upravljanje i s njim povezana lica nemaju pravo glasa o ovom pitanju.

(3) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da dostavi Komisiji na odobrenje akte iz stava 2. ovog ─Źlana, u roku od ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu akta Komisije kojim se propisuje sadr┼żaj plana aktivnosti preoblikovanja.

(4) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je po dobijanju odobrenja iz stava 3. ovog ─Źlana izvr┼íiti promjenu u nazivu fonda na na─Źin da se dodaju rije─Źi: “fond u preoblikovanju”.

(5) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da kvartalno dostavlja Komisiji izvje┼ítaj o sprovo─Ĺenju plana aktivnosti uskla─Ĺivanja ulaganja i izlo┼żenosti prema pojedinim licima i plana preoblikovanja zatvorenog investicionog fonda u otvoreni, sa prilozima dokaza o uskla─Ĺenosti.

(6) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da zahtjev za odobrenje potpunog preoblikovanja iz stava 1. ovog ─Źlana podnese Komisiji najkasnije 60 dana prije zavr┼íetka roka za preoblikovanje.

(7) Uz zahtjev iz stava 6. ovog ─Źlana dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da prilo┼żi izvje┼ítaj depozitara o uskla─Ĺenosti ulaganja i izlo┼żenosti prema pojedinim licima, u kojem su detaljno opisane mogu─çe neuskla─Ĺenosti i mi┼íljenje revizora o uskla─Ĺenosti ulaganja i izlo┼żenosti prema pojedinim licima sa odredbama ovog zakona koje se odnose na otvorene investicione fondove.

(8) Komisija izdaje rje┼íenje kojim odobrava preoblikovanje u otvoreni investicioni fond ako iz izvje┼ítaja depozitara iz stava 7. ovog ─Źlana i ostalih podataka i dokumenata utvrdi da su ispunjeni uslovi za preoblikovanje.

(9) Ako dru┼ítvo za upravljanje ne postupi u skladu sa st. 3, 4, 5. i 6. ovog ─Źlana, Komisija dru┼ítvu za upravljanje nala┼że otklanjanje nepravilnosti i odre─Ĺuje dodatni rok koji ne mo┼że biti du┼żi od 15 dana od dana dono┼íenja rje┼íenja Komisije.

(10) Ako dru┼ítvo za upravljanje ne postupi u skladu sa nalogom o otklanjanju nepravilnosti iz stava 9. ovog ─Źlana, Komisija mu mo┼że oduzeti dozvolu za poslovanje.

(11) Ako se ne izvr┼íi potpuno preoblikovanje u roku iz stava 1. ovog ─Źlana, depozitar fonda je du┼żan da odmah pokrene postupak likvidacije zatvorenog investicionog fonda u ime i za ra─Źun zatvorenog investicionog fonda.

(12) U slu─Źaju preoblikovanja zatvorenog investicionog fonda iz stava 1. ovog ─Źlana, dru┼ítvo za upravljanje koje njime upravlja du┼żno je da vlasnicima udjela, koji ┼żele da budu ispla─çeni u prvoj godini nakon preoblikovanja, naplati izlaznu naknadu koja pove─çava sredstva otvorenog fonda u visini od 20%, a u drugoj godini nakon preoblikovanja naplati izlaznu naknadu u visini od 10% vrijednosti pojedina─Źne isplate.

(13) Obra─Źun izlazne naknade iz stava 12. ovog ─Źlana mo┼że se izvr┼íiti u novcu, odnosno hartijama od vrijednosti u zavisnosti od na─Źina isplate udjela.

(14) Dru┼ítvo za upravljanje du┼żno je da, u roku od 15 dana od dana dobijanja rje┼íenja iz stava 8. ovog ─Źlana, uvrsti udjele otvorenih fondova nastalih preoblikovanjem u skladu sa odredbama ovog ─Źlana na berzu ili drugo ure─Ĺeno javno tr┼żi┼íte.

(15) Udjeli iz stava 14. ovog ─Źlana obavezno su uvr┼íteni na berzu ili drugo ure─Ĺeno javno tr┼żi┼íte najmanje dvije godine.

(16) Na preoblikovanje zatvorenog investicionog fonda iz stava 1. ovog ─Źlana u otvoreni investicioni fond na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuje ─Źlan 180b. ovog zakona, ako ovim ─Źlanom nije druga─Źije propisano.

(17) Izuzetno od ─Źlana 159. stav 5. ovog zakona, dru┼ítvo za upravljanje ─çe za otvoreni investicioni fond, koji je nastao preoblikovanjem u skladu sa odredbama ovog ─Źlana, u prvoj i drugoj godini nakon preoblikovanja vr┼íiti otkupe udjela najmanje jednom godi┼ínje, po cijeni na posljednji dan perioda u kojem je primljen zahtjev za otkup.

(18) Komisija donosi akt kojim propisuje sadr┼żaj plana aktivnosti iz stava 2. ovog ─Źlana, rokove i izvje┼ítavanje Komisije o sprovo─Ĺenju plana, te na─Źin i rokove obavje┼ítavanja akcionara o aktivnostima u procesu preoblikovanja.

─îlan 243─Ĺ

(1) Postoje─ça i budu─ça potra┼żivanja zatvorenog investicionog fonda iz ─Źlana 243d. ovog zakona, koja su nastala ili mogu nastati po osnovu ulaganja vau─Źera u privredna dru┼ítva na podru─Źju Republike Srpske i Br─Źko Distrikta BiH, zahtjeva za isplatu nesaglasnih akcionara, raspodjele ste─Źajne i likvidacione imovine emitenata iz portfelja fonda i druga sporna ulaganja, prenose se nakon transformacije na otvoreni investicioni fond i posebno se evidentiraju i procjenjuju.

(2) Sredstva napla─çena po osnovu potra┼żivanja iz stava 1. ovog ─Źlana ─Źine imovinu otvorenog investicionog fonda.

─îlan 244

(1) Komisija mora u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propise na osnovu ovog zakona.

(2)┬áU roku od ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona Komisija je du┼żna donijeti pravilnik o sadr┼żaju i na─Źinu vo─Ĺenja registra fondova te je u daljem roku od ┼íest mjeseci du┼żna da preduzme i sprovede sve tehni─Źke i druge radnje potrebne u cilju uspostavljanja, otpo─Źinjanja s radom i redovnog vo─Ĺenja registra fondova.

(3)┬áPravilnik o sadr┼żaju i na─Źinu vo─Ĺenja registra fondova Komisija je du┼żna objaviti u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

─îlan 244a

Komisija ─çe donijeti akte propisane ovim zakonom i uskladiti postoje─çe u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 244b

(1) Komisija ─çe uskladiti postoje─çe podzakonske propise u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Do dono┼íenja propisa iz stava 1. ovog ─Źlana primjenjuju se podzakonski propisi koji su va┼żili na dan stupanja na snagu ovog zakona, a koji sa njim nisu u suprotnosti.

─îlan 244v

Dru┼ítva za upravljanje du┼żna su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

─îlan 244g

(1) Komisija ─çe odgovaraju─çe propise za primjenu ovog zakona donijeti u roku od 120 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

(2) Do dono┼íenja propisa iz stava 1. ovog ─Źlana primjenjuju se podzakonski propisi koji su va┼żili na dan stupanja na snagu ovog zakona, a koji sa njim nisu u suprotnosti.

─îlan 244d

(1) Dru┼ítva za upravljanje du┼żna su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od 120 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, dru┼ítva za upravljanje du┼żna su da usklade svoje poslovanje sa ─Źlanom 11. ovog zakona (kojim je brisan stav 3. ─Źlana 101. Zakona) u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu.

─îlan 245

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija