Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

AP

 

Zakon o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske


«Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske broj: 11/19 od 20.02.2019

 

─îlan 1.

Ovim zakonom ure─Ĺuje se na─Źin utvr─Ĺivanja plata zaposlenih lica u ustanovama kulture Republike Srpske (u daljem tekstu: zaposleni).

─îlan 2.

(1) Plata zaposlenih sastoji se od osnovne plate, uve─çanja plate i naknada propisanih ovim zakonom.
(2) Plata iz stava 1. ovog ─Źlana predstavlja platu prije oporezivanja porezom na dohodak.
(3) Bruto plata je plata uve─çana za doprinose.
(4) U svim elementima koji ─Źine platu iz stava 1. ovog ─Źlana sadr┼żan je porez.

─îlan 3.

  • Pod uve─çanjem plate u smislu ─Źlana 2. ovog zakona smatra se uve─çanje po osnovu:

1) godina sta┼ża osiguranja,
2)  rada no─çu,
3)  rada tokom republi─Źkih praznika i drugih dana kada se po zakonu ne radi,
4)  ote┼żanih uslova rada.
(2) Zaposleni imaju pravo na naknadu plate u punom iznosu, izuzev uve─çanja iz stava 1. t. 2), 3) i 4) ovog ─Źlana, tokom: koriš─çenja godišnjeg odmora, pla─çenog odsustva, republi─Źkih praznika, privremene sprije─Źenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti.

─îlan 4.

(1) Pravo na platu ostvaruje se danom stupanja na rad.
(2) Pravo na platu prestaje danom prestanka radnog odnosa.

─îlan 5.

(1)  Zaposleni imaju pravo na platu iz ─Źlana 2. ovog zakona.
(2) Na─Źin obra─Źuna i isplata plata jedinstveni su za zaposlene, a zavise od radnog mjesta, platne grupe i platne podgrupe.
(3) Plate se ispla─çuju u teku─çem mjesecu za prethodni mjesec u skladu sa terminskim mjese─Źnim planom potrošnje bud┼żeta Republike Srpske (u daljem tekstu: bud┼żet).
(4) Sredstva za bruto plate obezbje─Ĺuju se u bud┼żetu.

─îlan 6.

(1) Osnovna plata obra─Źunava se i iskazuje mjese─Źno za puno radno vrijeme, prema radnom mjestu i odgovaraju─çoj platnoj grupi i platnoj podgrupi.
(2) Osnovna plata iz stava 1. ovog ─Źlana je proizvod cijene rada kao izraza vrijednosti za najjednostavniji rad i koeficijenta utvr─Ĺenog prema platnoj grupi i platnoj podgrupi.
(3) Uve─çanje osnovne plate za svaku navršenu godinu sta┼ża osiguranja iznosi:
1) do navršenih 25 godina 0,3%,
2) nakon navršenih 25 godina, svaka naredna godina 0,5%.
(4) Naknade za topli obrok i regres ura─Źunate su u iznos osnovne plate iz stava 2. ovog ─Źlana i ne mogu se posebno iskazivati.
(5) Osnovna plata obra─Źunata u skladu sa ovim ─Źlanom za puno radno vrijeme za redovan rad ne mo┼że biti ni┼ża od utvr─Ĺene najni┼że plate u Republici Srpskoj.

─îlan 7.

(1) Cijena rada je izraz vrijednosti za najjednostavniji rad i osnov za obra─Źun osnovne plate.
(2) Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) u toku izrade bud┼żeta svake godine sa predstavnicima reprezentativnog granskog sindikata vodi pregovore o cijeni rada za narednu godinu.
(3)  Akt o cijeni rada potpisuju predsjednik Vlade i predsjednik reprezentativnog granskog sindikata.
(4) Akt iz stava 3. ovog ─Źlana objavljuje se u „Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske“.

─îlan 8.

(1) Ako se u jednom od kvartala ne ostvaruje bud┼żet u punom obimu, plate zaposlenih umanjuju se do visine procenta manje ostvarenih prihoda bud┼żeta.
(2) Odluku o procentu umanjenja plate donosi Vlada, na prijedlog Ministarstva finansija.

─îlan 9.

Zaposleni u ustanovama kulture razvrstavaju se u platne grupe i platne podgrupe sa sljede─çim platnim koeficijentima za obra─Źun osnovne plate:
1) prva platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– direktor ustanove republi─Źkog nivoa (visoka stru─Źna sprema) .................. 17,81;
2. druga platna podgrupa:
– direktor ustanove mati─Źnog nivoa (visoka stru─Źna sprema) ..…................. 15,44;
3. tre─ça platna podgrupa:
– direktor ustanove nivoa jedinice lokalne samouprave
(visoka stru─Źna sprema)  ………………………….…………………..................... 13;
2) druga platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– glumac prvak (visoka stru─Źna sprema) ……………………………................... 15,44;
2. druga platna podgrupa:
– muzejski savjetnik, muzejski pedagog – savjetnik, dokumentarista savjetnik, informati─Źar savjetnik, konzervator-restaurator savjetnik, bibliotekar savjetnik, bibliograf savjetnik, arheograf savjetnik, informator savjetnik, dokumentarista savjetnik, umjetni─Źki direktor, tehni─Źki direktor (visoka stru─Źna sprema) …………................................. 14,25;

 

3. tre─ça platna podgrupa:
– viši kustos, viši bibliotekar, viši bibliograf, viši arheograf, viši informator, viši konzervator, viši informati─Źar, viši muzejski pedagog, viši dokumentarista i viši konzervator – restaurator
(visoka stru─Źna sprema) ..……………………………………….……....................... 13;
4. ─Źetvrta platna podgrupa:
– poslovi stru─Źnih saradnika, konzervator, restaurator-konzervator, dramaturg, glumac, istori─Źar umjetnosti, etnolog, arheolog, arhivista, kustos, kustos-pedagog, zoolog, bibliotekar, grafi─Źki dizajner, scenograf, kostimograf, kamerman, tehnolog, monta┼żer, producent, reditelj, lektor, muzejski pedagog, bibliograf, arheograf, dokumentarista, audio-video dizajner, vajar, biolog, informati─Źar, informator, menad┼żer za odnose sa javnoš─çu, marketing menad┼żer, umjetni─Źki fotograf (visoka stru─Źna sprema) .……………………………….. 11,82;
5. peta platna podgrupa:
– sekretar ustanove, šef ra─Źunovodstva (visoka stru─Źna sprema) .............….. 11,23;
3) tre─ça platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– viši preparator, viši muzejski tehni─Źar, viši knji┼żni─Źar, glumac, sufler, inspicijent, propagandista (viša stru─Źna sprema) ........………………………. 9,25;
2. druga platna podgrupa:
– sekretar, šef ra─Źunovodstva, knjigovo─Ĺa, organizator finansijskih i blagajni─Źkih poslova, referent finansijskih poslova i naplate (viša stru─Źna sprema) ……………….………………………………………………………………. 8,7;
4) ─Źetvrta platna grupa:
1.  konzervator, stolar, modelar, fotograf, ton-majstor, majstor svjetla, majstor scene, elektroinstalater, dekorater, tapetar, referent protivpo┼żarne zaštite, bravar (visokokvalifikovani radnik) ………………………………………………………… 7,6;
5)  peta platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– muzejski tehni─Źar, preparator, knji┼żni─Źar, knjigovezac, arhivski tehni─Źar, šminker-masker, dekorater, sufler-inspicijent, laborant, animator, garderober-magacioner, organizator, sekretar, šef ra─Źunovodstva, glumac, fotograf, kaširer (srednja stru─Źna sprema) …………………………………………………................. 7,6;
2.  druga platna podgrupa:
– knjigovo─Ĺa, finansijski knjigovo─Ĺa, blagajnik, referent za obra─Źun plata, administrativno-tehni─Źki sekretar, referent za finansijske poslove, biletar (srednja stru─Źna sprema) ……………………………………………………………… 7;
6) šesta platna grupa:
1. prva platna podgrupa:
– poslovi zaštite knji┼żnog fonda, kanista, spiker, rasvjetljiva─Ź, rekviziter, binski radnik, kroja─Ź, referent nabavke i prodaje, voza─Ź, kurir, daktilograf, tehni─Źki poslovi, domar, ekonom, referent protivpo┼żarne zaštite (kvalifikovani radnik) .…………………………………………………………… 5,5;
2. druga platna podgrupa:
– higijeni─Źar, portir, no─çni ─Źuvar, sprema─Źica scene, telefonista centrale
(završena osnovna škola ili nekvalifikovani radnik) …….………………….. 4,5.

─îlan 10.

Za radna mjesta koja nisu navedena u ovom zakonu, a propisana su aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, primjenjiva─çe se koeficijenti za obra─Źun osnovne plate prema zvanjima i zanimanjima utvr─Ĺenim u ─Źlanu 9. ovog zakona, u zavisnosti od oblasti u kojoj je sistematizovano radno mjesto.

─îlan 11.

Zaposleni imaju pravo na naknadu plate u punom iznosu za vrijeme koriš─çenja godišnjeg odmora, pla─çenog odsustva, republi─Źkih praznika, privremene sprije─Źenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, kao i za vrijeme prekida rada zbog propusta poslodavca da preduzme odgovaraju─çe mjere zaštite na radu, utvr─Ĺenog zakonom kojim se ure─Ĺuju radni odnosi i posebnim kolektivnim ugovorima.

─îlan 12.

(1) Puno radno vrijeme zaposlenih iznosi 40 ─Źasova sedmi─Źno.
(2) Ukoliko zaposleni radi sa nepunim radnim vremenom, u skladu sa posebnim zakonom ili drugim propisima, osnovna mjese─Źna plata odre─Ĺuje se srazmjerno vremenu provedenom na radu.

─îlan 13.

Osnovna plata pripravnika sa visokom, višom ili srednjom stru─Źnom spremom utvr─Ĺuje se u iznosu od 80% osnovne plate platne grupe i platne podgrupe kojoj pripada, te odgovaraju─çe stru─Źne spreme.

─îlan 14.

(1) Zaposleni koji po nalogu rukovodioca rade du┼że od punog radnog vremena, za svaki sat prekovremenog radnog vremena imaju pravo na jedan sat kompenzuju─çeg radnog vremena.
(2) Vrijeme iz stava 1. ovog ─Źlana prera─Źunava se tromjese─Źno u slobodne dane i sate, koje  zaposleni treba da iskoriste najkasnije u roku od šest mjeseci.

─îlan 15.

(1) Osnovna plata zaposlenih uve─çava se za rad no─çu, za rad tokom republi─Źkih praznika i drugim danima kada se po zakonu ne radi, a visina uve─çanja po ovim osnovama odre─Ĺuje se posebnim kolektivnim ugovorom.
(2) Posebni kolektivni ugovor zaklju─Źuje sindikat iz ─Źlana 7. stav 2. ovog zakona sa nadle┼żnim ministrom po ovlaš─çenju Vlade.

─îlan 16.

(1) Zaposleni imaju pravo na:
1) otpremninu pri odlasku u penziju i prestanku radnog odnosa u slu─Źaju ako se iz ekonomskih, organizacionih i tehnoloških razloga uka┼że potreba za prestankom rada zaposlenog,
2) naknadu troškova prevoza prilikom dolaska na posao i povratka sa posla,
3) jubilarnu nagradu,
4) jednokratnu nov─Źanu naknadu za posebne rezultate rada,
5) nov─Źanu naknadu prilikom ro─Ĺenja djeteta,
6) nov─Źanu pomo─ç u slu─Źaju invalidnosti i dugotrajne bolesti,
7) nov─Źanu pomo─ç porodici u slu─Źaju smrti radnika,
8) nov─Źanu pomo─ç u slu─Źaju smrti ─Źlana u┼że porodice,
9) naknadu po osnovu obavljanja funkcije predsjednika ili povjerenika reprezentativne sindikalne organizacije.
(2) Visina naknade iz stava 1. ovog ─Źlana odre─Ĺuje se posebnim kolektivnim ugovorom.

─îlan 17.

  • Zaposleni, osim naknada odre─Ĺenih ovim zakonom, nemaju pravo na druge naknade za rad koje se ispla─çuju iz bud┼żeta.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog ─Źlana, zaposlenima se odlukom Vlade mo┼że isplatiti naknada za rad za poslove koji nisu u opisu radnog mjesta zaposlenog.

─îlan 18.

Uskla─Ĺivanje podzakonskih akata, posebnog kolektivnog ugovora kojim je ure─Ĺen obra─Źun i isplata plata i drugih naknada zaposlenih i ugovora o radu zaposlenih sa ovim zakonom izvrši─çe se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

─îlan 19.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da va┼że odredbe Zakona o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/18), koje se odnose na ustanove kulture.

─îlan 20.

Ovaj zakon se objavljuje u „Slu┼żbenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. marta 2019. godine.

 

 

Broj:02/1-021-95 /19                                                               PREDSJEDNIK
Datum: 31. januar 2019. godine                                                NARODNE SKUPŠTINE

                                                                                                      Nedeljko ─îubrilovi─ç

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 856 recenzija