Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Izborni zakon Republike Srpske

 

Izborni zakon Republike Srpske


("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 34/2002, 35/2003, 24/2004, 101/2004 - dr. zakon, 19/2005, 24/2012, 94/2012 - odluka Ustavnog Suda BiH, 109/2012, 45/2018 i 18/2020 od 13.03.2020)

 

 Glava I

 

OSNOVNE ODREDBE

─îlan 1

Ovim zakonom ure─Ĺuje se izbor predsednika i potpredsednika Republike Srpske, poslanika Narodne skup┼ítine Republike Srpske i delegata Ve─ça naroda, odbornika gradske skup┼ítine, odbornika skup┼ítine op┼ítine, gradona─Źelnika grada, na─Źelnika op┼ítine, ─Źlanova saveta mesne zajednice, imenovanje organa za sprovo─Ĺenje izbora i finansiranje izbora i izborne kampanje.

─îlan 2

Sredstva za sprovo─Ĺenje izbora obezbe─Ĺuju se u bud┼żetu Republike Srpske, grada i op┼ítine zavisno od toga na koji nivo vlasti se sprovode izbori.

─îlan 3

Izbor organa vlasti vr┼íi se na osnovu op┼íteg i jednakog bira─Źkog prava, neposrednim i tajnim glasanjem, osim ako Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine nije druga─Źije odre─Ĺeno.

─îlan 4

Svaki dr┼żavljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa navr┼íenih osamnaest (18) godina ┼żivota ima pravo da glasa i da bude izabran (u daljem tekstu: bira─Źko pravo), u skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i ovog zakona.

Da bi ostvario svoje bira─Źko pravo, dr┼żavljanin mora biti upisan u Centralni bira─Źki spisak.

Isto lice mo┼że biti registrovano u centralnom bira─Źkom spisku samo za jednu op┼ítinu.

─îlan 5

Mandat pripada izabranom nosiocu mandata, a ne politi─Źkoj stranci, koaliciji ili listi nezavisnih kandidata koja ga je predlo┼żila na kandidatskoj listi. Mandat ne mo┼że prestati osim u slu─Źajevima i pod uslovima predvi─Ĺenim ovim zakonom i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

─îlan 6

Izabranom organu, odnosno ─Źlanu organa na svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj mandat prestaje prije isteka vremena na koji je izabran:

1. danom podnošenja ostavke,

2. ako je opozvan u skladu sa zakonom,

3. danom smrti,

4. danom pravosna┼żnosti sudske presude kojom je osu─Ĺen na kaznu zatvora u trajanju od ┼íest mjeseci ili du┼że,

5. danom pravosna┼żnosti sudske odluke kojom je li┼íen po slov ne spo sob no sti,

6. danom kada je izabran ili imenovan na funkciju ─Źije je vr┼íenje nespojivo sa funkcijom izabranog ─Źlana odre─Ĺenog organa, u skladu sa zakonom,

7. ako odjavi prebivali┼íte s podru─Źja izborne jedinice u kojoj je upisan u Centralni bira─Źki spisak da glasa i u koj oj je izabran, istekom roka od ┼íest mjeseci od dana odjave prebivali┼íta i

8. ako iz razloga utvr─Ĺenih zakonom izgubi pravo da bude biran.

Izabranom ─Źlanu organa iz ─Źlana 1. ovog zakona ne prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran ako mu u toku trajanja mandata prestane ─Źlanstvo u stranci koja ga je kandidovala na izborima.

Izabranom ─Źlanu organa iz ─Źlana 1. ovog zakona prestaje mandat danom kada to utvrdi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.

─îlan 7

Kandidati svih politi─Źkih stranaka, koalicija, liste nezavisnih kandidata, kao i nezavisni kandidati i drugi u─Źesnici u izbornom procesu, imaju potpunu slobodu kretanja i slobodu da tokom izborne kampanje vr┼íe izborne aktivnosti na teritoriji cele Republike Srpske. Nadle┼żni organi obezbedi─çe slobodu kretanja kandidata, pristalica i bira─Źa tokom celog izbornog procesa.

Glava II

 

ORGANI ZA SPROVO─ÉENjE IZBORA

─îlan 8

Organi za sprovo─Ĺenje izbora su:

1. republi─Źka izborna komisija,

2. gradska izborna komisija,

3. opštinska izborna komisija,

4. bira─Źki odbori.

─îlan 9

Organi za sprovo─Ĺenje izbora su nezavisni i nepristrasni u svom radu. ─îlan organa za sprovo─Ĺenje izbora ne─çe u─Źestvovati u dono┼íenju odluke kada on ili ─Źlan njegove u┼że porodice ima u toj stvari finansijski ili neki drugi li─Źni interes, ili ako postoji drugi sukob interesa, koji mo┼że dovesti u sumnju njegovu nepristrasnost.

─îlan 10

Sastav organa za sprovo─Ĺenje izbora treba biti multietni─Źan, tako da odra┼żava zastupljenost konstitutivnih naroda, uklju─Źuju─çi i ostale, vode─çi ra─Źuna o poslednjem popisu stanovni┼ítva sprovedenom na dr┼żavnom nivou.

─îlan 11

Za ─Źlana izborne komisije ili bira─Źkog odbora ne mo┼że biti imenovano lice:

1. koje se ne mo┼że kandidovati u smislu odredbi ─Źlana 1.6* i 1.7* Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;

2. koje je ─Źlan najvi┼íeg izvr┼ínopoliti─Źkog organa politi─Źke stranke ili koalicije (predsednik, potpredsednik, generalni sekretar, sekretar ili ─Źlan izvr┼ínog odbora ili glavnog odbora);

3. koji je nosilac izbornog mandata ili je ─Źlan izvr┼ínog organa vlasti, osim u slu─Źajevima predvi─Ĺenim ─Źlanom 2.12* Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;

__________

*1.6 Nijedno lice koje se nalazina izdr┼ż┼żavanju kazne izre─Źene od Me─Ĺunarooddnog suda za ratne zlo─Źine u biv┼íoj Jugoslaviji, i nijeddno lice koje je pod optu┼żnicom Suda, a koje se nije povinovalo naredbi da se pojavi pred Sudom, ne mo┼że se registroovati da glasa, niti mo┼że da bude kandidat (pojam kandidat u smislu ovog zakona oddnosi se na lice oba pola), ni da ima bilo koju imenovanu, izbornu ni drugu javnu funkciju na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Sve dok neka politi─Źka stranka ili koalicija bude imala na funkciji ili polo┼żaju u politi─Źkoj stranci lice iz prethodnog stava, smatra─çe se da ne ispunjava uslove za u─Źe┼í─çe na izborima.

*1.7 Nijedno lice koje se nalazi na izdr┼żavanju kazne koju je izrekao sud Bosne i Hercegovine, sud Republike Srpske ili sud Federacije Bosne i Hercegovine i sud Distrikta Br─Źko ili koje se nije povinovalo naredbi da se pojavi pred sudom Bosne i Hercegovine, sudom Republike Srpske ili sudom Federacije Bosne i Hercegovine i sudom Distrikta Br─Źko zbog ozbiljnih povreda humanitarnog prava, a Me─Ĺunarooddni sud za ratne zlo─Źine u biv┼íoj Jugoslaviji razmatrao je njegov dosije pre hap┼íenja i utvrdio da zadovljava me─Ĺunarooddne pravne standarde, ne mo┼że se registroovati da glasa, niti mo┼że da bude kandidat, ili da ima bilo kojuu imenovanu, izbbornu ni druugu javnu funkciju na teritoriji BiH.

*2.12 Op┼ítinska izborna kommisija sastoji se od tri (3) ili pet (5) ─Źlanova.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvr─Ĺuje brooj ─Źlanova op┼ítinske izborne komisije prema brooju registroovannih bira─Źa i veli─Źini op┼ítine.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine mo┼że koristiti druge kriterijume pri utvr─Ĺivanju broja ─Źlanova op┼ítinske izborne komisije.

─îlan op┼ítinske izborne komisije mo┼że biti predsednik redovnog suda, sekretar op┼ítinskog ve─ça, odnosno skup┼ítine op┼ítine, lica profesionalno zaposlena u op┼ítinskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju uslove odre─Ĺene ─Źlanom 2.2 ovog zakona, a nemaju smetnji iz ─Źlana 2.3 ovog zakona.

Članove opštinske izborne komisije imenuju opštinsko veće, odnosno skupština opštine, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Op┼ítinsko ve─çe, odnosno skup┼ítina op┼ítine imenuje predsednika iz reda ─Źlanova op┼ítinske izborne komisije iz prethodnog stava, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;

5. kojem je izre─Źena sankcija za radnju koja predstavlja te┼żu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je li─Źno odgovorno, u poslednje ─Źetiri godine, ra─Źunaju─çi od dana pravosna┼żnosti odluke.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlu─Źi─çe da li te┼żina povrede i li─Źna odgovornost u smislu ta─Źke 5. ovog ─Źlana ─Źine lice nepodobnim da bude ─Źlan izborne komisije ili bira─Źkog odbora.

Republi─Źka izborna komisija

─îlan 12

Republi─Źka izborna komisija je nezavisan organ, koji ima predsjednika i ┼íest ─Źlanova.

Predsjednika i ─Źlanove Republi─Źke izborne komisije imenuje Narodna skup┼ítina Republike Srpske, na prijedlog Komisij e za izbor i imenovanje, u skladu sa Izbor nim zakonom Bosne i Hercegovine, nakon sprovedenog postupka javne konkurencije, iz reda pravnih stru─Źnjaka sa iskustvom u sprovo─Ĺenju izbora.

Za ─Źlana Republi─Źke izborne komisije ne mo┼że biti izabrano lice koje obavlja du┼żnost u organima politi─Źke stranke, udru┼żenju gra─Ĺana ili fondaciji koji su organizaciono ili finansijski povezani sa politi─Źkom strankom.

U sastav Republi─Źke izborne komisije imenuju se lica iz sva tri konstitutivna naroda i grupe Ostali, uz uslov da se obezbij edi da je zastupljen najmanje po jedan predstavnik konstitutivnih naroda i grupe Ostali.

─îlanovi Republi─Źke izborne komisije imenuju se na period od sedam godina.

Republi─Źka izborna komisija podnosi jednom godi┼ínje izvje┼ítaj o svom radu Narodnoj skup┼ítini Republike Srpske.

─îlan 13

Republi─Źka izborna komisija:

1. (brisano)

2. donosi op┼íta akta za opoziv gradona─Źelnika grada i na─Źelnika op┼ítine, sprovodi postupak za opoziv gradona─Źelnika grada i na─Źelnika op┼ítine prije isteka mandata, nadzire postupak opoziva i odgovara za zakonito sprovo─Ĺenje tog postupka,

3. pru┼ża stru─Źnu pomo─ç skup┼ítini op┼ítine, odnosno grada i organima za sprovo─Ĺenje postupka za opoziv,

4. donosi akte kojima se utvr─Ĺuju kriterijumi za raspodjelu sredstava za finansiranje izborne kampanje,

5. donosi opšte akte i uputstva za izbor savjeta mjesne zajednice (u daljem tekstu: Savjet),

6. vr┼íi nadzor nad sprovo─Ĺenjem izbora Savjeta,

7. donosi akte kojima ure─Ĺuje unutra┼ínju organizaciju i na─Źin svog rada, na koje saglasnost daje Narodna skup┼ítina Republike Srpske,

8. predla┼że bud┼żet za Republi─Źku izbornu komisiju i podnosi izvje┼ítaj o izvr┼íenju bud┼żeta u okviru godi┼ínjeg izvje┼ítaja Narodnoj skup┼ítini Republike Srpske i

9. vr┼íi poslove koji su joj preneseni od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i druge poslove utvr─Ĺene aktima Republi─Źke izborne komisije, ovim zakonom i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

Gradska izborna komisija

─îlan 14

U gradovima koji nemaju u svom sastavu više opština izbor za gradske organe sprovodi gradska izborna komisija.

Na sastav, izbor i nadle┼żnost komisije iz stava 1. ovog ─Źlana shodno se primenjuju odredbe ─Źl. 17. i 18. ovog zakona.

─îlan 15

U gradovima koji u svom sastavu imaju više opština, izbore za gradske organe sprovodi gradska izborna komisija.

Komisija iz stava 1. ovog ─Źlana broji pet ─Źlanova koje imenuje gradska skup┼ítina uz saglasnost Republi─Źke izborne komisije.

Predsednika gradske izborne komisije biraju ─Źlanovi komisije.

─îlan 16

Komisija iz ─Źlana 15. ovog zakona obavlja slede─çe poslove:

1. koordinira rad opštinskih izbornih komisija u vezi izbora gradskih organa;

2. dostavlja rezultate izbora Republi─Źkoj izbornoj komisiji;

3. obavlja i druge poslove utvr─Ĺene ovim zakonom i podzakonskim aktima Izborne komisije BiH.

Opštinska izborna komisija

─îlan 17

Op┼ítinska izborna komisija ima tri, pet ili sedam ─Źlanova, zavisno od broja bira─Źa upisanih u Centralni bira─Źki spisak i veli─Źine op┼ítine.

─îlan op┼ítinske izborne komisije mo┼że biti predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar skup┼ítine op┼ítine, lice profesionalno zaposleno u op┼ítinskom organu uprave i druga lica koja ispunjavaju uslove odre─Ĺene Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

Članove opštinske izborne komisije i njenog predsjednika imenuje skupština opštine, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Op┼ítinska izborna komisija koja ima sedam ─Źlanova mo┼że imati sekretara za obavljanje administrativnotehni─Źkih poslova.

─îlan 18

Opštinska izborna komisija obavlja sledeće poslove:

1. obezbe─Ĺuje da sve liste kandidata za skup┼ítinu op┼ítine budu sastavljene u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i dostavlja ih na odobrenje Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine;

2. (brisano)

3. sprovodi i nadgleda izbore za ─Źlanove Savjeta i saziva konstitutivnu sjednicu Savjeta;

4. odre─Ĺuje bira─Źka mesta na podru─Źju op┼ítine za glasanje na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini;

5. imenuje i obu─Źava ─Źlanove bira─Źkih odbora;

6. brine o bezbednosti i dostavi bira─Źkim odborima izbornog materijala za glasanje na svim nivoima izbora u Bosni i Hercegovini;

7. obave┼ítava bira─Źe o svim informacijama neophodnim za sprovo─Ĺenje izbora, u skladu sa propisima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine;

8. odgovorna je za ure─Ĺenje bira─Źkog mesta i za druge tehni─Źke pripreme za izbore;

9. odgovorna je za pravilno brojanje gasa─Źkih listi─ça na bira─Źkim mestima i u op┼ítinskim centrima za brojanje;

9a. objedinjuje rezultate izbora sa svih bira─Źkih mjesta u op┼ítini, posebno za svaki organ za koji je vr┼íen izbor i dostavlja ih Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine i

10. (brisano)

11. vrši druge poslove u skladu sa ovim zakonom i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

Bira─Źki odbori

─îlan 19

Bira─Źki odbor se sastoji od predsednika i od dva ili ─Źetiri ─Źlana. Predsednik i ─Źlanovi bira─Źkog odbora imaju zamenike.

Imenovanje ─Źlanova bira─Źkog odbora i njihovih zamenika vr┼íi op┼ítinska izborna komisija najkasnije trideset (30) dana pre dana izbora. Ako op┼ítinska izborna komisija ne imenuje ─Źlanove bira─Źkog odbora i njihove zamenike imenova─çe ih Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

Politi─Źka stranka, nezavisni kandidat, koalicija ili lista nezavisnih kandidata ─Źije je u─Źe┼í─çe ovjereno u toj izbornoj jedinici ima pravo u skladu sa zakonom da u─Źestvuje u postupku ┼żrijebanja za dodjelu mjesta u bira─Źkom odboru, koji sprovodi op┼ítinska izborna komisija.

Nakon izvr┼íenog ┼żrijebanja, a najkasnije u roku od sedam dana, politi─Źka stranka, nezavisni kandidat, koalicija ili lista nezavisnih kandidata koji su u─Źestvovali u postupku ┼żrijebanja dostavi─çe op┼ítinskoj izbornoj komisiji imena kandidata za ─Źlanove bira─Źkog odbora u kojem su osvojili mjesto ┼żrijebanjem.

Predsednik rukovodi radom bira─Źkog odbora i odgovoran je za zakonitost njegovog rada.

─îlan 20

Bira─Źki odbor neposredno rukovodi radom bira─Źkog mesta, obezbe─Ĺuje pravilnost i trajnost glasanja i evidentira rezultate glasanja na bira─Źkom mestu.

Predsednik bira─Źkog odbora obezbe─Ĺuje da se proces glasanja na bira─Źkom mestu odvija nesmetano, u skladu sa odredbama poglavlja 5. i 7. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Glava III

 

PREDIZBORNA AKTIVNOST POLITI─îKIH STRANAKA I NEZAVISNIH KANDIDATA I FINANSIRANjE IZBORNE KAMPANjE

Pravila pona┼íanja za politi─Źke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata i nezavisne kandidate

─îlan 21

Politi─Źke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati imaju pravo:

1. voditi izbornu kampanju u mirnom okru┼żenju;

2. organizovati i odr┼żavati javne skupove na kojima mogu slobodno iznositi svoje stavove kako bi stekli podr┼íku bira─Źa;

3. štampati i deliti plakate, postere i druge materijale u vezi sa izbornom kampanjom.

Za javni skup iz ta─Źke 2. prethodnog stava nije potrebno odobrenje nadle┼żnog organa, s tim ┼íto je organizator du┼żan da 24 ─Źasa pre odr┼żavanja takvog skupa o tome obavesti organ nadle┼żan za odr┼żavanje javnog reda i mira.

─îlan 22

Nadle┼żni op┼ítinski organi du┼żni su obezbediti ravnopravan tretman politi─Źkim strankama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima u njihovim zahtevima da javna mesta i javne objekte koriste u svrhu kampanje, uklju─Źuju─çi odr┼żavanje skupova, izlaganje oglasa, plakata, postera i drugog sli─Źnog materijala.

Zabranjeno je uklanjati, prekrivati, o┼íte─çivati ili menjati ┼ítampane oglase, plakate, postere ili druge materijale koji se, u skladu sa zakonom, koriste u svrhu izborne kampanje politi─Źkih stranaka, koalicija, lista nezavisnih kandidata i nezavisnih kandidata.

Nadle┼żni organi ne─çe dozvoliti politi─Źkim strankama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima da postavljaju oglase, plakate, postere, odnosno da pi┼íu svoja imena ili slogane koji su u vezi sa izbornom kampanjom, unutar ili na zgradama u kojima su sme┼ítene javne institucije Republike Srpske, na javnim putevima ili iznad njih, kao ni na saobra─çajnim znacima.

Nadle┼żni organi op┼ítine su du┼żni da odrede javna mesta i javne objekte na kojima se mogu odr┼żavati skupovi, izlagati oglasi, plakati, posteri i drugi izborni materijali sa postavljanjem pokretnih panoa i sl.

─îlan 23

Kandidatima i pristalicama politi─Źkih stranaka, listi nezavisnih kandidata i koalicija, kao i nezavisnim kandidatima i njihovim pristalicama, te zaposlenim u izbornoj administraciji, nije dozvoljeno:

1. nositi i pokazivati oru┼żje na politi─Źkim skupovima, bira─Źkim mestima i njihovoj okolini, kao i za vreme okupljanja u vezi sa aktivnostima politi─Źkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisnih kandidata u izbornom procesu;

2. ometati skupove drugih politi─Źkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, kao i podsticati druge na takve aktivnosti;

3. spre─Źavati novinare da vr┼íe svoj posao u skladu sa pravilima profesije i izbornim pravilima;

4. obe─çavati nov─Źane nagrade sa ciljem dobijanja podr┼íke bira─Źa ili pretiti pristalicama drugih politi─Źkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisnih kandidata;

5. podsticati na glasanje lice koje nema pravo glasa;

6. podsticati lica da glasaju više puta na istim izborima, ili da glasaju u ime drugog lica;

7. koristiti se jezikom koji bi nekoga mogao navesti ili podsta─çi na nasilje ili ┼íirenje mr┼żnje, ili obavljati ili upotrebljavati slike, simbole ili druge materijale koji mogu imati takvo dejstvo.

Zabranjeno je la┼żno predstavljanje u ime bilo koje politi─Źke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata.

─îlan 24

U periodu koji po─Źinje dvadeset i ─Źetiri ─Źasa pre otvaranja bira─Źkih mesta i traje do njihovog zatvaranja, politi─Źkim strankama, koalicijama, listama nezavisnih kandidata i nezavisnim kandidatima zabranjeno je u─Źestvovanje u javnim politi─Źkim aktivnostima ┼íto uklju─Źuje, ali se ne ograni─Źava samo na slede─çe:

1. odr┼żavanje skupova u cilju izborne kampanje;

2. izlaganje na bira─Źkom mestu i u njegovoj okolini bilo kakvih materijala u cilju vr┼íenja uticaja na bira─Źe;

3. kori┼í─çenje doma─çih i me─Ĺunarodnih sredstava javnog informisanja u cilju vr┼íenja uticaja na bira─Źe;

4. kori┼í─çenje megafona ili drugih razglasnih ure─Ĺaja u cilju vr┼íenja uticaja na bira─Źe;

5. svaka aktivnost kojom se ometa i opstruiše izborni proces.

Overa i kandidovanje za izbore

─îlan 25

Da bi u─Źestvovali na izborima, politi─Źke stranke, nezavisni kandidati, koalicije i liste nezavisnih kandidata overavaju se kod Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

─îlan 26

Da bi se overio za izbore za sve organe na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, nezavisni kandidat ili kandidat na listi kandidata politi─Źke stranke, nezavisnih kandidata ili listi kandidata koalicije, mora ispunjavati slede─çe uslove:

1. kandidat mora biti upisan u Centralni bira─Źki spisak u op┼ítini u koj oj se kandiduj e za funkciju ili u op┼ítini unutar granica izborne jedinice ako se kandiduje za vi┼íi nivo vlasti i

2. kandidat se mo┼że kandidovati samo za funkciju u jednoj izbornoj jedinici, na bilo kom nivou vlasti, i pojaviti se na samo jednoj listi politi─Źke stranke, koalicije ili listi nezavisnih kandidata.

Pod izbornom jedinicom podrazumeva se vi┼íe─Źlana izborna jedinica, utvr─Ĺena ovim zakonom i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

─îlan 27

Da bi u─Źestvovala na izborima, politi─Źka stranka mora biti registrovana kod nadle┼żnog organa, u skladu sa zakonom. Uz zahtev za overu mora biti prilo┼żen dokaz da je politi─Źka stranka registrovana kod nadle┼żnog organa. Politi─Źka stranka mora podneti zahtev za overu pod istim nazivom pod kojim se registrovala kod nadle┼żnog organa.

─îlan 28

Zahtev za overu politi─Źke stranke ili nezavisnog kandidata sastoji se od spiska koji sadr┼żi ime i prezime, originalan potpis i jedinstveni mati─Źni broj svakog registrovanog bira─Źa koji podr┼żava prijavu politi─Źke stranke ili nezavisnog kandidata.

Formular za potpise utvr─Ĺuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Formulari se unapred ┼ítampaju, te sadr┼że prostor predvi─Ĺen za upisivanje naziva stranke ili imena i prezimena nezavisnog kandidata, kao i redovne serijske brojeve.

Politi─Źke stranke ili nezavisni kandidati du┼żni su potpise prikupljati samo na formularima koje im dodeli Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Ostali formulari, koje dostavi politi─Źka stranka ili nezavisni kandidat, ne uzimaju se u obzir.

Formular za potpise tako─Ĺe sadr┼żi ime i prezime, originalni potpis i jedinstveni mati─Źni broj lica koje je odgovorno za prikupljanje potpisa podr┼íke.

Da bi se overila za u─Źe┼í─çe na izborima, izuzev za izbor ─Źlana Predsedni┼ítva Bosne i Hercegovine i Predstavni─Źkog doma Parlamentarne skup┼ítine Bosne i Hercegovine, politi─Źka stranka mora podneti Republi─Źkoj izbornoj komisiji prijavu za u─Źestvovanje na izborima, koja sadr┼żi najmanje:

1. tri hiljade potpisa bira─Źa upisanih u Centralni bira─Źki spisak za izbore za ─Źlanove Predsedni┼ítva Bosne i Hercegovine;

2. tri hiljade potpisa bira─Źa upisanih u Centralni bira─Źki spisak za izbore za poslanike Predstavni─Źkog doma Parlamentarne skup┼ítine Bosne i Hercegovine;

3. dve hiljade potpisa bira─Źa upisanih u Centralni bira─Źki spisak registrovanih bira─Źa za izbore narodnih poslanika Narodne skup┼ítine Republike Srpske ili za izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske;

4. sto potpisa registrovanih bira─Źa za izbore za skup┼ítinu op┼ítine i za na─Źelnika u op┼ítini u kojoj broj registrovanih bira─Źa u centralnom bira─Źkom spisku na prethodnim izborima nije bio ve─çi od deset hiljada bira─Źa ili dve stotine potpisa za izbore u op┼ítini u kojoj je ovaj broj bio ve─çi od deset hiljada registrovanih bira─Źa.

─îlan 29

Politi─Źka stranka ─Źiji ─Źlan je nosilac mandata u istom organu za koji politi─Źka stranka podnosi zahtev za overu kandidature oslobo─Ĺena je obaveze prikupljanja potpisa iz ─Źlana 28. ovog zakona, izuzev za izbore za ─Źlanove Predsedni┼ítva Bosne i Hercegovine.

U smislu ovog ─Źlana, politi─Źka stranka du┼żna je podneti izjavu koju je potpisao izabrani funkcioner, kao i potvrdni obrazac, kojim se potvr─Ĺuje da je bio ─Źlan te politi─Źke stranke u vreme kad je dobio mandat i da je jo┼í ─Źlan te politi─Źke stranke.

─îlan 30

Politi─Źka stranka, koalicija, lista nezavisnih kandidata i nezavisni kandidat podnose prijavu za overu, osim za izbor ─Źlana Predsedni┼ítva Bosne i Hercegovine i Predstavni─Źkog doma Parlamentarne skup┼ítine Bosne i Hercegovine, Republi─Źkoj izbornoj komisiji najkasnije 140 dana pre dana izbora.

Nakon ┼íto utvrdi da je prijava za overu podnesena u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, Republi─Źka izborna komisija podnosi je na overu Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, najkasnije 110 dana pre dana odr┼żavanja izbora.

Liste kandidata

─îlan 31

Overena politi─Źka stranka, koalicija i lista nezavisnih kandidata dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine liste kandidata za izbor ─Źlanova za Predstavni─Źki dom Parlamentarne skup┼ítine Bosne i Hercegovine i kandidata za izbor ─Źlanova Predsedni┼ítva Bosne i Hercegovine.

Liste kandidata za izbore na svim drugim nivoima vlasti podnose politi─Źke stranke, koalicije ili liste nezavisnih kandidata nadle┼żnoj izbornoj komisiji u izbornoj jedinici u kojoj su politi─Źka stranka, koalicija ili lista nezavisnih kandidata overeni za kandidaturu. Nakon potvr─Ĺivanja da je lista kandidata podnesena u skladu sa zakonom, nadle┼żna izborna komisija podnosi listu kandidata na overu Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.

─îlan 32

Overena politi─Źka stranka ili koalicija podnose posebnu listu kandidata za svaku izbornu jedinicu.

Za op┼ítinske izbore, broj kandidata na listi kandidata politi─Źke stranke, koalicije ili na listi nezavisnih kandidata, mo┼że biti ve─çi za 10% od broja mandata koji se dodeljuju.

Za vi┼íe─Źlane izborne jedinice, utvr─Ĺene ovim zakonom i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, broj kandidata na listi kandidata politi─Źke stranke ili koalicije mo┼że biti ve─çi za dva kandidata od broja mandata koji se dodeljuju u toj vi┼íe─Źlanoj izbornoj jednici.

Svaka lista kandidata uklju─Źuje kandidate mu┼íkog i ┼żenskog pola. Kandidati pola koji je manje zastupljen raspore─Ĺuju se na liste kandidata na slede─çi na─Źin: najmanje jedan kandidat manje zastupljenog pola me─Ĺu prva dva kandidata, dva kandidata manje zastupljenog pola me─Ĺu prvih pet kandidata i tri kandidata manje zastupljenog pola me─Ĺu prvih osam kandidata itd. Broj kandidata manje zastupljenog pola mora biti najmanje jedna ukupnom broju kandidata na listi podeljenom sa tri, zaokru┼żenim na prvi ni┼żi celi broj.

Lista kandidata sadr┼żi ime, prezime, adresu prebivali┼íta, jedinstveni mati─Źni broj i potpis svakog kandidata, potpis predsednika politi─Źke stranke, odnosno predsednika politi─Źkih stranaka u koaliciji.

─îlan 33

Ime kandidata na listi politi─Źke stranke, koalicije ili na listi nezavisnih kandidata ne mo┼że se povu─çi nakon ┼íto listu kandidata overi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Ako je kandidat li┼íen poslovne sposobnosti, ili odbije mandat nakon overe izbornih rezultata od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ime tog kandidata se uklanja sa liste kandidata, i mandat se dodeljuje u skladu sa ─Źlanom 9.11* Izbornog zakona Bosne i Hercegovine osim za liste kandidata za op┼ítine, kada se mandat dodeljuje u skladu sa ─Źlanom 12.5* Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Kandidat ili njegov zakonski zastupljenik, u slu─Źaju kad je kandidat nesposoban, mora Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podneti izjavu o odbijanju mandata u pisanoj formi.

Kandidat ne mo┼że povu─çi svoju kandidaturu pre overe izbornih rezultata.

__________

*9.11 Ako mandat kandidata politi─Źke stranke ili koalicije prestane u skladu sa odredbama ─Źlana 1.10 ovog zakona, mandat se dodeljuje slede─çemkandidatu sa liste iste izborne jedinice u skladu sa stavom 2. ─Źlana 9.9 ovog zakona. Upra┼żnjeno mesto kompenzacionog mandata popunjava se sa liste kompenzacionih mandata te politi─Źke stranke.

Ako nema kandidata na listi iste izborne jedinice, mandat se dodeljuje listi iste politi─Źke stranke ili koalicije u drugoj izbornoj jedinici u skladu sa stavom 3. ─Źlana 9.9 ovog zakona. Ako nema preostalih kandidata na bilo kojoj listi za politi─Źku stranku ili koaliciju, mandat ostaje upra┼żnjen do slede─çih redovno raspisanih izbora.

*12.5 Raspodela mandata za kantonalnu skup┼ítinu i op┼ítinsko ve─çe, odnosno skup┼ítinu op┼ítine vr┼íe se u skladu sa ─Źlanom 9.6 ovog zakona.

Ako je politi─Źkoj stranci, koaliciji ili listi nezavisnih kandidata dodeljen broj mandata koji je jednak broju kandidata na njihovoj listi, a pri tome je ostalo jo┼í mandata koje treba dodeliti, preostali koli─Źnici te politi─Źke stranke, koalicije ili liste nezavisnih kandidata zanemaruju se pri raspodeli preostalih mandata. Ako nezavisni kandidat osvoji mandat, preostali koli─Źnici tog nezavisnog kandidata zanemaruju se pri raspodeli preostalih mandata.

Ako je rezultat isti zbog identi─Źnih koli─Źnika, mandat se dodeljuje ┼żrebanjem.

Mandati koje je osvojila lista raspodeljuju se najpre me─Ĺu kandidatima sa te liste, od kojih je svaki dobio najmanje pet proocenata (5%) od ukupnog brooja va┼że─çih glasova koje je ta lista dobila, i to dodelom mandata prema redosledu od najve─çeg do najmanjeg broja glasova. Ako je pri tome ostalo jo┼í mandata koje treba dodeliti listi, a preostali kandidati su dobili manje od pet proocenata (5%) od ukupnog brooja va┼że─çih glasova, koje je ta lista dobila, raspodela mandata me─Ĺu preostalim kandidatima sa lista vr┼íi se prema njihovom redosledu na listi.

─îlan 34

Liste kandidata, politi─Źkih stranaka, liste nezavisnih kandidata i koalicija moraju se podneti nadle┼żnoj izbornoj komisiji najkasnije 95 dana pre dana izbora.

Nadle┼żna izborna komisija podnosi liste politi─Źkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine najkasnije 85 dana pre dana izbora.

Finansiranje izborne kampanje

─îlan 35

Za finansiranje izborne kampanje u skladu sa principima koji su utvr─Ĺeni Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, utvr─Ĺuju se i slede─çi kriterijumi:

Deo sredstava za pokri─çe tro┼íkova izborne kampanje za izbor poslanika, odnosno odbornika, obezbe─Ĺuje se u bud┼żetu Republike, odnosno op┼ítine.

Raspodela sredstava iz stava 2 ovog ─Źlana vr┼íi se tako da se obezbede:

1. jedna tre─çina sredstava strankama koje imaju poslanike, odnosno odbornike u skup┼ítinama, i to od toga 50% sredstava se raspore─Ĺuje u jednakim iznosima svim strankama, a ostatak sredstava srazmerno broju poslani─Źkih, odnosno odborni─Źkih mandata;

2. jedna tre─çina sredstava politi─Źkim strankama kojima su potvr─Ĺene izborne liste;

3. jedna tre─çina sredstava politi─Źkim strankama koje osvoje poslani─Źke, odnosno odborni─Źke mandate, srazmerno broju osvojenih mandata u Narodnoj skup┼ítini, odnosno op┼ítinskoj skup┼ítini.

Prijave za sredstva za izbor poslanika u Narodnu skup┼ítinu, odnosno za izbor odobrnika u skup┼ítinu grada, odnosno u skup┼ítinu op┼ítine, podnose se Republi─Źkoj izbornoj komisiji, odnosno op┼ítinskoj izbornoj komisiji.

U slu─Źaju da politi─Źka stranka nezakonito koristi bud┼żetska sredstva utvr─Ĺena ovim zakonom, ministar finansija, odnosno na─Źelnik op┼ítine mo┼że, na predlog glavne slu┼żbe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, uskratiti daljnju isplatu tih sredstava.

─îlan 36

Sredstva za pokri─çe dela tro┼íkova izborne kampanje nezavisnih kandidata i liste nezavisnih kandidata obezbe─Ĺuju se u bud┼żetu Republike, grada i op┼ítine.

Raspodjela sredstava iz stava 1. ovog ─Źlana vr┼íi─çe se na na─Źin i po kriterijumima koje utvrdi Republi─Źka izborna komisija.

─îlan 37

Finansiranje izborne kampanje za izbor predsednika i dva potpredsednika Republike Srpske odvija─çe se u skladu sa ─Źlanom 14.10* Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

__________

*14.10 Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavljuje devedeset (90) dana pre izbora brooja bira─Źa unesenih u Ceptralni bira─Źki spisak za svaki izborni krug. Nijedna politi─Źka stranka, koalicija, lista nezavisnih kandidata ili nezavisnih kandidata ne smeju za potrebe izborne kampanje potroo┼íiti vi┼íe od (1) konvertibilne marke po bira─Źu u svakom izbornom krugu, prema broju bira─Źa koji je objavila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.

Pod jednim izbornim krugom, u smislu prethodnog stava, podrazumevaju se: op┼ítinski izbori, kantonalni izbori, izbori za vi┼íe─Źlanu izbornu jedinicu Naroodne skup┼ítine Republike Srpske, izbori za predsednika ipotpredsednika Republike Srpske, izbori za vi┼íe─Źlanu izbornu jedinicu Predstavni─Źkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izbori za vi┼íe─Źlanu izbornu jedinicu Predstavni─Źkog doma Parlame┼íarne skup┼ítine Bosne i Hercegovine i izbori za ─Źlanove Predsedni┼ítva Bosne i Hercegovine iz oba entiteta.

Glava IV

 

VIŠEČLANE IZBORNE JEDINICE I IZBOR NARODNIH POSLANIKA

─îlan 38

Narodna skup┼ítina ima 83 narodna poslanika, koje neposredno biraju bira─Źi registrovani da glasaju za Republiku Srpsku.

Najmanje ─Źetiri ─Źlana jednog konstitutivnog naroda ─çe biti zastupljena u Narodnoj skup┼ítini.

Poslani─Źki mandati u vi┼íe─Źlanim izborim jedinicama i kompenzacioni mandati dodjeljuju se u skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

__________

*9.6 U svakoj izbornoj jedinici mandati se raspodeljuju na slede─çi na─Źin: za svaku politi─Źku stranku i koaliciju, ukupan broj va┼że─çih glasova koje je politi─Źka stranka ili koalicija osvojila deli se sa 1, 3, 5, 7, 9, 11 i tako redom, sve dok je to potrebno za tu raspodelu mandata. Brojevi koji se dobiju ovom serijom deljena su "koli─Źnici". Broj glasova za nezavisnog kandidata je koli─Źnik tog kandidata. Koli─Źnici se redaju od najve─çeg do najmanjeg. Mandati se dele po reedu, po─Źev od najve─çeg koli─Źnika, dok se ne raspodele svi mandati izborne jedinice za odre─Ĺeni organ.

Politi─Źka stranka, koalicija, lista nezavisnih kandidata i nezavisni kandidat ne mo┼że u─Źestvovati u raspodeli mandata ako ne osvoji vi┼íe od 3% od ukupnog broja va┼że─çih glasa─Źkih listi─ça u izbornoj jedinici.

*9.7 Kom┼íenzacioni mandati dodeljuju se na slede─çi na─Źin:

U raspodeli kompenzacionih mandata mogu u─Źestvovati samo politi─Źke stranke i koalicije. Prvo se prema formuli utvr─Ĺenoj u ─Źlanu 9.6 ovog zakona, raspodeljuju ukupan broj mandata za zakonodavni organ koji se dodeljuju za teritoriju odre─Ĺenog entiteta, umanjen za broj mandata koje su osvojili nezavisni kandidati.

Od broja mandata koje je dobila lista politi─Źke stranke ili koalicije primenom ovog postupka, oduzima se broj prema postupku utvr─Ĺenom u ─Źlanu 9.6 ovog zakona. Preostali broj je broj kompenzacionih mandata koji lista dobije.

Ako politi─Źka stranka ili koalicija dobije negativan broj mandata primenom postupka iz prethodnog stava, ta politi─Źka stranka ili koalicija zadr┼ża─çe mandate dobijene u izbornim jedinicama, ali ne─çe dobiti nijedan kompenzacioni mandat. U slu─Źaju da jedna ili vi┼íe listi dobiju negativan broj mandata, u skladu s tim se smanjuje brooj mandata koji se raspodeljuje prema postupku iz ovog ─Źlana, kako bi se sa─Źuvao ta─Źan broj mandata u Predstavni─Źkom domuu izabranih sa teritorije odre─Ĺenog entiteta.

─îlan 39

Za izbor 63 poslani─Źka mandata u vi┼íe─Źlanim izbornim jedinicama utvr─Ĺuje se devet (9) vi┼íe─Źlanih izbornih jedinica:

1. Izborna jedinica 1 sastoji se od grada Prijedor i opština: Krupa na Uni, Novi Grad, Kozarska Dubica, Oštra Luka i Kostajnica.

Ova izborna jedinica bira sedam (7) poslanika.

2. Izborna jedinica 2 sastoji se od opština: Gradiška, Laktaši, Srbac i Prnjavor.

Ova izborna jedinica bira sedam (7) poslanika.

3. Izborna jedinica 3 sastoji se od grada Banja Luka i op┼ítina: Petrovac, ─îelinac, Isto─Źni Drvar, Ribnik, Mrkonji─ç Grad, Jezero, Kne┼żevo, Kotor Varo┼í, ┼áipovo i Kupres.

Ova izborna jedinica bira dvanaest (12) poslanika.

4. Izborna jedinica 4 sastoji se od op┼ítina: Derventa, Brod, Vukosavlje i Modri─Źa.

Ova izborna jedinica bira ─Źetiri (4) poslanika.

5. Izborna jedinica 5 sastoji se od grada Doboj i opština: Petrovo, Stanari i Teslić.

Ova izborna jedinica bira šest (6) poslanika.

6. Izborna jedinica 6 sastoji se od grada Bijeljina i op┼ítina: ┼áamac, Donji ┼Żabar, Pelagi─çevo, Lopare, Ugljevik, te bira─Źa iz Br─Źko Distrikta Bosne i Hercegovine koji su registrovani za glasanje u Republici Srpskoj.

Ova izborna jedinica bira devet (9) poslanika.

7. Izborna jedinica 7 sastoji se od grada Zvornik i opština: Osmaci, Šekovići, Vlasenica, Bratunac, Srebrenica i Milići.

Ova izborna jedinica bira sedam (7) poslanika.

8. Izborna jedinica 8 sastoji se od op┼ítina: Sokolac, Han Pijesak, Isto─Źna Ilid┼ża, Isto─Źni Stari Grad, Isto─Źno Novo Sarajevo, Trnovo, Pale i Rogatica.

Ova izborna jedinica bira ─Źetiri (4) poslanika.

9. Izborna jedinica 9 sastoji se od grada Trebinje i op┼ítina: Vi┼íegrad, Isto─Źni Mostar, Nevesinje, Kalinovik, Gacko, Fo─Źa, Novo Gora┼żde, ─îajni─Źe, Rudo, Berkovi─çi, Ljubinje i Bile─ça.

Ova izborna jedinica bira sedam (7) poslanika.

Preostalih 20 poslani─Źkih mandata su kompenzacioni mandati, koj i se dodjeljuj u u skladu s ovim zakonom i Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

─îlan 39a

Narodna skup┼ítina Republike Srpske na prijedlog nadle┼żnog skup┼ítinskog radnog tijela svake ─Źetiri godine preispituje izborne jedinice i broj mandata dodijeljenih svakoj izbornoj jedinici utvr─Ĺenih izbornim zakonima, da bi se obezbijedio princip geografskog ograni─Źenja, zasnovan na demokratskim principima, a naro─Źito na principu proporcionalnosti izme─Ĺu broja mandata i broja registrovanih bira─Źa.

Izbor Ve─ça naroda

─îlan 40

Sastav Vije─ça naroda Republike Srpske zasniva se na paritetu, tako da svaki konstitutivni narod ima isti broj predstavnika.

Vije─çe naroda Republike Srpske sastoji se od 28 delegata, po osam iz svakog konstitutivnog naroda i ─Źetiri iz reda Ostalih.

Članove Vijeća naroda Republike Srpske bira odgovarajući klub poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji se formira samo u tu svrhu po nacionalnoj pripadnosti poslanika.

U slu─Źaju da je broj ─Źlanova koji se biraju u jedan klub delegata Vije─ça naroda Republike Srpske ve─çt od broja predstavnika u odgovaraju─çem klubu poslanika Narodne skup┼ítine Republike Srpske, bira se dodatni broj poslanika od strane ad hok kluba, koji se u tu svrhu uspostavlja iz reda svih odbornika pripadnika odgovaraju─çeg konstitutivnog naroda ili iz reda Ostalih u skup┼ítinama op┼ítina, odnosno grada u Republici Srpskoj.

Svaka politi─Źka stranka zastupljena u klubovima poslanika odgovaraju─çih konstitutivnih naroda i Ostalih ili svaki ─Źlan jednog od ovih klubova poslanika, uklju─Źuju─çi i ad hok ─Źlanove, ima pravo da predlo┼żi jednog ili vi┼íe kandidata na listi za izbor delegata tog relevantnog kluba delegata.

Svaka lista mo┼że sadr┼żavati vi┼íe kandidata od broja delegata koji se bira.

Kandidati ne mogu biti poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske ili odbornici u skupštini opštine.

Svaki poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske jednom glasa za listu unutar svog kluba.

Glasanje se sprovodi tajnim glasanjem. Rezultati glasanja saop┼ítavaju se Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine u svrhu kona─Źne dodjele mandata.

Mandati se jedan po jedan raspodjeljuju na liste ili kandidatima sa najve─çim koli─Źnicima koji proizlaze iz formule proporcionalne raspodjele propisane odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Kada jedna lista osvoji mandat, taj mandat se dodjeljuje kandidatu s vrha liste.

Ukoliko postoji upra┼żnjeno mjesto delegata u Vije─çu naroda Republike Srpske, to upra┼żnjeno mjesto popunjava se sljede─çim kvalifikovanim kandidatom sa iste liste sa koje je biran delegat kome je prestao mandat.

Ukoliko nema preostalih kandidata na toj listi, mandat se dodjeljuje neizabranom kandidatu sa najve─çim koli─Źnikom sa druge liste koji se kandiduje za odgovaraju─çi konstitutivni narod ili za Ostale.

Ukoliko vi┼íe kandidata ima isti koli─Źnik, vr┼íi se ┼żrijebanje za izbor kandidata koje sprovodi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.

Ukoliko nema takvog kandidata, organizuju se novi izbori za odgovaraju─çi konstitutivni narod, u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i Zakonom.

Izbor delegata u Vije─çe naroda Republike Srpske pokre─çe se prilikom konstituisanja Narodne skup┼ítine Republike Srpske, a odr┼żava se najkasnije mjesec dana nakon potvrde izbornih rezultata od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Mandat delegata u Vije─çu naroda Republike Srpske traj e ─Źetiri godine, pod uslovom da taj mandat ne isti─Źe ranije. U slu─Źaju skra─çivanja mandata Narodne skup┼ítine Republike Srpske i raspu┼ítanja Narodne skup┼ítine Republike Srpske, prestaje i mandat Vije─ça naroda Republike Srpske.

Izbor predsednika i potpredsednika Republike Srpske

─îlan 41

Predsjednika i dva potpredsjednika Republike Srpske, koji se neposredno biraju sa teritorije Republike Srpske, biraju bira─Źi upisani u Centralni bira─Źki spisak da glasaju u Republici Srpskoj.

Bira─Ź upisan u Centralni bira─Źki spisak mo┼że glasati samo za jednog kandidata za predsjednika Republike Srpske.

Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske direktno se biraju sa liste kandidata za predsjednika Republike Srpske, tako što je za predsjednika Republike Srpske izabran kandidat koji osvoji najveći broj glasova, a za potpredsjednike Republike Srpske su izabrani kandidati iz reda druga dva konstitutivna naroda koji imaju najveći broj glasova poslije izabranog predsjednika Republike Srpske.

Mandat predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske traje ─Źetiri godine.

Glava V

 

IZBOR LOKALNIH ORGANA

Odbornici skupštine opštine

─îlan 42

Izbor odbornika u skupštine opština vrši se prema odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

─îlan 42a

Mandati za skupštine opština, odnosno skupštinu grada dodjeljuju se po sistemu proporcionalne zastupljenosti, u skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Mandat skup┼ítine op┼ítine, odnosno grada traje ─Źetiri godine.

Mandat skup┼ítine op┼ítine, odnosno grada mo┼że prestati i prije isteka vremena na koje je izabrana, u skladu sa zakonom.

─îlan 42b

Broj odbornika skupštine opština, odnosno grada je sljedeći:

1. 11 odbornika za op┼ítine koje imaju do 1.000 bira─Źa upisanih u Centralni bira─Źki spisak,

2. 13 odbornika za op┼ítine koje imaju od 1.000 do 3.000 bira─Źa upisanih u Centralni bira─Źki spisak,

3. 15 odbornika za op┼ítine koje imaju od 3.001 do 5.000 bira─Źa upisanih u Centralni bira─Źki spisak,

4. 17 odbornika za op┼ítine koje imaju od 5.001 do 8.000 bira─Źa upisanih u Centralni bira─Źki spisak,

5. 19 odbornika za op┼ítine koje imaju od 8.001 do 11.000 bira─Źa upisanih u Centralni bira─Źki spisak,

6. 21 odbornik za op┼ítine koje imaju od 11.001 do 13.000 bira─Źa upisanih u Centralni bira─Źki spisak,

7. 23 odbornika za op┼ítine koj e imaju od 13.001 do 15.000 bira─Źa upisanih u Centralni bira─Źki spisak,

8. 25 odbornika za op┼ítine koje imaju od 15.001 do 20.000 bira─Źa upisanih u Centralni bira─Źki spisak,

9. 27 odbornika za op┼ítine koje imaju od 20.001 do 30.000 bira─Źa upisanih u Centralni bira─Źki spisak,

10. 29 odbornika za op┼ítine koj e imaj u od 30.001 do 50.000 bira─Źa upisanih u Centralni bira─Źki spisak i

11. 31 odbornik za grad, odnosno op┼ítinu koji imaju vi┼íe od 50.000 bira─Źa upisanih u Centralni bira─Źki spisak.

Shodno stavu 1. ovog ─Źlana broj odbornika skup┼ítine op┼ítine, odnosno gradautvr─Ĺuje se statutom op┼ítine, odnosno grada.

Skup┼ítina op┼ítine, odnosno grada u posljednjoj godini teku─çeg mandata preispituje i utvr─Ĺuje broj odborni─Źkih mandata za naredni izborni ciklus, u skladu sa Zakonom.

─îlan 42v

U─Źe┼í─çe pripadnika nacionalnih manjina u izborima za skup┼ítinu op┼ítine, odnosno grada vr┼íi se prema odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Broj pripadnika nacionalnih manjina koji se neposredno biraju u skup┼ítinu op┼ítine, odnosno grada utvr─Ĺuje se statutom op┼ítine, odnosno grada u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

Na─Źelnik op┼ítine

─îlan 43

Na─Źelnika op┼ítine biraju gra─Ĺani na op┼ítim neposrednim izborima, za period od ─Źetiri godine.

Za na─Źelnika op┼ítine izabran je onaj kandidat koji dobije najve─çi broj glasova od broja bira─Źa koji su iza┼íli na izbore.

─îlan 44

Za na─Źelnika mo┼że se birati dr┼żavljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, u skladu sa ─Źlanom 4. ovog zakona.

Mandat na─Źelnika po─Źinje te─çi danom overe mandata od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Opoziv na─Źelnika

─îlan 45

Mandat na─Źelniku op┼ítine mo┼że prestati opozivom.

Postupak opoziva na─Źelnika mo┼że se pokrenuti iz jednog od sljede─çih razloga:

1. ako ne obezbijedi izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata,

2. ako ne obezbijedi sprovo─Ĺenje strate┼íkih dokumenata od republi─Źkog zna─Źaja,

3. ako ne sprovodi odluke skupštine opštine i strateška razvojna dokumenta opštine,

4. ako za op┼ítinu nastupi materijalna ┼íteta usljed dono┼íenja ili propu┼ítanja dono┼íenja akata iz nadle┼żnosti na─Źelnika,

5. ako ne podnese skupštini izvještaj o radu i

6. ako ne predlo┼żi bud┼żet op┼ítine u roku predvi─Ĺenim zakonom.

Inicijativu za opoziv na─Źelnika mogu pokrenuti jedna tre─çina odbornika ili 10% bira─Źa upisanih u bira─Źki spisak op┼ítine.

Inicijativa za opoziv na─Źelnika mora biti obrazlo┼żena.

Skup┼ítina op┼ítine du┼żna je da sve inicijative za opoziv na─Źelnika stavi na dnevni red.

Odluku o pokretanju opoziva na─Źelnika skup┼ítina op┼ítine donosi ve─çinom glasova ukupnog broja odbornika.

Sredstva za sprovo─Ĺenje postupka opoziva na─Źelnika obezbje─Ĺuju se u bud┼żetu op┼ítine.

─îlan 45a

Postupak opoziva sprovodi se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o pokretanju postupka za opoziv na─Źelnika.

Gra─Ĺani odlu─Źuju u postupku opoziva neposrednim tajnim glasanjem.

Na─Źelniku op┼ítine mandat prestaje ako se za njegov opoziv izjasni natpolovi─Źna ve─çina od broja bira─Źa koji su iza┼íli na glasanje za opoziv.

Ako na─Źelnik op┼ítine ne bude opozvan, postupak ponovnog opoziva ne mo┼że se pokrenuti prije isteka roka od godinu dana od dana izja┼ínjavanja bira─Źa o njegovom opozivu.

─îlan 45b

Odlukom o pokretanju postupka za opoziv na─Źelnika op┼ítine utvr─Ĺuju se:

1. pitanje o kojem ─çe se gra─Ĺani izja┼ínjavati u postupku za sprovo─Ĺenje opoziva,

2. datum izja┼ínjavanja gra─Ĺana i

3. finansijska sredstva potrebna za sprovo─Ĺenje postup ka opo zi va na─Źel ni ka.

Istovremeno sa dono┼íenjem odluke o pokretanju postupka za opoziv na─Źelnika skup┼ítina op┼ítine imenuje komisiju za sprovo─Ĺenje postupka opoziva na─Źelnika op┼ítine (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija ima tri, pet ili sedam ─Źlanova, od kojih je jedan ─Źlan predsjednik.

Predsjednik i ─Źlanovi Komisije imaju zamjenike.

Broj ─Źlanova Komisije jednakje broju ─Źlanova op┼ítinske izborne komisije i u njen sastav mogu biti imenovani ─Źlanovi op┼ítinske izborne komisije.

Za predsjednika i ─Źlanove Komisije imenuju se lica koja ispunjavaju uslove za imenovanje ─Źlanova op┼ítinske izborne komisije.

─îlan 45v

Komisija obavlja sljede─çe poslove:

1. brine se o zakonitom sprovo─Ĺenju postupka za opoziv na─Źelnika,

2. odre─Ĺuje glasa─Źka mjesta za izja┼ínjavanje gra─Ĺana o opozivu na─Źelnika,

3. brine se o obezbje─Ĺivanju materijala za glasanje i dostavlja ih bira─Źkim odborima,

4. odre─Ĺuje bira─Źka mjesta,

5. imenuje i obu─Źava ─Źlanove bira─Źkih odbora i brine se o pravilnosti njihovog rada,

6. informi┼íe bira─Źe o svim pitanjima u vezi sa postupkom sprovo─Ĺenja opoziva,

7. odgovorna je za ure─Ĺenje bira─Źkog mjesta i za druge tehni─Źke pripreme koje se ti─Źu postupka opoziva,

8. odgovorna je za pravilno brojanje glasa─Źkih listi─ça,

9. objedinjuje rezultate glasanja sa svih bira─Źkih mjesta,

10. sa─Źinjava i podnosi izvje┼ítaj skup┼ítini op┼ítine o rezultatima izja┼ínjavanja gra─Ĺana o opozivu na─Źelnika op┼ítine,

11. dostavlja skup┼ítini op┼ítine glasa─Źki materijal: glasa─Źke listi─çe (va┼że─çe, neva┼że─çe i neupotrijebljene), plakate, tonske i videozapise koji se odnose na obavje┼ítavanje bira─Źa o opozivu, pregled bira─Źkih mjesta, dostavnice ili druge odgovaraju─çe dokaze o upu─çenim preporu─Źenim po┼íiljkama glasa─Źima koji glasaju posredstvom po┼íte i izvode iz kona─Źnog bira─Źkog spiska i

12. vr┼íi i druge poslove utvr─Ĺene izbornim propisima i aktima Republi─Źke izborne komisije.

─îlan 45g

Skup┼ítina op┼ítine usvaja izvje┼ítaj Komisije o sprovedenom postupku za opoziv i dostavlja Republi─Źkoj izbornoj komisiji odluku o usvajanju izvje┼ítaja Komisije i glasa─Źki materijal iz ─Źlana 45v. ta─Źka 11. ovog zakona.

Republi─Źka izborna komisija provjerava zakonitost odluke skup┼ítine op┼ítine o usvajanju izvje┼ítaja Komisije o spro vede nom po stup ku za opo ziv na─Źel ni ka, kao i cje lokupnog sprovedenog postupka za opoziv.

Ukoliko je donesena odluka o opozivu na─Źelnika, Republi─Źka izborna komisija dostavlja izvje┼ítaj o sprovedenom postupku za opoziv na─Źelnika sa odgovaraju─çim podacima Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, radi provjere zakonitosti prestanka mandata u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

─îlan 46

U slu─Źaju prestanka mandata na─Źelnika op┼ítine opozivom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donosi odluku o raspisivanju prijevremenih izbora, u skladu sa zakonom.

Odlukom o raspisivanju prijevremenih izbora utvr─Ĺuje se ta─Źan datum odr┼żavanja izbora.

Prijevremeni izbori odr┼ża─çe se u roku od 90 dana od dana prestanka mandata na─Źelnika, u skladu sa zakonom.

Mandat na─Źelnika izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka teku─çeg mandata organa izabranih na redovnim izborima.

Glava VI

 

IZBOR GRADSKIH ORGANA

─îlan 47

Gradska skupština broji 31 odbornika.

─îlan 48

U gradovima koji nemaju u svom sastavu vi┼íe op┼ítina, izbor odbornika gradske skup┼ítine i izbor gradona─Źelnika, te opoziv gradona─Źelnika, vr┼íi se na na─Źin i po postupku koji je predvi─Ĺen ovim zakonom za izbor odbornika skup┼ítine op┼ítine odnosno izbor i opoziv na─Źelnika op┼ítine.

─îlan 49

U gradovima koji imaju u svom sastavu više opština, skupštine opština biraju odbornike gradske skupštine u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH.

U roku od 15 dana od dana konstituisanja skupštine opštine vrši se izbor odbornika u skupštinu grada.

─îlan 50

Skup┼ítine op┼ítina iz ─Źlana 49. ovog zakona biraju odbornike u gradsku skup┼ítinu na sljede─çi na─Źin:

1. skupštine opština koje imaju 11, 13 ili 15 odbornika biraju tri odbornika,

2. skupštine opština koje imaju 17 ili 19 odbornika biraju pet odbornika,

3. skupštine opština koje imaju 21 ili 23 odbornika biraju šest odbornika i

4. skupštine opština koje imaju 25 i više odbornika biraju osam odbornika.

─îlan 51

U gradovima koji u svom sastavu imaju vi┼íe op┼ítina izbor i opoziv gradona─Źelnika vr┼íi se na na─Źin i po postupku koji je propisan odredbama Izbornog zakona Republike Srpske za na─Źelnika op┼ítine.

Gradona─Źelnika iz stava 1. ovog ─Źlana biraju bira─Źi upisani u Centralni bira─Źki spisak op┼ítina u sastavu grada.

─îlan 52

Ukoliko gradona─Źelnik svoju funkciju ne vr┼íi u skladu sa zakonom ili ne sprovodi odluke gradske skup┼ítine, najmanje jedna tre─çina odbornika mo┼że pokrenuti postupak njegovog opoziva.

Postupak opoziva mo┼że pokrenuti i 10% bira─Źa upisanih u bira─Źki spisak grada.

Inicijativu za opoziv mogu pokrenuti i udru┼żenja gra─Ĺana pod uslovom iz stava 2. ovog ─Źlana.

Skup┼ítina je du┼żna da sve inicijative za opoziv stavi na dnevni red.

Smatra se da je gradona─Źelnik opozvan ukoliko za opoziv glasa natpolovi─Źna ve─çina od ukupnog broja odbornika.

─îlan 53

Za izbor predsednika gradske skup┼ítine shodno se primenjuju odredbe ─Źlana 50. ovog zakona.

Glava VII

 

IZBOR SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE

─îlan 53a

Mjesna zajednica ima Savjet. Mandat Savjeta traje ─Źetiri godine. Broj ─Źlanova Savjeta je sljede─çi:

1. za mjesne zajednice do 1.000 registrovanih bira─Źa - pet ─Źlanova,

2. za mjesne zaj ednice od 1.000 do 5.000 registrovanih bira─Źa - sedam ─Źlanova,

3. za mjesne zajednice od 5.000 do 10.000 registrovanih bira─Źa - devet ─Źlanova i

4. za mjesne zajednice preko 10.000 registrovanih bira─Źa - jedanaest ─Źlanova.

─îlan 53b

Skup┼ítina op┼ítine raspisuje izbore za izbor ─Źlanova Savjeta.

Organ za sprovo─Ĺenje izbora Savjeta je op┼ítinska, odnosno gradska izborna komisija i bira─Źki odbori.

Izbori za Savjet odr┼żavaju se najkasnije 90 dana od konstituisanja lokalnih organa vlasti. Pod konstituisanjem se podrazumijeva izbor predsjednika skup┼ítine op┼ítine, odnosno grada.

─îlanovi Savjeta biraju se na zborovima gra─Ĺana tajnim glasanjem.

Savjet biraju bira─Źi upisani u Centralni bira─Źki spisak koji imaju prebivali┼íte na podru─Źju mjesne zajednice.

─îlan 53v

Statutom op┼ítine utvr─Ĺuje se potreban broj prisutnih gra─Ĺana na zboru gra─Ĺana za izbor Savjeta.

Za ─Źlanove Savjeta izabrani su kandidati koji su dobili najve─çi broj glasova bira─Źa koji su glasali na zboru gra─Ĺana za izbor ─Źlanova Savjeta.

─îlan 53g

Izbori za Savjet sprovode se u skladu sa odredbama ovog zakona i uputstva koje donosi Republi─Źka izborna komisija.

Uputstvom iz stava 1. ovog ─Źlana propisuju se postupak kandidovanja i imenovanja ─Źlanova bira─Źkih odbora, na─Źin rada bira─Źkih odbora, pravo i na─Źin predlaganja kandidata za ─Źlanove Savjeta, sadr┼żaj glasa─Źkog listi─ça za sprovo─Ĺenje izbora ─Źlanova Savjeta i postupak sazivanja konstitutivne sjednice Savjeta.

─îl. 54-62*

(prestalo da va┼żi)

Glava VIII

 

ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 63

Nijedno lice ne mo┼że se kandidovati ni obavljati mandat na koji je izabrano, ni imenovanu funkciju, ako ne napusti nekretninu u vlasni┼ítvu raseljenih ili izbeglih lica, ili stan na kojem postoji stanarsko pravo raseljenih ili izbeglih lica, ili ako nije napustilo stan koji je pod upravom op┼ítinskog upravnog organa nadle┼żnog za stambene poslove ili nadle┼żnog organa Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske datog na kori┼í─çenje kao alternativni sme┼ítaj u roku koji je naveden u:

1. upravnoj odluci;

2. odluci o izvršenju odluke - certifikata Komisije za imovinske zahteve izbeglih i raseljenih lica ili

3. sudskoj odluci kojom se vra─ça imovina u posed vlasniku ili udovoljava zahtjevu za povrat u posed stana nosiocu stanarskog prava.

Nijedno lice ne mo┼że se kandidovati, obavljati mandat na koji je izabrano ni obavljati imenovanu funkciju ako ne napusti nekretninu u vlasni┼ítvu izbeglog ili raseljenog lica, ili ako ne napusti stan na koji izbeglo ili raseljeno lice ima stanarsko pravo i to u roku od 120 dana od dana predavanja zahtjeva nadle┼żnom upravnom organu radi izvr┼íenja odluke - certifikata Komisije za imovinske zahteve izbeglih i raseljenih lica kojom se potvr─Ĺuje vlasni┼ítvo ili stanarsko pravo tog raseljenog ili izbeglog lica.

Ni u kom slu─Źaju lice ne kr┼íi odredbe ovog ─Źlana ako nije 30 dana unapred obave┼íteno od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o postojanju zahteva za izvr┼íenje odluke - certifikata Komisije za imovinske zahteve izbeglih i raseljenih lica.

─îlan 64

Na sva pitanja koja nisu ure─Ĺena ovim zakonom a ti─Źu se izbora predsednika i potpredsednika Republike Srpske, poslanika Narodne skup┼ítine Republike Srpske, odbornika skup┼ítina op┼ítina i odbornika gradskih skup┼ítina, gradona─Źelnika grada, na─Źelnika op┼ítine, finansiranje izborne kampanje, te prava gra─Ĺana po osnovu izbornog prava, primenjiva─çe se odredbe Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

─îlan 65

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da va┼że odredbe ─Źl. 19, 22, 23, 53, 56 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj 35/99) i odredbe ─Źl. 5, 6. i 7. Zakona o finansiranju politi─Źkih stranaka iz bud┼żeta Republike, op┼ítine i grada ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj 17/00).

─îlan 66

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o izboru narodnih poslanika i odbornika ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj 11/94), Zakon o izboru i opozivu predsednika i potpredsednika Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj 16/96), Zakon o izbornim jedinicama za izbor poslanika u Narodnoj skup┼ítini ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 19/96 i 3/98).

─îlan 67

Izborna komisija Republike Srpske ─çe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti Uputstvo o izboru Saveta mesne zajednice.

─îlan 67a

Skup┼ítine op┼ítina, odnosno grada du┼żne su da usklade op┼íte akte sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 68

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

 

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjeni i dopuni
Izbornog zakona Republike Srpske

("Sl. glasnik RS", br. 19/2005)

─îlan 2

Ovaj zakona stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

 

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama i dopunama
Izbornog zakona Republike Srpske

("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

─îlan 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija