Advokatska kancelarija

weight
"NaŔa zaŔtita nije u naŔem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
NaŔa zaŔtita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o postupku zakljucivanja i izvrsavanja medunarodnih ugovora

 

ZAKON O POSTUPKU ZAKLJUČIVANJA I IZVRŠAVANJA MEĐUNARODNIH UGOVORA

 

I - OPĆE ODREDBE

 


Član 1.
Ovim se zakonom uređuju postupak zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora i druge radnje u vezi s međunarodnim ugovorima koje zaključuje Bosna i Hercegovina.
Član 2.
Na odnose koji ovim zakonom nisu uređeni, primjenjuju se opća pravila međunarodnog običajnog i međunarodnog ugovornog prava i odredbe Bečke konvencije o ugovornom pravu iz 1969. godine, čija je Bosna i Hercegovina članica.
Član 3.
1. Međunarodne ugovore u ime Bosne i Hercegovine zaključuje Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine može ovlastiti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i druge nadležne organe Bosne i Hercegovine da zaključe određeni međunarodni ugovor.
3. Svaki entitet može sklapati sporazume sa državama i međunarodnim organizacijama uz saglasnost Parlamentarne skupštine. Parlamentarna skupština može zakonom predvidjeti da za određene vrste sporazuma takva saglasnost nije potrebna.
II - POKRETANJE POSTUPKA ZA ZAKLJUČIVANJE MEĐUNARODNIH UGOVORA
Član 4.
1. Inicijativu za pokretanje postupka za zaključivanje međunarodnih ugovora mogu dati institucije Bosne i Hercegovine, entiteti, kantoni i druge regionalne i lokalne zajednice, te preduzeća, ustanove, nevladine organizacije i druga pravna lica iz područja svoga djelovanja.
2. Inicijativa iz stava 1. ovog člana dostavlja se Vijeću ministara Bosne i Hercegovine preko ministarstva Bosne i Hercegovine u čiji djelokrug rada spadaju pitanja koja se uređuju međunarodnim ugovorom.
3. Kada nadležno ministarstvo Bosne i Hercegovine ocijeni da je inicijativa iz stava 1. ovog člana opravdana, dostavlja je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine sa nacrtom prijedloga za pokretanje postupka i osnovom za vođenje pregovora radi zaključivanja međunarodnog ugovora.
4. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrđuje prijedlog za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja međunarodnog ugovora čiji je sastavni dio osnova iz stava 3. ovog člana.
5. Osnova iz stava 3. ovog člana sadrži:
a) ustavni osnov;
b) razloge zbog kojih se predlaže zaključivanje međunarodnog ugovora;
c) nacrt međunarodnog ugovora;
d) mišljenje Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine o spoljnopolitičkoj ocjeni razloga za zaključivanje ugovora i usaglašenosti sa odredbama međunarodnog ugovornog prava;
e) mišljenje nadležnih organa entiteta kada se međunarodnim ugovorom uređuju pitanja koja su u isključivoj nadležnosti entiteta;
f) sastav delegacije za pregovore;
g) ovlaštenje za potpisivanje međunarodnog ugovora;
h) naznaku visine sredstava potrebnih za izvršavanje međunarodnog ugovora i način njihovog obezbjeđenja;
i) ocjenu da li predloženi međunarodni ugovor pretpostavlja potrebu donošenja novih ili izmjenu postojećih zakona u Bosni i Hercegovini;
j) prijedlog da se međunarodni ugovor ili jedan njegov dio privremeno primjenjuje dok ugovor ne stupi na snagu.
Član 5.
Pregovorima za zaključivanje međunarodnog ugovora mogu, na inicijativu Bosne i Hercegovine ili druge strane, da prethode pripremni pregovori na ekspertnom nivou, o čemu odlučuje ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine.

 

Član 6.
Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja međunarodnog ugovora, po vlastitoj inicijativi ili na prijedlog Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, donosi Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
III - PREGOVORI
Član 7.
U pregovorima za zaključivanje međunarodnog ugovora Bosnu i Hercegovinu zastupa delegacija koju je odredilo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, odnosno, po njegovom ovlaštenju, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.
Član 8.
1. Tokom pregovora delegacija Bosne i Hercegovine ne može odstupiti od utvrđene osnove za vođenje pregovora radi zaključivanja međunarodnog ugovora.
2. Ako tokom pregovora druga pregovaračka strana ili druge pregovaračke strane ne prihvate bitne stavove iz utvrđene osnove iz stava 1. ovog člana, ili predlože da se razmatraju pitanja o kojima nisu zauzeta stajališta u osnovi, delegacija Bosne i Hercegovine zatražit će upute, a prema potrebi i odgoditi pregovore.
3. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, odnosno Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odlučit će o zahtjevu delegacije.
Član 9.
1. Pristanak Bosne i Hercegovine da se međunarodni ugovor ili jedan njegov dio privremeno primjenjuje dok ugovor ne stupi na snagu, može se dati samo uz odobrenje Predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
2. Ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno ili ako se ugovorne strane nisu drukčije sporazumjele, takva privremena primjena prestaje ako Bosna i Hercegovina odluči da ne postane stranka tog međunarodnog ugovora i kad tu svoju odluku notificira ostalim međunarodnopravnim subjektima između kojih se ugovor privremeno primjenjuje.
Član 10. https://advokat-prnjavorac.com
Tekst bilateralnog međunarodnog ugovora utvrđuje se na jezicima i pismima ugovornih strana što za stranu Bosne i Hercegovine znači na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku te latiničnom, odnosno, ćiriličnom pismu ili na drugom jeziku, prema njihovom dogovoru.
Član 11.
1. Nakon završenih pregovora delegacija za pregovore Bosne i Hercegovine dostavlja Predsjedništvu Bosne i Hercegovine i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine izvještaj o pregovorima, a Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine i tekst međunarodnog ugovora.
2. Ako pregovori nisu uspješno okončani, delegacija Bosne i Hercegovine će u izvještaju iz stava 1. ovog člana, posebno obrazložiti razloge za neuspjeh pregovora i predložiti daljnje postupanje.
3. Ukoliko međunarodni ugovor nije potpisan na osnovu ovlaštenja iz odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja međunarodnog ugovora, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine podnosi Predsjedništvu Bosne i Hercegovine prijedlog međunarodnog ugovora na usvajanje i predlaže potpisnika u ime Bosne i Hercegovine.
IV - POTPISIVANJE MEĐUNARODNIH UGOVORA
Član 12.
Kada je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo ovlaštenje za potpisivanje međunarodnog ugovora jednom od članova delegacije Bosne i Hercegovine, taj član delegacije može, nakon završenih pregovora, ugovor potpisati, ako je njegov sadržaj u skladu sa osnovom za vođenje pregovora radi zaključivanja međunarodnog ugovora.
V - RATIFIKACIJA MEĐUNARODNIH UGOVORA
Član 13.
Delegacija Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana potpisivanja, dostavlja Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine original teksta potpisanog međunarodnog ugovora.
Član 14.
1. Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine dostavlja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine nacrt odluke o ratifikaciji međunarodnog ugovora čiji je sastavni dio i tekst ugovora.
2. Prijedlog odluke o ratifikaciji međunarodnog ugovora utvrđuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i dostavlja ga Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
Član 15.
1. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, radi dobijanja prethodne saglasnosti za ratifikaciju, dostavlja Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine zaključeni međunarodni ugovor.
2. Uz međunarodni ugovor koji dostavlja na saglasnost Predsjedništvo Bosne i Hercegovine Parlamentaroj skupštini Bosne i Hercegovine dostavlja i detaljno obrazloženje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o potrebi i uslovima zaključivanja predmetnog ugovora u skladu sa čl. 3. i 7. ovog zakona.
Član 16.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine odlučuje o davanju prethodne saglasnosti za ratifikaciju međunarodnog ugovora.
Član 17.
1. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, po dobivenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, odlučuje o ratifikaciji međunarodnog ugovora.
2. Odluku o ratifikaciji potpisuje predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Član 18.
Odredbe ovog zakona, na odgovarajući način, primjenjuju se na pristupanje Bosne i Hercegovine već zaključenim međunarodnim multilateralnim ugovorima.
VI - MEĐUNARODNI UGOVORI KOJIMA BOSNA I HERCEGOVINA PREUZIMA KREDITNE I DRUGE FINANSIJSKE OBAVEZE
Član 19.
Na pregovaranje i zaključivanje međunarodnih ugovora kojim Bosna i Hercegovina preuzima kreditne i druge finansijske obaveze, primjenjuju se odredbe Zakona o vanjskom dugu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 1/97), Zakona o trezoru institucija Bosne i Hercegovine ( “Službeni glasnik BiH“, broj 27/'00) i ovog zakona.


VII - INSTRUMENTI O RATIFIKACIJI, PRIHVAĆANJU, ODOBRAVANJU ILI PRISTUPANJU
Član 20.
Instrument o ratifikaciji, prihvaćanju, odobravanju ili pristupanju međunarodnom ugovoru, na osnovu odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine, potpisuje predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ili ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine.
Član 21.
Razmjena ili deponiranje instrumenata o ratifikaciji, prihvaćanju, odobravanju ili pristupanju i izvršavanje drugih radnji koje se odnose na stupanje međunarodnog ugovora na snagu za Bosnu i Hercegovinu, u nadležnosti su Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine.


VIII - STUPANJE MEĐUNARODNIH UGOVORA NA SNAGU
Član 22.
Međunarodni ugovor stupa na snagu za Bosnu i Hercegovinu u skladu sa odredbama tog ugovora, ovog zakona i odluke o ratifikaciji.
IX - SUKCESIJA MEĐUNARODNIH UGOVORA
Član 23.
Na sukcesiju međunarodnih ugovora države prethodnice Bosne i Hercegovine, primjenjuju se pravila međunarodnog prava i odredbe Bečke konvencije o sukcesiji država u odnosu na ugovore iz 1978. godine.
X - OBJAVLJIVANJE MEĐUNARODNIH UGOVORA
Član 24.
1. Odluka o ratifikaciji međunarodnog ugovora, s tekstom tog ugovora, objavljuje se, bez odlaganja, u “Službenom glasniku BiH“, a najkasnije u roku od 90 dana od dana njenog donošenja.
2. Odluka iz stava 1. ovog člana objavljuje se na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Ako original međunarodnog ugovora nije potpisan na službenim jezicima Bosne i Hercegovine, ugovor se objavljuje u prijevodu na bosanski, hrvatski i srpski jezik.
3. O objavljivanju odluke iz stava 1. ovog člana stara se Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine.


XI - REGISTRACIJA MEĐUNARODNIH UGOVORA
Član 25.
O registraciji međunarodnih ugovora, u skladu sa članom 102. Povelje Ujedinjenih naroda, stara se Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine.


XII - EVIDENCIJA I DEPONIRANJE MEĐUNARODNIH UGOVORA
Član 26.
1. Originali međunarodnih ugovora evidentiraju se i deponiraju u Zbirci međunarodnih ugovora Bosne i Hercegovine u Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine.
2. Ovjerene kopije međunarodnih ugovora vojne prirode evidentiraju se i deponiraju u Stalnom komitetu za vojna pitanja u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine i nadležnim organima entiteta.


XIII - IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNIH UGOVORA
Član 27.
1. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine stara se o izvršavanju međunarodnih ugovora preko nadležnih institucija Bosne i Hercegovine i entiteta.
2. Nadležni organi državne uprave prate izvršavanje međunarodnih ugovora i o tome obavještavaju Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.
Član 28.
Međunarodne ugovore kojima se stvaraju neposredne obaveze za Bosnu i Hercegovinu, izvršavaju nadležni organi državne uprave u čiju nadležnost spadaju pitanja koja se uređuju tim ugovorima.
Član 29.
1. Međunarodne ugovore koje je zaključila Bosna i Hercegovina, a kojima se stvaraju obaveze za domaća pravna lica, neposredno izvršavaju ta pravna lica.
2. Ako domaće pravno lice ne izvrši svoje obaveze koje proističu iz međunarodnih ugovora koje je zaključila Bosna i Hercegovina, te će obaveze izvršiti Bosna i Hercegovina na teret onog entiteta na čijoj se teritoriji nalazi to pravno lice.
Član 30.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, najmanje jedanput godišnje obavještava Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine o izvršavanju međunarodnih ugovora.


XIV - IZMJENE I PRESTANAK MEĐUNARODNIH UGOVORA
Član 31.
1. Međunarodni ugovor se može mijenjati prema odredbama tog ugovora ili prema općim pravilima međunarodnog običajnog i međunarodnog ugovornog prava.
2. Na postupak izmjene međunarodnog ugovora primjenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na zaključivanje međunarodnih ugovora.
Član 32.
1. Međunarodni ugovor se privremeno ili trajno prestaje primjenjivati u skladu s odredbama tog ugovora ili općim pravilima međunarodnog običajnog ili međunarodnog ugovornog prava.
2. Privremeni ili trajni prestanak primjene međunarodnog ugovora iz stava 1. ovog člana, objavljuje se u “Službenom glasniku BiH“.
Član 33.
1. Međunarodni ugovor se otkazuje ili se iz njega povlači, u skladu s odredbama tog ugovora ili prema općim pravilima međunarodnog običajnog i međunarodnog ugovornog prava.
2. O otkazivanju ili povlačenju iz međunarodnog ugovora od strane Bosne i Hercegovine odlučuje Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, po vlastitoj inicijativi ili na prijedlog Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, po prethodno dobijenoj saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.


XV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 34.
Sve originale međunarodnih ugovora koji do stupanja na snagu ovog zakona nisu dostavljeni Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine, treba dostaviti Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine bez odlaganja.
Član 35.
Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94).
Član 36.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH“.

PS BiH broj 63/'00 23. oktobra 2000. godine Sarajevo

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH mr.Vladimir Šoljić, s. r.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr.Halid Genjac, s. r.

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija