Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o doprinosima Republike Srpske

 

Zakon o fiskalizaciji Republike Srpske

("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 15/22 od 03.03.2022)

 

Predmet Zakona
Član 1.

Ovim zakonom uređuje se predmet fiskalizacije u Republici Srpskoj, obveznici fiskalizacije, postupak fiskalizacije, sadržaj fiskalnog računa, kao i druga pitanja od značaja za fiskalizaciju.

Definicije
Član 2.

(1) Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:
1) momenat prometa, u smislu ovog zakona, smatra se momenat kada je roba predata, odnosno usluga izvršena pojedinačnom kupcu ili kada je izvršeno plaćanje u zavisnosti koji je momenat ranije nastupio,
2) elektronski fiskalni uređaj je hardversko, softversko ili kombinovano rješenje koje koristi obveznik fiskalizacije radi izdavanja fiskalnog računa i prenosa podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, a koji se sastoji od jednog procesora fiskalnih računa i jednog ili više elektronskih sistema za izdavanje računa, odobrenih od Poreske uprave, kao i bezbjednosnog elementa izdatog od Poreske uprave,
3) sistem za upravljanje fiskalizacijom je sistem putem kojeg Poreska uprava preuzima sve podatke iz procesora fiskalnih računa, a ovlašćenim korisnicima dozvoljava pregled određenih podataka, upravlja procesorom fiskalnih računa svakog obveznika fiskalizacije od njegovog iniciranja do gašenja i kreira analize i izvještaje,
4) procesor fiskalnih računa je hardverski ili softverski element, čiju je upotrebu odobrila Poreska uprava, koji razmjenjuje podatke sa elektronskim sistemom za izdavanje računa i bezbjednosnim elementom, analizira podatke o prometima, formatira podatke kao fiskalni račun, stvara elektronski potpis, prosljeđuje fiskalni račun elektronskom sistemu za izdavanje računa, čuva podatke o prometima i prenosi fiskalne podatke u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave,
5) elektronski sistem za izdavanje računa je hardverski ili softverski element, čiju je upotrebu odobrila Poreska uprava, u koji obveznik fiskalizacije unosi podatke o prometu i iz kojeg se izdaje fiskalni račun,
6) bezbjednosni element je hardverski ili softverski element koji sadrži elektronski certifikat obveznika fiskalizacije koji koristi procesor fiskalnih računa za potpisivanje računa i Poreska uprava da bi se spriječilo neovlašćeno korišćenje fiskalnih podataka koji se prenose u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, kao i za očuvanje integriteta podataka,
7) elektronski potpis je šifrovani digitalni kod koji identifikuje obveznika fiskalizacije i potvrđuje integritet procesora fiskalnih računa prilikom prenosa podataka u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave,
8) poslovni prostor u smislu ovog zakona je svaki zatvoreni ili otvoreni prostor u kojem obveznik obavlja djelatnost, svaki samonaplatni uređaj – automat, ali i svako pokretno mjesto (vozilo, plovni objekat i slično) koje služi za obavljanje djelatnosti (uključujući i dio ili više dijelova jednog poslovnog prostora), kao i prostor koji obveznik fiskalizacije koristi samo povremeno ili privremeno radi obavljanja djelatnosti,
9) plaćanje je gotovinsko i bezgotovinsko izmirivanje obaveza za izvršeni promet robe ili usluga, odnosno avansno izmirivanje obaveza za budući promet roba ili usluga,
10) mjesto prometa je jedna ili više lokacija unutar poslovnog prostora na kojem poreski obveznik vrši naplatu robe ili usluge koju pruža.
(2) Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba pola.

 

Predmet fiskalizacije
Član 3.

(1) Fiskalizacija je skup mjera i postupaka koje sprovode obveznici fiskalizacije i Poreska uprava Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava) da bi se omogućila efikasna kontrola ostvarenog prometa robe, odnosno usluga posredstvom elektronskih fiskalnih uređaja.
(2) Predmet fiskalizacije je promet robe i usluga čije se plaćanje vrši gotovinski ili bezgotovinski, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata.
(3) Gotovinskim plaćanjem iz stava 2. ovog člana smatra se plaćanje za izvršeni promet robe ili usluga u trenutku izdavanja fiskalnog računa novčanim sredstvima, platnom karticom, čekom, vaučerom, bonom i sličnim sredstvima plaćanja.
(4) Bezgotovinskim plaćanjem iz stava 2. ovog člana smatra se plaćanje kada poreski obveznik za izvršeni promet robe ili usluga vrši prenos sredstava na račun u finansijskoj instituciji drugog poreskog obveznika, kao i sva druga plaćanja koja se ne smatraju gotovinskim plaćanjem.

 

Obveznik fiskalizacije
Član 4.

(1) Obveznik fiskalizacije je lice koje je registrovano za obavljanje prometa robe i usluga.
(2) Obveznik fiskalizacije ima obavezu da u momentu prometa evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet i to nezavisno od načina plaćanja (gotovinom, čekom, karticom, bezgotovinski i slično), uključujući i primljene avanse za budući promet, preko elektronskog fiskalnog uređaja.
(3) Obveznik fiskalizacije dužan je da u momentu prometa kupcu ili primaocu računa izda fiskalni račun.
(4) Izuzetno od stava 2. ovog člana, Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) donosi uredbu kojom, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja i specifičnosti određene djelatnosti, određuje djelatnosti za čije obavljanje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja u smislu stava 2. ovog člana.
(5) Obveznik fiskalizacije koji obavlja djelatnosti oslobođene obaveze evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja, a istovremeno obavlja i djelatnosti koje nisu oslobođene od obaveze evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja, dužan je da svaki pojedinačni promet prilikom obavljanja djelatnosti koje nisu oslobođene evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja.

 

Sadržaj fiskalnog računa
Član 5.

(1) Fiskalni račun je fiskalni dokument kojim se potvrđuje da je pojedinačno ostvareni promet, uključujući i primljeni avans za budući promet, evidentiran u elektronskom fiskalnom uređaju.
(2) Fiskalni račun obavezno sadrži sljedeće podatke:
1) vrstu računa,
2) tip transakcije,
3) naziv obveznika fiskalizacije, jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i mjesta prometa,
4) jedinstveni identifikacioni broj (JIB) obveznika fiskalizacije,
5) JIB pravnog lica ili lica koje samostalno obavlja djelatnost ako je korisnik isporučene robe i pruženih usluga, odnosno robe i usluga koje će biti isporučene ili pružene u slučaju primljenih avansa,
6) naziv, količinu, jedinicu mjere, cijenu po jedinici mjere, oznaku poreske stope i vrijednost evidentiranog prometa robe, odnosno usluga,
7) iznos popusta, ukoliko postoji,
8) specifikaciju poreskih stopa,
9) iznos poreza po poreskim stopama,
10) ukupan iznos poreza,
11) vrijednost prometa po poreskim stopama,
12) ukupnu vrijednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu (uz napomenu ako je plaćanje izvršeno putem avansa), način plaćanja (gotovinom, čekom, karticom, bezgotovinski i sl.), uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu robe, odnosno usluga,
13) dan, mjesec, godinu, sat, minut i sekund sačinjavanja fiskalnog računa,
14) jedinstveni redni broj fiskalnog računa,
15) jedinstveni redni broj fiskalnog računa po vrsti računa i tipu transakcije,
16) identifikacioni broj operatera elektronskog sistema za izdavanje računa,
17) QR kod (skraćenica od engl. Quick Response kod, odnosno kod za brzi odgovor) za verifikaciju, koji sadrži sve elemente elektronskog potpisa kada se štampa fiskalni račun ili hiperlink za verifikaciju kada se fiskalni račun izdaje u elektronskoj formi,
18) poziv na broj drugog fiskalnog računa, odnosno drugog relevantnog dokumenta, ukoliko postoji potreba,
19) GTIN broj – globalni broj trgovinske jedinice (skraćenica od engl. Global Trade Item Number) ili drugi broj kojeg poreski obveznik koristi za jedinstvenu identifikaciju trgovinskih jedinica (dobara ili usluga) ukoliko ne postoji GTIN broj.
(3) Na fiskalnom računu koji se dostavlja kupcu nije obavezno da se nalaze podaci iz stava 2. tačka 19) ovog člana.
(4) Fiskalni račun može sadržati reklamne poruke u skladu sa zakonom, kao i druge podatke i informacije namijenjene kupcu.
(5) Ministar finansija (u daljem tekstu: ministar) donosi pravilnik kojim se propisuju vrste fiskalnih računa, tipovi transakcije, načini plaćanja i dostavljanja, kao i pojedinosti ostalih elemenata fiskalnog računa.

 

 

 

Obaveza izdavanja i dostavljanja fiskalnog računa
Član 6.

(1) Obveznik fiskalizacije dužan je da u momentu prometa, uključujući i primljeni avans za budući promet, izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja.
(2) Obveznik fiskalizacije dostavlja kupcu fiskalni račun u štampanom, a izuzetno u digitalnom ili elektronskom obliku.
(3) Pravilnikom iz člana 5. stav 5. ovog zakona propisuju se uslovi koje je obveznik dužan ispuniti za dostavljanje fiskalnog računa u digitalnom ili elektronskom obliku.

 

Dobavljač elektronskog sistema za izdavanje računa
Član 7.

(1) Dobavljač elektronskog sistema za izdavanje računa je privredno društvo ili preduzetnik, koji obvezniku fiskalizacije isporučuje hardversko ili softversko rješenje potrebno za rad elektronskog fiskalnog uređaja odobrenog od Poreske uprave.
(2) Dobavljač iz stava 1. ovog člana može biti lice koje ima sjedište ili registrovanu poslovnu jedinicu u Republici Srpskoj i obavlja djelatnost iz oblasti računarsko programiranje, savjetovanje i pripadajuće djelatnosti.
(3) Elektronski sistem za izdavanje računa koji se može upotrebljavati u Republici Srpskoj, u skladu sa ovim zakonom, u promet može staviti samo dobavljač koji je prethodno odobren od Poreske uprave.
(4) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje način odobravanja i stavljanja u promet elektronskog sistema za izdavanje računa, kao i sadržaj registra dobavljača.

Operater fiskalnog sistema
Član 8.

            (1) Operater fiskalnog sistema je jedno ili više privrednih društava odobrenih od Poreske uprave, koji je dužan da poreskom obvezniku omogući usklađivanje poslovanja sa ovim zakonom kroz procese implementacije, održavanja i podrške elektronskih fiskalnih uređaja.
(2) Elektronski fiskalni uređaj koji se može upotrebljavati u Republici Srpskoj, u skladu sa ovim zakonom, obavezno prethodno odobrava Poreska uprava.
(3) Elektronski fiskalni uređaji koji se daju na korišćenje poreskim obveznicima čine jedinstvenu mrežu elektronskih fiskalnih uređaja, kojom operater fiskalnog sistema raspolaže u svrhu nadogradnje, upravljanja i održavanja.
(4) Poreska uprava odobrava operatera fiskalnog sistema iz stava 1. ovog člana na osnovu sprovedenog postupka javnog poziva.
(5) Da bi dobio odobrenje iz stava 4. ovog člana, operater fiskalnog sistema dužan je ispunjavati sljedeće opšte uslove:
1) da ima sjedište u Republici Srpskoj i da ima registrovane djelatnosti: računarsko programiranje, djelatnost savjetovanja o računarima, tj. o računarskim sistemima, upravljanje računarskom opremom i sistemom, djelatnost bežične komunikacije, popravka komunikacione opreme, popravka elektronske i optičke opreme, popravka računara i periferne opreme i popravka električne opreme,
2) da obezbijedi garancije za kvalitetno vršenje poslova, 
3) da posjeduje kadrovsku i tehničku opremljenost za postavljanje i servisiranje elektronskog fiskalnog uređaja,
4) da ima pozitivan poslovni rezultat u posljednje tri finansijske godine ili do momenta registracije, odnosno početka poslovanja ako je podnosilac prijave registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od tri godine, 
5) da ima mjesta poslovanja na svim područjima na kojima Poreska uprava ima  svoje područne centre, 
6) da nema neizmirenih poreskih obaveza,
7) da dostavi Program saradnje, koji obavezno sadrži prava, način i rokove izvršavanja obaveza operatera fiskalnog sistema,
8) da u svom poslovanju primjenjuje međunarodne standarde kojim garantuje kvalitetno izvršavanje posla.
(6) Poreski obveznik ima pravo izbora saradnje sa bilo kojim operaterom fiskalnog sistema koji je dobio odobrenje iz stava 4. ovog člana.
(7) Troškove održavanja i podrške elektronskih fiskalnih uređaja snosi obveznik, a utvrđuju se troškovnikom, koji donosi operater fiskalnog sistema, uz prethodnu saglasnost Ministarstva.
(8) Subjekti iz stava 6. ovog člana ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa održavanjem i podrškom elektronskih fiskalnih uređaja.
(9) Ministar donosi pravilnik kojim se detaljnije propisuju uslovi koje su operateri fiskalnog sistema dužni da ispunjavaju, način i postupak odobravanja operatera fiskalnog sistema, kao i oblik i sadržaj registra operatera fiskalnog sistema.

Vrste elektronskog fiskalnog uređaja
Član 9.

(1) Elektronski fiskalni uređaj može da koristi:
1) lokalni procesor fiskalnih računa, koji omogućava izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju privremenog ili trajnog prekida internet veze, ili
2) virtuelni procesor fiskalnih računa, koji se nalazi u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa isključivo kroz stalnu internet vezu u realnom vremenu.
(2) Obveznik fiskalizacije dužan je da na svakom mjestu prometa koristi elektronski fiskalni uređaj koji posjeduje lokalni procesor fiskalnih računa.
(3) U slučaju gdje nije moguće korišćenje uređaja iz stava 2. ovog člana, obveznik fiskalizacije koristi elektronski fiskalni uređaj koji koristi virtuelni procesor fiskalnih računa.
(4) Poreska uprava odobrava obvezniku fiskalizacije korišćenje uređaja iz stava 3. ovog člana u slučaju ispunjenosti navedenog uslova.
(5) Operater fiskalnog sistema dužan je da obvezniku fiskalizacije dostavi isključivo elektronske fiskalne uređaje koji se sastoje od elemenata (procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa) čiju je upotrebu odobrila Poreska uprava.

Elementi elektronskog fiskalnog uređaja
Član 10.

(1) Elektronski fiskalni uređaj sastoji se od procesora fiskalnih računa, bezbjednosnog elementa i elektronskog sistema za izdavanje računa.
(2) Poreska uprava odobrava upotrebu procesora fiskalnih računa i elektronskog sistema za izdavanje računa.
(3) Postupak odobravanja sprovodi se putem internet stranice Poreske uprave, u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom, a u skladu sa Tehničkim vodičem, koji donosi i objavljuje Poreska uprava.
(4) Obveznik fiskalizacije dužan je da prije početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja provjeri da li je upotreba njegovih elemenata (procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa) odobrena od Poreske uprave.
(5) Poreska uprava vodi javno dostupan registar dobavljača, operatera fiskalnih sistema i elemenata elektronskog fiskalnog uređaja.
(6) Ministar donosi pravilnik kojim propisuje uslove, način i postupak odobravanja i upotrebe elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, kao i izdavanja odobrenja, te oblik i sadržaj registra dobavljača i elemenata elektronskih fiskalnih uređaja.

Procesor fiskalnih računa
Član 11.

(1) Obveznik fiskalizacije dužan je da u momentu prometa svaki račun obradi posredstvom procesora fiskalnih računa i bezbjednosnog elementa (u daljem tekstu: fiskalizacija računa), kao i da Poreskoj upravi dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima putem stalne internet veze u realnom vremenu u trenutku prometa.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, ukoliko postoji prekid internet veze ili ona nije dostupna na mjestu prometa, obveznik fiskalizacije dostavlja Poreskoj upravi podatke o izdatim fiskalnim računima odmah po uspostavljanju internet veze ili posredstvom operatera fiskalnog sistema, a najkasnije u roku od pet dana od dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa.
(3) Poreska uprava evidentira primljeni fiskalni račun koji je potpisan odgovarajućim elektronskim potpisom u propisanom obliku i strukturi poruke u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom.
(4) Ukoliko podaci nisu dostavljeni Poreskoj upravi u realnom vremenu, u momentu prometa, obveznik fiskalizacije je dužan da podatke čuva u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja do momenta prenosa ovih podataka Poreskoj upravi u skladu sa stavom 2. ovog člana, nakon čega nema obavezu daljeg čuvanja podataka o izdatim fiskalnim računima u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja.
(5) Ministar donosi pravilnik kojim se uređuje vrsta, obim, oblik, način dostavljanja i čuvanja podataka o izdatim fiskalnim računima.

Bezbjednosni element
Član 12.

(1) Bezbjednosni element je dio elektronskog fiskalnog uređaja putem kojeg se obezbjeđuje funkcionalnost koja omogućava automatsku obustavu njegovog rada, unaprijed ili tokom eksploatacije, kao i da fiskalni računi budu provjerljivi u skladu sa ovim zakonom.
(2) Obveznik fiskalizacije dužan je da koristi bezbjednosni element za elektronsko potpisivanje fiskalnih računa za potrebe sprovođenja postupka fiskalizacije i potvrde identiteta prilikom razmjene podataka i informacija sa Poreskom upravom.
(3) Bezbjednosni element iz stava 1. ovog člana izdaje Poreska uprava u skladu sa ovim zakonom.
(4) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuju uslovi za izdavanje, postupak izdavanja i način korišćenja bezbjednosnog elementa.

 

 

Elektronski sistem za izdavanja računa
Član 13.

(1) Elektronski sistem za izdavanje računa je hardverski ili softverski element, u koji obveznik fiskalizacije unosi podatke o prometu, a na osnovu kojeg se izdaje fiskalni račun.
(2) Samo onaj elektronski sistem za izdavanje računa koji je, u skladu sa ovim zakonom, prethodno odobren od Poreske uprave može se upotrebljavati u Republici Srpskoj.
(3) Elektronski sistem za izdavanje računa odobrava Poreska uprava u skladu sa članom 10. ovog zakona.

Obavještenja Poreskoj upravi
Član 14.

(1) Obveznik fiskalizacije dužan je da prije početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi, elektronskim putem, dostavi podatke o svakom poslovnom prostoru i mjestu prometa u kojem će koristiti elektronski fiskalni uređaj.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, obveznici fiskalizacije koji djelatnost obavljaju bez poslovnog prostora, odnosno na otvorenom prostoru, nisu dužni dostaviti podatke o adresi na kojoj će koristiti elektronski fiskalni uređaj.
(3) U slučaju promjene podataka iz stava 1. ovog člana, po pojedinačnom poslovnom prostoru ili mjestu prometa, a naročito ako se elektronski fiskalni uređaj privremeno ne koristi ili djelatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru ili dođe do promjene djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi najkasnije 24 sata prije nastanka promjene.
(4) Dostavljanje podataka iz stava 3. ovog člana odnosi se na elektronski fiskalni uređaj i ne utiče na dužnost obveznika fiskalizacije da registruje promjene poslovnih podataka koje se, prema odredbama posebnih propisa, upisuju u registar kod nadležnog registracionog organa.
(5) Nakon prijema podataka iz stava 1. ovog člana, Poreska uprava je dužna da generiše jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i jedinstvenog mjesta prometa koja će se koristiti u elektronskom fiskalnom uređaju.
(6) Odredbe st. 1, 3. i 5. ovog člana primjenjuju se i na postupak dostavljanja podataka o samonaplatnom uređaju – automatu.
(7) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje način dostavljanja podataka Poreskoj upravi i generisanje oznake poslovnog prostora i mjesta prometa.

Provjera fiskalnih računa
Član 15.

(1) Kupci i primaoci fiskalnih računa mogu provjeriti da li je njihov fiskalni račun izdat u skladu sa odredbama ovog zakona odmah po izdavanju fiskalnog računa.
(2) Ministar finansija donosi pravilnik o načinu provjere fiskalnih računa.

Nadzor nad primjenom Zakona
Član 16.

(1) Upravni nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Ministarstvo finansija.
(2) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Poreska uprava.
(3) Inspekcijski nadzor nad obavezom izdavanjem fiskalnih računa vrši i Republička uprava za inspekcijske poslove, posredstvom republičkog tržišnog inspektora i tržišnog inspektora u jedinicama lokalne samouprave, u dijelu izdavanja fiskalnih računa.

Mjera zabrane obavljanja djelatnosti
Član 17.

(1) U slučaju da prilikom nadzora inspektor utvrdi da obveznik fiskalizacije u momentu prometa ne evidentira ostvareni promet, uključujući i primljene avanse za budući promet preko elektronskog fiskalnog uređaja, izriče obvezniku fiskalizacije zabranu obavljanja djelatnosti od 30 dana.
(2) U slučaju da obveznik fiskalizacije u roku od godinu dana od dana izvršenja prekršaja iz stava 1. ovog člana ponovo izvrši isti prekršaj, inspektor mu izriče zabranu obavljanja djelatnosti od 60 dana.

Izvršenje mjere zabrane obavljanja djelatnosti
Član 18.

(1) Ovlašćeni inspektor mjeru zabrane obavljanja djelatnosti iz člana 17. ovog zakona izriče usmenim rješenjem, a pismeni otpravak tog rješenja izrađuje u roku od tri dana od dana donošenja rješenja, odnosno njegovog usmenog izricanja.
(2) Usmeno rješenje iz stava 1. ovog člana izvršava se pečaćenjem poslovnog prostora u kojem poreski obveznik obavlja djelatnost, službenim pečatom nadležne inspekcije i vidno obilježava oznakom te inspekcije, pri čemu je poreski obveznik dužan da osigura iznošenje kvarljivih namirnica iz prostora, te preduzme sve bezbjednosne i druge mjere da ne bi došlo do nastanka štete.
(3) Mjera zabrane obavljanja djelatnosti iz člana 17. ovog zakona pečaćenjem poslovnog prostora neće se izvršiti ukoliko poreski obveznik u roku od 48 sati od izricanja usmenog rješenja dostavi ovlašćenom inspektoru dokaz o uplati novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom za izvršeni prekršaj iz člana 4. stav 2. ovog zakona.
(4) U slučaju iz stava 3. ovog člana, ovlašćeni inspektor obustavlja upravni postupak.
(5) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuju postupak i način izvršenja mjere zabrane obavljanja djelatnosti.

Otklanjanje nepravilnosti
Član 19.

(1) Ako se u postupku nadzora utvrdi povreda ovog zakona ili propisa donesenih na osnovu ovog zakona, odnosno nepravilnost u njihovoj primjeni, osim povrede za koju se izriče mjera iz člana 17. ovog zakona, inspektor donosi rješenje kojim se obvezniku fiskalizacije nalaže da u roku ne kraćem od sedam dana, a ne dužem od 30 dana, otkloni utvrđene povrede, odnosno nepravilnosti.
(2) Ako obveznik fiskalizacije ne postupi po rješenju iz stava 1. ovog člana u ostavljenom roku, Poreska uprava preduzima mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti.
(3) Dejstvo mjere iz stava 2. ovog člana traje dok obveznik fiskalizacije ne otkloni utvrđene povrede, odnosno nepravilnosti.

 

Neevidentiranje prometa i neizdavanje fiskalnog računa
Član 20.

(1) Novčanom kaznom od 8.000 KM do 24.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice – obveznik fiskalizacije, ako:
1) ne evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet, uključujući i primljene avanse za budući promet preko elektronskog fiskalnog uređaja (član 4. stav 2),
2) izda fiskalni račun koji ne sadrži obavezne propisane podatke ili sadrži neispravne podatke koji su od značaja za visinu poreske obaveze (član 5),
3) u momentu prometa ne izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja koji se sastoji od elemenata (procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa) čija je upotreba odobrena od Poreske uprave (član 7),
4) na svakom mjestu prometa ne obezbijedi nesmetan rad elektronskog fiskalnog uređaja iz člana 9. st. 2. i 3. ovog zakona,
5) izda račun koji nije fiskalizovan u momentu prometa (član 11. stav 1).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 2.000 KM do 6.000 KM.
(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik ili lice koje profesionalno obavlja samostalnu djelatnost, novčanom kaznom od 4.000 KM do 12.000 KM.

 

Ponovljeni prekršaj
Član 21.

U slučaju da obveznik fiskalizacije u roku od godinu dana od dana izvršenja prekršaja iz člana 20. stav 1. tačka 1) ovog zakona ponovo izvrši isti prekršaj, kazniće se novčanom kaznom u dvostrukom iznosu u odnosu na kaznu iz člana 20. ovog zakona.

 

Nekorišćenje bezbjednosnog elementa i nedostavljanje podataka o
izdatim fiskalnim računima
Član 22.

(1) Novčanom kaznom od 2.500 KM do 7.500 KM kazniće se za prekršaj pravno lice – obveznik fiskalizacije, ako:
1) ne koristi odgovarajući bezbjednosni element (član 12),
2) ne dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi putem stalne internet veze u realnom vremenu, u momentu prometa (član 11. stav 1),
3) ne dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi periodično, odmah po uspostavljanju internet veze, a najkasnije u roku od pet dana od dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa (član 11. stav 2).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM.
(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik i lice koje profesionalno obavlja samostalnu djelatnost, novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.

 

 

Nedostavljanje podataka o poslovnim prostorijama
Član 23.

(1) Novčanom kaznom od 2.000 KM do 6.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice – obveznik fiskalizacije, ako:
1) prije početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja ne dostavi Poreskoj upravi elektronskim putem podatke o poslovnim prostorima i mjestu prometa u kojima će koristiti taj elektronski fiskalni uređaj (član 11. stav 1),
2) u roku od 24 sata prije nastanka promjene podataka iz člana 11. stav 1. ovog zakona ne dostavi podatke Poreskoj upravi (član 11. stav 3).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 400 KM do 1.200 KM.
(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik i lice koje profesionalno obavlja samostalnu djelatnost, novčanom kaznom od 800 KM do 2.400 KM.

Neodobreni elektronski fiskalni uređaji
Član 24.

(1) Novčanom kaznom od 10.000 KM do 30.000 KM kazniće se operater fiskalnog sistema koji obvezniku fiskalizacije dostavi elektronski fiskalni uređaj čija upotreba nije odobrena od Poreske uprave (član 8. stav 2).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 1.500 KM do 4.500 KM.

 

Neodobreni elektronski sistem za izdavanje računa
Član 25.

(1) Novčanom kaznom od 5.000 KM do 15.000 KM kazniće se dobavljač elektronskog sistema za izdavanje računa koji obvezniku fiskalizacije dostavi elektronski sistem za izdavanje računa čija upotreba nije odobrena od Poreske uprave (član 7. stav 1).
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.
(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se lice koje obavlja samostalnu djelatnost, novčanom kaznom od 2.500 KM do 7.500 KM.

Obaveza usklađivanja
Član 26.

(1) Obveznici fiskalizacije dužni su da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom u rokovima propisanim pravilnikom o dinamici fiskalizacije.
(2) Dosadašnji obveznici fiskalizacije koji su bili dužni da registruju svaki pojedinačni promet robe i usluga preko postojećih fiskalnih kasa, dužni su da do momenta uspostavljanja fiskalne konekcije sa Poreskom upravom, prema odredbama ovog zakona, nastave da evidentiraju svaki pojedinačni promet robe i usluga preko fiskalne kase u skladu sa zakonom koji je važio do stupanja na snagu ovog zakona.
(3) Lica koja u prelaznom periodu ispune uslove da postanu obveznici fiskalizacije, dužna su da, kao i dosadašnji obveznici, postupaju u skladu sa stavom 2. ovog člana.

(4) Djelatnosti koje su do donošenja ovog zakona bile oslobođene obaveze evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja, dužne su da usklade svoje poslovanje sa ovim zakonom u rokovima propisanim Uredbom o djelatnostima za čije obavljanje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja i pravilnikom o dinamici fiskalizacije.
(5) Trošak inicijalne fiskalizacije obveznika fiskalizacije snosi budžet Republike Srpske.
(6) Ministar donosi pravilnik kojim se uređuje dinamika fiskalizacije, kao i način finansiranja inicijalne fiskalizacije za sve obveznike fiskalizacije u Republici Srpskoj.

Rokovi za donošenje podzakonskih akata
Član 27.

(1) Vlada će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti uredbu o djelatnostima za čije obavljanje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja (član 4. stav 4).
(2) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:
1) pravilnik o fiskalnom računu (član 5. stav 5, član 11. stav 5. i član 15. stav 2),
2) pravilnik o odobravanju operatera fiskalnog sistema (član 8. stav 9),
3) pravilnik o odobravanju i upotrebi elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, kao i registru elemenata elektronskih fiskalnih uređaja (član 7. stav 4, član 10. stav 6. i član 12. stav 4),
4) pravilnik o dostavljanju podataka i generisanju oznake poslovnog prostora i mjesta prodaje (član 14. stav 7),
5) pravilnik o izvršenju mjere zabrane obavljanja djelatnosti (član 18. stav 5),
6) pravilnik o dinamici fiskalizacije (član 26. stav 6).

Prestanak važenja ranijeg zakona
Član 28.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o fiskalnim kasama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 69/07, 1/11, 65/14, 21/15 i 58/19).

Stupanje na snagu Zakona
Član 29.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 
Broj: 02/1-021-126/22                                                                              PREDSJEDNIK
Datum: 10. februara 2022. godine                                                  NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija