Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

AP

 

Zakon o tr┼żištu hartija od vrijednosti Republike Srpske


("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 92/2006, 34/2009, 8/2012 - odluka US, 30/2012, 59/2013, 86/2013 - odluka US, 108/2013 i 4/2017)

 

 

 

I - OSNOVNE ODREDBE

─îlan 1

Ovim zakonom ure─Ĺuju se:

a) emisija hartija od vrijednosti,

b) poslovi sa hartijama od vrijednosti i osnivanje i poslovanje ovlaš─çenih u─Źesnika na tr┼żištu hartija od vrijednosti,

v) osnivanje i poslovanje berze i drugih ure─Ĺenih javnih tr┼żišta,

g) osnivanje i poslovanje Centralnog registra hartija od vrijednosti,

d) zaštita interesa titulara prava iz hartija od vrijednosti i investitora na tr┼żištu hartija od vrijednosti,

─Ĺ) javnost rada u trgovanju hartijama od vrijednosti,

e) organizacija i nadle┼żnost Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija),

┼ż) druga pitanja od zna─Źaja za uspješno funkcionisanje tr┼żišta hartija od vrijednosti.

─îlan 2

Pojedini pojmovi koriš─çeni u ovom zakonu imaju sljede─çe zna─Źenje:

"Emitent" je lice koje emituje hartije od vrijednosti u cilju prikupljanja sredstava i koje prema vlasnicima hartija od vrijednosti ima obaveze nazna─Źene u hartiji od vrijednosti.

"Vlasnik" je lice koje ima vlasništvo na hartiji od vrijednosti po osnovu vlasni─Źkog prava (vlasnik) ili po osnovu ugovora (nominovani vlasnik).

"Hartija od vrijednosti" je prenosiva isprava u nematerijalizovanom obliku - elektronskom zapisu, emitovana u seriji na osnovu koje vlasnici ostvaruju prava prema emitentu u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji.

"Hartije od vrijednosti emitovane javnom ponudom"su hartije od vrijednosti emitovane na osnovu odredbi ovog zakona, kao i akcije iz postupka privatizacije dr┼żavnog kapitala u preduze─çima i bankama emitovane u skladu sa Zakonom o privatizaciji dr┼żavnog kapitala u preduze─çima ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 54/05 - Pre─Źiš─çeni tekst i 109/05) i Zakonom o privatizaciji dr┼żavnog kapitala u bankama ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 24/98, 5/99, 18/99 i 70/01). Javno emitovanim hartijama od vrijednosti smatraju se i hartije od vrijednosti koje emituju banke i osiguravaju─ça društva.

"Emisija hartija od vrijednosti" je skup radnji koje emitent preduzima u svrhu prikupljanja sredstava prodajom hartija od vrijednosti prvim vlasnicima, uz obavezu da svakom od njih ispuni obavezu sadr┼żanu u hartiji od vrijednosti.

"Emisija hartija od vrijednosti javnom ponudom" je emisija u kojoj se upis i uplata hartija od vrijednosti vrši na osnovu javnog poziva neodre─Ĺenom broju lica.

"Investitor" je doma─çe ili strano lice koje investira u hartije od vrijednosti.

"Trgovina hartijama od vrijednosti" je prenos prava vlasništva na hartijama od vrijednosti na osnovu zaklju─Źenog posla kupoprodaje, razmjene, poklona, pozajmljivanja i drugih pravnih poslova u skladu sa ovim zakonom.

"Povlaš─çena informacija" je svaka informacija koja nije dostupna javnosti, a zna─Źajna je za utvr─Ĺivanje cijene hartija od vrijednosti.

"Manipulacija na tr┼żištu hartija od vrijednosti" je stvaranje privida aktivne trgovine na tr┼żištu hartija od vrijednosti putem kupovine, odnosno prodaje ili koriš─çenjem drugih sredstava u svrhu pove─çanja, odnosno smanjenja, podrške ili destabilizacije njihove tr┼żišne vrijednosti.

"Ovlaš─çeni u─Źesnik na tr┼żištu hartija od vrijednosti" (u daljem tekstu: ovlaš─çeni u─Źesnik) je pravno ili fizi─Źko lice koje za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti ima dozvolu Komisije.

"Berzanski posrednik" je brokersko-dilersko društvo ili banka koja ima dozvolu Komisije za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u skladu sa ovim zakonom.

"Broker" je fizi─Źko lice ovlaš─çeno za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti, koje posluju u svojstvu zaposlenog kod berzanskog posrednika.

"Investicioni savjetnik" je fizi─Źko lice koje savjetuje pri investiranju u hartije od vrijednosti, pri njihovoj kupovini ili prodaji i ostvarivanju prava i koje posluje u svojstvu zaposlenog kod berzanskog posrednika ili drugog ovlaš─çenog u─Źesnika na tr┼żištu hartija od vrijednosti.

"Investicioni menad┼żer" je fizi─Źko lice koje na osnovu pismenog ugovora sa klijentom preuzima na upravljanje portfelj hartija od vrijednosti u cjelini ili djelimi─Źno i koje posluje u svojstvu zaposlenog kod berzanskog posrednika ili drugog ovlaš─çenog u─Źesnika na tr┼żištu hartija od vrijednosti.

"Kastodi banka" u smislu ovog zakona je banka koja ima dozvolu Komisije za obavljanje poslova vo─Ĺenja ra─Źuna hartija od vrijednosti za ra─Źun klijenata i postupanja po nalogu klijenata i koja obavlja druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

"Strukovno udru┼żenje" je profesionalna organizacija ovlaš─çenih u─Źesnika na tr┼żištu hartija od vrijednosti i drugih lica koja obavljaju poslove sa hartijama od vrijednosti i koja djeluje u skladu sa zakonom i sopstvenim pravilima.

"Berza" je pravno lice koje obavlja poslove organizovanja trgovine hartijama od vrijednosti i finansijskim derivatima, kao i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i koje za obavljanje tih poslova ima dozvolu Komisije.

"Centralni registar hartija od vrijednosti" (u daljem tekstu: Registar) je pravno lice koje obavlja poslove jedinstvene evidencije o hartijama od vrijednosti i vlasnicima hartija od vrijednosti, o pravima iz hartija od vrijednosti, o pravima tre─çih lica na hartijama od vrijednosti, poslove obra─Źuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti i nov─Źanih obaveza i potra┼żivanja nastalih po osnovu poslova sa hartijama od vrijednosti, kao i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

 "Javno društvo" u smislu ovog zakona je privredno društvo koje je kao emitent hartija od vrijednosti uspješno izvršilo najmanje jednu javnu ponudu hartija od vrijednosti i kojem je Komisija odobrila prospekt za emisiju hartija od vrijednosti, odnosno prospekt za uvrštenje hartija od vrijednosti na berzu, odnosno drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište.

"Kvalifikovano u─Źeš─çe" u smislu ovog zakona je svako posredno ili ne posredno u─Źeš─çe u brokersko-dilerskom društvu, berzi ili Registru, koje predstavlja 10% ili više udjela u osnovnom kapitalu ili glasa─Źkim pravima, ili koje omogu─çava ostvarivanje zna─Źajnog uticaja na upravljanje brokersko-dilerskim društvom, berzom ili Registrom.

"Povezana lica" u smislu ovog zakona su fizi─Źka i pravna lica koja su me─Ĺusobno povezana vlasništvom na kapitalu ili upravljanjem kapitalom ili na drugi na─Źin radi postizanja zajedni─Źkih poslovnih ciljeva, tako da poslovanje i rezultati poslovanja jednog lica mogu bitno uticati na poslovanje, odnosno rezultate poslovanja drugog lica.

Povezanim licima smatraju se i lica koja su me─Ĺusobno povezana:

a) kao ─Źlanovi porodice, a ─Źlanovima porodice smatraju se:

1) supru┼żnik, roditelji, djeca, brat ili sestra tog supru┼żnika,

2) roditelji, brat, sestra, unuk ili supru┼żnik bilo koga od ovih lica,

3) krvni srodnik u pravoj liniji i u pobo─Źnoj liniji do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, hranilac i hranjenik, srodnik po tazbini zaklju─Źno sa prvim stepenom,

4) druga lica koja sa tim licem ┼żive u zajedni─Źkom doma─çinstvu;

b) tako da jedno lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima u skladu sa ovom alinejom zajedno, posredno ili neposredno, u─Źestvuju u drugom licu;

v) tako da u oba lica u─Źeš─çe ima isto lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima u skladu sa ovom alinejom i

g) na na─Źin propisan za povezana lica zakonom kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih društava.

II - HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

1. Pojam, vrste i obavezni elementi hartija od vrijednosti

─îlan 3

(1) Hartije od vrijednosti u smislu ovog zakona su:

a) hartije od vrijednosti u u┼żem smislu,

b) instrumenti tr┼żišta novca i

v) finansijski derivati.

(2) Hartije od vrijednosti glase na ime.

(3) Hartije od vrijednosti emitovane u seriji su hartije od vrijednosti istog emitenta, emitovane istovremeno i koje daju ista prava njihovim vlasnicima, odnosno iz kojih za emitenta proizlaze iste obaveze.

(4) Hartije od vrijednosti iste vrste koje daju ista prava njihovim vlasnicima, odnosno iz kojih za emitenta proizlaze iste obaveze su, bez obzira na to da li su emitovane istovremeno, hartije od vrijednosti iste klase.

(5) Hartije od vrijednosti iste vrste i klase imaj u jednaku nominalnu vrijednost.

(6) Prema roku dospije─ça hartije od vrijednosti mogu biti:

a) kratkoro─Źne, ako im je rok dospije─ça do godinu dana i

b) dugoro─Źne, ako im je rok dospije─ça preko godinu dana.

(7) Vrstu i klasu hartija od vrijednosti, prava i ograni─Źenja prava sadr┼żana u hartijama od vrijednosti i druge osobine koje imaju emitovane hartije od vrijednosti odre─Ĺuje emitent u odluci o emisiji hartija od vrijednosti, u skladu sa me─Ĺunarodnim standardima koje odredi Komisija.

─îlan 4

Hartije od vrijednosti u u┼żem smislu su:

a) vlasni─Źke hartije od vrijednosti,

b) du┼żni─Źke hartije od vrijednosti, osim instrumenata tr┼żišta novca i

v) prava na sticanje.

─îlan 4a

(1) Vlasni─Źke hartije od vrijednosti su akcije koje emituje akcionarsko društvo u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih društava i koje predstavljaju svojinu na dijelu osnovnog kapitala akcionarskog društva.

(2) Prema sadr┼żini prava, akcije mogu biti:

a) obi─Źne (redovne) akcije koje sadr┼że pravo glasa, pravo na isplatu dividende, pravo u─Źeš─ça u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji društva, a nakon isplate povjerilaca i vlasnika povlaš─çenih akcija i druga prava utvr─Ĺena zakonom kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih društava i odlukom o emisiji,

b) povlaš─çene (prioritetne) akcije koje sadr┼że pravo prvenstva na isplatu dividende u odnosu na obi─Źne akcije, pravo u─Źeš─ça u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji društva, nakon isplate povjerilaca, a prije isplate vlasnika obi─Źnih akcija i druga prava utvr─Ĺena zakonom kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih društava i odlukom o emisiji i

v) druge vlasni─Źke hartije od vrijednosti koje u skladu sa odgovaraju─çim me─Ĺunarodnim standardom odredi Komisija.

(3) Udjeli otvorenih investicionih fondova ne smatraju se hartijama od vrijednosti u smislu ovog zakona.

─îlan 4b

(1) Du┼żni─Źke hartije od vrijednosti sadr┼że pravo na naplatu nominalne vrijednosti ili nominalne vrijednosti sa kamatom, kao i druga prava, odnosno njima se potvr─Ĺuje dug emitenta prema vlasniku pod uslovima utvr─Ĺenim zakonom i odlukom o emisiji.

(2) Du┼żni─Źke hartije od vrijednosti u smislu ovog zakona su:

a) obveznice - kamatne ili diskontne, a to su hartije od vrijednosti kojima se emitent obavezuje na isplatu ugovorenog iznosa novca i na otplatu glavnice duga, odnosno koje sadr┼że pravo na naplatu nominalne vrijednosti ili nominalne vrijednosti sa kamatom,

b) zamjenjive obveznice, a to su obveznice koje se mogu zamijeniti za druge hartije od vrijednosti,

v) obveznice sa priklju─Źenim varantima, a to su obveznice koje se emituju sa jednim ili više varanata, koje sadr┼że pravo da se po nazna─Źenoj cijeni kupe odre─Ĺene hartije od vrijednosti, naj─Źeš─çe obi─Źne akcije emitenta obveznica sa varantom i

g) druge du┼żni─Źke hartije od vrijednosti koje u skladu sa odgovaraju─çim me─Ĺunarodnim standardom odredi Komisija.

─îlan 4v

(1) Prava na sticanje u smislu ovog zakona su hartije od vrijednosti koje sadr┼że pravo na sticanje hartija od vrijednosti ili druge imovine po unaprijed utvr─Ĺenim uslovima.

(2) Prava na sticanje iz stava 1. ovog ─Źlana su:

a) prava bonusa, koja sadr┼że pravo da se bez naknade sti─Źu hartije od vrijednosti u okviru novih emisija,

b) prava upisa, koja sadr┼że pravo na upis hartija od vrijednosti u okviru novih emisija po cijeni koja je, po pravilu, ni┼ża od preovla─Ĺuju─çe tr┼żišne cijene,

v) varanti, koji sadr┼że pravo na sticanje odre─Ĺenog broja hartija od vrijednosti odre─Ĺene vrste i klase, na odre─Ĺeni dan, odnosno u odre─Ĺenom periodu, po odre─Ĺenoj ili odredivoj cijeni i

g) druga prava koja u skladu sa odgovaraju─çim me─Ĺunarodnim standardom odredi Komisija.

─îlan 4g

(1) Instrumenti tr┼żišta novca su hartije od vrijednosti koje su prilikom emitovanja ozna─Źene kao kratkoro─Źne du┼żni─Źke hartije od vrijednosti.

(2) Instrumenti tr┼żišta novca u smislu ovog zakona su:

a) trezorski zapisi, koje emituje Republika Srpska,

b) blagajni─Źki zapisi, koje emituje banka ili druga finansijska organizacija,

v) komercijalni zapisi, koje emituje drugo pravno lice,

g) certifikati o depozitu, koje emituje banka ili druga finansijska organizacija i kod kojih se emitent obavezuje da ─çe vlasniku u odre─Ĺenom roku isplatiti iznos deponovanih sredstava sa pripadaju─çom kamatom i

d) drugi instrumenti tr┼żišta novca koje u skladu sa odgovaraju─çim me─Ĺunarodnim standardom odredi Komisija.

─îlan 4d

(1) Finansijski derivati su izvedeni finansijski instrumenti ─Źija vrijednost zavisi od cijene predmeta ugovora, ─Źiji su vrsta, broj, kvalitet i druge osobine standardizovani.

(2) Finansijski derivati u smislu ovog zakona su:

a) opcije,

b) fju─Źersi i

v) drugi finansijski instrumenti koje u skladu sa odgovaraju─çim me─Ĺunarodnim standardom odredi Komisija.

─îlan 4─Ĺ

(1) Opcije su ugovori koji sadr┼że pravo na kupovinu ili prodaju sredstava, odnosno aktive navedene u ugovoru po unaprijed utvr─Ĺenim uslovima na odre─Ĺeni dan ili u odre─Ĺenom roku.

(2) Opcije u smislu ovog zakona su:

a) kupovna opcija, tj. ugovor koji kupcu (vlasniku kupovne opcije) daje pravo, ali ne i obavezu da kupi odre─Ĺena sredstva, odnosno aktivu po unaprijed utvr─Ĺenoj fiksnoj cijeni ili cijeni koja se mo┼że dobiti koriš─çenjem dogovorene formule, na odre─Ĺeni dan ili u odre─Ĺenom roku, a prodavac kupovne opcije ima obavezu da prenese sredstva, odnosno aktivu navedenu u ugovoru ukoliko kupac ┼żeli da aktivira ovu opciju,

b) prodajna opcija, tj. ugovor koji kupcu (vlasniku prodajne opcije) daje pravo, ali ne i obavezu, da proda odre─Ĺena sredstva, odnosno aktivu po unaprijed utvr─Ĺenoj fiksnoj cijeni ili cijeni koja se mo┼że dobiti koriš─çenjem dogovorene formule, na odre─Ĺeni dan ili u odre─Ĺenom roku, a prodavac prodajne opcije ima obavezu da kupi sredstva, odnosno aktivu navedenu u ugovoru ukoliko kupac ┼żeli da aktivira ovu opciju i

v) druge opcije koje u skladu sa odgovaraju─çim me─Ĺunarodnim standardom odredi Komisija.

─îlan 4e

(1) Fju─Źersi su ugovori koji obavezuju kupca da primi, a prodavca da prenese odre─Ĺena sredstva, odnosno aktivu po unaprijed utvr─Ĺenoj cijeni na odre─Ĺeni dan.

(2) Fju─Źersi u smislu ovog zakona su:

a) finansijski fju─Źersi, koji predstavljaju terminske ugovore zasnovane na finansijskim instrumentima kao predmetu ugovora i

b) robni fju─Źersi, koji predstavljaju terminske ugovore zasnovane na robi kao predmetu ugovora.

─îlan 5

(1) Obavezni elementi hartije od vrijednosti su:

a) naziv vrste hartije od vrijednosti,

b) oznaka vrste i klase hartije od vrijednosti i pojedina─Źna prava iz te hartije od vrijednosti - CFI kod (engl. Classification of Financial Instruments code),

v) broj i oznaka hartije od vrijednosti u Registru,

g) me─Ĺunarodni jedinstveni identifikacioni broj hartija od vrijednosti - ISIN broj (engl. International Sedurity Identification Number),

d) naziv, sjedište i mati─Źni broj emitenta hartije od vrijednosti, njegova oznaka i registarski broj u registru emitenata kod Komisije,

─Ĺ) nominalna vrijednost,

e) podaci o vlasniku hartije od vrijednosti: naziv, sjedište i mati─Źni broj pravnog lica ili ime i prezime, adresa i jedinstveni mati─Źni broj fizi─Źkog lica, odnosno odgovaraju─çi identifikacioni broj za strana pravna i fizi─Źka lica,

┼ż) obaveze emitenta i prava vlasnika hartije od vrijednosti i na─Źin njihovog ostvarivanja i

z) drugi elementi odre─Ĺeni posebnim zakonom ili propisom Komisije.

(2) Oznaka vrste i klase hartija od vrijednosti i pojedina─Źna prava iz tih hartija od vrijednosti (CFI kod) i me─Ĺunarodni jedinstveni identifikacioni broj hartija od vrijednosti (ISIN broj) utvr─Ĺuju se u skladu sa odgovaraju─çim me─Ĺunarodnim standardima putem Registra.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog ─Źlana, u vanrednim okolnostima u kojima nije dodijeljen me─Ĺunarodno priznat ISIN broj, ovaj broj ne smatra se obaveznim elementom, utvr─Ĺuje se druga oznaka, o ─Źemu Registar izdaje potvrdu.

2. Emitent hartija od vrijednosti

─îlan 6

Emitent hartije od vrijednosti mo┼że biti Republika Srpska, grad, opština, investicioni fond, fond socijalne zaštite u Republici Srpskoj, drugi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini u skladu sa posebnim propisima i svako drugo pravno lice sa sjedištem u Republici Srpskoj, kao i pravno lice sa sjedištem izvan Republike Srpske sa ─Źijim institucijama nadle┼żnim za kontrolu tr┼żišta hartija od vrijednosti Komisija ima zaklju─Źen ugovor kojim se ure─Ĺuje saradnja nadle┼żnih organa za kontrolu tr┼żišta.

─îlan 7

(1) Komisija vodi registar emitenata hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: registar emitenata), u koji upisuje podatke o emitentu i emisiji.

(2) Registar emitenata je evidencija o opštim podacima o emitentu, osnovnim podacima o emitovanim hartijama od vrijednosti, osnovnom kapitalu emitenta, organima emitenta i drugim podacima odre─Ĺenim propisom Komisije.

(3) Emitenti hartija od vrijednosti du┼żni su da podnesu prijavu za upis podataka iz stava 2. ovog ─Źlana u roku od sedam dana od dana sticanja uslova za upis u skladu sa odredbama ovog zakona i propisima Komisije.

(4) Izuzetno od stava 3. ovog ─Źlana, entiteti, Br─Źko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Br─Źko Distrikt) i Bosna i Hercegovina nisu obavezni podnositi prijavu za upis podataka u registar emitenata.

─îlan 8

(1) Registracija, ─Źuvanje podataka i prenos hartija od vrijednosti vrši se elektronski na ra─Źunima emitenata, ra─Źunima vlasnika i drugim ra─Źunima kod Registra u skladu sa ovim zakonom i aktima Registra.

(2) Emitent je du┼żan da Registru podnese zahtjev za registraciju hartija od vrijednosti, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o upisu u registar emitenata kod Komisije, u skladu sa odredbama ovog zakona.

3. Sticanje, prenos, ograni─Źenja prava i prava tre─çih lica na hartijama od vrijednosti

─îlan 9

(1) Pravni osnov za sticanje i prenos prava iz hartije od vrijednosti je pravni posao koji ima za cilj sticanje i prenos vlasništva, akt suda ili drugog nadle┼żnog organa.

(2) Pravni osnov za ograni─Źenje prava iz hartija od vrijednosti je odluka o emisiji, pravni posao, akt suda ili drugog nadle┼żnog organa.

(3) Prava i obaveze iz hartija od vrijednosti sti─Źu se, prenose i ograni─Źavaju njihovim upisom na ra─Źune vlasnika u Registru.

(4) Izuzetno od stava 3. ovog ─Źlana, lice koje je steklo hartije od vrijednosti na osnovu posla kupovine hartija od vrijednosti, zaklju─Źenog na berzi ili drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu, mo┼że dati nalog za prodaju ste─Źenih hartija od vrijednosti i prije nego što u Registru bude izvršen prenos prava svojine na sticaoca.

─îlan 10

(1) Na hartijama od vrijednosti tre─ça lica mogu ste─çi zalo┼żno pravo i pravo plodou┼żivanja.

(2) Zalo┼żno pravo na hartijama od vrijednosti sti─Źe se upisom u Registar na osnovu pravnog posla izme─Ĺu vlasnika i tre─çeg lica, jednostrane izjave volje vlasnika, sudske odluke ili na osnovu zakona.

(3) Pravo plodou┼żivanja na hartijama od vrijednosti sti─Źe se upisom u Registar na osnovu pravnog posla izme─Ĺu vlasnika i tre─çeg lica ili jednostrane izjave volje vlasnika.

III - EMISIJA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

─îlan 11

(1) Kada emituje hartije od vrijednosti javnom ponudom u Republici Srpskoj, odnosno kada hartije od vrijednosti uvrštava na berzu, odnosno drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište, emitent je du┼żan da objavi prospekt.

(2) U slu─Źaju javne ponude emitent mo┼że da objavi i preliminarni prospekt s ciljem ispitivanja interesa investitora za predmetnu emisiju.

(3) Prospekt iz stava 1. ovog ─Źlana i preliminarni prospekt obavezno sadr┼że cjelovitu, ta─Źnu i objektivnu informaciju o imovini i obavezama, gubitku ili dobitku, finansijskom polo┼żaju i perspektivama emitenta, svrsi prikupljanja sredstava, faktorima rizika, te o pravima koja da ju hartije od vrijednosti na koje se odnosi prospekt, na osnovu koje potencijalni investitor mo┼że objektivno procijeniti rizike investiranja i donijeti odluku o investiranju.

(4) Preliminarni prospekt i prospekt objavljuju se nakon što ih odobri Komisija.

(5) Za istinitost, ta─Źnost i potpunost podataka objavljenih u preliminarnom prospektu odgovorni su emitent, ovlaš─çena lica emitenta i revizor.

(6) Za štetu koja je nastala zbog neistinitih, neta─Źnih i nepotpunih podataka u preliminarnom prospektu solidarno su odgovorna lica iz stava 5. ovog ─Źlana.

(7) Komisija ne odgovara za istinitost, ta─Źnost i potpunost podataka iz stava 5. ovog ─Źlana.

(8) Komisija donosi akt kojim propisuje sadr┼żaj i formu preliminarnog prospekta, te na─Źin objavljivanja preliminarnog prospekta i oglasa u vezi sa preliminarnim prospektom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 12

(1) Uplata hartija od vrijednosti emitovanih u skladu sa odredbama ovog zakona vrši se isklju─Źivo u novcu.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, akcije koje se emituju u postupku osnivanja otvorenog akcionarskog društva mogu se pla─çati nenov─Źanim ulozima.

─îlan 12a

Kvalifikovanim investitorima u smislu ovog zakona smatra ju se:

a) pravna lica koja posjeduju odobrenje za rad izdato od nadle┼żnog organa, odnosno koja su subjekat nadzora na finansijskom tr┼żištu, a to su:

1) banke,

2) osiguravaju─ça društva,

3) brokersko-dilerska društva,

4) investicioni fondovi i društva za upravljanje investicionim fondovima,

5) penzijski fondovi i društva za upravljanje penzijskim fondovima,

b) lica koja trguju robom i derivatima na robu na produktnoj berzi;

6) finansijske organizacije osnovane posebnim zakonom radi upravljanja imovinom koja je direktno ili indirektno u svojini Republike Srpske;

v) entiteti, Br─Źko Distrikt, Bosna i Hercegovina, jedinice lokalne samouprave, druge dr┼żave ili nacionalna i regionalna tijela, Centralna banka Bosne i Hercegovine i centralne banke drugih dr┼żava, me─Ĺunarodne i nadnacionalne institucije kao što su: Me─Ĺunarodni monetarni fond, Evropska centralna banka, Evropska investiciona banka i druge sli─Źne me─Ĺunarodne organizacije;

g) pravna lica koja, prema posljednjem godišnjem finansijskom izvještaju ili konsolidovanom izvještaju, ispunjavaju najmanje dva od sljede─çih uslova:

1) imaju prosje─Źan broj zaposlenih u toku poslovne godine najmanje 250,

2) ukupna aktiva u bilansu iznosi najmanje 43.000.000 KM,

3) ukupan godišnji prihod iznosi najmanje 50.000.000 KM;

d) fizi─Źka lica, sa prebivalištem u Republici Srpskoj, kojima je Komisija, na njihov zahtjev odobrila status kvalifikovanog investitora, a fizi─Źkim licima koja nemaju prebivalište u Republici Srpskoj priznaje se ovaj status primjenom na─Źela reciprociteta na osnovu odobrenja odgovaraju─çeg nadle┼żnog tijela tog tr┼żišta hartija od vrijednosti i

─Ĺ) mala i srednja preduze─ça, sa sjedištem u Republici Srpskoj, kojima je Komisija, na njihov zahtjev odobrila status kvalifikovanog investitora, a malim i srednjim preduze─çima koja nemaju sjedište u Republici Srpskoj priznaje se ovaj status primjenom na─Źela reciprociteta na osnovu odobrenja odgovaraju─çeg nadle┼żnog tijela tog tr┼żišta hartija od vrijednosti.

─îlan 12b

Komisija odobrava fizi─Źkom licu, na njegov zahtjev, status kvalifikovanog investitora i upis u registar kvalifikovanih investitora ako utvrdi da ispunjava najmanje dva od sljede─çih uslova:

a) da je obavilo više poslova na tr┼żištu hartija od vrijednosti, sa prosje─Źnom u─Źestaloš─çu od najmanje deset poslova po tromjese─Źju, u posljednjoj godini,

b) da je vrijednost njegovog portfelja ve─ça od milion konvertibilnih maraka i

v) da je najmanje godinu dana radilo ili radi u finansijskom sektoru, i to na radnom mjestu koje zahtijeva posebno znanje u vezi sa ulaganjem u hartije od vrijednosti.

─îlan 12v

Komisija odobrava malom i srednjem preduze─çu, na njegov zahtjev, status kvalifikovanog investitora i upis u registar kvalifikovanih investitora, ako utvrdi da prema zakonu kojim se ure─Ĺuje podsticanje razvoja malih i srednjih preduze─ça ispunjava uslove za status takvog preduze─ça.

─îlan 12g

(1) Komisija vodi registar kvalifikovanih investitora u Republici Srpskoj.

(2) Komisija provjerava da li pravna i fizi─Źka lica ispunjavaju uslove za priznavanje statusa kvalifikovanog investitora i upis u registar kvalifikovanih investitora, te donosi odluku o upisu u registar kvalifikovanih investitora, kao i odluku o brisanju iz registra kvalifikovanih investitora.

(3) U registar kvalifikovanih investitora upisuju se:

a) mala i srednja preduze─ça sa sjedištem u Republici Srpskoj, kojima je priznat status kvalifikovanog investitora i

b) fizi─Źka lica sa prebivalištem u Republici Srpskoj, kojima je priznat status kvalifikovanog investitora.

(4) Mala i srednja preduze─ça koja ispunjavaju uslove odre─Ĺene zakonom kojim se ure─Ĺuje podsticanje razvoja malih i srednjih preduze─ça, te fizi─Źka lica koja ispunjavaju uslove odre─Ĺene ovim zakonom, sti─Źu status kvalifikovanog investitora upisom u registar kvalifikovanih investitora.

(5) Registar kvalifikovanih investitora obavezno sadr┼żi podatke kojima se nedvosmisleno mo┼że identifikovati lice, a najmanje ime i prezime fizi─Źkog lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica.

(6) Lice upisano u registar kvalifikovanih investitora mo┼że da zahtijeva od Komisije bezuslovno brisanje iz registra kvalifikovanih investitora.

─îlan 12d

(1) Komisija licu upisanom u registar kvalifikovanih investitora, na njegov zahtjev, izdaje pisanu potvrdu o statusu.

(2) Komisija svakom emitentu omogu─çava pristup podacima o licima upisanim u registar kvalifikovanih investitora te, na zahtjev emitenta, izdaje i potvrdu o ovom statusu za lica upisana u taj registar.

(3) Komisija donosi akt kojim propisuje na─Źin vo─Ĺenja registra kvalifikovanih investitora, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

1. Emisija javnom ponudom

─îlan 13

Postupak emisije hartija od vrijednosti javnom ponudom obuhvata:

a) izradu prospekta,

b) donošenje odluke o emisiji,

v) zaklju─Źivanje ugovora izme─Ĺu emitenta i banke u svrhu otvaranja privremenog ra─Źuna za deponovanje uplata po osnovu kupovine hartija od vrijednosti,

g) podnošenje zahtjeva Komisiji radi odobrenja prospekta,

d) donošenje rješenja po zahtjevu emitenta,

─Ĺ) objavljivanje prospekta i javnog poziva za upis i uplatu hartija od vrijednosti,

e) upis i uplatu hartija od vrijednosti,

┼ż) utvr─Ĺivanje i objavljivanje rezultata emisije,

z) upis emisije u registar emitenata kod Komisije i upis hartija od vrijednosti na ra─Źune kod Registra.

1.1. Prospekt

─îlan 14

(1) Prospekt obavezno sadr┼żi:

a) podatke o emitentu,

b) podatke o hartiji od vrijednosti koja je predmet emisije,

v) podatke o poslovanju emitenta,

g) podatke o mjestu, na─Źinu, roku i vremenu upisa i uplate haratija od vrijednosti,

d) izjavu o investiranju,

─Ĺ) podatke o odgovornim licima emitenta,

e) podatke o garantu emisije,

┼ż) izjavu odgovornih lica emitenta i

z) podatke i potpis agenta emisije, ako je anga┼żovan.

(2) Preliminarni prospekt sadr┼żi iste elemente kao i prospekt, izuzev elemenata iz stava 1. ta─Źka g) ovog ─Źlana.

(3) Komisija donosi akt kojim razra─Ĺuje sadr┼żaj i formu prospekta, te na─Źin objavljivanja prospekta i oglasa u vezi sa prospektom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îl. 15-22

(brisano)

1.2. Odluka o emisiji

─îlan 23

(1) Odluka o emisiji hartija od vrijednosti obavezno sadr┼żi:

a) puni naziv i adresu emitenta,

b) oznaku i registarski broj emitenta u registru emitenata kod Komisije,

v) naziv organa koji je donio odluku,

g) datum donošenja odluke o emisiji,

d) ciljeve investiranja, na─Źin koriš─çenja sredstava koja ─çe se pribaviti emisijom i o─Źekivane efekte investiranja,

─Ĺ) vrstu emisije,

e) redni broj emisije, oznaku vrste i klase hartija od vrijednosti i pojedina─Źna prava iz hartija od vrijednosti - CFI kod,

┼ż) broj i nominalnu vrijednost hartija od vrijednosti kao i ukupnu vrijednost emisije;

z) dospije─çe, visinu kamate, na─Źin i rokove za isplatu glavnice i kamate (u slu─Źaju emisije du┼żni─Źkih hartija od vrijednosti),

i) ukupan broj i vrijednost do sada emitovanih hartija od vrijednosti iste klase i iznos registrovanog osnovnog kapitala,

j) prava i ograni─Źenja prava sadr┼żanih u hartiji od vrijednosti,

k) nosioce, rok i na─Źin koriš─çenja prava pre─Źe kupovine, ako se emisija vrši uz takvo pravo,

l) prodajnu cijenu ili na─Źin njenog utvr─Ĺivanja,

lj) kriterijum uspješnosti emisije,

m) vrijeme po─Źetka i završetka upisa i popis mjesta za upis i uplatu hartija od vrijednosti,

n) naznaku o zadr┼żanom pravu emitenta na odustajanje od javne ponude hartija od vrijednosti prije isteka utvr─Ĺenog roka za njihov upis i uplatu,

nj) ime, prezime i funkciju ovlaš─çenih lica emitenta za sprovo─Ĺenje emisije hartija od vrijednosti,

o) druge elemente u skladu sa propisom Komisije.

(2) Ugovor o sukcesivnom osnivanju akcionarskog društva predstavlja i odluku o prvoj emisiji akcija.

─îlan 24

(1) Odlukom o emisiji hartija od vrijednosti ne mo┼że se ograni─Źiti pravo kupovine hartija od vrijednosti bilo kojem licu, ako to pravo nije ograni─Źeno zakonom, niti se mo┼że davati prednost bilo kojem kupcu.

(2) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog ─Źlana, vlasnici akcija istog emitenta mogu imati pravo pre─Źe kupovine akcija nove emisije u skladu sa odredbama zakona.

─îlan 25

(1) Emisija hartija od vrijednosti Republike Srpske vrši se na osnovu posebnog zakona.

(2) Emisija hartija od vrijednosti od strane grada i drugih jedinica lokalne samouprave vrši se na osnovu odluke nadle┼żnog organa u skladu sa odredbama ovog i drugih zakona.

1.3. Ugovor izme─Ĺu emitenta i banke

─îlan 26

(1) Ugovorom o otvaranju privremenog ra─Źuna za deponovanje uplata po osnovu kupovine hartija od vrijednosti izme─Ĺu emitenta i banke regulišu se prava i obaveze ugovornih stranaka u vezi sa uplatom sredstava u postupku emisije hartija od vrijednosti.

(2) Bli┼że elemente ugovora iz stava 1. ovog ─Źlana propisuje Komisija.

1.4. Zahtjev emitenta

─îlan 27

(1) Emitent hartija od vrijednosti podnosi Komisiji zahtjev za odobrenje prospekta, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o emisiji.

(2) Zahtjev se podnosi na obrascu koji propiše Komisija.

(3) Uz zahtjev iz stava 1. ovog ─Źlana, dostavlja se:

a) prospekt,

b) odluka o emisiji,

v) statut,

g) rješenje suda o upisu emitenta u sudski registar, za emitente koji podlije┼żu obavezi upisa u sudski registar,

d) (brisano)

─Ĺ) ugovor izme─Ĺu emitenta i banke o otvaranju ra─Źuna za deponovanje uplata,

e) finansijski i revizorski izvještaji, u skladu sa pravilnikom Komisije,

┼ż) zapisnik sa sjednice nadle┼żnog organa na kojoj je donesena odluka o emisiji,

z) dokaz o uplati naknade za rješavanje zahtjeva za odobrenje prospekta.

(4) Osim priloga iz stava 3. ovog ─Źlana, Komisija mo┼że propisati obavezu dostavljanja i drugih dokumenata.

1.5. Ispravka dokumentacije

─îlan 28

(1) Ako uz zahtjev za odobrenje prospekta nije podnesena uredna ili potpuna dokumentacija u skladu sa ovim zakonom, Komisija ─çe emitentu dostaviti pismeni zaklju─Źak o nedostacima koje je emitent du┼żan da otkloni u odre─Ĺenom roku od dana prijema zaklju─Źka Komisije.

(2) U slu─Źaju nepostupanja emitenta u roku iz stava 1. ovog ─Źlana, Komisija ─çe zaklju─Źkom odbaciti zahtjev kao neuredan, nepotpun ili podnesen od neovlaš─çenog lica.

1.6. Donošenje rješenja po zahtjevu emitenta

─îlan 29

(1) Po zahtjevu emitenta za odobrenje prospekta Komisija donosi rješenje u roku od 30 dana od dana prijema urednog i potpunog zahtjeva.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog ─Źlana je kona─Źno.

─îlan 30

(1) Komisija odobrava prospekt ako je emitent podnio blagovremen, uredan i potpun zahtjev i ako sadr┼żi sve podatke i priloge propisane ovim zakonom i pravilnikom Komisije.

(2) Ako se u postupku rješavanja zahtjeva uka┼że potreba za dodatnim podacima ili dokumentima, Komisija ─çe zaklju─Źkom pozvati emitenta da, u odre─Ĺenom roku dostavi ih Komisiji sa potrebnim obrazlo┼żenjima.

(3) Izuzetno od odredbi stava 1. ovog ─Źlana, ako postoje va┼żne ─Źinjenice i okolnosti koje bi prema odredbama ovog zakona morale biti navedene u prospektu, ili je to opštepoznato, ili je Komisiji poznato, ili Komisija raspola┼że pouzdanim dokazima o tim ─Źinjenicama i okolnostima, Komisija ─çe zaklju─Źkom pozvati emitenta da u tom smislu dopuni prospekt.

(4) Nepostupanje po zaklju─Źku Komisije mo┼że biti osnov za odbijanje zahtjeva.

─îlan 31

(1) Komisija odbija zahtjev za odobrenje prospekta ako:

a) prospekt nije izra─Ĺen u skladu sa zakonom i propisi ma Komi si je,

b) je odluka o emisiji hartija od vrijednosti poništena ili stavljena van snage i

v) je podnosilac zahtjeva emitent koji ne postupa u skladu sa ovim zakonom i propisima Komisije o obavještavanju javnosti i objavljivanju informacija.

(2) U skladu sa propisanim kriterijumima, Komisija mo┼że da ograni─Źi obim emisije emitenta u odnosu na visinu osnovnog kapitala.

─îlan 32

(1) Izdavanjem rješenja o odobrenju prospekta Komisija potvr─Ĺuje da je emitent postupio u skladu sa odredbama ovog zakona i da prospekt sadr┼żi sve elemente utvr─Ĺene zakonom i propisom Komisije.

(2) Za istinitost, ta─Źnost i potpunost podataka objavljenih u prospektu odgovorni su emitent, ovlaš─çena lica emitenta i revizor.

(3) Za štetu koja je nastala zbog neistinitih, neta─Źnih i nepotpunih podataka u prospektu solidarno su odgovorna lica iz stava 2. ovog ─Źlana.

(4) Komisija ne odgovara za istinitost, ta─Źnost i potpunost podataka iz stava 3. ovog ─Źlana.

1.7. Objavljivanje prospekta i javnog poziva

─îlan 33

(1) Emitent je du┼żan da najmanje 15 dana prije po─Źetka upisa hartija od vrijednosti objavi javni poziv za upis i uplatu hartija od vrijednosti u formi oglasa u dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske. U oglasu je sadr┼żan tekst prospekta ili obavještenje gdje se prospekt mo┼że besplatno podi─çi ili naru─Źiti.

(2) Prospekt mora biti dostupan investitorima u sjedištu emitenta i na svim mjestima na kojima se obavlja upis hartija o vrijednosti.

(3) Emitent je du┼żan da prospekt i javni poziv za upis i uplatu hartija od vrijednosti objavi na internet stranicama berze ili drugog ure─Ĺenog javnog tr┼żišta, najmanje 15 dana prije po─Źetka upisa hartija od vrijednosti.

(4) Javni poziv se ne mo┼że objaviti prije prijema rješenja Komisije o odobrenju prospekta.

(5) Emitent je du┼żan da u roku od tri dana od dana objavljivanja dostavi Komisiji i banci dokaz da je javni poziv iz stava 1. ovog ─Źlana objavljen.

(6) Ako emitent ne objavi prospekt u propisanom roku, rješenje o odobrenju prospekta prestaje da va┼żi.

1.8. Izmjena uslova sadr┼żanih u prospektu

─îlan 34

(1) Za vrijeme trajanja javne ponude emitent ne smije mijenjati statut i druge akte kojima se odre─Ĺuju prava vlasnika hartija od vrijednosti opisana u prospektu.

(2) Ako u toku trajanja javne ponude nastanu nove okolnosti koje ukazuju da su podaci navedeni u prospektu neta─Źni ili neistiniti, ili se pojave nove informacije ─Źiji sadr┼żaj bi mogao uticati na donošenje odluke o kupovini, emitent je du┼żan da prekine javnu ponudu hartija od vrijednosti, da obavijesti Komisiju i javnost i da Komisiji bez odlaganja uputi zahtjev za odobrenje izmjene prospekta.

(3) Izmjene prospekta emitent je du┼żan da objavi u roku od tri radna dana od dana prijema rješenja Komisije na na─Źin koji je propisan za objavljivanje prospekta.

(4) Emitent je du┼żan da izmijenjeni prospekt dostavi svim licima koja su izvršila upis hartija od vrijednosti za vrijeme trajanja javne ponude zajedno sa informacijom da imaju pravo da otka┼żu upis.

(5) Svako lice koje je upisalo ili uplatilo hartije od vrijednosti na osnovu podataka iz prospekta prije njegove izmjene ima pravo da u roku od 15 dana od dana prijema izmjena prospekta otka┼że upis hartija od vrijednosti i zatra┼żi povrat upla─çenog iznosa zajedno sa kamatom na depozit koju je emitent na ta sredstva ostvario kod banke po zaklju─Źenom ugovoru.

(6) Emitent je du┼żan da izvrši povrat upla─çenog iznosa zajedno sa kamatom na depozit koju je emitent na ta sredstva ostvario kod banke po zaklju─Źenom ugovoru u roku od tri dana od prijema zahtjeva iz stava 5. ovog ─Źlana.

1.9. Promocija javne ponude

─îlan 35

(1) Emitent mo┼że da promoviše javnu ponudu hartija od vrijednosti.

(2) Promocija koja je povezana sa javnom ponudom hartija od vrijednosti mora da sadr┼żi informaciju o danu objavljivanja prospekta i mjestima gdje je prospekt dostupan investitorima.

(3) Informacije o javnoj ponudi moraju da budu cjelovite i da ne upu─çuju na pogrešne zaklju─Źke i da budu u saglasnosti sa prospektom.

(4) Emitent je du┼żan da dostavi Komisiji promotivni materijal tri dana prije objavljivanja ili distribucije.

1.10. Upis i uplata hartija od vrijednosti

─îlan 36

(1) Emitent je du┼żan da zapo─Źne postupak upisa i uplate hartija od vrijednosti u roku od 30 dana od dana prijema rješenja o odobravanju prospekta od strane Komisije.

(2) Komisija mo┼że poništiti rješenje za odobravanje prospekta ako:

a) naknadno sazna za informacije koje bi bile osnov za odbijanje zahtjeva da su bile poznate pri odlu─Źivanju o odobravanju prospekta,

b) se promijene okolnosti u mjeri da više nema osnova za odobrenje prospekta,

v) utvrdi da bilo koje povezano lice vrši promociju suprotno odredbama ovog zakona.

(3) U slu─Źaju iz stava 2. ovog ─Źlana emitent je du┼żan da prekine sve aktivnosti vezane za emisiju hartija od vrijednosti.

(4) U slu─Źaju iz stav 2. ovog ─Źlana, upis hartija od vrijednosti se poništava. Sve uplate koje je emitent primio za upisane hartije od vrijednosti, zajedno sa kamatom na depozite koju je emitent na ta sredstva ostvario kod banke po zaklju─Źenom ugovoru, vra─çaju se kupcima u roku od tri dana od dana prijema rješenja Komisije.

─îlan 37

(1) Upis hartija od vrijednosti u javnoj ponudi vrši se u prostorijama emitenta ili u prostorijama berzanskih posrednika koji za obavljanje ovih poslova imaju ugovor sa emitentom ili u prostorijama banke sa kojom je emitent zaklju─Źio ugovor o privremenom deponovanje uplata po osnovu kupovine hartija od vrijednosti.

(2) Emitent, banka sa kojom je emitent zaklju─Źio ugovor o privremenom deponovanju uplata na osnovu kupovine hartija od vrijednosti i berzanski posrednici du┼żni su da obezbijede da se upis hartija od vrijednosti vrši u skladu sa ovim zakonom, pravilnikom Komisije i prospektom.

(3) Za vrijeme upisa sve uplate za kupljene hartije od vrijednosti ─Źuvaju se na posebnom ra─Źunu kod banke. Ova sredstva emitent ne mo┼że koristiti dok javna ponuda ne bude uspješno završena u skladu sa ─Źlanom 39. stav 1. ovog zakona.

(4) Odredbe iz stava 3. ovog ─Źlana ne odnose se javnu ponudu du┼żni─Źkih hartija od vrijednosti koje emituju banke u skladu sa ─Źlanom 38. stav 2. i ─Źlanom 40. ovog zakona.

(5) Upla─çena sredstva za kupljene hartije od vrijednosti ne mogu biti predmet naplate potra┼żivanja povjerilaca emitenta prije uspješnog završetka javne ponude.

(6) U slu─Źaju da je podnesen prijedlog za pokretanje ste─Źajnog postupka ili je pokrenut ste─Źajni postupak, javna ponuda se prekida i izvršene uplate se vra─çaju u skladu sa ─Źlanom 39. stav 2. ovog zakona.

(7) Na─Źin i postupak upisa i uplate hartija od vrijednosti propisuje Komisija.

1.11. Rok za upis i uplatu hartija od vrijednosti

─îlan 38

(1) Upis i uplata hartija od vrijednosti u javnoj ponudi mo┼że trajati najdu┼że 90 dana od dana po─Źetka upisa i uplate hartija od vrijednosti.

(2) Izuzetno od odredbi iz stava 1. ovog ─Źlana javna ponuda du┼żni─Źkih hartija od vrijednosti koje emituju banke i jedinice lokalne samouprave mo┼że trajati do tri godine, u skladu sa odlukom o emisiji.

(3) Emisija iz stava 2. ovog ─Źlana obustavlja se:

a) odlukom emitenta,

b) prestankom emitenta ili

v) zabranom od strane Komisije.

1.12. Završetak javne ponude

─îlan 39

(1) Javna ponuda smatra se uspješnom ako je u roku iz ─Źlana 38. stav 1. ovog zakona upisano i upla─çeno najmanje 60% od broja hartija od vrijednosti ponu─Ĺenih u prospektu, osim ako emitent u prospektu nije odredio ve─çi procenat za uspješnost emisije.

(2) Ako se upis i uplata hartija od vrijednosti u javnoj ponudi ne završi u skladu sa stavom 1. ovog ─Źlana, upis hartija od vrijednosti se poništava. Sve uplate koje je emitent primio za upisane hartije od vrijednosti, zajedno sa kamatom na depozite koju je emitent na ta sredstva ostvario kod banke po zaklju─Źenom ugovoru, vra─çaju se kupcima u roku od tri dana od dana prijema rješenja Komisije.

(3) Ako se prije isteka roka za upis i uplatu hartija od vrijednosti upišu i uplate sve ponu─Ĺene hartije od vrijednosti, emitent mo┼że da završi javnu ponudu hartija od vrijednosti.

(4) Po završetku javne ponude u skladu sa st. 1. i 3. ovog ─Źlana, upisane hartije od vrijednosti koje nisu upla─çene ne proizvode pravne posljedice i ne mogu biti u pravnom prometu.

(5) Nakon isteka roka za upis i uplatu emitent, odnosno agent emisije, ne smiju nuditi ni omogu─çiti upis i primati uplate za hartije od vrijednosti. Upis i uplata hartija od vrijednosti nakon isteka roka iz ─Źlana 38. stav 1. ovog zakona ništavni su.

─îlan 40

(1) Na javnu ponudu du┼żni─Źkih hartija od vrijednosti koje emituju banke i jedinice lokalne samouprave u roku iz ─Źlana 38. stav 2. ne primjenjuju se odredbe ─Źlana 39. st. 1. i 2.

(2) Bli┼że uslove upisa i uplate hartija od vrijednosti iz stava 1. ovog ─Źlana propisuje Komisija.

1.13. Izvještaj o rezultatima javne ponude

─îlan 41

(1) Emitent je du┼żan da najkasnije u roku od sedam dana od dana završetka javne ponude Komisiji dostavi izvještaj o broju i procentu upisanih i upla─çenih hartija od vrijednosti, sa izvještajem banke o izvršenim uplatama na privremenom ra─Źunu. Komisija je ovlaš─çena da od emitenta zatra┼żi druge podatke o upisu i uplatama predmetne emisije.

(2) O upisanim i upla─çenim hartijama od vrijednosti u slu─Źaju javne ponude iz ─Źlana 38. stav 2. i ─Źlana 40. ovog zakona banka i jedinica lokalne samouprave obavještavaju Komisiju.

(3) Sadr┼żaj, na─Źin i rokove izvještavanja iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana utvr─Ĺuje Komisija svojim pravilnikom.

(4) Emitent je du┼żan da najkasnije u roku od sedam dana od dana upisa u registar emitenata objavi podatke iz stava 1. ovog ─Źlana na internet stranicama berze i drugog ure─Ĺenog javnog tr┼żišta.

1.14. Upis emisije

─îlan 42

(1) U slu─Źaju uspješnog završetka javne ponude hartija od vrijednosti, emitent je du┼żan da uz izvještaj iz ─Źlana 41. stav 1. ovog zakona podnese zahtjev za upis emisije u registar emitenata kod Komisije.

(2) Rješenjem Komisije o upisu emisije u registar emitenata istovremeno se potvr─Ĺuje i uspješnost emisije.

─îlan 43

(1) Emitent je du┼żan da, u roku iz ─Źlana 8. stav 2. ovog zakona, podnese zahtjev za upis hartija od vrijednosti u Registar.

(2) Registar je du┼żan da obavijesti berzu, odnosno drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište o registraciji hartija od vrijednosti.

(3) Na osnovu izvještaja Registra, hartije od vrijednosti emitovane putem javne ponude uvrštavaju se na slobodno tr┼żište ili na drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište, u roku od godinu dana od upisa tih hartija od vrijednosti u Registar.

─îl. 44-55

(brisano)

3. Emisija hartija od vrijednosti emitenata iz Federacije BiH i Br─Źko Distrikta

─îlan 56

Na emitenta iz Federacije Bosne i Hercegovine i Br─Źko Distrikta koji emituje hartije od vrijednosti na podru─Źju Republike Srpske primjenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na doma─çeg emitenta.

4. Emisija hartija od vrijednosti stranog emitenta

─îlan 57

(1) Strani emitent mo┼że emitovati hartije od vrijednosti u Republici Srpskoj po odredbama ovog zakona samo posredstvom berzanskog posrednika koji je anga┼żovan za obavljanje poslova agenta ili poslova preuzimanja emisije.

(2) Zahtjev za odobrenje prospekta u ime stranog emitenta podnosi berzanski posrednik iz stava 1. ovog ─Źlana.

(3) Uz zahtjev se obavezno prila┼że ugovor izme─Ĺu stranog emitenta i berzanskog posrednika o obavljanju poslova agenta ili preuzimaoca emisije.

(4) Berzanski posrednik obavlja u ime i za ra─Źun stranog emitenta sve radnje u postupku emisije hartija od vrijednosti.

─îlan 58

(1) Komisija mo┼że odobriti prospekt stranom emitentu i ako uz zahtjev nisu prilo┼żeni svi prilozi ili u prospektu nisu navedeni svi propisani podaci pod uslovom:

a) da berzanski posrednik koji je anga┼żovan za obavljanje poslova agenta ili poslova preuzimanja emisije doka┼że da prema propisima zemlje emitenta takve priloge i podatke nije mogu─çe pribaviti, a Komisija ocijeni da to ne─çe potencijalnom investitoru umanjiti mogu─çnost da objektivno procijeni rizike ulaganja i donese odluku o ulaganju i

b) da berzanski posrednik koji je anga┼żovan za obavljanje poslova agenta ili poslova preuzimanja emisije doka┼że da prema propisima dr┼żave u kojoj emitent hartija od vrijednosti ima sjedište takvi prilozi i podaci nisu potrebni za odobrenje prospekta, pod uslovom reciprociteta koji se pretpostavlja.

(2) Za istinitost i potpunost podataka koje sadr┼żi prospekt stranog emitenta, pored stranog emitenta, solidarno odgovara i berzanski posrednik iz stava 1. ovog ─Źlana.

5. Emisija hartija od vrijednosti izvan Republike Srpske

─îlan 59

(1) Doma─çi emitent koji namjerava da emituje hartije od vrijednosti izvan Republike Srpske du┼żan je da prethodno Komisiji dostavi obavještenje sa podacima o namjeravanoj emisiji u skladu sa odredbama ovog zakona.

(2) U roku od osam dana od dana završetka emisije iz stava 1. ovog ─Źlana emitent je du┼żan da Komisiji dostavi podatke o broju upisanih i upla─çenih hartija od vrijednosti.

(3) U roku od deset dana nakon dobijanja odgovaraju─çeg rješenja o završetku emisije iz stava 1. ovog ─Źlana emitent je du┼żan da rezultate emisije objavi na na─Źin i u formi propisanoj odredbama ovog zakona.

6. Izuzeci od obaveze objavljivanja prospekta

─îlan 60

(1) Prospekt se ne objavljuje kod sljede─çih javnih ponuda:

a) ponuda koja je upu─çena samo kvalifikovanim investitorima,

b) ponuda koja je upu─çena fizi─Źkim ili pravnim licima u Republici Srpskoj ─Źiji broj ne mo┼że biti ve─çi od deset, a koji nisu kvalifikovani investitori, uklju─Źuju─çi i konverziju potra┼żivanja u akcije.

v) ponuda koja je upu─çena investitorima koji ─çe za upisane hartije od vrijednosti uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru za svaku pojedina─Źnu ponudu, g) ponuda hartija od vrijednosti ─Źija pojedina─Źna nominalna vrijednost iznosi najmanje 100.000 KM,

d) ponuda sa ukupnom vrijednosti za hartije od vrijednosti koja je manja od 200.000 KM, pri ─Źemu se ovaj iznos ra─Źuna tokom perioda od godinu dana,

─Ĺ) ponuda akcija koje se emituju u zamjenu za ve─ç emitovane akcije iste klase ukoliko emisija takvih novih akcija ne podrazumijeva pove─çanje osnovnog kapitala društva,

e) hartije od vrijednosti koje se nude, dodjeljuju ili ─çe biti dodijeljene u postupku statusnih promjena društava, pod uslovom da za te hartije od vrijednosti postoji dokument sa podacima koje Komisija smatra ekvivalentnim podacima iz prospekta, uzimaju─çi u obzir odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih društava,

┼ż) akcije koje se nude, dodjeljuju ili ─çe biti dodijeljene bez naknade postoje─çim akcionarima ili kao dividende ispla─çene u vidu akcija iste klase, kao i akcije u vezi sa kojima su dividende ispla─çene, pod uslovom da postoji dokument sa podacima o broju i pravima iz akcija, kao i razlozima i detaljima u vezi sa ponudom i

z) hartije od vrijednosti koje nudi ili ─çe ponuditi emitent ─Źije su hartije od vrijednosti uklju─Źene na berzu, odnosno drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište ili društvo koje je povezano sa emitentom, a koje nudi ili ─çe ponuditi sadašnjim ili bivšim ─Źlanovima uprave ili zaposlenima, pod uslovom da postoji dokument sa podacima o broju i prirodi hartija od vrijednosti, kao i razlozima i detalji ma koji se odnose na ponudu.

(2) Hartijama od vrijednosti emitovanim i ste─Źenim u skladu sa stavom 1. t. a) do d) ovog ─Źlana mo┼że se raspolagati pod uslovom da emitent objavi prospekt u skladu sa odredbama ovog zakona, osim u slu─Źajevima:

a) prenosa na osnovu naslje─Ĺivanja ili po sili zakona,

b) prenosa akcija u slu─Źaju preuzimanja akcionarskog društva i

v) prenosa akcija na emitenta u slu─Źajevima kada to dozvoljava zakon kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih društava.

(3) Emitent koji je emitovao hartije od vrijednosti u skladu sa stavom 1. ovog ─Źlana du┼żan je da, najkasnije u roku od jedne godine od upisa tih hartija od vrijednosti u Registar, objavi prospekt za uvrštenje hartija od vrijednosti na berzu, odnosno drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište u skladu sa odredbama ovog zakona.

(4) U slu─Źaju emisije iz stava 1. ovog ─Źlana, emitent je du┼żan da o emisiji obavijesti Komisiju u roku od sedam dana od dana donošenja odluke, sa prilogom odluke i drugih dokumenata odre─Ĺenih propisima Komisije.

(5) Komisija donosi akt kojim propisuje sadr┼żaj odluke i drugih dokumenata koje emitent podnosi Komisiji, na─Źin obavještavanja Komisije, kao i druge obaveze u vezi sa emisijom iz stava 1. ovog ─Źlana, u roku od 90 dana od dašna stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 60a

(1) Prospekt za uvrštenje hartija od vrijednosti na berzu, odnosno drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište sadr┼żi podatke o cjelokupnoj klasi tih hartija od vrijednosti, uklju─Źuju─çi i hartije od vrijednosti koje su rezervisane za budu─çe emisije nakon ostvarenja prava na osnovu tih hartija od vrijednosti ili konverzije emitovanih hartija od vrijednosti, kao što su opcije, varanti i zamjenjive hartije od vrijednosti.

(2) Objavljivanje prospekta nije obavezno prilikom uvrštenja na berzu, odnosno drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište sljede─çih hartija od vrijednosti:

a) akcija koje, u toku perioda od godinu dana, ─Źine manje od 10% od ukupnog broja akcija iste klase koje su ve─ç uklju─Źene u trgovanje na isto berzansko tr┼żište,

b) akcija emitovanih radi zamjene za akcije iste klase koje su ve─ç emitovane, ukoliko emisija takvih novih akcija ne podrazumijeva pove─çanje kapitala tog emitenta,

v) hartija od vrijednosti koje se nude, dodjeljuju ili ─çe biti dodijeljene u postupku statusne promjene društava, pod uslovom da za te hartije od vrijednosti postoji dokument sa podacima koje Komisija smatra ekvivalentnim podacima iz prospekta, u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih društava,

g) akcija koje se emituju postoje─çim akcionarima, na osnovu pove─çanja osnovnog kapitala iz sredstava društva ili u drugim slu─Źajevima kada se nude, dodjeljuju ili ─çe biti dodijeljene bez naknade postoje─çim akcionarima ili kao dividende ispla─çene u vidu akcija iste klase, kao i akcije u vezi sa kojima su dividende ispla─çene, pod uslovom da postoji dokument sa podacima o broju i pravima iz akcija, kao i razlozima i detaljima koji se odnose na ponudu,

d) hartija od vrijednosti koje nudi ili ─çe ponuditi emitent ─Źije su hartije od vrijednosti iste klase uvrštene na berzu, odnosno drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište, ili društvo koje je povezano sa emitentom, a koje nudi ili ─çe ponuditi sadašnjim ili bivšim ─Źlanovima uprave ili zaposlenima, pod uslovom da postoji dokument sa podacima o broju i prirodi hartija od vrijednosti, kao i razlozima i detaljima koji se odnose na ponudu i

─Ĺ) akcija nastalih konverzijom ili zamjenom drugih hartija od vrijednosti, odnosno ostvarivanjem prava iz drugih hartija od vrijednosti, pod uslovom da su te akcije iste klase, kao i akcije emitenta koje su ve─ç uvrštene na berzu, odnosno drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište.

─îlan 61

(brisano)

─îlan 61a

(1) Javnom društvu svojstvo emitenta mo┼że da prestane nakon dostavljanja Komisiji odgovaraju─çih dokaza:

a) da na kraju bilo koje naredne kalendarske godine, nakon one u kojoj je uspješno izvršena javna ponuda hartija od vrijednosti tog društva, društvo ima manje od 100 vlasnika klase du┼żni─Źkih hartija od vrijednosti koje su bile predmet javne ponude i

b) da je donijelo odluku o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno, kao i da je izvršilo otkup akcija od nesaglasnih akcionara.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, javnom društvu prestaje status emitenta ukoliko u toku bilo koje kalendarske godine sve hartije od vrijednosti emitovane javnom ponudom budu:

a) preuzete putem ponude za preuzimanje, ili

b) otkupljene u postupku prinudne prodaje ili ostvarivanja prava na prodaju akcija društva u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih društava ili

v) poništene nakon statusne promjene.

(3) Komisija donosi rješenje o brisanju emitenta iz registra emitenata, na njegov zahtjev, ako su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana.

IV - POSLOVI SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI I OVLAŠ─ćENI U─îESNICI NA TR┼ŻIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

─îlan 62

Poslovi sa hartijama od vrijednosti su:

a) posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za ra─Źun klijenta (brokerski poslovi),

b) trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj ra─Źun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi),

v) poslovi posebne berzanske trgovine - istovremeno isticanje stalne ponude za kupovinu i za prodaju hartija od vrijednosti, u svoje ime i za svoj ra─Źun ili u svoje ime, a za ra─Źun profesionalnog investitora, radi odr┼żavanja stalne ponude i potra┼żnje za odre─Ĺenom hartijom od vrijednosti (poslovi podrške tr┼żištu - market making),

g) upravljanje portfeljom hartija od vrijednosti za ra─Źun klijenta (poslovi upravljanja portfeljom),

d) organizovanje, priprema i sprovo─Ĺenje upisa i uplate hartija od vrijednosti i obavljanje drugih poslova za emitenta u vezi sa emisijom hartija od vrijednosti, kao i priprema za uvrštavanje hartija od vrijednosti na berzu i ure─Ĺeno javno tr┼żište, uklju─Źuju─çi i podnošenje zahtjeva za uvrštavanje u ime emitenta (poslovi agenta emisije),

─Ĺ) organizovanje, priprema i sprovo─Ĺenje emisije hartija od vrijednosti za emitenta te sa tim u vezi upis i uplata svih hartija od vrijednosti, radi njihove dalje prodaje investitorima, kako bi se osigurao uspjeh upisa i uplate (poslovi preuzimanja emisije - underwriting),

e) pru┼żanje savjetodavnih usluga klijentima u vezi sa poslovanjem hartijama od vrijednosti (poslovi investicionog savjetovanja) i

┼ż) kastodi poslovi.

─îlan 63

Ovlaš─çeni u─Źesnici na tr┼żištu hartija od vrijednosti su pravna i fizi─Źka lica koja za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti imaju dozvolu Komisije, i to: berzanski posrednici, brokeri, investicioni savjetnici i investicioni menad┼żeri.

1. Berzanski posrednik

─îlan 64

(1) Poslove sa hartijama od vrijednosti iz ─Źlana 62. ovog zakona kao djelatnost mogu obavljati isklju─Źivo brokersko-dilersko društvo i banka (u daljem tekstu: berzanski posrednik) koji su za obavljanje tih poslova dobili dozvolu Komisije i upisali ih kao djelatnost u sudski registar.

(2) Trgovanje javno emitovanim hartijama od vrijednosti obavlja se isklju─Źivo preko berzanskih posrednika na berzi ili drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu.

(3) Komisija svojim propisom utvr─Ĺuje uslove pod kojima se hartijama od vrijednosti koje nisu emitovane uz javni poziv za prodaju mo┼że trgovati na berzi i drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu.

(4) Hartijama od vrijednosti emitovanim u skladu sa odredbama ovog zakona mo┼że se trgovati i neposredno izme─Ĺu berzanskih posrednika uz obavezu da se o tom trgovanju dnevno informiše berza.

(5) Bli┼że uslove trgovanja i izvještavanja iz st. 3. i 4. ovog ─Źlana propisuje Komisija.

─îlan 65

(1) Berzanski posrednik za obavljanje brokerskih poslova mora imati zaposlenog najmanje jednog brokera.

(2) Za obavljanje ostalih poslova sa hartijama od vrijednosti berzanski posrednik mora imati zaposlena najmanje dva brokera.

(3) Poslove investicionog savjetovanja berzanski posrednik mo┼że obavljati ako je, pored brokera, zaposlio još najmanje jednog investicionog savjetnika.

(4) Poslove upravljanja portfeljom hartija od vrijednosti berzanski posrednik mo┼że obavljati ako je, pored brokera, zaposlio još najmanje jednog investicionog menad┼żera.

1.1. Brokersko-dilersko društvo

─îlan 66

(1) Brokersko-dilersko društvo se osniva kao akcionarsko društvo sa sjedištem u Republici Srpskoj, ─Źija jedina djelatnost mogu biti poslovi sa hartijama od vrijednosti prema odredbama ovog zakona za koje dobije dozvolu Komisije.

(2) Na brokersko-dilersko društvo primjenjuju se odredbe zakona kojima se reguliše osnivanje i poslovanje akcionarskih društava, ako ovim zakonom nije druga─Źije propisano.

(3) Fizi─Źko ili pravno lice koje namjerava da samostalno ili zajedno sa povezanim licima stekne ili pove─ça udio u osnovnom kapitalu ili glasa─Źkim pravima u brokersko-dilerskom društvu, koji je jednak ili ve─çi od 10%, 20%, 33%, 50% i 66% du┼żno je da pribavi odobrenje Komisije.

(4) Fizi─Źko ili pravno lice koje namjerava da samostalno ili zajedno sa povezanim licima smanji udio u osnovnom kapitalu ili glasa─Źkim pravima u brokersko-dilerskom društvu, koji je jednak ili ve─çi od 10%, 20%, 33%, 50% i 66% du┼żno je da o tome obavijesti Komisiju pismenim putem, navode─çi visinu udjela koji namjerava da smanji.

(5) Komisija donosi akt kojim propisuje uslove za izdavanje odobrenja za sticanje ili pove─çanje, te postupak za obavještavanje o smanjenju udjela u osnovnom kapitalu ili glasa─Źkim pravima u brokersko-dilerskom društvu, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 67

(1) Akcije brokersko-dilerskog društva glase na ime i prije upisa osnivanja ili pove─çanja osnovnog kapitala u sudski registar moraju biti upla─çene u cijelosti.

(2) Akcionar brokersko-dilerskog društva ne mo┼że biti lice koje je osu─Ĺivano za krivi─Źno djelo protiv privrede i platnog prometa, protiv slu┼żbene du┼żnosti i za krivi─Źno djelo propisano ovim zakonom, za koje je nastupila pravna posljedica osude dok ta posljedica traje.

─îlan 68

(1) Za obavljanje brokerskih poslova i poslova investicionog savjetovanja nov─Źani dio osnovnog kapitala brokersko-dilerskog društva ne mo┼że biti manji od 50.000 KM.

(2) Za obavljanje dilerskih poslova nov─Źani dio osnovnog kapitala brokersko-dilerskog društva ne mo┼że biti manji od 75.000 KM.

(3) Za obavljanje poslova upravljanja portfeljom i agenta emisije nov─Źani dio osnovnog kapitala brokersko-dilerskog društva ne mo┼że biti manji od 100.000 KM.

(4) Za obavljanje poslova podrške tr┼żištu nov─Źani dio osnovnog kapitala brokersko-dilerskog društva ne mo┼że biti manji od 200.000 KM.

(5) Za obavljanje poslova preuzimaoca emisije nov─Źani dio osnovnog kapitala brokersko-dilerskog društva ne mo┼że biti manji od 600.000 KM.

(6) Ako brokersko-dilersko društvo obavlja više poslova, obezbje─Ĺuje osnovni kapital prema najvišem propisanom iznosu.

─îlan 69

(1) Brokersko-dilersko društvo koje ne ispunjava uslov u pogledu iznosa nov─Źanog dijela osnovnog kapitala za obavljanje poslova iz ─Źlana 62. t. d) i ─Ĺ) ovog zakona, mo┼że da, na osnovu ugovora sa drugim berzanskim posrednikom, od Komisije zatra┼żiti dozvolu za obavljanje navedenih poslova, za odre─Ĺenu emisiju hartija od vrijednosti.

(2) Komisija izdaje dozvolu iz stava 1. ovog ─Źlana ako su ispunjeni sljede─çi uslovi:

a) da su ugovorne strane berzanski posrednici,

b) da ugovorne strane zajedno ispunjavaju uslov u pogledu iznosa nov─Źanog dijela osnovnog kapitala za obavljanje poslova iz ─Źlana 62. t. d) i ─Ĺ) ovog zakona.

1.2. Banka

─îlan 70

(1) Odredbe ovog zakona koje se odnose na poslovanje brokersko-dilerskog društva, na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuju i na banku koja obavlja poslove sa hartijama od vrijednosti.

(2) Banka mo┼że obavljati poslove sa hartijama od vrijednosti kada dobije dozvolu Komisije za svaki pojedini posao i upiše ove poslove kao djelatnost u sudski registar.

─îlan 71

Banka mo┼że obavljati poslove sa hartijama od vrijednosti pod uslovom:

a) da za to ima poseban organizacioni dio,

b) da ima otvoren poseban poslovni ra─Źun,

v) da u poslovnim knjigama obezbijedi posebnu evidenciju i podatke o poslovanju tog organizacionog dijela.

1.3. Ograni─Źenje sticanja akcija i konflikt interesa

─îlan 72

(1) Isto pravno ili fizi─Źko lice ne mo┼że ni posredno ni neposredno imati akcije u više brokersko-dilerskih društava.

(2) Berzanski posrednik ne mo┼że ni posredno ni neposredno imati akcije u drugom brokersko-dilerskom društvu.

(3) Jedno lice mo┼że biti zaposleno ili biti ─Źlan uprave ili organa koji vrši nadzor samo u jednom berzanskom posredniku.

(4) Brokersko-dilersko društvo du┼żno je da podatke o vlasni─Źkoj strukturi dostavlja Komisiji u roku od osam dana od dana svake promjene.

1.4. Dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti

─îlan 73

(1) Dozvolom za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti Komisija utvr─Ĺuje vrstu poslova koju mogu obavljati berzanski posrednici.

(2) Bli┼że uslove poslovanja i izdavanja dozvole propisuje Komisija.

(3) Dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti Komisija izdaje na period od tri godine od dana izdavanja.

(4) Komisija mo┼że produ┼żiti dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti ako berzanski posrednik kontinuirano ispunjava uslove i obaveze propisane ovim zakonom i propisom Komisije i podnese Komisiji zahtjev za produ┼żenje dozvole, najkasnije 30 dana prije dana isteka dozvole.

─îlan 74

(1) Prije upisa osnivanja brokersko-dilerskog društva u sudski registar, kao i prije svakog sljede─çeg upisa djelatnosti u sudski registar, za svaki pojedini posao sa hartijama od vrijednosti, brokersko-dilersko društvo mora od Komisije dobiti dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti.

(2) Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti Komisiji podnose osniva─Źi, odnosno uprava brokersko-dilerskog društva.

─îlan 75

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti, Komisiji se dostavljaju:

a) osniva─Źki akt,

b) statut,

v) pravila poslovanja brokersko-dilerskog društva,

g) akt o naknadama za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti,

d) izvod iz sudskog registra kada zahtjev podnosi brokersko-dilersko društvo koje ve─ç posjeduje dozvolu za obavljanje pojedinih poslova sa hartijama od vrijednosti,

─Ĺ) dokaz o uplati osnovnog kapitala u novcu,

e) izjave svakog akcionara brokersko-dilerskog društva da nema smetnji u vezi sa sticanjem akcija prema odredbama ovog zakona,

┼ż) dokaz da je brokersko-dilersko društvo na neodre─Ĺeno vrijeme zaposlilo odgovaraju─çi broj brokera, investicionih savjetnika i investicionih menad┼żera u skladu sa ─Źlanom 65. ovog zakona,

z) podatke o licima sa posebnim ovlaš─çenjima i odgovornostima,

i) uvjerenje nadle┼żnog organa da ne postoje smetnje iz ─Źlana 67. stav 2. ovog zakona,

j) drugu dokumentaciju utvr─Ĺenu propisom Komisije na osnovu koje je mogu─çe utvrditi postoje li kadrovski, tehni─Źki i organizacioni uslovi za obavljanje poslova na koje se odnosi zahtjev za izdavanje dozvole,

k) dokaz o uplati naknade za rješavanje zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti.

─îlan 76

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti, banka Komisiji dostavlja:

a) statut,

b) odluku o osnivanju organizacionog dijela za poslovanje sa hartijama od vrijednosti,

v) podatke o licima sa posebnim ovlaš─çenjima i odgovornostima,

g) saglasnost Agencije za bankarstvo Republike Srpske o odobravanju osnivanja organizacionog dijela za poslovanje sa hartijama od vrijednosti,

d) rješenje o upisu organizacionog dijela banke u sudski registar,

─Ĺ) drugu dokumentaciju, shodno ─Źlanu 75. ovog zakona, utvr─Ĺenu propisom Komisije na osnovu koje je mogu─çe utvrditi postoje li kadrovski, tehni─Źki i organizacioni uslovi za obavljanje usluga na koje se odnosi zahtjev za izdavanje dozvole.

─îlan 77

(1) Ako uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti nije podnesena uredna ili potpuna dokumentacija u skladu sa odredbama ovog zakona, Komisija ─çe podnosiocu zahtjeva dostaviti pismeni zaklju─Źak o nedostacima koje je podnosilac zahtjeva du┼żan otkloniti u odre─Ĺenom roku od dana prijema zaklju─Źka Komisije.

(2) Ako se u postupku rješavanja zahtjeva uka┼że potreba za dodatnim podacima ili dokumentima, Komisija ─çe zaklju─Źkom pozvati podnosioca zahtjeva da u odre─Ĺenom roku od dana dostavljanja zaklju─Źka, dostavi iste Komisiji sa potrebnim obrazlo┼żenjima.

(3) U slu─Źaju nepostupanja podnosioca zahtjeva u roku iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana, Komisija ─çe zaklju─Źkom odbaciti zahtjev kao neuredan, nepotpun ili podnesen od neovlaš─çenog lica.

(4) O usvajanju ili odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti Komisija donosi rješenje u roku od 30 dana od dana prijema urednog i potpunog zahtjeva.

(5) Rješenje iz stava 4. ovog ─Źlana je kona─Źno.

(6) Komisija ─çe izdati dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti ako podnosilac zahtjeva ispunjava uslove propisane ovim zakonom i pravilnikom Komisije i ako je uz zahtjev prilo┼żena propisana dokumentacija.

(7) U rješenju o izdavanju dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti Komisija ─çe ta─Źno navesti za koje pojedina─Źne poslove izdaje dozvolu.

─îlan 78

Komisija ─çe odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti:

a) ako su odredbe osniva─Źkog akta i statuta berzanskog posrednika u suprotnosti sa odredbama ovog zakona i propisom Komisije,

b) ako berzanski posrednik ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom i propisom Komisije.

─îlan 79

Komisija vodi registar berzanskih posrednika.

─îlan 80

(1) U slu─Źaju statusnih promjena pripajanja, spajanja ili podjele, berzanski posrednik je du┼żan da, prije podnošenja prijave za upis u sudski registar, dobije dozvolu Komisije za statusnu promjenu.

(2) U slu─Źaju da berzanski posrednik mijenja sjedište ili adresu sjedišta, du┼żan je prethodno o tome obavijestiti Komisiju.

─îlan 81

Berzanski posrednici koji se spajaju du┼żni su prije upisa u sudski registar novog berzanskog posrednika podnijeti Komisiji zahtjev za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti za berzanskog posrednika koji ─çe nastati spajanjem.

─îlan 82

(1) Berzanski posrednik mo┼że obavljati poslove sa hartijama od vrijednosti izvan Republike Srpske osni¬vanjem poslovne jedinice ili posebnog pravnog lica u skladu sa propisima zemlje, odnosno entiteta u kome namjerava da obavlja djelatnost.

(2) Berzanski posrednik du┼żan je da o namjeri osnivanja poslovne jedinice ili posebnog pravnog lica izvan Republike Srpske prethodno obavijesti Komisiju.

(3) O osnovanoj poslovnoj jedinici ili posebnom pravnom licu berzanski posrednik du┼żan je da obavijesti Komisiju u roku od 10 dana od dana upisa u registar izvan Republike Srpske, odnosno dobijanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti izvan Republike Srpske.

(4) Komisija propisuje sadr┼żaj obavještenja i dokumentaciju koja se dostavlja.

─îlan 83

(1) Berzanski posrednik ─Źije je sjedište izvan Bosne i Hercegovine mo┼że u Republici Srpskoj osnovati poslovnu jedinicu radi obavljanja poslova iz ovoga zakona, na osnovu dozvole Komisije.

(2) Poslovna jedinica iz stava 1. ovog ─Źlana ima svojstvo pravnog lica.

(3) Berzanski posrednik iz stava 1. ovog ─Źlana uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti du┼żan je da prilo┼żi:

a) ovlaš─çenje za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zemlji svog sjedišta sa ovjerenim prevodom,

b) potvrdu o dostavljanju obavještenja o osnivanju poslovne jedinice u Republici Srpskoj regulatoru u zemlji sjedišta sa ovjerenim prevodom.

(4) Odredbe ovog zakona koje se odnose na izdavanje i oduzimanje dozvole berzanskom posredniku, na poslovanje i nadzor nad berzanskim posrednikom shodno se primjenjuju i na poslovne jedinice iz stava 1. ovog ─Źlana, ako pojedinim odredbama ovog zakona nije druga─Źije propisano.

─îlan 84

(1) Dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti izdata berzanskom posredniku u Federaciji Bosne i Hercegovine i Br─Źko Distriktu va┼żi i na teritoriji Republike Srpske, uz uslov da berzanski posrednik ispunjava uslove za osnivanje i poslovanje propisane ovim zakonom i uz poštivanje principa reciprociteta.

(2) Odredba stava 1. ovog ─Źlana shodno se primjenjuje na berzanske posrednike ─Źije je sjedište u zemljama sa kojima Republika Srpska ima potpisan sporazum o specijalnim odnosima i paralelnim vezama.

(3) Berzanski posrednik iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana du┼żan je da registruje poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srpske i da je upiše u registar iz ─Źlana 79. Zakona.

(4) Odredbe ovog zakona koje se odnose na poslovanje, nadzor i oduzimanje dozvole shodno se primjenjuju i na berzanskog posrednika iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana, ako pojedinim odredbama Zakona nije druga─Źije propisano.

─îlan 85

Dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti prestaje da va┼żi:

a) istekom roka na koji je izdata ako u propisanom roku nije podnesen zahtjev za njeno produ┼żenje,

b) danom otvaranja ste─Źajnog postupka ili postupka likvidacije berzanskog posrednika,

v) danom dostavljanja rješenja o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti,

g) danom dostavljanja rješenja o oduzimanju dozvole za rad banci, u skladu sa odredbama Zakona o bankama,

d) pripojenom berzanskom posredniku danom upisa pripajanja u sudski registar,

─Ĺ) danom upisa spajanja u sudski registar za sva lica koja se spajaju.

─îlan 86

Ako berzanski posrednik obavijesti Komisiju o prestanku obavljanja djelatnosti i podnese zahtjev za brisanje iz registra berzanskih posrednika, Komisija donosi rješenje o prestanku va┼żenja dozvole za obavljanje djelatnosti tom berzanskom posredniku samo ako su izmirene sve obaveze prema klijentima.

1.5. Nadzor nad poslovanjem i oduzimanje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti

─îlan 87

(1) Ako u postupku nadzora berzanskog posrednika utvrdi nezakonitosti, odnosno nepravilnosti u poslovanju, Komisija donosi rješenje kojim nala┼że da se utvr─Ĺene nepravilnosti otklone u odgovaraju─çem roku i mo┼że preduzeti jednu ili više sljede─çih mjera:

a) izre─çi opomenu,

b) izre─çi javnu opomenu,

v) oduzeti saglasnost na imenovanje direktora i dati nalog za pokretanje postupka za imenovanje novog lica na to mjesto,

g) dati nalog za privremenu zabranu obavljanja pojedinih ili svih poslova iz dozvole za obavljanje poslova - u trajanju do šest mjeseci,

d) dati nalog za privremenu zabranu raspolaganja sredstvima sa nov─Źanih ra─Źuna i ra─Źuna hartija od vrijednosti i drugom imovinom - u trajanju do tri mjeseca,

─Ĺ) oduzeti dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti,

e) preduzeti druge mjere u skladu sa ovim zakonom i pravilnikom Komisije.

(2) Bli┼że uslove i na─Źin vršenja nadzora, postupak izdavanja naloga i preduzimanja mjera, kao i rokove za izvršavanje naloga i trajanje mjera propisuje Komisija.

─îlan 88

Komisija mo┼że berzanskom posredniku oduzeti dozvolu za obavljanje jednog ili više poslova sa hartijama od vrijednosti ako:

a) u roku od 30 dana od izdavanja dozvole ne podnese zahtjev za upis u sudski registar ili u roku od 30 dana ne podnese zahtjev za upis u sudski registar kao djelatnosti poslove sa hartijama od vrijednosti za koje je naknadno dobio dozvolu Komisije,

b) u roku od šest mjeseci od izdavanja dozvole ne po─Źne obavljati poslove sa hartijama od vrijednosti ili ako te poslove ne obavlja u periodu du┼żem od šest mjeseci,

v) obavlja poslove sa hartijama od vrijednosti za koje nema dozvolu Komisije,

g) obavlja djelatnosti koje nisu poslovi sa hartijama od vrijednosti,

d) je dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti pribavljena na osnovu neistinitih podataka,

─Ĺ) prestane da ispunjava uslove propisane za dobijanje dozvole za obavljanje poslova,

e) ne ispunjava uslove za poslovanje u skladu sa odredbama ovog zakona i propisom Komisije,

┼ż) u─Źestalo ili te┼że krši odredbe ovog zakona i propisa Komisije koje se odnose na na─Źin obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti,

z) prekrši obavezu zabrane manipulacije i upotrebe povlaš─çene informacije,

i) se ne pridr┼żava odluke o privremenoj zabrani obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti,

j) u roku utvr─Ĺenom aktom Komisije ne postupi po nalogu za otklanjanje utvr─Ĺenih nezakonitosti, odnosno nepravilnosti i

k) u drugim slu─Źajevima kada poslove u vezi sa hartijama od vrijednosti ne obavlja u skladu sa ovim zakonom i propisima Komisije.

─îlan 89

Komisija mo┼że poslovnoj jedinici stranog berzanskog posrednika, pored slu─Źajeva iz ─Źlana 88. ovog zakona, oduzeti dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti ako tom berzanskom posredniku bude oduzeta dozvola za obavljanje tih poslova u zemlji sjedišta.

─îlan 90

(1) Rješenjem o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti Komisija odre─Ĺuje rok u kojem berzanski posrednik ne mo┼że zatra┼żiti ponovno izdavanje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti, a koji ne mo┼że biti du┼żi od godine dana.

(2) Rješenjem o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti Komisija mo┼że odrediti da se neizvršeni nalozi i druge isprave klijenta berzanskog posrednika kojem Komisija oduzima dozvolu predaju drugom berzanskom posredniku, uz njegovu saglasnost.

(3) Od dana kona─Źnost rješenja o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti, odnosno od dana prestanka va┼żenja dozvole po sili zakona, berzanski posrednik ne smije zaklju─Źiti, odnosno zapo─Źeti obavljati nijedan novi posao vezan za obavljanje poslova za koje je predmetna dozvola izdata.

(4) O oduzimanju dozvole Komisija ─çe obavijestiti berzu, ure─Ĺeno javno tr┼żište, Registar i registarski sud, dostavljanjem rješenja.

(5) Danom donošenja rješenja o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti Komisija daje nalog banci kod koje se vode ra─Źuni ovog brokersko-dilerskog društva da izvrši blokadu tih ra─Źuna.

─îlan 91

(1) U postupku ste─Źaja brokersko-dilerskog društva ste─Źajni upravnik ne mo┼że odustati od nalaga za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti koji je prihvatilo to brokersko-dilersko društvo.

(2) Iz ste─Źajne mase brokersko-dilerskog društva izlu─Źuju se potra┼żivanja njegovih klijenata po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti, kao i potra┼żivanja Republike Srpske i Centralne banke Bosne i Hercegovine po tom osnovu.

(3) Odluka o otvaranju postupka likvidacije, odnosno ste─Źaja nad brokersko-dilerskim društvom dostavlja se Komisiji u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

2. Broker, investicioni savjetnik i investicioni menad┼żer

─îlan 92

Komisija organizuje i sprovodi ispit za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika i investicionog menad┼żera i izdaje odgovaraju─ça uvjerenja.

─îlan 93

(1) Broker, investicioni savjetnik i investicioni menad┼żer mo┼że obavljati poslove iz ─Źlana 62. ovog zakona samo u svojstvu zaposlenog kod berzanskog posrednika, pod uslovom da ima dozvolu Komisije.

(2) Dozvola se izdaje na period od dvije godine.

"(3) Jedno lice ne mo┼że istovremeno imati dozvolu za obavljanje poslova investicionog menad┼żera i brokera, odnosno investicionog savjetnika i brokera.".

(4) Uslove za sticanje zvanja i dobijanje dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savjetnika i investicionog menad┼żera propisuje Komisija.

(5) Lice koje nema dozvolu Komisije ne mo┼że pru┼żati usluge brokera, investicionog savjetnika i investicionog menad┼żera.

(6) Komisija vodi registar brokera, investicionih savjetnika i investicionih menad┼żera.

2.1. Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savjetnika i investicionog menad┼żera

─îlan 94

(1) Lice koja podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za brokera, investicionog savjetnika ili investicionog menad┼żera uz zahtjev treba da prilo┼żi:

a) (brisano)

b) uvjerenje nadle┼żnog organa da nije osu─Ĺivano za krivi─Źno djelo protiv privrede i platnog prometa, protiv slu┼żbene du┼żnosti i za krivi─Źno djelo propisano ovim zakonom i da mu nije izre─Źena mjera zabrane obavljanja istih ili sli─Źnih poslova u vezi sa hartijama od vrijednosti, odnosno ovjereni prevod takvog uvjerenja nadle┼żnog organa zemlje ─Źiji je dr┼żavljanin,

v) uvjerenje o dr┼żavljanstvu,

g) ovjerenu fotokopiju pasoša, ako je lice strani dr┼żavljanin,

d) ovjerenu fotokopiju radne knji┼żice,

─Ĺ) dokaz o ispunjavanju uslova u skladu sa propisima o zapošljavanju stranaca,

e) dokaz da je zaposlen kod berzanskog posrednika ili potvrdu tog berzanskog posrednika da ─çe biti zaposlen,

┼ż) dokaz o uplati naknade.

(2) Pored dokumenata iz stava 1. ovog ─Źlana lice koje je podnijelo zahtjev potpisuje izjavu:

a) da ─çe savjesno, stru─Źno i odgovorno obavljati poslove za ─Źije obavljanje podnosi zahtjev,

b) da mu radni odnos kod dosadašnjih poslodavaca nije prestao pravosna┼żnom odlukom o prestanku radnog odnosa zbog povrede radne obaveze.

2.2. Odlu─Źivanje Komisije na osnovu zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savjetnika i investicionog menad┼żera

─îlan 95

Na odlu─Źivanje Komisije na osnovu zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savjetnika i investicionog menad┼żera shodno se primjenjuju odredbe ─Źlana 77. ovog zakona.

2.3. Priznavanje zvanja

─îlan 96

(1) Lice koje je steklo zvanje brokera, investicionog savjetnika ili investicionog menad┼żera izvan teritorije Republike Srpske podnosi Komisiji zahtjev za priznavanje zvanja u Republici Srpskoj.

(2) Komisija svojim pravilnikom reguliše bli┼że uslove priznavanja zvanja.

(3) Izuzetno od odredbi stava 1. ovog ─Źlana priznaje se zvanje brokera, investicionog savjetnika i investicionog menad┼żera ste─Źeno u Federaciji Bosne i Hercegovine i Br─Źko Distriktu Bosne i Hercegovine uz obavezu registrovanja kod Komisije.

─îlan 97

─îlan Komisije, ili lice koje je zaposleno u Komisiji na stru─Źnim poslovima najmanje tri godine, ima pravo da stekne zvanje brokera, investicionog savjetnika i investicionog menad┼żera bez polaganja stru─Źnog ispita, a u skladu sa propisom koji donese Komisija.

2.4. Nadzor nad poslovanjem i oduzimanje dozvole

─îlan 98

(1) Ako u postupku nadzora utvrdi nezakonitosti, odnosno nepravilnosti u obavljanju poslova sa hartijama od vrijednosti, Komisija mo┼że brokeru, investicionom savjetniku i investicionom menad┼żeru:

a) izre─çi opomenu,

b) izre─çi javnu opomenu,

v) privremeno zabraniti obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti i

g) oduzeti dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti.

(2) Bli┼że uslove i na─Źin vršenja nadzora, preduzimanja mjera i njihovo trajanje propisuje Komisija.

─îlan 99

Komisija mo┼że oduzeti dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti brokeru, investicionom savjetniku ili investicionom menad┼żeru ako:

a) utvrdi da su podaci na osnovu kojih je dozvola izdata bili neistiniti,

b) je pravosna┼żno osu─Ĺen za krivi─Źno djelo protiv privrede i platnog prometa, protiv slu┼żbene du┼żnosti i za krivi─Źno djelo propisano ovim zakonom ili mu je izre─Źena ili traje mjera zabrane obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti,

v) je pravosna┼żno osu─Ĺen zbog prekršaja iz ─Źlana 299. ovog zakona,

g) u─Źestalo ili te┼że krši odredbe ovog zakona ili propisa Komisije,

d) prestane ispunjavati uslove na osnovu kojih je izdata dozvola, a ne ispuni te uslove u roku koji odredi Komisija,

─Ĺ) obavlja poslove za koje nema dozvolu Komisije i

e) obavlja transakcije sa hartijama od vrijednosti koriste─çi povlaš─çene informacije i vrše─çi manipulacije koje su zabranjene prema odredbama Zakona.

3. Obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti

3.1. Moralni kodeks

─îlan 100

(1) Berzanski posrednik u svojoj djelatnosti rukovodi se prvenstveno interesima klijenata, tako da ih uvijek stavlja ispred sopstvenih interesa.

(2) Berzanski posrednik, ─Źlanovi uprave, organa koji vrši nadzor, brokeri, investicioni savjetnici i investicioni menad┼żeri du┼żni su da pri obavljanju poslova sa hartijama od vrijednosti u svemu vode ra─Źuna o interesima klijenta i postupaju sa pa┼żnjom dobrog stru─Źnjaka.

─îlan 101

Berzanski posrednik ne mo┼że da obavlja poslove sa hartijama od vrijednosti koji bi ugrozili stabilnost tr┼żišta, a naro─Źito da:

a) daje pogrešne informacije o cijeni hartija od vrijednosti,

b) širi la┼żne informacije u cilju promjene cijena hartija od vrijednosti,

v) raspola┼że hartijama od vrijednosti koje su u vlasništvu klijenta bez naloga klijenta.

3.2. Konflikt interesa

─îlan 102

(1) Povezanim licima sa berzanskim posrednikom u smislu ovog zakona smatraju se:

a) akcionari berzanskog posrednika koji posjeduju najmanje 10% akcija berzanskog posrednika,

b) ─Źlanovi upravnog i organa koji vrši nadzor, direktor i zaposleni u berzanskom posredniku,

v) bra─Źni drugovi i srodnici lica iz t. a) i b) ovog stava u pravoj liniji do tre─çeg stepena i u pobo─Źnoj liniji do drugog stepena srodstva,

g) pravna lica u kojima berzanski posrednik ili lica iz t. a), b) i v) ovog stava, pojedina─Źno ili zajedno, direktno ili indirektno, imaju 25% ili više udjela u kapitalu,

d) lica koja u pravnom licu, akcionaru berzanskog posrednika, imaju 25% ili više udjela u kapitalu,

─Ĺ) lica koja obavljaju poslove za berzanskog posrednika na osnovu ugovora.

(2) Radi spre─Źavanja konflikta interesa, lica iz stava 1. ovog ─Źlana du┼żna su da, u roku od pet dana od dana sticanja, odnosno otu─Ĺenja, prijave berzanskom posredniku svako sticanje, odnosno otu─Ĺenje hartija od vrijednosti, uklju─Źuju─çi podatke o broju, cijeni i datumu transakcije, kao i podatke o sticanju ili otu─Ĺenju udjela u povezanim pravnim licima.

(3) Sve prijave iz stava 2. ovog ─Źlana berzanski posrednik je du┼żan unijeti u poseban registar, koji se ─Źuva najmanje pet godina.

(4) Sadr┼żaj i dostupnost podataka koji se vode u registru iz stava 3. ovog ─Źlana propisuje Komisija.

─îlan 103

(1) Berzanski posrednik je du┼żan da klijenta upozna sa mogu─çim sukobima njegovog interesa sa interesima tog berzanskog posrednika, odnosno interesima drugih klijenata berzanskog posrednika.

(2) Berzanski posrednik je du┼żan da poslovanje organizuje tako da se mogu─çi sukobi interesa klijenata, berzanskog posrednika i zaposlenih u tom berzanskom posredniku ograni─Źe na najmanju mogu─çu mjeru.

(3) Komisija donosi akte kojima propisuje:

a) mjere za otkrivanje, spre─Źavanje, upravljanje sukobom interesa i obavještavanje klijenta o sukobu interesa pri pru┼żanju usluga i

b) odgovaraju─çe kriterijume za utvr─Ĺivanje vrsta sukoba interesa ─Źije postojanje mo┼że ugroziti interese klijenata ili potencijalnih klijenata berzanskog posrednika, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

3.3. Poslovna tajna

─îlan 104

(1) ─îlanovi uprave, organa koji vrši nadzor, brokeri, investicioni savjetnici, investicioni menad┼żeri i ostali zaposleni kod berzanskog posrednika du┼żni su ─Źuvati podatke o klijentima, o stanju i prometu na ra─Źunima hartija od vrijednosti klijenata, poslovima koje obavljaju za klijente, kao i druge podatke i ─Źinjenice za koje saznaju u vezi sa obavljanjem poslova sa hartijama od vrijednosti za klijente. Ovi podaci smatraju se poslovnom tajnom, a navedena lica ne smiju ih koristiti, saopštavati niti omogu─çavati tre─çim licima njihovo koriš─çenje.

(2) Podaci iz stava 1. ovog ─Źlana ne predstavljaju poslovnu tajnu kada njihovo dostavljanje, u izvršavanju svojih nadzornih i drugih javnih ovlaš─çenja u skladu sa ovim ili drugim zakonom, zahtijevaju Komisija, berza, pravosudni i upravni organi ili kada njihovo objavljivanje pismeno odobri klijent.

3.4. Neto likvidna sredstva

─îlan 105

(1) Brokersko-dilersko društvo je du┼żno da uskla─Ĺuje svoja likvidna sredstva i obaveze.

(2) Uskla─Ĺivanje iz stava 1. ovoga ─Źlana izra┼żava se pokazateljem neto likvidnih sredstava, koji predstavlja odnos ukupnih likvidnih sredstava i ukupnih kratkoro─Źnih obaveza brokersko-dilerskog društva.

(3) Pokazatelj neto likvidnih sredstava brokersko-dilerskog društva ne smije biti manji od jedan.

(4) Na─Źin utvr─Ĺivanja pokazatelja adekvatnosti kapitala, likvidnosti i rizika, na─Źin uskla─Ĺivanja likvidnosti i rezervi za rizike i izvještavanja Komisije propisuje Komisija.

3.5. Javno oglašavanje berzanskih posrednika

─îlan 106

(1) Oglase kojima je predmet ponuda za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti mo┼że objavljivati samo berzanski posrednik.

(2) Zabranjeno je objavljivanje oglasa ─Źiji sadr┼żaj mo┼że dovesti u zabludu investitore u pogledu prava i rizika koji proizlaze iz hartija od vrijednosti ili poslova sa hartijama od vrijednosti koje obavlja berzanski posrednik.

(3) Berzanski posrednik je du┼żan da tekst oglasa prije objavljivanja dostavi Komisiji. Komisija ─çe u roku od tri dana od prijema teksta oglasa donijeti zaklju─Źak o dozvoli ili odbijanju objavljivanja.

(4) Komisija ─çe zabraniti objavljivanje oglasa ─Źiji je sadr┼żaj protivan odredbama stava 2. ovoga ─Źlana ili je na drugi na─Źin protivan ovom i drugim zakonima i propisu Komisije.

(5) Pod javnim oglašavanjem iz stava 1. ovog ─Źlana podrazumijeva se distribucija štampanih materijala i oglašavanje u sredstvima javnog informisanja.

(6) Odredbe ovog ─Źlana ne primjenjuju se kada se kupovina ili prodaja hartija od vrijednosti ili javno oglašavanje obavlja u postupku preuzimanja akcionarskih društava u skladu sa zakonom.

3.6. Opšti akti berzanskog posrednika

─îlan 107

(1) Opšti akti berzanskog posrednika su statut, pravila poslovanja, tarifa naknada i drugi opšti akti.

(2) Statut je osnovni opšti akt kojim se regulišu pitanja odre─Ĺena zakonom kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih društava i ovim zakonom.

(3) Pravilima poslovanja ure─Ĺuju se poslovi koje obavlja berzanski posrednik, uslovi i na─Źin njihovog obavljanja, me─Ĺusobna prava i obaveze berzanskog posrednika i njegovih klijenata i druga pitanja o radu berzanskog posrednika.

(4) Sadr┼żaj i na─Źin objavljivanja pravila poslovanja berzanskog posrednika propisuje Komisija.

(5) Berzanski posrednik je du┼żan da pravila poslovanja i akt o naknadama izlo┼żi na vidnom i za klijenta dostupnom mjestu u svakom poslovnom prostoru u kome obavlja poslove sa klijentima.

(6) Svi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa statutom.

(7) Komisija daje saglasnost na statut, pravila poslovanja, akt o naknadama i druge opšte akte kojima se reguliše rad i poslovanje brokersko-dilerskog društva, kao i na sve izmjene i dopune tih akata.

(8) Komisija daje saglasnost na pravila poslovanja, akt o naknadama i druge opšte akte kojima se reguliše rad i poslovanje organizacionog dijela banke koji obavlja poslove berzanskog posrednika, kao i na sve izmjene i dopune tih akata.

─îlan 108

Berzanski posrednik je du┼żan da svoje usluge napla─çuje isklju─Źivo u skladu sa aktom o naknadama.

3.7. Organi berzanskog posrednika

─îlan 109

(1) Komisija daje saglasnost na imenovanje direktora brokersko-dilerskog društva, odnosno rukovodioca posebnog organizacionog dijela banke koja ima dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti.

(2) Komisija daje saglasnost na imenovanje ─Źlanova upravnog i organa koji vrši nadzor brokersko-dilerskog društva.

─îlan 110

Direktor i ─Źlanovi upravnog i organa koji vrši nadzor brokersko-dilerskog društva, odnosno rukovodilac posebnog organizacionog dijela banke koja ima dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti moraju imati visoku stru─Źnu spremu i tri godine radnog iskustva u visokoj stru─Źnoj spremi i ispunjavati druge uslove koje propiše Komisije.

3.8. Brokerski i dilerski poslovi

─îlan 111

(1) Berzanski posrednik du┼żan je da upozna klijenta sa svim okolnostima koje mogu biti od uticaja na donošenje odluke o kupovini, odnosno prodaji ili u pogledu drugih poslova sa hartijama od vrijednosti, a naro─Źito da mu pru┼żi ta─Źne informacije o ponudi, potra┼żnji, prometu i kretanju cijena hartija od vrijednosti.

(2) Berzanski posrednik je du┼żan da u svom poslovanju poštuje na─Źelo ravnopravnosti klijenata.

─îlan 112

(1) Berzanski posrednik je du┼żan da sa klijentom zaklju─Źi pismeni ugovor, kojim se regulišu njihova me─Ĺusobna prava i obaveze u obavljanju djelatnosti berzanskog posrednika (u daljem tekstu: ugovor).

(2) Berzanski posrednik je du┼żan da klijenta upozna sa pravilima poslovanja berzanskog posrednika i da mu ih da na uvid.

(3) Berzanski posrednik je du┼żan da klijente obavijesti o promjeni pravila poslovanja prije njihovog stupanja na snagu.

(4) Obavezne elemente ugovora iz stava 1. ovog ─Źlana propisuje Komisije.

─îlan 113

Po zaklju─Źenju ugovora iz ─Źlana 112. stav 1. ovog zakona, berzanski posrednik je du┼żan da otvori ra─Źun klijenta kod berzanskog posrednika u skladu sa odredbama ovog zakona i opštim aktom Registra.

─îlan 114

Berzanski posrednik zatvara ra─Źun klijenta na zahtjev klijenta ili ako na ra─Źunu klijenta nema hartija od vrijednosti du┼że od 12 mjeseci.

─îlan 115

(1) Prije otvaranja ra─Źuna klijenta kod berzanskog posrednika u Registru, kao i prilikom primanja naloga od klijenta, berzanski posrednik je du┼żan da provjeri identitet klijenta.

(2) Ako se prilikom provjere identiteta klijenta utvrdi razlika u odnosu na podatke koji se nalaze Registru, berzanski posrednik postupa u skladu sa opštim aktima Registra.

─îlan 116

(1) Nalog je jednostrana izjava volje klijenta, upu─çena berzanskom posredniku u pisanom obliku ili u obliku elektronskog zapisa, da u svoje ime a za ra─Źun klijenta obavi odre─Ĺeni posao sa hartijama od vrijednosti.

(2) Sadr┼żaj i vrste naloga, na─Źin prijema i postupanje sa nalozima klijenta propisuje Komisija.

─îlan 117

(1) Berzanski posrednik prima naloge klijenata:

a) u sopstvenoj poslovnoj jedinici,

b) u poslovnoj jedinici pravnog lica koje, u ime i za ra─Źun tog berzanskog posrednika, prima naloge.

(2) Na─Źin dostavljanja potvrde o prijemu naloga i njene elemente propisuje Komisija.

─îlan 118

Nalog se smatra prihva─çenim upisom u knjigu naloga i kada su ispunjeni uslovi iz pravila poslovanja berzanskog posrednika i ugovora iz ─Źlana 112. stav 1. ovog zakona.

─îlan 119

Berzanski posrednik mo┼że da odbije nalog:

a) za kupovinu, ako utvrdi da na nov─Źanom ra─Źunu klijenta nema dovoljno sredstava za izmirenje njegovih obaveza koje bi nastale na osnovu izvršenja naloga za kupovinu hartija od vrijednosti,

b) za prodaju, ako utvrdi da na ra─Źunu hartija od vrijednosti klijenta nema dovoljno hartija od vrijednosti koje su predmet naloga,

v) ako posumnja da se transakcijom vrši manipulacija na tr┼żištu hartija od vrijednosti,

g) ako procijeni da se transakcija vrši u cilju pranja novca ili finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti i d) u drugim slu─Źajevima koje propiše Komisija.

─îlan 120

(1) Berzanski posrednik du┼żan je da vodi knjigu naloga u elektronskom obliku. Pod knjigom naloga u smislu ovog zakona podrazumijeva se zbir svih pojedina─Źnih naloga.

(2) U knjigu naloga obavezno se upisuje svaki nalog. Nalozi za kupovinu i prodaju upisuju se u knjigu naloga hronološkim redoslijedom prijema naloga i ozna─Źavaju odgovaraju─çim rednim brojem.

(3) Ako je nalog djelimi─Źno izvršen, preostali dio naloga zadr┼żava redoslijed u knjizi naloga.

(4) Berzanski posrednik je du┼żan da klijentu na njegov zahtjev bez odlaganja uru─Źi ovjeren izvod iz knjige naloga.

(5) Podaci u knjizi naloga i nalogu moraju u svakom trenutku biti istovjetni.

(6) U knjigu naloga upisuje se svako odbijanje, izmjena ili opoziv naloga te podaci o izvršenju naloga. Nalog u kojem je smanjen broj hartija od vrijednosti zadr┼żava isti broj naloga i redoslijed izvršenja. Nalog u kojem je izvršeno pove─çanje broj hartija od vrijednosti ili promjena cijene predstavlja novi nalog.

(7) Knjiga naloga se mora voditi na na─Źin koji onemogu─çava naknadne izmjene unesenih podataka.

(8) Sadr┼żaj knjige naloga i na─Źin njenog vo─Ĺenja i ─Źuvanja propisuje Komisija.

(9) Knjiga naloga se mora ─Źuvati najmanje pet godina nakon isteka poslovne godine na koju se odnosi.

─îlan 121

(1) Berzanski posrednik je du┼żan da izvrši naloge ta─Źno prema zahtjevima klijenata, a po redoslijedu iz knjige naloga.

(2) Kada su ispunjeni svi propisani uslovi, berzanski posrednik je du┼żan nalog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti unijeti u berzanski sistem trgovanja bez odlaganja, osim ako u nalogu vrijeme unosa nije druga─Źije odre─Ĺeno.

(3) Bli┼że uslove izvršenje naloga propisuje Komisija.

─îlan 122

Berzanski posrednik ne mo┼że izvršiti naloge za svoj ra─Źun, za ra─Źun ─Źlana uprave berzanskog posrednika ili za ra─Źun lica zaposlenog kod berzanskog posrednika, ako zbog toga ne bi mogao istovremeno izvršiti naloge klijenata ili ako bi zbog toga nalozi klijenata bili izvršeni pod manje povoljnim uslovima.

─îlan 123

Berzanski posrednik je du┼żan da klijentu dostavi pismeno (materijalno ili elektronski) obavještenje sa obra─Źunom posla za svaki izvršeni posao sa hartijama od vrijednosti, najkasnije narednog dana od dana izvršenja.

─îlan 124

(1) Berzanski posrednik je du┼żan da kod banke otvori poseban ra─Źun za nov─Źana sredstva klijenata.

(2) Sredstva sa ra─Źuna klijenta iz stava 1. ovog ─Źlana za kupovinu hartija od vrijednosti mogu se koristiti isklju─Źivo u skladu sa nalozima klijenta.

(3) Sredstva sa ra─Źuna klijenta ostvarena prodajom hartija od vrijednosti berzanski posrednik je du┼żan dozna─Źiti isklju─Źivo u korist ra─Źuna klijenta.

(4) Berzanskom posredniku nije dozvoljeno da sredstva sa ra─Źuna klijenta koristi u svrhu asignacije, cesije ili kompenzacije, osim kompenzacije sa samim klijentom za kupovinu novih hartija od vrijednosti, uz uslov da ra─Źun klijenta nije blokiran.

(5) Sredstva na ra─Źunima klijenta nisu vlasništvo berzanskog posrednika, ne ulaze u njegovu imovinu ni u likvidacionu ili ste─Źajnu masu, niti se mogu koristiti za izmirenje potra┼żivanja povjerilaca berzanskog posrednika.

─îlan 125

Berzanski posrednik je du┼żan da preduzme sve potrebne radnje radi izvršenja nov─Źanih obaveza iz poslova sa hartijama od vrijednosti i prenosa hartija od vrijednosti u skladu sa zakonom i propisima Komisije i Registra.

─îlan 126

(1) Berzanski posrednik mo┼że davati i uzimati u zajam hartije od vrijednosti uz pismenu saglasnost vlasnika tih hartija.

(2) Poslovi pozajmljivanja hartija od vrijednosti mogu se zaklju─Źivati samo za potrebe poravnanja poslova zaklju─Źenih na berzi i na drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu.

(3) Bli┼że uslove za davanje na zajam i prodaju pozajmljenih hartija od vrijednosti i izvještavanje Komisije o tim poslovima propisuje Komisija.

3.9. Poslovi upravljanja portfeljom hartija od vrijednosti

─îlan 127

(1) Ugovorom o upravljanju portfeljom hartija od vrijednosti, berzanski posrednik se obavezuje da ─çe, u svoje ime a za ra─Źun klijenta, nov─Źana sredstva klijenta ulagati u hartije od vrijednosti pod najpovoljnijim uslovima, odnosno da ─çe primiti na upravljanje hartije od vrijednosti klijenta, a klijent se obavezuje da ─çe za to platiti proviziju.

(2) Ugovorom o upravljanju portfeljom hartija od vrijednosti utvr─Ĺuju se naro─Źito:

a) iznos nov─Źanih sredstava, odnosno vrsta i broj hartija od vrijednosti koje su predmet upravljanja,

b) politika ulaganja u hartije od vrijednosti,

v) uslovi pod kojima klijent hartije od vrijednosti povjerava na upravljanje berzanskom posredniku,

g) visina provizije i osnovica za obra─Źun i naplatu provizije,

d) druga me─Ĺusobna prava i obaveze.

(3) Pod politikom ulaganja iz stava 2. ta─Źka b) ovog ─Źlana podrazumijeva se naro─Źito vrsta hartija od vrijednosti koje ─çe se kupiti iz sredstava klijenta, karakteristike emitenata hartija od vrijednosti, najve─çi dozvoljeni iznos ulaganja u hartije od vrijednosti jednog emitenta i sa njim povezanih lica, kao i druge okolnosti zna─Źajne za odre─Ĺivanje stepena rizika ulaganja.

(4) Odredbe ovog zakona koje se odnose na trgovanje sa hartijama od vrijednosti u svoje ime i za ra─Źun klijenta shodno se primjenjuju i na upravljanje portfeljom hartija od vrijednosti.

(5) Komisija mo┼że propisati bli┼że uslove obavljanja poslova upravljanja portfeljom hartija od vrijednosti.

(6) Berzanski posrednik koji obavlja poslove upravljanja portfeljom hartija od vrijednosti du┼żan je kod Registra dr┼żati hartije od vrijednosti na ra─Źunu klijenta, odnosno odvojeno od svoje imovine.

(7) Na berzanskog posrednika koji obavlja poslove upravljanja portfeljom hartija od vrijednosti, kojima se trguje na tr┼żištu izvan Republike Srpske, shodno se primjenjuje stav 6. ovog ─Źlana.

3.10. Kastodi poslovi

─îlan 128

(1) Kastodi poslovi u smislu ovoga zakona su:

a) otvaranje i vo─Ĺenje ra─Źuna hartija od vrijednosti u Registru u ime i za ra─Źun vlasnika - svojih klijenata (kastodi ra─Źun na ime),

b) otvaranje i vo─Ĺenje ra─Źuna hartija od vrijednosti u Registru u ime kastodi banke, a za ra─Źun vlasnika, odnosno nominovanih vlasnika - svojih klijenata (zbirni kastodi ra─Źun),

v) izvršavanje naloga za prenos prava iz hartija od vrijednosti i naloga za upis prava tre─çih lica na hartijama od vrijednosti i staranje o prenosu prava iz tih hartija,

g) naplata potra┼żivanja od emitenata po osnovu dospjelih hartija od vrijednosti, kamata i dividendi za ra─Źun vlasnika tih hartija, i staranje o ostvarivanju drugih prava koja pripadaju vlasnicima hartija od vrijednosti koji su njeni klijenti,

d) pru┼żanje usluge pozajmljivanja hartija od vrijednosti,

─Ĺ) obavještavanje akcionara o godišnjim skupštinama akcionarskih društava i zastupanje na tim skupštinama,

e) obavještavanje o pravima vezanim za hartije od vrijednosti te izvršenje naloga klijenta u vezi sa ostvarivanjem tih prava,

┼ż) obavještavanje o zakonskim promjenama koje posredno ili neposredno uti─Źu na obavještavanje klijenta o stanju hartija od vrijednosti na kastodi ra─Źunu,

z) staranje o izvršavanju poreskih obaveza vlasnika hartija od vrijednosti,

i) ostale usluge vezane uz hartije od vrijednosti, ostvarivanje prava i ispunjenje obaveza iz hartija od vrijednosti, dogovorene izme─Ĺu klijenta i banke koja obavlja kastodi poslove, a koje nisu u suprotnosti sa zakonom.

(2) Poslove iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że obavljati banka koja ima dozvolu Komisije (u daljem tekstu: kastodi banka).

(3) Poslove iz stava 1, osim poslova iz ta─Źke b) ovog ─Źlana, mo┼że obavljati i brokersko-dilersko društvo koje za te poslove dobije dozvolu Komisije.

(4) Dozvolu za obavljanje kastodi poslova na teritoriji Republike Srpske mo┼że dobiti banka sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine i Br─Źko Distriktu pod uslovom da ispunjava uslove za osnivanje i poslovanje propisane ovim zakonom i aktima Komisije.

(5) Banka iz stava 4. ovog ─Źlana du┼żna je da registruje svoju poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srpske.

─îlan 129

(1) Kastodi banka se ugovorom obavezuje da ─çe za ra─Źun klijenta obavljati jedan ili više kastodi poslova prema odredbama ovoga zakona.

(2) Kastodi banka je du┼żna da kastodi poslove obavlja u posebnom organizacionom dijelu.

(3) Bli┼że uslove za obavljanje kastodi poslova propisuje Komisija.

─îlan 130

(1) Kastodi banka je du┼żna da kod Registra otvori ra─Źune hartija od vrijednosti na kojima se vode hartije od vrijednosti klijenta. Kastodi ra─Źun mo┼że biti na ime i zbirni kastodi ra─Źun.

(2) Hartijama od vrijednosti na ra─Źunu kastodi banka mo┼że raspolagati samo po nalogu klijenta.

(3) Hartije od vrijednosti na ra─Źunu kastodi banke vlasništvo su klijenta, ne ulaze u imovinu kastodi banke, likvidacionu ili ste─Źajnu masu, niti se mogu upotrijebiti za izvršenje u pogledu potra┼żivanja prema kastodi banci.

(4) Kastodi banka je du┼żna da sa sredstvima klijenta postupa u skladu sa odredbama ovog zakona.

(5) Kastodi banka odgovara za svu štetu koju njen klijent pretrpi zbog nedostataka u ispunjenju ugovora o obavljanju kastodi poslova, uklju─Źuju─çi i izgubljenu dobit.

(6) Ugovorom o obavljanju kastodi poslova odgovornost kastodi banke se ne mo┼że ograni─Źiti niti isklju─Źiti.

─îlan 131

(1) Kastodi banka je du┼żna da za svakog klijenta vodi posebnu evidenciju o hartijama od vrijednosti koje su mu povjerene na ─Źuvanje i o nalozima klijenata.

(2) Knjiga naloga po kastodi ra─Źunima vodi se na na─Źin kao i knjiga naloga iz ─Źlana 120. ovog zakona.

(3) Kastodi banka je du┼żna da Komisiji omogu─çi uvid u knjigu naloga i ostalu dokumentaciju.

(4) Kastodi banka je du┼żna da bez odlaganja obavijesti klijenta o svakom poslu zaklju─Źenom prema njegovom nalogu i ako to klijent posebno ne zahtijeva.

─îlan 132

Odredbe ovog zakona koje se odnose na poslovanje, nadzor i oduzimanje dozvole berzanskom posredniku shodno se primjenjuju i na kastodi banku, ako pojedinim odredbama ovog zakona nije druga─Źije propisano.

─îlan 133

Na zahtjev Komisije, kastodi banka je du┼żna da dostavi podatke o klijentima i broju hartija od vrijednosti koje imaju na kastodi ra─Źunu.

3.11. Dostavljanje podataka u vezi sa poslovanjem berzanskog posrednika

─îlan 134

Berzanski posrednik je du┼żan da objavljuje i Komisiji dostavlja godišnje finansijske i druge izvještaje o svom poslovanju sa sadr┼żajem, na na─Źin i u rokovima koje propiše Komisija.

─îlan 134a

Berzanski posrednik du┼żan je da svoje klijente, s obzirom na njihovo znanje, iskustvo, finansijsku situaciju i investicione ciljeve, razvrstava na male i profesionalne investitore.

─îlan 134b

Profesionalnim investitorima u smislu ovog zakona smatraju se:

a) pravna lica, koja posjeduju odobrenje za rad izdato od nadle┼żnog organa, odnosno koja su subjekt nadzora na finansijskom tr┼żištu, a to su:

1) banke,

2) osiguravaju─ça društva,

3) brokersko-dilerska društva,

4) investicioni fondovi i društva za upravljanje investicionim fondovima,

5) penzijski fondovi i društva za upravljanje penzijskim fondovima,

b) lica koja trguju robom i derivatima na robu na produktnoj berzi,

7) ostali investitori ─Źija je glavna djelatnost ulaganje u hartije od vrijednosti, uklju─Źuju─çi institucije koje obavljaju djelatnost osiguranja imovine ili drugih finansijskih transakcija;

b) finansijske organizacije osnovane posebnim zakonom radi upravljanja imovinom koja je direktno ili indirektno u vlasništvu Republike Srpske i

v) nacionalne i regionalne vlade, javna tijela za upravljanje javnim dugom, centralne banke, me─Ĺunarodne i nadnacionalne institucije kao što su: Svjetska banka, Me─Ĺunarodni monetarni fond, Evropska centralna banka, Evropska investiciona banka i ostale sli─Źne me─Ĺunarodne organizacije.

─îlan 134v

(1) Berzanski posrednik du┼żan je, prije pru┼żanja usluga, obavijestiti lice iz ─Źlana 134b. ovog zakona da se na osnovu podataka dostupnih o njemu, takvo lice smatra profesionalnim investitorom.

(2) Berzanski posrednik du┼żan je da profesionalnom investitoru, na njegov zahtjev, omogu─çi tretman sa višim nivoom zaštite, kakav pru┼ża malim investitorima.

(3) Berzanski posrednik du┼żan je da profesionalnog investitora obavijesti o mogu─çnosti izmjene dogovorenih uslova kako bi, na njegov zahtjev, postigao viši nivo zaštite.

(4) Profesionalni investitor du┼żan je da zatra┼żi viši nivo zaštite ako smatra da ne mo┼że pravilno da procijeni ili da upravlja rizicima svojstvenim za odre─Ĺenu investiciju.

(5) U slu─Źaju da profesionalni investitor zaklju─Źi sa berzanskim posrednikom ugovor na osnovu kojeg ne─çe biti tretiran kao profesionalni investitor, u smislu pravila poslovanja, berzanski posrednik je du┼żan da mu pru┼żi viši nivo zaštite.

(6) Ugovor iz stava 5. ovog ─Źlana sa─Źinjava se u pisanom obliku sa naznakom da li se odnosi na jednu ili više usluga ili transakcija ili na jednu ili više vrsta proizvoda ili transakcija.

─îlan 134g

(1) Osim klijenata iz ─Źlana 134b. ovog zakona, berzanski posrednik mo┼że da kao profesionalne investitore tretira i druge klijente, ako su zadovoljeni kriterijumi i postupci propisani ovim ─Źlanom.

(2) Berzanski posrednik mo┼że da tretira klijente iz stava 1. ovog ─Źlana kao profesionalne investitore, isklju─Źivo na osnovu njihovog zahtjeva i ako procijeni da klijent, zavisno od vrste transakcije ili usluge, posjeduje dovoljno znanja, iskustva i stru─Źnosti za samostalno donošenje odluka o investiranju i pravilnoj procjeni rizika u vezi sa investiranjem.

(3) Procjenom iz stava 2. ovog ─Źlana treba da budu zadovoljena najmanje dva od sljede─çih uslova:

a) da je klijent, na za njega mjerodavnom tr┼żištu hartija od vrijednosti, izvršio prosje─Źno deset transakcija, unutar svakog tromjese─Źja, u posljednjoj godini,

b) da veli─Źina klijentovog portfelja prelazi milion konvertibilnih maraka i

v) da klijent radi ili je radio u finansijskom sektoru najmanje godinu dana na poslovima koji zahtijevaju znanje o planiranim transakcijama ili uslugama.

(4) Mjerodavno tr┼żište iz stava 3. ta─Źka a) ovog ─Źlana je tr┼żište na kojem se trguje hartijama od vrijednosti za koje klijent ┼żeli dobiti status profesionalnog investitora.

(5) Portfelj iz stava 3. ta─Źka b) ovog ─Źlana podrazumijeva hartije od vrijednosti i nov─Źana sredstava.

─îlan 134d

(1) Klijenti iz ─Źlana 134g. ovog zakona mogu da se odreknu višeg nivoa zaštite koji proizlazi iz pravila poslovanja samo ako se poštuju sljede─çi postupci:

a) klijent pisano zatra┼żi tretman profesionalnog investitora, generalno ili u odnosu na neku posebnu uslugu, transakciju, vrstu transakcije ili proizvod,

b) berzanski posrednik pismeno upozori klijenta koji nivo zaštite i prava koja pru┼ża sistem zaštite investitora mo┼że izgubiti i

v) klijent pisano potvrdi, u posebnom dokumentu odvojenom od ugovora, da je svjestan posljedica gubitka nivoa zaštite.

(2) Berzanski posrednik du┼żan je da preduzme odgovaraju─çe aktivnosti kako bi utvrdio da li klijent ispunjava uslove iz ─Źlana 134g. ovog zakona, te nakon toga da odlu─Źi o prihvatanju zahtjeva za odricanje od višeg nivoa zaštite koji proizlazi iz pravila poslovanja.

─îlan 134─Ĺ

Ostali klijenti berzanskog posrednika, osim onih iz ─Źlana 134b. ovog zakona, smatraju se malim investitorima u smislu ovog zakona.

─îlan 134e

(1) Berzanski posrednik du┼żan je da, prije nego što mu prvi put pru┼żi uslugu, zaklju─Źi ugovor sa malim investitorom, u pisanom obliku, a njime se ure─Ĺuju njihova me─Ĺusobna prava i obaveze.

(2) Prava i obaveze iz ugovora iz stava 1. ovog ─Źlana mogu biti dio i drugih pravnih akata berzanskog posrednika.

─îlan 134┼ż

(1) Berzanski posrednik du┼żan je da donese i primjenjuje interne akte u kojima su propisane mjere i postupci za kategorizaciju klijenata u skladu sa odredbama ovog zakona i podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona.

(2) Profesionalni investitori du┼żni su da berzanske posrednike ─Źije usluge koriste blagovremeno obavještavaju o svim ─Źinjenicama koje bi mogle da uti─Źu na promjenu u kategorizaciji klijenta kod berzanskog posrednika.

(3) U slu─Źaju da berzanski posrednik utvrdi da neki klijent više ne pripada po─Źetno utvr─Ĺenoj kategoriji profesionalnog investitora, du┼żan je da preduzme mjere u cilju odgovaraju─çeg razvrstavanja klijenta.

─îlan 134z

(1) Pri pru┼żanju usluga investicionog savjetovanja ili upravljanja portfeljom, berzanski posrednik du┼żan je da prikupi podatke o znanju i iskustvu klijenta ili potencijalnog klijenta na podru─Źju investicija o odre─Ĺenim vrstama proizvoda ili usluga, njegovu finansijsku situaciju i njegove investicione ciljeve, koji su dovoljni da bi berzanski posrednik mogao klijentu ili potencijalnom klijentu preporu─Źiti za njega odgovaraju─çe investicione usluge i hartije od vrijednosti.

(2) Ako berzanski posrednik ne prikupi podatke iz stava 1. ovog ─Źlana, upozori─çe klijenta o nemogu─çnosti pru┼żanja usluga investicionog savjetovanja ili upravljanja portfeljom.

(3) Upozorenje iz stava 2. ovog ─Źlana berzanski posrednik daje u standardizovanom obliku koji propisuje Komisija.

─îlan 134i

(1) Prilikom obavljanja poslova, osim poslova iz ─Źlana 134z. ovog zakona, berzanski posrednik du┼żan je da od klijenta ili potencijalnog klijenta tra┼żi podatke o njegovom znanju i iskustvu na podru─Źju investicija o odre─Ĺenim vrstama ponu─Ĺenih ili zatra┼żenih proizvoda ili usluga, da bi mogao procijeniti da li su odre─Ĺena usluga ili proizvod odgovaraju─çi za klijenta.

(2) Ukoliko berzanski posrednik, na osnovu podataka koje je dobio u skladu sa stavom 1. ovog ─Źlana, procijeni da neki proizvod ili usluga nisu odgovaraju─çi za klijenta ili potencijalnog klijenta, du┼żan je da ga na to upozori.

(3) Upozorenje iz stava 2. ovog ─Źlana berzanski posrednik daje u standardizovanom obliku koji propisuje Komisija.

(4) Ukoliko klijent berzanskom posredniku ne ┼żeli dati podatke iz stava 1. ovog ─Źlana ili ukoliko nije dao dovoljno podataka o svom znanju i iskustvu, berzanski posrednik du┼żan je da ga upozori da nije u mogu─çnosti da utvrdi da li su odre─Ĺene usluge ili proizvodi za njega odgovaraju─çi.

(5) Upozorenje iz stava 4. ovog ─Źlana berzanski posrednik daje u standardizovanom obliku koji propisuje Komisija.

─îlan 134j

Berzanski posrednik smatra da su podaci dobijeni od klijenta u skladu sa ─Źl. 134z. i 134i. vjerodostojni, osim ako mu je poznato ili bi mu na osnovu svih okolnosti trebalo da bude poznato da su podaci zastarjeli, neta─Źni ili nepotpuni.

─îlan 134k

Komisija donosi akt kojim propisuje pravila poslovanja berzanskog posrednika u vezi sa pru┼żanjem usluga za pojedine kategorije klijenata, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

4. Strukovno udru┼żenje

─îlan 135

(1) Ovlaš─çeni u─Źesnici na tr┼żištu hartija od vrijednosti mogu formirati profesionalnu organizaciju ovlaš─çenih u─Źesnika na tr┼żištu hartija od vrijednosti, odnosno strukovno udru┼żenje za ostvarivanje, unapre─Ĺenje i zaštitu zajedni─Źkog interesa i razvoj tr┼żišta (u daljem tekstu: strukovno udru┼żenje).

(2) Strukovno udru┼żenje iz stava 1. ovog ─Źlana mogu osnovati pravna lica ovlaš─çena za poslove sa hartijama od vrijednosti, zaklju─Źivanjem ugovora o osnivanju i usvajanjem odgovaraju─çih opštih akata.

(3) Prethodnu saglasnost na ugovor o osnivanju strukovnog udru┼żenja, statut i druge opšte akte daje Komisija.

─îlan 136

Strukovno udru┼żenje mo┼że da:

a) donosi pravila za obavljanje poslova ovlaš─çenih u─Źesnika na tr┼żištu hartija od vrijednosti, koja za cilj imaju unapre─Ĺenje profesionalne djelatnosti, ujedna─Źavanje prakse i razvoj tr┼żišta hartija od vrijednosti,

b) donosi pravila poslovanja, uzanse i standarde koji su obavezni u primjeni za sve ovlaš─çene u─Źesnike na tr┼żištu hartija od vrijednosti,

v) donosi eti─Źki kodeks koji je obavezan u primjeni za sve ovlaš─çene u─Źesnike na tr┼żištu hartija od vrijednosti,

g) sara─Ĺuje sa nadle┼żnim regulatornim i kontrolnim organima zadu┼żenim za poslovanje sa hartijama od vrijednosti u cilju unapre─Ĺenja regulative i njene implementacije, s tim da mo┼że davati i inicijative za izmjene pravila i propisa, odnosno donošenje novih zakonskih i podzakonskih akata,

d) od ─Źlanova prikuplja i priprema informacije, analize, projekte i druge materijale koji se odnose na sprovo─Ĺenje propisa, standarda, uzansi, kodeksa, odnosno ponašanja u─Źesnika na tr┼żištu hartija od vrijednosti, a u cilju ja─Źanja struke, zaštite interesa investitora i samih ovlaš─çenih u─Źesnika na tr┼żištu hartija od vrijednosti, razvoja tr┼żišta hartija od vrijednosti, obezbje─Ĺenja javnosti rada, spre─Źavanja manipulacija cijenama hartija od vrijednosti i drugih manipulacija na tr┼żištu hartija od vrijednosti,

─Ĺ) vrši nadzor nad primjenom propisa i sopstvenih akata, izri─Źe mjere prema ovlaš─çenim u─Źesnicima na tr┼żištu hartija od vrijednosti i preduzima mjere zaštite interesa korisnika usluga ovlaš─çenih u─Źesnika na tr┼żištu hartija od vrijednosti i njihovog obešte─çenja u slu─Źaju gubitaka prouzrokovanim greškama, propustima i nezakonitim radnjama ─Źlanova strukovnog udru┼żenja.

─îlan 137

Strukovno udru┼żenje, pored ugovora o osnivanju i statuta, koji se utvr─Ĺuju u momentu osnivanja, donosi i pravila, uzanse, standarde i druge opšte akte u cilju izvršavanja svojih djelatnosti odre─Ĺenih ugovorom o osnivanju i statutom, a koja su obavezna u primjeni za sve ─Źlanove udru┼żenja.

─îlan 138

Opštim aktima strukovnog udru┼żenja iz ─Źlana 137. ovog zakona moraju se izri─Źito zabraniti, odnosno onemogu─çiti:

a) diskriminacija klijenata koji koriste usluge ─Źlana strukovnog udru┼żenja,

b) diskriminacija ─Źlanova strukovnog udru┼żenja,

v) neosnovano ograni─Źavanje u pogledu pristupanja u ─Źlanstvo, odnosno istupanja iz ─Źlanstva strukovnog udru┼żenja,

g) spre─Źavanje razvoja konkurencije izme─Ĺu ovlaš─çenih u─Źesnika na tr┼żištu hartija od vrijednosti, kao i neosnovano ograni─Źenje u pogledu prihoda i provizije koje ─Źlanovi strukovnog udru┼żenja ostvaruju obavljanjem svojih profesionalnih djelatnosti,

d) sa─Źinjavanje neta─Źnih, nepotpunih ili nejasnih informacija ─Źlanovima strukovnog udru┼żenja.

─îlan 139

Strukovno udru┼żenje se finansira iz ─Źlanarine, doprinosa i poklona ─Źlanova i tre─çih lica, kao i naknada od usluga koje pru┼ża ─Źlanovima i tre─çim licima, a dobit koju ostvari po tom osnovu isklju─Źivo koristi za dalji razvoj strukovnog udru┼żenja.

─îlan 140

Na poslovanje strukovnog udru┼żenja, ako ovim zakonom nije druga─Źije regulisano, primjenjuju se propisi koji regulišu profesionalno udru┼żivanje privrednih društava.

V - BERZA I DRUGO URE─ÉENO JAVNO TR┼ŻIŠTE

─îlan 141

(1) Hartijama od vrijednosti u smislu ovog zakona organizovano se trguje na berzi i drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu, koje se osniva radi stvaranja uslova za povezivanje ponude i potra┼żnje hartija od vrijednosti.

(2) Poslove povezivanja ponude i potra┼żnje hartija od vrijednosti mogu obavljati samo berza i drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište.

─îlan 142

Bli┼że uslove pod kojima se hartijama od vrijednosti trguje na berzi i drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu propisuje Komisija.

─îlan 143

(1) Berza i drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište mogu obavljati poslove iz ovog zakona na osnovu dozvole Komisije.

(2) Dozvolu iz stava 1. ovoga ─Źlana Komisija izdaje ako su ispunjeni uslovi iz ovog zakona i propisa Komisije.

1. Berza hartija od vrijednosti

1.1. Opšte odredbe

─îlan 144

(1) Berza hartija od vrijednosti se osniva i posluje kao akcionarsko društvo.

(2) Na osnivanje i poslovanje berze, izbor, nadle┼żnost i rad organa berze i donošenje opštih akata primjenjuju se odredbe zakona kojima se reguliše osnivanje i poslovanje akcionarskih društava, ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 145

(1) Berza obavlja sljede─çe poslove:

a) organizuje povezivanje ponude i potra┼żnje u prometu hartijama od vrijednosti,

b) daje informacije o ponudi, potra┼żnji, tr┼żišnoj cijeni, kao i o ostalim podacima o hartijama od vrijednosti,

v) utvr─Ĺuje i objavljuje kursne liste hartija od vrijednosti,

g) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i propisima Komisije.

(2) Pored poslova iz stava 1. ovog ─Źlana, berza mo┼że obavljati i sljede─çe poslove:

a) izrade, razvoja, odr┼żavanja i raspolaganja kompjuterskim softverom u vezi sa trgovanjem sa hartijama od vrijednosti,

b) organizovanja i sprovo─Ĺenja edukacije u─Źesnika na tr┼żištu hartija od vrijednosti u vezi sa poslovima koje obavlja i

v) obra─Źuna nov─Źanih potra┼żivanja i obaveza za ─Źlanove berze u vezi sa trgovinom koja je rezultat povezivanja sa drugim berzama sa sjedištem izvan Republike Srpske.

─îlan 146

(1) Berza obezbje─Ĺuje da:

a) svi u─Źesnici u trgovini na berzi mogu istovremeno, ravnopravno i pod jednakim uslovima davati i prihvatati naloge za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti,

b) svi u─Źesnici u trgovini na berzi imaju u istom trenutku jednak pristup informacijama o hartijama od vrijednosti kojima se trguje i da svi mogu prodavati, odnosno kupovati hartije od vrijednosti pod jednakim uslovima.

(2) Pod u─Źesnicima iz stava 1. ovog ─Źlana smatraju se berzanski posrednici koji su ─Źlanovi berze.

─îlan 147

(1) Berza mo┼że biti opšta i specijalizovana.

(2) Na opštoj berzi trguje se svim vrstama hartija od vrijednosti.

(3) Na specijalizovanoj berzi trguje se samo odre─Ĺenim vrstama hartija od vrijednosti.

(4) U firmi berze iz stava 3. ovoga ─Źlana obavezno se navodi vrsta i oblik hartija od vrijednosti za koje je berza specijalizovana.

1.2. Osnivanje berze

─îlan 148

Berzu mogu osnovati doma─ça i strana, fizi─Źka i pravna lica.

─îlan 149

(1) Berza se mo┼że osnovati ako su ispunjeni sljede─çi uslovi:

a) obezbije─Ĺen minimalni iznos osnovnog kapitala propisan ovim zakonom, kao i odgovaraju─çi poslovni prostor,

b) obezbije─Ĺena kadrovska, tehni─Źka i organizaciona osposobljenost za obavljanje berzanske trgovine, odnosno drugih poslova koje berza obavlja.

(2) Odgovaraju─çi poslovni prostor u smislu stava 1. ovog ─Źlana obezbje─Ĺuje se prenosom prava svojine na poslovnom prostoru ili ustupanjem prava koriš─çenja poslovnog prostora ugovorom o zakupu.

(3) Pod kadrovskom osposobljenoš─çu berze u smislu stava 1. ovog ─Źlana podrazumijeva se da je na berzi zaposleno najmanje jedno lice koje posjeduje ovlaš─çenje za obavljanje poslova brokera.

(4) Pod tehni─Źkom osposobljenoš─çu berze u smislu stava 1. ovog ─Źlana podrazumijeva se da berza posjeduje razvijeni informacioni sistem za berzansku trgovinu i sistem za javno objavljivanje podataka.

(5) Pod organizacionom osposobljenoš─çu berze u smislu stava 1. ovog ─Źlana podrazumijeva se postojanje organizacionih dijelova za efikasno i jedinstveno obavljanje poslova na berzi.

─îlan 150

(1) Na zahtjev osniva─Źa, Komisija daje dozvolu za osnivanje i rad berze kada utvrdi da su ispunjeni uslovi za rad berze u skladu sa odredbama ovog zakona.

(2) Na postupak davanja dozvole iz stava 1. ovog ─Źlana shodno se primjenjuju odredbe ─Źl. 73. - 78. ovog zakona.

(3) Komisija daje saglasnost na statusne promjene berze.

─îlan 151

(1) Berza sti─Źe svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar.

(2) Pravno lice koje nije osnovano kao berza u skladu sa ovim zakonom ne mo┼że se upisati u sudski registar kao berza i ne mo┼że u pravnom prometu koristiti naziv berza, niti ga mo┼że koristiti kao sastavni dio naziva firme.

1.3. Osnovni kapital i akcionari berze

─îlan 152

(1) Osnovni kapital berze iznosi najmanje 1.000.000 KM i podijeljen je na redovne akcije koje glase na ime.

(2) Neto kapital berze ne mo┼że biti manji od iznosa utvr─Ĺenog u stavu 1. ovog ─Źlana.

(3) (brisano)

─îlan 153

(1) Podatke o akcionarima berza dostavlja Komisiji i javno objavljuje.

(2) Akcijama berze trguje se na berzi na posebno organizovanim aukcijama u skladu sa pravilima berze.

─îlan 154

(1) Fizi─Źko ili pravno lice koje namjerava da samostalno ili zajedno sa povezanim licima stekne, pove─ça ili smanji udio u osnovnom kapitalu ili glasa─Źkim pravima u berzi, koji je jednak ili ve─çi od 10%, 20%, 33%, 50% i 66% du┼żno je da pribavi saglasnost Komisije.

(2) Saglasnost iz stava 1. ovog ─Źlana Komisija izdaje samo ako procijeni da se predlo┼żenim promjenama obezbje─Ĺuje odgovorno i profesionalno poslovanje berze i ako ocijeni da to ne─çe uticati na obavljanje funkcije nadzora Komisije.

(3) Akcije berze za koje Komisija nije dala saglasnost iz stava 1. ovog ─Źlana za sticanje ili pove─çanje udjela ne daju pravo glasa i moraju se otu─Ĺiti u roku od šest mjeseci od dana sticanja, odnosno pove─çanja udjela.

(4) Komisija donosi akt kojim propisuje uslove za izdavanje saglasnosti za sticanje, pove─çanje ili smanjenje udjela u osnovnom kapitalu ili glasa─Źkim pravima u berzi, kao i uslove za odre─Ĺivanje kriterijuma podobnosti lica koja namjeravaju da sti─Źu udio u osnovnom kapitalu ili glasa─Źkim pravima u berzi, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

1.4. Opšti akti berze

─îlan 155

(1) Opšti akti berze su statut, pravila berze, akt o naknadama i drugi opšti akti kojima se ure─Ĺuje poslovanje berze.

(2) Komisija daje saglasnost na akte iz stava 1. ovog ─Źlana, kao i na izmjene i dopune tih akata.

─îlan 156

Berza opštim aktima utvr─Ĺuje iznose i na─Źin pla─çanja po osnovu:

a) pristupne ─Źlanarine za ─Źlanove berze,

b) godišnje ─Źlanarine za ─Źlanove berze,

v) naknade za usluge koje berza pru┼ża ─Źlanovima i tre─çim licima,

g) doprinose ─Źlanova berze u fond sigurnosti,

d) kazni za povrede akata berze.

1.5. Organi berze

─îlan 157

(1) Organi berze su skupština, upravni odbor, organ koji vrši nadzor i direktor.

(2) Upravni odbor se sastoji od najmanje pet ─Źlanova, a organ koji vrši nadzor od najmanje tri ─Źlana.

(3) Za ─Źlanove upravnog i organa koji vrši nadzor mogu biti izabrana lica koja imaju visoku stru─Źnu spremu ekonomske ili pravne struke i najmanje pet godina radnog sta┼ża u struci.

(4) Izbor ─Źlanova upravnog i organa koji vrši nadzor vrši se na osnovu prethodno sprovedenog javnog konkursa.

(5) Mandat ─Źlanova upravnog i organa koji vrši nadzor traje pet godina, uz mogu─çnost ponovnog izbora.

(6) Komisija daje saglasnost na imenovanje ─Źlanova upravnog odbora, organa koji vrši nadzor i direktora berze.

(7) Berza mo┼że obrazovati i druge organe, u skladu sa statutom berze.

─îlan 158

(1) Za direktora berze mo┼że biti imenovano lice koje ima visoku stru─Źnu spremu ekonomskog ili pravnog smjera, pet godina radnog sta┼ża u oblasti tr┼żišta kapitala, odgovaraju─çe stru─Źno znanje i li─Źna svojstva koja ga ─Źine dostojnim za obavljanje ove funkcije.

(2) Izbor direktora vrši se na osnovu prethodno sprovedenog javnog konkursa.

(3) Mandat direktora traje pet godina, uz mogu─çnost ponovnog izbora.

(4) Berza mo┼że da ima jednog ili više izvršnih direktora, a u slu─Źaju da ih ima više - direktor berze je generalni direktor i lice ovlaš─çeno za zastupanje.

(5) Ako berza ima više od dva izvršna direktora, formira se izvršni odbor, ─Źiji je predsjednik generalni direktor.

(6) Direktor, odnosno generalni direktor vodi poslovanje, zaklju─Źuje ugovore i zastupa berzu u skladu sa statutom.

(7) Na uslove koje mora ispunjavati lice da bi obavljalo funkciju izvršnog direktora, kao i na postupak izbora i trajanje mandata izvršnog direktora shodno se primjenjuju st. 1, 2. i 3. ovog ─Źlana.

─îlan 159

─îlanovi upravnog i organa koji vrši nadzor i direktor berze ne mogu:

a) biti u me─Ĺusobnom srodstvu ili braku,

b) biti lica koja su pravosna┼żno osu─Ĺena za krivi─Źno djelo protiv privrede i platnog prometa, protiv slu┼żbene du┼żnosti i za krivi─Źno djelo propisano ovim zakonom ili im je izre─Źena ili traje mjera zabrane obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti,

v) posjedovati, direktno ili indirektno, više od 5% udjela u kapitalu pravnih lica kojima Komisija daje dozvolu za obavljanje poslova,

g) obavljati djelatnost ili sprovoditi aktivnosti koje su u suprotnosti sa na─Źelima zaštite investitora, samostalnosti i nepristrasnosti rada berze.

─îlan 160

Radi rješavanja sporova izme─Ĺu u─Źesnika na berzi, po poslovima zaklju─Źenim na berzi, berza obrazuje berzanski sud u skladu sa statutom i pravilima berze.

1.6. ─îlanovi berze

─îlan 161

(1) ─îlanovi berze mogu biti samo berzanski posrednici koji ispunjavaju uslove za ─Źlanstvo utvr─Ĺene pravilima berze.

(2) Berza prima u ─Źlanstvo berzanskog posrednika koji podnese zahtjev za ─Źlanstvo i koji ispunjava sljede─çe uslove:

a) da ima dozvolu Komisije za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti,

b) da ispunjava druge uslove koje propiše berza.

(3) Berza donosi odluku u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stava 2. ovog ─Źlana.

(4) Protiv odluke berze podnosilac zahtjeva mo┼że podnijeti ┼żalbu Komisiji u roku od 15 dana od dana prijema odluke, odnosno isteka roka iz stava 3. ovog ─Źlana.

(5) Izuzetno od odredbi stava 1. ovog ─Źlana, ─Źlan berze sa posebnim ovlaš─çenjima mo┼że biti:

a) Registar, u vezi sa poslovima obra─Źuna i poravnanja, u skladu sa propisima Komisije i aktima berze,

b) Centralna Banka Bosne i Hercegovine, Ministarstvo finansija i Trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija Republike Srpske, u vezi sa poslovima emisije hartija od vrijednosti Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

─îlan 162

─îlan berze du┼żan je da odmah pismeno obavijesti berzu o svakoj nastaloj promjeni njegovih ovlaš─çenja, prava i odgovornosti, a naro─Źito o promjenama koje se odnose na ─Źinjenice na osnovu kojih je dobio dozvolu za ─Źlanstvo na berzi.

1.7. Nepristrasnost

─îlan 163

(1) Berza se ne mo┼że baviti trgovinom hartijama od vrijednosti za svoj ra─Źun, davati savjete o hartijama od vrijednosti ili ulaganju u hartije od vrijednosti, niti davati mišljenje o povoljnosti i nepovoljnosti kupoprodaje hartija od vrijednosti.

(2) Izuzetno od ograni─Źenja iz stava 1. ovog ─Źlana, berza mo┼że sticati akcije druge berze, produktne berze, registra hartija od vrijednosti, kao i akcionarskog društva za obra─Źun i poravnanje poslova zaklju─Źenih na regionalnom tr┼żištu, u skladu sa posebnim pravilima ulaganja, na koja Komisija daje saglasnost.

(3) Berza mo┼że sticati hartije od vrijednosti Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave bez saglasnosti Komisije.

(4) Berza je ovlaš─çena da javno iznosi prednosti uklju─Źenja hartija od vrijednosti na berzu i trgovanja tim hartijama.

1.8. Poslovanje berze

─îlan 164

(1) Hartijama od vrijednosti koje su uvrštene na berzu trguju ─Źlanovi berze u skladu sa statutom i pravilima berze.

(2) Berza propisuje uslove za najmanje tri razli─Źita slu┼żbena berzanska tr┼żišta na koja se uvrštavaju hartije od vrijednosti koje ispunjavaju uslove propisane pravilima berze.

(3) Pored slu┼żbenih tr┼żišta, berza je du┼żna da organizuje trgovanje na slobodnom tr┼żištu, na koje se uvrštavaju hartije od vrijednosti koje ne ispunjavaju uslove za uvrštenje na slu┼żbeno berzansko tr┼żište.

(4) Komisija mo┼że propisati i dopunske uslove za uvrštavanje hartija od vrijednosti.

(5) Pored tr┼żišta iz st. 2. i 3. ovog ─Źlana, berza mo┼że da organizuje posebno tr┼żište novca i berzanske robe sa posebnim sistemima ─Źlanstva.

─îlan 165

(1) Hartije od vrijednosti koje se uvrštavaju na berzu moraju biti neograni─Źeno prenosive i u potpunosti upla─çene.

(2) Emitent mo┼że sprovesti javnu ponudu hartija od vrijednosti na berzi u skladu sa uslovima koje propišu Komisija i berza.

─îlan 166

Zahtjev za uvrštavanje hartija od vrijednosti na slu┼żbeno berzansko tr┼żište podnosi emitent i mora se odnositi na sve hartije od vrijednosti iste klase tog emitenta.

─îlan 167

(1) Emitent koji ispunjava sljede─çe uslove:

a) emituje akcije javnom ponudom,

b) ima više od 100 akcionara,

v) ima osnovni kapital najmanje 10 miliona KM i

g) ima ukupan godišnji prihod najmanje 10 miliona KM du┼żan je da podnese zahtjev za uvrštavanje akcija na slu┼żbeno berzansko tr┼żište u roku od 90 dana od dana ispunjavanja uslova.

(2) Emitent iz stava 1. ovog ─Źlana du┼żan je da objavi prospekt u skladu sa aktima berze i propisima Komisije.

(3) Na emitente iz stava 1. ovoga ─Źlana nad kojima je otvoren postupak ste─Źaja ili likvidacije ne primjenjuju se odredbe ovog ─Źlana.

─îlan 168

Obveznice entiteta, Br─Źko Distrikta i Bosne i Hercegovine mogu biti uvrštene na slu┼żbeno berzansko tr┼żište bez posebnih uslova i ograni─Źenja.

─îlan 169

Hartije od vrijednosti emitenta ─Źije je sjedište izvan Republike Srpske mogu biti uvrštene na berzi pod uslovima utvr─Ĺenim ovim zakonom, propisima Komisije, aktima berze, kao i uz ispunjavanje i svih drugih uslova odre─Ĺenih propisima koji va┼że u sjedištu emitenta.

─îlan 170

(1) Berza mo┼że privremeno obustaviti trgovanje odre─Ĺenim hartijama od vrijednosti kojima se trguje na berzi u sljede─çim slu─Źajevima:

a) ako do─Ĺe do velikih tr┼żišnih neravnote┼ża ili drugih izvanrednih okolnosti,

b) ako procijeni da ─çe trgovanje tim hartijama izazvati poreme─çaj na tr┼żištu te da postoji mogu─çnost nastanka štete,

v) ako na po─Źetku ili u toku berzanskog trgovanja nastupe ve─ça kolebanja kursa, odnosno druge nenormalne okolnosti (npr. ve─çe koli─Źine, tr┼żišna neravnote┼ża itd.),

g) ako emitent ─Źijim akcijama se trguje ne ispunjava obaveze koje ima po osnovu ovog zakona i pravila berze,

d) ako procijeni da je to potrebno radi zaštite investitora i

─Ĺ) ako je nad emitentom otvoren postupak ste─Źaja.

(2) Privremeno obustavljanje iz stava 1. ovog ─Źlana traje do sticanja uslova za nastavak trgovanja, a najdu┼że šest meseci od dana donošenja rješenja berze o privremenom obustavljanju trgovine, osim u slu─Źaju iz stava 1. ta─Źka ─Ĺ) ovog ─Źlana, kada privremeno obustavljanje trgovanja mo┼że da traje do okon─Źanja ste─Źajnog postupka.

(3) Bli┼że uslove za privremeno obustavljanje trgovanja odre─Ĺenim hartijama od vrijednosti propisuje berza.

─îlan 171

(1) Berza isklju─Źuje sa slu┼żbenog berzanskog tr┼żišta hartije od vrijednosti odre─Ĺenog emitenta, odnosno hartije od vrijednosti odre─Ĺene klase ili serije istog emitenta:

a) ako emitent prestane da ispunjava uslove za uvrštavanje,

b) ako se ustanovi da je hartija od vrijednosti bila primljena na slu┼żbeno tr┼żište na osnovu neistinitih ili pogrešnih podataka,

v) ako emitent povu─Źe svoje hartije od vrijednosti ili im istekne rok dospije─ça,

g) ako je nad emitentom otvoren postupak ste─Źaja ili likvidacije,

d) ako emitent podnese zahtjev za isklju─Źenje, osim emitenata iz ─Źlana 167. ovog zakona,

─Ĺ) u drugim slu─Źajevima utvr─Ĺenim pravilima berze.

(2) Berza mo┼że isklju─Źiti sa slu┼żbenog berzanskog tr┼żišta hartije od vrijednosti odre─Ĺenog emitenta, odnosno hartije od vrijednosti odre─Ĺene klase ili serije istog emitenta ako se trgovina hartijama od vrijednosti ne vrši du┼że od šest mjeseci.

─îlan 172

Berza isklju─Źuje sa slobodnog tr┼żišta hartije od vrijednosti odre─Ĺenog emitenta, odnosno hartije od vrijednosti odre─Ĺene klase ili serije istog emitenta:

a) ako emitent povu─Źe svoje hartije od vrijednosti ili im istekne rok dospije─ça,

b) ako je nad emitentom otvoren postupak likvidacije,

v) u drugim sli─Źnim slu─Źajevima utvr─Ĺenim pravilima berze.

─îlan 173

(1) Berza donosi rješenje o privremenom obustavljanju trgovine hartijama od vrijednosti i isklju─Źenju hartija od vrijednosti sa berzanskog tr┼żišta koje se primjenjuje danom donošenja.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog ─Źlana berza je du┼żna da dostavi emitentu i Komisiji sljede─çeg radnog dana od dana donošenja, a na dan donošenja rješenja da ga objavi na internet stranici berze.

(3) Protiv rješenja iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że se podnijeti ┼żalba Komisiji u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

─îlan 174

(1) Trgovina finansijskim derivatima vrši se na posebnom tr┼żištu berze.

(2) Finansijski derivati mogu biti predmet trgovine od dana izdavanja do dana dospije─ça ugovora.

(3) Komisija propisuje uslove za uvo─Ĺenje finansijskih derivata u trgovinu na berzi, uslove za obavljanje trgovine tim derivatima i na─Źin izmirenja obaveza iz poslova zaklju─Źenih u trgovini finansijskim derivatima.

(4) Za trgovinu finansijskim derivatima berza utvr─Ĺuje standardizovana prava i obaveze ugovornih strana i dan po─Źetka trgovine.

(5) Berza mo┼że uvesti u trgovinu samo finansijske derivate koji obezbje─Ĺuju ostvarivanje ekonomskih interesa privrednih subjekata i drugih organizacija i lica i ako to nije u suprotnosti sa javnim interesom.

(6) Berza je du┼żna da, najmanje 30 dana prije po─Źetka trgovine pojedinim finansijskim derivatom, obavijesti Komisiju o namjeri uvo─Ĺenja tog derivata u trgovinu.

(7) Komisija zabranjuje uvo─Ĺenje finansijskog derivata u trgovinu, odnosno zabranjuje dalju trgovinu finansijskim derivatom ─Źija je trgovina zapo─Źeta na berzi, ako je to potrebno radi zaštite investitora.

─îlan 175

(1) Na trgovinu finansijskim derivatima, zabranu zloupotrebe povjerljivih informacija i izmirivanje obaveza iz poslova zaklju─Źenih u trgovini tim instrumentima shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o trgovanju hartijama od vrijednosti i izmirenju obaveza iz poslova zaklju─Źenih u trgovanju hartijama od vrijednosti.

(2) Obra─Źun i poravnanje trgovine finansijskim derivatima mo┼że da se vrši na berzi.

1.9. Nadzor nad radom berze

─îlan 176

(1) Nadzor nad radom berze vrši Komisija u skladu sa ovim zakonom i svojim pravilnikom.

(2) U postupku iz stava 1. ovog ─Źlana Komisija mo┼że da pregleda akte, poslovne knjige i druge dokumente berze.

─îlan 177

Ako u postupku nadzora utvrdi nezakonitosti ili nepravilnosti, Komisija daje naloge i rokove za njihovo otklanjanje i preduzima mjere iz ─Źl. 266. do 268. ovog zakona.

1.10. Oduzimanje dozvole

─îlan 178

(1) Komisija oduzima berzi dozvolu za rad ako:

a) svoju djelatnost ne obavlja du┼że od tri mjeseca,

b) je dozvola za rad pribavljena na osnovu neistinitih podataka,

v) ne obavlja poslove u vezi sa hartijama od vrijednosti u skladu sa ovim zakonom,

g) prestane da ispunjava uslove propisane za dobijanje dozvole za rad,

d) prekrši obavezu zabrane manipulacije,

─Ĺ) ne otkloni utvr─Ĺene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti u roku koji je odre─Ĺen rješenjem Komisije,

e) (brisano) https://advokat-prnjavorac.com

(2) Kad Komisija oduzme berzi dozvolu za rad, pokrenu─çe postupak njene likvidacije, u skladu sa zakonom.

─îlan 178a

(1) Odluku o prestanku obavljanja djelatnosti berze (dobrovoljna likvidacija) donosi skupština akcionara berze kvalifikovanom ve─çinom, pod uslovom da su svi akcionari koji su istovremeno i ─Źlanovi berze bili jednoglasni.

(2) Prije donošenja odluke skupštine akcionara o dobrovoljnoj likvidaciji berza je du┼żna da pribavi saglasnost Komisije.

(3) Uz zahtjev za pribavljanje prethodne saglasnosti iz stava 2. ovog ─Źlana, berza je du┼żna da dostavi Komisiji:

a) predlo┼żeni plan prestanka obavljanja djelatnosti,

b) rok i faze pripreme berze za okon─Źanje njenih aktivnosti,

v) dokaz da je imovina berze dovoljna da berza ispuni sve svoje obaveze,

g) prijedlog lica za likvidacionog upravnika i

d) druge neophodne informacije i podatke, u skladu sa propisima Komisije.

(4) Berza je du┼żna da obavijesti Komisiju i javnost o donošenju odluke o prestanku obavljanja djelatnosti, odmah ili najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja odluke, te podnose zahtjev za brisanje iz registra dozvola izdatih za rad berze.

(5) U toku postupka likvidacije berza mo┼że preduzimati samo poslove u vezi sa sprovo─Ĺenjem likvidacionog postupka i unov─Źavanja likvidacione mase i poslove koji su potrebni za prestanak obavljanja djelatnosti.

1.11. Obavještavanje i javnost rada berze

─îlan 179

(1) Berza obavještava Komisiju o:

a) ostvarenom prometu,

b) ─Źlanstvu na berzi,

v) uvrštenju i isklju─Źenju hartija od vrijednosti na berzi.

(2) Bli┼że elemente obavještenja iz stava 1. ovog ─Źlana propisuje Komisija.

(3) Berza je du┼żna da dostavi Komisiji izvještaje o finansijskom poslovanju berze i izvještaj revizora.

(4) Berza je du┼żna da obavijesti Komisiju o promjenama osnovnog kapitala berze i promjenama akcionara berze.

(5) Berza je du┼żna da Komisiji bez naknade omogu─çi pra─çenje trgovanja u berzanskom sistemu trgovanja u stvarnom vremenu.

(6) Komisija mo┼że da propiše obavezu dostavljanja i drugih izvještaja, odnosno podataka o trgovanju na berzi i njenom poslovanju.

─îlan 180

Berza je ovlaš─çena da informiše javnost o trgovanju hartijama od vrijednosti i podacima koje je obavezna da objavljuje na osnovu ovog zakona, propisa Komisije i svojih opštih akata.

1.12. Obaveza ─Źuvanja poslovne tajne i posebna ograni─Źenja

─îlan 181

(1) Na ─Źlanove organa i zaposlene u berzi shodno se primjenjuju odredbe ─Źl. 269. i 270. ovog zakona.

(2) Berza je du┼żna da najmanje jednom godišnje informiše lica iz stava 1. ovog ─Źlana o njihovim obavezama u vezi sa ─Źuvanjem poslovne tajne.

─îlan 182

Berza je du┼żna da jednom mjese─Źno Komisiji podnese izvještaj o sticajima ili otu─Ĺenima hartija od vrijednosti od strane ─Źlanova upravnog i organa koji vrši nadzor, direktora i zaposlenih na berzi.

─îlan 183

Direktor i zaposleni na berzi ne mogu biti ─Źlanovi organa upravljanja, ni zaposleni kod berzanskih posrednika ili emitenta ─Źijim se hartijama od vrijednosti trguje na berzi.

1.13. Prestanak rada berze

─îlan 184

U slu─Źaju pokretanja ste─Źajnog postupka ili prestanka rada berze Komisija je ovlaš─çena da preduzme mjere za bezbjednost podataka o hartijama od vrijednosti koji se nalaze u berzi.

2. Drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište

─îlan 185

(1) Berzanski posrednici mogu ugovorom, u skladu sa zakonom, uspostavljati drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište na kojem se promet hartija od vrijednosti, koje nisu uvrštene na berzansko tr┼żište, obavlja po unaprijed utvr─Ĺenim pravilima.

(2) Odredbe ovog zakona kojim se reguliše osnivanje i rad berze shodno se primjenjuju i na drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište.

─îlan 186

(1) Zahtjev za uvrštavanje hartija od vrijednosti u promet na drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu mo┼że podnijeti emitent i berzanski posrednik.

(2) Komisija propisuje podatke koje je emitent du┼żan objaviti prilikom uvrštenja hartija od vrijednosti u promet na drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu.

─îlan 187

(1) Drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište du┼żno je da u dnevnim novinama dostupnim na cijeloj teritoriji Republike Srpske objavljuje podatke o zaklju─Źenim poslovima, sa brojem ostvarenih transakcija, brojem i cijenama hartija od vrijednosti.

(2) Drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište du┼żno je da Komisiji dostavlja izvještaj o zaklju─Źenim poslovima.

(3) Sadr┼żaj izvještaja, rokove i na─Źin izvještavanja iz stava 2. ovog ─Źlana propisuje Komisija.

3. Povla─Źenje akcija sa berze, odnosno drugog ure─Ĺenog javnog tr┼żišta

─îlan 187a

(1) Ako otvoreno akcionarsko društvo, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih društava, donese odluku o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno, smatra se da je donijelo i odluku o povla─Źenju akcija ili drugih vlasni─Źkih hartija od vrijednosti sa berze, odnosno drugog ure─Ĺenog javnog tr┼żišta.

(2) Odluku iz stava 1. ovog ─Źlana emitent mo┼że da donese ako su kumulativno ispunjeni sljede─çi uslovi:

a) da ima manje od 100 akcionara,

b) da je u periodu od godinu dana koji prethodi godini u kojoj je donesena odluka ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet povla─Źenja sa berze, odnosno drugog ure─Ĺenog javnog tr┼żišta iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog emitovanog broja i

v) da je u najmanje šest mjeseci perioda iz ta─Źke b) ovog stava ostvareni mjese─Źni obim prometa takvim akcijama na berzi, odnosno drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu, iznosio manje od 0,05% od njihovog ukupnog emitovanog broja.

(3) Za pretvaranje otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i povla─Źenje hartija od vrijednosti sa berze, odnosno drugog ure─Ĺenog javnog tr┼żišta potrebno je odobrenje Komi si je.

(4) Nakon dobijanja odobrenja Komisije, odluka iz stava 1. ovog ─Źlana upisuje se u sudski registar i ima pravno dejstvo:

a) ako je odluka donesena ve─çinom koja uklju─Źuje glasove 9/10 osnovnog kapitala, danom upisa odluke u sudski registar, izuzev ako je u odluci odre─Ĺeno da stupa na snagu protekom odre─Ĺenog roka od upisa odluke u sudski registar i

b) u svim drugim slu─Źajevima, istekom godinu dana od dana upisa odluke u sudski registar.

(5) Društvo je obavezno da, nakon upisa odluke o povla─Źenju sa berze, odnosno drugog ure─Ĺenog javnog tr┼żišta u sudski registar, o tome obavijesti berzu, odnosno drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište, sa kojeg ─çe hartije od vrijednosti biti povu─Źene sljede─çi radni dan nakon stupanja na snagu odluke.

(6) Komisija donosi akt kojim propisuje na─Źin i postupak odobravanja pretvaranja otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno akcionarsko društvo, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

VI - CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

─îlan 188

(1) Centralni registar hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Registar) je pravno lice sa javnim ovlaš─çenjima za poslove iz ─Źlana 189. stav 1. ovog zakona, koje vodi bazu podataka u kojoj se upisuju, vode i ─Źuvaju podaci o hartijama od vrijednosti, vlasnicima, pravima i ograni─Źenjima prava na hartijama od vrijednosti, u skladu sa zakonom, propisima Komisije i opštim aktima Registra.

(2) Za emitenta ─Źijim akcijama se javno trguje na organizovanom tr┼żištu hartija od vrijednosti knjigu akcionara vodi Registar.

─îlan 189

(1) Registar obavlja sljede─çe poslove:

a) registraciju i ─Źuvanje podataka o hartijama od vrijednosti i njihovim vlasnicima i svim transakcijama u pogledu prenosa vlasništva ili promjene statusa hartija od vrijednosti,

b) registraciju i ─Źuvanje podataka o sticanju vlasništva i drugih prava iz hartija od vrijednosti,

v) upis i brisanje prava tre─çih lica na hartijama od vrijednosti, kao i upis i brisanje zabrane prava raspolaganja na osnovu ugovora, sudskih odluka i odluka nadle┼żnih organa,

g) otvaranje i vo─Ĺenje ra─Źuna emitenata, vo─Ĺenje knjige akcionara, otvaranje i vo─Ĺenje ra─Źuna vlasnika hartija od vrijednosti, kao i izdavanje izvještaja, izvoda i potvrda o stanju i promjenama na tim ra─Źunima,

d) otvaranje i vo─Ĺenje ra─Źuna berzanskom posredniku i drugim ─Źlanovima Registra,

─Ĺ) obra─Źun, poravnanje i prenos hartija od vrijednosti na osnovu poslova sa hartijama od vrijednosti zaklju─Źenim na berzi i drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu,

e) prenos hartija od vrijednosti na osnovu ugovora, sudskih odluka i odluka drugih nadle┼żnih organa,

┼ż) izrade, razvoja, odr┼żavanja i raspolaganja kompjuterskim softverom u vezi sa trgovanjem sa hartijama od vrijednosti i

z) organizovanja i sprovo─Ĺenja edukacije u─Źesnika na tr┼żištu hartija od vrijednosti u vezi sa poslovima koje obavlja.

(2) Registar mo┼że obavljati poslove depozitara i investicionih fondova i druge poslove za koje dobije saglasnost Komisije.

─îlan 190

(1) U obavljanju poslova iz ─Źlana 189. stav 1. t. a) do e) ovog zakona Registar primjenjuje odredbe Zakona o opštem upravnom postupku, a o podacima koje vodi i ─Źuva u skladu sa ovima zakonom izdaje ovlaš─çenom licu sljede─çe javne isprave:

a) listu akcionara,

b) izvještaj na osnovu kojeg se ostvaruje pravo glasa

na skupštini akcionara, prema odredbama zakona,

v) potvrdu o vlasništvu na hartijama od vrijednosti i

g) izvod o stanju na ra─Źunu.

(2) Registar propisuje koju vrstu podataka sadr┼że isprave iz stava 1. ovog ─Źlana.

(3) Akti Registra su kona─Źni i protiv njih se mo┼że pokrenuti upravni spor.

─îlan 191

Na poslovanje Registra, izbor, nadle┼żnost i rad organa Registra i donošenje opštih akata, primjenjuju se odgovaraju─çe odredbe zakona, kojima se reguliše osnivanje i poslovanje akcionarskih društava, ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

1. Osnivanje registra

─îlan 192

(1) Registar se osniva kao akcionarsko društvo.

(2) Uslovi za osnivanje Registra su:

a) obezbije─Ĺen minimalan iznos osnovnog kapitala propisan ovim zakonom, kao i odgovaraju─çi poslovni prostor,

b) obezbije─Ĺena kadrovska, tehni─Źka i organizaciona osposobljenost za obavljanje poslova Registra.

(3) Odgovaraju─çi poslovni prostor u smislu stava 2. ovog ─Źlana obezbje─Ĺuje se prenosom prava svojine na poslovnom prostoru ili ustupanjem prava koriš─çenja poslovnog prostora ugovorom o zakupu.

(4) Pod kadrovskom osposobljenoš─çu Registra u smislu stava 2. ovog ─Źlana podrazumijeva se da su u Registru zaposlena lica kvalifikovana za obavljanje poslova u okviru djelatnosti Registra.

(5) Pod tehni─Źkom osposobljenoš─çu Registra u smislu stava 2. ovog ─Źlana podrazumijeva se da Registar posjeduje odgovaraju─çi informacioni sistem za poslove registra, kao i sistem i metodologiju za javno objavljivanje podataka.

(6) Pod organizacionom osposobljenoš─çu Registra u smislu stava 2. ovog ─Źlana podrazumijeva se postojanje organizacionih dijelova za efikasno i jedinstveno obavljanje poslova u Registru.

(7) Poslove obra─Źuna i poravnanja u vezi sa poslovima koji su zaklju─Źeni na berzi i drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu Registar obavlja u posebnom organizacionom dijelu (u daljem tekstu: odjeljenje za obra─Źun i poravnanje).

(8) Za obavljanje poslova iz stava 7. ovog ─Źlana Registar mo┼że da ima otvoren poseban poslovni ra─Źun i da u poslovnim knjigama obezbijedi posebnu evidenciju i podatke o poslovanju tog organizacionog dijela, u skladu sa propisima Komisije.

─îlan 193

(1) Akcije Registra su redovne akcije i glase na ime.

(2) Akcijama Registra ne mo┼że se trgovati na berzi ili drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu.

(3) Akcije Registra mogu se sticati, otu─Ĺivati, prenositi i zalagati samo na osnovu prethodno pribavljenog odobrenja Komisije.

─îlan 194

(1) Akcionar Registra mo┼że biti Republika Srpska, berza, drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište, berzanski posrednik, društvo za upravljanje investicionim fondom i drugo pravno lice koje dobije odobrenje Komisije.

(2) Pojedini akcionar Registra iz stava 1. ovog ─Źlana, posredno ili neposredno, mo┼że ste─çi najviše 10% od ukupnog broja emitovanih akcija Registra.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog ─Źlana, Republika Srpska mo┼że ste─çi akcije Registra bez ograni─Źenja, a berza i drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište mogu ste─çi do 25% od ukupnog broja emitovanih akcija Registra.

─îlan 195

(1) Osnovni kapital Registra iznosi najmanje 1.000.000 KM.

(2) Neto kapital Registra ne mo┼że biti manji od iznosa utvr─Ĺenog u stavu 1. ovog ─Źlana.

─îlan 196

(1) Registar mo┼że obavljati poslove iz ─Źlana 189. ovog zakona samo na osnovu dozvole Komisije.

(2) Dozvolu iz stava 1. ovog ─Źlana Komisija izdaje ako su ispunjeni uslovi iz ovog zakona i propisa Komisije.

2. Opšti akti registra

─îlan 197

(1) Opšti akti Registra su statut, pravilnici, cjenovnik i drugi opšti akti kojima se ure─Ĺuje poslovanje Registra.

(2) Komisija daje saglasnost na opšte akte iz stava 1. ovog ─Źlana, kao i na izmjene i dopune tih akata.

(3) Opšti akti iz stava 2. ovog ─Źlana objavljuju se u "Slu┼żbenom glasniku" nakon dobijanja saglasnosti Komisije i stupaju na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja.

(4) Izuzetno od stava 3. ovog ─Źlana, akt o na─Źinu arhiviranja dokumentacije i ─Źuvanja podataka u elektronskom obliku ne objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku" i stupa na snagu osmog dana od dana dobijanja saglasnosti Komisije.

─îlan 198

Registar opštim aktima utvr─Ĺuje:

a) na─Źin i postupak registracije hartija od vrijednosti, na─Źin otvaranja ra─Źuna emitenata i ra─Źuna vlasnika hartija od vrijednosti,

b) prava i obaveze po osnovu ─Źlanstva,

v) na─Źin obra─Źuna, poravnanja i obezbje─Ĺenje ispunjenja obaveza nastalih na osnovu poslova sa hartijama od vrijednosti zaklju─Źenih na berzi i drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu,

g) na─Źin vo─Ĺenja posebnih nov─Źanih ra─Źuna,

d) na─Źin formiranja i uslove koriš─çenja sredstava garantnog fonda i druga pravila o prevladavanju rizika neispunjenja obaveza pojedinog ─Źlana Registra,

─Ĺ) na─Źin upisa i brisanje prava tre─çih lica na hartijama od vrijednosti,

e) na─Źin upisa i brisanje zabrane prava raspolaganja na osnovu ugovora, sudskih odluka i odluka drugih nadle┼żnih organa,

┼ż) na─Źin prenosa hartija od vrijednosti na osnovu ugovora, sudskih odluka i odluka drugih nadle┼żnih organa,

z) na─Źin obavljanja poslova depozitara i investicionih fondova,

i) na─Źin arhiviranja dokumentacije i ─Źuvanje podataka u elektronskom obliku,

j) na─Źin i postupak obavještavanja vlasnika hartija od vrijednosti, emitenata i ─Źlanova Registra, kao i druge oblike uvida u javnost rada Registra,

k) visinu naknade za usluge koje obavlja Registar.

─îlan 199

Opšti akti iz ─Źlana 198. primjenjuju se na svakog ─Źlana Registra, emitenta i svako lice ─Źije je pravo i obaveza nastala u vezi sa hartijama od vrijednosti.

─îlan 200

Detaljniji postupak primjene i sprovo─Ĺenja opštih akata Registar odre─Ĺuje uputstvima, koje donosi upravni odbor ili direktor Registra.

3. Organi registra

─îlan 201

(1) Organi Registra su skupština, upravni i organ koji vrši nadzor i direktor.

(2) Upravni odbor se sastoji od najmanje pet ─Źlanova, a organ koji vrši nadzor od najmanje tri ─Źlana.

(3) Za ─Źlanove upravnog i organa koji vrši nadzor mogu biti izabrana lica koja imaju visoku stru─Źnu spremu ekonomske, pravne ili elektrotehni─Źke struke i najmanje pet godina radnog sta┼ża u struci.

(4) Za direktora Registra mo┼że biti imenovano lice koje ima visoku stru─Źnu spremu ekonomskog ili pravnog smjera, pet godina radnog sta┼ża u oblasti tr┼żišta kapitala, odgovaraju─çe stru─Źno znanje i li─Źna svojstva koja ga ─Źine dostojnim za obavljanje ove funkcije.

(5) Izbor ─Źlanova upravnog i organa koji vrši nadzor i direktora vrši se na osnovu prethodno sprovedenog javnog konkursa.

(6) Mandat ─Źlanova upravnog i organa koji vrši nadzor i direktora traje pet godina, uz mogu─çnost ponovnog izbora.

(7) Komisija daje saglasnost na izbor i imenovanje ─Źlanova upravnog i organa koji vrši nadzor i direktora Registra.

(8) Registar mo┼że da ima jednog ili više izvršnih direktora, a u slu─Źaju da ih ima više - direktor Registra je generalni direktor i lice ovlaš─çeno za zastupanje.

(9) Ako Registar ima više od dva izvršna direktora, formira se izvršni odbor, ─Źiji je predsjednik generalni direktor.

(10) Direktor, odnosno generalni direktor vodi poslovanje, zaklju─Źuje ugovore i zastupa Registar u skladu sa statutom.

(11) Na uslove koje mora ispunjavati lice da bi obavljalo funkciju izvršnog direktora, kao i na postupak izbora i trajanje mandata izvršnog direktora shodno se primjenjuju st. 4, 5. i 6. ovog ─Źlana.

─îlan 202

─îlanovi upravnog i organa koji vrši nadzor i direktor ne mogu:

a) biti u me─Ĺusobnom srodstvu ili braku,

b) biti lica koja su pravosna┼żno osu─Ĺena za krivi─Źno djelo protiv privrede i platnog prometa, protiv slu┼żbene du┼żnosti i za krivi─Źno djelo propisano ovim zakonom ili im je izre─Źena ili traje mjera zabrane obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti,

v) posjedovati direktno ili indirektno više od 5% udjela u osnovnom kapitalu pravnih lica kojima Komisija daje dozvolu za obavljanje poslova,

g) obavljati djelatnost ili sprovoditi aktivnosti koje su u suprotnosti sa na─Źelima zaštite investitora, samostalnosti i nepristrasnosti rada Registra.

4. ─îlan registra

─îlan 203

(1) ─îlan Registra mo┼że biti banka, osiguravaju─çe društvo i druge finansijske organizacije, berzanski posrednik, berza, drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište, društvo za upravljanje investicionim ili penzijskim fondom, finansijske organizacije osnovane posebnim zakonom radi upravljanja imovinom koja je direktno ili indirektno u vlasništvu Republike Srpske, emitent hartija od vrijednosti, Centralna banka Bosne i Hercegovine, te strana banka i strani berzanski posrednik ako ima dozvolu Komisije.

(2) Prijem u ─Źlanstvo vrši se na osnovu zahtjeva i dokumentacije propisane zakonom, propisima Komisije i opštim aktima Registra.

─îlan 204

(1) ─îlan Registra ima pravo uvida u dio elektronske evidencije podataka u sistemu Registra koji je povezan sa njegovom identifikacionom oznakom u skladu sa ovim zakonom, propisima Komisije i opštim aktima Registra.

(2) ─îlan Registra - berzanski posrednik podnosi pismene naloge Registru, odnosno unosi elektronske naloge u sistem Registra u skladu sa propisima Komisije i opštim aktima Registra.

(3) ─îlan Registra - berzanski posrednik za podnošenje, odnosno unos naloga iz stava 2. ovog ─Źlana mora posjedovati nalog klijenta ili imati drugi pravni osnov u skladu sa propisima Komisije i opštim aktima Registra.

(4) ─îlan Registra ima pravo izdavanja izvoda iz elektronske evidencije podataka koju vodi Registar o stanju na ra─Źunu klijenta koji je otvoren kod tog ─Źlana Registra.

(5) ─îlanovi Registra kod ispunjavanja obaveza nastalih na osnovu poslova zaklju─Źenih na berzi i drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu moraju da postupaju u skladu sa zakonom, propisima Komisije, opštim aktima i uputstvima Registra.

─îlan 205

(1) ─îlan Registra odgovara vlasniku, odnosno drugom titularu prava na hartijama od vrijednosti koje su predmet upisa u Registar, za štetu prouzrokovanu propuštanjem unosa ili nepravilnim unosom naloga, prema na─Źelu pretpostavljene odgovornosti.

(2) ─îlan Registra nije odgovoran za štetu iz stava 1. ovog ─Źlana ako doka┼że da uzroke koji su doveli do propuštanja unosa ili nepravilan unos naloga iz njegove nadle┼żnosti, nije bilo mogu─çe predvidjeti, sprije─Źiti ili izbje─çi.

(3) ─îlan Registra nije odgovoran za štetu iz stava 1. ovog ─Źlana ako doka┼że da su propuštanje unosa ili nepravilan unos naloga prouzrokovani postupcima vlasnika, drugog titulara prava ili tre─çeg lica, koje nije bilo mogu─çe predvidjeti, sprije─Źiti ili izbje─çi.

─îlan 206

Hartije od vrijednosti i nov─Źana sredstva vlasnika i ─Źlanova Registra ne ulaze u imovinu Registra ni u ste─Źajnu ili likvidacionu masu i ne mogu biti predmet izvršenja u postupcima protiv Registra.

─îlan 207

(1) Ako ─Źlan Registra ne ispunjava obaveze nastale na osnovu poslova sa hartijama od vrijednosti, zaklju─Źenih na berzi i drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu ili ako krši odredbe zakona, propise Komisije i opšte akte Registra, Registar ga mo┼że privremeno ili trajno isklju─Źiti iz ─Źlanstva Registra.

(2) Uslovi i postupak za isklju─Źenje utvr─Ĺuju se opštim aktima Registra.

5. Poslovanje registra

─îlan 208

(1) Registar se ne mo┼że baviti trgovinom hartijama od vrijednosti za svoj ra─Źun, davati savjete o hartijama od vrijednosti ili ulaganju u hartije od vrijednosti, niti davati mišljenje o povoljnosti i nepovoljnosti kupoprodaje hartija od vrijednosti.

(2) Trgovinom iz stava 1. ovog ─Źlana ne smatra se kupoprodaja hartija od vrijednosti za potrebe obra─Źuna i poravnanja.

(3) Izuzetno od ograni─Źenja iz stava 1. ovog ─Źlana, Registar mo┼że uz saglasnost Komisije da sti─Źe akcije:

a) drugog registra hartija od vrijednosti u postupku strateškog povezivanja,

b) akcionarskog društva za obra─Źun i poravnanje poslova zaklju─Źenih na regionalnom tr┼żištu hartija od vrijednosti,

v) berze i drugog ure─Ĺenog javnog tr┼żišta u Republici Srpskoj,

g) drugih akcionarskih društava u postupku reorganizacije ste─Źajnog du┼żnika, na osnovu potra┼żivanja koje ima pre ma tom ste─Źaj nom du┼żniku i

d) drugih akcionarskih društava u postupku naknade štete.

(4) Registar mo┼że bez saglasnosti Komisije da sti─Źe hartije od vrijednosti koje emituje Republika Srpska.

(5) Akcije ste─Źene u skladu sa stavom 3. t. g) i d) ovog ─Źlana Registar je obavezan da otu─Ĺi u roku od godinu dana.

(6) Registar je ovlaš─çen da javno iznosi prednosti registracije hartija od vrijednosti, uklju─Źenja hartija od vrijednosti na berzu i trgovanja tim hartijama.

5.1. Vo─Ĺenje registra hartija od vrijednosti

─îlan 209

U Registar se upisuju:

a) hartije od vrijednosti,

b) prava iz hartija od vrijednosti i njihovi vlasnici,

v) prava tre─çih lica na hartijama od vrijednosti i titulari tih prava,

g) zabrane i ograni─Źenja prenosa hartija od vrijednosti.

─îlan 210

(1) U Registru se otvaraju i vode sljede─çi ra─Źuni:

a) ra─Źuni vlasnika hartija od vrijednosti,

b) ra─Źuni emitenta,

v) ra─Źuni za deponovanje hartija od vrijednosti,

g) ra─Źuni ─Źlanova Registra i njihovih klijenata,

d) kastodi ra─Źuni i

─Ĺ) drugi ra─Źuni neophodni za obavljanje poslova Registra, a u skladu sa opštim aktima Registra.

(2) Na ra─Źunima iz stava 1. ovog ─Źlana vrši se:

a) vo─Ĺenje stanja hartija od vrijednosti,

b) upisivanje i prenos prava iz hartija od vrijednosti,

v) upisivanje prava tre─çih lica,

g) upisivanje ograni─Źenja prenosa i zabrana raspolaganja i

d) upisivanje drugih ograni─Źenja i zabrana u skladu sa zakonom.

─îlan 211

(1) Registar upisuje prava iz hartija od vrijednosti u skladu sa odlukom o emisiji i zakonom.

(2) Upisivanje prava vrši se na na─Źin, u rokovima i pod uslovima utvr─Ĺenim opštim aktima Registra.

(3) Prava vlasnika iz hartija od vrijednosti imaju dejstvo prema tre─çim licima od dana upisa u Registar.

5.2. Obra─Źun i poravnanje poslova zaklju─Źenih na berzi i drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu

─îlan 212

(1) ─îlanovi u sistemu obra─Źuna i poravnanja mogu biti ─Źlanovi berze, odnosno drugog ure─Ĺenog javnog tr┼żišta i kastodi banke.

(2) Prijem u ─Źlanstvo vrši se u skladu sa opštim aktima Registra.

(3) ─îlanovi u sistemu obra─Źuna i poravnanja, kod ispunjavanja obaveza nastalih na osnovu poslova zaklju─Źenih na berzi i drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu, moraju postupati u skladu sa zakonom, propisima Komisije i opštim aktima Registra.

─îlan 213

─îlanovi sistema obra─Źuna i poravnanja odgovorni su vlasnicima za štetu nastalu davanjem nezakonitih i neta─Źnih naloga na osnovu kojih su zaklju─Źeni poslovi koji su predmet obra─Źuna i poravnanja.

─îlan 214

(1) Ako ─Źlan sistema obra─Źuna i poravnanja ne ispunjava obaveze nastale na osnovu poslova sa hartijama od vrijednosti, zaklju─Źenih na berzi i drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu ili ako krši odredbe zakona, propise Komisije i opšte akte Registra, Registar ga mo┼że privremeno ili trajno isklju─Źiti iz ─Źlanstva sistema obra─Źuna i poravnanja.

(2) Uslovi i postupak za isklju─Źenje utvr─Ĺuju se opštim aktima Registra.

─îlan 215

(1) Obra─Źun i poravnanje poslova zaklju─Źenih na berzi i drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu vrši se na osnovu izvještaja o zaklju─Źenim poslovima koje dostavlja berza i drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište.

(2) Registar ne odgovara za štetu koja nastane zbog neta─Źnosti podataka u izvještaju iz stava 1. ovog ─Źlana.

(3) Nov─Źane obaveze ─Źlanova sistema obra─Źuna i poravnanja koje su nastale na osnovu poslova sa hartijama od vrijednosti zaklju─Źenih na berzi i drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu, a koja ulaze u obra─Źun i poravnanje, izvršavaju se preko ra─Źuna za obra─Źun i poravnanje.

─îlan 216

Na odgovornost ─Źlana sistema obra─Źuna i poravnanja shodno se primjenjuju odredbe ─Źlana 205. ovog zakona.

─îlan 217

(1) Registar je du┼żan da formira garantni fond radi obezbje─Ĺenja ispunjenja obaveza po osnovu poslova sa hartijama od vrijednosti zaklju─Źenim na berzi i drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu, a za koje vrši obra─Źun i poravnanje nov─Źanih obaveza.

(2) Garantni fond ─Źine uplate ─Źlanova koji koriste usluge obra─Źuna i poravnanja.

(3) Sredstva garantnog fonda koriste se za ispunjenje obaveza ─Źlanova, ako svoje obaveze ne izvrše u rokovima utvr─Ĺenim opštim aktima Registra.

(4) Sredstva garantnog fonda ne mogu se koristiti u druge svrhe, niti mogu biti predmet izvršenja protiv ─Źlana, odnosno protiv Registra.

(5) Na─Źin uplate i upotrebe sredstava garantnog fonda propisuje Registar opštim aktom.

5.3. Upisivanje prenosa prava iz hartija od vrijednosti

─îlan 218

(1) Prenos prava iz hartija od vrijednosti na osnovu poslova zaklju─Źenih na berzi i drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu vrši se na osnovu izvještaja odjeljenja za obra─Źun i poravnanje u obliku i na na─Źin koji propisuje Registar.

(2) Prenos hartija od vrijednosti i novca po osnovu obra─Źuna i poravnanja poslova obavljenih na berzi i drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu vrši se istovremeno po principu "isporuka po pla─çanju" ("delivery versus payment").

(3) Prenos hartija od vrijednosti u vezi sa poslovima koji su zaklju─Źeni na berzi i drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu ne mo┼że trajati du┼że od tri radna dana od dana zaklju─Źenja posla, osim u slu─Źaju prinudne kupovine, odnosno prinudne prodaje za potrebe obra─Źuna i poravnanja poslova zaklju─Źenih na berzi i drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu ili u drugim vanrednim situacijama utvr─Ĺenim opštim aktima Registra.

─îlan 219

(1) Prenos prava iz hartija od vrijednosti na osnovu akta nadle┼żnog organa vrši se u skladu sa podacima iz tog akta.

(2) Nadle┼żni organ je du┼żan da, na zahtjev Registra, dostavi podatke neophodne za upisivanje prenosa prava iz hartija od vrijednosti.

(3) Upisivanje podataka vrši Registar po slu┼żbenoj du┼żnosti ili po zahtjevu lica koje ima pravni interes.

(4) Za ta─Źnost podataka upisanih u nalog u odnosu na podatke iz akta iz stava 1. ovog ─Źlana odgovoran je Registar.

─îlan 220

(1) Prenos prava iz hartija od vrijednosti na osnovu ugovora o poklonu vrši se na osnovu podataka iz ugovora, ovjerenog kod nadle┼żnog organa.

(2) Nalog za prenos prava iz hartija od vrijednosti podnosi poklonodavac, poklonoprimac ili berzanski posrednik, na obrascu naloga koji utvr─Ĺuje Registar.

(3) Komisija propisuje krug srodnika izme─Ĺu kojih se mo┼że vršiti prenos hartija od vrijednosti na osnovu ugovora o poklonu.

(4) Za ta─Źnost podataka iz naloga odgovoran je podnosilac naloga.

5.4. Upisivanje prava tre─çih lica na hartijama od vrijednosti

─îlan 221

Upis i brisanje prava tre─çih lica na hartijama od vrijednosti Registar vrši u skladu sa ovim zakonom, propisima Komisije i opštim aktima Registra.

─îlan 222

(1) Upis prava tre─çih lica na hartijama od vrijednosti Registar vrši po slu┼żbenoj du┼żnosti ili po nalogu vlasnika hartija od vrijednosti.

(2) Ako nalog za upis prava tre─çih lica na hartijama od vrijednosti podnosi vlasnik, uz nalog se podnosi dokument koji dokazuje pravni osnov.

─îlan 223

(1) Nalog za upis zalo┼żnog prava na hartijama od vrijednosti obavezno sadr┼żi:

a) podatke o zalo┼żnom du┼żniku i zalo┼żnom povjeriocu,

b) visinu i dospjelost potra┼żivanja koje se obezbje─Ĺuje zalo┼żnim pravom i

v) podatke o hartijama od vrijednosti koje su predmet zaloge.

(2) Ako se zalo┼żno pravo upisuje radi obezbje─Ĺenja tu─Ĺeg duga, nalog sadr┼żi i podatke o du┼żniku.

─îlan 224

(1) Pravni osnov za upis zalo┼żnog prava na hartijama od vrijednosti u Registar mo┼że da bude:

a) zakon,

b) sudska odluka i

v) ugovor o zalogu hartija od vrijednosti ako se obezbje─Ĺuje potra┼żivanje iz ugovora u privredi.

(2) Na hartijama od vrijednosti jednog vlasnika, na kojima je u Registru ve─ç upisano zalo┼żno pravo, ne mo┼że se upisati novo zalo┼żno pravo.

(3) Na zalo┼żno pravo u smislu ovog zakona primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima o zalogu na pokretnim stvarima, ako ovim zakonom nije druga─Źije propisano.

─îlan 225

(1) Nalog iz ─Źlana 223. ovog zakona mo┼że da sadr┼żi i odredbe o tome ko ima pravo na dividendu i druge prihode od zalo┼żene hartije od vrijednosti.

(2) Ako nalog za upis zalo┼żnog prava ne sadr┼żi odredbe iz stava 1. ovog ─Źlana, smatra se da pravo na dividendu i druge prihode od zalo┼żene hartije od vrijednosti ima zalo┼żni povjerilac.

─îlan 226

(1) Ako du┼żnik iz ugovora iz ─Źlana 224. stav 1. ta─Źka v) ne ispuni svoju obavezu obezbije─Ĺenu zalo┼żnim pravom, zalo┼żni povjerilac ima pravo da na organizovanom tr┼żištu proda zalo┼żene hartije od vrijednosti u roku od osam dana od dana kada je pismeno, preporu─Źenom pošiljkom, upozorio du┼żnika.

(2) U slu─Źaju iz stava 1. ovog ─Źlana, zalo┼żni povjerilac podnosi Registru nalog za prodaju zalo┼żenih hartija od vrijednosti i u tom nalogu odre─Ĺuje berzanskog posrednika kojem daje ovlaš─çenje da za njegov ra─Źun proda zalo┼żene hartije od vrijednosti na organizovanom tr┼żištu.

(3) Uz nalog za prodaju zalo┼żenih hartija od vrijednosti, zalo┼żni povjerilac Registru dostavlja izjavu o visini svog potra┼żivanja po osnovu glavnog duga i dokaz da je du┼żnika i zalo┼żnog du┼żnika, kada to nije isto lice, pismeno upozorio da ─çe pokrenuti postupak prodaje zalo┼żenih hartija od vrijednosti.

(4) Berzanski posrednik kojeg je zalo┼żni povjerilac ovlastio za prodaju zalo┼żenih hartija u skladu sa ovim ─Źlanom mo┼że odbiti izvršenje naloga najkasnije sljede─çeg radnog dana od prijema obavještenja Registra da ga je zalo┼żni povjerilac ovlastio za prodaju zalo┼żenih hartija od vrijednosti.

(5) Iz iznosa koji se dobije prodajom zalo┼żenih hartija od vrijednosti prvo se namiruju troškovi prodaje, a zatim zalo┼żni povjerilac do visine svog potra┼żivanja po osnovu ukupnog duga.

(6) Potra┼żivanje povjerioca po osnovu kamate namiruje se prema obra─Źunu kamate koji sa─Źinjava banka ili ovlaš─çeni sudski vještak.

(7) Namirenje povjerioca koji je zalo┼żno pravo stekao na osnovu zakona ili sudske odluke vrši se u skladu sa posebnim propisima.

─îlan 227

(1) Brisanje zalo┼żnog prava na hartijama od vrijednosti vrši se na osnovu naloga zalo┼żnog povjerioca ili vlasnika hartija od vrijednosti.

(2) Sadr┼żaj naloga iz stava 1. ovog ─Źlana propisuje Registar.

(3) Uz nalog vlasnika hartija od vrijednosti iz stava 1. ovog ─Źlana, prila┼że se ovjerena izjava zalo┼żnog povjerioca da dozvoljava brisanje zalo┼żnog prava ili pravosna┼żna sudska odluka koja zamjenjuje takvu izjavu.

─îlan 228

U slu─Źaju promjene broja hartija od vrijednosti usljed smanjenja kapitala, spajanja, podjele i konverzije hartija od vrijednosti, zalo┼żno pravo na hartijama od vrijednosti prenosi se na srazmjerni dio hartija od vrijednosti koje su nastale tom radnjom, o ─Źemu Registar obavještava zalo┼żnog povjerioca i zalo┼żnog du┼żnika u roku od tri radna dana od izvršenog upisa.

─îlan 229

(1) Pravo na plodou┼żivanje na hartijama od vrijednosti sti─Źe se upisom u Registar na osnovu naloga vlasnika hartija od vrijednosti i pravnog posla kojim vlasnik hartija od vrijednosti prenosi na tre─çe lice pravo na dividendu i druge prihode od hartija od vrijednosti.

(2) Ako nije druga─Źije ugovoreno, smatra se da je plodou┼żivanje za fizi─Źka lica ustanovljeno do kraja ┼żivota plodou┼żivaoca.

(3) U slu─Źaju da tra┼żi brisanje prava plodou┼żivanja prije isteka roka na koji je ovo pravo ustanovljeno, vlasnik hartija od vrijednosti je du┼żan da uz nalog prilo┼żi ovjerenu izjavu korisnika prava plodou┼żivanja kojom dozvoljava brisanje tog prava ili pravosna┼żnu odluku suda koja zamjenjuje takvu izjavu.

5.5. Upis i brisanje zabrane prava raspolaganja na osnovu ugovora, sudskih odluka i odluka nadle┼żnih organa

─îlan 230

Upis i brisanje zabrane prava raspolaganja na osnovu ugovora, sudskih odluka i odluka nadle┼żnih organa Registar vrši u skladu sa ovim zakonom, propisima Komisije i opštim aktima Registra.

5.6. ─îuvanje podataka, odgovornost Registra i odgovorna lica

─îlan 231

(1) Registar je du┼żan da informacioni sistem i podatke kojima raspola┼że zaštiti od neovlaš─çenog koriš─çenja, izmjena ili gubitka.

(2) Registar je du┼żan da trajno ─Źuva dokumentaciju i podatke upisane na elektronskim medijima, ako ovim zakonom nije druga─Źije propisano.

(3) Registar je du┼żan da obezbijedi sigurnost neprekidnog funkcionisanja informacionog sistema formiranjem sekundarne baze podataka i sekundarnog ra─Źunarskog sistema, ─Źime se obezbje─Ĺuje kontinuitet njegovog rada u slu─Źaju po┼żara, poplave i drugih okolnosti koje remete normalno funkcionisanje.

─îlan 232

(1) Registar odgovara emitentu, odnosno vlasniku hartija od vrijednosti za štetu koja nastane zbog neta─Źnosti ili gubitka podataka neizvršenjem ili nepravilnim izvršenjem naloga, kao i kršenjem drugih obaveza propisanih ovim zakonom, prema na─Źelu pretpostavljene odgovornosti.

(2) Registar nije odgovoran za štetu iz stava 1. ovog ─Źlana ako doka┼że da uzroke koji su doveli do neizvršenja ili nepravilnog izvršenja naloga, kao i kršenja drugih obaveza iz njegove nadle┼żnosti nije bilo mogu─çe predvidjeti, sprije─Źiti ili izbje─çi.

(3) Registar nije odgovoran za štetu iz stava 1. ovog ─Źlana ako doka┼że da su neizvršenje ili nepravilno izvršenje naloga, kao i kršenje drugih obaveza iz njegove nadle┼żnosti uzrokovani postupcima emitenta, odnosno vlasnika, ─Źlana Registra ili tre─çeg lica, koje nije bilo mogu─çe predvidjeti, sprije─Źiti ili izbje─çi.

─îlan 233

Aktima Registra moraju biti odre─Ĺena lica koja odgovaraju za ta─Źnost podataka i ispravnost pojedinih postupaka u vezi sa hartijama od vrijednosti te obim njihove odgovornosti.

6. Nadzor nad radom registra

─îlan 234

(1) Nadzor nad radom i poslovanjem Registra vrši Komisija.

(2) U postupku iz stava 1. ovog ─Źlana Komisija mo┼że da pregleda akte, poslovne knjige i druge dokumente Registra.

─îlan 235

Ako u postupku nadzora utvrdi nezakonitosti ili nepravilnosti, Komisija daje naloge i rokove za njihovo otklanjanje i preduzima mjere iz ─Źl. 265. do 267. ovog zakona.

─îlan 236

(1) Ako u postupku nadzora utvrdi nezakonitosti u poslovanju Registra, Komisija je ovlaš─çena da donese rješenje kojim oduzima dozvolu za obavljanje poslova iz ─Źlana 189. ovog zakona.

(2) Komisija mo┼że Registru oduzeti dozvolu ako:

a) više ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom za izdavanje dozvole, a izvjesno je da u du┼żem vremenskom razdoblju ne─çe biti u mogu─çnosti da ih ispuni,

b) obavlja poslove za koje nije ovlaš─çen dozvolom Komisije i odredbama ovog zakona,

v) u─Źestalo krši odredbe ovog zakona,

g) ne primjenjuje, nema ili postupa u suprotnosti sa zakonom, drugim propisima, aktima Komisije i svojim aktima,

d) ne otkloni utvr─Ĺene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti u roku utvr─Ĺenom rješenjem Komisije.

7. Obavještavanje, javnost rada i dostupnost podataka iz Registra

─îlan 237

Registar je ovlaš─çen da informiše javnost o registraciji hartija od vrijednosti i podacima koje je du┼żan da objavljuje na osnovu ovog zakona, propisa Komisije i opštih akata Registra.

─îlan 238

(1) Vlasnik hartija od vrijednosti, depozitar investicionog fonda i kastodi banka imaju pravo uvida u podatke iz ─Źlana 209. ovog zakona i podatke o istoriji upisa hartija od vrijednosti koji se vode u Registru.

(2) Emitent hartija od vrijednosti ima pravo uvida u podatke iz ─Źlana 209. ovog zakona i podatke o istoriji upisa hartija od vrijednosti koji se vode u Registru za hartije od vrijednosti koje je emitovao.

(3) Akcionar ima pravo uvida u podatke iz ─Źlana 209. ta─Źka b) ovog zakona koji se vode u Registru za akcije emitenta ─Źiji je on akcionar.

(4) Registar je du┼żan da listu akcionara emitenta hartije od vrijednosti u─Źini dostupnim javnosti na na─Źin i pod uslovima koje propiše Komisija.

(5) Komisija ima pravo uvida u sve podatke koji se vode u Registru, bez ograni─Źenja.

(6) Pravosudni i upravni organi imaju pravo uvida u podatke iz Registra u okviru zakonskih ovlaš─çenja.

(7) Svako lice koje doka┼że pravni interes ima pravo uvida u istoriju transakcija za odre─Ĺenu hartiju od vrijednosti.

(8) Osim u slu─Źajevima iz st. 1. do 7. ovog ─Źlana, Registar je du┼żan da podatke iz ─Źlana 209. ovog zakona i podatke o istoriji upisa hartija od vrijednosti koji se vode u Registru, ─Źuva kao poslovnu tajnu.

─îlan 239

(1) Registar je du┼żan da na na─Źin i u obimu koji je propisao obavještava:

a) emitenta hartija od vrijednosti - o hartijama od vrijednosti emitenta koje se vode u registru i vlasnicima tih hartija,

b) vlasnike - o stanju i promjenama na njihovom ra─Źunu hartija od vrijednosti,

v) ─Źlanove - o bitnim podacima o poslovima sa hartijama od vrijednosti koje su preduzeli za svoj ili za ra─Źun klijenta.

(2) Registar je du┼żan da dostavlja Komisiji izvještaje o radu u roku, na na─Źin i sa sadr┼żajem koje propisuje Komisija.

(3) Emitent hartija od vrijednosti du┼żan je da obavijesti Registar o svim promjenama podataka koji se vode u Registru u roku od sedam dana od nastanka promjena, odnosno od dana upisa promjene u sudski registar, ako je upisivanje takve promjene u sudski registar propisano posebnim zakonom.

8. Obaveza ─Źuvanja poslovne tajne i posebna ograni─Źenja

─îlan 240

(1) Na ─Źlanove organa i zaposlene u Registru primjenjuju se odredbe ─Źl. 269. i 270. ovog zakona koje regulišu ─Źuvanje poslovne tajne zaposlenih i ─Źlanova Komisije.

(2) Registar je du┼żan da najmanje jednom godišnje informiše lica iz stava 1. ovog ─Źlana o njihovim obavezama u vezi da ─Źuvanjem poslovne tajne.

─îlan 241

Registar je du┼żan da jednom mjese─Źno Komisiji podnese izvještaj o sticanjima ili otu─Ĺenjima hartija od vrijednosti od strane ─Źlanova upravnog i organa koji vrši nadzor, direktora i zaposlenih u Registru.

─îlan 242

Zaposleni u Registru ne mogu biti ─Źlanovi organa upravljanja ni zaposleni kod berzanskog posrednika, odnosno emitenta ─Źije su hartije od vrijednosti upisane u Registru.

9. Prestanak rada

─îlan 243

U slu─Źaju pokretanja ste─Źajnog postupka ili prestanka rada Registra Komisija je ovlaš─çena da preduzme mjere za bezbjednost podataka koji se nalaze u Registru.

VII - KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

1. Status i organizacija Komisije

─îlan 244

(1) Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je stalno i nezavisno pravno lice, osnovano radi ure─Ĺivanja i kontrole emitovanja i prometa hartija od vrijednosti, ─Źije su nadle┼żnosti i obaveze utvr─Ĺene ovim zakonom.

(2) Sjedište Komisije je u Banjoj Luci.

─îlan 245

(1) U obavljanju poslova utvr─Ĺenih zakonom Komisija za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini Republike Srpske.

(2) Komisija podnosi Narodnoj skupštini Republike Srpske, putem Vlade Republike Srpske, godišnji izvještaj o stanju na tr┼żištu hartija od vrijednosti, izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije, najkasnije do 30. juna naredne godine.

(3) Polugodišnju informaciju o stanju na tr┼żištu hartija od vrijednosti, radu i poslovanju Komisije, Komisija dostavlja Vladi Republike Srpske, najkasnije do 30. septembra teku─çe godine.

─îlan 246

(1) Komisiju ─Źine predsjednik, zamjenik predsjednika i tri ─Źlana koje imenuje Narodna skupština Republike Srpske.

(2) Prijedlog za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika i ─Źlanova Komisije (u daljem tekstu: ─Źlanovi Komisije) podnosi Narodnoj skupštini predsjednik Republike Srpske, a na osnovu prethodno sprovedenog konkursa u skladu sa zakonom.

(3) Mandat ─Źlanova Komisije traje pet godina.

(4) Isto lice mo┼że biti više puta imenovano u sastav Komisije.

(5) Ako se do isteka mandata imenovanih ─Źlanova Komisije ne imenuju novi ─Źlanovi, postoje─çi ─Źlanovi Komisije nastavi─çe da obavljaju svoje du┼żnosti do kona─Źnog imenovanja, koje vrši Narodna skupština Republike Srpske.

─îlan 247

Za ─Źlana Komisije mo┼że biti imenovano lice koje ima visoku stru─Źnu spremu ekonomskog ili pravnog smjera, pet godina radnog sta┼ża u toj spremi u oblasti tr┼żišta kapitala, odgovaraju─çe stru─Źno znanje i li─Źna svojstva koja ga ─Źine dostojnim za obavljanje ove funkcije.

─îlan 248

(1) ─îlanovi Komisije ne mogu:

a) biti u me─Ĺusobnom srodstvu ili braku,

b) biti lica koja su ka┼żnjavana za djela koja su nespojiva sa radom u Komisiji,

v) obavljati du┼żnost u politi─Źkoj stranci i u─Źestvovati u politi─Źkim aktivnostima koje su nespojive sa radom u Komisiji,

g) posjedovati, direktno ili indirektno, udio ili akcije u kapitalu pravnih lica, kojima Komisija daje dozvolu za obavljanje poslova,

d) biti ─Źlanovi organa pravnih lica kojima Komisija daje dozvolu za obavljanje poslova ili djelatnosti, kao ni emitenata hartija od vrijednosti,

─Ĺ) obavljati djelatnost ili sprovoditi aktivnosti koje su u suprotnosti sa na─Źelima zaštite investitora ili samostalnosti rada Komisije.

(2) Na zaposlene u stru─Źnoj slu┼żbi primjenjuju se odredbe ─Źlana 248. ovog zakona.

─îlan 249

(1) ─îlanovi Komisije mogu se imenovati samo uz njihovu pismenu saglasnost.

(2) U pismenoj saglasnosti lica iz stava 1. ovog ─Źlana daju izjavu da ne postoje smetnje u smislu ─Źlana 248. ovog zakona.

(3) ─îlanovi Komisije su stalno zaposleni u Komisiji.

─îlan 250

(1) ─îlan Komisije mo┼że biti razriješen prije isteka mandata ako:

a) to sam zahtijeva,

b) trajno izgubi sposobnost obavljanja du┼żnosti,

v) po─Źini krivi─Źno djelo protiv privrede i platnog prometa, protiv slu┼żbene du┼żnosti kao i krivi─Źno djelo propisano ovim zakonom,

g) obavlja djelatnost ili sprovodi aktivnosti koje su nespojive sa du┼żnoš─çu ─Źlana Komisije,

d) se utvrdi da ne ispunjava uslove za imenovanje utvr─Ĺene ovim zakonom.

(2) Prije donošenja odluke o razrješenju, ─Źlanu Komisije mora se omogu─çiti izjašnjenje o razlozima razrješenja.

(3) Istovremeno sa razrješenjem u skladu sa stavom 1. ovog ─Źlana imenuje se drugo lice za ─Źlana Komisije, na na─Źin i po postupku utvr─Ĺenim ovim zakonom.

(4) U slu─Źaju iz stava 3. ovog ─Źlana, drugo lice imenuje se za period do isteka mandata njegovog prethodnika.

─îlan 251

(brisano)

2. Na─Źin rada Komisije

─îlan 252

(1) Komisija odlu─Źuje u sjednicama.

(2) Komisija punova┼żno odlu─Źuje ve─çinom glasova ukupnog broja ─Źlanova, a ─Źlan Komisije ne mo┼że biti uzdr┼żan od glasanja.

(3) ─îlanovi Komisije izuzimaju se od glasanja prilikom odlu─Źivanja o zahtjevima pravnih lica u kojima imaju vlasni─Źko u─Źeš─çe.

─îlan 253

(1) Predsjednik zastupa Komisiju i rukovodi njenim radom, a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika.

(2) Predsjednik Komisije:

a) potpisuje propise i akte iz nadle┼żnosti Komisije,

b) donosi pojedina─Źne akte koji se odnose na u─Źesnike u prometu hartija od vrijednosti,

v) zastupa i predstavlja Komisiju prema drugim institucijama i u─Źesnicima u prometu hartija od vrijednosti,

g) saziva sjednice i predsjedava njihovim radom,

d) odgovoran je za sprovo─Ĺenje propisa Komisije,

─Ĺ) odlu─Źuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa, platama i izvršavanju obaveza zaposlenih u stru─Źnim slu┼żbama.

(3) Komisija ima stru─Źnu slu┼żbu, ─Źija se organizacija utvr─Ĺuje Statutom.

─îlan 254

(1) Komisija donosi Statut, na koji saglasnost daje Vlada Republike Srpske.

(2) Statutom Komisije se posebno ure─Ĺuju: organizacija i na─Źin obavljanja poslova Komisije, ovlaš─çenje za zastupanje i predstavljanje Komisije, prava, obaveze i odgovornosti ─Źlanova i zaposlenih u stru─Źnim slu┼żbama Komisije, na─Źin obezbje─Ĺenja sredstava za rad, na─Źin donošenja opštih i pojedina─Źnih akata i druga pitanja zna─Źajna za rad Komisije.

(3) Radi sprovo─Ĺenja i izvršavanja poslova utvr─Ĺenih ovim i drugim zakonom, Komisija donosi pravilnike, naredbe, uputstva, pravila i druge opšte akte.

(4) Statut i opšti akti Komisije iz stava 3. ovog ─Źlana, objavljuju se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske" i stupaju na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja.

─îlan 255

(1) Registri koje vodi Komisija su javni.

(2) Komisija pravilnikom bli┼że utvr─Ĺuje sadr┼żaj, na─Źin vo─Ĺenja i na─Źin ostvarivanja uvida u registre iz ovog ─Źlana.

─îlan 256

Komisija mo┼że donositi stavove, mišljenja kao i druge oblike javnih saopštenja, kada je to potrebno radi primjene i sprovo─Ĺenja pojedinih odredaba ovog zakona i drugih zakona koji regulišu oblast hartija od vrijednosti i nadle┼żnost Komisije.

─îlan 257

(1) U rješavanju u upravnim stvarima Komisija primjenjuje odredbe Zakona o opštem upravnom postupku, ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

(2) Upravni akti Komisije su kona─Źni.

(3) Protiv upravnih akata mo┼że se pokrenuti upravni spor pred nadle┼żnim sudom u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima.

(4) Upravni akti iz stava 3. ovog ─Źlana objavljuju se u skladu sa Statutom i Poslovnikom Komisije.

─îlan 258

Komisija mo┼że biti ─Źlan i u─Źestvovati u radu doma─çih i me─Ĺunarodnih organizacija ─Źije se aktivnosti odnose na hartije od vrijednosti, ako to nije u suprotnosti sa Ustavom i zakonom.

3. Finansiranje Komisije

─îlan 259

(1) Komisija donosi Tarifu naknada, kojom utvr─Ĺuje visinu naknada za poslove iz svoje nadle┼żnosti, na koju saglasnost daje Vlada Republike Srpske.

(2) Sredstva za rad Komisije obezbje─Ĺuju se iz naknada koje se u skladu sa tarifom napla─çuju za obavljanje poslova iz njene nadle┼żnosti, kao i iz drugih prihoda koje Komisija ostvari svojim radom.

(3) Djelatnost Komisije mo┼że se finansirati iz donacija vladinih i nevladinih organizacija.

4. Nadle┼żnost Komisije

─îlan 260

(1) Komisija je nadle┼żna da:

a) donosi opšte akte u sprovo─Ĺenju ovog i drugih zakona, kada je za to ovlaš─çena zakonom,

b) prati i prou─Źava stanje i kretanje na tr┼żištu hartija od vrijednosti i o tome obavještava Vladu Republike Srpske i Narodnu skupštinu Republike Srpske,

v) daje i oduzima dozvole, odobrenja i saglasnosti kada je za to ovlaš─çena ovim i drugim zakonima,

g) kontroliše poštivanje pravila uobi─Źajene trgovine i lojalne konkurencije u trgovini hartijama od vrijednosti,

d) vrši nadzor nad licima kojima daje dozvolu za obavljanje poslova i emitentima hartija od vrijednosti u postupku emisije, te nala┼że mjere za otklanjanje utvr─Ĺenih nezakonitosti i nepravilnosti,

─Ĺ) vrši nadzor i preduzima potrebne mjere u vezi sa spre─Źavanjem pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti nad licima kojima daje dozvolu za obavljanje poslova i u okviru svoje nadle┼żnosti sara─Ĺuje sa drugim nadle┼żnim organima u vezi sa sprovo─Ĺenjem zakona i drugih propisa kojima se regulišu obaveze sprovo─Ĺenja mjera spre─Źavanja pranja novca i finansiranja teroristi─Źkih aktivnosti,

e) propisuje, organizuje, preduzima i nadgleda mjere kojima osigurava efikasno funkcionisanje tr┼żišta hartija od vrijednosti i zaštitu interesa investitora,

┼ż) utvr─Ĺuje pravila trgovanja hartijama od vrijednosti,

z) obustavlja emisiju i trgovanje pojedinim hartijama od vrijednosti i preduzima druge mjere u slu─Źaju kada procijeni da su tim aktivnostima ugro┼żeni interesi investitora i javnosti ili one nisu u skladu sa zakonom i drugim propisima,

i) propisuje opšte i posebne uslove poslovanja koje moraju ispunjavati pravna lica kojima Komisija daje dozvolu za obavljanje poslova ili djelatnosti,

j) propisuje obavezan sadr┼żaj informacija koje moraju biti objavljene od strane emitenata hartija od vrijednosti javnom ponudom,

k) propisuje obavezni sadr┼żaj informacija koje se dostavljaju Komisiji ili javno objavljuju u─Źesnici koji u─Źestvuju u trgovanju hartijama od vrijednosti,

l) podnosi nadle┼żnom organu prijavu protiv pravnih i fizi─Źkih lica za koje u postupku nadzora utvrdi postojanje osnova sumnje o po─Źinjenom krivi─Źnom djelu ili prekršaju,

lj) sprovodi prethodne radnje u slu─Źaju povrede zakonskih odredaba i drugih propisa,

m) daje informacije i širi znanja o djelovanju tr┼żišta hartija od vrijednosti,

n) sara─Ĺuje sa srodnim organizacijama u inostranstvu,

nj) vodi knjige i registre u skladu sa odredbama ovog i drugih zakona,

o) propisuje visinu naknada za obavljanje poslova iz svoje nadle┼żnosti,

p) pokre─çe inicijativu za donošenje zakona i drugih propisa iz podru─Źja emitovanja hartija od vrijednosti i trgovanja hartijama od vrijednosti, daje prijedloge za izmjene zakona i drugih propisa iz ovog podru─Źja, u─Źestvuje u pripremanju drugih zakona i propisa koji su od interesa za u─Źesnike tr┼żišta hartija od vrijednosti, informiše javnost o na─Źelima na kojima djeluje tr┼żište hartija od vrijednosti,

r) daje mišljenja u vezi sa sprovo─Ĺenjem propisa koji sadr┼że ovlaš─çenja Komisije, a na zahtjev stranaka u postupku ili lica koja doka┼żu svoj pravni interesi

s) preduzima ostale mjere i obavlja druge poslove u skladu sa zakonskim ovlaš─çenjima.

(2) (brisano)

─îlan 260a

─îlanovi Komisije i ovlaš─çena lica u Komisiji ne odgovaraju za štetu koja nastane prilikom obavljanja du┼żnosti u primjeni propisa kojima se ure─Ĺuje oblast tr┼żišta hartija od vrijednosti, osim ako se u postupku pred nadle┼żnim organom doka┼że da su odre─Ĺenu radnju iz koje je nastupila štetna posljedica u─Źinili ili propustili da u─Źine namjerno ili grubom nepa┼żnjom.

─îlan 261

Fizi─Źka i pravna lica du┼żna su da dostave sve informacije i isprave koje od njih tra┼żi Komisija u vršenju njenih ovlaš─çenja i odgovornosti, na na─Źin i u roku koji odredi Komisija.

5. Me─Ĺusobna saradnja nadzornih organa

─îlan 262

(1) Komisija, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Agencija za bankarstvo Republike Srpske i organi odgovorni za nadzor ostalih finansijskih institucija u Republici Srpskoj me─Ĺusobno sara─Ĺuju i razmjenjuju informacije.

(2) Nadzorni organi iz stava 1. ovoga ─Źlana moraju se me─Ĺusobno obavještavati o nepravilnostima i nezakonitostima koje utvrde tokom obavljanja nadzora, ako su ti nalazi bitni za rad drugoga nadzornog organa.

(3) Svaki organ iz stava 1. ovog ─Źlana du┼żan je da, na zahtjev drugog organa, dostavi tom organu sve podatke i informacije o nadziranom licu potrebne u postupku sprovo─Ĺenja nadzora, te u postupku povezanom sa izdavanjem ili oduzimanjem dozvole ili odobrenja.

6. Ovlaš─çenja Komisije u sprovo─Ĺenju postupka nadzora

─îlan 263

(1) Komisija obavlja nadzor analizom i uvidom u finansijske i druge izvještaje, poslovnu dokumentaciju te ostale podatke i evidencije koje su nadzirana lica obavezna voditi ili dostavljati Komisiji prema odredbama ovog i drugih zakona i propisima Komisije, kao i uzimanjem izjava i izjašnjenja od odgovornih lica i ostalih radnika u nadziranom pravnom licu, kao i od drugih fizi─Źkih lica koja imaju saznanja od interesa za nadzor.

(2) Nadzor iz stava 1. ovoga ─Źlana vrše lica zaposlena u Komisiji analizom dostavljene dokumentacije ili uvidom u dokumentaciju neposrednim nadzorom od strane ovlaš─çenih lica Komisije, u prostorijama nadziranog lica ili pravnog lica sa kojim je nadzirano lice direktno ili indirektno, povezano poslovno, upravlja─Źki ili kapitalom.

(3) Nadzirana lica du┼żna su da ovlaš─çenim licima Komisije omogu─çe pristup u poslovne prostorije, obezbijede odgovaraju─çe prostorije i radnike, daju na uvid i dostave tra┼żenu dokumentaciju i isprave, omogu─çe pristup i uvid u elektronska i druga sredstva komunikacije instalirana kod nadziranog lica, daju izjave i izjašnjenja, te obezbijede druge uslove potrebne za obavljanje nadzora.

(4) Dokumentaciju i poslovne knjige iz stava 1. ovoga ─Źlana, hartije od vrijednosti, novac ili predmete koji mogu poslu┼żiti kao dokaz u krivi─Źnom ili prekršajnom postupku, ovlaš─çena lica Komisije mogu, uz izdavanje potvrde, privremeno oduzeti, ali samo do pokretanja tih postupaka, kada ih predaju organu nadle┼żnom za vo─Ĺenje postupka.

(5) U slu─Źaju da vrši neposredni nadzor, Komisija nadziranom licu dostavlja obavještenje o neposrednom nadzoru u roku koji ne mo┼że biti kra─çi od osam dana.

(6) Izuzetno od stava 5. ovog ─Źlana, Komisija mo┼że odlu─Źiti da se neposredni nadzor vrši bez obavještavanja nadziranog lica, ako procijeni da bi njegovim obavještavanjem bila ugro┼żena svrha neposrednog nadzora. U tom slu─Źaju obavještenje o neposrednom nadzoru ovlaš─çena lica Komisije uru─Źuju nadziranom licu neposredno prije po─Źetka nadzora.

─îlan 264

Komisija propisuje na─Źin vršenja nadzora, postupak izdavanja naloga i preduzimanje mjera, kao i rokove za njihovo otklanjanje.

─îlan 265

(1) Nadzornim mjerama nala┼że se otklanjanje utvr─Ĺenih nezakonitosti i nepravilnosti te preduzimanje aktivnosti neophodnih za njihovo otklanjanje.

(2) U slu─Źaju utvr─Ĺenih nezakonitosti i nepravilnosti Komisija ─çe rješenjem nalo┼żiti preduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i uskla─Ĺivanju rada sa zakonima i drugim propisima, odnosno izre─çi odgovaraju─çi mjeru propisanu ovim i drugim zakonima.

(3) Rješenjem iz stava 2. ovog ─Źlana Komisija ─çe odrediti rok za izvršenje rješenja koji ne mo┼że biti du┼żi od 60 dana i obavezu da se Komisiji dostavi dokaz o ispravljenoj nezakonitosti i nepravilnosti. Ako Komisija utvrdi da nezakonitosti i nepravilnosti nisu otklonjene, Komisija rješenjem mo┼że izre─çi novu mjeru.

─îlan 266

Kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti kojima se ugro┼żava funkcionisanje tr┼żišta kapitala u cjelini, polo┼żaj pojedinih u─Źesnika na tr┼żištu kapitala ili da postoji mogu─çnost nanošenja zna─Źajnije štete, Komisija mo┼że:

a) poništiti transakciju zaklju─Źenu na berzi, ure─Ĺenom javnom tr┼żištu ili drugim pravnim poslom, ako se utvrdi da su jedan ili više elemenata transakcije pogrešni ili ukazuju na manipulacije cijenom ili brojem hartija od vrijednosti,

b) obustaviti sve radnje prenosa vlasništva sa ra─Źuna vlasnika na ra─Źun sticaoca kod Registra ako Komisija raspola┼że podacima koji ukazuju na sumnju da su hartije od vrijednosti ste─Źene na nezakonit na─Źin,

v) nalo┼żiti izmjenu, dopunu ili obustaviti primjenu, odredbi opštih akata berze, drugog ure─Ĺenog javnog tr┼żišta, Registra, berzanskog posrednika i drugih u─Źesnika kojima Komisija daje dozvolu za obavljanje poslova, odnosno nalo┼żiti izradu novih opštih akata, u slu─Źajevima kada Komisija utvrdi da je to potrebno radi obezbje─Ĺenja efikasnog funkcionisanja tr┼żišta kapitala i zaštite u─Źesnika,

g) poništiti ili ukinuti pojedina─Źni akt pravnih lica iz ta─Źke v) ovog stava u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku,

d) zabraniti berzanskom posredniku upravljanje ra─Źunom hartija od vrijednosti, kada Komisija utvrdi da je njima raspolagao suprotno uputstvima vlasnika hartija od vrijednosti,

─Ĺ) izre─çi opomenu i javnu opomenu berzi, ure─Ĺenom javnom tr┼żištu, Registru, berzanskom posredniku i drugim u─Źesnicima kojima Komisija daje dozvolu za obavljanje poslova, kada Komisija utvrdi kršenje odredbi ovog i drugih zakona,

e) preduzimati druge mjere propisane drugim odredbama ovog i drugih zakona i propisima Komisije koje su potrebne za otklanjanje posljedica nastalih izvršenjem ili propuštanjem radnji od strane lica iz ta─Źke ─Ĺ) ovog stava, a od uticaja su na tr┼żište u cjelini.

─îlan 267

(1) U slu─Źajevima kršenja ovog i drugih zakona i propisa Komisije, ili u slu─Źajevima kada je neizvjestan nastavak poslovanja nadziranog lica, rješenjem Komisije mogu se nalo┼żiti posebne mjere:

a) zabrana obavljanja pojedinih poslova iz ovog i drugih zakona za koje dozvolu daje Komisija,

b) oduzimanje saglasnosti na imenovanje direktora, ─Źlanova uprave i organa koji vrši nadzor i davanje naloga za imenovanje novih lica,

v) oduzimanje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti.

(2) Kada Komisija utvrdi postojanje osnova sumnje o po─Źinjenom krivi─Źnom djelu ili prekršaju, podnosi prijavu nadle┼żnom organu.

─îlan 267a

U slu─Źaju oduzimanja saglasnosti iz ─Źlana 267. stav 1. ta─Źka b) ovog zakona i u slu─Źaju oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti iz ─Źlana 267. stav 1. ta─Źka v) ovog zakona, lice kome je oduzeta saglasnost, odnosno dozvola ne mo┼że zatra┼żiti ponovno davanje saglasnosti, odnosno dozvole, u roku od godinu dana od dana pravosna┼żnosti odluke Komisije kojom mu je oduzeta saglasnost, odnosno dozvola.

─îlan 268

(1) U svrhu zaštite interesa investitora, ─Źlanova i drugih korisnika usluga Registra, Komisija mo┼że rješenjem dati nalog Registru da preduzme radnje kojima blokira, odnosno zabrani otu─Ĺenje, sticanje ili upis prava tre─çih lica na hartijama od vrijednosti, koje bi se u postupku obra─Źuna i poravnanja ili prenosa trebalo da upiše na pojedinim ra─Źunima otvorenim kod Registra:

a) ako Komisija raspola┼że podacima koji ukazuju na sumnju da su hartije od vrijednosti upisane na ra─Źunu investitora ste─Źene radnjama koje su u suprotnosti sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona,

b) ako je ovlaš─çeno lice za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u─Źinilo grešku ili drugu neprimjerenu radnju koja je imala za posljedicu upisivanje hartija od vrijednosti na ra─Źun investitora,

v) ako je isto potrebno radi sprovo─Ĺenja postupka nadzora nad ovlaš─çenim u─Źesnicima.

(2) U slu─Źaju iz stava 1. ovog ─Źlana, zabrana otu─Ĺenja ili upisa prava tre─çih lica na hartijama od vrijednosti ne mo┼że trajati du┼że od 60 dana.

7. Obaveza ─Źuvanja slu┼żbene tajne i posebna ograni─Źenja

─îlan 269

(1) ─îlanovi Komisije, zaposleni i saradnici du┼żni su da ─Źuvaju informacije koje saznaju pri obavljanju svojih du┼żnosti ili obavljanju poslova u Komisiji ili na drugi na─Źin, osim ako zakonom za pojedini slu─Źaj nije druga─Źije propisano. Takve informacije smatraju se slu┼żbenom tajnom.

(2) Lica iz stava 1. ovoga ─Źlana ne smiju davati savjete u pogledu trgovine hartijama od vrijednosti i ulaganja u hartije od vrijednosti, niti davati mišljenja o povoljnosti ili nepovoljnosti sticanja ili otu─Ĺenja hartija od vrijednosti.

─îlan 270

(1) ─îlanovi Komisije i zaposleni du┼żni su da, u roku od pet dana od dana sticanja, odnosno otu─Ĺenja prijave Komisiji svako sticanje i otu─Ĺenje hartija od vrijednosti, uklju─Źuju─çi podatke o broju, cijeni i datumu transakcije.

(2) Komisija je du┼żna da vodi poseban registar prijava iz stava 1. ovog ─Źlana. Podaci u registru ─Źuvaju se najmanje pet godina.

(3) Odredbe st. 1. i 2. ovog ─Źlana shodno se primjenjuju i na ─Źlanove uprave, organa koji vrši nadzor i zaposlene u berzi, Registru i kod berzanskog posrednika.

VIII - ZABRANE I OGRANI─îENjA POSLOVA U VEZI SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI

1. Zabrane u pogledu upotrebe povlaš─çene informacije

─îlan 271

(1) Povlaš─çenim informacijama, u smislu ovog zakona, smatraju se sve ─Źinjenice koje nisu poznate javnosti, a odnose se na jednog ili više emitenata hartija od vrijednosti ili na hartije od vrijednosti, koje bi, da su poznate javnosti, mogle uticati na cijenu hartija od vrijednosti.

(2) Na─Źine spre─Źavanja zloupotreba povlaš─çenih informacija propisuje Komisija.

─îlan 272

Lica koja raspola┼żu povlaš─çenim informacijama su lica koja u obavljanju poslova, profesije, du┼żnosti ili po osnovu srodni─Źkih odnosa saznaju za povlaš─çene informacije:

a) ─Źlanovi uprave, organa koji vrši nadzor ili drugih odgovaraju─çih organa emitenta i društva povezanog sa emitentom u smislu odredaba zakona kojim se reguliše poslovanje akcionarskih društava,

b) ─Źlanovi uprave, organa koji vrše nadzor i zaposleni kod ovlaš─çenih u─Źesnika,

v) lica zaposlena, profesionalno anga┼żovana ili koja vrše odre─Ĺene du┼żnosti koje im omogu─çavaju pristup takvim informacijama,

g) lica koja direktno ili indirektno posjeduju 10% i više registrovanog kapitala emitenta,

d) srodnici u prvom stepenu direktne linije fizi─Źkih lica iz t. a), b), v) i g) ovog ─Źlana,

─Ĺ) druga lica za koje Komisija u vršenju nadzora ili na drugi na─Źin utvrdi da su iskoristila povlaš─çene informacije.

─îlan 273

(1) Licima iz ─Źlana 272. zabranjeno je da:

a) koriste povlaš─çene informacije prilikom neposredne ili posredne kupovine ili prodaje hartija od vrijednosti kojima se trguje ili hartija od vrijednosti koje su emitovali emitenti registrovani u Republici Srpskoj, bez obzira na to gdje se njima trguje,

b) otkriju ili u─Źine dostupnim povlaš─çene informacije drugim licima,

v) koriste povlaš─çene informacije prilikom davanja savjeta drugim licima o kupovini ili prodaji hartija od vrijednosti.

(2) Berzanski posrednici i drugi ovlaš─çeni u─Źesnici koji saznaju za povlaš─çene informacije ne smiju da kupuju ili prodaju hartije od vrijednosti za vlastiti ra─Źun, niti da daju investicione savjete o hartijama od vrijednosti na koje se odnose te povlaš─çene informacije.

(3) Radi utvr─Ĺivanja zloupotrebe povlaš─çenih informacija, sva lica iz ─Źlana 272. ovog zakona du┼żna su da na zahtjev Komisije dostave sve tra┼żene podatke i dokumente.

─îlan 274

(1) Lica iz ─Źlana 272. ovog zakona du┼żna su da emitentu, Komisiji i berzi ili drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu, na kojem su uvrštene hartije od vrijednosti, u roku od 15 dana od dana obavljene transakcije dostave obavještenje o obavljenim transakcijama sa hartijama o vrijednosti tog emitenta.

(2) Svako lice koje je pretrpjelo štetu zbog kršenja zabrane upotrebe povlaš─çenih informacija ima pravo da u postupku pred nadle┼żnim organom zahtijeva nadoknadu od lica koje je prouzrokovalo štetu.

─îlan 275

(1) Emitent je du┼żan da bez odga─Ĺanja obavijesti javnost o svim materijalnim ─Źinjenicama koje mogu biti od uticaja na cijenu hartija od vrijednosti.

(2) Ako emitent nije u mogu─çnosti da objavi informacije iz stava 1. ovog ─Źlana jer bi to ugrozilo njegove poslovne interese, o tome mora da obavijesti Komisiju koja ga mo┼że osloboditi te obaveze na rok koji ne mo┼że biti du┼żi od tri mjeseca.

2. Manipulacije na tr┼żištu

─îlan 276

(1) Zabranjeno je vršiti manipulaciju na tr┼żištu hartija od vrijednosti.

(2) Zabranjeno je uticati ili pokušati da se uti─Źe na odluke drugih lica u pogledu kupovine ili prodaje hartija od vrijednosti:

a) la┼żnim ili dvosmislenim izjavama, uklju─Źuju─çi i obe─çanja, prognozirala ili druge sli─Źne radnje upu─çene bilo kojem licu ili

b) iskrivljivanjem i prikrivanjem svih zna─Źajnih informacija koje odre─Ĺeno lice zna ili mora da zna, a koje se odnose na emitenta i njegove hartije od vrijednosti.

─îlan 277

Radi spre─Źavanja manipulacije na tr┼żištu zabranjeno je:

a) izvršiti transakciju hartijama od vrijednosti na na─Źin da njenim izvršenjem ne do─Ĺe do promjene zakonitog vlasnika, odnosno da se na drugi na─Źin stvori privid zaklju─Źenog posla,

b) dati nalog za kupovinu ili prodaju hartije od vrijednosti, znaju─çi da je dat ili ─çe biti dat nalog za prodaju ili kupovinu te hartije od vrijednosti od istog ili drugog lica, po cijeni ili broju koji je isti ili pribli┼żno isti, radi stvaranja privida cijene ili aktivnog trgovanja.

─îlan 278

Zabranjeno je obavljati transakcije sa hartijama od vrijednosti radi toga da se:

a) pove─ça cijena te hartije od vrijednosti, te na taj na─Źin podstaknu drugi investitori da kupe tu hartiju od vrijednosti,

b) smanji cijena te hartije od vrijednosti, te na taj na─Źin podstaknu drugi investitori na prodaju te hartije od vrijednosti,

v) stvori privid aktivne trgovine tom hartijom od vrijednosti, te na taj na─Źin podstaknu drugi investitori na kupovinu, odnosno prodaju te hartije od vrijednosti.

─îlan 278a

Berza i berzanski posrednici du┼żni su da, na osnovu njima dostupnih podataka, obavijeste Komisiju o slu─Źajevima za koje opravdano sumnjaju da se radi o manipulaciji na tr┼żištu i drugim oblicima zloupotrebe na tr┼żištu.

─îlan 278b

Komisija donosi akt kojim propisuje postupke koji se mogu smatrati manipulacijom na tr┼żištu i drugim oblicima zloupotrebe na tr┼żištu, kao i obaveze u─Źesnika na tr┼żištu u cilju njihovog otkrivanja i spre─Źavanja, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 279

Svako lice koje je pretrpelo štetu zbog manipulacije na tr┼żištu ima pravo da u postupku pred nadle┼żnim organom zahtijeva nadoknadu od lica koje je prouzrokovalo štetu.

3. Trgovanje motivisano provizijom

─îlan 280

Berzanskom posredniku je zabranjeno da prodaje ili da daje naloge za prodaju, da kupuje ili da daje naloge za kupovinu hartija od vrijednosti isklju─Źivo sa namjerom sticanja provizije koja se napla─çuje za tu uslugu.

IX - ZAŠTITA INTERESA INVESTITORA I JAVNOST RADA

1. Obezbje─Ĺenje ispunjenja obaveza proisteklih iz hartija od vrijednosti

─îlan 281

(1) Obaveza emitenta na isplatu dividende ne mo┼że biti obezbije─Ĺena bankarskom garancijom, garancijama ili sli─Źnim oblicima obezbje─Ĺenja.

(2) Svaka garancija ili obezbje─Ĺenje pla─çanja budu─çe dividende je ništavna.

─îlan 282

Obaveze emitenta hartija od vrijednosti na isplatu glavnice i kamata iz du┼żni─Źkih hartija od vrijednosti mogu biti obezbije─Ĺene bankarskom garancijom ili drugim sredstvom obezbje─Ĺenja koje mora obezbijediti ispunjenje obaveza iz svih hartija od vrijednosti iste klase.

─îlan 283

(1) Obaveza emitenta hartija od vrijednosti na isplatu glavnice i kamata mo┼że biti obezbije─Ĺena zalo┼żnim pravom na nekretninama i hartijama od vrijednosti, ─Źija vrijednost ne mo┼że biti manja od ukupne obaveze emitenta iz svih obezbije─Ĺenih hartija od vrijednosti.

(2) Vrijednost nekretnina pod hipotekom ili zalo┼żenih hartija od vrijednosti utvr─Ĺuje ovlaš─çeni sudski vještak.

2. Obavještavanje javnosti i objavljivanje informacija

─îlan 284

(1) Emitent ─Źije su hartije od vrijednosti uvrštene na slu┼żbeno berzansko tr┼żište u skladu sa odredbama ovog zakona du┼żan je da objavljuje:

a) godišnje i polugodišnje finansijske izvještaje,

b) revizorske izvještaje,

v) izvještaj o zna─Źajnim doga─Ĺajima i radnjama koje uti─Źu na poslovanje emitenta i

g) poseban izvještaj revizora u skladu sa zahtjevima Komisije.

(2) Emitent iz stava 1. ovog ─Źlana du┼żan je da dostavi Komisiji i berzi:

a) tromjese─Źne finansijske izvještaje u roku od 30 dana od posljednjeg dana u tromjese─Źju,

b) godišnje finansijske i poslovne izvještaje, uklju─Źuju─çi i konsolidovane izvještaje u roku od 60 dana po isteku poslovne godine i

v) revizorski izvještaj u roku od pet dana od dana prijema tog izvještaja.

(3) Emitent iz stava 1. ovog ─Źlana du┼żan je da u skladu sa odredbama zakona kojim se ure─Ĺuje poslovanje privrednih društava u godišnjem izvještaju o poslovanju da izjavu o uskla─Ĺenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja i objasni svaku neuskla─Ĺenost društva sa kodeksom ponašanja ako je do nje došlo.

(4) Komisija donosi akt kojim propisuje sadr┼żaj, na─Źin i rokove za objavljivanje i dostavljanje izvještaja iz stava 1. t. v) i g) ovog ─Źlana, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 285

(1) Emitent ─Źijim se hartijama od vrijednosti trguje na slobodnom tr┼żištu u skladu sa odredbama ovog zakona du┼żan je da objavljuje:

a) godišnje finansijske izvještaje,

b) revizorske izvještaje ako su du┼żni da vrše reviziju u skladu sa propisima Komisije i

v) izvještaj o zna─Źajnim doga─Ĺajima i radnjama koje uti─Źu na poslovanje emitenta.

(2) Emitent iz stava 1. ovog ─Źlana du┼żan je da dostavi Komisiji i berzi:

a) godišnje finansijske i poslovne izvještaje, uklju─Źuju─çi i konsolidovane izvještaje u roku od 60 dana po isteku poslovne godine i

b) revizorski izvještaj u roku o pet dana od dana prijema tog izvještaja.

(3) Zavisno od visine kapitala emitenta, broja akcionara i strukture vlasništva u kapitalu emitenata Komisija mo┼że propisati vrstu, obim i sadr┼żaj izvještaja koje je emitent iz stava 1. ovog ─Źlana du┼żan da sastavlja i objavljuje.

(4) Berza i drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište su ovlaš─çeni da finansijske izvještaje iz ─Źlana 284. ovog zakona, kao i izvještaje iz stava 1. ovog ─Źlana preuzimaju od institucije koja je zakonom odre─Ĺena za prikupljanje i obradu finansijskih izvještaja i du┼żni su da ih javno objavljuju.

─îlan 286

(1) Berzanski posrednik du┼żan je da dostavlja Komisiji sljede─çe izvještaje:

a) finansijske izvještaje i druge izvještaje o poslovanju,

b) revizorske izvještaje,

v) izvještaj o obavljenim transakcijama,

g) izvještaje o doga─Ĺajima koji uti─Źu na poslovanje berzanskog posrednika,

d) izvještaj o ispunjenosti uslova,

─Ĺ) druge izvještaje na zahtjev ili u skladu sa propisima Komisije.

(2) Berzanski posrednik je du┼żan da u roku od tri dana obavijesti Komisiju o svakoj promjeni podataka iz zahtjeva za izdavanje dozvole berzanskom posredniku, brokeru, investicionom savjetniku ili investicionom menad┼żeru.

(3) Sadr┼żaj, na─Źin i rokove dostavljanja i objavljivanja izvještaja berzanskih posrednika propisuje Komisija.

─îlan 287

(1) Berza obavještava Komisiju o:

a) podnesenim zahtjevima za ─Źlanstvo i prijemu u ─Źlanstvo, izdatim dozvolama za trgovanje, isklju─Źivanju ─Źlana iz poslovanja na berzi / prestanku ─Źlanstva na berzi, te isklju─Źenju brokera / prestanku prava brokera na poslovanje na berzi,

b) podnesenim zahtjevima za prijem na slu┼żbeno berzansko tr┼żište, prijemu hartija i isklju─Źenju hartija od vrijednosti,

v) trgovanju na berzi i prijavljenim blok poslovima,

g) svakoj promjeni podataka iz zahtjeva za izdavanje dozvole.

(2) Berza dostavlja Komisiji:

a) kursnu listu,

b) finansijske i revizorske izvještaje,

v) ostale izvještaje na zahtjev Komisije.

(3) Berza objavljuje:

a) pravila berze i druge opšte akte,

b) spisak lica koji ulaze u sastav organa berze,

v) spisak ─Źlanova berze sa imenima ovlaš─çenih brokera,

g) spisak hartija od vrijednosti koje su uvrštene na berzansko tr┼żište,

d) kursnu listu,

─Ĺ) druge izvještaje u skladu sa propisima Komisiji.

(4) Sadr┼żaj, formu, na─Źin objavljivanja i dostavljanja podataka iz st. 1, 2. i 3. ovog ─Źlana utvr─Ĺuje i propisuje Komisija.

(5) Berza je ovlaš─çena da objavljuje biltene i publikacije sa podacima o hartijama od vrijednosti i trgovanju na berzi.

─îlan 288

(1) Na obaveze drugog ure─Ĺenog javnog tr┼żišta u vezi sa obavještavanjem Komisije i objavljivanjem podataka shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na obaveze berze.

(2) Sadr┼żaj, formu, na─Źin objavljivanja i dostavljanja podataka iz stava 1. ovog ─Źlana propisuje Komisija.

─îlan 289

(1) Strukovno udru┼żenje dostavlja Komisiji:

a) pravila, propise, uzanse i standarde strukovnog udru┼żenja,

b) spisak ─Źlanova,

v) informacije o mjerama preduzetim protiv ─Źlanova, slu┼żbenika i osoblja strukovnog udru┼żenja,

g) ostale podatke na zahtjev Komisije.

(2) Strukovno udru┼żenje dostavlja Komisiji i objavljuje i ostale informacije o svom poslovanju, u obimu i na na─Źin odre─Ĺen propisima Komisije.

─îlan 290

(1) Registar je du┼żan da pismeno obavijesti emitenta i Komisiju i javno objavi podatke o sticanju akcija u sljede─çim slu─Źajevima:

a) ako lice pribavi 5% ili više akcija sa pravom glasa emitenta ili prava koja takve akcije nose,

b) ako udio lica u bilo kojoj klasi akcija emitenta sa pravom glasa poraste do nivoa djeljivog sa pet preko 5% od te klase akcija,

v) ako se udio lica u akcijama sa pravom glasa smanji do nivoa djeljivog sa pet preko 5% od te klase akcija.

(2) U pogledu akcija iz stava 1. ovog ─Źlana, objavljuju se sljede─çe informacije:

a) ime vlasnika,

b) oznaka akcija,

v) naziv emitenta,

g) broj akcija emitenta,

d) broj akcija i relativni udio akcija koje pripadaju vlasniku u odnosu na njihov ukupan broj.

X - KAZNENE ODREDBE

1. Krivi─Źna djela

1.1. Neovlaš─çeno koriš─çenje i odavanje povlaš─çenih informacija

─îlan 291

(1) Ko ovlaš─çeno ili neovlaš─çeno raspola┼żu─çi povlaš─çenim informacijama koje nisu poznate javnosti, a odnose se na jednog ili više emitenata hartija od vrijednosti ili na hartije od vrijednosti koje bi, da su poznate javnosti, uticale na cijenu hartija od vrijednosti:

a) znaju─çi za povlaš─çenost tih informacija, iskoristi ih da bi kupio ili prodao hartije od vrijednosti kojima se trguje na teritoriji Republike Srpske, ili hartije od vrijednosti koje su emitovali emitenti sa sjedištem u Republici Srpskoj, bez obzira gdje se njima trguje, sa ciljem da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist ili da drugom prouzrokuje štetu,

b) znaju─çi za povlaš─çenost informacija, bez ovlaš─çenja saopšti, preda ili na drugi na─Źin u─Źini dostupnim te informacije drugom licu,

v) znaju─çi za povlaš─çenost informacija, informacije koristi da bi drugom licu dao savjet o kupovini i prodaji hartija od vrijednosti kojima se trguje na teritoriji Republike Srpske ili hartije od vrijednosti koje su emitovali emitenti sa sjedištem u Republici Srpskoj, bez obzira gdje se njima trguje, sa ciljem da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist, ili da drugom prouzrokuje štetu, kazni─çe se nov─Źanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Ako je krivi─Źnim djelom iz stava 1. ovog ─Źlana pribavljena imovinska korist ili je drugom pri─Źinjena šteta u iznosu ve─çem od 1.500,00 KM, u─Źinilac ─çe se kazniti nov─Źanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.

1.2. Manipulacija cijenama i širenje la┼żnih informacija

─îlan 292

(1) Ko u namjeri da uti─Źe na pove─çanje ili smanjenje cijene ili da stvori privid aktivnog trgovanja i time sebi ili drugom pribavi imovinsku korist ili da drugom prouzrokuje štetu:

a) zaklju─Źi ili izvrši ugovor o prodaji hartija od vrijednosti sa ciljem da se stvori privid da je takav posao zaklju─Źen iako strane ne ┼żele njegovo izvršenje,

b) na berzi ili drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu da nalog za kupovinu ili prodaju neke hartije od vrijednosti, znaju─çi da je dat ili da ─çe biti dat nalog za prodaju ili kupovinu te hartije od vrijednosti od drugog lica po cijeni i broju koji je isti ili pribli┼żno isti ili ako sam da nalog i protunalog,

v) širi vijesti o emitentu, hartijama od vrijednosti i drugim ─Źinjenicama za koje zna da su neistinite, kazni─çe se nov─Źanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Ako je krivi─Źnim djelom iz stava 1. ovog ─Źlana pribavljena imovinska korist ili je drugom pri─Źinjena šteta u iznosu ve─çem od 1.500,00 KM, po─Źinilac ─çe se kazniti nov─Źanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.

1.3. Navo─Ĺenje neistinitih podataka u prospektu ili javnom pozivu

─îlan 293

(1) Ko kao ─Źlan uprave emitenta dozvoli ili omogu─çi objavljivanje prospekta ili javnog poziva ─Źiji sadr┼żaj je razli─Źit od sadr┼żaja propisanog ─Źl. 14. do 21., ili kao ─Źlan uprave dozvoli ili omogu─çi navo─Ĺenje la┼żnih podataka i krivo prikazivanje materijalnih ─Źinjenica u prospektu, kazni─çe se nov─Źanom kaznom kaznom zatvora do dvije godine.

(2) Ako je krivi─Źnim djelom iz stava 1. ovog ─Źlana po─Źinilac za sebe ili drugog pribavio imovinsku korist ili je pri─Źinjena materijalna šteta u iznosu ve─çem od 1.500,00 KM, po─Źinilac ─çe se kazniti nov─Źanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

1.4. Nedozvoljeno uvrštenje hartija od vrijednosti

─îlan 294

(brisano)

1.5. Nedozvoljeno trgovanje hartijama od vrijednosti

─îlan 295

(1) Ko se neovlaš─çeno bavi posredovanjem u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti kazni─çe se nov─Źanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Ako je krivi─Źnim djelom iz stava 1. ovog ─Źlana po─Źinilac za sebe ili drugog pribavio imovinsku korist u iznosu ve─çem od 1.500,00 KM, kazni─çe se nov─Źanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(3) Ko organizuje mre┼żu posrednika radi izvršenja krivi─Źnog djela iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se nov─Źanom kaznom ili kaznom zatvora do pet godina.

2. Prekršaji

─îlan 296

(1) Nov─Źanom kaznom od 10.000 KM do 50.000 KM kazni─çe se za prekršaj pravno lice:

1) emitent, ako ne podnese prijavu za upis podataka u registar emitenata u propisanom roku (─Źlan 7. stav 3),

2) emitent, ako Centralnom registru ne podnese zahtjev za registraciju hartija od vrijednosti u propisanom roku (─Źlan 8. stav 2),

3) emitent, ako objavi preliminarni prospekt ili prospekt prije nego što ga odobri Komisija (─Źlan 11. stav 4),

4) emitent, ako ne objavi prospekt, odnosno javni poziv na na─Źin i u roku propisanom ─Źlanom 33. ovog zakona,

5) emitent, ako za vrijeme trajanja javne ponude promijeni statut i druge akte kojima se odre─Ĺuju prava vlasnika hartija od vrijednosti opisana u prospektu (─Źlan 34. stav 1),

6) emitent, ako ne obavijesti Komisiju i javnost o izmjenama okolnosti iz prospekta u skladu sa ─Źlanom 34. stav 2. ovog zakona,

7) emitent, ako ne objavi izmjene prospekta u roku iz ─Źlana 34. stav 3. ovog zakona,

8) emitent, ako izmijenjeni prospekt ne dostavi svim li ci ma koja su izvršila upis hartija od vrijednosti za vrijeme trajanja javne ponude zajedno sa informacijom da imaju pravo da otka┼żu upis (─Źlan 34. stav 4),

9) emitent, ako ne izvrši povrat u skladu sa ─Źlanom 34. stav 6. ovog zakona,

10) emitent, ako promocija javne ponude ne sadr┼żi informaciju o danu objavljivanja prospekta i mjestima gdje je prospekt dostupan investitorima (─Źlan 35. stav 2),

11) emitent, ako informacije o javnoj ponudi nisu cjelovite, upu─çuju na pogrešne zaklju─Źke ili nisu u saglasnosti sa prospektom (─Źlan 35. stav 3),

12) emitent, ako Komisiji ne dostavi promotivni materijal u skladu sa ─Źlanom 35. stav 4. ovog zakona,

13) emitent, ako vrši upis i uplatu hartija od vrijednosti suprotno odredbama ─Źl. 36. i 37. ovog zakona,

14) emitent, odnosno agent emisije, ako nakon isteka roka za upis i uplatu nude ili omogu─çe upis i primaj u uplate za hartije od vrijednosti (─Źlan 39. stav 5),

15) emitent, ako nakon završetka javne ponude ne dostavi izvještaj Komisiji u skladu sa ─Źlanom 41. stav 1. ovog zakona,

16) banka i jedinica lokalne samouprave, ako ne obavijesti Komisiju o upisanim i upla─çenim hartijama od vrijednosti u slu─Źaju javne ponude u skladu sa ─Źlanom 41. stav 2. ovog zakona,

17) emitent, ako ne objavi podatke nakon upisa u registar emitenata u skladu sa ─Źlanom 41. stav 4. ovog zakona,

18) Centralni registar, ako o registraciji hartija od vrijednosti ne obavijesti berzu, odnosno drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište (─Źlan 43. stav 2),

19) strani emitent, ako emituje hartije od vrijednosti u Republici Srpskoj suprotno odredbama ─Źlana 57. ovog zakona,

20) emitent, ako prilikom emisije hartija od vrijednosti izvan Republike Srpske ne postupi u skladu sa ─Źlanom 59. ovog zakona,

21) emitent, ako raspola┼że hartijama od vrijednosti emitovanim i ste─Źenim u skladu sa ─Źlanom 60. stav 1. t. a) do d) ovog zakona, suprotno ─Źlanu 60. stava 2. ovog zakona,

22) emitent, ako u roku iz ─Źlana 60. stav 3. ovog zakona ne objavi prospekt za uvrštenje hartija od vrijednosti na berzu, odnosno drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište,

23) emitent, ako o emisiji hartija od vrijednosti iz ─Źlana 60. stav 1. ovog zakona ne obavijesti Komisiju na na─Źin i u roku propisanom ─Źlanom 60. stav 4. ovog zakona,

t. 24) i 25) (brisano)

26) berzanski posrednik, ako obavlja poslove sa hartijama od vrijednosti bez dozvole Komisije (─Źlan 64. stav 1),

27) koje stekne, pove─ça ili smanji udio u osnovnom kapitalu ili glasa─Źkim pravima u brokersko-dilerskom društvu suprotno ─Źlanu 66. stav 3. ovog zakona,

28) koje suprotno ─Źlanu 72. stav 1. ovog zakona, posredno ili neposredno posjeduje akcije više brokersko-dilerskih društava,

29) berzanski posrednik, ako suprotno odredbi ─Źlana 72. stav 2. posredno ili neposredno posjeduje akcije u drugom brokersko-dilerskom društvu,

30) brokersko-dilersko društvo, ako ne dostavi Komisiji podatke o promjeni vlasni─Źke strukture u roku iz ─Źlana 72. stav 4. ovog zakona,

31) osnuje preduze─çe za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti ili upiše novu djelatnost u sudski registar bez dozvole Komisije (─Źlan 74. stav 1),

32) berzanski posrednik, ako izvrši statusne promjene pripajanja, spajanja ili podjele bez dozvole Komisije (─Źlan 80. stav 1),

33) berzanski posrednik, ako prethodno ne obavijesti Komi si ju o promjeni sjedišta ili adrese sjedi šta (─Źlan 80. stav 2),

34) berzanski posrednik, ako pri je upi sa statusne promjene spajanja ne postupi u skladu sa ─Źlanom 81. ovog zakona,

35) berzanski posrednik, ako prilikom osnivanja poslovne jedinice ili drugog pravnog lica izvan Republike Srpske postupi suprotno odredbi ─Źlana 82. ovog zakona,

36) berzanski posrednik ─Źije je sjedište izvan Bosne i Hercegovine koji osnuje poslovnu jedinicu radi obavljanja poslova berzanskog posrednika bez dozvole Komisije (─Źlan 83),

37) berzanski posrednik koji ima dozvolu izdatu u Federaciji Bosne i Hercegovine i Br─Źko Distriktu, kao i berzanski posrednik ─Źije je sjedište u zemljama sa kojima Republika Srpska ima potpisan sporazum o specijalnim odnosima i paralelnim vezama ako postupi suprotno odredbi ─Źlana 84. stav 3. ovog zakona,

38) berzanski posrednik, ako obavlja poslove sa hartijama od vrijednosti nakon oduzimanja, odnosno prestanka va┼żenja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti (─Źlan 90. stav 3),

39) banka, ako ne izvrši blokadu ra─Źuna berzanskog posrednika po nalogu Komisije (─Źlan 90. stav 5),

40) berzanski posrednik koji svoje interese stavlja ispred interesa klijenta, odnosno koji pri obavljanju poslova sa hartijama od vrijednosti postupa suprotno interesima klijenta (─Źlan 100),

41) berzanski posrednik koji, daju─çi pogrešne informacije investitorima o cijeni hartija od vrijednosti, šire─çi la┼żne informacije u cilju promjene cijena hartija od vrijednosti i raspola┼żu─çi hartijama od vrijednosti bez pismenog naloga klijenta, ugro┼żava stabilnost tr┼żišta, što je suprotno ─Źlanu 101. ovog zakona,

42) koje ne prijavi berzanskom posredniku svako sticanje, odnosno otu─Ĺenje hartija od vrijednosti u skladu sa ─Źlanom 102. stav 2. ovog zakona,

43) berzanski posrednik, ako ne vodi poseban registar u skladu sa ─Źlanom 102. stav 3. ovog zakona,

44) berzanski posrednik, ako ne postupa u skladu sa ─Źlanom 103. ovog zakona,

45) berzanski posrednik, ako ne uskla─Ĺuje svoja likvidna sredstva i obaveze i izlo┼żenost riziku na propisani na─Źin (─Źlan 105),

46) berzanski posrednik, ako objavi oglas na na─Źin suprotan ─Źlanu 106. st. 2. i 3. ovog zakona,

47) berzanski posrednik, ako pravila poslovanja i akt o naknadama ne izlo┼żi na vidnom i za klijenta dostupnom mjestu (─Źlan 107. stav 5),

48) berzanski posrednik, ako svoje usluge ne napla─çuje u skladu sa tarifom naknada (─Źlan 108),

49) berzanski posrednik, ako imenuje ─Źlanove upravnog odbora, organa koji vrši nadzor i direktora bez saglasnosti Komisije (─Źlan 109),

50) berzanski posrednik, ako u svom poslovanju postupi suprotno ─Źlanu 111. ovog zakona,

51) berzanski posrednik, ako sa klijentom ne zaklju─Źi pismeni ugovor i ne upozna ga sa pravilima poslovanja i ne da mu ih na uvid (─Źlan 112. st. 1. i 2),

52) berzanski posrednik, ako ne obavijesti klijente o promjeni pravila poslovanja (─Źlan 112. stav 3),

53) berzanski posrednik, ako ne otvori ra─Źun klijenta (─Źlan 113),

54) berzanski posrednik, ako ne postupi u skladu sa ─Źlanom 115. ovog zakona,

55) berzanski posrednik, ako prima naloge klijenata suprotno ─Źlanu 117. ovog zakona,

56) berzanski posrednik, ako odbije nalog suprotno ─Źlanu 119. ovog zakona,

57) berzanski posrednik, ako ne vodi knjigu naloga u skladu sa ─Źlanom 120. ovog zakona,

58) berzanski posrednik, ako naloge klijenta ne vrši u skladu sa ─Źl. 121. i 122. ovog zakona,

59) berzanski posrednik, ako ne obavijesti klijenta o izvršenju naloga na na─Źin i u roku iz ─Źlana 123. ovog zakona,

60) berzanski posrednik, ako sa nov─Źanim sredstvima klijenta postupa suprotno ─Źlanu 124. ovog zakona,

61) berzanski posrednik, ako propusti da preduzme sve potrebne radnje radi izvršenja nov─Źanih obaveza iz poslova sa hartijama od vrijednosti i prenosa hartija od vrijednosti u skladu sa ovim zakonom, pravilnikom Komisije i Registra (─Źlan 125),

62) berzanski posrednik, ako uzme u zajam hartije od vrijednosti suprotno ─Źlanu 126. ovog zakona,

63) berzanski posrednik, ako hartije od vrijednosti klijenta ne dr┼żi u skladu sa ─Źlanom 127. st. 6. i 7. ovog zakona,

64) banka, odnosno brokersko-dilersko društvo, ako kastodi poslove obavlja bez odobrenja Komisije (─Źlan 128. stav 2),

65) kastodi banka, odnosno brokersko-dilersko društvo, ako kastodi poslove obavlja suprotno ─Źlanu 129. stav 2. ovog zakona,

66) kastodi banka, odnosno brokersko-dilersko društvo, ako hartijama od vrijednosti na kastodi ra─Źunu raspola┼że bez naloga klijenata (─Źlan 130. stav 2),

67) kastodi banka, odnosno brokersko-dilersko društvo, ako sredstvima klijenta postupa suprotno ─Źlanu 130. stav 4. ovog zakona,

68) kastodi banka, odnosno brokersko-dilersko društvo, ako ne vodi posebnu evidenciju i knjigu naloga u skladu sa ─Źlanom 131. st. 1. i 2. ovog zakona,

69) kastodi banka, odnosno brokersko-dilersko društvo, ako Komisiji ne omogu─çi uvid u knjigu naloga i ostalu dokumentaciju ili bez odlaganja ne obavijesti klijenta o svakom poslu zaklju─Źenom prema njegovom nalogu (─Źlan 131. st. 3. i 4),

70) kastodi banka, odnosno brokersko-dilersko društvo, ako na zahtjev Komisije ne dostavi podatke iz ─Źlana 133. ovog zakona,

71) berzanski posrednik, ako ne dostavi Komisiji i ne objavi godišnje finansijske i druge izvještaje u skladu sa ─Źlanom 134. ovog zakona,

72) berzanski posrednik, ako ne postupi u skladu sa ─Źl. 134a, odnosno 134v. ovog zakona,

73) berzanski posrednik koji kao profesionalnog investitora tretira i klijenta koji ne ispunjava uslove iz ─Źlana 134g. st. 2. i 3. ovog zakona,

74) berzanski posrednik, ako ne preduzme odgovaraju─çe aktivnosti u skladu sa ─Źlanom 134d. stav 2. ovog zakona,

75) berzanski posrednik, ako ne zaklju─Źi ugovor u pisanom obliku sa malim investitorom kojim se ure─Ĺuju njihova me─Ĺusobna prava i obaveze (─Źlan 134e. stav 1),

76) berzanski posrednik, ako ne donese i ne primjenjuje interne akte u skladu sa ─Źlanom 134┼ż. stav 1. ovog zakona,

77) berzanski posrednik, ako ne preduzme odgovaraju─çe mjere u skladu sa ─Źlanom 134┼ż. stav 3. ovog zakona,

78) berzanski posrednik, ako ne postupi u skladu sa ─Źl. 134z, odnosno 134i. ovog zakona,

79) ovlaš─çeni u─Źesnici na tr┼żištu hartija od vrijednosti koji osnuju strukovno udru┼żenje, a da prethodno na ugovor o osnivanju nisu dobili saglasnost Komisije, odnosno strukovno udru┼żenje koje primjenjuje statut i druga opšta akta na koja prethodno nije pribavilo saglasnost Komisije (─Źlan 135. stav 3. ovog zakona),

80) strukovno udru┼żenje, ako dobit koju ostvari na osnovu pru┼żanja usluga koje pru┼ża ─Źlanovima i tre─çim licima koristi suprotno ─Źlanu 139. ovog zakona,

81) pravno lice koje obavlja poslove iz ─Źlana 141. ovog zakona bez dozvole Komisije (─Źlan 143. ovog zakona),

82) berza, ako svim u─Źe sni ci ma u trgovi ni ne obezbijedi jednake uslove iz ─Źlana 146. ovog zakona,

83) berza, ako izvrši statusne promjene bez saglasnosti Komisije (─Źlan 150. stav 3),

84) koje nije osnovano kao berza u skladu sa ovim zakonom, a u pravnom prometu koristi naziv berza (─Źlan 151. stav 2),

85) berza, ako primjenjuje statut, pravila berze i druge opšte akte iz ─Źlana 155. stav 1. i ─Źlana 156. ovog zakona na koje Komisija nije dala saglasnost,

86) berza, ako izabere ─Źlanove upravnog odbora i organa koji vrši nadzor, odnosno imenuje direktora bez saglasnosti Komisije (─Źlan 157. stav 6),

87) berza, ako primi u ─Źlanstvo berze pravno lice ko─Źje ne ispunjava uslove za ─Źlanstvo iz ─Źlana 161. ovog zakona,

88) ─Źlan berze, ako odmah pismeno ne obavijesti berzu o promjenama iz ─Źlana 162. ovog zakona,

89) berza, ako se bavi trgovinom hartijama od vrijednosti, daje savjete o hartijama od vrijednosti ili ulaganju u hartije od vrijednosti, ili daje mišljenje o povoljnosti i nepovoljnosti kupoprodaje hartija od vrijednosti (─Źlan 163. stav 1),

90) berza, ako ne postupi u skladu sa ─Źlanom 163. stav 2. ovog zakona,

91) berza, ako ne organizuje trgovanje na berzi na na─Źin propisan ─Źlanom 164. st. 2. i 3. ovog zakona,

92) javno društvo, ako ne podnese zahtjev berzi za uvrštenje akcija na slu┼żbeno berzansko tr┼żište i ne objavi prospekt u skladu sa ─Źlanom 167. st. 1. i 2. ovog zakona,

93) berza, ako uvrsti hartije od vrijednosti na slu┼żbeno berzansko tr┼żište koje ne ispunjavaju uslove iz ovog zakona i propisa berze, odnosno ako ne isklju─Źi sa slu┼żbenog berzanskog tr┼żišta hartije od vrijednosti u skladu sa ─Źlanom 171. stav 1. ovog zakona,

94) berza, ako ne postupi u skladu sa ─Źlanom 173. stav 2, odnosno ─Źlanom 174. stav 6. ovog zakona,

95) berza, ako ne obavještava Komisiju u skladu sa ─Źlanom 179. ovog zakona,

96) berza, ako zaposlene i ─Źlanove organa berze ne obavijesti o njihovim obavezama koji se odnose na ─Źuvanje poslovne tajne u skladu sa ─Źlanom 181. stav 2. ovog zakona,

97) berza, ako Komisiji ne podnese izvještaj o sticanjima ili otu─Ĺenjima hartija od vrijednosti ─Źlanova upravnog odbora i organa koji vrši nadzor, direktora i zaposlenih na berzi u skladu sa ─Źlanom 182. ovog zakona,

98) ako pretvori otvoreno akcionarsko društvo u zatvoreno i povu─Źe hartije od vrijednosti sa berze, odnosno drugog ure─Ĺenog javnog tr┼żišta bez odobrenja Komisije (─Źlan 187a. stav 3. ovog zakona),

99) akcionarsko društvo ako ne obavijesti berzu, odnosno drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište o upisu odluke o povla─Źenju sa berze, odnosno drugog ure─Ĺenog javnog tr┼żišta u sudski registar, u skladu sa ─Źlanom 187a. stav 5. ovog zakona,

100) drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište, ako ne objavljuje podatke i ne dostavlja izvještaje u skladu sa ─Źlanom 187. ovog zakona,

101) Registar, ako obavlja poslove iz ─Źlana 189. ovog zakona bez dozvole i saglasnosti Komisije (─Źlan 196. stav 1),

102) Registar, ako primjenjuje opšte akte na koje Komisija nije dala saglasnost (─Źlan 197. stav 2. ovog zakona),

103) Registar, ako izabere ─Źlanove upravnog odbora i organa koji vrši nadzor, odnosno imenuje direktora bez saglasnosti Komisije (─Źlan 201. stav 7),

104) Registar, ako se bavi trgovinom hartijama od vrijednosti, daje savjete o hartijama od vrijednosti ili ulaganju u hartije od vrijednosti, ili daje mišljenje o povoljnosti i nepovoljnosti kupoprodaje hartija od vrijednosti (─Źlan 208. stav 1),

105) Registar, ako sti─Źe akcije iz ─Źlana 208. stav 3. ovog zakona bez saglasnosti Komisije,

106) Registar, ako ne otu─Ĺi akcije ste─Źene u skladu sa ─Źlanom 208. stav 3. t. g) i d) ovog zakona u roku od godinu dana (─Źlan 208. stav 5),

107) Registar, ako ne formira garantni fond (─Źlan 217. stav 1),

108) Registar, ako sredstva garantnog fonda koristi suprotno ─Źlanu 217. st. 3. i 4. ovog zakona,

109) Regi star, ako pre nos hartija od vrijednosti i novca na osnovu obra─Źuna i poravnanja transakcija obavljenih na berzi i drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu ne vr¬ši istovremeno po principu 'isporuka po pla─çanju' i u propisanom roku (─Źlan 218. st. 2. i 3),

110) Registar, ako ne obezbijedi ─Źuvanje podataka na na─Źin iz ─Źlana 231. ovog zakona,

111) Registar, ako ne u─Źini dostupnim podatke koji se vode u Registru na na─Źin propisan ─Źlanom 238. ovog zakona,

112) Registar, ako obavezu obavještavanja ne vrši u skladu sa ─Źlanom 239. st. 1. i 2. ovog zakona,

113) emitent, ako u propisanom roku ne obavijesti Registar o promjenama podataka koji se vode u Registru u skladu sa ─Źlanom 239. stav 3. ovog zakona,

114) Registar, ako zaposlene i ─Źlanove organa Registra ne obavijesti o njihovim obavezama koje se odnose na ─Źuvanje poslovne tajne u skladu sa ─Źlanom 240. stav 2. ovog zakona,

115) Registar, ako Komisiji ne podnese izvještaj o sticanjima ili otu─Ĺenjima hartija od vrijednosti ─Źlanova upravnog odbora i organa koji vrši nadzor, direktora i zaposlenih u Registru u skladu sa ─Źlanom 241. ovog zakona,

116) berza i berzanski posrednici, ako ne obavijeste Komisiju o slu─Źajevima u skladu sa ─Źlanom 278a. ovog zakona,

117) koje, na na─Źin i u roku koji odredi Komisija, ne dostavi podatke i isprave koje zatra┼żi Komisija u vršenju njenih ovlaš─çenja i odgovornosti (─Źlan 261),

118) emitent, ako ne izradi, ne objavljuje i ne dostavlja izvještaje u skladu sa ─Źlanom 284. ovog zakona,

119) emitent, ako ne izradi, ne objavljuje i ne dostavlja izvještaje u skladu sa ─Źlanom 285. ovog zakona,

120) berzanski posrednik, ako ne dostavi Komisiji izvještaje i podatke u skladu sa ─Źlanom 286. ovog zakona,

121) berza, ako u propisanim rokovima ne obavještava Komisiju, ne dostavlja Komisiji propisane podatke i ne vrši objavljivanje u skladu sa ─Źlanom 287. ovog zakona,

122) drugo ure─Ĺeno javno tr┼żište, ako postupa suprotno ─Źlanu 288. ovog zakona,

123) strukovno udru┼żenje, ako postupa suprotno ─Źlanu 289. ovog zakona,

124) Registar, ako postupa suprotno ─Źlanu 290. ovog zakona.

(2) Za prekršaje iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice u pravnom licu nov─Źanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM.

─îlan 297

Nov─Źanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazni─çe se fizi─Źko lice ako:

1) stekne, pove─ça ili smanji udio u osnovnom kapitalu ili glasa─Źkim pravima u brokersko-dilerskom društvu suprotno ─Źlanu 66. stav 3. ovog zakona,

2) stekne akcije suprotno ─Źlanu 72. stav 1. ovog zakona,

3) se zaposli ili bude ─Źlan uprave odbora i organa koji vrši nadzor u više berzanskih posrednika (─Źlan 72. stav 3. ovog zakona),

4) ako odustane od naloga za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti koje je prihvatilo brokersko-dilersko društvo (─Źlan 91. stav 1),

5) obavlja poslove brokera, investicionog savjetnika i investicionog menad┼żera bez dozvole Komisije (─Źlan 93. stav 5),

6) pri obavljanju poslova sa hartijama od vrijednosti ne vodi ra─Źuna o interesima klijenta i ne postupa s pa┼żnjom dobrog stru─Źnjaka (─Źlan 100),

7) ne prijave berzanskom posredniku svako sticanje i otu─Ĺenje hartija od vrijednosti u skladu sa ─Źlanom 102. stav 2. ovog zakona,

8) podatke o klijentima, o stanju i prometu na ra─Źunima hartija od vrijednosti klijenta, poslovima koje obavlja za klijenta, kao i druge podatke i ─Źinjenice za koje sazna u vezi sa obavljanjem poslova sa hartijama od vrijednosti za klijenta, koristi, saopštava ili omogu─çi tre─çim licima njihovo koriš─çenje (─Źlan 104. stav 1),

9) objavi oglas u kojem je predmet ponude obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti, a nije berzanski posrednik (─Źlan 106. stav 1),

10) ne prijavi svako sticanje i otu─Ĺenje hartija od vrijednosti u skladu sa ─Źl. 182, 241. i 270. ovog zakona,

11) postupi suprotno odredbama koje se odnose na ─Źuvanje poslovne tajne iz ─Źl. 181. i 240. ovog zakona,

12) prekrši odredbe ─Źl. 183, 242. i 248. ovog zakona,

13) na na─Źin i u roku koji odredi Komisija ne dostavi podatke i isprave koje od njega u vršenju njenih ovlaš─çenja i odgovornosti tra┼żi Komisija (─Źlan 261),

14) postupi suprotno odredbama koje se odnose na ─Źuvanje slu┼żbe ne taj ne (─Źlan 269),

15) na zahtjev Komisije ne dostavi tra┼żene podatke i dokumente (─Źlan 273. stav 3),

16) u propisanom roku ne dostavi emitentu, Komisiji i berzi ili drugom ure─Ĺenom javnom tr┼żištu obavještenje o obavljenim transakcijama tog emitenta (─Źlan 274. stav 1),

17) obavlja transakcije sa hartijama od vrijednosti suprotno zabranama iz ─Źl. 276. do 278. ovog zakona.

3. Zastarjelost

─îlan 298

(1) Prekršajni postupak za prekršaje predvi─Ĺene ovim zakonom ne mo┼że se pokrenuti ni voditi ako je od dana kada je prekršaj po─Źinjen protekao rok od tri godine.

(2) Zastarjelost se prekida svakom radnjom nadle┼żnog organa za postupak, preduzetom radi gonjenja u─Źinioca prekršaja.

(3) Svakim prekidom zastarijevanje po─Źinje ponovo da te─Źe, ali bez obzira na prekide, zastarjelost u svakom slu─Źaju nastaje kada protekne šest godina od dana kada je prekršaj izvršen.

(4) Prekršaji iz ─Źl. 296. i 297. Zakona su finansijski prekršaji.

4. Mjere bezbjednosti

─îlan 299

(1) Brokeru, investicionom savjetniku ili investicionom menad┼żeru koji je po─Źinio prekršaj iz ─Źlana 297. stav 1. ovog zakona mo┼że se izre─çi mjera bezbjednosti oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u trajanju do jedne godine.

(2) Kada lice iz stava 1. ovog ─Źlana prekršaj iz ─Źlana 297. ovog zakona u─Źini u povratu ili radi sticanja imovinske koristi ili kada je zbog po─Źinjenog prekršaja nastala imovinska ili neimovinska šteta berzanskom posredniku, ili imovinska šteta klijentima ili tre─çim licima, obavezno ─çe se u prekršajnom postupku izre─çi mjera bezbjednosti oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u trajanju od jedne godine.

(3) Berzanskom posredniku koji je po─Źinio prekršaj iz ─Źlana 296. ovog zakona u prekršajnom postupku mo┼że se izre─çi mjera bezbjednosti oduzimanja dozvole za poslovanje sa hartijama od vrijednosti u trajanju do jedne godine.

(4) Kada berzanski posrednik iz stava 3. ovog ─Źlana prekršaj u─Źini u povratu ili radi sticanja imovinske koristi ili kada je zbog po─Źinjenog prekršaja nastala imovinska ili neimovinska šteta klijentima i tre─çim licima, obavezno ─çe mu se u prekršajnom postupku izre─çi mjera bezbjednosti oduzimanja dozvole u trajanju od jedne godine.

XI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 300

(1) Na akcije koje se emituju u postupku privatizacije dr┼żavnog kapitala u preduze─çima i bankama i u postupku reorganizacije ste─Źajnog du┼żnika ne primjenjuju se odredbe od ─Źlana 13. do ─Źlana 41. ovog zakona.

(2) Nakon sprovedenog postupka privatizacije dr┼żavnog kapitala u preduze─çima i bankama akcije iz stava 1. ovog ─Źlana smatraju se akcijama emitovanim putem javne ponude i na njih se primjenjuju odredbe ovog zakona.

(3) Ako je nakon emisije akcija u postupku reorganizacije ste─Źajnog du┼żnika u sudski registar upisano akcionarsko društvo koje koje ima više od 50 akcionara, na to akcionarsko društvo primjenjuju se odredbe ovog zakona.

─îlan 301

Komisija je du┼żna da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladi i donese sljede─çe propise:

a) Pravilnik o registru emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske,

b) Pravilnik o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti,

v) Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja dozvole za rad preduze─çu za poslovanje sa hartijama od vrijednosti,

g) Pravilnik o sticanju zvanja i izdavanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog menad┼żera i investicionog savjetnika,

d) Pravilnik o trgovanju,

─Ĺ) Pravilnik o poslovanju berzanskih posrednika,

e) Pravilnik o adekvatnosti kapitala, izlo┼żenosti riziku, posebnim rezervama i likvidnosti brokersko-dilerskog društva,

┼ż) Pravilnik o nadzoru nad u─Źesnicima na tr┼żištu hartija od vrijednosti,

z) Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija od strane emitenata hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude,

i) Pravilnik o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti,

j) Pravilnik o obavljanju kastodi poslova,

k) Pravilnik o elektronskoj razmjeni poslovnih poruka,

l) Statut Komisije za hartije od vrijednosti,

lj) Poslovnik o radu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske,

m) Eti─Źka pravila Komisije za hartije od vrijednosti,

n) Odluku o naknadama.

─îlan 302

(1) Smatra se da Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka ima dozvolu za obavljanje poslova iz ─Źlana 189. stav 1. ovog zakona.

(2) Banjalu─Źka berza a.d. Banja Luka i Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka du┼żni su da u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona i uskla─Ĺene opšte akte podnesu Komisiji na saglasnost.

(3) Ako pravna lica iz stava 2. ovog ─Źlana ne usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona i ne podnesu Komisiji uskla─Ĺene opšte akte na saglasnost, istekom navedenog roka prestaje im va┼żiti dozvola za obavljanje poslova.

(4) Centralni registar u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona mora da uskladi visinu kapitala u skladu sa ─Źlanom 195. ovog zakona.

─îlan 303

(1) Berzanski posrednici du┼żni su da u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona i podnesu Komisiji svoje opšte akte na saglasnost.

(2) Berzanskom posredniku koji ne uskladi svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona i ne podnese opšte akte na davanje saglasnosti u navedenom roku prestaje va┼żiti dozvola za obavljanje poslova.

─îlan 304

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da va┼że Zakon o hartijama od vrijednosti - Pre─Źiš─çeni tekst ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj 4/02) i Zakon o Centralnom registru hartija od vrijednosti ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj 24/98).

─îlan 305

Postupci pokrenuti do stupanja na snagu ovog zakona dovrši─çe se po odredbama Zakona o hartijama od vrijednosti - Pre─Źiš─çeni tekst ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj 4/02).

─îlan 306

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 856 recenzija