Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Pravilnik o ulasku i boravku stranaca u Bosni i Hercegovini

Pravilnik o ulasku i boravku stranaca u Bosni i Hercegovini


«Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 25/2016)

 

GLAVA I - OPŠTE ODREDBE

─îlan 1

(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom propisuje se: postupanje prilikom ulaska stranaca u Bosnu i Hercegovinu (u daljem tekstu: BiH); odbijanja ulaska, ovjere pozivnog pisma, izdavanja vize na granici, produ┼żenja, poništenja i ukidanja vize, odobrenja boravka i izdavanja dozvole boravka, izdavanja potvrde o identitetu, potvrde o prijavi rada, prijave i odjave prebivališta i boravišta, izdavanja li─Źne karte za stranca, prestanka boravka, otkaza boravka, ovjere knjige stranaca, kao i druga pitanja zna─Źajna za ulazak, kretanje i boravak stranaca u BiH.

 

─îlan 2

(Upotreba roda)

Svi izrazi u ovom Pravilniku dati u jednom gramati─Źkom rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na ┼żene.

 

─îlan 3

(Dokumentacija i obrasci)

(1) Dokumentacija koja se prila┼że uz zahtjev podnesen u skladu sa odredbama Zakona o strancima (u daljem tekstu: Zakon) i ovog Pravilnika dostavlja se u original primjerku ili propisno ovjerenoj kopiji.

(2) Dokumentacija iz stava (1) ovog ─Źlana koja je na stranom jeziku ili pismu, dostavlja se prevedena od strane ovlaš─çenog sudskog prevodioca za strani jezik, na jedan od jezika u slu┼żbenoj upotrebi u BiH.

(3) Obrasci koji su sastavni dio ovog Pravilnika štampani su latini─Źnim i ─çirili─Źnim pismom, na jezicima koji su u slu┼żbenoj upotrebi u BiH i na engleskom odnosno francuskom jeziku, ukoliko nije druga─Źije propisano ovim Pravilnikom.

 

─îlan 4

(Postupak)

Postupke pokrenute po slu┼żbenoj du┼żnosti ili postupke pokrenute po zahtjevu stranke u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, Slu┼żba za poslove sa strancima (u daljem tekstu: Slu┼żba) vodi bez spajanja stvari u jedan postupak i u svakom postupku donosi pojedina─Źnu odluku.

GLAVA II - ULAZAK U BiH

 

Odjeljak A. Postupak na granici

─îlan 5

(Postupak na granici)

(1) Stranac je du┼żan prilikom ulaska u BiH da se podvrgne grani─Źnim provjerama u skladu sa propisima kojim je ure─Ĺena oblast grani─Źne kontrole u BiH.

(2) Strancu koji ispunjava uslove za ulazak u BiH policijski slu┼żbenik Grani─Źne policije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Grani─Źna policija BiH) odobrava ulazak i u pasoš stranca unosi otisak ulaznog štambilja.

 

─îlan 6

(Posebna pa┼żnja prema maloljetnicima)

(1) Stranac mla─Ĺi od 14 godina koji ima li─Źnu putnu ispravu mo┼że prelaziti granicu BiH u pratnji jednog ili oba roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja, odnosno u pratnji lica koje je opunomo─çeno da ga prati uz potpisanu i ovjerenu punomo─ç roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja. Maloljetnik koji putuje bez pratnje, mora imati ovjerenu saglasnost roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja.

(2) Stranac mla─Ĺi od 14 godina koji ima li─Źnu putnu ispravu, a u BiH dolazi samostalno, mo┼że u─çi u BiH ako ima ovjerenu saglasnost roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja. Ako dolazi u pratnji lica koje je opunomo─çeno da ga prati, mo┼że u─çi u BiH ako ima potpisanu i ovjerenu punomo─ç roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja.

(3) Saglasnost ili punomo─ç sadr┼żi: li─Źne podatke o maloljetniku i zakonskom zastupniku ili staratelju, li─Źne podatke o pratiocu maloljetnika ukoliko maloljetnik putuje sa pratnjom, svrhu i vrijeme boravka u BiH, vremenski period na koji se izdaje saglasnost ili punomo─ç i potpis davaoca. Ovaj dokument mora biti na jednom od jezika koji su u slu┼żbenoj upotrebi u BiH ili na engleskom jeziku sa prevodom na jedan od jezika u slu┼żbenoj upotrebi u BiH i ovjeren od strane ovlaš─çenog sudskog prevodioca ako se radi o prevodu.

(4) Smatra se da stranac maloljetnik posjeduje saglasnost zakonskog zastupnika ako:

a) putuje avionom i posjeduje popratnicu za putovanje maloljetnika izdatu od strane operatora aviona,

b) ako je u sastavu školske ekskurzije, a nalazi se na spisku u─Źesnika ekskurzije ovjerenom od nadle┼żne školske ustanove ili

c) u─Źestvuje u sportskoj, kulturnoj ili sli─Źnoj manifestaciji i nalazi se na spisku u─Źesnika.

(5) Ukoliko stranac mla─Ĺi od 14 godina ne do─Ĺe u pratnji jednog ili oba roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja i ne ispunjava neki od uslova iz ovog ─Źlana, bi─çe vra─çen i predat grani─Źnoj policiji dr┼żave iz koje je pokušao u─çi u BiH.

(6) Policijski slu┼żbenik Grani─Źne policije BiH du┼żan je obratiti posebnu pa┼żnju prilikom kontrole stranca mla─Ĺeg od 18 godina koji namjerava pre─çi dr┼żavnu granicu BiH, kao i lica u ─Źijoj se pratnji maloljetnik nalazi.

 

─îlan 7

(Grupni ulazak stranaca)

(1) Stranci koji imaju zajedni─Źku putnu ispravu mogu ulaziti, kretati se i izlaziti iz BiH samo zajedno. Punoljetna lica koja su upisana u zajedni─Źku putnu ispravu moraju imati dokument s fotografijom na osnovu kojeg se mo┼że utvrditi njihov identitet. Na zajedni─Źku putnu ispravu mo┼że putovati od pet do 50 lica.

(2) Stranci koji imaju drugu putnu ispravu, izuzev pasoša, koja se mo┼że koristiti za prelazak granice BiH, a u BiH ┼żele u─çi, boraviti i iza─çi organizovano u grupi, mogu ulaziti, kretati se i izlaziti iz BiH samo zajedno.

(3) Izuzetno od st. (1) i (2) ovog ─Źlana, ─Źlanu grupe mo┼że se dozvoliti pojedina─Źno napuštanje dr┼żave, ako je to nu┼żno iz njegovih privatnih razloga ili ako tako odredi nadle┼żni organ. Vo─Ĺa grupe ne mo┼że napustiti BiH bez grupe, osim u izuzetnim slu─Źajevima i uz saglasnost Slu┼żbe.

(4) Stranci koji grupno ulaze u BiH, pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova za ulazak, moraju imati i dokaz o organizovanom putovanju koji ─çe nositi vo─Ĺa grupe.

(5) Ukoliko prilikom kontrole izlaska grupe iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana Grani─Źna policija BiH utvrdi da svi ─Źlanovi grupe nisu napustili BiH, o tome odmah obavještava Slu┼żbu.

Odjeljak B. Odbijanje ulaska i izlazak iz zemlje

 

─îlan 8

(Odbijanje ulaska)

(1) Kada stranac ne ispunjava uslove za ulazak u BiH, Grani─Źna policija BiH donosi rješenje o odbijanju ulaska, u kojem se navode razlozi odbijanja ulaska.

(2) U pasoš stranca stavlja se štambilj "ODBIJEN ULAZAK", odnosno druga odgovaraju─ça oznaka. Ukoliko stranac ima dokument u koji se ne mo┼że staviti štambilj odnosno druga odgovaraju─ça oznaka, na obrascu rješenja o odbijanju ulaska navodi se razlog zbog kojeg štambilj nije unesen.

(3) Rješenje o odbijanju ulaska se dostavlja strancu koji prijem rješenja potvr─Ĺuje potpisom na obrascu rješenja. Ukoliko stranac odbije prijem rješenja, to se unosi kao zabilješka na obrascu rješenja i smatra se da je rješenje uredno dostavljeno.

(4) Stranac kojem je odbijen ulazak u BiH du┼żan je odmah napustiti podru─Źje grani─Źnog prelaza i teritoriju BiH.

(5) Obrazac rješenja o odbijanju ulaska je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 1.

 

─îlan 9

(Garancija za izlazak iz zemlje)

(1) Posjedovanje sredstava za izlazak iz zemlje mo┼że se dokazati davanjem na uvid prevozne karte koja vrijedi za povratak u zemlju polazišta ili za nastavak putovanja ukoliko stranac posjeduje vizu na osnovu koje mo┼że nastaviti putovanje na teritoriju druge dr┼żave ukoliko je viza potrebna.

(2) Postojanje garancije za izlazak iz zemlje mo┼że se dokazivati i zakonitim posjedovanjem odgovaraju─çeg prevoznog sredstva ukoliko tim prevoznim sredstvom stranac i putuje.

 

─îlan 10

(Izlazak iz zemlje)

(1) Izlazak stranca iz zemlje mo┼że biti ograni─Źen pod uslovima propisanim ─Źlanom 8. stavom (6) Zakona.

(2) Strancu kojem je izlazak iz BiH zabranjen u skladu sa stavom (1) ovog ─Źlana, privremeno, a najdu┼że do 30 dana ili po prestanku razloga iz ─Źlana 8. stava (6) Zakona, oduzimaju se putne isprave i drugi dokumenti koji mogu poslu┼żiti za prelazak dr┼żavne granice, o ─Źemu se strancu izdaje potvrda.

(3) O zabrani izlaska stranca iz BiH kao i o prestanku razloga iz ─Źlana 8. stava (6) Zakona, Slu┼żba bez odga─Ĺanja obavještava Grani─Źnu policiju BiH i nadle┼żni organ koji je predlo┼żio zabranu izlaska stranca iz BiH.

(4) Grani─Źna policija BiH bez odga─Ĺanja obavještava Slu┼żbu ako stranac za vrijeme ograni─Źenja izlaska pokuša iza─çi iz BiH.

(5) Po isteku roka iz stava (2) ovog ─Źlana ili po prestanku razloga usljed kojih je strancu zabranjen izlazak iz BiH, strancu ─çe se vratiti putne isprave i drugi dokumenti i dopustiti izlazak iz BiH.

 

Odjeljak C. Uslovi za izdavanje vize - Pozivno pismo

─îlan 11

(Zahtjev i dokazi za ovjeru pozivnog pisma)

(1) Zahtjev za ovjeru pozivnog pisma podnosi se na propisanom obrascu u organizacionoj jedinici Slu┼żbe.

(2) Kada je izdavalac pozivnog pisma fizi─Źko lice, uz zahtjev za ovjeru pozivnog pisma izdavalac pozivnog pisma du┼żan je dostaviti:

a) popunjen i potpisan obrazac pozivnog pisma,

b) kopiju li─Źne karte ili pasoša izdavaoca pozivnog pisma,

c) kopiju putne isprave stranca kojeg poziva, koja ne mora biti ovjerena,

d) dokaz o obezbje─Ĺenom smještaju za stranca,

e) dokaz o posjedovanju sredstava za izdr┼żavanje koja su dovoljna za vlastito izdr┼żavanje i izdr┼żavanje lica koje poziva što se dokazuje:

1) potvrdom ili uvjerenjem o redovnim mjese─Źnim primanjima ili o posjedovanju gotovog novca,

2) drugom dokumentacijom kojom izdavalac pozivnog pisma mo┼że dokazati posjedovanje sredstava za izdr┼żavanje,

f) dokaz o uplati administrativne takse.

(3) Kada je izdavalac pozivnog pisma pravno lice, uz zahtjev za ovjeru pozivnog pisma izdavalac pozivnog pisma du┼żan je dostaviti:

a) popunjen obrazac pozivnog pisma potpisan i ovjeren od ovlaštenog lica u pravnom licu,

b) kopiju pasoša stranca kojeg poziva, koja ne mora biti ovjerena,

c) kopiju rješenja o upisu u sudski registar pravnog lica koje izdaje pozivno pismo sa prilogom iz kojeg se vidi ko je osoba ovlaštena za zastupanje,

d) dokaz o solventnosti pravnog lica koje izdaje pozivno pismo,

e) uvjerenje poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama i doprinosima ili ugovor zaklju─Źen sa poreskom upravom o pla─çanju neizmirenih obaveza u ratama,

f) kod obveznika indirektnih poreza dokaz izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza ili ugovor zaklju─Źen sa Upravom za indirektno oporezivanje o pla─çanju neizmirenih obaveza u ratama, a ako pravno lice nije obveznik poreza na dodatnu vrijednost du┼żno je dostaviti uvjerenje da ne podlije┼że indirektnom oporezivanju,

g) dokaz o uplati administrativne takse.

(4) Potvrda ili uvjerenje iz stava (3) ta─Ź. d), e) i f) ovog ─Źlana, izuzev kada su u pitanju ugovori o pla─çanju obaveza u ratama, ne smiju biti starije od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(5) U slu─Źaju kad se ovjerava pozivno pismo u svrhu izdavanja vize za dugoro─Źni boravak (Viza D), pored dokaza iz stava (2) ovog ─Źlana, izdavalac pozivnog pisma dostavlja i dokaze kojim se opravdava svrha ulaska i boravka stranca u BiH.

(6) U slu─Źaju kad se ovjerava pozivno pismo radi izdavanja vize za dugoro─Źni boravak (Viza D), strancu koji ima namjeru podnošenja zahtjeva za boravak u BiH po osnovu rada sa radnom dozvolom, uz zahtjev za ovjeru pozivnog pisma dostavlja se i kopija radne dozvole.

(7) Pozivno pismo koje izdaju organi iz ─Źlana 32. stava (8) Zakona mora da sadr┼żi sljede─çe podatke o pozvanim strancima:

a) ime i prezime,

b) datum i mjesto ro─Ĺenja,

c) dr┼żavljanstvo,

d) broj i va┼żnost pasoša,

e) razloge dolaska u BiH i

f) period namjeravanog boravka stranca u BiH.

(8) Obrazac zahtjeva za ovjeru pozivnog pisma i obrazac zahtjeva za ovjeru grupnog pozivnog pisma su sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 2 i Obrazac 3.

(9) Obrazac pozivnog pisma koje izdaje doma─çe ili strano pravno lice i obrazac pozivnog pisma koje izdaje dr┼żavljanin BiH ili stranac su sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 4 i Obrazac 5.

─îlan 12

(Ovjera pozivnog pisma)

(1) U postupku po zahtjevu za ovjeru pozivnog pisma organizaciona jedinica Slu┼żbe vrši provjere u slu┼żbenim evidencijama Slu┼żbe i evidencijama organa nadle┼żnih za sprovo─Ĺenje zakona u BiH, kao i operativne provjere na terenu o ─Źemu se sastavlja slu┼żbena zabilješka.

(2) Kada se utvrdi da su ispunjeni uslovi, organizaciona jedinica Slu┼żbe vrši ovjeru pozivnog pisma tako da na obrazac pozivnog pisma stavlja štambilj o izvršenoj ovjeri pozivnog pisma.

(3) Ako nisu ispunjeni uslovi za ovjeru pozivnog pisma, o tome se sastavlja slu┼żbena zabilješka koja se ula┼że u spis, a podnosilac zahtjeva se usmeno obavještava o razlozima odbijanja zahtjeva za ovjeru pozivnog pisma.

(4) Radi kontrolisanja ulaska, boravka i izlaska stranca za kojeg je ovjereno pozivno pismo, organizaciona jedinica Slu┼żbe vrši provjere kroz slu┼żbene evidencije, operativne provjere i koordinaciju sa Grani─Źnom policijom BiH.

Odjeljak D. Izdavanje vize na granici

─îlan 13

(Razlozi za izdavanje vize na granici)

(1) U izuzetnim slu─Źajevima, Grani─Źna policija BiH strancu mo┼że izdati vizu na granici.

(2) U slu─Źaju iz stava (1) ovog ─Źlana strancu se izdaje viza za kratkoro─Źni boravak (Viza C) za jedan ulazak do 15 dana ili aerodromska tranzitna viza (Viza A).

(3) Razlozi za izdavanje vize na granici mogu biti:

a) izdavanje vize iz razloga bezbjednosti BiH - vrši se ako postoji pismeni zahtjev Slu┼żbe koji se dostavlja Grani─Źnoj policiji BiH,

b) izdavanje vize iz humanitarnih razloga - obuhvata potrebu vršenja hitnih ljekarskih intervencija i medicinskih evakuacija, u─Źeš─ça specijalizovanih timova u humanitarnim akcijama pronala┼żenja i spašavanja usljed prirodnih i drugih katastrofa i sli─Źno,

c) izdavanje vize iz ozbiljnih profesionalnih razloga - obuhvata ─Źlanove i pratioce stranih delegacija koji po pozivu doma─çih institucija prisustvuju zvani─Źnim sastancima, strane privrednike i predstavnike kompanija koji po pozivu doma─çih institucija ili kompanija prisustvuju zvani─Źnim sastancima, ─Źlanove sportskih klubova, društava i reprezentacija koje u─Źestvuju na me─Ĺunarodnim sportskim natjecanjima po pozivu sportskih saveza i sli─Źno

d) izdavanje vize iz li─Źnih razloga nepredvidive i hitne prirode - obuhvata smrt ili iznenadnu ozbiljnu bolest ─Źlana u┼że porodice, prisustvo sahrani ─Źlana u┼że porodice, brigu o maloljetnom djetetu ili sli─Źno.

─îlan 14

(Izdavanje vize na granici)

(1) Zahtjev za izdavanje vize na granici stranac podnosi li─Źno Grani─Źnoj policiji BiH na grani─Źnom prelazu voditelju tima ili policijskom slu┼żbeniku koji ga zamjenjuje. Grani─Źni prelazi na kojima se mo┼że izdati viza na granici propisuju se odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savjet ministara BiH).

(2) Uz zahtjev za izdavanje vize na granici, stranac je du┼żan dati pismenu izjavu o razlozima zbog kojih nije bio u mogu─çnosti podnijeti zahtjev za izdavanje vize u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH (u daljem tekstu: DKP BiH) i razlozima neodgodivog ulaska u BiH.

(3) Osnovanost razloga za izdavanje vize na granici, dokaze o nemogu─çnosti prethodnog podnošenja zahtjeva za izdavanje vize nadle┼żnom DKP BiH, razloge za neodgodiv ulazak u BiH kao i garancije za povratak u dr┼żavu porijekla ili uobi─Źajenog mjesta boravka, cijeni i utvr─Ĺuje voditelj tima Grani─Źne policije BiH na grani─Źnom prelazu ili policijski slu┼żbenik koji ga zamjenjuje.

(4) Ako se zahtjev za vizu podnosi na granici, stranac ne mora imati putni─Źko zdravstveno osiguranje ako takvo osiguranje nije mogu─çe pribaviti na tom grani─Źnom prelazu ili iz humanitarnih razloga.

(5) Voditelj tima Grani─Źne policije BiH mo┼że zatra┼żiti da se razlozi iz stava (2) ovog ─Źlana opravdaju posjedovanjem odgovaraju─çe dokumentacije.

(6) O izdatim vizama na granici policijski slu┼żbenik koji je izdao vizu sa─Źinjava slu┼żbenu zabilješku koja se navodi u izvještaju voditelja tima i u popisu izdatih viza na grani─Źnim prelazima.

─îlan 15

(Zahtjev za izdavanje vize na granici)

(1) Zahtjev za izdavanje vize na granici podnosi se li─Źno, na propisanom obrascu koji je stranac du┼żan potpuno i ─Źitko popuniti i li─Źno potpisati.

(2) U slu─Źaju kada je više lica navedeno u pasošu, svako lice je du┼żno da za sebe popuni i potpiše poseban obrazac zahtjeva za izdavanje vize.

(3) Kada zahtjev za izdavanje vize podnosi maloljetnik, obrazac su du┼żni potpisati oba roditelja ili roditelj kojem je dodijeljeno roditeljsko pravo ili staratelj ili lice koje je opunomo─çeno da ga prati.

(4) Kada zahtjev za izdavanje vize podnosi procesno nesposoban stranac, obrazac je du┼żan potpisati njegov zakonski zastupnik.

(5) Izuzetno, u slu─Źaju posebnih okolnosti kao što su naro─Źita hitnost ili veliki broj lica kojima se treba izdati viza u ograni─Źenom vremenskom roku, obrazac zahtjeva za izdavanje vize mo┼że popuniti i potpisati predstavnik organizatora dolaska tih lica.

─îlan 16

(Popunjavanje naljepnice vize)

(1) Viza se unosi u pasoš u obliku naljepnice. Ako je više lica navedeno u istom pasošu onda se svakom licu izdaje pojedina─Źna naljepnica vize koja se unosi u taj pasoš.

(2) Naljepnica vize se popunjava elektronski prije unošenja u pasoš. Svi podaci na naljepnici vize se štampaju i ne smiju se praviti ru─Źne izmjene na odštampanoj naljepnici vize.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog ─Źlana, naljepnica vize mo┼że se popuniti ru─Źno samo u slu─Źaju tehni─Źkih problema. Na ru─Źno popunjenoj naljepnici vize ne smiju se vršiti nikakve izmjene. O ru─Źno popunjenim naljepnicama viza sa─Źinjava se slu┼żbena zabilješka koja se dostavlja Ministarstvu inostranih poslova (u daljem tekstu: MIP), Slu┼żbi i Grani─Źnoj policiji BiH u sjedištu. Po sticanju tehni─Źkih uslova, podaci koji su ru─Źno unijeti u naljepnicu vize bez odlaganja se unose u Centralnu bazu podataka o strancima.

(4) U slu─Źaju kada se tehni─Źki problemi mogu riješiti u kratkom vremenskom periodu i ako se s tim sla┼że podnosilac zahtjeva za izdavanje vize, izdavanje vize se mo┼że odlo┼żiti da bi se naljepnica vize popunila elektronski umjesto ru─Źnog popunjavanja.

(5) Odštampana ili ru─Źno popunjena naljepnica vize se unosi na prvu praznu stranicu pasoša predvi─Ĺenu za unos vize. Mašinski ─Źitljiva zona naljepnice vize se poravnava sa vanjskom ivicom stranice putne isprave.

(6) Naljepnica vize ovjerava se potpisom ovlaštenog lica i pe─Źatom Grani─Źne policije BiH koji se unose ru─Źno sa desne strane naljepnice, van mašinski ─Źitljive zone, tako da obuhvate i dio naljepnice vize i dio stranice pasoša, a da se pri tome osigura nesmetan uvid u podatke unesene u propisanim rubrikama.

(7) Kada BiH ne priznaje pasoš podnosioca zahtjeva, naljepnica vize se unosi na posebnom obrascu u skladu sa odlukom Savjeta ministara BiH.

─îlan 17

(Poništavanje popunjene naljepnice vize)

(1) Ako se ustanovi tehni─Źka greška u naljepnici vize koja je unesena u pasoš, naljepnica vize se poništava tako da se naljepnica vize prekri┼żi trajnom tintom, a nova naljepnica vize se unosi na novu stranicu.

(2) Ako se ustanovi tehni─Źka greška u naljepnici vize koja još nije unesena u pasoš, naljepnica vize se poništava na na─Źin propisan u stavu (1) ovog ─Źlana.

─îlan 18

(─îuvanje naljepnica vize)

(1) Naljepnice vize ─Źuvaju se u odgovaraju─çim prostorijama i u posebnim ormarima ili sefovima. Pristup ovim prostorijama mogu imati samo lica koja su za to ovlaštena.

(2) Ovlašteno slu┼żbeno lice koje ima pristup naljepnicama vize vodi evidenciju o broju neiskorištenih naljepnica vize, izdatih naljepnica vize i naljepnica vize koje su poništene zbog tehni─Źke greške koja je uo─Źena prije ili nakon unosa u pasoš.

─îlan 19

(Odbijanje zahtjeva za izdavanje vize na granici)

(1) Strancu koji ne ispunjava uslove za izdavanje vize na granici ili ne dostavi dokaze kojim opravdava razloge za izdavanje vize na granici, voditelj tima Grani─Źne policije BiH na grani─Źnom prelazu ili policijski slu┼żbenik koji ga zamjenjuje odbija zahtjev za izdavanje vize na granici.

(2) Zahtjev za izdavanje vize na granici, pored razloga propisanih ─Źlanom 37. Zakona, odbija se i kad postoji razumna sumnja u vjerodostojnost ili u ta─Źnost sadr┼żine dokumenata koje je stranac prilo┼żio uz zahtjev, u pouzdanost izjave u pogledu boravka ili njegove namjere da napusti teritoriju BiH prije isteka va┼żenja vize, što se cijeni u svakom pojedina─Źnom slu─Źaju.

(3) U slu─Źaju odbijanja zahtjeva za izdavanje vize na granici Grani─Źna policija BiH donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje vize i dostavlja ga strancu koji prijem rješenja potvr─Ĺuje potpisom u rubrici predvi─Ĺenoj na obrascu rješenja.

(4) ┼Żalba protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje vize na granici podnosi se Ministarstvu bezbjednosti (u daljem tekstu: Ministarstvo), a predaje putem Grani─Źne policije BiH ili putem DKP-a BiH.

(5) Obrazac rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje vize na granici je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 6.

Odjeljak E. Produ┼żenje, poništenje i ukidanje vize

─îlan 20

(Produ┼żenje vize)

(1) Pod razlozima za produ┼żenje vize iz ─Źlana 36. stava (1) Zakona smatraju se prirodne i druge katastrofe, hitna medicinska pomo─ç, teška bolest ili smrt ─Źlanova u┼że porodice, okon─Źanje slu┼żbenih ili drugih poslovnih aktivnosti zbog kojih je viza izdata, kao i drugi humanitarni, profesionalni i opravdani li─Źni razlozi ili viša sila, što cijeni Slu┼żba u svakom pojedina─Źnom slu─Źaju.

(2) Zahtjev za produ┼żenje vize podnosi se u prostorijama organizacione jedinice Slu┼żbe li─Źno ili posredstvom zakonskog zastupnika za poslovno nesposobnog stranca. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu.

(3) Podnosiocu zahtjeva za produ┼żenje vize izdaje se potvrda kao dokaz o podnesenom zahtjevu koja se ne mo┼że koristiti za prelazak dr┼żavne granice, a do donošenja odluke po zahtjevu stranac mo┼że boraviti u BiH. Potvrda o podnesenom zahtjevu za produ┼żenje vize sadr┼żi: naziv organa koji je izdao potvrdu, broj i datum izdavanja potvrde, pravni osnov izdavanja potvrde, naslov "POTVRDA", prostor u koji se unosi ime i prezime podnosioca zahtjeva sa svim li─Źnim podacima i razlog za podnošenje zahtjeva za produ┼żenje vize, napomena da potvrda slu┼żi kao dokaz o podnesenom zahtjevu i da se ne mo┼że koristiti za prelazak dr┼żavne granice, mjesto za potpis slu┼żbenog lica i pe─Źat nadle┼żnog organa.

(4) Uz zahtjev za produ┼żenje vize prila┼że se:

a) kopija pasoša,

b) fotografija 35x45 mm,

c) dokazi o razlozima za produ┼żenje vize (odgovaraju─ça medicinska, slu┼żbena ili druga dokumentacija),

d) dokaz o obezbje─Ĺenom smještaju,

e) dokaz o obezbje─Ĺenim sredstvima za izdr┼żavanje i povratak u dr┼żavu porijekla ili u dr┼żavu uobi─Źajenog boravka,

f) dokaz o zdravstvenom osiguranju i

g) dokaz o uplati administrativne takse.

(5) U postupku po zahtjevu za produ┼żenje vize organizaciona jedinica Slu┼żbe, po slu┼żbenoj du┼żnosti, vrši provjere u evidencijama Slu┼żbe, u operativnim i slu┼żbenim evidencijama organa nadle┼żnih za sprovo─Ĺenje zakona u BiH, o ─Źemu se sastavlja slu┼żbena zabilješka i operativne provjere na terenu kojim utvr─Ĺuje ta─Źnost navoda podnosioca zahtjeva o ─Źemu se sastavlja zapisnik.

(6) Zahtjev za produ┼żenje vize odbija se ako zahtjev nije podnesen u skladu sa ─Źlanom 37. stavom (1) ta─Ź. d) i e) Zakona ili ukoliko uz zahtjev nisu prilo┼żeni dokazi iz stava (4) ovog ─Źlana ili se tim dokazima ne opravdava osnovanost zahtjeva.

(7) Zahtjev za produ┼żenje vize odbacuje se ukoliko nije podnesen u skladu sa ─Źlanom 36. stavom (2) Zakona i stavom (2) ovog ─Źlana.

(8) Odlukom kojom se zahtjev za produ┼żenje vize odbija, odnosno odbacuje, ostavlja se rok u kojem je stranac du┼żan napustiti teritoriju BiH koji ne mo┼że biti du┼żi od tri dana od dana prijema odluke po zahtjevu za produ┼żenje vize.

(9) Ako je zahtjev za produ┼żenje vize uva┼żen, naljepnica vize se unosi u pasoš stranca na na─Źin propisan u ─Źlanu 17. ovog Pravilnika.

(10) Obrazac zahtjeva za produ┼żenje vize i obrazac potvrde o podnesenom zahtjevu za produ┼żenje vize su sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 7 i Obrazac 8.

─îlan 21

(Poništenje i ukidanje vize)

(1) Viza mo┼że biti poništena ili ukinuta na grani─Źnom prelazu prije ulaska u BiH ili na teritoriji BiH.

(2) Vizu na grani─Źnom prelazu poništava ili ukida Grani─Źna policija BiH. Rješenje o poništenju ili ukidanju vize na grani─Źnom prelazu se donosi po slu┼żbenoj du┼żnosti, a postupak sprovodi mjesno nadle┼żna organizaciona jedinica Grani─Źne policije BiH.

(3) Vizu na teritoriji BiH poništava ili ukida Slu┼żba. Rješenje o poništenju ili ukidanju vize na teritoriji BiH donosi se po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na obrazlo┼żen prijedlog drugog organa, a postupak sprovodi organizaciona jedinica Slu┼żbe na ─Źijoj teritoriji je stranac prijavljen ili zate─Źen.

(4) Viza se poništava ako stranac:

a) ima la┼żnu ili krivotvorenu putnu ispravu;

b) ima na snazi mjeru zabrane ulaska u BiH;

c) stranac je dao pogrešne podatke ili prikrio okolnosti va┼żne za izdavanje vize, ili

d) nema valjano putno zdravstveno osiguranje.

(5) Viza se ukida ako stranac:

a) boravi suprotno svrsi planiranog ulaska i boravka;

b) nema sredstava za izdr┼żavanje za vrijeme namjeravanog boravka ili za povratak u dr┼żavu porijekla ili uobi─Źajenog boravka ili za tranzit u tre─çu dr┼żavu ili nije u mogu─çnosti zakonito da pribavi ta sredstva;

c) predstavlja prijetnju javnom poretku, bezbjednosti ili me─Ĺunarodnim odnosima BiH;

d) ne poštuje javni poredak BiH ili preduzme aktivnost koja narušava bezbjednost BiH ili je ─Źlan organizacije koja planira ili preduzme takve aktivnosti ili organizuje ili je u vezi s organizovanjem bespravnog ulaska, boravka ili izlaska pojedinca ili grupe u ili iz BiH, ili organizuje ili na bilo koji na─Źin u─Źestvuje u trgovini ljudima ili na bilo koji na─Źin u─Źestvuje u kriminalnoj aktivnosti ili postoji me─Ĺunarodna potjernica;

e) stranac je prekršio propise kojima se reguliše prelazak dr┼żavne granice, bez obzira na to da li je povreda propisa nastala pri ulasku ili izlasku iz BiH;

f) obavlja djelatnost za koju je potrebna radna dozvola, a nema radnu dozvolu u BiH;

g) stranac je pravosna┼żno osu─Ĺen za krivi─Źno djelo za koje se po zakonu mo┼że izre─çi kazna zatvora od jedne godine ili te┼ża kazna;

h) nema namjeru napustiti teritoriju BiH prije isteka vize;

i) boravi u BiH po osnovu Vize C du┼że od 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka; ili

j) podnese zahtjev za ukidanje vize.

(6) Strancu kojem je viza poništena ili ukinuta na teritoriji BiH, a nije izre─Źena mjera protjerivanja, odre─Ĺuje se rok u kojem mo┼że dobrovoljno napustiti BiH, a koji ne mo┼że biti du┼żi od osam dana.

(7) Ako je viza poništena ili ukinuta, preko naljepnice vize otiskuje se štambilj "PONIŠTENO" ili "UKINUTO" ili drugi odgovaraju─çi znak, a opti─Źki promjenjivi element naljepnice vize, sigurnosni element kao i rije─Ź "viza" se precrtavaju i na taj na─Źin poništavaju.

(8) Ispod naljepnice vize unosi se datum poništenja, potpis ovlaštenog lica i pe─Źat, tako da potpis i pe─Źat obuhvataju dio naljepnice vize i dio stranice pasoša.

(9) Obrazac rješenja iz stava (2) ovog ─Źlana je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 9.

─îlan 22

(Obavijest o poništenju ili ukidanju vize)

(1) O vizama koje su poništene ili ukinute, organ koji je poništio ili ukinuo vizu o tome odmah pismeno obavještava Ministarstvo i organ koji je izdao vizu.

(2) U obavijesti iz stava (1) ovog ─Źlana navodi se: ime i prezime stranca, datum ro─Ĺenja, mjesto i dr┼żava ro─Ĺenja, dr┼żavljanstvo, vrsta, broj i va┼żnost pasoša, vrsta, broj i va┼żnost vize, razlog i datum poništenja ili ukidanja vize i rok za napuštanje BiH ako je viza poništena na teritoriji BiH.

GLAVA III - BORAVAK STRANACA

 

Odjeljak A. Podnošenje zahtjeva za odobrenje boravka

─îlan 23

(Obrasci zahtjeva za odobrenje boravka)

(1) Zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje odobrenja privremenog boravka u BiH podnosi se na obrascu "Zahtjev za izdavanje odobrenja/produ┼żenje odobrenja privremenog boravka" koji je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 10.

(2) Zahtjev za odobrenje stalnog boravka u BiH podnosi se na obrascu "Zahtjev za izdavanje odobrenja stalnog boravka" koji je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 11.

(3) Zahtjev iz stava (1) ovog ─Źlana mora se popuniti ta─Źno i potpuno, štampanim slovima.

─îlan 24

(Obrasci potvrde o podnesenom zahtjevu za boravak)

(1) Potvrdu o podnesenom zahtjevu za boravak izdaje DKP BiH koje je zaprimilo zahtjev ili organizaciona jedinica Slu┼żbe, na obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika, Obrazac 12, Obrazac 13 i Obrazac 14.

(2) Potvrda predstavlja dokaz o podnesenom zahtjevu, ne mo┼że se koristiti za ulazak u BiH i omogu─çava strancu boravak u BiH do donošenja kona─Źne odluke po zahtjevu, samo ukoliko je zahtjev podnesen na teritoriji BiH.

(3) Potvrda izdata na teritoriju BiH se izdaje na period od 60 dana i mo┼że se iz opravdanih razloga produ┼żiti do donošenja kona─Źne odluke.

─îlan 25

(Zahtjev za odobrenje i produ┼żenje boravka)

(1) Zahtjev za odobrenje i zahtjev za produ┼żenje boravka u BiH podnosi se Slu┼żbi. Zahtjev se podnosi u prostorijama organizacione jedinice Slu┼żbe na ─Źijem podru─Źju stranac ima prijavljenu adresu boravka, osim u slu─Źaju privremenog boravka po osnovu rada u BiH, kada je za prijem i rješavanje zahtjeva nadle┼żna organizaciona jedinica Slu┼żbe na ─Źijem je podru─Źju stranac radno anga┼żovan.

(2) Ako se zahtjev podnosi u inostranstvu, zahtjev se podnosi u prostorijama DKP-a BiH. Zahtjev sa dostavljenim prilozima, DKP BiH putem MIP-a, upu─çuje Slu┼żbi istog ili najkasnije sljede─çeg radnog dana.

(3) Zahtjev iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana podnosi se li─Źno, a za poslovno nesposobnog stranca zahtjev podnosi zakonski zastupnik.

(4) U slu─Źaju da stranac tra┼żi odobrenje privremenog boravka po nekom drugom osnovu istekom va┼żnosti privremenog boravka du┼żan je napustiti teritoriju BiH, a zahtjev za odobrenje boravka podnijeti u skladu sa st. (1) i (2) ovog ─Źlana.

(5) Biometrijski podaci stranca se uzimaju u prostorijama nadle┼żnog DKP-a BiH ili organizacione jedinice Slu┼żbe u momentu podnošenja zahtjeva.

Odjeljak B. Osnov za odobrenje privremenog boravka i dokazi uz zahtjev za odobrenje privremenog boravka

─îlan 26

(Osnov za odobrenje privremenog boravka)

(1) Privremeni boravak mo┼że se odobriti strancu koji namjerava boraviti ili boravi u BiH po osnovu:

a) spajanja porodice,

b) obrazovanja,

c) humanitarnih razloga,

d) rada sa radnom dozvolom,

e) rada bez radne dozvole, ili

f) drugih opravdanih razloga

(2) Privremeni boravak mo┼że se izuzetno odobriti strancu i po osnovu vlasništva na nepokretnoj imovini, ako postoji efektivna veza stranca sa BiH.

─îlan 27

(Dokazi uz zahtjev za odobrenje i produ┼żenje privremenog boravka)

(1) Uz zahtjev za odobrenje i zahtjev za produ┼żenje privremenog boravka stranac je du┼żan prilo┼żiti:

a) dokaze kojim opravdava osnovanost zahtjeva za odobrenje privremenog boravka,

b) fotografiju 35 X 45mm,

c) kopiju pasoša,

d) potvrdu o prijavi boravišta,

e) dokaz o obezbje─Ĺenim sredstvima za izdr┼żavanje,

f) dokaz o obezbje─Ĺenom smještaju u BiH,

g) dokaz o obezbje─Ĺenom zdravstvenom osiguranju u BiH,

h) ljekarsko uvjerenje izdato najkasnije tri mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva,

i) potvrdu koju je izdao nadle┼żni organ dr┼żave porijekla da se protiv njega ne vodi krivi─Źni postupak i da nije ka┼żnjavan za krivi─Źno djelo, koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za boravak,

j) dokaz o pla─çenoj administrativnoj taksi.

(2) Fotografija iz stava (1) ta─Źke b) ovog ─Źlana mora vjerno prikazivati podnosioca zahtjeva i mora biti fotografisana s lica (en-face), otkrivenog ─Źela, bez pokrivala za glavu i to tako da 70-80% visine fotografije pokazuje glavu osobe od brade do tjemena, izra─Ĺena na bijelom, sjajnom, tankom foto papiru. Fotografija ne smije biti retuširana niti izra─Ĺena opremom za fotografisanje.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog ─Źlana, od stranca se mo┼że uzeti fotografija na kojoj je fotografisan sa pokrivalom za glavu ukoliko pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uslovom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i ─Źelo.

(4) Kopija pasoša iz stava (1) ta─Źke c) ovog ─Źlana mora biti propisno ovjerena. Ukoliko je stranac evidentiran u slu┼żbenim evidencijama prelaska dr┼żavne granice, a u pasošu ne posjeduje otisak ulaznog štambilja isti nije du┼żan pribavljati ovaj dokaz, ako je svoj boravak prijavio u roku i na na─Źin iz ─Źlana 103. stav (3) Zakona. Iz kopije pasoša se mora vidjeti otisak ulaznog štambilja, viza za dugoro─Źni boravak (Viza D) ako je viza bila izdata za ulazak i boravak u BiH kao i naljepnica prethodno odobrenog privremenog boravka ako je boravak bio odobren.

(5) Ako je zahtjev podnesen putem DKP-a BiH, stranac nije du┼żan dostaviti dokaz o prijavi boravišta u BiH iz stava (1) ta─Źke d) ovog ─Źlana.

(6) Smatra se da stranac ima obezbje─Ĺena sredstva za izdr┼żavanje ako dostavi:

a) dokaz o posjedovanju gotovog novca u doma─çoj ili stranoj konvertibilnoj valuti što se dokazuje: potvrdom ili drugim dokumentom izdatim od banke o stanju na bankovnom ra─Źunu; ─Źekom ili drugim dokazom o visini penzije; radnom dozvolom, potvrdom o visini li─Źnih primanja po osnovu radnog anga┼żovanja koju je izdao poslodavac, ugovorom o radu u kojem je navedena visina primanja; dokazom o primanju i visini stipendije, ili drugim dokazom;

b) pisanu izjavu dr┼żavljanina BiH ili stranca sa odobrenim boravkom u BiH kojom se obavezuje da ─çe snositi sve troškove za vrijeme namjeravanog boravka stranca u BiH uz dokaz o stalnom izvoru prihoda ili drugom izvoru finansiranja;

c) dokaz o posjedovanju drugih sredstava iz kojih se nesumnjivo mo┼że utvrditi da stranac ima obezbje─Ĺena sredstva za izdr┼żavanje kao što su nepokretna imovina u BiH na osnovu koje je mogu─çe obezbijediti sredstva za izdr┼żavanje za vrijeme boravka u BiH što se dokazuje ispravom o pravu vlasništva na nepokretnoj imovini u BiH i dokazom o ostvarivanju sredstava iz te imovine, ili drugi dokaz.

(7) Dokazom o obezbje─Ĺenom smještaju iz stava (1) ta─Źke f) ovog ─Źlana, smatra se: isprava o pravu vlasništva na nekretnini u kojoj se nalazi stambeni prostor; ugovor o zakupu stambenog prostora; dokaz o smještaju u studentski, školski ili stara─Źki dom; zdravstvenu ustanovu; ustanovu specijalizovanu za smještaj lica sa posebnim potrebama; banjsko lje─Źilište; pisana izjava lica kod kojeg stranac ima obezbje─Ĺen smještaj kojom se daje saglasnost za koriš─çenje i stanovanje sa dokazom o pravu vlasništva ili koriš─çenja stambenog prostora.

(8) Dokazom o obezbje─Ĺenom zdravstvenom osiguranju iz stava (1) ta─Źke g) ovog ─Źlana, smatra se: ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju; radna dozvola; dokaz o smještaju u stara─Źki dom; putni─Źko zdravstveno osiguranje obezbje─Ĺeno od ovlaš─çenog osiguravaju─çeg društva koje va┼żi za period namjeravanog boravka; zdravstveno osiguranje obezbje─Ĺeno u skladu sa me─Ĺunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju u kojim je BiH ugovorna strana uz potvrdu stranog ili doma─çeg Zavoda zdravstvenog osiguranja o pravu koriš─çenja zdravstvene zaštite; zdravstvena legitimacija ovjerena od strane nadle┼żnog Fonda zdravstva u BiH, ili drugi dokaz predvi─Ĺen ugovorom o socijalnom osiguranju u kojem je BiH ugovorna strana.

(9) Dokaz iz stava (1) ta─Źke h) ovog ─Źlana ne dostavlja se za novoro─Ĺeno dijete stranca ro─Ĺeno u BiH.

(10) Ako stranac podnosi zahtjev za produ┼żenje privremenog boravka, pored dokaza iz stava (1) ovog ─Źlana, uz zahtjev je du┼żan dostaviti i potvrdu da se protiv njega ne vodi krivi─Źni postupak i da nije ka┼żnjavan za krivi─Źno djelo izdatu od nadle┼żnog organa u BiH, ne stariju od šest mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva.

(11) Dokazi iz stava (1) ta─Źke i) i stava (10) ovog ─Źlana ne dostavljaju se za maloljetnike do 14 godina ┼żivota.

(12) Ukoliko stranac podnosi zahtjev za produ┼żenje privremenog boravka u BiH kod nadle┼żne organizacione jedinice Slu┼żbe, izuzima se od obaveze pribavljanja dokaza iz stava (1) ta─Ź. h) i i) ovog ─Źlana, osim u slu─Źaju kada Slu┼żba procijeni da su navedeni dokazi potrebni.

Odjeljak C. Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice, obrazovanja, humanitarnih razloga i vlasništva na nepokretnoj imovini

─îlan 28

(Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice - PB-1)

(1) Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice mo┼że se odobriti strancu koji je ─Źlan u┼że porodice:

a) dr┼żavljanina BiH koji ima prebivalište u BiH,

b) stranca sa odobrenim stalnim boravkom u BiH,

c) stranca sa odobrenim privremenim boravkom u BiH kao nosiocu plave karte,

d) stranca sa odobrenim privremenim boravkom u BiH godinu dana ili du┼że i koji ima osnovane izglede za odobrenje stalnog boravka u BiH, ili

e) stranca sa priznatim izbjegli─Źkim statusom.

(2) Ako se radi o spajanju porodice sa dr┼żavljaninom BiH, uz zahtjev se dostavlja, pored dokaza iz ─Źl. 49. i 50. stava (2) Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, uvjerenje o dr┼żavljanstvu i potvrda o prijavi prebivališta za dr┼żavljanina BiH.

(3) Ako se radi o zahtjevu za spajanje porodice sa bra─Źnim drugom, pored dokaza iz ─Źl. 49. i 50. stava (2) Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, uz zahtjev se dostavlja:

a) izvod iz mati─Źne knjige vjen─Źanih ne stariji od šest mjeseci, ako je izdat bez roka va┼żenja, a ako je brak zaklju─Źen u inostranstvu drugi odgovaraju─çi dokaz o zaklju─Źenom braku izdat na me─Ĺunarodnom obrascu iz kojeg je vidljiva ─Źinjenica zaklju─Źenja braka,

b) izjava o ┼żivotu u zajedni─Źkom doma─çinstvu (ku─çna lista).

(4) Ako se radi o zahtjevu za spajanje porodice sa vanbra─Źnim partnerom, pored dokaza iz ─Źl. 49. i 50. stava (2) Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, uz zahtjev se dostavlja:

a) uvjerenje o slobodnom bra─Źnom stanju za oba vanbra─Źna partnera ne starije od šest mjeseci,

b) izvod iz mati─Źne knjige ro─Ĺenih za dijete ne stariji od šest mjeseci, osim ako je izdat bez roka va┼żenja, za dijete ro─Ĺeno u toj vanbra─Źnoj zajednici,

c) izvod iz registra za vanbra─Źne zajednice ako se registar vodi u dr┼żavi u kojoj je postojala ili zasnovana vanbra─Źna zajednica,

d) pisana izjava vanbra─Źnih partnera o postojanju i trajanju vanbra─Źne zajednice,

e) pisana izjava svjedoka o postojanju i trajanju vanbra─Źne zajednice,

f) izjava o ┼żivotu u zajedni─Źkom doma─çinstvu (ku─çna lista), ili

g) drugi odgovaraju─çi dokazi o postojanju i trajanju vanbra─Źne zajednice.

(5) Ako se radi o zahtjevu za spajanje porodice maloljetne djece ili izdr┼żavane punoljetne djece koja nisu u braku, sa roditeljima ili roditeljem, pored dokaza iz ─Źl. 49. i 50. stava (2) Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, uz zahtjev se dostavlja:

a) izvod iz mati─Źne knjige ro─Ĺenih ne stariji od šest mjeseci, osim ako je izdat bez roka va┼żenja i

b) izjava o ┼żivotu u zajedni─Źkom doma─çinstvu (ku─çna lista).

(6) Ako se radi o izdr┼żavanom punoljetnom djetetu koje je poslovno ili radno nesposobno dostavlja se i dokaz da se dijete zbog svog zdravstvenog stanja ne mo┼że brinuti o svojim potrebama što se dokazuje odgovaraju─çom dokumentacijom izdatom od strane nadle┼żnog organa ili ustanove, socijalnom anamnezom izdatom od nadle┼żnog centra za socijalni rad i izjavom o neposjedovanju izvora prihoda, koja je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 15.

(7) Ako se radi o spajanju maloljetnog djeteta sa jednim roditeljem, pored dokaza iz ─Źl. 49. i 50. stava (2) Zakona, ─Źlana 27. ovog Pravilnika i stava (5) ovog ─Źlana, uz zahtjev se dostavlja i saglasnost drugog roditelja koji ne boravi u zajedni─Źkom doma─çinstvu, odnosno dokaz o dodijeljenom starateljstvu nad djetetom za roditelja sa kojim se spajanje tra┼żi, ukoliko je brak u kojem je dijete ro─Ĺeno razveden.

(8) Izuzetno od ─Źlana 50. stav (1) ta─Źke b) Zakona, djetetu stranca koje nije navršilo šest godina ┼żivota kada sti─Źe pravo na obrazovanje, a ─Źiji roditelji stranci borave u BiH po osnovu odobrenog privremenog boravka u trajanju kra─çem od jedne godine, mo┼że se odobriti privremeni boravak po osnovu spajanja porodice, a u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta.

(9) Ako se radi o zahtjevu izdr┼żavanih roditelja za spajanje porodice sa djetetom, pored dokaza iz ─Źl. 49. i 50. stava (2) Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostavlja se:

a) izvod iz mati─Źne knjige ro─Ĺenih za dijete ne stariji od šest mjeseci, osim ako je izdat bez roka va┼żenja,

b) dokaz da se radi o izdr┼żavanom roditelju, odnosno dokaz da se radi o roditelju koji nije sposoban za rad i nema dovoljno sredstava za vlastito izdr┼żavanje ili ih ne mo┼że ostvariti iz svoje imovine ili ne mo┼że ostvariti pravo na izdr┼żavanje od bra─Źnog ili vanbra─Źnog partnera ili od drugog lica i

c) izjava o ┼żivotu u zajedni─Źkom doma─çinstvu (ku─çna lista).

(10) Dokaz da se radi o izdr┼żavanom roditelju iz stava (9) ovog ─Źlana mo┼że biti:

a) da je roditelj osoba sa navršenih 65 godina starosti;

b) potvrda o radnoj nesposobnosti ili nezaposlenosti pribavljena u dr┼żavi porijekla stranca uz potvrdu da stranac nema redovna mjese─Źna primanja, ili

c) dokaz da je izdr┼żavani roditelj trajno narušenog zdravstvenog stanja koji nije u stanju da se brine sam o sebi.

(11) Ako se radi o spajanju porodice sa strancem koji ima priznat izbjegli─Źki status u BiH, prilikom podnošenja zahtjeva stranac koji podnosi zahtjev za spajanje porodice du┼żan je dostaviti dokaz o priznatom izbjegli─Źkom statusu u BiH za stranca sa kojim se tra┼żi spajanje porodice.

(12) U postupku rješavanja zahtjeva za spajanje porodice nadle┼żna organizaciona jedinica Slu┼żbe, uvidom u Centralnu bazu podataka o strancima, vrši provjeru odobrenja boravka za stranca sa kojim se tra┼żi spajanje porodice.

(13) Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice stranac je du┼żan dostaviti pisanu izjavu lica sa kojim se spaja porodica, ovjerenu kod op─çinskog organa uprave ili notara, kojom se obavezuje snositi troškove smještaja, lije─Źenja i izdr┼żavanja i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, te troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prinudnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

(14) Produ┼żenje prethodno odobrenog privremenog boravka mo┼że se odobriti punoljetnom djetetu ─Źija su oba roditelja dr┼żavljani BiH ako punoljetno dijete nije u braku, a ┼żivi u zajedni─Źkom doma─çinstvu sa roditeljima i nema vlastitih izvora prihoda što dokazuje izjavom o neposjedovanju izvora prihoda iz stava (6) ovog ─Źlana.

─îlan 29

(Privremeni boravak po osnovu osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja - PB-2)

(1) Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka po osnovu redovnog osnovnog obrazovanja (PB-2-1) stranac je du┼żan, pored dokaza iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) potvrdu o upisu u osnovnu školu za teku─çu školsku godinu,

b) pisanu saglasnost oba roditelja, odnosno staratelja da se maloljetno dijete obrazuje na teritoriji BiH,

c) pisanu saglasnost oba roditelja odnosno staratelja da maloljetni stranac bude smješten u obrazovnu ustanovu internatskog tipa ili kod dr┼żavljanina BiH ili stranca sa odobrenim stalnim boravkom u BiH koji ─çe preuzeti obavezu da ─çe snositi troškove smještaja, troškove lije─Źenja, obezbijediti izdr┼żavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH,

d) pisanu izjavu lica kod kojeg je dijete smješteno, odnosno staratelja, ovjerenu kod opštinskog organa uprave ili notara ili potvrdu obrazovne ustanove ili organizacije koja sprovodi program razmjene u─Źenika da je odgovorna za dijete za vrijeme boravka u BiH, naro─Źito u pogledu smještaja, sredstava za izdr┼żavanje, obrazovanje, zdravstveno osiguranje i povratak.

(2) Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka po osnovu redovnog srednjoškolskog obrazovanja (PB-2-2) stranac je du┼żan, pored dokaza iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) potvrdu o upisu u srednju školu za teku─çu školsku godinu,

b) pisanu saglasnost oba roditelja, odnosno staratelja da se maloljetno dijete obrazuje na teritoriji BiH,

c) saglasnost oba roditelja odnosno staratelja da maloljetni stranac bude smješten u obrazovnu ustanovu internatskog tipa ili kod dr┼żavljanina BiH ili stranca sa odobrenim stalnim boravkom u BiH koji ─çe preuzeti obavezu da ─çe snositi troškove smještaja, troškove lije─Źenja, obezbjediti izdr┼żavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH,

d) pisanu izjavu lica kod kojeg je dijete smješteno ovjerenu kod opštinskog organa uprave ili notara ili potvrdu obrazovne ustanove ili organizacije koja sprovodi program razmjene u─Źenika da je odgovorna za dijete za vrijeme boravka u BiH naro─Źito u pogledu smještaja, sredstava za izdr┼żavanje, obrazovanje, zdravstveno osiguranje i povratak,

e) potvrdu da u─Źestvuje u programu razmjene u─Źenika, ako je po tom osnovu upisan u srednju školu.

(3) Zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka po osnovu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za maloljetnog stranca podnosi jedan od roditelja uz saglasnost drugog roditelja, zakonski zastupnik ili staratelj. Zahtjev se podnosi li─Źno u prostorijama organizacione jedinice Slu┼żbe.

─îlan 30

(Privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja - PB-2-3)

(1) Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka po osnovu redovnog visokoškolskog obrazovanja (PB-2-3) stranac je du┼żan, pored dokaza iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz da je upisan na visokoškolsku ustanovu za teku─çu akademsku godinu,

b) dokaz da dolazi u okviru razmjene studenata, odnosno mobilnosti mladih, ako po tom osnovu upisuje visokoškolsko obrazovanje,

c) dokaz o obezbje─Ĺenim sredstvima potrebnim za izdr┼żavanje za teku─çu akademsku godinu u iznosu od 400,00 KM mjese─Źno ili pisanu izjavu dr┼żavljanina BiH, stranca sa odobrenim privremenim ili stalnim boravkom u BiH kojom potvr─Ĺuje izdr┼żavanje za vrijeme namjeravanog boravka uz dokaz o stalnom izvoru prihoda ili drugom izvoru finansiranja.

(2) Uz zahtjev za produ┼żenje privremenog boravka po ovom osnovu stranac je, po procjeni i na zahtjev Slu┼żbe, du┼żan dostaviti i dokaz o polo┼żenim ispitima u toku dotadašnjeg studija u BiH.

(3) Privremeni boravak po osnovu visokoškolskog obrazovanja odobrava se na period trajanja akademske godine uz dodatnih 30 dana, ali ne du┼że od jedne godine u ukupnom trajanju.

─îlan 31

(Privremeni boravak po osnovu nepla─çenog pripravništva - PB-2-4)

(1) Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka po osnovu nepla─çenog pripravništva (PB-2-4) stranac je du┼żan, pored dokaza iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) ugovor o osposobljavanju bez naknade zaklju─Źen sa pravnim licem u kojem obavlja stru─Źnu praksu odnosno pripravni─Źki sta┼ż,

b) dokaz da poznaje jedan od jezika koji su u slu┼żbenoj upotrebi u BiH i

c) dokaz da ─çe pravno lice u kojem obavlja stru─Źnu praksu, odnosno pripravni─Źki sta┼ż biti odgovorno u pogledu sredstava za izdr┼żavanje, zdravstvene zaštite i povratka.

(2) Privremeni boravak po osnovu nepla─çenog pripravništva izuzetno se mo┼że produ┼żiti samo jednom i to isklju─Źivo za period koji je potreban za sticanje profesionalnih kvalifikacija pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren.

─îlan 32

(Privremeni boravak po osnovu volonterskog rada - PB-2-5)

(1) Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka po osnovu volonterskog rada (PB-2-5) stranac je du┼żan, pored dokaza iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) ugovor o volontiranju zaklju─Źen prije po─Źetka volontiranja,

b) potvrdu organizatora volontiranja koji anga┼żuje stranca iz koje se vidi naziv volonterske pozicije, opis poslova i zadataka koje ─çe stranac obavljati u realizaciji projekta koji je usaglašen sa šemom volonterskog rada iz ta─Źke c) ovog stava i period u kojem je potrebno njegovo anga┼żovanje,

c) projekat odnosno dokument, na ─Źijoj je realizaciji stranac anga┼żovan iz kojeg se vidi du┼żina trajanja projekta, šema volonterskog rada, naziv volonterske pozicije, opis poslova i zadataka, broj izvršilaca, period volontiranja, nadzor i radno vrijeme, te vremenski okvir realizacije projektnih aktivnosti,

d) dozvolu za realizaciju projekta izdatu od strane nadle┼żnog organa u BiH za humanitarne organizacije,

e) dokaz o registraciji humanitarne organizacije, udru┼żenja gra─Ĺana ili fondacije,

f) dokaz o solventnosti humanitarne organizacije, udru┼żenja gra─Ĺana ili fondacije izdat od nadle┼żne banke,

g) polisu obaveznog osiguranja od posljedica nesretnog slu─Źaja odnosno posljedica nezgode za stranca koju je potpisala organizacija u kojoj stranac volontira za period za koji stranac tra┼żi odobrenje privremenog boravka,

h) dokaz da ─çe organizacija u kojoj volontira biti odgovorna za vrijeme volontiranja za troškove izdr┼żavanja, smještaja, ishrane, lije─Źenja, zdravstvenog osiguranja i povratka, kao i troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, te ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH,

i) saglasnost o anga┼żovanju stranca izdatu od strane mjesno i stvarno nadle┼żne crkve ili vjerske zajednice, ako se radi o udru┼żenjima gra─Ĺana, predstavništvima stranih humanitarnih nevladinih organizacija ili fondacija koje u svom nazivu, statutu, ciljevima i programima koriste slu┼żbene simbole, znamenja, atribute i nazive crkve ili vjerske zajednice.

(2) Projekat na ─Źijoj je realizaciji stranac anga┼żovan mora da sadr┼żi podatke iz kojih se jasno vidi: šema volonterskog rada, opis volonterskih poslova i zadataka pojedina─Źno za svakog volontera, broj volontera, period volontiranja svakog volontera, opis korisnika projekta, nadzor nad izvršavanjem zadataka iz projekta i radno vrijeme.

(3) Pored dokaza iz stava (1) ovog ─Źlana, od stranca se mo┼że tra┼żiti da dostavi i dokaz o specifi─Źnim kvalifikacijama iz odre─Ĺene oblasti koje su zna─Źajne za obavljanje poslova kojim je zadu┼żen na realizaciji projekta, što u svakom pojedina─Źnom slu─Źaju cijeni Slu┼żba.

(4) Privremeni boravak po osnovu volonterskog rada mo┼że se odobriti strancu koji nije mla─Ĺi od 18 ni stariji od 65 godina.

(5) Privremeni boravak po osnovu volonterskog rada samo se izuzetno mo┼że produ┼żiti pod istim uslovima pod kojima je boravak odobren i to ako trajanje projekta na kojem je stranac anga┼żovan traje du┼że od godinu dana.

─îlan 33

(Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga radi lije─Źenja, rehabilitacije ili smještanja u stara─Źki dom - PB-3)

(1) Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka po osnovu humanitanih razloga radi lije─Źenja ili rehabilitacije (PB-3-1) stranac je du┼żan, pored dokaza iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz zdravstvene ustanove, terapijske zajednice, odnosno banjskog lje─Źilišta iz kojeg se vidi da je stranac primljen na lije─Źenje ili rehabilitaciju i period lije─Źenja ili rehabilitacije,

b) dokaz o na─Źinu pla─çanja troškova lije─Źenja ili rehabilitacije.

(2) Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka po osnovu humanitanih razloga radi boravka u stara─Źkom domu (PB-3-2) stranac je du┼żan, pored dokaza iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz ustanove da je primljen u stara─Źki dom,

b) ugovor o smještaju u stara─Źki dom sa nazna─Źenim na─Źinom pla─çanja troškova smještanja u stara─Źki dom.

─îlan 34

(Privremeni boravak po osnovu humanitarnih razloga)

(1) Strancu koji podnosi zahtjev za odobrenje privremenog boravka iz humanitarnih razloga iz ─Źlana 58. st. (2) i (3) Zakona privremeni boravak se mo┼że odobriti i kada stranac ne ispunjava uslove propisane Zakonom i ─Źlanom 27. ovog Pravilnika.

(2) Privremeni boravak iz stava (1) ovog ─Źlana, mo┼że se odobriti strancu:

a) ako je ┼żrtva trgovine ljudima radi:

1) pru┼żanja zaštite i pomo─çi u oporavku i povratku u dr┼żavu porijekla ili dr┼żavu uobi─Źajenog boravka ili u dr┼żavu koja ga prihvata (PB-3-3), ili

2) pru┼żanja zaštite i pomo─çi ako je njihov boravak neophodan zbog saradnje sa nadle┼żnim organima radi istrage u otkrivanju i procesiranju krivi─Źnog djela trgovine ljudima (PB-3-4),

b) maloljetnom djetetu stranca ako je napušteno ili je ┼żrtva organizovanog kriminala ili je iz drugih razloga ostalo bez roditeljske zaštite, starateljstva ili bez pratnje (PB-3-5),

c) licu bez dr┼żavljanstva (PB-3-6),

d) po osnovu drugih opravdanih humanitarnih razloga, koje na prijedlog Ministarstva, odre─Ĺuje podzakonskim propisom Savjet ministara BiH (PB-3-7),

e) kad stranac sara─Ĺuje s organima vlasti radi otkrivanja krivi─Źnog djela ili po─Źinioca, ili je ┼żrtva organizovanog kriminala i njegovo je prisustvo u BiH neophodno za provo─Ĺenje sudskog postupka (PB-3-8).

(3) Strancu koji ne posjeduje va┼że─çu putnu ispravu, a kojem je odobren privremeni boravak iz humanitarnih razloga iz ─Źlana 58. stava (2) Zakona izdaje se potvrda o identitetu u koju se unosi dozvola boravka. Potvrda o identitetu je numerisana, bijele boje, veli─Źine (125+0,75) mm x (88+0,75) mm, sastoji se od osam strana i slu┼żi kao identifikacioni dokument na teritoriji BiH i ne mo┼że se koristiti za prelazak dr┼żavne granice.

(4) Obrazac potvrde o identitetu je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 16.

─îlan 35

(Privremeni boravak po osnovu vlasništva na nepokretnoj imovini - PB-4)

(1) Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka po osnovu vlasništva na nepokretnoj imovini (PB-4) stranac je du┼żan, pored dokaza iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) zemljišno-knji┼żni izvadak ili izvadak iz knjige polo┼żenih ugovora za nekretninu u BiH,

b) dokaz o postojanju efektivne veze sa BiH i

c) dokaz da u nekretnini ─Źiji je vlasnik ima obezbije─Ĺen stambeni prostor što dokazuje izjavom ovjerenom kod nadle┼żnog organa.

(2) Efektivna veza sa BiH postoji ako stranac ili ─Źlanovi njegove u┼że porodice:

a) imaju porijeklo iz BiH što se dokazuje izvodom iz mati─Źne knjige ro─Ĺenih ne starijim od šest mjeseci, osim ako je izdat bez roka va┼żenja;

b) školovanjem djece u BiH;

c) primanjem penzije u BiH;

d) investiranjem u BiH, ili

e) dokazom da ─Źlanovi u┼że porodice ┼żive u BiH.

(3) Stranac koji ne mo┼że dostaviti zemljišno-knji┼żni izvadak ili izvadak iz knjige polo┼żenih ugovora zbog neuspostavljanja zemljišne knjige ili knjige polo┼żenih ugovora, uz zahtjev mo┼że dostaviti uredno ovjeren kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, rješenje o naslje─Ĺivanju ili drugi dokaz o sticanju prava na nepokretnoj imovini pravnim poslom i potvrdu nadle┼żnog suda iz koje se vidi da zemljišne knjige ili knjige polo┼żenih ugovora nisu uspostavljene.

Odjeljak D. Privremeni boravak po osnovu rada sa radnom dozvolom

─îlan 36

(Privremeni boravak po osnovu rada sa radnom dozvolom - PB-5)

(1) Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka po osnovu rada sa radnom dozvolom stranac (PB-5) je du┼żan, pored dokaza iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) radnu dozvolu,

b) rješenje o upisu pravnog lica u sudski registar i

c) dokaz Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama i Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza za privredno društvo odnosno preduze─çe, ne stariji od 90 dana, ako se radi o privrednom društvu odnosno preduze─çu sa sjedištem u BiH ─Źiji je osniva─Ź ili suosniva─Ź stranac.

(2) Uz zahtjev za produ┼żenje privremenog boravka po ovom osnovu stranac koji je u postupku izdavanja ili produ┼żenja radne dozvole du┼żan je prilo┼żiti i potvrdu organa nadle┼żnog za zapošljavanje o predatom zahtjevu za produ┼żenje radne dozvole.

(3) Kod podnošenja zahtjeva za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka po ovom osnovu Slu┼żba mo┼że od stranca li─Źno, ali i po slu┼żbenoj du┼żnosti, tra┼żiti i druge dokaze kojim se dokazuje svrha boravka po ovom osnovu.

(4) Strancu ne─çe prestati privremeni boravak u BiH odobren po osnovu izdate radne dozvole ako u toku trajanja odobrenog privremenog boravka u BiH promijeni radno mjesto unutar istog pravnog lica ili promijeni poslodavca, ako u roku od 30 dana od dana prestanka va┼żenja prethodno izdate radne dozvole Slu┼żbi dostavi novu radnu dozvolu ili dokaz o pokrenutom postupku za izdavanje nove radne dozvole i zahtjev za produ┼żenje privremenog boravka po istom osnovu podnese u roku iz ─Źlana 82. Zakona.

(5) Ako je strancu prestao privremeni boravak u skladu sa ─Źlanom 67. stavom (3) Zakona, Slu┼żba strancu izdaje obavještenje o prestanku boravka, a dozvola boravka se poništava.

─îlan 37

(Privremeni boravak za strance iz ─Źlana 77. stava (1) Zakona - PB-6)

(1) Stranci iz ─Źlana 77. stava (1) Zakona koji namjeravaju raditi u BiH du┼że od 90 dana u kalendarskoj godini, privremeni boravak (PB-6) ostvaruju u skladu sa ─Źlanom 36. ovog Pravilnika.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana, sezonski radnici iz ─Źlana 77. stava (1) ta─Źke m) Zakona privremeni boravak ostvaruju u skladu sa ─Źlanom 69. st. (3) i (7) Zakona.

Odjeljak E. Privremeni boravak po osnovu rada bez radne dozvole

─îlan 38

(Privremeni boravak u svrhu visokokvalifikovanog zapošljavanja - Plava karta - PB-7-1)

(1) Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka u svrhu visokokvalifikovanog zapošljavanja - Plava karta poslodavac je du┼żan, pored dokaza iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz o visokoškolskoj kvalifikaciji,

b) dokaz o radnom iskustvu u struci od najmanje pet godina koje je ste─Źeno nakon završenog formalnog visokog obrazovanja i

c) ugovor o radu ili drugi odgovaraju─çi ugovor za obavljanje poslova visokokvalifikovanog radnika, u vremenskom trajanju od najmanje godinu dana.

(2) U ugovoru o radu iz stava (1) ta─Źke c) ovog ─Źlana mora biti navedena bruto godišnja plata koja nije manja od 1,5 prosje─Źne bruto godišnje plate koja se ispla─çuje u BiH prema slu┼żbeno objavljenom podatku organa nadle┼żnog za statistiku BiH.

(3) Prije donošenja odluke, Slu┼żba po slu┼żbenoj du┼żnosti, a putem Agencije za rad i zapošljavanje BiH provjerava:

a) da li je podnošenju zahtjeva za boravak u svrhu visokokvalifikovanog zapošljavanja prethodio konkurs koji je objavio poslodavac koji ima namjeru da zaposli stranca,

b) da li je poslodavac objavio konkurs u najmanje tri dnevna lista koja su dostupna na cijeloj teritoriji BiH sa rokom prijave od 30 dana,

c) da li je konkurs dostavljen Agenciji za rad i zapošljavanje BiH,

d) da li je Agencija za rad i zapošljavanje BiH konkurs u─Źinila dostupnim svim institucijama za zapošljavanje u BiH,

e) da li je za oglašeno radno mjesto tra┼żena visokoškolska kvalifikacija i radno iskustvo u struci od najmanje pet godina koje je ste─Źeno nakon završenog formalnog visokog obrazovanja i

f) da li je mjesto na raspolaganju za izdavanje Plave karte.

(4) U slu─Źaju prestanka ugovora o radu ili ako nosilac Plave karte promijeni poslodavca u skladu sa ─Źlanom 74. (Rad na osnovu Plave karte i promjena poslodavca) st. (2), (3) i (4) Zakona o tome je du┼żan obavijestiti Slu┼żbu pismenim putem u roku od osam dana od dana promjene.

─îlan 39

(Privremeni boravak u svrhu premještaja unutar pravnog lica PB-7-2)

Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka u svrhu premještaja unutar pravnog lica stranac koji je rukovodilac, stru─Źnjak ili pripravnik du┼żan je, pored dokaza iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) rješenje o upisu pravnog lica u sudski registar u BiH,

b) potvrdu ili drugi dokaz izdat od poslodavca da pravno lice u BiH i pravno lice s poslovnim sjedištem u inostranstvu pripadaju istom pravnom licu ili grupi pravnih lica,

c) potvrdu izdatu od poslodavca o zaposlenju unutar istog pravnog lica ili grupe pravnih lica u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci neposredno prije dana premještaja unutar pravnog lica za rukovodioce ili stru─Źnjake,

d) potvrdu izdatu od poslodavca o zaposlenju unutar istog pravnog lica ili grupe pravnih lica u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci neposredno prije dana premještaja unutar pravnog lica za pripravnike,

e) ugovor o radu,

f) potvrdu poslodavca iz koje se vidi adresa pravnog lica, vrijeme trajanja premještaja, da ─çe stranac preuzeti funkciju rukovodioca, stru─Źnjaka ili pripravnika, iznos plate i ostali uslovi zaposlenja, da ─çe se stranac po završetku premještaja mo─çi premjestiti nazad u pravno lice koje pripada istom pravnom licu ili grupi pravnih lica u stranoj dr┼żavi,

g) dokaz o potrebnim stru─Źnim kvalifikacijama i iskustvu,

h) dokaz o solventnosti pravnog lica u BiH i

i) dokaz da pravno lice u BiH preuzima odgovornost za stranca za vrijeme boravka u BiH, što uklju─Źuje troškove izdr┼żavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i povratka.

─îlan 40

(Privremeni boravak u svrhu nau─Źnog istra┼żivanja PB-7-3)

Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka u svrhu nau─Źnog istra┼żivanja stranac je du┼żan, pored dokaza iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz o visokom obrazovanju koje mu omogu─çuje pristup doktorantskim programima,

b) dokaz da ima iskustvo i znanje koje se odnosi na projekat istra┼żivanja,

c) ugovor o gostovanju na projektu s nau─Źno-istra┼żiva─Źkom organizacijom zaklju─Źen prije podnošenja zahtjeva za privremeni boravak u kojem je naveden period trajanja istra┼żivanja,

d) dokaz da nau─Źno-istra┼żiva─Źka organizacija koja je zaklju─Źila ugovor o gostovanju preuzima odgovornost za stranca za vrijeme istra┼żivanja, što uklju─Źuje troškove izdr┼żavanja, smještaja, ishrane, zdravstvenog osiguranja i povratka.

─îlan 41

(Privremeni boravak osniva─Źa privrednog društva - PB-7-4-1)

Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka stranac osniva─Ź privrednog društva iz ─Źlana 77. stava (2) ta─Źke a) i stava (8) Zakona (PB-7-4-1) du┼żan je, pored dokaza iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz o vrsti poslova koje ─çe obavljati,

b) rješenje o upisu privrednog društva u sudski registar,

c) dokaz o solventnosti privrednog društva izdat od nadle┼żne banke,

d) dokaz nadle┼żne poreske uprave o regulisanim poreskim obavezama u BiH i dokaz od strane Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, za privredno društvo odnosno preduze─çe, ne stariji od 90 dana,

e) dokaz da privredno društvo odnosno preduze─çe na svakog stranca uklju─Źuju─çi i osniva─Źe zapošljava minimalno pet dr┼żavljana BiH,

f) dokaz da ispla─çuje bruto platu po svakom zaposlenom najmanje u visini prosje─Źene bruto plate u BiH.

─îlan 42

(Privremeni boravak stru─Źnjaka, nastavnika i predava─Źa - PB-7-4-2)

Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka stru─Źnjaci, nastavnici i predava─Źi iz ─Źlana 77. stava (2) ta─Źke b) i stava (8) Zakona (PB-7-4-2) du┼żni su, pored dokaza iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz da je stranac stru─Źnjak, nastavnik ili predava─Ź strane kulturne ili obrazovne institucije,

b) dokaz o postojanju programa kulturne i obrazovne saradnje sa dokazom o anga┼żovanju stranca i vremenskom periodu anga┼żovanja,

c) potvrdu obrazovne ili kulturne ustanove, pravnog lica ili organa uprave koji anga┼żuju stranca kojom se obavezuje da ─çe snositi troškove smještaja, troškove lije─Źenja, obezbjediti izdr┼żavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, te troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

─îlan 43

(Privremeni boravak civilnih, policijskih i vojnih slu┼żbenika - PB-7-4-3)

Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka civilni, policijski i vojni slu┼żbenici iz ─Źlana 77. stava (2) ta─Źke c) i stava (8) Zakona (PB-7-4-3) du┼żni su, pored dokaza iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz da je stranac civilni ili vojni slu┼żbenik vlade druge dr┼żave koji u BiH dolazi da radi na osnovu ugovora o saradnji s organima BiH,

b) dokaz o postojanju ugovora o saradnji s organima BiH sa dokazom o anga┼żovanju stranca i vremenskom periodu anga┼żovanja,

c) potvrdu organa u BiH koji anga┼żuje stranca kojom se obavezuje da ─çe snositi troškove smještaja, troškove lije─Źenja, obezbjediti izdr┼żavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, te troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

─îlan 44

(Privremeni boravak ─Źlanova nau─Źnih me─Ĺunarodnih misija - PB-7-4-4)

Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka ─Źlanovi nau─Źnih me─Ĺunarodnih misija iz ─Źlana 77. stava (2) ta─Źke d) i stava (8) Zakona (PB-7-4-4) du┼żni su, pored dokaza iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz da je stranac ─Źlan nau─Źne me─Ĺunarodne misije koja obavlja istra┼żivanje u BiH sa dokazom o anga┼żovanju stranca i vremenskom periodu anga┼żovanja,

b) dokaz da je istra┼żivanje u BiH odobrio Savjet ministara BiH,

c) potvrdu nadle┼żnog organa u BiH koji anga┼żuje stranca kojom se obavezuje da ─çe snositi troškove smještaja, troškove lije─Źenja, osigurati izdr┼żavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, te troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

─îlan 45

(Privremeni boravak slu┼żbenika vjerskih zajednica - PB-7-4-5)

Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka slu┼żbenici vjerskih zajednica registrovanih u BiH iz ─Źlana 77. stava (2) ta─Źke e) i stava (8) Zakona (PB-7-4-5) du┼żni su, pored dokaza iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz o registraciji vjerske zajednice,

b) potvrdu vjerske zajednice da je stranac slu┼żbenik vjerske zajednice registrovane u BiH i da je anga┼żovan na realizaciji poslova vezanih za vjersku slu┼żbu, u kojoj je navedena vrsta poslova i period anga┼żovanja,

c) potvrdu vjerske zajednice kojom se obavezuje da ─çe snositi troškove smještaja, troškove lije─Źenja, osigurati izdr┼żavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, te troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

─îlan 46

(Privremeni boravak stranih dopisnika ili izvješta─Źa stranih medija - PB-7-4-6)

Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka strani dopisnici akreditovani u BiH ili izvješta─Źi stranih medija iz ─Źlana 77. stava (2) ta─Źke f) i stava (8) Zakona (PB-7-4-6) du┼żni su, pored dokaza iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz da je stranac strani dopisnik akreditovan u BiH ili da je izvješta─Ź stranih medija,

b) dokaz o anga┼żovanju u BiH sa nazna─Źenim periodom anga┼żovanja.

─îlan 47

(Privremeni boravak stranaca koji obavljaju poslove za potrebe odbrane, pravnog sistema ili sigurnosti dr┼żave ili se stru─Źno usavršavaju u tim oblastima - PB-7-4-7)

Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka stranci koji obavljaju poslove za potrebe odbrane, pravnog sistema ili sigurnosti dr┼żave ili se stru─Źno usavršavaju u tim oblastima na osnovu ugovora sa Savjetom ministara BiH, Ministarstvom odbrane BiH, Ministarstvom pravde BiH ili Ministarstvom iz ─Źlana 77. stava (2) ta─Źke g) i stava (8) Zakona (PB-7-4-7) du┼żni su, pored dokaza iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz da je zaklju─Źen ugovor sa Savjetom ministara BiH, ili Ministarstvom odbrane BiH, ili Ministarstvom pravde BiH, ili Ministarstvom,

b) dokaz da stranac obavlja poslove za potrebe odbrane, pravnog sistema ili bezbjednosti dr┼żave ili da se stru─Źno usavršava u tim oblastima, u kojem je navedena vrsta poslova koje ─çe obavljati i period anga┼żovanja,

c) potvrdu nadle┼żnog organa o potrebi anga┼żovanja stranca u BiH kojom se obavezuje da ─çe snositi troškove smještaja, troškove lije─Źenja, obezbjediti izdr┼żavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, te troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

─îlan 48

(Privremeni boravak stranaca koji su anga┼żovani na projektima zna─Źajnim za BiH - PB-7-4-8)

Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka stranci koji su anga┼żovani na projektima zna─Źajnim za BiH iz ─Źlana 77. stava (2) ta─Źke h) i stava (8) Zakona (PB-7-4-8) du┼żni su, pored dokaza iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz nadle┼żnog organa da je projekat od zna─Źaja za BiH,

b) dokaz da je stranac potreban za realizaciju projekta,

c) podatke o funkciji stranca u projektu sa nazna─Źenim periodom anga┼żovanja,

d) potvrdu organa ili pravnog lica koji anga┼żuje stranca kojom se obavezuje da ─çe snositi troškove smještaja, troškove lije─Źenja, obezbjediti izdr┼żavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, te troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

─îlan 49

(Privremeni boravak stranaca koji boravi u BiH po osnovu razloga koji je zasnovan na me─Ĺunarodnom ugovoru - PB-7-4-9)

Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka stranci koji borave u BiH po osnovu razloga koji je zasnovan na me─Ĺunarodnom ugovoru u kojem je BiH ugovorna strana iz ─Źlana 77. stava (2) ta─Źke i) i stava (8) Zakona (PB-7-4-9) du┼żni su, pored dokaza iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz nadle┼żnog organa da je stranac potreban za realizaciju me─Ĺunarodnog ugovora ─Źija je BiH ugovorna strana,

b) podatke o funkciji stranca u realizaciji ugovora sa nazna─Źenim periodom anga┼żovanja.

Odjeljak F. Rad bez radne dozvole sa potvrdom o prijavi rada

─îlan 50

(Potvrda o prijavi rada bez radne dozvole)

(1) Stranac iz ─Źlana 77. stav (1) Zakona mo┼że raditi u BiH bez radne dozvole, na osnovu prethodno pribavljene potvrde o prijavi rada, u toku va┼żenja viznog ili bezviznog boravka ili prethodno odobrenog privremenog boravka, do 90 dana u toku jedne kalendarske godine.

(2) Stranac iz ─Źlana 77. stav (2) Zakona mo┼że raditi u BiH bez radne dozvole, na osnovu prethodno pribavljene potvrde o prijavi rada, u toku va┼żenja viznog ili bezviznog boravka ili prethodno odobrenog privremenog boravka.

(3) Stranac iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana du┼żan je prije po─Źetka rada pribaviti potvrdu o prijavi rada. Stranac ne mo┼że po─Źeti raditi u BiH prije nego mu je izdata potvrda o prijavi rada.

(4) Zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada podnosi stranac ili poslodavac ili lice koje koristi usluge stranca, na propisanom obrascu, u organizacionoj jedinici Slu┼żbe prema mjestu obavljanja posla. Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o prijavi rada je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 17.

(5) Nadle┼żna organizaciona jedinica Slu┼żbe, prije izdavanja potvrde o prijavi rada, vrši provjere u slu┼żbenim evidencijama Slu┼żbe i operativne provjere na terenu radi provjera ta─Źnosti navoda podnosioca zahtjeva i utvr─Ĺivanja valjanosti prilo┼żene dokumentacije.

(6) Potvrda o prijavi rada se ne─çe izdati ako se, na osnovu uvida u dokumentaciju prilo┼żenu uz zahtjev, ne mo┼że sa sigurnoš─çu utvrditi da se radi o poslovima iz ─Źlana 77. st. (1) i (2) Zakona, ili ukoliko se operativnim provjerama utvrdi da boravak i rad stranca nije u skladu sa svrhom koja je navedena u prilo┼żenim dokazima i u zahtjevu za izdavanje potvrde o prijavi rada. Podnosiocu zahtjeva se usmeno saopštava razlog neizdavanja potvrde o prijavi rada o ─Źemu se sa─Źinjava slu┼żbena zabilješka u spisu predmeta.

(7) Strancu i poslodavcu dostavlja se po jedan primjerak potvrde o prijavi rada.

(8) Obrazac potvrde o prijavi rada je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 18.

─îlan 51

(Potvrda o prijavi rada za klju─Źna lica)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za klju─Źna lica iz ─Źlana 77. stava (1) ta─Źke a) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva du┼żan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) ugovor o radu ili drugi dokument iz kojeg se vidi vrsta poslova koje ─çe obavljati,

c) dokaz kojim potvr─Ĺuje status klju─Źnog lica u pravnom licu, a po potrebi dokaz o posjedovanju izvanrednog znanja iz odre─Ĺene oblasti koja je od zna─Źaja za rad pravnog lica,

d) dokaz o uplati administrativne takse.

─îlan 52

(Potvrda o prijavi rada za univerzitetske profesore i nau─Źnike)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za univerzitetske profesore i nau─Źnike na nau─Źnom ili stru─Źnom usavršavanju, nau─Źnike koji su predstavnici me─Ĺunarodnih organizacija i nau─Źnike koji u─Źestvuju u sprovo─Ĺenju nau─Źnoistra┼żiva─Źkih projekata va┼żnih za BiH iz ─Źlana 77. stava (1) ta─Źke b) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva du┼żan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz o anga┼żovanju na univerzitetu u BiH kao predava─Źa ili kao nau─Źnika na nau─Źnom ili stru─Źnom usavršavanju, ili kao nau─Źnika koji je predstavnik me─Ĺunarodnih organizacija ili kao nau─Źnika koji u─Źestvuju u sprovo─Ĺenju nau─Źnoistra┼żiva─Źkih projekata va┼żnih za BiH koji sadr┼żi podatke o periodu na koji se stranac anga┼żuje i u kojem svojstvu,

c) dokaz o uplati administrativne takse.

─îlan 53

(Potvrda o prijavi rada za umjetnike, autore i izvo─Ĺa─Źe kulturnih priredbi i tehni─Źko osoblje)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za umjetnike, autore i izvo─Ĺa─Źe kulturnih priredbi i tehni─Źko osoblje iz ─Źlana 77. stava (1) ta─Źke c) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva du┼żan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) ugovor o anga┼żovanju zaklju─Źen sa fizi─Źkim ili pravnim licem u BiH koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti, a za umjetnike anga┼żovane na estradi ugovor sa organizatorom ili posrednikom registrovanim za tu djelatnost, iz kojeg se vide prava i obaveze ugovornih strana sa navedenim periodom anga┼żovanja,

c) dokaz o uplati administrativne takse.

─îlan 54

(Potvrda o prijavi rada za stru─Źnjake u oblasti zaštite kulturne baštine, bibliotekarstva i arhivistike)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za stru─Źnjake u oblasti zaštite kulturne baštine, bibliotekarstva i arhivistike iz ─Źlana 77. stava (1) ta─Źke d) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva du┼żan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz o anga┼żovanju u oblasti zaštite kulturne baštine, bibliotekarstva i arhivistike, iz kojeg se vidi vrsta poslova koje ─çe obavljati i period anga┼żovanja,

c) dokaz o uplati administrativne takse.

─îlan 55

(Potvrda o prijavi rada za strance koje je uputio strani poslodavac radi stru─Źnog usavršavanja i obuke lica zaposlenih kod fizi─Źkih ili pravnih lica sa sjedištem u BiH)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koje je uputio strani poslodavac radi stru─Źnog usavršavanja i obuke lica zaposlenih kod fizi─Źkih ili pravnih lica sa sjedištem u BiH iz ─Źlana 77. stava (1) ta─Źke e) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva du┼żan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz da je stranac upu─çen da obavlja stru─Źno usavršavanje i obuku lica zaposlenih u pravnom ili fizi─Źkom licu sa sjedištem u BiH,

c) dokaz izdat od strane pravnog ili fizi─Źkog lica sa sjedištem u BiH da je stranac prihva─çen da obavlja stru─Źnu obuku u BiH, u kojem su navedeni podaci o periodu anga┼żovanja, pravima i obavezama ugovornih strana,

d) dokaz o uplati administrativne takse.

─îlan 56

(Potvrda o prijavi rada za strance koji dolaze u BiH radi svog stru─Źnog usavršavanja, obuke ili prakse)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji dolaze u BiH radi svog stru─Źnog usavršavanja, obuke ili prakse u diplomatske misije ili konzularna predstavništva akreditovana u BiH, institucije u BiH ili u pravna lica sa sjedištem u BiH iz ─Źlana 77. stava (1) ta─Źke f) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva du┼żan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz da je stranac prihva─çen na stru─Źno usavršavanje, obuku ili praksu u diplomatske misije ili konzularna predstavništva akreditovana u BiH, institucije u BiH ili u pravna lica sa sjedištem u BiH iz kojeg se vide podaci o periodu stru─Źnog usavršavanja, obuke ili prakse,

c) dokaz o uplati administrativne takse.

─îlan 57

(Potvrda o prijavi rada za strance koji obavljaju poslove vezane za isporuku, monta┼żu i servis mašina ili opreme)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji obavljaju poslove vezane za isporuku, monta┼żu i servis mašina ili opreme iz ─Źlana 77. stava (1) ta─Źke g) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva du┼żan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave koja ne mora biti ovjerena,

b) ugovor ili sporazum o saradnji izme─Ĺu pravnog lica koje anga┼żuje stranca i pravnog lica koje upu─çuje stranca u BiH iz kojeg se vidi da je stranac anga┼żovan na isporuci, monta┼żi ili servisu mašina ili opreme sa navedenim periodom anga┼żovanja,

c) dokaz o uplati administrativne takse.

─îlan 58

(Potvrda o prijavi rada za strance koji u─Źestvuju kao predava─Źi na organizovanim stru─Źnim skupovima i seminarima)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji u─Źestvuju kao predava─Źi na organizovanim stru─Źnim skupovima i seminarima iz ─Źlana 77. stava (1) ta─Źke h) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva du┼żan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) poziv organizatora stru─Źnog seminara ili skupa koji se odr┼żava u BiH,

c) dokaz da je stranac anga┼żovan kao predava─Ź na stru─Źnim skupovima ili seminarima u BiH iz kojeg se vide podaci o periodu anga┼żovanja,

d) dokaz o uplati administrativne takse.

─îlan 59

(Potvrda o prijavi rada za strance koji u─Źestvuju na sajamskim ili izlo┼żbenim priredbama)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji u─Źestvuju na sajamskim ili izlo┼żbenim priredbama na kojima izla┼że njihov poslodavac iz ─Źlana 77. stava (1) ta─Źke i) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva du┼żan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) poziv organizatora sajma ili izlo┼żbene priredbe iz kojeg se vidi vrijeme u─Źestvovanja stranca na sajamskim ili izlo┼żbenim priredbama,

c) dokaz o uplati administrativne takse.

─îlan 60

(Potvrda o prijavi rada za strance koji su zaposleni u cirkusima ili zabavnim parkovima)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji su zaposleni u cirkusima ili zabavnim parkovima iz ─Źlana 77. stava (1) ta─Źke j) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva du┼żan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz o anga┼żovanju stranca iz kojeg se vidi period anga┼żovanja,

c) saglasnost ili odobrenje nadle┼żnog opštinskog organa,

d) dokaz o uplati administrativne takse.

─îlan 61

(Potvrda o prijavi rada za strance koji su kao lije─Źnici anga┼żovani za obavljanje specijalisti─Źkih pregleda)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji dolaze u BiH kao lije─Źnici po pozivu zdravstvene ustanove u BiH radi obavljanje specijalisti─Źkih pregleda i drugih medicinskih usluga iz ─Źlana 77. stava (1) ta─Źke k) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva du┼żan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz da je stranac pozvan od zdravstvene ustanove u BiH,

c) ugovor/ sporazum zaklju─Źen izme─Ĺu stranca i zdravstvene ustanove u BiH iz kojeg se vidi period anga┼żovanja,

d) dokaz o uplati administrativne takse.

─îlan 62

(Potvrda o prijavi rada za sezonske radnike)

(1) Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji dolaze u BiH kao sezonski radnici u okviru ugovora o obavljanju povremenih i privremenih poslova na odre─Ĺeno vrijeme koji su zaklju─Źili stranac i poslodavac iz BiH iz ─Źlana 77. stava (1) ta─Źke m) i stava (3) Zakona, podnosilac zahtjeva du┼żan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) ugovor o radu na odre─Ĺeno vrijeme koji su zaklju─Źili stranac i poslodavac iz BiH,

c) dokaz o uplati administrativne takse.

(2) Strancu iz stave (1) ovog ─Źlana ne mo┼że se izdati potvrda o prijavi rada ako nisu ispunjeni uslovi iz ─Źlana 69. st. (3) i (7) Zakona.

─îlan 63

(Potvrda o prijavi rada za osniva─Źe privrednog društva)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji dolaze u BiH kao osniva─Źi privrednog društva, odnosno preduze─ça sa sjedištem u BiH, iz ─Źlana 77. stava (2) ta─Źke a) i stava (5) Zakona, podnosilac zahtjeva du┼żan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) rješenje o upisu pravnog lica u sudski registar,

c) ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg se vidi vrsta poslova koje ─çe stranac obavljati,

d) dokaz da privredno društvo ili preduze─çe na svakog stranca uklju─Źuju─çi i osniva─Źe zapošljava minimalno pet dr┼żavljana BiH,

e) dokaz da ispla─çuje bruto platu po svakom zaposlenom najmanje u visini prosje─Źene bruto plate u BiH,

f) dokaz nadle┼żne poreske uprave o regulisanim poreskim obavezama u BiH i dokaz od strane Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, za privredno društvo odnosno preduze─çe, ne stariji od 90 dana,

g) dokaz o uplati administrativne takse.

─îlan 64

(Potvrda o prijavi rada za stru─Źnjake, nastavnike i predava─Źe)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji dolaze u BiH kao stru─Źnjaci, nastavnici i predava─Źi stranih kulturnih i obrazovnih institucija koji u BiH obavljaju svoj stru─Źni posao u okviru projekta kulturne i obrazovne saradnje, iz ─Źlana 77. stava (2) ta─Źke b) i stava (5) Zakona, podnosilac zahtjeva du┼żan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz da je stranac stru─Źnjak, nastavnik ili predava─Ź strane kulturne ili obrazovne institucije,

c) dokaz o postojanju programa kulturne i obrazovne saradnje sa dokazom o anga┼żovanju stranca i periodu anga┼żovanja,

d) dokaz o uplati administrativne takse.

─îlan 65

(Potvrda o prijavi rada za civilne, policijske i vojne slu┼żbenike)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji dolaze u BiH kao civilni, policijski i vojni slu┼żbenici drugih dr┼żava koji u BiH dolaze da rade na osnovu ugovora o saradnji sa organima BiH, iz ─Źlana 77. stava (2) ta─Źke c) i stava (5) Zakona, podnosilac zahtjeva du┼żan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz da je stranac civilni ili vojni slu┼żbenik vlade druge dr┼żave i da u BiH dolazi da radi na osnovu ugovora o saradnji sa organima BiH, sa dokazom o anga┼żovanju stranca i periodu anga┼żovanja,

c) dokaz o uplati administrativne takse.

─îlan 66

(Potvrda o prijavi rada za ─Źlanove nau─Źnih me─Ĺunarodnih misija)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji dolaze u BiH kao ─Źlanovi nau─Źnih me─Ĺunarodnih misija, koji obavljaju istra┼żivanje u BiH koje je odobrio Savjet ministara BiH, iz ─Źlana 77. stava (2) ta─Źke d) i stava (5) Zakona, podnosilac zahtjeva du┼żan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz da je stranac anga┼żovan kao ─Źlan nau─Źne me─Ĺunarodne misije iz kojeg se vidi i period anga┼żovanja,

c) dokaz da je Savjet ministara BiH odobrilo istra┼żivanje u BiH,

d) dokaz o uplati administrativne takse.

─îlan 67

(Potvrda o prijavi rada za slu┼żbenike vjerskih zajednica)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji dolaze u BiH kao slu┼żbenici vjerskih zajednica registrovanih u BiH dok obavljaju posao vezan isklju─Źivo za vjersku slu┼żbu, iz ─Źlana 77. stava (2) ta─Źke e) i stava (5) Zakona, podnosilac zahtjeva du┼żan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz o registraciji vjerske zajednice,

c) potvrdu vjerske zajednice da je stranac anga┼żovan na obavljanju poslova vezanih isklju─Źivo za vjersku slu┼żbu iz koje se vidi period anga┼żovanja,

d) potvrdu vjerske zajednice kojom se obavezuje da ─çe snositi troškove smještaja, troškove lije─Źenja, osigurati izdr┼żavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, te troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH,

e) dokaz o uplati administrativne takse.

─îlan 68

(Potvrda o prijavi rada za strane dopisnike ili izvješta─Źe stranih medija)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji dolaze u BiH kao strani dopisnici akreditovani u BiH ili izvješta─Źi stranih medija, iz ─Źlana 77. stava (2) ta─Źke f) i stava (5) Zakona, podnosilac zahtjeva du┼żan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz da je stranac strani dopisnik akreditovan u BiH ili da je izvješta─Ź stranih medija,

c) dokaz o anga┼żovanju u BiH iz kojeg se vidi period anga┼żovanja,

d) dokaz o uplati administrativne takse.

─îlan 69

(Potvrda o prijavi rada za strance koji obavljaju poslove za potrebe odbrane, pravnog sistema ili bezbjednosti dr┼żave ili se stru─Źno usavršavaju)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za strance koji dolaze u BiH kao stranci koji, na osnovu ugovora sa Savjetom ministara BiH, Ministarstvom odbrane BiH, Ministarstvom pravde BiH ili Ministarstvom, obavljaju poslove za potrebe odbrane, pravnog sistema ili bezbjednosti dr┼żave ili se stru─Źno usavršavaju u tim oblastima, iz ─Źlana 77. stava (2) ta─Źke g) i stava (5) Zakona, podnosilac zahtjeva du┼żan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz da je zaklju─Źen ugovor sa Savjetom ministara BiH, ili Ministarstvom odbrane BiH, ili Ministarstvom pravde BiH, ili Ministarstvom,

c) dokaz da stranac obavlja poslove za potrebe odbrane, pravnog sistema ili bezbjednosti dr┼żave ili da se stru─Źno usavršava u tim oblastima iz kojeg se vidi vrsta poslova koje ─çe obavljati i period anga┼żovanja,

d) dokaz o uplati administrativne takse.

─îlan 70

(Potvrda o prijavi rada za stranca koji je anga┼żovan na projektima od zna─Źaja za BiH ili je upu─çen na rad u BiH na osnovu ugovora)

(1) Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada stranac koji je anga┼żovan na projektima zna─Źajnim za BiH kao stru─Źnjak ili klju─Źno lice zna─Źajno za realizaciju projekta ili ako je upu─çen na rad u BiH na osnovu ugovora sklopljenog izme─Ĺu stranog poslodavca i korisnika usluga u BiH po osnovu me─Ĺunarodnog tendera na odre─Ĺeno vrijeme, iz ─Źlana 77. stava (2) ta─Źke h) i stava (5) Zakona, podnosilac zahtjeva du┼żan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz nadle┼żnog organa da je projekat od zna─Źaja za BiH,

c) dokaz da je stranac anga┼żovan na realizaciji projekta i njegovoj funkciju u projektu, te periodu anga┼żovanja,

d) dokaz o uplati administrativne takse.

(2) Stranac iz stava (1) ovog ─Źlana koji je upu─çen na rad u BiH na osnovu ugovora sklopljenog izme─Ĺu stranog poslodavca i korisnika usluga u BiH po osnovu me─Ĺunarodnog tendera du┼żan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz da je upu─çen na rad u BiH na osnovu ugovora sklopljenog izme─Ĺu stranog poslodavca i korisnika usluga u BiH po osnovu me─Ĺunarodnog tendera iz kojeg se vidi period anga┼żovanja,

c) dokaz o uplati administrativne takse.

─îlan 71

(Potvrda o prijavi rada za stranca koji boravi u BiH po osnovu razloga koji je zasnovan na me─Ĺunarodnom ugovoru ─Źija je BiH ugovorna strana)

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada za stranca koji boravi u BiH po osnovu razloga koji je zasnovan na me─Ĺunarodnom ugovoru ─Źija je BiH ugovorna strana, iz ─Źlana 77. stava (2) ta─Źke i) i stava (5) Zakona, podnosilac zahtjeva du┼żan je dostaviti:

a) kopiju putne isprave stranca, koja ne mora biti ovjerena,

b) dokaz nadle┼żnog dr┼żavnog organa da je stranac potreban za realizaciju me─Ĺunarodnog ugovora ─Źija je BiH ugovorna strana,

c) podatke o funkciji stranca u realizaciji ugovora i o periodu anga┼żovanja,

d) dokaz o uplati administrativne takse.

Odjeljak G. Privremeni boravak po osnovu drugih opravdanih razloga

─îlan 72

(Privremeni boravak po osnovu drugih opravdanih razloga - PB-8)

(1) Privremeni boravak iz drugih opravdanih razloga mo┼że se odobriti strancu:

a) ako je ─Źlan u┼że porodice stranca koji u┼żiva privilegije i imunitet po me─Ĺunarodnom pravu, a sam nije u┼żivalac tih privilegija i imuniteta uklju─Źuju─çi i punoljetno izdr┼żavano dijete koje je slobodnog bra─Źnog stanja,

b) ako dolazi u BiH radi svog nepla─çenog stru─Źnog usavršavanja, obuke ili prakse u diplomatske misije ili konzularna predstavništva akreditovana u BiH ili institucije u BiH ili me─Ĺunarodne organizacije, ili

c) iz drugih opravdanih razloga.

(2) Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka iz stava (1) ta─Źke a) ovog ─Źlana, stranac je du┼żan, pored dokaza o ispunjavanju uslova iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz da stranac sa kojim se tra┼żi spajanje porodice u┼żiva privilegije i imunitet po me─Ĺunarodnom pravu,

b) dokaz da je stranac ─Źlan u┼że porodice stranca sa kojim se tra┼żi spajanje porodice,

c) izjavu ovjerenu kod opštinskog organa uprave ili notara kojom se stranac sa kojim se tra┼żi spajanje porodice obavezuje da ─çe snositi troškove boravka stranca u BiH, troškove lije─Źenja, izdr┼żavanja i druge troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, te troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH, ili

d) drugu dokumentaciju kojom opravdava svrhu boravka.

(3) Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka iz stava (1) ta─Źke b) ovog ─Źlana, stranac je du┼żan, pored dokaza o ispunjavanju uslova iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti:

a) dokaz o obavljanju nepla─çenog stru─Źnog usavršavanja, obuke ili prakse u diplomatskoj misiji ili konzularnom predstavništvu akreditovanom u BiH ili instituciji u BiH ili me─Ĺunarodnoj organizaciji,

b) potvrdu diplomatske misije ili konzularnog predstavništva akreditovanog u BiH ili institucije u BiH ili me─Ĺunarodne organizacije kojom se obavezuju da ─çe snositi troškove smještaja, troškove lije─Źenja, obezbjediti izdr┼żavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati boravkom stranca u BiH, te troškove stavljanja pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz BiH.

(4) Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka iz stava (1) ta─Źke c) ovog ─Źlana, stranac je du┼żan, pored dokaza o ispunjavanju uslova iz ─Źlana 49. Zakona i ─Źlana 27. ovog Pravilnika, dostaviti i druge dokaze kojim opravdava svrhu boravka.

(5) Organizaciona jedinica Slu┼żbe koja vodi postupak du┼żna je, putem Slu┼żbe u sjedištu, u skladu sa ─Źlanom 124. Zakona pribaviti saglasnost MIP-a da se odredbe Zakona primjene na ─Źlanove porodice lica koje u┼żiva privilegije i imunitet.

(6) U postupku rješavanja zahtjeva za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka po osnovu drugih opravdanih razloga organizaciona jedinica Slu┼żbe prije donošenja odluke du┼żna je pribaviti mišljenje Slu┼żbe u sjedištu.

Odjeljak H. Stalni boravak

─îlan 73

(Stalni boravak)

(1) Uz zahtjev za odobrenje stalnog boravka stranac je du┼żan prilo┼żiti:

a) fotografiju 35 x 45mm,

b) kopiju pasoša,

c) izvod iz mati─Źne knjige ro─Ĺenih ne stariji od šest mjeseci, osim ako je izdat bez roka va┼żenja,

d) dokaz o dovoljnim i redovnim sredstvima za izdr┼żavanje,

e) dokaz o obezbje─Ĺenom odgovaraju─çem smještaju,

f) dokaz o obezbje─Ĺenom zdravstvenom osiguranju,

g) uvjerenje ili potvrdu izdatu od strane nadle┼żne ustanove kojom se potvr─Ĺuje da stranac poznaje jedan od jezika i pisama u slu┼żbenoj upotrebi u BiH,

h) da se protiv njega ne vodi krivi─Źni postupak i da nije ka┼żnjavan za krivi─Źno djelo, što se dokazuje potvrdom koju je izdao nadle┼żni organ dr┼żave porijekla, a koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,

i) da se protiv njega ne vodi krivi─Źni postupak i da nije ka┼żnjavan za krivi─Źno djelo, što se dokazuje potvrdom koju je izdao nadle┼żni organ u BiH, a koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,

j) dokaz o pla─çenoj administrativnoj taksi.

(2) Dokaz iz stava (1) ta─Źka g) ovog ─Źlana ne dostavlja se za djecu predškolske dobi, lica koja poha─Ĺaju ili su završila osnovno, srednje ili visoko obrazovanje na jednom od jezika u slu┼żbenoj upotrebi u BiH i lica starija od 60 godina ┼żivota ako nisu u radnom odnosu.

(3) Dokaz iz stava (1) ta─Ź. h) i i) ovog ─Źlana ne dostavlja se za maloljetnike do 14 godina ┼żivota.

(4) Od stranca ─çe se tra┼żiti dostava dokaza iz stava (1) ta─Źke g) ovog ─Źlana nakon stupanja na snagu odluke iz ─Źlana 142. stava (4) ta─Źke a) Zakona o strancima.

(5) Strancu se mo┼że odobriti stalni boravak ako u BiH boravi neprekidno najmanje pet godina na osnovu odobrenog privremenog boravka prije podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka. Smatra se da postoji kontinuitet boravka ako je stranac, u toku odobrenih privremenih boravaka u posljednjih pet godina, boravio van BiH višekratno do 10 mjeseci ukupno ili jednokratno do šest mjeseci.

(6) Izuzetno od stava (5) ovog ─Źlana, smatra se da postoji kontinuitet boravka i kada je stranac zbog promjene osnova boravka ili iz humanitarnih razloga kao što su prirodne katastrofe, elementarne nepogode, teška bolest stranca ili smrt ─Źlana u┼że porodice, napravio prekid izme─Ĺu odobravanih privremenih boravaka u posljednjih pet godina, što Slu┼żba cijeni u svakom pojedina─Źnom slu─Źaju na osnovu dostavljenih dokaza.

(7) Stranac mo┼że izbivati iz BiH u posljednjih pet godina u smislu st. (5) i (6) ovog ─Źlana ukupno do 10 mjeseci višekratno ili jednokratno do šest mjeseci.

(8) Smatra se da postoji kontinuitet boravka iz stava (1) ta─Źke c) ovog ─Źlana ako je stranac, koji boravi u BiH kao nosilac Plave karte, u toku odobrenih privremenih boravaka u posljednjih pet godina, boravio izvan BiH višekratno do 18 mjeseci ukupno ili jednokratno 12 mjeseci.

(9) Dozvola boravka izdaje se na period va┼żenja pasoša. Prilikom unošenja naljepnice stalnog boravka u pasoš, va┼że─ça naljepnica privremenog boravka prestaje da va┼żi sa danom odobrenja stalnog boravka što se konstatuje na naljepnici privremenog boravka.

GLAVA IV - RJEŠAVANjE ZAHTJEVA ZA ODOBRENjE ILI PRODU┼ŻENjE BORAVKA U BiH

─îlan 74

(Dijete stranca koji ima odobren boravak)

(1) Djetetu ─Źiji su roditelji stranci sa odobrenim boravkom u BiH, odobrava se boravak u istom periodu na koji roditelji imaju odobren boravak u BiH. Ukoliko jedan od roditelja ima odobren privremeni boravak u BiH, odobrenje ─çe se izdati na period va┼żenja privremenog boravka tog roditelja.

(2) Zahtjev za odobrenje boravka za maloljetno dijete podnosi se uz saglasnost oba roditelja koja se daje vlastitim potpisom zahtjeva, uz prethodno utvr─Ĺen identitet oba roditelja, a ukoliko je jedan od roditelja odsutan, saglasnost se mo┼że dati pisanom izjavom.

─îlan 75

(Postupak rješavanja)

(1) Uz zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog ili odobrenje stalnog boravka u BiH stranac je du┼żan dostaviti dokaze kojim opravdava boravak propisane Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) U toku postupka rješavanja po zahtjevu za odobrenje ili produ┼żenje boravka u BiH, organizaciona jedinica Slu┼żbe po slu┼żbenoj du┼żnosti, vrši provjere u evidencijama Slu┼żbe, operativne provjere na terenu, provjere u slu┼żbenim i operativnim evidencijama organa nadle┼żnih za sprovo─Ĺenje zakona u BiH, te vrši i druge radnje u saradnji sa drugim organima nadle┼żnim za sprovo─Ĺenje zakona u BiH.

(3) U postupku rješavanja zahtjeva poseban ispitni postupak sprovodi se kad je to potrebno radi utvr─Ĺivanja ─Źinjenica i okolnosti koje su zna─Źajne za razjašnjenje stvari ili radi davanja mogu─çnosti strankama da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese.

(4) U toku cijelog postupka slu┼żbeno lice koje sprovodi radnje u postupku du┼żno je da naro─Źito vodi ra─Źuna o poštovanju ─Źlana (5) Zakona o upravnom postupku.

(5) Ukoliko se u toku postupka utvrdi da je zahtjev potrebno upotpuniti dodatnim dokazima, nadle┼żna organizaciona jedinica Slu┼żbe, pozva─çe stranca da upotpuni zahtjev, za šta ─çe mu se odrediti primjeren rok. Ako stranac u odre─Ĺenom roku ne upotpuni zahtjev, nadle┼żna organizaciona jedinica Slu┼żbe ─çe odbiti zahtjev u skladu sa ─Źlanom 128. Zakona o upravnom postupku.

(6) Od stranca koji je podnio zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka ili odobrenje stalnog boravka u BiH, u postupku rješavanja, po slu┼żbenoj du┼żnosti, mogu se zahtijevati dodatna obavještenja, kao i dodatni dokazi u pogledu ─Źinjenica navedenih u zahtjevu, te vršiti dodatne provjere.

(7) Kada se u postupku rješavanja po zahtjevu za odobrenje ili produ┼żenje privremenog ili odobrenje stalnog boravka do─Ĺe do saznanja o ─Źinjenicama iz ─Źlana 84. stava (1) ta─Źke f) i k) Zakona, organizaciona jedinica Slu┼żbe cijeni sve ─Źinjenice iz operativnih i drugih slu┼żbenih evidencija pojedina─Źno i u njihovom uzajamnom odnosu, kao i posljedice koje nastaju donošenjem rješenja, a prije donošenja odluke pribavlja mišljenje Slu┼żbe.

(8) U slu─Źaju odbijanja zahtjeva stranca za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka ili stalnog boravka u skladu sa ─Źlanom 84. stav (1) ta─Źke k) Zakona, Slu┼żba ne─çe obrazlagati donesenu odluku u dijelu koji se odnosi na dokaze koji su ozna─Źeni stepenom tajnosti.

─îlan 76

(Izdavanje dozvole boravka)

(1) Ukoliko su ispunjeni svi uslovi za odobrenje boravka propisani Zakonom i ovim Pravilnikom Slu┼żba izdaje dozvolu boravka u obliku naljepnice o odobrenom boravku koja se smatra rješenjem o odobrenom boravku i koja se unosi u pasoš stranca, a strancu se dostavlja obavijest o uva┼żenom zahtjevu.

(2) Na obrascu zahtjeva za odobrenje boravka u odgovaraju─çoj rubrici unosi se tekst "ODOBREN BORAVAK", datum izdavanja odobrenja, period u kojem se odobrava boravak i potpis slu┼żbene osobe.

(3) Obrazac obavijesti iz stava (1) ovog ─Źlana je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 19.

(4) Rješenje o odobrenju ili produ┼żenju privremenog boravka donosi se samo kada je odobren privremeni boravak po osnovu rada sa radnom dozvolom ili boravak u svrhu visokokvalifikovanog zapošljavanja - Plava karta ili kada se radi o odobrenju stalnog boravka. U ovom slu─Źaju strancu se izdaje rješenje o odobrenom boravku i dozvola boravka u obliku naljepnice o odobrenom boravku koja se unosi u pasoš stranca.

(5) Na pisani zahtjev stranca, a najkasnije 60 dana prije isteka dozvole privremenog boravka iz stava (1) ovog ─Źlana, Slu┼żba izdaje i rješenje o odobrenom privremenom boravku u roku od osam dana od podnošenja zahtjeva.

─îlan 77

(Dostavljanje odluke)

(1) Odluka po zahtjevu dostavlja se uz li─Źno prisustvo stranca u slu┼żbenim prostorijama organizacione jedinice Slu┼żbe.

(2) Ako je zahtjev predat izvan BiH putem DKP-a BiH odluka po zahtjevu dostavlja se uz li─Źno prisustvo stranca u slu┼żbenim prostorijama DKP-a BiH.

(3) Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za li─Źnu dostavu rješenja, dostava se vrši u skladu sa ─Źlanom (4) Zakona.

─îlan 78

(Odbijanje zahtjeva za odobrenje boravka)

(1) Zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka i zahtjev za odobrenje stalnog boravka odbija se rješenjem kao neosnovan kada nisu ispunjeni uslovi propisani Zakonom i ovim Pravilnikom za svaku vrstu boravka pojedina─Źno.

(2) U slu─Źajevima iz ─Źlana 84. stav (8) i ─Źlana 88. stav (1) ta─Źka g) Zakona nadle┼żna organizaciona jedinica pribavlja mišljenje Slu┼żbe u sjedištu na osnovu kojeg se donosi odluka po zahtjevu za boravak. Slu┼żba ne─çe obrazlagati donesenu odluku u dijelu koji se odnosi na dokaze koji su ozna─Źeni stepenom tajnosti.

─îlan 79

(Odbacivanje zahtjeva za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka i obustava postupka)

(1) Zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka u BiH odbacuje se zaklju─Źkom:

a) ako je zahtjev podnesen od neovlaš─çenog lica odnosno ako zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka nije podnio li─Źno stranac ili zakonski zastupnik za poslovno nesposobnog stranca,

b) ako zahtjev nije podnio li─Źno stranac ili zakonski zastupnik za poslovno nesposobnog stranca u prostorijama organizacione jedinice Slu┼żbe, odnosno DKP-a BiH,

c) ako je zahtjev podnesen neblagovremeno,

d) ako je stranac odbio dati biometrijske podatke prilikom podnošenja zahtjeva, ili

e) ako zahtjev sadr┼żi koji formalni nedostatak iz ─Źlana 60. Zakona o upravnom postupku.

(2) Ako stranac nije preuzeo obavještenje o uva┼żenom zahtjevu i dozvolu privremenog boravka ili rješenje o odobrenom privremenom boravku po osnovu rada sa radnom dozvolom i dozvolu privremenog boravka, a o razlozima nepreuzimanja nije obavijestio Slu┼żbu, smatra se da je stranac odustao od zahtjeva, a postupak se obustavlja u skladu sa ─Źlanom 85. stavom (3) ta─Źkom b) Zakona i ─Źlanom 123. Zakona o upravnom postupku. Dozvola privremenog boravka ili rješenje o odobrenom privremenom boravku po osnovu rada sa radnom dozvolom i dozvola privremenog boravka, poništavaju se nakon što zaklju─Źak o obustavi postupka postane kona─Źan.

─îlan 80

(Odbacivanje zahtjeva za odobrenje stalnog boravka i obustava postupka)

(1) Zahtjev za odobrenje stalnog boravka u BiH odbacuje se zaklju─Źkom ako:

a) ako je zahtjev podnesen od neovlaš─çenog lica odnosno ako zahtjev za odobrenje ili produ┼żenje privremenog boravka nije podnio li─Źno stranac ili zakonski zastupnik za poslovno nesposobnog stranca,

b) ako zahtjev nije podnio li─Źno stranac ili zakonski zastupnik za poslovno nesposobnog stranca u prostorijama organizacione jedinice Slu┼żbe, odnosno DKP-a BiH,

c) ako je zahtjev podnesen neblagovremeno,

d) ako je stranac odbio dati biometrijske podatke prilikom podnošenja zahtjeva,

e) ako u vrijeme podnošenja zahtjeva i odlu─Źivanja o zahtjevu nije imao odobren privremeni boravak u BiH, ili

f) ako zahtjev sadr┼żi koji formalni nedostatak iz ─Źlana 60. Zakona o upravnom postupku.

(2) Ako stranac nije preuzeo rješenje o odobrenju stalnog boravka i dozvolu stalnog boravka, a o razlozima nepreuzimanja nije obavijestio Slu┼żbu, smatra se da je stranac odustao od zahtjeva, a postupak se obustavlja u skladu sa ─Źlanom 89. stavom (2) ta─Źkom b) Zakona i ─Źlanom 123. Zakona o upravnom postupku. Dozvola stalnog boravka i rješenje o odobrenom stalnom boravku, poništavaju se nakon što zaklju─Źak o obustavi postupka postane kona─Źan.

─îlan 81

(Dozvola boravka)

(1) Dozvolu boravka izdaje Slu┼żba u obliku naljepnice odobrenja boravka koja se unosi u pasoš stranca.

(2) Obrazac dozvole boravka u gornjem lijevom uglu sadr┼żi naslov "Bosna i Hercegovina", desno na središnjem dijelu naslov "Odobrenje boravka", a u desnom uglu broj naljepnice. S lijeve strane, ispod naslova "Bosna i Hercegovina", nalazi se opti─Źki promjenjivi element ispod kojeg je prostor za fotografiju. Ispod naziva "Odobrenje boravka" nalazi se rubrika "Odobrenje izdao" u koju se unosi naziv organizacione jedinice Slu┼żbe koja je izdala odobrenje boravka. U produ┼żetku je rubrika "Va┼żi od" u koju se unosi rok od kojeg boravak va┼żi, ispod rubrike "Odobrenje izdao" nalazi se rubrika "Broj ulazaka", a u produ┼żetku je rubrika "Va┼żi do" u koju se unosi rok do kojeg boravak va┼żi. Ispod rubrike "Broj ulazaka", nalazi se rubrika "Tip dozvole" u koju se unosi vrsta i osnov boravka, a ispod nje rubrika u koju se upisuje prezime i ime stranca. Ispod rubrike prezime i ime stranca upisuje se broj pasoša, u produ┼żetku pol, datum ro─Ĺenja i zemlja koja je izdala pasoš. Prostor ispod ovih rubrika predstavlja mašinski ─Źitljivu zonu u koju se upisuju podaci koji se mogu elektronski o─Źitati.

(3) Naslov i nazivi rubrika na obrascu dozvole boravka ispisani su na bosanskom, hrvatskom, srpskom, engleskom i francuskom jeziku. Tekst na bosanskom i hrvatskom jeziku ispisan je latini─Źnim, a na srpskom jeziku ─çirili─Źnim pismom. Pojedina─Źni podaci koji se unose u obrazac naljepnice odobrenja boravka ispisuju se latini─Źnim pismom.

(4) U rubrici "Tip dozvole" unosi se skra─çena oznaka za privremeni boravak za svaku vrstu boravka, u skladu sa ovim Pravilnikom i dodatna oznaka kod rada bez radne dozvole i humanitarnog boravka, a za stalni boravak u ovoj rubrici upisuje se "Stalni boravak".

(5) Dozvola boravka unosi se u pasoš stranca. Potpis ovlaš─çenog lica i pe─Źat organizacione jedinice Slu┼żbe ili DKP BiH unose se ru─Źno sa desne strane dozvole tako da obuhvate i dio dozvole boravka i dio stranice pasoša, a da se pri tome obezbijedi nesmetan uvid u podatke unesene u propisanim rubrikama i da se izbjegne mašinski ─Źitljiva zona.

(6) Obrazac dozvole boravka "Odobrenje boravka" je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 20.

─îlan 82

(Izmjena rješenja i ispravka greške u rješenju)

(1) Kada stranac u toku trajanja odobrenja boravka zamijeni pasoš ili produ┼żi rok va┼żenja pasoša ili izvrši druge izmjene u pasošu koje se odnose na li─Źne podatke stranca, Slu┼żba na zahtjev stranca izdaje novu dozvolu boravka. Ako je bilo doneseno rješenje o odobrenju boravka, Slu┼żba uz saglasnost stranca vrši izmjenu pravosna┼żnog rješenja i izdaje novu dozvolu boravka. Rješenje o izmjeni rješenja ─Źini sastavni dio izvornog rješenja.

(2) Nova dozvola boravka izdaje se odnosno rješenje o izmjeni rješenja donosi se nakon što nadle┼żna organizaciona jedinica Slu┼żbe, po slu┼żbenoj du┼żnosti, izvrši provjere u evidencijama Slu┼żbe, operativne provjere na terenu, po potrebi i druge dodatne provjere kod organa nadle┼żnih za sprovo─Ĺenje zakona u BiH i utvrdi da nema zakonskih smetnji za postupanje po zahtjevu.

(3) Naljepnica koja je dostupna se poništava, a ako nije dostupna oglašava se neva┼że─çom. Oglašavanje u "Slu┼żbenom glasniku BiH" je obaveza stranca. Nova dozvola boravka se unosi u pasoš nakon poništenja prethodno izdate naljepnice ili nakon dostavljanja dokaza da je izvršeno oglašavanje nedostupne naljepnice.

(4) U slu─Źajevima kada se prilikom izrade rješenja napravi tehni─Źka greška koja se ti─Źe podataka koji se unose u naljepnicu odobrenja boravka, nadle┼żna organizaciona jedinica, po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na zahtjev stranca donosi zaklju─Źak o ispravci greške u rješenju, a ranije izdata dozvola boravka koja sadr┼żi tehni─Źku grešku se poništava i izra─Ĺuje se nova dozvola boravka koja se unosi u pasoš stranca.

(5) U slu─Źaju tehni─Źke greške u dozvoli boravka, nova se izdaje po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na zahtjev stranca, sa obrazlo┼żenjem razloga zbog kojih se tra┼żi izdavanje nove dozvole boravka. Dozvola boravka koja sadr┼żi tehni─Źku grešku se poništava, a ukoliko nije unesena u pasoš stranca vra─ça se Slu┼żbi.

GLAVA V - PRIJAVA BORAVKA STRANCA

─îlan 83

(Obaveza prijave i odjave boravišta i prebivališta)

(1) Prijavu boravišta, prijavu i odjavu prebivališta, odnosno promjenu adrese stana u BiH stranac vrši u organizacionoj jedinici Slu┼żbe ili policije. Stranac je uz prijavu du┼żan dati ta─Źne i istinite podatke i predo─Źiti na uvid putnu ispravu sa kojom je ušao u BiH i dokaz o obezbje─Ĺenom smještaju u BiH. Prijavu boravišta stranca mo┼że izvršiti i stanodavac kod koga je stranac u posjeti uz izjavu potpisanu u organizacionoj jedinici Slu┼żbe o obezbije─Ĺenom smještaju za stranca.

(2) Prijava se vrši na obrascu "Prijava boravišta, prijava i odjava prebivališta, odnosno promjena adrese stana". Obrazac je bijele boje i sastoji se od dva dijela: prijave i potvrde. Obrazac potvrde o prijavi boravišta, prijavi i odjavi prebivališta, odnosno promjeni adrese stana je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 21.

(3) Stranac sa odobrenim boravkom u BiH du┼żan je prijaviti svaku promjenu adrese stanovanja, u rokovima koji su propisani Zakonom.

(4) Ukoliko se stranac prijavljuje na podru─Źje druge organizacione jedinice Slu┼żbe, ta organizaciona jedinica odmah pismeno obavještava organizacionu jedinicu Slu┼żbe kod koje je stranac imao prethodnu prijavu boravišta ili prebivališta, a u cilju dostavljanja potrebne dokumentacije, a po potrebi i kopije spisa privremenog, odnosno stalnog boravka. Organizaciona jedinica Slu┼żbe po prijemu obavijesti odjavljuje stranca po slu┼żbenoj du┼żnosti.

─îlan 84

(Lica obavezna da prijave boravište stranaca)

(1) Obavezu prijave boravišta stranaca imaju pravna i fizi─Źka lica koja pru┼żaju usluge smještaja u roku od 12 sati od trenutka pru┼żanja usluge smještaja.

(2) Stranac koji ne koristi usluge smještaja pravnih i fizi─Źkih lica koja pru┼żaju usluge smještaja ili fizi─Źko lice kod kojeg je stranac u posjeti, du┼żno je prijaviti boravište stranca, u roku od 48 sati od ulaska stranca u BiH, ako ─çe stranac boraviti u BiH du┼że od tri dana.

(3) Lica obavezna da prijave boravište stranaca su, pored pravnih i fizi─Źkih lica registrovanih za pru┼żanje usluga smještaja (hoteli i sl.) i zdravstvene ustanove i banjska lje─Źilišta ili druge ustanove koje primaju strance na lije─Źenje, stara─Źki domovi, ustanove specijalizovane za smještaj osoba sa posebnim potrebama, školski i studentski domovi, ukoliko stranci borave po osnovu viznog ili bezviznog boravka i dr.

(4) Pravna i fizi─Źka lica iz stava (1) ovog ─Źlana, odnosno druge ustanove koje pru┼żaju smještaj iz stava (3) ovog ─Źlana, du┼żni su dostavljati evidencije iz knjige stranaca elektronskim putem ili propisane obrasce prijave boravišta nadle┼żnoj policijskoj stanici ili Slu┼żbi.

GLAVA VI - LI─îNA KARTA ZA STRANCE

─îlan 85

(Li─Źna karta za strance)

(1) Li─Źna karta za strance je javna isprava kojom se dokazuje identitet i ─Źinjenica mjesta i datuma ro─Ĺenja stranca.

(2) Li─Źna karta za strance ima oblik kartice, formata 8,5 cm x 5,4 cm, debljine 0,81 mm, izra─Ĺena višeslojnom tehnologijom od bijelog i transparentnog polikarbonatnog materijala sa primjesama oker┼żute i sive boje u svijetlim tonovima.

(3) Obrazac li─Źne karte za strance sadr┼żi rubrike sa prednje strane i pole─Ĺine obrasca u koje se upisuju propisani podaci.

(4) Naslov i nazivi rubrika na obrascu li─Źne karte za strance ispisani su na bosanskom, hrvatskom, srpskom, francuskom i engleskom jeziku.

(5) Tekst na bosanskom i hrvatskom jeziku ispisan je latini─Źnim, a na srpskom jeziku ispisan je ─çirili─Źnim pismom. Pojedina─Źne podatke koji se unose u obrazac li─Źne karte za strance nadle┼żni organ ispisuje latini─Źnim pismom.

─îlan 86

(Sadr┼żaj obrasca li─Źne karte za strance)

(1) Prednja strana obrasca li─Źne karte za strance sadr┼żi u gornjem lijevom uglu naslov "Bosna i Hercegovina", desno pored toga na središnjem dijelu naslov "Li─Źna karta za strance", a u desnom uglu grb BiH. S lijeve strane središnjeg dijela obrasca ispod naslova "Bosna i Hercegovina" nalazi se prostor za fotografiju i potpis imaoca li─Źne karte za strance. Na prednjoj strani obrasca, ispod naziva "li─Źna karta za strance", nalaze se rubrike u koje se upisuje prezime, ime, pol, dr┼żavljanstvo, datum ro─Ĺenja, mjesto ro─Ĺenja, rok va┼żenja i serijski broj, a u donjem lijevom uglu nalazi se rubrika za potpis imaoca li─Źne karte za strance.

(2) Na pole─Ĺini obrasca li─Źne karte za strance u gornjem lijevom uglu upisuje se jednodimenzionalni bar-kod 39 sa podacima o jedinstvenom mati─Źnom broju stranca, a u desnom gornjem uglu upisuje se dvodimenzionalni bar-kod PDF - 417 sa podacima otiska prstiju i drugim podacima o imaocu li─Źne karte za strance.

(3) Na lijevoj strani srednjeg dijela pole─Ĺine obrasca li─Źne karte za strance nalazi se utisnut grb BiH, a pored njega u vertikalnom polo┼żaju u zlatnoj štampi naziv "BiH".

(4) U središnjem dijelu pole─Ĺine obrasca li─Źne karte za strance upisuje se jedinstveni mati─Źni broj stranca, datum izdavanja, opština stalnog boravka, naziv nadle┼żnog organa koji je izdao li─Źnu kartu za strance i rubrika "Napomena", a ostali prostor pole─Ĺine obrasca predstavlja mašinski ─Źitljivu zonu u koju se u obliku slova, brojeva i znakova upisuju podaci koji se mogu elektronski o─Źitati.

(5) Obrazac li─Źne karte za strance propisan ovim pravilnikom obezbje─Ĺuje Ministarstvo civilnih poslova. Obrazac li─Źne karte za strance je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 22.

─îlan 87

(Izdavanje, zamjena i poništavanje li─Źne karte za strance)

(1) Izdavanje, zamjenu i poništavanje li─Źne karte za strance, vrše u Federaciji Bosne i Hercegovine kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, u Republici Srpskoj Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i u Br─Źko Distriktu BiH nadle┼żni organ koji funkcionalno djeluje kao dr┼żavna institucija (u daljem tekstu: nadle┼żni organ), po mjestu stalnog boravka stranaca.

(2) Organizaciona jedinica Slu┼żbe, po slu┼żbenoj du┼żnosti, podnosi zahtjev Ministarstvu civilnih poslova za odre─Ĺivanje i dodjeljivanje jedinstvenog mati─Źnog broja za stranca.

(3) Nakon prijema obavještenja o odre─Ĺenom jedinstvenom mati─Źnom broju, stranac je obavezan da u roku od osam dana podnese zahtjev za izdavanje li─Źne karte za stranca nadle┼żnom organu po mjestu prebivališta iz stava (1) ovog ─Źlana.

(4) Stranac je du┼żan da fotokopiju li─Źne karte za stranca dostavi organizacionoj jedinici Slu┼żbe po mjestu prebivališta, koja vodi slu┼żbenu evidenciju o izdatim li─Źnim dokumentima strancima, shodno ─Źlanu 128. Zakona.

(5) Stranac je du┼żan zamijeniti li─Źnu kartu za strance u slu─Źaju promjene prebivališta ukoliko je novo prebivalište stranca na podru─Źju drugog grada, opštine ili bilo kojeg podatka sadr┼żanog u obrascu li─Źne karte za strance, ošte─çenja izdate li─Źne karte za strance, kao i u slu─Źaju bitne izmjene lika, nastale kao posljedica fizi─Źkog ili hemijskog dejstva, bolesti ili biološkog procesa, u roku od 30 dana od dana kada je navedena promjena nastupila.

(6) Fotografija na li─Źnoj karti za strance mora vjerno prikazivati lik imaoca li─Źne karte za strance (sa lica - en-face) bez šešira, kape ili marame.

(7) Izuzetno od stava (6) ovog ─Źlana, stranci koji po obi─Źajima zemlje iz koje dolaze nose šešir, kapu ili maramu mogu se fotografisati sa šeširom, kapom ili maramom s tim što ─Źelo ne smije biti pokriveno.

(8) Bitnom izmjenom izgleda lica zbog koje se li─Źna karta za strance mora zamijeniti smatraju se trajne izmjene lica nastale usljed fizi─Źkog ili hemijskog dejstva, bolesti ili prirodnog biološkog procesa, zbog kojih je o─Źigledno onemogu─çeno ili ote┼żano prepoznavanje na osnovu fotografije na li─Źnoj karti za strance.

(9) Bitnom izmjenom izgleda u smislu stava (8) ovog ─Źlana smatraju se i razlike u izgledu lica na fotografiji i stvarnog izgleda koji nastanu usljed ve─çih promjena u na─Źinu dr┼żanja, du┼żine i boje kose, brkova ili brade usljed ─Źega je nemogu─çe ili ote┼żano prepoznavanje sa fotografijom na li─Źnoj karti za strance.

(10) Zamijenjena i vra─çena li─Źna karta za strance se poništava bušenjem obrasca. Poništeni obrasci se komisijski uništavaju. O uništenim li─Źnim kartama za strance sa─Źinjava se zapisnik.

─îlan 88

(Zahtjev za izdavanje li─Źne karte za strance)

(1) Zahtjev za izdavanje i zamjenu li─Źne karte za strance podnosi se nadle┼żnom organu iz ─Źlana 87. ovog Pravilnika po mjestu stalnog boravka stranca.

(2) Zahtjev za izdavanje i zamjenu li─Źne karte za strance podnosi se na obrascu LK-S1, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 23.

(3) Uz zahtjev za izdavanje i zamjenu li─Źne karte za strance prila┼że se:

a) dokaz o odobrenom stalnom boravku,

b) dokaz o identitetu stranca (putna isprava) i

c) dokaz o uplati propisane takse.

(4) U postupku zamjene li─Źne karte za strance identitet se dokazuje na osnovu ranije izdate li─Źne karte za strance, a ukoliko iste nema, identitet se dokazuje va┼że─çom putnom ispravom.

(5) Uz zahtjev za izdavanje li─Źne karte za strance umjesto nestale li─Źne karte za strance, stranac je du┼żan prilo┼żiti potvrdu o prijavi nestanka, izdatu od strane nadle┼żnog organa i dokaz da je li─Źna karta za strance oglašena neva┼że─çom u "Slu┼żbenom glasniku BiH".

─îlan 89

(Postupak izdavanja li─Źne karte za strance)

(1) Po prijemu zahtjeva nadle┼żni organ iz ─Źlana 87. stava (1) ovog Pravilnika utvrdi─çe da li je strancu odre─Ĺen jedinstveni mati─Źni broj.

(2) Nakon provedenog postupka iz ─Źlana 87. ovog Pravilnika strancu ─çe se izdati potvrda o prijemu zahtjeva i preuzimanju li─Źne karte za strance, na obrascu LK- S2, koji je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 24.

(3) Li─Źna karta za strance izdaje se strancu koji je navršio 18 godina ┼żivota sa rokom va┼żenja od pet godina ra─Źunaju─çi od dana izdavanja.

(4) Preuzimanje li─Źne karte za strance potvr─Ĺuje se upisivanjem datuma i potpisom slu┼żbenika i podnosioca zahtjeva na potvrdi iz stava (2) ovog ─Źlana.

(5) Obrazac zahtjeva za izdavanje i zamjenu li─Źne karte za strance LK -S1 i obrazac potvrde o prijemu zahtjeva i preuzimanju li─Źne karte za strance LK-S2 obezbje─Ĺuje Ministarstvo civilnih poslova odštampane na jezicima konstitutivnih naroda i ispisane latini─Źnim i ─çirili─Źnim pismom, te na francuskom i engleskom jeziku.

─îlan 90

(Evidencije o li─Źnim kartama za strance)

(1) O primljenim zahtjevima za izdavanje, odnosno zamjenu li─Źne karte za strance organ nadle┼żan za prijem zahtjeva vodi posebnu evidenciju primljenih zahtjeva "Registar primljenih zahtjeva za izdavanje - zamjenu li─Źne karte za strance".

(2) Registar se vodi u obliku knjige formata A4-obrazac LK-S3 koja sadr┼żi rubrike: redni broj registra, datum prijema zahtjeva, prezime i ime podnosioca zahtjeva i ime roditelja, dan, mjesec i godina ro─Ĺenja, serijski broj li─Źne karte za strance, ime i prezime slu┼żbenog lica i rubriku "Napomena".

(3) Ako su podaci u registru pogrešno upisani slu┼żbenik ─çe ih precrtati tako da upis ostane jasan i upisa─çe ta─Źne podatke iznad precrtanih podataka. Registar se zaklju─Źuje na kraju kalendarske godine, uvezuje i ─Źuva trajno.

(4) Zahtjevi sa prilozima se odla┼żu po rednom broju i ─Źuvaju pet godina, a zatim se komisijski uništavaju.

(5) Evidencija o izdatim, poništenim i uništenim li─Źnim kartama za strance vodi se elektronskim putem. Organi nadle┼żni za izdavanje li─Źne karte za strance putem elektronske obrade podataka u okviru svoje nadle┼żnosti vode, odr┼żavaju i koriste evidenciju o li─Źnoj karti za strance.

GLAVA VII - POSTUPANjE KOD PRESTANKA I OTKAZA BORAVKA

─îlan 91

(Postupanje u slu─Źaju prestanka boravka)

(1) U slu─Źaju prestanka boravka na osnovu ─Źlana 93. stava (1) Zakona, osim kada je boravak prestao smr─çu stranca, na naljepnici boravka Slu┼żba konstatuje da dozvola boravka koja je unesena u pasoš stranca prestaje da va┼żi sa danom prestanka boravka. Ako pasoš stranca nije dostupan, prestanak va┼żenja dozvole boravka se unosi u pasoš stranca kada se za to steknu uslovi.

(2) Ukoliko je stalni boravak strancu prestao iz razloga propisanih ─Źlanom 93. stavom (1) ta─Ź. a), d), e) i f) Zakona, organizaciona jedinica Slu┼żbe o tome obavještava Ministarstvo civilnih poslova i organe nadle┼żne za izdavanje li─Źne karte za stranca.

─îlan 92

(Otkaz boravka)

(1) U postupku utvr─Ĺivanja razloga za otkaz boravka, slu┼żbena osoba ovlaštena za preduzimanje radnji u postupku vrši provjere u slu┼żbenim evidencijama, operativne provjere na terenu, vodi ispitni postupak u kojem ─çe se strancu omogu─çiti da se izjasni o okolnostima i ─Źinjenicama koje su utvr─Ĺene u toku postupka, a po potrebi se saslušavaju i svjedoci i koriste druga dokazna sredstva na osnovu kojih se mo┼że utvrditi stanje stvari. U slu─Źaju otkaza boravka strancu u skladu sa ─Źlanom 96. stav (1) ta─Źke s) Zakona, Slu┼żba ne─çe obrazlagati donesenu odluku u dijelu koji se odnosi na dokaze koji su ozna─Źeni stepenom tajnosti.

(2) U rješenju kojim se strancu otkazuje boravak odre─Ĺuje se rok u kojem je stranac du┼żan dobrovoljno napustiti BiH. Rok za napuštanje se ra─Źuna od dana isticanja roka za ┼żalbu ako stranac nije izjavio ┼żalbu. Ako je stranac izjavio ┼żalbu, rok se ra─Źuna od dana prijema odluke po ┼żalbi.

(3) Nakon što rješenje o otkazu privremenog ili stalnog boravka postane kona─Źno, dozvola boravka unesena u pasoš stranca se poništava stavljanjem štambilja "PONIŠTENO", a na stranici na kojoj je unesena dozvola boravka ru─Źno se unosi datum do kojeg je stranac du┼żan napustiti BiH, pe─Źat i potpis ovlaštenog lica.

(4) Nakon što rješenje o otkazu bezviznog boravka postane kona─Źno u pasoš stranca unosi se štambilj "OTKAZ BEZVIZNOG BORAVKA", a ru─Źno se unosi datum do kojeg je stranac du┼żan napustiti BiH, pe─Źat i potpis ovlaštenog lica. Ukoliko stranac ima dokument u koji se ne mo┼że utisnuti štambilj, na rješenju o otkazu bezviznog boravka navodi se razlog zbog kojeg štambilj nije utisnut i ru─Źno se unosi datum do kojeg je stranac du┼żan napustiti BiH, pe─Źat i potpis ovlaštenog lica.

(5) Primjerak rješenja o otkazu boravka ula┼że se u spis predmeta koji se odnosi na zahtjev stranca za odobrenje boravka koji je otkazan.

(6) Ako je stranac napustio BiH, dozvola boravka iz stava (3) ovog ─Źlana mo┼że se poništiti naknadno kada stranac bude dostupan organizacionoj jedinici Slu┼żbe ili Grani─Źnoj policiji BiH.

(7) Stranac kojem je otkazan privremeni ili stalni boravak, a napustio je teritoriju BiH prije poništenja dozvole boravka, dozvola boravka prestaje da va┼żi sa danom kona─Źnosti rješenja o otkazu stalnog ili privremenog boravka. Dozvola boravka se mo┼że naknadno poništiti kada stranac bude dostupan organizacionoj jedinici Slu┼żbe ili Grani─Źnoj policiji.

(8) Ukoliko je strancu otkazan stalni boravak iz razloga propisanih ─Źlanom 97. Zakona, organizaciona jedinica Slu┼żbe o tome obavještava Ministarstvo civilnih poslova i organ nadle┼żan za izdavanje li─Źne karte za strance.

GLAVA VIII - KNjIGA STRANACA

─îlan 93

(Knjiga stranaca)

(1) Pravna i fizi─Źka lica koja pru┼żaju usluge smještaja strancima du┼żna su voditi evidenciju o strancima (u daljem tekstu: knjiga stranaca) kojim pru┼żaju usluge smještaja.

(2) Pravna i fizi─Źka lica iz stava (1) ovog ─Źlana su ugostiteljski objekti, preno─çišta, hosteli, pansioni, planinarski domovi, zdravstvene ustanove, banjska lje─Źilišta, stara─Źki domovi, ustanove za smještaj lica sa posebnim potrebama, domovi za smještaj ─Ĺaka i studenata i sli─Źno.

(3) Fizi─Źka lica iz stava (1) ovog ─Źlana su lica registrovana za samostalnu privrednu djelatnost iz oblasti pru┼żanja usluga smještaja kod nadle┼żnog opštinskog organa, odnosno fizi─Źke osobe registrovane kod nadle┼żne turisti─Źke zajednice kao lica koja pru┼żaju usluge smještaja.

(4) Knjiga stranaca se vodi u obliku knjige vodoravnog formata A-3, ─Źvrstog poveza, sa numerisanim stranicama.

(5) Knjiga stranaca sadr┼żi rubrike za unos slijede─çih podataka:

a) redni broj,

b) prezime i ime stranca,

c) pol,

d) datum i mjesto ro─Ĺenja,

e) dr┼żavljanstvo,

f) vrsta, broj, rok va┼żenja putne isprave i naziv izdavaoca,

g) vrsta, broj i rok va┼żenja vize,

h) datum i mjesto ulaska u BiH,

i) datum i vrijeme prijave stranca u smještajnu jedinicu,

j) datum i vrijeme odjave stranca iz smještajne jedinice,

k) broj izdatog fiskalnog ra─Źuna i

l) rubriku "Napomena".

(6) Podaci u knjizi stranaca moraju biti a┼żurno vo─Ĺeni i ─Źitko ispisani, a u slu─Źaju greške, grešku treba precrtati tako da ispravka i greška ostaju ─Źitljive.

(7) Knjigu stranaca zaklju─Źuje odgovorno lice na kraju kalendarske godine. Nova kalendarska godina zapo─Źinje rednim brojem 1 (jedan). Rok ─Źuvanja knjige stranaca je najmanje tri godine.

(8) Obrazac knjige stranaca je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 25.

─îlan 94

(Evidencija o knjigama stranaca)

(1) Knjigu stranaca ovjerava nadle┼żna organizaciona jedinica Slu┼żbe po mjestu prebivališta ili boravišta, odnosno poslovnog sjedišta davaoca usluge smještaja. Ovjeru vrši organizaciona jedinica Slu┼żbe po─Źetkom kalendarske godine tako da na prvoj stranici knjige stranaca upisuje tekst "Izvršena je ovjera knjige stranaca", unosi datum i broj ovjere, broj stranica/listova, naziv organizacione jedinice Slu┼żbe s pe─Źatom i potpisom odgovorne osobe u Slu┼żbi.

(2) Knjiga stranaca koja je zaklju─Źena na kraju godine, a koja ima slobodnih stranica, mo┼że se nastaviti koristiti i nakon ovjere izvršene po─Źetkom kalendarske godine.

(3) Organizaciona jedinica Slu┼żbe vodi evidenciju o ovjerenim knjigama stranaca koja sadr┼żi sljede─çe podatke:

a) redni broj,

b) naziv i sjedište pravnog lica,

c) ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, odnosno ime, prezime i adresu fizi─Źkog lica,

d) kontakt telefon,

e) datum i broj ovjere knjige stranaca i

f) broj stranica.

─îlan 95

(Obaveze davaoca smještaja i kontrola evidencije)

(1) Pravna i fizi─Źka lica koja pru┼żaju usluge smještaja du┼żne su donijeti knjigu stranaca na ovjeru nadle┼żnoj organizacionoj jedinici Slu┼żbe po mjestu poslovnog sjedišta, odnosno prebivališta ili boravišta. Uz zahtjev za ovjeru knjige stranaca du┼żne su dostaviti: dokaz o registraciji za pru┼żanje usluga smještaja i dokaz o pla─çenoj administrativnoj taksi na zahtjev za ovjeru.

(2) Pored evidencije o strancima koja se vodi u knjizi stranaca, pravna i fizi─Źka lica su du┼żna voditi evidenciju o strancima kojima pru┼żaju usluge smještaja i putem sistema elektronske obrade podataka uz saglasnost Slu┼żbe. Evidencija koja se vodi putem sistema elektronske obrade podataka mora pru┼żati sve podatke koje sadr┼żi knjiga stranaca. Podaci koji se vode u sistemu elektronske obrade podataka dnevno se izlistavaju, hronološki sla┼żu, te se na kraju kalendarske godine zaklju─Źuju, uvezuju i ovjeravaju kod nadle┼żne organizacione jedinice Slu┼żbe. Forma elektronske obrade i evidencije podataka, u cilju komplementarnosti sa sistemima obrade i pohranjivanja podataka o strancima, propisa─çe se Odlukom Slu┼żbe.

(3) Pravna i fizi─Źka lica koja pru┼żaju usluge smještaja strancima du┼żna su ovlaštenom slu┼żbenom licu Slu┼żbe ili policije dati na uvid knjigu stranaca. Prilikom kontrole inspektor za strance, na desnoj stranici knjige, stavlja kratku slu┼żbenu zabilješku o datumu vršenja kontrole sa potpisom. O izvršenoj kontroli inspektor sastavlja zapisnik i dostavlja ga odgovornoj osobi u pravnom ili fizi─Źkom licu koje pru┼ża usluge smještaja strancima.

GLAVA IX - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 96

(Prestanak va┼żenja propisa)

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da va┼żi Pravilnik o ulasku i boravku stranaca ("Slu┼żbeni glasnik BiH", broj 27/13).

─îlan 97

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku BiH".

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija