Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o likvidacionom postupku Republike Srpske

 

 

 

ZAKON O LIKVIDACIONOM POSTUPKU
REPUBLIKE SRPSKE

 

GLAVA I
OSNOVNE  ODREDBE

─îlan 1.

Ovim zakonom se ure─Ĺuje likvidacioni postupak koji se sprovodi nad poslovnim subjektom pred nadle┼żnim sudom u Republici Srpskoj.

─îlan 2.

(1) Likvidacionim postupkom obezbje─Ĺuje se potpuno namirenje svih povjerilaca poslovnog subjekta.
(2) Nakon sprovedenog likvidacionog postupka, te namirenja troškova postupka i svih povjerilaca, preostala imovina poslovnog subjekta raspodjeljuje se osniva─Źima, ortacima, ─Źlanovima odnosno akcionarima poslovnog subjekta (u daljem tekstu: vlasnici kapitala poslovnog subjekta) srazmjerno u─Źeš─çu u vlasništvu.

─îlan 3.

Likvidacioni postupak sprovodi sud koji je prema Zakonu o ste─Źaju stvarno i mjesno nadle┼żan za sprovo─Ĺenje ste─Źajnog postupka.

─îlan 4.

Na rješavanje pitanja likvidacionog postupka koja nisu ure─Ĺena ovim zakonom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o ste─Źaju, osim odredaba kojima se ure─Ĺuje:
1) postupak restrukturiranja,
2) postupak reorganizacije ste─Źajnog du┼żnika,
3) skupština povjerilaca i odbor povjerilaca,
4) pobijanje pravnih radnji,
5) ro─Źište za glavnu diobu.

─îlan 5.

Likvidacioni postupak se sprovodi u sljede─çim slu─Źajevima:
1) ako je poslovnom subjektu izre─Źena mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog neispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti, a poslovni subjekat u roku odre─Ĺenom u izre─Źenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promijeni djelatnost,
2) ako su prestali postojati prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
3) ako je isteklo vrijeme na koje je poslovni subjekat osnovan,
4) ako je donijeta odluka o prestanku poslovnog subjekta od ovlaštenog organa poslovnog subjekta, koji je odre─Ĺen posebnim zakonom, odnosno osniva─Źkim aktom ili statutom poslovnog subjekta,
5) ako se pravosna┼żnom odlukom nadle┼żnog suda utvrdi ništavost upisa u Registar poslovnih subjekata (u daljem tekstu: Registar),
6) ako poslovni subjekat nije uskladio oblik organizovanja, kao i opšte akte sa zakonom kojim se ure─Ĺuju privredna društva i drugim propisima, a nije likvidiran i brisan iz Registra u skladu sa zakonom kojima se ure─Ĺuje registracija poslovnih subjekata u Republici Srpskoj,
7) ako je poslovnom subjektu pravosna┼żnom odlukom nadle┼żnog suda izre─Źena kazna prestanka pravnog lica u skladu sa zakonom kojim se propisuju krivi─Źna djela i krivi─Źne sankcije,
8) i u slu─Źajevima utvr─Ĺenim drugim zakonima.

GLAVA II
VRSTE LIKVIDACIONOG POSTUPKA

 

─îlan 6.

Vrste likvidacionog postupka su:
1) dobrovoljni likvidacioni postupak,
2) prinudni likvidacioni postupak,
3) likvidacioni postupak po slu┼żbenoj du┼żnosti,
4) likvidacioni postupci utvr─Ĺeni drugim zakonima.

─îlan 7.

(1) Dobrovoljni likvidacioni postupak se sprovodi na osnovu odluke o prestanku poslovnog subjekta, koju donosi ovlašteni organ poslovnog subjekta odre─Ĺen posebnim zakonom, odnosno osniva─Źkim aktom ili statutom poslovnog subjekta.
(2) Dobrovoljni likvidacioni postupak se mo┼że sprovesti u redovnom likvidacionom postupku ili u skra─çenom dobrovoljnom likvidacionom postupku, koji je propisan ovim zakonom.
(3) Prijedlog za pokretanje dobrovoljnog likvidacionog postupka na osnovu odluke iz stava 1. ovog ─Źlana podnose vlasnici kapitala poslovnog subjekta ili lice ovlašteno za zastupanje poslovnog subjekta.

─îlan 8.

(1) Prinudni likvidacioni postupak se pokre─çe ako je:
1) pravosna┼żnim rješenjem nadle┼żnog organa poslovnom subjektu izre─Źena mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog neispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti, a poslovni subjekat u roku odre─Ĺenom u izre─Źenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promijeni djelatnost, ili
2) pravosna┼żnom odlukom nadle┼żnog suda izre─Źena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, zbog neispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti, a poslovni subjekat u roku odre─Ĺenom u izre─Źenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne promijeni djelatnost, ili
3) pravosna┼żnom odlukom nadle┼żnog suda izre─Źena mjera trajne zabrane obavljanja djelatnosti, ili
4) pravosna┼żnom odlukom nadle┼żnog suda izre─Źena kazna prestanka pravnog lica.
(2) Prijedlog za pokretanje prinudnog likvidacionog postupka iz stava 1. ta─Źka 1) ovog ─Źlana podnosi organ koji je donio odluku kojom je izre─Źena mjera zabrane obavljanja djelatnosti.
(3) Prijedlog za pokretanje prinudnog likvidacionog postupka iz stava 1. ta─Źka 2) ovog ─Źlana podnosi organ koji je pred sudom iz stava 1. ta─Źka 2) ovog ─Źlana pokrenuo postupak donošenja odluke o izricanju mjere zabrane obavljanja djelatnosti.
(4) Prijedlog za pokretanje i otvaranje prinudnog likvidacionog postupka iz stava 1. t. 3) i 4) ovog ─Źlana podnosi sud koji je izrekao mjeru trajne zabrane obavljanje djelatnosti, odnosno nala┼że sud koji je izrekao kaznu prestanka pravnog lica.

─îlan 9.

(1) Likvidacioni postupak po slu┼żbenoj du┼żnosti se pokre─çe ako je:
1) pravosna┼żnom odlukom nadle┼żnog suda utvr─Ĺen prestanak poslovnog subjekta nakon isteka vremena na koje je osnovan,
2) pravosna┼żnom odlukom nadle┼żnog suda utvr─Ĺeno da poslovni subjekat nije uskladio oblik organizovanja, kao i opšte akte sa zakonom kojim se ure─Ĺuju privredna društva i drugim propisima, a nije likvidiran i brisan iz Registra, u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje registracija poslovnih subjekata u Republici Srpskoj,
3) pravosna┼żnom odlukom nadle┼żnog suda utvr─Ĺena ništavost upisa u Registar.
(2) Prijedlog za pokretanje likvidacionog postupka po slu┼żbenoj du┼żnosti iz stava 1. ovog ─Źlana, podnosi sud koji je donio jednu od odluka iz stava 1. t. 1), 2) i 3) ovog ─Źlana.
(3) U likvidacionom postupku po slu┼żbenoj du┼żnosti iz stava 1. ta─Źka 2) ovog ─Źlana, ostatak likvidacione mase likvidacionog du┼żnika koji nije prenijet vlasnicima kapitala poslovnog subjekta postaje svojina Republike Srpske.
(4) Upis prava svojine na Republiku Srpsku iz stava 3. ovog ─Źlana vrši se na osnovu rješenja suda.

─îlan 10.

Likvidacioni postupci utvr─Ĺeni drugim zakonima pokre─çu se i sprovode na na─Źin propisan tim zakonima. 

GLAVA III
ORGANI LIKVIDACIONOG POSTUPKA

─îlan 11.

Organi likvidacionog postupka su:
1) likvidacioni sudija i
2) likvidacioni upravnik.

─îlan 12.

Likvidacioni sudija:
1) vodi i upravlja likvidacionim postupkom od dana podnošenja prijedloga za otvaranje likvidacionog postupka do dana zaklju─Źenja likvidacionog postupka,
2) ima prava i obaveze u likvidacionom postupku, propisane ovim zakonom,
3) vrši nadzor nad radom likvidacionog upravnika u skladu sa ovim zakonom,
4) razrješava du┼żnosti likvidacionog upravnika u skladu sa ─Źlanom 16. ovog zakona.

─îlan 13.

(1) Likvidacioni sudija mo┼że, na prijedlog podnosioca prijedloga za otvaranje likvidacionog postupka (u daljem tekstu: predlaga─Ź), za likvidacionog upravnika imenovati ─Źlana uprave poslovnog subjekta, koji je upisan u Registar kao lice ovlašteno za zastupanje poslovnog subjekta.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, ako predlaga─Ź nije predlo┼żio lice za likvidacionog upravnika, likvidacioni sudija imenuje likvidacionog upravnika iz reda likvidacionih upravnika sa liste ste─Źajnih upravnika, koju utvr─Ĺuje ministar pravde (u daljem tekstu: ministar).

─îlan 14.

(1) Likvidacioni sudija imenuje likvidacionog upravnika rješenjem o otvaranju likvidacionog postupka.
(2) Likvidacioni upravnik sti─Źe svojstvo lica ovlaštenog za zastupanje poslovnog subjekta upisom u Registar. 

─îlan 15.

(1) Likvidacioni upravnik nakon stupanja na du┼żnost, a najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja, likvidacionom sudiji dostavlja Izvještaj o finansijskom stanju i poslovanju likvidacionog du┼żnika, koji sadr┼żi:
1) popis imovine,
2) popis povjerilaca,
3) po─Źetni bilans,
4) drugu dokumentaciju o finansijskom stanju i poslovanju likvidacionog du┼żnika.
(2) Likvidacioni upravnik izjavom, u pisanoj formi, garantuje ta─Źnost i potpunost podataka u izvještaju iz stava 1. ovog ─Źlana. 
(3) Likvidacioni upravnik bez odlaganja ulazi u posjed imovine likvidacionog du┼żnika, obezbje─Ĺuje imovinu, te, nakon okon─Źane diobe, dostavlja likvidacionom sudiji Izvještaj o izvršenoj diobi i prila┼że dokumentaciju o sprovedenoj diobi i namirenju povjerilaca.

─îlan 16.

(1) Likvidacioni sudija mo┼że rješenjem razriješiti imenovanog likvidacionog upravnika ako:
1) ne ispunjava obaveze iz ─Źlana 15. ovog zakona,
2) ne dostavlja izvještaje koje je obavezan da dostavi,
3) ne unov─Źava imovinu, kada je to neophodno u svrhu namirenja povjerilaca, 
4) neosnovano odugovla─Źi sprovo─Ĺenje pojedinih radnji u,
5) daje neta─Źne podatke,
6) likvidacioni upravnik podnese zahtjev za razrješenje.
(2) Ako likvidacioni upravnik ne ispunjava obaveze propisane ovim zakonom, likvidacioni sudija mo┼że likvidacionom upravniku izre─çi i nov─Źanu kaznu za prekršaj u skladu sa ─Źl. 57. i 58. ovog zakona.

─îlan 17.

(1) Likvidacioni upravnik koji je imenovan sa liste iz ─Źlana 13. stav 2. ovog zakona ima pravo na naknadu troškova i nagradu za svoj rad.
(2) Naknadu troškova i nagradu za rad likvidacionog upravnika odre─Ĺuje likvidacioni sudija rješenjem u skladu sa Pravilnikom o naknadama i nagradama za rad likvidacionog upravnika, koji donosi ministar.
(3) Pravilnikom iz stava 2. ovog ─Źlana detaljnije se propisuje na─Źin obra─Źuna naknada i nagrada za rad likvidacionog upravnika, tarifa za obra─Źun nagrade za rad likvidacionog upravnika i razra─Ĺuju kriterijumi za utvr─Ĺivanje visine nagrade za rad likvidacionog upravnika.
(4) Likvidacioni sudija utvr─Ĺuje visinu nagrade za rad likvidacionog upravnika, uzimaju─çi u obzir:
1) slo┼żenost likvidacionog postupka,
2) du┼żinu trajanja likvidacionog postupka.

─îlan 18.

(1) Likvidacioni upravnik odgovara vlasnicima kapitala poslovnog subjekta za štetu koju je pri─Źinio u vršenju svojih du┼żnosti propisanih ovim zakonom.
(2) Potra┼żivanje naknade pri─Źinjene štete iz stava 1. ovog ─Źlana zastarijeva u roku propisanom opštim pravilima odgovornosti za štetu, koja su definisana zakonom kojim se ure─Ĺuju obligacioni odnosi. 

─îlan 19.

(1) Nakon brisanja poslovnog subjekta iz Registra, ne mogu se pobijati radnje likvidacionog upravnika, ali povjerioci mogu od likvidacionog upravnika tra┼żiti da im nadoknadi štetu koju im je svojim radnjama prouzrokovao u likvidacionom postupku.
(2)  Likvidacioni upravnik odgovara za štetu prouzrokovanu u toku likvidacionog postupka namjerno ili iz krajnje nepa┼żnje, do visine petorostrukog iznosa nagrade koju je primio za svoj rad.
(3) Ako sredstva iz stava 2. ovog ─Źlana nisu dovoljna za namirenje štete koja je nastala povjeriocu usljed radnje likvidacionog upravnika, za tu štetu solidarno odgovaraju svi vlasnici kapitala poslovnog subjekta do iznosa imovine koja im je ispla─çena ili preostala nakon zaklju─Źenja likvidacionog postupka, osim u skra─çenom dobrovoljnom likvidacionom postupku.
(4) Štetom u smislu stava 2. ovog ─Źlana ne smatra se ako povjerilac blagovremeno ne prijavi svoje potra┼żivanje za koje likvidacioni upravnik nije znao, niti je mogao znati.
(5) Potra┼żivanje povjerilaca prema likvidacionom upravniku zastarijeva u roku   propisanom opštim pravilima odgovornosti za štetu, koja su definisana zakonom kojim se ure─Ĺuju obligacioni odnosi.

GLAVA  IV
REDOVAN LIKVIDACIONI POSTUPAK

─îlan 20.

(1) Prijedlog za otvaranje redovnog likvidacionog postupka (u daljem tekstu: likvidacioni postupak) mogu da podnesu lica ovlaštena zakonom shodno vrsti likvidacionog postupka, koji se pokre─çe.
(2) Likvidacioni postupak je hitan, kao i svi postupci u kojima je likvidacioni du┼żnik nad kojim je otvoren likvidacioni postupak stranka u postupku.
(3) U likvidacionom postupku ne mo┼że se podnijeti prijedlog za povra─çaj u pre─Ĺašnje stanje,  prijedlog za ponavljanje postupka, niti izjaviti revizija.

─îlan 21.

(1) U likvidacionom postupku donose se rješenja i zaklju─Źci.
(2) Rješenjem se odlu─Źuje u likvidacionom postupku, a zaklju─Źkom se nala┼że izvršenje pojedinih radnji.

 

 

─îlan 22.

 • Protiv rješenja likvidacionog sudije u likvidacionom postupku mo┼że se izjaviti ┼żalba drugostepenom sudu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.
 • Likvidacioni sudija mo┼że izmijeniti ili dopuniti svoje rješenje, ako su uz ┼żalbu prilo┼żeni dokumenti i isprave iz ─Źlana 24. ovog zakona.

(3) Protiv zaklju─Źaka u likvidacionom postupku nije dopuštena ┼żalba, niti prigovor.

─îlan 23.

(1)  Likvidacioni postupak se pokre─çe podnošenjem sudu prijedloga za otvaranje likvidacionog postupka.
(2) Prijedlog za otvaranje likvidacionog postupka predlaga─Ź podnosi na propisanom obrascu.
(3) Izgled, sadr┼żaj i na─Źin objave obrasca iz stava 2. ovog ─Źlana propisuje se pravilnikom.
(4) Ministar donosi pravilnik iz stava 3. ovog ─Źlana.

─îlan 24.

(1) Uz prijedlog za otvaranje likvidacionog postupka predlaga─Ź dostavlja:
1) odluku o prestanku poslovnog subjekta, koju donosi ovlašteni organ poslovnog subjekta odre─Ĺen posebnim zakonom, odnosno osniva─Źkim aktom ili statutom poslovnog subjekta, ili
2) pravosna┼żnu odluku nadle┼żnog organa kojim je izre─Źena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, ili
3) pravosna┼żnu odluku nadle┼żnog suda kojim je utvr─Ĺen prestanak poslovnog subjekta, ili
4) pravosna┼żnu odluku nadle┼żnog organa kojom je utvr─Ĺen prestanak poslovnog subjekta, ili
5) pravosna┼żnu odluku nadle┼żnog suda koji je izrekao kaznu prestanka pravnog lica.
(2) Uz prijedlog za pokretanje likvidacionog postupka dostavlja se i:
1) izvod iz Registra, koji nije stariji od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje likvidacionog postupka,
2) uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava) o izmirenim direktnim poreskim obavezama, koje nije starije od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje likvidacionog postupka,
3) uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Uprava za indirektno oporezivanje) o izmirenim indirektnim poreskim obavezama, koje nije starije od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje likvidacionog postupka,
4) uvjerenje nadle┼żnog organa jedinice lokalne samouprave, na ─Źijoj teritoriji se nalazi sjedište likvidacionog du┼żnika ili poslovne jedinice likvidacionog du┼żnika, o izmirenim obavezama prema jedinici lokalne samouprave, koje nije starije od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje likvidacionog postupka,
5) potvrda Centralne banke Bosne i Hercegovine ili Agencije za posredni─Źke, informati─Źke i finansijske usluge (u daljem tekstu: Agencija) o stanju poslovnih ra─Źuna, koja nije starija od osam dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje likvidacionog postupka,
6) finansijski izvještaji o poslovanju u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje ra─Źunovodstvo i revizija.

 

─îlan 25.

(1) Ako predlaga─Ź ne dostavi prijedlog u skladu sa ─Źl. 23. i 24. ovog zakona, likvidacioni sudija zaklju─Źkom nala┼że predlaga─Źu da u roku od 15 dana od dana dostavljanja zaklju─Źka uredi i dopuni prijedlog.
(2) Ako predlaga─Ź ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog ─Źlana, likvidacioni sudija rješenjem odbacuje prijedlog.
(3) Na rješenje iz stava 2. ovog ─Źlana predlaga─Ź ima pravo ┼żalbe drugostepenom sudu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.
(4) Likvidacioni sudija mo┼że izmijeniti ili dopuniti svoje rješenje, ako su uz ┼żalbu prilo┼żeni dokumenti i isprave iz ─Źl. 23. i 24. ovog zakona.

─îlan 26.

(1) Predlaga─Ź je obavezan da uplati predujam u iznosu koji odredi likvidacioni sudija za pokri─çe troškova likvidacionog postupka.
(2) Ako predlaga─Ź ne uplati predujam u roku od 15 dana od dana prijema poziva da uplati predujam, likvidacioni sudija rješenjem odbacuje prijedlog za pokretanje likvidacionog postupka.
(3) Protiv rješenja iz stava 2. ovog ─Źlana predlaga─Ź ima pravo ┼żalbe drugostepenom sudu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.
(4) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana predujam za pokri─çe troškova likvidacionih postupaka iz ─Źlana 8. t. 3) i 4) i ─Źlana 9. t. 1) i 3) ovog zakona, obezbje─Ĺuje se iz sredstava suda.
(5) Nakon okon─Źanja likvidacionih postupaka iz ─Źlana 8. t. 3) i 4) i ─Źlana 9. t. 1) i 3) ovog zakona, a prije namirenja povjerilaca, sud obavezno vrši povrat predujma iz stava 4. ovog ─Źlana u korist ra─Źuna javnih prihoda.

─îlan 27.

(1) Nakon što razmotri prijedlog za pokretanje likvidacionog postupka i utvrdi osnovanost prijedloga, likvidacioni sudija donosi rješenje o otvaranju likvidacionog postupka, kojim istovremeno imenuje likvidacionog upravnika.
(2) Rješenjem iz stava 1. ovog ─Źlana likvidacioni sudija nala┼że da se u Registru uz poslovno ime poslovnog subjekta upiše i doda oznaka „u likvidaciji“, a u rubrici „Lica ovlaštena za zastupanje poslovnog subjekta“ upiše likvidacioni upravnik.
(3) Rješenje iz stava 1. ovog ─Źlana objavljuje se na oglasnoj tabli suda i internet stranici Agencije, a izreka rješenja o otvaranju likvidacionog postupka objavljuje se u „Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske“, uz napomenu da je rješenje u cijelosti objavljeno na oglasnoj tabli suda i internet stranici Agencije u neprekidnom trajanju od 30 dana.
(4) Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka dostavlja se:
1) likvidacionom du┼żniku,
2) likvidacionom upravniku,
3) predlaga─Źu,
4) Poreskoj upravi,
5) Upravi za indirektno oporezivanje,
,
7) javnim registrima u kojima se nalazi upisana imovina likvidacionog du┼żnika,
8) drugim fizi─Źkim i pravnim licima koji imaju pravni interes.
(5) Protiv rješenja o otvaranju likvidacionog postupka fizi─Źka i pravna lica iz stava 4. ovog ─Źlana imaju pravo na ┼żalbu drugostepenom sudu u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja, koja ne odga─Ĺa izvršenje rješenja.

─îlan 28.

(1) Likvidacioni upravnik, nakon popisa imovine, potra┼żivanja i povjerilaca, sa─Źinjava po─Źetni bilans.
(2) Likvidacioni upravnik likvidacionom sudiji dostavlja po─Źetni bilans u roku od 30 dana od dana imenovanja.

─îlan 29.

(1) Likvidacioni upravnik bez odlaganja ulazi u posjed imovine likvidacionog du┼żnika, unov─Źava tu imovinu, ukoliko nema dovoljno raspolo┼żivih nov─Źanih sredstava u likvidacionoj masi za namirenje povjerilaca, te vrši namirenje povjerilaca.
(2) Prava tre─çih lica na predmetima i pravima imovine uzimaju se u obzir prilikom unov─Źenja imovine i namirenja povjerilaca.

─îlan 30.

(1) Unov─Źenje nepokretnosti koje nisu optere─çene teretima (slobodna imovina) vrši se javnim nadmetanjem, javnim prikupljanjem ponuda ili neposrednom pogodbom, a u skladu sa odredbama ovog zakona i Zakona o ste─Źaju.
(2) Nepokretnosti unov─Źava likvidacioni upravnik, koji zaklju─Źuje kod notara ugovor o kupoprodaji sa kupcem koji izlicitira, odnosno ponudi i uplati najvišu cijenu, te na kupca prenosi prava na nepokretnostima i uvodi ga u posjed nepokretnosti.

─îlan 31.

(1) Ako su nepokretnosti optere─çene razlu─Źnim pravom, te nepokretnosti unov─Źavaju se u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje izvršni postupak, ako ovim zakonom nije druga─Źije propisano.
(2) U oglasu o unov─Źenju nepokretnosti likvidacioni upravnik utvr─Ĺuje vrijednost nepokretnosti, na─Źin i uslove unov─Źenja.
(3) Na prvoj javnoj prodaji nepokretnosti se ne mogu unov─Źiti ispod 1/2 procijenjene vrijednosti, a na drugoj javnoj prodaji se ne mogu unov─Źiti ispod 1/3 procijenjene vrijednosti.
(4) Ako se ne uspiju unov─Źiti nepokretnosti sa teretom na dvije javne prodaje,  postupak unov─Źenja se ne obustavlja.
(5) Ako se nepokretnosti nisu mogle unov─Źiti po cijeni odre─Ĺenoj u stavu 3. ovog ─Źlana, na svakoj narednoj javnoj prodaji najni┼ża cijena po kojoj se nepokretnosti mogu unov─Źiti smanjuje se za 10% od prethodne vrijednosti.

─îlan 32.

(1) Razlu─Źni povjerilac mo┼że preuzeti nepokretnost ako ne uspije javna prodaja i ako to nije suprotno interesima drugih povjerilaca.
(2) Preuzimanje nepokretnosti iz stava 1. ovog ─Źlana nije suprotno interesima drugih povjerilaca:
1) ako se nepokretnosti nisu mogle unov─Źiti po cijeni koja je ve─ça od visine potra┼żivanja razlu─Źnog povjerioca i
2) ako je razlu─Źni povjerilac višeg reda u odnosu na druge razlu─Źne povjerioce.
(3) Razlu─Źni povjerilac podnosi zahtjev za preuzimanje nepokretnosti iz stava 1. ovog ─Źlana, a likvidacioni sudija donosi rješenje.
(4) Za unov─Źenje nepokretnosti neposrednom pogodbom potrebna je saglasnost razlu─Źnog povjerioca.
(5) U toku unov─Źenja nepokretnosti razlu─Źni povjerilac ima pravo da pregleda nepokretnost.

─îlan 33.

(1) Iz dijela dobijenog unov─Źenjem koji pripada razlu─Źnom povjeriocu izdvajaju se sredstva za namirenje troškova likvidacionog postupka u iznosu od 5% od iznosa ostvarenog unov─Źenjem imovine. 
(2) Sredstva iz stava 1. ovog ─Źlana izdvajaju se u likvidacionu masu i ako se stvari unov─Źavaju u izvršnom postupku.

─îlan 34.

(1) Nakon unov─Źenja nepokretnosti sa teretom, likvidacioni upravnik zaklju─Źuje kod notara ugovor o kupoprodaji sa kupcem koji izlicitira, odnosno ponudi i uplati najvišu cijenu, te na kupca prenosi prava na nepokretnostima i uvodi ga u posjed nepokretnosti.
(2) Ako su nepokretnosti iz stava 1. ovog ─Źlana optere─çene teretima, likvidacioni sudija na prijedlog likvidacionog upravnika rješenjem nala┼że brisanje tereta.

─îlan 35.

(1) Depozit radi obezbje─Ĺenja unov─Źenja imovine odre─Ĺuje likvidacioni upravnik, koje ne mo┼że iznositi više od 10% procijenjene vrijednosti predmeta unov─Źenja.
(2) Depozit radi obezbje─Ĺenja unov─Źenja imovine ne vra─ça se kupcu koji je izlicitirao, odnosno ponudio i prihvatio kupoprodajnu cijenu, a nije je uplatio u odre─Ĺenom roku.

─îlan 36.

(1) Likvidacioni upravnik mo┼że unov─Źiti pokretne stvari na kojima postoji razlu─Źno pravo javnim nadmetanjem, javnim prikupljanjem ponuda ili neposrednom pogodbom, ako pokretnu stvar ima u svom posjedu i ako za taj na─Źin unov─Źenja dobije saglasnost razlu─Źnih povjerilaca.
(2) Likvidacioni upravnik, koji ima pravo na unov─Źenje pokretne stvari u skladu sa stavom 1. ovog ─Źlana, razlu─Źnom povjeriocu na njegov zahtjev daje obavještenje o stanju pokretne stvari ili dozvoljava da razlu─Źni povjerilac razgleda pokretnu stvar.
(3) Likvidacioni upravnik mo┼że naplatiti ili unov─Źiti potra┼żivanje koje je likvidacioni du┼żnik ustupio ili zalo┼żio radi obezbje─Ĺenja nekog prava.
(4) Ako je likvidacioni upravnik ovlašten za naplatu potra┼żivanja u skladu sa stavom 3. ovog ─Źlana, na zahtjev razlu─Źnog povjerioca daje obavještenje o potra┼żivanju.
(5) Umjesto obavještenja, likvidacioni upravnik mo┼że razlu─Źnom povjeriocu dozvoliti uvid u poslovne knjige i poslovnu dokumentaciju likvidacionog du┼żnika.

 

 

─îlan 37.

(1) Prije nego što likvidacioni upravnik unov─Źi i preda tre─çem licu pokretnu stvar za ─Źije unov─Źenje je ovlašten, u skladu sa ─Źlanom 36. ovog zakona, obavještava razlu─Źnog povjerioca na koji na─Źin namjerava da unov─Źi pokretnu stvar, odnosno pravo.
(2) Likvidacioni upravnik omogu─çava razlu─Źnom povjeriocu da u roku od osam dana od dana prijema obavještenja predlo┼żi povoljnije unov─Źenje pokretne stvari ili prava uz predo─Źavanje konkretne ponude sa dokazom o plate┼żnoj sposobnosti kupca.
(3) Ako razlu─Źni povjerilac u roku iz stava 2. ovog ─Źlana ili blagovremeno prije unov─Źenja pokretne stvari ili prava predlo┼żi povoljnije unov─Źenje, likvidacioni upravnik prihvata to unov─Źenje koje je naveo razlu─Źni povjerilac ili pokretnu stvar unov─Źava tako da ne ošteti razlu─Źnog povjerioca.
(4) Izuzetno od stava 2. ovog ─Źlana, unov─Źenje se mo┼że izvršiti tako da razlu─Źni povjerilac preuzme pokretnu stvar ako to nije suprotno interesima drugih povjerilaca.

 

─îlan 38.

(1) Nakon što likvidacioni upravnik unov─Źi pokretnu stvar na kojoj postoji razlu─Źno pravo, iz ostvarenog iznosa unov─Źenja prvo se namiruju troškovi likvidacionog postupka  u skladu sa ─Źlanom 33. stav 1. ovog zakona, a ostatak ostvarenog iznosa koristi se za namirenje razlu─Źnih povjerilaca bez odga─Ĺanja.
(2) Ako je pokretnu stvar na kojoj postoji razlu─Źno pravo likvidacioni upravnik prenio na razlu─Źnog povjerioca, razlu─Źni povjerilac je obavezan da uplati iznos koji je potreban za namirenje troškova likvidacionog postupka iz stava 1. ovog ─Źlana.
(3) Ako je zbog unov─Źenja iz stava 2. ovog ─Źlana likvidaciona masa optere─çena porezom, iznos poreza dodaje se troškovima unov─Źenja.

─îlan 39.

(1) Ako je likvidacioni upravnik ovlašten za unov─Źenje imovine na kojoj postoji razlu─Źno pravo, a namjerno odugovla─Źi unov─Źenje nakon ro─Źišta za unov─Źenje imovine, na prijedlog razlu─Źnog povjerioca iz likvidacione mase se nadokna─Ĺuje gubitak vrijednosti njegovog udjela u unov─Źenju.
(2) U slu─Źaju iz stava 1. ovog ─Źlana, ostali povjerioci, zbog nadoknade razlu─Źnom povjeriocu i gubitka vrijednosti njegovog udjela, mogu tra┼żiti da im likvidacioni upravnik nadoknadi štetu.

─îlan 40.

(1) Razlu─Źni povjerilac je ovlašten za unov─Źenje pokretne stvari ili potra┼żivanja na kojima postoji razlu─Źno pravo ako pokretnu stvar ima u posjedu ili ako je likvidacioni upravnik prepustio pokretnu stvar ili potra┼żivanje na unov─Źenje.
(2) Razlu─Źni povjerilac unov─Źava pokretne stvari u skladu sa ─Źlanom 36. ovog zakona.
(3) Na zahtjev likvidacionog upravnika i nakon saslušanja razlu─Źnog povjerioca, likvidacioni sudija mo┼że odrediti rok, unutar kojeg razlu─Źni povjerilac unov─Źava pokretnu stvar, s tim da, nakon proteka roka, pravo na unov─Źenje pokretne stvari sti─Źe likvidacioni  upravnik.

 

 

─îlan 41.

(1) Likvidacioni upravnik unov─Źava pokretne stvari bez tereta, javnim nadmetanjem, ili javnim prikupljanjem ponuda, ili neposrednom pogodbom, ako pokretnu stvar ima u svom posjedu. 
(2) Pokretne stvari male vrijednosti likvidacioni upravnik unov─Źava neposrednom pogodbom.
(3) U likvidacionom postupku pokretnom stvari male vrijednosti smatra se stvar ─Źija vrijednost ne prelazi 2.000 KM.
(4) Ako pokretne stvari likvidacioni upravnik ne unov─Źi u skladu sa st. 1. i 2. ovog ─Źlana, ili su troškovi ve─çi od vrijednosti stvari, likvidacioni upravnik mo┼że, uz saglasnost povjerilaca, te stvari uru─Źiti Crvenom krstu ili drugim humanitarnim organizacijama, socijalnim ili obrazovnim ustanovama, ako oni te stvari prihvate.

─îlan 42.

(1) Ako se nisu stekli uslovi za vo─Ĺenje likvidacionog postupka, ve─ç su ispunjene pretpostavke za otvaranje ste─Źajnog postupka, likvidacioni upravnik odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja, podnosi prijedlog da se obustavi likvidacioni postupak i otvori ste─Źajni postupak nad likvidacionim du┼żnikom.
(2) Likvidacioni upravnik odgovara za štetu koja povjeriocima i vlasnicima kapitala poslovnog subjekta nastane zbog nepodnošenja ili zakašnjelog podnošenja prijedloga za otvaranje ste─Źajnog postupka.

─îlan 43.

Iz likvidacione mase likvidacioni upravnik prvo izmiruje troškove likvidacionog postupka.

─îlan 44.

(1) Nakon izmirenja troškova likvidacionog postupka, likvidacioni upravnik izmiruje potra┼żivanja povjerilaca.
(2) Ako su sporna potra┼żivanja povjerilaca za koja ne postoji izvršna isprava, na prijedlog likvidacionog upravnika, likvidacioni sudija upu─çuje povjerioca da pokrene parnicu radi dokazivanja osnovanosti potra┼żivanja u roku od 30 dana od dana upu─çivanja na parnicu.
(3) Ako povjerilac u roku iz stava 2. ovog ─Źlana pokrene parnicu, likvidacioni upravnik obezbje─Ĺuje sredstva radi eventualne isplate predmetne obaveze, ako ima na raspolaganju dovoljno raspolo┼żivih sredstava za obezbje─Ĺenje.
(4) Ako ne postoji dovoljno raspolo┼żivih sredstava za obezbje─Ĺenje, likvidacioni upravnik ne─çe vršiti diobu do pravosna┼żnog okon─Źanja parni─Źnih postupaka.
(5) Ako povjerilac u roku iz stava 2. ovog ─Źlana ne pokrene parnicu, njegovo se potra┼żivanje prilikom diobe ne─çe uzeti u obzir.

─îlan 45.

(1) Ako nakon izmirenja troškova likvidacionog postupka i potpunog namirenja povjerilaca preostane imovine, preostala imovina se uru─Źuje vlasnicima kapitala poslovnog subjekta srazmjerno u─Źeš─çu u vlasništvu ili njihovoj odluci o raspodjeli ostatka likvidacione mase.
(2) Ako su vlasnici kapitala poslovnog subjekta strana fizi─Źka ili pravna lica, a ostatak likvidacione mase predstavljaju nepokretnosti, takva likvidaciona masa se vlasnicima kapitala poslovnog subjekta uru─Źuje u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje sticanja prava svojine stranih lica na nepokretnostima u Republici Srpskoj.
(3) Ako nisu ispunjeni uslovi za sticanje prava na nepokretnostima utvr─Ĺeni posebnim zakonom, likvidacioni upravnik vrši unov─Źenje nepokretnosti i uru─Źuje ostatak likvidacione mase u skladu sa stavom 1. ovog ─Źlana.

─îlan 46.

Likvidacioni upravnik li─Źno odgovara za skrivljenu povredu svoje obaveze da imovinu unov─Źi što je najbolje mogu─çe i da prikupljeni iznos podijeli povjeriocima i eventualni ostatak likvidacione mase podijeli vlasnicima kapitala poslovnog subjekta.

─îlan 47.

Likvidacioni upravnik dostavlja prijedlog na─Źina diobe likvidacionom sudiji, a po okon─Źanom postupku diobe dostavlja Izvještaj o svim radnjama sprovedenim tokom postupka sa dokazima o izvršenom namirenju povjerilaca i Izvještaj o troškovima likvidacionog postupka.

GLAVA  V
ZAKLJU─îENJE LIKVIDACIONOG POSTUPKA

 

─îlan 48.

(1) Nakon što izvrši potpunu diobu imovine, likvidacioni sudija rješenjem zaklju─Źuje likvidacioni postupak, a likvidacionog upravnika razrješava du┼żnosti.
(2) Rješenje iz stava 1. ovog ─Źlana objavljuje se na oglasnoj tabli suda i internet stranici Agencije, a izreka rješenja o zaklju─Źenju likvidacionog postupka objavljuje se u „Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske“, uz napomenu da je rješenje u cijelosti objavljeno na oglasnoj tabli suda i internet stranici Agencije u neprekidnom trajanju od 30 dana.

 

drugostepenom sudu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

─îlan 49.

(1) Po pravosna┼żnosti rješenja o zaklju─Źenju likvidacionog postupka, likvidacioni sudija nala┼że brisanje poslovnog subjekta iz Registra.
(2) Rješenje iz ─Źlana 48. ovog zakona, likvidacioni sudija po pravosna┼żnosti dostavlja i berzi

─îlan 50.

(1) Poslovne knjige i dokumenta poslovnog subjekta koji je brisan u likvidacionom postupku ─Źuvaju se u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje arhivska djelatnost.
(2) Podaci o mjestu ─Źuvanja arhivske gra─Ĺe i licu ovlaštenom za izdavanje dokumenata poslovnog subjekta iz stava 1. ovog ─Źlana, a  kojem je povjereno ─Źuvanje poslovnih knjiga i poslovnih dokumenata, navode se u rješenju o zaklju─Źenju likvidacionog postupka.
(3) Troškovi arhiviranja namiruju se iz likvidacione mase.
(4) Ako likvidacioni du┼żnik ne raspola┼że sredstvima za pokrivanje troškova arhiviranja, arhivska gra─Ĺa se uru─Źuje vlasniku kapitala poslovnog subjekta sa najve─çim u─Źeš─çem u vlasništvu ili drugom vlasniku kapitala poslovnog subjekta, saglasno njihovoj volji u odluci o raspodjeli likvidacione mase.
(5) Zainteresovana lica o svom trošku imaju pravo uvida u poslovne knjige i dokumente poslovnog subjekta, koja se smatraju javnim i dostupnim.

GLAVA VI
SKRA─ćENI DOBROVOLJNI LIKVIDACIONI POSTUPAK

─îlan 51.

(1) Skra─çeni dobrovoljni likvidacioni postupak pokre─çe se podnošenjem prijedloga za sprovo─Ĺenje skra─çenog dobrovoljnog likvidacionog postupka. 
(2) Uz prijedlog iz stava 1. ovog ─Źlana prila┼że se:
1) odluka o prestanku poslovnog subjekta u skra─çenom dobrovoljnom likvidacionom postupku, koju donosi ovlašteni organ odre─Ĺen posebnim zakonom, odnosno osniva─Źkim aktom ili statutom,
2) notarski ovjerena izjava vlasnika kapitala poslovnog subjekta da su izmirene sve obaveze prema povjeriocima, uklju─Źuju─çi obaveze prema radnicima i da su saglasni da bude sproveden skra─çeni dobrovoljni likvidacioni postupak,
3) izvod iz Registra, koji nije stariji od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje  skra─çenog dobrovoljnog likvidacionog postupka,
4) uvjerenje Poreske uprave o izmirenim direktnim poreskim obavezama, koje nije starije od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje skra─çenog dobrovoljnog likvidacionog postupka,
5) uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim poreskim obavezama, koje nije starije od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje skra─çenog dobrovoljnog likvidacionog postupka,
6) uvjerenje nadle┼żnog organa jedinice lokalne samouprave, na ─Źijoj teritoriji se nalazi sjedište likvidacionog du┼żnika ili poslovne jedinice likvidacionog du┼żnika, o izmirenim obavezama prema jedinici lokalne samouprave, koje nije starije od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje skra─çenog dobrovoljnog likvidacionog postupka,
7) potvrda Centralne banka Bosne i Hercegovine ili Agencije o stanju poslovnih ra─Źuna, koja nije starija od osam dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje skra─çenog dobrovoljnog likvidacionog postupka,
8) posljednji finansijski izvještaj, sa─Źinjen i prezentovan u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje ra─Źunovodstvo i revizija,
9) izjava vlasnika kapitala poslovnog subjekta o popisu imovine sa dokazima, uz prijedlog raspodjele imovine, 
10) dokaz o upla─çenim sredstvima na ime objave izreke rješenja o otvaranju i istovremenom zaklju─Źenju skra─çenog dobrovoljnog likvidacionog postupka u „Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske“,
11) akt nadle┼żnog organa poslovnog subjekta kojim je dato ovlaštenje licu koje ─çe preduzimati radnje i primati pismena u skra─çenom dobrovoljnom likvidacionom postupku.
(3) Obrazac prijedloga za sprovo─Ĺenje skra─çenog dobrovoljnog likvidacionog postupka i obrazac izjave iz stava 2. ta─Źka 2) ovog ─Źlana, te na─Źin objave obrasca i izjave za skra─çeni dobrovoljni likvidacioni postupak se propisuje pravilnikom.
(4) Ministar donosi pravilnik iz stava 3. ovog ─Źlana.

 

─îlan 52.

(1) Nakon što likvidacioni sudija utvrdi da su ispunjeni uslovi iz ─Źlana 51. ovog zakona, donosi rješenje o otvaranju i istovremenom zaklju─Źenju skra─çenog dobrovoljnog likvidacionog postupka.
(2) Rješenjem iz stava 1. ovog ─Źlana vr┼żi se zabilje┼żba u Registru do pravosna┼żnosti tog rješenja, a nakon pravosna┼żnosti rješenja nala┼że se brisanje poslovnog subjekta iz Registra.
(3) Rješenje iz stava 1. ovog ─Źlana objavljuje se na oglasnoj tabli suda i internet stranici Agencije, a izreka rješenja o otvaranju i istovremenom zaklju─Źenju skra─çenog dobrovoljnog likvidacionog postupka objavljuje se u „Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske“, uz napomenu da je rješenje u cijelosti objavljeno na oglasnoj tabli suda i internet stranici Agencije u neprekidnom trajanju od 30 dana.

 

 

(5) Fizi─Źka i pravna lica iz stava 4. ovog ─Źlana imaju pravo na ┼żalbu na rješenje iz stava 1. ovog ─Źlana drugostepenom sudu, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja.

─îlan 53.

(1) Ako se na rješenje iz ─Źlana 52. ovog zakona ulo┼żi ┼żalba, likvidacioni sudija dostavlja ┼żalbu predlaga─Źu i licu ovlaštenom za prijem pismena uz napomenu da mogu u roku od 15 dana od dana prijema ┼żalbe izmiriti neizmirene obaveze.
(2) Ukoliko lica iz stava 1. ovog ─Źlana u ostavljenom roku izmire sve obaveze, u tom slu─Źaju likvidacioni sudija uz dokaz o izmirenim obavezama rješenjem odbacuje ┼żalbu.
(3) Ako predlaga─Ź ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog ─Źlana, likvidacioni sudija donosi novo rješenje kojim stavlja van snage rješenje o otvaranju i istovremenom zaklju─Źenju skra─çenog dobrovoljnog likvidacionog postupka u cijelosti i skra─çeni dobrovoljni likvidacioni postupak obustavlja, te nala┼że Registru brisanje zabilje┼żbe rješenja o otvaranju i istovremenom zaklju─Źenju skra─çenog dobrovoljnog likvidacionog postupka.
(4) Rješenje iz stava 3. ovog ─Źlana dostavlja se fizi─Źkim i pravnim licima iz ─Źlana 52. stava 4. ovog zakona, te objavljuje na oglasnoj tabli suda i internet stranici Agencije, a izreka rješenja se objavljuje u „Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske“ uz napomenu da je rješenje u cijelosti objavljeno na oglasnoj tabli suda i na internet stranici Agencije u neprekidnom trajanju  od 30 dana.
(5) Rješenje likvidacionog sudije iz stava 4. ovog ─Źlana i rješenja iz ─Źlana 27. stav 3, ─Źlana 48. stav 2. i ─Źlana 52. stav 3. ovog zakona, objavljuju se u skladu sa ovim zakonom, osim podataka koji se u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje zaštita li─Źnih podataka smatraju li─Źnim podacima.

 

 

─îlan 54.

(1)  Likvidacioni sudija u skladu sa ─Źlanom 53. ovog zakona, nakon obustave skra─çenog dobrovoljnog likvidacionog postupka, poziva predlaga─Źa da uplati potreban iznos sredstava na ime predujma troškova, radi otvaranja redovnog likvidacionog postupka u skladu sa ovim zakonom, odnosno radi otvaranja ste─Źajnog postupka,  ako su se za to stekli uslovi.
(2) Ako predlaga─Ź uplati predujam troškova, likvidacioni sudija donosi novo rješenje kojim se otvara redovni likvidacioni postupak, odnosno ste─Źajni postupak, te nala┼że Registru upis zabilje┼żbe otvaranja redovnog likvidacionog postupka, odnosno ste─Źajnog postupka.

─îlan 55.

(1) Lica koja su dala ovjerenu izjavu iz ─Źlana 51. stav 2. ta─Źka 2) ovog zakona neograni─Źeno solidarno odgovaraju za obaveze poslovnog subjekta tri godine nakon brisanja iz Registra.
(2) Poslovni subjekat koji prestaje po skra─çenom dobrovoljnom likvidacionom postupku briše se iz Registra uz istovremeno upisivanje u Registar: li─Źnih imena, jedinstvenog mati─Źnog broja i adresa vlasnika kapitala ako je fizi─Źko lice, odnosno naziva, sjedišta i mati─Źnog broja vlasnika kapitala ako je pravno lice, uz upis neograni─Źene solidarne odgovornosti za obaveze brisanog poslovnog subjekta, u roku iz stava 1. ovog ─Źlana.

─îlan 56.

Likvidaciona masa  se  po pravosna┼żnosti rješenja iz ─Źlana 52. stav 1. ovog zakona raspodjeljuje vlasnicima kapitala poslovnog subjekta prema u─Źeš─çu u vlasništvu, odnosno u skladu sa odlukom o raspodjeli likvidacione mase.

GLAVA VII
KAZNENE ODREDBE

─îlan 57.

            Nov─Źanom kaznom od 500 KM do 3.000 KM kazni─çe se za prekršaj likvidacioni upravnik ako:

 • ne u─Ĺe u posjed i ne obezbijedi imovinu likvidacionog du┼żnika (─Źlan 15. stav 3),
 • ne unov─Źi imovinu i izvrši namirenje povjerilaca u skladu sa ovim zakonom (─Źlan 16. stav 1. ta─Źka 3) i ─Źlan 29. stav 1),
 • neosnovano odugovla─Źi sprovo─Ĺenje pojedinih radnji u likvidacionom postupku (─Źlan 16. stav 1. ta─Źka 4)),
 • ne dostavi Izvještaj o svim radnjama sprovedenim tokom likvidacionog postupka sa dokazima o izvršenom namirenju povjerilaca i Izvještaj o troškovima postupka (─Źlan 16. stav 1. ta─Źka 2) i ─Źlan 47),
 • ne podnese prijedlog da se obustavi likvidacioni postupak i otvori ste─Źajni postupak nad likvidacionim du┼żnikom, ako su se za to ostvarili uslovi (─Źlan 42),
 • ne izmiri troškove likvidacionog postupka (─Źlan 43),
 • ne podijeli eventualni ostatak likvidacione mase vlasnicima kapitala poslovnog subjekta (─Źlan 46).

 

─îlan 58.

            Nov─Źanom kaznom od 300 KM do 1.800 KM kazni─çe se za prekršaj likvidacioni upravnik ako:

 • ne sa─Źini detaljan popis imovine i popis svih povjerilaca za koje je saznao iz poslovne dokumentacije (─Źlan 15. stav 1. t. 1) i 2)),
 • ne sa─Źini po─Źetni bilans u propisanom roku (─Źlan 15. stav 1. ta─Źka 3)  i ─Źlan 28. stav 2),
 • ne dostavi dokumentaciju propisanu ovim zakonom (─Źlan 15. stav 1. ta─Źka 4)),
 • ne dostavi izjavu kojom garantuje ta─Źnost i potpunost podataka u Izvještaju o finansijskom stanju i poslovanju likvidacionog du┼żnika (─Źlan 15. stav 2),
 • daje neta─Źne podatke (─Źlan 16. stav 1. ta─Źka 5)),
 • ne daje obavještenje o stanju pokretne stvari ili ne dozvoli da razlu─Źni povjerilac razgleda pokretnu stvar (─Źlan 36. stav 2),
 • ne daje razlu─Źnom povjeriocu na njegov zahtjev obavještenje o potra┼żivanju (─Źlan 36. stav 4),
 • ne omogu─çi razlu─Źnom povjeriocu da predlo┼żi povoljnije unov─Źenje pokretne stvari ili prava (─Źlan 37. stav 2).

 

GLAVA VIII
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 59.

Ministar ─çe u roku od šest mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:
1) Pravilnik o naknadama i nagradama za rad likvidacionog upravnika (─Źlan 17. stav 2),
2) Pravilnik o izgledu i sadr┼żaju obrasca prijedloga za pokretanje redovnog likvidacionog postupka i skra─çenog dobrovoljnog likvidacionog postupka, te obrazac izjave vlasnika kapitala poslovnog subjekta (─Źlan 23. stav 4. i ─Źlan 51. stav 4).

─îlan 60.

Likvidacioni postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona okon─Źa─çe se po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme njihovog pokretanja.

─îlan 61.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o likvidacionom postupku („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj 64/02).

─îlan 62.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske”.

 

                                                                                                                       PREDSJEDNIK
Broj: 02/1-021-894/19                                                                           NARODNE SKUPŠTINE
Datum: 19. septembar 2019. godine
Nedeljko ─îubrilovi─ç

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija