Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o platama i naknadama sudija i javnih tu┼żilaca

 

Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine

Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 52/22

 


DIO PRVI: OSNOVNE ODREDBE


─îlan 1.
(Predmet Zakona)


(1) Ovim zakonom ure─Ĺuju se osnove materijalne podr┼íke porodicama s djecom, utvr─Ĺuju se osnovna materijalna prava za podr┼íku porodicama s djecom, postupak, uslovi i na─Źin ostvarivanja prava, finansiranje materijalne podr┼íke porodicama s djecom nadzor i druga pitanja od zna─Źaja za ostvarivanje materijalne podr┼íke porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).
(2) Izrazi koji se koriste u ovom zakonu, a koji imaju rodno zna─Źenje, bez obzira jesu li kori┼íteni u mu┼íkom ili ┼żenskom rodu, obuhvataju na jednak na─Źin mu┼íki i ┼żenski rod.


─îlan 2.
(Pojam materijalne podrške porodicama s djecom)


Materijalna podr┼íka porodicama s djecom, u smislu ovog zakona, podrazumijeva podr┼íku kroz materijalna davanja, a radi pomaganja u podizanju odgoju i zbrinjavanju djece kao i u njihovom osposobljavanju za samostalan ┼żivot i rad.


─îlan 3.
(Cilj materijalne podrške porodicama s djecom)


Materijalna podr┼íka porodicama s djecom ima za cilj da se svoj djeci obezbijede pribli┼żno jednaki materijalni uslovi za zdrav i pravilan psihofizi─Źki razvoj u porodici.


─îlan 4.
(Zna─Źenje pojedinih izraza u Zakonu)


Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sljede─çe zna─Źenje.
a) Dijete je lice do navr┼íenih 18 godina ┼żivota.
b) Zakonski zastupnik djeteta u smislu ovoga zakona je roditelj djeteta, odnosno lice koje je, u skladu s odredbama Porodi─Źnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, nadle┼żni organ starateljstva postavio za staratelja djeteta,
c) Porodica je ┼żivotna zajednica roditelja i djece, te drugih krvnih srodnika, srodnika po tazbini, usvojilaca i usvojenika i lica iz vanbracne zajednice ako ┼żive
u zajedni─Źkom doma─çinstvu;
d) Zajedni─Źko doma─çinstvo je ekonomska zajednica jedne ili vi┼íe porodica ─Źiji su ─Źlanovi prijavljeni na istoj adresi prebivali┼íta i u kojoj se zajedni─Źki sti─Źu i tro┼íe nov─Źana i druga materijalna sredstva, ste─Źena radom i kori┼ítenjem zajedni─Źkih materijalnih dobara;
e) Prihodom se smatraju:
1) prihodi koji su ure─Ĺeni propisima o porezu na dohodak;
2) starosna, invalidska i porodi─Źna penzija;
3) primanja po propisima o bora─Źko-invalidskoj za┼ítiti, za┼ítiti civilnih ┼żrtava rata i za┼ítiti lica s invaliditetom;
4) naknada za vrijeme trajanja nezaposlenosti;
5) prihodi po osnovu obaveznog izdr┼żavanja;
6) prihodi po osnovu naknada za hraniteljstvo, odnosno starateljstvo;
7) prihodi po osnovu ┼żivotnog osiguranja i
8) prihodi od nasljedstva.


─îlan 5.
(Obra─Źun ukupnog mjese─Źnog prihoda)


Ukupan mjese─Źni prihod po ─Źlanu zajedni─Źkog doma─çinstva ostvaren u smislu ovog zakona je prihod ─Źlanova zajedni─Źkog doma─çinstva ostvaren u periodu od tri mjeseca prije podno┼íenja zahtjeva koji se dijeli s brojem tri i brojem ─Źlanova doma─çinstva.


DIO DRUGI: MATERIJALNA PODRŠKA PORODICAMA S DJECOM POGLAVLJE I: NAČELA


─îlan 6.
(Na─Źelo dostupnosti i zabrane diskriminacije)


(1) Prava iz ovog zakona pripadaju licima koja ispunjavaju propisane uslove bez obzira na razlike u rasi, boji ko┼że, polu, jeziku, politi─Źkom i nacionalnom opredjeljenju, socijalnom porijeklu, seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu i polnim karakteristikama, starosti, imovini, mjestu ro─Ĺenja, mjestu prebivali┼íta/boravi┼íta, prirodi socijalne ugro┼żenosti, invalidnosti ili bilo kojem drugom statusu.
(2) Ustanove socijalne za┼ítite i drugi organi koji realizuju prava iz ovog zakona obezbje─Ĺuju ravnopravnost u pristupu i kori┼ítenju prava iz ovog zakona i u svom radu spre─Źavaju svaki oblik diskriminacije, direktne ili indirektne, uznemiravanja i nasilja po bilo kojem osnovu.


─îlan 7.
(Na─Źelo efikasnosti i odr┼żivosti)


Materijalna podr┼íka porodicama s djecom ostvaruje se na na─Źin koji obezbje─Ĺuje postizanje najboljih mogu─çih rezultata u odnosu na raspolo┼żiva finansijska sredstva.


─îlan 8.
(Na─Źelo javnosti i transparentnosti)


Svi subjekti koji obavljaju djelatnost iz ovog zakona, obezbje─Ĺuju transparentan rad i slobodan pristup informacijama od javnog zna─Źaja i drugim informacijama u skladu s va┼że─çim propisima o slobodnom pristupu informacijama u Federaciji i propisima o za┼ítiti li─Źnih podataka u Bosni i Hercegovini.


POGLAVLJE II: OSNOVNA PRAVA PORODICA S DJECOM


─îlan 9.
(Ostvarivanje prava)


(1) Prava iz ovog zakona pod uslovima utvr─Ĺenim ovim zakonom ostvaruje lice koje je dr┼żavljanin Bosne i Hercegovine i koje ima prebivali┼íte na teritoriji Federacije.
(2) Izuzetno od stava (1) ovoga ─Źlana, stranom dr┼żavljaninu kojemu je odobren stalni boravak na teritoriji Federacije, pripadaju prava iz ovog zakona pod uslovima utvr─Ĺenim ovim zakonom i ukoliko je isto pravo regulisano sporazumom o socijalnom osiguranju izme─Ĺu Bosne i Hercegovine i zemlje porijekla odnosno mjesta prebivali┼íta stranog dr┼żavljanina.
(3) Strani dr┼żavljanin kao ─Źlan zajedni─Źkog doma─çinstva, u postupku ostvarivanja prava iz ovog zakona, du┼żan je dokazati da ne ostvaruje po istom osnovu prava u mjestu svog prebivali┼íta, odnosno u zemlji porijekla.
(4) Izuzetno od stava (2) ovoga ─Źlana strani dr┼żavljanin kojemu je priznata me─Ĺunarodna za┼ítita u BiH prava iz ovoga zakona ostvaruje u skladu s odredbama Pravilnika o na─Źinu ostvarivanja prava na socijalnu pomo─ç licima kojima je priznata me─Ĺunarodna za┼ítita u Bosni i Hercegovini ("Slu┼żbeni glasnik BiH", broj 43/17).
(5) Prava iz ovog zakona su li─Źna i ne mogu se prenositi.


─îlan 10.
(Prava porodica s djecom)


(1) Prava koja, u smislu ovog zakona, ostvaruje porodica s djecom su:
a) Dje─Źji dodatak;
b) Nov─Źana pomo─ç nezaposlenoj porodilji.
(2) Prava iz stava (1) ovoga ─Źlana ostvaruju se pod uslovima, na na─Źin i po postupku utvr─Ĺenim ovim zakonom.
(3) Kantoni utvr─Ĺuju i druga dodatna prava od onih utvr─Ĺenih ovim zakonom zavisno od njihovih materijalnih mogu─çnosti i drugih potreba porodica s djecom.


─îlan 11.
(Osnovica za obra─Źun prava)


Osnovica za utvr─Ĺivanje visine naknada iz ovog zakona je najni┼ża plata u Federaciji utvr─Ĺena u skladu s odredbama Zakona o radu ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18).


Odjeljak A: Dje─Źji dodatak


─îlan 12.
(Korisnici prava na dje─Źji dodatak)


(1) Pravo na dje─Źji dodatak, pod uslovima propisanim ovim zakonom, ostvaruje dijete do navr┼íene 18. godine ┼żivota.
(2) Pravo na dje─Źji dodatak ostvaruje i dijete sa te┼żim ili te┼íkim invaliditetom nastalim prije osamnaeste godine ┼żivota ili za vrijeme redovnog ┼íkolovanja, od dana podno┼íenja zahtjeva pa sve dok invaliditet postoji.


─îlan 13.
(Uslovi za ostvarivanje prava na dje─Źji dodatak)


Dijete iz ─Źlana 12. ovog zakona mo┼że ostvariti pravo na dje─Źji dodatak ukoliko:
a) ukupni mjese─Źni prihodi po ─Źlanu zajedni─Źkog doma─çinstva iz ─Źlana 5. ovoga zakona ne prelaze 40% (─Źetrdeset posto) najni┼że plate u Federaciji utvr─Ĺene u skladu s odredbama Zakona o radu;
b) nije smje┼íteno u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne za┼ítite u periodu du┼żem od 30 dana, a tro┼íkovi smje┼ítaja se djelimi─Źno ili u potpunosti obezbje─Ĺuju iz bud┼żetskih sredstava.


─îlan 14.
(Visina dje─Źjeg dodatka)


Visina dje─Źjeg dodatka iznosi 19% (devetnaest posto) najni┼że plate u Federaciji utvr─Ĺene u skladu s odredbama Zakona o radu.


─îlan 15.
(Trajanje prava na dje─Źji dodatak)


(1) Djetetu koje ispunjava uslove iz ─Źlana 13. ovog zakona pravo na dje─Źji dodatak priznaje se od dana podno┼íenja zahtjeva za ostvarivanje prava od strane zakonskog zastupnika djeteta.
(2) Pravo na dje─Źji dodatak traje dok postoje uslovi za ostvarivanje prava, a najdu┼że 12 mjeseci.
(3) Zakonski zastupnik djeteta koje je ostvarilo pravo na dje─Źji dodatak du┼żan je obnoviti zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dje─Źji dodatak u mjesecu prije isteka prava.
(4) Ukoliko zakonski zastupnik djeteta u roku iz stava (3) ovoga ─Źlana ne podnese zahtjev i ne dostavi dokaze o ispunjavanju uslova za nastavak ostvarivanja prava, pravo na dje─Źji dodatak prestaje.
(5) Za dijete kojemu, u skladu s ovim zakonom, prestane pravo na dje─Źji dodatak, isplata ─çe se izvr┼íiti za mjesec u kojemu je pravo prestalo.


─îlan 16.
(Prestanak prava na dje─Źji dodatak)


Pravo na dje─Źji dodatak prestaje:
a) s navršenih 18 godina;
b) smr─çu djeteta;
c) na li─Źni zahtjev zakonskog zastupnika djeteta;
d) ukoliko zakonski zastupnik djeteta nije u propisanom roku dostavio dokaze o ispunjavanju uslova za nastavak ostvarivanja prava;
e) prestankom nekog od uslova utvr─Ĺenih ─Źlanom 13. ovoga zakona.


Odjeljak B: Nov─Źana pomo─ç nezaposlenoj porodilji


─îlan 17.
(Korisnici prava na nov─Źanu pomo─ç nezaposlenoj porodilji)


(1) Pravo na nov─Źanu pomo─ç nezaposlenoj porodilji, u smislu ovoga zakona, ostvaruje porodilja koja nije u radnom odnosu, a radi poro─Ĺaja i njege svakog ro─Ĺenog djeteta pod uslovima propisanim ovim zakonom.
(2) Izuzetno od stava (1) ovoga ─Źlana, u slu─Źaju da majka nije ┼żiva ili da je sprije─Źena neposredno brinuti o djetetu ili da je napustila dijete, ovo pravo mo┼że ostvariti i otac djeteta pod uslovima propisanim ovim zakonom.


─îlan 18.
(Uslovi za ostvarivanje prava na nov─Źanu pomo─ç nezaposlenoj porodilji)


Korisnik prava na nov─Źanu pomo─ç nezaposlenoj porodilji iz ─Źlana 17. ovoga zakona mo┼że ostvariti pravo na nov─Źanu pomo─ç ukoliko je prijavljen na evidenciji nadle┼żne slu┼żbe za zapo┼íljavanje ili se nalazi na redovnom ┼íkolovanju, odnosno ukoliko se na evidenciji Porezne uprave ne vodi kao zaposleno lice.


─îlan 19.
(Visina nov─Źane pomo─çi nezaposlenoj porodilji)


Nov─Źana pomo─ç nezaposlenoj porodilji ispla─çuje se u visini 55% najni┼że plate u Federaciji utvr─Ĺene u skladu s odredbama Zakona o radu.


─îlan 20.
(Isplata prava na nov─Źanu pomo─ç nezaposlenoj porodilji)


(1) Korisniku prava na nov─Źanu pomo─ç nezaposlenoj porodilji koji ispunjava uslove iz ─Źlana 18. ovoga zakona pravo na nov─Źanu pomo─ç ─çe se priznati od dana ro─Ĺenja djeteta.
(2) Zahtjev iz stava (1) ovoga ─Źlana podnosi se u roku od 60 dana od dana poro─Ĺaja.
(3) Ukoliko se zahtjev iz stava (1) ovoga ─Źlana podnese po isteku roka od 60 dana od dana ro─Ĺenja djeteta, pravo na nov─Źanu pomo─ç ─çe se priznati od prvog dana u mjesecu u kojemu je zahtjev podnesen.
(4) Nov─Źana pomo─ç nezaposlenoj porodilji traje dok postoje uslovi za ostvarivanje prava, a najdu┼że 12 mjeseci od dana ro─Ĺenja djeteta.
(5) Za korisnika prava na nov─Źanu pomo─ç nezaposlenoj porodilji kojemu, u skladu s ovim zakonom, prestane pravo na nov─Źanu pomo─ç, isplata ─çe se izvr┼íiti za mjesec u kojemu je pravo prestalo.


─îlan 21.
(Prestanak prava na nov─Źanu pomo─ç nezaposlenoj porodilji)


Pravo na nov─Źanu pomo─ç nezaposlenoj porodilji prestaje:
a) zasnivanjem radnog odnosa;
b) smr─çu djeteta;
c) na li─Źni zahtjev porodilje;
d) prestankom ili oduzimanjem roditeljskog staranja;
e) smje┼ítajem djeteta u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne za┼ítite, ukoliko se tro┼íkovi smje┼ítaja djelimi─Źno ili u potpunosti obezbje─Ĺuju iz bud┼żetskih sredstava;
f) prestankom uslova utvr─Ĺenog ─Źlanom 18. ovoga zakona.


POGLAVLJE III: POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA PORODICA S DJECOM


─îlan 22.
(Nadle┼żni organi za vo─Ĺenje postupka)


(1) O pravu iz ─Źlana 10. stav (1) ta─Źka a) ovoga zakona u prvom stepenu odlu─Źuje nadle┼żni centar za socijalni rad, odnosno op┼ítinska slu┼żba socijalne za┼ítite prema mjestu prebivali┼íta djeteta, a o ┼żalbama protiv odluka donesenih u prvom stepenu odlu─Źuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljem tekstu: Ministarstvo) kao drugostepeni organ.
(2) O pravu iz ─Źlana 10. stav (1) ta─Źka b) ovoga zakona u prvom stepenu odlu─Źuje nadle┼żni centar za socijalni rad, odnosno op┼ítinska slu┼żba socijalne za┼ítite prema mjestu prebivali┼íta nezaposlene porodilje u skladu s ovim zakonom i kantonalnim propisima, a o ┼żalbama protiv odluka donesenih u prvom stepenu odlu─Źuje kantonalno ministarstvo nadle┼żno za oblast socijalne i dje─Źje za┼ítite kao drugostepeni organ.
(3) U postupku za ostvarivanje prava po ovom zakonu primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku, ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno, te drugi relevantni federalni i kantonalni propisi.


─îlan 23.
(Postupak u slu─Źaju utvr─Ĺenih promjena)


Sve promjene koje su od uticaja na kori┼ítenje prava i utvr─Ĺenih obaveza po ovom zakonu uzimaju se u obzir od prvog dana narednog mjeseca po njihovom nastupanju.


─îlan 24.
(Troškovi postupka)


Troškovi postupka za ostvarivanje prava po ovom zakonu padaju na teret organa koji vodi postupak.


POGLAVLJE IV: OBAVEZE KORISNIKA PRAVA I PRVOSTEPENOG ORGANA


─îlan 25.
(Obaveze zakonskog zastupnika djeteta)


Zakonski zastupnik djeteta koje je ostvarilo pravo na dje─Źji dodatak du┼żan je prijaviti svaku promjenu koja je od uticaja na ostvarivanje prava i to u roku od 15 dana od nastale promjene.


─îlan 26.
(Obaveze korisnika prava na nov─Źanu pomo─ç nezaposlenoj porodilji)


Korisnik prava na nov─Źanu pomo─ç nezaposlenoj porodilji du┼żan je prijaviti svaku promjenu koja je od uticaja na ostvarivanje prava i to u roku od 15 dana od nastale promjene.


─îlan 27.
(Obaveze nadle┼żnog prvostepenog organa)


(1) Nadle┼żni prvostepeni organ je po slu┼żbenoj du┼żnosti obavezan pratiti ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava po ovom zakonu, te na osnovu utvr─Ĺenih promjena koje mogu biti od uticaja na ostvarivanje prava u roku od osam dana pokrenuti postupak utvr─Ĺen ovim zakonom.
(2) Ukoliko se utvrdi da se sredstva ispla─çena po osnovu prava iz ─Źlana 10 stav (1) ta─Źka a) ovoga zakona nenamjenski koriste, nadle┼żni prvostepeni organ mo┼że odrediti drugog zakonskog zastupnika djeteta koji ─çe istima raspolagati.


─îlan 28.
(Povrat sredstava)


(1) Korisnik za kojega nadle┼żni prvostepeni ili drugostepeni organ utvrdi da su mu ispla─çena sredstva na koja nije imao pravo po ovom zakonu ili mu nisu pripadala u tom obimu, du┼żan je vratiti primljeni iznos, odnosno razliku izme─Ĺu primljenog i stvarno pripadaju─çeg iznosa.
(2) Ukoliko korisnik ne vrati iznos iz stava (1) ovoga ─Źlana u roku koji pismenom obavijesti o obavezi povrata sredstava odredi nadle┼żni prvostepeni ili drugostepeni organ, postupak povrata kod nadle┼żnog suda pokre─çe Ministarstvo, ukoliko je u pitanju povrat sredstava za dje─Źji dodatak, odnosno kantonalno ministarstvo nadle┼żno za oblast socijalne i dje─Źje za┼ítite, ukoliko je u pitanju povrat sredstava za nov─Źanu pomo─ç nezaposlenoj porodilji, a putem nadle┼żnog federalnog, odnosno kantonalnog pravobranila┼ítva.


POGLAVLJE V: FINANSIRANJE MATERIJALNE PODRŠKE PORODICAMA S DJECOM


─îlan 29.
(Izvori finansiranja)


(1) Sredstva za ostvarivanje prava iz ─Źlana 10. stav (1) ta─Źka a) obezbje─Ĺuju se u bud┼żetu Federacije.
(2) Sredstva za ostvarivanje prava iz ─Źlana 10. stav (1) ta─Źka b) obezbje─Ĺuju se u bud┼żetima kantona.


─îlan 30.
(Na─Źin isplate)


(1) Isplate nov─Źanih primanja iz ─Źlana 10. st. (1) i (3) ovoga zakona vr┼íi se na osnovu rje┼íenja o priznavanju prava koje nadle┼żni centar za socijalni rad, odnosno op┼ítinska slu┼żba socijalne za┼ítite unosi u Jedinstvenu elektronsku bazu podataka Ministarstva.
(2) Nadle┼żni prvostepeni organi koji rje┼íavaju po zahtjevima za ostvarenje prava iz ovog zakona, vode evidenciju o korisnicima po polu i izvr┼íenim isplatama prema ovom zakonu i dostavljaju mjese─Źne zbirne izvje┼ítaje o broju korisnika po polu, iznosu naknada i isplatama Ministarstvu za pravo iz ─Źlana 10. stav (1) ta─Źka a) ovog zakona i kantonalnim ministarstvima nadle┼żnim za oblast socijalne i dje─Źje za┼ítite za pravo iz ─Źlana 10. stav (1) ta─Źka b) ovog zakona.


─îlan 31.
(Vremenski period isplate)


Nov─Źana primanja utvr─Ĺena na osnovu ovoga zakona ispla─çuju se u mjese─Źnim iznosima i to za period koji prethodi mjesecu isplate.


DIO TRE─ćI: DJE─îJA NEDJELJA


─îlan 32.
(Dje─Źja nedjelja)


(1) Prva sedmica u mjesecu oktobru svake godine odre─Ĺuje se kao "Dje─Źja nedjelja" na teritoriji Federacije.
(2) "Dje─Źja nedjelja" se uvodi radi podsticanja i organizovanja raznovrsnih kulturno- obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posve─çenih promovisanju Konvencije o pravima djeteta i preduzimanja drugih mjera i akcija za unapre─Ĺenje razvoja brige o djeci i direktne podr┼íke djeci radi njihovog efikasnijeg vaspitanja, obrazovanja i inkluzije, kao i podr┼íke djeci koja izlaze iz sistema javne brige.
(3) Manifestacije i mjere iz stava (2) ovoga ─Źlana utvr─Ĺuju se programom koji donosi federalni ministar rada i socijalne politike i programima koje donose kantonalni ministri nadle┼żnih ministarstava.
(4) Sredstva utvr─Ĺena u bud┼żetu Federacije za obilje┼żavanje "Dje─Źje nedjelje" na teritoriji Federacije realizovat ─çe se u skladu s federalnim programom iz stava (3) ovoga ─Źlana.


─îlan 33.
(Napla─çivanje nov─Źanih iznosa)


(1) Za "Dje─Źju nedjelju" tokom cijelog mjeseca oktobra napla─çivat ─çe se nov─Źani iznosi u visini od:
a) 1% na prodatu voznu kartu u me─Ĺumjesnom i me─Ĺunarodnom ┼żeljezni─Źkom, brodskom, avionskom i autobusnom saobra─çaju;
b) 1% na po┼ítanske po┼íiljke u unutra┼ínjem prometu, osim na po┼íiljke novina i ─Źasopisa;
c) 1% na prodatu ulaznicu za pozorište, kino i druge kulturne manifestacije i sportske priredbe za koje se naplaćuju ulaznice i
d) 1% na svaki prodati primjerak nosa─Źa slike ili zvuka.
(2) Napla─çene nov─Źane iznose iz stava (1) ovoga ─Źlana, privredna dru┼ítva, poslodavci i druga pravna i fizi─Źka lica koja vr┼íe naplatu na podru─Źju kantona, du┼żni su uplatiti te iznose u bud┼żet kantona u roku od 15 dana po isteku mjeseca oktobra, ako propisom kantona nije druga─Źije utvr─Ĺeno.


─îlan 34.
(Na─Źin naplate)


Na─Źin naplate i evidentiranja nov─Źanih iznosa iz ─Źlana 33. ovoga zakona utvrdit ─çe kantonalni ministar nadle┼żan za finansije u skladu s propisima kojima se propisuje na─Źin uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji.


─îlan 35.
(Namjena i na─Źin raspore─Ĺivanja prikupljenih sredstava)


(1) Sredstva prikupljena po osnovu napla─çivanja nov─Źanih iznosa iz ─Źlana 33. ovoga zakona iskoristit ─çe se za finansiranje aktivnosti i mjera iz stava (2) ─Źlana 32. ovoga zakona.
(2) Na─Źin raspore─Ĺivanja sredstava iz stava (1) ovoga ─Źlana utvrdit ─çe kantonalni ministar nadle┼żan za oblast dje─Źje za┼ítite.


DIO ─îETVRTI: NADZOR I PRA─ćENJE PRIMJENE ZAKONA


─îlan 36.
(Nadzor nad provo─Ĺenjem Zakona)


(1) Ministarstvo prati provo─Ĺenje ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovoga zakona, izdaje instrukcije i vr┼íi nadzor nad zakonito┼í─çu akata kojima se rje┼íava o pravu na ajecji dodatak.
(2) Kantonalna ministarstva nadle┼żna za oblast socijalne i dje─Źje za┼ítite vr┼íe nadzor nad provo─Ĺenjem zakona, drugih propisa i op┼ítih akata kantona donesenih u skladu s ovim zakonom, izdaju instrukcije i vr┼íe nadzor nad zakonito┼í─çu akata kojima se rje┼íava o pravu na nov─Źanu pomo─ç nezaposlenoj porodilji.


─îlan 37.
(Inspekcijski nadzor)


Inspekcijski nadzor podrazumijeva nadzor nad primjenom ovoga zakona i propisa donesenih na osnovu njega i provodi se kroz preduzimanje inspekcijskih radnji na utvr─Ĺivanju ─Źinjeni─Źnog stanja u pogledu provo─Ĺenja zakona i drugih propisa kod subjekta nadzora, preduzimanje preventivnih mjera u skladu s ovim zakonom i drugim propisima, preduzimanje korektivnih mjera, odnosno nalaganje upravnih mjera radi spre─Źavanja i otklanjanja nezakonitosti u provo─Ĺenju ovoga i drugih zakona, te kroz preduzimanje drugih mjera i radnji utvr─Ĺenih Zakonom o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 73/2014 i 19/2017 - Odluka US) i drugim relevantnim propisima.


─îlan 38.
(Nadle┼żni organi za inspekcijski nadzor)


(1) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga zakona i propisa donesenih na osnovu
njega vr┼íi Federalna uprava za inspekcijske poslove putem nadle┼żnih federalnih inspektora, odnosno kantonalni organ za inspekcijske poslove putem nadle┼żnih kantonalnih inspektora.
(2) Zavisno od segmenta propisa na koji se odnosi, inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga zakona i propisa donesenih na osnovu njega provode:
a) federalni inspektori socijalne i dje─Źje za┼ítite u dijelu koji se odnosi na postupak ostvarenja prava iz ─Źlana 10. stav (1) ta─Źka a) ovoga zakona;
b) kantonalni inspektori socijalne i dje─Źje za┼ítite u dijelu koji se odnosi na postupak ostvarenja prava iz ─Źlana 10. stav (1) ta─Źka b) ovoga zakona i u pogledu napla─çivanja nov─Źanih iznosa za "Dje─Źju nedjelju";
c) federalni ili kantonalni inspektori socijalne i dje─Źje za┼ítite u pogledu vo─Ĺenja
propisanih evidencija i unošenja podataka u Jedinstvenu elektronsku bazu podataka Ministarstva.
(3) Nadzor iz stava (1) ovoga ─Źlana vr┼íi se uvidom u dokumentaciju kojom raspola┼że nadle┼żni centar za socijalni rad, odnosno op┼ítinska slu┼żba socijalne za┼ítite.
(4) U provo─Ĺenju svojih nadle┼żnosti, organi iz stava (1) ovoga ─Źlana me─Ĺusobno se informi┼íu i sara─Ĺuju na realizovanju preduzetih mjera i radnji, pru┼żaju neposrednu pomo─ç jedni drugima i preduzimaju zajedni─Źke aktivnosti neophodne za kvalitetan inspekcijski nadzor nad provo─Ĺenjem ovoga zakona i propisa donesenih na osnovu njega.


─îlan 39.
(Inspekcijske nadle┼żnosti)


(1) Pored poslova utvr─Ĺenih Zakonom o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine federalni i kantonalni inspektori iz ─Źlana 38. ovoga zakona posebno:
a) prate i prou─Źavaju primjenu ovoga zakona i propisa donesenih na osnovu njega;
b) nadziru zakonitost provo─Ĺenja postupaka utvr─Ĺenih odrebama ovoga zakona i propisa donesenih na osnovu njega;
c) preduzimaju preventivne aktivnosti u cilju spre─Źavanja nastupanja ┼ítetnih posljedica zbog nedostataka i nepravilnosti u provo─Ĺenju ovoga zakona i propisa donesenih na osnovu njega.
(2) Preventivne aktivnosti iz stava (1) ta─Źka c) ovoga ─Źlana nadle┼żni federalni i kantonalni inspektori nala┼żu rje┼íenjem.


─îlan 40.
(Usmeno rješenje)


(1) Prilikom obavljanja inspekcijskih poslova nadle┼żni federalni i kantonalni inspektori mogu izdati i usmeno rje┼íenje za izvr┼íenje odre─Ĺenih mjera kada postoji opasnost od prikrivanja, zamjene ili uni┼ítenja dokaza, ukoliko se mjera odmah ne preduzme.
(2) Nadle┼żni federalni i kantonalni inspektori mogu narediti izvr┼íenje usmenog rje┼íenja odmah.
(3) ┼Żalba ne odla┼że izvr┼íenje rje┼íenja u slu─Źajevima iz stava (1) ovoga ─Źlana.
(4) Usmeno se rješenje mora unijeti u zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru.
(5) Nadle┼żni federalni i kantonalni inspektori su obavezni izdati pismeni otpravak rje┼íenja u roku od osam dana od dana upisa izre─Źene mjere u zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru.


─îlan 41.
(Krivi─Źno djelo)


(1) Ako nadle┼żni federalni ili kantonalni inspektori posumnjaju da je povredom propisa u─Źinjen prekr┼íaj ili krivi─Źno djelo obavezni su, uz rje┼íenje za ─Źije su dono┼íenje nadle┼żni, bez odga─Ĺanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana zavr┼íetka inspekcijskog nadzora, zajedno s utvr─Ĺenim ─Źinjenicama koje su odlu─Źuju─çe za preduzimanje mjera, podnijeti zahtjev za pokretanje prekr┼íajnog, odnosno prijavu za pokretanje krivi─Źnoa postupka.
(2) Organ kojemu je podnesen zahtjev, odnosno prijava iz stava (1) ovoga ─Źlana obavezno je o ishodu postupka obavijestiti Ministarstvo, odnosno nadle┼żno kantonalno ministarstvo.


─îlan 42.
(Pra─çenje primjene)


(1) Za potrebe pra─çenja implementacije ovoga zakona, kao i drugih propisa iz oblasti socijalne za┼ítite i za┼ítite porodica s djecom i provedbenih propisa donesenih u skladu s ovim zakonom uspostavlja se Koordinaciono tijelo u ─Źiji se sastav imenuju predstavnici Ministarstva i kantonalnih ministarstava.
(2) Koordinaciono tijelo iz stava (1) ovoga ─Źlana imenuje federalni ministar rada i socijalne politike, vode─çi ra─Źuna da isto treba u pravilu odra┼żavati ravnopravnu zastupljenost oba pola u skladu s propisima o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini.
(3) Mandat, pitanja kvoruma za odr┼żavanje sastanaka, metoda dono┼íenja odluka i druga pitanja od zna─Źaja za rad Koordinacionog tijela iz stava (1) ovoga ─Źlana definisat ─çe se Poslovnikom o radu Koordinacionog tijela, koji ─çe se donijeti na konstituiraju─çem sastanku.
(4) Koordinaciono tijelo iz stava (1) ovoga ─Źlana vr┼íi objedinjavanje podataka i informacija prikupljenih kroz pojedina─Źne izvje┼ítaje resornih ministarstava i nadle┼żnih centara za socijalni rad, odnosno op┼ítinskih slu┼żbi socijalne za┼ítite, vr┼íi njihovu analizu i sa─Źinjava jedinstvene polugodi┼ínje izvje┼ítaje o provo─Ĺenju ovoga zakona koje dostavlja Ministarstvu i kantonalnim ministarstvima.


DIO PETI: PREKRŠAJNE ODREDBE


─îlan 43.
(Prekr┼íajne odredbe za nadle┼żni prvostepeni organ)


(1) Nov─Źanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 KM kaznit ─çe se nadle┼żni prvostepeni organ ako:
a) inspektoru ne osigura nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora i ne stavi mu na raspolaganje sva sredstva i potrebnu dokumentaciju;
b) korisniku, protivno odredbama ovoga zakona, uskrati ili ograni─Źi prava koja mu pripadaju;
c) omogući korištenje prava licu kojemu ne pripada pravo po ovom zakonu ili mu ne pripada u tom obliku;
d) ne vodi propisane evidencije i ne unosi podatke u Jedinstvenu elektronsku bazu podataka Ministarstva.
(2) Za prekr┼íaj iz stava (1) ovoga ─Źlana kaznit ─çe se odgovorno lice u nadle┼żnom prvostepenom organu nov─Źanom kaznom od 500,00 do 3.000,00 KM.


─îlan 44.
(Prekr┼íajne odredbe za nenapla─çivanje nov─Źanih iznosa za vrijeme "Dje─Źje nedjelje")


(1) Nov─Źanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj pravno lice ako za vrijeme "Dje─Źje nedjelje" ne napla─çuje nov─Źani iznos utvr─Ĺen odlukom Vlade Federacije u skladu s ─Źlanom 33. ovoga zakona.
(2) Za prekr┼íaj iz stava (1) ovoga ─Źlana kaznit ─çe se i odgovorno lice u pravnom subjektu nov─Źanom kaznom od 1.500,00 do 3.000,00 KM.


DIO ŠESTI: PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


─îlan 45.
(Uskla─Ĺivanje kantonalnih propisa)


Kantoni su du┼żni u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti svoje propise i op┼íte akte iz oblasti podr┼íke porodicama s djecom koje ─çe usaglasiti s odredbama ovoga zakona i kojima ─çe utvrditi i druga prava u skladu s odredbama stava (3) ─Źlana 10. ovoga zakona.


─îlan 46.
(Pravo na naknadu plate porodilji u radnom odnosu)


Naknada plate porodilji za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudno─çe, poro─Ĺaja i njege djeteta ─çe se nastaviti ispla─çivati u skladu s kantonalnim propisima iz oblasti socijalne i dje─Źje za┼ítite do dono┼íenja posebnog propisa u skladu s odredbama Zakona o radu, kojim ─çe se ovo pravo reintegrisati u sistem prava iz radnog odnosa i socijalnog osiguranja, a najkasnije do tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.


─îlan 47.
(Nepreuzimanje obaveza kantona za neispla─çene iznose)


Ovim zakonom ne preuzimaju se obaveze kantona za neispla─çene iznose nov─Źanih primanja porodica s djecom, ostvarene po propisima koji su se primjenjivali u Federaciji do dana po─Źetka primjene ovoga zakona.


─îlan 48.
(Rokovi za donošenje podzakonskih akata)


Federalni ministar rada i socijalne politike ─çe u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti provedbeni akt kojim ─çe propisati obrazac za podno┼íenje zahtjeva i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na dje─Źiji dodatak.


─îlan 49.
(Prestanak primjene odredbi Zakona o osnovama socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodica s djecom i Zakona o hraniteljstvu)


Danom po─Źetka primjene ovoga zakona prestaje primjena odredbi iz ─Źl. 87-96. Zakona o osnovama socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodica sa djecom ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18) i ─Źlana 53. Zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", broj 19/17).


─îlan 50.
(Stupanje na snagu)


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH", a po─Źet ─çe se primjenjivati tri mjeseca nakon stupanja na snagu Zakona.

Predsjedavaju─çi
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinovi─ç, s. r.


Predsjedavaju─çi
Predstavni─Źkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimovi─ç, s. r.


 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija