Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o društvenom preduzetništvu Republike Srpske

 

Zakon o društvenom preduzetništvu Republike Srpske


("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 111/21 od 14.12.2021)

 

  

─îlan 1.

Ovim zakonom ure─Ĺuju se pojam, ciljevi i na─Źela dru┼ítvenog preduzetni┼ítva, uslovi i postupak za sticanje statusa dru┼ítvenog preduze─ça, vo─Ĺenje registra dru┼ítvenih preduze─ça, zadaci i na─Źin rada Savjeta za razvoj dru┼ítvenog preduzetni┼ítva, nadzor i druga pitanja od zna─Źaja za dru┼ítveno preduzetni┼ítvo u Republici Srpskoj.

 

─îlan 2.

Cilj ovog zakona je kori┼í─çenje potencijala dru┼ítvenog preduzetni┼ítva radi odr┼żivog ekonomskog i dru┼ítvenog rasta i razvoja Republike Srpske.

 

─îlan 3.

(1) Razvoj dru┼ítvenog preduzetni┼ítva zasniva se na sljede─çim na─Źelima:
1) uklju─Źenosti i transparentnosti koja se odnosi na u─Źe┼í─çe zainteresovanih strana u kreiranju politika i strate┼íkih pravaca razvoja dru┼ítvenog preduzetni┼ítva, a svi podaci, rezultati i ocjene efekata podr┼íke dru┼ítvenim preduze─çima su transparentni i dostupni javnosti,
2) participativne demokratije koja podrazumijeva da u dru┼ítvenim preduze─çima prilikom odlu─Źivanja, pored nosilaca vlasni─Źke strukture, u─Źestvuju i zaposleni,
4) socijalne inkluzije koja omogu─çava da lica koja su u riziku od siroma┼ítva i dru┼ítvene isklju─Źenosti dobiju mogu─çnost i sredstva koja su potrebna za puno u─Źe┼í─çe u ekonomskom, dru┼ítvenom i kulturnom ┼żivotu, ali i dostizanju ┼żivotnog standarda i blagostanja, koji se smatraju prihvatljivim u dru┼ítvu u kojem ┼żive i na taj na─Źin osigurava ve─çe u─Źe┼í─çe gra─Ĺana u dono┼íenju odluka, ┼íto uti─Źe na njihove ┼żivote i ostvarenje osnovnih prava,
5) za┼ítite ┼żivotne sredine koja podrazumijeva da dru┼ítvena preduze─ça u svim poslovnim aktivnostima obezbje─Ĺuju za┼ítitu i o─Źuvanje ┼żivotne sredine,
6) uravnote┼żenosti razvoja koji se odnosi na br┼żi ekonomski razvoj nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave,
7) sinergi─Źno djelovanje obuhvata udru┼żeno i zajedni─Źko djelovanje javnog i privatnog sektora dru┼ítva radi pove─çanja efikasnosti u oblasti dru┼ítvenog preduzetni┼ítva.
(2) Gramati─Źki izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za ozna─Źavanje mu┼íkog ili ┼żenskog roda podrazumijevaju oba pola.

 

 

─îlan 4.

(1) Dru┼ítveno preduze─çe je pravno lice (privredno dru┼ítvo, fondacija, udru┼żenje, zadruga, ustanova) koje obavlja djelatnost, a od koje posebnu korist ostvaruje u┼ża ili ┼íira dru┼ítvena zajednica.
(2) Dru┼ítveno preduze─çe korisnicima svojih proizvoda i usluga obezbje─Ĺuje ove proizvode i usluge bez diskriminacije po bilo kojem osnovu.
(3) Na sva pitanja koja nisu ure─Ĺena ovim zakonom primjenjuju se odredbe posebnih propisa koji se odnose na organizaciju i rad odre─Ĺene pravne forme pravnog lica.

─îlan 5.

(1) Dru┼ítveno preduzetni┼ítvo je organizovana djelatnost koja se zasniva na tr┼żi┼ínim principima, a radi ispunjavanja dru┼ítvenih ciljeva, odnosno stvaranja mogu─çnosti za rje┼íavanje socijalnih, zdravstvenih, kulturnih, ekonomskih, ekolo┼íkih ili drugih dru┼ítvenih problema pojedinih grupa gra─Ĺana, u┼że ili ┼íire zajednice, kao i spre─Źavanja nastajanja i otklanjanje posljedica dru┼ítvene isklju─Źenosti i ja─Źanja dru┼ítvene solidarnosti i kohezije.
(2) Dru┼ítvena misija ozna─Źava dru┼ítvene ciljeve i rezultate, koju svojim poslovanjem ostvaruje dru┼ítveno preduze─çe i koja slu┼żi interesima u┼że ili ┼íire dru┼ítvene zajednice.
(4) Dru┼ítvenu misiju dru┼ítveno preduze─çe ostvaruje na jedan od sljede─çih na─Źina:
1) zapo┼íljavanjem kategorija lica koja se te┼że zapo┼íljavaju dok im traje navedeni status, i to:
1. lica koja su nezaposlena preko tri godine, lica starija od 50 godina, djeca poginulih boraca, lica sa invaliditetom, ratni vojni invalidi i demobilisani borci, civilne ┼żrtve rata, lica koja su bila ┼żrtve u krivi─Źnim postupcima, pripadnici nacionalnih manjina, trudnice i samohrani roditelji, lica sa dru┼ítveno neprihvatljivim pona┼íanjem, ┼żrtve zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, ┼żrtve nasilja u porodici, ┼żrtve trgovine ljudima i lica u stanju socijalne potrebe zbog siroma┼ítva, pretrpljene elementarne nepogode, ratnog stradanja, izbjegli┼ítva, migracije, repatrijacije, smrti jednog ili vi┼íe ─Źlanova porodice, dugotrajnog lije─Źenja, izdr┼żavanja kazne, otpusta iz ustanova ili drugih nepredvidivih okolnosti,
2. ostalih lica koja su u kategoriji lica koja se te┼że zapo┼íljavaju u skladu sa propisima kojim se ure─Ĺuje oblast zapo┼íljavanja,
2) obavljanjem poslova u bilo kojoj djelatnosti kojim se ostvaruju društveni ciljevi,
3) finansiranjem projekata pravnih lica kojim se ostvaruju društveni ciljevi.

 

─îlan 6.

(1) Za dru┼ítvena preduze─ça koja posluju u formi privrednih dru┼ítava ili poljoprivrednih zadruga dio dobiti koji se ispla─çuju vlasnicima ne mo┼że biti ve─çi od 51% dobiti.
(2) Za dio dobiti koji se ne ispla─çuje u skladu sa stavom 1. ovog ─Źlana, privredno dru┼ítvo i poljoprivredna zadruga du┼żni su da sa─Źine plan reinvestiranja ili plan finansiranja dru┼ítvene misije.

 

 

─îlan 7.

            (1) Uslovi za sticanje statusa društvenog preduzeća su:
1) da je registrovano kao pravno lice,
2) da ima sjedište na teritoriji Republike Srpske,
3) da u odnosu na ukupan broj zaposlenih u radnom odnosu ima najmanje 30% lica koja pripadaju kategoriji lica koja se te┼że zapo┼íljavaju iz ─Źlana 5. stav 4. ta─Źka 1) ovog zakona, ukoliko dru┼ítvenu misiju ostvaruju na osnovu zapo┼íljavanja,
4) da je osnovano s ciljem ostvarivanja društvene misije,
5) da se poslovanje zasniva na ograni─Źenju u raspodjeli ostvarene dobiti,
6) da zaposleni u─Źestvuju prilikom razmatranja odluka za ─Źije je dono┼íenje neophodno pribavljanje njihovog mi┼íljenja u skladu sa ovim zakonom,
7) da je jasno izra┼żena dru┼ítvena misija.
(2) Subjekti iz javnog sektora mogu u dru┼ítvenom preduze─çu imati do 49% vlasni─Źkog udjela.
(3) Javna preduzeća i javne ustanove ne mogu steći status društvenog preduzeća.

─îlan 8.

(1) Zahtjev za sticanje statusa društvenog preduzeća podnosi se Ministarstvu privrede i preduzetništva (u daljem tekstu: Ministarstvo).
(2) Uz zahtjev iz stava 1. ovog ─Źlana dostavljaju se:
1) rje┼íenje o registraciji nadle┼żnog suda ili drugog nadle┼żnog organa,
2) osniva─Źki akt ili statut,
3) plan poslovanja.
(3) Osniva─Źki akt ili statut obavezno sadr┼żi odredbe kojim se potvr─Ĺuje ispunjenje uslova iz ─Źlana 7. stav 1. t. 4) do 6) ovog zakona, a plan poslovanja sadr┼żi dio kojim se potvr─Ĺuje da je jasno izra┼żena dru┼ítvena misija.

(4) Plan poslovanja je dokument koji sadr┼żi elemente poslovanja za budu─çi period i obuhvata osnovne podatke o dru┼ítvenom preduze─çu, o tr┼żi┼ítu (kupci, dobavlja─Źi i konkurencija), plan prodaje i marketing plan, projekciju tro┼íkova i potrebnih ulaganja, o─Źekivane finansijske rezultate, plan nov─Źanih tokova, procjenu rizika, organizaciju poslovanja i plan raspodjele dobiti.
(5) U slu─Źaju kada dru┼ítveno preduze─çe dru┼ítvenu misiju ostvaruje na osnovu zapo┼íljavanja, pored dokumenata iz stava 2. ovog ─Źlana dostavljaju se i ugovori o radu za sve zaposlene, kao i dokaz da je najmanje 30% radnika iz kategorije lica koja se te┼że zapo┼íljavaju.
(6) Pored dokumenata iz stava 2. ovog ─Źlana dostavlja se i kopija odobrenja ili saglasnosti nadle┼żnog organa, ukoliko su neophodni za obavljanje odre─Ĺene vrste djelatnosti.
(7) Rok za odlu─Źivanje po zahtjevu iz stava 1. ovog ─Źlana je 30 dana od dana podno┼íenja urednog zahtjeva.
(8) Ministarstvo u svrhu provjere ostvarivanja dru┼ítvene misije na na─Źin propisan u ─Źlanu 5. stav 4. t. 1) i 2) ovog zakona, po slu┼żbenoj du┼żnosti, pribavlja mi┼íljenje nadle┼żnog ministarstva o navedenim dru┼ítvenim ciljevima.
(9) Ministar privrede i preduzetni┼ítva (u daljem tekstu: ministar) mo┼że imenovati komisiju za provjeru ispunjenosti uslova za sticanje statusa dru┼ítvenog preduze─ça.
(10) ─îlanovi komisije ne primaju naknadu za svoj rad.
(11) Ministar donosi pravilnik kojim se ure─Ĺuju sadr┼żaj i oblik zahtjeva, kao i druga pitanja od zna─Źaja za sticanje statusa dru┼ítvenog preduze─ça.

─îlan 9.

(1) Ako su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom, ministar donosi rješenje o sticanju statusa društvenog preduzeća.
(2) U slu─Źaju da se u postupku utvrdi da nisu ispunjeni uslovi, ministar donosi rje┼íenje o odbijanju zahtjeva za sticanje statusa dru┼ítvenog preduze─ça.
(3) Rje┼íenja iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana su kona─Źna i protiv njih se mo┼że pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda.

 

─îlan 10.

(1) Ministarstvo vodi Registar društvenih preduzeća (u daljem tekstu: Registar), u koji se upisuju društvena preduzeća.
(2) Registar sadr┼żi dokumente i podatke kojima se dokazuje ispunjenost uslova za sticanje statusa dru┼ítvenog preduze─ça u skladu sa ovim zakonom, kao i svaka naknadna promjena dokumenata i podataka.
(3) Društveno preduzeće je obavezno obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni podataka koji su upisani u Registar, a najkasnije u roku od pet dana od dana nastupanja promjene.
(4) Ministar donosi Pravilnik o sadr┼żaju i na─Źinu vo─Ĺenja Registra.

 

─îlan 11.

(1) Status društvenog preduzeća prestaje:
1) prestankom rada društvenog preduzeća,
2) odlukom društvenog preduzeća da prestane obavljati djelatnosti u svrhu ostvarivanja društvene misije.
(2) Dru┼ítveno preduze─çe mo┼że donijeti odluku iz stava 1. ta─Źka 2) ovog ─Źlana pod uslovom da je realizovalo sve ugovore, odnosno projekte na osnovu kojih je ostvarilo prava na nov─Źana i nenov─Źana sredstva.
(3) U slu─Źaju iz stava 2. ovog ─Źlana, dru┼ítveno preduze─çe podnosi Ministarstvu zahtjev za prestanak statusa dru┼ítvenog preduze─ça, u kojem obavezno navodi oznaku ugovora i projekata sa organizacijama ili institucijama kod kojih je ostvarilo pravo na nov─Źana ili nenov─Źana sredstva.
(4) Uz zahtjev iz stava 3. ovog ─Źlana dru┼ítveno preduze─çe dostavlja odluku dru┼ítvenog preduze─ça o prestanku obavljanja djelatnosti u svrhu ostvarivanja dru┼ítvene misije.
(5) Ministar donosi rje┼íenje o prestanku statusa i brisanju iz Registra u sljede─çim slu─Źajevima:
1) nakon dobijanja dokaza o nastupanju ─Źinjenice iz stava 1. ta─Źka 1) ovog ─Źlana,
2) ako su ispunjeni uslovi iz st. 2. i 3. ovog ─Źlana.
(6) U slu─Źaju da nisu ispunjeni uslovi iz st. 2. i 3. ovog ─Źlana, ministar donosi rje┼íenje o odbijanju zahtjeva za prestanak statusa dru┼ítvenog preduze─ça.

 

 

─îlan 12.

(1) Dru┼ítveno preduze─çe koje ne posluje u skladu sa odredbama ovog zakona i internim aktima u vezi sa ostvarivanjem svoje dru┼ítvene misije, raspodjelom dobiti ili obavezom dono┼íenja plana poslovanja sa izra┼żenom dru┼ítvenom misijom Ministarstvo poziva da uskladi svoje poslovanje u roku koji ne mo┼że biti du┼żi od 90 dana.
(2) Za dru┼ítveno preduze─çe koje ne uskladi svoje poslovanje u roku iz stava 1. ovog ─Źlana ministar donosi rje┼íenje o prestanku statusa i brisanju iz Registra.
(3) Pravno lice koje je izgubilo status dru┼ítvenog preduze─ça na na─Źin iz stava 2. ovog ─Źlana gubi sve pogodnosti koje su u vezi sa tim statusom i du┼żno je da vrati organima uprave i jedinicama lokalne samouprave bud┼żetska nov─Źana sredstva, kao i drugu imovinu dobijenu na osnovu tog statusa, ako je njihov povrat predvi─Ĺen u ugovorima, odnosno odlukama ─Źije va┼żenje nije isteklo u momentu prestanka statusa dru┼ítvenog preduze─ça. https://advokat-prnjavorac.com
(4) Rje┼íenje iz stava 2. ovog ─Źlana je kona─Źno i protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda.
(5) Ministarstvo na internet stranici objavljuje rje┼íenja o prestanku statusa i brisanju iz Registra, a o prestanku statusa obavje┼ítava i ugovorne strane sa kojim pravno lice kojem je prestao status ima zaklju─Źene ugovore.

 

─îlan 13.

(1) Mi┼íljenje zaposlenih radnika se obavezno pribavlja prilikom odlu─Źivanja o sljede─çim pitanjima:
1) raspodjeli neto dobiti društvenog preduzeća,
2) sticanju ili raspolaganju imovinom velike vrijednosti u skladu sa propisom kojim se ure─Ĺuje rad privrednih dru┼ítava,
3) prestanku poslovanja kao društveno preduzeće.
(2) Osniva─Źkim aktom ili statutom dru┼ítvenog preduze─ça ure─Ĺuje se rok u kojem je neophodno pribaviti mi┼íljenje iz stava 1. ovog ─Źlana, kao i postupak njegovog pribavljanja, a koji se mo┼że ostvariti putem sindikalnog izja┼ínjavanja, izja┼ínjavanja putem savjeta radnika, na plenarnom sastanku svih zaposlenih radnika ili na neki drugi na─Źin.
(3) Osniva─Źkim aktom ili statutom djelokrug u─Źe┼í─ça zaposlenih radnika dru┼ítvenog preduze─ça mo┼że se pro┼íiriti i na u─Źe┼í─çe u odlu─Źivanju o drugim pitanjima iz poslovanja dru┼ítvenog preduze─ça.

─îlan 14.

Dru┼ítveno preduze─çe je obavezno da sve svoje finansijske i poslovne izvje┼ítaje i planove, kao i dokumente o organizacionoj i vlasni─Źkoj strukturi, organima upravljanja u preduze─çu, donesene odluke i druge interne akte dru┼ítvenog preduze─ça u─Źini dostupnim javnosti putem svoje internet stranice, osim dokumenata koje dru┼ítveno preduze─çe ozna─Źi kao poslovnu tajnu.

 

 

 

─îlan 15.

(1) Dru┼ítveno preduze─çe dostavlja Ministarstvu sve poslovne i finansijske planove i izvje┼ítaje, odluke o raspodjeli dobiti, plan reinvestiranja ili finansiranja iz dobiti, odluke i izvje┼ítaje o ostvarivanju dru┼ítvene misije preduze─ça i demokratskog u─Źe┼í─ça u odlu─Źivanju, ali i druge podatke od zna─Źaja za pra─çenje primjene ovog zakona.
(2) Dru┼ítveno preduze─çe u izvje┼ítaju o ostvarivanju dru┼ítvene misije preduze─ça navodi ugovore i projekte na osnovu kojih je ostvarilo pravo na nov─Źana i nenov─Źana sredstva.
(3) Dru┼ítveno preduze─çe du┼żno je da ─Źuva sve ugovore, projekte i ostalu dokumentaciju na osnovu koje je ostvarilo pravo na nov─Źana ili nenov─Źana sredstva, najmanje pet godina od dana ispunjenja svih obaveza u skladu sa ovim aktima.
(4) Akti iz stava 1. ovog ─Źlana dostavljaju se redovno, na godi┼ínjem nivou, do kraja prvog kvartala teku─çe godine za pro┼ílu godinu ili vanredno po zahtjevu Ministarstva.

─îlan 16.

Savjet za razvoj dru┼ítvenog preduzetni┼ítva Republike Srpske (u daljem tekstu: Savjet) jeste savjetodavno tijelo Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada), koje prati stanje u oblasti dru┼ítvenog preduzetni┼ítva s ciljem unapre─Ĺivanja njegovog razvoja.

 

─îlan 17.

Zadaci Savjeta su da:
1) promovi┼íe zna─Źaj i na─Źela razvoja dru┼ítvenog preduzetni┼ítva,
2) analizira poslovno okru┼żenje i predla┼że Vladi pravce razvoja dru┼ítvenog preduzetni┼ítva i potrebne mjere, planove i programe za njihovo sprovo─Ĺenje,
3) razmatra efekte preduzetih mjera pri sprovo─Ĺenju na─Źela razvoja dru┼ítvenog preduzetni┼ítva,
4) daje prijedloge i sugestije u postupku donošenja propisa u oblasti društvenog preduzetništva,
5) daje prijedloge i sugestije o neophodnim finansijskim pogodnostima za razvoj društvenog preduzetništva,
6) inicira i poma┼że u aktivnostima izme─Ĺu zainteresovanih strana u okviru dru┼ítvenog preduzetni┼ítva,
7) daje prijedloge i sugestije o projektima iz oblasti društvenog preduzetništva,
8) donosi poslovnik o svom radu,
9) jednom godišnje podnosi Vladi izvještaj o svom radu,
10) razmatra i druga pitanja od zna─Źaja za oblast dru┼ítvenog preduzetni┼ítva.

─îlan 18.

(1) Savjet se sastoji od 16 ─Źlanova, koje imenuje Vlada na period od ─Źetiri godine, i tom prilikom vodi se ra─Źuna o ravnopravnoj polnoj zastupljenosti.
(2) Savjet ─Źini po jedan predstavnik Ministarstva privrede i preduzetni┼ítva, Ministarstva zdravlja i socijalne za┼ítite, Ministarstva rada i bora─Źko-invalidske za┼ítite, Ministarstva poljoprivrede, ┼íumarstva i vodoprivrede, Ministarstva finansija, Privredne komore Republike Srpske, Razvojne agencije Republike Srpske, Saveza op┼ítina i gradova Republike Srpske, reprezentativnog sindikata na nivou Republike Srpske, reprezentativnog udru┼żenja poslodavaca na nivou Republike Srpske i po tri predstavnika dru┼ítvenih preduze─ça i nevladinih organizacija ─Źija djelatnost je u oblasti dru┼ítvenog preduzetni┼ítva.
(3) Predstavnici drugih institucija, organizacija i stru─Źna lica mogu, po pozivu, u─Źestvovati u radu Savjeta, ali bez prava glasa.
(4) Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju ─Źlanovi Savjeta.
(5) ─îlanovi Savjeta ne primaju naknadu za svoj rad.
(6) Administrativne i stru─Źno-tehni─Źke poslove za potrebe Savjeta obavlja Ministarstvo.
(7) Predstavnike dru┼ítvenih preduze─ça i nevladinih organizacija Ministarstvo bira na osnovu javnog poziva za akreditovanje za rad u Savjetu, u kojem se detaljnije defini┼íu uslovi za izbor ─Źlanova.

─îlan 19.

(1) Strate┼íki okvir za dru┼ítveno preduzetni┼ítvo u Republici Srpskoj ─Źine svi strate┼íki dokumenti koji prepoznaju dru┼ítveno preduzetni┼ítvo kao na─Źin za unapre─Ĺenje polo┼żaja lica iz ─Źlana 5. stav 4. ta─Źka 1) ovog zakona, ali i kao priliku za rast i razvoj dru┼ítvenog preduzetni┼ítva, inovativnosti, preduzetni─Źkih vje┼ítina i uravnote┼żenog razvoja Republike Srpske.
(2) Vlada donosi Strategiju razvoja društvenog preduzetništva u Republici Srpskoj.

─îlan 20.

(1) Dru┼ítveno preduze─çe mo┼że ostvariti pravo na posebne poreske i carinske povlastice i osloba─Ĺanja na na─Źin kako je to propisano posebnim propisima o porezu, carinama i doprinosima.
(2) Dru┼ítveno preduze─çe mo┼że ostvariti pravo i na posebne pogodnosti i osloba─Ĺanja od drugih vrsta naknada, taksi ili ─Źlanarina na na─Źin kako je to propisano posebnim zakonskim ili podzakonskim propisima.
(3) Dru┼ítveno preduze─çe koje zapo┼íljava lica sa invaliditetom u skladu sa posebnim propisom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapo┼íljavanju lica sa invaliditetom mo┼że ostvariti pravo na posebne pogodnosti i osloba─Ĺanja u skladu sa tim propisom.

─îlan 21.

(1) Dru┼ítvena preduze─ça su od posebnog interesa za Republiku Srpsku i jedinice lokalne samouprave, koje ih aktivno podr┼żavaju mjerama ekonomske i socijalne politike u ostvarivanju njihove dru┼ítvene misije.
(2) Republika Srpska i jedinice lokalne samouprave mogu aktivno podr┼żavati osnivanje i poslovanje dru┼ítvenih preduze─ça integri┼íu─çi u svoje strate┼íke dokumente razvojnog i inkluzivnog karaktera konkretne mjere infrastrukturne, administrativne, finansijske, promotivne, obrazovne i druge vrste podr┼íke.
(3) Jedinice lokalne samouprave mogu organizovati kontakt ta─Źku za dru┼ítveno preduzetni┼ítvo, koja bi bila u funkciji povezivanja dru┼ítvenih preduze─ça i predstavljanja infrastrukture za dru┼ítveno preduzetni┼ítvo potencijalnim investitorima.
(4) Kontakt ta─Źka na nivou Republike Srpske za dru┼ítveno preduzetni┼ítvo je Ministarstvo.

 

─îlan 22.

(1) Za obavljanje poslova finansijske podr┼íke osnivanja i poslovanja dru┼ítvenih preduze─ça Republika Srpska ili jedinica lokalne samouprave mo┼że osnovati Fond za dru┼ítveno preduzetni┼ítvo u skladu sa propisom o sistemu javnih slu┼żbi (u daljem tekstu: Fond).
(2) Dvije ili vi┼íe jedinica lokalne samouprave mogu da osnuju zajedni─Źki Fond pod uslovima koje sporazumno utvrde nadle┼żni organi jedinica lokalne samouprave.
(3) Odlukom o osnivanju Fonda ure─Ĺuju se djelatnost i poslovi Fonda, uslovi pod kojima posluje Fond, prava i obaveze osniva─Źa u upravljanju Fondom, sredstva kojima raspola┼że, izvori sredstava i uslovi plasmana, potencijalni korisnici i druga pitanja od zna─Źaja za rad i poslovanje Fonda.

─îlan 23.

(1) Upravni nadzor nad primjenom ovog zakona i na osnovu njega donesenih propisa vrši Ministarstvo.
(2) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona vr┼íi Republi─Źka uprava za inspekcijske poslove, u skladu sa odredbama ovog zakona i propisom kojim se ure─Ĺuje postupak inspekcijskog nadzora.
(3) Inspekcijski nadzor, koji vr┼íe inspektori u okviru svoje oblasti nadzora, odnosi se na nadzor nad poslovanjem dru┼ítvenog preduze─ça, odnosno kontrolu posjedovanja rje┼íenja o sticanju statusa dru┼ítvenog preduze─ça i ispunjenost uslova za odr┼żavanje statusa dru┼ítvenog preduze─ça u skladu sa odredbama ovog zakona.
(4) Inspektor pismenim putem obavještava Ministarstvo o svim preduzetim mjerama i donesenim aktima, u roku od osam dana od izvršenog inspekcijskog nadzora.

─îlan 24.

(1) Nov─Źanom kaznom od 2.000 KM do 6.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj privredno dru┼ítvo i poljoprivredna zadruga ako isplate dobit ve─çu od propisane (─Źlan 6. stav 1).
(2) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice u privrednom dru┼ítvu i poljoprivrednoj zadruzi nov─Źanom kaznom od 600 KM do 1.800 KM.

─îlan 25.

(1) Nov─Źanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj privredno dru┼ítvo ili poljoprivredna zadruga ako ne sa─Źini plan reinvestiranja ili plan finansiranja dru┼ítvene misije (─Źlan 6. stav 2).
(2) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice u privrednom dru┼ítvu i poljoprivrednoj zadruzi nov─Źanom kaznom od 300 KM do 900 KM.

─îlan 26.

(1) Nov─Źanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj dru┼ítveno preduze─çe ako:
1) ne obavijesti Ministarstvo o promjeni podataka (─Źlan 10. stav 3),
2) ne pribavi mi┼íljenja zaposlenih radnika (─Źlan 13. stav 1),
3) ne u─Źini akte dostupnim javnosti (─Źlan 14),
4) ne navede ugovore i projekte u izvje┼ítaju o ostvarivanju dru┼ítvene misije (─Źlan 15. stav 2),
5) ne ─Źuva ugovore, projekte i ostalu dokumentaciju u propisanom roku (─Źlan 15. stav 3),
6) ne dostavi akte Ministarstvu u propisanim rokovima (─Źlan 15. stav 4).
(2) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice u dru┼ítvenom preduze─çu nov─Źanom kaznom od 300 KM do 900 KM.

─îlan 27.

Ministar će u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona donijeti:
1) Pravilnik o sadr┼żaju i obliku zahtjeva za sticanje statusa dru┼ítvenog preduze─ça (─Źlan 8. stav 11),
2) Pravilnik o sadr┼żaju i vo─Ĺenju Registra dru┼ítvenih preduze─ça (─Źlan 10. stav 4).

─îlan 28.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 02/1-021-926/21                                                                            POTPREDSJEDNIK
Datum: 25. novembra 2021. godine                                                  NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                                        Denis Šulić

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija