Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o eksproprijaciji Republike Srpske

 

Zakon o eksproprijaciji Republike Srpske


«Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj:. 112/2006, 37/2007, 66/2008 - ispr., 110/2008 i 106/2010 - odluka US, 121/2010 - odluka US, 2/2015 - odluka US i 79/2015)

 

 

 

I - OSNOVNE ODREDBE

─îlan 1

Ovim zakonom ure─Ĺuju se uslovi, na─Źin i postupak eksproprijacije nepokretnosti za izgradnju objekata od opšteg interesa, odnosno izvo─Ĺenje radova od opšteg interesa.

─îlan 2

Eksproprijacija je oduzimanje ili ograni─Źenje prava vlasništva na nepokretnostima uz pravi─Źnu naknadu koja ne mo┼że biti ni┼ża od tr┼żišne vrijednosti nepokretnosti.

─îlan 3

(1) Nepokretnost se mo┼że eksproprisati radi izvo─Ĺenja radova ili izgradnje objekata u oblasti: zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, kulture, vodoprivrede, sporta, saobra─çajne, energetske, telekomunikacijske i komunalne infrastrukture, objekata za potrebe dr┼żavnih organa i organa lokalne samouprave, industrijskih objekata, obezbje─Ĺenja zaštite ┼żivotne sredine i zaštite od elementarnih nepogoda, kao i za istra┼żivanje i eksploataciju rudnog i drugih prirodnih bogatstava.

(2) (brisano)

(3) Nepokretnost se ne mo┼że eksproprisati u svrhu poljoprivredne obrade.

─îlan 4

Predmet eksproprijacije su nepokretnosti u vlasništvu fizi─Źkih i pravnih lica.

─îlan 5

(1) Nepokretnost se mo┼że eksproprisati nakon što je na na─Źin odre─Ĺen ovim zakonom utvr─Ĺen opšti interes za izgradnju objekta, odnosno izvo─Ĺenje drugih radova na toj nepokretnosti.

(2) Izgradnja objekata, odnosno izvo─Ĺenje radova mora biti u skladu sa odgovaraju─çim urbanisti─Źkim planskim dokumentom.

─îlan 6

(1) Eksproprijacija se mo┼że vršiti za potrebe Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave, ako zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno (korisnik eksproprijacije).

(2) Korisnik ─çe eksproprisane nepokretnosti prenositi investitorima radi izvo─Ĺenja radova za izgradnju objekata za koje je utvr─Ĺen opšti interes, s tim što ─çe se ugovorom regulisati me─Ĺusobna prava i obaveze ugovornih strana koje nastaju eksproprijacijom nepokretnosti i izgradnjom objekata.

(3) Izuzetno, eksproprijacijom se mo┼że ustanoviti slu┼żnost u korist gra─Ĺana radi postavljanja vodovodnih i kanalizacionih cijevi, elektri─Źnih i telefonskih kablova, gasovoda i u drugim slu─Źajevima odre─Ĺenim zakonom.

─îlan 7

(1) Eksproprijacijom nepokretnost postaje vlasništvo korisnika eksproprijacije (potpuna eksproprijacija).

(2) Potpunom eksproprijacijom prestaju, pored prava vlasništva ranijeg vlasnika, i druga prava na toj nepokretnosti.

(3) Potpuna eksproprijacija zemljišta obuhvata i zgradu i druge gra─Ĺevinske objekte koji se na njemu nalaze.

─îlan 8

(1) Eksproprijacijom se mo┼że ustanoviti slu┼żnost na zemljištu i zgradi, kao i zakup na zemljištu na odre─Ĺeno vrijeme (nepotpuna eksproprijacija).

(2) Zakup se mo┼że ustanoviti samo u slu─Źaju kad se zemljište, s obzirom na svrhu za koju se zakup predla┼że, koristi za ograni─Źeno vrijeme, a najviše do pet godina (u svrhu: istra┼żivanja rudnog i drugog blaga).

(3) Zakup na poljoprivrednom zemljištu za površinsku eksploataciju industrijskih i ostalih mineralnih sirovina ustanovljava se ako se to zemljište nakon završene eksploatacije mo┼że privesti prvobitnoj kulturi i ako je ustanovljenje zakupa društveno i ekonomski opravdanije od potpune eksproprijacije tog zemljišta.

(4)    Ako se usljed koriš─çenja zemljišta po osnovu zakupa uništi kultura zemljišta tako da se ono ne mo┼że koristiti na dosadašnji na─Źin, vlasnik to┼że zahtijevati da se izvrši potpuna eksproprijacija. Taj zahtjev se to┼że podnijeti nadle┼żnot organu u roku od mjesec dana nakon prestanka zakupa.

─îlan 9

(1) Na odre─Ĺenoj nepokretnosti mo┼że se dozvoliti vršenje pripremnih radnji u svrhu eksproprijacije.

(2) Zemljište koje je đ┐oĐéĐÇeđ▒đŻo za izgradnju ođ▒jeđ║Đéa ili za izvo─Ĺenje drugih radova od opšteg interesa (radi smještaja radnika, materijala, mašina i sl.) mo┼że se privremeno zauzeti.

(3) Ođ┤ĐÇeđ┤đ▒e ovog zakona koje se odnose na potpunu eksproprijaciju primjenjuju se i na privremeno zauzimanje, ako pojedinim ođ┤ĐÇeđ┤đ▒ađ╝a ovog zakona nije druga─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 10

Eksproprijacijom nepokretnosti korisnik eksproprijacije sti─Źe pravo da tu nepokretnost koristi u svrhu radi koje je eksproprijacija izvršena.

─îlan 11

(1) Na zahtjev vlasnika eksproprisa─çe se i preostali dio nepokretnosti ako se pri eksproprijaciji jednog dijela nepokretnosti utvrdi da vlasnik nema privrednog interesa da koristi preostali dio, odnosno ako je usljed toga na preostalom dijelu onemogu─çena ili bitno pogoršana njegova dotadašnja egzistencija ili mu je onemogu─çeno normalno koriš─çenje preostalog dijela nepokretnosti.

(2) đíđ╗ĐâđÂđ▒eđŻo lice koje vodi postupak eksproprijacije du┼żno je da upozori vlasnika da mo┼że podnijeti zahtjev u smislu stava 1. ovog ─Źlana, a to upozorenje unosi se u zapisnik o raspravi.

(3) Zahtjev za eksproprijaciju preostalog dijela nepokretnosti mo┼że se podnijeti do donošenja prvostepenog rješenja o eksproprijaciji.

(4) Eksproprijaciju preostalog dijela nepokretnosti vlasnik mo┼że tra┼żiti i u đÂađ╗đ▒eđŻođ╝ postupku, ako nije bio upozoren u smislu stava 2. ovog ─Źlana.

─îlan 12

(1) Za eksproprisanu nepokretnost vlasniku pripada naknada u drugoj nepokretnosti, a ako korisnik eksproprijacije ne mo┼że ođ▒eđĚđ▒đŞjeđ┤đŞĐéđŞ takvu nepokretnost, odre─Ĺuje se pravi─Źna naknada u novcu, koja ne mo┼że biti ni┼ża od tr┼żišne vrijednosti nepokretnosti koja se ekspropriše.

(2) Ranijem vlasniku koji stanuje u ĐüĐéađ╝đ▒eđŻoj zgradi koja je predmet eksproprijacije ili u stanu, kao posebnom dijelu te zgrade, korisnik eksproprijacije du┼żan je prije rušenja zgrade ođ▒eđĚđ▒đŞjeđ┤đŞĐéđŞ drugu odgovaraju─çu ĐüĐéađ╝đ▒eđŻĐâ zgradu ili stan u vlasništvo.

(3) Ranijem vlasniku eksproprisane poslovne prostorije korisnik eksproprijacije du┼żan je prije rušenja poslovne prostorije ođ▒eđĚđ▒đŞjeđ┤đŞĐéđŞ drugu odgovaraju─çu prostoriju u vlasništvo ili na privremeno koriš─çenje do pravosna┼żnog završetka postupka odre─Ĺivanja naknade.

(4) U slu─Źaju kad se razlikuje vrijednost eksproprisanog objekta i objekta koji se daje na ime naknade u svojinu ili susvojinu, korisnik eksproprijacije, odnosno raniji vlasnik du┼żan je da drugoj strani isplati razliku u cijeni.

(5) Naknadu za eksproprisanu nepokretnost snosi korisnik eksproprijacije.

─îlan 13

Na podru─Źjima zahva─çenim elementarnim nepogodama ve─çeg obima, eksproprijacija nepokretnosti sprovodi se prema posebnom postupku, koji je propisan ovim zakonom.

II - UTVR─ÉIVANjE OPŠTEG INTERESA

─îlan 14

(1) Odluku o utvr─Ĺivanju opšteg interesa za izgradnju objekta ili izvo─Ĺenje radova na osnovu podnesenog prijedloga korisnika eksproprijacije donosi Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) nakon prethodno pribavljenog mišljenja skupštine jedinice lokalne samouprave na ─Źijoj teritoriji se namjerava graditi ili izvoditi radovi, u skladu sa odgovaraju─çim planskim aktom.

(2) Skupština jedinice lokalne samouprave mišljenje iz stava 1. ovog ─Źlana du┼żna je dati u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(3) Odluka o utvr─Ĺivanju opšteg interesa iz stava 1. ovog ─Źlana objavi─çe se u “Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske”.

─îlan 15

(1) Smatra se da je opšti interes utvr─Ĺen ukoliko je posebnim zakonom propisano da je izgradnja odre─Ĺenih objekata ili izvo─Ĺenje radova od opšteg interesa.

(2) (brisano)

─îlan 16

(1) Prije podnošenja prijedloga za utvr─Ĺivanje opšteg interesa, korisnik eksproprijacije du┼żan je u skladu sa prostornim planom izraditi plan eksproprijacije.

(2) Ukoliko za podru─Źje za koje se namjerava predlo┼żiti eksproprijacija postoji sprovedbeni urbanisti─Źki plan, plan eksproprijacije nije potrebno izraditi.

(3) Korisnik eksproprijacije du┼żan je da uz prijedlog za utvr─Ĺivanje opšteg interesa prilo┼żi plan eksproprijacije i uslove ure─Ĺenja prostora.

─îlan 17

(1) Plan eksproprijacije mora sadr┼żavati elaborat izra─Ĺen na osnovu i u skladu sa uslovima ure─Ĺenja prostora.

(2) Uz plan eksproprijacije prila┼żu se podaci o vlasnicima ─Źije se nepokretnosti eksproprišu.

(3) Plan eksproprijacije izla┼że se na javni uvid u sjedištu jedinice lokalne samouprave na ─Źijem se podru─Źju namjerava graditi objekat ili izvoditi radovi od opšteg interesa.

(4) Plan eksproprijacije daje se na javni uvid u roku od 15 dana, te se u tom roku na taj plan mogu dati primjedbe organu koji je utvrdio uslove ure─Ĺenja prostora.

(5) O primjedbama iz stava 4. ovog ─Źlana odlu─Źuje na─Źelnik opštine, odnosno gradona─Źelnik grada na prijedlog organa iz stava 4. ovog ─Źlana.

(6) Primjedbe koje su u suprotnosti sa prostornim planom ne─çe se prihvatiti. U slu─Źaju prihvatanja datih primjedbi, izra─Ĺuje se kona─Źni plan eksproprijacije u skladu sa izmijenjenim uslovima ure─Ĺenja prostora. Obavještenje o prihvatanju, odnosno neprihvatanju datih primjedbi objavljuje se u slu┼żbenom glasniku jedinice lokalne samouprave.

─îlan 18

(1) Prijedlog za utvr─Ĺivanje opšteg interesa za eksproprijaciju podnosi lice koje prema odredbama ovog zakona mo┼że biti korisnik eksproprijacije.

(2) Prijedlog za utvr─Ĺivanje opšteg interesa podnosi se Vladi posredstvom organa uprave za imovinsko-pravne poslove, a sadr┼żi elaborat eksproprijacije (geodetsko-katastarski plan podru─Źja eksproprijacije, podatke o pravima i druge podatke o nepokretnostima za koje se predla┼że utvr─Ĺivanje opšteg interesa, procjenu vrijednosti nepokretnosti, svrhu eksproprijacije i druge podatke za utvr─Ĺivanje opšteg interesa).

(3) Vlada ─çe o prijedlogu za utvr─Ĺivanje opšteg interesa odlu─Źiti u roku od 30 dana od dana dostavljanja mišljenja skupštine jedinice lokalne samouprave iz ─Źlana 14. ovog zakona.

(4) Aktom o utvr─Ĺivanju opšteg interesa, u skladu sa odredbama ovog ─Źlana, odredi─çe se i korisnik eksproprijacije.

(5) Protiv akta o utvr─Ĺivanju opšteg interesa mo┼że se pokrenuti upravni spor.

III - PRIPREMNE RADNjE ZA EKSPROPRIJACIJU

─îlan 19

Pravno lice koje namjerava predlo┼żiti eksproprijaciju mo┼że zahtijevati da mu se radi izrade investicionog elaborata, podnošenja prijedloga za utvr─Ĺivanje opšteg interesa ili podnošenja prijedloga za eksproprijaciju, dozvoli da na odre─Ĺenoj nepokretnosti izvrši potrebne pripremne radnje, kao što je ispitivanje stabilnosti tla, premjeravanje zemljišta i drugo.

─îlan 20

(1) U prijedlogu za dozvolu vršenja pripremnih radnji mora se nazna─Źiti svrha radi koje se namjerava predlo┼żiti eksproprijacija nepokretnosti na kojoj ─çe se vršiti pripremne radnje, vlasnik te nepokretnosti, priroda, obim i svrha radnje, kao i vrijeme njihovog trajanja.

(2) O prijedlogu za dozvolu vršenja pripremnih radnji rješava organ uprave za imovinsko-pravne poslove.

─îlan 21

(1) Ako podnosilac prijedloga za dozvolu vršenja pripremnih radnji u─Źini vjerovatnim da su takve radnje potrebne u svrhu eksproprijacije, organ za imovinsko pravne poslove dozvoli─çe takve pripremne radnje.

(2) Prilikom donošenja rješenja o dozvoli vršenja pripremnih radnji organ uprave za imovinsko pravne poslove brinu─çe se o tome da se te radnje ne vrše u vrijeme nepodesno za vlasnika nepokretnosti, s obzirom na kulturu zemljišta i svrhu za koju se nepokretnost koristi.

(3) U rješenju iz stava 2. ovog ─Źlana moraju se, pored ostalog, navesti pripremne radnje koje predlaga─Ź mo┼że vršiti, kao i rok do kada ih treba izvršiti.

(4) Rješenjem iz stava 2. ovog ─Źlana ne mo┼że se dozvoliti izvo─Ĺenje gra─Ĺevinskih i drugih sli─Źnih radova.

(5) ┼Żalba izjavljena protiv rješenja o dozvoli vršenja pripremnih radnji ne odga─Ĺa njegovo izvršenje.

─îlan 22

(1) Predlaga─Ź u ─Źiju je korist dozvoljeno vršenje pripremnih radnji du┼żan je da plati naknadu vlasniku nepokretnosti na kojoj su dozvoljene takve radnje.

(2) Odredbe ovog zakona o naknadi za privremeno zauzimanje i o postupku za odre─Ĺivanje visine naknade iz stava 1. ovog ─Źlana primjenjuju se i u slu─Źaju dozvole vršenja pripremnih radnji.

IV - POSTUPAK EKSPROPRIJACIJE

─îlan 23

(1) Prijedlog za eksproprijaciju mo┼że podnijeti korisnik eksproprijacije nakon utvr─Ĺenog opšteg interesa za izgradnju objekata ili izvo─Ĺenje radova.

(2) Prijedlog za eksproprijaciju podnosi se organu uprave za imovinsko-pravne poslove (u daljem tekstu: organ uprave), prema mjestu gdje se nalazi nepokretnost predlo┼żena za eksproprijaciju.

(3) Pravobranilaštvo Republike Srpske podnosi prijedlog za eksproprijaciju u ime pravnih lica koja zastupa prema zakonu.

(4) Prijedlog za eksproprijaciju mo┼że se podnijeti samo za vrijeme va┼żenja akta o izgradnji objekta (zakon, odluka, rješenje i dr.), odnosno regulacionog plana ili urbanisti─Źkog projekta.

(5) Ako je opšti interes utvr─Ĺen aktom Vlade, prijedlog za eksproprijaciju mo┼że se podnijeti u roku od dvije godine od dana donošenja tog akta.

─îlan 24

U prijedlogu za eksproprijaciju nepokretnosti moraju biti nazna─Źeni:

a) korisnik eksproprijacije,

b) nepokretnost za koju se predla┼że eksproprijacija,

v) vlasnik nepokretnosti i

g) objekat, odnosno radovi zbog kojih se predla┼że eksproprijacija.

─îlan 25

Uz prijedlog za eksproprijaciju moraju se podnijeti:

a) dokaz o utvr─Ĺenom opštem interesu za izgradnju objekata ili izvo─Ĺenje radova (akt o utvr─Ĺivanju opšteg interesa, izvod iz regulacionog plana ili urbanisti─Źkog projekta);

b) izvod iz zemljišnih i drugih javnih knjiga u kojima se upisuje vlasništvo na nepokretnostima, koji sadr┼żi podatke o nepokretnosti za koju se predla┼że eksproprijacija, odnosno katastarske i druge podatke ako takve knjige ne postoje;

v) dokaz (zapisnik o sporazumu) da je korisnik eksproprijacije prethodno s vlasnikom nepokretnosti pokušao sporazumno da riješi pitanje sticanja prava vlasništva na odre─Ĺenoj nepokretnosti na drugi na─Źin (pisana ponuda, javni oglas, kupoprodaja, odricanje uz naknadu i sl.);

g) dokaz da su obezbije─Ĺena potrebna sredstva i polo┼żena kod banke u visini pribli┼żno potrebnoj za davanje naknade za nepokretnosti predlo┼żene za eksproprijaciju i troškove postupka eksproprijacije, odnosno dokaz o obezbije─Ĺenoj drugoj odgovaraju─çoj nepokretnosti.

─îlan 26

(1) Poslije prijema prijedloga za eksproprijaciju nadle┼żni organ uprave, po slu┼żbenoj du┼żnosti, obavijesti─çe bez odga─Ĺanja vlasnika da je podnesen prijedlog za eksproprijaciju njegovih nepokretnosti, uz upozorenje iz ─Źlana 56. ovog zakona.

(2) Po slu┼żbenoj du┼żnosti izvrši─çe se zabilje┼żba eksproprijacije u zemljišnim i drugim javnim knjigama u kojima se vode podaci o nepokretnostima.

(3) Otu─Ĺenje nepokretnosti u pogledu koje je izvršena zabilje┼żba eksproprijacije, kao i promjena drugih odnosa na nepokretnostima (promjena vlasništva i dr.) nema pravnog dejstva u odnosu na korisnika eksproprijacije.

─îlan 27

(1) Korisnik eksproprijacije i vlasnik nepokretnosti mogu pred organom uprave do donošenja rješenja iz ─Źlana 28. ovog zakona sklopiti sporazum.

(2) Sporazum sadr┼żi naro─Źito: oblik i visinu naknade i rok do kada je korisnik eksproprijacije du┼żan da ispuni obavezu u pogledu naknade.

(3) Sporazum se unosi u zapisnik, koji mora sadr┼żavati podatke neophodne za ispunjenje obaveze korisnika eksproprijacije.

(4) Sporazum ima snagu izvršne isprave.

─îlan 28

(1) Rješenje o prijedlogu za eksproprijaciju donosi organ uprave na ─Źijoj teritoriji se nalazi nepokretnost za koju se eksproprijacija predla┼że.

(2) Prije donošenja rješenja o eksproprijaciji, organ uprave ─çe saslušati vlasnika nepokretnosti o ─Źinjenicama u vezi sa eksproprijacijom.

(3) Ako postoji neslaganje zemljišno-knji┼żnog i fakti─Źkog stanja na nepokretnosti, raspravi─çe se pravo vlasništva kao prethodno pitanje i druga prethodna pitanja.

─îlan 29

Ako su uz prijedlog za eksproprijaciju podneseni dokazi iz ─Źlana 25. ovog zakona i ako su tim dokazima utvr─Ĺene potrebne ─Źinjenice, organ uprave usvoji─çe rješenjem prijedlog za eksproprijaciju, a u protivnom odbi─çe taj prijedlog.

─îlan 30

Rješenje kojim se usvaja prijedlog za eksproprijaciju, pored ostalog, sadr┼żi:

a) nazna─Źenje akta prema kojem je utvr─Ĺen opšti interes;

b) nazna─Źenje korisnika eksproprijacije;

v) nazna─Źenje objekta ili radova radi ─Źije se izgradnje nepokretnost ekspropriše;

g) nazna─Źenje nepokretnosti koja se ekspropriše uz navo─Ĺenje podataka iz zemljišnih i drugih javnih knjiga u kojima se vode evidencije o nepokretnostima;

d) nazna─Źenje vlasnika i drugog nosioca stvarnog prava eksproprisane nepokretnosti i njegovo prebivalište ili sjedište;

─Ĺ) nazna─Źenje da li vlasniku, i za koje eksproprisane nepokretnosti, pripada pravo na naknadu;

e) obavezu vlasnika da nepokretnost preda u posjed korisniku eksproprijacije, kao i rok predaje;

┼ż) obavezu korisnika da vlasniku eksproprisane stambene zgrade ili eksproprisanog stana kao posebnog dijela zgrade, odnosno eksproprisane poslovne prostorije, prije predaje u posjed, obezbijedi odgovaraju─çu stambenu zgradu, stan, odnosno poslovnu prostoriju u vlasništvo, ako se stranke nisu druga─Źije sporazumjele.

─îlan 31

Protiv rješenja iz ─Źlana 30. ovog zakona dopuštena je ┼żalba, o kojoj odlu─Źuje Republi─Źka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

─îlan 32

Troškove postupka eksproprijacije snosi korisnik eksproprijacije, izuzev troškova postupka nastalih povodom ┼żalbe vlasnika nepokretnosti, ako je ┼żalba odbijena.

─îlan 33

(1) (brisano)

(2) Korisnik eksproprijacije, sti─Źe pravo na posjed eksproprisane nepokretnosti danom pravosna┼żnosti rješenja o eksproprijaciji, ukoliko je do tada ranijem vlasniku isplatila naknadu za eksproprisanu nepokretnost, odnosno predala u posjed drugu odgovaraju─çu nepokretnost, a u protivnom, danom isplate naknade, odnosno predajom u posjed druge odgovaraju─çe nepokretnosti, ukoliko se raniji vlasnik i korisnik eksproprijacije druga─Źije ne sporazumiju. https://advokat-prnjavorac.com

(3) Izuzetno, kada je u pitanju izgradnja objekata infrastrukture, Vlada mo┼że na zahtjev korisnika eksproprijacije koji je iznio valjane razloge za potrebu hitnog stupanja u posjed nepokretnosti, riješiti da mu se ta nepokretnost preda u posjed nakon kona─Źnosti rješenja o eksproprijaciji, ako utvrdi da je to neophodno zbog hitnosti slu─Źaja ili da bi se sprije─Źila znatnija šteta.

(4) Prije donošenja rješenja iz prethodnog stava moraju se obezbijediti dokazi o stanju i vrijednosti eksproprisanih nepokretnosti (nalaz i mišljenje vještaka kao i druge relevantne dokaze u vezi sa procjenom vrijednosti eksproprisanih nepokretnosti).

(5) Odredba stava 3. ovog ─Źlana ne odnosi se na slu─Źajeve kada je predmet eksproprijacije stambena ili poslovna zgrada, za koju korisnik eksproprijacije nije obezbijedio drugu odgovaraju─çu nepokretnost.

(6) Protiv rješenja iz stava 3. ovog ─Źlana mo┼że se voditi upravni spor.

(7) Tu┼żba podnesena protiv rješenja iz stava 3. ovog ─Źlana ne odla┼że njegovo izvršenje.

─îlan 34

(1) Ako je korisnik eksproprijacije stupio u posjed eksproprisane nepokretnosti prije pravosna┼żnosti rješenja o eksproprijaciji, a prijedlog za eksproprijaciju bude u daljem postupku pravosna┼żno odbijen, korisnik eksproprijacije du┼żan je da nadoknadi štetu koju je vlasniku prouzrokovao stupanjem u posjed nepokretnosti.

(2) Rješenje o odbijanju prijedloga za eksproprijaciju sadr┼żi i obavezu korisnika eksproprijacije za vra─çanje nepokretnosti u posjed vlasniku u roku od 15 dana od dana pravosna┼żnosti rješenja.

─îlan 35

(1) Korisnik eksproprijacije mo┼że do kona─Źnosti rješenja o eksproprijaciji potpuno ili djelimi─Źno odustati od prijedloga za eksproprijaciju.

(2) Ne─çe se usvojiti djelimi─Źan odustanak od eksproprijacije ako bi time bila povrije─Ĺena prava vlasnika nepokretnosti iz ─Źlana 11. ovog zakona i ako vlasnik istakne takav prigovor.

(3) Pravosna┼żno rješenje o eksproprijaciji poništi─çe se ili izmijeniti ako to korisnik eksproprijacije i raniji vlasnik zajedni─Źki zahtijevaju.

─îlan 36

(1) Na zahtjev ranijeg vlasnika eksproprisane nepokretnosti pravosna┼żno rješenje o eksproprijaciji poništi─çe se ako korisnik eksproprijacije u roku od deset godina od pravosna┼żnosti tog rješenja nije izvršio, prema prirodi objekta, znatnije radove na tom objektu.

(2) Pravosna┼żno rješenje o eksproprijaciji u slu─Źaju iz prethodnog stava poništi─çe se i u dijelu ako se utvrdi da na dijelu eksproprisane nepokretnosti nisu izvršeni nikakvi radovi i da taj dio ne slu┼żi svrsi eksproprijacije.

(3) Ako su u slu─Źaju iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana eksproprisane nepokretnosti bile u suvlasništvu, pravosna┼żno rješenje o eksproprijaciji poništi─çe se ako takav zahtjev podnesu suvlasnici koji imaju više od polovine dijela eksproprisane nepokretnosti.

(4) Rok iz stava 1. ovog ─Źlana ne odvija se za vrijeme trajanja elementarnih nepogoda (poplava, zemljotres i dr.).

─îlan 37

(1) Zahtjev za poništavanje rješenja o eksproprijaciji raniji vlasnik mo┼że podnijeti nakon isteka deset godina od pravosna┼żnosti tog rješenja, ako korisnik eksproprijacije nije izvršio znatnije radove.

(2) O zahtjevu za poništenje rješenja o eksproprijaciji i o odustajanju od prijedloga za eksproprijaciju rješava organ uprave koji je o prijedlogu za eksproprijaciju rješavao u prvom stepenu.

(3) U slu─Źaju spora, imovinski odnosi izme─Ĺu korisnika eksproprijacije i vlasnika nepokretnosti rješava─çe se pred nadle┼żnim sudom.

─îlan 38

(1) Privremeno zauzimanje zemljišta koje je potrebno za izgradnju objekta ili za izvo─Ĺenje radova od opšteg interesa na drugom zemljištu mo┼że se zatra┼żiti prijedlogom za eksproprijaciju ili posebnim prijedlogom.

(2) U prijedlogu za privremeno zauzimanje zemljišta moraju se nazna─Źiti: svrha zbog koje se predla┼że privremeno zauzimanje zemljišta, nepokretnost koja ─çe se privremeno zauzeti, vlasnik te nepokretnosti, kao i vrijeme trajanja privremenog zauzimanja.

(3) Privremeno zauzimanje ─çe se ukinuti ─Źim prestane potreba zbog koje je odre─Ĺeno, a najkasnije do završetka radova na glavnom objektu.

(4) O prijedlogu za odre─Ĺivanje privremenog zauzimanja zemljišta rješava organ uprave.

(5) ┼Żalba protiv rješenja o odre─Ĺivanju privremenog zauzimanja zemljišta ne odga─Ĺa izvršenje tog rješenja.

(6) Odredbe ovog zakona koje se odnose na eksproprijaciju nepokretnosti primjenjuju se i na privremeno zauzimanje zemljišta ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 39

Troškove postupka privremenog zauzimanja zemljišta snosi korisnik eksproprijacije.

─îlan 40

Postupak sprovo─Ĺenja eksproprijacije je hitan.

V - EKSPROPRIJACIJA NA PODRU─îJIMA ZAHVA─ćENIM ELEMENTARNIM NEPOGODAMA VE─ćEG OBIMA

─îlan 41

(1) U slu─Źajevima eksproprijacije na podru─Źjima zahva─çenim elementarnim nepogodama ve─çeg obima (zemljotres, po┼żar i sl.), a radi izgradnje objekata i izvo─Ĺenja radova kojima se otklanjaju posljedice prouzrokovane tim nepogodama, primjenjiva─çe se odredbe ove glave.

(2) Podru─Źja na kojima ─çe se primjenjivati odredbe ove glave, kao i vrijeme za koje ─çe se primjenjivati utvr─Ĺuje Vlada.

─îlan 42

(1) Odluku o utvr─Ĺivanju opšteg interesa u slu─Źajevima iz ─Źlana 41. donosi Vlada.

(2) Protiv rješenja iz prethodnog stava ne mo┼że se voditi upravni spor.

─îlan 43

(1) Zemljište u privatnom i dr┼żavnom vlasništvu mo┼że se privremeno zauzeti i kada je to potrebno radi postavljanja i izgradnje privremenih objekata (poslovnih objekata, objekata za smještaj stanovništva, imovine i sl.).

(2) Rješenje kojim se odlu─Źuje o potrebi privremenog zauzimanja zemljišta ima zna─Źaj rješenja o utvr─Ĺivanju opšteg interesa u smislu ─Źlana 15. ovog zakona.

(3) ┼Żalba izjavljena protiv rješenja kojim se ustanovljava privremeno zauzimanje zemljišta ne odga─Ĺa izvršenje rješenja.

(4) Rješenje o privremenom zauzimanju zemljišta ukinu─çe se ─Źim prestane potreba zbog koje je doneseno.

─îlan 44

(1) Korisnik eksproprijacije sti─Źe pravo na posjed eksproprisane nepokretnosti kada rješenje o eksproprijaciji postane kona─Źno.

(2) Izuzetno, Vlada mo┼że na zahtjev korisnika eksproprijacije riješiti da mu se nepokretnost preda u posjed prije nego što rješenje o eksproprijaciji postane kona─Źno, ako utvrdi da je to neophodno zbog hitnosti slu─Źaja.

(3) Protiv rješenja donesenog prema stavu 2. ovog ─Źlana ne mo┼że se voditi upravni spor.

─îlan 45

(1) Ako se ekspropriše stambena zgrada ili stan kao poseban dio zgrade, prije rušenja eksproprisane zgrade, korisnik eksproprijacije du┼żan je da ranijem vlasniku te zgrade ili stana privremeno obezbijedi nu┼żni smještaj (odre─Ĺeni broj prostorija, elektri─Źno osvjetljenje, voda i sl.).

(2) U slu─Źaju iz prethodnog stava privremeni smještaj mo┼że trajati najdu┼że 18 mjeseci, ra─Źunaju─çi od dana iseljenja zgrade ili stana.

─îlan 46

Ukoliko odredbama ove glave nije druga─Źije odre─Ĺeno, na podru─Źjima zahva─çenim elementarnim nepogodama ve─çeg obima primjenjiva─çe se ostale odredbe ovog zakona.

─îl. 47-52

(brisano)

VII - NAKNADA ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST

1. Visina naknade

─îlan 53

(1) Naknada za eksproprisanu nepokretnost odre─Ĺuje se, po pravilu, davanjem druge odgovaraju─çe nepokretnosti koja odgovara vrijednosti nepokretnosti koja se ekspropriše u istoj opštini ili gradu, kojom se vlasniku nepokretnosti koja se ekspropriše omogu─çavaju pribli┼żno isti uslovi koriš─çenja kakve je imao koriste─çi tu nepokretnost.

(2) Za bespravno izgra─Ĺene objekte graditelju pripada pravo na naknadu u visini njegovih ulaganja, ako je u vrijeme izgradnje objekta ispunjavao uslove za legalizaciju istog.

(3) Za bespravno izgra─Ĺene objekte poslije podnošenja prijedloga za eksproprijaciju vlasnik nema pravo na naknadu, ali mo┼że porušiti objekte i odnijeti materijal u roku koji odredi organ uprave, a u protivnom uklanjanje objekta izvrši─çe se o njegovom trošku.

(4) Uklanjanje objekta iz stava 2. ovog ─Źlana izvrši─çe organ jedinice lokalne samouprave nadle┼żan za poslove urbanizma, a u skladu sa odredbama Zakona o ure─Ĺenju prostora.

─îlan 54

(1) Ako vlasnik nepokretnosti koja se ekspropriše ne prihvati na ime naknade drugu odgovaraju─çu nepokretnost ili ako korisnik eksproprijacije ne mo┼że da obezbijedi takvu nepokretnost, odre─Ĺuje se pravi─Źna naknada u novcu, koja ne mo┼że biti ni┼ża od tr┼żišne vrijednosti nepokretnosti koja se ekspropriše u vrijeme donošenja prvostepenog rješenja o eksproprijaciji, odnosno u vrijeme sklapanja sporazuma.

(2) Tr┼żišna vrijednost izra┼żena je u cijeni koja se za odre─Ĺenu nepokretnost mo┼że posti─çi na tr┼żištu i koja zavisi od odnosa ponude i potra┼żnje u vrijeme njenog utvr─Ĺivanja.

─îlan 55

Li─Źne i porodi─Źne prilike ranijeg vlasnika eksproprisane nepokretnosti uze─çe se u obzir kao korektiv uve─çanja visine utvr─Ĺene naknade, ako su te prilike od bitne va┼żnosti za materijalnu egzistenciju ranijeg vlasnika, a naro─Źito u slu─Źaju ako je zbog eksproprijacije ve─çeg dijela i cijelog zemljišta ili poslovne prostorije u kojoj je raniji vlasnik obavljao dozvoljenu poslovnu djelatnost, ugro┼żena njegova materijalna egzistencija, kao i u slu─Źaju kad se zbog eksproprijacije ─Źlanovi poljoprivrednog doma─çinstva moraju seliti iz podru─Źja gdje su prebivali ili boravili.

─îlan 56

Raniji vlasnik nema pravo na naknadu troškova za ulaganje u zemljište i zgrade koje je izvršio nakon što je pisano obaviješten od organa uprave o podnesenom prijedlogu za eksproprijaciju, osim onih troškova koji su bili neophodni za redovno koriš─çenje nepokretnosti.

─îlan 57

Naknada za vo─çna stabla i vinovu lozu odre─Ĺuje se:

a) za vo─çna stabla i vinovu lozu koji se nalaze u stadijumu davanja plodova - u visini cijelog prihoda tog stabla, odnosno loze, za onoliko godina koliko je potrebno za podizanje te vrste vo─çnog stabla, odnosno loze i njihov razvoj do stadijuma davanja plodova;

b) za vo─çna stabla i vinovu lozu koji nisu po─Źeli da daju plodove - u visini troškova potrebnih za nabavke, sa─Ĺenje i uzgoj takvih sadnica;

v) pored naknade po prethodnom stavu, odre─Ĺuje se i naknada za tehni─Źko drvo prema mjerilima za davanje naknade za šumsko drvo, ukoliko raniji vlasnik posje─Źena stabla ne zadr┼żava.

─îlan 58

Naknada za eksproprisano zemljište pod šumom odre─Ĺuje se u visini naknade koja bi se odredila za najbli┼żi pašnjak istog polo┼żaja.

─îlan 59

(1) Naknada za drvnu masu (zrelu ili pribli┼żno zrelu šumu) odre─Ĺuje se na osnovu vrijednosti drveta na panju, utvr─Ĺene u skladu sa osnovima cijena i aktima donesenim na osnovu tog sistema za proizvedene sortimente (nakon odbitka troškova proizvodnje).

(2) Naknade za šumske kulture koje nisu dostigle tehni─Źku zrelost odre─Ĺuje se:

a) za mlade sadnice kod kojih bi troškovi eksploatacije bili ve─çi od vrijednosti prosje─Źne drvne mase -naknada stvarnih troškova nabavke sadnica, sa─Ĺenja i uzgoja;

b) za ostala starija stabla - naknada za drvnu masu po mjerilima iz prethodnog stava uve─çana za vrijednosti prirasta izgubljenog zbog privremene sje─Źe.

(3) Troškovi podizanja mlade šume, nastale vješta─Źkim putem, utvr─Ĺuju se u visini troškova pošumljavanja, a troškovi podizanja mlade šume nastale prirodnim putem - u visini troškova vješta─Źkog pošumljavanja sjemenom.

─îlan 60

Naknada za eksproprisano poljoprivredno, gra─Ĺevinsko i gradsko gra─Ĺevinsko zemljište odre─Ĺuje se u novcu, tako da ona bude pravi─Źna i ne ni┼ża od tr┼żišne vrijednosti takvog zemljišta.

─îlan 61

(1) Visina naknade za eksproprisanu nepokretnost u sudskom postupku odre─Ĺuje se prema okolnostima u vrijeme donošenja prvostepenog rješenja o naknadi.

(2) Ako je korisniku eksproprijacije predata nepokretnost u posjed prije pravosna┼żnosti rješenja o eksproprijaciji, vlasnik ima pravo da bira da mu se naknada odredi ili prema okolnostima u vrijeme predaje nepokretnosti ili u vrijeme donošenja prvostepenog rješenja o naknadi.

─îlan 62

Raniji vlasnik ima pravo i na naknadu izgubljene koristi koju bi ostvario dotadašnjim na─Źinom iskoriš─çavanja eksproprisane nepokretnosti za vrijeme od dana predaje te nepokretnsoti u posjed korisniku eksproprijacije do dana prijema u posjed nepokretnosti date u zamjenu ili do isteka rokova odre─Ĺenih za isplatu, odnosno deponovanje nov─Źane naknade.

─îlan 63

(1) Raniji vlasnik eksproprisanog zemljišta ima pravo sabrati usjeve i sakupiti plodove koji su sazrjeli u vrijeme stupanja u posjed korisnika eksproprisanog zemljišta.

(2) Ako do stupanja u posjed korisnika eksproprijacije raniji vlasnik nije bio u mogu─çnosti sabrati usjeve i sakupiti plodove, pripada mu pravo na naknadu za usjeve nakon odbitka potrebnih troškova koje bi imao do ┼żetve ili berbe.

─îlan 64

U slu─Źaju ustanovljenja slu┼żnosti, naknada se odre─Ĺuje u iznosu za koji je usljed ustanovljene slu┼żnosti umanjena tr┼żišna vrijednost nepokretnosti, kao i za nastalu štetu.

─îlan 65

(1) U slu─Źaju ustanovljenja zakupa naknada se odre─Ĺuje u visini zakupnine koja se posti┼że na tr┼żištu.

(2) Naknada se mo┼że odrediti u obliku jednokratnog iznosa za cijelo vrijeme trajanja zakupa ili u povremenim davanjima koja se pla─çaju u jednakim vremenskim razmacima.

(3) Naknada se ra─Źuna od dana kada je korisnik eksproprijacije stupio u posjed zemljišta.

(4) Za eventualnu štetu nastalu ustanovljenjem zakupa zakupoprimac odgovara vlasniku zemljišta po opštim propisima o odgovornosti za štetu.

─îlan 66

Naknada za privremeno zauzimanje zemljišta odre─Ĺuje se u visini i na na─Źin kako je to ovim zakonom odre─Ĺeno za naknadu u slu─Źaju ustanovljenja zakupa.

─îlan 67

(1) Ako je rije─Ź o eksproprijaciji nepokretnosti tolikog obima da se zbog toga znatan broj stanovnika mora iseliti iz kraja u kome se eksproprisane nepokretnosti nalaze, posebnim zakonom mogu se propisati oblici i uslovi naknade.

(2) Raniji vlasnik mo┼że zahtijevati da se naknada odredi prema odredbama ovog zakona, ako je to za njega povoljnije.

(3) Korisniku eksproprijacije ne mo┼że se eksproprisana nepokretnost predati u posjed dok prema ranijim vlasnicima ne ispuni obaveze u pogledu naknade odre─Ĺene na osnovu posebnog zakona.

2. Postupak za odre─Ĺivanje naknade

─îlan 68

(1) Poslije pravosna┼żnosti rješenja o eksproprijaciji, organ uprave du┼żan je da bez odga─Ĺanja zaka┼że i odr┼żi usmenu raspravu za sporazumno odre─Ĺivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost.

(2) Organ uprave nastoja─çe da stranke postignu sporazum o naknadi, upozoravaju─çi ih na njihova prava i obaveze prema odredbama ovog zakona.

(3) Radi pripremanja rasprave, stranke mogu podnijeti svoje ponude, a organ uprave pribavi─çe pisana obavještenja od drugih organa o ─Źinjenicama koje mogu biti od zna─Źaja za odre─Ĺivanje visine naknade.

─îlan 69

(1) Sporazum o naknadi za eksproprisane nepokretnosti mora sadr┼żavati oblik i visinu naknade i rok u kome je korisnik eksproprijacije du┼żan da ispuni obaveze u pogledu naknade.

(2) Sporazum o naknadi unosi se u zapisnik koji mora da sadr┼żi sve podatke neophodne za ispunjavanje obaveze korisnika eksproprijacije.

(3) Sporazum o naknadi ili dijelu naknade zaklju─Źen je kad obje stranke potpišu zapisnik u koji je sporazum unesen.

(4) Zapisnik u koji je unesen sporazum o naknadi ima snagu izvršne isprave.

─îlan 70

(1) Ako se ne postigne sporazum o naknadi u roku od dva mjeseca od dana pravosna┼żnosti rješenja o eksproprijaciji, organ uprave ─çe bez odga─Ĺanja dostaviti pravosna┼żno rješenje o eksproprijaciji sa svim spisima nadle┼żnom sudu na ─Źijem podru─Źju se nalazi eksproprisana nepokretnost, radi odre─Ĺivanja naknade u vanparni─Źnom postupku.

(2) Organ iz prethodnog stava mo┼że i prije isteka roka od dva mjeseca dostaviti rješenje o eksproprijaciji sa spisima nadle┼żnom sudu, ako iz izjava i ponašanja stranaka zaklju─Źi da se ne mo┼że posti─çi sporazum o naknadi.

(3) Ako organ uprave u odre─Ĺenom roku ne postupi po odredbi stava 1. ovog ─Źlana, raniji vlasnik eksproprisane nepokretnosti, kao i korisnik eksproprijacije, mogu se neposredno obratiti nadle┼żnom sudu radi odre─Ĺivanja naknade.

─îlan 71

Postupak odre─Ĺivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost je hitan.

─îlan 72

(1) Danom pravosna┼żnosti rješenja o potpunoj eksproprijaciji na eksproprisanim nepokretnostima prestaju hipoteke, li─Źne slu┼żnosti i druga stvarna prava.

(2) Ako je na eksproprisanoj nepokretnosti postojala hipoteka, pravo plodou┼żivanja ili neko drugo stvarno pravo, korisnik eksproprijacije du┼żan je da odgovaraju─çi iznos naknade polo┼żi kod banke na poseban ra─Źun, osim u slu─Źajevima kada je vlasniku eksproprisane nepokretnosti optere─çene hipotekom data na ime naknade druga nepokretnost - u tom slu─Źaju hipoteka prelazi na tu nepokretnost.

(3) Stvarna prava iz stava 1. ovog ─Źlana brišu se u zemljišnim knjigama na prijedlog korisnika eksproprijacije, ukoliko je prethodno kod banke polo┼żio odgovaraju─çi iznos naknade.

(4) U slu─Źaju iz stava 2. ovog ─Źlana banka ─çe isplatiti naknadu vlasniku eksproprisane nepokretnosti, odnosno naknadu nosiocu stvarnog prava, samo na osnovu njihovog pisanog sporazuma ovjerenog od nadle┼żnog suda ili sudske odluke.

─îlan 73

Uknji┼żenje prava vlasništva i drugih stvarnih prava na eksproprisanoj nepokretnosti, kao i na nepokretnosti koja je data na ime naknade ranijem vlasniku, izvrši─çe se na osnovu pravosna┼żnog rješenja o eksproprijaciji i dokaza o ispla─çenoj naknadi, ukoliko je tim rješenjem odre─Ĺena naknada u novcu, odnosno dokaza o sticanju prava vlasništva ranijeg vlasnika na drugoj odgovaraju─çoj nepokretnosti, a na zahtjev korisnika eksproprijacije ili ranijeg vlasnika nepokretnosti.

VIII - KAZNENE ODREDBE

─îlan 74

(1) Nov─Źanom kaznom od 500,00 do 3.000,00 KM kazni─çe se investitor ako uz prijedlog za eksproprijaciju dostavi neta─Źne ili neistinite podatke o tome da ima posebna sredstva potrebna za davanje naknade i troškova postupka.

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se odgovorno lice u pravnom licu nov─Źanom kaznom od 250,00 do 1.500,00 KM.

─îlan 75

Nov─Źanom kaznom od 250,00 do 1.500,00 KM kazni─çe se za prekršaj lice:

a) ako ometa ili ne dopušta izvršenje rješenja o dozvoli vršenja pripremnih radnji;

b) ometa ili ne dopušta izvršenje rješenja o eksproprijaciji.

IX - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 76

(1) Postupak po prijedlogu za eksproprijaciju koji nije okon─Źan do dana stupanja na snagu ovog zakona završi─çe se po odredbama ovog zakona.

(2) Postupak odre─Ĺivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost, u kome do dana stupanja na snagu ovog zakona nije zaklju─Źen sporazum o naknadi, odnosno nije donesena pravosna┼żna sudska odluka završi─çe se po odredbama ovog zakona.

─îlan 77

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o eksproprijaciji (“Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske”, br. 8/96, 15/96 i 64/04).

─îlan 78

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske”.

 

Samostalni ─Źlanovi Zakona o izmjenama
Zakona o eksproprijaciji

("Sl. glasnik RS", br. 79/2015)

─îlan 8

Zadu┼żuje se Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske da utvrdi pre─Źiš─çeni tekst Zakona.

─îlan 9

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija