Zakoni

 

 

Zakon o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske


«Službeni glasnik Republike Srpske broj: 11/19 od 20.02.2019

 

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih lica u javnim visokoškolskim ustanovama i javnim ustanovama studentskog standarda u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: zaposleni).

Član 2.

(1) Plata zaposlenih sastoji se od osnovne plate, uvećanja plate i naknada propisanih ovim zakonom.
(2) Plata iz stava 1. ovog člana predstavlja platu prije oporezivanja porezom na dohodak.
(3) Bruto plata je plata uvećana za doprinose.
(4) U svim elementima koji čine platu iz stava 1. ovog člana sadržan je porez.

Član 3.

(1) Pod uvećanjem plate u smislu člana 2. ovog zakona smatra se uvećanje po osnovu:
1) godina staža osiguranja,
2) rada noću,
3) rada tokom republičkih praznika i drugih dana kada se po zakonu ne radi,
4) otežanih uslova rada.
(2) Zaposleni imaju pravo na naknadu plate u punom iznosu, izuzev uvećanja iz stava 1. t. 2), 3) i 4) ovog člana, tokom: korišćenja godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, republičkih praznika, privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti.

Član 4.

(1) Pravo na platu ostvaruje se danom stupanja na rad.
(2) Pravo na platu prestaje danom prestanka radnog odnosa.

Član 5.

(1) Zaposleni imaju pravo na platu iz člana 2. ovog zakona.
(2) Način obračuna i isplata plata jedinstveni su za zaposlene, a zavise od radnog mjesta, platne grupe i platne podgrupe.
(3) Plate se isplaćuju u tekućem mjesecu za prethodni mjesec u skladu sa terminskim mjesečnim planom potrošnje budžeta Republike Srpske (u daljem tekstu: budžet).
(4) Sredstva za bruto plate obezbjeđuju se u budžetu.

Član 6.

(1) Osnovna plata obračunava se i iskazuje mjesečno za puno radno vrijeme, prema radnom mjestu i odgovarajućoj platnoj grupi i platnoj podgrupi.
(2) Osnovna plata iz stava 1. ovog člana je proizvod cijene rada kao izraza vrijednosti za najjednostavniji rad i koeficijenta utvrđenog prema platnoj grupi i platnoj podgrupi.
(3) Uvećanje osnovne plate za svaku navršenu godinu staža osiguranja iznosi:
1) do navršenih 25 godina 0,3%,
2) nakon navršenih 25 godina, svaka naredna godina 0,5%.
(4) Naknade za topli obrok i regres uračunate su u iznos osnovne plate iz stava 2. ovog člana i ne mogu se posebno iskazivati.
(5) Osnovna plata obračunata u skladu sa ovim članom za puno radno vrijeme za redovan rad ne može biti niža od utvrđene najniže plate u Republici Srpskoj.

Član 7.

(1) Cijena rada je izraz vrijednosti za najjednostavniji rad i osnov za obračun osnovne plate.
(2) Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) u toku izrade budžeta svake godine sa predstavnicima reprezentativnog granskog sindikata vodi pregovore o cijeni rada za narednu godinu.
(3) Akt o cijeni rada potpisuju predsjednik Vlade i predsjednik reprezentativnog granskog sindikata.
(4) Akt iz stava 3. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Član 8.

(1) Ako se u jednom od kvartala ne ostvaruje budžet u punom obimu, plate zaposlenih umanjuju se do visine procenta manje ostvarenih prihoda budžeta.
(2) Odluku o procentu umanjenja plate donosi Vlada, na prijedlog Ministarstva finansija.

Član 9.

Zaposleni u javnim visokoškolskim ustanovama razvrstavaju se u platne grupe i platne podgrupe sa sljedećim platnim koeficijentima za obračun osnovne plate:
1) prva platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– rektor univerziteta ………………………...…………...…................................ 33,42;
2. druga platna podgrupa:
– dekan, direktor visoke škole, prorektor …………………………..…................. 27;
3. treća platna podgrupa:
– redovni profesor, finansijski direktor, generalni sekretar ...................... 26,23;
4. četvrta platna podgrupa:
– prodekan ……………………………………….................................................... 23,80;
2) druga platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– vanredni profesor …………………......….......................................................... 21,43;
3. druga platna podgrupa:
– docent, profesor visoke škole, rukovodilac jedinice za internu reviziju ..................................................................................................................................... 19,05;
3) treća platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– nastavnik stranog jezika i vještina, predavač visoke škole, šef računovodstva univerziteta, šef službe univerziteta, lektor ................................................. 16,62;
2. druga platna podgrupa:
– viši asistent ........................................................................................................ 15,44;
3. treća platna podgrupa:
– sekretar organizacione jedinice ................................................................................ 15;
4. četvrta platna podgrupa:
– asistent, predavač stranog jezika na institutu ................................................ 14,25;
4) četvrta platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– viši stručni saradnik, interni revizor, upravnik univerzitetske sportske dvorane, rukovodilac centra u organizacionoj jedinici, šef studentske službe, šef biblioteke, koordinator u rektoratu ............................................................................. 13;
2. druga platna podgrupa:
– bibliotekar, stručni saradnik, stručni/umjetnički saradnik u nastavi, informatičar, referent za opšte poslove, referent za studentska pitanja, mrežni administrator, viši laborant, projekt-menadžer, sistem-inženjer (visoka stručna sprema) ...................................................................................................................... 11,23;
3. treća platna podgrupa:
– složeniji ekonomsko-finansijski poslovi, administrativno-tehnički poslovi, referent za opšte poslove, referent za studentska pitanja, referent za knjigovodstvene poslove, bibliotekar, tehnički sekretar u kabinetu rektora, viši knjižničar, tehnički sekretar u organizacionoj jedinici (viša stručna sprema) ..............................................................................………................................ 8,7;
5) peta platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– tehnički sekretar u organizacionoj jedinici, laborant-tehničar, tehnički saradnik za pripremu nastave, operater u laboratoriji (visokokvalifikovani radnik ili srednja stručna sprema) .......................................................................... 7,6;
2. druga platna podgrupa:
– finansijsko-računovodstveni poslovi, knjigovođa, operater na računaru, referent za opšte poslove, referent za studentska pitanja, knjižničar, tehnički sekretar u organizacionoj jedinici, viši knjižničar, referent za operativni rad dvorane, referent za knjigovodstvene poslove, administrativni radnik (visokokvalifikovani radnik ili srednja stručna sprema) .....................……….... 7;
3. treća platna podgrupa:
– vozač, kućni majstor, ložač, radnik na centrali, garderober-ekonom, domaćica-recepcioner (visokokvalifikovani radnik ili srednja stručna sprema) ……….......................................................................................................................… 6,45;
6) šesta platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– ložač, vozač, kućni majstor, radnik na centrali, baštovan (srednja stručna sprema ili kvalifikovani radnik) ..............................................................…….… 5,5;
2. druga platna podgrupa:
– čistačica, čuvar, portir, kurir, baštovan (završena osnovna škola ili nekvalifikovani radnik) .........................................…………………………… 4,5.

Član 10.

Zaposleni u javnim ustanovama studentskog standarda razvrstavaju se u platne grupe i platne podgrupe sa sljedećim platnim koeficijentima za obračun osnovne plate:
1) prva platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– direktor studentskog centra ............................................................................... 15,44;
2. druga platna podgrupa:
– direktor studentskog doma .................................................................................. 14,25;
2) druga platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– pomoćnik direktora – upravnik doma (visoka stručna sprema)...................... 12,41;
2. druga platna podgrupa:
– sekretar, računovođa, bibliotekar, koordinator za smještaj, ishranu, nabavku i sport i informatičar u studentskom domu (visoka stručna sprema)................ 11,23;
3) treća platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– bibliotekar, sekretar, računovođa, koordinator za smještaj, ishranu, nabavku i sport u studentskom domu (viša stručna sprema)........................................……… 8,7;
2. druga platna podgrupa:
– bibliotekar, sekretar, računovođa (srednja stručna sprema) …......................… 7,6;
3. treća platna podgrupa:
– knjigovođa, blagajnik, operater, administrativni radnik, šef kuhinje, referent za smještaj, ishranu i nabavku, medicinska sestra u studentskom domu (srednja stručna sprema)...........................................................................................................…. 7;
4) četvrta platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– ekonom, domar, kuvar, ložač centralnog grijanja (visokokvalifikovani radnik ili srednja stručna sprema) .........................................................…………………. 6,45;
2. druga platna podgrupa:
– domar, ložač centralnog grijanja, kuvar, servirka (kvalifikovani radnik ili srednja stručna sprema) ......................................................…………………………. 5,5;
3. treća platna podgrupa:
– portir, vešerka, servirka, pomoćni kuvar i pomoćno osoblje (polukvalifikovani radnik) ...............................................………………………….. 5;
4. četvrta platna podgrupa:
– noćni čuvar, čistačica i kurir (završena osnovna škola ili nekvalifikovani radnik) ………………………...........................................…………………………… 4,5.

Član 11.

Za radna mjesta koja nisu navedena u ovom zakonu, a propisana su aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, primjenjivaće se koeficijenti za obračun osnovne plate prema zvanjima i zanimanjima utvrđenim u čl. 9. i 10. ovog zakona, u zavisnosti od oblasti u kojoj je sistematizovano radno mjesto.

Član 12.

Zaposleni imaju pravo na naknadu plate u punom iznosu za vrijeme korišćenja godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, republičkih praznika, privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, kao i za vrijeme prekida rada zbog propusta poslodavca da preduzme odgovarajuće mjere zaštite na radu, utvrđenog zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnim kolektivnim ugovorima.

Član 13.

(1) Puno radno vrijeme zaposlenih iznosi 40 časova sedmično.
(2) Ukoliko zaposleni radi sa nepunim radnim vremenom, u skladu sa posebnim zakonom ili drugim propisima, osnovna mjesečna plata određuje se srazmjerno vremenu provedenom na radu.

Član 14.

Osnovna plata pripravnika sa visokom, višom ili srednjom stručnom spremom utvrđuje se u iznosu od 80% osnovne plate platne grupe i platne podgrupe kojoj pripada, te odgovarajuće stručne spreme.

Član 15.

(1) Zaposleni koji po nalogu rukovodioca rade duže od punog radnog vremena, za svaki sat prekovremenog radnog vremena imaju pravo na jedan sat kompenzujućeg radnog vremena.
(2) Vrijeme iz stava 1. ovog člana preračunava se tromjesečno u slobodne dane i sate, koje zaposleni treba da iskoriste najkasnije u roku od šest mjeseci.

Član 16.

(1) Osnovna plata zaposlenih uvećava se za rad noću, za rad tokom republičkih praznika i drugim danima kada se po zakonu ne radi, a visina uvećanja po ovim osnovama određuje se posebnim kolektivnim ugovorom.
(2) Posebni kolektivni ugovor zaključuje sindikat iz člana 7. stav 2. ovog zakona sa nadležnim ministrom po ovlašćenju Vlade.

Član 17.

(1) Zaposleni imaju pravo na:
1) otpremninu pri odlasku u penziju i prestanku radnog odnosa u slučaju ako se iz ekonomskih, organizacionih i tehnoloških razloga ukaže potreba za prestankom rada zaposlenog,
2) naknadu troškova prevoza prilikom dolaska na posao i povratka sa posla,
3) jubilarnu nagradu,
4) jednokratnu novčanu naknadu za posebne rezultate rada,
5) novčanu naknadu prilikom rođenja djeteta,
6) novčanu pomoć u slučaju invalidnosti i dugotrajne bolesti,
7) novčanu pomoć porodici u slučaju smrti radnika,
8) novčanu pomoć u slučaju smrti člana uže porodice,
9) naknadu po osnovu obavljanja funkcije predsjednika ili povjerenika reprezentativne sindikalne organizacije.
(2) Visina naknade iz stava 1. ovog člana određuje se posebnim kolektivnim ugovorom.

Član 18.

(1) Zaposleni, osim naknada određenih ovim zakonom, nemaju pravo na druge naknade za rad koje se isplaćuju iz budžeta.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, zaposlenima se odlukom Vlade može isplatiti naknada za rad za poslove koji nisu u opisu radnog mjesta zaposlenog.

Član 19.

Usklađivanje podzakonskih akata, posebnog kolektivnog ugovora kojim je uređen obračun i isplata plata i drugih naknada zaposlenih i ugovora o radu zaposlenih sa ovim zakonom izvršiće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 20.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/18).

Član 21.

Ovaj zakon se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. marta 2019. godine.

 

Broj:02/1-021-94/19 PREDSJEDNIK
Datum: 31. januar 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović