Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

AP

 

ZAKON O CARINSKIM PREKRÅ AJIMA BOSNE I HERCEGOVINE


Službeni glasnik BiH, broj 28/22 od 06.05.2022

 POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovim zakonom određuju se prekršaji koje na carinskom području Bosne i Hercegovine, u primjeni Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15) (u daljnjem tekstu: ZCPBiH) i Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 13/19, 54/19 i 21/20) (u daljnjem tekstu: Odluka), počini pravno, fizičko i drugo lice, propisuju sankcije za počinjeni prekršaj, te naplata uvoznih i izvoznih dažbina po službenoj dužnosti.

Član 2.
(Definicije)

U smislu ovog zakona, pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) "carinsko područje" je područje Bosne i Hercegovine koje je ograničeno carinskom linijom koja je identična s granicom Bosne i Hercegovine,

b) "uvozne dažbine" su:

1) carina i druge dažbine s jednakim efektom kao i carina,

2) uvozne dažbine koje su utvrđene u okviru mjera poljoprivredne politike ili posebnih mjera koje se primjenjuju na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda,

c) "izvozne dažbine" su:

1) carina i druge dažbine s jednakim efektom kao i carina,

2) izvozne dažbine koje su utvrđene u okviru mjera poljoprivredne politike ili posebnih mjera koje se primjenjuju na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda,

d) "carinski nadzor" znači radnju koju preduzima carinski organ s ciljem da osigura pravilnu primjenu carinskih propisa i, po potrebi, drugih propisa koji se primjenjuju na robu koja podliježe carinskom nadzoru,

e) "unos robe" je radnja unošenja robe u carinsko područje Bosne i Hercegovine od bilo kojeg lica i na bilo koji način, nezavisno u koje će carinski odobreno postupanje ili upotrebu biti stavljena nakon unosa,

f) "iznos robe" je radnja iznošenja robe iz carinskog područja Bosne i Hercegovine od bilo kojeg lica i na bilo koji način, nezavisno u koje će carinski odobreno postupanje ili upotrebu biti stavljena pri iznošenju,

g) "lice" je:

1) fizičko lice,

2) fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost,

3) pravno lice,

4) odgovorno lice u pravnom licu,

5) drugo lice - udruženje lica ili druga organizacija koji nemaju zakonski status pravnog lica, ali im je prema važećim propisima priznata sposobnost preduzimanja određenih pravnih radnji.

Član 3.
(Upotreba muškog ili ženskog roda)

Izrazi koji su u ovom zakonu dati radi preglednosti u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

POGLAVLJE II - PREKRÅ AJI I KAZNE ZBOG KRÅ ENJA ODREDBI ZAKONA O CARINSKOJ POLITICI U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 4.
(Zabranjena roba i roba opasna po život)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM do 200.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako:

a) izbjegavajući mjere carinskog nadzora, preko carinske linije unese ili iznese, odnosno pokuša unijeti ili iznijeti robu čiji je uvoz ili izvoz zabranjen, ograničen ili zahtijeva posjedovanje dozvole prema važećim propisima (čl. 48. i 202. ZCPBiH);

b) izbjegavajući mjere carinskog nadzora, preko carinske linije unese ili iznese, odnosno pokuša unijeti ili iznijeti predmet ili supstancu opasnu po zdravlje i život ili koja predstavlja ozbiljnu opasnost po javnu sigurnost (čl. 48. i 202. ZCPBiH);

c) podnese nadležnom carinskom organu ispravu, informaciju, uvjerenje ili bilo koji drugi dokument koji je netačan, lažan ili krivotvoren u namjeri da izbjegne bilo kakvu zabranu ili ograničenje navedeno u stavu (1) tač. a) i b) ovog člana.

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 20.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 20.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 10.000,00 KM.

Član 5.
(Opojna droga, oružje, municija ili eksploziv)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM do 200.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako:

a) ne prijavi carinskom organu opojnu drogu ili sirovinu, u smislu propisa o opojnim drogama, koju unosi ili iznosi, za koju posjeduje urednu dozvolu za uvoz ili izvoz (čl. 48. i 202. ZCPBiH);

b) ne prijavi carinskom organu oružje, municiju ili eksploziv koje unosi ili iznosi preko carinske linije, za koje je pribavio dozvolu nadležnog organa za posjedovanje i prenošenje (čl. 48. i 202. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 20.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 20.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 10.000,00 KM.

Član 6.
(Unos ili iznos robe izvan graničnog prijelaza)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 100.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako izvan graničnog prijelaza unese ili iznese, odnosno pokuša unijeti ili iznijeti robu preko carinske linije (čl. 48. i 202, u vezi s članom 3. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 10.000,00 KM.

Član 7.
(Skrivena roba)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 70.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako preko graničnog prijelaza unese ili iznese, odnosno pokuša unijeti ili iznijeti skrivenu robu (čl. 48. i 202, u vezi s članom 3. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 7.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 7.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 5.000,00 KM.

Član 8.
(Neprijavljivanje robe)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 50.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako:

a) carinskim organima ne prijavi robu koju unosi ili iznosi preko carinske linije (čl. 48, 52. i 202. ZCPBiH);

b) bez prijave graničnom carinskom organu unese ili pokuša unijeti drumsko motorno vozilo na koje su utisnuti brojevi šasije pod kojim je drugo vozilo registrirano kod nadležnih organa u Bosni i Hercegovini ili na koje su stavljene domaće registarske oznake ili na osnovu saobraćajne dozvole u kojoj su izvršene ispravke oznake vozila (član 48. ZCPBiH);

c) u carinskom graničnom pojasu na moru, međunarodnim graničnim rijekama ili graničnim jezerima s plovnog objekta koji saobraća s inozemstvom bez odobrenja carinskih organa primi ili preda robu (član 48. ZCPBiH);

d) tokom leta bez opravdanog razloga izbaci teret iz zrakoplova i o tome ne obavijesti nadležni carinski organ (član 48. ZCPBiH);

e) ne prijavi poštanske pošiljke koje podliježu obavezi prijavljivanja radi obavljanja carinskog postupka (član 49. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 5.000,00 KM.

Član 9.
(Zabranjena roba)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 40.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako lažnim prikazivanjem činjenica ostvari ili pokuša ostvariti uvoz ili izvoz robe čiji je uvoz ili izvoz zabranjen ili je ograničen posebnim propisima (čl. 48. i 202. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 800,00 KM do 4.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 800,00 KM do 4.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 3.000,00 KM.

Član 10.
(Nepodnošenje carinske deklaracije i deklaracija za privremeni smještaj)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako:

a) ne podnese ili ne preda carinsku deklaraciju za robu ili je ne podnese ili je ne preda za svu robu koja bi bila predmet jednog od carinskih postupaka iz člana 4. tačka aa) ZCPBiH, osim za postupak izvoza (član 71. ZCPBiH);

b) ne podnese ili blagovremeno ne podnese deklaraciju za privremeni smještaj (član 54. ZCPBiH);

c) nadležnom carinskom uredu ne podnese dopunsku carinsku deklaraciju ili je ne podnese u odobrenom roku (član 88. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM.

Član 11.
(Netačni podaci o robi u priloženim dokumentima pri uvozu i izvozu)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 60.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako:

a) carinskom organu posredno ili neposredno priloži dokumente u vezi s provođenjem carinskih postupaka u kojima su navedeni netačni podaci o robi, ako bi to prouzrokovalo ili bi moglo prouzrokovati neplaćanje uvoznih dažbina ili njihovo plaćanje u manjem iznosu (član 74. ZCPBiH);

b) u ispravama koje se pri izvozu podnose uz carinsku deklaraciju označi drugi kvalitet, vrstu, količinu, vrijednost ili porijeklo robe, pri čemu takvim činjenjem ostvari ili može ostvariti neko pravo koje mu po zakonu ne pripada (čl. 74. i 179. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 6.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 6.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 6.000,00 KM.

Član 12.
(Davanje netačnih podataka i činjenica o robi pri uvozu i izvozu)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 50.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako:

a) u carinskoj deklaraciji neistinito, netačno ili nepotpuno navede podatke o količini, kvalitetu, vrsti, tarifnoj oznaci, vrijednosti ili porijeklu robe ili drugi podatak za obračun dažbina ili za pravilno razvrstavanje u nomenklaturi Carinske tarife ili druge tarife, ako to prouzrokuje ili bi moglo prouzrokovati plaćanje uvoznih dažbina u manjem iznosu (član 74. ZCPBiH);

b) lažnim ili netačnim prikazivanjem činjenica ostvari ili pokuša ostvariti oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina (čl. 207. i 212. ZCPBiH);

c) lažnim ili netačnim prikazivanjem činjenica pri ponovnom uvozu robe ostvari ili pokuša ostvariti oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina (čl. od 209. do 211. ZCPBiH);

d) izlazni carinski ured prilikom provjere da li predočena roba odgovara onoj koja je izvozno ocarinjena kod izvoznog carinskog ureda utvrdi da postoji veća ili manja količina robe u odnosu na prijavljenu, ili da je pokazana druga vrsta ili u drugačijem stanju roba u odnosu na prijavljenu, ili viša vrijednost, ili drugačije porijeklo robe, ili drugačija tarifna oznaka (član 180. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 5.000,00 KM.

Član 13.
(Nepredaja robe)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 20.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako ne prijavi odnosno ne preda svu ili dio robe i pripadajuće isprave carinskom uredu koji su odredili carinski organi ili na drugi način onemogući prijavljivanje odnosno predaju robe ili takvu robu preda u izmijenjenom stanju (čl. 49, 51, 106. i 110. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 3.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 3.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM.

Član 14.
(Nepravilno korištenje uvezene robe)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 40.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako:

a) robu uvezenu uz smanjenje ili oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ili uz primjenu tarifnih mjera propisanih drugim propisima Bosne i Hercegovine ili robu uvezenu uz povoljno tarifno postupanje koristi suprotno propisanim uslovima (čl. 25, 26. i 96. ZCPBiH);

b)robu uvezenu na osnovu carinske povlastice otuđi prije isteka propisanog ograničenja u pogledu raspolaganja robom ili je preda drugom na upotrebu ili je upotrijebi u druge svrhe, a ne u svrhe zbog kojih je ta roba oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina (čl. 207. i 208. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 3.000,00 KM.

Član 15.
(Izbjegavanje mjera carinskog nadzora)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 20.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako:

a) robu za koju je carinskom uredu podnesena carinska deklaracija preda drugom, takvu robu primi ili njome raspolaže prije obavljenog pregleda (čl. od 80. do 82. ZCPBiH);

b) robu za koju je prihvaćena carinska deklaracija preda drugom, takvu robu primi ili njome raspolaže na bilo koji drugi način prije izmirenja carinskog duga ili polaganja osiguranja za njegovo plaćanje (čl. 85. i 86. ZCPBiH);

c) domaću robu prijavljenu za izvoz, unutrašnji provoz, vanjsku obradu ili carinsko skladištenje izuzme ispod carinskog nadzora prije provedenog carinskog postupka (član 71. ZCPBiH);

d) povrijedi carinska obilježja u namjeri da izbjegne mjere carinskog nadzora (član 84. ZCPBiH);

e) robu smještenu u carinsko skladište izuzme ispod carinskog nadzora (čl. 118, 119, 126. i 127. ZCPBiH);

f) izvrši istovar, pretovar ili robu izuzme s mjesta na kojem se nalazi bez odobrenja carinskih organa (čl. 57. i 58. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM.

Član 16.
(Prekršaji u putničkom saobraćaju)

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako:

a) carinskom organu lažno prikaže da unosi robu koju je kao putnik privremeno iznio (čl. 51. i 52. ZCPBiH); https://advokat-prnjavorac.com

b) izlaznom carinskom uredu prijavi da iznosi robu koju ne nosi sa sobom ili se ne nalazi na prijevoznom sredstvu (član 202. ZCPBiH);

c) carinskom organu prijavi stvari koje sa sobom nosi, ali onemogući provođenje carinskog postupka (čl. 48. i 202. ZCPBiH).

Član 17.
(Nepravilno postupanje s robom u slobodnoj zoni)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 50.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako:

a) robom smještenom u slobodnoj zoni raspolaže na način suprotan čl. od 191. do 193. ZCPBiH;

b) u slobodnoj zoni obavlja bilo kakvu privrednu djelatnost suprotno uslovima koji su propisani ZCPBiH i drugim važećim propisima (član 190. ZCPBiH);

c) ne vodi evidenciju o robi pri obavljanju djelatnosti skladištenja, obrade, prerade, prodaje ili kupovine robe u slobodnoj zoni ili je ne vodi ispravno ili blagovremeno ili ako na propisan način ne vodi evidenciju o zalihama robe koja se nalazi u slobodnoj zoni (čl. 190. i 194. ZCPBiH);

d) nastavlja obavljati privrednu djelatnost u slobodnoj zoni poslije izrečene zabrane obavljanja te djelatnosti od carinskih organa (član 190. ZCPBiH);

e) carinskom organu na njegov zahtjev ne preda kopiju prijevoznog dokumenta koji prati robu ili onemogući provjeru robe, lica i prijevoznih sredstava koji ulaze, napuštaju ili ostaju u slobodnoj zoni, ili ako pri unosu u slobodnu zonu ne predoči robu iz člana 188. stav (2) ZCPBiH (član 185. ZCPBiH);

f) ne prijavi robu koju iz slobodne zone unosi u ostali dio carinskog područja Bosne i Hercegovine (član 195. ZCPBiH);

g) podnese lažnu dokumentaciju za robu koju unosi, iznosi ili ostaje u slobodnoj zoni (član 185. ZCPBiH);

h) unese ili iznese robu iz slobodne zone van mjesta ulaska i izlaska (član 184. ZCPBiH);

i) ne obavijesti carinski organ o izgradnji objekta u slobodnoj zoni (član 184. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 3.000,00 KM.

Član 18.
(Neispunjavanje obaveza)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 7.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako:

a) ne ispunjava obaveze držaoca carinskog skladišta (čl. 118. i 126. ZCPBiH);

b) ne ispunjava obaveze korisnika carinskog skladišta (član 119. ZCPBiH);

c) ne vodi ili neuredno ili nepravilno vodi evidenciju o robi koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja, kao i o domaćoj robi smještenoj u carinsko skladište, a koja nije u postupku carinskog skladištenja, onemogući kontrolu knjige evidencije, inventuru jednog dijela ili cjelokupne robe smještene u carinsko skladište (čl. 122. i 123. ZCPBiH);

d) postupa s robom u bescarinskoj prodavnici u suprotnosti s članom 115. stav (3) ZCPBiH;

e) ne obavijesti nadležni carinski organ o svim činjenicama koje nastanu nakon davanja odobrenja za carinski postupak s ekonomskim dejstvom (član 101. ZCPBiH);

f) privremeno smjesti robu van mjesta ili protivno uslovima koje odredi nadležni carinski organ (član 62. ZCPBiH);

g) s robom u privremenom smještaju postupa tako da mijenja njen izgled ili tehničke karakteristike (član 63. ZCPBiH);

h) za potrebe obavljanja pregleda robe i prijevoznih sredstava kojima se ona prevozi ne istovari ili ne raspakira robu nakon što je to od njega zatražio carinski organ (član 57. ZCPBiH);

i) dokumente i podatke koji se odnose na provedeni carinski postupak ne čuva u propisanom roku (član 21. ZCPBiH);

j) za prijevoz robe ne koristi putne pravce koje su odredili carinski organi (član 49. ZCPBiH);

k) ne obavijesti carinski organ o ponovnom izvozu ili uništenju robe (član 201. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM.

Član 19.
(Podnošenje netačnih dokumenata)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako podnese nadležnom carinskom organu ispravu, informaciju, uvjerenje ili bilo koji drugi dokument koji je netačan, lažan ili krivotvoren, a koji nije imao za posljedicu izbjegavanje plaćanja dažbina odnosno njihovo plaćanje u manjem iznosu (član 74. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM.

Član 20.
(Onemogućavanje pregleda robe, dokumenata ili uzimanja uzoraka)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako:

a) nakon prijave robe carinskom organu ne omogući pregled robe, uzimanje uzoraka ili na drugi način onemogući određivanje carinskog postupka ili namjene (član 80. ZCPBiH);

b) nakon puštanja robe deklarantu ne dopusti naknadni pregled dokumenata ili pregled robe carinskom organu (član 92. ZCPBiH);

c) ne stavi na raspolaganje dokumente ili podatke ili ne dâ pojašnjenja koja su potrebna carinskom organu za provođenje carinskih i drugih propisa, odnosno ne osigura drugu potrebnu pomoć za provođenje carinskih i drugih propisa (čl. 19, 74, 80, 81. i 194. ZCPBiH);

d) onemogući pregled robe koja napušta carinsko područje Bosne i Hercegovine (član 202. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 800,00 KM.

Član 21.
(Nepridržavanje propisanih uslova i rokova)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako:

a) stranoj robi predočenoj carinskom organu ne odredi neko od carinski dozvoljenih postupanja ili upotrebe robe ili propusti da obavi takve formalnosti u propisanom roku (čl. 59. i 60. ZCPBiH);

b) se ne pridržava propisanih uslova ili rokova u postupku unutrašnje obrade, vanjske obrade, obrade pod carinskom kontrolom i privremenog uvoza (čl. 131, 132, 135, 136, 141, 151, 152, 155, 158, 167. i 175. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 800,00 KM.

Član 22.
(Povreda carinskih obilježja i prekoračenje roka predaje)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako:

a) povrijedi carinska obilježja ili propusti da zaštiti carinska obilježja na robi ili prijevoznom sredstvu od uništenja ili oštećenja (član 84. ZCPBiH);

b) prekorači rok za predaju robe odredišnom carinskom uredu (čl. 49, 106. i 110. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 800,00 KM.

Član 23.
(Nepravilno postupanje u slučaju nepredviđene okolnosti, više sile ili opasnosti)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako:

a) bez odgađanja ne obavijesti carinski organ da usljed nepredviđenih okolnosti ili više sile ne može ispoštovati obavezu predviđenu članom 49. stav (1) ZCPBiH (član 50. ZCPBiH);

b) ne obavijesti nadležni carinski organ o teretu izbačenom iz zrakoplova ili plovnog objekta u slučaju nepredviđene okolnosti ili više sile i mjestu gdje je teret izbačen (čl. 49. i 50. ZCPBiH);

c) bez odgađanja ne obavijesti carinski organ o istovaru robe izvršenom usljed neposredne opasnosti (član 57. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 800,00 KM.

Član 24.
(Neprijavljivanje robe namijenjene za lične potrebe)

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako carinskom organu ne prijavi robu čiji uvoz nije zabranjen koju prenosi preko carinske linije, a koja je namijenjena za ličnu upotrebu ili za zadovoljavanje potreba članova njegovog domaćinstva (član 48. ZCPBiH).

Član 25.
(Primanje, držanje i prometovanje robe kojom je počinjen carinski prekršaj)

Pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu, fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost, fizičko lice i drugo lice koje robu kupi, proda, primi na poklon, prikrije, primi na čuvanje, upotrijebi ili primi na držanje po bilo kojem osnovu, za koju zna ili je moglo znati da je njome počinjen prekršaj iz čl. 4, 5, 6, 7, 8, 9, člana 11. stav (1) tačka a), čl. 13. i 14. i člana 15. stav (1) tač. a) i b) ovog zakona kaznit će se za prekršaj istom kaznom propisanom za počinioce tih prekršaja.

Član 26.
(Nepravilno ostvarivanje povrata ili otpusta dažbina)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako neistinitim prikazivanjem činjenica ostvari povrat ili otpust dažbina (čl. od 262. do 265. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

Član 27.
(Neiznošenje iz carinskog područja Bosne i Hercegovine robe čiji je uvoz zabranjen)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako robu čiji je uvoz zabranjen ili ograničen ne iznese iz carinskog područja Bosne i Hercegovine u roku koji je odredio carinski organ (član 87. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 800,00 KM.

Član 28.
(Domaća roba koja podliježe mjerama poljoprivredne politike)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako ne zahtijeva jedno od carinski dozvoljenih postupanja ili upotrebe za robu koja podliježe mjerama poljoprivredne politike i koja je zbog unosa u slobodnu zonu ispunila uslove za primjenu mjera koje se primjenjuju prilikom izvoza takve robe (član 197. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 800,00 KM.

Član 29.
(Netačni podaci o porijeklu robe)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako:

a) sastavi ili omogući da se sastavi dokument s netačno navedenim podacima o porijeklu robe (čl. 27. i 33. ZCPBiH);

b) sastavi ili omogući da se sastavi dokument koji sadrži netačne podatke, na osnovu kojih se za proizvode na koje se dokument odnosi nezakonito dobije porijeklo (čl. 27. i 33. ZCPBiH);

c) pripremi ili naloži pripremu lažne evidencije o porijeklu robe, pripremi ili naloži pripremu dokumenta koji sadrži netačne podatke kako bi dovelo do nepropisnog odobrenja za postupak s ekonomskim dejstvom i utvrđivanja preferencijalnog porijekla robe koja je obuhvaćena tim dokumentom (čl. 27. i 33. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM.

POGLAVLJE III - PREKRŠAJI I KAZNE ZA KRŠENJE ODREDBI ODLUKE O PROVOĐENJU ZAKONA O CARINSKOJ POLITICI U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 30.
(Nepravilno postupanje u pojednostavljenim postupcima)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 50.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako:

a) se nakon dobivanja odobrenja za ovlaštenog privrednog subjekta (AEO) ili za korištenje pojednostavljenog postupka utvrdi da je s ciljem dobivanja odobrenja dao lažnu izjavu ili bilo koji drugi lažni dokument ili podatak (čl. od 28. do 32. Odluke);

b) imalac odobrenja za ovlaštenog privrednog subjekta (AEO) ne obavijesti carinski organ koji je izdao odobrenje o svim okolnostima koje nastanu nakon izdavanja odobrenja koje bi mogle uticati na daljnje važenje ili sadržaj odobrenja (član 41. Odluke);

c) imalac odobrenja ne obavijesti carinski organ koji je izdao odobrenje o svim okolnostima koje nastanu nakon izdavanja odobrenja koje bi mogle uticati na daljnje važenje ili sadržaj odobrenja (član 184. Odluke);

d) ne podnese pravilne ulazne ili izlazne sažete deklaracije ili ih ne podnese u propisanim rokovima (čl. 106, 107, 112, 448, 449, 452, te čl. od 492. do 494. Odluke);

e) ne obavijesti carinski organ o prispijeću robe za koju ima odobrenje za deklariranje na osnovu postupka kućnog carinjenja ili tu robu ne upiše u svoje evidencije ili je ne upiše blagovremeno odnosno pravilno (član 203. Odluke);

f) ne obavijesti nadzorni carinski organ o prispijeću robe za koju ima odobrenje za stavljanje u postupak carinskog skladištenja na osnovu postupka kućnog carinjenja ili tu robu ne upiše u svoje evidencije ili je ne upiše blagovremeno odnosno pravilno ili nadzornom carinskom organu ne stavi na raspolaganje sve dokumente u vezi s puštanjem robe u postupak carinskog skladištenja (član 210. Odluke);

g) ne podnese pojednostavljenu izvoznu deklaraciju i na taj način ne obavijesti izvozni carinski ured o puštanju robe iz odobrenog prostora u postupak izvoza ili carinskim organima ne stavi na raspolaganje sve dokumente potrebne za izvoz robe (član 222. Odluke);

h) prije otpreme robe odobreni izvoznik ne ispuni formalnosti iz člana 222. Odluke i na primjerku 3. jedinstvene carinske isprave (JCI) ne navede kada je roba bila upisana u evidenciju (član 225. Odluke);

i) događaje iz člana 279. Odluke ne upiše u prateći provozni dokument i njega zajedno s pošiljkom ne predoči carinskom organu nadležnom prema mjestu gdje se nalazi prijevozno sredstvo (član 279. stav (1) Odluke);

j) provoznom ili odredišnom carinskom organu ne predoči prateći provozni dokument i robu (čl. 277. i 280. Odluke);

k) po prijemu robe u svojim prostorima ovlašteni primalac ne ispuni obaveze iz člana 316. Odluke;

l) u postupcima kućnog carinjenja bez odobrenja carinskog organa izuzme robu ispod carinskog nadzora iz odobrenog prostora prije završetka tih postupaka (član 203. Odluke),

m) imalac odobrenja ne poštuje obaveze iz odobrenog pojednostavljenog postupka u okviru postupka provoza (član 288. Odluke).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.000,00 KM.

Član 31.
(Nepravilno korištenje privremeno uvezenog prijevoznog sredstva)

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se fizičko lice ako u carinskom području Bosne i Hercegovine u kojem ima prebivalište u privatne svrhe povremeno koristi privremeno uvezeno prijevozno sredstvo prema uputstvu imaoca registracije, a u trenutku upotrebe lice na čije ime je registrirano prijevozno sredstvo se ne nalazi u carinskom području Bosne i Hercegovine (član 413. Odluke).

Član 32.
(Ostali prekršaji po provedbenom propisu)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 50.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ili drugo lice ako:

a) carinskom organu predoči prijevozno sredstvo zbog stavljanja carinskih plombi iako prijevozno sredstvo za to nije pogodno opremljeno odnosno izrađeno (član 272. Odluke);

b) imalac odobrenja nadzornom carinskom organu ne podnese razdužni list u propisanom roku (član 374. Odluke);

c) ne upotrebljava privremeno uvezenu robu u skladu s namjenom za koju je bilo odobreno potpuno ili djelimično oslobađanje od plaćanja carine (čl. 410, 411, 414, te čl. od 417. do 431. Odluke);

d) ne obavijesti izvozni carinski ured da roba koja je puštena za izvoz nije napustila carinsko područje (član 462. Odluke).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM.

(4) Za radnje iz stava (1) ovog člana kaznit će se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 3.000,00 KM.

POGLAVLJE IV - ZAÅ TITNE MJERE


Član 33.
(Zabrana obavljanja registrirane djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa)

(1) Za prekršaj iz čl. 4. i 5. ovog zakona pravnom ili drugom licu može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja vanjskotrgovinskog prometa u trajanju do šest mjeseci.

(2) Zaštitna mjera zabrane obavljanja vanjskotrgovinskog prometa može se izreći i odgovornom licu u pravnom licu u trajanju od tri do šest mjeseci.

Član 34.
(Oduzimanje robe)

(1) Roba koja je predmet prekršaja iz čl. 4, 5, 6, 7, 8, 9, člana 11. stav (1) tačka a), člana 16. stav (1) tačka a) i člana 17. stav (1) tačka f), te roba koja je predmet prekršaja iz člana 25. ovog zakona, ako je počinilac prekršaja izvršio neku radnju predviđenu u čl. 4, 5, 6, 7, 8, 9, članu 11. stav (1) tačka a), članu 16. stav (1) tačka a) i članu 17. stav (1) tačka f), bit će oduzeta.

(2) Roba koja je predmet prekršaja iz čl. 4, 5, 6, 7, 8, 9, člana 11. stav (1) tačka a), člana 16. stav (1) tačka a) i člana 17. stav (1) tačka f), te roba koja je predmet prekršaja iz člana 25. ovog zakona, ako je počinilac prekršaja izvršio neku radnju predviđenu u čl. 4, 5, 6, 7, 8, 9, članu 11. stav (1) tačka a), članu 16. stav (1) tačka a) i članu 17. stav (1) tačka f), može biti oduzeta i kada nije vlasništvo počinioca prekršaja.

(3) Ako se roba ne pronađe, od počinioca prekršaja naplatit će se njena protuvrijednost koja, prema odredbama ZCPBiH, predstavlja carinsku vrijednost i provest će se postupak naplate uvoznih i izvoznih dažbina u smislu tog zakona.

(4) Ako iz bilo kojih razloga roba ne može biti oduzeta, smatrat će se da nije pronađena.

(5) Za vrijednost nepronađene robe počinioci prekršaja odgovaraju solidarno.

(6) Roba koja je predmet carinskog prekršaja za koju je propisana zaštitna mjera oduzimanja robe, kao i roba za koju nije proveden carinski postupak, može se staviti pod carinski nadzor do okončanja prekršajnog postupka.

(7) Ako se roba iz stava (6) ovog člana ne stavi pod carinski nadzor, počinilac prekršaja dužan je položiti garanciju u visini protuvrijednosti robe i dažbina koje se za tu robu zakonski potražuju ako je riječ o robi za koju je propisana zaštitna mjera oduzimanja robe, odnosno u visini iznosa dažbina koje se za tu robu zakonski potražuju ako je riječ o robi za koju nije proveden carinski postupak, a za koju nije propisano izricanje zaštitne mjere.

Član 35.
(Oduzimanje prijevoznog sredstva)

(1) Prijevozno odnosno prijenosno sredstvo izgrađeno, prilagođeno, izmijenjeno ili podešeno na bilo koji način u svrhu skrivanja robe koja je predmet prekršaja iz čl. 4, 5, 6, 7. i člana 8. stav (1) tačka a) ovog zakona, a za čiji je prijevoz odnosno prijenos iskorišteno, bit će oduzeto.

(2) Prijevozno odnosno prijenosno sredstvo koje je isključivo upotrijebljeno za prijevoz odnosno prijenos robe koja je predmet prekršaja iz čl. 4, 5, 6, 7. i člana 8. stav (1) tačka a) može biti oduzeto.

(3) Oduzimanje prijevoznog sredstva po osnovu st. (1) i (2) ovog člana ne utiče na prava trećeg lica da od počinioca prekršaja zahtijeva naknadu štete.

Član 36.
(Posebni slučajevi oduzimanja robe i prijevoznog sredstva)

(1) Roba ili prijevozno odnosno prijenosno sredstvo kojim je počinjen prekršaj, a za koje je odredbama ovog zakona propisana zaštitna mjera oduzimanja, može se oduzeti i kad se postupak protiv počinioca prekršaja obustavi zbog toga što je u vrijeme počinjenja prekršaja bio maloljetan.

(2) Roba ili prijevozno odnosno prijenosno sredstvo kojim je počinjen prekršaj, a za koji je odredbama ovog zakona propisana zaštitna mjera oduzimanja, može se oduzeti odnosno naplatiti njihova protuvrijednost i kad se protiv počinioca ne može voditi prekršajni postupak zbog toga što je nepoznat ili nedostupan nadležnim organima, ili zbog postojanja drugih zakonskih smetnji, osim u slučaju nastupanja apsolutne zastarjelosti.

POGLAVLJE V - NAPLATA UVOZNIH I IZVOZNIH DAŽBINA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI I OTKUP ROBE


Član 37.
(Naplata dažbina)

(1) Ako se rješenjem o prekršaju roba ne oduzima, odnosno ako je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka odbačen ili je prekršajni postupak obustavljen ili je okrivljeni oslobođen odgovornosti ili se prekršajni postupak ne može voditi zbog toga što je počinilac nepoznat ili nedostupan nadležnim organima ili zbog postojanja drugih zakonskih smetnji, carinski organ će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak naplate uvoznih i izvoznih dažbina.

(2) Ako se iznos dažbina ne može naplatiti od počinioca prekršaja, bit će naplaćen od držaoca robe.

Član 38.
(Otkup robe)

(1) Licu koje je počinilo prekršaj za koji je izrečena zaštitna mjera oduzimanja robe, kao i vlasniku robe ako je roba oduzeta od lica koje nije vlasnik, carinski organ može u opravdanim slučajevima dozvoliti otkup robe, pod uslovom da plati vrijednost robe koja je bila predmet prekršaja i uvozne ili izvozne dažbine kojima roba podliježe.

(2) Prilikom ocjene opravdanosti otkupa robe, u smislu stava (1) ovog člana, cijeni se:

a) karakter i specifičnost robe,

b) namjena robe,

c) rok trajanja robe.

(3) Carinska vrijednost robe i dažbine utvrđuju se u skladu s propisima koji važe na dan donošenja rješenja o otkupu.

POGLAVLJE VI - ZASTARJELOST


Član 39.
(Zastarjelost za pokretanje prekršajnog postupka)

Prekršajni postupak po carinskim prekršajima ne može se pokrenuti ako je proteklo više od tri godine od dana počinjenja prekršaja.

Član 40.
(Prekid zastarjelosti)

(1) Zastarjelost se prekida svakom radnjom nadležnog carinskog organa koja se preduzima radi gonjenja počinioca prekršaja.

(2) Svakim prekidom rok zastarjelosti počinje ponovo teći, ali bez obzira na prekide, zastarjelost u svakom slučaju nastupa kada protekne šest godina od dana kada je prekršaj počinjen.

POGLAVLJE VII - NADLEŽNOST ZA POKRETANJE I VOĐENJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA


Član 41.
(Nadležnost za pokretanje prekršajnog postupka)

Ovlašteni organ nadležan za pokretanje prekršajnog postupka protiv počinilaca carinskih prekršaja propisanih ovim zakonom je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Član 42.
(Nadležnost za vođenje prekršajnog postupka)

(1) Stvarno nadležni organi za odlučivanje o prekršajima su sudovi u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, dok se mjesna nadležnost suda određuje prema mjestu gdje je prekršaj počinjen, a što je propisano zakonima o sudovima i zakonima o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

(2) Zakonima o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj propisano je koji su općinski sudovi u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno koji su osnovni sudovi u Republici Srpskoj nadležni da u prvom stepenu vode prekršajne postupke za prekršaje iz oblasti carina, dok je Osnovni sud Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nadležan da u prvom stepenu vodi prekršajne postupke za prekršaje počinjene na teritoriji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

(3) Drugostepeni sud koji odlučuje po žalbama izjavljenim na prvostepena prekršajna rješenja je nadležni kantonalni sud u Federaciji Bosne i Hercegovine, okružni sud u Republici Srpskoj, te Apelacioni sud Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 43.
(Primjena procesnog zakona)

Pri vođenju prekršajnog postupka sudovi primjenjuju procesnopravne odredbe zakona o prekršajima koji je u primjeni u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, te materijalnopravne odredbe ovog zakona.

POGLAVLJE VIII - PRIJELAZNE I ZAVRÅ NE ODREDBE


Član 44.
(Postupak koji nije okončan)

Prekršajni postupci koji su započeti prije početka primjene ovog zakona bit će okončani u skladu s odgovarajućim zakonom o prekršajima koji je u primjeni u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine te odredbama Zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine koji se primjenjivao u vrijeme počinjenja prekršaja, osim ako je za počinioca prekršaja povoljnije da se primijene odredbe ovog zakona.

Član 45.
(Prestanak važenja ranijeg zakona)

Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05).

Član 46.
(Stupanje na snagu i početak primjene)

(1) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od dana početka primjene Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 58/15).

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, odredba člana 30. stav (1) tačka d) ovog zakona primjenjuje se od dana navedenog u članu 279. stav (2) tačka a) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.

Broj 01,02-02-1-1223/21
27. aprila 2022. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Nebojša Radmanović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

 

 

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija