Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o vještacima Republike Srpske

 

Zakon o vještacima Republike Srpske


«Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 74/2017

 

GLAVA I

OSNOVNE ODREDBE

Predmet Zakona

─îlan 1

Ovim zakonom ure─Ĺuju se uslovi za obavljanje poslova vješta─Źenja, postupak imenovanja i razrješenja vještaka, postupak upisa i brisanja pravnih subjekata, kao i prava i obaveze lica koja obavljaju vješta─Źenje.

Poslovi vješta─Źenja

─îlan 2

(1) Vješta─Źenje vrše fizi─Źka lica i pravni subjekti koja ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, dr┼żavni organi, republi─Źki organi uprave koji u okviru zakonom propisanih ovlaš─çenja vrše poslove vješta─Źenja, te javne i privatne ustanove i privredna društva registrovana za poslove vješta─Źenja.

(2) Vještak obavlja poslove vješta─Źenja samostalno ili u ime dr┼żavnog organa, republi─Źkog organa uprave kao institucije koje u okviru zakonom propisanih ovlaš─çenja vrše poslove vješta─Źenja, te u ime javne i privatne ustanove i privrednog društva koji su registrovani za poslove vješta─Źenja.

(3) Imenovanje vještaka za obavljanje poslova vješta─Źenja, u skladu sa ovim zakonom, vrši se za sljede─çe oblasti:

1) za oblast sudske medicine i vještaci iz drugih medicinskih oblasti - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

2) za oblast farmacije - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

3) za oblast stomatologije - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

4) za oblast veterinarstva - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

5) za kriminalisti─Źko-forenzi─Źku oblast - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

6) za grafi─Źko-tehnološku oblast - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

7) za pedagošku oblast - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

8) za psihološku oblast - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

9) za elektrotehni─Źku oblast - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

10) za mašinsku oblast - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

11) za ekonomsku oblast - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

12) za oblast šumarstva - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

13) za oblast arhitekture i urbanizma - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

14) za oblast gra─Ĺevinarstva - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

15) za oblast geodezije - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

16) za oblast saobra─çaja - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

17) za hemijsko-tehnološku oblast - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

18) za oblast biologije - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

19) za oblast geologije - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

20) za oblast poljoprivrede - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

21) za oblast zaštite na radu - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

22) za oblast zaštite od po┼żara - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

23) za oblast zaštite ┼żivotne sredine - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

24) za oblast informati─Źko-telekomunikacione tehnologije - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima i

25) druge oblasti po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima, navedene u zahtjevu za imenovanje.

(4) Vješta─Źenja za oblast sudske medicine, a to podrazumijeva: utvr─Ĺivanje uzroka smrti, preglede i obdukcije posmrtnih ostataka, ekshumacije, forenzi─Źko-antropološke analize skeletnih ostataka, DNK analize i forenzi─Źko-toksikološke analize, vrše pravni subjekti iz ─Źlana 28. ovog zakona.

GLAVA II

STATUSNA PITANjA VJEŠTAKA

Uslovi za imenovanje vještaka

─îlan 3

(1) Za vještaka mo┼że biti imenovano lice koje ispunjava sljede─çe opšte i posebne uslove:

1) opšti uslovi su za imenovanje vještaka su:

1. da je dr┼żavljanin Bosne i Hercegovine,

2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

3. da nije osu─Ĺivan za krivi─Źna djela protiv ure─Ĺenja i bezbjednosti dr┼żave, za krivi─Źna djela protiv ─Źovje─Źnosti, me─Ĺunarodnog prava, protiv slu┼żbene ili druge odgovorne du┼żnosti ili za drugo krivi─Źno djelo koje ga ─Źini nedostojnim za vršenje du┼żnost vještaka,

4. da se protiv njega ne vodi krivi─Źni postupak za krivi─Źna djela iz ta─Źke 3) ovog stava;

2) posebni uslovi za imenovanje vještaka su:

1. da ima visoku stru─Źnu spremu, odnosno završen prvi ciklus studija u trajanju od ─Źetiri godine sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u oblastima koje je kandidat naveo u zahtjevu za imenovanje i

3. da ne obavlja djelatnosti koje su nespojive sa poslovima vještaka.

(2) Za vještaka mo┼że biti imenovano lice koje ima srednju stru─Źnu spremu ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent u oblastima u kojima lice sa tim obrazovanjem mo┼że obavljati profesionalno i stru─Źno vješta─Źenje, ukoliko za odre─Ĺenu oblast vješta─Źenja nema odgovaraju─çe visoke stru─Źne spreme, a po prethodno pribavljenom mišljenju Stru─Źne komisije.

(3) Za vještaka mo┼że biti imenovano lice koje ima srednju stru─Źnu spremu ili završen prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent i najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima vješta─Źenja u skladu sa Rješenjem Ministarstva pravde Republike Srpske.

Objavljivanje javnog poziva

─îlan 4

(1) Ministar pravde (u daljem tekstu: ministar) objavljuje javni poziv za imenovanje vještaka.

(2) Javni poziv se objavljuje u “Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske", u jednim dnevnim novinama koje su dostupne na podru─Źju cijele Republike Srpske i na internet stranici Ministarstva pravde (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Podnošenje zahtjeva za imenovanje vještaka

─îlan 5

(1) Lice koje se prijavljuje na javni poziv za imenovanje vještaka navodi oblast, specijalnost i usmjerenu specijalnost za koju podnosi zahtjev za imenovanje.

(2) Lice iz stava 1. ovog ─Źlana dostavlja Ministarstvu sljede─çu dokumentaciju:

1) biografiju,

2) uvjerenje o dr┼żavljanstvu,

3) uvjerenje o radnoj sposobnosti,

4) uvjerenje nadle┼żnog suda da se protiv njega ne vodi krivi─Źni postupak,

5) ovjerenu foto-kopiju diplome,

6) uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima u odgovaraju─çoj oblasti i u okviru specijalnosti i usmjerene specijalnosti za koju se prijavljuje i

7) dokaze o sticanju dodatnih stru─Źnih znanja i kvalifikacija.

Komisija

─îlan 6

(1) Radi utvr─Ĺivanja Prijedloga liste vještaka, postupanja po primjedbama na rad vještaka, te predlaganja mjera u skladu sa ─Źlanom 17. ovog zakona, ministar imenuje Komisiju.

(2) Komisiju iz stava 1. ovog ─Źlana ─Źine najmanje dva ─Źlana iz reda stru─Źnjaka iz oblasti za koju se imenuje vještak i jedan ─Źlan Komisije u ime Ministarstva.

(3) ─îlanovi Komisije imaju pravo na naknadu za rad u Komisiji.

(4) Rješenje o visini troškova rada Komisije donosi ministar.

Kvalifikaciono testiranje kandidata za vještaka

─îlan 7

(1) Komisija iz ─Źlana 6. ovog zakona sprovodi kvalifikaciono testiranje kandidata za vještaka iz oblasti propisanih ─Źlanom 2. stav 3. ovog zakona.

(2) Od obaveze kvalifikacionog testiranja za vještaka iz stava 1. ovog ─Źlana izuzimaju se lica koja imaju zvanje doktora nauka za odre─Ĺenu oblast vješta─Źenja kako je navedeno u ─Źlanu 2. Zakona, kao i lica koja imaju u┼żu specijalizaciju-supspecijalizaciju ili specijalizaciju u domenu sudskih specijalizacija.

(3) Postupak kvalifikacionog testiranja kandidata propisuje se Pravilnikom o kvalifikacionom testiranju kandidata za vještaka, koji donosi ministar.

(4) Troškove kvalifikacionog testiranja snosi kandidat za vještaka.

(5) Rješenje o visini troškova kvalifikacionog testiranja donosi ministar.

Imenovanje vještaka

─îlan 8

(1) Kandidati za vještaka na kvalifikacionom ispitu dobijaju ocjenu “zadovoljava" i “ne zadovoljava".

(2) Komisija iz ─Źlana 6. ovog zakona predla┼że da se imenuje za vještaka kandidat koji na kvalifikacionom ispitu dobije ocjenu “zadovoljava".

(3) Vještaka rješenjem imenuje ministar, na prijedlog Komisije.

(4) Rješenje o imenovanju se dostavlja vještaku u roku od 30 dana od dana kvalifikacionog testiranja.

(5) Nakon ocjene Komisije o uspješnosti kandidata na kvalifikacionom testiranju, kandidatu koji dobije ocjenu “ne zadovoljava" ministar donosi rješenje u roku od 30 dana od dana kvalifikacionog testiranja.

(6) Protiv rješenja iz stava 5. ovog ─Źlana nije dopuštena ┼żalba, ali se mo┼że pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda.

(7) Vještak iz stava 3. ovog ─Źlana se imenuje na period od šest godina i mo┼że biti ponovo imenovan.

(8) Nakon isteka perioda imenovanja iz stava 7. ovog ─Źlana, vještaku se produ┼żava mandat imenovanja za period od narednih šest godina i donosi se rješenje o imenovanju, uz uslov da vještak podnese Ministarstvu zahtjev za produ┼żenje mandata imenovanja i dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz ─Źlana 3. stav 1. ta─Źka 1) podt. 2, 3. i 4. i ─Źlana 26. ovog zakona.

(9) Vještaka ─Źiji mandat nije produ┼żen u skladu sa uslovima iz stava 8. ovog ─Źlana, Ministarstvo briše iz Imenika vještaka i sa Liste vještaka.

Sve─Źana izjava

─îlan 9

(1) Lice koje je imenovano za vještaka, prije po─Źetka vršenja du┼żnosti, potpisuje sve─Źanu izjavu koju dostavlja Ministarstvu.

(2) Tekst sve─Źane izjave iz stava 1. ovog ─Źlana glasi: “Izjavljujem da ─çu du┼żnost vještaka vršiti ─Źasno i savjesno i da ─çu u radu postupati u skladu sa Zakonom i drugim va┼że─çim propisima i pravilima struke.".

Sadr┼żaj i objavljivanje Liste vještaka

─îlan 10

(1) Lista vještaka, koju sa─Źinjava Ministarstvo, sadr┼żi:

1) prezime i ime imenovanog vještaka,

2) prebivalište i adresu vještaka,

3) telefonski broj,

4) stru─Źni naziv zvanja vještaka i

5) oblast i specijalnost, odnosno usmjerenu specijalnost za koju je vještak imenovan.

(2) Lista iz stava 1. ovog ─Źlana, kao i sve promjene te liste, objavljuje se u “Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske" i u “Slu┼żbenom glasniku Bosne i Hercegovine".

(3) Lista pravnih subjekata za vršenje poslova vješta─Źenja sadr┼żi:

1) naziv,

2) sjedište i adresu pravnog subjekta za vršenje poslova vješta─Źenja,

3) telefonski broj i

4) oblast i specijalnost, odnosno usmjerenu specijalnost vješta─Źenja.

(4) Lista iz stava 3. ovog ─Źlana, kao i sve promjene te liste, objavljuje se u “Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske" i u “Slu┼żbenom glasniku Bosne i Hercegovine".

(5) Lista vještaka i lista pravnih subjekata za vršenje poslova vješta─Źenja nije obavezuju─ça za sud ili drugi organ koji vodi postupak, odnosno druge u─Źesnike u postupku, osim ako je druga─Źije propisano pravilima postupka.

Imenik vještaka

─îlan 11

(1) Ministarstvo vodi Imenik vještaka.

(2) U imenik vještaka iz stava 1. ovog ─Źlana unose se sljede─çi podaci:

1) redni broj upisa,

2) prezime, ime jednog od roditelja i ime vještaka,

3) prebivalište i adresa stanovanja,

4) telefonski broj,

5) stru─Źno zvanje, kao i oblast imenovanja, uklju─Źuju─çi specijalnost i usmjerenu specijalnost,

6) broj i datum rješenja o imenovanju i

7) napomena.

Promjena podataka

─îlan 12

Vještak je du┼żan da o promjeni podataka iz ─Źlana 11. stav 2. ovog zakona obavijesti Ministarstvo odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana promjene podataka.

Pe─Źat

─îlan 13

(1) Vještak ima pe─Źat okruglog oblika, promjera 38 milimetara, koji se mo┼że upotrebljavati samo u vršenju du┼żnosti vještaka.

(2) Tekst pe─Źata ispisan je na jednom od jezika koji su u slu┼żbenoj upotrebi u Republici Srpskoj, latini─Źkim i ─çirili─Źkim pismom i sadr┼żi:

1) ime i prezime vještaka,

2) oznaku “vještak" sa naznakom oblasti, uklju─Źuju─çi specijalnost i usmjerenu specijalnost vješta─Źenja za koju je vještak imenovan i

3) mjesto prebivališta vještaka.

(3) Otisak pe─Źata i svojeru─Źni potpis vještak deponuje u Ministarstvu.

(4) Troškove izrade i nabavke pe─Źata snosi vještak.

Nadzor nad radom vještaka od organa koji vodi postupak

─îlan 14

Predsjednici sudova, odnosno rukovodioci organa koji vode postupak prate rad vještaka, o svojim zapa┼żanjima, odnosno primjedbama i izre─Źenim nov─Źanim kaznama obavještavaju Ministarstvo, te predla┼żu utvr─Ĺivanje odgovornosti vještaka u skladu sa ovim zakonom.

Primjedbe na rad vještaka

─îlan 15

(1) Primjedbe na rad vještaka mogu da podnesu sudije, tu┼żioci, stranke i punomo─çnici stranaka, dr┼żavni organi, republi─Źki organi uprave, kao i druge institucije, odnosno ustanove.

(2) Primjedba iz stava 1. ovog ─Źlana treba da sadr┼żi ─Źinjeni─Źne navode podnosioca primjedbe, sa potrebnom dokumentacijom koja potkrepljuje navode podnosioca primjedbe.

(3) Primjedbe se podnose Ministarstvu.

(4) Primjedbe iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana dostavljaju se vještaku na ─Źiji rad su izjavljene, radi izjašnjenja.

Postupanje Komisije po primjedbama na rad vještaka

─îlan 16

Primjedbe iz ─Źl. 14. i 15. ovog zakona, kao i izjašnjenje vještaka, ministar dostavlja komisiji iz ─Źlana 6. ovog zakona, radi razmatranja i predlaganja odgovaraju─çih mjera u skladu sa ─Źlanom 17. ovog zakona.

Povrede i mjere

─îlan 17

(1) U slu─Źajevima kada vještak poslove vješta─Źenja obavlja nestru─Źno ili nesavjesno, ne poštuje rokove koji su utvr─Ĺeni za izvršenje poslova vješta─Źenja bez opravdanog razloga, kao i kada ne poštuje sud ili stranke, ili kada na njegov rad ima drugih ozbiljnih prigovora, ministar na prijedlog komisije iz ─Źlana 6. ovog zakona rješenjem izri─Źe jednu od sljede─çih mjera:

1) pismenu opomenu,

2) javnu opomenu, koja se bez odga─Ĺanja objavljuje u “Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske" i “Slu┼żbenom glasniku Bosne i Hercegovine" i

3) razrješava vještaka du┼żnosti.

(2) Postupak utvr─Ĺivanja odgovornosti vještaka propisuje se pravilnikom, koji donosi ministar pravde.

Principi izricanja mjera

─îlan 18

Prilikom izricanja mjera iz ─Źlana 17. ovog zakona naro─Źito se uzimaju u obzir sljede─çe ─Źinjenice:

1) te┼żina u─Źinjene povrede vršenja poslova vješta─Źenja i njene posljedice,

2) stepen odgovornosti,

3) okolnosti pod kojima je povreda u─Źinjena,

4) dosadašnji rad i ponašanje vještaka i

5) druge okolnosti koje mogu uticati na odluku o te┼żini i vrsti mjere.

Prigovor na rješenje o izricanju mjera

─îlan 19

(1) Protiv rješenja o izricanju mjera iz ─Źlana 17. ovog zakona mo┼że se ulo┼żiti prigovor ministru u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

(2) U roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora ministar donosi rješenje po prigovoru koje je kona─Źno.

Razrješenje du┼żnosti vještaka

─îlan 20

(1) Vještak se razrješava du┼żnosti rješenjem ministra, i to u slu─Źaju:

1) ako sam zahtijeva da bude razriješen vršenja du┼żnosti vještaka,

2) ako bude osu─Ĺen za djela iz ─Źlana 3. stav 1. ta─Źka 1) podta─Źka 3. ovog zakona,

3) ako se naknadno utvrdi da ne ispunjava opšte i posebne uslove iz ─Źlana 3. ovog zakona,

4) ako su povrede vršenja poslova vješta─Źenja propisane ─Źlanom 17. ovog zakona naro─Źito ozbiljne prirode,

5) ako izgubi radnu sposobnost za dalje vršenje du┼żnosti vještaka i

6) ako ne postupi u skladu sa odredbom ─Źlana 27. stav 4. ovog zakona.

(2) U postupku donošenja rješenja o razrješenju, vještaku se omogu─çava da se izjasni o ─Źinjenicama i okolnostima na osnovu kojih se donosi rješenje o razrješenju.

(3) Protiv rješenja o razrješenju iz stava 1. ovog ─Źlana nije dopuštena ┼żalba, ali se mo┼że pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda.

(4) Vještak koji je razriješen du┼żnosti briše se iz Imenika vještaka i sa Liste vještaka i to se bez odga─Ĺanja objavljuje u “Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske" i “Slu┼żbenom glasniku Bosne i Hercegovine".

Nezavisnost u radu vještaka

─îlan 21

Vještak je samostalan i nezavisan u obavljanju vješta─Źenja i u radu je du┼żan da se pridr┼żava zakona i drugih propisa, pravila struke i doma─çih i me─Ĺunarodnih va┼że─çih standarda.

Tarifa o nagradi i naknadi troškova za rad vještaka

─îlan 22

(1) Vještak ima pravo na nagradu za obavljeno vješta─Źenje i nadoknadu troškova nastalih u vezi sa vršenjem poslova vještaka, u skladu sa odredbama Tarife o nagradi i naknadi troškova za rad vještaka (u daljem tekstu: Tarifa).

(2) Tarifa iz stava 1. ovog ─Źlana propisuje nagradu za obavljeno vješta─Źenje i naknadu za troškove nastale vršenjem poslova vještaka (troškove slu┼żbenog putovanja, smještaja i sli─Źno).

(3) Tarifu donosi ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija.

(4) Tarifa se objavljuje u “Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske" i u “Slu┼żbenom glasniku Bosne i Hercegovine".

(5) Sudovi i drugi organi u odluci o troškovima postupka odre─Ĺuju nagradu i naknadu za izvršene poslove vješta─Źenja prema odredbama Tarife koja je va┼żila u momentu vršenja poslova vješta─Źenja, odnosno u skladu sa ugovorenom nagradom i naknadom ako je ugovoreni iznos manji od onoga koji je predvi─Ĺen Tarifom, osim ako nije druga─Źije propisano pravilima postupka.

(6) U slu─Źajevima u kojima je sud ili drugi organ koji vodi postupak du┼żan da nadoknadi troškove vješta─Źenja, sud, odnosno drugi organ izmiruje troškove vješta─Źenja u najkra─çem mogu─çem roku.

Dnevnik izvršenih vješta─Źenja

─îlan 23

(1) Vještak vodi Dnevnik izvršenih vješta─Źenja (u daljem tekstu: Dnevnik) u štampanom ili elektronskom obliku.

(2) U Dnevnik iz stava 1. ovog ─Źlana unose se sljede─çi podaci:

1) redni broj upisa,

2) broj i datum akta suda ili drugog organa, odnosno pravnog lica na ─Źiji se zahtjev vrši vješta─Źenje,

3) prezime, ime i adresa lica koje zahtijeva vješta─Źenje i datum zahtjeva,

4) predmet vješta─Źenja i kratka oznaka sadr┼żine vješta─Źenja,

5) iznos napla─çene naknade troškova vještaka, troškova vješta─Źenja i Tarife i

6) napomena.

Obaveza poštovanja rokova

─îlan 24 https://advokat-prnjavorac.com

(1) Vještak je du┼żan da se pridr┼żava roka koji mu je utvr─Ĺen za izvršenje poslova vješta─Źenja.

(2) Ako vještak iz objektivnih razloga ne mo┼że završiti vješta─Źenje u utvr─Ĺenom roku, du┼żan je da podnese sudu ili organu koji je odredio vješta─Źenje odmah, a najkasnije deset dana prije isteka roka izvještaj o razlozima zbog kojih nije u mogu─çnosti da izvrši vješta─Źenje, kratki prikaz rezultata do tada obavljenih radnji, kao i da navede rok do kada ─çe obaviti vješta─Źenje, osim ako nije druga─Źije propisano pravilima postupka.

(3) U slo┼żenijim vješta─Źenjima u kojima je odre─Ĺen du┼żi rok za vješta─Źenje, vještak je du┼żan da organu koji mu je odredio vješta─Źenje, svakog mjeseca od dana povjerenog vješta─Źenja, podnese kratki izvještaj o rezultatima do tada obavljenih radnji, osim ako nije druga─Źije propisano pravilima postupka.

─îuvanje slu┼żbene tajne

─îlan 25

(1) Podaci koje vještak sazna prilikom vršenja du┼żnosti vještaka predstavljaju slu┼żbenu tajnu.

(2) Podatke iz stava 1. ovog ─Źlana vještak mo┼że iznositi samo u okviru vršenja du┼żnosti vještaka.

Stru─Źno usavršavanje vještaka

─îlan 26

(1) Stru─Źna usavršavanja organizuje i sprovodi Ministarstvo, najmanje jednom u toku kalendarske godine.

(2) Vještaci su obavezni da se stru─Źno usavršavaju.

(3) Obavijest Ministarstva o stru─Źnom usavršavanju vještaka objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

(4) Ministar pravde donosi Pravilnik o stru─Źnom usavršavanju vještaka, kojim se propisuju na─Źini stru─Źnog usavršavanja vještaka.

Obavezno osiguranje od odgovornosti

─îlan 27

(1) Vještak je du┼żan osigurati se od odgovornosti za štetu pri─Źinjenu tre─çim licima zbog nezakonitog vršenja poslova vješta─Źenja, usljed kojeg je pri─Źinjena šteta tre─çim licima.

(2) Vještak je obavezan da zaklju─Źi ugovor o osiguranju od odgovornosti sa odgovaraju─çim društvom za osiguranje, za teku─çu godinu.

(3) Na po─Źetku svake kalendarske godine, najkasnije do 31. januara, vještak je du┼żan Ministarstvu dostaviti dokaz o zaklju─Źenom ugovoru o osiguranju za teku─çu godinu.

(4) Minimalni iznos osiguranja iznosi 100.000 KM (sto hiljada konvertibilnih maraka).

GLAVA III

PRAVNI SUBJEKTI KOJI OBAVLjAJU POSLOVE VJEŠTA─îENjA

Poslovi vješta─Źenja koje obavljaju pravni subjekti

─îlan 28

Poslove vješta─Źenja u jednoj ili više oblasti mogu vršiti dr┼żavni organi, republi─Źki organi uprave koji u okviru zakonom propisanih ovlaš─çenja vrše poslove vješta─Źenja, te javne i privatne ustanove i privredna društva koji su registrovani za vršenje poslova vješta─Źenja.

Uslovi za upis u Imenik pravnih subjekata za vršenje poslova vješta─Źenja

─îlan 29

(1) Dr┼żavni organi, republi─Źki organi uprave, javne i privatne ustanove i privredna društva upisuju se u Imenik pravnih subjekata za vršenje poslova vješta─Źenja, koji vodi Ministarstvo.

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za obavljanje poslova vješta─Źenja, javne i privatne ustanove i privredna društva moraju predo─Źiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za vršenje poslova vješta─Źenja.

(3) Opšti uslovi za vršenje poslova vješta─Źenja su:

1) da su javne ili privatne ustanove ili privredna društva registrovani kod nadle┼żnog suda i za obavljanje poslova vješta─Źenja za odre─Ĺenu oblast, odnosno da je dr┼żavnim organima, republi─Źkim organima uprave u okviru zakonom propisanih ovlaš─çenja utvr─Ĺeno i vršenje poslova vješta─Źenja i

2) da javne ili privatne ustanove ili privredno društvo imaju dozvolu za rad izdatu od ovlaš─çenog organa u skladu sa posebnim propisima, u zavisnosti od oblasti u kojoj ─çe vršiti poslove vješta─Źenja.

(4) Posebni uslovi za vršenje poslova vješta─Źenja su da javne i privatne ustanove ili privredna društva imaju zaklju─Źen ugovor o radu ili ugovor o djelu sa najmanje dva anga┼żovana stru─Źna lica koja su na Listi vještaka Ministarstva za oblasti vješta─Źenja za koju podnosi zahtjev za upis u imenik iz stava 1. ovog ─Źlana.

(5) Rješenje o upisu pravnih subjekata u imenik iz stava 1. ovog ─Źlana, a koja ispunjavaju uslove propisane st. 3. i 4. ovog ─Źlana na zahtjev pravnog subjekta donosi ministar, po prethodno pribavljenom mišljenju Komisije.

(6) Rješenje iz stava 5. ovog ─Źlana izdaje se na period od šest godina i mo┼że se produ┼żiti u skladu sa ovim zakonom.

Sadr┼żaj Imenika pravnih subjekata za vršenje poslova vješta─Źenja

─îlan 30

U imenik iz ─Źlana 29. stav 1. ovog zakona unose se sljede─çi podaci:

1) redni broj upisa,

2) naziv i sjedište pravnog subjekta,

3) telefonski broj,

4) oblast, uklju─Źuju─çi specijalnost i usmjerenu specijalnost vješta─Źenja,

5) imena stru─Źnih lica kojima pravni subjekat raspola┼że za odre─Ĺenu oblast vješta─Źenja,

6) broj i datum donošenja rješenja o ispunjavanju uslova za upis u Imenik vještaka pravnih subjekata,

7) broj i datum rješenja o upisu u sudski registar i

8) broj i datum rješenja o prestanku ispunjavanja uslova za upis u Imenik vještaka pravnih subjekata.

Promjena podataka

─îlan 31

Dr┼żavni organi, republi─Źki organi uprave koji u okviru zakonom propisanih ovlaš─çenja vrše poslove vješta─Źenja, javne i privatne ustanove i privredna društva registrovana za vršenje poslova vješta─Źenja, koji su upisani u Imenik vještaka pravnih subjekata, du┼żni su da o promjeni podataka iz ─Źlana 30. ovog zakona obavijeste Ministarstvo.

Rješenje o prestanku ispunjavanja uslova za upis u Imenik vještaka pravnih subjekata

─îlan 32

(1) Ako utvrdi da su javne i privatne ustanove i privredna društva registrovana za vršenje poslova vješta─Źenja, koji su upisani u Imenik vještaka pravnih subjekata za vršenje poslova vješta─Źenja, prestali da ispunjavaju uslove za upis u Imenik vještaka pravnih subjekata, odnosno da dr┼żavni organi, republi─Źki organi uprave, u okviru zakonom propisanih ovlaš─çenja nemaju ovlaš─çenje za vršenje poslova vješta─Źenja, Ministarstvo donosi rješenje o prestanku ispunjavanja uslova za upis, a pravni subjekt se bez odga─Ĺanja briše iz Imenika vještaka pravnih subjekata.

(2) Protiv rješenja iz stava 1. ovog ─Źlana ┼żalba nije dozvoljena, ali se mo┼że pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda.

Du┼żnost vršenja poslova vješta─Źenja

─îlan 33

(1) Dr┼żavni organi, republi─Źki organi uprave koji u okviru zakonom propisanih ovlaš─çenja vrše poslove vješta─Źenja, javne i privatne ustanove i privredna društva registrovana za vršenje poslova vješta─Źenja iz ─Źlana 29. ovog zakona, a koji su upisani u Imenik pravnih subjekata za vršenje poslova vješta─Źenja, du┼żni su da izvrše vješta─Źenje koje nalo┼żi sud ili drugi organ koji vodi postupak.

(2) Pored pravnih subjekata iz stava 1. ovog ─Źlana upisanih u Imenik vještaka pravnih subjekata i drugi vještaci kao fizi─Źka lica upisana u Imenik vještaka du┼żni su da izvrše vješta─Źenje koje im povjeri sud ili drugi organ koji vodi postupak, ako predmet vješta─Źenja spada u njihovu djelatnost.

(3) Ako vještak iz opravdanih razloga ne mo┼że prihvatiti vješta─Źenje, du┼żan je da o razlozima neprihvatanja odmah obavijesti sud ili drugi organ koji vodi postupak.

Vršenje poslova vješta─Źenja

─îlan 34

(1) Poslove vješta─Źenja u Republici Srpskoj mogu vršiti vještaci sa teritorije cijele Bosne i Hercegovine.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, ukoliko na teritoriji Bosne i Hercegovine nema vještaka odgovaraju─çe struke ili postoje drugi pravni ili stvarni razlozi zbog kojih vještaci iz Bosne i Hercegovine ne mogu vršiti poslove vješta─Źenja u konkretnom predmetu, poslove vješta─Źenja u Republici Srpskoj mo┼że u pojedina─Źnim slu─Źajevima vršiti i vještak iz druge dr┼żave, koji po zakonu te dr┼żave ispunjava uslove za vršenje poslova vješta─Źenja.

GLAVA IV

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Imenovanje vještaka po odredbama ovog zakona

─îlan 35

Vještaci imenovani u skladu sa odredbama Zakona o vještacima Republike Srpske (“Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 16/05 i 65/08) nastavljaju sa obavljanjem du┼żnosti do imenovanja vještaka po odredbama ovog zakona.

Donošenje podzakonskih akata

─îlan 36

(1) Ministar ─çe u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

1) Rješenje o visini troškova rada Komisije (─Źlan 6. stav 4),

2) Pravilnik o kvalifikacionom testiranju kandidata za vještaka (─Źlan 7. stav 2),

3) Rješenje o visini troškova kvalifikacionog testiranja (─Źlan 7. stav 4),

4) Pravilnik o postupku utvr─Ĺivanja odgovornosti vještaka (─Źlan 17. stav 2),

5) Tarifu o naknadi i nagradi troškova za rad vještaka (─Źlan 22. stav 3) i

6) Pravilnik o stru─Źnom usavršavanju vještaka (─Źlan 26. stav 5).

(2) Do donošenja podzakonskih akata iz stava 1. ovog ─Źlana primjenjuju se podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o vještacima Republike Srpske (“Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 16/05 i 65/08).

Prestanak va┼żenja dosadašnjih propisa

─îlan 37

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o vještacima Republike Srpske (“Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske", br. 16/05 i 65/08).

Stupanje na snagu

─îlan 38

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske".

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija