Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

 

 

ZAKON O LIKVIDACIONOM POSTUPKU
REPUBLIKE SRPSKE

 

GLAVA I
OSNOVNE  ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom se uređuje likvidacioni postupak koji se sprovodi nad poslovnim subjektom pred nadležnim sudom u Republici Srpskoj.

Član 2.

(1) Likvidacionim postupkom obezbjeđuje se potpuno namirenje svih povjerilaca poslovnog subjekta.
(2) Nakon sprovedenog likvidacionog postupka, te namirenja troškova postupka i svih povjerilaca, preostala imovina poslovnog subjekta raspodjeljuje se osnivačima, ortacima, članovima odnosno akcionarima poslovnog subjekta (u daljem tekstu: vlasnici kapitala poslovnog subjekta) srazmjerno učešću u vlasništvu.

Član 3.

Likvidacioni postupak sprovodi sud koji je prema Zakonu o stečaju stvarno i mjesno nadležan za sprovođenje stečajnog postupka.

Član 4.

Na rješavanje pitanja likvidacionog postupka koja nisu uređena ovim zakonom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o stečaju, osim odredaba kojima se uređuje:
1) postupak restrukturiranja,
2) postupak reorganizacije stečajnog dužnika,
3) skupština povjerilaca i odbor povjerilaca,
4) pobijanje pravnih radnji,
5) ročište za glavnu diobu.

Član 5.

Likvidacioni postupak se sprovodi u sljedećim slučajevima:
1) ako je poslovnom subjektu izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog neispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti, a poslovni subjekat u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promijeni djelatnost,
2) ako su prestali postojati prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
3) ako je isteklo vrijeme na koje je poslovni subjekat osnovan,
4) ako je donijeta odluka o prestanku poslovnog subjekta od ovlaštenog organa poslovnog subjekta, koji je određen posebnim zakonom, odnosno osnivačkim aktom ili statutom poslovnog subjekta,
5) ako se pravosnažnom odlukom nadležnog suda utvrdi ništavost upisa u Registar poslovnih subjekata (u daljem tekstu: Registar),
6) ako poslovni subjekat nije uskladio oblik organizovanja, kao i opšte akte sa zakonom kojim se uređuju privredna društva i drugim propisima, a nije likvidiran i brisan iz Registra u skladu sa zakonom kojima se uređuje registracija poslovnih subjekata u Republici Srpskoj,
7) ako je poslovnom subjektu pravosnažnom odlukom nadležnog suda izrečena kazna prestanka pravnog lica u skladu sa zakonom kojim se propisuju krivična djela i krivične sankcije,
8) i u slučajevima utvrđenim drugim zakonima.

GLAVA II
VRSTE LIKVIDACIONOG POSTUPKA

 

Član 6.

Vrste likvidacionog postupka su:
1) dobrovoljni likvidacioni postupak,
2) prinudni likvidacioni postupak,
3) likvidacioni postupak po službenoj dužnosti,
4) likvidacioni postupci utvrđeni drugim zakonima.

Član 7.

(1) Dobrovoljni likvidacioni postupak se sprovodi na osnovu odluke o prestanku poslovnog subjekta, koju donosi ovlašteni organ poslovnog subjekta određen posebnim zakonom, odnosno osnivačkim aktom ili statutom poslovnog subjekta.
(2) Dobrovoljni likvidacioni postupak se može sprovesti u redovnom likvidacionom postupku ili u skraćenom dobrovoljnom likvidacionom postupku, koji je propisan ovim zakonom.
(3) Prijedlog za pokretanje dobrovoljnog likvidacionog postupka na osnovu odluke iz stava 1. ovog člana podnose vlasnici kapitala poslovnog subjekta ili lice ovlašteno za zastupanje poslovnog subjekta.

Član 8.

(1) Prinudni likvidacioni postupak se pokreće ako je:
1) pravosnažnim rješenjem nadležnog organa poslovnom subjektu izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog neispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti, a poslovni subjekat u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promijeni djelatnost, ili
2) pravosnažnom odlukom nadležnog suda izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog neispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti, a poslovni subjekat u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promijeni djelatnost, ili
3) pravosnažnom odlukom nadležnog suda izrečena mjera trajne zabrane obavljanja djelatnosti, ili
4) pravosnažnom odlukom nadležnog suda izrečena kazna prestanka pravnog lica.
(2) Prijedlog za pokretanje prinudnog likvidacionog postupka iz stava 1. tačka 1) ovog člana podnosi organ koji je donio odluku kojom je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti.
(3) Prijedlog za pokretanje prinudnog likvidacionog postupka iz stava 1. tačka 2) ovog člana podnosi organ koji je pred sudom iz stava 1. tačka 2) ovog člana pokrenuo postupak donošenja odluke o izricanju mjere zabrane obavljanja djelatnosti.
(4) Prijedlog za pokretanje i otvaranje prinudnog likvidacionog postupka iz stava 1. t. 3) i 4) ovog člana podnosi sud koji je izrekao mjeru trajne zabrane obavljanje djelatnosti, odnosno nalaže sud koji je izrekao kaznu prestanka pravnog lica.

Član 9.

(1) Likvidacioni postupak po službenoj dužnosti se pokreće ako je:
1) pravosnažnom odlukom nadležnog suda utvrđen prestanak poslovnog subjekta nakon isteka vremena na koje je osnovan,
2) pravosnažnom odlukom nadležnog suda utvrđeno da poslovni subjekat nije uskladio oblik organizovanja, kao i opšte akte sa zakonom kojim se uređuju privredna društva i drugim propisima, a nije likvidiran i brisan iz Registra, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija poslovnih subjekata u Republici Srpskoj,
3) pravosnažnom odlukom nadležnog suda utvrđena ništavost upisa u Registar.
(2) Prijedlog za pokretanje likvidacionog postupka po službenoj dužnosti iz stava 1. ovog člana, podnosi sud koji je donio jednu od odluka iz stava 1. t. 1), 2) i 3) ovog člana.
(3) U likvidacionom postupku po službenoj dužnosti iz stava 1. tačka 2) ovog člana, ostatak likvidacione mase likvidacionog dužnika koji nije prenijet vlasnicima kapitala poslovnog subjekta postaje svojina Republike Srpske.
(4) Upis prava svojine na Republiku Srpsku iz stava 3. ovog člana vrši se na osnovu rješenja suda.

Član 10.

Likvidacioni postupci utvrđeni drugim zakonima pokreću se i sprovode na način propisan tim zakonima. 

GLAVA III
ORGANI LIKVIDACIONOG POSTUPKA

Član 11.

Organi likvidacionog postupka su:
1) likvidacioni sudija i
2) likvidacioni upravnik.

Član 12.

Likvidacioni sudija:
1) vodi i upravlja likvidacionim postupkom od dana podnošenja prijedloga za otvaranje likvidacionog postupka do dana zaključenja likvidacionog postupka,
2) ima prava i obaveze u likvidacionom postupku, propisane ovim zakonom,
3) vrši nadzor nad radom likvidacionog upravnika u skladu sa ovim zakonom,
4) razrješava dužnosti likvidacionog upravnika u skladu sa članom 16. ovog zakona.

Član 13.

(1) Likvidacioni sudija može, na prijedlog podnosioca prijedloga za otvaranje likvidacionog postupka (u daljem tekstu: predlagač), za likvidacionog upravnika imenovati člana uprave poslovnog subjekta, koji je upisan u Registar kao lice ovlašteno za zastupanje poslovnog subjekta.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako predlagač nije predložio lice za likvidacionog upravnika, likvidacioni sudija imenuje likvidacionog upravnika iz reda likvidacionih upravnika sa liste stečajnih upravnika, koju utvrđuje ministar pravde (u daljem tekstu: ministar).

Član 14.

(1) Likvidacioni sudija imenuje likvidacionog upravnika rješenjem o otvaranju likvidacionog postupka.
(2) Likvidacioni upravnik stiče svojstvo lica ovlaštenog za zastupanje poslovnog subjekta upisom u Registar. 

Član 15.

(1) Likvidacioni upravnik nakon stupanja na dužnost, a najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja, likvidacionom sudiji dostavlja Izvještaj o finansijskom stanju i poslovanju likvidacionog dužnika, koji sadrži:
1) popis imovine,
2) popis povjerilaca,
3) početni bilans,
4) drugu dokumentaciju o finansijskom stanju i poslovanju likvidacionog dužnika.
(2) Likvidacioni upravnik izjavom, u pisanoj formi, garantuje tačnost i potpunost podataka u izvještaju iz stava 1. ovog člana. 
(3) Likvidacioni upravnik bez odlaganja ulazi u posjed imovine likvidacionog dužnika, obezbjeđuje imovinu, te, nakon okončane diobe, dostavlja likvidacionom sudiji Izvještaj o izvršenoj diobi i prilaže dokumentaciju o sprovedenoj diobi i namirenju povjerilaca.

Član 16.

(1) Likvidacioni sudija može rješenjem razriješiti imenovanog likvidacionog upravnika ako:
1) ne ispunjava obaveze iz člana 15. ovog zakona,
2) ne dostavlja izvještaje koje je obavezan da dostavi,
3) ne unovčava imovinu, kada je to neophodno u svrhu namirenja povjerilaca, 
4) neosnovano odugovlači sprovođenje pojedinih radnji u,
5) daje netačne podatke,
6) likvidacioni upravnik podnese zahtjev za razrješenje.
(2) Ako likvidacioni upravnik ne ispunjava obaveze propisane ovim zakonom, likvidacioni sudija može likvidacionom upravniku izreći i novčanu kaznu za prekršaj u skladu sa čl. 57. i 58. ovog zakona.

Član 17.

(1) Likvidacioni upravnik koji je imenovan sa liste iz člana 13. stav 2. ovog zakona ima pravo na naknadu troškova i nagradu za svoj rad.
(2) Naknadu troškova i nagradu za rad likvidacionog upravnika određuje likvidacioni sudija rješenjem u skladu sa Pravilnikom o naknadama i nagradama za rad likvidacionog upravnika, koji donosi ministar.
(3) Pravilnikom iz stava 2. ovog člana detaljnije se propisuje način obračuna naknada i nagrada za rad likvidacionog upravnika, tarifa za obračun nagrade za rad likvidacionog upravnika i razrađuju kriterijumi za utvrđivanje visine nagrade za rad likvidacionog upravnika.
(4) Likvidacioni sudija utvrđuje visinu nagrade za rad likvidacionog upravnika, uzimajući u obzir:
1) složenost likvidacionog postupka,
2) dužinu trajanja likvidacionog postupka.

Član 18.

(1) Likvidacioni upravnik odgovara vlasnicima kapitala poslovnog subjekta za štetu koju je pričinio u vršenju svojih dužnosti propisanih ovim zakonom.
(2) Potraživanje naknade pričinjene štete iz stava 1. ovog člana zastarijeva u roku propisanom opštim pravilima odgovornosti za štetu, koja su definisana zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi. 

Član 19.

(1) Nakon brisanja poslovnog subjekta iz Registra, ne mogu se pobijati radnje likvidacionog upravnika, ali povjerioci mogu od likvidacionog upravnika tražiti da im nadoknadi štetu koju im je svojim radnjama prouzrokovao u likvidacionom postupku.
(2)  Likvidacioni upravnik odgovara za štetu prouzrokovanu u toku likvidacionog postupka namjerno ili iz krajnje nepažnje, do visine petorostrukog iznosa nagrade koju je primio za svoj rad.
(3) Ako sredstva iz stava 2. ovog člana nisu dovoljna za namirenje štete koja je nastala povjeriocu usljed radnje likvidacionog upravnika, za tu štetu solidarno odgovaraju svi vlasnici kapitala poslovnog subjekta do iznosa imovine koja im je isplaćena ili preostala nakon zaključenja likvidacionog postupka, osim u skraćenom dobrovoljnom likvidacionom postupku.
(4) Štetom u smislu stava 2. ovog člana ne smatra se ako povjerilac blagovremeno ne prijavi svoje potraživanje za koje likvidacioni upravnik nije znao, niti je mogao znati.
(5) Potraživanje povjerilaca prema likvidacionom upravniku zastarijeva u roku   propisanom opštim pravilima odgovornosti za štetu, koja su definisana zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

GLAVA  IV
REDOVAN LIKVIDACIONI POSTUPAK

Član 20.

(1) Prijedlog za otvaranje redovnog likvidacionog postupka (u daljem tekstu: likvidacioni postupak) mogu da podnesu lica ovlaštena zakonom shodno vrsti likvidacionog postupka, koji se pokreće.
(2) Likvidacioni postupak je hitan, kao i svi postupci u kojima je likvidacioni dužnik nad kojim je otvoren likvidacioni postupak stranka u postupku.
(3) U likvidacionom postupku ne može se podnijeti prijedlog za povraćaj u pređašnje stanje,  prijedlog za ponavljanje postupka, niti izjaviti revizija.

Član 21.

(1) U likvidacionom postupku donose se rješenja i zaključci.
(2) Rješenjem se odlučuje u likvidacionom postupku, a zaključkom se nalaže izvršenje pojedinih radnji.

 

 

Član 22.

 • Protiv rješenja likvidacionog sudije u likvidacionom postupku može se izjaviti žalba drugostepenom sudu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.
 • Likvidacioni sudija može izmijeniti ili dopuniti svoje rješenje, ako su uz žalbu priloženi dokumenti i isprave iz člana 24. ovog zakona.

(3) Protiv zaključaka u likvidacionom postupku nije dopuštena žalba, niti prigovor.

Član 23.

(1)  Likvidacioni postupak se pokreće podnošenjem sudu prijedloga za otvaranje likvidacionog postupka.
(2) Prijedlog za otvaranje likvidacionog postupka predlagač podnosi na propisanom obrascu.
(3) Izgled, sadržaj i način objave obrasca iz stava 2. ovog člana propisuje se pravilnikom.
(4) Ministar donosi pravilnik iz stava 3. ovog člana.

Član 24.

(1) Uz prijedlog za otvaranje likvidacionog postupka predlagač dostavlja:
1) odluku o prestanku poslovnog subjekta, koju donosi ovlašteni organ poslovnog subjekta određen posebnim zakonom, odnosno osnivačkim aktom ili statutom poslovnog subjekta, ili
2) pravosnažnu odluku nadležnog organa kojim je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, ili
3) pravosnažnu odluku nadležnog suda kojim je utvrđen prestanak poslovnog subjekta, ili
4) pravosnažnu odluku nadležnog organa kojom je utvrđen prestanak poslovnog subjekta, ili
5) pravosnažnu odluku nadležnog suda koji je izrekao kaznu prestanka pravnog lica.
(2) Uz prijedlog za pokretanje likvidacionog postupka dostavlja se i:
1) izvod iz Registra, koji nije stariji od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje likvidacionog postupka,
2) uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava) o izmirenim direktnim poreskim obavezama, koje nije starije od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje likvidacionog postupka,
3) uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Uprava za indirektno oporezivanje) o izmirenim indirektnim poreskim obavezama, koje nije starije od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje likvidacionog postupka,
4) uvjerenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi sjedište likvidacionog dužnika ili poslovne jedinice likvidacionog dužnika, o izmirenim obavezama prema jedinici lokalne samouprave, koje nije starije od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje likvidacionog postupka,
5) potvrda Centralne banke Bosne i Hercegovine ili Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (u daljem tekstu: Agencija) o stanju poslovnih računa, koja nije starija od osam dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje likvidacionog postupka,
6) finansijski izvještaji o poslovanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

 

Član 25.

(1) Ako predlagač ne dostavi prijedlog u skladu sa čl. 23. i 24. ovog zakona, likvidacioni sudija zaključkom nalaže predlagaču da u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaključka uredi i dopuni prijedlog.
(2) Ako predlagač ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana, likvidacioni sudija rješenjem odbacuje prijedlog.
(3) Na rješenje iz stava 2. ovog člana predlagač ima pravo žalbe drugostepenom sudu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.
(4) Likvidacioni sudija može izmijeniti ili dopuniti svoje rješenje, ako su uz žalbu priloženi dokumenti i isprave iz čl. 23. i 24. ovog zakona.

Član 26.

(1) Predlagač je obavezan da uplati predujam u iznosu koji odredi likvidacioni sudija za pokriće troškova likvidacionog postupka.
(2) Ako predlagač ne uplati predujam u roku od 15 dana od dana prijema poziva da uplati predujam, likvidacioni sudija rješenjem odbacuje prijedlog za pokretanje likvidacionog postupka.
(3) Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana predlagač ima pravo žalbe drugostepenom sudu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.
(4) Izuzetno od stava 1. ovog člana predujam za pokriće troškova likvidacionih postupaka iz člana 8. t. 3) i 4) i člana 9. t. 1) i 3) ovog zakona, obezbjeđuje se iz sredstava suda.
(5) Nakon okončanja likvidacionih postupaka iz člana 8. t. 3) i 4) i člana 9. t. 1) i 3) ovog zakona, a prije namirenja povjerilaca, sud obavezno vrši povrat predujma iz stava 4. ovog člana u korist računa javnih prihoda.

Član 27.

(1) Nakon što razmotri prijedlog za pokretanje likvidacionog postupka i utvrdi osnovanost prijedloga, likvidacioni sudija donosi rješenje o otvaranju likvidacionog postupka, kojim istovremeno imenuje likvidacionog upravnika.
(2) Rješenjem iz stava 1. ovog člana likvidacioni sudija nalaže da se u Registru uz poslovno ime poslovnog subjekta upiše i doda oznaka „u likvidaciji“, a u rubrici „Lica ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta“ upiše likvidacioni upravnik.
(3) Rješenje iz stava 1. ovog člana objavljuje se na oglasnoj tabli suda i internet stranici Agencije, a izreka rješenja o otvaranju likvidacionog postupka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, uz napomenu da je rješenje u cijelosti objavljeno na oglasnoj tabli suda i internet stranici Agencije u neprekidnom trajanju od 30 dana.
(4) Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka dostavlja se:
1) likvidacionom dužniku,
2) likvidacionom upravniku,
3) predlagaču,
4) Poreskoj upravi,
5) Upravi za indirektno oporezivanje,
,
7) javnim registrima u kojima se nalazi upisana imovina likvidacionog dužnika,
8) drugim fizičkim i pravnim licima koji imaju pravni interes.
(5) Protiv rješenja o otvaranju likvidacionog postupka fizička i pravna lica iz stava 4. ovog člana imaju pravo na žalbu drugostepenom sudu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja, koja ne odgađa izvršenje rješenja.

Član 28.

(1) Likvidacioni upravnik, nakon popisa imovine, potraživanja i povjerilaca, sačinjava početni bilans.
(2) Likvidacioni upravnik likvidacionom sudiji dostavlja početni bilans u roku od 30 dana od dana imenovanja.

Član 29.

(1) Likvidacioni upravnik bez odlaganja ulazi u posjed imovine likvidacionog dužnika, unovčava tu imovinu, ukoliko nema dovoljno raspoloživih novčanih sredstava u likvidacionoj masi za namirenje povjerilaca, te vrši namirenje povjerilaca.
(2) Prava trećih lica na predmetima i pravima imovine uzimaju se u obzir prilikom unovčenja imovine i namirenja povjerilaca.

Član 30.

(1) Unovčenje nepokretnosti koje nisu opterećene teretima (slobodna imovina) vrši se javnim nadmetanjem, javnim prikupljanjem ponuda ili neposrednom pogodbom, a u skladu sa odredbama ovog zakona i Zakona o stečaju.
(2) Nepokretnosti unovčava likvidacioni upravnik, koji zaključuje kod notara ugovor o kupoprodaji sa kupcem koji izlicitira, odnosno ponudi i uplati najvišu cijenu, te na kupca prenosi prava na nepokretnostima i uvodi ga u posjed nepokretnosti.

Član 31.

(1) Ako su nepokretnosti opterećene razlučnim pravom, te nepokretnosti unovčavaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršni postupak, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.
(2) U oglasu o unovčenju nepokretnosti likvidacioni upravnik utvrđuje vrijednost nepokretnosti, način i uslove unovčenja.
(3) Na prvoj javnoj prodaji nepokretnosti se ne mogu unovčiti ispod 1/2 procijenjene vrijednosti, a na drugoj javnoj prodaji se ne mogu unovčiti ispod 1/3 procijenjene vrijednosti.
(4) Ako se ne uspiju unovčiti nepokretnosti sa teretom na dvije javne prodaje,  postupak unovčenja se ne obustavlja.
(5) Ako se nepokretnosti nisu mogle unovčiti po cijeni određenoj u stavu 3. ovog člana, na svakoj narednoj javnoj prodaji najniža cijena po kojoj se nepokretnosti mogu unovčiti smanjuje se za 10% od prethodne vrijednosti.

Član 32.

(1) Razlučni povjerilac može preuzeti nepokretnost ako ne uspije javna prodaja i ako to nije suprotno interesima drugih povjerilaca.
(2) Preuzimanje nepokretnosti iz stava 1. ovog člana nije suprotno interesima drugih povjerilaca:
1) ako se nepokretnosti nisu mogle unovčiti po cijeni koja je veća od visine potraživanja razlučnog povjerioca i
2) ako je razlučni povjerilac višeg reda u odnosu na druge razlučne povjerioce.
(3) Razlučni povjerilac podnosi zahtjev za preuzimanje nepokretnosti iz stava 1. ovog člana, a likvidacioni sudija donosi rješenje.
(4) Za unovčenje nepokretnosti neposrednom pogodbom potrebna je saglasnost razlučnog povjerioca.
(5) U toku unovčenja nepokretnosti razlučni povjerilac ima pravo da pregleda nepokretnost.

Član 33.

(1) Iz dijela dobijenog unovčenjem koji pripada razlučnom povjeriocu izdvajaju se sredstva za namirenje troškova likvidacionog postupka u iznosu od 5% od iznosa ostvarenog unovčenjem imovine. 
(2) Sredstva iz stava 1. ovog člana izdvajaju se u likvidacionu masu i ako se stvari unovčavaju u izvršnom postupku.

Član 34.

(1) Nakon unovčenja nepokretnosti sa teretom, likvidacioni upravnik zaključuje kod notara ugovor o kupoprodaji sa kupcem koji izlicitira, odnosno ponudi i uplati najvišu cijenu, te na kupca prenosi prava na nepokretnostima i uvodi ga u posjed nepokretnosti.
(2) Ako su nepokretnosti iz stava 1. ovog člana opterećene teretima, likvidacioni sudija na prijedlog likvidacionog upravnika rješenjem nalaže brisanje tereta.

Član 35.

(1) Depozit radi obezbjeđenja unovčenja imovine određuje likvidacioni upravnik, koje ne može iznositi više od 10% procijenjene vrijednosti predmeta unovčenja.
(2) Depozit radi obezbjeđenja unovčenja imovine ne vraća se kupcu koji je izlicitirao, odnosno ponudio i prihvatio kupoprodajnu cijenu, a nije je uplatio u određenom roku.

Član 36.

(1) Likvidacioni upravnik može unovčiti pokretne stvari na kojima postoji razlučno pravo javnim nadmetanjem, javnim prikupljanjem ponuda ili neposrednom pogodbom, ako pokretnu stvar ima u svom posjedu i ako za taj način unovčenja dobije saglasnost razlučnih povjerilaca.
(2) Likvidacioni upravnik, koji ima pravo na unovčenje pokretne stvari u skladu sa stavom 1. ovog člana, razlučnom povjeriocu na njegov zahtjev daje obavještenje o stanju pokretne stvari ili dozvoljava da razlučni povjerilac razgleda pokretnu stvar.
(3) Likvidacioni upravnik može naplatiti ili unovčiti potraživanje koje je likvidacioni dužnik ustupio ili založio radi obezbjeđenja nekog prava.
(4) Ako je likvidacioni upravnik ovlašten za naplatu potraživanja u skladu sa stavom 3. ovog člana, na zahtjev razlučnog povjerioca daje obavještenje o potraživanju.
(5) Umjesto obavještenja, likvidacioni upravnik može razlučnom povjeriocu dozvoliti uvid u poslovne knjige i poslovnu dokumentaciju likvidacionog dužnika.

 

 

Član 37.

(1) Prije nego što likvidacioni upravnik unovči i preda trećem licu pokretnu stvar za čije unovčenje je ovlašten, u skladu sa članom 36. ovog zakona, obavještava razlučnog povjerioca na koji način namjerava da unovči pokretnu stvar, odnosno pravo.
(2) Likvidacioni upravnik omogućava razlučnom povjeriocu da u roku od osam dana od dana prijema obavještenja predloži povoljnije unovčenje pokretne stvari ili prava uz predočavanje konkretne ponude sa dokazom o platežnoj sposobnosti kupca.
(3) Ako razlučni povjerilac u roku iz stava 2. ovog člana ili blagovremeno prije unovčenja pokretne stvari ili prava predloži povoljnije unovčenje, likvidacioni upravnik prihvata to unovčenje koje je naveo razlučni povjerilac ili pokretnu stvar unovčava tako da ne ošteti razlučnog povjerioca.
(4) Izuzetno od stava 2. ovog člana, unovčenje se može izvršiti tako da razlučni povjerilac preuzme pokretnu stvar ako to nije suprotno interesima drugih povjerilaca.

 

Član 38.

(1) Nakon što likvidacioni upravnik unovči pokretnu stvar na kojoj postoji razlučno pravo, iz ostvarenog iznosa unovčenja prvo se namiruju troškovi likvidacionog postupka  u skladu sa članom 33. stav 1. ovog zakona, a ostatak ostvarenog iznosa koristi se za namirenje razlučnih povjerilaca bez odgađanja.
(2) Ako je pokretnu stvar na kojoj postoji razlučno pravo likvidacioni upravnik prenio na razlučnog povjerioca, razlučni povjerilac je obavezan da uplati iznos koji je potreban za namirenje troškova likvidacionog postupka iz stava 1. ovog člana.
(3) Ako je zbog unovčenja iz stava 2. ovog člana likvidaciona masa opterećena porezom, iznos poreza dodaje se troškovima unovčenja.

Član 39.

(1) Ako je likvidacioni upravnik ovlašten za unovčenje imovine na kojoj postoji razlučno pravo, a namjerno odugovlači unovčenje nakon ročišta za unovčenje imovine, na prijedlog razlučnog povjerioca iz likvidacione mase se nadoknađuje gubitak vrijednosti njegovog udjela u unovčenju.
(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, ostali povjerioci, zbog nadoknade razlučnom povjeriocu i gubitka vrijednosti njegovog udjela, mogu tražiti da im likvidacioni upravnik nadoknadi štetu.

Član 40.

(1) Razlučni povjerilac je ovlašten za unovčenje pokretne stvari ili potraživanja na kojima postoji razlučno pravo ako pokretnu stvar ima u posjedu ili ako je likvidacioni upravnik prepustio pokretnu stvar ili potraživanje na unovčenje.
(2) Razlučni povjerilac unovčava pokretne stvari u skladu sa članom 36. ovog zakona.
(3) Na zahtjev likvidacionog upravnika i nakon saslušanja razlučnog povjerioca, likvidacioni sudija može odrediti rok, unutar kojeg razlučni povjerilac unovčava pokretnu stvar, s tim da, nakon proteka roka, pravo na unovčenje pokretne stvari stiče likvidacioni  upravnik.

 

 

Član 41.

(1) Likvidacioni upravnik unovčava pokretne stvari bez tereta, javnim nadmetanjem, ili javnim prikupljanjem ponuda, ili neposrednom pogodbom, ako pokretnu stvar ima u svom posjedu. 
(2) Pokretne stvari male vrijednosti likvidacioni upravnik unovčava neposrednom pogodbom.
(3) U likvidacionom postupku pokretnom stvari male vrijednosti smatra se stvar čija vrijednost ne prelazi 2.000 KM.
(4) Ako pokretne stvari likvidacioni upravnik ne unovči u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, ili su troškovi veći od vrijednosti stvari, likvidacioni upravnik može, uz saglasnost povjerilaca, te stvari uručiti Crvenom krstu ili drugim humanitarnim organizacijama, socijalnim ili obrazovnim ustanovama, ako oni te stvari prihvate.

Član 42.

(1) Ako se nisu stekli uslovi za vođenje likvidacionog postupka, već su ispunjene pretpostavke za otvaranje stečajnog postupka, likvidacioni upravnik odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja, podnosi prijedlog da se obustavi likvidacioni postupak i otvori stečajni postupak nad likvidacionim dužnikom.
(2) Likvidacioni upravnik odgovara za štetu koja povjeriocima i vlasnicima kapitala poslovnog subjekta nastane zbog nepodnošenja ili zakašnjelog podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka.

Član 43.

Iz likvidacione mase likvidacioni upravnik prvo izmiruje troškove likvidacionog postupka.

Član 44.

(1) Nakon izmirenja troškova likvidacionog postupka, likvidacioni upravnik izmiruje potraživanja povjerilaca.
(2) Ako su sporna potraživanja povjerilaca za koja ne postoji izvršna isprava, na prijedlog likvidacionog upravnika, likvidacioni sudija upućuje povjerioca da pokrene parnicu radi dokazivanja osnovanosti potraživanja u roku od 30 dana od dana upućivanja na parnicu.
(3) Ako povjerilac u roku iz stava 2. ovog člana pokrene parnicu, likvidacioni upravnik obezbjeđuje sredstva radi eventualne isplate predmetne obaveze, ako ima na raspolaganju dovoljno raspoloživih sredstava za obezbjeđenje.
(4) Ako ne postoji dovoljno raspoloživih sredstava za obezbjeđenje, likvidacioni upravnik neće vršiti diobu do pravosnažnog okončanja parničnih postupaka.
(5) Ako povjerilac u roku iz stava 2. ovog člana ne pokrene parnicu, njegovo se potraživanje prilikom diobe neće uzeti u obzir.

Član 45.

(1) Ako nakon izmirenja troškova likvidacionog postupka i potpunog namirenja povjerilaca preostane imovine, preostala imovina se uručuje vlasnicima kapitala poslovnog subjekta srazmjerno učešću u vlasništvu ili njihovoj odluci o raspodjeli ostatka likvidacione mase.
(2) Ako su vlasnici kapitala poslovnog subjekta strana fizička ili pravna lica, a ostatak likvidacione mase predstavljaju nepokretnosti, takva likvidaciona masa se vlasnicima kapitala poslovnog subjekta uručuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje sticanja prava svojine stranih lica na nepokretnostima u Republici Srpskoj.
(3) Ako nisu ispunjeni uslovi za sticanje prava na nepokretnostima utvrđeni posebnim zakonom, likvidacioni upravnik vrši unovčenje nepokretnosti i uručuje ostatak likvidacione mase u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 46.

Likvidacioni upravnik lično odgovara za skrivljenu povredu svoje obaveze da imovinu unovči što je najbolje moguće i da prikupljeni iznos podijeli povjeriocima i eventualni ostatak likvidacione mase podijeli vlasnicima kapitala poslovnog subjekta.

Član 47.

Likvidacioni upravnik dostavlja prijedlog načina diobe likvidacionom sudiji, a po okončanom postupku diobe dostavlja Izvještaj o svim radnjama sprovedenim tokom postupka sa dokazima o izvršenom namirenju povjerilaca i Izvještaj o troškovima likvidacionog postupka.

GLAVA  V
ZAKLJUČENJE LIKVIDACIONOG POSTUPKA

 

Član 48.

(1) Nakon što izvrši potpunu diobu imovine, likvidacioni sudija rješenjem zaključuje likvidacioni postupak, a likvidacionog upravnika razrješava dužnosti.
(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana objavljuje se na oglasnoj tabli suda i internet stranici Agencije, a izreka rješenja o zaključenju likvidacionog postupka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, uz napomenu da je rješenje u cijelosti objavljeno na oglasnoj tabli suda i internet stranici Agencije u neprekidnom trajanju od 30 dana.

 

drugostepenom sudu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

Član 49.

(1) Po pravosnažnosti rješenja o zaključenju likvidacionog postupka, likvidacioni sudija nalaže brisanje poslovnog subjekta iz Registra.
(2) Rješenje iz člana 48. ovog zakona, likvidacioni sudija po pravosnažnosti dostavlja i berzi

Član 50.

(1) Poslovne knjige i dokumenta poslovnog subjekta koji je brisan u likvidacionom postupku čuvaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje arhivska djelatnost.
(2) Podaci o mjestu čuvanja arhivske građe i licu ovlaštenom za izdavanje dokumenata poslovnog subjekta iz stava 1. ovog člana, a  kojem je povjereno čuvanje poslovnih knjiga i poslovnih dokumenata, navode se u rješenju o zaključenju likvidacionog postupka.
(3) Troškovi arhiviranja namiruju se iz likvidacione mase.
(4) Ako likvidacioni dužnik ne raspolaže sredstvima za pokrivanje troškova arhiviranja, arhivska građa se uručuje vlasniku kapitala poslovnog subjekta sa najvećim učešćem u vlasništvu ili drugom vlasniku kapitala poslovnog subjekta, saglasno njihovoj volji u odluci o raspodjeli likvidacione mase.
(5) Zainteresovana lica o svom trošku imaju pravo uvida u poslovne knjige i dokumente poslovnog subjekta, koja se smatraju javnim i dostupnim.

GLAVA VI
SKRAĆENI DOBROVOLJNI LIKVIDACIONI POSTUPAK

Član 51.

(1) Skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak pokreće se podnošenjem prijedloga za sprovođenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka. 
(2) Uz prijedlog iz stava 1. ovog člana prilaže se:
1) odluka o prestanku poslovnog subjekta u skraćenom dobrovoljnom likvidacionom postupku, koju donosi ovlašteni organ određen posebnim zakonom, odnosno osnivačkim aktom ili statutom,
2) notarski ovjerena izjava vlasnika kapitala poslovnog subjekta da su izmirene sve obaveze prema povjeriocima, uključujući obaveze prema radnicima i da su saglasni da bude sproveden skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak,
3) izvod iz Registra, koji nije stariji od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje  skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka,
4) uvjerenje Poreske uprave o izmirenim direktnim poreskim obavezama, koje nije starije od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka,
5) uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim poreskim obavezama, koje nije starije od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka,
6) uvjerenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi sjedište likvidacionog dužnika ili poslovne jedinice likvidacionog dužnika, o izmirenim obavezama prema jedinici lokalne samouprave, koje nije starije od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka,
7) potvrda Centralne banka Bosne i Hercegovine ili Agencije o stanju poslovnih računa, koja nije starija od osam dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka,
8) posljednji finansijski izvještaj, sačinjen i prezentovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija,
9) izjava vlasnika kapitala poslovnog subjekta o popisu imovine sa dokazima, uz prijedlog raspodjele imovine, 
10) dokaz o uplaćenim sredstvima na ime objave izreke rješenja o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka u „Službenom glasniku Republike Srpske“,
11) akt nadležnog organa poslovnog subjekta kojim je dato ovlaštenje licu koje će preduzimati radnje i primati pismena u skraćenom dobrovoljnom likvidacionom postupku.
(3) Obrazac prijedloga za sprovođenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka i obrazac izjave iz stava 2. tačka 2) ovog člana, te način objave obrasca i izjave za skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak se propisuje pravilnikom.
(4) Ministar donosi pravilnik iz stava 3. ovog člana.

 

Član 52.

(1) Nakon što likvidacioni sudija utvrdi da su ispunjeni uslovi iz člana 51. ovog zakona, donosi rješenje o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka.
(2) Rješenjem iz stava 1. ovog člana vrži se zabilježba u Registru do pravosnažnosti tog rješenja, a nakon pravosnažnosti rješenja nalaže se brisanje poslovnog subjekta iz Registra.
(3) Rješenje iz stava 1. ovog člana objavljuje se na oglasnoj tabli suda i internet stranici Agencije, a izreka rješenja o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, uz napomenu da je rješenje u cijelosti objavljeno na oglasnoj tabli suda i internet stranici Agencije u neprekidnom trajanju od 30 dana.

 

 

(5) Fizička i pravna lica iz stava 4. ovog člana imaju pravo na žalbu na rješenje iz stava 1. ovog člana drugostepenom sudu, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja.

Član 53.

(1) Ako se na rješenje iz člana 52. ovog zakona uloži žalba, likvidacioni sudija dostavlja žalbu predlagaču i licu ovlaštenom za prijem pismena uz napomenu da mogu u roku od 15 dana od dana prijema žalbe izmiriti neizmirene obaveze.
(2) Ukoliko lica iz stava 1. ovog člana u ostavljenom roku izmire sve obaveze, u tom slučaju likvidacioni sudija uz dokaz o izmirenim obavezama rješenjem odbacuje žalbu.
(3) Ako predlagač ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana, likvidacioni sudija donosi novo rješenje kojim stavlja van snage rješenje o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka u cijelosti i skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak obustavlja, te nalaže Registru brisanje zabilježbe rješenja o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka.
(4) Rješenje iz stava 3. ovog člana dostavlja se fizičkim i pravnim licima iz člana 52. stava 4. ovog zakona, te objavljuje na oglasnoj tabli suda i internet stranici Agencije, a izreka rješenja se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“ uz napomenu da je rješenje u cijelosti objavljeno na oglasnoj tabli suda i na internet stranici Agencije u neprekidnom trajanju  od 30 dana.
(5) Rješenje likvidacionog sudije iz stava 4. ovog člana i rješenja iz člana 27. stav 3, člana 48. stav 2. i člana 52. stav 3. ovog zakona, objavljuju se u skladu sa ovim zakonom, osim podataka koji se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka smatraju ličnim podacima.

 

 

Član 54.

(1)  Likvidacioni sudija u skladu sa članom 53. ovog zakona, nakon obustave skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka, poziva predlagača da uplati potreban iznos sredstava na ime predujma troškova, radi otvaranja redovnog likvidacionog postupka u skladu sa ovim zakonom, odnosno radi otvaranja stečajnog postupka,  ako su se za to stekli uslovi.
(2) Ako predlagač uplati predujam troškova, likvidacioni sudija donosi novo rješenje kojim se otvara redovni likvidacioni postupak, odnosno stečajni postupak, te nalaže Registru upis zabilježbe otvaranja redovnog likvidacionog postupka, odnosno stečajnog postupka.

Član 55.

(1) Lica koja su dala ovjerenu izjavu iz člana 51. stav 2. tačka 2) ovog zakona neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze poslovnog subjekta tri godine nakon brisanja iz Registra.
(2) Poslovni subjekat koji prestaje po skraćenom dobrovoljnom likvidacionom postupku briše se iz Registra uz istovremeno upisivanje u Registar: ličnih imena, jedinstvenog matičnog broja i adresa vlasnika kapitala ako je fizičko lice, odnosno naziva, sjedišta i matičnog broja vlasnika kapitala ako je pravno lice, uz upis neograničene solidarne odgovornosti za obaveze brisanog poslovnog subjekta, u roku iz stava 1. ovog člana.

Član 56.

Likvidaciona masa  se  po pravosnažnosti rješenja iz člana 52. stav 1. ovog zakona raspodjeljuje vlasnicima kapitala poslovnog subjekta prema učešću u vlasništvu, odnosno u skladu sa odlukom o raspodjeli likvidacione mase.

GLAVA VII
KAZNENE ODREDBE

Član 57.

            Novčanom kaznom od 500 KM do 3.000 KM kazniće se za prekršaj likvidacioni upravnik ako:

 • ne uđe u posjed i ne obezbijedi imovinu likvidacionog dužnika (član 15. stav 3),
 • ne unovči imovinu i izvrši namirenje povjerilaca u skladu sa ovim zakonom (član 16. stav 1. tačka 3) i član 29. stav 1),
 • neosnovano odugovlači sprovođenje pojedinih radnji u likvidacionom postupku (član 16. stav 1. tačka 4)),
 • ne dostavi Izvještaj o svim radnjama sprovedenim tokom likvidacionog postupka sa dokazima o izvršenom namirenju povjerilaca i Izvještaj o troškovima postupka (član 16. stav 1. tačka 2) i član 47),
 • ne podnese prijedlog da se obustavi likvidacioni postupak i otvori stečajni postupak nad likvidacionim dužnikom, ako su se za to ostvarili uslovi (član 42),
 • ne izmiri troškove likvidacionog postupka (član 43),
 • ne podijeli eventualni ostatak likvidacione mase vlasnicima kapitala poslovnog subjekta (član 46).

 

Član 58.

            Novčanom kaznom od 300 KM do 1.800 KM kazniće se za prekršaj likvidacioni upravnik ako:

 • ne sačini detaljan popis imovine i popis svih povjerilaca za koje je saznao iz poslovne dokumentacije (član 15. stav 1. t. 1) i 2)),
 • ne sačini početni bilans u propisanom roku (član 15. stav 1. tačka 3)  i član 28. stav 2),
 • ne dostavi dokumentaciju propisanu ovim zakonom (član 15. stav 1. tačka 4)),
 • ne dostavi izjavu kojom garantuje tačnost i potpunost podataka u Izvještaju o finansijskom stanju i poslovanju likvidacionog dužnika (član 15. stav 2),
 • daje netačne podatke (član 16. stav 1. tačka 5)),
 • ne daje obavještenje o stanju pokretne stvari ili ne dozvoli da razlučni povjerilac razgleda pokretnu stvar (član 36. stav 2),
 • ne daje razlučnom povjeriocu na njegov zahtjev obavještenje o potraživanju (član 36. stav 4),
 • ne omogući razlučnom povjeriocu da predloži povoljnije unovčenje pokretne stvari ili prava (član 37. stav 2).

 

GLAVA VIII
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 59.

Ministar će u roku od šest mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:
1) Pravilnik o naknadama i nagradama za rad likvidacionog upravnika (član 17. stav 2),
2) Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca prijedloga za pokretanje redovnog likvidacionog postupka i skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka, te obrazac izjave vlasnika kapitala poslovnog subjekta (član 23. stav 4. i član 51. stav 4).

Član 60.

Likvidacioni postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme njihovog pokretanja.

Član 61.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o likvidacionom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 64/02).

Član 62.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

                                                                                                                       PREDSJEDNIK
Broj: 02/1-021-894/19                                                                           NARODNE SKUPŠTINE
Datum: 19. septembar 2019. godine
Nedeljko Čubrilović