Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine

 

Zakon o pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine


("Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 8/2002, 10/2002 - ispr, 44/2004, 102/2009 i 47/2014)

 

 

OPŠTE ODREDBE

─îlan 1

Osnivanje

1. Da bi se osigurala mogu─çnost da dr┼żava Bosna i Hercegovina raspola┼że efikasnom zakonskom zaštitom i zastupanjem u pogledu zaštite njenih Ustavom utvr─Ĺenih nadle┼żnosti, interesa i prava osniva se Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Pravobranilaštvo).

2. Sjedište Pravobranilaštva je u Sarajevu.

─îlan 2

Organizacija Pravobranilaštva

1. Funkciju Pravobranilaštva, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, a na osnovu zakona Bosne i Hercegovine, vrše pravobranilac, dva zamjenika pravobranioca i više pomo─çnika pravobranioca.

2. Pravobranilac predstavlja Pravobranilaštvo i rukovodi njegovim radom i vrši druga prava i du┼żnosti utvr─Ĺene ovim i drugim zakonima Bosne i Hercegovine, drugim propisom ili op─çim aktom Bosne i Hercegovine.

3. Kada je pravobranilac odsutan ili spre─Źen da zastupa, zamjenjuje ga zamjenik kojeg on odredi.

4. U radu, pravobraniocu i zamjenicima pravobranioca poma┼żu pomo─çnici pravobranioca koji za svoj rad odgovaraju pravobraniocu i zamjenicima.

5. Prilikom izbora pravobranioca,zamjenika i pomo─çnika pravobranioca vodi─çe se ra─Źuna o ravnomjernoj zastupljenosti konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine.

6. U zastupanju pred sudovima i drugim organima zamjenici pravobranioca imaju ovlaštenja pravobranioca.

7. Pomo─çnici pravobranioca pred sudom i drugim organima imaju ovlaštenja koja im odredi pravobranilac.

─îlan 3

Uslovi za vršenje funkcije pravobranioca, njegovih zamjenika i pomo─çnika

1. Za pravobranioca i njegove zamjenike mo┼że biti imenovan dr┼żavljanin Bosne i Hercegovine koji je diplomirani pravnik i ima polo┼żen pravosudni ispit i iskustvo u radu u pravosudnim organima, advokaturi i drugim dr┼żavnim organima, preduze─çima (društvima) i drugim pravnim licima u trajanju od najmanje osam godina nakon polo┼żenog pravosudnog ispita, koji je rade─çi u tim organima i pravnim licima stekao visok ugled pravnog stru─Źnjaka.

2. Za pomo─çnika pravobranioca mo┼że biti imenovan dr┼żavljanin Bosne i Hercegovine koji je diplomirani pravnik i ima polo┼żen pravosudni ispit i iskustvo u radu u pravosudnim organima, advokaturi i drugim dr┼żavnim organima, preduze─çima (društvima) i drugim pravnim licima u trajanju od najmanje pet godina nakon polo┼żenog pravosudnog ispita, koji je rade─çi u tim organima i pravnim licima stekao visok ugled pravnog stru─Źnjaka.

3. Prilikom izbora pravobranioca,zamjenika i pomo─çnika vodit ─çe se ra─Źuna o ravnomjernoj zastupljenosti konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine. Funkcija pravobranioca podlije┼że rotaciji izme─Ĺu pravobranioca i dva zamjenika, imenovana iz reda konstitutivnih naroda, u jednakim vremenskim intervalima tokom trajanja mandata.

─îlan 4

Imenovanje pravobranioca i njegovih zamjenika

1. Pravobranioca i zamjenike pravobranioca imenuje i razrješava Savjet ministara Bosne i Hercegovine, a u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Savjeta ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", broj 7/03).

2. Pravobranilac za svoj rad odgovara Savjetu ministara Bosne i Hercegovine i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine kojoj je du┼żan najmanje jednom godišnje podnijeti izvještaj, a zamjenici pravobranioca za svoj rad odgovaraju Savjetu ministara i pravobraniocu.

─îlan 5

Postavljanje pomo─çnika pravobranioca

Pomo─çnike pravobranioca imenuje i razrješava pravobranilac, u skladu sa odredbama Zakona o dr┼żavnoj slu┼żbi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 8/03 i 35/03).

─îlan 6

Trajanje funkcije

1. Pravobranilac i njegovi zamjenici imenuju se na ─Źetiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

2. (brisano)

─îlan 7

Prestanak funkcije pravobranioca i njegovih zamjenika

1. Pravobraniocu i njegovim zamjenicima funkcija prestaje:

a) istekom mandata;

b) podnošenjem ostavke, danom usvajanja ostavke od Savjeta ministara Bosne i Hercegovine;

c) smjenjivanjem s funkcije na osnovu odluke Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,

d) trajnim gubljenjem radne sposobnosti da vrši funkciju zbog bolesti, invalidnosti ili zdravstvenih teško─ça, odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, a na osnovu mišljenja nadle┼żne zdravstvene ustanove,

e) Sticanjem uslova za odlazak u penziju.

2. Smjenjivanje pravobranioca, odnosno njegovih zamjenika, na prijedlog Kolegija pravobranilaca, pokrenu─çe se:

a) ako je izvršio povredu ugleda funkcije;

b) ako neuredno i nekvalitetno vrši funkciju;

c) ako bude osu─Ĺen za krivi─Źno djelo koje ga ─Źini nedostojnim za vršenje funkcije.

3. Odluku o razrješenju pravobranioca i zamjenika pravobranioca donosi Savjet ministara Bosne i Hercegovine.

─îlan 8

Prestanak funkcije pomo─çnika pravobranioca

Imenovanje pomo─çnika pravobranioca, prava, obaveze, odgovornosti, prestanak rada, plate i druga materijalna primanja, kao i druga statusna pitanja, te spre─Źavanje sukoba interesa u obavljanju du┼żnosti ovih dr┼żavnih slu┼żbenika, ure─Ĺuju se Zakonom o dr┼żavnoj slu┼żbi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 8/03 i 35/03).

─îlan 9

Nespojivost funkcija i imunitet

1. Pravobranila─Źka funkcija je nespojiva s bilo kojom drugom javnom funkcijom ili privatnom slu┼żbom.

2. Pravobranilac, njegovi zamjenici, kao ni kandidati za pravobranila─Źku funkciju ne mogu biti ─Źlanovi niti obavljati poslove u organima stranke, politi─Źkim udru┼żenjima ili fondacijama koje su povezane sa strankom, niti mogu biti uklju─Źeni u bilo kakvu politi─Źku ili strana─Źku aktivnost javnog karaktera.

3. Pravobranilac, njegovi zamjenici ne mogu biti krivi─Źno gonjeni, ispitivani, zadr┼żani, uhapšeni niti im se mo┼że suditi za izra┼żeno mišljenje ili odluku donesenu u vršenju svoje funkcije.

4. Bra─Źni drugovi pravobranioca,njegovih zamjenika, te srodnici po prvoj liniji i srodnici po bo─Źnoj liniji do drugog stepena, ne mogu vršiti funkciju u Pravobranilaštvu.

─îlan 10

Jezik

1. U Pravobranilaštvu su u ravnopravnoj upotrebi bosanski, hrvatski i srpski jezik i pisma latinica i ─çirilica.

─îlan 11

Bud┼żet Pravobranilaštva

1. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine finansira se iz Bud┼żeta institucija Bosne i Hercegovine.

2. Pravobranilac je zadu┼żen za pripremu i izvršenje bud┼żeta Pravobranilaštva .

─îlan 12

Izuze─çe pravobranioca, njegovih zamjenika i pomo─çnika

1. Odredbe Zakona o sudu Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", broj 29/00), koje se odnose na izuze─çe sudija Suda Bosne i Hercegovine, shodno se primjenjuju i na izuze─çe pravobranioca, njegovih zamjenika i pomo─çnika pravobranioca.

2. O izuze─çu zamjenika i pomo─çnika pravobranioca odlu─Źuje pravobranilac, a o izuze─çu pravobranioca Savjet ministara Bosne i Hercegovine.

NADLE┼ŻNOST

─îlan 13

Nadle┼żnosti Pravobranilaštva

1. Pravobranilaštvo vrši poslove pravnog savjetovanja i zakonskog zastupanja Bosne i Hercegovine pred sudovima i drugim organima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

2. Pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine, njenih institucija, i drugih organizacija Bosne i Hercegovine koje se finansiraju iz bud┼żeta institucija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: i drugih organizacija Bosne i Hercegovine).

3. Pravobranilaštvo zastupa Savjet ministara Bosne i Hercegovine pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.

4. Poslove zastupanja Bosne i Hercegovine i institucija iz stava 2. ovog ─Źlana Pravobranilaštvo naro─Źito, i bez oduzimanja od prethodne opšte odredbe, vrši pred Sudom Bosne i Hercegovine, i institucijama Bosne i Hercegovine u upravnom postupku, pred sudovima i drugim organima u entitetima, kao i pred Sudom Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine i organima uprave u Br─Źko Distriktu Bosne i Hercegovine u upravnim stvarima, u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine.

5. Pravobranilaštvo mo┼że zastupati pravna lica iz stava 2. ovog ─Źlana koja su tu┼żena u upravnom sporu, ako ga ona na to ovlaste.

6. Pravobranilaštvo zastupa Bosnu i Hercegovinu, njene institucije i druge organizacije iz stava 2. ovog ─Źlana i pred me─Ĺunarodnim sudovima, sudovima drugih dr┼żava, me─Ĺunarodnim arbitra┼żama i organima drugih dr┼żava, i pred arbitra┼żom koja je predvi─Ĺena ─Źlanom VIII Sporazuma izme─Ĺu dr┼żava ─Źlanica Sjevernoatlantskog ugovora o pravnom polo┼żaju njihovih snaga, odnosno Sporazuma izme─Ĺu dr┼żava ─Źlanica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih dr┼żava koje u─Źestvuju u Partnerstvu za mir o pravnom polo┼żaju njihovih snaga (PfP/NATO SOFA).

7. Ako po propisima strane dr┼żave Pravobranilaštvo ne mo┼że neposredno zastupati Bosnu i Hercegovinu, njene institucije i organizacije iz stava 2. ovog ─Źlana pred arbitra┼żama, tribunalima i drugim dr┼żavnim organima i organizacijama, Savjet ministara ovlastit─çe lice koje ─çe vršiti zastupanje, u skladu sa propisima te dr┼żave.

8. Pravobranilaštvo, po njihovom zahtjevu, mo┼że zastupati i entitete Bosne i Hercegovine - Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku (u daljem tekstu: entiteti) i Br─Źko Distrikt Bosne i Hercegovine pred inostranim sudovima, arbitra┼żama, tribunalima i drugim inostranim dr┼żavnim organima i organizacijama.

9. Ako Pravobranilaštvo treba po zakonu da zastupa stranke ─Źiji su interesi u suprotnosti, a jedna od njih je Bosna i Hercegovina, Pravobranilaštvo zastupa Bosnu i Hercegovinu.

10. U slu─Źaju da Pravobranilaštvo treba po zakonu da zastupa stranke ─Źiji su interesi u suprotnosti, a nijedna od tih stranaka nije Bosna i Hercegovina, Pravobranilaštvo ne─çe zastupati nijednu stranku.

11. U vršenju poslova zastupanja Pravobranilaštvo je ovlašteno da preduzima sve radnje koje preduzima stranka u postupku, u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, zakonima entiteta i zakonima Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine.

12. Institucije Bosne i Hercegovine i druge organizacije iz stava 2. ovog ─Źlana du┼żne su blagovremeno obavijestiti Pravobranilaštvo o slu─Źajevima u kojima je ono ovlašteno da ih zastupa i ula┼że pravna sredstva i preduzima druge zakonom odre─Ĺene pravne radnje i da mu dostave svu potrebnu dokumentaciju.

13. Pravobranilaštvo preduzima pravne radnje i sredstva za ostvarivanje funkcije iz stava 2. ovog ─Źlana i na vlastitu inicijativu.

14. Pravobranilaštvo pru┼ża stru─Źnu pomo─ç institucijama Bosne i Hercegovine, javnim agencijama, javnim korporacijama i drugim organizacijama Bosne i Hercegovine utvr─Ĺenim zakonom Bosne i Hercegovine u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja i daje mišljenja u vezi sa zaklju─Źivanjem ugovora imovinsko-pravne prirode (u daljem tekstu: mišljenja).

15. Institucije i organizacije iz stava 2. ovog ─Źlana du┼żna su pribaviti mišljenje Pravobranilaštva prije zaklju─Źenja ugovora o kupoprodaji, zamjeni, zakupu, prijenosu na privremeno ili trajno korištenje stvari, uz naknadu ili bez naknade, ugovora o koncesiji, ugovora o gra─Ĺenju i udru┼żivanju sredstava za gra─Ĺenje, kao i drugih ugovora kojima se raspola┼że stvarima, odnosno materijalnim pravima ili pribavljaju stvari u svojini Bosne i Hercegovine osim ako je vrijednost predmeta takvog ugovora ispod vrijednosti ispod vrijednosti od 10.000,00 KM.

16. Zaklju─Źeni ugovor imovinsko-pravne prirode pravna lica iz stava 15. ovog ─Źlana du┼żna su dostaviti Pravobranilaštvu u roku od 15 dana od dana zaklju─Źivanja ugovora.

17. Ako Pravobranilaštvo smatra da je zaklju─Źeni ugovor ništavan, podnijet ─çe nadle┼żnom sudu tu┼żbu za utvr─Ĺivanje ništavnosti, a u slu─Źaju da ugovorena cijena ne odgovara prometnoj vrijednosti - tu┼żbu za raskid ili izmjenu ugovora.

18. Na tra┼żenje pravobranilaštava u entitetima i Br─Źko Distriktu Bosne i Hercegovine, Pravobranilaštvo daje mišljenje o imovinsko-pravnim ugovorima koje entiteti i Br─Źko Distrikt Bosne i Hercegovine i njihovi organi namjeravaju zaklju─Źiti sa stranim pravnim licima.

19. U postupku donošenja zakona i drugih propisa kojima se ure─Ĺuju imovinsko-pravni odnosi, a sti─Źu prava i stvaraju obaveze prema stvarima u vlasništvu Bosne i Hercegovine, obavezno se pribavlja mišljenje Pravobranilaštva.

20. Ako Pravobranilaštvo smatra da ne treba pokrenuti postupak pred sudom ili drugim organom ili treba povu─çi tu┼żbu ili se odre─çi tu┼żbenog zahtjeva, priznati zahtjev protivne stranke ili zaklju─Źiti poravnanje, zatra┼żi─çe od subjekta kojeg zastupa stav o daljem postupanju. Ako se ne postigne saglasnost u mišljenju ili ako subjekat koji je zastupan ne odgovori u odre─Ĺenom roku, kona─Źnu odluku donosi Kolegijum Pravobranilaštva i o tome obavještava subjekat kojeg zastupa.

UNUTRAŠNjA ORGANIZACIJA

─îlan 14

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji

1. Radni odnos dr┼żavnog slu┼żbenika i zaposlenika u Pravobranilaštvu ure─Ĺuje se Zakonom o dr┼żavnoj slu┼żbi u institucijama Bosne i Hercegovine ili Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05 i 48/05).

2. Unutrašnja organizacija u Pravobranilaštvu ure─Ĺuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva koji, uz saglasnost Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, donosi pravobranilac u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

3. Odredbe Zakona o upravi na odgovaraju─çi na─Źin primjenjuju se i na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva.

─îlan 15

Administracija Pravobranilaštva

1. U Pravobranilaštvu postoji odre─Ĺeni broj zaposlenika za vršenje administrativno-tehni─Źkih poslova.

2. Broj zaposlenika Pravobranilaštva utvr─Ĺuje pravobranilac po prethodno pribavljenom mišljenju Kolegija pravobranilaca.

─îlan 16

Propisi o radnim odnosima zaposlenika

Propisi Bosne i Hercegovine o radnim odnosima zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine shodno se primjenjuju i na zaposlenike Pravobranilaštva, ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 17

Poslovnik Pravobranilaštva

1. Poslovnikom Pravobranilaštva ure─Ĺuje se postupanje Pravobranilaštva u postupcima pred sudovima i drugim institucijama pred kojim pravobranilac postupa, do donošenja odgovaraju─çeg zakona Bosne i Hercegovine kojim ─çe ta pitanja biti ure─Ĺena.

2. Poslovnik Pravobranilaštva donosi Kolegij Pravobranilaštva, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

3. Poslovnik Pravobranilaštva objavljuje se u"Slu┼żbenom glasniku BiH".

─îlan 18

Izvještavanje dr┼żavnih organa o radu Pravobranilaštva

Pravobranilaštvo podnosi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Savjetu ministara Bosne i Hercegovine izvještaj o svom radu i uo─Źenim pojavama i problemima u primjeni me─Ĺunarodnih ugovora i zakona Bosne i Hercegovine i drugih propisa Bosne i Hercegovine od zna─Źaja za ostvarivanje funkcije Pravobranilaštva.

─îlan 19

Odgovornost pravobranioca, zamjenika pravobranioca i pomo─çnika pravobranioca

Odredbe Zakona o upravi koje se odnose na rukovo─Ĺenje i odgovornosti rukovodioca organa i njihovih zamjenika na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuju i na pravobranioca i zamjenike pravobranioca.

─îlan 20

Stupanje na snagu

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku BiH".

─îlan 21

Ovaj zakon objavi─çe se u "Slu┼żbenom glasniku BiH", "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH", "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske" i "Slu┼żbenom glasniku Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine".

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija