Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o osnovama socijalne zastite

ZAKON O OSNOVAMA SOCIJALNE ZA┼áTITE, ZA┼áTITE CIVILNIH ┼ŻRTAVA RATA I ZA┼áTITE PORODICE SA DJECOM FBiH


"Slu┼żbene novine FBiH", br. 36/1999, 54/2004, 39/2006, 14/2009, 7/2014 - rje┼íenje US BiH, 45/2016, 19/2017 - drugi zakon i 40/2018)

 

I - OSNOVNE ODREDBE


─îlan 1
Ovim zakonom ure─Ĺuje se:
- osnove socijalne za┼ítite gra─Ĺana i njihovih porodica, osnovna prava iz socijalne za┼ítite i korisnici prava iz socijalne za┼ítite,
- osnivanje i rad ustanova za┼ítite i dru┼żenja lica sa invaliditetom,
- osnovna prava lica sa invaliditetom
- posebna prava civilnih ┼żrtava rata i ─Źlanova njihovih porodica,
- osnove zaštite porodice sa djecom,
- finansiranje i druga pitanja od zna─Źaja za ostvarivanje osnovnih prava iz socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).


─îlan 2
Djelatnost socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice sa djecom je od interesa za Federaciju i kantone.


─îlan 3
Djelatnost socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice sa djecom obavljaju ustanove socijalne za┼ítite, ili op─çinska slu┼żba za upravu.
Ustanove socijalne zaštite imaju svojstvo pravnog lica.
Na osnivanje i rad ustanova socijalne za┼ítite primjenjuju se propisi o ustanovama, ako ovim zakonom nije druk─Źije odre─Ĺeno.


─îlan 4
Djelatnost socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice sa djecom mogu obavljati i humanitarne organizacije, udru┼żenja gra─Ĺana, vjerske zajednice i organizacije koje oni osnivaju, gra─Ĺanin pojedinac i strana fizi─Źka ili pravna lica.


─îlan 5
Porodicu, u smislu ovog zakona, ─Źini: bra─Źni drug, odnosno vanbra─Źni drug, dijete (bra─Źno, vanbra─Źno, usvojeno, pastor─Źe i dijete bez roditelja uzeto na izdr┼żavanje), otac, majka, ma─çeha, djed i baba-nena (po ocu i majci) i bra─ça i sestre bra─Źnih drugova.
─îlanovi porodice civilne ┼żrtve rata, u smislu ovog zakona, su:
1) bra─Źni drug i djeca ro─Ĺena u braku ili van braka,
2) usvojena djeca i pastor─Źad,
3) roditelji i usvojioci,
4) o─Źuh i ma─çeha.
─îlanovi porodice iz stava 2. ta─Ź. 1) i 2) ovog ─Źlana smatraju se ─Źlanovima u┼że porodice, a ─Źlanovi porodice iz stava 2. ta─Ź. 3) i 4) ovog ─Źlana, ─Źlanovima ┼íire porodice.
─îlanom porodice, u smislu stava 2. ovog ─Źlana, smatra se i vanbra─Źni drug neo┼żenjene civilne ┼żrtve rata s kojom ima djecu i s kojom ┼żivi, odnosno ┼żivio je do njene smrti u zajedni─Źkom doma─çinstvu najmanje godinu dana.
Zajedni─Źko doma─çinstvo, u smislu ovog zakona, je ekonomska zajednica jedne ili vi┼íe porodica u kojoj se zajedni─Źki sti─Źu i tro┼íe nov─Źana i druga materijalna sredstva, ste─Źena radom i kori┼ítenjem zajedni─Źkih materijalnih dobara (zemlji┼íte, zgrade i drugo).


─îlan 6
Djetetom, u smislu ovog zakona, smatra se lice do 18 godina ┼żivota.
Izuzetno djetetom, u smislu ovog zakona, smatra se i lice koje radi ostvarivanja prava na dodatak na djecu i osiguravanja ┼íkolarine ili stipendije za ─Ĺake i studente, ima i vi┼íe od 18, a manje od 27 godina ┼żivota.


─îlan 7
Prava utvr─Ĺena ovim zakonom ne mogu ostvarivati lica koja su osu─Ĺena pravosna┼żnom sudskom presudom za krivi─Źna djela protiv ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, ustavnog poretka Federacije Bosne i Hercegovine i krivi─Źna djela protiv ─Źovje─Źnosti i me─Ĺunarodnog prava.
Pravo utvr─Ĺeno ovim Zakonom ne mo┼że ostvarivati lice koje isto pravo koristi ili mo┼że koristiti prema drugim propisima.
Prava utvr─Ĺena ovim zakonom ne mogu se prenositi na druga lica, niti se mogu naslje─Ĺivati.
Prava utvr─Ĺena ovim Zakonom ne mogu ostvarivati lica koja nisu dr┼żavljani Bosne i Hercegovine.


─îlan 8
Nadle┼żni organi kantona, u skladu sa ustavom i ovim zakonom, bli┼że ure─Ĺuju djelatnost socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice sa djecom.


─îlan 9
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo), vr┼íi nadzor nad provo─Ĺenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, kao i nad stru─Źnim radom ustanova koje osniva Federacija, izdaje instrukcije i vr┼íi upravni nadzor i kontrolu namjenskog tro┼íenja sredstava namijenjenih za ostvarivanje prava po ovom zakonu, a koja se obezbje─Ĺuju iz federalnog bud┼żeta.
Nadle┼żni kantonalni organ uprave, vr┼íi nadzor nad provo─Ĺenjem zakona, drugih propisa i op─çih akata kantona donesenih saglasno ovom zakonu, kao i nad stru─Źnim radom ustanova koje osniva op─çina, odnosno kanton, izdaje instrukcije i vr┼íi neposredni upravni nadzor i kontrolu namjenskog tro┼íenja sredstava namijenjenih za ostvarivanje prava po ovom zakonu, a koja se obezbje─Ĺuju iz kantonalnog bud┼żeta.


─îlan 10
U postupku ostvarivanja prava i du┼żnosti utvr─Ĺenih ovim zakonom primjenjuju se odgovaraju─çe odredbe propisa o upravnom postupku, ako ovim zakonom i propisom kantona nije druga─Źije odre─Ĺeno.
II - SOCIJALNA ZAŠTITA
1. POJAM SOCIJALNE ZAŠTITE


─îlan 11
Socijalna za┼ítita, u smislu ovog zakona, je organizirana djelatnost u Federaciji, usmjerena na osiguranje socijalne sigurnosti njenih gra─Ĺana i njihovih porodica u stanju socijalne potrebe.
Socijalnom potrebom, u smislu stava 1. ovog ─Źlana, smatra se trajno ili privremeno stanje u kome se nalazi gra─Ĺanin ili porodica, prouzrokovano ratnim doga─Ĺajima, elementarnim nesre─çama, op─çom ekonomskom krizom, psihofizi─Źkim stanjem pojedinaca ili drugih razloga, koje se ne mogu otkloniti bez pomo─çi drugog lica.
U skladu sa na─Źelima humanizma, solidarnosti gra─Ĺanskog morala socijalna za┼ítita porodice i njenih ─Źlanova i gra─Ĺana pojedinaca, ostvaruje se otkrivanjem i umanjenjem, odnosno otklanjanjem posljedica uzroka koji dovode do stanja socijalne potrebe i sticanjem odre─Ĺenih prava iz socijalne za┼ítite.
Socijalna zaštita djeteta, u skladu sa odredbama Konvencije o pravima djeteta, ostvaruje se u najboljem interesu djeteta.
2. KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTITE
─îlan 12
Korisnici socijalne zaštite, u smislu ovog zakona, su lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe i to:
1) djeca bez roditeljskog staranja,
2) odgojno zanemarena djeca,
3) odgojno zapuštena djeca,
4) djeca ─Źiji je razvoj ometen porodi─Źnim prilikama,
5) lica sa invaliditetom i lica ometena u fizi─Źkom ili psihi─Źkom razvoju,
6) materijalno neosigurana i za rad nesposobna lica,
7) stara lica bez porodi─Źnog staranja,
8) lica sa društveno negativnim ponašanjem,
9) lica i porodice u stanju socijalne potrebe, kojima je uslijed posebnih okolnosti potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.
Propisima kantona mo┼że se pro┼íiriti krug korisnika socijalne za┼ítite iz stava 1. ovog ─Źlana u skladu sa programima razvoja socijalne za┼ítite i specifi─Źnim prilikama u kantonu.

─îlan 13


Dijete bez roditeljskog staranja, u smislu ─Źlana 12. stav 1. ta─Źka 1) ovog zakona, je dijete bez oba roditelja, nepoznatih roditelja, napu┼íteno od roditelja li┼íenih roditeljskog prava i roditelja sprije─Źenih da vr┼íe roditeljsku du┼żnost.
Odgojno zanemareno dijete, u smislu ─Źlana 12. stav 1. ta─Źka 2) ovog zakona, je dijete koje zbog nedovoljnog nadzora i brige roditelja, te negativnog uticaja sredine, naru┼íava op─çe prihva─çene norme pona┼íanja.
Odgojno zapu┼íteno dijete, u smislu ─Źlana 12. stav 1. ta─Źka 3) ovog zakona, je dijete koje svojim pona┼íanjem naru┼íava op─çe prihva─çene norme i vr┼íi prekr┼íaje ili krivi─Źna djela.
Dijete, ─Źiji je razvoj ometen porodi─Źnim prilikama, u smislu ─Źlana 12. stav 1. ta─Źka 4) ovog zakona, je dijete, ─Źiji roditelji zbog nesre─Ĺenih porodi─Źnih odnosa, materijalnih ili drugih razloga nisu u mogu─çnosti da mu osiguraju normalne uvjete za pravilan odgoj, fizi─Źki i psihi─Źki razvoj.


─îlan 14
Lica sa invaliditetom i lica u fizi─Źkom i psihi─Źkom razvoju, u smislu ─Źlana 12. stav 1. ta─Źka 5) ovog zakona, su djeca i odrasla lica, koja su:
slijepa i slabovida,
gluha i nagluha,
sa poreme─çajima u govoru i glasu,
sa o┼íte─çenjima organizma i trajnim smetnjama u fizi─Źkom razvoju,
sa smetnjama u psihi─Źkom razvoju (lahkog, umjerenog, te┼żeg i te┼íkog stepena),
sa kombiniranim smetnjama (višestruko ometena u razvoju).


─îlan 15
Materijalno neosigurano i za rad nesposobno lice, u smislu ─Źlana 12. stav 1. ta─Źka 6) ovog zakona, smatra se odraslo lice, koje nema prijeko potrebnih sredstava za izdr┼żavanje, nesposobno je za rad i ne mo┼że osigurati sredstva za ┼żvot po nekom drugom osnovu.


─îlan 16
Starim licem bez porodi─Źnog stanja, u smislu ─Źlana 12. stav 1. ta─Źka 7) ovog zakona, smatra se lice starije od 65 godina (mu┼íkarac) odnosno 60 godina (┼żena), koje nema ─Źlanove porodice ni srodnike koji su po zakonu obavezni da ga izdr┼żvaju, ili ako ih ima da ta lica nisu u mogu─çnosti da izvr┼íavaju obavezu izdr┼żavanja.
─îlan 17
Lice sa dru┼ítveno negativnim pona┼íanjem, u smislu ─Źlana 12. stav 1. ta─Źka 8) ovog zakona, je lice koje se odaje besposli─Źarenju, skitnji, prosja─Źenju, prostituciji, alkoholizmu, u┼żivanju opojnih droga i drugim oblicima dru┼ítveno negativnog pona┼íanja.
─îlan 18
Lice, odnosno porodica u stanju socijalne potrebe, kojima je uslijed posebnih okolnosti potreban odgovaraju─çi oblik socijalne za┼ítite, u smislu ─Źlana 12. stav 1. ta─Źka 9) ovog zakona, smatra se lice, odnosno porodica koja se na─Ĺe u stanju socijalne potrebe zbog pretrpljene prisilne migracije, repatrijacije, elementarne nepogode, smrti jednog ili vi┼íe ─Źlanova porodice, povratka sa lije─Źenja, otpu┼ítanja sa izdr┼żavanja kazne zatvora ili izvr┼íavanja odgojne mjere.
2a OSNOVNA PRAVA LICA SA INVALIDITETOM
─îlan 18a
Lica sa invaliditetom i lica ometena u fizi─Źkom i psihi─Źkom razvoju, u smislu ─Źlana 12. stav 1. ta─Źka 5. te ─Źlana 14. ovog zakona, prema ovom zakonu imaju sljede─ça prava:
1) li─Źnu invalidninu,
2) dodatak za njegu i pomo─ç od drugog lica,
3) ortopedski dodatak,
4) pomo─ç u tro┼íkovima lije─Źenja i nabavci ortopedskih pomagala,
5) osposobljavanje za rad (profesionalna rehabilitacija, prekvalifikacija i dokvalifikacija),
6) prioritetno zapošljavanje.
Prava iz stava 1. ta─Ź. 1), 2) i 3) ovog ─Źlana ostvaruju se pod uslovima, na na─Źin i po postupku utvr─Ĺenim ovim zakonom.
Prava iz stava 1. ta─Ź. 4), 5), 6) ovog ─Źlana ostvaruju se u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj za┼ítiti i zapo┼íljavanju.
Kanton mo┼że utvrditi i druga prava i pro┼íiriti obim prava utvr─Ĺenih ovim zakonom na osnovu svojih materijalnih mogu─çnosti i drugih potreba lica sa invaliditetom.
─îlan 18b
Radi ostvarivanja prava utvr─Ĺenih ovim Zakonom lica sa invaliditetom razvrstavaju se prema utvr─Ĺenom procentu o┼íte─çenja organizma u dvije grupe i to:
I. grupa - lica sa invaliditetom sa 100% oštećenja organizma,
II. grupa - lica sa invaliditetom sa 90% oštećenja organizma.
1) LI─îNA INVALIDNINA
─îlan 18c
Li─Źna invalidnina odre─Ĺuje se srazmjerno stepenu o┼íte─çenja prema nalazu, ocjeni i mi┼íljenju Instituta za medicinsko vje┼íta─Źenje zdravstvenog stanja, izvr┼íenim u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju o┼íte─çenja organizma kod lica sa invaliditetom u postupku ostvarivanja prava prema Zakonu o osnovama socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice sa djecom ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 46/05 - u daljnjem tekstu: mi┼íljenje Instituta) i propisom o nadle┼żnim ljekarskim komisijama, na─Źinu, postupku i drugim pitanjima ostvarivanja prava u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice sa djecom.
Mjese─Źni iznos li─Źne invalidnine odre─Ĺuje se u procentu od osnovice definirane u ─Źlanu 18.f Zakona, i to:
Grupa Procenat
I. 40%
II. 30%
Pravo iz stava 1. ovog ─Źlana ne mogu ostvariti lica sa invaliditetom koja to pravo ostvaruju ili mogu ostvariti prema propisima o: pravima branitelja i ─Źlanova njihovih porodica, za┼ítiti civilnih ┼żrtava rata i propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.
2) DODATAK ZA NJEGU I POMO─ć OD DRUGOG LICA
─îlan 18d*
Radi ostvarivanja prava na dodatak za njegu i pomo─ç od drugog lica, lica sa invaliditetom razvrstavaju se u dvije grupe i to:
1. Prva grupa - lica sa invaliditetom koja, prema mi┼íljenju Instituta, ne mogu sama udovoljiti svojim osnovnim ┼żivotnim potrebama.
Pod osnovnim ┼żivotnim potrebama, u smislu ovog ─Źlana, podrazumijeva se da se lice ne mo┼że samostalno kretati u stanu i izvan stana, uzimati hranu, obla─Źiti se i svla─Źiti, odr┼żavati li─Źnu higijenu, obavljati druge osnovne fiziolo┼íke potrebe, kao i slijepa lica ─Źiji je ostatak vida na oba oka ispod 0,05 sa korekcijom.
2. Druga grupa - lica sa invaliditetom koja, prema mi┼íljenju Instituta, ne mogu potpuno udovoljiti svojim osnovnim ┼żivotnim potrebama.
Pod nemogu─çno┼í─çu potpunog udovoljavanja osnovnim ┼żivotnim potrebama, u smislu ovog ─Źlana, podrazumijeva se da se lice ne mo┼że samostalno kretati izvan stana radi nabavke osnovnih ┼żivotnih potrep┼ítina i kori┼ítenja zdravstvene za┼ítite.
Dodatak za njegu i pomo─ç od drugog lica odre─Ĺuje se u mjese─Źnom iznosu u procentu od osnovice iz ─Źlana 18.f ovog Zakona i to:
1) za I. grupu 100% od osnovice,
2) za II. grupu 50% od osnovice.
Pravo na dodatak za njegu i pomo─ç od drugog lica ne ostvaruje lice sa invaliditetom smje┼íteno u ustanovu socijalne za┼ítite, na teret sredstava op─çinskog odnosno kantonalnog bud┼żeta.
3) ORTOPEDSKI DODATAK
─îlan 18e
Pravo na ortopedski dodatak imaju lica sa invaliditetom kod kojih je zbog tjelesnog o┼íte─çenja, utvr─Ĺenog u skladu sa mi┼íljenjem Instituta, do┼ílo do amputacije najmanje jednog ekstremiteta ili te┼íkog o┼íte─çenja funkcije ekstremiteta, slijepa lica iz ─Źlana 5. Zakona, kao i lica sa enukleacijom jednog oka.
Ortopedski dodatak odre─Ĺuje se u mjese─Źnom iznosu u visini 7% od osnovice definirane u ─Źlanu 18.f Zakona.
Pravo na ortopedski dodatak i na dodatak za njegu i pomo─ç od drugog lica ne mogu ostvarivati lica sa invaliditetom koja takvo pravo ostvaruju ili mogu ostvariti prema propisima o pravima branitelja i ─Źlanova njihovih porodica ili prema odredbama ovog Zakona koje se odnose na za┼ítitu civilnih ┼żrtava rata.
─îlan 18f
Osnovica za obra─Źun mjese─Źnih nov─Źanih primanja iznosi 274,40 KM.
2b POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE OSNOVNIH PRAVA LICA SA INVALIDITETOM
─îlan 18g
O pravima iz ─Źlana 18.a stav 1. ta─Ź. 1), 2) i 3) ovog zakona rje┼íava u prvom stepenu centar za socijalni rad ili op─çinska slu┼żba za upravu kojoj su povjereni poslovi socijalne za┼ítite (u daljem tekstu: nadle┼żna op─çinska slu┼żba), prema mjestu prebivali┼íta ili boravi┼íta podnosioca zahtjeva, a o ┼żalbama protiv rje┼íenja donesenih u prvom stepenu rje┼íava Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo).
─îlan 18h
O┼íte─çenje organizma lica sa invaliditetom, pravo na pomo─ç i njegu od drugog lica i ortopedski dodatak utvr─Ĺuje se mi┼íljenjem Instituta.
─îlan 18i
Rje┼íenje donijeto u prvom stepenu kojim je priznato pravo na osnovu ovog zakona podlije┼że reviziji.
Reviziju po slu┼żbenoj du┼żnosti vr┼íi Federalno ministarstvo.
Ako je protiv rje┼íenja prvostepenog organa izjavljena ┼żalba o reviziji i ┼żalbi rje┼íava se istim rje┼íenjem.
Ako protiv rje┼íenja iz stava 1. ovog ─Źlana nije izjavljena ┼żalba, prvostepeni organ koji je donio to rje┼íenje dostavit ─çe ga, zajedno sa spisima predmeta, organu nadle┼żnom za reviziju u roku od osam dana od dana isteka roka za ┼żalbu.
Revizija odla┼że izvr┼íenje rje┼íenja.
─îlan 18j
U postupku revizije nadle┼żni drugostepeni organ mo┼że dati saglasnost na prvostepeno rje┼íenje ili ga izmijeniti, poni┼ítiti ili ukinuti.
─îlan18k
Drugostepeni organ ─çe u postupku revizije poni┼ítiti ili ukinuti prvostepeno rje┼íenje i predmet vratiti na ponovni postupak ili sam rije┼íiti stvar ako utvrdi da su u prvostepenom postupku nepotpuno ili pogre┼íno utvr─Ĺene ─Źinjenice ili da se u postupku nije vodilo ra─Źuna o pravilima postupka, koji bi bili od uticaja na rje┼íenje stvari, ili ako utvrdi da su pogre┼íno ocijenjeni dokazi, ili da je iz utvr─Ĺenih ─Źinjenica izveden pogre┼ían zaklju─Źak o ─Źinjeni─Źnom stanju, ili da je pogre┼íno primijenjen propis na osnovu kojeg je stvar rije┼íena.
Prvostepeni organ ─Źije je rje┼íenje u postupku revizije poni┼íteno ili ukinuto i predmet vra─çen na ponovni postupak donosi novo rje┼íenje.
Protiv rje┼íenja iz stava 2. ovog ─Źlana mo┼że se izjaviti ┼żalba i voditi se revizioni postupak.
─îlan 18l
U postupku revizije drugostepeni organ mo┼że pribaviti nalaz i mi┼íljenje drugostepene ljekarske komisije o o┼íte─çenju organizma, o pravu na dodatak za njegu i pomo─ç drugog lica i ortopedski dodatak.
─îlan 18lj
(brisano)
─îlan 18m
Isplate, prema ovom zakonu, za lica sa invaliditetom vr┼íi Federalno ministarstvo po slu┼żbenoj du┼żnosti.
─îlan 18n
Sredstva za ostvarivanje osnovnih prava lica sa invaliditetom iz ─Źlana 18.a stav 1 ta─Ź. 1), 2) i 3) ovog zakona osiguravaju se u bud┼żetu Federacije.
Isplate mjese─Źnih nov─Źanih primanja za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog ─Źlana izvr┼íit ─çe se na osnovu planiranih sredstava za teku─çu bud┼żetsku godinu.
Ukoliko planirana sredstva za teku─çu godinu budu nedostatna za isplatu nov─Źanih primanja iz stava 2. ovog ─Źlana ili ista budu ograni─Źena po nekom drugom pravnom osnovu, raspolo┼żiva sredstva dijele se iznosom potrebnim za isplatu prema Zakonu i odre─Ĺuje koeficijent za mjese─Źna davanja koji ostaje na snazi do rebalansa Bud┼żeta ili usvajanja novog Bud┼żeta. Odluku o visini koeficijenta donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
Isplate mjese─Źnih nov─Źanih primanja izvr┼íene na na─Źin utvr─Ĺen ovim ─Źlanom smatraju se kona─Źnim.
─îlan 18nj
Troškovi postupka za ostvarivanje prava u prvom stepenu padaju na teret podnosioca zahtjeva.
Ukoliko podnosiocu zahtjeva u skladu sa ovim Zakonom budu priznata prava, ima pravo na refundaciju tro┼íkova pregleda iz sredstava kantonalnog bud┼żeta.
Troškovi drugostepenog postupka padaju na teret organa koji vodi postupak.
─îlan 18o
Za korisnike prava koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava iz ovog Zakona prava će se priznati od prvog dana narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje tih prava.
─îlan 18p
Federalni ministar rada i socijalne politike donijet ─çe u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona propise o na─Źinu i postupku ostvarivanja prava prema ovom Zakonu, na─Źinu isplate nov─Źanih primanja, na─Źinu vo─Ĺenja evidencije o korisnicima prava i izvr┼íenim isplatama i dostavljanju izvje┼ítaja o utro┼íenim sredstvima prema ovom zakonu.
3. PRAVA IZ SOCIJALNE ZAŠTITE
─îlan 19**
Prava iz socijalne zaštite, u smislu ovog zakona, su:
1) nov─Źana i druga materijalna pomo─ç,
2) osposobljavanje za ┼żivot i rad,
3) (prestalo da va┼żi)
4) smještaj u ustanove socijalne zaštite,
5) usluge socijalnog i drugog stru─Źnog rada,
6) ku─çna njega i pomo─ç u ku─çi.
Propisom kantona utvr─Ĺuju se iznosi nov─Źanih i drugih davanja, iz stava 1. ovog ─Źlana, uvjeti i postupak za sticanje tih prava i njihovo kori┼ítenje, ukoliko to nije ure─Ĺeno ovim zakonom.
Propisom kantona mogu se utvrditi i druga prava iz socijalne zaštite u skladu sa programom razvoja socijalne zaštite i njegovim mogućnostima.
─îlan 20
Licima i porodicama u stanju socijalne potrebe, koji ispunjavaju uvjete za sticanje i kori┼ítenje prava iz socijalne za┼ítite iz ─Źlana 19. ovog zakona, osiguravaju se na teret sredstava socijalne za┼ítite i odre─Ĺeni oblici zdravstvene za┼ítite i zadovoljavanje stambenih i drugih potreba u skladu sa zakonom.
a) NOV─îANA I DRUGA MATERIJALNA POMO─ć
─îlan 21
Nov─Źana i druga materijalna pomo─ç sastoji se od:
1) stalne nov─Źane pomo─çi,
2) nov─Źane naknade za pomo─ç i njegu od strane drugog lica,
3) druge materijalne pomo─çi.
─îlan 22
Pravo na stalnu nov─Źanu i drugu materijalnu pomo─ç imaju lica i porodice, pod sljede─çim uvjetima:
1) da su nesposobni za rad, odnosno sprije─Źeni u ostvarivanju prava na rad,
2) da nemaju dovoljno prihoda za izdr┼żavanje,
3) da nemaju ─Źlanova porodice koji su po zakonu obavezni da ih izdr┼żavaju ili ako ih imaju, da ta lica nisu u mogu─çnosti da izvr┼íavaju obavezu izdr┼żavanja.
Pravo na pomo─ç iz stava 1. ovog ─Źlana ostvaruje se kod nadle┼żnog organa op─çine na ─Źijem podru─Źju lice i porodica imaju prebivali┼íte.
─îlan 23
Nesposobnim za rad, odnosno sprije─Źenim u ostvarivanju prava na rad, u smislu ovog zakona, smatra se lice:
1) potpuno nesposobno za samostalni rad i privre─Ĺivanje,
2) lice starije od 65 godina ┼żivota,
3) ┼żena za vrijeme trudno─çe, poro─Ĺaja i poslije poro─Ĺaja, u skladu sa propisima o radu,
4) roditelji, o─Źuh, ma─çeha ili usvojilac koji se stara o jednom ili vi┼íe djece do jedne godine ┼żivota, a nema ─Źlanove porodice ni srodnike koje su po zakonu obavezni da ga izdr┼żavaju ili ako ih ima, da ta lica nisu u mogu─çnosti da izvr┼íavaju obavezu izdr┼żavanja,
5) dijete do navr┼íene 15 godine ┼żivota, a ako je na redovnom ┼íkolovanju do navr┼íene 27 godine ┼żivota,
6) lice sa trajnim smetnjama u fizi─Źkom i psihi─Źkom razvoju,
7) lice koje u porodici njeguje lice sa invaliditetom ili te┼íko oboljelo lice, ukoliko je utvr─Ĺeno da je tom licu prijeko potrebna pomo─ç i njega od strane drugog lica.
─îlan 24
Nalaz i mi┼íljenje o nesposobnosti za rad lica iz ─Źlana 23. ta─Źka 1) ovog zakona daju ljekarske komisije u skladu sa propisom kantona.
Nalaz i mi┼íljenje o sposobnosti i razvrstavanju djece ometene u fizi─Źkom i psihi─Źkom razvoju daju stru─Źne komisije u skladu sa propisom kantona.
Propisom kantona propisuje se na─Źin i postupak za otkrivanje i ocjenjivanje sposobnosti, razvrstavanje i evidenciju djece ometene u fizi─Źkom i psihi─Źkom razvoju.
─îlan 25
Stalna nov─Źana pomo─ç utvr─Ĺuje se u mjese─Źnom iznosu u visini razlike svih prihoda ─Źlanova doma─çinstva i iznosa najni┼żeg primanja doma─çinstva koji se smatra dovoljnim za izdr┼żavanje, u smislu ─Źlana 27. ovog zakona.
─îlan 26
Nov─Źanu naknadu za pomo─ç i njegu od drugog lica mogu ostvariti lica iznad 65 godina ┼żivota, ako su stara i nemo─çna lica kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomo─ç i njega od drugog lica za zadovoljavanje njihovih osnovnih ┼żivotnih potreba.
Lica sa invaliditetom koja su pravo na dodatak za njegu i pomo─ç od drugog lica ostvarila u skladu sa ovim Zakonom a prije navr┼íene 65. godine ┼żivota, ne gube to pravo ni nakon navr┼íene 65. godine ┼żivota a pravo ─çe ostvarivati prema ovom Zakonu sve dok za to postoje zakonom propisani uvjeti.
Uvjeti i postupak u vezi sa ostvarivanjem prava iz stava 1. ovog ─Źlana ure─Ĺuju se propisom kantona.
Sredstva za ostvarivanje prava iz ovog ─Źlana osiguravaju se u bud┼żetu kantona.
─îlan 27
Propisom kantona utvr─Ĺuju se iznosi stalne nov─Źane pomo─çi i nov─Źane naknade za pomo─ç i njegu, kao i prihodi koji se uzimaju u obzir, prilikom utvr─Ĺivanja te pomo─çi i naknade.
Djeci i odraslim licima sa invaliditetom i licima sa trajnim invaliditetom u fizi─Źkom i psihi─Źkom razvoju, propisima kantona utvr─Ĺuju se povoljniji uvjeti u sticanju prava iz socijalne za┼ítite i visini iznosa materijalnih davanja.
Kod utvr─Ĺivanja prihoda doma─çinstva, u smislu stava 1. ovog ─Źlana, ne uzimaju se u obzir prihodi ostvareni na ime nov─Źane naknade, odnosno invalidnine za o┼íte─çenje organizma, nov─Źane naknade za pomo─ç i njegu od strane drugog lica, dodatka na djecu i stipendije u─Źenika i studenata.
─îlan 28
Druga materijalna pomo─ç, u smislu ovog zakona, je privremena, jednokratna i druga nov─Źana pomo─ç ili naturalno davanje materijalno neosiguranim licima ili porodicama koje se na─Ĺu u stanju socijalne potrebe uslijed te┼íko─ça izazvanih okolnostima iz ─Źlana 18. ovog zakona, ukoliko ispunjavaju uvjete iz ─Źlana 22. ta─Ź. 2) i 3) ovog zakona.
b) OSPOSOBLJAVANJE ZA ┼ŻIVOT I RAD
─îlan 29
Osposobljavanje za ┼żivot i rad ostvaruju djeca ometena u psihofizi─Źkom razvoju i odrasla lica sa umanjenim psihofizi─Źkim sposobnostima bez obzira na uzrok nastanka invalidnosti odnosno radne sposobnosti, ako to pravo ne mogu ostvariti po nekom drugom osnovu, a koja se prema psihofizi─Źkim sposobnostima i godinama ┼żivota, mogu osposobiti za rad.
Pravo iz stava 1. ovog ─Źlana pripada i djeci osiguranika koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona, to pravo ostvarili po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
─îlan 30
Lice, koje se radi osposobljavanja za ┼żivot i rad upu─çuje izvan mjesta prebivali┼íta, ima pravo na nov─Źanu pomo─ç za pokri─çe tro┼íkova smje┼ítaja, prehrane i prijevoza, ukoliko mu to njegova porodica ne mo┼że osigurati.
─îl. 31-40*
(prestalo da va┼żi)
d) SMJEŠTAJ U USTANOVU SOCIJALNE ZAŠTITE
─îlan 41
Smje┼ítaj u ustanovu socijalne za┼ítite (u daljem tekstu: ustanova), mogu ostvariti djeca i odrasla lica kojima je potrebna stalna briga i pomo─ç u zadovoljavanju njihovih ┼żivotnih potreba, a ne mogu ih ostvariti u vlastitoj ili drugoj porodici ili na drugi na─Źin.
─îlan 42
O smje┼ítaju u ustanove odlu─Źuje centar za socijalni rad na ─Źijem podru─Źju lice ima prebivali┼íte, na osnovu mi┼íljenja stru─Źnog tima centra, izvr┼íne odluke suda, organa staratelja ili na osnovu nalaza i mi┼íljenja stru─Źne komisije o nesposobnosti za rad, odnosno nalaza i mi┼íljenja odgovaraju─çe zdravstvene ustanove.
Centar za socijalni rad, koji je smjestio lice u ustanovu, du┼żan je, radi brige, za┼ítite, lije─Źenja fizi─Źkog ili mentalnog zdravlja tog lica, pratiti njegov tretman u ustanovi.
Obaveza iz stava 2. ovog ─Źlana posebno se odnosi na slu─Źaj ako je dijete smje┼íteno u ustanovu.
─îlan 43
Prijem lica iz ─Źlana 41. ovog zakona i njihovo odpu┼ítanje vr┼íi se na na─Źin odre─Ĺen op─çim aktom ustanove.
Ustanova je du┼żna primiti na smje┼ítaj lice koje uputi centar za socijalni rad.
Izuzetno od odredbe stava 2. ovog ─Źlana, ustanova mo┼że uskratiti prijem upu─çenog lica u slu─Źaju popunjenosti kapaciteta, kao i u slu─Źaju da, s obzirom na svoju djelatnost, nije u mogu─çnosti pru┼żiti odgovaraju─çe usluge korisnika.
─îlan 44
Ako je dalji boravak lica smje┼ítenog u ustanovu postao nemogu─ç zbog promjena u njegovim psihofizi─Źkim osobinama ili zbog nepostojanja uvjeta za odgovaraju─çi tretman, ustanova je du┼żna, najvi┼íe dva mjeseca prije otpu┼ítanja tog lica, obavijestiti centar za socijalni rad koji je donio odluku o njegovom smje┼ítaju, radi smje┼ítaja u drugu ustanovu ili rad primjene drugog oblika socijalne za┼ítite.
─îlan 45
Cijenu usluge koju pru┼ża ustanova utvr─Ĺuje osniva─Ź ustanove.
Tro┼íkove smje┼ítaja u ustanovu snosi smje┼íteno lice, roditelj, usvojitelj, staratelj ili srodnik koji je, saglasno zakonu, du┼żan da izdr┼żava to lice, odnosno pravno ili fizi─Źko lice koje je ugovorom preuzelo obavezu pla─çanja tro┼íkova.
Ugovorom iz stava 2. ovog ─Źlana ure─Ĺuju se me─Ĺusobni odnosi centra za socijalni rad i ustanove, uvjeti i rok otkazivanja ugovora, visina i na─Źin isplate naknade, obveznik isplate naknade za smje┼ítaj lica, kao i druga pitanja.
e) USLUGE SOCIJALNOG I DRUGOG STRU─îNOG RADA
─îlan 46
Pravo na usluge socijalnog i drugog rada mogu osvariti pojedinci, porodice i dru┼ítvene grupe, neovisno od materijalnih mogu─çnosti i kori┼ítenja nekog od oblika socijalne za┼ítite, radi za┼ítite njihovih prava i interesa i spre─Źavanja pojava i ubla┼żavanja posljedica socijalnih problema.
Uslugama socijalnog i drugog stru─Źnog rada, u smislu ovog zakona, smatra se savjetodavnim rad koji obavljaju ustanove u rje┼íavanju porodi─Źnih i bra─Źnih problema, te mjere i akcije, u saradnji sa mjesnim zajednicama i drugim organima, na suzbijanju i spre─Źavanju dru┼ítveno neprihvatljivog pona┼íanja djece i ostalih pojedinaca, porodica i dru┼ítvenih grupa.
f) KU─ćNA NJEGA I POMO─ć U KU─ćI
─îlan 47
Ku─çna njega i pomo─ç u ku─çi je organizirano pru┼żanje raznih usluga, kao ┼íto su: prehrana, obavljanje ku─çnih i drugih potrebnih poslova i odr┼żavanje li─Źne higijene licima iz ─Źlana 23. ta─Ź. 1), 2) i 6) ovog zakona, kada ta lica nisu u stanju da se sama staraju o sebi.
4. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE
─îlan 48
Ustanove pru┼żaju usluge kojima se u cjelini ili djelomi─Źno zadovoljavaju socijalne i druge potrebe korisnika socijalne za┼ítite.
Ustanove se osnivaju radi zbrinjavanja odre─Ĺenih kategorija korisnika socijalne za┼ítite i obavljanja stru─Źnih i drugih poslova socijalne za┼ítite.
Rad ustanova socijalne zaštite je javan.
Javnost se mo┼że isklju─Źiti u pojedinim postupcima, kada je to utvr─Ĺeno propisima o porodi─Źnim odnosima i o krivi─Źnom postupku.
Ustanove se osnivaju, ako propisom kantona nije druga─Źije utvr─Ĺeno, kao:
1) centar za socijalni rad,
2) ustanove za djecu, i to:
za djecu bez roditeljskog staranja,
za odgojno zanemarenu i zapuštenu djecu,
za djecu ometenu u fizi─Źkom ili psihi─Źkom razvoju,
3) ustanova za odrasla i stara lica,
4) ustanova za socijalno-zdravstveno zbrinjavanje lica sa invaliditetom i drugih lica,
5) ustanova za dnevni boravak korisnika socijalne zaštite.
─îlan 49
Osnivanje i rad ustanova iz ─Źlana 48. ovog zakona ure─Ĺuje se propisom kantona.
Osnivanje i rad ustanova iz ─Źlana 48. ovog zakona od zna─Źaja za Federaciju ure─Ĺuje se federalnim propisom.
─îlan 50
U obavljanju djelatnosti ustanove ne smiju uspostavljati nikakva ograni─Źenja u pogledu teritorijalne, nacionalne, vjerske, politi─Źke i bilo koje druge pripadnosti korisnika tih ustanova, (rasa, boja ko┼że, spol, jezik, socijalno porijeklo i drugo).
5. UDRU┼ŻENJA LICA SA INVALIDITETOM
─îlan 51
U cilju ostvarivanja boljeg polo┼żaja i za┼ítite lica sa invaliditetom i zadovoljavanja njihovih potreba, ovisno od vrste i stepena invalidnosti, mogu se osnovati udru┼żenja lica sa invaliditetom, kao udru┼żenja gra─Ĺana (u daljem tekstu: udru┼żenja lica sa invaliditetom).
Udru┼żenja lica sa invaliditetom osnivaju, saglasno federalnom propisu o udru┼żivanju gra─Ĺana, lica sa invaliditetom sama, ili ako to nije mogu─çe zbog stepena invalidnosti, roditelji tih lica, nastavno i drugo osoblje u ustanovama specijalnog obrazovanja i drugi gra─Ĺani.
─îlan 52
Nadle┼żni organi Federacije, kantona i op─çina pri utvr─Ĺivanju politike za ostvarivanje programa socijalne za┼ítite sara─Ĺuju sa legitimnim predstavnicima Udru┼żenja gra─Ĺana - lica sa invaliditetom ili njihovih staratelja, kao i s drugim organizacijama koje se bave socijalnom za┼ítitom, na inicijativu tih organizacija, u skladu sa Rezolucijom 48. UN kojom su usvojena Standardna pravila za izjedna─Źavanje mogu─çnosti za lica sa invaliditetom.
─îlan 53
Propisom kantona bli┼że se ure─Ĺuje postupak osnivanja udru┼żenja lica sa invaliditetom, kao i druga pitanja od zna─Źaja za rad tih udru┼żenja.
III - ZA┼áTITA CIVILNIH ┼ŻRTAVA RATA
1. POJAM CIVILNE ┼ŻRTVE RATA
─îlan 54
U smislu ovog zakona civilna ┼żrtva rata je lice kod kojeg je tokom rata ili neposredne ratne opasnosti, usljed ranjavanja ili nekog drugog oblika ratne torture nastupilo o┼íte─çenje organizma, ┼íto uklju─Źuje mentalno o┼íte─çenje ili zna─Źajno naru┼íavanje zdravlja ili nestanak ili pogibiju tog lica.
U skladu sa stavom 1. ovog ─Źlana, status civilne ┼żrtve rata priznaje se:
1) licu kod kojeg je nastupilo o┼íte─çenje organizma od najmanje 60% ili zna─Źajno naru┼íavanje zdravlja usljed mu─Źenja, nehumanog i poni┼żavaju─çeg postupanja, nezakonitog ka┼żnjavanja, protupravnog li┼íavanja slobode, zatvor, koncentracioni logor, internacija, prinudni rad u toku ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti,
2) licu kod kojeg je nastupilo o┼íte─çenje organizma od najmanje 60% u vezi sa ratnim doga─Ĺajima (bombardovanje, uli─Źne borbe, eksplozija ratnog materijala, zalutali metak i sl.),
3) licu kod kojeg je nastupilo oštećenje organizma od najmanje 60% od eksplozije zaostalog ratnog materijala nakon završetka rata,
4) licu kod kojeg je nastupilo o┼íte─çenje organizma od najmanje 60% u vezi sa diverzantskim, teroristi─Źkim akcijama kojima se ugro┼żava sigurnost i ustavni poredak Federacije,
5) ─Źlanovima porodice nestalog lica, ako je nestalo lice bilo civil odnosno nije bilo pripadnik oru┼żanih snaga,
6) ─Źlanovima porodice lica koje je poginulo u vezi sa ratnim doga─Ĺajima (bombardovanje, uli─Źne borbe, eksplozija ratnog materijala, zalutali metak i sl.).
Posebnom kategorijom civilnih ┼żrtava rata smatraju se lica koja su pre┼żivjela seksualno zlostavljanje i silovanje.
Priznaje se status civilne ┼żrtve rata licima kod kojih je do┼ílo do naknadnog o┼íte─çenja organizma - ispoljene i pogor┼íane bolesti, dugog perioda inkubacije, gubitak ekstremiteta i vida oba oka zbog pogor┼íanja op─çeg zdravstvenog stanja, mentalnog o┼íte─çenja i drugih o┼íte─çenja organizma, a nastalih zbog okolnosti iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana.
Status civilne ┼żrtve rata, u smislu st. 1. i 2. ovog ─Źlana, priznaje se i civilnim licima i pripadnicima snaga biv┼íe tzv. "Autonomne pokrajine Zapadna Bosna", ukoliko ne ostvaruju odgovaraju─ça prava po Zakonu o pravima branilaca i ─Źlanova njihovih porodica ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 33/04 i 56/05).
U skladu sa ovim zakonom, u cilju ostvarivanja odre─Ĺenih prava, priznaje se status civilne ┼żrtve rata, licu kod kojeg je nastupilo o┼íte─çenje organizma ispod 60% ili zna─Źajno naru┼íavanje zdravlja.
─îlan 55
┼Żrtve fa┼íisti─Źkog terora, ┼żrtve ratnih doga─Ĺaja, ┼żrtve ratnog materijala i ┼żrtve neprijateljskih diverzantskih akcija, kao i ─Źlanovi porodica ┼żrtava fa┼íisti─Źkog terora, kojima je to svojstvo priznato po propisima o za┼ítiti civilnih ┼żrtava rata koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona, smatraju se civilnim ┼żrtvama rata, odnosno ─Źlanovima porodica civilnih ┼żrtava rata u skladu sa ovim zakonom i koriste prava u obimu i pod uvjetima propisanim ovim zakonom, ako ispunjavaju uvjete iz ─Źl. 54., 56. i 58. ovog zakona.
─îlan 56
Radi ostvarivanja prava utvr─Ĺenih ovim zakonom za civilne ┼żrtve rata, civilne ┼żrtva rata se razvrstavaju prema utvr─Ĺenom procentu o┼íte─çenja organizma, u ┼íest grupa, i to:
I. grupa - civilne ┼żrtva rata sa 100% o┼íte─çenja organizma kojima je za redovan ┼żivot potrebna njega i pomo─ç od strane drugog lica,
II. grupa - civilnae ┼żrtve rata sa 100% o┼íte─çenja organizma,
III. grupa - civilne ┼żrtve rata sa 90% o┼íte─çenja organizma,
IV. grupa - civilne ┼żrtve rata sa 80% o┼íte─çenja organizma,
V. grupa - civilne ┼żrtve rata sa 70% o┼íte─çenja organizma,
VI. grupa - civilne ┼żrtve rata sa 60% o┼íte─çenja organizma.
Pri utvr─Ĺivanju procenta o┼íte─çenja organizma za lica kod kojih je pod okolnostima iz ─Źlana 54. ovog zakona nastupilo o┼íte─çenje organizma zbog bolesti zadobivene, odnosno pogor┼íane pod tim okolnostima, uzima se odgovaraju─çi procenat od cjelokupnog o┼íte─çenja organizma s tim da po tom osnovu utvr─Ĺeni procenat o┼íte─çenja organizma ne mo┼że iznositi vi┼íe od 80%.
─îlan 57
Prava utvr─Ĺena ovim zakonom za civilne ┼żrtve rata, ostvaruju i koriste dr┼żavljani Bosne i Hercegovine, ako ovim zakonom nije druk─Źije ure─Ĺeno.
Strani dr┼żavljani, koji su o┼íte─çenje organizma zadobili ili im je ─Źlan porodice poginuo kao civilna ┼żrtva rata, ostvaruju prava utvr─Ĺena ovim zakonom, ako po istom osnovu ne ostvaruju prava od dr┼żave ─Źiji su dr┼żavljani ili dr┼żave na ─Źijoj teritoriji imaju prebivali┼íte, u skladu sa reciprocitetom.
Dr┼żavljani Bosne i Hercegovine koji nisu i dr┼żavljani Federacije Bosne i Hercegovine, ostvaruju prava utvr─Ĺena ovim zakonom, ako po istom osnovu ne ostvaruju prava u drugom entitetu ─Źiji su dr┼żavljani i ako imaju prebivali┼íte ili boravi┼íte na teritoriji Federacije.
2. OSNOVNA PRAVA CIVILNIH ┼ŻRTAVA RATA
─îlan 58
Civilne ┼żrtve rata imaju, po ovom zakonu, sljede─ça prava:
1) li─Źnu invalidninu ili mjese─Źno li─Źno nov─Źano primanje,
2) dodatak za njegu i pomo─ç od strane drugog lica,
3) ortopedski dodatak,
4) porodi─Źnu invalidninu,
5) pomo─ç u tro┼íkovima lije─Źenja i nabavci ortopedskih pomagala,
6) osposobljavanje za rad (profesionalna rehabilitacija, prekvalifikacija i dokvalifikacija),
7) prioritetno zapošljavanje,
8) prioritetno stambeno zbrinjavanje,
9) psihološku pomoć i pravnu pomoć.
Civilne ┼żrtve rata iz ─Źlana 54. stav 6. ovog zakona ostvaruju prava u skladu sa stavom 1. ta─Ź. 5), 6), 7), 8) i 9) ovog ─Źlana.
Prava iz stava 1. ta─Ź. 1), 2), 3) i 4) ovog ─Źlana ostvaruju se pod uvjetima, na na─Źin i po postupku utvr─Ĺenim ovim zakonom.
Prava iz stava 1. ta─Ź. 5), 6), 7), 8) i 9) ovog ─Źlana ostvaruju se u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj za┼ítiti, za┼ítiti porodice sa djecom i zapo┼íljavanju.
Kanton, u skladu sa Programom rje┼íavanja prioritetnog stambenog zbrinjavanja po osnovu odgovaraju─çeg zakona, rje┼íava prioritetno stambeno zbrinjavanje lica iz ─Źlana 54. ovog zakona, a naro─Źito lica koja su uklju─Źena kao ┼żrtve svjedoci u sudske postupke.
Kanton mo┼że utvrditi i druga prava i pro┼íiriti obim prava utvr─Ĺenih ovim zakonom, u skladu sa svojim mogu─çnostima i potrebama civilnih ┼żrtava rata.
a) LI─îNA INVALIDNINA
─îlan 59
Osnovica za obra─Źun nov─Źanih primanja za lica iz ─Źlana 56. ovog Zakona iznosi 70% od osnovice utvr─Ĺene u skladu sa federalnim propisima o pravima branitelja i ─Źlanova njihovih porodica.
Li─Źna invalidnina utvr─Ĺuje se u mjese─Źnom iznosu prema grupi o┼íte─çenja organizma iz ─Źlana 56. Zakona u procentu od osnovice iz stava 1. ovog ─Źlana kako slijedi:
I. grupa 100% od osnovice
II. grupa 73%
III. grupa 55%
IV. grupa 43%
V. grupa 32%
VI. grupa 18%
Mjese─Źno li─Źno nov─Źano primanje za lica iz ─Źlana 54. stav 3. Zakona utvr─Ĺuje se u visini osnovice iz stava 1. ovog ─Źlana.
Sredstva za isplatu nov─Źanih primanja iz ovog ─Źlana osiguravaju se u omjeru 70% iz federalnog bud┼żeta i 30% iz bud┼żeta kantona.
Osnovica i mjese─Źni iznosi nov─Źanih primanja u skladu sa ovim Zakonom uskla─Ĺuju se na na─Źin kako se vr┼íi uskla─Ĺivanje nov─Źanih primanja za korisnike prava prema propisima o pravima branitelja i ─Źlanova njihovih porodica.
b) DODATAK ZA NJEGU I POMO─ć OD STRANE DRUGOG LICA
─îlan 60
Pravo na dodatak za njegu i pomo─ç od strane drugog lica imaju civilne ┼żrtva rata od I do IV grupe koji su nesposobni za vr┼íenje osnovnih ┼żivotnih potreba bez pomo─çi drugog lica.
Dodatak za njegu i pomo─ç od strane drugog lica odre─Ĺuje se u mjese─Źnom iznosu u visini 70% od mjese─Źnog iznosa dodatka za njegu i pomo─ç od strane drugog lica za ratne vojne invalide, odgovaraju─çeg stepena invalidnosti i to 50% iz federalnog bud┼żeta, a 20% iz kantonalnog bud┼żeta.
c) ORTOPEDSKI DODATAK
─îlan 61
Pravo na ortopedski dodatak imaju civilne ┼żrtva rata kojima je o┼íte─çenje organizma utvr─Ĺeno zbog o┼íte─çenja organizma koja su neposredna posljedica zadobivene rane, povrede ili ozljede koja je prouzrokovala amputaciju ekstremiteta ili te┼íko o┼íte─çenje funkcije ekstremiteta ili potpuni gubitak vida na oba oka.
Ortopedski dodatak odre─Ĺuje se u mjese─Źnom iznosu u visini 70% od mjese─Źnog iznosa ortopedskog dodatka za ratne vojne invalide, odgovaraju─çeg stepena invalidnosti i to 50% iz federalnog bud┼żeta, a 20% iz kantonalnog bud┼żeta.
d) PORODI─îNA INVALIDNINA
─îlan 62
─îlanovi porodice civilnih ┼żrtava rata iz ─Źlana 54. stav 2. ta─Ź. 5) i 6). ovog zakona imaju, uz uvjete propisane ovim zakonom, pravo na porodi─Źnu invalidninu.
Pravo na porodi─Źnu invalidninu, uz uvjete propisane ovim zakonom, imaju i ─Źlanovi porodice civilne ┼żrtve rata od I. do IV. grupe koji su do smrti koristili dodatak za njegu i pomo─ç od strane drugog lica, pod uvjetom da je smrt civilne ┼żrtve rata posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti po osnovu koje joj je utvr─Ĺeno pravo po ovom zakonu.
─îlan 63
Pravo na porodi─Źnu invalidninu imaju ─Źlanovi u┼że porodice civilne ┼żrtve rata, i to:
1) udovica - kad navr┼íi 55 godina ┼żivota ili udovac - kad navr┼íi 65 godina ┼żivota, a i prije navr┼íenih 55 godina, odnosno 65 godina ┼żivota, ako su nesposobni za privre─Ĺivanje,
2) djeca, usvojenici i pastor─Źad - do navr┼íene 15. godine ┼żivota, odnosno ako su na ┼íkolovanju do kraja propisanog trajanja redovnog ┼íkolovanja, a najkasnije do navr┼íene 25. godine ┼żivota, a ako su nesposobna za privre─Ĺivanje, dok ta nesposobnost traje pod uvjetom da je nesposobnost nastupila prije navr┼íene 15. godine ┼żivota, odnosno za vrijeme redovnog ┼íkolovanja, prije navr┼íene 27. godine ┼żivota.
Ako je ┼íkolovanje prekinuto zbog slu┼żenja vojnog roka ili bolesti, ova lica mogu koristiti pravo na porodi─Źnu invalidninu i za vrijeme slu┼żenja vojnog roka, odnosno trajanja bolesti do navr┼íene 25. godine ┼żivota, a nakon toga najvi┼íe jo┼í za onoliko vremena koliko su zbog slu┼żenja vojnog roka odnosno bolesti izgubila od redovnog ┼íkolovanja, ako je redovno ┼íkolovanje nastavljeno prije navr┼íene 25. godine ┼żivota.
Ako u┼żu porodicu sa─Źinjavaju bra─Źni drug sa jednim ili vi┼íe ─Źlanova porodice iz stava 1. ta─Źka 2) ovog ─Źlana, bra─Źni drug ima pravo na porodi─Źnu invalidninu kao sau┼żivalac sa njima bez obzira na uvjete iz stava 1. ta─Źka 1) ovog ─Źlana i to dok ijedno od te djece ima pravo na invalidninu.
Lica iz ─Źlana 5. stav 3. ovog zakona ostvaruju prava pod uvjetom i na na─Źin kao i lica iz stava 1. ta─Źka 1) ovog ─Źlana..
─îlan 64
Roditelji i usvojioci imaju pravo na porodi─Źnu invalidninu, iako su ─Źlanovi u┼że porodice ostvarili to pravo.
O─Źuh i ma─çeha, koji su sa civilnom ┼żrtvom rata ┼żivjeli u zajedni─Źkom doma─çinstvu najmanje tri godine prije njene smrti ili nestanka, imaju pravo na porodi─Źnu invalidninu, ukoliko nema lica iz stava 1. ovog ─Źlana.
O─Źuh, ma─çeha i usvojitelj koji ispunjavaju uvjete za priznavanje prava na porodi─Źnu invalidninu, u skladu sa ovim zakonom, imaju pre─Źe pravo od roditelja koji nije izvr┼íavao roditeljsku du┼żnost prema licu od koga se to pravo izvodi.
─îlan 65
Osnovica za odre─Ĺivanje porodi─Źne invalidnine iznosi 70% od osnovice za odre─Ĺivanje porodi─Źne invalidnine za porodice ┼íehida odnosno poginulog borca, i to 50% iz federalnog bud┼żeta, a 20% iz kantonalnog bud┼żeta.
Iznosi porodi─Źne invalidnine utvr─Ĺuju se u mjese─Źnom iznosu od osnovice iz stava 1. ovog ─Źlana i to:
- za jednog ─Źlana porodice u visini 43% od osnovice,
- za dva ─Źlana porodice u visini 55% od osnovice,
- za tri ─Źlana porodice u visini 60% od osnovice,
- za ─Źetiri i vi┼íe ─Źlanova porodice u visini 65% od osnovice.
─îlan 65a
Za lica iz ─Źlana 63. stav 1. ta─Źka 1) i lica iz ─Źlana 64. ovog zakona, koja imaju prihod iz radnog odnosa, penzije, obavljanja samostalne djelatnosti ili druge mjese─Źne prihode, ─Źiji ukupan iznos prelazi iznos prosje─Źne neto pla─çe ostvarene u Federaciji u prethodnoj godini, porodi─Źna invalidnina utvr─Ĺena u skladu sa ─Źlanom 65. ovog zakona, umanjuje se za 50%.
─îlan 66
Ako porodi─Źnu invalidninu koriste dva ili vi┼íe ─Źlanova porodice, porodi─Źna invalidnina pripada sau┼żvaocima u jednakim dijelovima.
─îlan 67
Civilna ┼żrtva rata, koji ispunjava uvjete za priznavanje prava na li─Źnu i na porodi─Źnu invalidninu po osnovu dva ili vi┼íe lica, ima pravo na li─Źnu invalidninu i na jednu polovicu porodi─Źne invalidnine za svako od tih lica.
─îlanovi porodice, koji ispunjavaju uvjete za priznavanje prava na porodi─Źnu invalidninu po osnovu dva ili vi┼íe lica, imaju pravo na porodi─Źnu invalidninu za jedno lice i na po jednu polovinu porodi─Źne invalidnine za svako slijede─çe lice.
─îlan 68
(brisano)
3. KORI┼áTENJE I PRESTANAK PRAVA CIVILNIH ┼ŻRTAVA RATA
─îlan 69
Li─Źna invalidnina, dodatak za njegu i pomo─ç od strane drugog lica, ortopedski dodatak i porodi─Źna invalidnina, po ovom zakonu, pripadaju civilnoj ┼żrtvi rata (u daljem tekstu: korisnik) od prvog dana narednog mjeseca od dana podno┼íenja zahtjeva za priznavanje tih prava.
─îlan 70
(brisano)
─îlan 71
Nov─Źana primanja utvr─Ĺena na osnovu ovog zakona za civilne ┼żrtve rata ispla─çuju se u mjese─Źnim iznosima i to unazad.
─îlan 72
Dospjeli, a neispla─çeni iznosi nov─Źanih primanja utvr─Ĺenih na osnovu ovog zakona za civilne ┼żrtve rata, ispla─çuju se ─Źlanovima porodice koji su s korisnikom do dana njegove smrti ┼żivjeli u zajedni─Źkom doma─çinstvu.
─îlan 73
Dodatak za njegu i pomo─ç od strane drugog lica ne ispla─çuje se za mjesec u kojem je korisnik sve vrijeme proveo u zdravstvenoj organzaciji ili drugoj ustanovi u kojoj mu je osigurana njega i pomo─ç drugog lica.
─îlan 74
Korisniku prava, osu─Ĺenom pravosna┼żnom sudskom presudom na kaznu zatvora du┼żu od ┼íest mjeseci, ne pripadaju ta prava za vrijeme dok se nalazi na izdr┼żavanju kazne.
Ako se korisnik mjese─Źnih nov─Źanih primanja nalazi u pritvoru, ─Źlanovima porodice koje korisnik izdr┼żava, ispla─çuje se polovica tih primanja. Zadr┼żana polovica primanja isplatit ─çe se korisniku, ako krivi─Źni postupak bude pravosna┼żnom odlukom obustavljen, ili ako korisnik pravosna┼żnom presudom bude oslobo─Ĺen optu┼żbe, odnosno ako optu┼żba protiv njega bude odbijena, ali ne zbog nenadle┼żnosti suda.
─îlan 75
Prava ostvarena u skladu sa ovim zakonom gube korisnici i ─Źlanovi njihove porodice koji su osu─Ĺeni pravosna┼żnom sudskom odlukom zbog ratnih zlo─Źina ili ugro┼żavanja ustavnog poretka i sigurnosti Bosne i Hercegovine ili Federacije.
Licima protiv kojih je pokrenut krivi─Źnih postupak zbog djela iz stava 1. ovog ─Źlana, ne ispla─çuju se nov─Źana primanja za vrijeme do okon─Źanja tog postupka.
─îlan 76
Bra─Źni drug, stupanjem u drugi brak ili u vanbra─Źnu zajednicu, gubi prava utvr─Ĺena ovim zakonom za civilne ┼żrtve rata koja je ostvario kao ─îlan porodice.
Bra─Źni ili vanbra─Źni drug gubi prava po ovom zakonu i ako je napustio djecu, s kojom koristi prava, zanemario njihovo izdr┼żavanje, podizanje i odgoj. Ta prava mogu se ponovo uspostaviti ako bra─Źni ili vanbra─Źni drug nastavi obavljati roditeljske du┼żnosti za vrijeme dok se djeca koriste pravima u skladu sa ovim zakonom.
─îlan 76a
Korisniku prava po ovom zakonu prestaju ta prava napu┼ítanjem Bosne i Hercegovine du┼że od tri mjeseca, ra─Źunaju─çi od dana napu┼ítanja Bosne i Hercegovine.
Povratkom u Bosnu i Hercegovinu korisnik prava po ovom zakonu, rno┼że podnijeti zahtjev za ponovno uspostavljanje tih prava.
─îlan 77
Korisnici prava du┼żni su u roku od 15 dana od dana nastale promjene prijaviti nadle┼żnom organu svaku promjenu od uticaja na gubitak prava ili na smanjenje obima tog prava.
4. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA CIVILNIH ┼ŻRTAVA RATA
─îlan 78
O pravima iz ─Źlana 58. stav 1. ta─Ź. 1), 2), 3) i 4) ovog zakona rje┼íava u prvom stepenu centar za socijalni rad ili nadle┼żna op─çinska slu┼żba za upravu, prema mjestu prebivali┼íta ili boravi┼íta podnosioca zahtjeva, a o ┼żalbama protiv rje┼íenja donesenih u prvom stepenu rje┼íava nadle┼żni kantonalni organ uprave.
─îlan 79
Utvr─Ĺivanje statusa civilne ┼żrtve rata u skladu sa ─Źlanom 54. ovog zakona, vr┼íi se pisanim dokaznim sredstvima, izdatim u skladu sa propisima o upravnom postupku.
Pisanim dokaznim sredstvima, iz stava 1. ovog ─Źlana, smatra se medicinska dokumentacija o lije─Źenju izdata neposredno nakon nastanka o┼íte─çenja organizma, kao i odgovaraju─çi dokaz izdat od strane nadle┼żne institucije o nastanku okolnosti u skladu sa ─Źlanom 54. ovog zakona.
Pisanim dokaznim sredstvima, iz stava 1. ovog ─Źlana, smatra se i dokumentacija izdata od strane nadle┼żnih institucija, uklju─Źuju─çi udru┼żenja gra─Ĺana, nevladine organizacije ili druge ovla┼ítene organizacije koje se bave pru┼żanjem pomo─çi licima iz ─Źlana 54. ovog zakona.
Sva dostavljena dokumentacija je predmet provjere i revizije.
Nadle┼żno ministarstvo ─çe u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podzakonskim aktom bli┼że regulisati sva ostala pitanja koja se odnose na priznavanje statusa civilne ┼żrtve rata.
─îlan 79a
Zahtjevi za priznavanje prava po osnovu o┼íte─çenja organizma u skladu sa ─Źlanom 54. ovog zakona, a koja su nastala prije dono┼íenja ovog zakona, podnose se nakon stupanja na snagu ovog zakona.
Zahtjevi za priznavanje prava po osnovu o┼íte─çenja organizma u skladu sa ─Źlanom 54., a koja su nastala nakon dono┼íenja ovog zakona, podnose se nakon nastupanja tih o┼íte─çenja.
Lica, kojima u postupku revizije po propisima o vojnim invalidima prestane pravo priznato po tim propisima, mogu podnijeti zahtjev za priznavanje prava po ovom zakonu.
─îlan 79b
Radi utvr─Ĺivanja statusa civilnih ┼żrtava rata iz ─Źlana 54. stav 3. Zakona, federalni ministar rada i socijalne politike, uz saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, formirat ─çe posebnu komisiju kao nezavisno stru─Źno tijelo koje ─çe davati stru─Źno mi┼íljenje da li je podnosilac zahtjeva ┼żrtva seksualnog zlostavljanja i silovanja.
Komisiju ─Źini pet ─Źlanova, i to dva diplomirana pravnika, dva diplomirana psihologa i jedan specijalista neuropsihijatar.
Mandat Komisije traje ─Źetiri godine.
Postupak, organizacija, na─Źin rada i dono┼íenja odluka, kao i obrazac stru─Źnog mi┼íljenja Komisije, te druga pitanja va┼żna za njen rad, bli┼że ─çe se definirati Pravilnikom koji donosi federalni ministar rada i socijalne politike u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
─îlan 80
O┼íte─çenje organizma civilne ┼żrtve rata, pravo na dodatak za njegu i pomo─ç od strane drugog lica, pravo na ortopedski dodatak, kao i nesposobnost za privre─Ĺivanje, utvr─Ĺuju se na osnovu nalaza i mi┼íljenja nadle┼żne ljekarske komisije odre─Ĺene propisom federalnog ministra rada i socijalne politike.
─îlan 80a
Rje┼íenje donijeto u prvom stepenu kojim je priznato pravo na osnovu ovog zakona, podlije┼że reviziji.
Reviziju, po slu┼żbenoj du┼żnosti, vr┼íi nadle┼żni kantonalni organ uprave.
U postupku revizije nadle┼żni kantonalni organ uprave mo┼że dati saglasnost na prvostepeno rje┼íenje, mo┼że ga izmijeniti, poni┼ítiti, ukinuti i sam druga─Źije rije┼íiti upravnu stvar ili vratiti predmet prvostepenom organu na ponovni postupak.
Ako je protiv rje┼íenja prvostepenog organa izjavljena ┼żalba, o reviziji i ┼żalbi rje┼íava se istim rje┼íenjem.
Ako protiv Rje┼íenja iz stava 1. ovog ─Źlana, nije izjavljena ┼żalba, prvostepeni organ, koji je donio to rje┼íenje, dostavi─çe ga, zajedno sa spisima predmeta, organu nadle┼żnom za reviziju, u roku od osam dana od dana isteka roka za ┼żalbu.
Revizija odla┼że izvr┼íenje rje┼íenja.
─îlan 81
Ako kod civilne ┼żrtve rata nastupe promjene vezane za o┼íte─çenje organizma koje su od uticaja na pravo utvr─Ĺeno kona─Źnim rje┼íenjem, civilna ┼żrtva rata mo┼że, po isteku dvije godine od dana dono┼íenja tog rje┼íenja, podnijeti zahtjev za utvr─Ĺivanje novog procenta o┼íte─çenja organizma u vezi sa nastalom promjenom.
Odredbe stava 1. ovog ─Źlana primjenjuje se i na civilne ┼żrtve rata iz ─Źlana 54. st. 1. i 2. ovog zakona kojima nije priznato svojstvo civilne ┼żrtve rata zbog neispunjavanja uvjeta u pogledu procenta o┼íte─çenja organizma propisanih ovim zakonom.
─îlan 82
Civilnoj ┼żrtvi rata - korisniku prava po ovom zakonu pripada naknada tro┼íkova za prijevoz u drugo mjesto, ako je od nadle┼żnog organa upu─çen, odnosno pozvan u drugo mjesto radi pregleda pred ljekarskom komisijom.
Korisnik prava, kome je odre─Ĺen pratilac za putovanje u smislu stava 1. ovog ─Źlana, ima pravo na naknadu tro┼íkova prijevoza i za pratioca.
Pravo na naknadu tro┼íkova prijevoza iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana ima i lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje prava utvr─Ĺenih ovim zakonom, ako mu je kona─Źnim rje┼íenjem to pravo, odnosno pove─çanje grupe o┼íte─çenja organizma, priznato.
Tro┼íkovi prijevoza nakna─Ĺuju se prema cijeni vozne karte za prijevoz autobusom u javnom saobra─çaju odnosno drugim razredom ┼żeljeznice.
─îlan 83
Isplate po ovom zakonu za civilne ┼żrtve rata vr┼íi nadle┼żni kantonalni organ uprave.
Sredstva koja se korisnicima ispla─çuju iz federalnog bud┼żeta, dozna─Źit ─çe se nadle┼żnom kantonalnom organu uprave, na osnovu zahtjeva tog organa, koji se podnosi Federalnom ministarstvu.
─îlan 84
Nadle┼żna op─çinska slu┼żba vodi evidenciju o korisnicima i izvr┼íenim isplatama, prema ovom zakonu, i dostavlja nadle┼żnom kantonalnom organu uprave mjese─Źne zbirne izvje┼ítaje o broju korisnika, iznosu naknada i isplatama.
─îlan 85
Lice, kome su ispla─çena nov─Źana primanja na koje nije imalo pravo, du┼żno je vratiti primljeni iznos. Ako to ne u─Źini u roku kojeg odredi nadle┼żni organ iz ─Źlana 83. ovog zakona, povrat tog iznosa ostvarit ─çe se tu┼żbom kod nadle┼żnog suda.
─îlan 86
(brisano)
IV - ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM
1. POJAM I CILJ INSTITUTA ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM
─îlan 87
Za┼ítita porodice sa djecom, u smislu ovog zakona, je osiguranje porodice kroz materijalna i druga davanja, radi pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i njihovom osposobljavanju za samostalan ┼żivot i rad, u najboljem interesu djeteta.
─îlan 88
Zaštita porodice sa djecom ima za cilj:
da se osiguraju svoj djeci pribli┼żno jednaki uvjeti za zdrav i pravilan tjelesni, intelektualni i emocionalni razvoj u porodici,
pomo─ç u ostvarivanju njene reproduktivne uloge, njezi, podizanju, odgoju i za┼ítiti djece i pobolj┼íanju kvaliteta ┼żivota porodice,
razvijanje humanih odnosa u skladu sa na─Źelima gra─Ĺanskog morala i solidarnosti.
Djetetu bez oba ili jednog roditelja, porodici koja ima dijete ometeno u fizi─Źkom ili psihi─Źkom razvoju i porodici u kojoj su oba ili jedan roditelj invalidi, osiguravaju se povoljniji uvjeti u sticanju i ostvarivanju prava i ve─çi iznosi materijalnih i drugih davanja utvr─Ĺenih ovim zakonom i propisom kantona.
2. OSNOVNA PRAVA PORODICE SA DJECOM
─îlan 89
Osnovna prava koja, u smislu ovog zakona, ostvaruje porodica sa djecom su:
1) dodatak na djecu,
2) naknada umjesto pla─çe ┼żeni - majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudno─çe, poro─Ĺaja i njege djeteta,
3) nov─Źana pomo─ç za vrijeme trudno─çe i poro─Ĺaja ┼żene - majke koja nije u radnom odnosu,
4) jednokratna pomo─ç za opremu novoro─Ĺenog djeteta,
5) pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majke - dojilje,
6) posebni psihosocijalni tretman bra─Źnih drugova, koji ┼żele djecu i trudnica,
7) smještaj djece uz osiguranu ishranu u ustanovama predškolskog odgoja,
8) osiguranje jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja,
9) ┼íkolarine i stipendije ─Ĺacima i studentima.
─îlan 90
Propisom kantona mogu se utvrditi i druga prava porodici sa djecom.
Propisom kantona bli┼że se ure─Ĺuju uvjeti, na─Źin, postupak, organi i finansiranje prava utvr─Ĺenih u ─Źlanu 89. ovog zakona.
─îlan 91
Pravo na dodatak na djecu pripada porodici ─Źiji ukupni mjese─Źni prihod ostvaren po svim osnovama, izuzev primanja ostvarenih iz socijalne za┼ítite i za┼ítite porodice sa djecom, po ─Źlanu doma─çinstva, ne prelaze iznos koji je utvr─Ĺen propisom kantona kao najni┼żi izos prihoda dovoljnih za izdr┼żavanje.
Porodici iz ─Źlana 88. stav 2. ovog zakona pravo na dodatak na djecu pripada, bez obzira na visinu prihoda doma─çinstva.
─îlan 92
Stranim dr┼żavljanima i licima bez dr┼żavljanstva koji stalno ┼żive na teritoriji Federacije, pripada pravo na dodatak na djecu u skladu sa me─Ĺunarodnim ugovorom.
─îlan 93
Naknada umjesto pla─çe ┼żeni - majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudno─çe, poro─Ĺaja i njege djeteta, utvr─Ĺuje se u procentu od ostvarene pla─çe u periodu od ┼íest mjeseci prije poro─Ĺaja, valorizirane po osnovu rasta pla─ça na podru─Źju kantona u tom periodu.
Procenat iz stava 1. ovog ─Źlana utvr─Ĺuje se propisom kantona.
3. DJE─îIJA NEDJELJA
─îlan 94
Prva sedmica u oktobru mjesecu svake godine odre─Ĺuje se kao "Dje─Źija nedjelja" na teritoriji Federacije.
"Dje─Źija nedjelja" se uvodi radi podsticanja i organiziranja raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posve─çenih djeci i preduzimanja drugih mjera i akcija za unapre─Ĺenje razvoja brige o djeci.
Manifestacije i mjere iz stava 2. ovog ─Źlana utvr─Ĺuju se programom koje donosi federalni ministar nadle┼żan za socijalnu i dje─Źiju za┼ítitu.
─îlan 95
Za "Dje─Źiju nedjelju" tokom cijelog mjeseca oktobra napla─çivat ─çe se nov─Źani iznos utvr─Ĺen odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, i to na:
1) prodatu voznu kartu u me─Ĺumjesnom i me─Ĺunarodnom ┼żeljezni─Źkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobra─çaju,
2) po┼ítanske po┼íiljke u unutra┼ínjem saobra─çaju, osim na po┼íiljke novina i ─Źasopisa,
3) prodatu ulaznicu za pozorište, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe za koje se naplaćuju ulaznice,
4) prodatu gramofonsku plo─Źu, muzi─Źku kompakt-disk i video kasetu.
Napla─çene nov─Źane iznose iz stava 1. ovog ─Źlana, preduze─ça, poslodavci i druga pravna i fizi─Źka lica, koja vr┼íe naplatu na podru─Źju kantona, du┼żna su uplatiti te iznose u bud┼żet kantona u roku od 15 dana po isteku mjeseca oktobra, ako propisom kantona nije druga─Źije utvr─Ĺeno.
─îlan 96
Na─Źin naplate nov─Źanih iznosa iz ─Źlana 95. ovog zakona, kao i na─Źin njihovog raspore─Ĺivanja, ure─Ĺuje se propisom kantona.
V - FINANSIRANJE SOCIJALNE ZA┼áTITE, ZA┼áTITE CIVILNIH ┼ŻRTAVA RATA I ZA┼áTITE PORODICE SA DJECOM
─îlan 97
Sredstva za finansiranje socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom osiguravaju se u skladu sa propisom Federacije i kantona iz:
bud┼żeta op─çine,
bud┼żeta kantona,
ulaganja osniva─Źa ustanova,
li─Źnog u─Źe┼í─ça korisnika,
legata, poklona i zavještanja,
drugih izvora.
Sredstva za ostvarivanje prava iz ─Źlana 58. stav 1. ta─Ź. 1), 2), 3) i 4) ovog zakona obezbje─Ĺuju se u federalnom i kantonalnim bud┼żetima.
Isplate mjese─Źnih nov─Źanih primanja za ostvarivanje prava iz stava 2. ovog ─Źlana izvr┼íit ─çe se na osnovu planiranih sredstava za teku─çu bud┼żetsku godinu.
Ukoliko planirana sredstva za teku─çu bud┼żetsku godinu budu nedovoljna za isplatu nov─Źanih primanja iz stava 2. ovog ─Źlana, raspolo┼żiva sredstva dijele se sa iznosom, potrebnim za isplatu prema ovom zakonu i odre─Ĺuje koeficijent za mjese─Źna davanja koji ostaje na snazi do rebalansa bud┼żeta ili usvajanja novog bud┼żeta.
Isplate mjese─Źnih nov─Źanih primanja izvr┼íene na na─Źin utvr─Ĺen ovim ─Źlanom, smatraju se kona─Źnim.
VI - KAZNENE ODREDBE
─îlan 98
Nov─Źanom kaznom od 500 do 1.000 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj ustanova ako:
korisniku, protivno odredbama ovog zakona, uskrati ili ograni─Źi prava koja mu pripadaju,
omogući korištenje prava licu kome ne pripada pravo po ovom zakonu ili mu ne pripada u tom obliku,
smjesti lice i drugu porodicu koja u smislu ─Źlana 35. ovog zakona nije podobna da primi dijete na smje┼ítaj,
ne primi lice kojeg uputi centar za socijalni rad (─îlan 43.),
otpusti korisnika iz ustanove suprotno odredbe ─Źlana 44. ovog zakona.
Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kaznit ─çe se i odgovorno lice u ustanovi, nov─Źanom kaznom od 100 do 400 KM.
─îlan 98a
Lice, korisnik prava, koje postupi suprotno odredbama ─Źlana 24. ovog Zakona kaznit ─çe se za prekr┼íaj nov─Źanom kaznom u iznosu od 100 do 400 KM.
─îlan 99
Nov─Źanom kaznom od 500 do 1.000 KM kaznit ─çe se za prekr┼íaj preduze─çe odnosno drugo pravno lice, odnosno poslodavac ako za vrijeme "Dje─Źije nedjelje" ne napla─çuje nov─Źani iznos utvr─Ĺen odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa ─Źlanom 95. ovog zakona.
Za prekr┼íaj iz stava 1. ovog ─Źlana kaznit ─çe se i odgovorno lice u preduze─çu, drugo pravno lice, odnosno poslodavac nov─Źanom kaznom od 100 do 400 KM.
─îlan 100
Nov─Źanom kaznom od 100 do 400 KM kaznit ─çe se porodica u kojoj je dijete smje┼íteno, ukoliko bez saglasnosti roditelja, usvojitelja ili organa starateljstva preduzima va┼żnije mjere u pogledu li─Źnosti djeteta u skladu sa ─Źlanom 37. ovog zakona.
VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
─îlan 101
Dosada┼ínji korisnici koji su ostvarili prava, kao i lica koja su podnijela zahtjev za ostvarivanje prava povodom kojeg nije donijeto rje┼íenje po propisima o socijalnoj i dje─Źijoj za┼ítiti i za┼ítiti civilnih ┼żrtava rata, koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona du┼żni su u roku od ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava po ovom zakonu.
Licima iz stava 1. ovog ─Źlana, koja ne podnesu zahtjev u roku iz stava 1. ovog ─Źlana, prestaje daljnje ostvarivanje prava.
─îlan 102
Postupci za ostvarivanje prava, zapo─Źeti prije stupanja na snagu ovog zakona, a koji nisu zavr┼íeni, okon─Źat ─çe se po odredbama ovog zakona.
─îlan 103
Nadle┼żni organi kantona ─çe, radi provo─Ĺenja ovog zakona, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti odgovaraju─çe propise i op─çe akte iz svoje nadle┼żnosti.
─îlan 104
Postoje─çe ustanove koje obavljaju djelatnost socijalne za┼ítite, du┼żne su uskladiti statut i druge op─çe akte sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu propisa iz ─Źlana 103. ovog zakona.
─îlan 105
Pravo na nov─Źanu naknadu za pomo─ç i njegu od strane drugog lica iz ─Źlana 26. ovog zakona i pravo djece na osposobljavanje za ┼żivot i rad iz ─Źlana 29. stav 2. ovog zakona, ostvaruju se u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, do dana stupanja na snagu propisa iz ─Źlana 103. ovog zakona.
─îlan 106
Pravo na naknadu pla─çe ┼żeni-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudno─çe, poro─Ĺaja i njege djeteta, utvr─Ĺeno ovim zakonom, ostvaruje se u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju, do dana stupanja na snagu propisa iz ─Źlana 103. ovog zakona.
─îlan 107
Do dono┼íenja propisa iz ─Źlana 103. ovog zakona primjenjivat ─çe se propisi i op─çi akti iz oblasti socijalne i dje─Źije za┼ítite i za┼ítite civilnih ┼żrtava rata, koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona.
─îlan 108
Danom stupanja na snagu ovog zakona, na teritoriji Federacije prestaje primjena propisa o socijalnoj i dje─Źijoj za┼ítiti i za┼ítiti civilnih ┼żrtava rata, koji su se do dana stupanja na snagu ovog zakona primjenjivali na teritoriji Federacije, izuzev propisa i op─çih akata iz ─Źlana 107. ovog zakona.
─îlan 109
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o osnovama socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice sa djecom
("Sl. novine FBiH", br. 54/2004)
─îlan 4
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat ─çe se od 01. januara 2005. godine.

Samostalni ─Źlanovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o osnovama socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice sa djecom
("Sl. novine FBiH", br. 39/2006)
Tro┼íkovi postupka za ostvarivanje prava civilnih ┼żrtava rata po ovom zakonu padaju na teret organa koji vodi postupak.
─îlan 32
Nadle┼żne op─çinske slu┼żbe ─çe, po slu┼żbenoj du┼żnosti, u roku od ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti odgovaraju─ça rje┼íenja za civilne ┼żrtve rata o ostvarivanju prava, odnosno o neispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava, u skladu sa odredbama ovog zakona.
─îlan 33
Civilnim ┼żrtvama rata i ─Źlanovima porodice civilnih ┼żrtava rata sa privremenim boravi┼ítem na teritoriji Federacije, po povratku u svoja ranija mjesta prebivali┼íta u Republici Srpskoj ili Br─Źko Distriktu Bosne i Hercegovine, obezbijedi─çe se prava koja su imali u mjestu privremenog boravi┼íta.
O ostvarivanju prava iz stava 1. ovog ─Źlana, rje┼íava nadle┼żna op─çinska slu┼żba prema mjestu posljednjeg privremenog boravka prije povratka u Republiku Srpsku ili Br─Źko Distrikt Bosne i Hercegovine.
─îlan 34
Ovim zakonom ne preuzimaju se obaveze kantona za neispla─çene iznose nov─Źanih primanja civilnih ┼żrtava rata i ─Źlanova porodica civilnih ┼żrtava rata ostvarenih po propisima o za┼ítiti civilnih ┼żrtava rata, koji su se primjenjivali u Federaciji do dana stupanja na snagu ovog zakona.
─îlan 36
Federalni ministar rada i socijalne politike donijet ─çe, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, propise o nadle┼żnim ljekarskim komisijama, na─Źinu isplate nov─Źanih primanja, na─Źinu vo─Ĺenja evidencije o korisnicima prava i izvr┼íenim isplatama i na─Źinu dostavljanja izvje┼ítaja o utro┼íenim sredstvima po ovom zakonu.
─îlan 37
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od 1. 9. 2006. godine.

Samostalni ─Źlanovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o osnovama socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice sa djecom
("Sl. novine FBiH", br. 14/2009)
─îlan 20
Isplata nov─Źanih primanja iz ─Źl. 18.c, 18.d i 18.e Zakona prestaje nakon ┼íest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
─îlan 21
Korisnici prava iz ─Źl. 18.c, 18.d i 18.e Zakona koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava prema odredbama ovog Zakona prava ─çe ostvarivati od prvog dana narednog mjeseca nakon isteka roka iz ─Źlana 20. ovog Zakona.
─îlan 22
Postupci za ostvarivanje prava koji nisu zavr┼íeni do dana stupanja na snagu ovog Zakona okon─Źat ─çe se prema odredbama ovog Zakona.
─îlan 23
Postupci koji su okon─Źani do dana stupanja na snagu ovog Zakona a u kojima revizija nije okon─Źana, rje┼íavat ─çe se prema odredbama Zakona koje su bile na snazi do dana stupanja na snagu ovog Zakona.
─îlan 24
Prava prema ovom Zakonu mogu se koristiti dok postoje uvjeti za korištenje tih prava propisanih ovim Zakonom.
Korisnik prava, prema ovom Zakonu, du┼żan je u roku od 15 dana od dana nastale promjene prijaviti svaku promjenu koja uti─Źe na kori┼ítenje, obim i prestanak tih prava.
─îlan 25
Lice kojem je ispla─çeno nov─Źano primanje prema ovom Zakonu a na koje nije imalo pravo, du┼żno je vratiti primljeni iznos ako je:
1. na osnovu neta─Źnih podataka za koje je znalo ili moralo znati da su neta─Źni, ili je na drugi protivpravni na─Źin ostvarilo nov─Źano primanje koje mu, prema ovom Zakonu, ne pripada ili je ostvarilo nov─Źano primanje u ve─çem iznosu nego ┼íto mu pripada;
2. ostvarilo nov─Źano primanje zato ┼íto nije prijavilo nastale promjene koje uti─Źu na gubitak, prestanak ili smanjenje obima nekog prava, a znalo je ili moralo znati za te promjene;
3. primilo nov─Źani iznos ve─çi od iznosa koji mu je odre─Ĺen rje┼íenjem.
─îlan 26
Propise iz ─Źlana 4. stav 1. ovog Zakona federalni ministar rada i socijalne politike donijet ─çe u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona.
─îlan 27
Ovla┼í─çuje se Zakonodavno-pravna komisija Predstavni─Źkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonodavno-pravna komisija Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da utvrde pre─Źi┼í─çeni tekst Zakona o osnovama socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice sa djecom.
─îlan 28
Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o osnovama socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice sa djecom
("Sl. novine FBiH", br. 45/2016)
─îlan 4
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

Samostalni ─Źlan Zakona o izmjenama
Zakona o osnovama socijalne za┼ítite, za┼ítite civilnih ┼żrtava rata i za┼ítite porodice sa djecom
("Sl. novine FBiH", br. 40/2018)
─îlan 5
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija