Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o socijalnom stanovanju Republike Srpske

 

Zakon o socijalnom stanovanju Republike Srpske


«Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 54/19

 

 

─îlan 1.

Ovim zakonom ure─Ĺuje se sistem socijalnog stanovanja, nosioci realizacije socijalnog stanovanja, korisnici prava na socijalno stanovanje, opšti i posebni uslovi, postupak i na─Źin dodjele, upravljanje, odr┼żavanje, svojina i raspolaganje stambenim jedinicama, zakupnina i obaveze pla─çanja, izvori finansiranja izgradnje i obezbje─Ĺivanja stambenih jedinica za socijalno stanovanje, nadzor i druga pitanja od zna─Źaja za socijalno stanovanje u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika).

─îlan 2.

 1. Socijalno stanovanje u smislu ovog zakona je stanovanje odre─Ĺenog standarda, koje se, uz podršku javnog sektora, obezbje─Ĺuje fizi─Źkim licima koja iz razli─Źitih, a prvenstveno ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih razloga, nisu u mogu─çnosti da samostalno riješe stambeno pitanje na tr┼żištu.
 2. Socijalno stanovanje je od opšteg interesa za Republiku.
 3. Stanovanje odre─Ĺenog standarda iz stava 1. ovog ─Źlana zasniva se na na─Źelima:
 4. ekonomske dostupnosti,
 5. pravne sigurnosti,
 6. pristupa─Źnosti,
 7. zaštite opšteg interesa,
 8. trajnosti i odr┼żivosti objekata,
 9. energetske efikasnosti,
 10. zaštite zdravlja i ┼żivotne sredine i
 11. zaštite od po┼żara i eksplozivnih materija.

 

─îlan 3.

 1. Stambeno zbrinjavanje u smislu ─Źlana 2. stav 1. ovog zakona obezbje─Ĺuje se dodjelom stambene jedinice u neprofitni zakup, na odre─Ĺeno vrijeme, uz sigurnost korištenja, dok traju potrebe za stambenim zbrinjavanjem i uz ispunjenost opštih i posebnih uslova utvr─Ĺenih ovim zakonom.
 2. Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, stambeno zbrinjavanje vrši se u skladu sa zahtjevima donatora ili kreditora koji su, prije stupanja na snagu ovog zakona, obezbijedili finansijska sredstva za projekte socijalnog stanovanja.
 3. Stambene jedinice obezbije─Ĺene u skladu sa stavom 2. ovog ─Źlana vlasništvo su jedinice lokalne samouprave na ─Źijem podru─Źju je realizovan projekat socijalnog stanovanja.

 

 

─îlan  4.

 1. Pravo na socijalno stanovanje imaju fizi─Źka lica iz ─Źlana 2. stav 1. ovog zakona, koja ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, bez obzira na razlike u rasi, boji ko┼że, polu, jeziku, politi─Źkom, nacionalnom i vjerskom opredjeljenju, mjestu ro─Ĺenja ili bilo kojem drugom statusu.
 2. Na postupak ostvarivanja prava po ovom zakonu primjenjuju se odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije druga─Źije ure─Ĺeno.

 

─îlan 5.

Gramati─Źki izrazi koji imaju rodno zna─Źenje upotrijebljeni u ovom zakonu za ozna─Źavanje muškog i ┼żenskog roda podrazumijevaju oba roda.

─îlan 6.

 1. Narodna skupština Republike Srpske, na prijedlog Vlade Republike Srpske, donosi Strategiju razvoja socijalnog stanovanja Republike Srpske (u daljem tekstu: Strategija), na period od deset godina.
 2. Strategijom se utvr─Ĺuju ciljevi socijalnog stanovanja u Republici, kao i mjere i sredstva za njihovo ostvarivanje.
 3. Na osnovu Strategije, Vlada donosi Akcioni plan, na period od pet godina.
 4. Akcionim planom se operativno razra─Ĺuju mjere za ostvarivanje ciljeva definisanih u Strategiji.
 5. U skladu sa Strategijom iz stava 1. ovog ─Źlana, Skupština jedinice lokalne samouprave donosi Strategiju razvoja socijalnog stanovanja (u daljem tekstu: lokalna strategija) na svom podru─Źju.
 6. Na osnovu lokalne strategije gradona─Źelnik, odnosno na─Źelnik opštine donosi Akcioni plan za sprovo─Ĺenje lokalne strategije na period od jedne godine.

 

─îlan 7.

 1. Nosioci realizacije socijalnog stanovanja u skladu sa ovim zakonom su Vlada Republike Srpske, Republi─Źki sekretarijat za raseljena lica i migracije (u daljem tekstu: Sekretarijat) i jedinice lokalne samouprave.
 2. Jedinica lokalne samouprave, u smislu ovog zakona, na svom podru─Źju ure─Ĺuje sistem socijalnog stanovanja, obezbje─Ĺuje prostorne i urbanisti─Źke uslove za razvoj socijalnog stanovanja.
 3. Skupština jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja, uz prethodnu saglasnost Sekretarijata.
 4. Odlukom o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja iz stava 3. ovog ─Źlana utvr─Ĺuje se broj raspolo┼żivih i potrebnih stambenih jedinica za kategorije korisnika socijalnog stanovanja koji ispunjavaju uslove utvr─Ĺene ovim zakonom, na podru─Źju jedinice lokalne samouprave.

 

─îlan 8.

Pravo na dodjelu stambene jedinice na korištenje, u skladu sa ─Źlanom 2. stav 1. ovog zakona, imaju fizi─Źka lica koja ispunjavaju opšte uslove:
1) da su dr┼żavljani Republike i Bosne i Hercegovine ili strani dr┼żavljani koji imaju dozvolu za privremeni ili stalni boravak u Republici,
2) imaju prijavljeno prebivalište ili boravište u jedinici lokalne samouprave u kojoj ostvaruju pravo na stambenu jedinicu, najmanje tri godine neprekidno u trenutku raspisivanja javnog konkursa,
3) nemaju u posjedu ili vlasništvu nepokretnost na teritorije Bosne i Hercegovine, ili je ona neuslovna za ┼żivot u smislu nepostojanja elektroinstalacija, vodovodnih i sanitarnih instalacija i prijetnja je po zdravlje ili stambena jedinica nije odgovaraju─çe površine, s obzirom na broj ─Źlanova porodi─Źnog doma─çinstva,
4) da mjese─Źni prihodi po ─Źlanu doma─çinstva ne prelaze iznos od 35% prosje─Źne neto plate ostvarene u Republici u prethodnoj godini.

─îlan 9.

(1) U skladu sa opštim uslovima iz ─Źlana 8. stav 1. ta─Źka 3) ovog zakona, odgovaraju─çom površinom se smatra ako je struktura i korisna površina stambenih jedinica:
1)  za jedno lice, ve─ça od 25 m2,
2) za svakog sljede─çeg ─Źlana porodi─Źnog doma─çinstva, ve─ça za 7 m2,
(2) Ukupna površina dodijeljene stambene jedinice porodi─Źnom doma─çinstvu ne mo┼że biti ve─ça od 81 m2.

─îlan 10.

─îlanovima porodi─Źnog doma─çinstva, u smislu ovog zakona, smatraju se lica koja sa licem iz ─Źlana 2. stav 1. ovog zakona ┼żive u zajedni─Źkom doma─çinstvu, i to: bra─Źni i vanbra─Źni supru┼żnici, njihova djeca bra─Źna, vanbra─Źna i usvojena, pastor─Źad, djeca data pod starateljstvo i druga djeca bez roditelja data na izdr┼żavanje, majka, otac, o─Źuh, ma─çeha, usvojilac, djed i baba, bra─ça i sestre.

─îlan 11.

 1. Posebni uslovi za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje utvr─Ĺuju se na osnovu broja ─Źlanova porodi─Źnog doma─çinstva, stambenog statusa, socijalnog statusa, pripadnosti ranjivim kategorijama i pripadnosti posebnim kategorijama.
 2. Na osnovu posebnih uslova iz stava 1. ovog ─Źlana utvr─Ĺuje se rang-lista za dodjelu stambenih jedinica, a porodi─Źnom doma─çinstvu maksimalno se mo┼że dodijeliti 280 bodova i to:
 3. na osnovu broja ─Źlanova porodi─Źnog doma─çinstva maksimalno 50 bodova i to:
 4. za svakog punoljetnog ─Źlana pet bodova,
 5. za svakog maloljetnog ─Źlana deset bodova,
 6. na osnovu stambenog statusa maksimalno 70 bodova i to:
 7. za stanovanje u kolektivnom vidu alternativnog smještaja 70 bodova,
 8. za stanovanje u neuslovnim uslovima, u skladu sa uslovima navedenim u ─Źlanu 8. stav 1. ta─Źka 3) ovog zakona, 25 bodova,
 9. za stanovanje sa drugim porodicama i podstanarstvo du┼że od pet godina 25 bodova,
 10. na osnovu socijalnog statusa maksimalno 40 bodova,
 11. na osnovu pripadnosti ranjivim kategorijama maksimalno 60 bodova,
 12. na osnovu pripadnosti posebnim kategorijama maksimalno 60 bodova i to:
 13. za mlade i mlade bra─Źne parove do 35 godina 60 bodova,
 14. za lica sa deficitarnim zanimanjima 50 bodova.
 15. Gradona─Źelnik, odnosno na─Źelnik opštine u skladu sa lokalnom strategijom iz ─Źlana 6. stav 5. ovog zakona utvr─Ĺuje deficitarna zanimanja koja se ne mogu na─çi na tr┼żištu rada na podru─Źju jedinice lokalne samouprave ili ih ima nedovoljno, a od posebnog su zna─Źaja za razvoj jedinice lokalne samouprave.

 

─îlan 12.

(1) Ukoliko lica koja imaju pravo na socijalno stanovanje imaju jednak broj dodijeljenih bodova u skladu sa ─Źlanom 11. stav 2. ovog zakona, prednost prilikom dodjele stambene jedinice na korištenje imaju lica prema sljede─çem redoslijedu:
1) mladi i mladi bra─Źni parovi do 35 godina,
2) lica sa deficitarnim zanimanjima,
3) ranjive kategorije kao što su raseljena lica i izbjeglice, demobilisani borci, ratni vojni invalidi od pete do desete kategorije, povratnici po sporazumu o readmisiji, ┼żrtve ratne torture, samohrani roditelji, porodice sa troje i više djece, mladi bez roditeljskog staranja,
4) korisnici prava koja im pripadaju na osnovu zakona kojim se propisuje socijalna zaštita, kao što su materijalno neobezbije─Ĺena i za rad nesposobna lica, lica sa invaliditetom, starija lica bez porodi─Źnog staranja, ┼żrtve nasilja u porodici i druga lica u skladu sa zakonom.

 1.  Izuzetno, lica iz stava 1. ta─Źka 2) ovog ─Źlana ne moraju ispunjavati opšte uslove iz ─Źlana 8. stava 1. t. 2), 3) i 4) ovog zakona.

─îlan 13.

 1. Jedinica lokalne samouprave postupak dodjele stambenih jedinica na korištenje vrši putem javnog konkursa koji se objavljuje na internet stranici jedinice lokalne samouprave, u sredstvima javnog informisanja i na internet stranici Sekretarijata.
 2. Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, lica koja su obuhva─çena projektima stambenog zbrinjavanja donatora i kreditora, mo┼że se dodijeliti stambena jedinica na korištenje u skladu sa postupkom koji zahtijeva donator ili kreditor koji obezbje─Ĺuje finansijska sredstva za projekte socijalnog stanovanja.
 3. Javni konkurs sadr┼żi:
 4. broj i strukturu stambenih jedinica koji ─çe biti dodijeljeni u neprofitni zakup,
 5. opšte i posebne uslove za utvr─Ĺivanje rang-liste,
 6. na─Źin bodovanja,
 7. dokaze ispunjavanja opštih i posebnih uslova,
 8. vrijeme trajanja konkursa,
 9. visinu zakupnine,
 10. podatke o kontakt osobi i dodatne informacije.
 11. Konkursnu proceduru sprovodi komisija koju imenuje gradona─Źelnik, odnosno na─Źelnik opštine u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa.
 12. Zadatak komisije je da, nakon sprovedene konkursne procedure, utvrdi preliminarnu rang-listu na koju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja mo┼że podnijeti prigovor komisiji.
 13. Nakon okon─Źanja postupka po podnesenim prigovorima na preliminarnu rang-listu, komisija  utvr─Ĺuje kona─Źnu rang-listu.
 14. Na osnovu kona─Źne rang-liste iz stava 6. ovog ─Źlana gradona─Źelnik, odnosno na─Źelnik opštine donosi rješenje o dodjeli stambene jedinice na korištenje.
 15. Obavještenje i rješenje o dodjeli stambene jedinice na korištenje  dostavlja se svim u─Źesnicima konkursa.
 16. U─Źesnik konkursa ima pravo da u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja i rješenja o dodjeli stambene jedinice na korištenje izjavi ┼żalbu Sekretarijatu ako smatra da su se u konkursnoj proceduri desile takve nepravilnosti koje bi mogle uticati na objektivnost njegovog ishoda.
 17. Izuzetno, lica koja su ostala bez stambene jedinice usljed više sile i licima  koja, zbog lije─Źenja maloljetnog djeteta kojem je neophodna zdravstvena njega, a imaju potrebu boraviti u drugoj jedinici lokalne samouprave du┼że od deset dana, gradona─Źelnik, odnosno na─Źelnik opštine te jedinice lokalne samouprave mo┼że dodijeliti stambenu jedinicu, na privremeno korištenje, bez javnog konkursa, dok traju razlozi za njeno korištenje.
 18. Komisija iz stava 4. ovog ─Źlana utvr─Ĺuje opravdanost razloga za dodjelu stambenih jedinica na korištenje licima iz stava 10. ovog ─Źlana.
 19. Na rješenje iz stava 10. ovog ─Źlana mo┼że se izjaviti ┼żalba Sekretarijatu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.
 20. Rješenje Sekretarijata doneseno po ┼żalbi iz st. 9. i 12. ovog ─Źlana kona─Źno je i protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor.
 21. Gradona─Źelnik, odnosno na─Źelnik opštine donosi Pravilnik o postupku dodjele stambenih jedinica socijalnog stanovanja, uz prethodnu saglasnost Sekretarijata.
 22. Pravilnikom iz stava 14. ovog ─Źlana propisuje se postupak utvr─Ĺivanja ispunjenosti opštih i posebnih uslova, na─Źin utvr─Ĺivanja rang-liste i na─Źin utvr─Ĺivanja opravdanih razloga za boravak u drugoj jedinici lokalne samouprave du┼że od deset dana iz stava 10. ovog ─Źlana.

 

─îlan 14.

 1. Na osnovu kona─Źnog rješenja iz ─Źlana 13. stav 7. ovog zakona jedinica lokalne samouprave zaklju─Źuje ugovor o zakupu stambene jedinice sa korisnikom kome je dodijeljena stambena jedinica na korištenje.
 2. Ugovor o zakupu zaklju─Źuje se u pisanoj formi, u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja i sadr┼żi:
 3. imena ugovornih strana i imena ─Źlanova porodi─Źnog doma─çinstva,
 4. vrijeme i mjesto zaklju─Źivanja ugovora,
 5. predmet zakupa,
 6. visinu zakupnine,
 7. na─Źin i rokove pla─çanja,
 8. prava i obaveze ugovornih strana,
 9. odredbe o zabrani naslje─Ĺivanja i davanja u podzakup,
 10. odredbe o uslovima, rokovima i otkazu ugovora o zakupu,
 11. potpise ugovornih strana.
 12. Na pitanja koja se odnose na ugovor o zakupu, a koja nisu ure─Ĺena ovim zakonom, shodno se primjenjuju odgovaraju─çe odredbe propisa kojim su ure─Ĺeni obligacioni odnosi.

 

─îlan 15.

 1. U slu─Źaju smrti zakupca ili njegovog iseljenja iz stambene jedinice, prava i obaveze iz ugovora o zakupu mo┼że ostvariti ─Źlan porodi─Źnog doma─çinstva kojeg drugi ─Źlanovi sporazumno odrede.
 2. ─îlan porodi─Źnog doma─çinstva iz stava 1. ovog ─Źlana du┼żan je da zakupodavcu, u roku od 30 dana od nastanka promjene, prijavi nastale promjene i zatra┼żi zaklju─Źenje ugovora o zakupu.
 3. Gradona─Źelnik, odnosno na─Źelnik opštine donosi rješenje o dodjeli stambene jedinice na korištenje, kojim utvr─Ĺuje ispunjenost opštih i posebnih uslova za dodjelu stambene jedinice na korištenje ─Źlanu porodi─Źnog doma─çinstva u slu─Źaju iz stava 1. ovog ─Źlana.
 4. Na rješenje iz stava 2. ovog ─Źlana mo┼że se izjaviti ┼żalba Sekretarijatu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.
 5. Rješenje Sekretarijata doneseno po ┼żalbi iz stava 4. ovog ─Źlana kona─Źno je i protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor.
 6. Na osnovu rješenja iz stava 3. ovog ─Źlana zakupodavac je du┼żan da sa ─Źlanom porodi─Źnog doma─çinstva iz stava 1. ovog ─Źlana zaklju─Źi ugovor o zakupu sa pravima i obavezama zakupca.
 7. Zakupodavac ─çe u toku korištenja dodijeljene stambene jedinice, najmanje jednom godišnje, vršiti kontrolu broja ─Źlanova doma─çinstva i vršiti reviziju ostvarivanja prava za dalje korištenje, u skladu sa ovim zakonom.

 

─îlan 16.

(1)      Ugovor o zakupu se raskida:
1) otkazom jedne od ugovornih strana,
2) protekom roka na koji je zaklju─Źen,
3) sporazumnim raskidom.
(2) Otkaz ugovora o zakupu, uz otkazni rok od 30 dana, zakupodavac mo┼że dati ukoliko:
1) zakupac ne pla─ça zakupninu u skladu sa ugovorom o zakupu,
2) zakupac, odnosno ─Źlan njegovog porodi─Źnog doma─çinstva koristi stambenu jedinicu suprotno ugovoru o zakupu,
3) zakupac, odnosno ─Źlan njegovog porodi─Źnog doma─çinstva stekne pravo svojine, odnosno pravo zakupa na drugoj stambenoj jedinici ili ukoliko do─Ĺe do promjena u ispunjenosti uslova propisanih ovim zakonom,
4) zakupac ne koristi stambenu jedinicu koja je predmet neprofitnog zakupa isklju─Źivo za redovno stanovanje u periodu du┼żem od 60 dana bez obavještenja zakupodavca i uz njegovo odobrenje.
(3) Nakon raskida ugovora o zakupu iz stava 1. ovog ─Źlana, zakupac je du┼żan da u roku od 30 dana od dana raskida ugovora o zakupu oslobodi stambenu jedinicu od lica i stvari i izmiri sve dospjele obaveze.

─îlan 17.

 1. Za korištenje stambene jedinice iz ugovora o zakupu pla─ça se zakupnina, koja se koristi u svrhu odr┼żivog upravljanja i odr┼żavanja stambenih jedinica socijalnog stanovanja.
 2. Skupština jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o visini zakupnine, uz prethodnu saglasnost Sekretarijata.
 3. Kod utvr─Ĺivanja visine zakupnine uzima se u obzir tip stambene jedinice, zona stambene jedinice, koeficijent pogodnosti, troškovi osiguranja od osnovnih rizika, kao i troškovi amortizacije, upravljanja, odr┼żavanja zajedni─Źkih dijelova zgrade, osiguranje i rizik naplate.
 4. Troškovi komunalnih usluga, kao troškovi stanovanja, ne ulaze u cijenu zakupnine.
 5. Zakupnina se upla─çuje na poseban ra─Źun jedinice lokalne samouprave.
 6. Sredstva iz stava 1. ovog zakona raspore─Ĺuju se prema Akcionom planu iz ─Źlana 6. stav 6. ovog zakona.

https://advokat-prnjavorac.com

─îlan 18.

 1. Troškovi zakupnine za korištenje stambenih jedinica mogu se subvencionisati.
 2. Skupština jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o postupku subvencionisanja zakupnine, uz prethodnu saglasnost Sekretarijata.
 3. Odlukom iz stava 2. ovog ─Źlana propisuje se:
 4. postupak ostvarivanja prava na subvenciju zakupnine,
 5. potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na subvenciju zakupnine,
 6. korisnici prava na subvenciju zakupnine,
 7. visina stope subvencije zakupnine po kategorijama korisnika.

(4) Sredstva za subvencionisanje zakupnine korisnicima socijalnog stanovanja obezbje─Ĺuju se iz bud┼żeta jedinica lokalne samouprave i bud┼żeta Republike sa pozicije Sekretarijata.

─îlan 19.

 1. Jedinica lokalne samouprave upravlja i odr┼żava stambene jedinice socijalnog stanovanja na na─Źin da obezbje─Ĺuje sigurno i neometano korištenje stambenih jedinica, ─Źuva upotrebnu i tr┼żišnu vrijednost stambene jedinice, stara se o investicionom i teku─çem odr┼żavanju, vodi evidenciju stambenih jedinica i ugovora o zakupu, preduzima i druge mjere u cilju doma─çinskog upravljanja stambenim jedinicama.
 2. Gradona─Źelnik, odnosno na─Źelnik opštine u skladu sa stavom 1. ovog ─Źlana, donosi Pravilnik o na─Źinu upravljanja i odr┼żavanja stambenih jedinica socijalnog stanovanja, uz prethodnu saglasnost Sekretarijata.
 3. Sekretarijat vodi registar svih stambenih jedinica socijalnog stanovanja.

 

─îlan 20.

 1. Stambene jedinice izgra─Ĺene za socijalno stanovanje su vlasništvo jedinice lokalne samouprave na ─Źijem podru─Źju su izgra─Ĺene.
 2. Stambene jedinice socijalnog stanovanja ne mogu se otu─Ĺivati i stavljati pod hipoteku.

 

─îlan 21.

Stambene jedinice socijalnog stanovanja mogu se obezbje─Ĺivati na postoje─çim urbanim podru─Źjima i to:
1) izgradnjom novih stambenih ili stambeno-poslovnih objekata,
2) preure─Ĺenjem postoje─çih objekata koji nemaju opravdanost dosadašnjeg korištenja,
3) adaptacijom postoje─çih slabo opremljenih stambenih jedinica ili prostora,
4) pove─çanjem broja stambenih jedinica dogradnjom ili nadogradnjom postoje─çih objekata,
5) na drugi na─Źin, za koji jedinica lokalne samouprave smatra da mogu slu┼żiti u svrhu socijalnog stanovanja.

─îlan 22.

Sredstva za izgradnju stambene jedinice socijalnog stanovanja iz ─Źlana 21. ovog zakona obezbje─Ĺuju se iz:
1) bud┼żeta Republike,
2) bud┼żeta jedinica lokalne samouprave,
3) sredstava po projektima doma─çih ili me─Ĺunarodnih institucija,
4) donatorskih sredstava,
5) kreditnih sredstava,
6) sredstava javno-privatnog partnerstva u skladu sa odredbama propisa kojima je regulisano javno-privatno partnerstvo u Republici,
7) grantova,
8) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

─îlan 23.

Upravni nadzor nad sprovo─Ĺenjem ovog zakona vrši Sekretarijat.

 

 

─îlan 24.

 1. Stambene jedinice izgra─Ĺene sredstvima Vlade za potrebe smještaja izbjeglica i raseljenih lica, a koji nisu predmet otkupa, dodjeljiva─çe se na korištenje u skladu sa ovim zakonom.
 2. Zahtjev za upis u zemljišne knjige u skladu sa ─Źlanom 20. stav 1. ovog zakona jedinica lokalne samouprave du┼żna je da podnese u roku od tri mjeseca po dobijanju upotrebne dozvole objekata socijalnog stanovanja.
 3. Za objekte socijalnog stanovanja koji su izgra─Ĺeni prije stupanja na snagu ovog zakona, jedinica lokalne samouprave du┼żna je da podnese zahtjev za upis u zemljišne knjige u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

─îlan 25.

(1)  Narodna skupština Republike Srpske ─çe, na prijedlog Vlade, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti Strategiju razvoja socijalnog stanovanja Republike Srpske (─Źlan 6. stav 1).
(2) Skupština jedinice lokalne samouprave ─çe, u roku od šest mjeseci od dana donošenja Strategije iz stava 1. ovog ─Źlana, donijeti Strategiju razvoja socijalnog stanovanja (─Źlan 6. stav 5).
(3) Skupština jedinice lokalne samouprave ─çe, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti:

 1. Odluku o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja (─Źlan 7. stav 3),
 2. Odluku o visini zakupnine (─Źlan 17. stav 2),
 3. Odluku o  postupku subvencionisanja zakupnine (─Źlan 18. stav 2).

(4) Gradona─Źelnik, odnosno na─Źelnik opštine ─çe, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti:
1) Pravilnik o postupku dodjele stambenih jedinica socijalnog stanovanja (─Źlan 13. stav 14),
2) Pravilnik o na─Źinu upravljanja i odr┼żavanja stambenih jedinica socijalnog stanovanja (─Źlan 19. stav 2).

─îlan 26.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj:02/1-021-586/19                                                                         PREDSJEDNIK
Datum:13. jun 2019. godine                                                       NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                            Nedeljko ─îubrilovi─ç

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija