Zakoni

 

 

Zakon o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske


«Službeni glasnik Republike Srpske broj: 11/19 od 20.02.2019

 

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih lica u ustanovama kulture Republike Srpske (u daljem tekstu: zaposleni).

Član 2.

(1) Plata zaposlenih sastoji se od osnovne plate, uvećanja plate i naknada propisanih ovim zakonom.
(2) Plata iz stava 1. ovog člana predstavlja platu prije oporezivanja porezom na dohodak.
(3) Bruto plata je plata uvećana za doprinose.
(4) U svim elementima koji čine platu iz stava 1. ovog člana sadržan je porez.

Član 3.

  • Pod uvećanjem plate u smislu člana 2. ovog zakona smatra se uvećanje po osnovu:

1) godina staža osiguranja,
2)  rada noću,
3)  rada tokom republičkih praznika i drugih dana kada se po zakonu ne radi,
4)  otežanih uslova rada.
(2) Zaposleni imaju pravo na naknadu plate u punom iznosu, izuzev uvećanja iz stava 1. t. 2), 3) i 4) ovog člana, tokom: korišćenja godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, republičkih praznika, privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti.

Član 4.

(1) Pravo na platu ostvaruje se danom stupanja na rad.
(2) Pravo na platu prestaje danom prestanka radnog odnosa.

Član 5.

(1)  Zaposleni imaju pravo na platu iz člana 2. ovog zakona.
(2) Način obračuna i isplata plata jedinstveni su za zaposlene, a zavise od radnog mjesta, platne grupe i platne podgrupe.
(3) Plate se isplaćuju u tekućem mjesecu za prethodni mjesec u skladu sa terminskim mjesečnim planom potrošnje budžeta Republike Srpske (u daljem tekstu: budžet).
(4) Sredstva za bruto plate obezbjeđuju se u budžetu.

Član 6.

(1) Osnovna plata obračunava se i iskazuje mjesečno za puno radno vrijeme, prema radnom mjestu i odgovarajućoj platnoj grupi i platnoj podgrupi.
(2) Osnovna plata iz stava 1. ovog člana je proizvod cijene rada kao izraza vrijednosti za najjednostavniji rad i koeficijenta utvrđenog prema platnoj grupi i platnoj podgrupi.
(3) Uvećanje osnovne plate za svaku navršenu godinu staža osiguranja iznosi:
1) do navršenih 25 godina 0,3%,
2) nakon navršenih 25 godina, svaka naredna godina 0,5%.
(4) Naknade za topli obrok i regres uračunate su u iznos osnovne plate iz stava 2. ovog člana i ne mogu se posebno iskazivati.
(5) Osnovna plata obračunata u skladu sa ovim članom za puno radno vrijeme za redovan rad ne može biti niža od utvrđene najniže plate u Republici Srpskoj.

Član 7.

(1) Cijena rada je izraz vrijednosti za najjednostavniji rad i osnov za obračun osnovne plate.
(2) Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) u toku izrade budžeta svake godine sa predstavnicima reprezentativnog granskog sindikata vodi pregovore o cijeni rada za narednu godinu.
(3)  Akt o cijeni rada potpisuju predsjednik Vlade i predsjednik reprezentativnog granskog sindikata.
(4) Akt iz stava 3. ovog člana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Član 8.

(1) Ako se u jednom od kvartala ne ostvaruje budžet u punom obimu, plate zaposlenih umanjuju se do visine procenta manje ostvarenih prihoda budžeta.
(2) Odluku o procentu umanjenja plate donosi Vlada, na prijedlog Ministarstva finansija.

Član 9.

Zaposleni u ustanovama kulture razvrstavaju se u platne grupe i platne podgrupe sa sljedećim platnim koeficijentima za obračun osnovne plate:
1) prva platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– direktor ustanove republičkog nivoa (visoka stručna sprema) .................. 17,81;
2. druga platna podgrupa:
– direktor ustanove matičnog nivoa (visoka stručna sprema) ..…................. 15,44;
3. treća platna podgrupa:
– direktor ustanove nivoa jedinice lokalne samouprave
(visoka stručna sprema)  ………………………….…………………..................... 13;
2) druga platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– glumac prvak (visoka stručna sprema) ……………………………................... 15,44;
2. druga platna podgrupa:
– muzejski savjetnik, muzejski pedagog – savjetnik, dokumentarista savjetnik, informatičar savjetnik, konzervator-restaurator savjetnik, bibliotekar savjetnik, bibliograf savjetnik, arheograf savjetnik, informator savjetnik, dokumentarista savjetnik, umjetnički direktor, tehnički direktor (visoka stručna sprema) …………................................. 14,25;

 

3. treća platna podgrupa:
– viši kustos, viši bibliotekar, viši bibliograf, viši arheograf, viši informator, viši konzervator, viši informatičar, viši muzejski pedagog, viši dokumentarista i viši konzervator – restaurator
(visoka stručna sprema) ..……………………………………….……....................... 13;
4. četvrta platna podgrupa:
– poslovi stručnih saradnika, konzervator, restaurator-konzervator, dramaturg, glumac, istoričar umjetnosti, etnolog, arheolog, arhivista, kustos, kustos-pedagog, zoolog, bibliotekar, grafički dizajner, scenograf, kostimograf, kamerman, tehnolog, montažer, producent, reditelj, lektor, muzejski pedagog, bibliograf, arheograf, dokumentarista, audio-video dizajner, vajar, biolog, informatičar, informator, menadžer za odnose sa javnošću, marketing menadžer, umjetnički fotograf (visoka stručna sprema) .……………………………….. 11,82;
5. peta platna podgrupa:
– sekretar ustanove, šef računovodstva (visoka stručna sprema) .............….. 11,23;
3) treća platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– viši preparator, viši muzejski tehničar, viši knjižničar, glumac, sufler, inspicijent, propagandista (viša stručna sprema) ........………………………. 9,25;
2. druga platna podgrupa:
– sekretar, šef računovodstva, knjigovođa, organizator finansijskih i blagajničkih poslova, referent finansijskih poslova i naplate (viša stručna sprema) ……………….………………………………………………………………. 8,7;
4) četvrta platna grupa:
1.  konzervator, stolar, modelar, fotograf, ton-majstor, majstor svjetla, majstor scene, elektroinstalater, dekorater, tapetar, referent protivpožarne zaštite, bravar (visokokvalifikovani radnik) ………………………………………………………… 7,6;
5)  peta platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– muzejski tehničar, preparator, knjižničar, knjigovezac, arhivski tehničar, šminker-masker, dekorater, sufler-inspicijent, laborant, animator, garderober-magacioner, organizator, sekretar, šef računovodstva, glumac, fotograf, kaširer (srednja stručna sprema) …………………………………………………................. 7,6;
2.  druga platna podgrupa:
– knjigovođa, finansijski knjigovođa, blagajnik, referent za obračun plata, administrativno-tehnički sekretar, referent za finansijske poslove, biletar (srednja stručna sprema) ……………………………………………………………… 7;
6) šesta platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– poslovi zaštite knjižnog fonda, kanista, spiker, rasvjetljivač, rekviziter, binski radnik, krojač, referent nabavke i prodaje, vozač, kurir, daktilograf, tehnički poslovi, domar, ekonom, referent protivpožarne zaštite (kvalifikovani radnik) .…………………………………………………………… 5,5;
2. druga platna podgrupa:
– higijeničar, portir, noćni čuvar, spremačica scene, telefonista centrale
(završena osnovna škola ili nekvalifikovani radnik) …….………………….. 4,5.

Član 10.

Za radna mjesta koja nisu navedena u ovom zakonu, a propisana su aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, primjenjivaće se koeficijenti za obračun osnovne plate prema zvanjima i zanimanjima utvrđenim u članu 9. ovog zakona, u zavisnosti od oblasti u kojoj je sistematizovano radno mjesto.

Član 11.

Zaposleni imaju pravo na naknadu plate u punom iznosu za vrijeme korišćenja godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, republičkih praznika, privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, kao i za vrijeme prekida rada zbog propusta poslodavca da preduzme odgovarajuće mjere zaštite na radu, utvrđenog zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnim kolektivnim ugovorima.

Član 12.

(1) Puno radno vrijeme zaposlenih iznosi 40 časova sedmično.
(2) Ukoliko zaposleni radi sa nepunim radnim vremenom, u skladu sa posebnim zakonom ili drugim propisima, osnovna mjesečna plata određuje se srazmjerno vremenu provedenom na radu.

Član 13.

Osnovna plata pripravnika sa visokom, višom ili srednjom stručnom spremom utvrđuje se u iznosu od 80% osnovne plate platne grupe i platne podgrupe kojoj pripada, te odgovarajuće stručne spreme.

Član 14.

(1) Zaposleni koji po nalogu rukovodioca rade duže od punog radnog vremena, za svaki sat prekovremenog radnog vremena imaju pravo na jedan sat kompenzujućeg radnog vremena.
(2) Vrijeme iz stava 1. ovog člana preračunava se tromjesečno u slobodne dane i sate, koje  zaposleni treba da iskoriste najkasnije u roku od šest mjeseci.

Član 15.

(1) Osnovna plata zaposlenih uvećava se za rad noću, za rad tokom republičkih praznika i drugim danima kada se po zakonu ne radi, a visina uvećanja po ovim osnovama određuje se posebnim kolektivnim ugovorom.
(2) Posebni kolektivni ugovor zaključuje sindikat iz člana 7. stav 2. ovog zakona sa nadležnim ministrom po ovlašćenju Vlade.

Član 16.

(1) Zaposleni imaju pravo na:
1) otpremninu pri odlasku u penziju i prestanku radnog odnosa u slučaju ako se iz ekonomskih, organizacionih i tehnoloških razloga ukaže potreba za prestankom rada zaposlenog,
2) naknadu troškova prevoza prilikom dolaska na posao i povratka sa posla,
3) jubilarnu nagradu,
4) jednokratnu novčanu naknadu za posebne rezultate rada,
5) novčanu naknadu prilikom rođenja djeteta,
6) novčanu pomoć u slučaju invalidnosti i dugotrajne bolesti,
7) novčanu pomoć porodici u slučaju smrti radnika,
8) novčanu pomoć u slučaju smrti člana uže porodice,
9) naknadu po osnovu obavljanja funkcije predsjednika ili povjerenika reprezentativne sindikalne organizacije.
(2) Visina naknade iz stava 1. ovog člana određuje se posebnim kolektivnim ugovorom.

Član 17.

  • Zaposleni, osim naknada određenih ovim zakonom, nemaju pravo na druge naknade za rad koje se isplaćuju iz budžeta.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, zaposlenima se odlukom Vlade može isplatiti naknada za rad za poslove koji nisu u opisu radnog mjesta zaposlenog.

Član 18.

Usklađivanje podzakonskih akata, posebnog kolektivnog ugovora kojim je uređen obračun i isplata plata i drugih naknada zaposlenih i ugovora o radu zaposlenih sa ovim zakonom izvršiće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 19.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe Zakona o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/18), koje se odnose na ustanove kulture.

Član 20.

Ovaj zakon se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. marta 2019. godine.

 

 

Broj:02/1-021-95 /19                                                               PREDSJEDNIK
Datum: 31. januar 2019. godine                                                NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                      Nedeljko Čubrilović