Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca

 

Zakon o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske

Službni glasnik Republike Srpske broj: 68/22

 


Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja iz oblasti rada, zdravstvenog osiguranja, zapošljavanja, dječje zaštite, socijalne zaštite, vodoprivrede i drugim javnim službama koje nisu obuhvaćene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast radnih odnosa.

Član 2.

Ovaj zakon se primjenjuje na zaposlene u:
1) Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske,
2) Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske,
3) Javnoj ustanovi Zavod za zapošljavanje Republike Srpske,
4) Javnoj ustanovi Javnom fondu za dječiju zaštitu,
5) Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske,
6) javnim ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srpska,
7) Javnoj ustanovi „Vode Srpske“,
8) javnim ustanovama i fondovima čiji je osnivač Republika Srpska.

Član 3.

(1) Plata zaposlenih sastoji se od osnovne plate, uvećanja plate i naknada propisanih ovim zakonom.
(2) Plata iz stava 1. ovog člana predstavlja bruto platu.
(3) U svim elementima koji čine platu iz stava 1. ovog člana sadržani su porez na dohodak i doprinosi.

Član 4.

(1) Pravo na platu ostvaruje se danom stupanja na rad.
(2) Pravo na platu prestaje danom prestanka radnog odnosa.

Član 5.

(1) Zaposleni imaju pravo na platu iz člana 3. ovog zakona.
(2) Način obračuna i isplata plate jedinstveni su za sve zaposlene, a zavise od radnog mjesta, platne grupe, platne podgrupe i koeficijenta.
(3) Plate se isplaćuju u tekućem mjesecu za prethodni mjesec u skladu sa terminskim mjesečnim planom potrošnje i finansijskim planom javnih službi (u daljem tekstu: finansijski plan).
(4) Sredstva za bruto plate planiraju se u finansijskom planu.

 

 

 

Član 6.

(1) Osnovna plata obračunava se i iskazuje mjesečno za puno radno vrijeme, prema radnom mjestu i odgovarajućoj platnoj grupi, platnoj podgrupi i koeficijentu.
(2) Osnovna plata iz stava 1. ovog člana je proizvod cijene rada kao izraza vrijednosti za najjednostavniji rad i koeficijenta utvrđenog prema platnoj grupi i podgrupi.
(3) Uvećanje osnovne plate za svaku navršenu godinu staža osiguranja iznosi:
1) do navršenih 25 godina 0,3%,
2) nakon navršenih 25 godina, za svaku narednu godinu 0,5%.
(4) Naknade za topli obrok i regres uračunate su u iznos osnovne plate iz stava 2. ovog člana i ne mogu se posebno iskazivati.
(5) Osnovna plata obračunata u skladu sa ovim članom ne može biti niža od utvrđene najniže plate u Republici Srpskoj.

Član 7.

(1) Cijena rada je izraz vrijednosti za najjednostavniji rad i osnov za obračun osnovne plate.
(2) Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) sa predstavnicima reprezentativnih granskih sindikata, svake godine u toku izrade finansijskog plana, vodi pregovore o cijeni rada za narednu godinu.
(3) Akt o cijeni rada potpisuju predsjednik Vlade i predsjednici reprezentativnih granskih sindikata.
(4) Akt iz stava 3. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Član 8.

(1) Ako se u jednom od kvartala ne ostvaruje finansijski plan u punom obimu, plate zaposlenih umanjuju se do visine procenta manje ostvarenih prihoda finansijskog plana.
(2) Odluku o procentu umanjenja plate iz stava 1. ovog člana donosi organ upravljanja javne službe iz člana 2. ovog zakona, uz saglasnost Vlade i prethodno mišljenje nadležnog ministarstva.

Član 9.

Rukovodioci javnih službi iz člana 2. ovog zakona razvrstavaju se u dvije platne grupe sa sljedećim platnim koeficijentima:
1) prva platna grupa:
1. direktor ustanove koja ima više od 500 zaposlenih .............................. 42,34;
2. direktor ustanove koja ima od 100 do 500 zaposlenih ............................ 42,34;
3. direktor ustanove koja ima do 100 zaposlenih ........................................ 35,13;

 

2) druga platna grupa:
1. zamjenik direktora ustanove koja ima više od 500 zaposlenih .............. 34,29;
2. zamjenik direktora ustanove koja ima od 100 do 500 zaposlenih ............ 34,29;
3. zamjenik direktora ustanove koja ima do 100 zaposlenih ……............... 32,53.

 

Član 10.

(1) U treću platnu grupu razvrstavaju se zaposleni koji rukovode unutrašnjim organizacionim jedinicama i savjetnici direktora.
(2) Zaposleni iz stava 1. ovog člana razvrstavaju se u platne podgrupe na osnovu radnog mjesta, rukovođenja, složenosti poslova i stepena odgovornosti i u skladu s tim određuju se sljedeći platni koeficijenti:
1) prva platna podgrupa:
1. pomoćnik direktora, izvršni direktor, rukovodilac interne revizije ustanove koja ima više od 500 zaposlenih ................................................................. 32,14;
2. pomoćnik direktora, izvršni direktor, rukovodilac interne revizije ustanove koja ima od 100 do 500 zaposlenih .............................................................. 32,14;
3. pomoćnik direktora, izvršni direktor, rukovodilac interne revizije ustanove koja ima do 100 zaposlenih .......................................................................... 30,38;

2) druga platna podgrupa:
1. savjetnik direktora, zamjenik izvršnog direktora, direktor filijale / šef kancelarije, doktor medicine – specijalista, doktor stomatologije – specijalista, magistar farmacije – specijalista i diplomirani farmaceut – specijalista ustanove koja ima više od 500 zaposlenih ................................................................................ 30,38;
2. savjetnik direktora, zamjenik izvršnog direktora, direktor filijale / šef kancelarije, doktor medicine – specijalista, doktor stomatologije – specijalista, magistar farmacije – specijalista i diplomirani farmaceut – specijalista ustanove koja ima od 100 do 500 zaposlenih ............................................................................... 30,38;
3. savjetnik direktora, zamjenik izvršnog direktora, direktor filijale / šef kancelarije, doktor medicine – specijalista, doktor stomatologije – specijalista, magistar farmacije – specijalista i diplomirani farmaceut – specijalista ustanove koja ima do 100 zaposlenih ........................................................................................... 28,47;

3) treća platna podgrupa:
1. pomoćnik direktora filijale, rukovodilac odjeljenja, interni revizor, doktor medicine, doktor stomatologije, magistar farmacije i diplomirani farmaceut ustanove koja ima više od 500 zaposlenih ………..................................................... 26,70;
2. pomoćnik direktora filijale, rukovodilac odjeljenja, interni revizor, doktor medicine, doktor stomatologije, magistar farmacije i diplomirani farmaceut ustanove koja ima od 100 do 500 zaposlenih ……….................................................. 26,70;
3. pomoćnik direktora filijale, rukovodilac odjeljenja, interni revizor, doktor medicine, doktor stomatologije, magistar farmacije i diplomirani farmaceut ustanove koja ima do 100 zaposlenih ……….............................................................. 24,86;

4) četvrta platna podgrupa:
1. šef računovodstva, šef poslovnice, šef odsjeka ustanove koja ima više od 500 zaposlenih ..................................................................................................................... 24,86;
2. šef računovodstva, šef poslovnice, šef odsjeka ustanove koja ima od 100 do 500 zaposlenih ..................................................................................................................... 24,86;
3. šef računovodstva, šef poslovnice, šef odsjeka ustanove koja ima do 100 zaposlenih ……….......................................................................................................... 24,10.

 

 

Član 11.

Platni koeficijenti za ostale zaposlene određuju se po radnom mjestu:
1) viši stručni saradnik doktor medicine, doktor medicine – specijalista, doktor stomatologije i doktor stomatologije – specijalista sa 360 ECTS …................… 26,32;
2) viši stručni saradnik magistar farmacije, magistar farmacije – specijalista, diplomirani farmaceut i diplomirani farmaceut – specijalista
sa 300 ECTS ……………………………………………………………………..…...... 25,55;
3) viši stručni saradnik sa 240 ECTS ……......................................................... 24,02;
4) viši stručni saradnik sa 180 ECTS ……........................................................ 21,19;
5) viši stručni saradnik sa višom stručnom spremom ………......................... 18,04;
6) stručni saradnik sa srednjom stručnom spremom ............................................ 14,62;
7) poslovi visokokvalifikovanog radnika .......................................................... 14,62;
8) poslovi kvalifikovanog radnika ………........................................................... 12,58;
9) poslovi nekvalifikovanog radnika ……….………….................................... 10,94.

Član 12.

Pripravniku sa visokim, višim i srednjim obrazovanjem određuje se osnovna plata u iznosu od 80% osnovne plate određene za radno mjesto iz člana 11. ovog zakona.

Član 13.

Zaposleni imaju pravo na naknadu plate u punom iznosu za vrijeme:

korišćenja godišnjeg odmora,

plaćenog odsustva,

republičkih praznika,

privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti,

prekida rada zbog propusta poslodavca da preduzme odgovarajuće mjere zaštite na radu, utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnim kolektivnim ugovorima.

 

 

Član 14.

(1) Puno radno vrijeme zaposlenih je 40 časova sedmično.
(2) Ukoliko zaposleni radi sa nepunim radnim vremenom, u skladu sa posebnim zakonom ili drugim propisima, osnovna mjesečna plata odrediće se srazmjerno vremenu provedenom na radu.

 

Član 15.

(1) Zaposleni koji po nalogu rukovodioca rade duže od punog radnog vremena, za svaki sat prekovremenog radnog vremena imaju pravo na jedan sat kompenzujućeg radnog vremena.
(2) Vrijeme iz stava 1. ovog člana preračunava se tromjesečno u slobodne dane i sate, koje zaposleni treba da iskoristi najkasnije u roku od šest mjeseci.

 

 

Član 16.

Osnovna plata zaposlenog uvećava se za rad noću, za rad tokom republičkih praznika i drugim danima kada se po zakonu ne radi, a visina uvećanja po ovom osnovu određuje se posebnim kolektivnim ugovorima.

 

Član 17.

(1) Zaposleni imaju pravo na:
1) otpremninu prilikom odlaska u penziju i prestanku radnog odnosa u slučaju ako se iz ekonomskih, organizacionih i tehnoloških razloga ukaže potreba za prestankom rada zaposlenog,
2) naknadu troškova prevoza prilikom dolaska na posao i povratka sa posla,
3) jubilarnu nagradu,
4) novčanu naknadu prilikom rođenja djeteta,
5) novčanu pomoć u slučaju invalidnosti i dugotrajne bolesti,
6) novčanu pomoć porodici u slučaju smrti radnika,
7) novčanu pomoć u slučaju smrti člana uže porodice,
8) jednokratnu novčanu naknadu za posebne rezultate rada,
9) obavljanje poslova pod posebno otežanim uslovima,
10) naknadu po osnovu obavljanja funkcije predsjednika ili povjerenika reprezentativne sindikalne organizacije,
11) druge naknade utvrđene posebnim kolektivnim ugovorom.
(2) Visina naknade iz stava 1. ovog člana određuje se posebnim kolektivnim ugovorima.

 

Član 18.

(1) Zaposleni čija sa plata finansira iz budžeta Republike Srpske i koji su u radom odnosu na neodređeno vrijeme imaju pravo na penzijski doprinos za dobrovoljno penzijsko osiguranje u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast dobrovoljnih penzijskih fondova i penzijskih planova, a čiju visinu utvrđuje Vlada posebnom odlukom.
(2) Zaposleni čija sa plata finansira iz javnih sredstava Republike Srpske mogu ostvariti pravo na penzijski doprinos za dobrovoljno penzijsko osiguranje u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast dobrovoljnih penzijskih fondova i penzijskih planova, a čiju visinu utvrđuje javna ustanova posebnom odlukom.

Član 19.

Zaposleni, osim naknada utvrđenih ovim zakonom, nemaju pravo na druge naknade za rad koje se isplaćuju iz budžeta Republike Srpske, niti iz prihoda ostvarenih prema finansijskom planu.

 

Član 20.

Javne službe iz člana 2. ovog zakona dužne su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade opšte akte kojima je uređen obračun i isplata plata i drugih naknada sa odredbama ovog zakona.

Član 21.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 66/18, 105/19 i 119/21).

Član 22.

Ovaj zakon objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. avgusta 2022. godine.

 

Broj: 02/1-021-761/22 POTPREDSJEDNIK
Datum: 6. jula 2022. godine NARODNE SKUPŠTINE

Denis Šulić

 

 

 

 


 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija