Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

ZAKON O ADVOKATURI REPUBLIKE SRPSKE

 

ZAKON O ADVOKATURI REPUBLIKE SRPSKE

 

I. OP─ćE ODREDBE
─îlan 1.


Ovim zakonom se ure─Ĺuju organizacija i polo┼żaj advokata koji pru┼żaju stru─Źnu pravnu pomo─ç fizi─Źkim i pravnim licima u zaštiti njihovih prava, obaveza i pravnih interesa.


─îlan 2.
Advokatura je samostalna i neovisna profesionalna djelatnost koja se organizira i funkcionira u skladu sa ovim zakonom i propisima usvojenim na osnovu ovog zakona.
Samostalnost advokature ostvaruje se posebno:
1) neovisnim izvršavanjem poslova pravne pomo─çi;
2) pravom stranke na slobodan izbor advokata;
3) organiziranjem advokata u Advokatsku komoru Republike Srpske kao neovisnu i samoupravnu organizaciju sa obaveznim ─Źlanstvom;
4) donošenjem statuta kojim se regulira rad Advokatske komore Republike Srpske i njenih organa;
5) donošenjem kodeksa etike advokata Advokatske komore Republike Srpske;
6) odlu─Źivanjem o pravu na obavljanje advokatske djelatnosti, privremenoj zabrani i prestanku prava na obavljanje advokatske djelatnosti;
7) odlu─Źivanjem o obliku saradnje sa Advokatskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, advokatskim komorama stranih dr┼żava, me─Ĺudr┼żavnim i me─Ĺunarodnim udru┼żenjima advokata,
8) odlu─Źivanjem o saradnji sa me─Ĺudr┼żavnim i me─Ĺunarodnim institucijama, organizacijama i asocijacijama.


─îlan 3.


Advokati pru┼żaju pravnu pomo─ç u zaštiti ljudskih prava i sloboda gra─Ĺana garantiranih Ustavom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i zakonima i drugim propisima definiranih prava i interesa fizi─Źkih i pravnih lica.
Advokati su du┼żni pru┼żati pravnu pomo─ç savjesno i stru─Źno, u skladu sa Ustavom, zakonom i drugim propisom kao i sa Statutom i drugim propisima i pravilima Advokatske komore Republike Srpske.
Djelatnost advokata pored ostalog je:
1) davanje pravnih savjeta,
2) sastavljanje podnesaka (tu┼żbi, ┼żalbi, predstavki, molbi i dr.),
3) sastavljanje isprava (ugovora, testamenta i dr.),
4) zastupanje stranaka u svim gra─Ĺanaskim, upravnim i drugim postupcima i poslovima pred svim redovnim i drugim sudovima, drugim dr┼żavnim organima, arbitra┼żom te drugim pravnim licima,
5) odbrana i zastupanje u krivi─Źnim, prekršajnim i drugim postupcima u kojima se odlu─Źuje o odgovornosti fizi─Źkih i pravnih lica,
6) pru┼żanje i svih drugih pravnih oblika pravne pomo─çi fizi─Źkim i pravnim licima radi zaštite njihovih prava i interesa.
Advokatsku djelatnost, kao profesionalnu djelatnost, vrše advokati kao pojedinci. Advokati u svrhu zajedni─Źkog vršenja profesije mogu osnovati zajedni─Źki advokatski ured ili advokatsko društvo.


─îlan 4.
Advokat ne smije obavljati djelatnosti koje su nespojive s ugledom i neovisnoš─çu advokatske profesije.


─îlan 5.
Advokat je neovisan u svom radu.
Advokat ima pravo i du┼żnost, u skladu sa pozitivnim propisima i u okviru ovlaštenja dobivenih od stranke, preduzimati sve radnje u svim pravnim poslovima koje su, po njegovoj ocjeni, u interesu stranke kojoj pru┼ża pravnu pomo─ç.


─îlan 6.
Svaka stranka ima pravo slobodnog izbora advokata koji je, na osnovu ovog zakona, ovlašten izvršavati djelatnost advokata u Republici Srpskoj.


II. ORGANIZIRANJE ADVOKATA U
ADVOKATSKU KOMORU
─îlan 7.


Advokatska komora Republike Srpske (u daljem tekstu: Advokatska komora) je neovisna, samoupravna organizacija advokata sa obaveznim ─Źlanstvom za advokate ─Źiji se ured ili advokatsko društvo nalaze u Republici Srpskoj.
Sjedište Advokatske komore je u Banjoj Luci.


─îlan 8.
Advokatska komora je pravno lice.
Advokatsku komoru predstavlja i zastupa predsjednik Advokatske komore.


─îlan 9.
Advokatska komora predstavlja advokate i advokatske pripravnike i izvršava sljede─çe poslove:
1) razvija i unapre─Ĺuje advokatsku djelatnost;
2) osigurava profesionalnu samostalnost advokata,
3) donosi odluke u vezi sa sticanjem prava na bavljenje advokatskom djelatnoš─çu i djelatnoš─çu advokatskog pripravnika;
4) pokre─çe disciplinski postupak i utvr─Ĺuje disciplinsku odgovornost za povrede pravila profesionalnog ponašanja;
5) štiti prava i interese advokata, zajedni─Źkih advokatskih uredskih društava i advokatskih pripravnika;
6) organizira i osigurava stru─Źno usavršavanje advokata i nadgleda obuku advokatskih pripravnika;
7) sara─Ĺuje sa zakonodavnom, sudskom i izvršnom vlaš─çu u cijeloj Bosni i Hercegovini;
8) posreduje (medijacija) izme─Ĺu advokata i njihovih stranaka;
9) sara─Ĺuje sa dr┼żavnim i me─Ĺunarodnim organizacijama, institucijama i udru┼żenjima, i
10) sara─Ĺuje sa Advokatskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, advokatskim komorama stranih dr┼żava, regionalnim i me─Ĺunarodnim advokatskim udru┼żenjima.


─îlan 10.
Izvorni prihodi Advokatske komore su od upisa, ─Źlanstva, pretplate na publikacije, takse, nov─Źane kazne i donacije.
Za finansiranje Advokatske komore ne mo┼że se koristiti donacija ukoliko bi se time narušavala neovisnost i samostalnost advokature.


─îlan 11.
Poslove finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore izvršava Sekretarijat Advokatske komore.


─îlan 12.
Advokatska komora mo┼że dogovoriti uvjete osiguranja svojih ─Źlanova od odgovornosti za štetu koja mo┼że nastati pri obavljanju profesionalne djelatnosti.


A) Organi Advokatske komore
─îlan 13.
Organi Advokatske komore su:
1) Skupština Advokatske komore,
2) Predsjednik Advokatske komore,
3) Izvršni odbor Advokatske komore,
4) Zbor advokata,
5) Disciplinski sud Advokatske komore,
6) Disciplinski tu┼żilac Advokatske komore,
7) Komisija za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore,
8) sva druga tijela predvi─Ĺena Statutom Advokatske komore.
Osim u slu─Źaju Zbora advokata, mandat predsjednika Advokatske komore i svih drugih organa Advokatske komore traje ─Źetiri godine.
Mandat predsjednika Advokatske komore se ne mo┼że povjeriti istom licu drugi put u kontinuitetu.


Skupština Advokatske komore


─îlan 14.
Skupština Advokatske komore je delegatska.
Delegate za Skupštinu Advokatske komore biraju Zborovi advokata Advokatske komore tako da se na svakih pet advokata Zbora bira jedan delegat. Pored toga, Organizacija advokatskih pripravnika bira jednog advokatskog pripavnika za svog delegata u Skupštini Advokatske komore.


─îlan 15.
Skupština Advokatske komore:
1) usvaja op─çe akte Advokatske komore i poslovnik o radu Skupštine Advokatske komore,
2) bira i razrješava druge organe Advokatske komore, osim zborova advokata i njihovih organa, ako ovim zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno,
3) usvaja finansijski plan i izvještaj o realiziranju finansijskog plana Advokatske komore,
4) usvaja izvještaj predsjednika Advokatske komore i izvještaj Izvršnog odbora Advokatske komore,
5) predla┼że advokatsku tarifu,
6) odlu─Źuje o oblicima saradnje Advokatske komore sa drugim advokatskim komorama i sli─Źnim asocijacijama,
7) odlu─Źuje o svim drugim pitanjima koja su u njenoj nadle┼żnosti po zakonu i op─çim aktima Advokatske komore.


─îlan 16.
Skupština Advokatske komore mo┼że punova┼żno odlu─Źivati ako zasjedanju prisustvuju dvije tre─çine delegata.
Zasjedanje Skupštine Advokatske komore priprema Izvršni odbor Advokatske komore.
Poslovnikom o radu Skupštine Advokatske komore ure─Ĺuju se rad u zasjedanju, izbor i rad radnih tijela i druga pitanja od zna─Źaja za izvršavanje funkcije Skupštine Advokatske komore.


Predsjednik Advokatske komore
─îlan 17.
Predsjednik Advokatske komore:
1) predstavlja i zastupa Advokatsku komoru,
2) preduzima radnje da osigura zaštitu ustavnosti i zakonitosti u radu Advokatske komore,
3) uspostavlja i koordinira saradnju Advokatske komore sa zakonodavnom, sudskom i izvršnom vlaš─çu u cijeloj Bosni i Hercegovini,
4) uspostavlja i koordinira saradnju Advokatske komore sa Advokatskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, asocijacijama advokata stranih dr┼żava, regionalnim i me─Ĺunarodnim advokatskim udru┼żenjima,
5) uspostavlja i koordinira saradnju Advokatske komore sa dr┼żavnim ili me─Ĺunarodnim organizacijama, institucijama ili asocijacijama,
6) izvršava i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i op─çim aktima Advokatske komore.
Predsjednik Advokatske komore podnosi izvještaj o radu Skupštini Advokatske komore, kojoj je odgovoran za svoj rad.


Izvršni odbor Advokatske komore


─îlan 18.
Izvršni odbor Advokatske komore (u daljem tekstu: Izvršni odbor):
1) odlu─Źuje o ure─Ĺenju i vo─Ĺenju Imenika advokata, Imenika advokatskih pripravnika, Imenika zajedni─Źkih advokatskih ureda i Imenika advokatskih društava Advokatske komore;
2) odlu─Źuje o upisu u imenike i brisanju iz imenika advokata, advokatskih pripravnika, zajedni─Źkih advokatskih ureda, uklju─Źuju─çi po potrebi i imenovanje odgovaraju─çih vije─ça ili komisija radi pru┼żanja pomo─çi u izvršavanju tih funkcija;
3) odlu─Źuje o pravima, obavezama i profesionalnim odgovornostima advokata i advokatskih pripravnika, uklju─Źuju─çi po potrebi i imenovanje odgovaraju─çih vije─ça ili komisija radi pru┼żanja pomo─çi u izvršavanju tih funkcija;
4) izvršava finansijski plan Advokatske komore uklju─Źuju─çi preuzimanje i izvršenje finansijskih obaveza Advokatske komore saglasno finansijskom planu;
5) odlu─Źuje o iznosima upisnine u imenike, advokatske ─Źlanarine i pretplate za publikacije;
6) organizira rad Sekretarijata Advokatske komore;
7) odlu─Źuje o upošljavanju administrativnog i tehni─Źkog osoblja u Sekretarijatu Advokatske komore;
8) bira i imenuje glavnog urednika i ure─Ĺiva─Źki odbor ─Źasopisa “Advokatura”;
9) izvršava i druge poslove na osnovu zakona i op─çih akata Advokatske komore.
Izvršni odbor je izvršni organ Skupštine Advokatske komore.
Odluka Izvršnog odbora iz t. 2. i 3. stava 1. ovog ─Źlana jeste upravni akt protiv kojeg ┼żalba nije dozvoljena, ali se mo┼że pokrenuti upravni spor.
Protiv odluke Izvršnog odbora iz ta─Źke 7. stava 1. ovog ─Źlana ┼żalba nije dozvoljena, ali se mo┼że pokrenuti parni─Źni postupak pred sudom op─çe nadle┼żnosti.


─îlan 19.
Izvršni odbor ima 11 ─Źlanova.
Predsjednik Advokatske komore i predsjednici zborova advokata su, na osnovu svojih funkcija, ─Źlanovi Izvršnog odbora.
Skupština Advokatske komore bira ostale ─Źlanove Izvršnog odbora Advokatske komore iz reda ─Źlanova Skupštine.


Zbor advokata
─îlan 20.
Zbor advokata je neposredni oblik ostvarivanja prava izvršavanja du┼żnosti advokata i advokatskih pripravnika upisanih u Imenik advokata i Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore u obimu i na osnovu ovog zakona i op─çih akata Advokatske komore.
Teritorijalna organizacija, unutrašnja struktura, finansiranje, na─Źin glasanja, na─Źin sazivanja sjednica i druga pitanja u vezi sa funkcioniranjem Zbora advokata ure─Ĺuju se Statutom Advokatske komore.
Zbor advokata ─Źine svi advokati ─Źiji uredi imaju sjedište na teritoriji Zbora.
Skupštinu Zbora advokata ─Źine svi njegovi ─Źlanovi.


─îlan 21.
Zbor advokata:
1) daje mišljenja i prijedloge o upisu advokata u Imenik advokata Advokatske komore, kao i o svim osnovnim pravima, du┼żnostima i odgovornostima advokata i advokatskih pripravnika;
2) izvršava odluke drugih organa Advokatske komore;
3) bira predsjednika Zbora advokata i delegate za Skupštinu Advokatske komore;
4) izvršava i druge obaveze u skladu sa zakonom i op─çim aktima Advokatske komore.


Drugi organi Advokatske komore


─îlan 22.
Disciplinski organi Advokatske komore su neovisni organi Advokatske komore koji odlu─Źuju o pokretanju disciplinskog postupka protiv advokata i advokatskih pripravnika, vode taj postupak, utvr─Ĺuju disciplinsku odgovornost i izvršavaju izre─Źene disciplinske mjere.


─îlan 23.


Komisija za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore izvršava poslove kontrole i podnosi izvještaje o finansijskom i materijalnom poslovanju, o periodi─Źnom obra─Źunu i završnom ra─Źunu, godišnjem bilansu, koje sastavlja Sekretarijat Advokatske komore.
Komisija za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore ima tri ─Źlana, od kojih su dva ─Źlana advokati iz reda advokata upisanih u Imenik advokata Advokatske komore, a tre─çi ─Źlan je finansijski stru─Źnjak ─Źiji rad ugovara Izvršni odbor Advokatske komore.


B) Op─çi akti Advokatske komore


─îlan 24.
Op─çi akti Advokatske komore su:
1) Statut Advokatske komore (u daljem tekstu: Statut),
2) Kodeks etike advokata Advokatske komore (u daljem tekstu: Kodeks etike advokata),
3) Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti advokata i advokatskih pripravnika.


─îlan 25.
Op─çe akte Advokatske komore donosi Skupština Advokatske komore dvotre─çinskom ve─çinom od ukupnog broja delegata Skupštine.


─îlan 26.
Statutom se normativno ure─Ĺuje:
1) rad Skupštine i drugih organa Advokatske komore;
2) finansijsko i materijalno poslovanje Advokatske komore;
3) procedura za sticanje prava na obavljanje advokatske djelatnosti i djelatnosti advokatskog pripravnika, te procedure za utvr─Ĺivanje disciplinske odgovornosti i izricanje sankcija;
4) prava, obaveze i odgovornosti advokata i advokatskih pripravnika;
5) udru┼żivanje i rad advokata u zajedni─Źkom advokatskom uredu;
6) osnivanje i djelatnost advokatskih društava;
7) organizacija, finansiranje i rad zborova advokata;
8) organizacija, finansiranje i rad Organizacije advokatskih pripravnika;
9) donošenje i stupanje na snagu op─çih akata.


─îlan 27.
Kodeksom etike advokata ure─Ĺuju se sveobuhvatni principi i propisi koji su za advokate i advokatske pripravnike op─çe obavezni pri obavljanju njihove djelatnosti, a naro─Źito:
1. Op─çe, profesionalne i osnovne obaveze:
a) savjesnost,
b) ─Źuvanje nezavisnosti,
c) diskrecija i advokatska tajna,
d) zabrana zastupanja u slu─Źaju sukoba interesa,
e) pa┼żljivo rukovanje tu─Ĺim imovinskim vrijednostima;
2. Posebne obaveze profesije u vezi sa javnim informiranjem;
3. Posebne obaveze profesije:
a) u vezi sa primanjem i izvršavanjem naloga stranaka i
b) kod savjetovanja stranaka sa malim prihodima;
4. Posebne obaveze profesije prema sudovima i drugim organima:
a) profesionalno ponašanje pred sudovima i drugim organima,
b) obaveze kod upotrebe na uvid datih spisa, kao i iz toga ste─Źenog znanja;
c) obaveze kod dostave spisa;
5. Posebne obaveze profesije u odnosu na dr┼żanje nov─Źanih sredstava klijenta i ra─Źunovodstvo u vezi s tim, ugovaranje i obra─Źun advokatskih usluga i njihovoj naplati;
6. Posebne obaveze profesije prema Advokatskoj komori, profesionalno ponašanje prema drugim ─Źlanovima Advokatske komore, obaveze vezane za profesionalnu saradnju, upošljavanje advokata, obu─Źavanje i upošljavanje drugih saradnika;
7. Posebne du┼żnosti profesije u me─Ĺunarodnom pravnom prometu.


─îlan 28.


Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti advokata i advokatskih pripravnika Advokatske komore ─çe uputiti na disciplinske povrede utvr─Ĺene Kodeksom etike advokata i definirati nadle┼żnosti disciplinskih organa Advokatske komore, postupak utvr─Ĺivanja odgovornosti za povredu i izricanja disciplinskih mjera.


III. UVJETI ZA UPIS U IMENIK ADVOKATA


─îlan 29.
Pred sudovima, dr┼żavnim organima i organizacijama u Republici Srpskoj fizi─Źka i pravna lica zastupa i brani isklju─Źivo advokat koji je upisan u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske ili odgovaraju─çi Imenik Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine.
Dr┼żavljanin druge dr┼żave koji po zakonu te dr┼żave ispunjava uvjete za izvršavanje djelatnosti advokata ima pravo na upis u Imenik advokata pod uvjetom postojanja reciprociteta sa dr┼żavom ─Źiji je dr┼żavljanin.
U slu─Źaju sumnje o postojanju reciprociteta, obavezuju─çe tuma─Źenje daje Ministarstvo pravde Republike Srpske.
Odredbe ovog zakona ni u kom slu─Źaju ne uti─Źu na pravo stranog dr┼żavljanina koji prema zakonima svoje dr┼żave ispunjava uvjete za obavljanje advokatske djelatnosti, da na teritoriji Republike Srpske pru┼ża pravnu pomo─ç u vezi sa pravom njegove dr┼żave.


─îlan 30.
Pravo na obavljanje advokatske djelatnosti sti─Źe se danom upisa u Imenik advokata Advokatske komore.
Imenik advokata Advokatske komore, kao bilo koji drugi imenik koji se vodi u Advokatskoj komori, javna je knjiga. Izvodi iz ovih imenika i potvrde izdate na osnovu tih podataka su javne isprave.
Ni jedan drugi organ nije ovlaš─çen da izdaje odobrenje za vršenje djelatnosti nevedenih u ─Źlanu 3. ovog zakona u obliku osnovne ili dopunske djelatnosti, osim ako to zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno.


─îlan 31.
Ne mo┼że se uskratiti pravo na upis u imenik Advokatske komore zbog nacionalne, eti─Źke, politi─Źke ili polne pripadnosti.


─îlan 32.
Pravo na upis u Imenik advokata Advokatske komore imaju podnosioci zahtjeva koji, osim ako ovim zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno, ispunjavaju sljede─çe uvjete:
1. da je dr┼żavljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je diplomirao na pravnom fakultetu na teritoriji Bosne i Hercegovine ili da je diplomirao na bilo kojem pravnom fakultetu u bivšoj Socijalisti─Źkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji do 22. maja 1992. godine, a ako je diplomirao na pravnom fakultetu neke druge dr┼żave, ovaj uvjet sti─Źe nakon priznanja te diplome od strane nadle┼żnog ministarstva u Republici Srpskoj;
3. da je polo┼żio pravosudni ispit na teritoriji Bosne i Hercegovine ili u bivšoj Socijalisti─Źkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji do 22. maja 1992. godine, a ako je pravosudni ispit polo┼żio u drugoj dr┼żavi, ovaj uvjet sti─Źe nakon priznanja tog ispita od strane nadle┼żnog ministarstva u Republici Srpskoj;
4. da nakon polo┼żenog pravosudnog ispita ima dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima u advokaturi, sudu, javnom tu┼żilaštvu, upravnim ili drugim organima ili pravnim licima;
5. da nije osu─Ĺivan na kaznu zatvora za krivi─Źna djela protiv ure─Ĺenja i sigurnosti dr┼żave, za krivi─Źna djela protiv ─Źovje─Źnosti, me─Ĺunarodnog prava, protiv slu┼żbene ili druge odgovorne du┼żnosti, ili za drugo krivi─Źno djelo izvršeno iz koristoljublja ili drugih niskih pobuda, osim ako je prošlo pet godina od izdr┼żane, oproštene ili u izvršenju zastarjele kazne;
6. da nije u radnom odnosu, a licu koje se nalazi u radnom odnosu danom upisa u Imenik advokata prestaje radni odnos, osim u slu─Źaju uposlenja u advokatskom društvu;
7. da poka┼że zadovoljavaju─çe znanje pred Komisijom za ispit o poznavanju Zakona o advokaturi, Statuta, Kodeksa etike advokata i drugih akata Advokatske komore;
8. da je dostojan da izvršava djelatnost advokata. Ranije ponašanje i djelatnost moraju ukazati da ─çe to lice savjesno obavljati advokatsku djelatnost.


─îlan 33.
Zahtjev za upis u Imenik Advokatske komore, uklju─Źuju─çi svu potrebnu validnu dokumentaciju, dostavlja se Sekretarijatu Advokatske komore. Sekretarijat Advokatske komore u roku od osam dana dostavlja zahtjev sa dokumentacijom nadle┼żnom zboru advokata radi davanja pismenog mišljenja o ispunjavanju uvjeta iz ─Źl. 32. stav 1. ta─Źka 8. ovog zakona. Zbor advokata je du┼żan u roku od 15 dana od prijema zahtjeva iz stava 2. ovog ─Źlana dostaviti svoje mišljenje u pisanoj formi navode─çi specifi─Źne razloge za izra┼żena mišljenja i relevantne dokumente koji ta mišljenja podr┼żavaju. Izvršni odbor Advokatske komore ─çe u roku od 30 dana od prijema mišljenja nadle┼żnog zbora advokata donijeti odluku o zahtjevu za upis u Imenik advokata. Pismeni otpravak odluke o zahtjevu dostavlja se njenom podnosiocu. Protiv odluke Izvršnog odbora iz stava 4. ovog ─Źlana ┼żalba nije dozvoljena, ali se mo┼że pokrenuti upravni spor pred Vrhovnim sudom Republike Srpske. Upis advokata u Imenik advokata ─çe se izvršiti na dan kada je utvr─Ĺena pravosna┼żnost rješenja o upisu u Imenik advokata i nakon davanja sve─Źane izjave koja glasi:
“Izjavljujem da ─çu du┼żnost advokata izvršavati neovisno, savjesno i stru─Źno, da ─çu se u radu i ponašanju pridr┼żavati Ustava i zakona Republike Srpske, Ustava i zakona Bosne i Hercegovine i op─çih akata Advokatske komore Republike Srpske, da ─çu se stru─Źno usavršavati i ─Źuvati ugled advokature.”.
Sve─Źana izjava se daje i potpisuje pred predsjednikom Advokatske komore.


IV. PRAVA I DU┼ŻNOSTI ADVOKATA
─îlan 35.


Advokati su jedini ovlaš─çeni da pru┼żaju pravnu pomo─ç u obimu odre─Ĺenim ─Źlanom 3. ovog zakona, ako zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno. Advokat koji posjeduje dozvolu za vršenje djelatnosti advokata izdatu od asocijacije advokata strane dr┼żave mo┼że u pojedina─Źnim slu─Źajevima zastupati i braniti pravne subjekte pred sudovima i dr┼żavnim organima u Republici Srpskoj uz prethodnu saglasnost Ministarstva pravde Republike Srpske, koje je du┼żno o tome pribaviti mišljenje Advokatske komore.


─îlan 36.
Advokata mo┼że zamijeniti drugi advokat ili advokatski pripravnik iz njegova ureda u izvršenju pojedina─Źnih radnji u poslu pru┼żanja pravne pomo─çi, osim ako se zastupana stranka tome izri─Źito ne protivi. Advokat sam odre─Ĺuje svoju zamjenu za vrijeme svoje odsutnosti.


─îlan 37.
Advokat samostalno odlu─Źuje da li ─çe prihvatiti ponudu stranke za pru┼żanje savjeta, zastupanje ili odbranu.
Advokat ─çe odbiti zastupanje:
1. ako je pru┼żao pravnu pomo─ç suprotnoj stranci u istom predmetu ili po bilo kom drugom pitanju vezanom za taj predmet;
2. ako je suprotnoj stranci u istom predmetu pravnu pomo─ç pru┼żao advokat koji radi u istom advokatskom uredu ili advokatskom društvu;
3. ako je on ili ─Źlan ili uposlenik advokatskog ureda ili društva radio kao advokatski pripravnik sa advokatom koji pru┼ża pravnu pomo─ç suprotnoj stranci;
4. ako je u istom predmetu on ili ─Źlan ili zaposleni advokatskog ureda ili društva postupao kao sudija, javni tu┼żilac, ovlaš─çeno slu┼żbeno lice Ministarstva unutrašnjih poslova ili kao slu┼żbeno lice u organu uprave;
5. ako se on ili ─Źlan ili uposleni advokatskog ureda ili društva bavio na drugi profesionalni na─Źin predmetnim slu─Źajem;
6. ako on ili ─Źlan ili uposleni advokatskog ureda ili društva ima osobni interes koji je ili mo┼że biti u sukobu sa interesima zastupane stranke;
7. u drugim slu─Źajevima predvi─Ĺenim zakonom ili drugim aktima Advokatske komore.
U slu─Źajevima predvi─Ĺenim t. 2, 3, 5. i 7. stava 2. ovog ─Źlana advokat mo┼że prihvatiti ponudu za pru┼żanje pravnih usluga po pristanku zastupane stranke koja je prethodno u potpunosti informirana o svim bitnim okolnostima slu─Źaja. Takvo zastupanje ne mo┼że biti u suprotnosti sa op─çim aktima Advokatske komore. Advokat samo iz razloga predvi─Ĺenih zakonom ili op─çim aktima Advokatske komore mo┼że odbiti pru┼żanje pravne pomo─çi stranci u slu─Źaju kada je, na osnovu zakona, imenovan odlukom suda ili dr┼żavnog organa.
Kodeksom etike advokata mogu se utvrditi i drugi razlozi zbog kojih advokat mo┼że odbiti pru┼żanje pravne pomo─çi stranci.


─îlan 38.
Advokat zastupanoj stranci i ona advokatu mogu otkazati punomo─ç.
Po otkazivanju punomo─çi zastupanoj stranci advokat je obavezan u periodu od 30 dana preduzimati neophodne radnje u postupku zbog spre─Źavanja nastupanja štete u interesima stranke kojoj otkazuje punomo─ç, osim u slu─Źaju da je stranka imenovala drugog punomo─çnika ili da se preduzimanju radnji izri─Źito protivi.
Advokat nije du┼żan postupati saglasno odredbi stava 2. ovog ─Źlana ako zastupana stranka otka┼że punomo─ç, ali je du┼żan u pismenoj formi obavijestiti do tada zastupanu stranku o svim relevantnim rokovima, kao i zakazanim terminima u sudu u konkretnom predmetu.


─îlan 39.
Advokat je du┼żan redovno informirati zastupanu stranku o promjenama u njenom predmetu.
Advokat je du┼żan zastupanoj stranci nakon završenog pru┼żanja pravne pomo─çi, na njen zahtjev, predati cjelokupni predmetni spis.
Advokat je du┼żan ─Źuvati spise zastupane stranke najmanje pet godina po pravosna┼żnom okon─Źanju postupka, odnosno deset godina kada se zastupanje odnosilo na prava na nekretninama.


─îlan 40.
Advokat je du┼żan potpisati i pe─Źatom potvrditi svaku ispravu ili podnesak koji je on ili njegov advokatski pripravnik sastavio.


─îlan 41.
Advokat ne smije biti pozvan na krivi─Źnu ili materijalnu odgovornost za svoje mišljenje izra┼żeno u pru┼żanju pravne pomo─çi u postupku pred sudom ili drugim organima.


─îlan 42.
O odre─Ĺivanju pritvora advokatu ili advokatskom pripravniku sud je du┼żan bez odgode obavijestiti Advokatsku komoru.


─îlan 43.
Pretres advokatskog ureda je dozvoljen samo na osnovu naredbe nadle┼żnog suda i samo u vezi sa spisima i predmetima koji su izri─Źito navedeni u nalogu za pretres.
Prilikom pretresa advokatskog ureda ne smije biti narušena tajnost drugih dokumenata i predmeta.
O pretresu advokatskog ureda se mora bez odgode obavijestiti Zbor advokata na ─Źijoj teritoriji se nalazi sjedište advokatskog ureda.
Pretresu advokatskog ureda mo┼że se pristupiti i dovršiti samo ukoliko joj prisustvuje ovlaš─çeni predstavnik Zbora advokata na ─Źijoj teritoriji se nalazi sjedište advokatskog ureda.
Dokazi pribavljeni suprotno odredbama ovog ─Źlana ne mogu se upotrijebiti u postupku protiv advokata ili protiv od njega zastupane stranke.


─îlan 44.
U pravilu, advokat je obavezan ─Źuvati kao advokatsku tajnu sve što mu je stranka povjerila, izuzev ako je advokat oslobo─Ĺen obaveze na osnovu izri─Źitog ili pre─çutnog odobrenja stranke, pod kojim se izme─Ĺu ostalog podrazumijevaju slu─Źajevi i kada je stranka pokrenula disciplinski postupak protiv advokata, kada je to nu┼żno radi odbrane advokata u krivi─Źnom postupku koji je protiv njega pokrenut, kada advokat posumnja da predstoji izvršenje te┼żeg krivi─Źnog djela i kada advokat pokrene parnicu radi namirenja troškova i izdataka koje mu stranka duguje.
Advokatsku tajnu iz stava 1. ovog ─Źlana du┼żna su ─Źuvati i druga lica koja rade ili su radila u advokatskom uredu, zajedni─Źkom advokatskom uredu ili advokatskom društvu.


─îlan 45.
Uvjeti za dozvoljeno reklamiranje advokata, advokatskog ureda, zajedni─Źkog advokataskog ureda i advokatskog društva odre─Ĺuju sa Statutom Advokatske komore.


─îlan 46.
Nov─Źana sredstva zastupane stranke advokat mo┼że koristiti samo u skladu sa uputstvima stranke ili uz njeno izri─Źito odobrenje.
Advokati su obavezni voditi posebno ra─Źunovodstvo za nov─Źana sredstva stranke.
Naknadu za pru┼żenu pravnu pomo─ç, kao i troškove nastale u postupku, advokat mo┼że naplatiti iz gotovine koju je zastupana stranka polo┼żila kod njega ili iz gotovine koju je za zastupanu stranku primio, u skladu sa op─çim aktima Advokatske komore.
Na nov─Źanim sredstvima koje primi u ime zastupane stranke advokat ima pravo zaloge radi osiguranja naplate naknade i troškova za zastupanje.


─îlan 47.
Advokati, zajedni─Źki advokatski uredi i advokatska društva obavezno se osiguravaju od odgovornosti za štetu pri─Źinjenu stranci u toku pru┼żanja pravne pomo─çi.
Minimalan iznos osiguranja i vrsta osigurane štete odre─Ĺuju se op─çim aktima Advokatske komore.


Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad
advokata


─îlan 48.
Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata (u daljem tekstu: Tarifa) odre─Ĺuje naknadu za rad i troškove pru┼żanja pravne pomo─çi, primjenu i stupanje na snagu Tarife.
Skupština Advokatske komore predla┼że tekst Tarife, koju odobrava Ministarstvo pravde Republike Srpske nakon konzultacija sa relevantnim ministarstvima. Tarifa se objavljuje u “Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske”. Advokat ima pravo zahtijevati i primiti naknadu za izvršeni rad i troškove u vezi sa radom prema Tarifi.
Sudovi i drugi organi u odluci o troškovima postupka u konkretnom predmetu odre─Ĺivat ─çe naknadu za pru┼żenu pravnu pomo─ç stranci od strane advokata prema odredbama Tarife koja je va┼żila u momentu pru┼żanja pravne pomo─çi.


V. OBLICI ORGANIZIRANJA ADVOKATSKE
DJELATNOSTI


─îlan 49.
Advokatsku djelatnost mogu izvršavati advokati:
1) kao pojedinci,
2) u zajedni─Źkom advokatskom uredu i
3) u advokatskom društvu, kao pravnom licu.


─îlan 50.


Advokat mo┼że imati samo jedan advokatski ured na teritoriji Republike Srpske.
Advokatski ured mora imati naziv i pe─Źat.
U nazivu advokatskog ureda koji mora biti vidno istaknut i na pe─Źatu advokata upisuje se: advokat, ime i prezime advokata i sjedište advokatskog ureda.


─îlan 51.
Dva ili više advokata mogu se udru┼żiti u zajedni─Źki advokatski ured.
Advokati koji se udru┼żuju u zajedni─Źki advokatski ured ugovorom ure─Ĺuju prava i obaveze.
Ugovor iz stava 2. ovog ─Źlana dostavlja se Advokatskoj komori radi davanja saglasnosti za udru┼żivanje i upis u Imenik zajedni─Źkih advokatskih ureda. Advokatska komora procjenjuje da li je ugovor o udru┼żivanju u zajedni─Źki advokatski ured zaklju─Źen u skladu sa ovim zakonom, Statutom, Kodeksom etike advokata i drugim aktima Advokatske komore.
Zajedni─Źki advokatski ured mora imati naziv i pe─Źat.
U nazivu zajedni─Źkog advokatskog ureda i pe─Źatu upisuje se: zajedni─Źki advokatski ured, imena i prezimena advokata koji su se udru┼żili i sjedište zajedni─Źkog advokatskog ureda.


─îlan 52.
Odgovornost i garancije advokata u zajedni─Źkom  advokatskom uredu su osobne.


─îlan 53.
Advokatsko društvo, kao pravno lice, osniva se u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje osnivanje, poslovanje i prestanak preduze─ça i to u onom obliku kojim se osigurava osobna neograni─Źena solidarna odgovornost ─Źlanova za obaveze društva.
Djelatnost advokatskog društva je ograni─Źena na izvršavanje advokatske djelatnosti.
─îlanovi advokatskog društva mogu biti samo advokati.
Izvršavanje djelatnosti u advokatskom društvu mo┼że se povjeriti samo advokatima koji su ─Źlanovi društva, koji su u radnom odnosu u advokatskom društvu ili advokatskim pripravnicima u društvu.
Prava, obaveze i odgovornosti koje su ovim zakonom predvi─Ĺene za advokate u izvršavanju djelatnosti advokata odnose se i na advokate koji su u radnom odnosu u advokatskom društvu.


─îlan 54.
Pismenim ugovorom ili odlukom o osnivanju društva moraju biti ure─Ĺena prava i obaveze ─Źlanova društva, prava i obaveze ostalih ─Źlanova društva u slu─Źaju smrti ─Źlana ili njegovog istupanja iz društva, kao i prava nasljednika umrlog ─Źlana društva.


─îlan 55.
Za osnivanje advokatskog društva osniva─Ź je du┼żan  pribaviti prethodnu privremenu saglasnost Izvršnog odbora.
Izvršni odbor daje privremenu saglasnost za upis advokatskog društva u Imenik advokatskih društava Advokatske komore ako je ugovor ili odluka o osnivanju u skladu sa ovim zakonom, Statutom, Kodeksom etike advokata i drugim aktima Advokatske komore.
Ukoliko Izvršni odbor ne donese odluku iz stava 2. ovog ─Źlana u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva, smatrat ─çe se da je privremena saglasnost data.
Advokatsko društvo upisuje se u registar pravnih lica kod nadle┼żnog suda.


─îlan 56.
Advokatsko društvo je du┼żno u roku od tri dana od dana upisa u sudski registar pravnih lica dostaviti zahtjev Advokatskoj komori za upis u Imenik advokatskih društava, zajedno sa saglasnoš─çu Izvršnog odbora iz ─Źlana 55. stav 2. i ovjerenom kopijom rješenja o upisu u sudski registar.
Advokatska komora je du┼żna u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva iz stava 1. ovog ─Źlana izvršiti upis advokatskog društva u Imenik advokatskih društava.
Firma i pe─Źat advokatskog društva obavezno sadr┼że: naziv društva, osobno ime najmanje jednog ─Źlana, uz navo─Ĺenje da ima više ─Źlanova i sjedište društva. https://advokat-prnjavorac.com
Advokatsko društvo sti─Źe pravo da izvršava registriranu advokatsku djelatnost od dana upisa u Imenik advokatskih društava.


─îlan 57.
Za pru┼żenu pravnu pomo─ç strankama advokati u advokatskim društvima odgovaraju po op─çim pravilima o odgovornosti.


─îlan 58.
Disciplinska odgovornost advokata u advokatskom društvu, i odnos prema Advokatskoj komori i njenim tijelima ostaje individualna.


─îlan 59.
Advokatskom društvu mo┼że se zabraniti rad ukoliko Izvršni odbor naknadno utvrdi da su djelovanje advokatskog društva, ugovor izme─Ĺu advokatskog društva i ─Źlanova društva, ili uvjeti pod kojima advokati izvršavaju djelatnost u advokatskom društvu, suprotni odredbama ovog zakona, Statuta ili Kodeksa etike advokata. O zabrani rada advokatskog društva Izvršni odbor odlu─Źuje rješenjem.
Protiv rješenja iz stava 1. ovog ─Źlana nije dozvoljena ┼żalba, ali se mo┼że pokrenuti upravni spor.
Nadle┼żno tijelo Advokatske komore mo┼że rješenjem odlu─Źiti da se do pravosna┼żnosti rješenja iz stava 1. ovog ─Źlana obustavi rad društva. ┼Żalba protiv takvog rješenja ne odga─Ĺa njegovo izvršenje.
Danom pravosna┼żnosti rješenja iz stava 1. ovog ─Źlana izvršit ─çe se brisanje advokatskog društva iz Imenika advokatskih društava.
Advokatska komora je du┼żna pravosna┼żno rješenje o zabrani rada advokatskog društva odmah dostaviti sudu kod kojeg je u registar pravnih lica upisano advokatsko društvo radi provo─Ĺenja odgovaraju─çeg postupka za brisanje iz registra pravnih lica.
U slu─Źaju brisanja advokatskog društva iz Imenika advokatskih društava, Advokatska komora ─çe preuzeti sve radnje radi zaštite interesa onih stranaka koje je brisano društvo zastupalo.


─îlan 60.
Advokati, zajedni─Źki advokatski ured i advokatska društva mogu zaklju─Źivati ugovore o radu sa licima koja ─çe obavljati administrativne, tehni─Źke, finansijske i druge poslove, a advokatsko društvo i sa advokatima.
U odnosu na prava i obaveze uposlenih kod advokata, u zajedni─Źkom advokatskom uredu i u advokatskom društvu, koja nisu regulirana ugovorom o upošljavanju, primjenjuju se odredbe zakona kojim se reguliraju radni odnosi, kao i odredbe kolektivnog ugovora.
Poslove iz stava 1. ovog ─Źlana mogu kod advokata obavljati i lica koja su sa advokatom, zajedni─Źkim advokatskim uredom ili advokatskim društvom zaklju─Źila ugovor o djelu.


VI. ADVOKATSKI PRIPRAVNICI


─îlan 61.
Advokatski pripravnici su lica koja rade na pravnim poslovima u advokatskom uredu, zajedni─Źkom uredu ili advokatskom društvu i stru─Źno se osposobljavaju radi polaganja pravosudnog ispita i sticanja iskustva za samostalno izvršavanje djelatnosti advokata.
Advokatski pripravnik ima advokata - principala koji je upisan u Imenik advokata i izvršava djelatnost advokata du┼że od pet godina.


─îlan 62.


Status advokatskog pripravnika sti─Źe se upisom u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore.
Pravo na upis u Imenik advokatskih pripravnika ima podnosilac zahtjeva koji ispunjava sljede─çe uvjete:
1. da je dr┼żavljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je diplomirao na pravnom fakultetu na teritoriji Bosne i Hercegovine, ili da je diplomirao na bilo kojem pravnom fakultetu u Socijalisti─Źkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji do 22. maja 1992. godine, a ako je diplomirao na pravnom fakultetu neke druge dr┼żave, ovaj uvjet sti─Źe nakon priznanja te diplome od strane nadle┼żnog ministarstva u Republici Srpskoj i
3. da posjeduje dokaz da ─çe zasnovati radni odnos sa advokatom koji ispunjava uvjete iz ─Źlana 61. stav 2. ovog zakona.


─îlan 63.
Zahtjev za upis u Imenik advokatskih pripravnika, uklju─Źuju─çi i svu potrebnu validnu dokumentaciju, dostavlja se Sekretarijatu Advokatske komore.
Izvršni odbor Advokatske komore ─çe u roku od 30 dana donijeti odluku o ispunjavanju uvjeta za priznavanje prava na izvršavanje djelatnosti advokatskog pripravnika i rješenje o upisu u Imenik advokatskih pripravnika. Pismeni otpravak rješenja dostavit ─çe se podnosiocu zahtjeva.


─îlan 64.
Upis advokatskog pripravnika u Imenik advokatskih pripravnika ─çe se izvršiti na dan kada je utvr─Ĺena pravosna┼żnost rješenja o upisu u Imenik advokatskih pripravnika.
─îlan 65.
Advokatski pripravnik zasniva radni odnos i ima ista prava i du┼żnosti kao i pripravnik uposlen u organima pravosu─Ĺa i uprave.
Advokatski pripravnik ima pravo zahtijevati i primiti od advokata - principala naknadu za rad i prisustvo na radu u mjese─Źnom iznosu navedenom u ugovoru o upošljavanju.
Odredbe ovog zakona o Imeniku advokata, pravima i obavezama advokata, obavezi ─Źuvanja advokatske tajne, privremenoj i trajnoj zabrani obavljanja djelatnosti primjenjuju se i na advokatske pripravnike.


─îlan 66.
Izvršni odbor razvija Program obuke advokatskih pripravnika i vrši kontrolu njegove primjene i ostvarivanja.


─îlan 67.
Advokatski pripravnik mo┼że ostati u statusu advokatskog pripravnika kod istog advokata - principala dvije godine poslije polo┼żenog pravosudnog ispita.


─îlan 68.
Advokatski pripravnici se udru┼żuju u Organizaciju advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske.
Organizacija advokatskih pripravnika u─Źestvuje u radu organa Advokatske komore sa pravima i du┼żnostima utvr─Ĺenim ovim zakonom i op─çim aktima Advokatske komore.


VII. BRISANJE IZ IMENIKA I PRIVREMENA ZABRANA OBAVLJANJA DJELATNOSTI


─îlan 69.
Izvršni odbor donosi odluku o brisanju advokata iz Imenika advokata, Imenika advokatskih pripravnika i Imenika advokatskih društava, kao i odluke o privremenom prestanku izvršavanja djelatnosti advokata ili advokatskog pripravnika.
Odluke iz stava 1. ovog ─Źlana su upravni akti protiv kojih ┼żalba nije dozvoljena, ali se mo┼że pokrenuti upravni spor pred nadle┼żnim sudom.


─îlan 70.
Izvršni odbor ─çe poništiti odluku o priznavanju prava za izvršavanje djelatnosti advokata i advokatskog pripravnika ili advokatskog društva i izvršiti brisanje upisa u Imeniku advokata, Imeniku advokatskih pripravnika ili Imeniku advokatskih društava ako se utvrdi da su u postupku koji je prethodio upisu pre─çutali bitne ─Źinjenice ili dali neistinite podatke u vezi sa ispunjavanjem uvjeta za upis.


─îlan 71.
Izvršni odbor donosi odluku o brisanju iz Imenika advokata zbog sticanja uvjeta za prestanak bavljenja advokatskom djelatnoš─çu:
1) ako izgubi dr┼żavljanstvo Bosne i Hercegovine, u tom slu─Źaju ─çe se brisanje izvršiti sa danom pravosna┼żnosti odluke kojom je utvr─Ĺen gubitak dr┼żavljanstva;
2) ako izgubi radnu sposobnost, u tom slu─Źaju ─çe se brisanje izvršiti sa danom pravosna┼żnosti odluke kojom je utvr─Ĺen gubitak radne sposobnosti;
3) ako advokat umre, u tom slu─Źaju ─çe se brisanje izvršiti sa danom smrti advokata;
4) ako postane trajno zdravstveno nesposoban za izvršavanje advokatske djelatnosti, u tom slu─Źaju ─çe se brisanje izvršiti sa danom pravosna┼żnosti odluke nadle┼żne zdravstvene ustanove kojom se utvr─Ĺuje ili konstatira zdravstvena nesposobnost;
5) ako mu je izre─Źena mjera zabrane obavljanja advokatske djelatnosti, u tom slu─Źaju ─çe se brisanje izvršiti sa danom pravosna┼żnosti odluke kojom je izre─Źena disciplinska kazna i mjera;
6) ako je na osnovu izre─Źene disciplinske kazne izgubio pravo na obavljanje advokatske djelatnosti, u kojem slu─Źaju ─çe se brisanje izvršiti sa danom pravosna┼żnosti odluke kojom je izre─Źena disciplinska kazna i mjera;
7) ako izjavi da više ne─çe obavljati advokatsku djelatnost, u kojem slu─Źaju ─çe se brisanje izvršiti sa danom pravosna┼żnosti odluke o brisanju;
8) ako du┼że od šest mjeseci bez opravdanog razloga ne izvršava djelatnost advokata, u tom slu─Źaju ─çe se brisanje izvršiti sa danom za koji se utvrdi da je prestao izvršavati djelatnost advokata;
9) ako zasnuje radni odnos, izuzev sa advokatskim društvom, u tom slu─Źaju ─çe se brisanje izvršiti sa danom zasnivanja tog radnog odnosa;
10) ako je osu─Ĺen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili du┼że, u tom slu─Źaju ─çe se brisanje izvršiti sa danom pravosna┼żnosti osu─Ĺuju─çe presude.


─îlan 72.


Odluku o privremenoj zabrani izvršavanja djelatnosti advokata ili djelatnosti advokatskog pripravnika donosi Izvršni odbor.
Advokatu ili advokatskom pripravniku ─çe se privremeno zabraniti izvršavanje njegove djelatnosti ako je protiv njega odre─Ĺen pritvor ili ako je stupio na izdr┼żavanje kazne zatvora izre─Źene u trajanju do šest mjeseci.
Advokatu ili advokatskom pripravniku mo┼że se privremeno zabraniti izvršavanje njegove djelatnosti:
1) ako je protiv njega pokrenut krivi─Źni postupak za djelo koje ga ─Źini nepodobnim i nedostojnim za vršenje njegove djelatnosti,
2) ako je protiv njega pokrenut disciplinski postupak za te┼żu povredu du┼żnosti,
3) ako se krivi─Źni, odnosno disciplinski postupak protiv njega ne mo┼że uspješno provesti bez privremene zabrane vršenja njegove djelatnosti,
4) ako je u izvršavanju djelatnosti više od tri puta, odnosno dva puta u kontinuitetu, izvršena povreda du┼żnosti ili ugleda advokature, bez obzira na te┼żinu pojedina─Źne povrede.
Rješenjem o privremenoj zabrani utvr─Ĺuje se ta─Źan vremenski period tokom kojeg ─çe advokatu ili advokatskom pripravniku biti zabranjeno da obavlja djelatnost advokata, odnosno advokatskog pripravnika.
Nakon donošenja rješenja o privremenoj zabrani izvršavanja advokatske djelatnosti ili djelatnosti advokatskog pripravnika, Advokatska komora ─çe preduzeti sve neophodne mjere radi zaštite interesa stanke koju je zastupao taj advokat.


─îlan 73.
Izvršni odbor pokrenut ─çe postupak za brisanje advokatskog društva iz Imenika advokatskih društava:
1) ako advokatsko društvo ne izvršava djelatnost u kontinuitetu du┼że od tri mjeseca,
2) ako se utvrdi da advokatsko društvo izvršava i druge djelatnosti,
3) ako su ─Źlanovima advokatskog društva ili advokatima uposlenim u društvu izre─Źene disciplinske mjere, usljed ─Źega postupanje i poslovanje advokatskog društva ozbiljno šteti ugledu advokature,
4) ako utvrdi da su djelovanje advokatskog društva, ugovor izme─Ĺu advokatskog društva i ─Źlanova društva, odnosno njegovih uposlenih ili uvjeti pod kojima advokati izvršavaju djelatnost u advokatskom društvu, suprotni odredbama ovog zakona, Statuta ili Kodeksa etike advokata.
U postupku za brisanje advokatskog društva iz Imenika advokatskih društava shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima je ure─Ĺeno izricanje disciplinske mjere brisanja iz Imenika advokata.
Izvršni odbor ─çe u roku od tri dana po pravosna┼żnosti rješenja o brisanju advokatskog društva iz Imenika advokatskih društava dostaviti nadle┼żnom registarskom sudu obavijest o tome uz kopiju rješenja radi pokretanja odgovaraju─çeg postupka za brisanje advokatskog društva iz sudskog registra.


─îlan 74.
Odluku o brisanju advokatskog društva iz sudskog registra registarski sud dostavlja Advokatskoj komori.
Advokatsko društvo prestaje sa radom sa danom brisanja iz Imenika advokatskih društava.


─îlan 75.
Izvršni odbor ─çe donijeti odluku o brisanju advokatskog pripravnika iz Imenika advokatskih pripravnika u sljede─çim slu─Źajevima:
1) prestankom ugovora o upošljavanju,
2) na zahtjev advokatskog pripravnika,
3) izricanjem disciplinske mjere zabrane izvršavanja djelatnosti advokatskog pripravnika,
4) smr─çu advokatskog pripravnika,
5) ako bez opravdanog razloga ne izvršava djelatnost advokatskog pripravnika neprekidno du┼że od 60 dana,
6) ako ne polo┼żi pravosudni ispit ni nakon isteka dvije godine po sticanju uvjeta za polaganje ispita,
7) ako se u roku od dvije godine od dana polo┼żenog pravosudnog ispita ne upiše u Imenik advokata.


─îlan 76.
Na zahtjev advokata - principala i advokatskog pripravnika Izvršni odbor mo┼że, ako je zahtjev opravdan, dozvoliti produ┼żenje trajanja statusa advokatskog pripravnika za još godinu.


─îlan 77.
Organ koji je protiv advokata ili advokatskog pripravnika:
- pokrenuo krivi─Źni ili prekršajni postupak ili
- utvrdio gubitak radne ili poslovne sposobnosti ili gubitak dr┼żavljanstva,
- utvrdio gubitak op─çe zdravstvene sposobnosti, du┼żan je u roku od osam dana o tome obavijestiti Advokatsku komoru.


VIII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
ADVOKATA I ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA


─îlan 78.
Advokati koji obavljaju djelatnost advokata kao pojedinci, u zajedni─Źkom advokatskom uredu i advokatskom društvu, kao i advokatski pripravnici individualno su odgovorni za savjesno izvršavanje svoje djelatnosti i ─Źuvanje ugleda advokature.
Povredom obaveze smatr─çe se svako ponašanje suprotno obavezama utvr─Ĺenim ovim zakonom i op─çim aktima Advokatske komore.


─îlan 79.
Statutom Advokatske komore utvr─Ĺuju se te┼że i lakše povrede du┼żnosti advokata i advokatskih pripravnika u izvršavanju njihove djelatnosti i ─Źuvanja ugleda njihove profesije, kao i vrste i mjere disciplinskih sankcija.
Statutom i Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti advokata i advokatskih pripravnika Advokatske komore odre─Ĺuju se organi koji ─çe pokretati i voditi disciplinski postupak i na─Źin vo─Ĺenja tog postupka.
─îlanove disciplinskih organa imenuje Skupština Advokatske komore.
─îlan disciplinskog organa mo┼że biti samo ─Źlan Advokatske komore sa najmanje deset godina radnog iskustva nakon polo┼żenog pravosudnog ispita.
Svako ima pravo pokrenuti disciplinski postupak protiv advokata podnošenjem prijave disciplinskom tu┼żiocu.
Disciplinski tu┼żilac nakon što ocijeni da prijava ukazuje na povredu disciplinske odgovornosti, podi┼że optu┼żnicu i predmet upu─çuje disciplinskom sudu na odlu─Źivanje.
Ministarstvo pravde Republike Srpske pokre─çe postupak za utvr─Ĺivanje disciplinske odgovornosti advokata ili advokatskog pripravnika podnošenjem optu┼żnice neposredno disciplinskom sudu, koju u postupku zastupa disciplinski tu┼żilac.
Disciplinski postupak protiv advokata i advokatskih pripravnika ure─Ĺen op─çim aktima advokatske komore ─çe uklju─Źivati pravo biti obaviješten o ─Źinjeni─Źnom i pravnom sadr┼żaju optu┼żnog akta, pravo na pravi─Źan postupak, pravo na prisustvovanje bilo kojem ro─Źištu, pravo da se brani protiv optu┼żbi sa pravnim zastupnikom po izboru, pravo na pokretanje postupaka preispitivanja odluke disciplinskog organa Advokatske komore pred nadle┼żnim sudom.
Disciplinski postupak mora biti pravi─Źan i transparentan, a pri izricanju disciplinske mjere mora biti uva┼żen princip proporcionalnosti.
Prilikom izricanja disciplinskih kazni i mjera za disciplinski prekršaj, disciplinski organi uzimaju u obzir sljede─çe:
1) te┼żinu izvršenog disciplinskog prekršaja i njegove posljedice,
2) stepen odgovornosti,
3) okolnosti pod kojima je izvršen disciplinski prekršaj,
4) prethodni rad i ponašanje prekršioca,
5) bilo koju drugu okolnost koja mo┼że uticati na te┼żinu i vrstu disciplinskih sankcija,
6) da se disciplinske mjere brisanja iz imenika izri─Źu za te┼że disciplinske prekršaje ako te┼żina tog prekršaja jasno upu─çuje da je prekršilac nepodoban da vrši advokatsku djelatnost ili djelatnost advokatskog pripravnika.


─îlan 80.
Pod te┼żom povredom du┼żnosti urednog izvršavanja djelatnosti i ─Źuvanja ugleda advokature smatra se svako te┼że narušavanje du┼żnosti, ugleda i Kodeksa etike advokata, a naro─Źito:
1) o─Źigledno nesavjesno izvršavanje djelatnosti advokata ili advokatskog pripravnika,
2) bavljenje poslovima koji su nespojivi sa ugledom i neovisnoš─çu advokature,
3) povreda du┼żnosti ─Źuvanja advokatske tajne,
4) zahtijevanje naknade ve─çe od propisane Tarifom ili od ugovorene.
Lakše povrede du┼żnosti urednog izvršavanja djelatnosti i ─Źuvanja ugleda advokature su sve povrede koje u sebi ne sadr┼że elemente te┼że povrede urednog obavljanja djelatnosti i ─Źuvanja ugleda advokature.
─îlan 81.
U disciplinskom postupku protiv advokata ili advokatskog pripravnika mogu se izre─çi disciplinske mjere:
1. Za lakše povrede obaveze:
a) opomena,
b) javna opomena i nov─Źana kazna, koja ne mo┼że pre─çi 2.000 KM za advokate i 1.000 KM za advokatske pripravnike;
2. Za te┼że povrede obaveze:
a) nov─Źana kazna, koja ne mo┼że pre─çi 10.000 KM za advokate i 5.000 KM za advokatske pripravnike,
b) zabrana obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do pet godina,
c) brisanje iz Imenika advokata ili Imenika advokatskih pripravnika u vremenu trajanja zabrane obavljanja djelatnosti.
─îlan 82.
Odluka nadle┼żnog disciplinskog organa Advokatske komore kojom je izre─Źena nov─Źana kazna ima snagu izvršne isprave i Statutom se odre─Ĺuje na─Źin njenog izvršenja.
─îlan 83.
Pokretanje disciplinskog postupka zbog povrede du┼żnosti i ugleda advokature protiv advokata koji obavljaju djelatnost advokata kao pojedinci, u zajedni─Źkom advokatskom uredu ili advokatskom društvu, kao i advokatskih pripravnika ne mo┼że se preduzeti kad protekne:
1) dvije godine od izvršenja lakše povrede du┼żnosti,
2) ─Źetiri godine od izvršenja te┼że povrede du┼żnosti.
Kada povreda ima obilje┼żje krivi─Źnog djela, zastarjelost pokretanja disciplinskog postupka izjedna─Źena je sa zastarijevanjem pokretanja krivi─Źnog postupka prema Krivi─Źnom zakoniku.
─îlan 84.
Zastarjelost izvršenja disciplinskih mjera nastupa po protoku dvije godine od dana pravosna┼żnosti odluke kojom je disciplinska mjera izre─Źena.
─îlan 85.
Zastarjelost se prekida svakom radnjom koja se preduzima radi pokretanja disciplinskog postupka ili postupka izvršenja disciplinske mjere.
Sa svakim prekidom zastarijevanje po─Źinje ponovno  te─çi, ali zastarjelost nastaje u svakom slu─Źaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko je ovim zakonom odre─Ĺeno za zastarjelost pokretanja disciplinskog postupka, odnosno izvršenja disciplinske mjere.


─îlan 86.
─îlan advokatskog društva ili advokat uposlen u advokatskom društvu brisanom iz Imenika advokatskih društava, a kojem nije izre─Źena disciplinska mjera brisanja iz Imenika advokata mogu nastaviti obavljati djelatnost advokata.


IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
─îlan 87.
Ministarstvo pravde Republike Srpske prati rad advokature i Advokatske komore sa stanovišta provo─Ĺenja ovog zakona i predla┼że mjere za unapre─Ĺenje advokatske djelatnosti.
U ostvarivanju funkcije iz prethodnog stava, Ministarstvo pravde Republike Srpske mo┼że zahtijevati odgovaraju─çe izvještaje i podatke od Advokatske komore, vode─çi ra─Źuna o neovisnosti advokature.


─îlan 88.
Advokatska komora je du┼żna u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usvojiti op─çe akte odre─Ĺene ovim zakonom.
Op─çi akti Advokatske komore objavljuju se u “Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske”.


─îlan 89.
Zahtjevi za upise u imenike, koji su podneseni, kao i disciplinski i drugi postupci pred organima Advokatske komore, organima uprave i sudovima, a nisu riješeni do dana stupanja na snagu ovog zakona, riješit ─çe se primjenom odredbi ovog zakona. Me─Ĺutim, u ve─ç pokrenutim disciplinskim postupcima mogu izricati se  samo disciplinske mjere predvi─Ĺene propisima koji su va┼żili u vrijeme podnošenja zahtjeva za njihovo pokretanje.


─îlan 90.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje va┼żiti Zakon o advokaturi (“Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske”, br. 17/92, 12/93 i 26/93).


─îlan 91.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske”.


Broj: 01-576/07                                          Predsjednik
29. marta 2007. godine                         Narodne skupštine,
Banja Luka                                        Mr. Igor Radoji─Źi─ç, s.r.

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija