Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

AP

 

Zakon o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske


("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 18/1999, 51/2001, 70/2001, 51/2003, 57/2003 - ispr.,17/2008, 1/2009, 106/2009, 39/2016 - odluka US i 110/2016)

 

 

I - OSNOVNE ODREDBE

─îlan 1

Ovim zakonom ure─Ĺuje se sistem obaveznog i proširenog zdravstvenog osiguranja, prava iz osiguranja, na─Źin ostvarivanja prava i na─Źela privatnog zdravstvenog osiguranja.

─îlan 2

Obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhva─çeni su svi gra─Ĺani Republike Srpske i druga lica u skladu sa zakonom.

─îlan 3

Ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbe─Ĺuje Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond) i poslodavci pod uslovima utvr─Ĺenim ovim zakonom i aktima Fond.

─îlan 4

Prava iz zdravstvenog osiguranja su:

- zdravstvena zaštita,

- naknada plate za vreme privremene nesposobnosti za rad, i

- druga prava utvr─Ĺena zakonom i aktima Fonda.

Prava iz zdravstvenog osiguranja ne mogu se prenositi na druga lica, ne mogu se ugovorom menjati niti se mogu nasle─Ĺivati.

─îlan 5

Osigurana lica ostvaruju zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama i drugim organizacijama sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja zaklju─Źi ugovor.

─îlan 6

Sredstva za zdravstvenu zaštitu osiguranih lica obezbe─Ĺuju se u Fondu zdravstvenog osiguranja uplatom doprinosa osiguranika, drugih obveznika doprinosa i iz drugih izvora utvr─Ĺenih zakonom.

─îlan 7

Zdravstvena zaštita u smislu ovog zakona podrazumeva mere kojima se:

- unapre─Ĺuje zdravlje,

- spre─Źavaju i suzbijaju bolesti i povrede,

- rano otkrivaju oboljenja i blagovremeno le─Źe,

- spre─Źava onesposobljenost i vrši osposobljavanje za ┼żivotne i radne funkcije posle bolesti i povreda.

─îlan 8

Sva osigurana lica imaju jednaka prava na zdravstvenu zaštitu.

Zakonom i aktima Fonda se utvr─Ĺuje koje grupe osiguranika i mere zdravstvene zaštite imaju prioritet, u ostvarivanju zdravstvene zaštitite i druge pogodnosti zbog posebnog socijalnomedicinskog statusa i na osnovu drugih kriterijuma utvr─Ĺenih zakonom.

─îlan 9

Obavezno zdravstveno osiguranje sprovodi Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Fond je pravno lice.

Nadzor nad zakonitoš─çu rada Fonda vrši ministarstvo nadle┼żno za poslove zdravlja.

II - OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

1. Osigurana lica

a) Osiguranici

─îlan 10

Obavezno osigurana lica prema ovom zakonu (u daljem tekstu: osiguranici) su:

1. lice u radnom odnosu (u daljem tekstu: osiguranik - radnik);

2. lipe koje samostalno, u skladu sa zakonom obavlja privrednu ili profesionalnu delatnost kao osnovno zanimanje (u daljem tekstu: osiguranik samostalnih delatnosti);

3. lice koje obavlja svešteni─Źku du┼żnost ili versku slu┼żbu (u daljem tekstu: osiguranik verski slu┼żbenik);

4. lice ko je obavlja poljoprivrednu delatnost (u daljem tekstu osiguranik zemljoradnik);

5. lice kome je priznato pravo na zdravstveno osiguranje prema Zakonu o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca;

6. zaposleni za ─Źijim radom je prestala potreba dok ostvaruju naknadu prema propisima o radnim odnosima;

7. nezaposleno lice dok je redovno prijavljeno Republi─Źkom zavodu za zapošljavanje ukoliko ne prima materijalno obezbe─Ĺenje.

8. vanredni student dok je redovno prijavljen Republi─Źkom zavodu za zapošljavanje;

9. korisnik penzije i prava na nov─Źanu naknadu u vezi sa prekvalifikacijom ili dokvalifikacijom i zapošljavanjem, koje je ovo pravo ostvarilo prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

10. dr┼żavljanin Republike Srpske koji u celosti ili delimi─Źno ostvaruje penziju i invalidninu od inostranog isplatioca dok ima prebivalište na teritoriji Republike, ako me─Ĺunarodnim sporazumom nije druga─Źije odre─Ĺeno;

11. lice koje je korisnik stalne nov─Źane pomo─çi i lice smešteno u ustanovu socijalne zaštite, ako nisu osigurana po drugom osnovu;

12. izbeglo i raseljeno lice i povratnik, ako nije osiguran po drugom osnovu;

13. strani dr┼żavljanin koji se školuje na teritoriji Republike Srpske, ako me─Ĺunarodnim sporazumom nije druga─Źije odre─Ĺeno;

14. i druga lica za koja je upla─çen doprinos za zdravstveno osiguranje.

─îlan 11

Osiguranik radnik, u smislu ovog zakona je:

1. lice zaposleno u preduze─çu i kod drugih doma─çih pravnih i fizi─Źkih lica;

2. aktivni oficir, odnosno aktivni podoficir i vojno lice po ugovoru;

3. lice zaposleno kod osiguranika samostalne delatnosti;

4. lice izabrano ili imenovano na odgovaraju─çu funkciju, ako za taj rad prima platu;

5. lice zaposleno u organizaciji ili kod poslodavca upu─çeno na rad u inostranstvo, pod uslovom da nije obavezno osigurano po propisima dr┼żave u koju je upu─çeno na rad i ako me─Ĺunarodnim ugovorom nije druga─Źije odre─Ĺeno;

6. dr┼żavljanin Republike Srpske koji je na teritoriji Republike zaposlen kod stranih ili me─Ĺunarodnih organizacija, stranih konzularnih ili diplomatskih predstavništava i drugih stranih pravnih ili fizi─Źkih ili, ako me─Ĺunarodnim ugovorom nije druga─Źije odre─Ĺeno;

7. strani dr┼żavljanin i lice bez dr┼żavljanstva koje je na teritoriji Republike Srpske zaposleno kod stranih pravnih ili fizi─Źkih lica, kao i kod me─Ĺunarodnih organizacija ili ustanova, stalnih diplomatskih ili konzularnih predstavništava, ako je takvo osiguranje predvi─Ĺeno me─Ĺunarodnim ugovorom.

─îlan 12

Osiguranik samostalnih delatnosti, u smislu ovog zakona je:

1, zanatlija, ugostitelj, prevoznik i drugo lice koje obavlja privrednu uslu┼żnu ili drugu delatnost, ako je delatnost koju obavlja registrovana u skladu sa propisima;

2. osniva─Ź, odnosno vlasnik preduze─ça, radnje ili njihovog dela koji u njima obavlja odre─Ĺene poslove, pod uslovom da nije obavezno osiguran po drugom osnovu.

─îlan 13

Osiguranikom zemljoradnikom, u smislu ovog zakona, smatra se lipe koje se bavi poljoprivrednom delatnoš─çu kao jedinim glavnim zanimanjem, ako po osnovu obavljanja, te delatnosti ostvaruje sredstva za ┼żivot i pod uslovom da nije osiguran po drugom osnovu.

b) ─îlanovi porodice osiguranika

─îlan 14

Prava iz zdravstvenog osiguranja obezbe─Ĺuju se i ─Źlanovima porodice lica iz ─Źlana 10. ta─Źka 1. do 3. i ta─Źka 5. do 14. kao i ─Źlanovima doma─çinstava iz ─Źlana 10. ta─Źka 4. ovog zakona, ako ne ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po nekom drugom osnovu.

─îlanovi porodice, u smislu ovog zakona su:

1. ─Źlanovi u┼że porodice: bra─Źni Drug i deca ro─Ĺena u braku ili van braka, usvojena i pastor─Źad, ako ispunjavaju uslove iz ovog zakona;

2. ─Źlanovi šire porodice koje osiguranik izdr┼żava. Opštim aktom Fonda utvr─Ĺuje se ko se smatra ─Źlanom šire porodice i uslovi pod kojima se smatra da ga osiguranik izdr┼żava.

Doma─çinstvom, u smislu ovog zakona, smatra se zajednica ┼żivota, privre─Ĺivanja i trošenja sredstava ostvarenih radom njenih ─Źlanova bez obzira na srodstvo.

─îlan 15

Bra─Źni drug osiguranika ima prava iz zdravstvenog osiguranja dok je u braku sa osiguranikom.

Razvedeni bra─Źni drug kome je sudskom odlukom utvr─Ĺeno pravo na izdr┼żavanje ima prava iz zdravstvenog osiguranja, ako je u momentu razvoda bio stariji od 45 godina (┼żena), odnosno 55 godina (muškarac) ili bez obzira na godine ┼żivota ako mu je u vreme razvoda utvr─Ĺena nesposobnost za rad u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju.

─îlan 16

Dete osiguranika ima prava iz zdravstvenog osiguranja do navršenih 15 godina, odnosno do navršene 26 godine ┼żivota, ako je na redovnom školovanju, odnosno do navršenih 27 godina ┼żivota ako je za vreme redovnog školovanja bio na odslu┼żenju vojnog roka.

Dete iz stava 1. ovog ─Źlana koje je zbog bolesti prekinulo redovno školovanje ima prava iz zdravstvenog osiguranja i posle starosne granice utvr─Ĺene u stavu 1. Ovog ─Źlana, ali najdu┼że onoliko vremena koliko je trajao prekid školovanja zbog bolesti.

Ako dete iz stava 1. ovog ─Źlana postane nesposobno za samostalan ┼żivot i rad u smislu propisa o invalidskom osiguranju pre nego što isteknu rokovi za redovno školovanje, ima prava iz zdravstvenog osiguranja dok takva nesposobnost traje.

Dete iz stava 1. ovog ─Źlana koje postane nesposobno za samostalan ┼żivot i rad u smislu propisa o invalidskom osiguranju i posle uzrasta utvr─Ĺenom u stavu 1. ovog ─Źlana, ima prava iz zdravstvenog osiguranja dok takva nesposobnost traje, ako ga osiguranik izdr┼żava zbog toga što nema sopstvenih prihoda za izdr┼żavanje.

Deci osiguranika koja su starija od 15 godina, a ne nalaze se na redovnom školovanju, obezbe─Ĺuju se prava iz zdravstvenog osiguranja pod uslovima koji su opštim aktom Fonda utvr─Ĺeni za ─Źlanove šire porodice.

v) Lica kojima se obezbe─Ĺuju prava iz zdravstvenog osiguranja u slu─Źaju povrede na radu i profesionalne bolesti

─îlan 17

Prava iz zdravstvenog osiguranja utvr─Ĺena ovim zakonom samo za slu─Źaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja, obezbe─Ĺuju se:

1. u─Źenicima i studentima koji se u skladu sa zakonom nalaze na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili prakti─Źnoj nastavi;

2. licima koja rade volonterski u skladu sa propisima o radnim odnosima;

3. licima za vreme omladinskog radnog anga┼żovanja posredstvom zadruge u─Źenika, studenata i nezaposlene omladine;

4. lidima za vreme u─Źeš─ça u javnim radovima koje organizuje politi─Źko teritorijalna zajednica;

5. licima koja se nalaze na stru─Źnom osposobljavanju, dokvalifikaciji ili prekvalifikaciji po uputu nadle┼żnog Republi─Źkog zavoda za zapošljavanje;

6. licima koja u skladu sa propisima o radnim odnosima obavljaju privremene ili povremene poslove.

g ) L ica kojima se obezbe─Ĺuje zdravstvena zaštita na osnovu zaklju─Źenih me─Ĺunarodnih ugovora u skladu sa odredbama ovog zakona

─îlan 18

Dr┼żavljani zemalja sa kojima je zaklju─Źen me─Ĺunarodni ugovor o socijalnom (zdravstvenom) osiguranju, ostvaruju zdravstvenu zaštitu u obimu koji je utvr─Ĺen ugovorom.

2. Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja su:

a) zdravstvena zaštita,

b) naknada plate za vreme privremene nesposobnosti za rad.

a) Zdravstvena zaštita

─îlan 19

Zdravstvena zaštita obuhvata:

1. Medicinske mere i postupke za unapre─Ĺivanje zdravlja, spre─Źavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti i drugih poreme─çaja zdravlja;

2. Lekarske preglede i druge vrste medicinske pomo─çi u pilju utvr─Ĺivanja, pra─çenja i proveravanja zdravstvenog stanja;

3. Le─Źenje obolelih i povre─Ĺenih i druge vrste medicinske pomo─çi;

4. Prevenciju i le─Źenje bolesti usta i zuba;

5. Medicinsku rehabilitaciju u bolni─Źkim i vanbolni─Źkim ustanovama;

6. Lekove, pomo─çni materijal koji slu┼żi za primenu lekova i sanitetski materijal potreban za le─Źenje;

7. Proteze, ortopedska i druga pomagala, pomo─çne i sanitarne sprave, stomatoprotetsku pomo─ç i stomatološke materijale.

─îlan 20

Obim, sadr┼żaj i na─Źin ostvarivanja zdravstvene zaštite iz prethodnog ─Źlana utvr─Ĺuje Fond uz mišljenje ministarstva nadle┼żnog za poslove zdravlja.

─îlan 21

Zdravstvenom zaštitom u smislu ─Źlana 19. ovog zakona ne smatraju se:

1. medicinska ispitivanja radi utvr─Ĺivanja zdravstvenog stanja, telesnog ošte─çenja i invalidnosti u postupcima kod drugih organizacija i organa, osim ispitivanja po uputu lekara, odnosno lekarske komisije;

2. zdravstveni pregledi radi zapošljavanja, upisa u srednje i više škole, fakultete i kurseve, dobijanje uverenja za voza─Źke dozvole, za sudske i druge sporove i u drugim slu─Źajevima kada se pregled ne obavlja u cilju zdravstvene zaštite;

3. pregled zaposlenih upu─çenih na rad u inostranstvo od strane organizacija kao i mere preventivne zdravstvene zaštite za privatna putovanja u inostranstvo i zdravstveni pregled za ta putovanja.

─îlan 22

Osigurana lica ostvaruju zdravstvenu zaštitu kod doktora porodi─Źne medicine, konsultativnih i dijagnosti─Źkih slu┼żbi u domu zdravlja, apoteci, u bolnici, klinici specijalizovanim bolnicama.

Odre─Ĺene usluge se ostvaruju u Zavodu za zaštitu zdravlja Republike Srpske i drugim organizacijama.

─îlan 23

Doktor porodi─Źne medicine provodi mere iz ─Źlana 19. ta─Źka 1, 2. i 3. ovog zakona.

Delokrug rada i uslove za rad doktora porodi─Źne medicine propisuje ministarstvo nadle┼żno za poslove zdravlja u skladu sa zakonom.

─îlan 24

Osigurana lica mogu na teret Fonda koristiti zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama na osnovu uputa doktora porodi─Źne medicine, osim u slu─Źajevima hitne medicinske pomo─çi.

Osigurana lica koriste zubozdravstvenu zaštitu, kao i uslugu higijenskoepidemiološke slu┼żbe bez uputa doktora porodi─Źne medicine.

Doktor porodi─Źne medicine je du┼żan da uz uput iz stava 1. ovog ─Źlana, obezbedi potrebnu medicinsku dokumentaciju u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

─îlan 25

Rehabilitaciju u specijalizovanim ustanovama kao produ┼żeno bolni─Źko le─Źenje, osigurana lica mogu koristiti na osnovu uputa nadle┼żne lekarske komisije.

─îlan 26*

(prestalo da va┼żi)

─îlan 27

Osigurana lica koriste zdravstvenu zaštitu u najbli┼żoj zdravstvenoj ustanovi na teritoriji na kojoj imaju prebivalište.

Licu koje je osigurano kao vlasnik preduze─ça, odnosno radnje ili po osnovu samostalnog obavljanja privredne ili druge delatnosti obezbe─Ĺuju se prava iz zdravstvenog osiguranja prema sedištu preduze─ça, odnosno radnje, odnosno prema mestu obavljanja delatnosti.

─îlan 28

Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja mo┼że ostvarivati lice kojem je utvr─Ĺen status osiguranog lica.

Svojstvo osiguranog lica sti─Źe se podnošenjem prijave za zdravstveno osiguranje u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (u daljem tekstu: Jedinstveni sistem), koji vodi Poreska uprava Republike Srpske, a dokazuje se propisanom ispravom (u daljem tekstu: zdravstvena knji┼żica).

Overu zdravstvene knji┼żice vrši nadle┼żna slu┼żba Fonda na osnovu dokaza iz Jedinstvenog sistema da je obveznik doprinosa uplatio sve dospele obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje do 20. u mesecu za protekli mesec.

Pod podmirivanjem dospelih obaveza od strane privatnih poslodavaca podrazumeva se da je poslodavac izmirio sve obaveze za sebe i za zaposlene radnike do 20. u mesecu za protekli mesec.

Lica koja ne mogu dokazati svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica na na─Źin utvr─Ĺen u ovom ─Źlanu, prilikom koriš─çenja prava iz zdravstvenog osiguranja du┼żna su sama snositi nastale troškove, osim u slu─Źaju hitne medicinske pomo─çi.

─îlan 28a

Zdravstvena knji┼żica je i elektronska zdravstvena kartica, koja sadr┼żi podatke o zdravstvenom osiguranju i ostale podatke koji se vode u evidenciji u oblasti zdravstva i koja omogu─çava automatsko o─Źitavanje podataka.

─îlan 29

Zdravstvena zaštita osiguranim licima obezbe─Ĺuje se u skladu sa standardima medicinskih usluga koje propisuje ministarstvo nadle┼żno za poslove zdravlja.

b) Naknada plata za vreme privremene nesposobnosti za rad

─îlan 30

Privremenu nesposobnost za rad utvr─Ĺuje ovlaš─çeni lekar pojedinac do 30 dana, a preko 30 dana nadle┼żne lekarske komisije.

Opštim aktom Fonda utvrdi─çe se na─Źin imenovanja i nadle┼żnosti stru─Źno medicinskih organa iz prethodnog stava.

─îlan 31

Pravo na naknadu neto plate za vreme privremene nesposobnosti za rad imaju osiguranici zaposleni u dr┼żavnim i privatnim preduze─çima i ustanovama.

Naknadu plate za prvih 30 dana privremene nesposobnosti za rad obezbje─Ĺuje poslodavac iz svojih sredstava, a po isteku 30 dana, a najdu┼że do 12 mjeseci naknadu neto plate obezbje─Ĺuje Fond.

─îlan 32

Osnov za obra─Źun naknade plate za vreme privremene nesposobnosti za rad je neto plata koju bi radnik ostvario da je bio na radu, s tim što ne mo┼że biti ve─çi od neto plate koja slu┼żi kao osnov za obra─Źun i uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje.

─îlan 33

Naknada plate za vreme privremene nesposobnosti za rad odre─Ĺuje se najmanje 70% od osnova za naknadu iz prethodnog ─Źlana, s tim da ne mo┼że biti ve─ça od 90% od plate koju bi osiguranik ostvario da je bio na radu.

─îlan 34

Fond svojim aktima bli┼że ure─Ĺuje na─Źin utvr─Ĺivanja neto naknade koja se ispla─çuje na teret Fonda i druga pitanja u vezi sa nakn adom neto plate.

Opštim aktima dr┼żavnih preduze─ça, privatnih preduze─ça i ustanova bli┼że se utvr─Ĺuju pitanja u vezi isplate naknada plate na teret poslodavca.

─îlan 35

Naknada plate pripada osiguranicima u skladu sa odredbama ovog zakona ako su:

1. usled bolesti ili povrede privremeno nesposobni za rad,

2. spre─Źeni da rade zbog medicinskog ispitivanja,

3. izolovani kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolini,

4. odre─Ĺeni da neguju obolelog ─Źlana u┼że porodiše pod uslovima utvr─Ĺenim ovim zakonom odnosno aktom Fonda,

5. spre─Źeni da rade zbog dobrovoljnog davanja tkiva i organa.

─îlan 36

Naknada plate osiguraniku iz ─Źlana 31. ovog zakona zbog nege obolelog ─Źlana u┼że porodice mla─Ĺeg od 15 godina pripada najdu┼że do 15 dana u toku kalendarske godine, a ako je oboleli ─Źlan u┼że porodice stariji od 15 godina najdu┼że do 7 dana u toku kalendarske godine.

─îlan 37

Naknada plate, u skladu sa ovim zakonom, pripada od prvog dana privremene nesposobnosti za rad i za svo vreme trajanja, ali samo za vreme za koje bi osiguranik primao platu da nije nastupila privremena nesposobnost za rad.

Ako je privremena nesposobnost za rad nastala zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja naknada plate pripada osiguraniku od prvog dana spre─Źenosti za rad i za svo vreme njenog trajanja na teret poslodavca.

Pravo na naknadu plate prestaje kada rešenje o utvr─Ĺenoj invalidnosti prema propisima o invalidskom osiguranju postane pravosna┼żno.

─îlan 38

U slu─Źaju du┼żeg trajanja privremene nesposobnosti za rad prouzrokovane boleš─çu ili povredom, a najkasnije do isteka jedne godine neprekidne nesposobnosti za rad, doktor porodi─Źne medicine je du┼żan da radnika sa potrebnom medicinskom dokumentacijom uputi nadle┼żnom organu za ocenu radne sposobnosti, odnosno invalidnosti prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Organizacija penzijskog i invalidskog osiguranja du┼żna je da izvrši ocenu radne sposobnosti, odnosno invalidnosti u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva za ocenu radne sposobnosti, a za to vreme naknadu neto plate obezbe─Ĺuje Fond.

Istekom roka iz prethodnog stava naknadu plate obezbe─Ĺuje nadle┼żna organizacija za penzijsko i invalidsko osiguranje.

─îlan 39

Osiguraniku ne pripada naknada plate:

1. ako je namerno prouzrokovao nesposobnost za rad,

2. ako je nesposobnost za rad prouzrokovao pijanstvom, https://advokat-prnjavorac.com

3. ako se za vreme privremene nesposobnosti za rad bavi privrednom ili drugom aktivnoš─çu kojom ostvaruje prihod

4. ako je namerno spre─Źavao ozdravljenje,

5. ako se bez opravdanog razloga ne podvrgne le─Źenju, osim ako za le─Źenje nije potreban pristanak predvi─Ĺen posebnim propisima.

6. ako se bez opravdanog razloga ne javi lekaru za ocenu sposobnosti ili se ne odazove na lekarski, odnosno komisijski pregled u zakazano vreme.

Osiguraniku ne pripada naknada plate od dana kada su utvr─Ĺene okolnosti iz stava 1. ovog ─Źlana pa sve dok traju te okolnosti ili njihove posledice.

Ako se ─Źinjenice iz stava 1. ovog ─Źlana utvrde posle ostvarivanja prava na naknadu, isplata naknade osiguraniku se obustavlja.

Naknada plate ne pripada licima na izdr┼żavanju kazne zatvora i licima prema kojima se sprovodi mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog le─Źenja i ─Źuvanja u zdravstvenoj ustanovi kao i obaveznog le─Źenja alkoholi─Źara i narkomana u zdravstvenoj ustanovi.

─îlan 40

U postupku ostvarivanja prava utvr─Ĺenih ovim zakonom primenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku, ako ovim zakonom nije druga─Źije odre─Ĺeno.

O pravima utvr─Ĺenim ovim zakonom u prvom stepenu rešava nadle┼żna slu┼żba Fonda gde je osiguranik, odnosno osigurano lice prijavljeno na osiguranje, a u drugom stepenu Fond.

─îlan 41

Protiv kona─Źnog akta Fonda mo┼że se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema akta.

─îlan 42

Fond vodi evidenciju u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja u skladu sa ovim zakonom i podacima iz Jedinstvenog sistema.

Fond propisuje evidencije u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja, podatke koji se u njima vode, obaveze u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja, obrazac zdravstvene knji┼żice i postupak za njeno izdavanje i koriš─çenje.

Li─Źno u─Źeš─çe u troškovima zdravstvene zaštite osiguranih lica

─îlan 43

Osigurana lica u─Źestvuju u troškovima koriš─çenja zdravstvene zaštite.

Upravni odbor Fonda utvr─Ĺuje visinu u─Źeš─ça osiguranih lica u troškovima koriš─çenja zdravstvene zaštite, kao i kategorija osiguranih lica koje ne podle┼żu li─Źnom u─Źeš─çu u troškovima koriš─çenja zdravstvene zaštite, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadle┼żnog za poslove zdravlja.

Fond posredstvom integrisanog zdravstvenog informacionog sistema omogu─çava da se u evidenciju unose i podaci iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Pri utvr─Ĺivanju visine u─Źeš─ça u troškovima koriš─çenja zdravstvene zaštite upravni odbor Fonda uzima u obzir slede─çe kriterijume: te┼żina bolesti, visina troškova ispitivanja i le─Źenja i imovno stanje osiguranih lica.

─îlan 44

Li─Źnom u─Źeš─çu u troškovima zdravstvene zaštite ne podle┼żu:

1. ┼żene u toku trudno─çe i do godinu dana starosti ro─Ĺenog deteta,

2. deca do navršenih 15 godina ┼żivota,

3. oboleli od odre─Ĺenih zaraznih bolesti,

4. stara lica u skladu sa Zakonom.

─îlan 45

Li─Źnog u─Źeš─ça u troškovima zdravstvene zaštite oslobo─Ĺena su osigurana lica kod sprovo─Ĺenja slede─çih mera:

- unapre─Ĺivanje zdravlja kod pojedinaca i grupa stanovništva;

- spre─Źavanju i suzbijanju bolesti i povreda prema posebnom programu;

- otkrivanja i suzbijanja faktora rizika odre─Ĺenih bolesti prema posebnom programu.

Programe za provo─Ĺenje mera iz ovog ─Źlana donosi ministarstvo nadle┼żno za poslove zdravlje.

III - ORGANIZACIJA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

─îlan 46

Organi Fonda su: upravni odbor, nadzorni odbor i direktor.

─îlan 47

Upravni odbor sastoji se od devet ─Źlanova i imenuje ga Vlada Republike Srpske javnim konkursom, a na osnovu utvr─Ĺenih kriterija.

Upravni odbor ─Źine: ─Źetiri predstavnika osiguranika, tri predstavnika zdravstvenih radnika iz zdravstvenih ustanova i dva predstavnika poslodavaca.

Predsjednik i ─Źlanovi upravnog odbora imenuju se na period od ─Źetiri godine.

Djelokrug i na─Źin rada, kao i druga pitanja od zna─Źaja za rad upravnog odbora ure─Ĺuju se Statutom Fonda.

Vlada Republike Srpske daje saglasnost na Statut Fonda.

─îlan 48

Upravni odbor Fonda u skladu sa zakonom i Statutom Fonda vrši sljede─çe poslove:

1. donosi Statut Fonda, uz saglasnost Vlade Republike Srpske,

2. donosi druge opšte akte Fonda,

3. donosi planove i programe rada uz saglasnost Vlade Republike Srpske,

4. predla┼że stope doprinosa za zdravstveno osiguranje,

5. stara se o efikasnom radu i poslovanju Fonda,

6. donosi finansijski plan Fonda, uz saglasnost Vlade Republike Srpske,

7. usvaja izvještaj o poslovanju i godišnji obra─Źun i dostavlja Vladi Republike Srpske,

8. utvr─Ĺuje kriterije za finansiranje zdravstvenog osiguranja,

9. donosi odluke, rješenja i druga akta na osnovu ovlaš─çenja i zakona,

10. ure─Ĺuje poslove i na─Źin koriš─çenja zdravstvene zaštite u inostranstvu,

11. razmatra i usvaja minimalni paket osnovne zdravstvene zaštite na osnovu raspolo┼żivih sredstava uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srpske,

12. u dogovoru sa zdravstvenom komorom odlu─Źuje o cijenama zdravstvenih usluga i na─Źinu ugovaranja izme─Ĺu Fonda i zdravstvenih ustanova,

13. donosi poslovnik o svom radu,

14. vrši i druge poslove utvr─Ĺene zakonom i Statutom Fonda.

─îlan 49

Nadzorni odbor Fonda sastoji se od predsjednika i dva ─Źlana koje imenuje Vlada Republike Srpske.

─îlanovi nadzornog odbora imenuju se na period od ─Źetiri godine.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad radom i poslovanjem Fonda i najmanje jednom godišnje izvještava upravni odbor Fonda i Vladu Republike Srpske.

Djelokrug i na─Źin rada nadzornog odbora, kao i druga pitanja od zna─Źaja za rad nadzornog odbora, ure─Ĺuju se Statutom Fonda

─îlan 50

Direktor Fonda predstavlja Fond, rukovodi Fondom i obavlja druge poslove utvr─Ĺene zakonom i statutom Fonda.

Direktora Fonda imenuje Vlada Republike Srpske na period od ─Źetiri godine.

Direktor se bira putem konkursa

IV - FINANSIRANjE OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

─îlan 51

Prihod Fonda ─Źine sredstva:

1. doprinosa za obavezno i prošireno zdravstveno osiguranje,

2. iz bud┼żeta,

3. donacija,

4. po konvencijama,

5. iz drugih sredstava u skladu sa zakonom.

─îlan 52

Sredstva za uplatu doprinosa za lica iz ─Źlana 10. ta─Źka 7. Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske obezbje─Ĺuje Vlada Republike Srpske iz bud┼żeta u skladu sa Zakonom o doprinosima

─îlan 53

Osnovice i stope za obra─Źun obaveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje utvr─Ĺuju se Zakonom o doprinosima.

U slu─Źaju da ukupno prikupljena sredstva nisu dovoljna za pokrivanje zakonom utvr─Ĺenih prava, Vlada Republike Srpske donosi odluku o na─Źinu pokri─ça nedostaju─çih sredstava.

─îlan 54

Pri raspore─Ĺivanju sredstava Fonda u teku─çoj godini upravni odbor Fonda du┼żna je da prvenstveno obezbedi sredstva za zdravstvene prioritete, primarnu zdravstvenu zaštitu i osnovni paket zdravstvene zaštite.

─îlan 55

Fond obrazuje rezervu. Rezerva Fonda obrazuje se:

1. izdvajanjem odre─Ĺenog procenta iz sredstava ostvarenim doprinosom u visini koju odredi upravni odbor Fonda;

2. izdvajanjem viška dela prihoda nad rashodima ostvarenog u prethodnoj godini.

Izdvajanje za rezerve vrši se dok rezerve ne dostignu visinu od 5% od rashoda Fonda u prethodnoj godini.

Sredstva rezervi Fonda mogu &e koristiti u toku godine za izvršavanje teku─çih obaveza Fonda.

─îlan 56

Odnosi izme─Ĺu Fonda i zdravstvenih ustanova (dr┼żavnih i privatnih), u vezi sa pru┼żanjem zdravstvene zaštite osiguranim licima, regulišu se ugovorom, gde prioritet imaju akreditovane zdravstvene ustanove.

─îlan 57

Ugovorom iz prethodnog ─Źlana ovog zakona ure─Ĺuju se naro─Źito: vrsta, obim i kvalitet zdravstvenih usluga koje se pru┼żaju osiguranim licima Fonda, pla─çanje ugovorenih usluga, odnosno programa zdravstvene zaštite, na─Źin obra─Źunavanja usluga, na─Źin rešavanja spornih pitanja i druga me─Ĺusobna prava i obaveze ugovara─Źa.

Zdravstvene usluge pru┼żene osiguranim licima u hitnim slu─Źajevima pla─çaju se zdravstvenoj ustanovi i u slu─Źaju kada nije zaklju─Źen ugovor o pru┼żanju zdravstvenih usluga.

─îlan 58

Fond ugovara usluge primarne zdravstvene zaštite sa doktorom porodi─Źne medicine.

Fond ugovara sa domom zdravlja konsultativne usluge specijalista i laboratorijske usluge koje se vrše po uputu doktora porodi─Źne medicine.

Fond ugovara zdravstvene usluge specijalisti─Źkih slu┼żbi i usluga bolni─Źkog le─Źenja sa bolnicama na svom podru─Źju, koje se vrše po uputu doktora porodi─Źne medicine.

Fond ugovara usluge visoko specijalizovane zdravstvene zaštite, odnosno usluge za koje su potrebna slo┼żena dijagnosti─Źka ispitivanja i le─Źenje sa klini─Źkim centrom, specijalnim bolnicama, zavodima i institutima.

Fond ugovara sa apotekama i apotekarskim ustanovama izdavanje lekova na recept utvr─Ĺenih pozitivnom listom lekova.

─îlan 59

Cene zdravstvenih usluga utvr─Ĺuje Fond i Zdravstvena komora Republike Srpske.

Fond i Zdravstvena komora utvr─Ĺuju jedinstven cenovnik zdravstvenih usluga i lekova koji usvaja upravni odbor Fonda, a primenjuje se prilikom pru┼żanja zdravstvenih usluga bez uputa nadle┼żnog doktora porodi─Źne medicine i kada se radi o uslugama pru┼żenim osiguranicima proširenog i privatnog osiguranja.

U slu─Źaju da se Fond i Zdravstvena komora ne slo┼że oko pitanja cena zdravstvenih usluga i drugih pitanja iz zajedni─Źke nadle┼żnosti spor rešava arbitra┼żna komisija koju obrazuje ministarstvo nadle┼żno za poslove zdravlja, a ─Źine je po jedan predstavnik iz Fonda, Zdravstvene komore i po jedan predstavnik ministarstva nadle┼żnog za poslove zdravlja i dr┼żavnog organa nadle┼żnog za poslove finansija.

Komisija odlu─Źuje ve─çinom glasova.

V - NAKNADA ŠTETE U SPROVO─ÉENjU ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

─îlan 60

Osiguranik kome je na teret Fonda izvršena isplata na koju nije imao pravo, du┼żan je da vrati primljeni iznos:

1. ako je na osnovu neta─Źnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neta─Źni ili na drugi protivpravan na─Źin ostvario pravo iz zdravstvenog osiguranja, odnosno primanje na koje nije imao pravo ili ga je ostvario u ve─çem obimu nego što mu pripada;

2. ako je ostvario primanje, a nije prijavio nastale promene koje uti─Źu na gubitak ili obim nekog prava, a znao je ili je morao znati za te promene;

3. ako je primio nov─Źane isplate u iznosu ve─çem od onoga koji mu je odre─Ĺen rešenjem.

Rokovi zastarelosti potra┼żivanja iz prethodnog stava ovog ─Źlan po─Źinju te─çi od dana kada je u upravnom postupku rešenjem kojim je utvr─Ĺeno da ispla─çeno primanje ne pripada osiguraniku ili mu pripada u manjem obimu, odnosno od dana kada je izvršena poslednja nepravilna isplata.

─îlan 61

Fond ima pravo da zahteva naknadu štete od lica koje je prouzrokovalo bolest, povredu ili smrt osiguranika.

Za štetu koju je Fond u slu─Źajevima iz stava 1. ovog ─Źlana prouzrokovao radnik na radu ili u vezi sa radom, odgovara preduze─çe, odnosno poslodavac kod koga radnik radi u trenutku prouzrokovanja štete.

Fond ima pravo, u slu─Źaju iz stava 2. ovog ─Źlana da zahteva naknadu štete i neposredno od radnika ako je štetu prouzrokovao namerno.

─îlan 62

Fond ima pravo da zahteva naknadu štete od preduze─ça, odnosno poslodavca, ako su bolest, povreda ili smrt bolesnika nastali usled toga što nisu sprovedene mere zaštite na radu ili druge mere za zaštitu gra─Ĺana.

Fond ima pravo da zahteva naknadu štete od preduze─ça, odnosno poslodavca i kada je šteta nastala usled toga što je radnih stupio na rad bez propisanog prethodnog zdravstvenog pregleda, a kasnije se zdravstvenim pregledom utvrdi da radnik prema svom zdravstvenom stanju nije bio sposoban za rad na odre─Ĺenom poslu.

─îlan 63

Fond ima pravo da zahteva naknadu štete od preduze─ça, odnosno poslodavca:

1. ako je šteta nastala usled toga što nisu dati podaci ili što su dati neistiniti podaci o ─Źinjenicama od kojih zavisi sticanje ili odre─Ĺivanje prava;

2. ako je isplata izvršena na osnovu neistinitih podataka u prijavi o stupanju radnika na posao ili što nije podnesena prijava o promenama koje uti─Źu na gubitak ili obim prava ili ako je prijava podnesena posle, propisanog roka.

Fond ima pravo da zahteva naknadu štete od osiguranika koji je du┼żan sam da podnosi prijave ili da daje odre─Ĺene podatke u vezi sa zdravstvenim osiguranjem, ako je šteta nastala usled toga što prijava nije podneta ili nisu dati podaci ili su dati neistiniti podaci.

─îlan 64

Fond ima pravo da zahteva naknadu štete od lekara koji nezakonito utvrdi spre─Źenost za rad osiguranika, ako je zbog toga Fond isplatio naknadu.

Ako je šteta iz stava 1. ovog ─Źlana nastala zbog nezakonitog rada lekarskih komisija za štetu odgovaraju ─Źlanovi lekarske komisije.

Fond ima pravo na naknadu štete, od lekara odnosno organizacije koja obavlja zdravstvenu delatnost, ako šteta nastane zbog nepravilnog le─Źenja osiguranika odnosno osiguranog lica.

─îlan 65

Visina naknade štete utvr─Ĺuje se prema troškovima s tim u vezi, nov─Źanim naknadama ispla─çenim osiguraniku po odredbama ovog zakona i drugim davanjima na teret Fonda.

─îlan 66

Fond ima pravo da zahteva naknadu troškova le─Źenja za svoje osiguranike neposredno od zajednice osiguranja imovine i lica koja je nastala upotrebom motornog vozila osiguranog kod te zajednice.

─îlan 67

Prema odredbama ─Źlana 62. do 67. ovog zakona naknadu štete mo┼że zahtevati i preduze─çe i drugi poslodavac koji pretrpi štetu u sprovo─Ĺenju zdravstvenog osiguranja svojih radnika, kao i drugi nosioci zdravstvenog osiguranja.

Na naknadu štete Fondu, preduze─çu, poslodavcima i drugim nosiocima zdravstvenog osiguranja, koju pretrpe u sprovo─Ĺenju zdravstvenog osiguranja, primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

─îlan 68

Kada Fond utvrdi da mu je u sprovo─Ĺenju zdravstvenog osiguranja prouzrokovana šteta, pozva─çe lice koje je štetu prouzrokovalo da u odre─Ĺenom roku štetu nadoknadi.

Ako u postavljenom roku šteta ne bude nadokna─Ĺena zahtev za naknadu štete Fond mo┼że ostvariti tu┼żbom kod nadle┼żnog suda.

VI - PROŠIRENO ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

─îlan 69

Fond mo┼że osiguravati gra─Ĺane Republike Srpske i druga lica za prava koja nisu obuhva─çena obaveznim zdravstvenim osiguranjem, za osloba─Ĺanje u─Źeš─ça u li─Źnim troškovima za zdravstvenu zaštitu, za ostvarivanje zdravstvene zaštite iznad propisanih prava i druge zdravstvene usluge.

─îlan 70

Prošireno zdravstveno osiguranje mogu obezbediti i preduze─ça i druga pravna lica za svoje zaposlene.

─îlan 71

Upravni odbor Fonda svojim aktom utvr─Ĺuje uslove i na─Źin koriš─çenja prava iz proširenog zdravstvenog osiguranja.

─îlan 72

Sredstva iz proširenog zdravstvenog osiguranja vode se na posebnom ra─Źunu.

─îlan 73

Direktor Fonda vrši upravne i druge poslove iz proširenog osiguranja u skladu sa statutom i odlukom upravnog odbora Fonda o uslovima i na─Źinu koriš─çenja prava iz proširenog zdravstvenog osiguranja.

VII - PRIVATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

─îlan 74

Gra─Ĺani Republike Srpske i druga lica mogu se osigurati kod privatne agencije za zdravstveno osiguranje za prava iz zdravstvenog osiguranja i prava koja nisu obuhva─çena obaveznim i proširenim zdravstvenim osiguranjem.

─îlan 75

Uslove za osnivanje privatne organizacije zdravstvenog osiguranja, obaveze prema osiguranicima i na─Źela organizacije propisuje ministarstvo nadle┼żno za poslove zdravlja.

─îlan 76

Privatne agencije zdravstvenog osiguranja ugovaraju pru┼żanje zdravstvenih usluga direktno sa zdravstvenim ustanovama na osnovu jedinstvenih cena zdravstvenih usluga koje utvr─Ĺuje Fond i zdravstvene komore.

─îlan 77

Nadzor nad zakonitoš─çu rada privatne agencije za zdravstveno osiguranje vrši ministarstvo nadle┼żno za poslove zdravlja.

IX - KAZNENE ODREDBE

─îlan 78

Nov─Źanom kaznom od 3.000 KM do 15.000 KM kazni─çe se preduze─çe, odnosno zdravstvena ustanova, a odgovorno lice nov─Źanom kaznom od 200 KM do 1.500 KM:

1. ako protivno odredbama ovog zakona uskrati ili ograni─Źi prava ko ja osiguraniku pripadaju po ovom zakonu;

2. ako proširi pravo osiguranika ili omogu─çi neko pravo licu kome to pravo po ovom zakonu ne pripada uopšte ili ne pripada u tom obimu;

3. ako ne vodi ili neuredno vodi propisane evidencije o osiguranicima;

4. ako uskrati davanje pojedinih podataka Fondu ili da neta─Źne podatke i obaveštenja o osiguranom licu ili spre─Źi pregled poslovnih knjiga ili evidencija koje se odnose na zdravstveno osiguranje;

5. ako ne podnese prijavu na zdravstveno osiguranje osiguranika, odjavu, ili promenu prijave, ili ove prijave podnese po isteku propisanog roka, ili podnese neurednu prijavu, ili prijavu sa neta─Źnim podacima o osiguraniku;

6. ako uskrati potrebnu medicinsku pomo─ç licu koje ima pravo na zdravstvenu zaštitu po ovom zakonu;

7. ako namerno spre─Źi osigurano lice u ostvarivanju prava po ovom zakonu ili mu pomogne u protivzakonitom koriš─çenju prava iz zdravstvenog osiguranja;

8. ako namerno omogu─çi koriš─çenje prava iz zdravstvenog osiguranja po ovom zakonu licu koje nema na to pravo.

Nov─Źanom kaznom od 1.000 KM do 9.000 KM kazni─çe se privatni poslodavac za prekršaje iz ovog ─Źlana.

─îlan 79

Nov─Źanom kaznom od 100 KM do 1.500 KM kazni─çe se osigurano lice

1. ako svesno prouzrokuje nesposobnost za rad;

2. ako namerno spre─Źi ozdravljenje ili osposobljavanje za rad;

3. ako za vreme bolovanja ostvaruje zaradu ili se bavi privatnom delatnoš─çu.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 80

Stupanjem na snagu ovog zakona Fond preuzima imovinu i zaposlene radnike Javnog fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srpske.

─îlan 81

Fond je obavezan da usaglasi svoje opšte akte u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 82

Do donošenja akata iz prethodnog ─Źlana primenjiva─çe se odgovaraju─çi opšti akti koji su na snazi na teritoriji Republike Srpske u momentu stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 83

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 12/93 i 14/94).

─îlan 84

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

 

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

("Sl. glasnik RS", br. 106/2009)

─îlan 5

Ovaj zakon objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", a stupi─çe na snagu 1. januara 2010. godine.

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 856 recenzija