Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

AP

 

Zakon o javnim tu┼żilaštvima Republike Srpske


«Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 69/2016

 

 

GLAVA I

OSNOVNE ODREDBE

─îlan 1

Ovim zakonom ure─Ĺuju se organizacija, nadle┼żnost i ovlaš─çenje javnih tu┼żilaštava u Republici Srpskoj, uslovi i mandat za vršenje tu┼żila─Źke funkcije, pitanje ure─Ĺivanja tu┼żila─Źke uprave, kao i sredstva za rad tu┼żilaštava u Republici Srpskoj.

─îlan 2

Javna tu┼żilaštva (u daljem tekstu: tu┼żilaštva) su samostalni dr┼żavni organi koji u okviru propisanih prava i du┼żnosti preduzimaju zakonom odre─Ĺene mjere u pogledu otkrivanja i gonjenja u─Źinilaca krivi─Źnih djela i ula┼żu pravne lijekove radi zaštite zakonitosti.

─îlan 3

Tu┼żilaštva vrše svoju funkciju na osnovu Ustava i zakona.

─îlan 4

(1) U okviru svojih nadle┼żnosti, tu┼żilaštva štite ostvarivanje ljudskih prava i slobode svih, zagarantovanih Ustavom i zakonom, i obezbje─Ĺuju ustavnost i zakonitost.

(2) U vršenju poslova iz svoje nadle┼żnosti, zaposleni u tu┼żilaštvima du┼żni su da poštuju ljudska prava i slobode, bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest, socijalno porijeklo, ro─Ĺenje, obrazovanje, imovinsko stanje, politi─Źko i drugo uvjerenje, društveni polo┼żaj ili druge okolnosti.

─îlan 5

Tu┼żilaštva se osnivaju i ukidaju zakonom.

─îlan 6

(1) Funkciju tu┼żilaštva vrši glavni republi─Źki javni tu┼żilac (u daljem tekstu: glavni republi─Źki tu┼żilac), zamjenik glavnog republi─Źkog javnog tu┼żioca (u daljem tekstu: zamjenik glavnog republi─Źkog tu┼żioca), zamjenik glavnog republi─Źkog javnog tu┼żioca – specijalni tu┼żilac (u daljem tekstu: specijalni tu┼żilac) i republi─Źki javni tu┼żilac (u daljem tekstu: republi─Źki tu┼żilac) u Republi─Źkom javnom tu┼żilaštvu.

(2) Funkciju tu┼żilaštva vrše i glavni okru┼żni javni tu┼żilac (u daljem tekstu: glavni okru┼żni tu┼żilac), zamjenik glavnog okru┼żnog javnog tu┼żioca (u daljem tekstu: zamjenik glavnog okru┼żnog tu┼żioca) i okru┼żni javni tu┼żilac (u daljem tekstu: okru┼żni tu┼żilac) u okru┼żnim javnim tu┼żilaštvima.

(3) Glavne tu┼żioce, njihove zamjenike i tu┼żioce imenuje Visoki sudski i tu┼żila─Źki savjet.

─îlan 7

(1) Glavni republi─Źki i glavni okru┼żni tu┼żilac mogu imati najviše dva zamjenika.

(2) Broj zamjenika glavnih tu┼żilaca, kao i broj tu┼żilaca odre─Ĺuje Visoki sudski i tu┼żila─Źki savjet.

(3) Ukoliko glavni tu┼żilac ima dva zamjenika, Visoki sudski i tu┼żila─Źki savjet, na prijedlog glavnog tu┼żioca, imenuje jednog od ta dva zamjenika za prvog zamjenika.

─îlan 8

(1) Radom Republi─Źkog javnog tu┼żilaštva (u daljem tekstu: Republi─Źko tu┼żilaštvo) rukovodi i predstavlja ga glavni republi─Źki tu┼żilac.

(2) Radom okru┼żnog javnog tu┼żilaštva (u daljem tekstu: okru┼żno tu┼żilaštvo) rukovodi i predstavlja ga glavni okru┼żni tu┼żilac.

(3) Zamjenici glavnog tu┼żioca i tu┼żioci vrše poslove i zadatke koje im povjeri glavni tu┼żilac i u pogledu izvršavanja tih poslova odgovorni su glavnom tu┼żiocu.

(4) Zamjenici glavnog tu┼żioca i tu┼żioci mogu vršiti svaku radnju u postupku pred sudom i drugim organima za koju je po zakonu ovlaš─çen glavni tu┼żilac.

─îlan 9

(1) Glavni republi─Źki tu┼żilac vrši nadzor nad radom okru┼żnih tu┼żilaštava u cilju garantovanja zakonitosti i efikasnosti postupka.

(2) Na zahtjev glavnog republi─Źkog tu┼żioca, okru┼żna tu┼żilaštva obavezna su da dostave izvještaje o predmetima sa detaljnim opisom preduzetih mjera.

(3) Glavni okru┼żni tu┼żilac redovno, a najmanje jednom u šest mjeseci, Republi─Źkom tu┼żilaštvu podnosi izvještaj o stanju kriminaliteta i rješavanju predmeta.

─îlan 10

(1) Tu┼żioci imaju slu┼żbene legitimacije, koje izdaje glavni republi─Źki tu┼żilac.

(2) Pravilnik o izgledu i sadr┼żaju slu┼żbene legitimacije iz stava 1. ovog ─Źlana donosi glavni republi─Źki tu┼żilac.

─îlan 11

(1) Kolegijum tu┼żilaca Republi─Źkog tu┼żilaštva ─Źine glavni republi─Źki tu┼żilac, zamjenici glavnog republi─Źkog tu┼żioca i republi─Źki tu┼żioci.

(2) Kolegijum tu┼żilaca okru┼żnog tu┼żilaštva ─Źine glavni okru┼żni tu┼żilac, zamjenici glavnog okru┼żnog tu┼żioca i okru┼żni tu┼żioci.

(3) Prošireni kolegijum tu┼żilaca Republi─Źkog tu┼żilaštva ─Źine glavni republi─Źki tu┼żilac, zamjenici glavnog republi─Źkog tu┼żioca, republi─Źki tu┼żioci i glavni okru┼żni tu┼żioci.

─îlan 12

Republi─Źki tu┼żilac ima pravo i du┼żnost da u okviru ostvarivanja svojih funkcija, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev, izvještava Narodnu skupštinu Republike Srpske, Vladu Republike Srpske i predsjednika Republike Srpske o primjeni krivi─Źnog zakonodavstva u Republici Srpskoj, kao i o radu tu┼żilaštava.

─îlan 13

(1) Tu┼żilaštva putem sredstava informisanja i na drugi na─Źin obavještavaju javnost o stanju kriminaliteta u Republici Srpskoj.

(2) U granicama svojih zakonom odre─Ĺenih nadle┼żnosti i u skladu sa interesima postupka, tu┼żilaštva mogu obavještavati javnost i o pojedinim predmetima u kojima postupaju, ako su te informacije od javnog interesa, a vode─çi ra─Źuna o propisima kojima se ure─Ĺuje zaštita li─Źnih podataka.

(3) Prilikom obavještavanja javnosti tu┼żilaštva se rukovode interesima pravde, imaju─çi u vidu standarde propisane Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

─îlan 14

(1) Tu┼żilaštva prate i prou─Źavaju probleme iz prakse tu┼żilaštava u Republici Srpskoj koji su od zna─Źaja za primjenu Krivi─Źnog zakona Republike Srpske.

(2) Prema pitanjima iz djelokruga tu┼żilaštava koja su od zna─Źaja za primjenu Krivi─Źnog zakona Republike Srpske, a u okviru ovlaš─çenja iz ─Źlana 9. ovog zakona, glavni republi─Źki tu┼żilac mo┼że zauzeti stav.

─îlan 15

(1) Slu┼żbeni jezici koji se koriste u tu┼żilaštvima su jezik srpskog, jezik bošnja─Źkog i jezik hrvatskog naroda, a slu┼żbena pisma su ─çirilica i latinica.

(2) Stranke mogu pismena upu─çivati tu┼żilaštvu na bilo kojem od slu┼żbenih jezika.

─îlan 16

(1) Tu┼żilaštva imaju pe─Źat u skladu sa zakonom.

(2) Sjedište Republi─Źkog tu┼żilaštva je u Banjoj Luci.

GLAVA II

OPŠTA NADLE┼ŻNOST I OVLAŠ─ćENjA

─îlan 17

Tu┼żilaštva sprovode istra┼żne radnje i gone u─Źinioce krivi─Źnih djela u skladu sa zakonima Republike Srpske i ula┼żu pravna sredstva za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.

─îlan 18

(1) Glavni okru┼żni tu┼żioci obavještavaju glavnog republi─Źkog tu┼żioca ukoliko se u njihovoj praksi postavi pitanje ustavnosti zakona.

(2) Glavni republi─Źki tu┼żilac pred Ustavnim sudom Republike Srpske pokre─çe postupak za ocjenu ustavnosti zakona Republike Srpske koji se primjenjuju u krivi─Źnim postupcima, ukoliko se u praksi postavi pitanje ustavnosti.

─îlan 19

Glavni republi─Źki tu┼żilac rješava o sukobu nadle┼żnosti izme─Ĺu okru┼żnih tu┼żilaštava.

─îlan 20

(1) U okviru djelokruga svog rada odre─Ĺenog ─Źlanom 9. ovog zakona, glavni republi─Źki tu┼żilac mo┼że davati opšta ili pojedina─Źna obavezna uputstva okru┼żnim tu┼żilaštvima, sprovoditi krivi─Źne istrage i gonjenje pred okru┼żnim i osnovnim sudovima kad god smatra da okru┼żna tu┼żilaštva ne primjenjuju Krivi─Źni zakon Republike Srpske ili da se gonjenje krivi─Źnih djela ne mo┼że efikasno sprovesti u nadle┼żnosti okru┼żnog tu┼żilaštva.

(2) Glavni republi─Źki tu┼żilac predmete ili radnje iz djelokruga jednog okru┼żnog tu┼żilaštva mo┼że povjeriti drugom okru┼żnom tu┼żilaštvu.

(3) Bez obzira na nadle┼żnost odre─Ĺenog okru┼żnog tu┼żilaštva, glavni republi─Źki tu┼żilac mo┼że povjeriti pojedine predmete pojedinim glavnim tu┼żiocima, zamjenicima glavnih tu┼żilaca ili tu┼żiocima.

─îlan 21

Glavni republi─Źki tu┼żilac ima pravo i du┼żnost da daje obavezuju─ça uputstva zamjeniku glavnog republi─Źkog tu┼żioca i tu┼żiocu u vezi sa njihovim radom, a mo┼że i:

1) preduzeti odre─Ĺene radnje iz djelokruga zamjenika glavnog republi─Źkog tu┼żioca ili tu┼żioca,

2) ovlastiti zamjenika glavnog republi─Źkog tu┼żioca ili tu┼żioca da vodi pojedine predmete iz djelokruga drugog zamjenika glavnog republi─Źkog tu┼żioca ili tu┼żioca i

3) ovlastiti zamjenika glavnog republi─Źkog tu┼żioca ili tu┼żioca da preduzima odre─Ĺene radnje iz djelokruga drugog zamjenika glavnog republi─Źkog tu┼żioca ili tu┼żioca.

─îlan 22

(1) U smislu ovog zakona, obavezuju─ça uputstva za rad podrazumijevaju uputstva opšteg karaktera u pogledu rada i aktivnosti tu┼żilaca, kao i posebna uputstva za preduzimanje radnji u odre─Ĺenim predmetima.

(2) Uputstva koja donosi glavni tu┼żilac obavezuju─çeg su karaktera.

GLAVA III

ORGANIZACIJA I RAD TU┼ŻILAŠTAVA

─îlan 23

Tu┼żilaštva su Republi─Źko tu┼żilaštvo i okru┼żna tu┼żilaštva.

─îlan 24

(1) Republi─Źko tu┼żilaštvo osniva se za teritoriju Republike Srpske, a okru┼żna tu┼żilaštva za podru─Źje okru┼żnih sudova.

(2) Na prijedlog glavnog okru┼żnog tu┼żioca, a nakon pribavljene saglasnosti Vlade Republike Srpske i mišljenja Visokog sudskog i tu┼żila─Źkog savjeta, ukoliko postoji hitna i neophodna potreba, glavni republi─Źki tu┼żilac mo┼że donijeti odluku o uspostavljanju ili ukidanju podru─Źnih kancelarija okru┼żnog tu┼żilaštva u odre─Ĺenim opštinama.

(3) Okru┼żna tu┼żilaštva i podru─Źne kancelarije predstavljaju jedinstveni organizacioni organ.

─îlan 25

(1) Tu┼żilaštva u ostvarivanju svojih funkcija nadle┼żna su da postupaju, i to:

 

1) Republi─Źko tu┼żilaštvo – pred svim sudovima Republike Srpske, a u skladu sa ─Źlanom 18. stav 2. ovog zakona i pred Ustavnim sudom Republike Srpske i

2) okru┼żna tu┼żilaštva – pred osnovnim i okru┼żnim sudovima.

(2) Tu┼żioci svoju funkciju obavljaju u tu┼żilaštvu u kojem su imenovani.

(3) Izuzetno, tu┼żioci se mogu uputiti na rad u drugo tu┼żilaštvo po postupku koji se primjenjuje prilikom privremenog upu─çivanja sudija u drugi sud.

─îlan 26

(1) Okru┼żna tu┼żilaštva su:

 

1) Okru┼żno tu┼żilaštvo u Banjoj Luci, za podru─Źje Okru┼żnog suda u Banjoj Luci,

2) Okru┼żno tu┼żilaštvo u Bijeljini, za podru─Źje Okru┼żnog suda u Bijeljini,

3) Okru┼żno tu┼żilaštvo u Doboju, za podru─Źje Okru┼żnog suda u Doboju,

4) Okru┼żno tu┼żilaštvo u Isto─Źnom Sarajevu, za podru─Źje Okru┼żnog suda u Isto─Źnom Sarajevu,

5) Okru┼żno tu┼żilaštvo u Trebinju, za podru─Źje Okru┼żnog suda u Trebinju i

6) Okru┼żno tu┼żilaštvo u Prijedoru, za podru─Źje Okru┼żnog suda u Prijedoru.

(2) Podru─Źne kancelarije pri okru┼żnim tu┼żilaštvima su:

 

1) za Okru┼żno tu┼żilaštvo u Banjoj Luci, podru─Źna kancelarija u Prijedoru, podru─Źna kancelarija u Mrkonji─ç Gradu i podru─Źna kancelarija u Gradišci,

2) za Okru┼żno tu┼żilaštvo u Bijeljini, podru─Źna kancelarija u Srebrenici,

3) za Okru┼żno tu┼żilaštvo u Isto─Źnom Sarajevu, podru─Źna kancelarija u Višegradu i podru─Źna kancelarija u Vlasenici i

4) za Okru┼żno tu┼żilaštvo u Trebinju, podru─Źna kancelarija u Fo─Źi.

(3) Odredbe ─Źlana 24. stav 2. ovog zakona shodno se primjenjuju na ukidanje podru─Źnih kancelarija iz stava 2. ovog ─Źlana.

─îlan 27

(1) Kada je glavni republi─Źki tu┼żilac odsutan ili sprije─Źen u obavljanju svoje du┼żnosti, zamjenjuje ga zamjenik glavnog republi─Źkog tu┼żioca.

(2) Ako su glavni republi─Źki tu┼żilac i njegov zamjenik odsutni ili sprije─Źeni u obavljanju svojih du┼żnosti, republi─Źki tu┼żilac koji ima najviše radnog iskustva na poslovima tu┼żioca preuzima poslove kao privremeni glavni republi─Źki tu┼żilac.

(3) Ako su glavni republi─Źki tu┼żilac i njegovi zamjenici odsutni ili sprije─Źeni u obavljanju svojih du┼żnosti u periodu du┼żem od mjesec dana, iz reda republi─Źkih tu┼żilaca imenuje se vršilac du┼żnosti glavnog republi─Źkog tu┼żioca do izbora glavnog republi─Źkog tu┼żioca, u skladu sa zakonom.

─îlan 28

(1) Kada je glavni okru┼żni tu┼żilac odsutan ili sprije─Źen u obavljanju svoje du┼żnosti, zamjenjuje ga prvi zamjenik glavnog okru┼żnog tu┼żioca, a nakon njega zamjenik glavnog okru┼żnog tu┼żioca, ako je zamjenik imenovan.

(2) U slu─Źaju da su i glavni okru┼żni tu┼żilac i zamjenici glavnog okru┼żnog tu┼żioca odsutni ili sprije─Źeni u obavljanju svojih du┼żnosti, glavni republi─Źki tu┼żilac iz reda tu┼żilaca tog tu┼żilaštva imenuje vršioca du┼żnosti glavnog okru┼żnog tu┼żioca do izbora glavnog okru┼żnog tu┼żioca.

─îlan 29

(1) Glavni tu┼żioci, zamjenici glavnih tu┼żilaca i tu┼żioci ne mogu biti krivi─Źno gonjeni, uhapšeni ili zadr┼żani u pritvoru niti mogu odgovarati u gra─Ĺanskom postupku za mišljenje koje daju ili za odluke koje donese u okviru svojih slu┼żbenih du┼żnosti.

(2) Posjedovanje imuniteta ne─çe sprije─Źiti ili odgoditi istragu u krivi─Źnom ili gra─Ĺanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv tu┼żioca.

GLAVA IV

USLOVI I MANDAT ZA VRŠENjE TU┼ŻILA─îKE FUNKCIJE

─îlan 30

Za tu┼żioca mo┼że da bude imenovano lice koje ispunjava sljede─çe opšte uslove:

1) da je dr┼żavljanin Bosne i Hercegovoine,

2) da ispunjava opšte zdravstvene uslove za obavljanje poslova tu┼żioca,

3) da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili bivše SFRJ ste─Źenu do 6. aprila 1992. godine ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom i

4) da ima polo┼żen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili u bivšoj SFRJ do 6. aprila 1992. godine ili u nekoj drugoj dr┼żavi, pod uslovom da je uvjerenje o polo┼żenom pravosudnom ispitu nostrifikovano u skladu sa zakonom.

─îlan 31

Za okru┼żnog tu┼żioca mo┼że biti imenovano lice koje osim uslova iz ─Źlana 30. ovog zakona ima najmanje tri godine iskustva u radu na pravnim poslovima nakon polo┼żenog pravosudnog ispita.

─îlan 32

(1) Za glavnog okru┼żnog tu┼żioca i zamjenika glavnog okru┼żnog tu┼żioca mo┼że biti imenovano lice koje osim uslova iz ─Źlana 30. ovog zakona ima najmanje pet godina iskustva u radu kao sudija, tu┼żilac, advokat ili drugo relevantno pravno iskustvo nakon polo┼żenog pravosudnog ispita.

(2) Glavni okru┼żni tu┼żilac i zamjenik glavnog okru┼żnog tu┼żioca mora imati dokazane rukovodne i organizacijske sposobnosti bitne za rad ovih tu┼żilaštava.

(3) Glavni okru┼żni tu┼żilac i zamjenik glavnog okru┼żnog tu┼żioca imenuju se na mandat od pet godina i mogu biti ponovo imenovani.

─îlan 33

Za republi─Źkog tu┼żioca mo┼że biti imenovano lice koje osim uslova iz ─Źlana 30. ovog zakona ima najmanje pet godina iskustva u radu kao sudija, tu┼żilac, advokat ili drugo relevantno pravno iskustvo nakon polo┼żenog pravosudnog ispita.

─îlan 34

(1) Za glavnog republi─Źkog tu┼żioca i zamjenika glavnog republi─Źkog tu┼żioca mo┼że biti imenovano lice koje osim uslova iz ─Źlana 30. ovog zakona ima najmanje osam godina iskustva u radu kao sudija, tu┼żilac, advokat ili drugo relevantno pravno iskustvo nakon polo┼żenog pravosudnog ispita, kao i dokazane rukovodne i organizacijske sposobnosti bitne za rad tog tu┼żilaštva.

(2) Glavni republi─Źki tu┼żilac i zamjenik glavnog republi─Źkog tu┼żioca imenuju se na mandat od šest godina i mogu biti ponovo imenovani.

─îlan 35

(1) Tu┼żilac se imenuju na mandat koji nije ograni─Źen, a koji prestaje:

 

1) smr─çu,

2) na li─Źni zahtjev,

3) kada navrši 70 godina ┼żivota i

4) kada bude razriješen du┼żnosti iz razloga koji su utvr─Ĺeni zakonom.

GLAVA V

UNUTRAŠNjA ORGANIZACIJA TU┼ŻILAŠTAVA

─îlan 36

(1) Organizacija Republi─Źkog tu┼żilaštva i okru┼żnih tu┼żilaštava, broj administrativno-tehni─Źkog osoblja i uslovi za obavljanje poslova utvr─Ĺuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tu┼żilaštava Republike Srpske.

(2) Pravilnik iz stava 1. ovog ─Źlana donosi glavni republi─Źki tu┼żilac uz pribavljeno mišljenje Kolegijuma tu┼żilaca Republi─Źkog tu┼żilaštva i Visokog sudskog i tu┼żila─Źkog savjeta, a uz saglasnost Ministarstva.

─îlan 37

Glavni republi─Źki, odnosno glavni okru┼żni tu┼żilac rukovode tu┼żila─Źkom upravom i donose opšta uputstva za rad tu┼żila─Źkih i administrativnih odjeljenja tu┼żilaštva u skladu sa Pravilnikom iz ─Źlana 36. stav 1. ovog zakona.

─îlan 38

Republi─Źko tu┼żilaštvo i okru┼żna tu┼żilaštva vode evidenciju predmeta u skladu sa aktom kojim se ure─Ĺuje sistem za automatsko upravljanje predmetima u tu┼żilaštvima koje donosi Visoki sudski i tu┼żila─Źki savjet.

─îlan 39

(1) Na kraju svake godine glavni republi─Źki tu┼żilac sa─Źinjava godišnji analiti─Źki izvještaj o radu Republi─Źkog tu┼żilaštva.

(2) Na kraju godine, a na osnovu izvještaja iz stava 1. ovog ─Źlana, glavni republi─Źki tu┼żilac izvještava Narodnu skupštinu Republike Srpske i pritom obrazla┼że stanje kriminaliteta u Republici Srpskoj i ukazuje na tendencije u njegovom kretanju.

(3) Glavni okru┼żni tu┼żioci Republike Srpske dostavljaju glavnom republi─Źkom tu┼żiocu neophodne podatke navedene u stavu 2. ovog ─Źlana.

(4) Rezultati rada tu┼żilaca ocjenjuju se najmanje jednom godišnje u skladu sa kriterijumima koje utvrdi Visoki sudski i tu┼żila─Źki savjet.

(5) Ocjenjivanje rezultata rada okru┼żnih tu┼żilaca i zamjenika glavnog okru┼żnog tu┼żioca vrši glavni okru┼żni tu┼żilac, ocjenjivanje rezultata rada glavnih okru┼żnih tu┼żilaca, republi─Źkih tu┼żilaca i zamjenika glavnog republi─Źkog tu┼żioca vrši glavni republi─Źki tu┼żilac, a ocjenjivanje rezultata rada glavnog republi─Źkog tu┼żioca vrši Visoki sudski i tu┼żila─Źki savjet.

(6) Protiv odluke o ocjeni rezultata rada mo┼że se izjaviti prigovor Visokom sudskom i tu┼żila─Źkom savjetu.

GLAVA VI

TU┼ŻILA─îKA UPRAVA

─îlan 40

(1) U okviru svojih ovlaš─çenja Ministarstvo ostvaruje odre─Ĺena prava i obaveze u vezi sa pitanjima tu┼żila─Źke uprave.

(2) U ostvarivanju redovnih poslova tu┼żila─Źke uprave Ministarstvo:

 

1) vrši nadzor i prati primjenu ovog zakona i drugih propisa koji se odnose na organizaciju i poslovanje tu┼żilaštva,

2) prati obavljanje poslova tu┼żila─Źke uprave,

3) daje saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tu┼żilaštava Republike Srpske, kojim se ure─Ĺuju unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta u Republi─Źkom tu┼żilaštvu, okru┼żnim tu┼żilaštvima i Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najte┼żih oblika privrednog kriminala,

4) sara─Ĺuje sa glavnim republi─Źkim tu┼żiocem i glavnim okru┼żnim tu┼żiocem u rješavanju pritu┼żbi koje prima Ministarstvo, a koje se odnose na tu┼żila─Źku upravu,

5) daje prijedloge glavnom republi─Źkom tu┼żiocu i s njim sara─Ĺuje radi unapre─Ĺivanja organizacije i poslovanja tu┼żilaštva,

6) prikuplja statisti─Źke podatke o radu tu┼żilaštva,

7) obezbje─Ĺuje materijalne uslove za rad tu┼żilaštva i

8) vrši i nadle┼żnosti u vezi sa bud┼żetom za rad tu┼żilaštva u skladu sa zakonom.

─îlan 41

(1) Glavni republi─Źki tu┼żilac i glavni okru┼żni tu┼żilac du┼żni su da dostave Ministarstvu podatke koji su potrebni za sprovo─Ĺenje ovlaš─çenja iz ─Źlana 40. ovog zakona.

(2) Glavni republi─Źki tu┼żilac podnosi objedinjeni godišnji izvještaj o radu za sva tu┼żilaštva Ministarstvu i Visokom sudskom i tu┼żila─Źkom savjetu.

─îlan 42

Ako Ministarstvo utvrdi da u tu┼żilaštvu postoje nepravilnosti u primjeni ovog zakona, kao i primjeni drugih propisa koji se odnose na organizaciju i poslovanje tu┼żilaštva, o tome ─çe obavijestiti glavnog republi─Źkog tu┼żioca i rješenjem nalo┼żiti otklanjanje uo─Źenih nepravilnosti ili pokretanje postupka za utvr─Ĺivanje odgovornosti.

─îlan 43

(1) U sprovo─Ĺenju nadle┼żnosti iz ─Źlana 40. ovog zakona Ministarstvo vrši inspekciju rada tu┼żilaštva, kao i reviziju finansijskog poslovanja tu┼żilaštva.

(2) Ministarstvo, u primjeni ovlaš─çenja koja su utvr─Ĺena ovim zakonom, ne─çe uticati na rad tu┼żilaštva u vezi sa ovlaš─çenjima tu┼żioca koja su utvr─Ĺena u zakonu.

GLAVA VII

RADNICI TU┼ŻILAŠTVA

─îlan 44

(1) Radnicima tu┼żilaštva, u smislu ovog zakona, smatraju se sva zaposlena lica u tu┼żilaštvu, osim tu┼żilaca.

(2) Struktura radnika tu┼żilaštva treba da odra┼żava nacionalnu strukturu stanovništva prema posljednjem popisu.

(3) Propisi Republike Srpske o radnim odnosima radnika u republi─Źkim organima uprave shodno se primjenjuju i na radnike tu┼żilaštava, ako zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

(4) Rezultati rada radnika tu┼żilaštva ocjenjuju se godišnje u skladu sa pravilnikom koji donosi glavni republi─Źki tu┼żilac.

─îlan 45

(1) Republi─Źko tu┼żilaštvo i okru┼żna tu┼żilaštva mogu imati sekretara, kojeg po okon─Źanju javnog konkursa imenuje glavni republi─Źki, odnosno glavni okru┼żni tu┼żilac.

(2) Sekretar tu┼żilaštava poma┼że glavnom republi─Źkom, odnosno glavnom okru┼żnom tu┼żiocu u obavljanju administrativnih poslova i pri izradi administrativnog dijela opšteg plana.

(3) Poslove sekretara tu┼żilaštva obavlja diplomirani pravnik sa najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

(4) Sekretar tu┼żilaštava poma┼że glavnom republi─Źkom, odnosno glavnom okru┼żnom tu┼żiocu i prilikom pripreme i izvršenja bud┼żeta tu┼żilaštava.

─îlan 46

(1) U tu┼żilaštva mogu biti imenovani, po okon─Źanju postupka javne konkurencije, stru─Źni saradnici na neodre─Ĺeno vrijeme.

(2) Kriterijume za odre─Ĺivanje broja stru─Źnih saradnika odre─Ĺuje glavni republi─Źki tu┼żilac.

(3) Stru─Źni saradnici mogu vršiti sve radnje u postupcima za izdavanje kaznenih naloga pred sudovima u skladu sa zakonom, a na osnovu zahtjeva i posebnog ovlaš─çenja glavnog okru┼żnog tu┼żioca.

(4) Stru─Źni saradnik poma┼że tu┼żiocu u njegovom radu, izra─Ĺuje nacrte tu┼żila─Źkih odluka, prou─Źava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu, izra─Ĺuje nacrte pravnih shvatanja, te obavlja samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima tu┼żioca i druge stru─Źne poslove.

(5) Edukacija stru─Źnih saradnika vrši se u skladu sa programom edukacije, koju utvr─Ĺuje Centar za edukaciju sudija i tu┼żilaca Republike Srpske.

(6) U Okru┼żno tu┼żilaštvo za stru─Źnog saradnika mo┼że biti imenovan diplomirani pravnik sa polo┼żenim pravosudnim ispitom i sa najmanje dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima.

(7) Stru─Źni saradnici imaju slu┼żbene legitimacije koje izdaje glavni republi─Źki tu┼żilac.

(8) Izgled i sadr┼żaj slu┼żbene legitimacije iz stava 7. ovog ─Źlana utvr─Ĺuju se pravilnikom koji donosi glavni republi─Źki tu┼żilac.

─îlan 47

(1) Na mjesto pripravnika mo┼że biti primljen dr┼żavljanin Bosne i Hercegovine koji je diplomirani pravnik i koji ispunjava opšte uslove za prijem u organima republi─Źke uprave.

(2) Pripravnici se zapošljavaju u tu┼żilaštvima radi sticanja prakti─Źnog iskustva za rad u tu┼żilaštvima.

(3) Pripravnici se zapošljavaju na odre─Ĺeno vrijeme koje nije du┼że od dvije godine.

(4) Pripravnici se u odre─Ĺenom periodu svoje slu┼żbe upu─çuju na prakti─Źni rad u osnovne i okru┼żne sudove.

(5) Trajanje prakti─Źnog rada pripravnika, uslovi koje moraju ispuniti da bi mogli polagati pravosudni ispit, te program i na─Źin polaganja pravosudnog ispita utvr─Ĺuju se posebnim zakonom.

GLAVA VIII

SREDSTVA ZA RAD TU┼ŻILAŠTAVA

─îlan 48

Tu┼żilaštva imaju svoj bud┼żet, koji je sastavni dio bud┼żeta Republike Srpske.

─îlan 49

(1) Prijedlog bud┼żeta izra─Ĺuje tu┼żilaštvo u skladu sa Zakonom o bud┼żetskom sistemu Republike Srpske.

(2) Prijedlog bud┼żeta dostavlja se Ministarstvu u zakonom utvr─Ĺenom roku.

(3) Prijedlog bud┼żeta, usaglašen za sva tu┼żilaštva, Ministarstvo dostavlja Visokom sudskom i tu┼żila─Źkom savjetu radi davanja eventualnih sugestija.

─îlan 50

(1) Glavni tu┼żioci, zamjenici glavnih tu┼żilaca i tu┼żioci, kao i ostali zaposleni imaju pravo na platu i druga prava koja im po osnovu rada pripadaju, odnosno funkcije koju obavljaju.

(2) Na plate tu┼żilaca primjenjuju se odredbe zakona kojim se ure─Ĺuju plate i druge naknade sudija i tu┼żilaca u Republici Srpskoj.

─îlan 51

Na plate i ostala prava po osnovu rada radnika tu┼żilaštva primjenjuju se odredbe zakona kojim se propisuju plate zaposlenih u institucijama pravosu─Ĺa Republike Srpske.

GLAVA IX

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 52

(1) Glavni republi─Źki tu┼żilac ─çe u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik iz ─Źlana 10. stav 2. i ─Źlana 46. stav 8. ovog zakona, kojim se ure─Ĺuje izgled i sadr┼żaj slu┼żbene legitimacije za tu┼żioce i stru─Źne saradnike u Republici Srpskoj, Pravilnik iz ─Źlana 36. stav 2. ovog zakona, kojim se ure─Ĺuje organizacija Republi─Źkog tu┼żilaštva i okru┼żnih tu┼żilaštava, broj administrativno-tehni─Źkog osoblja i uslovi za obavljanje tih poslova i Pravilnik iz ─Źlana 44. stav 4. ovog zakona, kojim se ure─Ĺuje ocjenjivanje radnika tu┼żilaštva.

(2) Do donošenja podzakonskih akata iz stava 1. ovog ─Źlana primjenjiva─çe se propisi doneseni na osnovu Zakona o tu┼żilaštvima Republike Srpske (“Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske, br. 55/02, 85/03 i 115/04), ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

─îlan 53

(1) Okru┼żno tu┼żilaštvo u Prijedoru po─Źe─çe sa radom kada se ispune materijalne i druge pretpostavke za rad Tu┼żilaštva, a najkasnije do 31.12.2016. godine.

(2) O ispunjenosti uslova za po─Źetak rada Tu┼żilaštva iz stava 1. ovog ─Źlana Vlada donosi odluku na prijedlog ministra.

(3) Po─Źetkom rada Okru┼żnog tu┼żilaštva u Prijedoru presta─çe sa radom Podru─Źna kancelarija u Prijedoru pri Okru┼żnom tu┼żilaštvu Banja Luka.

─îlan 54

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o tu┼żilaštvima Republike Srpske (“Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 55/02, 85/03 i 115/04).

─îlan 55

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija