Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o doprinosima Republike Srpske

 

Zakon o utvr─Ĺivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu Republike Srpske

("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 15/22 od 03.03.2022)

 

Predmet Zakona
─îlan 1.

Ovim zakonom ure─Ĺuju se uslovi, na─Źin i postupak pod kojima se utvr─Ĺuje imovina i uve─çanje imovine fizi─Źkog lica i poseban porez na uve─çanje imovine, a za koju fizi─Źko lice ne mo┼że da doka┼że na─Źin sticanja, kao i organi nadle┼żni za sprovo─Ĺenje ovog zakona.

Zna─Źenje izraza
─îlan 2.

Pojedini izrazi kori┼í─çeni u ovom zakonu imaju sljede─çe zna─Źenje:
1) fizi─Źko lice, u smislu ovog zakona, je poreski obveznik posebnog poreza na imovinu koji je du┼żan da plati porez u skladu sa poreskim propisima u Republici Srpskoj,
2) imovina je skup apsolutnih i relativnih imovinskih prava (pravo svojine i druga stvarna prava na pokretnim i nepokretnim stvarima, prava intelektualne svojine, potra┼żivanja iz svih izvora obligacionih odnosa), udjeli u privrednim dru┼ítvima i prava koja iz njih proizlaze, hartije od vrijednosti, novac, kriptovalute, kao i druga imovinska prava u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Br─Źko Distriktu BiH i inostranstvu,
3) prijavljeni prihodi jesu prihodi fizi─Źkog lica koji su prijavljeni nadle┼żnom poreskom organu,
4) uve─çanje imovine predstavlja pozitivnu razliku izme─Ĺu vrijednosti imovine fizi─Źkog lica na kraju odre─Ĺenog perioda u odnosu na po─Źetak tog perioda,
5) izdaci za privatne potrebe fizi─Źkog lica predstavljaju izdatke koje je fizi─Źko lice imalo za privatne potrebe koji su utvr─Ĺeni u postupku utvr─Ĺivanja imovine i posebnog poreza,
6) imovina na koju se utvr─Ĺuje poseban porez predstavlja razliku izme─Ĺu zbira uve─çanja imovine i izdataka za privatne potrebe fizi─Źkog lica, sa jedne strane, i prijavljenih prihoda koji su uve─çani za iznos prihoda koji ne podlije┼żu oporezivanju u Republici Srpskoj, besteretno ste─Źene imovine, imovine ste─Źene zadu┼żivanjem, odnosno imovine ste─Źene na drugi zakonit na─Źin, s druge strane,
7) poseban porez na imovinu je porez koji se pla─ça na uve─çanje imovine fizi─Źkog lica u skladu sa ovim zakonom.
8) Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za ozna─Źavanje mu┼íkog ili ┼żenskog roda podrazumijevaju oba pola.

Teret dokazivanja
─îlan 3.

Teret dokazivanja uve─çanja imovine u odnosu na prijavljene prihode fizi─Źkog lica je na Poreskoj upravi Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava), a na fizi─Źkom licu je teret dokazivanja na─Źina sticanja imovine u dijelu u kome uve─çanje njegove imovine nije u skladu sa prijavljenim prihodima.

 

 

Nadle┼żnost za utvr─Ĺivanje porijekla imovine i posebnog poreza na imovinu
─îlan 4.

(1) Za vo─Ĺenje postupka utvr─Ĺivanja imovine i posebnog poreza na imovinu (u daljem tekstu: poseban porez) i naplate posebnog poreza u skladu sa ovim zakonom nadle┼żna je Poreska uprava.
(2) U Poreskoj upravi organizuje se Sektor za utvr─Ĺivanje porijekla imovine i posebnog poreza (u daljem tekstu: Sektor).

Rukovodilac Sektora
─îlan 5.

(1) Rukovodilac Sektora mo┼że biti lice koje ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima iz poreske oblasti.
(2) Rukovodioca Sektora postavlja Vlada Republike Srpske na period od pet godina, u skladu sa propisima kojima se reguli┼íe rad dr┼żavnih slu┼żbenika.

Ovlašćenja Poreske uprave
─îlan 6.

Poreska uprava, u cilju sprovo─Ĺenja ovog zakona, ima pravo uvida i pribavljanja podataka iz:
1) svih vrsta evidencija i podataka koje vode, odnosno posjeduju nadle┼żni organi i druga lica o nepokretnim i pokretnim stvarima, privrednim subjektima, hartijama od vrijednosti, ┼ítednim ulozima i ra─Źunima kod poslovnih banaka, kao i drugih evidencija i podataka iz kojih se mo┼że utvrditi imovina fizi─Źkog lica,
2) poslovnih knjiga i dokumentacije privrednih dru┼ítava i drugih lica, radi utvr─Ĺivanja imovine fizi─Źkog lica.

Obaveza dostavljanja podataka
─îlan 7.

Ministarstva, republi─Źke uprave, republi─Źke upravne organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, pravna lica ─Źiji je osniva─Ź Republika Srpska ili jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduze─ça i drugi oblici organizovanja utvr─Ĺeni zakonom, a koji vr┼íe javna ovla┼í─çenja, poslovni subjekti, poslovne banke, te drugi organi i organizacije, fizi─Źka i pravna lica, na zahtjev Poreske uprave dostavljaju podatke kojima raspola┼żu u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva i pru┼żaju podr┼íku Poreskoj upravi.

Zaposleni za vezu i upu─çivanje na rad
─îlan 8.

(1) Ministarstvo unutra┼ínjih poslova, Ministarstvo finansija, Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Republi─Źka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Agencija za posredni─Źke, informati─Źke i finansijske usluge, Centralni registar hartija od vrijednosti a. d. Banja Luka, kao i drugi organi i institucije koje vr┼íe javna ovla┼í─çenja du┼żni su da odrede jednog ili vi┼íe zaposlenih za vezu, radi efikasnije saradnje i dostavljanja podataka koji su Poreskoj upravi potrebni za vo─Ĺenje postupka utvr─Ĺivanja porijekla imovine.
(2) Po potrebi, zaposleni iz stava 1. ovog ─Źlana mogu biti privremeno upu─çeni na rad u Poresku upravu, a u skladu sa zakonima kojima se ure─Ĺuje radnopravni status tih zaposlenih.
(3) Privremeno upu─çivanje traje do godinu dana i mo┼że se produ┼żiti.
(4) Lica upu─çena na rad u Poresku upravu du┼żna su da sve podatke i informacije ─Źuvaju kao poresku tajnu.

Obavje┼ítavanje nadle┼żnog tu┼żila┼ítva i drugih organa
─îlan 9.

Ako se u postupku koji je propisan ovim zakonom utvrdi da ─Źinjenice ukazuju na postojanje osnova sumnje da je izvr┼íeno krivi─Źno djelo, Poreska uprava o tome obavje┼ítava nadle┼żno tu┼żila┼ítvo i druge nadle┼żne organe bez odga─Ĺanja.

Faze postupka
─îlan 10.

(1) Postupak utvr─Ĺivanja porijekla imovine i posebnog poreza pokre─çe se i vodi po slu┼żbenoj du┼żnosti, a sastoji se od prethodnog postupka i postupka kontrole i utvr─Ĺivanja posebnog poreza (u daljem tekstu: postupak kontrole).
(2) Pravilnik o na─Źinu i postupku vr┼íenja prethodnog postupka i postupka kontrole donosi ministar finansija (u daljem tekstu: ministar) na prijedlog direktora Poreske uprave.

Utvr─Ĺivanje porijekla i vrijednosti imovine
─îlan 11.

(1) Prilikom utvr─Ĺivanja porijekla i vrijednosti imovine uzima se u obzir cjelokupna imovina fizi─Źkog lica:
1) nepokretne stvari (stan, ku─ça, poslovna zgrada i prostorije, gara┼ża, zemlji┼íte i dr.),
2) pravo gra─Ĺenja,
3) pokretne stvari,
4) hartije od vrijednosti,
5) potra┼żivanja iz svih izvora obligacionih odnosa,
6) udjeli u pravnom licu i sva prava koja iz njega proizlaze,
7) oprema za obavljanje samostalne djelatnosti,
8) motorna vozila, plovni objekti i vazduhoplovi,
9) štedni ulozi, novac i kriptovalute,
10) prava intelektualne svojine,
11) druga imovinska prava,
12) izdaci za privatne potrebe fizi─Źkog lica.
(2) Fizi─Źko lice, po zahtjevu Poreske uprave, navodi podatke o imovini koju posjeduje u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Br─Źko Distriktu BiH i inostranstvu, i to broj i vrstu imovine, vrijednost imovine, vrijeme kada je ste─Źena i pla─çena, pravni osnov sticanja, te sve promjene na imovini od trenutka sticanja.
(3) Imovina iz stava 1. i 2. ovog ─Źlana odnosi se na imovinu ste─Źenu u periodu od 9. januara 1992. godine.
(4) Pravilnik o na─Źinu i postupku utvr─Ĺivanja vrijednosti imovine, prihoda fizi─Źkog lica i izdataka za privatne potrebe fizi─Źkog lica donosi ministar.

 

Pokretanje prethodnog postupka
─îlan 12.

            (1) Prethodni postupak sprovodi se na osnovu procjene rizika.
(2) Prethodni postupak mo┼że se pokrenuti i na osnovu prijave drugog organa ili po inicijativi fizi─Źkog ili pravnog lica.
(3) Na osnovu procjene rizika i prijava iz stava 2. ovog ─Źlana Poreska uprava donosi plan pokretanja prethodnog postupka.

Prethodni postupak
─îlan 13.

(1) U prethodnom postupku Sektor utvr─Ĺuje uve─çanje imovine na osnovu podataka kojima raspola┼że i podataka koje prikupi od drugih organa i organizacija, pravnih ili fizi─Źkih lica i upore─Ĺuje ih sa prijavljenim prihodima u odre─Ĺenom periodu.
(2) Poreska uprava pokre─çe postupak kontrole, na na─Źin propisan zakonom kojim se ure─Ĺuje poreski postupak, ako se u prethodnom postupku u─Źini vjerovatnim da u najvi┼íe tri uzastopne kalendarske godine u kojima fizi─Źko lice ima uve─çanje imovine, postoji razlika izme─Ĺu uve─çanja imovine i prijavljenih prihoda fizi─Źkog lica koja je ve─ça od 300.000 KM.

Postupak kontrole
─îlan 14.

(1) Na osnovu sprovedenih prethodnih postupaka Poreska uprava donosi plan kontrola.
(2) U postupku kontrole utvr─Ĺuje se imovina na koju se utvr─Ĺuje poseban porez fizi─Źkog lica i njena vrijednost.
(3) Fizi─Źko lice iz stava 2. ovog ─Źlana ima pravo da u─Źestvuje u postupku kontrole i da podnosi dokaze kojima dokazuje na─Źin sticanja imovine.
(4) Neu─Źestvovanje fizi─Źkog lica u postupku kontrole ne odga─Ĺa dalje vo─Ĺenje postupka.
(5) U postupku kontrole sa─Źinjava se zapisnik o izvr┼íenoj kontroli, na koji se shodno primjenjuju odredbe zakona kojim se ure─Ĺuje poreski postupak.
(6) Po okon─Źanju postupka kontrole donosi se rje┼íenje o utvr─Ĺivanju posebnog poreza ako se utvrdi postojanje imovine na koju se pla─ça poseban porez.

Poreska osnovica za poseban porez
─îlan 15.

(1) Poreska osnovica posebnog poreza na imovinu predstavlja uve─çanje imovine u skladu sa ovim zakonom.
(2) Osnovica posebnog poreza utvr─Ĺuje se u vrijednosti imovine na koju se utvr─Ĺuje poseban porez, a koju ─Źini zbir revalorizovane vrijednosti te imovine za svaku kalendarsku godinu koja je bila predmet kontrole.
(3) Vrijednost imovine za koju se utvr─Ĺuje poseban porez se revalorizuje indeksom potro┼ía─Źkih cijena od posljednjeg dana kalendarske godine za koju je utvr─Ĺena ta imovina do dana dono┼íenja rje┼íenja o posebnom porezu.
(4) Odredbe stava 2. ovog ─Źlana ne primjenjuju se ukoliko se vrijednost imovine utvr─Ĺuje za imovinu ste─Źenu nakon uvo─Ĺenja konvertibilne marke.

Stopa posebnog poreza
─îlan 16.

Poseban porez na imovinu pla─ça se po stopi od 75% na osnovicu utvr─Ĺenu u skladu sa ovim zakonom.

┼Żalba protiv rje┼íenja
─îlan 17.

(1) Protiv rje┼íenja o posebnom porezu iz ─Źlana 14. stav 6. ovog zakona mo┼że se izjaviti ┼żalba Ministarstvu finansija.
(2) Rje┼íenje kojim se odlu─Źuje o ┼żalbi iz stava 1. ovog ─Źlana je kona─Źno i protiv njega se mo┼że pokrenuti upravni spor pred nadle┼żnim sudom
(3) ┼Żalba iz stava 1. ovog ─Źlana odga─Ĺa izvr┼íenje rje┼íenja.

Primjena zakona kojim se ure─Ĺuje poreski postupak
─îlan 18.

(1) Ako nije druga─Źije odre─Ĺeno ovim zakonom, na postupak utvr─Ĺivanja imovine i posebnog poreza primjenjuje se zakon kojim se ure─Ĺuje poreski postupak, izuzev odredaba o zastarjelosti utvr─Ĺivanja i naplate poreza.
(2) Ako se u postupku koji je propisan ovim zakonom utvrdi da fizi─Źko lice ima neispunjenu poresku obavezu koja je propisana drugim zakonom (druga vrsta poreza), po osnovu zakonito ste─Źenih prihoda, odnosno imovine, postupak utvr─Ĺivanja i naplate tog poreza sprove┼í─çe se u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje ta vrsta poreza, kao i zakona kojima se ure─Ĺuje poreski postupak.

Odnos prema krivi─Źnom postupku
─îlan 19.

(1) Ako je u krivi─Źnom postupku pravosna┼żnom presudom utvr─Ĺena imovina koja je proistekla izvr┼íenjem krivi─Źnog djela, a na koju je pla─çen poseban porez u skladu sa ovim zakonom, sud u presudi ura─Źunava iznos pla─çenog posebnog poreza u imovinu koja je proistekla izvr┼íenjem krivi─Źnog djela.
(2) Odredba iz stava 1. ovog ─Źlana primjenjuje se i u postupcima koji se vode na osnovu zakona kojim se ure─Ĺuje postupak oduzimanja imovine koja je proistekla izvr┼íenjem krivi─Źnog djela.

Obuka zaposlenih u Ministarstvu finansija i Poreskoj upravi
─îlan 20.

(1) Zaposleni u Ministarstvu finansija i Poreskoj upravi du┼żni su da poha─Ĺaju stalnu obuku iz oblasti postupka utvr─Ĺivanja porijekla imovine i posebnog poreza.
(2) Program i na─Źin sprovo─Ĺenja stalne obuke propisuje ministar.

 

 

 

Obuka sudija
─îlan 21.

(1) Sudije koje vode postupke po tu┼żbama protiv kona─Źnih rje┼íenja o posebnom porezu prolaze obuku za sticanje posebnih znanja o postupku utvr─Ĺivanja imovine i posebnom porezu.
(2) Obuku sudija sprovodi Centar za edukaciju sudija i javnih tu┼żilaca Republike Srpske.
(3) Program, na─Źin sprovo─Ĺenja i trajanje obuke propisuje Centar za edukaciju sudija i javnih tu┼żilaca.

Bezbjednosne provjere lica
─îlan 22.

(1) Na pismeni zahtjev direktora Poreske uprave, u kome se navode pravni osnov, svrha i obim provjeravanja, obavljaju se bezbjednosne provjere zaposlenih u Sektoru prije stupanja na rad, tokom rada u Sektoru i godinu dana od prestanka rada u Sektoru, bez znanja lica koja se provjeravaju.
(2) Bezbjednosne provjere vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova.
(3) Bezbjednosne provjere Ministarstva unutra┼ínjih poslova vr┼íe se u svrhu utvr─Ĺivanja postojanja smetnji sa stanovi┼íta za┼ítite javnog poretka i u svrhu utvr─Ĺivanja postojanja smetnji sa stanovi┼íta bezbjednosti Republike Srpske, a u postupku bezbjednosnog provjeravanja prikupljaju se i provjeravaju podaci o licu prema kome se sprovodi provjeravanje koji su neophodni da se ostvari svrha bezbjednosnog provjeravanja, dok se provjeravanje vr┼íi obavljanjem razgovora sa gra─Ĺanima, prikupljanjem podataka od pravnih lica, organa vlasti ili uvidom u registre, evidencije, zbirke i baze podataka koje se vode na osnovu zakona, kao i preduzimanjem drugih mjera u skladu sa zakonom i propisima donijetim na osnovu zakona.
(4) O sprovedenom bezbjednosnom provjeravanju sa─Źinjava se izvje┼ítaj koji se dostavlja direktoru Poreske uprave. U izvje┼ítaju ne mogu da se nalaze podaci na osnovu kojih bi se otkrile metode i postupci kori┼í─çeni u prikupljanju podataka, identifikovali izvori podataka ili pripadnici Ministarstva unutra┼ínjih poslova koji su u─Źestvovali u bezbjednosnom provjeravanju.
(5) Podaci prikupljeni bezbjednosnim provjeravanjem evidentiraju se, ─Źuvaju i ┼ítite prema zakonu kojim se ure─Ĺuje za┼ítita li─Źnih podataka, a koriste se samo u svrhu za koju su prikupljeni.

─îuvanje podataka
─îlan 23.

Sva lica koja u postupku utvr─Ĺivanja imovine i posebnog poreza do─Ĺu do podataka u vezi sa tim postupkom du┼żna su da ─Źuvaju te podatke kao poresku tajnu u smislu zakona kojim se ure─Ĺuje poreski postupak.

Kaznene odredbe
─îlan 24.

(1) Fizi─Źko lice koje u postupku utvr─Ĺivanja porijekla imovine ne prijavi cjelokupnu imovinu kazni─çe se za prekr┼íaj nov─Źanom kaznom od 3.000 KM do 10.000 KM u zavisnosti od utvr─Ĺene vrijednosti neprijavljene imovine (─Źlan 11. stav 2).
(2) Nov─Źanom kaznom od 2.000 KM do 6.000 KM kazni─çe se za prekr┼íaj pravno lice koje na zahtjev Poreske uprave i u roku koji ona odredi ne dostavi podatke kojima raspola┼że (─Źlan 7).
(3) Za prekr┼íaj iz stava 2. ovog ─Źlana kazni─çe se preduzetnik nov─Źanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.
(4) Za prekr┼íaj iz stava 2. ovog ─Źlana kazni─çe se fizi─Źko lice i odgovorno lice u pravnom licu, dr┼żavnom organu i organizaciji i jedinice lokalne samouprave i imaocu javnih ovla┼í─çenja iz ─Źlana 7. ovog zakona, nov─Źanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM.

Rok za donošenje podzakonskog akta
─îlan 25.

(1) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona ministar ─çe na prijedlog direktora Poreske uprave donijeti Pravilnik o na─Źinu i postupku vr┼íenja prethodnog postupka i postupka kontrole (─Źlan 10. stav 2).
2) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona ministar ─çe donijeti Pravilnik o na─Źinu i postupku utvr─Ĺivanja vrijednosti imovine, prihoda fizi─Źkog lica i izdataka za privatne potrebe fizi─Źkog lica (─Źlan 11. stav 3).

Odre─Ĺivanje zaposlenih za vezu
─îlan 26.

Ministarstvo unutra┼ínjih poslova, Ministarstvo finansija, Agencija za bankarstvo Republike Srpske, Republi─Źka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Agencija za posredni─Źke, informati─Źke i finasijske usluge, Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka i drugi organi i institucije koje vr┼íe javna ovla┼í─çenja odredi─çe jednog ili vi┼íe zaposlenih za podr┼íku Poreskoj upravi u primjeni ovog zakona u roku od tri mjeseci od dana objavljivanja ovog zakona.

Objavljivanje i stupanje na snagu zakona
─îlan 27.

Ovaj zakon objavljuje se u „Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu godinu dana od dana objavljivanja u „Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske“.

 

Broj: 02/1-021-128/22                                                                              PREDSJEDNIK
Datum: 10. februara 2022. godine                                                  NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko ─îubrilovi─ç

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija