Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o ure─Ĺenju prostora i gra─Ĺenju Republike Srpske

 

Zakon o ure─Ĺenju prostora i gra─Ĺenju Republike Srpske


("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 40/2013, 2/2015 - odluka US, 106/2015, 3/2016 - ispr. i 104/2018 - odluka US)

 

I - OSNOVNE ODREDBE

─îlan 1

Ovim zakonom ure─Ĺuju se sistem prostornog planiranja i ure─Ĺenja prostora, priprema, izrada i donošenje dokumenata prostornog ure─Ĺenja, lokacijski uslovi, ure─Ĺenje gra─Ĺevinskog zemljišta, izdavanje dozvola za gra─Ĺenje, vrste i sadr┼żaj tehni─Źke dokumentacije, gra─Ĺenje objekata i me─Ĺusobni odnosi izme─Ĺu u─Źesnika u gra─Ĺenju, upotreba i uklanjanje objekata, legalizacija objekata, vršenje nadzora nad primjenom ovog zakona, nadle┼żnost i rad In┼żenjerske komore, te druga pitanja od zna─Źaja za ure─Ĺenje prostora, gra─Ĺevinsko zemljište i gra─Ĺenje objekata.

─îlan 2

(1) Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu koji se odnose na ure─Ĺenje prostora i gra─Ĺevinsko zemljište imaju sljede─çe zna─Źenje:

a) va┼żne zone i lokacije su prostori koji se kao prirodni faktori razvoja (poljoprivredna zemljišta i podru─Źja, rudno blago, lovna i ribolovna podru─Źja i druga podru─Źja) za koje se nisu stekli uslovi koriš─çenja u planskom periodu dokumenta prostornog ure─Ĺenja koji se donosi, planom štite i ─Źuvaju, pored toga to su i karakteristi─Źna šumska podru─Źja, posebno vrijedni pejza┼żi, obale i druga karakteristi─Źna i vrijedna podru─Źja za koje se planom propisuje trajna zaštita bez mogu─çnosti gra─Ĺenja,

b) grad, u smislu ovog zakona, jeste jedinica lokalne samouprave, koji prema dokumentima prostornog ure─Ĺenja predstavlja povezanu urbanu, infrastrukturnu i prostornu cjelinu u funkciji svakodnevnih potreba stanovništva,

v) gradsko gra─Ĺevinsko zemljište je izgra─Ĺeno i neizgra─Ĺeno zemljište u gradovima i naseljima gradskog karaktera, koje je odgovaraju─çim dokumentima prostornog ure─Ĺenja namijenjeno za izgradnju objekata u skladu sa odredbama ovog zakona, a ranije je odre─Ĺeno zakonom i drugim propisima, odnosno koje je kao takvo odre─Ĺeno odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave,

g) gra─Ĺevinska linija je planska linija na površini, iznad ili ispod površine zemlje i vode, odre─Ĺena grafi─Źki i numeri─Źki planom ili na osnovu plana, koja predstavlja granicu do koje se objekat mo┼że graditi ili na kojoj se mora graditi, odnosno liniju koju ne smije pre─çi najistureniji dio objekta,

d) gra─Ĺevinska parcela je površina zemljišta ispod objekta i zemljišta za redovnu upotrebu objekta koja je dokumentom prostornog ure─Ĺenja, ili na osnovu tog dokumenta, odre─Ĺena numeri─Źki i grafi─Źki, sa obezbije─Ĺenim kolskim i pješa─Źkim pristupom na javnu saobra─çajnu površinu, odgovaraju─çim brojem parking-mjesta i obezbije─Ĺenom zelenom površinom koja obuhvata minimalno 20% ukupne površine parcele kod izgradnje novih objekata, osim u slu─Źaju zamjene postoje─çeg objekta novim,

─Ĺ) dokument prostornog ure─Ĺenja je planski dokument kojim se odre─Ĺuje organizacija, namjena i na─Źin koriš─çenja i upravljanja prostorom, te kriterijumi i smjernice za ure─Ĺenje i zaštitu prostora,

e) zaštitni pojas i zaštitna zona su površine zemljišta, vodne površine ili vazdušni prostori koji su odre─Ĺeni planom ili na osnovu plana numeri─Źki i grafi─Źki i namijenjeni su za zaštitu ┼żivota i zdravlja ljudi, bezbjednost objekata, površina ili prostora, u skladu sa odredbama posebnih propisa ili u skladu sa stru─Źnim pravilima koja se primjenjuju u odgovaraju─çoj oblasti,

┼ż) zelene i rekreacione površine, osim objekata pejza┼żne arhitekture, podrazumijevaju i javne zelene površine, zelene zone, odnosno pojaseve, a koje imaju razli─Źite rekreacione i zaštitne namjene, zelene površine stambenih, odnosno urbanih cjelina, zelene površine posebne namjene, površine za rekreaciju i masovni sport na otvorenom prostoru (igrališta, izletišta, šetališta, sportski tereni, kupališta), zelene površine uz obale rijeka i jezera,

z) zona je prostorna cjelina ili dio prostorne cjeline, grafi─Źki i numeri─Źki odre─Ĺena dokumentom prostornog ure─Ĺenja i u skladu sa posebnim propisima,

i) zone prirodnog rizika su ugro┼żena podru─Źja odre─Ĺena prema prirodnim karakteristikama podru─Źja (atmosferski, hidrološki, seizmološki i plameni fenomeni, koji usljed svoje lokacije, ozbiljnosti i u─Źestalosti imaju potencijal ozbiljnog uticaja na društvo), a to su plavna podru─Źja, klizišta, usjeci, lavine, podru─Źja šumskih po┼żara, zemljotresa, osuline i drugo,

j) istorijski urbani pejza┼ż je urbano podru─Źje sa istorijskim slojem društvenih, kulturnih i prirodnih vrijednosti i karakteristika,

k) javna infrastruktura predstavlja objekte na površini, iznad i ispod površine zemlje i vode, izgra─Ĺene ili planom predvi─Ĺene za izgradnju, koji omogu─çavaju kretanje ljudi, dobara, proizvoda, vode, energije, informacija i drugo, a mo┼że biti saobra─çajna, hidrotehni─Źka, energetska, telekomunikaciona, informaciona i ostala,

l) javne površine su zemljišne ili vodne površine koje su dokumentom prostornog ure─Ĺenja ili na osnovu njega odre─Ĺene numeri─Źki i grafi─Źki ili samo grafi─Źki, namijenjene za javnu upotrebu, javne djelatnosti i aktivnosti i koje su kao takve dostupne neodre─Ĺenom broju lica,

lj) koeficijent zauzetosti je odnos tlocrtne površine svih objekata na gra─Ĺevinskoj parceli (uklju─Źuju─çi krovne vijence, balkone, terase i sli─Źno) i ukupne površine gra─Ĺevinske parcele,

m) koeficijent izgra─Ĺenosti je odnos ukupne bruto gra─Ĺevinske površine svih nadzemnih eta┼ża objekata i ukupne površine gra─Ĺevinske parcele,

n) komunalna infrastruktura je javna infrastruktura jedinice lokalne samouprave,

nj) lokacije za pra─çenje stanja ┼żivotne sredine su postoje─çe ili planom predvi─Ĺene lokacije, zone ili prostorne cjeline, na kojima se vrši posmatranje i mjerenje emisija, ekoloških medija i ostalih parametara ekosistema (biodiverzitet, ekološki uslovi vegetacije),

o) naselje je izgra─Ĺen i funkcionalno objedinjen prostor na kojem su obezbije─Ĺeni uslovi za ┼żivot, rad i zadovoljavanje zajedni─Źkih potreba stanovnika, a mogu imati karakter gradskog ili seoskog naselja,

p) naseljeno mjesto je teritorijalna jedinica koja, po pravilu, obuhvata jedno ili više naselja, sa podru─Źjem koje pripada tom naseljenom mjestu,

r) objekti pejza┼żne arhitekture predstavljaju objekte koji ─Źine urbanu cjelinu, izgra─Ĺene ili planom predvi─Ĺene za izgradnju, kao što su: park, skver, vrt, trg, groblje, bulevar, drvored, gradski park, rejonski park, park-šuma, pla┼ża, kej, školsko dvorište, dvorište vrti─ça, zoološki, dendrološki i botani─Źki vrtovi, ure─Ĺeni prostori unutar stambenih blokova, parteri i drugo,

s) odr┼żivi razvoj je omogu─çavanje koriš─çenja takvog prostora, koji uz o─Źuvanje ┼żivotne sredine, prirode i trajnog koriš─çenja prirodnih dobara, te zaštitu kulturnog naslje─Ĺa i prirodnih vrijednosti, zadovoljava potrebe sadašnjih generacija, bez ugro┼żavanja potreba budu─çih generacija,

t) ostalo gra─Ĺevinsko zemljište je izgra─Ĺeno i neizgra─Ĺeno zemljište namijenjeno za izgradnju objekata u skladu sa odredbama ovog zakona, a koje se nalazi izvan zone gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta, odnosno izvan gradova i naselja gradskog karaktera, a odre─Ĺeno je odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave,

─ç) planski period je period izra┼żen u godinama za koji su izvršene analize i ocjena potreba i mogu─çnosti prostornog razvoja i utvr─Ĺeni ciljevi i program, odnosno koncepcija razvoja podru─Źja u obuhvatu dokumenta prostornog ure─Ĺenja,

u) prostor je skup prirodnih i izgra─Ĺenih struktura na površini, iznad ili ispod površine zemlje i vode, dokle dopiru neposredni uticaji ljudske djelatnosti,

f) prostorna cjelina je prostorno i funkcionalno objedinjen prostor koji je izgra─Ĺen ili je dokumentom prostornog ure─Ĺenja predvi─Ĺen za izgradnju,

h) prostorni razvoj podrazumijeva razvoj i unapre─Ĺivanje prirodnog i izgra─Ĺenog prostora kao rezultat prirodnih i ljudskih aktivnosti,

c) prostorno ure─Ĺenje je planirani razmještaj djelatnosti i objekata na odre─Ĺenom prostoru,

─Ź) regulaciona linija je planska linija, odre─Ĺena grafi─Źki i numeri─Źki, koja odvaja zemljište planirano za javne površine od zemljišta planiranog za druge namjene i

d┼ż) selo je dio jedinice lokalne samouprave ─Źiji se prostor prete┼żno koristi za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

(2) Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu koji se odnose na gra─Ĺenje objekata imaju sljede─çe zna─Źenje:

a) visina objekta mjeri se od kona─Źno zaravnatog i ure─Ĺenog terena uz fasadu objekta na njegovom najni┼żem dijelu do gornje ivice tavanske konstrukcije zadnje eta┼że, odnosno vrha nadzide potkrovlja;

b) gradilište je zemljište, uklju─Źuju─çi i privremeno zauzeto zemljište ili objekat na kojem se gradi, kao i zemljište potrebno za omogu─çavanje primjene odgovaraju─çe tehnologije gra─Ĺenja;

v) gra─Ĺevinski proizvodi su proizvedeni gra─Ĺevinski materijali, prefabrikati, elementi i industrijski proizvedene konstrukcije koje su namijenjene za gra─Ĺenje;

g) dijelovi zgrade:

1) galerija (G) je poluotvoreni ili otvoreni dio zgrade ─Źiji se prostor koristi u sklopu prostora eta┼że zgrade sa kojom ─Źini funkcionalnu cjelinu, za ─Źiju površinu se uve─çava površina te eta┼że i sa kojom je povezana zasebnom vertikalnom komunikacijom, a u ukupnoj spratnosti zgrade tretira se kao zasebna nadzemna eta┼ża,

2) podrum (Po) je dio zgrade koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoje zapremine u kona─Źno ure─Ĺeni zaravnati teren i ─Źiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,

3) suteren (Su) je dio zgrade ─Źiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je najviše do polovine svoje visine u kona─Źno ure─Ĺeni i zaravnati teren uz prednju fasadu zgrade ili je najmanje jednom svojom fasadom izvan terena,

4) prizemlje (Pr) je dio zgrade ─Źiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad kona─Źno ure─Ĺenog i zaravnatog terena, mjereno na najni┼żoj ta─Źki uz fasadu zgrade, ili ─Źiji se prostor nalazi iznad podruma ili suterena (ispod poda sprata ili krova),

5) sprat (S) je dio zgrade ─Źiji se prostor nalazi izme─Ĺu dva poda iznad prizemlja,

6) povu─Źena eta┼ża (Pe) je posljednji sprat zgrade ─Źija je fasada povu─Źena u odnosu na prednju fasadu zgrade,

7) potkrovlje (Pk) - mansarda (M) je dio zgrade ─Źiji se korisni prostor nalazi iznad posljednjeg sprata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, a ─Źija visina nadzide ne mo┼że biti viša od 1,8 m;

d) energetska karakteristika zgrade je izra─Źunata ili izmjerena koli─Źina energije koja je potrebna za zadovoljavanje potrebe za energijom povezane sa karakteristi─Źnom upotrebom zgrade, a koja, izme─Ĺu ostalog, uklju─Źuje energiju koja se koristi za grijanje, hla─Ĺenje, ventilaciju, pripremu tople vode i osvjetljenje;

─Ĺ) zaštita kulturnih i prirodnih dobara obuhvata:

1) iluminaciju, koja podrazumijeva preduzimanje takvih intervencija na spomeniku ili u njegovom neposrednom okru┼żenju radi ugradnje sistema elektri─Źne rasvjete, koje ni na koji na─Źin ne─çe ugroziti njegovu vrijednost,

2) konzervaciju kao tehni─Źki proces zaštite graditeljskog naslje─Ĺa, koja podrazumijeva o─Źuvanje fizi─Źkih ostataka spomenika i njegovog okru┼żenja uz zabranu bilo kakve izgradnje novog objekta na istom lokalitetu ili u blizini lokaliteta, te zaštitu od uništenja nalaza i preure─Ĺenja koji bi ugrozili autenti─Źnost spomenika,

3) restauraciju, koja podrazumijeva dodavanje elemenata ili dijelova spomenika kulture u izvornom obliku u cilju o─Źuvanja ili otkrivanja spomeni─Źkih vrijednosti koje su bile nepoznate, vra─çanje estetskih vrijednosti koje su bile ošte─çene, umanjene ili uništene,

4) rehabilitaciju, koja predstavlja vra─çanje ošte─çenog ili uništenog kulturnog dobra u stanje u kojem je to dobro bilo prije njegovog ošte─çenja ili uništenja, do razumno mogu─çe mjere, uklju─Źuju─çi i izgradnju nacionalnog spomenika na istom mjestu, u istom obliku i formi, istih dimenzija i od istog materijala kao što je bio prije rušenja, uz koriš─çenje istih tehnologija gra─Ĺenja, kad god je to mogu─çe;

e) zgrada je objekat ─Źiju gra─Ĺevinsku cjelinu ─Źine horizontalni i vertikalni elementi i krov, zajedno sa svim instalacijama i opremom, koji ─Źine funkcionalnu cjelinu, a namijenjena je za stanovanje ili obavljanje odre─Ĺenih djelatnosti ili funkcija;

┼ż) zgrada sa gotovo nultom potrošnjom energije je zgrada koja ima vrlo visoke energetske karakteristike, a vrlo malu potrebu za energijom, koja treba u ve─çem dijelu da bude obezbije─Ĺena energijom iz obnovljivih izvora, uklju─Źuju─çi energiju iz obnovljivih izvora proizvedenu na licu mjesta ili u blizini;

z) izvo─Ĺa─Ź je pravno lice koje izvodi radove u gra─Ĺevinarstvu za koje posjeduje licencu ili preduzetnik koji izvodi zanatske radove i gradi objekte za koje prema odredbama ovog zakona nije potrebna gra─Ĺevinska dozvola;

i) individualni stambeni objekat je zgrada stambene namjene na posebnoj gra─Ĺevinskoj parceli sa najviše tri stana, koja nema više od podruma ili suterena i tri nadzemne eta┼że;

j) individualni stambeno-poslovni objekat je zgrada stambene i poslovne namjene, sa najviše tri stana, na posebnoj gra─Ĺevinskoj parceli, koji nema više od podruma ili suterena i tri nadzemne eta┼że;

k) investitor je pravno ili fizi─Źko lice u ─Źije ime se gradi objekat;

l) licenca je ovlaš─çenje kojim se potvr─Ĺuje da fizi─Źko ili pravno lice ispunjava uslove propisane ovim zakonom za izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja ili izradu tehni─Źke dokumentacije ili reviziju tehni─Źke dokumentacije ili gra─Ĺenje ili nadzor nad gra─Ĺenjem ili vršenje energetskog pregleda, a kojim im se odobrava vršenje ovih poslova;

lj) nadzorni organ je pravno lice ili fizi─Źko lice odgovaraju─çe stru─Źne spreme koje obavlja nadzor nad radovima u gra─Ĺevinarstvu za koje posjeduje licencu;

m) objekat je sklop gra─Ĺevinskih elemenata u prostoru koji je povezan sa zemljištem na odre─Ĺenoj lokaciji sa svim instalacijama, postrojenjima i opremom (zgrade svih vrsta, saobra─çajni, vodoprivredni i energetski objekti, objekti komunalne infrastrukture, industrijski, poljoprivredni i drugi privredni objekti, objekti sporta i rekreacije, groblja, skloništa i drugo), kao i zahvati u prostoru kojima se mijenja na─Źin koriš─çenja prostora, kao što su nasip, iskop, odlagalište i sli─Źno;

n) odgovornim licem smatra se lice ovlaš─çeno za zastupanje u pravnom licu ili rukovodilac organa uprave;

nj) otklanjanje arhitektonskih barijera je stvaranje uslova licima sa posebnim potrebama (djeca i lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima) za nesmetano kretanje u prostoru, a to obuhvata: planiranje prostora javnih saobra─çajnih i pješa─Źkih površina, prilaza gra─Ĺevinskim objektima, projektovanje stambenih i nestambenih zgrada, kao i posebnih ure─Ĺaja u njima i uklanjanje arhitektonskih barijera kod postoje─çih gra─Ĺevinskih objekata;

o) pomo─çni objekti (gara┼że, ljetne kuhinje, ostave i sli─Źno) su gra─Ĺevine koje posredno slu┼że odre─Ĺenoj djelatnosti ili namjeni, obezbje─Ĺivanjem uslova za funkciju glavnih objekata;

p) privremeni objekti su objekti monta┼żno-demonta┼żnog tipa koji se lociraju na gra─Ĺevinskom zemljištu koje je va┼że─çim sprovedbenim dokumentom prostornog ure─Ĺenja predvi─Ĺeno za postavljanje privremenih objekata ili se lociraju na gra─Ĺevinskom zemljištu koje nije privedeno kona─Źnoj namjeni utvr─Ĺenoj u dokumentu prostornog ure─Ĺenja i ─Źija namjena je kompatibilna namjeni prostora na kojem se lociraju ili privremeno postavljaju za potrebe gradilišta ili za organizovanje sajmova, javnih manifestacija, te kiosci, telefonske govornice, ljetne bašte, reklamni panoi i sli─Źno ili objekti koji se postavljaju u slu─Źaju vanrednih uslova i okolnosti;

r) projektant je fizi─Źko lice odgovaraju─çe stru─Źne spreme koje ima licencu za izradu tehni─Źke dokumentacije;

s) projektovanje je djelatnost koja obuhvata izradu projekata potrebnih za izdavanje gra─Ĺevinske dozvole i ostalih projekata koji ─Źine tehni─Źku dokumentaciju;

t) radovi koji se odnose na gra─Ĺenje objekta:

1) adaptacija je izvo─Ĺenje gra─Ĺevinskih i drugih radova na postoje─çem objektu, kojima se vrši promjena organizacije prostora u objektu u svrhu promjene djelatnosti, zamjena ure─Ĺaja, postrojenja, opreme i instalacije istog kapaciteta, kojima se ne uti─Źe na stabilnost i sigurnost objekta, ne mijenjaju konstruktivni elementi, ne mijenja vanjski izgled i ne uti─Źe na bezbjednost susjednih objekata, saobra─çaja i ┼żivotne sredine, ne mijenjaju se uslovi dati u gra─Ĺevinskoj dozvoli na osnovu koje je objekat izgra─Ĺen i za ove radove nije potrebno pribaviti lokacijske uslove niti gra─Ĺevinsku dozvolu,

2) ve─ça rekonstrukcija zgrade je rekonstrukcija kod koje ukupna cijena rekonstrukcije koja se odnosi na fasadu zgrade ili tehni─Źke sisteme zgrade prelazi 25% vrijednosti zgrade, ne ra─Źunaju─çi vrijednost zemljišta na kojem se zgrada nalazi, ili kod koje više od 25% površine fasade zgrade podlije┼że rekonstrukciji,

3) gra─Ĺenje je proces koji obuhvata izvo─Ĺenje pripremnih i gra─Ĺevinskih radova (uklju─Źuju─çi gra─Ĺevinskozanatske i instalaterske radove) za izgradnju novih objekata, izvo─Ĺenje ovih radova prilikom rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje kod postoje─çih objekata, zaštite spomenika kulture (konzervacije, restauracije, reprodukcije i iluminacije), te izgradnje privremenih objekata i uklanjanje objekata,

4) dogradnja je proširenje horizontalnih gabarita postoje─çeg objekta, kojim se zauzima zemljište ili prostor u odnosu na taj objekat, ako dogra─Ĺeni dio ─Źini gra─Ĺevinsku i funkcionalnu cjelinu sa objektom uz koji se dogra─Ĺuje,

5) iskol─Źavanje objekta podrazumijeva prenošenje vanjskog oblika projektovanog objekta na teren u okviru gra─Ĺevinske parcele, odnosno prenošenje karakteristi─Źnih ta─Źaka popre─Źnih profila trase za objekte linijske infrastrukture,

6) nadogradnja je izgradnja jedne ili više eta┼ża na postoje─çem objektu, kojom se dobija novi prostor,

7) odr┼żavanje objekta podrazumijeva pra─çenje stanja objekta i izvo─Ĺenje radova nu┼żnih za sigurnost i zdravlje ljudi, o─Źuvanje bitnih tehni─Źkih karakteristika i drugih uslova propisanih za izgra─Ĺeni objekat, kao i izvo─Ĺenje radova sanacije, koji ne uti─Źu na dimenzije, konstruktivni sistem, vanjski izgled objekta, zaštitu ┼żivotne sredine, te kojima se ne mijenjaju uslovi na osnovu kojih je objekat izgra─Ĺen i za koje nije potrebno pribaviti lokacijske uslove niti gra─Ĺevinsku dozvolu,

8) pripremni radovi su radovi na pripremi gradilišta, odnosno radnje u vezi sa postavljanjem ograde, izvo─Ĺenje radova i gra─Ĺenje pomo─çnih objekata privremenog karaktera koji se izvode za potrebe organizovanja gradilišta i primjene odgovaraju─çe tehnologije gra─Ĺenja, pripremu odgovaraju─çeg prostora za skladištenje gra─Ĺevinskog materijala, te organizovanje saobra─çajne komunikacije unutar gradilišta,

9) promjena namjene je izvo─Ĺenje gra─Ĺevinskih radova (uklju─Źuju─çi gra─Ĺevinsko-zanatske i instalaterske radove) kojima se mijenja namjena data u gra─Ĺevinskoj dozvoli na osnovu koje je objekat izgra─Ĺen,

10) rekonstrukcija je izvo─Ĺenje gra─Ĺevinskih i drugih radova u svrhu promjene namjene, kao i radova sanacije na postoje─çem objektu kojima se mijenjaju konstruktivni elementi koji mogu uticati na stabilnost objekta ili njegovih pojedinih dijelova, ugra─Ĺuju se nove instalacije ili oprema, mijenjaju tehnološki procesi ili vanjski izgled objekta i mijenjaju se uslovi dati u gra─Ĺevinskoj dozvoli na osnovu koje je objekat izgra─Ĺen,

11) sanacija je izvo─Ĺenje gra─Ĺevinskih i drugih radova na ošte─çenom objektu (ako je ošte─çenje nastalo kao posljedica starosti objekta ili kao posljedica prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa) kojima se objekat dovodi u stanje prije ošte─çenja;

─ç) revident je fizi─Źko lice odgovaraju─çe stru─Źne spreme sa licencom za reviziju dijela tehni─Źke dokumentacije;

u) slo┼żeni objekat je bilo koji objekat za koji Ministarstvo za prostorno ure─Ĺenje, gra─Ĺevinarstvo i ekologiju (u daljem tekstu: Ministarstvo) izdaje lokacijske uslove; infrastrukturni objekti za koje je utvr─Ĺen opšti interes; objekti koji su slo┼żeni u tehni─Źko-tehnološkom i funkcionalom smislu i objekti koji mogu da ugroze ┼żivotnu sredinu, prirodne vrijednosti i kulturno-istorijska dobra;

f) tehni─Źki sistem zgrade je tehni─Źka oprema zgrade ili samostalne upotrebne cjeline zgrade koja slu┼żi za grijanje, hla─Ĺenje, ventilaciju, pripremu tople vode, osvjetljenje ili njihovu kombinaciju;

h) uklanjanjem objekta smatra se rušenje ili demonta┼ża objekta ili njegovog dijela, zbrinjavanje otpadnog materijala nastalog rušenjem zate─Źenog materijala, opreme i drugih elemenata i dovo─Ĺenje gra─Ĺevinske parcele ili njenog dijela u uredno stanje, a vrši se zbog fizi─Źke dotrajalosti ili ve─çih ošte─çenja nastalih kao posljedica prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa ili zbog izgradnje novog objekta u skladu sa sprovedbenim planom;

c) ukupna visina objekta je visina koja se mjeri od kona─Źno zaravnatog terena na njegovom najni┼żem dijelu uz fasadu objekta do najviše ta─Źke krova (sljemena);

─Ź) fasada zgrade predstavlja skup objedinjenih elemenata zgrade koji razdvajaju unutrašnji dio zgrade od spoljašnjeg prostora i

d┼ż) certifikat o energetskim karakteristikama zgrade (u daljem tekstu: energetski certifikat) je isprava koju izdaje organ odre─Ĺen ovim zakonom na osnovu izvještaja o energetskom pregledu izvršenom od ovlaš─çenog lica, a koji prikazuje energetske karakteristike zgrade ili njenog dijela koji ─Źini samostalnu upotrebnu cjelinu.

─îlan 3

(1) Izgradnja gradova, naselja i objekata planira se dokumentima prostornog ure─Ĺenja donesenim u skladu sa odredbama ovog zakona.

(2) Izgradnja gradova i naselja gradskog karaktera na gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu i naselja na ostalom gra─Ĺevinskom zemljištu vrši se u skladu sa urbanisti─Źkim planom i sprovedbenim dokumentima prostornog ure─Ĺenja ili dokumentima prostornog ure─Ĺenja višeg reda do donošenja urbanisti─Źkog plana i sprovedbenih dokumenata prostornog ure─Ĺenja, ako je njihovo donošenje propisano urbanisti─Źkim planom i smatra se da je u opštem interesu.

─îlan 4

(1) Objekat mora biti projektovan i izgra─Ĺen tako da se postigne bezbjednost objekta u cjelini, kao i u svakom njegovom dijelu posebno.

(2) Bezbjednost objekta, u smislu ovog zakona, jeste sposobnost objekta da izdr┼żi sva predvi─Ĺena djelovanja koja se javljaju u toku gra─Ĺenja i koriš─çenja, te da zadr┼żi sve bitne tehni─Źke karakteristike tokom predvi─Ĺenog vremena trajanja, a to su:

a) mehani─Źka otpornost materijala i stabilnost objekta i preventivne mjere zaštite od zemljotresa kojima se smanjuje seizmi─Źki rizik i obezbje─Ĺuje aseizmi─Źko projektovanje i gra─Ĺenje, da bi se sprije─Źilo:

1) rušenje cijelog objekta ili njegovog dijela,

2) velike deformacije nedopustivog nivoa,

3) ošte─çenja drugih dijelova objekta, instalacija ili ugra─Ĺene opreme zbog velikih deformacija nosive konstrukcije,

4) ošte─çenja zbog koriš─çenja objekta u mjeri koja nije proporcionalna direktnom uzroku;

b) bezbjednost u slu─Źaju po┼żara, koja podrazumijeva da objekat treba da bude projektovan i izgra─Ĺen tako da u slu─Źaju izbijanja po┼żara mora biti:

1) obezbije─Ĺena nosivost konstrukcije objekta u odre─Ĺenom periodu,

2) ograni─Źeno stvaranje i širenje po┼żara i dima u objektu,

3) ograni─Źeno širenje po┼żara na susjedne objekte,

4) omogu─çeno da korisnici objekta mogu bezbjedno napustiti objekat ili biti spaseni na drugi na─Źin,

5) vo─Ĺeno ra─Źuna o sigurnosti spasila─Źkih ekipa;

v) zaštita ┼żivota i zdravlja, koja podrazumijeva da se tokom ciklusa koriš─çenja objekta ne─çe ugroziti higijena, zdravlje i sigurnost korisnika objekta ili susjeda;

g) pristupa─Źnost, kojom je obezbije─Ĺen neometan pristup svim dijelovima objekta;

d) energetska efikasnost, odnosno ušteda energije i toplotna zaštita i

─Ĺ) zaštita od štetnog uticaja na ┼żivotnu sredinu, koja podrazumijeva da objekat ne─çe imati prevelik uticaj na kvalitet ┼żivotne sredine ili klimu tokom gra─Ĺenja, upotrebe ili uklanjanja, te da ─çe biti onemogu─çeno:

1) ispuštanje otrovnih gasova,

2) ispuštanje u prostor objekta ili izvan njega opasnih materija, isparljivih organskih sastojaka, stakleni─Źkih gasova ili opasnih ─Źestica,

3) emisije opasnog zra─Źenja,

4) ispuštanje opasnih materija u pitku vodu, podzemnu vodu, površinske vode i zemlju,

5) pogrešno ispuštanje otpadnih voda, dima, pogrešno odlaganje ─Źvrstog ili teku─çeg otpada,

6) prisustvo vlage u dijelovima objekta ili na površinama u objektu.

(3) Gra─Ĺenjem i koriš─çenjem objekta ne smije se ugroziti bezbjednost drugih objekata, stabilnost okolnog zemljišta, saobra─çajne površine, komunalne i druge instalacije.

(4) Tehni─Źke karakteristike bitne za objekat i gra─Ĺevinske proizvode koji se ugra─Ĺuju u objekat propisuju se pravilnicima i drugim tehni─Źkim propisima koji se donose na osnovu ovog zakona, drugih zakona i uz primjenu propisanih standarda.

(5) Pravilnike i druge tehni─Źke propise iz stava 4. ovog ─Źlana donosi ministar nadle┼żan za poslove prostornog ure─Ĺenja i gra─Ĺenja (u daljem tekstu: ministar).

─îlan 5

(1) Svaka nova zgrada, zavisno od vrste i namjene, mora biti projektovana, izgra─Ĺena i odr┼żavana tako da tokom upotrebe ima propisane energetske karakteristike.

(2) Prilikom planiranja, projektovanja i gra─Ĺenja novih zgrada, kao i prilikom ve─çih rekonstrukcija postoje─çih zgrada moraju se primjenjivati dugoro─Źne mjere, kao minimalni zahtjevi koji se odnose na smanjenje koriš─çenja energije i prela┼żenje na koriš─çenje energije iz obnovljivih izvora, ─Źime se stvaraju uslovi za energetski efikasno koriš─çenje zgrada, poboljšavanje energetskih karakteristika zgrada i smanjivanje uticaja na ┼żivotnu sredinu, prema pravilima i rokovima utvr─Ĺenim ovim zakonom i propisima o energetskoj efikasnosti i zaštiti ┼żivotne sredine u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika).

─îlan 6

Na postupke regulisane odredbama ovog zakona primjenjuju se odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje opšti upravni postupak, ukoliko nije druga─Źije propisano odredbama ovog zakona.

─îlan 7

Evidencije o izdatim gra─Ĺevinskim i upotrebnim dozvolama vode se u postupku njihovog izdavanja, a objekti izgra─Ĺeni na osnovu ovih dozvola upisuju se u javne evidencije u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa.

─îlan 8

(1) Izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja, izradu, reviziju i nostrifikaciju tehni─Źke dokumentacije, gra─Ĺenje i nadzor nad gra─Ĺenjem objekata i vršenje energetskog pregleda zgrada mogu, pod uslovima propisanim ovim zakonom, obavljati fizi─Źka i pravna lica samo ako za to imaju odgovaraju─çu licencu.

(2) Licencu iz stava 1. ovog ─Źlana fizi─Źkom licu izdaje ministar na prijedlog komisije nakon podnesenog zahtjeva, ako fizi─Źko lice:

a) ima odgovaraju─çu stru─Źnu spremu,

b) ima stru─Źni ispit polo┼żen prema odredbama ovog zakona,

v) ima potrebno radno iskustvo i reference u toj stru─Źnoj spremi i za vrstu poslova za koje se licenca izdaje,

g) ima dokaz o upla─çenoj naknadi propisanoj za troškove izdavanja licence i

d) ispunjava i druge posebne uslove propisane odred- bama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

(3) Ako za svaku licencu pojedina─Źno ispunjava uslove propisane stavom 2. ovog ─Źlana, fizi─Źko lice mo┼że dobiti licence za:

a) izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja,

b) izradu dijela tehni─Źke dokumentacije i nadzor,

v) reviziju dijela tehni─Źke dokumentacije i nadzor,

g) gra─Ĺenje i nadzor nad gra─Ĺenjem objekata i

d) vršenje energetskog pregleda objekata.

(4) Licencu iz stava 1. ovog ─Źlana pravnom licu izdaje ministar na prijedlog komisije nakon podnesenog zahtjeva, ako je pravno lice upisano u sudski registar za tu vrstu radova, i ima:

a) odgovaraju─çe stru─Źne rezultate u oblasti za koju tra┼żi licencu,

b) odgovaraju─çu tehni─Źko-tehnološku opremljenost,

v) propisani broj stru─Źnih fizi─Źkih lica sa odgovaraju─çim licencama, zaposlenih kod njega sa punim radnim vremenom,

g) propisani broj kvalifikovanih radnika u stalnom radnom odnosu, kod izdavanja licence za gra─Ĺenje,

d) dokaz o uplati propisane naknade za troškove izdavanja licence i

─Ĺ) dokaz o ispunjenosti drugih posebnih uslova propisanih odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

(5) Fizi─Źko lice koje je nosilac licence za poslove gra─Ĺenja u pravnom licu ne mo┼że biti nosilac licence za poslove iz stava 3. t. a), b) i v) ovog ─Źlana, niti fizi─Źka lica sa licencom za poslove iz navedenih ta─Źaka stava 3. mogu biti nosioci licence za poslove gra─Ĺenja, ali mogu biti anga┼żovana u tom pravnom licu za sve poslove za koje imaju licence.

(6) Licencirano fizi─Źko lice svoje u─Źeš─çe u izradi dokumenata prostornog ure─Ĺenja, izradi, reviziji i nostrifikaciji tehni─Źke dokumentacije, gra─Ĺenju i nadzoru nad gra─Ĺenjem objekata ili vršenju energetskog pregleda zgrade potvr─Ĺuje potpisom i li─Źnim pe─Źatom na na─Źin i pod uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

(7) Licence iz stava 1. ovog ─Źlana ministar izdaje na prijedlog komisije, koja utvr─Ĺuje ispunjenost uslova za izdavanje odgovaraju─çe licence propisanih odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

(8) Propisom Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) odre─Ĺuju se visine naknada za troškove izdavanja licenci fizi─Źkim i pravnim licima.

─îlan 9

(1) Stru─Źnim ispitom, koji se pola┼że prema odredbama ovog zakona, provjerava se poznavanje va┼że─çih propisa Republike iz podru─Źja koje ure─Ĺuje ovaj zakon, kao i drugih propisa zna─Źajnih za primjenu ovog zakona (u daljem tekstu: stru─Źni ispit).

(2) Stru─Źni ispit pola┼że se pred komisijom koju imenuje ministar.

(3) Stru─Źni ispit mo┼że polagati lice koje:

a) ima odgovaraju─çu stru─Źnu spremu,

b) je polo┼żilo pripravni─Źki ispit i ima najmanje godinu dana radnog sta┼ża u struci, u odgovaraju─çem stepenu obrazovanja i

v) koje je uplatilo naknadu propisanu za troškove ispita.

(4) Pravilnik o uslovima i na─Źinu polaganja stru─Źnog ispita donosi ministar.

(5) Pravilnikom iz stava 4. ovog ─Źlana propisuju se:

a) oblasti za koje se ispit pola┼że,

b) uslovi za polaganje i na─Źin polaganja stru─Źnog ispita,

v) program stru─Źnog ispita,

g) sastav i na─Źin rada komisije,

d) sadr┼żaj i formu rješenja o polo┼żenom stru─Źnom ispitu i

─Ĺ) vo─Ĺenje registra lica koja su polo┼żila stru─Źne ispite i objavljivanje registra na internet stranici Ministarstva.

(6) Propisom Vlade utvr─Ĺuje se visina naknade za troškove polaganja stru─Źnog ispita i visina naknada ─Źlanovima komisija.

II - PROSTORNO PLANIRANjE

1. Sistem prostornog planiranja

─îlan 10

Prostorno planiranje je sastavni dio jedinstvenog sistema planiranja i programiranja razvoja i predstavlja obaveznu i kontinuiranu djelatnost Republike i svih jedinica lokalne samouprave, a obuhvata stalan i multidisciplinaran proces koji se vrši na osnovu izu─Źavanja prirodnih uslova, a posebno seizmi─Źkih, demografskih, ekonomskih, socijalnih, tehni─Źkih i drugih uslova kojima se obezbje─Ĺuje funkcionalna i racionalna organizacija i koriš─çenje raspolo┼żivog prostora, dobara u opštoj upotrebi, prirodnih resursa, materijalnih, kulturnih i ekoloških vrijednosti, racionalno koriš─çenje energije, zaštita i unapre─Ĺivanje ┼żivotne sredine, te usaglašavanje interesa svih korisnika prostora.

1.1. Principi prostornog planiranja, prostorno i plansko ure─Ĺenje

─îlan 11

Prostorno planiranje zasniva se na principima:

a) zaštite prostora u skladu sa principima odr┼żivog razvoja,

b) integralnog planiranja, koje objedinjuje sve zna─Źajne faktore razvoja uz sagledavanje dinamike potreba i promjena u prostoru i uz rješavanje sukoba interesa u prostoru usaglašavanjem funkcionalnih, estetskih, energetskih, ekonomskih i drugih kriterijuma u planiranju, projektovanju i gra─Ĺenju objekata,

v) usaglašavanja prirodnih vrijednosti sa ljudskim djelovanjem (upotrebom obnovljivih izvora energije, gra─Ĺenjem energetski efikasnih objekata, pravilnim izborom lokacije i uklju─Źivanjem bioklimatskih faktora, uva┼żavanjem klimatskih promjena, zaštitom od zemljotresa i drugih prirodnih katastrofa i tehni─Źkih havarija i drugo),

g) zaštite ┼żivotne sredine,

d) zaštite kulturnog i prirodnog naslje─Ĺa,

─Ĺ) usaglašavanja zakonitosti proisteklih iz prethodnih faza razvoja analizom stanja izgra─Ĺenih prostora,

e) uva┼żavanja potreba djece i lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima,

┼ż) usaglašavanja interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja od interesa za Republiku i jedinice lokalne samouprave,

z) usaglašavanja privatnog i javnog interesa,

i) ravnomjernog privrednog, društvenog i kulturnog razvoja Republike uz poštovanje i razvijanje prostornih specifi─Źnosti podru─Źja i jedinica lokalne samouprave,

j) usaglašavanja dokumenata prostornog ure─Ĺenja Republike i Federacije BiH,

k) usaglašavanja prostornog ure─Ĺenja Republike sa prostornim ure─Ĺenjem susjednih dr┼żava,

l) javnosti i slobodnog pristupa podacima i dokumentima va┼żnim za prostorno ure─Ĺenje i

lj) uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema o prostoru Republike u svrhu planiranja, koriš─çenja zemljišta i zaštite prostora Republike.

─îlan 12

Prostorno ure─Ĺenje obuhvata:

a) istra┼żivanje, provjeru i ocjenu mogu─çnosti odr┼żivog razvoja na prostoru Republike,

b) zaštitne mjere i na─Źin upravljanja prostorom,

v) izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja i

g) sprovo─Ĺenje i kontrolu sprovo─Ĺenja dokumenata prostornog ure─Ĺenja.

─îlan 13

Plansko ure─Ĺenje prostora obuhvata:

a) gra─Ĺenje i ure─Ĺenje naselja i okolnog prostora,

b) upotrebu i zaštitu prirodnih i izgra─Ĺenih resursa i

v) gra─Ĺenje drugih objekata u skladu sa dokumentima prostornog ure─Ĺenja i drugim propisanim uslovima iz ovog zakona.

─îlan 14

(1) Planskom izgradnjom stvaraju se povoljni uslovi za ┼żivot, rad i zdravlje ─Źovjeka, dugoro─Źno upravljanje prirodnim dobrima, zbog ─Źega se u prostoru utvr─Ĺuje:

a) gra─Ĺevinsko zemljište,

b) poljoprivredno zemljište (kao resurs) i poljoprivredna podru─Źja (prostorne cjeline poljoprivrednih i vodoprivrednih kapaciteta),

v) šumsko zemljište i šumska podru─Źja,

g) vode (površinske vode, podzemne vode i vodna zemljišta),

d) lovna i ribolovna podru─Źja,

─Ĺ) eksploataciona polja mineralnih sirovina,

e) zone industrijske proizvodnje (prostorne cjeline proizvodnih i industrijskih kapaciteta koje osim proizvodnih i industrijskih objekata obuhvataju i instalacije za integrisanu prevenciju i kontrolu zaga─Ĺivanja i postrojenja za pre─Źiš─çavanje vode, rudarstvo i skladištenje),

┼ż) turisti─Źka, banjska, klimatska, sportsko-rekreaciona i druga sli─Źna podru─Źja,

z) podru─Źja karakteristi─Źne flore i faune,

i) zašti─çena podru─Źja,

j) infrastrukturni koridori, mre┼że koridora i infrastrukturna ─Źvorišta,

k) va┼żne zone i lokacije,

l) neplodno zemljište i ostala zemljišta koja ─çe biti izgra─Ĺena samo u posebnim okolnostima,

lj) zone prirodnog rizika (seizmi─Źna rizi─Źna podru─Źja, klizišta, plavna podru─Źja i dr.),

m) lokacije za pra─çenje stanja ┼żivotne sredine i

n) ugro┼żene zone.

(2) Površine zemljišta iz stava 1. ovog ─Źlana utvr─Ĺuju se na osnovu ovog zakona, posebnih zakona i dokumenata prostornog ure─Ĺenja.

1.2. Urbano podru─Źje, u┼że urbano podru─Źje, podru─Źje posebne namjene i naselja privremenog karaktera

─îlan 15

Radi usmjeravanja gra─Ĺenja prostornim ili urbanisti─Źkim planom utvr─Ĺuje se urbano podru─Źje, u┼że urbano podru─Źje i podru─Źje posebne namjene.

─îlan 16

(1) Urbano podru─Źje utvr─Ĺuje se za jedno ili više naselja koja predstavljaju prostorno funkcionalnu urbanu cjelinu ili prostorno i funkcionalno me─Ĺusobno povezanu cjelinu, a koja na osnovu planskih pretpostavki imaju uslove za dalji razvoj.

(2) Urbano podru─Źje obuhvata izgra─Ĺene i neizgra─Ĺene površine namijenjene za stanovanje, rad i odmor, urbanu opremu i infrastrukturu, te površine za posebnu namjenu i zelene površine, kao i površine rezervisane za budu─çi razvoj.

(3) Osim gra─Ĺevinskog zemljišta, urbano podru─Źje obuhvata i druga zemljišta.

─îlan 17

(1) U┼że urbano podru─Źje utvr─Ĺuje se kada postoji potreba utvr─Ĺivanja posebnih uslova izgradnje u centrima ili intenzivno izgra─Ĺenim dijelovima urbanih podru─Źja.

(2) U┼że urbano podru─Źje obuhvata dio naselja koji je intenzivno izgra─Ĺen ili je planom predvi─Ĺeno da tako bude izgra─Ĺen i formira se u svrhu utvr─Ĺivanja posebnih uslova pri izdavanju gra─Ĺevinske dozvole.

─îlan 18

Podru─Źje posebne namjene utvr─Ĺuje se za:

a) nepokretna kulturno-istorijska dobra od velikog i izuzetnog zna─Źaja, kao i njihove koncentracije,

b) nacionalne parkove i druga prirodna dobra od republi─Źkog zna─Źaja,

v) izvore i rezervoare podzemnih voda, slivove vodotoka i akumulacija, vodoprivredne i energetske sisteme, podru─Źja izvorišta voda i akumulacije za vodosnabdijevanje i ure─Ĺaje za preradu vode, sa širim zonama zaštite i drugo,

g) turisti─Źka, banjska, klimatska, sportsko-rekreaciona i druga sli─Źna podru─Źja,

d) podru─Źja obimne površinske eksploatacije mineralnih sirovina,

─Ĺ) infrastrukturne koridore, mre┼że koridora, infrastrukturna ─Źvorišta sa prate─çim komplementarnim površinama i objektima, zonama i drugim funkcionalnim jedinicama,

e) slo┼żene objekte iz ─Źlana 2. stav 2. ta─Źka u) ovog zakona,

┼ż) ugro┼żena podru─Źja,

z) podru─Źja i objekte od zna─Źaja za odbranu i

i) druga podru─Źja utvr─Ĺena dokumentima prostornog ure─Ĺenja višeg reda.

─îlan 19

(1) Prilikom izgradnje kompleksnih infrastrukturnih, industrijskih i sli─Źnih objekata, kao i u svrhu otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda, ratnih razaranja i sli─Źno, mogu se graditi naselja privremenog karaktera koja ─Źine objekti monta┼żno-demonta┼żnog tipa.

(2) Privremeno naselje u smislu stava 1. ovog ─Źlana planira se i gradi tako da po prestanku okolnosti koje su zahtijevale njegovu izgradnju bude uklonjeno, a prostor doveden u prvobitno stanje.

1.3. Površine i koridori rezervisani za budu─çi razvoj, zaštitni infrastrukturni pojasevi i zaštitne zone

─îlan 20

(1) Dokumentima prostornog ure─Ĺenja utvr─Ĺuju se va┼żne zone i lokacije na kojima nije dozvoljeno gra─Ĺenje, dok se ne steknu uslovi za koriš─çenje u nekom budu─çem planskom periodu.

(2) Dokumentima prostornog ure─Ĺenja utvr─Ĺuju se va┼żne zone i lokacije za koje se planom propisuje trajna zaštita bez mogu─çnosti gra─Ĺenja (posebno vrijedni pejza┼żi, obale i druga karakteristi─Źna i vrijedna podru─Źja).

(3) Strateškim dokumentima prostornog ure─Ĺenja utvr─Ĺuju se površine i koridori rezervisani za budu─çi razvoj, na kojima nije dozvoljeno gra─Ĺenje do izrade odgovaraju─çeg sprovedbenog dokumenta prostornog ure─Ĺenja.

(4) Na utvr─Ĺenim površinama iz st. 2. i 3. ovog ─Źlana mo┼że se odobriti samo gra─Ĺenje u svrhu odr┼żavanja i obezbje─Ĺenja osnovnih higijenskih uslova ve─ç postoje─çih objekata.

(5) Namjena utvr─Ĺenih površina iz st. 2. i 3. ovog ─Źlana ne mora biti bli┼że odre─Ĺena, a mogu se odobriti sljede─çe privremene namjene: zelene i rekreacione površine, igrališta, parkiranje vozila, otvorene pijace, obavljanje poljoprivredne djelatnosti i druge sli─Źne namjene.

(6) Za puteve i druge objekte linijske infrastrukture, koji u vrijeme izrade plana nisu izgra─Ĺeni, kao i za postoje─çe takve objekte za koje se planom odre─Ĺuje da budu rekonstruisani, planom se odre─Ĺuje dovoljan prostor (koridor) za njihovu izgradnju, odnosno rekonstrukciju.

(7) Širina koridora iz stava 6. ovog ─Źlana planira se tako da se u njemu, s obzirom na prirodna i druga ograni─Źenja na terenu i na zahtijevane tehni─Źke karakteristike planiranog infrastrukturnog objekta, taj objekat mo┼że projektovati i izgraditi, odnosno rekonstruisati, sa svim dijelovima i elementima.

─îlan 21

(1) Radi obezbje─Ĺenja nesmetanog funkcionisanja infrastrukturnih sistema i objekata za funkciju kojoj su namijenjeni, formiraju se i ure─Ĺuju zaštitni infrastrukturni pojasevi du┼ż infrastrukturnih trasa i objekata.

(2) Zaštitni infrastrukturni pojasevi su:

a) zaštitni putni pojas,

b) zaštitni pru┼żni pojas,

v) zaštitni aerodromski pojas,

g) zaštitni dalekovodni, odnosno cjevovodni pojas,

d) zaštitna zona ili pojas za radio-postrojenja ili veze,

─Ĺ) zaštitna zona izvorišta vode, vodotoka i vodoprivrednih objekata,

e) zaštitni pojas za bolni─Źke i obrazovne komplekse,

┼ż) zaštitni pojas za ugro┼żene prostore (eksplozivne i lako zapaljive materije i te─Źnosti),

z) zaštitne zone za slo┼żene objekte iz ─Źlana 2. stav 2. ta─Źka u) ovog zakona i

i) zaštitne zone za podru─Źja posebne namjene iz ─Źlana 18. ovog zakona.

(3) U slu─Źaju iz ─Źlana 20. stav 6. ovog zakona propisani zaštitni infrastrukturni pojasevi i zone ne ulaze u prostor koridora, nego se postavljaju izvan koridora, obostrano uz obje njegove granice i ozna─Źavaju se u dokumentima prostornog ure─Ĺenja.

(4) Širina zaštitnog pojasa bli┼że se odre─Ĺuje posebnim zakonom.

(5) Na prostoru obuhva─çenom zaštitnim infrastrukturnim pojasem ne mogu se graditi novi objekti ili vršiti gra─Ĺevinski i drugi radovi suprotno namjeni zbog koje je uspostavljen zaštitni pojas.

2. Organizacija sistema prostornog planiranja i nadle┼żnost

─îlan 22

(1) Za prostorno planiranje u Republici nadle┼żni su Vlada i Narodna skupština Republike Srpske, kao i skupštine jedinica lokalne samouprave, a planiranje se vrši donošenjem dokumenata prostornog ure─Ĺenja i drugih dokumenata i propisa odre─Ĺenih ovim zakonom.

(2) Ministarstvo i organi jedinica lokalne samouprave nadle┼żni za obavljanje poslova prostornog ure─Ĺenja, kao nosioci pripreme dokumenata prostornog ure─Ĺenja, te pravna i fizi─Źka lica koja posjeduju odgovoraju─çu licencu za izradu tih dokumenata, zadu┼żeni su za stru─Źnu osnovanost dokumenata iz stava 1. ovog ─Źlana.

─îlan 23

Ministarstvo je nadle┼żno za pripremu dokumenata prostornog ure─Ĺenja od zna─Źaja za Republiku, kao i za njihovo sprovo─Ĺenje, dok su organi jedinica lokalne samouprave koji obavljaju poslove prostornog ure─Ĺenja nadle┼żni za pripremu i sprovo─Ĺenje dokumenata prostornog ure─Ĺenja od zna─Źaja za jedinicu lokalne samouprave.

─îlan 24

(1) Za potrebe izrade dokumenata prostornog ure─Ĺenja, na zahtjev Ministarstva ili jedinice lokalne samouprave, organ republi─Źke uprave nadle┼żan za poslove premjera i katastra zemljišta du┼żan je da u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva dostavi a┼żurne i ovjerene kopije topografskog i katastarskog plana sa podacima o posjedu i vlasništvu, digitalne zapise, katastar podzemnih instalacija, geodetske podloge i ortofoto snimke.

(2) Za potrebe izrade dokumenta prostornog ure─Ĺenja, na zahtjev Ministarstva ili jedinice lokalne samouprave, pravna lica koja posjeduju podatke ─Źija dostava je neophodna za izradu dokumenta prostornog ure─Ĺenja du┼żna su da u roku od 30 dana od podnesenog zahtjeva dostave sve tra┼żene podatke.

(3) Subjekti iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana du┼żni su da dostave tra┼żene podatke bez naknade troškova.

3. Dokumenti prostornog ure─Ĺenja

3.1. Vrste dokumenata prostornog ure─Ĺenja i dokumenti prostornog ure─Ĺenja ─Źije donošenje je obavezno

─îlan 25

(1) Dokumentima prostornog ure─Ĺenja odre─Ĺuje se organizacija, namjena i na─Źin koriš─çenja i upravljanja prostorom, te kriterijumi i smjernice za ure─Ĺenje i zaštitu prostora Republike.

(2) Dokumenti prostornog ure─Ĺenja mogu biti strateški i sprovedbeni.

(3) Strateški dokumenti prostornog ure─Ĺenja su:

a) Prostorni plan Republike Srpske,

b) Prostorni plan podru─Źja posebne namjene Republike Srpske,

v) zajedni─Źki prostorni plan za teritorije dviju ili više jedinica lokalne samouprave,

g) prostorni plan jedinice lokalne samouprave i

d) urbanisti─Źki plan.

(4) Sprovedbeni dokumenti prostornog ure─Ĺenja su:

a) zoning plan,

b) zoning plan podru─Źja posebne namjene,

v) regulacioni plan,

g) urbanisti─Źki projekat i

d) plan parcelacije.

(5) Prostorni i urbanisti─Źki planovi su razvojni, strateški, dugoro─Źni dokumenti prostornog ure─Ĺenja kojima se definišu osnovni ciljevi i principi razvoja u prostoru.

(6) Strateški dokumenti prostornog ure─Ĺenja donose se na planski period do 20 godina.

(7) Strateški dokument prostornog ure─Ĺenja va┼żi do isteka planskog perioda za koji je donesen, a nakon izvršene analize u okviru planskog roka iz stava 6. ovog ─Źlana od nosioca pripreme mo┼że se produ┼żiti odlukom organa nadle┼żnog za njegovo donošenje najviše za deset godina.

(8) Sprovedbeni dokumenti prostornog ure─Ĺenja su tehni─Źko-regulativni dokumenti prostornog ure─Ĺenja na osnovu kojih se definišu uslovi za projektovanje i izvo─Ĺenje objekata.

(9) Sprovedbeni dokument prostornog ure─Ĺenja donosi se na planski period do deset godina, a va┼żi do njegove izmjene ili donošenja novog, ukoliko nije u suprotnosti sa dokumentom prostornog ure─Ĺenja višeg reda.

(10) Planski period za koji se donosi dokument prostornog ure─Ĺenja definiše se odlukom o pristupanju izradi, odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta prostornog ure─Ĺenja.

─îlan 26

Dokumenti prostornog ure─Ĺenja ─Źije donošenje je obavezno za odre─Ĺena podru─Źja pod uslovima propisanim ovim zakonom su:

a) za podru─Źje Republike:

1) Prostorni plan Republike Srpske,

2) Prostorni plan podru─Źja posebne namjene Republike Srpske,

3) zoning plan podru─Źja posebne namjene Republike Srpske - podru─Źja posebne namjene od republi─Źkog zna─Źaja, prema posebnim odlukama Vlade,

4) plan parcelacije - za prostore du┼ż auto-puteva, magistralnih i regionalnih puteva ili druge objekte linijske javne infrastrukture;

b) za podru─Źje jedinice lokalne samouprave:

1) prostorni plan jedinice lokalne samouprave,

2) zoning plan podru─Źja posebne namjene jedinice lokalne samouprave,

3) urbanisti─Źki plan - za gradove i naselja gradskog karaktera,

4) zoning plan - za prostorne cjeline, potcjeline, odnosno pojedina─Źne zone unutar urbanog podru─Źja jedinice lokalne samouprave,

5) regulacioni plan - za prete┼żno izgra─Ĺena urbana podru─Źja i za podru─Źja od opšteg interesa jedinice lokalne samouprave, ako je to odre─Ĺeno urbanisti─Źkim planom,

6) urbanisti─Źki projekat - za podru─Źja koja se grade kao cjelina ili su ve─ç u zna─Źajnoj mjeri izgra─Ĺena, za podru─Źja gdje se pojavila potreba za formiranjem grupe objekata, odnosno arhitektonsko-urbanisti─Źkog kompleksa, za podru─Źja koja imaju poseban kulturno-istorijski zna─Źaj, za podru─Źja koja imaju poseban prirodni zna─Źaj, kao i za druga podru─Źja, ako je to odre─Ĺeno dokumentom višeg reda ili šireg podru─Źja i

7) plan parcelacije - za kontaktne zone gradova i centara jedinica lokalne samouprave koji se nalaze u velikoj teritorijalnoj ekspanziji i prigradska sela u transformaciji i objekte linijske komunalne infrastrukture.

3.2. Obaveze u─Źesnika prilikom izrade dokumenata prostornog ure─Ĺenja i me─Ĺusobna usaglašenost dokumenata prostornog ure─Ĺenja

─îlan 27

(1) Obaveza svih subjekata koji u─Źestvuju u izradi dokumenata prostornog ure─Ĺenja iz ─Źlana 25. ovog zakona je da:

a) vode ra─Źuna o javnom interesu,

b) vode ra─Źuna o opštim i posebnim ciljevima prostornog razvoja,

v) vode ra─Źuna o vlasni─Źkom statusu zemljišta i interesima vlasnika zemljišta,

g) obezbje─Ĺuju koordinaciju sektorskih politika,

d) usaglašavaju pojedina─Źne interese sa javnim interesom,

─Ĺ) uklju─Źuju neophodne mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda, posebno vode─çi ra─Źuna o koriš─çenju detaljnih seizmi─Źkih parametara i karata,

e) uklju─Źuju neophodne mjere zaštite djece i lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima,

┼ż) razmatraju procjenu uticaja na ┼żivotnu sredinu i

z) omogu─çavaju provjeru opravdanosti, usaglašenosti i sprovodljivosti planiranih prostornih rješenja.

(2) Dokumenti prostornog ure─Ĺenja izra─Ĺuju se na osnovu ovog zakona i drugih zakona.

(3) Nosioci izrade dokumenata prostornog ure─Ĺenja du┼żni su da u postupku njihove izrade primjenjuju opšta pravila urbanisti─Źke regulacije i parcelacije.

(4) Prije pristupanja izradi prijedloga dokumenta prostornog ure─Ĺenja nosilac izrade dostavlja nacrt dokumenta nosiocu pripreme, koji donosi odluku o potrebi izrade strateške procjene uticaja na ┼żivotnu sredinu ukoliko, prema kriterijumima propisanim posebnim propisom o zaštiti ┼żivotne sredine, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa nadle┼żnog za zaštitu ┼żivotne sredine, utvrdi da postoji mogu─çnost zna─Źajnih uticaja na ┼żivotnu sredinu.

(5) Ministar donosi podzakonske akte kojima ─çe se detaljnije urediti sadr┼żaj dokumenta prostornog ure─Ĺenja i opšta pravila urbanisti─Źke regulacije iz stava 3. ovog ─Źlana, a to su:

a) pravilnik o sadr┼żaju, na─Źinu izrade i donošenju dokumenta prostornog ure─Ĺenja i

b) pravilnik o opštim pravilima urbanisti─Źke regulacije i parcelacije.

─îlan 28

(1) Dokument prostornog ure─Ĺenja ni┼żeg reda, odnosno u┼żeg podru─Źja mora biti usaglašen sa dokumentom prostornog ure─Ĺenja višeg reda, odnosno šireg podru─Źja, a dokumenti susjednih podru─Źja moraju da se me─Ĺusobno usaglašavaju.

(2) Ako dokument ni┼żeg reda, odnosno u┼żeg podru─Źja nije usaglašen sa dokumentom šireg podru─Źja, primjenjuje se dokument prostornog ure─Ĺenja višeg reda, odnosno šireg podru─Źja.

(3) Nosilac pripreme i nosilac izrade dokumenta prostornog ure─Ĺenja obezbje─Ĺuju usaglašenost dokumenta u postupku njegove izrade.

3.3. Prostorni plan Republike Srpske i Prostorni plan podru─Źja posebne namjene Republike Srpske

─îlan 29

(1) Prostorni plan Republike Srpske odre─Ĺuje dugoro─Źne ciljeve i mjere prostornog razvoja Republike u skladu sa planiranim ukupnim ekonomskim, socijalnim i kulturno-istorijskim razvojem, sektorskim strategijama i drugim razvojnim dokumentima, a na osnovu razvojnog zna─Źaja i prioriteta odre─Ĺenog u postupku usaglašavanja ciljeva i relativizacije sukoba interesa u razvoju prostora.

(2) Prostorni plan Republike Srpske utvr─Ĺuje:

a) osnovne principe planskog ure─Ĺenja prostora,

b) opštu koncepciju razvoja i prioritete razvoja u kategorijama prostora i vremena,

v) ciljeve prostornog razvoja po sektorima, grupama sektora i prioritetima,

g) organizaciju prostora: regionalne cjeline, prostorne cjeline, zaštitu, koriš─çenje, upravljanje i namjenu zemljišta, a posebno osnovnu namjenu zemljišta pojedinih podru─Źja Republike,

d) podru─Źja koncentracije privrednih djelatnosti,

─Ĺ) povezivanje urbanih i ruralnih podru─Źja,

e) sistem naselja i centara,

┼ż) ja─Źanje funkcije naselja u nerazvijenim podru─Źjima,

z) objekte i koridore magistralne i druge infrastrukture, a koji su od republi─Źkog zna─Źaja (vodoprivredu, saobra─çajne veze unutar BiH i sa drugim zemljama, energiju, telekomunikacije),

i) objekte društvene infrastrukture od republi─Źkog zna─Źaja (zdravstvo, obrazovanje, kultura, sport i drugo),

j) stanovništvo,

k) prirodne faktore razvoja (upravljanje, koriš─çenje, zaštitu resursa),

l) izgra─Ĺenost prostora i posebna podru─Źja i objekte, lj) stanovanje, privredu, neprivredu,

m) zašti─çene prostore i mjere zaštite ┼żivotne sredine,

n) mjere za obnovu i sanaciju devastiranog prostora koji obuhvata teritoriju dviju ili više jedinica lokalne samouprave,

nj) mjere zaštite graditeljskog i prirodnog naslje─Ĺa,

o) mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od elementarnih i drugih nepogoda i

p) obaveze prilikom izrade dokumenata prostornog ure─Ĺenja ni┼żeg reda i u┼żih podru─Źja i drugo.

(3) Smjernicama za sprovo─Ĺenje plana odre─Ĺuje se institucionalni i kadrovski okvir za pra─çenje sprovo─Ĺenja plana, dalje planiranje prostora i naselja, obaveze jedinica lokalne samouprave, upravljanje procesom urbanizacije, upravljanje zemljištima, drugim resursima, formiranje informacionog sistema za potrebe planiranja prostora, sinhronizaciju razvoja i izgradnje prostora sa teku─çim kratkoro─Źnim i srednjoro─Źnim investicionim politikama, doma─çim i inostranim, zakonodavne inicijative i drugo.

(4) Grafi─Źki dio plana ─Źine sve karte planiranog rješenja propisane pravilnikom iz ─Źlana 27. stav 5. ta─Źka a) ovog zakona.

(5) Karte stanja ─Źine sastavni dio dokumentacionog osnova plana.

─îlan 30

(1) Prostorni plan podru─Źja posebne namjene Republike Srpske donosi se obavezno za nacionalne parkove i druga podru─Źja ako je to odre─Ĺeno dokumentom višeg reda ili šireg podru─Źja.

(2) Prostornim planom podru─Źja posebne namjene Republike Srpske utvr─Ĺuju se prioritetni ciljevi u kategorijama prostora i vremena, a na osnovu izvršenog usaglašavanja precizno identifikovanih sukobljenih i potencijalno sukobljenih ciljeva.

(3) Prostornim planom podru─Źja posebne namjene Republike Srpske utvr─Ĺuju se:

a) zaštitni pojasevi i zone, kao i zone uticaja podru─Źja,

b) posebna podru─Źja i objekti, va┼żne zone i lokacije, zone prirodnog rizika, lokacije za pra─çenje stanja ┼żivotne sredine, zašti─çeni objekti,

v) opšta koncepcija razvoja prostora, organizacija prostora (sistem naselja i centara, zone, sistem neophodnih infrastruktura, prirodne uslove sa mjerama za zaštitu, o─Źuvanje i aktiviranje prirodnih resursa),

g) mjere za zaštitu prirodnih i antropogeno vrijednih prostora i

d) mjere za unapre─Ĺivanje i zaštitu ┼żivotne sredine i drugo.

(4) Prostornim planom podru─Źja posebne namjene Republike Srpske obezbje─Ĺuje se odr┼żiva ekonomija autohtonog stanovništva.

(5) U zonama, odnosno lokacijama na kojima se ne o─Źekuje brzi razvoj uspostavlja se re┼żim privremenog koriš─çenja zemljišta, a što podrazumijeva gra─Ĺenje objekata privremenog karaktera (vikendice, vikend naselja, trgovine, gostionice i drugo), bez mogu─çnosti parcelacije zemljišta unutar zone.

(6) Ako su Prostornim planom podru─Źja posebne namjene Republike Srpske odre─Ĺene zone gra─Ĺenja na kojima se planira brza realizacija planiranih rješenja, te zone se razra─Ĺuju na nivou sprovedbenog dokumenta prostornog ure─Ĺenja sa elementima neophodnim za izdavanje lokacijskih uslova.

(7) Smjernicama za sprovo─Ĺenje plana odre─Ĺuje se:

a) institucionalni i kadrovski okvir za pra─çenje sprovo─Ĺenja plana,

b) potreba za planovima ni┼żeg reda za ure─Ĺenje naselja, zona, lokacija i drugo,

v) teritorijalni i funkcionalni prioriteti, obaveze lica koja upravljaju nacionalnim parkom i obaveze jedinica lokalne samouprave,

g) upravljanje zemljištima, drugim resursima i izgradnjom i

d) sinhronizacija razvoja i izgradnje (Republika - jedinice lokalne samouprave - investitori - druga lica) i drugo.

(8) Grafi─Źki dio plana ─Źine sve karte planiranog rješenja propisane pravilnikom iz ─Źlana 27. stav 5. ta─Źka a) ovog zakona.

(9) Karte stanja ─Źine sastavni dio dokumentacionog osnova plana.

3.4. Prostorni plan jedinice lokalne samouprave, Zajedni─Źki prostorni plan za dvije ili više jedinica lokalne samouprave i Urbanisti─Źki plan

─îlan 31

(1) Prostorni plan jedinice lokalne samouprave preuzima i detaljnije razra─Ĺuje planska opredjeljenja iz Prostornog plana Republike Srpske uz uva┼żavanje prirodnih i kulturno-istorijskih vrijednosti podru─Źja jedinice lokalne samouprave.

(2) Prostornim planom iz stava 1. ovog ─Źlana utvr─Ĺuju se:

a) osnovna planirana namjena površina,

b) mre┼ża naselja i centara (urbanog i ruralnog karaktera) i njihovo povezivanje,

v) kriterijumi za širenje urbanih dijelova,

g) namjene vanurbanih podru─Źja,

d) zone komunalne infrastrukture sa pravcima i koridorima za dr┼żavnu i komunalnu infrastrukturu (razvoj saobra─çajnog sistema jedinice lokalne samouprave ili gradskog saobra─çajnog sistema, vodosnabdijevanje, energija, telekomunikacije),

─Ĺ) objekti od zna─Źaja za društvenu infrastrukturu jedinice lokalne samouprave (zdravstvo, školstvo, kultura, sport),

e) zašti─çeni prostori sa zonama zaštite i mjerama za zaštitu (nepokretna kulturno-istorijska dobra i prirodna dobra),

┼ż) mjere zaštite ┼żivotne sredine,

z) preventivne mjere zaštite od zemljotresa i seizmi─Źka rejonizacija,

i) mjere sanacije ugro┼żenih podru─Źja (klizišta, plavna, devastirana, nestabilna i druga zemljišta), mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od elementarnih i drugih nepogoda,

j) uslovi za izgradnju u podru─Źjima za koja se ne donose dokumenti prostornog ure─Ĺenja ni┼żeg reda,

k) zone i naselja sa granicama obuhvata za koja je obavezna izrada dokumenata ni┼żeg reda ili u┼żeg podru─Źja,

l) obaveze prilikom izrade urbanisti─Źkih planova i sprovedbenih dokumenata prostornog ure─Ĺenja,

lj) smjernice za sprovo─Ĺenje plana (planiranje na ni┼żim nivoima, po prioritetu i drugo) i

m) drugi neophodni elementi.

(3) Grafi─Źki dio plana ─Źine sve karte planiranog rješenja propisane pravilnikom iz ─Źlana 27. stav 5. ta─Źka a) ovog zakona.

(4) Karte stanja ─Źine sastavni dio dokumentacionog osnova plana.

(5) Prostorni plan jedinice lokalne samouprave mo┼że sadr┼żavati elemente propisane za sprovedbene dokumente prostornog ure─Ĺenja, a naro─Źito za podru─Źja na kojima se planira brzi razvoj.

─îlan 32

(1) Zajedni─Źki prostorni plan za teritorije dviju ili više jedinica lokalne samouprave donosi se za teritorije tih jedinica lokalne samouprave i definiše dugoro─Źne ciljeve prostornog planiranja i razvoja tih podru─Źja, u skladu sa Prostornim planom Republike Srpske.

(2) Postupak izrade i sadr┼żaj zajedni─Źkog prostornog plana za teritorije dviju ili više jedinica lokalne samouprave je isti kao postupak izrade i sadr┼żaj prostornog plana jedinice lokalne samouprave.

(3) Zajedni─Źki prostorni plan koji se donosi za jedinice lokalne samouprave koje su po propisima, kojima je detaljnije ure─Ĺena teritorijalna organizacija Republike, podijeljene i koje su teritorijalno i populaciono sa smanjenim zna─Źajem i funkcijama, osim sadr┼żaja propisanog za prostorni plan jedinice lokalne samouprave, sadr┼żi i projekat funkcionalnog pripajanja dijelova tih jedinica lokalne samouprave jedinicama lokalne samouprave koje imaju demografski i funkcionalni kapacitet.

─îlan 33

(1) Urbanisti─Źki plan donosi se za urbano podru─Źje jedinice lokalne samouprave na osnovu prostornog plana jedinice lokalne samouprave.

(2) Urbanisti─Źkim planom detaljnije se razra─Ĺuju opredjeljenja iz prostornog plana jedinice lokalne samouprave:

a) koncepcija ure─Ĺenja prostora (formiranje zona, cjelina i potcjelina, odre─Ĺivanje namjena i drugo), granice u┼że i šire urbane zone (ako je potrebno),

b) granice ostalih zemljišta u obuhvatu plana i kontaktnim zonama,

v) kriterijumi za formiranje zona (cjelina i potcjelina),

g) urbanisti─Źki i drugi uslovi za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta i drugih zemljišta po cjelinama,

d) prirodni uslovi (morfološke, hidrološke, geološke, in┼żenjersko-geološke, in┼żenjersko-seizmološke, klimatske i druge, sa mjerama za zaštitu, o─Źuvanje i aktiviranje prirodnih resursa),

─Ĺ) zemljišna politika,

e) raspored i koncepcija opštih centara i raspored javnih funkcija, radnih zona i objekata neprivrede i centara rekreacije,

┼ż) mjere zaštite kulturno-istorijskog naslje─Ĺa, naslje─Ĺa prirode i zaštite ┼żivotne sredine,

z) sistem zelenih prostora (stanje, mogu─çnost, potrebe i ciljevi razvoja),

i) mjere zaštite ljudi i dobara za slu─Źaj elementarnih nepogoda, ratnih katastrofa i tehnoloških akcidenata,

j) rješenja saobra─çajne, vodne, energetske, komunalne i druge infrastrukture,

k) kriterijumi i pravila za ure─Ĺenje, koriš─çenje i izgradnju svih vrsta planiranih objekata i zona, odnosno namjena i

l) uslovi za sprovo─Ĺenje plana dokumentima prostornog ure─Ĺenja ni┼żeg reda po teritorijama, prioritetu i ostali uslovi.

(3) Grafi─Źki dio urbanisti─Źkog plana ─Źine sve karte stanja i karte planiranog rješenja, propisane pravilnikom iz ─Źlana 27. stav 5. ta─Źka a) ovog zakona.

3.5. Sprovedbeni dokumenti prostornog ure─Ĺenja

─îlan 34

(1) Zoning plan je sprovedbeni dokument prostornog ure─Ĺenja koji se donosi za prostorne cjeline, potcjeline, odnosno pojedina─Źne zone unutar urbanog podru─Źja jedinice lokalne samouprave, za koje je to predvi─Ĺeno urbanisti─Źkim ili drugim planom višeg reda ili šireg podru─Źja i mora biti usaglašen sa tim planom.

(2) Zoning planom detaljnije se razra─Ĺuju opredjeljenja iz dokumenta prostornog ure─Ĺenja kojim je predvi─Ĺeno njegovo donošenje.

(3) Zoning planom definiše se osnovna namjena odre─Ĺenog prostora, odnosno zone i daje popis kompatibilnih namjena za tu zonu.

(4) Promjena namjene zone, odnosno namjene objekata u postupku izdavanja lokacijskih uslova vrši se u skladu sa utvr─Ĺenim kompatibilnim namjenama iz stava 3. ovog ─Źlana.

(5) Po zonama se odre─Ĺuju urbanisti─Źki uslovi (standardi) za gra─Ĺenje i ure─Ĺenje prostora, a to su:

a) dozvoljene namjene i namjene koje treba da se izmjeste, b) minimalna i maksimalna veli─Źina parcele,

v) mogu─çe preparcelacije radi interpolacije novih objekata,

g) uslovi interpolacije novih objekata,

d) parametri koriš─çenja zemljišta (koeficijenti izgra─Ĺenosti, koeficijenti zauzetosti),

─Ĺ) uslovi uli─Źne regulacije,

e) uslovi protivpo┼żarne zaštite,

┼ż) obaveze poštovanja bioklimatskih karakteristika lokacije,

z) polo┼żaj objekta na parceli sa gra─Ĺevinskim i regulacionim linijama,

i) uslovi ure─Ĺenja parcela,

j) spratnost objekata odre─Ĺena visinskim kotama, k) mogu─çnost dogradnje i nadogradnje objekata,

l) tipovi objekata,

lj) uslovi za opremanje svim vrstama infrastrukture sa uslovima priklju─Źenja u mjeri dovoljnoj da budu osnov za izdavanje lokacijskih uslova,

m) ure─Ĺenje javnih površina i zemljišta, n) uslovi pejza┼żnog ure─Ĺenja,

nj) uslovi za o─Źuvanje, zaštitu i prezentaciju kulturno-istorijskog naslje─Ĺa, naslje─Ĺa prirode i uslovi za gra─Ĺenje u zonama zaštite,

o) uslovi za zaštitu, o─Źuvanje, ure─Ĺenje i aktiviranje prirodnih resursa,

p) prirodni uslovi za gra─Ĺenje (reljef, hidrografija, geologija, hidrogeologija, in┼żenjerska geologija, seizmi─Źko mikro zoniranje, klima i drugo),

r) uslovi za zaštitu ljudi i dobara u slu─Źaju elementarnih nepogoda, ratnih katastrofa i tehnoloških akcidenata,

s) mjere energetske efikasnosti,

t) uslovi za uklanjanje barijera za kretanje djece i lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima,

─ç) uslovi za zaštitu ┼żivotne sredine od štetnih uticaja (vibracije, buka, gasovi i drugo) i

u) uslovi za objekte niskogradnje u skladu sa posebnim propisima i drugi uslovi koji proizlaze iz konkretnih karakteristika prostora i planiranih sadr┼żaja.

(6) Zoning plan sadr┼żi i ozna─Źene valorizovane zone istorijskog urbanog pejza┼ża za koje se utvr─Ĺuju:

a) podru─Źja zabrane gra─Ĺenja novih objekata,

b) nove namjene (uslu┼żne, turisti─Źke i druge) koje mogu doprinijeti odr┼żivosti i kvalitetu ┼żivota zajednice i u isto vrijeme o─Źuvanju kulturno-istorijskog i prirodnog naslje─Ĺa i

v) obaveza izrade regulacionog plana ili urbanisti─Źkog projekta za zone, podru─Źja ili lokacije u obuhvatu zona istorijskog urbanog pejza┼ża.

(7) Grafi─Źki dio zoning plana ─Źine sve karte stanja i karte planiranog rješenja, propisane pravilnikom iz ─Źlana 27. stav 5. ta─Źka a) ovog zakona.

(8) Za podru─Źje posebne namjene donosi se zoning plan podru─Źja posebne namjene koji, pored sadr┼żaja propisanog za zoning plan, sadr┼żi i elemente strateškog dokumenta prostornog ure─Ĺenja u skladu sa pravilnikom iz ─Źlana 27. stav 5. ta─Źka a) ovog zakona.

─îlan 35

(1) Regulacioni plan donosi se za prete┼żno izgra─Ĺena urbana podru─Źja na osnovu urbanisti─Źkog plana, kao i za podru─Źja od opšteg interesa jedinice lokalne samouprave za razvoj privrede ili izgradnju objekata društvene infrastrukture na osnovu urbanisti─Źkog plana ili dokumenta višeg reda ili šireg podru─Źja, pri ─Źemu je nu┼żno detaljno definisati uslove projektovanja i izgradnje novih objekata, kao i rekonstrukciju postoje─çih.

(2) Regulacionim planom se po dijelovima prostora, odnosno cjelinama i potcjelinama odre─Ĺuju urbanisti─Źki uslovi (standardi) za gra─Ĺenje i ure─Ĺenje prostora, a to su:

a) namjena površina,

b) podjela prostora na prostorne cjeline i potcjeline sa objašnjenjem svih bitnih kriterijuma za podjelu (tipologija prostornih jedinica),

v) izbor vrsta, odnosno tipova regulacionih i nivelacionih rješenja,

g) odre─Ĺivanje gra─Ĺevinskih linija,

d) prijedlog za izmjenu, odnosno poboljšanje parcelacije ili preparcelacije prema vlasništvu nad zemljištem,

─Ĺ) odre─Ĺivanje grani─Źnih parametara za koriš─çenje, odnosno racionalno koriš─çenje zemljišta (koeficijent izgra─Ĺenosti i koeficijent zauzetosti, spratnost objekata i drugo), odre─Ĺivanje dijela naslije─Ĺenih fondova za zamjenu, dogradnju, nadogradnju i drugo sa obrazlo┼żenjem,

e) obezbje─Ĺenje javnog i opšteg interesa u funkcionisanju prostora: saobra─çajnih površina, zelenih i rekreativnih površina, prostora za razvoj privrede i usluga, za razvoj objekata neprivrede, odnosno društvenih slu┼żbi i drugo,

┼ż) uslovi za opremanje svim vrstama tehni─Źke i komunalne infrastrukture sa uslovima priklju─Źenja u mjeri dovoljnoj da budu osnov za izdavanje lokacijskih uslova,

z) formiranje urbanisti─Źko-tehni─Źkih uslova za izgradnju, dogradnju ili nadogradnju objekata prema tipovima parcelacije, regulacije i parametara za koriš─çenje zemljišta,

i) uslovi za zaštitu, o─Źuvanje, ure─Ĺenje i aktiviranje prirodnih resursa,

j) prirodni uslovi za gra─Ĺenje (reljef, hidrografija, geologija, hidrogeologija, in┼żenjerska geologija, in┼żenjerska seizmologija, klima i drugo),

k) uslovi za o─Źuvanje, zaštitu i prezentaciju naslje─Ĺa kulture, prirode i zaštitu ┼żivotne sredine,

l) uslovi za zaštitu ljudi i dobara u slu─Źaju elementarnih nepogoda, ratnih katastrofa i tehnoloških akcidenata,

lj) mjere energetske efikasnosti,

m) uslovi za uklanjanje barijera za kretanje lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima,

n) odre─Ĺivanje zona, dijelova zona, grupa lokacija ili pojedina─Źnih lokacija za koje je obavezno raditi urbanisti─Źki projekat, odnosno raspisivati konkurs za izradu tog projekta,

nj) ekonomska valorizacija plana i

o) drugo što proisti─Źe iz karaktera zadatog podru─Źja, odnosno njegove izgra─Ĺenosti.

(3) Regulacionim planom se za zone istorijskog urbanog pejza┼ża utvr─Ĺuju:

a) podru─Źja zabrane gra─Ĺenja novih objekata,

b) osjetljiva podru─Źja koja zahtijevaju bri┼żljivo planiranje, projektovanje i gra─Ĺenje uz saglasnost nadle┼żnog organa za zaštitu,

v) podru─Źja za razvoj na kojima je dozvoljeno gra─Ĺenje novih objekata,

g) obaveza izrade urbanisti─Źkog projekta za osjetljiva podru─Źja i podru─Źja za razvoj i

d) daju smjernice za projektovanje i gra─Ĺenje kojima bi se zadr┼żao istorijski urbani pejza┼ż na odr┼żiv na─Źin.

(4) Grafi─Źki dio regulacionog plana ─Źine sve karte stanja i karte planiranog rješenja propisane pravilnikom iz ─Źlana 27. stav 5. ta─Źka a) ovog zakona.

─îlan 36

(1) Urbanisti─Źki projekat donosi se na osnovu regulacionog plana ili dokumenta višeg reda ili šireg podru─Źja za:

a) podru─Źja koja se grade kao cjelina ili su ve─ç u zna─Źajnoj mjeri izgra─Ĺena,

b) podru─Źja gdje se pojavila potreba za formiranjem više novih parcela,

v) podru─Źja gdje se pojavila potreba za izgradnjom grupe objekata, odnosno arhitektonsko-urbanisti─Źkog kompleksa i

g) podru─Źja koja imaju poseban kulturno-istorijski zna─Źaj, prirodni zna─Źaj i druga podru─Źja.

(2) Urbanisti─Źki projekat definiše idejna urbanisti─Źka i arhitektonska rješenja planiranog objekta, odnosno arhitektonsko-urbanisti─Źkog kompleksa, sa detaljnim uslovima za projektovanje i gra─Ĺenje novih objekata, kao i rekonstrukciju postoje─çih.

(3) Urbanisti─Źki projekat sadr┼żi:

a) obrazlo┼żenje namjene površina,

b) obrazlo┼żenje namjene objekata, prostorna organizacija,

v) podatke o saobra─çajnoj, energetskoj, hidrotehni─Źkoj, telekomunikacionoj i drugoj infrastrukturi, nivelaciona i regulaciona rješenja,

g) podatke o objektima pejza┼żne arhitekture,

d) podatke o ostalim javnim površinama i prostorima,

─Ĺ) podatke o komunalnoj infrastrukturi sa uslovima priklju─Źenja u mjeri dovoljnoj da budu osnov za izdavanje lokacijskih uslova,

e) obrazlo┼żenje idejnih rješenja planiranih objekata,

┼ż) koncept materijalizacije objekata (materijali, arhitektonski izraz, etapnost izgradnje i drugo),

z) podatke o prirodnim karakteristikama (reljef, hidrografija, geologija, hidrogeologija, in┼żenjerska geologija, projektni seizmi─Źki parametri na bazi seizmi─Źkog rizika, klima i drugo) i

i) smjernice za ostvarenje, odnosno realizaciju projekta.

(4) Grafi─Źki dio urbanisti─Źkog projekta ─Źine sve karte stanja i karte planiranog rješenja propisane pravilnikom iz ─Źlana 27. stav 5. ta─Źka a) ovog zakona.

─îlan 37

(1) Plan parcelacije donosi se za prostorne cjeline za koje ne postoji obaveza donošenja regulacionog plana ili urbanisti─Źkog projekta i za:

a) kontaktne zone gradova i centara jedinica lokalne samouprave koji se nalaze u velikoj teritorijalnoj ekspanziji,

b) prigradska sela u transformaciji,

v) prostore du┼ż auto-puteva, magistralnih i regionalnih puteva i

g) drugih objekata linijske infrastrukture.

(2) Plan parcelacije definiše koncept organizacije prostora, postupke parcelacije, kriterijume za formiranje parcela, uslove koriš─çenja i ure─Ĺenja parcela, uslove izgradnje objekata i drugo.

(3) Plan parcelacije radi se na a┼żurnim geodetskim podlogama koje nisu starije od šest mjeseci i koje su ovjerene od organa nadle┼żnog za poslove premjera i katastra i sadr┼że katastarske oznake (stari i novi premjer) za svaku katastarsku ─Źesticu u obuhvatu plana, identifikovan vlasni─Źki status za svaku katastarsku ─Źesticu i površine katastarskih ─Źestica.

(4) Plan parcelacije sadr┼żi:

a) namjenu površina (koncept organizacije prostora),

b) koncept parcelacije po zonama i kriterijume za formiranje parcela prema vrsti potreba,

v) minimalne i maksimalne veli─Źine gra─Ĺevinskih parcela,

g) postupke parcelacije i preparcelacije, diobe i aproprijacije parcela, ispravljanje granica parcela za potrebe gra─Ĺenja i drugo,

d) uslove koriš─çenja, ure─Ĺenja i gra─Ĺenja na gra─Ĺevinskim parcelama,

─Ĺ) uslove izgradnje objekata prema vrstama objekata,

e) potrebe za javnim površinama i objektima,

┼ż) potrebe za komunalnim opremanjem i kapacitiranje infrastrukture sa uslovima priklju─Źenja u mjeri dovoljnoj da budu osnov za izdavanje lokacijskih uslova i

z) prirodne karakteristike (reljef, hidrografija, geologija, hidrogeologija, in┼żenjerska geologija, seizmi─Źnost, klima i druge karakteristike) i drugo.

(5) Grafi─Źki dio plana parcelacije ─Źine sve karte propisane pravilnikom iz ─Źlana 27. stav 5. ta─Źka a) ovog zakona.

(6) Plan parcelacije koji se izra─Ĺuje za podru─Źja i zone du┼ż auto-puteva, magistralnih i regionalnih puteva predstavlja posebnu vrstu plana parcelacije.

(7) Prilikom izrade plana parcelacije iz stava 6. ovog ─Źlana potrebno je, osim na─Źina izrade i sadr┼żaja definisanog za plan parcelacije, ispoštovati posebna pravila, i to:

a) pravo priklju─Źka na magistralni i regionalni put imaju samo parcele na kojima se nalaze objekti koji su direktno u funkciji puta kao što su: benzinske stanice, servisne stanice, moteli i drugi objekti koji su u funkciji puta, u skladu sa posebnim propisom o javnim putevima,

b) na minimalno 60 m lijevo i desno od spoljne ivice putnog pojasa grade se servisne saobra─çajnice na koje pristup imaju parcele, odnosno objekti koji nisu direktno u funkciji puta (stanovanje, privreda i drugo),

v) izuzetno od ta─Źke b) ovog stava udaljenost servisne saobra─çajnice mo┼że biti i manja u zavisnosti od izgra─Ĺenosti reljefa i širine zaštitnog pojasa odre─Ĺene posebnim propisom o javnim putevima,

g) svaka parcela planira se tako da ima pristup na servisnu saobra─çajnicu,

d) servisne saobra─çajnice planiraju se tako da imaju priklju─Źak na magistralni, odnosno regionalni put na svakih tri ili više kilometara zavisno od gustine izgra─Ĺenosti, terenskih uslova i drugo,

─Ĺ) detaljne uslove za priklju─Źenje servisnih saobra─çajnica na magistralni, odnosno regionalni put odre─Ĺene u skladu sa posebnim propisom o javnim putevima i

e) izme─Ĺu magistralnih, odnosno regionalnih puteva i servisnih saobra─çajnica nalaze se zaštitne zone koje su namijenjene za proširenje saobra─çajnica, vo─Ĺenje dr┼żavnih infrastruktura, vo─Ĺenje komunalnih (lokalnih) infrastruktura i zeleni pojas.

(8) Izuzetno, ako ne postoje prostorni uslovi za sprovo─Ĺenje posebnih pravila iz stava 7. ovog ─Źlana, potrebno je planirati alternativno rješenje servisnih saobra─çajnica i priklju─Źaka objekata na auto-puteve, magistralne i regionalne puteve, a koja su u duhu pozitivne planerske prakse.

(9) Zone uz auto-puteve, magistralne i regionalne puteve treba da se na svim nivoima prostornog ure─Ĺenja planiraju za faznu i postepenu sanaciju takvu da se postepeno ukinu priklju─Źci pojedina─Źnih objekata i planiraju adekvatne servisne saobra─çajnice.

4. Priprema, izrada i donošenje dokumenata prostornog ure─Ĺenja

4.1. Nadle┼żnost za donošenje dokumenata prostornog ure─Ĺenja, finansiranje izrade i donošenje odluke o pristupanju izradi dokumenta prostornog ure─Ĺenja

─îlan 38

(1) Prostorni plan Republike Srpske, Prostorni plan podru─Źja posebne namjene Republike Srpske i sprovedbene dokumente prostornog ure─Ĺenja podru─Źja od republi─Źkog zna─Źaja za koja je Vlada proglasila opšti interes donosi Narodna skupština Republike Srpske.

(2) Prostorni plan jedinice lokalne samouprave, urbanisti─Źki plan, planove posebnog podru─Źja jedinice lokalne samouprave i sprovedbene dokumente prostornog ure─Ĺenja jedinice lokalne samouprave donosi skupština jedinice lokalne samouprave.

(3) Zajedni─Źki prostorni plan više jedinica lokalne samouprave usvaja se odlukom skupštine svake jedinice lokalne samouprave, kojom se odre─Ĺuje da ovaj plan zamjenjuje prostorni plan svake od tih jedinica lokalne samouprave.

(4) Sastavni dio dokumenta prostornog ure─Ĺenja je odluka o usvajanju tog dokumenta.

─îlan 39

(1) Sredstva za pripremu, izradu i pra─çenje sprovo─Ĺenja dokumenata prostornog ure─Ĺenja obezbje─Ĺuju se iz bud┼żeta Republike za dokumenta iz ─Źlana 38. stav 1. ovog zakona i bud┼żeta jedinice lokalne samouprave za dokumenta iz ─Źlana 38. stav 2. ovog zakona.

(2) Zajedni─Źki prostorni plan dviju ili više jedinica lokalne samouprave finansiraju lokalne zajednice zajedni─Źki, proporcionalno površini svoje teritorije obuhva─çene planom.

(3) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, investitor koji ima poseban interes za izradu sprovedbenog dokumenta za odre─Ĺeno podru─Źje ili za izradu dokumenta prostornog ure─Ĺenja podru─Źja posebne namjene mo┼że svojim sredstvima finansirati izradu tog dokumenta prostornog ure─Ĺenja.

(4) Postupak izrade i usvajanja dokumenta iz stava 3. ovog ─Źlana sprovodi se kako je propisano odredbama ovog zakona za usvajanje dokumenata prostornog ure─Ĺenja.

─îlan 40

(1) Odluku o pristupanju izradi, odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta prostornog ure─Ĺenja donosi nadle┼żna skupština.

(2) Ako se zajedni─Źki prostorni plan izra─Ĺuje za dvije ili više jedinica lokalne samouprave, odluku iz stava 1. ovog ─Źlana donosi skupština svake od tih jedinica lokalne samouprave posebno.

(3) Odluka iz stava 1. ovog ─Źlana sadr┼żi:

a) vrstu dokumenta prostornog ure─Ĺenja, ─Źijoj se izradi, odnosno izmjeni ili dopuni pristupa,

b) granice podru─Źja za koje se dokument donosi, odnosno mijenja,

v) period za koji se utvr─Ĺuju, procjenjuju ili izra─Źunavaju planski parametri,

g) smjernice za izradu, izmjenu ili dopunu dokumenta,

d) rok izrade,

─Ĺ) sadr┼żaj planskog akta,

e) odredbe o javnoj raspravi i javnom uvidu,

┼ż) na─Źin osiguranja sredstava za izradu, izmjenu ili dopunu dokumenta,

z) nosioca pripreme za izradu, odnosno izmjenu ili dopunu dokumenta prostornog ure─Ĺenja i

i) druge elemente zavisno od specifi─Źnosti podru─Źja za koje se dokument donosi.

(4) Odlukom o pristupanju izradi regulacionog plana ili urbanisti─Źkog projekta mo┼że se utvrditi zabrana gra─Ĺenja za novu izgradnju na prostoru ili dijelu prostora za koji se izra─Ĺuje sprovedbeni dokument prostornog ure─Ĺenja, samo ako je planski period postoje─çeg plana istekao ili ako je u suprotnosti sa planom višeg reda, a najdu┼że na period od tri godine od donošenja odluke.

(5) Nosilac pripreme dokumenta prostornog ure─Ĺenja du┼żan je da odluku o izradi, odnosno izmjeni ili dopuni prostornog, urbanisti─Źkog i zoning plana sa osnovnim grafi─Źkim prikazom podru─Źja planiranja dostavi Ministarstvu u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

(6) Ministarstvo, u roku od 15 dana od dana prijema odluke, nosiocu pripreme daje instrukcije za izradu dokumenta prostornog ure─Ĺenja radi obezbje─Ĺenja me─Ĺusobne usaglašenosti dokumenata (ako je ona potrebna).

(7) Ako Ministarstvo ne dostavi instrukcije u roku iz stava 6. ovog ─Źlana, smatra se da instrukcije nisu potrebne.

(8) Odluka o pristupanju izradi, odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta prostornog ure─Ĺenja dostavlja se nadle┼żnom republi─Źkom urbanisti─Źko-gra─Ĺevinskom inspektoru.

(9) Odluka o pristupanju izradi, odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta prostornog ure─Ĺenja objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", odnosno slu┼żbenom glasniku jedinice lokalne samouprave.

4.2. Nosilac pripreme dokumenata prostornog ure─Ĺenja i savjet plana

─îlan 41

(1) Za izradu dokumenta prostornog ure─Ĺenja, za ─Źije donošenje je nadle┼żna Narodna skupština Republike Srpske nosilac pripreme je Ministarstvo.

(2) Nosilac pripreme za izradu dokumenta prostornog ure─Ĺenja koji donosi skupština jedinice lokalne samouprave je organ uprave nadle┼żan za poslove ure─Ĺenja prostora ili drugi organ ili organizacija koju odredi nadle┼żna skupština odlukom iz ─Źlana 40. ovog zakona.

(3) Nosilac pripreme pokre─çe izradu dokumenta prostornog ure─Ĺenja.

(4) Ukoliko se izmjena ili dopuna dokumenta prostornog ure─Ĺenja pokre─çe na inicijativu investitora iz ─Źlana 39. stav 3. ovog zakona, nadle┼żni organ du┼żan je da o zahtjevu odlu─Źi u roku od 60 dana od dana podnošenja inicijative.

─îlan 42

(1) Nosilac pripreme dokumenta prostornog ure─Ĺenja du┼żan je da nosiocu izrade dokumenta dostavi svu raspolo┼żivu dokumentaciju, a naro─Źito:

a) odluku o pristupanju izradi, odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta prostornog ure─Ĺenja definisanu ─Źlanom 40. ovog zakona,

b) dokument prostornog ure─Ĺenja višeg reda ili šireg podru─Źja,

v) va┼że─çe sprovedbene dokumente prostornog ure─Ĺenja,

g) vodoprivredne osnove glavnog slivnog podru─Źja,

d) šumskoprivredne osnove,

─Ĺ) strategiju zaštite ┼żivotne sredine,

e) planove razvoja privrede i poljoprivrede,

┼ż) podatke o geološkoj i seizmološkoj podlozi i mineralnim resursima i

z) a┼żurne katastarske i geodetske podloge, ovjerene od organa nadle┼żnog za poslove premjera i katastra.

(2) Nakon donošenja odluke iz ─Źlana 40. ovog zakona, nosilac pripreme du┼żan je da u najmanje dva sredstva javnog informisanja objavi poziv zainteresovanim licima koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu dokumenta prostornog ure─Ĺenja da u roku od 15 dana dostave svoje prijedloge i sugestije za odre─Ĺena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu.

(3) Nosilac pripreme odre─Ĺuje organe i pravna lica od kojih je u toku izrade dokumenta prostornog ure─Ĺenja potrebno pribaviti mišljenje na prijedloge planskih rješenja, zavisno od postoje─çeg stanja i planirane namjene prostora i objekata u obuhvatu dokumenta prostornog ure─Ĺenja, pri ─Źemu se obavezno pribavlja mišljenje organa i pravnih lica u ─Źijem djelokrugu su:

a) snabdijevanje vodom i odvo─Ĺenje otpadnih voda,

b) snabdijevanje elektri─Źnom energijom,

v) snabdijevanje toplotnom i rashladnom energijom,

g) telekomunikacioni i poštanski saobra─çaj,

d) upravljanje javnim putevima u naselju i izvan naselja,

─Ĺ) zaštita kulturno-istorijskog i prirodnog naslje─Ĺa,

e) protivpo┼żarna zaštita,

┼ż) upravljanje komunalnim otpadom,

z) zaštita ┼żivotne sredine,

i) upravljanje poljoprivrednim zemljištem i

j) seizmološka djelatnost.

(4) Ako organ ili pravna lica iz stava 3. ovog ─Źlana ne dostavi svoje mišljenje u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, smatra─çe se da je dao pozitivno mišljenje na prijedlog.

(5) Nosilac pripreme plana du┼żan je da proslijedi prispjela mišljenja iz stava 3. ovog ─Źlana nosiocu izrade dokumenta prostornog ure─Ĺenja.

─îlan 43

(1) Na prijedlog nosioca pripreme nadle┼żna skupština imenuje savjet plana radi ukupnog pra─çenja izrade dokumenta prostornog ure─Ĺenja, vo─Ĺenja javne rasprave i usaglašavanja stavova i interesa zavisno od potrebe, obima i vrste dokumenta.

(2) Savjet plana prati izradu dokumenta prostornog ure─Ĺenja i zauzima stru─Źne stavove prema pitanjima opšteg, privrednog i prostornog razvoja teritorijalne jedinice, odnosno podru─Źja za koje se dokument donosi, a zauzima stru─Źne stavove u pogledu racionalnosti i kvaliteta predlo┼żenih planskih rješenja, usaglašenosti dokumenta sa dokumentima prostornog ure─Ĺenja, koji predstavljaju osnovu za njegovu izradu, kao i usaglašenost dokumenta sa odredbama ovog zakona i drugim propisima zasnovanim na zakonu.

(3) Savjet plana iz stava 1. ovog ─Źlana formira─çe se u roku od 30 dana od stupanja na snagu odluke iz ─Źlana 40. ovog zakona o pristupanju izradi, odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta, na rok dok se taj dokument ne donese.

(4) ─îlanovi savjeta plana ne mogu biti lica koja na bilo koji na─Źin u─Źestvuju u izradi dokumenta prostornog ure─Ĺenja.

4.3. Nosilac izrade dokumenata prostornog ure─Ĺenja, izbor nosioca izrade i njegove obaveze

─îlan 44

(1) Izrada dokumenta prostornog ure─Ĺenja povjerava se pravnom licu koje ima odgovaraju─çu licencu za obavljanje ovih poslova (u daljem tekstu: nosilac izrade).

(2) Licencu za izradu strateških dokumenata prostornog ure─Ĺenja ministar izdaje pravnom licu koje:

a) je upisano u sudski registar;

b) ima odgovaraju─çe stru─Źne rezultate na poslovima izrade ove vrste planova i

v) koje ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, u smislu zakona kojima se ure─Ĺuju radni odnosi, stalno zaposlena:

1) najmanje dva diplomirana in┼żenjera arhitekture, od kojih jedan ima licencu za izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja, a drugi licencu za izradu tehni─Źke dokumentacije,

2) najmanje po jednog diplomiranog in┼żenjera gra─Ĺevinarstva iz oblasti niskogradnje (saobra─çajni smjer) i hidrotehnike sa licencama za izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja,

3) najmanje jednog diplomiranog in┼żenjera saobra─çaja sa licencom za izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja,

4) najmanje jednog prostornog planera sa licencom za izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja,

5) najmanje jednog diplomiranog in┼żenjera elektrotehnike sa licencom za izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja,

6) najmanje jednog diplomiranog mašinskog in┼żenjera sa licencom za izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja,

7) najmanje jednog diplomiranog in┼żenjera šumarstva ili diplomiranog in┼żenjera pejza┼żne arhitekture ili diplomiranog in┼żenjera poljoprivrede odgovaraju─çeg profila, sa licencom za izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja.

(3) Licencu za izradu sprovedbenih dokumenata prostornog ure─Ĺenja ministar izdaje pravnom licu koje:

a) je upisano u sudski registar;

b) ima odgovaraju─çe stru─Źne rezultate na poslovima izrade ove vrste planova i

v) koje ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, u smislu zakona kojima se ure─Ĺuju radni odnosi, stalno zaposlena:

1) najmanje dva diplomirana in┼żenjera arhitekture, od kojih jedan ima licencu za izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja, a drugi licencu za izradu tehni─Źke dokumentacije,

2) najmanje jednog diplomiranog in┼żenjera gra─Ĺevinarstva iz oblasti niskogradnje sa licencom za izradu tehni─Źke dokumentacije ili jednog diplomiranog in┼żenjera saobra─çaja sa licencom za izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja,

3) jednog diplomiranog in┼żenjera gra─Ĺevinarstva hidrotehni─Źkog smjera sa licencom za izradu tehni─Źke dokumentacije,

4) jednog diplomiranog in┼żenjera elektrotehnike sa licencom za izradu tehni─Źke dokumentacije oblast energetike,

5) jednog diplomiranog in┼żenjera mašinstva sa licencom za izradu tehni─Źke dokumentacije.

(4) Pravno lice sa licencom iz stava 2. ovog ─Źlana mo┼że vršiti izradu i sprovedbenih dokumenata prostornog ure─Ĺenja.

(5) Licenca za izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja fizi─Źkim licima iz st. 2. i 3. ovog ─Źlana mo┼że se izdati licu sa:

a) visokim obrazovanjem, odnosno diplomiranim in┼żenjerima odgovaraju─çe struke i smjera ili diplomiranim in┼żenjerima sa završenim osnovnim studijima prvog ciklusa koji traju ─Źetiri godine, a ─Źijim završetkom se sti─Źe 240 ECTS bodova u navedenom nau─Źnom polju,

b) polo┼żenim stru─Źnim ispitom i

v) najmanje pet godina iskustva na poslovima izrade dokumenata prostornog ure─Ĺenja.

(6) Pod stru─Źnim rezultatima iz st. 2. i 3. ovog ─Źlana podrazumijeva se da je pravno lice, odnosno da su fizi─Źka lica zaposlena u tom pravnom licu izradila, odnosno u─Źestvovala u izradi dokumenata prostornog ure─Ĺenja za koje se izdaje licenca.

─îlan 45

(1) Izbor nosioca izrade plana vrši se u skladu sa propisima o javnim nabavkama.

(2) Nosilac izrade du┼żan je da prednacrt, kao i svaku sljede─çu fazu dokumenta prostornog ure─Ĺenja, izradi u skladu sa ovim zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i odlukom iz ─Źlana 40. ovog zakona, kao i dokumentacijom koju je dostavio nosilac pripreme.

(3) Nosilac izrade mora osigurati usaglašenost dokumenta prostornog ure─Ĺenja koji izra─Ĺuje sa dokumentom prostornog ure─Ĺenja šireg podru─Źja.

(4) Nosilac izrade obavezan je da nosiocu pripreme preda ovjeren prednacrt dokumenta prostornog ure─Ĺenja sa svim dijelovima koje odgovaraju─çi dokument treba da sadr┼żi.

─îlan 46

(1) Prije utvr─Ĺivanja nacrta, nosilac pripreme razmatra prednacrt na stru─Źnoj raspravi, kojoj prisustvuju i ─Źlanovi savjeta plana i na koju se obavezno pozivaju ovlaš─çeni stru─Źni predstavnici organa i pravnih lica iz ─Źlana 42. stav 3. ovog zakona.

(2) Poziv za stru─Źnu raspravu subjektima iz stava 1. ovog ─Źlana dostavlja se najkasnije sedam dana prije rasprave, sa izvodima iz prednacrta koji se odnose na pitanja iz njihovog djelokruga.

(3) Na stru─Źnoj raspravi razmatraju se primjedbe nosioca pripreme, ─Źlanova savjeta i predstavnika pozvanih organizacija.

(4) Nosilac izrade razmatra primjedbe, mišljenja i sugestije na prednacrt i prihva─çena rješenja ugra─Ĺuje u nacrt dokumenta prostornog ure─Ĺenja s kojim po─Źinje javna rasprava.

4.4. Nacrt i prijedlog dokumenta prostornog ure─Ĺenja

─îlan 47

(1) Nadle┼żna skupština na prijedlog nosioca pripreme utvr─Ĺuje nacrt dokumenta prostornog ure─Ĺenja i mjesto, vrijeme i na─Źin izlaganja tog nacrta na javni uvid.

(2) Trajanje javnog uvida utvr─Ĺuje se odlukom iz ─Źlana 40. ovog zakona i traje najmanje 30 dana za sva dokumenta prostornog ure─Ĺenja, o ─Źemu vodi ra─Źuna nosilac pripreme, zavisno od zna─Źaja i specifi─Źnosti dokumenta prostornog ure─Ĺenja.

(3) O mjestu, vremenu i na─Źinu izlaganja nacrta dokumenta prostornog ure─Ĺenja na javni uvid javnost i vlasnici nepokretnosti na podru─Źju za koje se donosi sprovedbe ni dokument prostornog ure─Ĺenja obavještavaju se oglasom koji se objavljuje u najmanje dva sredstva javnog informisanja najmanje dva puta, s tim da se prva obavijest objavljuje osam dana prije po─Źetka javnog uvida, a druga 15 dana od po─Źetka izlaganja nacrta dokumenta prostornog ure─Ĺenja na javni uvid.

(4) Oglas iz stava 3. ovog ─Źlana sadr┼żi mjesto, datum, po─Źetak i trajanje javnog uvida u dokument prostornog ure─Ĺenja, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, mjesto i vrijeme pru┼żanja pojašnjenja predlo┼żenih planskih rješenja zainteresovanim licima od predstavnika nosioca izrade i nosioca pripreme dokumenta prostornog ure─Ĺenja, te rok do kada se mogu poslati prijedlozi, primjedbe i mišljenja na nacrt dokumenta.

(5) Nosilac pripreme Prostornog plana Republike Srpske i Prostornog plana podru─Źja posebne namjene Republike Srpske du┼żan je da organizuje javne prezentacije nacrta dokumenta po podru─Źjima.

(6) Nacrt dokumenta iz stava 1. ovog ─Źlana, koji sadr┼żi grafi─Źki i tekstualni dio, stavlja se na javni uvid u sjedištu jedinica lokalne samouprave i tu se prikupljaju prijedlozi, primjedbe i sugestije zainteresovanih lica, na osnovu ─Źega se priprema mišljenje o nacrtu dokumenta i šalje nosiocu izrade.

(7) Nacrt sprovedbenog dokumenta prostornog ure─Ĺenja izla┼że se:

a) u prostorijama organa nadle┼żnog za poslove prostornog ure─Ĺenja,

b) u prostorijama nosioca izrade dokumenta,

v) u prostorijama u kojima se odr┼żavaju stru─Źne rasprave ili drugim prostorima (domovi kulture, predvorje javnih ustanova i sli─Źno) i

g) u prostorijama mjesnih zajednica, u slu─Źaju kada se na javni uvid izla┼żu nacrti zoning plana, regulacionog plana, urbanisti─Źkog projekta i plana parcelacije.

(8) Nosilac pripreme obavezan je da na svakom mjestu na kojem je izlo┼żen nacrt dokumenta prostornog ure─Ĺenja obavijesti javnost da se detaljnije informacije, objašnjenja i pomo─ç u formulisanju primjedaba mogu dobiti kod nosioca pripreme i nosioca izrade dokumenta.

(9) Primjedbe, prijedlozi i mišljenja o nacrtu dokumenta upisuju se u svesku sa numerisanim stranama, koja se nalazi u prostoriji u kojoj se nacrt izla┼że ili se u pisanoj formi dostavljaju nosiocu pripreme, koji je obavezan da ih proslijedi nosiocu izrade dokumenta prostornog ure─Ĺenja.

(10) Ako jedinice lokalne samouprave ne dostave mišljenje iz stava 6. ovog ─Źlana u roku od osam dana od dana zatvaranja javnog uvida, smatra─çe se da nema primjedaba na predvi─Ĺena planska rješenja.

─îlan 48

(1) Nosilac izrade obavezan je da razmotri sve primjedbe, prijedloge i mišljenja koji su dostavljeni tokom javnog uvida i prije utvr─Ĺivanja prijedloga dokumenta prostornog ure─Ĺenja prema njima zauzme stav, te da obrazlo┼żen stav u pisanoj formi dostavi nosiocu pripreme i licima koja su dostavila svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja.

(2) Prijedlog dokumenta prostornog ure─Ĺenja utvr─Ĺuje se na osnovu nacrta koji je bio objavljen i stava prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima na taj nacrt.

(3) U prijedlogu dokumenta prostornog ure─Ĺenja ne mogu se mijenjati rješenja iz nacrta dokumenta, osim onih na koja je bila stavljena osnovana primjedba, prijedlog ili mišljenje.

(4) Stav nosioca izrade prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima razmatra se na javnoj raspravi, na koju se pozivaju predstavnici nosioca pripreme, nosioca izrade i organa i pravnih lica iz ─Źlana 42. stav 3. ovog zakona, te ─Źlanovi savjeta plana.

(5) Javna rasprava iz stava 4. ovog ─Źlana mora se organizovati u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog uvida.

(6) Nosilac pripreme objavljuje javni poziv za javnu raspravu u najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na teritoriji cijele Republike tri dana prije i na dan odr┼żavanja rasprave, kojoj mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

(7) Ako javnoj raspravi iz stava 4. ovog ─Źlana ne prisustvuju ovlaš─çeni stru─Źni predstavnici organa i pravnih lica iz ─Źlana 42. stav 3. ovog zakona, smatra se da su prihvatili prijedlog dokumenta.

─îlan 49

(1) Ako se prijedlog dokumenta prostornog ure─Ĺenja na osnovu prihva─çenih prijedloga, primjedaba i mišljenja dostavljenih u toku javnog uvida zna─Źajno razlikuje od nacrta dokumenta, nosilac pripreme du┼żan je da ponovo organizuje javni uvid.

(2) Zna─Źajne razlike iz stava 1. ovog ─Źlana podrazumijevaju nova rješenja koja nisu u skladu sa smjernicama za izradu, odnosno izmjenu ili dopunu dokumenta prostornog ure─Ĺenja iz odluke iz ─Źlana 40. ovog zakona, kada se promijeni granica gra─Ĺevinskog zemljišta ili kada promjena izaziva promjenu vlasni─Źkih odnosa.

(3) Ako se ponovni javni uvid odnosi na promjene predlo┼żene na prvom javnom uvidu, trajanje javnog uvida mo┼że biti kra─çe od rokova iz ─Źlana 47. stav 2. ovog zakona, ali ne kra─çe od osam dana.

(4) Ponovni javni uvid objavljuje se na na─Źin odre─Ĺen u ─Źlanu 47. ovog zakona.

(5) Na nacrt dokumenta prostornog ure─Ĺenja koji je na ponovnom javnom uvidu u skladu sa st. 1. i 2. ovog ─Źlana mogu se podnositi novi prijedlozi, primjedbe i mišljenja samo na dijelove dokumenta koji su izmijenjeni nakon prvog javnog uvida.

(6) Ponovni javni uvid mo┼że se sprovoditi najviše dva puta, nakon ─Źega se donosi nova odluka o izradi, odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta prostornog ure─Ĺenja.

(7) Ukoliko se donese nova odluka u skladu sa stavom 6. ovog ─Źlana, odlukom se odlu─Źuje da li ─çe ranije izabrani nosilac izrade biti i dalje anga┼żovan ili ─çe se sprovesti novi postupak javne nabavke radi izbora novog nosioca izrade.

─îlan 50

(1) Nakon odr┼żane javne rasprave iz ─Źlana 48. stav 4. ovog zakona nosilac pripreme utvr─Ĺuje prijedlog dokumenta prostornog ure─Ĺenja u skladu sa zaklju─Źcima sa rasprave najdu┼że u roku od 30 dana.

(2) Prijedlog prostornih, urbanisti─Źkih i zoning planova podru─Źja posebne namjene nosilac pripreme dostavlja ministru na saglasnost.

(3) Ministar mo┼że odbiti davanje saglasnosti iz stava 2. ovog ─Źlana ako utvrdi da dokument nije izra─Ĺen u skladu sa odredbama ovog zakona i propisima donesenim na osnovu njega, odnosno ako utvrdi da prijedlog dokumenta nije usaglašen sa dokumentom šireg podru─Źja.

(4) Ako ministar u roku od 15 dana od dana podnošenja prijedloga ne izda saglasnost niti obavijesti nosioca pripreme o utvr─Ĺenim nepravilnostima, smatra─çe se da je saglasnost data.

(5) Nadle┼żna skupština du┼żna je da odlu─Źi o prijedlogu dokumenta prostornog ure─Ĺenja u roku od 60 dana od dana utvr─Ĺivanja prijedloga.

(6) Dokument prostornog ure─Ĺenja je javni dokument i izla┼że se u grafi─Źkom i tekstualnom dijelu na stalni javni uvid kod organa uprave nadle┼żnog za poslove urbanizma i objavljuje se na internet stranici nadle┼żnog organa.

4.5. Skra─çeni postupak donošenja dokumenta prostornog ure─Ĺenja, revizija, izmjene ili dopune dokumenata prostornog ure─Ĺenja

─îlan 51

(1) Radi stvaranja planskog osnova za obnovu i izgradnju naselja za neodlo┼żno zbrinjavanje stanovništva sa razrušenog, poplavljenog i drugog podru─Źja zahva─çenog elementarnim nepogodama, urbanisti─Źki, zoning i regulacioni plan mo┼że se izraditi i donijeti i po skra─çenom postupku, na na─Źin koji ─çe ministar propisati posebnim pravilnikom.

(2) Prostorni plan podru─Źja posebne namjene Republike Srpske, zoning plan podru─Źja posebne namjene Republike Srpske za izgradnju kompleksnih infrastrukturnih, industrijskih i sli─Źnih objekata za koje je utvr─Ĺen opšti interes i plan parcelacije za prostore du┼ż auto-puteva, magistralnih i regionalnih puteva ili druge objekte linijske infrastrukture izra─Ĺuju se i donose po skra─çenom postupku na osnovu odluke Narodne skupštine Republike Srpske, na na─Źin propisan pravilnikom iz stava 1. ovog ─Źlana.

─îlan 52

(1) Reviziju, odnosno izmjenu ili dopunu dokumenta prostornog ure─Ĺenja pokre─çe nosilac pripreme dokumenta.

(2) Revizija, odnosno izmjena ili dopuna dokumenata prostornog ure─Ĺenja vrši se u skladu sa Programom mjera i aktivnosti za unapre─Ĺivanje stanja u prostoru, a obavezna je nakon donošenja novog dokumenta prostornog ure─Ĺenja višeg reda ili šireg podru─Źja za dokumenta ni┼żeg reda u obuhvatu tog dokumenta, kada je usaglašavanje potrebno.

(3) Revizija, odnosno izmjena ili dopuna dokumenata prostornog ure─Ĺenja vrši se na na─Źin i po postupku za donošenje dokumenta prostornog ure─Ĺenja.

5. Vo─Ĺenje jedinstvenog prostorno-informacionog sistema

5.1. Uspostavljanje i odr┼żavanje jedinstvenog prostorno-informacionog sistema i dokumenti za pra─çenje stanja u prostoru

─îlan 53

(1) Ministarstvo vrši nadzor i koordinaciju nad uspostavljanjem i odr┼żavanjem jedinstvenog prostornoinformacionog sistema Republike.

(2) Jedinstveni prostorno-informacioni sistem obuhvata podatke i informacije koje imaju elektronsku podršku na cijelom prostoru Republike.

(3) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuju sadr┼żaj i nosioci prostorno-informacionog sistema, metodologija prikupljanja i obrade podataka, te jedinstvene obrasce na kojima se vodi evidencija.

(4) Sredstva za uspostavljanje i odr┼żavanje jedinstvenog prostorno-informacionog sistema obezbje─Ĺuju se iz bud┼żeta Republike.

─îlan 54

U okviru jedinstvenog prostorno-informacionog sistema vodi se i odr┼żava jedinstvena evidencija, koja obuhvata raspolo┼żive:

a) podatke o dokumentima prostornog ure─Ĺenja Republike,

b) podatke o dokumentima prostornog ure─Ĺenja jedinica lokalne samouprave,

v) satelitske snimke podru─Źja Republike i aerofotogrametrijske snimke,

g) statisti─Źke, kartografske, analiti─Źke i planske podatke,

d) podatke o infrastrukturi,

─Ĺ) podatke o privrednim resursima,

e) podatke o gra─Ĺevinskom zemljištu,

┼ż) podatke o graditeljskom i prirodnom naslje─Ĺu,

z) podatke o bespravnoj gradnji,

i) podatke o ugro┼żenim podru─Źjima (klizišta, plavna podru─Źja),

j) podatke o izvršenim geotehni─Źkim i drugim sprovedenim istra┼żnim radovima,

k) registar zaga─Ĺiva─Źa ┼żivotne sredine,

l) podatke o kadrovima i ustanovama iz oblasti prostornog planiranja,

lj) registar izdatih gra─Ĺevinskih i upotrebnih dozvola za objekte,

m) registar izdatih licenci za fizi─Źka i pravna lica,

n) registar izdatih certifikata o energetskim karakteristikama zgrada i

nj) druge podatke koji su od zna─Źaja za prostorno ure─Ĺenje Republike i za vo─Ĺenje i odr┼żavanje jedinstvenog prostorno-informacionog sistema.

5.2. Nadle┼żnost za vo─Ĺenje jedinstvenih evidencija o prostoru

─îlan 55

Javna ustanova za poslove izrade dokumenata prostornog ure─Ĺenja i tehni─Źke dokumentacije ─Źiji je osniva─Ź Republika, u skladu sa ovim zakonom obavlja sljede─çe poslove:

a) prikuplja, vrši obradu i analizu podataka od zna─Źaja za planiranje, ure─Ĺenje, koriš─çenje i zaštitu prostora, obezbje─Ĺuje racionalno koriš─çenje podataka i vodi jedinstveni prostorno-informacioni sistem Republike,

b) priprema dokumentacioni osnov za izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja koje donosi Narodna skupština Republike Srpske i prati njihovo sprovo─Ĺenje,

v) priprema podatke za izradu dvogodišnjeg izvještaja o stanju u prostoru Republike Srpske,

g) predla┼że mjere i aktivnosti za unapre─Ĺivanje stanja u prostoru,

d) za potrebe Ministarstva provjerava usaglašenost dokumenata prostornog ure─Ĺenja ni┼żeg reda, odnosno u┼żeg podru─Źja sa dokumentom prostornog ure─Ĺenja višeg reda, odnosno šireg podru─Źja,

─Ĺ) sara─Ĺuje sa licima, me─Ĺunarodnim organizacijama i institucijama na izradi i realizaciji programa i projekata iz oblasti prostornog ure─Ĺenja,

e) priprema i realizuje programe edukacije za potrebe izrade dokumenata prostornog ure─Ĺenja,

┼ż) redovno objavljuje podatke i informacije o stanju u prostoru i

z) obavlja i druge poslove koje joj povjeri Ministarstvo u skladu sa ovim zakonom.

─îlan 56

(1) Organ nadle┼żan za poslove prostornog ure─Ĺenja jedinice lokalne samouprave vodi jedinstvenu evidenciju o stanju prostora na propisanim obrascima i u elektronskoj formi i du┼żan je da najkasnije do 31. januara dostavi Ministarstvu godišnji izvještaj o stanju prostora, kao i o sprovo─Ĺenju dokumenata prostornog ure─Ĺenja jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu.

(2) Nadle┼żni organ koji posjeduje, prikuplja, izra─Ĺuje ili obra─Ĺuje podatke potrebne za formiranje jedinstvene evidencije iz ─Źlana 54. ovog zakona du┼żan je da raspolo┼żive podatke i dokumentaciju redovno dostavlja organu iz stava 1. ovog ─Źlana.

(3) Na zahtjev organa iz stava 1. ovog ─Źlana, investitori, pravna lica i druge institucije du┼żni su da dostavljaju podatke iz ─Źlana 54. ovog zakona.

─îlan 57

(1) Organi uprave nadle┼żni za poslove prostornog ure─Ĺenja na svim nivoima vode dokumentaciju potrebnu za pra─çenje stanja u prostoru, izradu i pra─çenje sprovo─Ĺenja dokumenata prostornog ure─Ĺenja, o ─Źemu dostavljaju izvještaj Ministarstvu.

(2) Na osnovu izvještaja organa iz stava 1. ovog ─Źlana, izra─Ĺuje se dvogodišnji Izvještaj o stanju u prostoru Republike Srpske (u daljem tekstu: Izvještaj).

(3) Izvještaj sadr┼żi analizu sprovo─Ĺenja dokumenata prostornog ure─Ĺenja i drugih dokumenata, ocjenu sprovedenih mjera i njihovog uticaja na odr┼żivo raspolaganje prostorom, na zaštitu vrijednosti prostora i ┼żivotne sredine, te druge elemente od zna─Źaja za prostor.

─îlan 58

(1) Vlada na osnovu Izvještaja donosi ─Źetvorogodišnji Program mjera i aktivnosti za unapre─Ĺivanje stanja u prostoru (u daljem tekstu: Program mjera).

(2) Jedinica lokalne samouprave, na osnovu izvještaja o stanju u prostoru, donosi dvogodišnji program mjera i aktivnosti za utvr─Ĺivanje stanja i ure─Ĺenje prostora.

(3) Program mjera sadr┼żi procjenu potrebe izrade novih, odnosno izmjene i dopune postoje─çih dokumenata prostornog ure─Ĺenja, potrebu pribavljanja podataka i stru─Źnih podloga za njihovu izradu, te druge mjere i aktivnosti va┼żne za izradu i donošenje tih dokumenata.

(4) Programom mjera utvr─Ĺuju se i druge mjere za sprovo─Ĺenje politike i dokumenata prostornog ure─Ĺenja, uklju─Źuju─çi materijalno i tehni─Źko unapre─Ĺivanje stru─Źnih slu┼żbi i organizaciju prostornog ure─Ĺenja.

6. Lokacijski uslovi

─îlan 59

(1) Lokacijski uslovi predstavljaju tehni─Źki stru─Źni dokument koji odre─Ĺuje uslove za projektovanje i gra─Ĺenje, a koji se izra─Ĺuje na osnovu ovog zakona, posebnih zakona i propisa donesenih na osnovu tih zakona, kao i dokumenata prostornog ure─Ĺenja i ne predstavljaju upravni akt.

(2) Dokumenti kao osnov za izdavanje lokacijskih uslova su: zoning plan, zoning plan podru─Źja posebne namjene, regulacioni plan, urbanisti─Źki projekat i plan parcelacije.

(3) Ako dokumenti prostornog ure─Ĺenja iz stava 2. ovog ─Źlana nisu doneseni ili ako nije propisana obaveza njihovog donošenja, lokacijski uslovi izra─Ĺuju se na osnovu va┼że─çeg dokumenta prostornog ure─Ĺenja i stru─Źnog mišljenja pravnog lica koje ima odgovaraju─çu licencu za izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja.

(4) Stru─Źno mišljenje iz stava 3. ovog ─Źlana izra─Ĺuje se u skladu sa ovim zakonom, va┼że─çim raspolo┼żivim dokumentom prostornog ure─Ĺenja, posebnim pravilnikom o regulaciji i parcelaciji, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i posebnim propisima i obavezno sadr┼żi ocjenu povoljnosti lokacije za gra─Ĺenje predmetnog objekta.

(5) Ako se stru─Źno mišljenje izra─Ĺuje za podru─Źje posebne namjene, treba da sadr┼żi sve elemente prostornog plana podru─Źja posebne namjene.

(6) Izradu stru─Źnog mišljenja iz stava 3. ovog ─Źlana vrši pravno lice koje posjeduje licencu za izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja.

(7) Izuzetno od stava 6. ovog ─Źlana, za individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte bruto gra─Ĺevinske površine do 400 m², osim slo┼żenih objekata u smislu ovog zakona, kao i za izgradnju objekata za koje prema odredbama ovog zakona nije potrebna gra─Ĺevinska dozvola, stru─Źno mišljenje mo┼że izraditi i organ jedinice lokalne samouprave nadle┼żan za poslove prostornog planiranja, ukoliko zapošljava najmanje jednog diplomiranog in┼żenjera arhitekture sa licencom za izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja, ako mu to investitor povjeri.

6.1. Osnovi za izdavanje lokacijskih uslova i nadle┼żnost za izdavanje lokacijskih uslova

─îlan 60

(1) Lokacijske uslove izdaje organ uprave nadle┼żan za poslove ure─Ĺenja prostora u jedinici lokalne samouprave na ─Źijem se podru─Źju zahtijeva gradnja.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, Ministarstvo izdaje lokacijske uslove za izgradnju objekata koji se izvode na podru─Źju dviju ili više jedinica lokalne samouprave, kao i za:

a) objekte visokih brana za koje je propisano tehni─Źko osmatranje,

b) objekte za proizvodnju i preradu nafte i gasa, magistralne naftovode i gasovode, kao i gasovode i naftovode za me─Ĺunarodni transport,

v) objekte bazne i prera─Ĺiva─Źke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekte za eksploataciju, preradu i oplemenjivanje ruda, objekte za proizvodnju celuloze i papira i objekte za preradu ko┼że i krzna,

g) energetske i druge objekte i postrojenja za proizvodnju elektri─Źne energije, osim solarnih postrojenja sa fotonaponskim ─çelijama i drugih postrojenja koja koriste sve vidove obnovljivih izvora energije instalisane snage do 250 kW,

d) dalekovode napona 110 kV i više, te trafostanice napona 110 kV i više,

─Ĺ) me─Ĺuregionalne i regionalne objekte vodosnadbijevanja,

e) ure─Ĺaje za pre─Źiš─çavanje otpadnih voda za naselja sa više od 50.000 stanovnika,

┼ż) auto-puteve, brze puteve, magistralne i regionalne puteve sa putnim objektima i objekte u zaštitnom pojasu koji slu┼że saobra─çaju i nisu obuhva─çeni sprovedbenim dokumentom prostornog ure─Ĺenja,

z) aerodrome za javni saobra─çaj,

i) ┼żeljezni─Źke pruge za javni saobra─çaj sa objektima,

j) me─Ĺunarodne i magistralne kapacitete u oblasti sistema veza, zaklju─Źno sa me─Ĺunarodnom automatskom centralom,

k) regulacione radove na plovnim putevima,

l) plovne kanale, teretna mehanizovana i javna putni─Źka pristaništa,

lj) brze šinske sisteme,

m) regionalne deponije, deponije opasnih materija i objekte za recikla┼żu sekundarnih sirovina,

n) hidromelioracione sisteme za navodnjavanje površina ve─çih od 50 ha, i za odvodnjavanje površina ve─çih od 300 ha,

nj) ribnjake površine 50 ha i više,

o) stadione za 10.000 i više gledalaca, silose kapaciteta 10.000 m³ i više kubnih metara, pokrivene objekte za javne potrebe u kojim se okuplja više od 2.000 lica, objekte konstruktivnog raspona 30 m i više metara, industrijske proizvodne hale površine ve─çe od 5000 m², te objekte visine preko 50 m i više metara,

p) radove na zaštiti kulturnih i prirodnih dobara iz ─Źlana 2. stav 2. ta─Źka ─Ĺ) ovog zakona, gra─Ĺenje i rekonstrukciju objekata u zoni I i II stepena zaštite kulturno-istorijskog i prirodnog dobra,

r) objekte u kompleksu grani─Źnih prelaza i

s) objekte za proizvodnju toplotne energije - gradske toplane, te druge objekte propisane posebnim zakonima i

t) radarske centre za meteorološke radare za potrebe protivgradne zaštite Republike.

(3) Prije izdavanja lokacijskih uslova za objekte iz stava 2. ovog ─Źlana pribavlja se mišljenje lokalne zajednice na ─Źijoj teritoriji se zahtijeva gradnja.

(4) Primjerak lokacijskih uslova dostavlja se nadle┼żnoj urbanisti─Źko-gra─Ĺevinskoj inspekciji.

6.2. Zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova i sadr┼żaj

─îlan 61

(1) Organi nadle┼żni za ure─Ĺenje prostora du┼żni su da svakom zainteresovanom licu na njegov zahtjev omogu─çe uvid u dokument prostornog ure─Ĺenja i prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijskih uslova.

(2) Uz zahtjev za lokacijske uslove investitor je du┼żan da prilo┼żi:

a) urbanisti─Źko-tehni─Źke uslove i stru─Źno mišljenje ako nema sprovedbenog dokumenta prostornog ure─Ĺenja, koji se dostavljaju u tri primjerka samo ako se rade van organa nadle┼żnog za poslove ure─Ĺenja prostora jedinice lokalne samouprave,

b) kopiju katastarskog plana, odnosno a┼żurnu geodetsku podlogu za predlo┼żene trase za infrastrukturne linijske komunalne objekte, ovjerene od organa nadle┼żnog za poslove premjera i katastra,

v) dokaz o legalnosti postoje─çeg objekta, ukoliko je rije─Ź o dogradnji, nadogradnji i promjeni namjene postoje─çeg objekta,

g) opis objekta,

d) saglasnosti na lokaciju objekta predvi─Ĺene u urbanisti─Źko-tehni─Źkim uslovima na osnovu posebnih zakona zavisno od vrste i namjene objekta (komunalnih preduze─ça koja upravljaju komunalnom infrastrukturom, javnih preduze─ça koja upravljaju javnom infrastrukturom i sli─Źno), ako takve saglasnosti nisu sadr┼żane u urbanisti─Źkotehni─Źkim uslovima,

─Ĺ) rješenje o utvr─Ĺivanju obaveze sprovo─Ĺenja procjene uticaja na ┼żivotnu sredinu i obimu procjene uticaja, ako je njeno sprovo─Ĺenje obavezno u skladu sa posebnim propisom i

e) idejni projekat i dokaz o vlasništvu ili pravu gra─Ĺenja nad zemljištem za objekte za koje prema odredbama ovog zakona nije potrebna gra─Ĺevinska dozvola.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog ─Źlana, ako je podru─Źje budu─çe gradnje obuhva─çeno sprovedbenim dokumentom prostornog ure─Ĺenja investitor nije du┼żan da prilo┼żi saglasnosti iz ta─Źke d) ovog ─Źlana.

─îlan 62

(1) Ako je podru─Źje budu─çe izgradnje obuhva─çeno sprovedbenim dokumentom prostornog ure─Ĺenja, lokacijski uslovi sastoje se od ovjerenog izvoda iz sprovedbenog dokumenta prostornog ure─Ĺenja i urbanisti─Źko-tehni─Źkih uslova.

(2) Ako podru─Źje budu─çe izgradnje nije obuhva─çeno sprovedbenim dokumentom prostornog ure─Ĺenja, lokacijski uslovi sastoje se od:

a) izvoda iz va┼że─çeg raspolo┼żivog dokumenta prostornog ure─Ĺenja,

b) stru─Źnog mišljenja i urbanisti─Źko-tehni─Źkih uslova i

v) izjave vlasnika susjednih objekata i parcela, koje pribavlja organ po slu┼żbenoj du┼żnosti ili ih pribavlja investitor sa potpisima ovjerenim kod notara.

(3) Lokacijski uslovi izdaju se za cijelu gra─Ĺevinsku parcelu koja je namijenjena za izgradnju objekta.

(4) Troškove izrade lokacijskih uslova snosi podnosilac zahtjeva.

(5) Naknada iz stava 4. ovog ─Źlana obuhvata stvarne troškove izrade lokacijskih uslova.

(6) Pravilnik o formi, sadr┼żaju i na─Źinu izrade lokacijskih uslova donosi ministar.

6.3. Urbanisti─Źko-tehni─Źki uslovi

─îlan 63

(1) Urbanisti─Źko-tehni─Źki uslovi su stru─Źni dokument kojim se definišu uslovi za izgradnju i koriš─çenje objekta i zemljišta.

(2) Urbanisti─Źko-tehni─Źki uslovi, zavisno od vrste objekta, definišu:

a) namjenu objekta,

b) veli─Źinu i oblik parcele, zapisnik o stanju na terenu i foto-dokumentaciju stanja,

v) minimalni obim ure─Ĺenja gra─Ĺevinskog zemljišta, ako potrebna infrastruktura nije izgra─Ĺena, te uslove priklju─Źenja na komunalnu infrastrukturu na osnovu mišljenja komunalnih i javnih preduze─ça, ako nije usvojen sprovedbeni dokument prostornog ure─Ĺenja,

g) uslove za oblikovanje objekta,

d) potrebu izrade idejnog projekta i ure─Ĺenje gra─Ĺevinske parcele,

─Ĺ) obaveze koje se moraju ispoštovati u odnosu na susjedne objekte,

e) uslove zaštite ┼żivotne sredine u skladu sa posebnim propisima koji ure─Ĺuju ovu oblast,

┼ż) uslove za omogu─çavanje slobodnog pristupa licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima,

z) uslove za zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda,

i) obim i metode neophodnih geomehani─Źkih ispitivanja tla,

j) uslove u vezi sa zaštitom od po┼żara,

k) nulto stanje zra─Źenja za objekte koji mogu proizvoditi zra─Źenje (bazne stanice mobilne telefonije, trafostanice, dalekovode, hidroelektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane, repetitore i sli─Źno) i

l) druge elemente i uslove bitne za objekat, prema posebnim propisima.

(3) Pripremu i izradu urbanisti─Źko-tehni─Źkih uslova investitor povjerava pravnom licu koje ima odgovaraju─çu licencu za izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja.

(4) Izuzetno od stava 3. ovog ─Źlana, nadle┼żni organ jedinice lokalne samouprave mo┼że da priprema urbanisti─Źkotehni─Źke uslove za izgradnju ili rekonstrukciju individualnih stambenih i individualnih stambeno-poslovnih objekata bruto gra─Ĺevinske površine do 400 m², osim za slo┼żene objekte u smislu ovog zakona, kao i za izgradnju objekata za koje prema odredbama ovog zakona nije potrebna gra─Ĺevinska dozvola, ukoliko zapošljava najmanje jednog diplomiranog in┼żenjera arhitekture koji ima odgovaraju─çu licencu za izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja.

(5) Za objekte za koje lokacijske uslove izdaje Ministarstvo prema ─Źlanu 60. stav 2. ovog zakona, izradu urbanisti─Źko-tehni─Źkih uslova investitor je du┼żan povjeriti pravnom licu iz stava 3. ovog ─Źlana.

(6) U slu─Źajevima iz ─Źlana 59. stav 3. ovog zakona pravno lice kojem je povjerena izrada urbanisti─Źko-tehni─Źkih uslova, prije pripreme urbanisti─Źko-tehni─Źkih uslova, pribavlja mišljenje komunalnih i javnih preduze─ça ─Źija infrastruktura je potrebna za izgradnju objekta ili na ─Źiju infrastrukturu mo┼że uticati izgradnja objekta o uslovima pod kojima je tra┼żena izgradnja mogu─ça i mjerama zaštite koje je potrebno predvidjeti.

(7) Ukoliko komunalno ili javno preduze─çe ne dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana prijema slu┼żbenog zahtjeva, smatra se da nema nikakvih posebnih uslova i urbanisti─Źko-tehni─Źki uslovi se izra─Ĺuju na osnovu stanja na terenu.

(8) Odluku o kriterijumima, visini i na─Źinu obra─Źuna naknade iz ─Źlana 62. stav 4. ovog zakona donosi skupština jedinice lokalne samouprave, za objekte iz stava 4. ovog ─Źlana za koje lokacijske uslove izra─Ĺuje.

6.4. Rok za izdavanje lokacijskih uslova

─îlan 64

(1) Nadle┼żni organ du┼żan je da izda lokacijske uslove u roku od 15 dana od dana prijema kompletnog zahtjeva.

(2) Zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova nadle┼żni organ ─çe rješenjem odbiti ako utvrdi da nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi i da zahtijevana gradnja nije u skladu sa dokumentom prostornog ure─Ĺenja na osnovu kojeg se lokacijski uslovi izdaju, kao i u slu─Źaju kada utvrdi da stru─Źno mišljenje, odnosno urbanisti─Źko-tehni─Źki uslovi, izra─Ĺeni od ovlaš─çenog lica, nisu usaglašeni sa va┼że─çim dokumentom prostornog ure─Ĺenja.

(3) U slu─Źaju iz ─Źlana 59. stav 3. ovog zakona, ako zahtijevana izgradnja prema stru─Źnom mišljenju nije mogu─ça, zahtjev ─çe se rješenjem odbiti.

(4) Ukoliko lokacijski uslovi nisu izdati u skladu sa odredbama ovog zakona, stranka mo┼że zahtijevati vršenje inspekcijskog nadzora.

(5) Ukoliko lokacijski uslovi nisu izdati u propisanim rokovima, investitor mo┼że podnijeti ┼żalbu kao da je zahtjev odbijen.

6.5. Izdavanje lokacijskih uslova za privremene objekte

─îlan 65

(1) Lokacijski uslovi izdaju se za trajne objekte.

(2) Izuzetno, lokacijski uslovi se izdaju i za privremene objekte na lokacijama koje se nalaze na gra─Ĺevinskom zemljištu koje nije privedeno kona─Źnoj namjeni utvr─Ĺenoj u dokumentu prostornog ure─Ĺenja ili na lokacijama koje su va┼że─çim sprovedbenim planovima planirane za postavljanje privremenih objekata.

(3) Uslovi za postavljanje privremenih objekata propisuju se odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave o ure─Ĺenju prostora i gra─Ĺevinskom zemljištu.

(4) U lokacijskim uslovima za privremeni objekat navodi se da je, prilikom privo─Ĺenja gra─Ĺevinskog zemljišta trajnoj namjeni u skladu sa sprovedbenim dokumentom prostornog ure─Ĺenja, obaveza investitora da privremeni objekat ukloni i dovede zemljište u prvobitno stanje o svom trošku i bez prava na naknadu.

(5) Trajanje privremene namjene odre─Ĺuje se brojem godina od dana izdavanja lokacijskih uslova.

(6) Ukoliko zbog privo─Ĺenja zemljišta trajnoj namjeni nastane potreba da se privremeni objekat ukloni prije isteka roka iz stava 5. ovog ─Źlana, organ nadle┼żan za izdavanje lokacijskih uslova za izvo─Ĺenje radova u vezi sa privo─Ĺenjem lokacije trajnoj namjeni du┼żan je da, nakon izdavanja lokacijskih uslova za trajni objekat, odnosno nakon izdavanja gra─Ĺevinske dozvole za individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte ─Źija je bruto gra─Ĺevinska površina manja od 400 m², osim za slo┼żene objekte u smislu ovog zakona, koji se grade na podru─Źju za koje je donesen sprovedbeni dokument prostornog ure─Ĺenja ili na vanurbanom podru─Źju, odmah obavijesti investitora privremenog objekta o potrebi i roku njegovog uklanjanja.

(7) Ako investitor po isteku roka ne izvrši ovu obavezu, organ nadle┼żan za izdavanje lokacijskih uslova naredi─çe uklanjanje privremenog objekta i dovo─Ĺenje zemljišta u prvobitno stanje na teret investitora.

─îlan 66

(1) Lokacijski uslovi va┼że do izmjene va┼że─çeg ili donošenja sprovedbenog plana, ako je propisana obaveza njegovog donošenja.

(2) Ako investitor nije podnio zahtjev za gra─Ĺevinsku dozvolu u roku od godinu dana od dana izdavanja lokacijskih uslova, prije podnošenja zahtjeva du┼żan je pribaviti uvjerenje da izdati lokacijski uslovi nisu promijenjeni.

III - GRA─ÉEVINSKO ZEMLjIŠTE

1. Gradsko gra─Ĺevinsko zemljište i odluka o ure─Ĺenju prostora i gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu

─îlan 67

(1) Gra─Ĺevinsko zemljište koristi se prema njegovoj namjeni i na na─Źin kojim se obezbje─Ĺuje njegovo racionalno koriš─çenje u skladu sa zakonom.

(2) Jedinica lokalne samouprave brine se o ure─Ĺenju gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta u skladu sa zakonom.

(3) Radi obezbje─Ĺivanja uslova za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta, jedinica lokalne samouprave mo┼że osnovati javno preduze─çe ili vršenje ovih poslova obezbijediti na drugi na─Źin u skladu sa zakonom.

─îlan 68

(1) Na gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu mogu se ste─çi prava odre─Ĺena Zakonom o stvarnim pravima.

(2) Zaštita prava na gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu ostvaruje se u postupku pred sudom, ako ovim zakonom nije druga─Źije propisano.

─îlan 69

(1) Gradsko gra─Ĺevinsko zemljište odre─Ĺuje se odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave o ure─Ĺenju prostora i gra─Ĺevinskom zemljištu i mo┼że se odrediti kao:

a) zemljište koje je prete┼żno izgra─Ĺeno i ─Źini prostorno funkcionalnu cjelinu u gradu i naselju gradskog karaktera,

b) zemljište obuhva─çeno granicama urbanisti─Źkog plana grada, odnosno naselja gradskog karaktera, kao i ono koje je predvi─Ĺeno za proširenje grada, odnosno naselja gradskog karaktera,

v) zemljište na drugim podru─Źjima predvi─Ĺenim za stambenu i drugu izgradnju, kao što su prigradska naselja ili druga ve─ça naselja, rekreaciono-turisti─Źki centri, podru─Źja predvi─Ĺena za izgradnju ku─ça za odmor i oporavak i druge sli─Źne namjene.

(2) Kao gradsko gra─Ĺevinsko zemljište iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że se odrediti samo zemljište za koje je donesen sprovedbeni dokument prostornog ure─Ĺenja ili urbanisti─Źki plan prema kome ─çe se izgradnja i ure─Ĺenje zemljišta izvršiti najkasnije u roku od pet godina.

(3) Odluka iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że obuhvatiti gra─Ĺevinsko zemljište u svojini jedinice lokalne samouprave i gra─Ĺevinsko zemljište u privatnoj svojini.

─îlan 70

(1) Odluka iz ─Źlana 69. stav 1. ovog zakona sadr┼żi detaljan opis granice obuhva─çenog zemljišta i podatke o katastarskim parcelama iz javnih evidencija o nepokretnostima.

(2) Sastavni dio odluke iz stava 1. ovog ─Źlana je geodetska podloga sa ucrtanom granicom gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta i parcelama obuhva─çenim tom odlukom.

2. Ure─Ĺenje i finansiranje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta

─îlan 71

(1) Gradsko gra─Ĺevinsko zemljište mo┼że biti ure─Ĺeno i neure─Ĺeno.

(2) Ure─Ĺeno gradsko gra─Ĺevinsko zemljište je zemljište koje je komunalno opremljeno za gra─Ĺenje u skladu sa sprovedbenim dokumentom prostornog ure─Ĺenja, odnosno koje ima izgra─Ĺen pristupni put, obezbije─Ĺeno snadbijevanje elektri─Źnom energijom, snadbijevanje vodom i obezbije─Ĺene druge posebne uslove.

(3) Neure─Ĺeno gradsko gra─Ĺevinsko zemljište je zemljište koje nije u potpunosti komunalno opremljeno u smislu stava 2. ovog ─Źlana.

(4) Ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta vrši jedinica lokalne samouprave, a ure─Ĺenje obuhvata njegovo pripremanje i opremanje.

(5) Pripremanje zemljišta obuhvata istra┼żne radove, izradu geodetskih, geoloških, in┼żenjersko-seizmoloških i drugih podloga, izrada analize svojinskih prava na zemljištu, izradu planske i tehni─Źke dokumentacije, izradu programa za ure─Ĺenje zemljišta, raseljavanje, rušenje objekata, saniranje terena i druge radove.

(6) Opremanje zemljišta obuhvata izgradnju objekata komunalne infrastrukture i izgradnju i ure─Ĺenje površina javne namjene planiranih sprovedbenim dokumentom prostornog ure─Ĺenja.

─îlan 72

Finansiranje ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta i izrade dokumenata prostornog ure─Ĺenja vrši jedinica lokalne samouprave, a obezbje─Ĺuje se iz sredstava ostvarenih od:

a) naknade na osnovu prirodnih i lokacijskih pogodnosti gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta i pogodnosti ve─ç izgra─Ĺene komunalne infrastrukture koje mogu nastati prilikom koriš─çenja tog zemljišta (u daljem tekstu: renta),

b) naknade za ure─Ĺenje gra─Ĺevinskog zemljišta,

v) zakupnine za gra─Ĺevinsko zemljište,

g) prodaje gra─Ĺevinskog zemljišta,

d) dijela poreza na imovinu i

─Ĺ) drugih izvora u skladu sa posebnim propisima.

3. Renta i naknada za troškove ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta

─îlan 73

(1) Investitor izgradnje objekata na gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu du┼żan je da prije dobijanja gra─Ĺevinske dozvole plati:

a) rentu i

b) naknadu za troškove ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta.

(2) Naknada za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta utvr─Ĺuje se u skladu sa odredbama ovog zakona, propisa donesenih na osnovu ovog zakona i odluke skupštine jedinice lokalne samouprave iz ─Źlana 69. stav 1. ovog zakona.

(3) Za poljoprivredno zemljište koje je dokumentom prostornog ure─Ĺenja odre─Ĺeno kao gra─Ĺevinsko zemljište za koje investitor pla─ça naknadu za pretvaranje poljoprivrednog u gra─Ĺevinsko zemljište u skladu sa posebnim propisom, troškovi rente umanjuju se za iznos pla─çene naknade za pretvaranje.

(4) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, investitor linijskih objekata komunalne i javne infrastrukture ne pla─ça naknadu iz stava 1. ovog ─Źlana.

(5) Ministar donosi pravilnik kojim se regulišu struktura, elementi i na─Źin obra─Źuna naknade troškova ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta.

3.1. Rješenje o visini naknade za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta i rente

─îlan 74

(1) Rješenje o iznosu naknade za troškove ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta i iznosu rente na zahtjev investitora donosi organ jedinice lokalne samouprave nadle┼żan za komunalne poslove nakon izdavanja lokacijskih uslova, odnosno urbanisti─Źko-tehni─Źkih uslova, a izra─Źunava se kako je propisano odredbama ovog zakona i propisima donesenim na osnovu njega.

(2) Iznos naknade za troškove ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta i iznos rente utvr─Ĺuje se po jedinici korisne površine objekta (KM/m²) sadr┼żane u projektu na osnovu kojeg se izdaje gra─Ĺevinska dozvola.

(3) Rješenje iz stava 1. ovoga ─Źlana donosi se i za objekte za koje na osnovu ovog zakona nije porebna gra─Ĺevinska dozvola na osnovu idejnog projekta i lokacijskih uslova, a prije iskol─Źavanja objekta.

(4) U prilogu rješenja iz stava 1. ovog ─Źlana nadle┼żni organ dostavlja i zapisnik obra─Źuna troškova ure─Ĺenja zemljišta i rente sa svim parametrima na osnovu kojih su obra─Źunati.

(5) Rješenje iz stava 1. ovog ─Źlana va┼żi godinu dana od dana njegove kona─Źnosti.

─îlan 75

(1) Investitoru izgradnje objekta na gradskom gra─Ĺevinskom zemljištu ne mo┼że se izdati gra─Ĺevinska dozvola dok ne dostavi dokaz da je pla─çena utvr─Ĺena naknada za troškove ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta i renta.

(2) Jedinica lokalne samouprave odlukom iz ─Źlana 69. stav 1. ovog zakona mo┼że propisati da se naknada za troškove ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta i renta mogu platiti u mjese─Źnim ratama, na period najviše do deset godina, obveznicama Republike izdatim za materijalnu i nematerijalnu štetu ili propisati dodatni popust za gotovinsko pla─çanje odjednom.

(3) U slu─Źaju iz stava 2. ovog ─Źlana investitor sa jedinicom lokalne samouprave zaklju─Źuje ugovor o pla─çanju naknade za troškove ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta i rente u mjese─Źnim ratama.

(4) Ugovor iz stava 3. ovog ─Źlana smatra se dokazom na osnovu koga se mo┼że izdati gra─Ĺevinska dozvola.

3.2. Naknada za troškove ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta

─îlan 76

Ure─Ĺenje gra─Ĺevinske parcele na kojoj se vrši predmetna izgradnja vrši investitor o svom trošku do regulacione linije, odnosno prema urbanisti─Źko-tehni─Źkim uslovima i drugoj tehni─Źkoj dokumentaciji na osnovu koje je izdata gra─Ĺevinska dozvola, osim izgradnje objekata i postrojenja javne komunalne i druge infrastrukture koji su predvi─Ĺeni u objektu investitora ili prelaze preko njegove gra─Ĺevinske parcele, koje finansira i gradi jedinica lokalne samouprave, odnosno nadle┼żno javno komunalno preduze─çe.

─îlan 77

(1) Naknada za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta obuhvata stvarne troškove pripremanja i opremanja gra─Ĺevinskog zemljišta, odnosno stvarne troškove planirane izgradnje komunalne i druge infrastrukture i ure─Ĺenja javnih površina prema sprovedbenom dokumentu prostornog ure─Ĺenja koji se odnosi na podru─Źje predmetne izgradnje ili prema urbanisti─Źkom planu jedinice lokalne samouprave, stru─Źnom mišljenju i urbanisti─Źko-tehni─Źkim uslovima, do donošenja sprovedbenog dokumenta prostornog ure─Ĺenja, izra─Źunata po kvadratnom metru korisne površine ukupno planiranih objekata.

(2) Iznos naknade za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta utvr─Ĺuje se saglasno programu ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta, troškovniku radova komunalne i druge infrastrukture i ure─Ĺenja javnih površina koji je sastavni dio dokumenta prostornog ure─Ĺenja iz stava 1. ovog ─Źlana i planiranom obimu ukupne izgradnje za na─Źin koriš─çenja zemljišta odre─Ĺen dokumentom prostornog ure─Ĺenja.

(3) Naknadu za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta pla─ça investitor pod uslovima iz ─Źlana 75. ovog zakona.

(4) Investitor na ─Źiji zahtjev se vrši izmjena dokumenta prostornog ure─Ĺenja du┼żan je da, osim troškova iz stava 1. ovog ─Źlana, u potpunosti finansira i ure─Ĺenje gra─Ĺevinskog zemljišta u dijelu nastalih izmjena u odnosu na va┼że─çi dokument prostornog ure─Ĺenja koji se mijenja.

3.3. Opremanje neizgra─Ĺenog i neopremljenog gra─Ĺevinskog zemljišta

─îlan 78

(1) Neizgra─Ĺeno gra─Ĺevinsko zemljište koje nije opremljeno u smislu ovog zakona, a nalazi se u obuhvatu sprovedbenog dokumenta prostornog ure─Ĺenja ili urbanisti─Źkog plana jedinice lokalne samouprave, mo┼że se opremiti sredstvima investitora koji ┼żeli graditi na tom zemljištu.

(2) Investitor iz stava 1. ovog ─Źlana podnosi organu jedinice lokalne samouprave nadle┼żnom za komunalne poslove prijedlog o finansiranju opremanja zemljišta na koji je nadle┼żni organ du┼żan da odgovori u roku od 15 dana od dana podnošenja prijedloga.

(3) Ako organ iz stava 2. ovog ─Źlana utvrdi da je podnosilac prijedloga investitor izgradnje objekta u zoni u kojoj gra─Ĺevinsko zemljište nije opremljeno, a za koju je donesen sprovedbeni dokument prostornog ure─Ĺenja ili se nalazi u obuhvatu urbanisti─Źkog plana jedinice lokalne samouprave, mo┼że zaklju─Źiti sa investitorom ugovor o finansiranju opremanja gra─Ĺevinskog zemljišta.

(4) Ugovor iz stava 3. ovog ─Źlana treba da sadr┼żi:

a) podatke o lokaciji, odnosno zoni, podatke iz sprovedbenog dokumenta prostornog ure─Ĺenja i urbanisti─Źkog plana i tehni─Źke uslove opremanja,

b) podatke iz programa ure─Ĺenja gra─Ĺevinskog zemljišta,

v) granice lokacije koja se oprema sa popisom katastarskih parcela,

g) rok izgradnje,

d) obavezu jedinice lokalne samouprave da kao investitor pribavi lokacijske uslove, gra─Ĺevinsku i upotrebnu dozvolu, te obavezu da obezbijedi i finansira stru─Źni nadzor tokom izvo─Ĺenja radova,

─Ĺ) obavezu investitora da obezbijedi i finansira izradu tehni─Źke dokumentacije i izvo─Ĺenje radova, te obavezu da izgra─Ĺene objekte komunalne infrastrukture i druge namjene preda u vlasništvo jedinice lokalne samouprave i

e) iznos stvarnih troškova opremanja gra─Ĺevinskog zemljišta kao i visinu umanjenja naknade za ure─Ĺenje gra─Ĺevinskog zemljišta investitoru za objekat koji ─çe biti gra─Ĺen na toj lokaciji, odnosno zoni.

(5) Naknada za ure─Ĺenje gra─Ĺevinskog zemljišta koja se izra─Źunava u skladu sa ─Źlanom 74. ovog zakona, za objekat koji ─çe se graditi na lokaciji, odnosno zoni na kojoj je dokumentom prostornog ure─Ĺenja planirana izgradnja komunalne infrastrukture, koja se prema ugovoru oprema sredstvima investitora, umanjuje se za stvarne troškove opremanja koje investitor ula┼że na osnovu ugovora iz stava 3. ovog ─Źlana, a najviše do visine naknade za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta iz ─Źlana 77. ovog zakona, utvr─Ĺene prema kriterijumima i mjerilima obra─Źuna za tu lokaciju, odnosno zonu.

(6) Investitoru iz stava 1. ovog ─Źlana koji je vlasnik gra─Ĺevinskog zemljišta na kome je prema va┼że─çem dokumentu prostornog ure─Ĺenja planirana izgradnja komunalne infrastrukture, priznaje se tr┼żišna vrijednost tog zemljišta kao stvarni trošak komunalnog opremanja zemljišta.

(7) Ugovor iz stava 4. ovog ─Źlana mo┼że da sadr┼żi i dinamiku ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta.

3.4. Naknada za dogradnju i nadogradnju postoje─çih objekata

─îlan 79

(1) Prilikom dogradnje i nadogradnje postoje─çih objekata, investitor pla─ça naknadu za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta i rentu za površinu dogra─Ĺenog, odnosno nadogra─Ĺenog dijela.

(2) Prilikom zamjene starog objekta novim objektom, investitor pla─ça naknadu za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta i rentu obra─Źunatu za razliku u korisnoj površini izme─Ĺu novog i starog objekta.

3.5. Naknada za rentu

─îlan 80

(1) Visinu rente po zonama i ostale uslove za obra─Źun rente utvr─Ĺuje odlukom skupština jedinice lokalne samouprave.

(2) Kao osnovica za izra─Źunavanje visine rente slu┼żi prosje─Źna, kona─Źna, gra─Ĺevinska cijena jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora iz prethodne godine za podru─Źje jedinice lokalne samouprave.

(3) Osnovica izra─Źunata u skladu sa stavom 2. ovog ─Źlana mno┼żi se sa koeficijentom razvijenosti jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: Kr), i to:

a) razvijene jedinice lokalne samouprave .......................................................................Kr = 1,00,

b) srednje razvijene jedinice lokalne samouprave ........................................................Kr = 0,90,

v) nerazvijene jedinice lokalne samouprave ...................................................................Kr = 0,80,

g) izrazito nerazvijene jedinice lokalnesamouprave ..................................................Kr = 0,65.

(4) Prosje─Źnu kona─Źnu gra─Ĺevinsku cijenu iz stava 2. ovog ─Źlana utvr─Ĺuje odlukom skupština jedinice lokalne samouprave svake godine, a najkasnije do 31. marta teku─çe godine, na osnovu predra─Źuna iz glavnog projekta za izdate gra─Ĺevinske dozvole u prethodnoj godini.

─îlan 81

(1) Gradsko gra─Ĺevinsko zemljište iz osnova prirodnih i lokacijskih pogodnosti tog zemljišta i pogodnosti ve─ç izgra─Ĺene komunalne infrastrukture koje mogu nastati prilikom koriš─çenja tog zemljišta, dijeli se na najviše šest zona.

(2) Zone se utvr─Ĺuju odlukom iz ─Źlana 69. stav 1. ovog zakona na osnovu:

a) polo┼żaja zemljišta,

b) stepena opremljenosti zemljišta komunalnim objektima i instalacijama,

v) saobra─çajne povezanosti,

g) vrste i kapaciteta objekata za svakodnevno i periodi─Źno snadbijevanje,

d) stepena pokrivenosti objektima za zdravstvenu zaštitu, školstvo, kulturu i dje─Źju zaštitu i

─Ĺ) prirodnih i ekoloških uslova koriš─çenja zemljišta, kao što su: nagib terena, orijentacija, osun─Źanost, temperatura vazduha, vjetrovi i zaga─Ĺenost vazduha.

─îlan 82

(1) Visina rente utvr─Ĺuje se u procentu u okviru datih raspona za pojedine zone od prosje─Źne kona─Źne gra─Ĺevinske cijene iz ─Źlana 80. stav 2. ovog zakona, a to su:

a) u prvoj zoni do 6%,

b) u drugoj zoni do 5%,

v) u tre─çoj zoni do 4%,

g) u ─Źetvrtoj zoni do 3%,

d) u petoj zoni do 2% i

─Ĺ) u šestoj zoni do 1%.

(2) U dijelu prve zone koji se utvrdi kao posebno pogodan za gra─Ĺenje i u kojem je u potpunosti izgra─Ĺena komunalna infrastruktura u skladu sa dokumentom prostornog ure─Ĺenja visina rente dodatno se uve─çava do 20%.

(3) Za objekte koji mogu imati negativan uticaj na ┼żivotnu sredinu, prirodne vrijednosti i kulturno-istorijska dobra visina rente dodatno se uve─çava do 20% bez obzira na zonu.

4. Ostalo gra─Ĺevinsko zemljište i urbano formiranje gra─Ĺevinskih parcela

─îlan 83

(1) Ostalo gra─Ĺevinsko zemljište iz ─Źlana 2. stav 1. ta─Źka t) ovog zakona odre─Ĺuje se odlukom jedinice lokalne samouprave iz ─Źlana 69. stav 1. ovog zakona.

(2) Odluka o odre─Ĺivanju ostalog gra─Ĺevinskog zemljišta zasniva se na prostornom planu jedinica lokalne samouprave ili zoning planu podru─Źja posebne namjene koji sadr┼że granice urbanih i drugih podru─Źja na kojima je urbanisti─Źkim planom ili sprovedbenim dokumentom prostornog ure─Ĺenja predvi─Ĺeno gra─Ĺenje ili vršenje drugih radova.

(3) Odlukom iz ─Źlana 69. stav 1. ovog zakona utvr─Ĺuju se uslovi i mjerila za razvoj podru─Źja koje obuhvata ostalo gra─Ĺevinsko zemljište i odre─Ĺuju njegove granice nakon prethodno pribavljenog mišljenja mjesnih zajednica i ostalih zainteresovanih lica.

─îl. 84 i 85

(brisani)

IV - GRA─ÉENjE

1. Karakteristike objekata

─îlan 86

(1) Svi objekti moraju biti projektovani i izgra─Ĺeni u skladu sa dokumentima prostornog ure─Ĺenja.

(2) Usaglašenost objekta sa dokumentima prostornog ure─Ĺenja obezbje─Ĺuje se projektovanjem u skladu sa zahtjevima iz lokacijskih uslova, revizijom projekta prije postupka izdavanja gra─Ĺevinske dozvole, izvo─Ĺenjem radova u skladu sa odobrenim glavnim projektom i kontrolom u postupku izdavanja upotrebne dozvole.

─îlan 87

(1) Objekti za kolektivno stanovanje, objekti ili dijelovi objekata koji su u javnoj upotrebi ili se koriste za obavljanje uslu┼żne i privredne djelatnosti moraju biti projektovani i izgra─Ĺeni tako da se licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima osigura nesmetan pristup, kretanje, rad i boravak.

(2) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuju uslovi iz stava 1. ovog ─Źlana.

(3) Na zahtjev lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima ili njegovog staraoca, odnosno udru┼żenja, arhitektonske barijere koje onemogu─çavaju pristup i kretanje licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima ukloni─çe se u roku od dvije godine od usvajanja ovog zakona, osim ako ne postoje tehni─Źke mogu─çnosti za izvo─Ĺenje takvih radova.

(4) Za uklanjanje arhitektonskih barijera, odnosno omogu─çavanje slobodnog pristupa objektu i kretanja u objektu licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima odgovoran je vlasnik objekta.

─îlan 88

Gra─Ĺevinski proizvodi, materijali, oprema i ure─Ĺaji mogu se upotrebljavati, odnosno ugra─Ĺivati samo ako je njihov kvalitet dokazan certifikatom i izjavom o usaglašenosti izdatom od ovlaš─çenog tijela u skladu sa propisima o gra─Ĺevinskim proizvodima.

─îlan 89

(1) Ure─Ĺaji u zgradama koji su u funkciji zgrade kao cjeline ili njenog posebnog dijela, kao što su liftovi za prevoz lica i tereta u zgradama, pokretne stepenice i drugo mogu se koristiti i staviti u upotrebu samo ako ne ugro┼żavaju zdravlje i sigurnost lica ili sigurnost imovine, ako su pravilno ugra─Ĺeni i odr┼żavani i ako se koriste za predvi─Ĺenu namjenu.

(2) Tehni─Źke karakteristike, osnovni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi koji se odnose na projektovanje i izradu ure─Ĺaja iz stava 1. ovog ─Źlana kao cjeline ili njegovih pojedinih dijelova ili sklopova i sigurnosnih komponenti, njihovo stavljanje na tr┼żište, redovni i periodi─Źni pregledi, ure─Ĺuju se pravilnicima koje donosi ministar za svaki ure─Ĺaj ili grupu ure─Ĺaja.

(3) Donošenje tehni─Źkog odobrenja, postupak ocjenjivanja usaglašenosti i dokazivanje upotrebljivosti, sprovo─Ĺenje kontrolnih postupaka, stavljanje znaka usaglašenosti, sprovodi se prema odredbama ovog zakona, propisa donesenih na osnovu njega i propisa o gra─Ĺevinskim proizvodima.

1.1. Energetske karakteristike zgrade

─îlan 90

(1) U cilju postizanja ekonomski opravdanih rješenja u─Źesnici u gra─Ĺenju du┼żni su da preduzimaju mjere da bi se utvrdili minimalni zahtjevi za energetske karakteristike zgrada ili samostalnih upotrebnih cjelina zgrada.

(2) Prilikom planiranja, projektovanja i gra─Ĺenja novih zgrada, te prilikom ve─çe rekonstrukcije postoje─çih zgrada, propisane energetske karakteristike i minimalni zahtjevi kao dugoro─Źne mjere predvi─Ĺene odredbama ovog zakona i propisima o energetskoj efikasnosti obezbje─Ĺuju se:

a) primjenom novih tehnologija gra─Ĺenja i ugradnju gra─Ĺevinskih proizvoda koji omogu─çavaju koriš─çenje primarne energije iz obnovljivih izvora,

b) stvaranjem stimulativnih uslova i mjera da se nove zgrade grade ili da se prilikom ve─çih rekonstrukcija postoje─çe zgrade pretvaraju u zgrade s gotovo nultom potrošnjom energije, kad god je to mogu─çe i kad je ekonomski prihvatljivo,

v) obaveznom ugradnjom mjernih ure─Ĺaja komunalnih proizvoda za svakog pojedina─Źnog eta┼żnog vlasnika za sve nove zgrade, a kod postoje─çih zgrada da se to obezbijedi prilikom vršenja ve─çe rekonstrukcije, ako to tehni─Źke karakteristike zgrade dozvoljavaju i kada je to ekonomski prihvatljivo, ili da se obezbijedi najmanje mjerni ure─Ĺaj za mjerenje na nivou zgrade kao cjeline,

g) podsticanjem ugradnje inteligentnih sistema mjerenja kada se gradi zgrada ili se vrši ve─ça rekonstrukcija zgrade, te ugradnja sistema aktivnog nadzora, kao što su sistemi za automatizaciju, nadzor i pra─çenje kojima je cilj ušteda energije,

d) stimulisanjem koriš─çenja daljinskog sistema grijanja ili hla─Ĺenja zgrada koji se u cijelosti ili djelimi─Źno zasniva na energiji iz obnovljivih izvora,

─Ĺ) uspostavljanjem redovnog pregleda tehni─Źkog sistema zgrade i opreme koja slu┼żi za grijanje ili hla─Ĺenje zgrade, ventilaciju, pripremu tople vode i osvjetljenje, kao i davanje redovnih savjeta i preporuka korisnicima za razli─Źite metode i prakti─Źna rješenja koja slu┼że poboljšavanju energetskih karakteristika zgrade i

e) stvaranjem uslova za razvijanje i uspostavljanje sistema certifikacije energetskih karakteristika zgrade koji prikazuju energetske karakteristike zgrade i koji su priznati kod nadle┼żnih institucija.

(3) Energetskim pregledom, koji sprovodi ovlaš─çeno lice, utvr─Ĺuju se energetske karakteristike zgrade i nivo uskla─Ĺenosti tih karakteristika sa propisanim zahtjevima i referentnim vrijednostima i predla┼żu mjere za ekonomski povoljno poboljšavanje energetskih karakteristika zgrade.

(4) Prije izdavanja upotrebne dozvole, odobrenja za probni rad, odnosno prije promjene vlasništva ili iznajmljivanja nove zgrade izgra─Ĺene nakon stupanja na snagu ovog zakona ili njenog posebnog dijela, mora se pribaviti energetski certifikat koji se izdaje u skladu sa odredbama ovog zakona i propisima koji se odnose na energetsku efikasnost.

(5) Energetski certifikat zgrade obuhvata objedinjene rezultate energetskog pregleda zgrade kao cjeline koji se vrši prema odredbama ovog zakona, uklju─Źuju─çi i njen tehni─Źki sistem.

(6) Javni sektor koji koristi zgrade sa korisnom površinom ve─çom od 500 m² du┼żan je da u tim zgradama uvede sistem energetskog menad┼żmenta u skladu sa odredbama propisa koji se odnose na energetsku efikasnost.

1.2. Energetski pregled zgrade

─îlan 91

(1) Energetski pregled zgrade vrši pravno lice koje ima odgovaraju─çu licencu za vršenje energetskog pregleda.

(2) Licencu za vršenje energetskog pregleda ministar izdaje pravnom licu koje:

a) je upisano u sudski registar,

b) ima odgovaraju─çe stru─Źne rezultate na poslovima izrade tehni─Źke dokumentacije ili revizije tehni─Źke dokumentacije ili gra─Ĺenja ili kontrole kvaliteta i atestiranja gra─Ĺevinskih proizvoda i

v) koje u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, u skladu sa zakonima kojima se ure─Ĺuju radni odnosi, ima:

1) za objekte za koje gra─Ĺevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo, najmanje dva diplomirana in┼żenjera arhitekture, gra─Ĺevinarstva, mašinstva ili elektrotehnike, sa licencom za vršenje energetskog pregleda,

2) za objekte za koje gra─Ĺevinsku dozvolu izdaje organ uprave jedinice lokalne samouprave, najmanje jednog diplomiranog in┼żenjera arhitekture, gra─Ĺevinarstva, mašinstva ili elektrotehnike, sa licencom za vršenje energetskog pregleda.

(3) Licenca za vršenje energetskog pregleda izdaje se fizi─Źkim licima sa licencom za izradu ili reviziju tehni─Źke dokumentacije ili gra─Ĺenje, ste─Źenu prema odredbama ovog zakona i sa završenom posebnom obukom za obavljanje energetskog pregleda u skladu sa odredbama ovog zakona i propisima o energetskoj efikasnosti.

(4) Pravno lice koje vrši energetski pregled zgrade du┼żno je da prilikom obavljanja energetskog pregleda sistema za grijanje ili klimatizaciju zgrade vlasniku dostavi u pisanoj formi preporuke za ekonomski isplative izmjene sistema radi pove─çanja njihove energetske efikasnosti za sve sisteme grijanja sa kotlom nominalne snage ve─çe od 20 kW i sistema klimatizacije nominalne snage ve─çe od 12 kW.

(5) Posebnu stru─Źnu obuku iz stava 3. ovog ─Źlana za obavljanje energetskih pregleda organizuje Fond za zaštitu ┼żivotne sredine i energetsku efikasnost (u daljem tekstu: Fond).

(6) Posebna stru─Źna obuka iz stava 3. ovog ─Źlana sprovodi se prema Programu obuke i stru─Źnog usavršavanja koji donosi Fond, a na koji saglasnost daje ministar.

(7) Ministar donosi pravilnik kojim ─çe se detaljnije propisati postupak vršenja energetskog pregleda, odre─Ĺivanje energetske klase zgrade, izdavanje energetskog certifikata, sadr┼żaj, forma energetskog certifikata i rok va┼żenja, vo─Ĺenje registara i njihovu dostupnost javnosti, na─Źin formiranja cijene energetskog pregleda i izdavanja certifikata, te na─Źin sprovo─Ĺenja nezavisne kontrole izdatih energetskih certifikata.

(8) Energetski pregled zgrade ne mogu vršiti lica koja su u─Źestvovala u projektovanju, reviziji, gra─Ĺenju ili vršenju stru─Źnog nadzora nad gra─Ĺenjem te zgrade.

─îlan 92

(1) Ministarstvo vodi jedinstveni registar lica kojima su izdate licence za vršenje energetskog pregleda.

(2) Jedinice lokalne samouprave vode registar izdatih energetskih certifikata na svom podru─Źju.

(3) Registri iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana su javni, a objavljuju se na internet stranicama Ministarstva i jedinica lokalne samouprave ili na drugi odgovaraju─çi na─Źin.

─îlan 93

(1) U cilju postizanja ekonomski opravdanih rješenja, a da bi se utvrdili minimalni zahtjevi za energetske karakteristike zgrada ili samostalnih upotrebnih cjelina zgrada, ministar donosi:

a) Pravilnik o minimalnim zahtjevima za energetske karakteristike zgrada i

b) Pravilnik o metodologiji za izra─Źunavanje energetskih karakteristika zgrada.

(2) Pravilnikom iz stava 1. ta─Źka a) ovog ─Źlana detaljnije se propisuju:

a) tehni─Źki zahtjevi u pogledu racionalne upotrebe energije i toplotne zaštite, koje treba ispuniti prilikom projektovanja i gra─Ĺenja novih zgrada, te tokom upotrebe i prilikom rekonstrukcije postoje─çih zgrada, a koje se griju na unutrašnju temperaturu ve─çu od 12 °S,

b) ostali tehni─Źki zahtjevi za racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu u zgradarstvu,

v) tehni─Źke karakteristike i drugi zahtjevi za odre─Ĺene gra─Ĺevinske proizvode koji se ugra─Ĺuju u zgradu u svrhu racionalne upotrebe energije i toplotne zaštite i ocjenjivanje uskla─Ĺenosti tih proizvoda sa navedenim zahtjevima,

g) sadr┼żaj projekta zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije za grijanje i hla─Ĺenje, te toplotnu zaštitu,

d) utvr─Ĺivanje potrebne toplotne energije za grijanje i hla─Ĺenje objekta i

─Ĺ) odr┼żavanje zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplotnu zaštitu.

(3) Pravilnikom iz stava 1. ta─Źka b) ovog ─Źlana detaljnije se propisuju:

a) metodologija za izra─Źunavanje energetskih karakteristika za stambene zgrade,

b) metodologija za izra─Źunavanje energetskih karakteristika za nestambene zgrade i

v) kategorije za koje se vrši izra─Źunavanje energetskih karakteristika zgrada.

1.3. Energetski certifikat

─îlan 94

(1) Ovlaš─çeno lice koje je izvršilo energetski pregled Fondu dostavlja izvještaj o sprovedenom pregledu i utvr─Ĺenoj energetskoj klasi zgrade, u roku od osam dana od dana povjeravanja pregleda.

(2) Fond na osnovu dostavljenog izvještaja izdaje energetski certifikat koji dostavlja ovlaš─çenom licu koje je izvršilo energetski pregled, Ministarstvu i nadle┼żnom organu jedinice lokalne samouprave, u roku od osam dana od dostavljanja izvještaja.

(3) Izlaganje energetskog certifikata na jasno vidljivom mjestu, uspostavljanje sistema nezavisne kontrole, na─Źin sprovo─Ĺenja nezavisne kontrole, uslovi za lica koja sprovode nezavisnu kontrolu i druga pitanja u vezi sa nezavisnom kontrolom, sprovode se u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa koji se odnose na energetsku efikasnost.

(4) Energetski certifikat ima rok va┼żenja deset godina i podlije┼że sistemu nezavisne kontrole.

(5) Troškove izdavanja energetskog certifikata snosi investitor.

─îlan 95

Osim nadle┼żnosti utvr─Ĺenih ─Źl. 91. i 94. ovog zakona, Fond je nadle┼żan za obavljanje i sljede─çih poslova koji se prema ovom zakonu odnose na energetsku efikasnost:

a) u─Źestvuju u sprovo─Ĺenju postupka za izbor i finansiranje ili sufinansiranje projekata koji se odnose na pove─çanje energetske efikasnosti i smanjenje ukupne potrošnje energije u zgradama iz sredstava koja se za te namjene izdvajaju prema posebnim propisima, kao i sredstava koja se za ove namjene obezbijede iz donacija, grantova ili kreditnih zadu┼żenja Republike i sli─Źno,

b) uspostavlja i vodi baze podataka o energetskoj efikasnosti zgrada i izdatim energetskim certifikatima,

v) sprovodi nezavisnu kontrolu izdatih energetskih certifikata,

g) predla┼że projekte za pove─çanje energetske efikasnosi u javnom sektoru,

d) vrši promociju mjera energetske efikasnosti, te informiše i podsti─Źe interes javnosti o zna─Źaju i efektima energetske efikasnosti i

─Ĺ) izvršava i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

1.4. Zgrade za koje nije obavezna primjena mjera energetske efikasnosti

─îlan 96

Od obaveze primjena odredbe ─Źlana 90. ovog zakona izuzimaju se:

a) zgrade koje su prema posebnim propisima slu┼żbeno zašti─çene kao nacionalni spomenik, dio prirodnog okru┼żenja, posebnog arhitektonskog ili istorijskog zna─Źaja,

b) zgrade zašti─çene na osnovu posebnih propisa, a kod kojih bi ispunjavanje navedenih minimalnih zahtjeva za energetske karakteristike neprihvatljivo izmijenilo njihov karakter ili izgled,

v) zgrade koje se koriste kao mjesta vjerskih obreda i za vjerske aktivnosti,

g) privremene zgrade ─Źiji je rok upotrebe dvije godine ili manji, kao i privremene zgrade izgra─Ĺene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta,

d) industrijske lokacije, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade sa malim energetskim potrebama,

─Ĺ) radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge privredne zgrade koje se, u skladu sa svojom namjenom, moraju dr┼żati otvorenima više od polovine radnog vremena, ako nemaju ugra─Ĺene vazdušne zavjese,

e) stambene zgrade koje se koriste ili se namjeravaju koristiti manje od ─Źetiri mjeseca godišnje ili jedno ograni─Źeno vrijeme u godini, i to uz o─Źekivanu potrošnju energije manju od 25% od koli─Źine potrebne za koriš─çenje tokom cijele godine i

┼ż) samostoje─çe zgrade ukupne bruto gra─Ĺevinske površine manje od 200 m².

2. Tehni─Źka dokumentacija

─îlan 97

(1) Tehni─Źku dokumentaciju ─Źine:

a) idejni projekat,

b) glavni projekat,

v) izvedbeni projekat,

g) projekat izvedenog stanja,

d) dokumentacija kontrole kvaliteta,

─Ĺ) uputstva za odr┼żavanje i pogon objekta i

e) projekat uklanjanja za objekte bruto gra─Ĺevinske površine ve─çe od 400 m².

(2) Osim tehni─Źke dokumentacije iz stava 1. ovog ─Źlana, investitor mo┼że za slo┼żene objekte i objekte linijske infrastrukture, radi odre─Ĺivanja makrolokacije i dispozicije objekta, tehni─Źko-tehnološkog koncepta, na─Źina obezbje─Ĺivanja infrastrukture, procjene uticaja na ┼żivotnu sredinu, zaštite prirodnih i kulturnih dobara, potrebnih istra┼żnih radova za izradu idejnog projekta i generalne koncepcije opravdanosti izgradnje objekta, naru─Źiti izradu generalnog projekta, prethodne studije izvodljivosti i studije izvodljivosti.

(3) Ministar donosi pravilnik o sadr┼żaju i kontroli tehni─Źke dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana.

─îlan 98

(1) Ministar donosi pravilnik kojim se detaljnije ure─Ĺuje postupak izra─Źunavanja površina i zapremina objekta.

(2) U postupku izrade dokumenata prostornog ure─Ĺenja, izrade tehni─Źke dokumentacije, izra─Źunavanja naknada predvi─Ĺenih odredbama ovog zakona, prilikom gra─Ĺenja objekata, obra─Źuna površina i zapremina izgra─Ĺenih objekata prilikom upisa u javne evidencije i drugo, izra─Źunavanje površina i zapremina objekta vrši se prema odredbama pravilnika iz stava 1. ovog ─Źlana.

2.1. Idejni i glavni projekat

─îlan 99

(1) Idejni projekat je skup me─Ĺusobno usaglašenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovnofunkcionalna i tehni─Źka rješenja objekta, te prikaz smještaja objekta u prostoru.

(2) Idejni projekat sadr┼żi: tehni─Źki opis, situaciono rješenje, tlocrte objekta, karakteristi─Źne presjeke i fasade.

(3) Idejni projekat, zavisno od slo┼żenosti i tehni─Źke strukture objekta, mo┼że sadr┼żavati i druge nacrte i dokumenta, ako su oni zna─Źajni za izradu glavnog projekta, kao što su:

a) opis tehnološkog procesa,

b) tehnološki nacrti i

v) opis primjene odre─Ĺene tehnologije gra─Ĺenja i sli─Źno.

(4) Idejni projekat mora sadr┼żavati specifikaciju radova koji se vrše u skladu sa stavom 3. ovog ─Źlana.

─îlan 100

(1) Glavni projekat je skup me─Ĺusobno usaglašenih projekata kojima se daje tehni─Źko rješenje objekta, prikaz smještaja objekta u prostoru, dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za objekat, drugih zahtjeva iz ovog zakona i drugih zakona, tehni─Źkih normi i propisa donesenih na osnovu tih zakona.

(2) Na osnovu glavnog projekta izdaje se gra─Ĺevinska dozvola.

(3) Glavni projekat zajedno sa gra─Ĺevinskom dozvolom trajno ─Źuva organ uprave koji je izdao gra─Ĺevinsku dozvolu i investitor, odnosno vlasnik objekta.

(4) Na osnovu glavnog projekta izvode se radovi na izgradnji objekta.

─îlan 101

(1) Glavni projekat izra─Ĺuje se u skladu sa lokacijskim uslovima, odnosno urbanisti─Źko-tehni─Źkim uslovima za individualne stambene i individualne stambenoposlovne objekte ─Źija je bruto gra─Ĺevinska površina manja od 400 m², osim za slo┼żene objekte u smislu ovog zakona, koji se grade na podru─Źju za koje je donesen sprovedbeni dokument prostornog ure─Ĺenja ili na vanurbanom podru─Źju, a zavisno od vrste objekta i tehni─Źke strukture objekta sadr┼żi: arhitektonski projekat, gra─Ĺevinski projekat, projekte instalacija, projekat tehnološkog procesa, projekat ugradnje opreme i druge projekte, koji moraju biti me─Ĺusobno usaglašeni.

(2) Projekti iz stava 1. ovog ─Źlana, zavisno od vrste objekta i tehni─Źke strukture objekta, sadr┼że:

a) tehni─Źki opis sa eventualno posebnim uslovima za izvo─Ĺenje radova,

b) izvod iz katastarskog plana sa ucrtanom situacijom objekta i ucrtanim susjednim objektima, a za objekte koji se grade na širem podru─Źju, situacija objekta prikazuje se na geodetskoj podlozi u odgovaraju─çoj razmjeri,

v) potrebne grafi─Źke prikaze projektnih rješenja, kao što su: osnov, presjeci, fasade, te nacrte koji definišu nosivi sklop konstrukcije,

g) elaborati, odnosno prora─Źuni statike, hidraulike, energetike i energetske efikasnosti, fizi─Źkih karakteristika objekta i drugo, kojima se dokazuje da je objekat projektovan prema odredbama ovog zakona,

d) elaborat, odnosno podatke o geotehni─Źkim i geomehani─Źkim karakteristikama zemljišta, kao i drugim istra┼żnim radovima koji su poslu┼żili kao podloga za izradu projekta,

─Ĺ) projekat vanjskog ure─Ĺenja za objekte bruto gra─Ĺevinske površine ve─çe od 400 m²,

e) predmjer i predra─Źun svih radova, sa opisom radova i iskazanom ukupnom cijenom objekta, cijenom gra─Ĺevinskih radova i jedini─Źnom cijenom po kvadratnom metru korisne površine objekta,

┼ż) prilog ili elaborat zaštite od po┼żara,

z) elaborat zaštite ┼żivotne sredine, ako je rije─Ź o namjeni objekta koja je definisana kao djelatnost koja mo┼że ugroziti ┼żivotnu sredinu,

i) elaborat o zbrinjavanju otpada, ako je rije─Ź o otpadu za koji su posebnim zakonom propisane mjere odlaganja i

j) prilog zaštite na radu.

(3) Elaborat o geotehni─Źkim i geomehani─Źkim karakteristikama zemljišta iz stava 2. ta─Źka d) ovog ─Źlana, koji slu┼żi kao podloga za definisanje na─Źina temeljenja objekata, radi se u skladu sa odredbama zakona kojim je ure─Ĺeno geološko istra┼żivanje u Republici.

─îlan 102

(1) Izradi glavnog projekta za slo┼żene objekte u smislu ovog zakona u tehni─Źko-tehnološkom i funkcionalnom smislu, kao i za objekte koji mogu da ugroze ┼żivotnu sredinu, prirodne vrijednosti i kulturno-istorijska dobra, prethodi izrada idejnog projekta, kojim se utvr─Ĺuje osnovna tehni─Źko-tehnološka koncepcija objekta, sagledava funkcionalnost i racionalnost projektnih rješenja i oblikovanje objekta.

(2) Idejni projekat za objekte iz stava 1. ovog ─Źlana mora biti predmet javnog konkursa koji sprovodi investitor da bi obezbijedio optimalno projektno rješenje.

(3) Ako je glavni projekat izra─Ĺen na stranom jeziku, mora sadr┼żavati i prevod na jedan od slu┼żbenih jezika u upotrebi u Republici.

(4) Ako je glavni projekat izra─Ĺen po propisima drugih zemalja, mora biti nostrifikovan, pri ─Źemu se provjerava usaglašenost projekta sa propisima koji se primjenjuju za te vrste i namjene objekata u Republici.

(5) Glavni projekat, na osnovu kojeg je izgra─Ĺen odre─Ĺeni objekat, mo┼że se upotrijebiti za gra─Ĺenje drugog takvog objekta uz ovjerenu pisanu saglasnost investitora i projektanta, koji je izradio taj projekat, pod uslovom prilago─Ĺavanja tog projekta lokacijskim uslovima, odnosno urbanisti─Źko-tehni─Źkim uslovima, gra─Ĺevinskoj parceli, priklju─Źcima na objekte i ure─Ĺaje komunalne infrastrukture i geomehani─Źkom izvještaju.

(6) U slu─Źaju iz stava 5. ovog ─Źlana štite se autorska prava u skladu sa posebnim propisom.

2.2. Izvedbeni projekat i projekat izvedenog stanja

─îlan 103

Izvedbeni projekat se radi po potrebi za objekte kod kojih u glavnom projektu nisu mogli biti dati detaljni nacrti i njihovi tekstualni opisi za izvo─Ĺenje, koji zavise od tehnologije gra─Ĺenja objekta, opreme kojom raspola┼że izvo─Ĺa─Ź radova i sli─Źno, a mora biti u skladu sa uslovima iz gra─Ĺevinske dozvole i odobren od projektanta glavnog projekta.

─îlan 104

(1) Projekat izvedenog stanja je dodatak glavnom projektu sa ucrtanim svim izmjenama nastalim tokom izgradnje u dijelu projekta u kome su izmjene vršene, a koje su u skladu sa izdatom gra─Ĺevinskom dozvolom i koje su odobrene od projektanta glavnog projekta, glavnog revidenta i lica koje vrši nadzor, osim izmjena za koje je u skladu sa odredbama ovog zakona obavezno prethodno izvršiti izmjenu i dopunu gra─Ĺevinske dozvole i glavnog projekta.

(2) Na osnovu projekta izvedenog stanja iz stava 1. ovog ─Źlana vrši se tehni─Źki pregled objekta i izdaje upotrebna dozvola.

(3) Ako su nadzorni organ i izvo─Ĺa─Ź dali izjavu da je objekat u svemu izveden prema gra─Ĺevinskoj dozvoli i glavnom projektu, projekat izvedenog stanja se ne radi.

2.3. Ovjera projektne dokumentacije

─îlan 105

(1) Projekti iz ─Źl. 99. do 104. ovog zakona, odnosno njihovi dijelovi i svaki list nacrta moraju imati:

a) oznaku pravnog lica koje je izradilo projekat,

b) naziv objekta,

v) ime i naziv investitora,

g) oznaku ili broj projekta, odnosno njegovog dijela,

d) vrstu tehni─Źke dokumentacije,

─Ĺ) vrstu nacrta, mjerilo u kojem je nacrt izra─Ĺen i datum izrade,

e) ime projektanta i glavnog projektanta i

┼ż) potpis i pe─Źat projektanta, te broj licence i pe─Źat pravnog lica.

(2) Ovjerom projekta, odnosno nacrta, pravno lice koje je izradilo projekat potvr─Ĺuje da je projekat kompletan, njegovi dijelovi me─Ĺusobno usaglašeni, kao i da je usaglašen sa odredbama ovog i drugih zakona, te sa odredbama drugih propisa donesenih na osnovu tih zakona i pravila struke.

(3) Tehni─Źka dokumentacija i njeni dijelovi moraju biti uvezani i zape─Źa─çeni.

(4) Uz projekat mora biti uvezana kopija licence pravnog lica koje je izradilo projekat i kopija licence glavnog projektanta i projektanata pojedinih dijelova projekta.

(5) Ako projekat podlije┼że reviziji, izvještaj o reviziji projekta ─Źuva se kao prilog uz projekat.

2.4. Dokumentacija kontrole kvaliteta i uputstva za odr┼żavanje i koriš─çenje opreme

─îlan 106

(1) Dokumentaciju kontrole kvaliteta ─Źine svi atesti ugra─Ĺenog materijala i opreme, rezultati završnih mjerenja i testova koji su sprovedeni u skladu sa posebnim propisima i normativima donesenim na osnovu zakona i pravila struke.

(2) Investitor je du┼żan da dostavi svu dokumentaciju kontrole kvaliteta komisiji za tehni─Źki pregled prilikom pregleda objekta.

─îlan 107

(1) Investitor opreme u objektima sa proizvodnim djelatnostima du┼żan je da pripremi jasna uputstva o koriš─çenju i odr┼żavanju opreme i objekta, kao i odgovaraju─çe garantne listove instalirane opreme.

(2) Uputstva iz stava 1. ovog ─Źlana moraju biti napisana na jednom od slu┼żbenih jezika u upotrebi u Republici.

(3) Uputstva za odr┼żavanje odre─Ĺuju termine obaveznih redovnih pregleda, rokove i obim povremenih pregleda, kao i obim radova redovnog odr┼żavanja objekta i pogona.

3. U─Źesnici u gra─Ĺenju

─îlan 108

(1) U─Źesnici u gra─Ĺenju su: investitor, projektant, revident tehni─Źke dokumentacije, izvo─Ĺa─Ź i nadzorni organ.

(2) Odnosi izme─Ĺu u─Źesnika u gra─Ĺenju ure─Ĺuju se ugovorom koji mora sadr┼żavati sve bitne elemente u pogledu predmeta ugovora, rokova, cijene ugovorenih radova i na─Źina pla─çanja.

(3) Ugovor iz stava 2. ovog ─Źlana koji se odnosi na izradu, reviziju ili nostrifikaciju tehni─Źke dokumentacije ─Źini sastavni dio tehni─Źke dokumentacije radi ─Źije izrade je sa─Źinjen.

─îlan 109

(1) Projektovanje, reviziju tehni─Źke dokumentacije, gra─Ĺenje, stru─Źni nadzor nad gra─Ĺenjem i vršenje energetskog pregleda investitor povjerava licima koja posjeduju odgovaraju─çu licencu.

(2) Investitor obezbje─Ĺuje stru─Źni nadzor nad gra─Ĺenjem od dana po─Źetka izvo─Ĺenja pripremnih radova.

(3) Investitor nije du┼żan da obezbijedi stru─Źni nadzor za objekte za koje nije potrebna gra─Ĺevinska dozvola.

(4) Investitor je du┼żan da prijavi po─Źetak gra─Ĺenja nadle┼żnoj urbanisti─Źko-gra─Ĺevinskoj inspekciji najkasnije osam dana prije po─Źetka izvo─Ĺenja radova.

(5) Uz prijavu iz stava 4. ovog ─Źlana investitor je du┼żan da prilo┼żi:

a) gra─Ĺevinsku dozvolu,

b) ugovor o vršenju nadzora,

v) ugovor o gra─Ĺenju i

g) zapisnik o iskol─Źavanju objekta.

(6) Ako se u toku gra─Ĺenja promijeni investitor, novi investitor je du┼żan da o nastaloj promjeni obavijesti nadle┼żnu urbanisti─Źko-gra─Ĺevinsku inspekciju.

3.1. Izrada tehni─Źke dokumentacije

─îlan 110

(1) Izradu tehni─Źke dokumentacije za sve vrste radova ili samo za pojedine vrste radova (u daljem tekstu: faza) mo┼że vršiti pravno lice koje ima odgovaraju─çu licencu za obavljanje ovih poslova.

(2) Licencu za izradu tehni─Źke dokumentacije sa svim njenim dijelovima, odnosno fazama ministar izdaje pravnom licu koje:

a) je upisano u sudski registar;

b) ima odgovaraju─çe stru─Źne rezultate na poslovima izrade odgovaraju─çe tehni─Źke dokumentacije i

v) koje ima za svaku fazu u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u skladu sa zakonima kojima se ure─Ĺuju radni odnosi, najmanje:

1) dva diplomirana in┼żenjera odgovaraju─çe struke sa licencom za izradu svake faze tehni─Źke dokumentacije, za objekte za koje gra─Ĺevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo,

2) jednog diplomiranog in┼żenjera odgovaraju─çe struke sa licencom za izradu svake faze tehni─Źke dokumentacije, za objekte za koje gra─Ĺevinsku dozvolu izdaje nadle┼żni organ uprave jedinice lokalne samouprave.

(3) Izradu tehni─Źke dokumentacije za individualne stambene i stambeno-poslovne objekte bruto gra─Ĺevinske površine do 400 m², osim za slo┼żene objekte u smislu ovog zakona, za sve faze ili samo pojedine faze, mo┼że vršiti i pravno lice koje:

a) je upisano u sudski registar,

b) ima odgovaraju─çe stru─Źne rezultate na poslovima izrade te vrste tehni─Źke dokumentacije i

v) ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u skladu sa zakonima kojima se ure─Ĺuju radni odnosi, najmanje po jednog in┼żenjera sa višim obrazovanjem odgovaraju─çe struke, sa licencom za izradu odgovaraju─çe faze tehni─Źke dokumentacije za ovu vrstu objekata.

(4) Licenca za izradu pojedine faze tehni─Źke dokumentacije izdaje se fizi─Źkim licima koja imaju:

a) visoko obrazovanje, odnosno diplomiranim in┼żenjerima odgovaraju─çe struke i smjera ili diplomiranim in┼żenjerima sa završenim osnovnim studijima prvog ciklusa koji traju ─Źetiri godine, a ─Źijim završetkom se sti─Źe 240 ECTS bodova u navedenom nau─Źnom polju ili više obrazovanje, odnosno in┼żenjer odgovaraju─çe struke i smjera,

b) polo┼żen stru─Źni ispit i

v) najmanje tri godine iskustva na poslovima izrade tehni─Źke dokumentacije.

(5) Pod stru─Źnim rezultatima iz st. 2. i 3. ovog ─Źlana podrazumijeva se da su pravno lice, odnosno fizi─Źka lica zaposlena u tom pravnom licu izradila, odnosno u─Źestvovala u izradi tehni─Źke dokumentacije, po kojoj su izgra─Ĺeni objekti te vrste i namjene.

(6) Lice koje ima odgovaraju─çu stru─Źnu spremu sa visokim obrazovanjem, odnosno diplomirani in┼żenjer odgovaraju─çe struke i smjera ili diplomirani in┼żenjer sa završenim osnovnim studijima prvog ciklusa koje traju ─Źetiri godine, a ─Źijim završetkom se sti─Źe 240 ECTS bodova u navedenom nau─Źnom polju, sa najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima izrade tehni─Źke dokumentacije i polo┼żenim stru─Źnim ispitom, sti─Źe svojstvo projektanta saradnika.

(7) Ukoliko pravno lice koje vrši izradu tehni─Źke dokumentacije nema licencu za svaku fazu projekta, mo┼że na osnovu ugovora anga┼żovati druga pravna lica koja imaju licencu za faze projekta koje nisu obuhva─çene njegovom licencom.

─îlan 111

(1) Pravno lice koje projektuje, imenuje jednog ili više projektanata koji su odgovorni za ispravnost i kvalitet projekta ili faze projekta.

(2) Projektant je odgovoran da projekat ili faza projekta za ─Źiju je izradu imenovan, ispunjava uslove iz ovog zakona i drugih zakona, propisa donesenih na osnovu tih zakona, tehni─Źkih normi i pravila struke, te da je glavni projekat u skladu sa lokacijskim uslovima.

(3) Ako u izradi glavnog projekta ili projekta uklanjanja objekta u─Źestvuje više projektanata, pravno lice kojem je povjerena izrada projekta imenuje glavnog projektanta koji istovremeno mo┼że biti i projektant odre─Ĺene vrste, odnosno faze projekta.

(4) Glavni projektant odgovoran je za kompletnost tehni─Źke dokumentacije i me─Ĺusobnu usaglašenost projekata, što potvr─Ĺuje svojim potpisom i pe─Źatom.

(5) Ako u izradi tehni─Źke dokumentacije u─Źestvuje više pravnih lica, pravno lice iz ─Źlana 110. stav 7. ovog zakona je du┼żno da imenuje koordinatora projekta.

(6) Odredba iz stava 4. ovoga ─Źlana odnosi se i na odgovornost koordinatora projekta.

(7) Izradom, revizijom tehni─Źke dokumentacije i nadzorom nad gra─Ĺenjem ne mogu se baviti dr┼żavni slu┼żbenici i slu┼żbenici u organima jedinica lokalne samouprave.

3.2. Revizija i nostrifikacija tehni─Źke dokumentacije

─îlan 112

(1) Reviziju tehni─Źke dokumentacije sa svim njenim dijelovima, odnosno fazama mo┼że vršiti pravno lice koje ima odgovaraju─çu licencu za obavljanje tih poslova.

(2) Licencu za reviziju tehni─Źke dokumentacije sa svim njenim dijelovima, odnosno fazama, ministar izdaje pravnom licu koje:

a) je upisano u sudski registar;

b) ima odgovaraju─çe stru─Źne rezultate na poslovima izrade i revizije odgovaraju─çe tehni─Źke dokumentacije i

v) koje za svaku fazu u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, u skladu sa zakonima kojima se ure─Ĺuju radni odnosi, ima najmanje:

1) dva diplomirana in┼żenjera odgovaraju─çe struke sa licencom za reviziju svake faze tehni─Źke dokumentacije koju izra─Ĺuje, za objekte za koje gra─Ĺevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo,

2) jednog diplomiranog in┼żenjera odgovaraju─çe struke sa licencom za reviziju svake faze tehni─Źke dokumentacije koju izra─Ĺuje, za objekte za koje gra─Ĺevinsku dozvolu izdaje organ uprave jedinice lokalne samouprave.

(3) Licenca za reviziju dijela tehni─Źke dokumentacije izdaje se fizi─Źkom licu koje ima:

a) odgovaraju─çu stru─Źnu spremu sa visokim obrazovanjem, odnosno diplomiranim in┼żenjerima odgovaraju─çe struke i smjera ili diplomiranim in┼żenjerima sa završenim osnovnim studijima prvog ciklusa koji traju ─Źetiri godine, a ─Źijim završetkom se sti─Źe 240 ECTS bodova u navedenom nau─Źnom polju,

b) polo┼żen stru─Źni ispit i

v) najmanje osam godina iskustva na poslovima izrade ili revizije tehni─Źke dokumentacije.

─îlan 113

(1) Ako pravno lice nema licencu za reviziju svake faze projekta, mo┼że na osnovu ugovora anga┼żovati druga pravna lica koja imaju licencu za reviziju faza projekta koje nisu obuhva─çene njegovom licencom.

(2) Izuzetno od odredbe ─Źlana 112. stav 1. ovog zakona, reviziju tehni─Źke dokumentacije mo┼że obavljati i visokoškolska, odnosno druga javna ustanova koja se bavi istra┼żiva─Źkom ili obrazovnom djelatnoš─çu iz podru─Źja projektovanja i gra─Ĺenja objekata, ako je registrovana u sudskom registru za djelatnost tehni─Źkog savjetovanja u vezi sa projektovanjem i ako ispunjava uslove iz ─Źlana 112. stav 2. ovog zakona u pogledu zaposlenih stru─Źnih lica koja imaju odgovaraju─çu licencu iz ─Źlana 112. stav 3. ovog zakona.

(3) Revizija tehni─Źke dokumentacije ne mo┼że biti povjerena licu koje je na bilo koji na─Źin bilo anga┼żovano u izradi tehni─Źke dokumentacije ili ako je ta dokumentacija potpuno ili djelimi─Źno izra─Ĺena kod pravnog lica u kojem je bilo zaposleno to lice.

(4) Revizija tehni─Źke dokumentacije vrši se za sve objekte osim za objekte za koje prema odredbama ovog zakona nije potrebna gra─Ĺevinska dozvola i individualne stambene objekte i individualne stambeno-poslovne objekte bruto gra─Ĺevinske površine do 200 m², ako nije rije─Ź o slo┼żenim objektima u smislu ovog zakona.

─îlan 114

(1) Pravno lice koje vrši reviziju tehni─Źke dokumentacije du┼żno je da imenuje glavnog revidenta, koji je odgovoran za koordinaciju kontrole pojedinih faza ili dijelova tehni─Źke dokumentacije.

(2) Glavni revident iz stava 1. ovog ─Źlana organizuje izradu završnog izvještaja o kontroli ukupne tehni─Źke dokumentacije, na osnovu izvještaja o kontroli pojedinih dijelova tehni─Źke dokumentacije, koji se prila┼żu uz završni izvještaj.

(3) Prilikom revizije tehni─Źke dokumentacije revident provjerava:

a) da li je dokumentacija kompletna,

b) da li je dokumentaciju izradilo pravno lice sa licencom za izradu tehni─Źke dokumentacije za odre─Ĺenu vrstu objekata,

v) da li je dokumentacija izra─Ĺena u skladu sa lokacijskim uslovima, odnosno urbanisti─Źko-tehni─Źkim uslovima za individualne stambene i individualne stambenoposlovne objekte ─Źija je bruto gra─Ĺevinska površina manja od 400 m², osim za slo┼żene objekte u smislu ovog zakona, koji se grade na podru─Źju za koje je donesen sprovedbeni dokument prostornog ure─Ĺenja ili na vanurbanom podru─Źju,

g) da li projektna rješenja zadovoljavaju uslove u vezi sa sigurnoš─çu objekata iz ─Źlana 4. ovog zakona i

d) da li su projektna rješenja izra─Ĺena u skladu sa va┼że─çim tehni─Źkim standardima, propisima, pravilima struke i odredbama drugih zakona.

─îlan 115

(1) Ukoliko je tehni─Źka dokumentacija izra─Ĺena u drugoj dr┼żavi, obavezno se vrši nostrifikacija tehni─Źke dokumentacije.

(2) Nostrifikacija tehni─Źke dokumentacije obuhvata i reviziju.

(3) Nostrifikaciju tehni─Źke dokumentacije mo┼że vršiti pravno lice koje ima odgovaraju─çu licencu za reviziju tehni─Źke dokumentacije ste─Źenu prema odredbama ovog zakona.

3.3. Gra─Ĺenje objekta

─îlan 116

(1) Gra─Ĺenjem, odnosno izvo─Ĺenjem radova na objektu prema ovom zakonu mo┼że se baviti pravno lice koje ima licencu za obavljanje te djelatnosti (u daljem tekstu: izvo─Ĺa─Ź).

(2) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana gra─Ĺenje individualnih stambenih i individualnih stambeno-poslovnih objekata bruto gra─Ĺevinske površine do 200 m² za potrebe svog porodi─Źnog doma─çinstva i gra─Ĺenje objekata za koje u skladu sa odredbama ovog zakona nije potrebna gra─Ĺevinska dozvola, mo┼że vršiti investitor neposredno.

(3) Licencu za gra─Ĺenje objekata ministar izdaje pravnom licu koje:

a) je upisano u sudski registar;

b) ima odgovaraju─çe stru─Źne rezultate u izgradnji objekta te vrste i namjene;

v) ima odgovaraju─çu tehni─Źko-tehnološku opremljenost;

g) ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, u skladu sa zakonima kojima se ure─Ĺuju radni odnosi, najmanje:

1) dva diplomirana in┼żenjera sa visokim obrazovanjem odgovaraju─çe struke i smjera ili dva diplomirana in┼żenjera sa završenim osnovnim studijima prvog ciklusa koji traju ─Źetiri godine, a ─Źijim završetkom se sti─Źe 240 ECTS bodova u navedenom nau─Źnom polju, sa licencom za gra─Ĺenje objekata te vrste i namjene, za objekte za koje gra─Ĺevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo,

2) jednog diplomiranog in┼żenjera sa visokim obrazovanjem odgovaraju─çe struke i smjera ili jednog diplomiranog in┼żenjera sa završenim osnovnim studijima prvog ciklusa koji traju ─Źetiri godine, a ─Źijim završetkom se sti─Źe 240 ECTS bodova u navedenom nau─Źnom polju, sa licencom za gra─Ĺenje objekata te vrste i namjene, za objekte za koje gra─Ĺevinsku dozvolu izdaje organ uprave jedinice lokalne samouprave i

d) koje ima odgovaraju─çi broj kvalifikovanih radnika.

(4) Izuzetno od stava 3. ovog ─Źlana, za objekte za koje bi po njihovom zna─Źaju i slo┼żenosti gra─Ĺevinsku dozvolu mogao izdati nadle┼żni organ jedinice lokalne samouprave, a za koje gra─Ĺevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo zbog toga što se objekat nalazi u zaštitnoj zoni ili zaštitnom pojasu, izvo─Ĺa─Ź radova mo┼że biti pravno lice sa licencom za gra─Ĺenje objekata za koje gra─Ĺevinsku dozvolu izdaje nadle┼żni organ jedinice lokalne samouprave.

(5) Gra─Ĺenje manjih objekata sa standardnom konstrukcijom bruto gra─Ĺevinske površine do 1500 m² i ukupne spratnosti do pet eta┼ża, objekata niskogradnje i hidrogradnje i sli─Źno, osim objekata za koje gra─Ĺevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo, mo┼że vršiti i pravno lice koje:

a) je upisano u sudski registar,

b) ima odgovaraju─çe stru─Źne rezultate u izgradnji objekata te vrste i namjene,

v) ima odgovaraju─çu tehni─Źko-tehnološku opremljenost,

g) ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u skladu sa zakonima kojima se ure─Ĺuju radni odnosi, najmanje jednog diplomiranog in┼żenjera sa završenim osnovnim studijima prvog ciklusa koji traje tri godine, a ─Źijim završetkom se sti─Źe 180 ECTS bodova ili jednog in┼żenjera sa višim obrazovanjem odgovaraju─çe struke sa licencom za gra─Ĺenje objekata te vrste i namjene i

d) koje ima odgovaraju─çi broj kvalifikovanih radnika.

(6) Zanatske radove i gra─Ĺenje objekata za koje u skladu sa odredbama ovog zakona nije potrebna gra─Ĺevinska dozvola, mo┼że izvoditi preduzetnik.

(7) Pod stru─Źnim rezultatima iz st. 3. i 5. ovog ─Źlana podrazumijeva se da su fizi─Źka lica koja su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom u smislu zakona kojima se ure─Ĺuju radni odnosi, izgradila, odnosno u─Źestvovala u izgradnji objekata te vrste i namjene.

(8) Licenca za gra─Ĺenje iz st. 3. i 5. ovog ─Źlana mo┼że se izdati fizi─Źkom licu koje ima odgovaraju─çu stru─Źnu spremu, polo┼żen stru─Źni ispit i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima gra─Ĺenja objekata odre─Ĺene vrste i namjene.

(9) Ako u gra─Ĺenju u─Źestvuju dva ili više izvo─Ĺa─Źa, investitor je du┼żan da imenuje glavnog izvo─Ĺa─Źa koji je odgovoran za me─Ĺusobno usaglašavanje radova tokom gra─Ĺenja objekta.

─îlan 117

(1) Prilikom gra─Ĺenja objekta izvo─Ĺa─Ź je du┼żan da:

a) gradi u skladu sa gra─Ĺevinskom dozvolom,

b) izvodi radove tako da tehni─Źke karakteristike objekta odgovaraju zahtjevima ovog zakona,

v) ugra─Ĺuje materijale, opremu, ure─Ĺaje i proizvode u skladu sa odredbama ovog zakona i propisima o gra─Ĺevinskim proizvodima,

g) obezbijedi dokaze o kvalitetu radova i ugra─Ĺenih proizvoda i opreme prema odredbama ovoga zakona, tehni─Źkim normama i propisima i zahtjevima glavnog projekta,

d) obezbijedi mjerenje i geomehani─Źko ispitivanje zemljišta i objekta u toku gra─Ĺenja,

─Ĺ) preduzima mjere za bezbjednost objekta, radova, opreme, ure─Ĺaja i materijala, za bezbjednost radnika, u─Źesnika u saobra─çaju i bezbjednost susjednih objekata,

e) organizuje gradilište u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona,

┼ż) u toku gra─Ĺenja vodi gra─Ĺevinski dnevnik, knjigu inspekcija i gra─Ĺevinsku knjigu za objekte za koje je ugovorena obaveza njenog vo─Ĺenja,

z) bez odga─Ĺanja obavijesti nadle┼żnu instituciju, kada u toku gra─Ĺenja ili izvo─Ĺenja drugih radova nai─Ĺe na objekte koji imaju obilje┼żje prirodnog ili kulturno-istorijskog naslje─Ĺa i preduzme potrebne mjere zaštite nalazišta,

i) u pisanoj formi obavijesti investitora, nadle┼żni organ koji je izdao gra─Ĺevinsku dozvolu i nadle┼żnu inspekciju o nedostacima u tehni─Źkoj dokumentaciji i o nepredvi─Ĺenim okolnostima koje su va┼żne za izvo─Ĺenje radova i koriš─çenje tehni─Źke dokumentacije,

j) u slu─Źaju prekida radova osigura okolinu i objekat koji gradi,

k) omogu─çi gra─Ĺevinskoj inspekciji slobodan pristup gradilištu i dokumentaciji i

l) sa─Źini izvještaj o izvedenim radovima po završetku gra─Ĺenja.

(2) Izvo─Ĺa─Ź iz ─Źlana 116. stav 1. ovog zakona imenuje odgovorno lice za gra─Ĺenje, a u slu─Źaju da izvodi samo pojedine radove, imenuje odgovorno lice za izvo─Ĺenje tih radova.

(3) Odgovorno lice za gra─Ĺenje mora imati licencu za gra─Ĺenje i odgovorno je za ispunjenje uslova iz stava 1. ovog ─Źlana.

3.4. Nadzor nad gra─Ĺenjem objekata

─îlan 118

(1) Nadzor nad gra─Ĺenjem u ime investitora mo┼że obavljati pravno ili fizi─Źko lice koje ima licencu za poslove gra─Ĺenja, izradu tehni─Źke dokumentacije ili reviziju tehni─Źke dokumentacije (u daljem tekstu: nadzorni organ).

(2) Ugovor o anga┼żovanju nadzornog organa investitor dostavlja nadle┼żnoj urbanisti─Źko-gra─Ĺevinskoj inspekciji i izvo─Ĺa─Źu.

(3) Za slo┼żene objekte u smislu ovog zakona nadzor nad gra─Ĺenjem mo┼że obavljati samo pravno lice koje mora formirati nadzorni tim i imenovati koordinatora tima.

(4) Koordinator nadzornog tima imenuje se iz reda nadzornih in┼żenjera koji imaju odgovaraju─çu licencu i odgovoran je za usaglašavanje rada tima na izgradnji pojedinih faza u izgradnji objekta ili dijelova objekta.

(5) Nadzor nad gra─Ĺenjem investitor ne mo┼że povjeriti istom pravnom licu kojem je povjerio gra─Ĺenje objekta.

─îlan 119

U vršenju stru─Źnog nadzora, nadzorni organ du┼żan je da:

a) utvrdi usaglašenost iskol─Źenja objekta sa zapisnikom o iskol─Źenju objekta i projektom,

b) obezbijedi da se radovi na objektu izvode u skladu sa gra─Ĺevinskom dozvolom, tehni─Źkom dokumentacijom i ovim zakonom, a ako izvo─Ĺa─Ź odbije da postupi prema njegovim uputama i nastavi sa izgradnjom objekta suprotno gra─Ĺevinskoj dozvoli i tehni─Źkoj dokumentaciji, du┼żan je da to konstatuje u gra─Ĺevinskom dnevniku i bez odga─Ĺanja obavijesti nadle┼żnu urbanisti─Źko-gra─Ĺevinsku inspekciju,

v) utvrdi da je kvalitet radova, ugra─Ĺenih gra─Ĺevinskih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, uslovima propisanim ovim i drugim zakonima, propisima donesenim na osnovu tih zakona, tehni─Źkim normama i standardima, te prisustvuje uzimanju kontrolnih uzoraka, odnosno uzoraka kojima se na gradilištu dokazuje kvalitet ugra─Ĺenih gra─Ĺevinskih proizvoda,

g) u pisanoj formi obavijesti nadle┼żnu urbanisti─Źko-gra─Ĺevinsku inspekciju u slu─Źaju da rezultati ispitivanja ugra─Ĺenog materijala nisu u skladu sa propisima,

d) potvrdi izvo─Ĺenje radova potpisivanjem gra─Ĺevinskog dnevnika, kontroliše gra─Ĺevinsku knjigu (kada se vodi) i kontroliše sve izmjene u tehni─Źkoj dokumentaciji,

─Ĺ) bez odga─Ĺanja obavijesti nadle┼żnu instituciju, kada u toku gra─Ĺenja ili izvo─Ĺenja drugih radova nai─Ĺe na objekte koji imaju obilje┼żje prirodnog ili kulturno-istorijskog naslje─Ĺa i preduzme potrebne mjere zaštite nalazišta,

e) u pisanoj formi obavijesti investitora, nadle┼żni organ koji je izdao gra─Ĺevinsku dozvolu i nadle┼żnu inspekciju o nedostacima u tehni─Źkoj dokumentaciji i o nepredvi─Ĺenim okolnostima koje su va┼żne za izvo─Ĺenje radova i koriš─çenje tehni─Źke dokumentacije i

┼ż) sa─Źini izvještaj o izvršenom nadzoru po završetku gra─Ĺenja.

3.5. Izdavanje i oduzimanje licence izdate fizi─Źkim i pravnim licima

─îlan 120

(1) Licence za pravna lica koje se izdaju na osnovu ovog zakona va┼że ─Źetiri godine od dana izdavanja.

(2) Po isteku roka iz stava 1. ovog ─Źlana, pravnom licu koje je imalo licencu izdaje se, na njegov zahtjev i na osnovu dostavljenih dokaza, nova licenca u skladu sa odredbama ovog zakona.

(3) Fizi─Źkom licu licenca se izdaje bez roka va┼żenja.

─îlan 121

(1) Pravno lice koje je dobilo licencu u skladu sa odredbama ovog zakona obavezno je da u pisanoj formi odmah obavijesti Ministarstvo o svakoj promjeni uslova utvr─Ĺenih u postupku izdavanja licence i u narednih 30 dana dostavi dokaz Ministarstvu o ispunjenosti uslova za zadr┼żavanje licence.

(2) Ministarstvo, po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na inicijativu inspekcijskih i drugih dr┼żavnih organa, pravnih lica i gra─Ĺana, vrši kontrolu ispunjenosti uslova utvr─Ĺenih u postupku izdavanja licence.

(3) Ukoliko Ministarstvo utvrdi da uslovi u trenutku kontrole iz stava 2. ovog ─Źlana nisu ispunjeni ili da pravno lice poslove obavlja suprotno pravilima struke i profesije i odredaba ovog zakona, rješenjem ─çe staviti van snage licencu izdatu pravnom licu u roku od osam dana od dana utvr─Ĺivanja nepravilnosti.

(4) U slu─Źaju iz stava 3. ovog ─Źlana, pravnom licu ne mo┼że se izdati nova licenca u narednih šest mjeseci.

(5) Rješenje iz stava 3. ovog ─Źlana su kona─Źna i izvršna danom dostavljanja pravnim licima na koja se odnose, a objavljuju se u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

─îlan 122

(1) Kada ministar utvrdi da ovlaš─çeno fizi─Źko lice nesavjesno i nestru─Źno obavlja poslove za koje mu je licenca data, ili da poslove obavlja suprotno pravilima struke, profesionalne etike i morala, te suprotno odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega rješenjem ─çe oduzeti licencu.

(2) Licenca data fizi─Źkom licu suprotno odredbama zakona i propisa donesenih na osnovu njega je ništavna.

─îlan 123

(1) Ministar donosi pravilnik kojim se detaljnije ure─Ĺuju uslovi za izdavanje i oduzimanje licenci za izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja, izradu, reviziju i nostrifikaciju tehni─Źke dokumentacije, gra─Ĺenje i nadzor nad gra─Ĺenjem objekata i vršenje energetskog pregleda zgrada za fizi─Źka i pravna lica.

(2) Pravilnikom iz stava 1. ovog ─Źlana ure─Ĺuju se:

a) posebni uslovi za izdavanje licence fizi─Źkim i pravnim licima i na─Źin dokazivanja njihove ispunjenosti,

b) minimalni uslovi tehni─Źko-tehnološke opremljenosti i potrebnog broja radnika pravnog lica,

v) sastav, izbor ─Źlanova stru─Źnih komisija koje provjeravaju ispunjenost uslova, njihova nadle┼żnost i na─Źin rada,

g) sadr┼żaj i formu rješenja o davanju licence,

d) razlozi i mjerila za oduzimanje licence, postupak oduzimanja i rokove na koje se licenca mo┼że oduzeti,

─Ĺ) uslovi za osiguravanje nezavisnosti lica sa licencom,

e) izgled, sadr┼żaj i dimenzije pe─Źata ovlaš─çenog fizi─Źkog lica i na─Źin upotrebe i

┼ż) vo─Ĺenje registra licenci izdatih fizi─Źkim i pravnim licima.

(3) Registar licenci izdatih fizi─Źkim i pravnim licima objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

4. Gra─Ĺevinska dozvola

─îlan 124

(1) Gra─Ĺenju objekta mo┼że se pristupiti samo na osnovu rješenja kojim se izdaje gra─Ĺevinska dozvola, osim u slu─Źajevima kada u skladu sa odredbama ovog zakona nije potrebno pribaviti gra─Ĺevinsku dozvolu.

(2) Gra─Ĺevinska dozvola izdaje se za gra─Ĺenje cijelog objekta ili dijela objekta koji ─Źini tehni─Źku, tehnološku ili funkcionalnu cjelinu.

(3) Objekat koji se gradi ili je izgra─Ĺen bez gra─Ĺevinske dozvole ne mo┼że biti priklju─Źen na instalacije komunalne i druge infrastrukture.

(4) Pripremni radovi se izvode na osnovu gra─Ĺevinske dozvole iz stava 1. ovog ─Źlana.

4.1. Radovi za koje nije potrebna gra─Ĺevinska dozvola

─îlan 125

(1) Gra─Ĺevinska dozvola nije potrebna za:

a) pomo─çne objekte i ure─Ĺenje gra─Ĺevinske parcele individualnog stambenog ili individualnog stambeno-poslovnog objekta za koji je izdata gra─Ĺevinska dozvola, što podrazumijeva gra─Ĺenje staza ili platoa, vrtnog bazena ili ribnjaka, ograda i vrtnog ognjišta,

b) nadstrešnice, staklenike, cisterne za vodu i septi─Źke jame, koji se grade na parceli individualnog stambenog objekta za koji je izdata gra─Ĺevinska dozvola,

v) postavljanje plastenika namijenjenih isklju─Źivo poljoprivrednoj proizvodnji,

g) privremene objekte za potrebe sajmova i javnih manifestacija odobrenih po posebnom propisu sa najdu┼żim rokom trajanja od 90 dana nakon ─Źega se objekat mora ukloniti,

d) konzolne tende za ljetne bašte, za objekat za koji je izdata gra─Ĺevinska dozvola,

─Ĺ) jednostavno dje─Źje igralište i temelje stabilnih dje─Źjih igra─Źaka,

e) nadstrešnice na stajalištima javnog saobra─çaja,

┼ż) reklamne panoe, https://advokat-prnjavorac.com

z) nadzemne priklju─Źke na niskonaponsku i TT mre┼żu,

i) sportske terene bez tribina koji su cijelom svojom površinom oslonjeni na zemljište (igrališta za tenis, fudbal i sli─Źno),

j) parkovske staze i druge sli─Źne radove na objektima pejza┼żne arhitekture,

k) radove na stepeništu, hodnicima i sli─Źno, na promjeni pristupa objektu i unutar objekta radi omogu─çavanja nesmetanog pristupa i kretanja u objektu licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima,

l) radove na zamjeni i dopuni opreme,

lj) postavljanje kontejnera i priru─Źnih skladišta eksplozivnih materija u te┼żini do 500 kg,

m) postavljanje privremenih nadzemnih rezervoara sa ure─Ĺajem za to─Źenje i mjerenje goriva, za snabdijevanje vlastitih motornih vozila na radilištima, zemljoradni─Źkim zadrugama i u poslovnom krugu privrednih društava, kapaciteta do 30.000 litara,

n) postavljanje prenosnih rezervoara za uskladištavanje te─Źnog naftnog gasa pojedina─Źne zapremine do 5 m³, koji se koristi za zagrijavanje prostorija i

nj) automatske protivgradne stanice I, II i III reda.

(2) Površine i visine objekata iz stava 1. ovog ─Źlana propisuje jedinica lokalne samouprave svojom odlukom.

(3) Uz zahtjev za iskol─Źavanje objekta, investitor je du┼żan da dostavi dokaz o pla─çenim naknadama iz ─Źlana 74. ovog zakona.

(4) Izvo─Ĺenje radova iz stava 1. ovog ─Źlana investitor je du┼żan da prijavi nadle┼żnoj urbanisti─Źko-gra─Ĺevinskoj inspekciji, a vrše se na osnovu idejnog projekta, lokacijskih uslova i zapisnika o iskol─Źavanju objekta.

(5) Izuzetno, ukoliko investitor pomo─çnog objekta u smislu stava 1. ta─Źka a) ovog ─Źlana ┼żeli izvršiti njegovu uknji┼żbu u javne evidencije, du┼żan je da za objekat pribavi gra─Ĺevinsku dozvolu u skladu sa odredbama ovog zakona.

─îlan 126

(1) U slu─Źaju neposredne opasnosti od velikih prirodnih nepogoda ili drugih razaranja tokom tih doga─Ĺaja, odnosno neposredno nakon njihovog prestanka, bez gra─Ĺevinske dozvole mogu se graditi objekti koji slu┼że spre─Źavanju djelovanja tih doga─Ĺaja, odnosno otklanjanju štetnih posljedica.

(2) Objekat iz stava 1. ovog ─Źlana mora biti uklonjen kada prestane potreba za njegovim koriš─çenjem, a ako je potrebno da taj objekat ostane kao stalan, za njega se mora naknadno pribaviti gra─Ĺevinska dozvola u roku od šest mjeseci po prestanku razloga za njegovo gra─Ĺenje.

(3) Stepen ošte─çenja objekta utvr─Ĺuje stru─Źna komisija za procjenu štete koju ─Źine ovlaš─çena stru─Źna lica gra─Ĺevinske, arhitektonske, elektrotehni─Źke struke, i po potrebi mašinske struke, koju imenuje nadle┼żni organ uprave u jedinici lokalne samouprave.

(4) Izlaskom na lokaciju ošte─çenog objekta, stru─Źna komisija iz stava 3. ovog ─Źlana utvr─Ĺuje stepen ošte─çenja objekta, kao i radove koje je potrebno izvršiti prije njegove sanacije.

(5) U slu─Źaju da konstruktivni elementi objekta zbog djelovanja iz stava 1. ovog ─Źlana nisu ošte─çeni, objekat se mo┼że vratiti u prvobitno stanje bez gra─Ĺevinske dozvole, a u skladu sa gra─Ĺevinskom dozvolom na osnovu koje je izgra─Ĺen.

(6) Ukoliko stru─Źna komisija iz stava 3. ovog ─Źlana utvrdi da je na odre─Ĺenom objektu došlo do ve─çih ošte─çenja konstruktivnih dijelova objekta, investitor je du┼żan da uz zahtjev za sanaciju prilo┼żi tehni─Źku dokumentaciju za rekonstrukciju objekta i ateste o izvršenim ispitivanjima konstrukcije objekta, a organ uprave, na osnovu prilo┼żene dokumentacije, izdaje dozvolu za rekonstrukciju, koja mora biti usaglašena sa gra─Ĺevinskom dozvolom na osnovu koje je objekat izgra─Ĺen.

(7) Dozvolom za rekonstrukciju iz stava 6. ovog ─Źlana utvrdi─çe se i obaveza pribavljanja upotrebne dozvole rekonstruisanog objekta.

(8) Ako je objekat potpuno dotrajao, ponovno gra─Ĺenje drugog takvog objekta na istom lokalitetu mo┼że po─Źeti nakon pribavljanja nove gra─Ĺevinske dozvole.

(9) Za objekte iz st. 7. i 8., ukoliko su u ratu ošte─çeni ili devastirani, gra─Ĺevinska dozvola se izdaje bez pla─çanja rente i naknade za troškove ure─Ĺenja gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta, ukoliko se radi u postoje─çim gabaritima objekta koji je predmet sanacije.

4.2. Nadle┼żnost za izdavanje gra─Ĺevinske dozvole i dokumentacija koja se prila┼że uz zahtjev za gra─Ĺevinsku dozvolu

─îlan 127

(1) Gra─Ĺevinsku dozvolu izdaje organ uprave nadle┼żan za poslove gra─Ĺenja u jedinici lokalne samouprave, na ─Źijem se podru─Źju objekat gradi.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, ministar izdaje gra─Ĺevinsku dozvolu za objekte iz ─Źlana 60. stav 2. ovog zakona.

(3) Rješenje ministra kojim je data gra─Ĺevinska dozvola dostavlja se i nadle┼żnom organu jedinice lokalne samouprave na ─Źijoj se teritoriji gradi objekat.

(4) Primjerak gra─Ĺevinske dozvole dostavlja se nadle┼żnoj urbanisti─Źko-gra─Ĺevinskoj inspekciji.

(5) Nadle┼żni organ iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana du┼żan je da vodi registar izdatih gra─Ĺevinskih dozvola koji objavljuje na svojoj internet stranici.

─îlan 128

(1) Uz zahtjev za izdavanje gra─Ĺevinske dozvole, investitor prila┼że:

a) lokacijske uslove,

b) dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima,

v) ugovor o koncesiji ili javno-privatnom partnerstvu, ako se za tra┼żenu izgradnju daje koncesija ili zaklju─Źi ugovor o javno-privatnom partnerstvu u skladu sa posebnim propisima,

g) glavni projekat u tri primjerka,

d) izvještaj o reviziji tehni─Źke dokumentacije u skladu sa ─Źlanom 114. ovog zakona,

─Ĺ) izvještaj i potvrdu o nostrifikaciji u slu─Źajevima iz ─Źlana 102. stav 4. ovog zakona,

e) ekološka dozvola ako je potrebna ili rješenje o odobravanju studije uticaja na ┼żivotnu sredinu u skladu sa propisima o zaštiti ┼żivotne sredine i

┼ż) druge dokaze odre─Ĺene posebnim zakonima.

(2) Rješenje o utvr─Ĺivanju visine naknade za ure─Ĺenje gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta i rente, te dokaz o uplati utvr─Ĺenog iznosa naknada, odnosno ugovor o na─Źinu izmirenja ovih obaveza investitor je du┼żan da dostavi nadle┼żnom organu na njegov zahtjev prije izdavanja gra─Ĺevinske dozvole.

(3) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, za individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte ─Źija je bruto gra─Ĺevinska površina manja od 400 m², osim za slo┼żene objekte u smislu ovog zakona, koji se grade na podru─Źju za koje je donesen sprovedbeni dokument prostornog ure─Ĺenja ili na vanurbanom podru─Źju, za izdavanje gra─Ĺevinske dozvole nisu potrebni lokacijski uslovi.

(4) U slu─Źaju iz stava 3. ovog ─Źlana uz zahtjev za izdavanje gra─Ĺevinske dozvole, pored dokaza iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana, prila┼żu se i urbanisti─Źko-tehni─Źki uslovi za koje organ utvr─Ĺuje da li su uskla─Ĺeni sa va┼że─çim dokumentom prostornog ure─Ĺenja.

─îlan 129

(1) Uz zahtjev za izdavanje gra─Ĺevinske dozvole, kao dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima nad zemljištem iz ─Źlana 128. stav 1. ta─Źka b) ovog zakona, dostavlja se:

a) izvod iz javne evidencije o nepokretnostima,

b) ugovor ili odluka nadle┼żnog organa pogodna kao osnov za sticanje prava vlasništva ili prava gra─Ĺenja u korist investitora i

v) ugovor o zajedni─Źkom gra─Ĺenju zaklju─Źen sa vlasnikom zemljišta ili nepokretnosti.

(2) Uz zahtjev za izdavanje gra─Ĺevinske dozvole na gra─Ĺevinskom zemljištu koje je u vlasništvu više lica, dostavlja se izvod iz javne evidencije o nepokretnosti i ugovor o me─Ĺusobnim odnosima investitora i svih suvlasnika zemljišta, zaklju─Źen u skladu sa posebnim zakonom.

(3) Uz zahtjev za izdavanje gra─Ĺevinske dozvole za izvo─Ĺenje radova na objektu koji je u vlasništvu više lica, dostavlja se izvod iz javne evidencije i ugovor zaklju─Źen u skladu sa posebnim zakonom.

(4) Uz zahtjev za izdavanje gra─Ĺevinske dozvole za objekte privremenog karaktera i objekte kablovske kanalizacije za komunikacijske kablove i sisteme, kao dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima, smatra se i ugovor o zakupu ili pravo slu┼żnosti osnovano na na─Źin propisan posebnim propisom.

─îlan 130

(1) U postupku izdavanja gra─Ĺevinske dozvole za objekte od opšteg interesa, kao dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima nad zemljištem mo┼że se smatrati posebna odluka Vlade koja se donosi na osnovu Zakona o eksproprijaciji, a kojom se dozvoljava ulazak u posjed eksproprisanih nepokretnosti.

(2) U slu─Źaju date koncesije ili povjeravanja komunalne djelatnosti u skladu sa posebnim zakonom, ili kada je radi ostvarivanja javno-privatnog partnerstva dr┼żavno zemljište uneseno kao osniva─Źki kapital u novoosnovano privredno društvo, kao dokaz iz ─Źlana 129. ovog zakona smatra se ugovor zaklju─Źen sa Vladom ili jedinicom lokalne samouprave i ugovor o javno-privatnom partnerstvu zaklju─Źen sa javnim partnerom u skladu sa posebnim zakonom.

4.3. Rok za izdavanje gra─Ĺevinske dozvole, postupak izdavanja i sadr┼żaj

─îlan 131

(1) O zahtjevu za izdavanje gra─Ĺevinske dozvole odlu─Źuje nadle┼żni organ u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva uz koji je prilo┼żena propisana dokumentacija.

(2) Glavni projekat je sastavni dio gra─Ĺevinske dozvole, što na projektu mora biti nazna─Źeno i ovjereno potpisom slu┼żbenika i pe─Źatom nadle┼żne slu┼żbe koja je izdala gra─Ĺevinsku dozvolu.

(3) U slu─Źajevima kada u skladu sa ovim zakonom revizija glavnog projekta nije potrebna, nadle┼żni organ uprave du┼żan je da utvrdi da li je glavni projekat kompletan, da li je ura─Ĺen u skladu sa lokacijskim uslovima, urbanisti─Źko-tehni─Źkim uslovima za objekte iz ─Źlana 128. stav 3. ovog zakona i da li ga je uradilo pravno lice sa licencom za izradu tehni─Źke dokumentacije.

─îlan 132

Gra─Ĺevinska dozvola sadr┼żi:

a) podatke o investitoru,

b) podatke o objektu za koji se izdaje gra─Ĺevinska dozvola sa osnovnim podacima o namjeni, gabaritu i spratnosti objekta i sa oznakom parcele,

v) naziv glavnog projekta sa nazivom pravnog lica sa licencom koje je izradilo glavni projekat i imenom glavnog projektanta,

g) izvještaj o reviziji tehni─Źke dokumentacije,

d) konstataciju da je glavni projekat sastavni dio gra─Ĺevinske dozvole,

─Ĺ) rok va┼żenja gra─Ĺevinske dozvole,

e) obavezu investitora da prijavi po─Źetak izvo─Ĺenja radova nadle┼żnoj urbanisti─Źko-gra─Ĺevinskoj inspekciji osam dana prije po─Źetka radova i

┼ż) druge podatke specifi─Źne za lokaciju i objekat.

4.4. Izdavanje gra─Ĺevinske dozvole za pripremne radove za slo┼żene objekte

─îlan 133

(1) Izuzetno od ─Źlana 124. stav 4. ovog zakona, investitor mo┼że za slo┼żene objekte iz ─Źlana 60. stav 2. ovog zakona podnijeti zahtjev za izdavanje posebne gra─Ĺevinske dozvole za pripremne radove.

(2) Uz zahtjev za izdavanje posebne gra─Ĺevinske dozvole iz stava 1. ovog ─Źlana, investitor je du┼żan da prilo┼żi:

a) lokacijske uslove,

b) dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima nad zemljištem,

v) idejni projekat za objekte,

g) situaciju i šemu gradilišta,

d) plan zaštite od po┼żara,

─Ĺ) elaborat zaštite na radu,

e) saglasnosti za priklju─Źke na komunalnu infrastrukturu i javni put i

┼ż) rješenje o pretvaranju poljoprivrednog ili šumskog zemljišta u gra─Ĺevinsko.

(3) Rok za izdavanje gra─Ĺevinske dozvole iz stava 1. ovog ─Źlana je 15 dana od dana prijema kompletnog zahtjeva.

(4) Na osnovu gra─Ĺevinske dozvole iz stava 1. ovog ─Źlana mogu se izvoditi pripremni radovi koji uklju─Źuju: izradu ograde gradilišta, postavljanje privremenih objekata za potrebe gradilišta (kancelarijski prostor, prostor za skladištenje materijala i opreme, sanitarije), te pripremu unutrašnje saobra─çajne komunikacije.

(5) Prije otpo─Źinjanja radova na izgradnji objekta investitor je du┼żan da obezbijedi gra─Ĺevinsku dozvolu u skladu sa ─Źlanom 124. ovog zakona.

(6) Izuzetno od stava 5. ovog ─Źlana, ako investitor na osnovu dozvole iz stava 1. ovog ─Źlana pored pripremnih radova planira izvoditi i druge radove na izgradnji objekta, idejni projekat, pored sadr┼żaja iz ─Źlana 99. ovog zakona, mora sadr┼żati i specifikaciju radova koji se planiraju izvoditi na osnovu idejnog projekta, tehni─Źku dokumentaciju za te radove na nivou glavnog projekta, predmjer i predra─Źun radova, detaljne uslove za izvo─Ĺenje planiranih radova i primijenjene propise, standarde i druge potrebne podatke.

(7) U slu─Źaju iz stava 6. ovog ─Źlana, gra─Ĺevinskom dozvolom za objekat moraju biti obuhva─çeni i radovi koji se izvode na osnovu dozvole za pripremne radove.

4.5. Privremeni i monta┼żni objekti

─îlan 134

(1) Privremeni monta┼żni objekti koji se postavljaju za potrebe sajmova i javnih manifestacija, a koji se ne─çe ukloniti u roku od 90 dana od njihovog postavljanja, mogu se postavljati samo na osnovu gra─Ĺevinske dozvole.

(2) Skupštine jedinica lokalne samouprave propisa─çe na─Źin izdavanja lokacijskih uslova za sje─Źu stabala, ure─Ĺenje fasada, postavljanje samostalnih reklamnih objekata, koriš─çenje zemljišta za postavljanje objekata u svrhu logorovanja, rekreacije i drugo.

4.6. Izmjena, dopuna i rok va┼żenja gra─Ĺevinske dozvole

─îlan 135

(1) Investitor je du┼żan da podnese zahtjev za izmjenu ili dopunu gra─Ĺevinske dozvole ako poslije izdavanja gra─Ĺevinske dozvole namjerava izvršiti izmjene ili dopune u tehni─Źkoj dokumentaciji, odnosno glavnom projektu, ili ako tokom gra─Ĺenja ┼żeli da izvrši izmjene u odnosu na izdatu gra─Ĺevinsku dozvolu ili glavni projekat koje uti─Źu na polo┼żaj, namjenu, konstrukciju, opremu, zaštitu ┼żivotne sredine ili stabilnost, funkcionalnost, dimenzije, odnosno spoljni izgled objekta.

(2) Ako se izmjene i dopune iz stava 1. ovog ─Źlana odnose na polo┼żaj, promjenu namjene, zaštitu ┼żivotne sredine ili stabilnost, funkcionalnost, dimenzije, spoljni izgled objekta, investitoru se prethodno izdaje dopuna, odnosno izmjena lokacijskih uslova, pod uslovom da se navedene promjene mogu uskladiti sa dokumentom prostornog ure─Ĺenja na osnovu kojeg su postoje─çi lokacijski uslovi izdati, a ukoliko se izmjene odnose na konstrukciju, opremu i druge elemente koji nisu obuhva─çeni lokacijskim uslovima, vrši se samo izmjena gra─Ĺevinske dozvole.

(3) Izmjena ili dopuna gra─Ĺevinske dozvole vrši se u skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na izdavanje gra─Ĺevinske dozvole.

(4) U slu─Źaju iz stava 1. ovog ─Źlana kada investitor tokom gra─Ĺenja ┼żeli da izvrši izmjene u odnosu na izdatu gra─Ĺevinsku dozvolu ili glavni projekat, du┼żan je da obustavi radove do pribavljanja izmjena ili dopuna gra─Ĺevinske dozvole, a za to je odgovoran nadzorni organ.

─îlan 136

Gra─Ĺevinska dozvola prestaje da va┼żi ako se sa izgradnjom objekta za koji je izdata ne po─Źne u roku od tri godine od dana kada je gra─Ĺevinska dozvola postala izvršna.

4.7. Priprema gradilišta, iskol─Źavanje objekta i prijava gradilišta

─îlan 137

(1) Prije po─Źetka gra─Ĺenja izvode se radovi na pripremi gradilišta.

(2) Gradilište mora biti ogra─Ĺeno radi spre─Źavanja nekontrolisanog pristupa na gradilište.

(3) Za gradska i prigradska podru─Źja skupština jedinice lokalne samouprave mo┼że donijeti odluku o kriterijumima za izradu ograde, uklju─Źuju─çi materijal, vanjski izgled, mogu─çnost i uslove reklamiranja i sli─Źno.

(4) Na gradilištu koje se prote┼że na velikim prostranstvima (┼żeljezni─Źke pruge, ceste, dalekovodi i sli─Źno) dijelovi gradilišta koji se ne mogu ograditi moraju biti zašti─çeni odre─Ĺenim saobra─çajnim znacima ili ozna─Źeni na drugi na─Źin.

(5) U slu─Źaju privremenog zauzimanja susjednog, odnosno obli┼żnjeg zemljišta za potrebe gradilišta, investitor je du┼żan da pribavi saglasnost vlasnika tog zemljišta.

(6) Za privremeno zauzimanje javnih površina za potrebe gradilišta izvo─Ĺa─Ź je du┼żan da pribavi odobrenje nadle┼żnog organa jedinice lokalne samouprave, odnosno javnog preduze─ça odre─Ĺenog posebnim zakonom.

(7) Izgra─Ĺeni privremeni objekti i postavljena oprema gradilišta moraju biti stabilni i odgovarati propisanim uslovima zaštite od po┼żara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite radi spre─Źavanja ugro┼żavanja ┼żivota i zdravlja ljudi.

(8) Gradilište mora na vidnom mjestu imati istaknutu plo─Źu sa svim bitnim podacima o objektu i u─Źesnicima u gra─Ĺenju, kao što su: naziv investitora, izvo─Ĺa─Źa, projektanta, nadzornog organa, naziv i vrsta objekta, naziv organa koji je izdao gra─Ĺevinsku dozvolu i broj gra─Ĺevinske dozvole, kao i vrijeme po─Źetka i završetka radova.

(9) Svi privremeni objekti izgra─Ĺeni u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni gra─Ĺevinski i drugi materijal, otpad i sli─Źno moraju biti uklonjeni, a zemljište na podru─Źju gradilišta, kao i na prilazu gradilištu dovedeno u uredno stanje u skladu sa lokacijskim uslovima i gra─Ĺevinskom dozvolom prije izdavanja upotrebne dozvole.

(10) Javne površine i objekti komunalne infrastrukture koji su koriš─çeni ili ošte─çeni tokom gra─Ĺenja moraju biti dovedeni u ispravno stanje i prvobitnu funkciju prije izdavanja upotrebne dozvole.

─îlan 138

(1) Prije po─Źetka gra─Ĺenja vrši se iskol─Źavanje objekta u skladu sa lokacijskim uslovima i uslovima datim u gra─Ĺevinskoj dozvoli.

(2) Iskol─Źavanje objekta vrši organ jedinice lokalne samouprave nadle┼żan za poslove ure─Ĺenja prostora samostalno ili ovlaš─çena geodetska organizacija za obavljanje geodetskih poslova u skladu sa posebnim zakonom.

(3) Nadle┼żni organ du┼żan je da provjeri da li su iskop i temelji objekta izvedeni u skladu sa zapisnikom o iskol─Źavanju.

(4) Za štetu proisteklu iz pogrešnog iskol─Źavanja odgovara lice koje je izvršilo iskol─Źavanje u skladu sa propisima o naknadi štete.

─îlan 139

(1) Izvo─Ĺa─Ź je du┼żan da prijavi gradilište, u skladu sa propisima o zaštiti na radu, inspekciji rada najkasnije sedam dana prije po─Źetka radova.

(2) Izvo─Ĺa─Ź mora da obezbijedi odgovaraju─çu organizacionu šemu gradilišta izra─Ĺenu u skladu sa uslovima iz gra─Ĺevinske dozvole, elaborat zaštite na radu izra─Ĺen u skladu sa propisima o zaštiti na radu, te obezbijedi da gradilište bude ure─Ĺeno prema organizacionoj šemi gradilišta.

(3) Ako je na gradilištu anga┼żovano više izvo─Ĺa─Źa, onaj izvo─Ĺa─Ź kojeg imenuje investitor kao glavnog izvo─Ĺa─Źa mora urediti gradilište u skladu sa šemom gradilišta i organizovati izvo─Ĺenje radova, tako da na gradilištu ne budu ugro┼żeni bezbjednost objekta, ┼żivot i zdravlje ljudi, saobra─çaj, susjedni objekti i ┼żivotna sredina.

(4) Izvo─Ĺa─Ź je du┼żan da obezbijedi da se na gradilištu vodi gra─Ĺevinski dnevnik, a za objekte za koje je propisana obaveza vo─Ĺenja ili ako su cijene u ugovoru o gra─Ĺenju odre─Ĺene prema jedinici mjere, mora se voditi i gra─Ĺevinska knjiga.

(5) Prije po─Źetka i u toku izvo─Ĺenja pojedinih radova izvo─Ĺa─Ź mora obaviti pregled glavnog projekta i upozoriti investitora, projektanta i revidenta na mogu─çe propuste, te zahtijevati njihovo uklanjanje.

(6) Ako izvo─Ĺa─Ź pri pregledu potvr─Ĺenog glavnog projekta ustanovi takve greške radi kojih bi bila ugro┼żena bezbjednost objekta, ┼żivot i zdravlje ljudi, saobra─çaj, susjedni objekti ili ┼żivotna sredina, a investitor, odnosno projektant i uprkos njegovom upozorenju ne ukloni greške, izvo─Ĺa─Ź je du┼żan da takve greške prijavi urbanisti─Źko-gra─Ĺevinskoj inspekciji i do kona─Źne odluke obustavi radove.

(7) Obaveza izvo─Ĺa─Źa je da na gradilištu ima:

a) licencu za gra─Ĺenje, odnosno licencu za izvo─Ĺenje pojedinih radova za odgovorno lice na gradilištu,

b) rješenje o imenovanju odgovornog lica na gradilištu, odnosno odgovornog lica za izvo─Ĺenje pojedinih radova,

v) ugovor o anga┼żovanju nadzornog organa,

g) odgovaraju─çu licencu za vršioce stru─Źnog nadzora,

d) ugovor o gra─Ĺenju,

─Ĺ) gra─Ĺevinsku dozvolu,

e) glavni projekat,

┼ż) gra─Ĺevinski dnevnik,

z) knjigu inspekcija,

i) dokumentaciju o ispitivanju ugra─Ĺenog materijala, proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta,

j) zapisnik o iskol─Źenju objekta,

k) zapisnik o kontroli temelja,

l) gra─Ĺevinsku knjigu za objekte za koje je ugovorena obaveza njenog vo─Ĺenja i

lj) šemu organizacije gradilišta.

5. Upotrebna dozvola za objekat

5.1. Tehni─Źki pregled objekta i zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole

─îlan 140

(1) Izgra─Ĺeni objekat ne mo┼że se po─Źeti koristiti, odnosno staviti u upotrebu prije nego što nadle┼żni organ rješenjem izda upotrebnu dozvolu, na osnovu prethodno izvršenog tehni─Źkog pregleda objekta.

(2) Tehni─Źki pregled obuhvata kontrolu usaglašenosti izvedenih radova sa gra─Ĺevinskom dozvolom i tehni─Źkom dokumentacijom na osnovu koje je objekat izgra─Ĺen, kao i sa tehni─Źkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, materijala, instalacija, opreme, ure─Ĺaja i postrojenja.

(3) Tehni─Źki pregled vrši se po završetku izgradnje objekta, odnosno svih radova predvi─Ĺenih gra─Ĺevinskom dozvolom.

(4) Tehni─Źki pregled mora se obaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja kompletnog zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole.

(5) Upotrebna dozvola mo┼że se izdati i za dio objekta koji predstavlja zasebnu tehni─Źku i funkcionalnu cjelinu, prije završetka izgradnje cijelog objekta, i to u slu─Źaju:

a) kada je to potrebno radi nastavka i završetka izgradnje, kao što je: koriš─çenje mosta za pristup gradilištu, trafostanice i dalekovoda za snabdijevanje energijom i sli─Źno i

b) kada se odre─Ĺeni dio objekta mo┼że privesti svojoj namjeni prije završetka cijelog objekta.

─îlan 141

(1) Investitor, odnosno vlasnik objekta ili njegov pravni sljednik, podnosi zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole nadle┼żnom organu uprave koji je izdao gra─Ĺevinsku dozvolu, kada zajedno sa nadzornim organom utvrdi da je objekat ili njegov dio izgra─Ĺen u skladu sa gra─Ĺevinskom dozvolom tako da se mo┼że koristiti i da je izra─Ĺen projekat izvedenog stanja u slu─Źajevima kada je došlo do promjena koje ne zahtijevaju izmjenu gra─Ĺevinske dozvole.

(2) Zahtjev iz stava 1. ovog ─Źlana podnosi se nakon što izvo─Ĺa─Ź obavijesti investitora da je gra─Ĺenje objekta završeno.

(3) Ako investitor, vlasnik ili njegov pravni sljednik, ne podnese zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole u skladu sa stavom 1. ovog ─Źlana, zahtjev mo┼że podnijeti izvo─Ĺa─Ź.

(4) Podnosilac zahtjeva iz stava 1. ovog ─Źlana uz zahtjev prila┼że:

a) gra─Ĺevinsku dozvolu sa projektom izvedenog stanja u dva primjerka, ukoliko je izra─Ĺen i ovjeren u skladu sa ─Źlanom 104. ovog zakona,

b) potvrdu o izvršenom geodetskom snimanju objekta,

v) dokaz o izvršenom snimanju podzemnih instalacija,

g) saglasnosti na izvedeno stanje, kada je to predvi─Ĺeno posebnim propisima,

d) izjavu izvo─Ĺa─Źa o izvedenim radovima i uslovima za odr┼żavanje objekata iz ─Źlana 60. stav 2. ovog zakona,

─Ĺ) izvještaj nadzornog organa i

e) energetski certifikat zgrade.

─îlan 141a

(1) Izuzetno, za objekte koji su izgra─Ĺeni na osnovu gra─Ĺevinske dozvole i za koje nije pribavljena upotrebna dozvola, u slu─Źajevima kada podnosilac zahtjeva iz ─Źlana 141. stav 1. ovog zakona doka┼że da su nepoznati ili prestali postojati izvo─Ĺa─Ź radova ili nadzorni organ, te da nedostaje gradilišna ili atestna dokumentacija, uz zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole, osim dokaza iz ─Źlana 141. stav 4. t. a) do g) ovog zakona, dostavlja se i elaborat o kvalitetu izvedenih radova, izra─Ĺen od pravnog lica koje posjeduje ovlaš─çenje za kontrolu kvaliteta gra─Ĺevinskih proizvoda, izdato od Ministarstva.

(2) Elaborat iz stava 1. ovog ─Źlana sadr┼żi analizu kvaliteta ugra─Ĺenih gra─Ĺevinskih proizvoda i opreme, zasnovanu na naknadnom ispitivanju uzetih uzoraka ugra─Ĺenih materijala, ispitivanju izvedenih instalacija, utvr─Ĺivanju tehni─Źke ispravnosti ugra─Ĺenih ure─Ĺaja i opreme i ocjenu stati─Źke sigurnosti objekta kao cjeline i svakog njegovog posebnog dijela.

(3) Ukoliko je kod objekta za koji je izdata upotrebna dozvola nakon izvedenih radova adaptacije ili drugih radova za koje prema odredbama ovog zakona nije potrebna gra─Ĺevinska dozvola, promijenjena djelatnost koja se obavljala u objektu, investitor mo┼że podnijeti zahtjev za izmjenu upotrebne dozvole, uz koji prila┼że:

a) postoje─çu gra─Ĺevinsku i upotrebnu dozvolu,

b) projekat izvedenog stanja, koji predstavlja izmijenjeno stanje u odnosu na projekat na osnovu kojeg su ranije izdate gra─Ĺevinska i upotrebna dozvola, a koji se sa─Źinjava na osnovu minimalnih tehni─Źkih uslova utvr─Ĺenih od organa nadle┼żnog za tu vrstu djelatnosti, u formi i sadr┼żaju propisanom ─Źlanom 104. stav 1. ovog zakona, osim odobrenja projektanta i revidenta iz tog ─Źlana,

v) saglasnosti na izvedeno stanje, kada je to predvi─Ĺeno posebnim propisima i

g) dokaz o kvalitetu ugra─Ĺenih materijala, izvedenih instalacija, ure─Ĺaja i opreme.

(4) Za objekte iz st. 1. i 3. ovog ─Źlana sprovodi se tehni─Źki pregled u skladu sa ─Źlanom 140. ovog zakona.

5.2. Komisija za tehni─Źki pregled objekta i dokumentacija za tehni─Źki pregled

─îlan 142

(1) Tehni─Źki pregled obavlja stru─Źna komisija koju rješenjem formira organ koji je izdao gra─Ĺevinsku dozvolu (u daljem tekstu: komisija) u roku od tri dana od dana prijema kompletnog zahtjeva.

(2) Komisija se sastoji od najmanje tri ─Źlana.

(3) Broj ─Źlanova komisije zavisi od vrste i slo┼żenosti objekta i od vrste radova koji su predmet tehni─Źkog pregleda.

(4) ─îlanovi komisije mogu biti lica odgovaraju─çe struke sa licencom za reviziju ili izradu tehni─Źke dokumentacije ili izvo─Ĺenje radova koji su predmet tehni─Źkog pregleda.

(5) ─îlanovi komisije ne mogu biti slu┼żbena lica koja su zaposlena kod organa nadle┼żnog za izdavanje gra─Ĺevinske dozvole, lica koja su zaposlena kod izvo─Ĺa─Źa radova, kao ni lica koja su vršila poslove stru─Źnog nadzora.

(6) Nadle┼żni organ mo┼że povjeriti tehni─Źki pregled pravnom licu sa licencom za reviziju ili izradu tehni─Źke dokumentacije ili za gra─Ĺenje, ukoliko to pravno lice, odnosno zaposleni u tom pravnom licu, nije obavljalo poslove stru─Źnog nadzora izgradnje objekta ili u─Źestvovalo u njegovom gra─Ĺenju.

(7) Lista pravnih lica iz stava 6. ovog ─Źlana ili fizi─Źkih lica kao pojedina─Źnih ─Źlanova komisije utvr─Ĺuje se iz reda pravnih i fizi─Źkih lica sa licencom, a na osnovu javnog konkursa koji organ uprave nadle┼żan za izdavanje gra─Ĺevinske dozvole sprovodi svake dvije godine.

─îlan 143

(1) Investitor, odnosno vlasnik ili njegov pravni sljednik, du┼żan je da obezbijedi prisustvo u─Źesnika u gra─Ĺenju prilikom tehni─Źkog pregleda.

(2) Investitor, odnosno vlasnik ili njegov pravni sljednik, du┼żan je da najkasnije na dan tehni─Źkog pregleda komisiji za tehni─Źki pregled dostavi na uvid sljede─çu dokumentaciju:

a) gra─Ĺevinsku dozvolu sa glavnim projektom na osnovu kojeg je izdata dozvola i projekat izvedenog stanja, ukoliko je izra─Ĺen,

b) dokaze o kvalitetu radova, gra─Ĺevinskih proizvoda i opreme,

v) dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima i rezultatima testiranja nosivosti konstrukcije, ako se posebnim propisima testiranje zahtijeva,

g) gra─Ĺevinski dnevnik,

d) gra─Ĺevinsku knjigu, za one objekte za koje je ugovorena obaveza njenog vo─Ĺenja,

─Ĺ) knjigu inspekcija i

e) ostalu dokumentaciju definisanu posebnim propisima u zavisnosti od vrste objekta.

5.3. Rok za obavljanje tehni─Źkog pregleda i zapisnik o obavljenom tehni─Źkom pregledu

─îlan 144

(1) Nadle┼żni organ, odnosno pravno lice kojem je povjereno obavljanje tehni─Źkog pregleda, du┼żan je da obavijesti investitora, izvo─Ĺa─Źa, nadle┼żnu urbanisti─Źkogra─Ĺevinsku inspekciju, komisiju, najkasnije sedam dana prije tehni─Źkog pregleda.

(2) Nadle┼żni urbanisti─Źko-gra─Ĺevinski inspektor prisustvuje tehni─Źkom pregledu i mo┼że u zapisnik komisije unijeti svoje mišljenje i prijedloge u vezi sa tehni─Źkom ispravnoš─çu objekta.

(3) Ministar donosi pravilnik kojim se detaljnije propisuje postupak, organizacija i sprovo─Ĺenje tehni─Źkog pregleda, na─Źin utvr─Ĺivanja i izra─Źunavanja cijene troškova tehni─Źkog pregleda, izdavanje upotrebne dozvole, osmatranja tla i objekta u toku njegove upotrebe.

─îlan 145

(1) O obavljenom tehni─Źkom pregledu sa─Źinjava se zapisnik u koji se unosi i mišljenje svakog ─Źlana komisije za tehni─Źki pregled o tome da se izgra─Ĺeni objekat mo┼że koristiti, da se moraju prethodno otkloniti utvr─Ĺeni nedostaci, odnosno da se upotrebna dozvola ne mo┼że izdati.

(2) Zapisnik o obavljenom tehni─Źkom pregledu potpisuju predsjednik i ─Źlanovi komisije.

(3) Poslije izvršenog tehni─Źkog pregleda komisija za tehni─Źki pregled du┼żna je da u roku od osam dana nakon izvršenog tehni─Źkog pregleda sa─Źini izvještaj u pisanoj formi o rezultatu tehni─Źkog pregleda izgra─Ĺenog objekta, odnosno izvedenih radova, ─Źiji je sastavni dio zapisnik iz stava 1. ovog ─Źlana.

(4) Izvještaj iz stava 3. ovog ─Źlana mora da sadr┼żi stru─Źno mišljenje komisije da li se izgra─Ĺena gra─Ĺevina mo┼że koristiti, odnosno staviti u pogon, odobriti probni rad, mo┼że koristiti, odnosno staviti u pogon ili odobriti probni rad, tek nakon otklanjanja nedostataka ili da se gra─Ĺevina zbog nedostataka iz stava 11. ovog ─Źlana poruši, odnosno ukloni.

(5) Ukoliko se na osnovu izvještaja iz stava 3. ovog ─Źlana utvrdi da nema nedostataka ili da su uo─Źeni nedostaci otklonjeni, nadle┼żni organ du┼żan je da u roku od osam dana od prijema zapisnika izda upotrebnu dozvolu.

(6) Ako su tehni─Źkim pregledom utvr─Ĺeni nedostaci koje je potrebno otkloniti, nadle┼żni organ ─çe rješenjem nalo┼żiti da se utvr─Ĺeni nedostaci u odre─Ĺenom roku otklone.

(7) Nakon otklanjanja nedostataka, podnosilac zahtjeva du┼żan je da obavijesti nadle┼żni organ i podnese dokaze o otklanjanju nedostataka.

(8) Pregled otklonjenih nedostataka mo┼że obaviti i jedan ─Źlan komisije, a pregledaju se samo oni radovi koji treba da se poprave ili dorade, odnosno otklone nedostaci, o ─Źemu se sa─Źinjava zapisnik.

(9) Ako su svi nedostaci otklonjeni, nadle┼żni organ izdaje upotrebnu dozvolu u roku od osam dana od obavljenog ponovnog tehni─Źkog pregleda.

(10) Ukoliko utvr─Ĺeni nedostaci nisu ni u naknadno ostavljenom roku otklonjeni, nadle┼żni organ izdaje rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole i o tome obavještava nadle┼żnu urbanisti─Źko-gra─Ĺevinsku inspekciju.

(11) Ako se tehni─Źkim pregledom utvrdi da se nedostaci na objektu ne mogu otkloniti ili da postoji neotklonjiva opasnost po stabilnost objekta, ┼żivot ili zdravlje ljudi, ┼żivotnu sredinu, saobra─çaj ili susjedne objekte, nadle┼żni organ ─çe odbiti zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole i donijeti rješenje o uklanjanju objekta.

5.4. Izdavanje upotrebne dozvole i probni rad objekta

─îlan 146

(1) Izvještaj iz ─Źlana 145. stav 3. ovog zakona ─Źini sastavni dio upotrebne dozvole objekta.

(2) Upotrebnu dozvolu objekta trajno ─Źuva organ uprave koji je izdao gra─Ĺevinsku dozvolu i vlasnik objekta.

(3) Troškove obavljanja tehni─Źkog pregleda snosi investitor, odnosno vlasnik objekta.

─îlan 147

(1) Nadle┼żni organ mo┼że na osnovu mišljenja komisije za tehni─Źki pregled izdati dozvolu za probni rad i privremenu upotrebu objekta za vrijeme trajanja probnog rada, za objekat koji, s obzirom na tehnološki proces, ugra─Ĺene instalacije, opremu i postrojenja, zahtijeva probni rad.

(2) Dozvola za probni rad mo┼że se izdati samo ako je komisija za tehni─Źki pregled utvrdila da je objekat izgra─Ĺen u skladu sa gra─Ĺevinskom dozvolom i da puštanje objekta u probni rad ne ugro┼żava ┼żivot i zdravlje ljudi, ┼żivotnu sredinu i susjedne objekte.

(3) Probni rad iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że trajati najdu┼że godinu dana, a izuzetno u posebno slo┼żenim tehnološkim procesima probni rad se mo┼że produ┼żiti za još godinu dana.

(4) Komisija za tehni─Źki pregled du┼żna je da u roku od osam dana nakon isteka probnog rada izvrši kona─Źni tehni─Źki pregled.

6. Upotreba, odr┼żavanje i uklanjanje objekta

─îlan 148

(1) Objekat se upotrebljava u skladu sa njegovom namjenom.

(2) Vlasnik objekta du┼żan je da odr┼żava objekat tako da se u predvi─Ĺenom vremenu njegovog trajanja o─Źuvaju tehni─Źke karakteristike bitne za objekat definisane ovim zakonom, odnosno da se ne dozvoli narušavanje njegovih spomeni─Źkih karakteristika, ako je taj objekat na listi kulturno-istorijskih spomenika.

(3) Vlasnik objekta du┼żan je da obezbijedi izvo─Ĺenje radova na investicionom i teku─çem odr┼żavanju objekta, kao i redovne, vanredne i specijalisti─Źke preglede objekta, u skladu sa posebnim propisima.

(4) Vlasnik, odnosno korisnik du┼żan je da obezbijedi izvo─Ĺenje radova tehni─Źkog osmatranja u toku upotrebe za objekte: spratnosti više od 15 eta┼ża ili ─Źija je visina ve─ça od 50 m, objekte visokih brana, tunele, mostove i druge objekte propisane posebnim zakonima.

(5) U slu─Źaju ošte─çenja objekta koje ugro┼żava stabilnost samog objekta ili njegovog dijela, te ako postoji opasnost za susjedne objekte ili sigurnost ljudi, vlasnik objekta du┼żan je da preduzme hitne mjere za otklanjanje opasnosti i ozna─Źi objekat kao opasan do otklanjanja ošte─çenja.

(6) Za objekte sa više vlasnika svi suvlasnici i vlasnici posebnih dijelova objekta solidarno odgovaraju po principu objektivne odgovornosti za nastalu štetu tre─çim licima i ne mogu pojedina─Źno izvoditi radove ili vršiti zamjenu ure─Ĺaja na zajedni─Źkim dijelovima objekta suprotno odredbama zakona o odr┼żavanju stambenih zgrada i odredbama ovog zakona.

(7) Na─Źin osmatranja i ponašanja tla i objekata u toku gra─Ĺenja i upotrebe, seizmi─Źko i tehni─Źko osmatranje objekata iz stava 4. ovog ─Źlana i vršenje redovnih i vanrednih specijalisti─Źkih pregleda i uslovi za vršenje pregleda detaljnije se propisuju u pravilniku iz ─Źlana 144. stav 3. ovog zakona.

─îlan 149

(1) Vlasnik objekta mo┼że pristupiti uklanjanju objekta ili njegovog dijela, ako nije rije─Ź o uklanjanju na osnovu inspekcijskog rješenja, samo na osnovu dozvole za uklanjanje.

(2) Dozvolu za uklanjanje izdaje organ nadle┼żan za prostorno ure─Ĺenje u jedinici lokalne samouprave, a za objekte iz ─Źlana 60. stav 2. ovog zakona dozvolu za uklanjanje izdaje Ministarstvo.

(3) Uz zahtjev za uklanjanje objekta prila┼że se:

a) dokaz o pravu vlasništva,

b) projekat uklanjanja objekta, osim za pomo─çne objekte, individualne stambene objekte, individualne stambenoposlovne i poslovne objekte bruto gra─Ĺevinske površine do 400 m², ako nije rije─Ź o slo┼żenim objektima u smislu ovog zakona,

v) saglasnost nadle┼żnih organa ako se tim uklanjanjem mo┼że ugroziti javni interes (ugro┼żavanje spomenika kulture, komunalnih i drugih instalacija) i

g) procjena uticaja na ┼żivotnu sredinu u skladu sa posebnim zakonom.

(4) Projekat uklanjanja objekta sadr┼żi:

a) nacrte,

b) tehni─Źki opis uklanjanja objekta,

v) na─Źin odlaganja gra─Ĺevinskog otpada i ure─Ĺenja parcele i

g) tehnologiju uklanjanja objekta.

(5) Za objekte iz ─Źl. 125. i 134. ovog zakona ne pribavlja se dozvola za uklanjanje.

(6) O zahtjevu za izdavanje dozvole za uklanjanje odlu─Źuje nadle┼żni organ u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva uz koji je prilo┼żena propisana dokumentacija.

(7) Dozvolu za uklanjanje objekta trajno ─Źuva organ uprave koji je izdao dozvolu i vlasnik objekta.

─îlan 150

(1) Organ uprave nadle┼żan za poslove ure─Ĺenja prostora po slu┼żbenoj du┼żnosti ili na zahtjev zainteresovanog lica, rješenjem odre─Ĺuje uklanjanje objekta ili dijela objekta za koji se utvrdi da zbog fizi─Źke dotrajalosti, elementarnih nepogoda ili ratnih dejstava i ve─çih ošte─çenja ne mo┼że dalje da slu┼żi svojoj namjeni ili da predstavlja opasnost po ┼żivot ili zdravlje ljudi, okolne objekte i saobra─çaj, kao i uslove i mjere koje je potrebno sprovesti, odnosno obezbijediti pri uklanjanju objekta ili dijela objekta.

(2) Okolnosti iz stava 1. ovog ─Źlana utvr─Ĺuju se na osnovu nalaza i mišljenja ovlaš─çenog vještaka odgovaraju─çe struke.

(3) ┼Żalba protiv rješenja iz stava 1. ovog ─Źlana ne odga─Ĺa izvršenje rješenja.

(4) Ako se u postupku donošenja rješenja o uklanjanju objekta ili dijela objekta utvrdi da se opasnost po ┼żivot ili zdravlje ljudi, okolne objekte i saobra─çaj mo┼że otkloniti rekonstrukcijom objekta ili njegovog dijela, na zahtjev vlasnika mo┼że se prema odredbama ovog zakona odobriti rekonstrukcija objekta ili njegovog dijela, s tim da se rekonstrukcija izvede u roku koji odredi nadle┼żni organ uprave.

V - LEGALIZACIJA

1. Postupak legalizacije

1.1. Pojam legalizacije i podnošenje zahtjeva za legalizaciju

─îlan 151

(1) Legalizacija, u smislu ovog zakona, predstavlja naknadno izdavanje lokacijskih uslova, gra─Ĺevinske dozvole i upotrebne dozvole za objekte, odnosno dijelove objekta izgra─Ĺene, zapo─Źete ili rekonstruisane bez gra─Ĺevinske dozvole, kao i za objekte izgra─Ĺene na osnovu gra─Ĺevinske dozvole na kojima je prilikom gra─Ĺenja odstupljeno od gra─Ĺevinske dozvole i glavnog projekta, a koji su izgra─Ĺeni ili ─Źija izgradnja je zapo─Źela do dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Izgra─Ĺenim, zapo─Źetim ili rekonstruisanim objektom iz stava 1. ovog ─Źlana smatra se objekat za koji je zahtjev za legalizaciju podnesen prema ranije va┼że─çim propisima ili ako je do dana stupanja na snagu ovog zakona objekat evidentiran (zahtjevom, aerofotogrametrijskim snimkom, dokumentom prostornog ure─Ĺenja, snimkom postoje─çeg stanja i sli─Źno).

(3) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, postupak legalizacije završenih objekata prema odredbama ovog zakona sprovodi se bez naknadnog izdavanja lokacijskih uslova, osim ako je to potrebno za legalizaciju objekata na dr┼żavnom zemljištu.

(4) Objekti izgra─Ĺeni do kraja 1980. godine smatraju se legalno izgra─Ĺenim, o ─Źemu nadle┼żni organ donosi rješenje kojim se utvr─Ĺuje legalnost objekta, a na osnovu nekog od sljede─çih dokaza:

a) aerofotogrametrijskog snimka, ako je izvršeno za podru─Źje jedinice lokalne samouprave do kraja 1980. godine,

b) evidencija nadle┼żnih organa, ukoliko je objekat evidentiran,

v) kupoprodajnog ugovora zaklju─Źenog do tog perioda,

g) ugovora o gra─Ĺenju zaklju─Źenog do tog perioda i

d) drugih dokaza na osnovu kojih se mo┼że utvrditi da je objekat izgra─Ĺen do kraja 1980. godine.

(5) Vlasnici parcela koje grani─Źe sa parcelom na kojoj se nalazi objekat koji je predmet legalizacije, a koji u toku bespravne izgradnje nisu tra┼żili preduzimanje mjera inspekcijskog nadzora radi spre─Źavanja bespravne izgradnje ili se nisu protivili takvoj izgradnji kod organa nadle┼żnog za izdavanje gra─Ĺevinske dozvole, nemaju svojstvo stranke u postupku legalizacije tog objekta.

─îlan 151a

Legalizacija objekata predstavlja opšti interes za Republiku Srpsku koji se ostvaruje primjenom odredaba ovog zakona kojima je ure─Ĺena legalizacija.

─îlan 152

Izuzetno od ─Źlana 151. ovog zakona, za individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte ─Źija je bruto gra─Ĺevinska površina manja od 400 m², osim za slo┼żene objekte u smislu ovog zakona, kada organ nadle┼żan za izdavanje gra─Ĺevinske dozvole utvrdi da je objekat koji je predmet legalizacije završen i da ispunjava propisane uslove za gra─Ĺenje i koriš─çenje, naknadna gra─Ĺevinska i upotrebna dozvola izdaje se istim rješenjem.

─îlan 153

(1) Postupak legalizacije objekata iz ─Źlana 151. stav 1. ovog zakona pokre─çe se po zahtjevu investitora ili vlasnika bespravno izgra─Ĺenog objekta, odnosno bespravno izgra─Ĺenog dijela objekta.

(2) Organ jedinice lokalne samouprave nadle┼żan za poslove legalizacije vrši uvid na licu mjesta u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, te obavještava podnosioca zahtjeva u kojem obimu je legalizacija mogu─ça i koji dokazi treba da se dostave naknadno kao dopuna zahtjeva.

(3) Planski osnov za legalizaciju objekta iz stava 1. ovog ─Źlana je sprovedbeni dokument prostornog ure─Ĺenja, a ako takvog dokumenta nema za zemljište na kojem je objekat izgra─Ĺen, postupak utvr─Ĺivanja planskog osnova za legalizaciju sprovodi se prema odredbama ovog zakona.

(4) Zahtjev za legalizaciju mo┼że se podnijeti najkasnije do 31. decembra 2016. godine.

(5) Vlasnici bespravno izgra─Ĺenih objekata, odnosno dijelova objekata koji su podnijeli zahtjev za legalizaciju u rokovima propisanim ranije va┼że─çim Zakonom o ure─Ĺenju prostora i gra─Ĺenju, nemaju obavezu podnošenja novog zahtjeva u smislu stava 1. ovog ─Źlana, a ranije podneseni zahtjev se smatra zahtjevom u smislu ovog zakona, a okon─Źa─çe se prema odredbama propisa koji je povoljniji za podnosioca zahtjeva.

(6) Nakon isteka roka iz stava 4. ovog ─Źlana ne mo┼że se podnijeti zahtjev za legalizaciju.

(7) Zahtjev iz stava 1. ovog ─Źlana je osnov za privremeno zadr┼żavanje objekta i priklju─Źivanje na objekte komunalne i druge infrastrukture dok se pravosna┼żno ne okon─Źa postupak legalizacije prema odredbama ovog zakona.

1.2. Objekti za koje se ne mo┼że izdati naknadna gra─Ĺevinska dozvola

─îlan 154

(1) Za objekte izgra─Ĺene, odnosno rekonstruisane ili dogra─Ĺene bez gra─Ĺevinske dozvole ne mo┼że se izdati naknadna gra─Ĺevinska dozvola ako je objekat:

a) izgra─Ĺen na zemljištu nepovoljnom za gra─Ĺenje, kao što je klizište, mo─Źvarno zemljište, zemljište izlo┼żeno poplavama i drugim elementarnim nepogodama i sli─Źno,

b) izgra─Ĺen od materijala koji ne obezbje─Ĺuje trajnost i sigurnost objekta,

v) izgra─Ĺen na površinama javne namjene, odnosno na zemljištu planiranom za ure─Ĺenje ili izgradnju objekata javne namjene ili površini javne namjene za koju se u skladu sa odredbama posebnog zakona utvr─Ĺuje javni interes i

g) izgra─Ĺen u I zoni zaštite prirodnog dobra, odnosno u zoni zaštite kulturnog dobra od izuzetnog zna─Źaja i zoni zaštite kulturnog dobra uvrštenog u listu svjetske kulturne baštine.

(2) Izuzetno od odredbe stava 1. ta─Źka v) ovog ─Źlana, nadle┼żni organ ─çe izdati rješenje o privremenom zadr┼żavanju za objekat koji je izgra─Ĺen na zelenoj površini (osim objekata izgra─Ĺenih na postoje─çim ili planiranim parkovskim površinama) ili ako je objekat izgra─Ĺen u zaštitnom pojasu dobra javne infrastrukture, uz prethodnu saglasnost organa koji upravlja tim dobrom.

(3) Objekti izgra─Ĺeni bez gra─Ĺevinske dozvole u II i III stepenu zaštite prirodnog dobra mogu biti predmet legalizacije, ako su izgra─Ĺeni prije donošenja akta o stavljanju tog prirodnog dobra pod zaštitu.

(4) Objekti izgra─Ĺeni bez gra─Ĺevinske dozvole u III stepenu zaštite prirodnog dobra, poslije donošenja akta o stavljanju tog prirodnog dobra pod zaštitu, mogu biti predmet legalizacije, ako su izgra─Ĺeni u skladu sa vrijednostima, potencijalima i kapacitetima zašti─çenog podru─Źja, u skladu sa principima odr┼żivog razvoja, a što se utvr─Ĺuje na osnovu saglasnosti organa nadle┼żnog za poslove zaštite prirodnog i kulturno-istorijskog naslje─Ĺa.

1.3. Dokumentacija potrebna za legalizaciju završenog objekta

─îlan 155

(1) Izuzetno, za završene objekte iz ─Źlana 151. stav 1. ovog zakona, koji nisu u skladu sa dokumentom prostornog ure─Ĺenja, mo┼że se izvršiti legalizacija bez prethodne izmjene dokumenta prostornog ure─Ĺenja, ako je u odnosu na planiranu spratnost objekta odstupljeno za najviše dvije eta┼że od kojih je zadnja potkrovlje ili ako je došlo do odstupanja do 10% od planiranih horizontalnih gabarita, a tim odstupanjima nije narušena regulaciona i gra─Ĺevinska linija.

(2) U slu─Źaju iz stava 1. ovog ─Źlana, investitor, odnosno vlasnik objekta koji je gra─Ĺen za komercijalne svrhe, osim naknada za legalizaciju propisanih odredbama ovog zakona, du┼żan je da jedinici lokalne samouprave uplati i iznos u vrijednosti troškova izmjene i dopune dokumenta prostornog ure─Ĺenja koje bi ina─Źe legalizacija takvog objekta zahtijevala prema stru─Źnom mišljenju nosioca izrade dokumenta prostornog ure─Ĺenja u ─Źijem obuhvatu se objekat nalazi.

(3) Iznos iz stava 2. ovog ─Źlana koji investitor, odnosno vlasnik objekta upla─çuje na ime izmjene dokumenta prostornog ure─Ĺenja utvr─Ĺuje nadle┼żni organ jedinice lokalne samouprave rješenjem kojim utvr─Ĺuje troškove rente i ure─Ĺenja gra─Ĺevinskog zemljišta, na osnovu prosje─Źnih troškova izrade dokumenata prostornog ure─Ĺenja u prethodnoj godini za njeno podru─Źje, a sredstva se koriste za izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja.

(4) Legalizacija objekta iz stava 1. ovog ─Źlana mo┼że se izvršiti nakon što nadle┼żni organ uprave utvrdi da su ispunjeni svi uslovi u pogledu stabilnosti i bezbjednosti objekta propisani ovim zakonom, te da takva legalizacija nema negativne uticaje na susjedne objekte i prava drugih lica, na osnovu stru─Źnog mišljenja nosioca izrade dokumenta prostornog ure─Ĺenja u ─Źijem obuhvatu se objekat nalazi.

─îlan 156

(1) Rješenje o naknadnom izdavanju gra─Ĺevinske i upotrebne dozvole završenog objekta iz ─Źlana 152. ovog zakona, donosi se na osnovu:

a) dokaza o vlasništvu,

b) gra─Ĺevinske dozvole, ako je takva dozvola bila izdata,

v) geodetskog snimka situacije stvarno izvedenog stanja bespravno izgra─Ĺenog objekta, izra─Ĺenog od ovlaš─çenog lica za poslove premjera i katastra nepokretnosti i kopije katastarskog plana,

g) dva primjerka projekta izvedenog stanja za legalizaciju - arhitektonska faza,

d) zapisnika o izvršenom vješta─Źenju o tehni─Źkoj ispravnosti, mehani─Źkoj otpornosti, stabilnosti i kvalitetu gra─Ĺenja i ispunjenosti uslova za upotrebu objekta koji je sa─Źinilo pravno lice koje ima licencu za izradu ili reviziju tehni─Źke dokumentacije ili gra─Ĺenje objekata,

─Ĺ) mišljenja organa koji se bavi poslovima zaštite prirodnog i kulturno-istorijskog naslje─Ĺa, ako se objekat nalazi u zoni zaštite prirodnog ili kulturnog dobra,

e) saglasnost nadle┼żnog javnog preduze─ça, ako je objekat izgra─Ĺen u vodnom dobru ili u zaštitnom pojasu,

┼ż) dokaza o pla─çenim troškovima naknade za legalizaciju objekta obra─Źunatu prema odredbama ovog zakona za izdavanje naknadne gra─Ĺevinske i upotrebne dozvole bespravno izgra─Ĺenih objekata i

z) dokaza o pla─çenim naknadama koje su propisane drugim zakonima.

(2) Završenim objektom iz stava 1. ovog ─Źlana smatra se objekat ili dio objekta koji predstavlja funkcionalnu cjelinu na kojem su izvedeni svi gra─Ĺevinski, zanatski i instalaterski radovi koji uti─Źnu na stabilnost, horizontalne i vertikalne gabarite i izgled objekta.

(3) Projekat izvedenog stanja iz stava 1. ta─Źka g) ovog ─Źlana sadr┼żi:

a) opšte podatke o vlasniku objekta: ime, prezime, odnosno naziv i sjedište investitora,

b) podatke o ovlaš─çenom licu koje je izradilo snimak izvedenog stanja,

v) podatke o lokaciji objekta: mjesto, ulica i broj, broj katastarske ─Źestice, naziv katastarske opštine i naziv jedinice lokalne samouprave,

g) podatke o namjeni objekta,

d) podatke o veli─Źini zgrade, bruto i korisna površina zgrade, broj eta┼ża i ukupna visina zgrade, vrijednost objekta,

─Ĺ) crte┼żi tlocrta eta┼ża, presjeci i fasade u razmjeri 1 : 100, a izuzetno u drugoj odgovaraju─çoj razmjeri,

e) opis stanja dovršenosti objekta, odnosno stanja izvedenih radova i

┼ż) foto-dokumentaciju koja sadr┼żi najmanje ─Źetiri fotografije koje prikazuju sve fasade objekta.

1.4. Rješenje o naknadnom izdavanju gra─Ĺevinske dozvole nezavršenih objekata

─îlan 157

(1) Rješenje o naknadnom izdavanju gra─Ĺevinske dozvole za individualne stambene i individualne stambenoposlovne objekte ─Źija je bruto gra─Ĺevinska površina manja od 400 m², osim za slo┼żene objekte u smislu ovog zakona, koji nisu u potpunosti završeni, ali kod kojih je završena konstrukcija objekta, krov i fasadni zidovi, donosi se pod uslovima propisanim ─Źlanom 156. ovog zakona, s tim da nije potrebno dostaviti dokaz iz stava 1. ta─Źka d) navedenog ─Źlana.

(2) Rješenje o naknadnom izdavanju gra─Ĺevinske dozvole nezavršenih objekata na kojima nisu završeni radovi iz stava 1. ovog ─Źlana, donosi se na osnovu dokaza iz ─Źlana 128. ovog zakona.

(3) Upotrebna dozvola objekata iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana izdaje se prema odredbama ovog zakona.

─îlan 158

Kad se kao dokaz u postupku legalizacije prila┼że zapisnik o izvršenom vješta─Źenju o tehni─Źkoj ispravnosti, mehani─Źkoj otpornosti, stabilnosti i kvalitetu gra─Ĺenja i ispunjenosti uslova za upotrebu objekta ili projekat izgra─Ĺenog objekta koji ne sadr┼żi sve potrebne faze ili dijelove projekta, organ nadle┼żan za izdavanje gra─Ĺevinske i upotrebne dozvole objekta u dispozitivu rješenja konstatuje da ne garantuje za sigurnost i stabilnost objekta, s obzirom na minimalnu tehni─Źku dokumentaciju koja se prila┼że uz zahtjev.

1.5. Naknadno izdavanje gra─Ĺevinske dozvole za objekte javne infrastrukture

─îlan 159

Izuzetno od ─Źlana 151. ovog zakona, za objekte javne infrastrukture koji se koriste bez odgovaraju─çe dokumentacije mo┼że se naknadno izdati gra─Ĺevinska i upotrebna dozvola jednim rješenjem na osnovu:

a) dokaza o vlasništvu i posjedovnog lista,

b) kopije katastarskog plana sa ucrtanim objektom koji je predmet postupka i susjednim objektima,

v) tehni─Źkog opisa izvedenog stanja objekta,

g) projekta izvedenog stanja koji sadr┼żi: situaciju objekta, osnovne, popre─Źne presjeke, podu┼żni presjek sa profilom terena i izgleda objekta i

d) elaborata o kontrolnom ispitivanju nosivosti objekta na probno optere─çenje, kad je takvo ispitivanje predvi─Ĺeno u postupku izdavanja upotrebne dozvole.

2. Naknade u postupku legalizacije

─îlan 160

(1) Investitor, odnosno vlasnik objekta, koji je predmet legalizacije, du┼żan je da plati naknadu za legalizaciju objekta obra─Źunatu u skladu sa ovim zakonom (u daljem tekstu: naknada za legalizaciju), uz mogu─çnost pla─çanja na na─Źin propisan ─Źlanom 75. stav 2. ovog zakona.

(2) Investitor, odnosno vlasnik pla─ça naknadu za legalizaciju obra─Źunatu za ukupnu korisnu površinu objekta.

(3) Naknada iz stava 2. ovog ─Źlana upla─çuje se na ra─Źun javnih prihoda jedinice lokalne samouprave.

(4) Naknada za legalizaciju utvr─Ĺuje se rješenjem koje po slu┼żbenoj du┼żnosti donosi organ jedinice lokalne samouprave nadle┼żan za komunalne poslove, nakon što organ jedinice lokalne samouprave nadle┼żan za poslove izdavanja naknadne gra─Ĺevinske i upotrebne dozvole utvrdi da su ispunjeni svi drugi uslovi i dostavi potrebne podatke za obra─Źun ove naknade.

─îlan 160a*

(prestalo da va┼żi)

 

─îlan 160b

Za sve objekte izgra─Ĺene u prvoj zoni gradskog gra─Ĺevinskog zemljišta, kao i za ostale bespravne objekte, naknadu za legalizaciju ─Źine naknade iz ─Źlana 73. ovog zakona.

─îlan 160v

(1) Izuzetno, naknadu za legalizaciju individualnog stambenog ili individualnog stambeno-poslovnog objekta bruto gra─Ĺevinske površine do 400 m² ne pla─çaju lica koja na osnovu svog statusa nisu riješila stambeno pitanje, i to:

a) porodice poginulih boraca,

b) ratni vojni invalidi I ili II kategorije, odnosno ako je investitor ─Źlan njihovog porodi─Źnog doma─çinstva i

v) lica koja imaju status najte┼żih civilnih invalida u kolicima i slijepa lica.

(2) Utvr─Ĺivanje statusa i prava lica iz stava 1. ovog ─Źlana vrše organi koji su u skladu sa posebnim propisima nadle┼żni za te kategorije lica.

2.1. Umanjenje naknade za legalizaciju

─îl. 161 - 164

(brisani)

─îlan 165

(1) brisano

(2) Propisom Vlade utvr─Ĺuju se detaljniji uslovi, na─Źin obra─Źuna i pla─çanja naknade za legalizaciju objekata.

3. Privremeno zadr┼żavanje bespravno izgra─Ĺenih objekata

─îlan 166

(1) Bespravno izgra─Ĺeni objekat u upotrebi ili njegov dio koji nije mogu─çe trajno legalizovati, u skladu sa odredbama ovog zakona zbog neuskla─Ĺenosti sa dokumentom prostornog ure─Ĺenja, privremeno se zadr┼żava do privo─Ĺenja zemljišta na kojem je izgra─Ĺen krajnjoj namjeni prema sprovedbenom dokumentu prostornog ure─Ĺenja, o ─Źemu nadle┼żni organ donosi rješenje.

(2) Privremeno se mo┼że zadr┼żati i bespravno izgra─Ĺeni objekat u upotrebi ili njegov dio koji nije mogu─çe trajno legalizovati u skladu sa odredbama ovog zakona zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu, dok se ne riješi vlasni─Źki status zemljišta u skladu sa posebnim propisima, o ─Źemu nadle┼żni organ donosi rješenje.

(3) Za privremeno zadr┼żavanje objekata iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana prila┼że se dokumentacija propisana odredbama ovog zakona za odre─Ĺenu vrstu i veli─Źinu objekta, s tim da se:

a) za objekte iz stava 1. ovog ─Źlana kao dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima mo┼że prilo┼żiti i ugovor o zakupu zemljišta ili drugi ugovor kojim se sti─Źe pravo gra─Ĺenja na predmetnom zemljištu, a

b) za objekte iz stava 2. ovog ─Źlana umjesto dokaza o riješenim imovinsko-pravnim odnosima prila┼że se dokaz o posjedu i dokaz da je pokrenut postupak za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

(4) Za privremeno zadr┼żavanje objekata iz stava 1. ovog ─Źlana investitor pla─ça naknadu koja iznosi 20% od naknada obra─Źunatih u skladu sa ─Źlanom 73. ovog zakona.

(5) Za privremeno zadr┼żavanje objekata iz stava 2. ovog ─Źlana investitor pla─ça:

a) naknadu za legalizaciju u skladu sa ─Źlanom 160a ovog zakona za objekte iz ─Źlana 152. i ─Źlana 157. stav 1. ovog zakona ili

b) naknadu za privremeno zadr┼żavanje koja iznosi 20% naknada obra─Źunatih u skladu sa ─Źlanom 73. ovog zakona za sve ostale objekte iz stava 2. ovog ─Źlana.

(6) Za objekte iz ─Źlana 154. stav 1. ovog zakona ne mo┼że se izdati rješenje o privremenom zadr┼żavanju.

(7) Objekti iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana za koje je doneseno rješenje o privremenom zadr┼żavanju mogu se priklju─Źiti na objekte komunalne i javne infrastrukture.

(8) Na zahtjev vlasnika objekta iz stava 1. ovog ─Źlana za koji je doneseno rješenje o privremenom zadr┼żavanju mo┼że se izdati rješenje o trajnom zadr┼żavanju ukoliko se prije isteka roka privremenosti donese novi sprovedbeni dokument prostornog ure─Ĺenja kojim je planirano njegovo zadr┼żavanje.

(9) Na zahtjev vlasnika objekta iz stava 2. ovog ─Źlana za koji je doneseno rješenje o privremenom zadr┼żavanju, mo┼że se izdati rješenje o trajnom zadr┼żavanju nakon rješavanja vlasni─Źkog statusa na zemljištu.

(10) Za slu─Źajeve iz st. 8. i 9. ovog ─Źlana naknada koja je pla─çena za privremeno zadr┼żavanje u skladu sa stavom 4. i stavom 5. ta─Źka b) ovog ─Źlana ura─Źunava se u troškove naknade za legalizaciju (trajno zadr┼żavanje) izra─Źunate u skladu sa odredbama ovog zakona.

─îlan 167

Investitor objekta iz ─Źlana 166. stav 1. ovog zakona du┼żan je da objekat ukloni o svom trošku nakon prestanka uslova za privremeno zadr┼żavanje, bez prava na naknadu za uklonjeni objekat.

─îlan 168

(1) Ako je zahtjev za legalizaciju podnesen, nadle┼żni urbanisti─Źko-gra─Ĺevinski inspektor zaklju─Źkom ─çe prekinuti postupak izvršenja rješenja o uklanjanju bespravno izgra─Ĺenog ili zapo─Źetog objekta ili dijela objekta do pravosna┼żnog okon─Źanja postupka iz ─Źlana 151. ovog zakona, osim ako je u odgovaraju─çem postupku ve─ç utvr─Ĺeno da bi zadr┼żavanje takvog objekta onemogu─çilo privo─Ĺenje zemljišta na kojem je izgra─Ĺen krajnjoj namjeni u skladu sa sprovedbenim dokumentom prostornog ure─Ĺenja.

(2) Kada se postupak iz stava 1. ovog ─Źlana završi donošenjem rješenja o naknadnom izdavanju gra─Ĺevinske i upotrebne dozvole, inspektor ─çe po pravosna┼żnosti tog rješenja obustaviti postupak izvršenja rješenja o uklanjanju bespravno izgra─Ĺenog ili zapo─Źetog objekta ili dijela objekta.

(3) Kada se postupak iz stava 1. ovog ─Źlana pravosna┼żno završi odbijanjem ili odbacivanjem zahtjeva, urbanisti─Źko-gra─Ĺevinski inspektor ─çe nastaviti izvršenje rješenja o uklanjanju bespravno izgra─Ĺenog ili zapo─Źetog objekta ili dijela objekta.

VI - NADZOR

─îlan 169

(1) Upravni nadzor nad sprovo─Ĺenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad sprovo─Ĺenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši Republi─Źka uprava za inspekcijske poslove posredstvom republi─Źkih urbanisti─Źko-gra─Ĺevinskih inspektora, odnosno urbanisti─Źko-gra─Ĺevinskih inspektora u jedinici lokalne samouprave.

─îlan 170

(1) Osim poslova propisanih Zakonom o inspekcijama, republi─Źki urbanisti─Źko-gra─Ĺevinski inspektor vrši poslove inspekcijskog nadzora nad:

a) izradom i donošenjem dokumenata prostornog ure─Ĺenja iz nadle┼żnosti Republike i jedinica lokalne samouprave,

b) sprovo─Ĺenjem Prostornog plana Republike Srpske ili Prostornog plana podru─Źja posebne namjene Republike Srpske i sprovedbenih dokumenata prostornog ure─Ĺenja podru─Źja posebne namjene Republike,

v) izgradnjom i koriš─çenjem objekata za koje gra─Ĺevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo na osnovu ─Źlana 60. stav 2. ovog zakona i

g) ispunjenosti uslova za izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja iz ─Źlana 44, tehni─Źke dokumentacije iz ─Źlana 110. i gra─Ĺenje objekata iz ─Źlana 116. ovog zakona.

(2) Urbanisti─Źko-gra─Ĺevinski inspektor jedinice lokalne samouprave vrši nadzor nad:

a) primjenom sprovedbenih dokumenata prostornog ure─Ĺenja na teritoriji jedinice lokalne samouprave i

b) izgradnjom i koriš─çenjem objekata za koje gra─Ĺevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave.

─îlan 171

U vršenju inspekcijskog nadzora nad sprovo─Ĺenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega nadle┼żni urbanisti─Źko-gra─Ĺevinski inspektor, osim opštih ovlaš─çenja propisanih Zakonom o inspekcijama, ovlaš─çen je i da:

a) naredi organima i ovlaš─çenim licima nadle┼żnim za primjenu ovog zakona da se utvr─Ĺene nepravilnosti u primjeni odredaba ovog zakona i drugih propisa donesenih na osnovu ovog zakona otklone u odre─Ĺenom roku,

b) nosiocu pripreme naredi obustavu izrade dokumenta prostornog ure─Ĺenja, ako se vrši suprotno odredbama ovog zakona i drugih propisa i ako dokument u┼żeg podru─Źja nije usaglašen sa dokumentom šireg podru─Źja, te utvrdi rok za otklanjanje nepravilnosti i obavještavanja skupštine nadle┼żne za donošenje dokumenta prostornog ure─Ĺenja,

v) pokrene inicijativu za ocjenu zakonitosti, ukoliko utvrdi da dokument prostornog ure─Ĺenja ili propis koji se odnosi na organizaciju, ure─Ĺenje i koriš─çenje prostora nije izra─Ĺen u skladu sa ovim zakonom, odnosno da postupak po kojem je donesen nije sproveden na na─Źin propisan ovim zakonom,

g) naredi nadle┼żnom organu da lokacijske uslove uskladi sa va┼że─çim sprovedbenim dokumentom prostornog ure─Ĺenja i drugim propisima donesenim na osnovu ovog zakona ukoliko je to mogu─çe ili da ih organ oglasi neva┼że─çim,

d) podnese inicijativu za ukidanje ili poništavanje po pravu nadzora gra─Ĺevinske dozvole, ako je gra─Ĺevinska dozvola izdata u suprotnosti sa ovim zakonom, odnosno drugim propisima donesenim na osnovu ovog zakona,

─Ĺ) naredi rušenje objekta ili njegovih dijelova, ili uklanjanje izvedenih radova i uspostavljanje prvobitnog stanja na teret investitora, ako utvrdi da su gra─Ĺenje, odnosno radovi izvedeni ili se izvode bez gra─Ĺevinske dozvole, odnosno bez lokacijskih uslova i zapisnika o iskol─Źavanju za objekte iz ─Źlana 125. ovog zakona,

e) naredi rušenje objekta ili njegovih dijelova, ili uklanjanje izvedenih radova i uspostavljanje prvobitnog stanja na teret investitora, ako utvrdi da su gra─Ĺenje, odnosno radovi izvedeni ili se izvode suprotno datoj dozvoli, odnosno suprotno lokacijskim uslovima za objekte iz ─Źlana 125. ovog zakona, a odstupanje se odnosi na vertikalne ili horizontalne gabarite objekta,

┼ż) zabrani dalje izvo─Ĺenje radova i gra─Ĺenje objekta i naredi da se utvr─Ĺene nepravilnosti otklone u odre─Ĺenom roku, ako utvrdi da su gra─Ĺenje, odnosno radovi izvedeni ili se izvode suprotno datoj dozvoli, odnosno suprotno lokacijskim uslovima za objekte iz ─Źlana 125. ovog zakona, a odstupanje se ne odnosi na vertikalne ili horizontalne gabarite objekta,

z) naredi rušenje objekta ili njegovih dijelova ili uklanjanje izvedenih radova koji se izvode ili su izvedeni suprotno datoj gra─Ĺevinskoj dozvoli, odnosno suprotno lokacijskim uslovima za objekte iz ─Źlana 125. ovog zakona i naredi uspostavljanje prvobitnog stanja na teret investitora, ako se utvr─Ĺene nepravilnosti iz ta─Źke ┼ż) stav 1. ovog ─Źlana ne otklone u ostavljenom roku,

i) zabrani gra─Ĺenje koje se izvodi suprotno propisima o zaštiti ┼żivotne sredine, naro─Źito onim koji se odnose na zašti─çena podru─Źja, zaštitu zemljišta, vode, vazduha i urbanog standarda,

j) zabrani izvo─Ĺenje radova ako utvrdi nedostatke ili nepravilnosti u tehni─Źkoj dokumentaciji ili gra─Ĺenju objekta zbog kojih postoji opasnost za stabilnost samog objekta ili susjednih objekata, odnosno po ┼żivot i zdravlje ljudi i za okolinu,

k) zabrani izvo─Ĺenje radova ako radove izvodi izvo─Ĺa─Ź koji, u skladu sa odredbama ovog zakona, nema licencu za gra─Ĺenje te vrste objekata, odnosno ako radovima rukovodi lice koje ne ispunjava propisane uslove,

l) zabrani gra─Ĺenje objekta ukoliko utvrdi da materijal, gra─Ĺevinski proizvodi, instalacije i oprema koji se ugra─Ĺuju, odnosno izvršeni radovi, ne odgovaraju propisima, standardima, tehni─Źkim normama i normama kvaliteta, a izvo─Ĺa─Ź radova ove nepravilnosti ne otkloni u ostavljenom roku,

lj) naredi investitoru, izvo─Ĺa─Źu radova, odnosno korisniku objekta da otkloni sve uo─Źene nepravilnosti, ukoliko utvrdi da se u toku gra─Ĺenja ili koriš─çenja objekta ne vrše propisana osmatranja objekta i analize rezultata tih osmatranja i preduzima druge mjere za koje je ovlaš─çen posebnim propisom,

m) naredi izvo─Ĺa─Źu preduzimanje odgovaraju─çih mjera radi zaštite objekta i osiguranja bezbjednosti lica i okolnih objekata, ukoliko utvrdi da se izvo─Ĺenjem radova na izgradnji objekta mo┼że ugroziti njihova bezbjednost,

n) nalo┼żi da se pribavi upotrebna dozvola za objekat ili dio objekta koji se koristi bez upotrebne dozvole i odredi rok za njeno pribavljanje, koji ne mo┼że biti du┼żi od 60 dana,

nj) zabrani koriš─çenje objekta, odnosno njegovog dijela ukoliko utvrdi da se objekat ili dio objekta koristi bez upotrebne dozvole, a ni u ostavljenom naknadnom roku upotrebna dozvola nije pribavljena,

o) podnese inicijativu za ukidanje ili poništavanje po pravu nadzora upotrebne dozvole, ako je upotrebna dozvola izdata u suprotnosti sa ovim zakonom, odnosno propisima donesenim na osnovu ovog zakona,

p) naredi izvo─Ĺenje potrebnih radova, odnosno zabrani upotrebu objekta ili njegovog dijela, ako utvrdi da se koriš─çenjem objekta ili njegovog dijela dovodi u opasnost ┼żivot i zdravlje ljudi i bezbjednost saobra─çaja i okoline,

r) zabrani projektovanje, reviziju tehni─Źke dokumentacije i gra─Ĺenje pravnom licu za koje utvrdi da ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona i podnese inicijativu za stavljanje van snage licence, ako u ostavljenom roku nije otklonio utvr─Ĺene nepravilnosti,

s) obustavi radove na uklanjanju objekta za koje vlasnik nije pribavio dozvolu za uklanjanje i

t) preduzme i druge mjere utvr─Ĺene ovim zakonom i Zakonom o inspekcijama.

VII - IN┼ŻENjERSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE

─îlan 172

(1) U cilju unapre─Ĺivanja uslova za obavljanje stru─Źnih poslova u oblasti prostornog i urbanisti─Źkog planiranja, projektovanja, gra─Ĺenja objekata i drugih oblasti zna─Źajnih za planiranje i izgradnju, zaštite opšteg i pojedina─Źnog interesa u obavljanju poslova u tim oblastima, organizovanja u pru┼żanju usluga u navedenim oblastima, kao i radi ostvarivanja drugih ciljeva iz oblasti prostornog ure─Ĺenja i gra─Ĺenja, osniva se In┼żenjerska komora Republike Srpske, u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuju pitanja udru┼żenja gra─Ĺana (u daljem tekstu: Komora).

(2) Komora je pravno lice sa sjedištem u Banjoj Luci.

(3) ─îlanstvo u Komori je dobrovoljno.

(4)─îlanovi Komore mogu biti in┼żenjeri arhitektonske, gra─Ĺevinske, mašinske, elektrotehni─Źke, saobra─çajne, tehnološke struke i drugih tehni─Źkih struka koje u─Źestvuju u ure─Ĺenju prostora i gra─Ĺenju, kao i diplomirani prostorni planeri kojima je izdata licenca u skladu sa odredbama ovog zakona, ako su dr┼żavljani Republike.

(5) In┼żenjeri koji nemaju licencu mogu postati ─Źlanovi Komore pod uslovima odre─Ĺenim statutom Komore.

(6) Lica iz stava 3. ovog ─Źlana koja nemaju dr┼żavljanstvo Republike mogu postati ─Źlanovi Komore samo na osnovu reciprociteta.

(7) Ukoliko se licu iz stava 3. ovog ─Źlana oduzme licenca, prestaje mu ─Źlanstvo u Komori.

─îlan 173

(1) Organizacija i na─Źin obavljanja poslova Komore bli┼że se ure─Ĺuje Statutom i opštim aktima Komore.

(2) Na Statut i opšte akte Komore saglasnost daje Ministarstvo.

(3) Komora obavlja sljede─çe poslove:

a) utvr─Ĺuje profesionalna prava i du┼żnosti i eti─Źki kodeks i norme ponašanja ─Źlanova Komore u obavljanju poslova izrade dokumenata prostornog ure─Ĺenja, projektovanja, revizije, nostrifikacije tehni─Źke dokumentacije, gra─Ĺenja, nadzora nad gra─Ĺenjem, te poslova tehni─Źkog pregleda objekta,

b) utvr─Ĺuje disciplinske mjere za povredu standarda i normativa profesionalne odgovornosti,

v) organizuje sudove ─Źasti za utvr─Ĺivanje povreda profesionalnih standarda i normativa profesionalne odgovornosti, kao i za izricanje mjera za te povrede,

g) predla┼że ministru oduzimanje licenci izdatih fizi─Źkim i pravnim licima ili preduzima druge mjere predvi─Ĺene odredbama Statuta,

d) organizuje obuku i stru─Źno usavršavanje ─Źlanova Komore, koja ne─çe biti obavezuju─ça,

─Ĺ) organizuje stru─Źne skupove i rasprave, stru─Źna i tehni─Źka savjetovanja i izlo┼żbe stru─Źnih radova,

e) predla┼że ministru liste kandidata za ─Źlanove komisija za polaganje stru─Źnog ispita, a kona─Źni sastav komisije utvr─Ĺuje ministar u skladu sa ─Źlanom 9. ovog zakona,

┼ż) daje sugestije za formiranje troškovnika usluga iz svoje nadle┼żnosti,

z) na zahtjev investitora organizuje ili u─Źestvuje u organizaciji konkursa za izbor idejnih planskih ili projektnih rješenja,

i) vodi evidenciju o ─Źlanovima Komore i

j) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Komore.

(4) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje sastav, na─Źin izbora i razrješenja sudija suda ─Źasti, postupak i na─Źin rada suda ─Źasti.

─îlan 174

Organi Komore su skupština, upravni odbor, nadzorni odbor i predsjednik.

(2) Komora je organizovana po strukovnim komorama za zanimanja iz ─Źlana 172. stav 4. ovog zakona, za koja je prema odredbama ovog zakona predvi─Ĺeno izdavanje licenci.

(3) Radom strukovne komore upravlja izvršni odbor strukovne komore.

(4) Upravni odbor ─Źine predsjednik, potpredsjednik i predsjednici izvršnih odbora strukovnih komora.

(5) Sastav, djelokrug i na─Źin izbora organa iz stava 1. ovog ─Źlana utvr─Ĺuje se Statutom Komore.

─îlan 175

(1) Rad Komore i njenih organa finansira se iz: ─Źlanarina, donacija, sponzorstva, prihoda od konkursa u ─Źijoj organizaciji u─Źestvuju, stru─Źnih i tehni─Źkih savjetovanja i drugih izvora ostvarenih u skladu sa zakonom.

(2) Komora utvr─Ĺuje visinu ─Źlanarine iz stava 1. ovog ─Źlana, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra.

(3) Nadzor nad zakonitoš─çu rada Komore vrši Ministarstvo.

VIII - KAZNENE ODREDBE

─îlan 176

(1) Nov─Źanom kaznom od 10.000 KM do 30.000 KM kazni─çe se za prekršaj pravno lice koje vrši izradu dokumenata prostornog ure─Ĺenja, ako:

a) pristupi izradi dokumenta prostornog ure─Ĺenja bez odgovaraju─çe licence, odnosno ako ne ispunjava uslove propisane ─Źlanom 44. ovog zakona,

b) dokument prostornog ure─Ĺenja izradi suprotno odredbama ovog zakona, propisima donesenim na osnovu ovog zakona, odluci o pristupanju izradi dokumenta prostornog ure─Ĺenja i ne obezbijedi usaglašenost sa dokumentom prostornog ure─Ĺenja šireg podru─Źja, odnosno ako ne postupi prema ─Źlanu 45. st. 2. i 3. ovog zakona,

v) izvrši ovjeru dokumenta prostornog ure─Ĺenja koji nije izra─Ĺen u tom pravnom licu i ako postupi suprotno ─Źlanu 45. stav 4. ovog zakona,

g) ne primjenjuje mjere iz oblasti zaštite ┼żivotne sredine propisane ovim zakonom i drugim zakonima, mjere zaštite graditeljskog i prirodnog naslje─Ĺa i druge mjere iz ─Źlana 27. st. 1. i 3. ovog zakona,

d) planira izgradnju objekta u zaštitnoj zoni ili zaštitnom pojasu koja nije u skladu sa potrebama radi kojih je uspostavljena zaštitna zona, odnosno zaštitni pojas iz ─Źlana 21. stav 2. ovog zakona,

─Ĺ) izradi urbanisti─Źko-tehni─Źke uslove suprotno dokumentu prostornog ure─Ĺenja i stanju na terenu, odnosno suprotno odredbi ─Źlana 63, ─Źlana 86. stav 1. i ─Źlana 128. stav 4. ovog zakona i

e) ako na zahtjev slu┼żbe za dokumentaciju ne dostavlja potrebne podatke i dokumentaciju u skladu sa ─Źlanom 56. stav 3. ovog zakona.

(2) Za prekršaje iz stava 1. t. b), v), g), d) i ─Ĺ) ovog ─Źlana pravnom licu mo┼że se izre─çi zaštitna mjera - zabrana obavljanja djelatnosti iz licence, u trajanju do šest mjeseci.

(3) Nov─Źanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazni─çe se za prekršaj iz stava 1. ovog ─Źlana i odgovorno lice u pravnom licu, kao i fizi─Źko lice zaposleno u pravnom licu.

(4) Za prekršaj iz stava 1. t. b), v), g), d) i ─Ĺ) ovog ─Źlana, odgovornom licu u pravnom licu i fizi─Źkom licu zaposlenom u pravnom licu mo┼że se izre─çi zaštitna mjera - zabrana obavljanja djelatnosti iz licence, u trajanju do šest mjeseci.

─îlan 177

Nov─Źanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazni─çe se za prekršaj odgovorno lice u organu uprave, ako:

a) za potrebe izrade dokumenta prostornog ure─Ĺenja ne dostavi tra┼żenu dokumentaciju i ne postupi prema odredbi ─Źlana 24. ovog zakona,

b) ne obezbijedi usaglašenost dokumenata prostornog ure─Ĺenja u skladu sa ─Źlanom 28. stav 3. ovog zakona,

v) o inicijativi investitora za izmjenu ili dopunu dokumenta prostornog ure─Ĺenja ne odlu─Źi u roku iz ─Źlana 41. stav 4. ovog zakona,

g) izvrši izbor nosioca izrade plana suprotno ─Źlanu 45. stav 1. ovog zakona,

d) poslove izrade dokumenta prostornog ure─Ĺenja povjeri pravnom licu koje nema licencu suprotno odredbi ─Źlana 44. stav 1. ovog zakona,

─Ĺ) pristupi izradi, odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta prostornog ure─Ĺenja, a bez prethodno donesene odluke o pristupanju izradi, odnosno izmjeni ili dopuni dokumenta prostornog ure─Ĺenja iz ─Źlana 40. stav 1. ovog zakona,

e) izradu dokumenta prostornog ure─Ĺenja povjeri pravnom licu koje nema odgovaraju─çu licencu propisanu ─Źlanom 44. ovog zakona,

┼ż) izda lokacijske uslove, gra─Ĺevinsku dozvolu, upotrebnu dozvolu, odnosno dozvolu za uklanjanje objekta ili njegovog dijela suprotno odredbama ─Źlana 59. stav 1, ─Źlana 75, ─Źlana 131. stav 2, ─Źlana 145, ─Źlana 149, ─Źlana 154. stav 1, ─Źlana 155, ─Źlana 156, ─Źlana 157. i ─Źlana 159. ovog zakona i propisima donesenim na osnovu ovog zakona,

z) izda gra─Ĺevinsku dozvolu bez prethodno izdatih lokacijskih uslova za slo┼żeni objekat suprotno ─Źlanu 128. stav 3. ovog zakona,

i) bez opravdanog razloga ne izda lokacijske uslove, gra─Ĺevinsku dozvolu, upotrebnu dozvolu, odnosno dozvolu za uklanjanje objekta ili njegovog dijela u rokovima propisanim u ─Źlanu 64. stav 1, ─Źlanu 131. stav 1, ─Źlanu 145. st. 5. i 9. i ─Źlanu 149. stav 6. ovog zakona,

j) ne vodi jedinstvenu evidenciju o stanju prostora u skladu sa ─Źlanom 56. stav 1. ovog zakona,

k) ne vodi registar izdatih gra─Ĺevinskih dozvola u skladu sa ─Źlanom 127. stav 5. ovog zakona i

l) ne ─Źuva tehni─Źku dokumentaciju u skladu sa odredbama ─Źlana 100. stav 3, ─Źlana 146. stav 2. i ─Źlana 149. stav 7. ovog zakona.

─îlan 178

(1) Nov─Źanom kaznom od 5.000 KM do 30.000 KM kazni─çe se za prekršaj pravno lice kao investitor, ako:

a) poslove projektovanja, revizije tehni─Źke dokumentacije, gra─Ĺenja, stru─Źnog nadzora nad gra─Ĺenjem i vršenja energetskog pregleda povjeri licima koja nemaju odgovaraju─çu licencu Ministarstva, suprotno odredbi ─Źlana 109. ovog zakona,

b) sa ovlaš─çenim licem ne zaklju─Źi ugovor o povjeravanju poslova projektovanja, revizije tehni─Źke dokumentacije, gra─Ĺenja, stru─Źnog nadzora nad gra─Ĺenjem i vršenjem energetskog pregleda, u skladu sa ─Źlanom 108. st. 2. i 3. ovog zakona,

v) ne prijavi po─Źetak gra─Ĺenja u roku propisanom ─Źlanom 109. stav 4. i ─Źlanom 125. stav 4. i ne dostavi ugovor o anga┼żovanju nadzornog organa u skladu sa ─Źlanom 118. stav 2. ovog zakona,

g) ne obavijesti nadle┼żnu urbanisti─Źko-gra─Ĺevinsku inspekciju o nastaloj promjeni u skladu sa ─Źlanom 109. stav 6. ovog zakona,

d) nastavi sa izvo─Ĺenjem radova i postupi suprotno odredbi ─Źlana 135. stav 4. ovog zakona,

─Ĺ) ne izvrši iskol─Źavanje objekta prije po─Źetka gra─Ĺenja u skladu sa ─Źlanom 138. stav 1. ovog zakona,

e) za potrebe gradilišta zauzme susjedno zemljište bez valjanog pravnog osnova suprotno odredbi ─Źlana 137. stav 5. ovog zakona,

┼ż) gradi bez gra─Ĺevinske dozvole suprotno odredbi ─Źlana 124. stav 1. ovog zakona ili gradi u suprotnosti sa gra─Ĺevinskom dozvolom, a nije dobio izmjenu ili dopunu gra─Ĺevinske dozvole u skladu sa ─Źlanom 135. st. 1. i 2. ovog zakona,

z) samovoljno izvrši priklju─Źenje objekta koji se gradi ili je izgra─Ĺen na instalacije komunalne i druge infrastrukture suprotno odredbi ─Źlana 124. stav 3. ovog zakona,

i) po završetku gra─Ĺenja ne raš─Źisti i ne uredi gradilište i neposrednu okolinu u skladu sa ─Źlanom 137. st.9. i 10. ovog zakona,

j) koristi objekat ili njegov dio bez prethodno pribavljene upotrebne dozvole i postupa suprotno odredbi ─Źlana 140. stav 1. ovog zakona,

k) na zahtjev organa iz ─Źlana 56. stav 1. ovog zakona ne dostavi potrebne podatke i dokumentaciju i ne postupi u skladu sa ─Źlanom 56. stav 3. ovog zakona i

l) ne ─Źuva tehni─Źku dokumentaciju u skladu sa ─Źlanom 100. stav 3, ─Źlanom 146. stav 2. i ─Źlanom 149. stav 7. ovog zakona.

(2) Nov─Źanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazni─çe se za prekršaj iz stava 1. ovog ─Źlana i odgovorno lice u pravnom licu iz stava 1. ovog ─Źlana.

─îlan 179

(1) Nov─Źanom kaznom od 5.000 KM do 15.000 KM kazni─çe se za prekršaj pravno lice koje vrši izradu tehni─Źke dokumentacije, ako:

a) nema odgovaraju─çu licencu za izradu tehni─Źke dokumentacije propisanu ─Źlanom 110. st. 1, 2. i 3. ovog zakona,

b) izvrši ovjeru tehni─Źke dokumentacije koja nije izra─Ĺena u tom pravnom licu suprotno odredbi ─Źlana 105. stav 2. ovog zakona,

v) tokom gra─Ĺenja nije u propisanoj mjeri ostvarena neka od tehni─Źkih karakteristika objekta iz ovog zakona zbog nedostatka, odnosno nepravilnosti u tehni─Źkoj dokumentaciji ili zbog neusaglašenosti pojedinih dijelova tehni─Źke dokumentacije iz ─Źlana 105. stav 2. ovog zakona,

g) imenuje projektanta, glavnog projektanta ili koordinatora projekta koji ne ispunjava propisane uslove iz ─Źlana 110. stav 4. i ─Źlana 111. ovog zakona,

d) povjeri izradu tehni─Źke dokumentacije suprotno odredbi ─Źlana 111. stav 7. ovog zakona,

─Ĺ) izradi glavni projekat koji nije usaglašen sa lokacijskim uslovima ili koji nema sadr┼żaj propisan ─Źlanom 101. stav 1. ovog zakona,

e) ne zaklju─Źi ugovor u skladu sa ─Źlanom 108. st. 2. i 3. ovog zakona ili ugovor iz ─Źlana 110. stav 7. ovog zakona i

┼ż) na zahtjev organa iz ─Źlana 56. stav 1. ovog zakona ne dostavi potrebne podatke i dokumentaciju u skladu sa ─Źlanom 56. stav 3. ovog zakona.

(2) Nov─Źanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazni─çe se za prekršaj iz stava 1. ovog ─Źlana i odgovorno lice u pravnom licu.

(3) Nov─Źanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazni─çe se za prekršaj iz stava 1. t. v) i ─Ĺ) ovog ─Źlana projektant, glavni projektant i koordinator projekta.

(4) Za prekršaj iz stava 1. t. b), v), g), d), i ─Ĺ) ovog ─Źlana, pravnom licu i odgovornom licu u pravnom licu mo┼że se izre─çi zaštitna mjera - zabrana obavljanja djelatnosti iz licence, u trajanju do šest mjeseci.

(5) Za prekršaj iz stava 1. t. v) i ─Ĺ) ovog ─Źlana, projektantu, glavnom projektantu i koordinatoru projekta mo┼że se izre─çi zaštitna mjera - zabrana obavljanja djelatnosti iz licence, u trajanju do šest mjeseci.

─îlan 180

(1) Nov─Źanom kaznom od 5.000 KM do 15.000 KM kazni─çe se za prekršaj pravno lice koje vrši reviziju tehni─Źke dokumentacije, ako:

a) nema licencu za reviziju tehni─Źke dokumentacije sa svim njenim dijelovima, odnosno fazama u skladu sa ─Źlanom 112. ovog zakona,

b) potvrdi ispravnost tehni─Źke dokumentacije koja sadr┼żi nedostatke koji mogu znatnije uticati na tehni─Źke karakteristike objekta utvr─Ĺene ovim zakonom suprotno odredbi ─Źlana 114. stav 3. ovog zakona,

v) potvrdi ispravnost projekta koji nije izra─Ĺen u skladu sa lokacijskim uslovima suprotno odredbi ─Źlana 114. stav 3. ta─Źka v) ovog zakona,

g) ukoliko ne zaklju─Źi ugovor u skladu sa ─Źlanom 108. st. 2. i 3. ovog zakona ili ugovor iz ─Źlana 113. stav 1. ovog zakona,

d) obavi reviziju projekta suprotno odredbi ─Źlana 113. stav 2. ovog zakona i

─Ĺ) na zahtjev organa iz ─Źlana 56. stav 1. ovog zakona ne dostavi potrebne podatke i dokumentaciju u skladu sa ─Źlanom 56. stav 3. ovog zakona.

(2) Za prekršaje iz stava 1. ovoga ─Źlana kazni─çe se i odgovorno lice u pravnom licu nov─Źanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM.

(3) Nov─Źanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazni─çe se za prekršaje iz stava 1. t. b) i v) ovoga ─Źlana i revident i glavni revident.

(4) Za prekršaj iz stava 1. t. b), v), g), d) i ─Ĺ) ovog ─Źlana pravnom licu, odgovornom licu u pravnom licu mo┼że se izre─çi zaštitna mjera - zabrana obavljanja djelatnosti iz licence, u trajanju do šest mjeseci.

(5) Za prekršaj iz stava 1. t. b) i v) ovog ─Źlana revidentu i glavnom revidentu mo┼że se izre─çi zaštitna mjera - zabrana obavljanja djelatnosti iz licence, u trajanju do šest mjeseci.

─îlan 181

(1) Nov─Źanom kaznom od 5.000 KM do 30.000 KM kazni─çe se za prekršaj pravno lice kao izvo─Ĺa─Ź, ako:

a) gradi objekat bez odgovaraju─çe licence za gra─Ĺenje te vrste objekata propisane ─Źlanom 116. st. 3, 4. i 5. ovog zakona,

b) gradi bez gra─Ĺevinske dozvole suprotno odredbi ─Źlana 124. stav 1. ovog zakona ili radove ne izvodi u skladu sa gra─Ĺevinskom dozvolom suprotno odredbi ─Źlana 117. stav 1. ta─Źka a) ovog zakona,

v) ne zaklju─Źi ugovor u skladu sa ─Źlanom 108. st. 2. i 3. ovog zakona,

g) izvodi radove suprotno odredbi ─Źlana 117. stav 1. ta─Źka b) ovog zakona tako da tehni─Źke karakteristike objekta ne odgovaraju zahtjevima ovog zakona i propisima donesenim na osnovu ovog zakona,

d) ne ugra─Ĺuje proizvode, opremu i ure─Ĺaje u skladu sa odredbama ovog zakona i propisima donesenih na osnovu ovog zakona u skladu sa odredbom ─Źlana 117. stav 1. ta─Źka v) ovog zakona,

─Ĺ) ne obavijesti nadle┼żnu instituciju kada u toku gra─Ĺenja ili izvo─Ĺenja drugih radova uo─Źi objekte koji imaju obilje┼żje prirodnog ili kulturno-istorijskog naslje─Ĺa i ne preduzme potrebne mjere zaštite nalazišta u skladu sa odredbom ─Źlana 117. stav 1. ta─Źka z) ovog zakona,

e) ne obavijesti investitora, nadle┼żni organ koji je izdao gra─Ĺevinsku dozvolu i nadle┼żnu inspekciju o nedostacima u tehni─Źkoj dokumentaciji i o nepredvi─Ĺenim okolnostima koje su va┼żne za izvo─Ĺenje radova i koriš─çenje tehni─Źke dokumentacije u skladu sa odredbom ─Źlana 117. stav 1. ta─Źka i) ovog zakona,

┼ż) se prilikom gra─Ĺenja ne pridr┼żava mjera iz ─Źlana 5. stav 2. ovog zakona,

z) tokom gra─Ĺenja ne preduzima mjere radi spre─Źavanja ugro┼żavanja stabilnosti okolnih objekata i zemljišta, te komunalnih i drugih instalacija u skladu sa odredbom ─Źlana 117. stav 1. ta─Źka ─Ĺ) ovog zakona,

i) u slu─Źaju prekida radova ne osigura okolinu i objekat koji gradi u skladu sa odredbom ─Źlana 117. stav 1. ta─Źka j) ovog zakona,

j) ne obezbijedi mjerenje i geomehani─Źko ispitivanje zemljišta i objekta u toku gra─Ĺenja u skladu sa odredbom ─Źlana 117. stav 1. ta─Źka d) ovog zakona,

k) ne obezbijedi dokaze o kvalitetu radova i ugra─Ĺenih proizvoda i opreme prema odredbama ovoga zakona i zahtjevima iz projekta u skladu sa odredbom ─Źlana 117. stav 1. ta─Źka g) ovog zakona,

l) ne organizuje gradilište u skladu sa odredbom ─Źlana 117. stav 1. ta─Źka e) ovog zakona i

lj) na zahtjev organa iz ─Źlana 56. stav 1. ovog zakona ne dostavi potrebne podatke i dokumentaciju u skladu sa ─Źlanom 56. stav 3. ovog zakona.

(2) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM kazni─çe se za prekršaj iz stava 1. ovoga ─Źlana i odgovorno lice u pravnom licu.

(3) Nov─Źanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazni─çe se za prekršaj iz stava 1. ovoga ─Źlana i fizi─Źko lice kao odgovorno lice na gradilištu, glavni izvo─Ĺa─Ź i preduzetnik, odnosno odgovorno lice za izvo─Ĺenje pojedinih radova.

(4) Za prekršaj iz stava 1. ovog ─Źlana pravnom licu i odgovornom licu u pravnom licu mo┼że se izre─çi zaštitna mjera - zabrana obavljanja djelatnosti iz licence, u trajanju do šest mjeseci.

(5) Za prekršaj iz stava 1. t. ┼ż), z), i) i l) ovog ─Źlana fizi─Źkom licu zaposlenom kod izvo─Ĺa─Źa, fizi─Źkom licu kao odgovornom licu na gradilištu, glavnom izvo─Ĺa─Źu mo┼że se izre─çi zaštitna mjera - zabrana obavljanja djelatnosti iz licence, u trajanju do šest mjeseci.

─îlan 182

(1) Nov─Źanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kazni─çe se za prekršaj pravno lice kao izvo─Ĺa─Ź, ako:

a) ne imenuje odgovorno lice na gradilištu ili odgovorno lice za izvo─Ĺenje pojedinih radova u skladu sa odredbom ─Źlana 117. stav 2. ovog zakona,

b) imenuje odgovorno lice na gradilištu ili odgovorno lice za izvo─Ĺenje pojedinih radova koje ne ispunjava uslove propisane odredbom ─Źlana 117. stav 3. ovog zakona,

v) ne ogradi, zaštiti ili ozna─Źi gradilište u skladu sa odredbom ─Źlana 137. st. 2. i 4. ovog zakona,

g) za potrebe gradilišta koristi javnu površinu bez odobrenja nadle┼żnog organa ili preduze─ça suprotno odredbi ─Źlana 137. stav 6. ovog zakona,

d) ne raš─Źisti gradilište i neposrednu okolinu nakon završetka gra─Ĺenja u skladu sa odredbom ─Źlana 137. st. 9. i 10. ovog zakona,

─Ĺ) na gradilištu nema dokumentaciju propisanu ─Źlanom 139. stav 7. ovog zakona,

e) ne vodi gra─Ĺevinski dnevnik, gra─Ĺevinsku knjigu i knjigu inspekcija, u skladu sa ─Źlanom 117. stav 1. ta─Źka ┼ż) ovog zakona i

┼ż) ne sa─Źini izvještaj o izvedenim radovima nakon završetka gra─Ĺenja i investitoru ne preda gradilišnu dokumentaciju potrebnu za vršenje tehni─Źkog pregleda u skladu sa ─Źlanom 117. stav 1. ta─Źka l) ovog zakona.

(2) Nov─Źanom kaznom od 500 KM do 1.000 KM kazni─çe se za prekršaj iz stava 1. ovoga ─Źlana i odgovorno lice u pravnom licu.

(3) Nov─Źanom kaznom od 200 KM do 500 KM kazni─çe se za prekršaj iz stava 1. t. v), g), d), ─Ĺ) i e) ovog ─Źlana i odgovorno lice na gradilištu, odnosno odgovorno lice za izvo─Ĺenje pojedinih radova.

─îlan 183

(1) Nov─Źanom kaznom od 5.000 KM do 15.000 KM kazni─çe se za prekršaj pravno lice koje vrši stru─Źni nadzor nad gra─Ĺenjem, ako:

a) nema odgovaraju─çu licencu iz ─Źlana 118. stav 1. ovog zakona,

b) imenuje fizi─Źko lice za nadzornog organa koje nema odgovaraju─çu licencu iz ─Źlana 118. stav 1. ovog zakona,

v) ne preduzima mjere prema izvo─Ĺa─Źu ili urbanisti─Źko-gra─Ĺevinskoj inspekciji radi obezbje─Ĺenja izvo─Ĺenja radova u skladu sa gra─Ĺevinskom dozvolom, odnosno sa glavnim projektom u skladu sa ─Źlanom 119. stav 1. ta─Źka b) i ─Źlanom 135. stav 4. ovog zakona,

g) ne preduzima mjere da kvalitet radova, ugra─Ĺenih proizvoda i opreme bude u skladu sa zahtjevima projekta i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, te dokazani odgovaraju─çim ispitivanjima i dokumentima u skladu sa ─Źlanom 119. stav 1. ta─Źka v) ovog zakona,

d) ne obavijesti nadle┼żnu inspekciju o rezultatima mjerenja i testiranja opreme ili materijala koji su ispod propisanih vrijednosti u skladu sa ─Źlanom 119. stav 1. ta─Źka g) ovog zakona,

─Ĺ) ne obavijesti nadle┼żnu instituciju kada u toku gra─Ĺenja ili izvo─Ĺenja drugih radova nai─Ĺe na objekte koji imaju obilje┼żje prirodnog ili kulturno-istorijskog naslje─Ĺa i ne preduzme potrebne mjere zaštite nalazišta u skladu sa ─Źlanom 119. stav 1. ta─Źka ─Ĺ) ovog zakona,

e) ne obavijesti investitora, nadle┼żni organ koji je izdao gra─Ĺevinsku dozvolu i nadle┼żnu inspekciju o nedostacima u tehni─Źkoj dokumentaciji i o nepredvi─Ĺenim okolnostima koje su va┼żne za izvo─Ĺenje radova i koriš─çenje tehni─Źke dokumentacije u skladu sa ─Źlanom 119. stav 1. ta─Źka e) ovog zakona,

┼ż) ne sa─Źini izvještaj o izvršenom nadzoru nakon završetka gra─Ĺenja i ne dostavi ga investitoru u skladu sa ─Źlanom 119. stav 1. ta─Źka ┼ż) i

z) na zahtjev organa iz ─Źlana 56. stav 1. ovog zakona ne dostavi potrebne podatke i dokumentaciju u skladu sa ─Źlanom 56. stav 3. ovog zakona.

(2) Nov─Źanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazni─çe se za prekršaj iz stava 1. ovoga ─Źlana i odgovorno lice u pravnom licu.

(3) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM kazni─çe se za prekršaj iz stava 1. t. a), v), g), d), ─Ĺ), e) i ┼ż) ovoga ─Źlana i fizi─Źko lice kao nadzorni organ.

(4) Za prekršaj iz stava 1. ovog ─Źlana pravnom licu i odgovornom licu u pravnom licu mo┼że se izre─çi zaštitna mjera - zabrana obavljanja djelatnosti iz licence, u trajanju do šest mjeseci.

(5) Za prekršaj iz stava 1. t. v), g), d), ─Ĺ), e) i ┼ż) ovog ─Źlana fizi─Źkom licu kao nadzornom organu mo┼że se izre─çi zaštitna mjera - zabrana obavljanja djelatnosti iz licence, u trajanju do šest mjeseci.

─îlan 184

(1) Nov─Źanom kaznom od 3.000 KM do 10.000 KM kazni─çe se za prekršaj pravno lice kome je povjeren tehni─Źki pregled, ako obavi tehni─Źki pregled suprotno odredbama ─Źlana 140. ovog zakona.

(2) Nov─Źanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazni─çe se za prekršaj iz stava 1. ovoga ─Źlana i odgovorno lice u pravnom licu.

(3) Nov─Źanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kazni─çe se za prekršaj fizi─Źko lice ako kao ─Źlan komisije za tehni─Źki pregled obavi tehni─Źki pregled suprotno odredbama ─Źlana 140. ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona.

─îlan 185

(1) Nov─Źanom kaznom od 10.000 KM do 30.000 KM kazni─çe se za prekršaj pravno lice kao vlasnik objekta komunalne i druge javne infrastrukture ako dozvoli priklju─Źenje objekta koji se gradi ili je izgra─Ĺen bez gra─Ĺevinske dozvole, na instalacije komunalne i druge infrastrukture suprotno odredbi ─Źlana 124. stav 3. ovog zakona, osim ako je rije─Ź o objektima iz ─Źlana 153. stav 7. ovog zakona.

(2) Nov─Źanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazni─çe se za prekršaj iz stava 1. ovog ─Źlana i odgovorno lice u pravnom licu.

─îlan 186

(1) Nov─Źanom kaznom od 3.000 KM do 10.000 KM kazni─çe se za prekršaj pravno lice kao vlasnik objekta, ako:

a) na zahtjev organa iz ─Źlana 56. stav 1. ne dostavlja potrebne podatke i dokumentaciju u skladu sa ─Źlanom 56. stav 3. ovog zakona,

b) ne koristi objekat prema njegovoj namjeni u skladu sa ─Źlanom 148. stav 1. ovog zakona,

v) ne odr┼żava objekat, njegovu konstrukciju ili opremu u skladu sa ─Źlanom 148. st. 2. i 3. ovog zakona,

g) ne obezbijedi izvo─Ĺenje radova tehni─Źkog osmatranja u skladu sa ─Źlanom 148. stav 4. ovog zakona,

d) ne preduzme hitne mjere za otklanjanje opasnosti u slu─Źaju ošte─çenja objekta koja ugro┼żava stabilnost samog objekta, predstavlja opasnost za susjedne objekte ili bezbjednost ljudi u skladu sa ─Źlanom 148. stav 5. ovog zakona i

─Ĺ) ukloni objekat ili njegov dio bez prethodno pribavljene dozvole za uklanjanje iz ─Źlana 149. stav 1. ovog zakona,

(2) Nov─Źanom kaznom od 300 KM do 1.000 KM kazni─çe se za prekršaj iz stava 1. ovoga ─Źlana i odgovorno lice u pravnom licu.

(3) Nov─Źanom kaznom od 100 KM do 500 KM kazni─çe se za prekršaj iz stava 1. ovog ─Źlana fizi─Źko lice kao vlasnik objekta.

─îlan 187

(1) Nov─Źanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kazni─çe se za prekršaj pravno lice koje kao nadle┼żni organ posjeduje, prikuplja, izra─Ĺuje ili obra─Ĺuje podatke, ako odgovaraju─çoj slu┼żbi ne dostavlja potrebne podatke i dokumentaciju neophodnu za vo─Ĺenje jedinstvenih evidencija iz ─Źlana 54. ovog zakona u skladu sa ─Źlanom 56. stav 2. ovog zakona.

(2) Nov─Źanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazni─çe se za prekršaj iz stava 1. ovog ─Źlana i odgovorno lice u pravnom licu.

─îlan 188

Nov─Źanom kaznom od 500 KM do 5.000 KM kazni─çe se za prekršaj fizi─Źko lice kao investitor, ako:

a) poslove projektovanja, revizije tehni─Źke dokumentacije, gra─Ĺenja, stru─Źnog nadzora nad gra─Ĺenjem i vršenja energetskog pregleda povjeri licima koja nemaju odgovaraju─çu licencu Ministarstva, suprotno odredbi ─Źlana 109. ovog zakona,

b) sa ovlaš─çenim licem ne zaklju─Źi ugovor o povjeravanju poslova projektovanja, revizije tehni─Źke dokumentacije, gra─Ĺenja, stru─Źnog nadzora nad gra─Ĺenjem i vršenju energetskog pregleda, u skladu sa ─Źlanom 108. st. 2. i 3. ovog zakona,

v) ne prijavi po─Źetak gra─Ĺenja u roku propisanom ─Źlanom 109. stav 4. i ─Źlanom 125. stav 4. i ne dostavi akt o imenovanju nadzornog organa u skladu sa ─Źlanom 118. stav 2. ovog zakona,

g) ne obavijesti nadle┼żnu urbanisti─Źko-gra─Ĺevinsku inspekciju o nastaloj promjeni u skladu sa ─Źlanom 109. stav 6. ovog zakona,

d) nastavi sa izvo─Ĺenjem radova i postupi suprotno odredbi ─Źlana 135. stav 4. ovog zakona,

─Ĺ) ne izvrši iskol─Źavanje objekta prije po─Źetka gra─Ĺenja u skladu sa ─Źlanom 138. stav 1. ovog zakona,

e) za potrebe gradilišta zauzme susjedno zemljište bez valjanog pravnog osnova suprotno odredbi ─Źlana 137. stav 5. ovog zakona,

┼ż) gradi bez gra─Ĺevinske dozvole suprotno odredbi ─Źlana 124. stav 1. ovog zakona ili gradi u suprotnosti sa gra─Ĺevinskom dozvolom, a nije dobio izmjenu ili dopunu gra─Ĺevinske dozvole u skladu sa ─Źlanom 135. st. 1. i 2. ovog zakona,

z) samovoljno izvrši priklju─Źenje objekta koji se gradi ili je izgra─Ĺen na instalacije komunalne i druge infrastrukture suprotno odredbi ─Źlana 124. stav 3. ovog zakona,

i) po završetku gra─Ĺenja ne raš─Źisti i ne uredi gradilište i neposrednu okolinu u skladu sa ─Źlanom 137. st. 9. i 10. ovog zakona,

j) koristi objekat ili njegov dio bez prethodno pribavljene upotrebne dozvole i postupa suprotno odredbi ─Źlana 140. stav 1. ovog zakona,

k) na zahtjev organa iz ─Źlana 56. stav 1. ovog zakona ne dostavi potrebne podatke i dokumentaciju i ne postupi u skladu sa ─Źlanom 56. stav 3. ovog zakona i

l) ne ─Źuva tehni─Źku dokumentaciju u skladu sa ─Źlanom 100. stav 3, ─Źlanom 146. stav 2. i ─Źlanom 149. stav 7. ovog zakona.

IX - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 189

(1) Jedinice lokalne samouprave du┼żne su da donesu prostorne planove u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, a urbanisti─Źke planove i zoning planove podru─Źja posebne namjene jedinice lokalne samouprave najdu┼że u roku od dvije godine od dana usvajanja prostornog plana jedinice lokalne samouprave.

(2) Ukoliko jedinice lokalne samouprave imaju va┼że─çe urbanisti─Źke planove u vrijeme stupanja na snagu ovog zakona, du┼żne su da donesu sprovedbene dokumente prostornog ure─Ĺenja za urbano podru─Źje jedinice lokalne samouprave za koje je to predvi─Ĺeno planom višeg reda, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Jedinice lokalne samouprave za strateške dokumente prostornog ure─Ĺenja ─Źiji je rok va┼żenja istekao, a za koje od isteka roka va┼żenja do dana stupanja na snagu ovog zakona nije proteklo više od deset godina, mogu nakon izvršene analize u skladu sa ─Źlanom 25. stav 7. ovog zakona, produ┼żiti rok va┼żenja dokumenta najdu┼że do isteka roka iz stava 1. ovog ─Źlana.

(4) Po isteku roka iz stava 2. ovog ─Źlana, a do donošenja dokumenta prostornog ure─Ĺenja, izrada stru─Źnog mišljenja iz ─Źlana 59. stav 3. ovog zakona finansira se iz sredstava jedinice lokalne samouprave.

─îlan 190

(1) Strateški dokumenti prostornog ure─Ĺenja koji su na snazi u vrijeme stupanja na snagu ovog zakona primjenjuju se do isteka roka va┼żenja na koji su doneseni, a nakon toga rok va┼żenja dokumenta mo┼że se produ┼żiti u skladu sa ─Źlanom 25. stav 7. ovog zakona.

(2) Sprovedbeni dokumenti prostornog ure─Ĺenja koji su na snazi u vrijeme stupanja na snagu ovog zakona primjenjuju se do donošenja novih sprovedbenih dokumenata prema odredbama ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa dokumentima prostornog ure─Ĺenja višeg reda koji su u me─Ĺuvremenu doneseni.

─îlan 191

Odluku o ure─Ĺenju prostora i gra─Ĺevinskom zemljištu iz ─Źlana 69. stav 1. ovog zakona jedinice lokalne samouprave du┼żne su da donesu u roku od šest mjeseci od dana donošenja pravilnika o opštim pravilima urbanisti─Źke regulacije i parcelacije iz ─Źlana 27. stav 5. ta─Źka b) ovog zakona.

─îlan 191a

Jedinice lokalne samouprave du┼żne su da u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoje odluke o ure─Ĺenju prostora i gra─Ĺevinskom zemljištu sa odredbama ovog zakona.

─îlan 192

Postupci izrade i donošenja dokumenata prostornog ure─Ĺenja zapo─Źeti prije stupanja na snagu ovog zakona okon─Źa─çe se po odredbama zakona na osnovu kojeg su zapo─Źeti.

─îlan 193

(1) Ministarstvo ─çe u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona sprovesti postupak revizije licenci izdatih fizi─Źkim licima do dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Postupak revizije iz stava 1. ovog ─Źlana sprovodi se na zahtjev lica koja posjeduju li─Źnu licencu Ministarstva bez pla─çanja troškova postupka.

(3) U postupku revizije Ministarstvo ─çe fizi─Źkim licima iz stava 1. ovog ─Źlana koja ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega obnoviti licence koje se unose u zvani─Źne evidencije u pisanoj i elektronskoj formi i objavljuju se na internet stranici Ministarstva.

(4) Licence izdate fizi─Źkim licima koje se ne obnove do isteka roka iz stava 1. ovog ─Źlana prestaju da va┼że.

(5) Licence izdate pravnim licima prije stupanja na snagu ovog zakona va┼że do isteka roka na koji su izdate ukoliko ispunjavaju uslove propisane zakonom na osnovu koga su izdate.

─îlan 194

(1) Vlada ─çe u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

a) propis iz ─Źlana 8. stav 8. ovog zakona,

b) propis iz ─Źlana 9. stav 6. ovog zakona,

v) propis iz ─Źlana 165. stav 2. ovog zakona.

(2) Ministar ─çe u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

a) pravilnik iz ─Źlana 9. stav 4. ovog zakona,

b) pravilnik iz ─Źlana 27. stav 5. ta─Źka a) ovog zakona,

v) pravilnik iz ─Źlana 51. stav 1. ovog zakona i

g) pravilnik iz ─Źlana 62. stav 6. ovog zakona.

(3) Ministar ─çe u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

a) pravilnik iz ─Źlana 53. stav 3. ovog zakona,

b) pravilnik iz ─Źlana 87. stav 2. ovog zakona i

v) pravilnik iz ─Źlana 97. stav 3. ovog zakona.

(4) Ministar ─çe u roku od ─Źetiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

a) pravilnik iz ─Źlana 27. stav 5. ta─Źka b) ovog zakona i

b) pravilnik iz ─Źlana 123. stav 1. ovog zakona.

(5) Ministar ─çe u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

a) pravilnik iz ─Źlana 73. stav 5. ovog zakona,

b) pravilnik iz ─Źlana 89. stav 2. ovog zakona,

v) pravilnik iz ─Źlana 98. stav 1. ovog zakona i

g) pravilnik iz ─Źlana 144. stav 3. ovog zakona.

(6) Ministar ─çe u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

a) pravilnik iz ─Źlana 91. stav 7. ovog zakona,

b) pravilnik iz ─Źlana 93. stav 1. ta─Źka a) ovog zakona,

v) pravilnik iz ─Źlana 93. stav 1. ta─Źka b) ovog zakona i

g) pravilnik iz ─Źlana 173. stav 4. ovog zakona.

(7) Do donošenja podzakonskih propisa iz st. 2, 3, 4, 5. i 6. ovog ─Źlana primjenjiva─çe se do tada va┼że─çi podzakonski akti, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

─îlan 195

Do donošenja pravilnika i drugih tehni─Źkih propisa iz ─Źlana 4. stav 4. ovog zakona primjenjiva─çe se pravilnici, tehni─Źki propisi i standardi bivše SFRJ preuzeti ─Źlanom 12. Ustavnog zakona za sprovo─Ĺenje Ustava Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj 21/92), i to:

a) Naredba o obaveznom atestiranju dodataka betonu ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 34/85),

b) Naredba o obaveznom atestiranju cementa ("Slu┼żbeni list SFRJ", br. 34/85 i 67/86),

v) Naredba o obaveznom atestiranju prefabrikovanih elemenata od ─çelijastog betona ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 34/85),

g) Naredba o obaveznom atestiranju betonskih cijevi za kanalizaciju du┼żine preko jednog metra ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 34/85),

d) Naredba o obaveznom atestiranju frakcionog kamenog agregata za beton i asfalt ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 41/87),

─Ĺ) Pravilnik o tehni─Źkim normativima za temeljenje gra─Ĺevinskih objekata ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 15/90),

e) Pravilnik o tehni─Źkim normativima za projektovanje i izvo─Ĺenje konstrukcija od prefabrikovanih elemenata od nearmiranog i armiranog ─çelijastog betona ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 14/89),

┼ż) Pravilnik o tehni─Źkim normativima za beton i armirani beton spravljen s prirodnom i umjetnom lakoagregatnom ispunom ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 15/90),

z) Pravilnik o tehni─Źkim merama i uslovima za prednapregnuti beton ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 51/71),

i) Pravilnik o tehni─Źkim normativima za beton i armirani beton ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 11/87),

j) Pravilnik o tehni─Źkim merama i uslovima za spregnute konstukcije ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 35/70),

k) Pravilnik o tehni─Źkim merama i uslovima za zaštitu ─Źeli─Źnih konstrukcija od korozije ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 32/70),

l) Pravilnik o tehni─Źkim merama i uslovima za projektovanje i izvo─Ĺenje betonskih i armiranobetonskih konstrukcija u sredinama izlo┼żenim agresivnom dejstvu vode i tla ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 32/70),

lj) Pravilnik o tehni─Źkim merama i uslovima za monta┼żu ─Źeli─Źnih konstrukcija ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 29/70),

m) Pravilnik o tehni─Źkim merama i uslovima ugljovodoni─Źne hidroizolacije krovova i terasa ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 26/69),

n) Pravilnik o tehni─Źkim normativima za ─Źeli─Źne ┼żice, šipke i u┼żad za prednaprezanje konstrukcija ("Slu┼żbeni list SFRJ", br. 41/85 i 21/88),

nj) Pravilnik o tehni─Źkim merama i uslovima za gradnju stambenih objekata po sistemu modularne koordinacije mera ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 26/69),

o) Pravilnik o tehni─Źkim normativima za projektovanje i prora─Źun in┼żenjerskih objekata u seizmi─Źkim podru─Źjima ("Slu┼żbeni list SFRJ", br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90),

p) Pravilnik o tehni─Źkim merama i uslovima za završne radove u gra─Ĺevinarstvu ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 21/90),

r) Pravilnik o tehni─Źkim merama i uslovima za toplotnu energiju u zgradama ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 28/70),

s) Pravilnik o tehni─Źkim merama i uslovima za izgradnju prostora i ure─Ĺaja za prikupljanje i odnošenje otpadnih materija iz stambenih zgrada ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 28/70),

t) Pravilnik o tehni─Źkim merama i uslovima za provetravanje u stambenim zgradama ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 35/70),

─ç) Pravilnik o tehni─Źkim merama i uslovima za zvu─Źnu zaštitu zgrada ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 35/70),

u) Pravilnik o privremenim tehni─Źkim propisima za gra─Ĺenje u seizmi─Źkim podru─Źjima ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 39/64),

f) Pravilnik o tehni─Źkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmi─Źkim podru─Źjima ("Slu┼żbeni list SFRJ", br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90),

h) Pravilnik o tehni─Źkim normativima za nose─çe ─Źeli─Źne konstrukcije ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 61/86),

c) Pravilnik o tehni─Źkim propisima za nose─çe ─Źeli─Źne konstrukcije spojene zakovicama i vijcima ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 41/64),

─Ź) Pravilnik o tehni─Źkim propisima za zavarene ─Źeli─Źne konstrukcije kod nose─çih ─Źeli─Źnih konstrukcija ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 41/64),

d┼ż) Pravilnik o tehni─Źkim propisima o kvalitetu zavarenih spojeva za nose─çe ─Źeli─Źne konstrukcije ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 41/64),

š) Pravilnik o tehni─Źkim propisima za toleranciju mera i oblika kod nose─çih ─Źeli─Źnih konstrukcija ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 41/64),

aa) Pravilnik o tehni─Źkim propisima o dejstvu vetra na nose─çe ─Źeli─Źne konstrukcije ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 41/64),

ab) Pravilnik o tehni─Źkim propisima za lake ─Źeli─Źne gra─Ĺevine kod nose─çih ─Źeli─Źnih konstrukcija ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 6/65),

av) Pravilnik o tehni─Źkim propisima za spojeve sa prednapregnutim vijcima kod nose─çih ─Źeli─Źnih konstrukcija ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 6/65),

ag) Pravilnik o tehni─Źkim propisima za pregled i ispitivanje nose─çih ─Źeli─Źnih konstrukcija ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 6/65),

ad) Pravilnik o tehni─Źkim propisima za odr┼żavanje ─Źeli─Źnih konstrukcija za vreme eksploatacije kod nose─çih ─Źeli─Źnih konstrukcija ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 6/65),

a─Ĺ) Pravilnik o tehni─Źkim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nose─çih ─Źeli─Źnih konstrukcija ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 6/65),

ae) Pravilnik o minimalnim tehni─Źkim uslovima za izgradnju stanova ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 45/67),

a┼ż) Pravilnik o tehni─Źkim merama i uslovima za izvo─Ĺenje zidova zgrada ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 17/70),

az) Pravilnik o tehni─Źkim merama i uslovima za izgradnju objekata za odbranu od poplava ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 2/70),

ai) Pravilnik o tehni─Źkim merama i uslovima za izvo─Ĺenje istra┼żiva─Źkih radova pri izgradnji velikih objekata ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 3/70-ne va┼żi za Srbiju),

aj) Pravilnik o tehni─Źkim propisima o gromobranima ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 13/68),

ak) Pravilnik o tehni─Źkim uslovima i normativima za bezbedan transport te─Źnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodima i gasovodima i naftovodima i gasovodima za me─Ĺunarodni transport ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 26/85),

al) Pravilnik o tehni─Źkim normativima i uslovima za projektovanje i gra─Ĺenje tunela na putevima ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 59/73),

alj) Pravilnik o tehni─Źkim normativima i uslovima za projektovanje i gra─Ĺenje ┼żelezni─Źkih tunela ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 55/73),

am) Pravilnik o uslovima za lokaciju, izgradnju, probni rad, puštanje u rad i koriš─çenje nuklearnih objekata ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 52/88),

an) Pravilnik o tehni─Źkim normativima za sanaciju, oja─Źanje i rekonstrukciju objekata visokogradnje ošte─çenih zemljotresom i za rekonstrukciju i revitalizaciju objekata visokogradnje ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 52/85),

anj) Pravilnik o tehni─Źkim normativima za skloništa ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 55/83),

ao) Pravilnik o tehni─Źkim normativima za izgradnju zaklona ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 31/75),

ap) Pravilnik o tehni─Źkim merama i uslovima za liftove ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 51/70, osim odredaba koje su prestale da va┼że u skladu sa ─Źlanom 317. Pravilnika o tehni─Źkim normativima za liftove na elektri─Źni pogon za vertikalni prevoz lica i tereta),

ar) Pravilnik o tehni─Źkim normativima za fasadne liftove na elektri─Źni pogon ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 19/86),

as) Pravilnik o tehni─Źkim normativima za vise─çe skele na elektri─Źni pogon ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 19/86),

at) Pravilnik o tehni─Źkim normativima za liftove na elektri─Źni pogon za vertikalni prevoz lica i tereta ("Slu┼żbeni list SFRJ", br. 16/86 i 28/89),

a─ç) Pravilnik o tehni─Źkim normativima za liftove na elektri─Źni pogon za kosi prevoz lica i tereta ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 49/86),

au) Pravilnik o tehni─Źkim normativima za površinsku eksploataciju arhitektonsko-gra─Ĺevinskog kamena (ukrasnog kamena), tehni─Źkog kamena, šljunka i peska i preradu arhitektonsko-gra─Ĺevinskog kamena ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 11/86),

af) Pravilnik o obaveznom atestiranju fasadnih opeka i blokova od gline i o uslovima koje moraju ispunjavati radne organizacije ovlaš─çene za atestiranje tih proizvoda ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 24/90),

ah) Pravilnik o obaveznom atestiranju crepova od gline i o uslovima koje moraju ispunjavati radne organizacije ovlaš─çene za atestiranje tih proizvoda ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 24/90),

ac) Pravilnik o obaveznom atestiranju liftova na elektri─Źni pogon za vertikalni prevoz lica i tereta i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udru┼żenog rada ovlaš─çene za atestiranje tih proizvoda ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 27/90),

a─Ź) Pravilnik o obaveznom atestiranju zabrave vrata voznog okna za liftove i uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udru┼żenog rada ovlaš─çene za atestiranje tih proizvoda ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 18/91),

ad┼ż) Pravilnik o obaveznom atestiranju odbojnika koji se upotrebljavaju na liftovima i uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udru┼żenog rada ovlaš─çene za atestiranje tih proizvoda ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 18/91),

aš) Pravilnik o obaveznom atestiranju grani─Źnika brzina za liftove i uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udru┼żenog rada ovlaš─çene za atestiranje tih proizvoda ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 18/91),

ba) Pravilnik o obaveznom atestiranju hvata─Źkog ure─Ĺaja za liftove i uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udru┼żenog rada ovlaš─çene za atestiranje tih proizvoda ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 18/91),

bb) Pravilnik o tehni─Źkim normativima za odre─Ĺivanje veli─Źine optere─çenja mostova ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 1/91),

bv) Pravilnik o tehni─Źkim normama za ventilacije ili klimatizacije sistema ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 38/89),

bg) Pravilnik o tehni─Źkim normama za seizmi─Źko osmatranje visokih brana ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 6/88),

bd) Pravilnik o tehni─Źkim normama za djelovanje nosivih gra─Ĺevinskih konstrukcija ("Slu┼żbeni list SFRJ", broj 26/88)

i drugi tehni─Źki propisi ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

─îlan 196

(1) Upravni postupak pokrenut pred nadle┼żnim organom do dana stupanja na snagu ovog zakona okon─Źa─çe se po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka, osim ako je ovaj zakon povoljniji za investitora.

(2) Zapo─Źeti postupci po odredbama Zakona o gra─Ĺevinskom zemljištu ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", 112/06) okon─Źa─çe se po odredbama tog zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

(3) Obra─Źun naknade troškova ure─Ĺenja gra─Ĺevinskog zemljišta do donošenja pravilnika iz ─Źlana 73. stav 5. ovog zakona vrši─çe se na osnovu odluke o gra─Ĺevinskom zemljištu jedinice lokalne samouprave koja je bila na snazi u vrijeme stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 197

Odredbe ovog zakona o energetskoj efikasnosti primjenjiva─çe se nakon donošenja podzakonskih akata iz oblasti energetske efikasnosti propisanih ovim zakonom i zakonom kojim se reguliše oblast energetske efikasnosti.

─îlan 198

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi:

a) Zakon o ure─Ĺenju prostora i gra─Ĺenju ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj 55/10) i

b) Zakon o gra─Ĺevinskom zemljištu ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", broj 112/06), osim ─Źlana 44. navedenog zakona.

─îlan 199

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija