Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini

 

Zakon o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini


("Slu┼żbeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 33/2004, 56/2008 i 62/2011)

 

─îlan 1

Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini.

Pravosudni ispit (u daljem tekstu: ispit) je stru─Źni ispit koji pola┼żu diplomirani pravnici radi sticanja uslova za obavljanje poslova ─Źije je vršenje uslovljeno pravosudnim ispitom.

─îlan 2

Ispit mo┼że polagati lice koje je prije reforme visokog obrazovanja ─Źetvorogodišnjim studijem na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini steklo zvanje diplomiranog pravnika, kao i lice koje je zvanje diplomiranog pravnika steklo u bivšoj SFRJ do 06. 04. 1992. godine.

Ispit mo┼że polagati i lice koje je po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završilo ─Źetvorogodišnji studij na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini, pod uslovom da je steklo najmanje 240 ECTS bodova i koje je u toku školovanja u nastavnom planu i programu imalo sve predmete navedene u ─Źlanu 4. ovog zakona.

Lice iz st. 1. i 2. ovog ─Źlana ispit mo┼że polagati ako je najmanje dvije godine nakon završenog školovanja radilo u Bosni i Hercegovini na pravnim poslovima u sudu, tu┼żilaštvu, pravobranilaštvu, advokatskoj ili notarskoj kancelariji, u organima uprave, privrednim društvima ili drugim pravnim licima.

Pod uslovima iz st. 1, 2. i 3. ovog ─Źlana, ispit mogu polagati i pripravnici i volonteri.

─îlan 3

Ispit mo┼że polagati doma─çi ili strani dr┼żavljanin ili lice bez dr┼żavljanstva koje je diplomu steklo na pravnom fakultetu u inostranstvu, uz dokaz o va┼żenju i priznavanju strane diplome u Bosni i Hercegovini i uz ispunjavanje uslova iz ─Źlana 2. stav 3. ovog zakona.

─îlan 4

Na ispitu se provjerava sposobnost kandidata za samostalno obavljanje poslova iz ─Źlana 1. ovog zakona.

Ispit se pola┼że pismeno i usmeno.

Pismeni dio ispita pola┼że se iz krivi─Źno-pravne i gra─Ĺansko-pravne oblasti.

Usmeni dio ispita pola┼że se iz:

1) Krivi─Źnog prava (materijalno i procesno),

2) Gra─Ĺanskog prava (materijalno i procesno),

3) Porodi─Źnog prava,

4) Privrednog prava,

5) Upravnog prava,

6) Radnog prava,

7) Ustavnog sistema i organizacije pravosu─Ĺa.

─îlan 5

Ispit se pola┼że u okviru programa pravosudnog ispita koji sadr┼żi gradivo, pravne izvore i literaturu za svaki predmet iz ─Źlana 4. stav 4. ovog zakona.

Program iz stava 1. ovog ─Źlana donosi ministar pravde Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ministar pravde).

Program pravosudnog ispita objavljuje se u "Slu┼żbenom glasniku BiH", slu┼żbenim glasilima entiteta i Br─Źko Distrikta BiH.

─îlan 6

Ispit se pola┼że pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita (u daljem tekstu: Komisija) koja se sastoji od predsjednika i ─Źetiri ─Źlana sa liste ispitiva─Źa.

Predsjednika Komisije, dva zamjenika i 18 ispitiva─Źa (u daljem tekstu: lista ispitiva─Źa) imenuju nadle┼żni ministri pravde i to: ministar pravde Bosne i Hercegovine, ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine i ministar pravde Republike Srpske, za svoj nivo na vrijeme od dvije godine iz reda diplomiranih pravnika sa polo┼żenim pravosudnim ispitom, koji su radom u pravosudnim organima ili advokaturi ili u dr┼żavnim organima uprave ili drugim institucijama ili drugim pravnim licima stekli visok ugled pravnog stru─Źnjaka, kao i iz reda nau─Źnika iz podru─Źja pravnih nauka iz predmeta utvr─Ĺenih u ─Źlanu 4. ovog zakona.

Predsjednik Komisije, njegovi zamjenici i ispitiva─Źi s liste su ispitiva─Źi za odre─Ĺene predmete, a rješenjem o imenovanju odre─Ĺuje se ko je od njih ispitiva─Ź za pojedini predmet.

Predsjednik Komisije ili njegovi zamjenici odre─Ĺuju sastav Komisije za polaganje pojedinog kandidata ili za odre─Ĺeno vrijeme, ali ne du┼że od dva mjeseca.

Rješenjem o imenovanju predsjednika Komisije, njegovih zamjenika i ispitiva─Źa odre─Ĺuje se i sekretar Komisije i njegovi zamjenici iz reda diplomiranih pravnika.

─îlan 7

Administrativne poslove Komisije obavljaju nadle┼żna ministarstva pravde (u daljem tekstu: nadle┼żna ministarstva pravde).

─îlan 8

Komisija o svom radu podnosi izvještaj nadle┼żnom ministru pravde najmanje jedanput godišnje.

─îlan 9

Prijavu za polaganje pravosudnog ispita diplomirani pravnik (u daljem tekstu: kandidat) podnosi Ministarstvu pravde po svom izboru. Uz prijavu, kandidat podnosi i dokaze da ispunjava uslove iz ─Źlana 2. ovog zakona o završenom pravnom fakultetu i provedenom radu na pravnim poslovima.

Nadle┼żno ministarstvo pravde rješenjem utvr─Ĺuje da li kandidat ispunjava uslove za polaganje pravosudnog ispita.

─îlan 10

Na osnovu rješenja kojim je kandidatu odobreno polaganje ispita, predsjednik Komisije odre─Ĺuje vrijeme kada ─çe kandidat polagati ispit.

─îlan 11

Ispit po─Źinje polaganjem pismenog dijela ispita. Pismeni dio ispita kandidat pola┼że rješavanjem prakti─Źnog slu─Źaja iz krivi─Źno-pravne i gra─Ĺansko-pravne oblasti.

Zadatak za pismeni dio ispita daje Komisija na prijedlog ─Źlana koji je ispitiva─Ź za predmet iz koga kandidat pola┼że pismeni dio ispita.

Kandidat ima pravo na šest sati rada za izradu pismenog zadatka.

─îlan 12

Odluku o ocjeni uspjeha kandidata na pismenom dijelu ispita donosi Komisija ve─çinom glasova, po pribavljenom mišljenju ispitiva─Źa.

Pismeni rad ocjenjuje se ocjenom "polo┼żio" ili "nije polo┼żio".

─îlan 13

Kandidat koji ne polo┼żi pismeni dio ispita ni iz krivi─Źno-pravne ni iz gra─Ĺansko-pravne oblasti ne mo┼że pristupiti polaganju usmenog dijela ispita i smatra se da ispit nije polo┼żio.

─îlan 14

Kandidat koji polo┼żi pismeni dio ispita iz krivi─Źno-pravne i gra─Ĺansko-pravne oblasti ili samo iz jedne od njih pristupa polaganju usmenog dijela ispita.

Kandidat koji je pristupio polaganju usmenog dijela ispita a nije polo┼żio pismeni dio ispita iz jedne oblasti, na usmenom dijelu ispita ne mo┼że polagati ispit iz te oblasti.

Usmeni dio ispita je javan.

─îlan 15

Kona─Źni uspjeh na ispitu ocjenjuje se prema rezultatu koji je kandidat pokazao na pismenom i usmenom ispitu ocjenom "polo┼żio" ili "nije polo┼żio".

O uspjehu kandidata Komisija odlu─Źuje ve─çinom glasova, vode─çi ra─Źuna o ocjeni koju je predlo┼żio ispitiva─Ź.

Ocjena o uspješnosti ispita saopštava se kandidatu po završenom ispitu.

─îlan 16

Kandidat koji na ispitu ne poka┼że zadovoljavaju─çe znanje iz najviše dva predmeta ima pravo iz tih predmeta, odnosno tog predmeta polagati popravni ispit.

Rok za polaganje popravnog ispita iz jednog predmeta ne mo┼że biti kra─çi od jednog ni du┼żi od tri mjeseca, a rok za polaganje popravnog ispita iz dva predmeta ne mo┼że biti kra─çi od dva ni du┼żi od ─Źetiri mjeseca.

Ako kandidat ne polo┼żi samo usmeni dio ispita iz predmeta iz kojeg se pola┼że i pismeni dio ispita a taj dio ispita je polo┼żio, na popravnom ispitu nije du┼żan ponovo polagati pismeni dio ispita iz tog predmeta.

Ako kandidat u roku iz stava 2. ovog ─Źlana ne polo┼żi popravni ispit, smatra─çe se da ispit nije polo┼żio.

─îlan 17

Kandidatu, koji je polo┼żio ispit, ministarstvo pravde izdaje uvjerenje o polo┼żenom ispitu, koje potpisuje ministar pravde.

─îlan 18

Kandidat, koji nije polo┼żio ispit, mo┼że ga ponovo polagati po isteku roka od šest mjeseci, ra─Źunaju─çi od dana prethodnog polaganja.

─îlan 19

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita ili prije po─Źetka polaganja izjavi da odustaje od ispita, smatra─çe se da ispit nije polagao. U ovom slu─Źaju kandidat podnosi novu prijavu za polaganje ispita.

Ako kandidat odustane od ve─ç zapo─Źetog ispita ili ne preda rad iz pismenog dijela u odre─Ĺenom vremenu iz ─Źlana 11. stav 3. ovog zakona, smatra─çe se da ispit nije polo┼żio.

─îlan 20

Zapo─Źeti ispit mo┼że se odgoditi ako je kandidat zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga sprije─Źen da nastavi polaganje ispita.

O odga─Ĺanju ispita odlu─Źuje Komisija.

Rješenje o nastavku ispita donosi Komisija na molbu kandidata.

Molba se podnosi u roku od osam dana po prestanku razloga za odgodu polaganja ispita, ali najkasnije u roku od tri mjeseca, ra─Źunaju─çi od dana kada je odluka o odga─Ĺanju donesena.

Ako kandidat ne podnese molbu za nastavak ispita u roku iz stava 4. ovog ─Źlana ili ako mu molba bude odbijena, smatra─çe se da ispit nije polo┼żio.

Protiv rješenja Komisije kandidat mo┼że podnijeti ┼żalbu ministru pravde, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

U nastavku ispita kandidat ne pola┼że onaj dio ispita koji je polagao do odga─Ĺanja ispita.

─îlan 21

Predsjedniku Komisije, njegovim zamjenicima, ─Źlanovima i sekretaru i zamjenicima sekretara Komisije pripada naknada za rad u Komisiji.

Ovlaš─çuje se nadle┼żni ministar pravde da donese pravilnik o naknadama za rad u Komisiji.

─îlan 22

Troškove Komisije snosi kandidat, ukoliko organ ili pravno lice u kojem je kandidat proveo potrebnu praksu ne odlu─Źi da ih ono snosi.

─îlan 23

Pripravnici koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona po─Źeli s radom na pravnim poslovima radi sticanja uslova za polaganje ispita ili su ispunili uslove za polaganje po dosadašnjim propisima u Bosni i Hercegovini, ispit ─çe polagati po odredbama ovog zakona.

─îlan 24

(brisano)

─îlan 25

Sa ispitom, u smislu ovog zakona, izjedna─Źavaju se pravosudni ispiti polo┼żeni po propisima koji su na snazi na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i pravosudni ispiti polo┼żeni u bivšoj SFRJ do 6. aprila 1992. godine.

O priznavanju pravosudnog ispita polo┼żenog po propisima drugih zemalja odlu─Źuje Ministarstvo pravde BiH, po principu reciprociteta.

─îlan 26

Ovlaš─çuje se nadle┼żni ministar pravde da donese pravilnik o polaganju pravosudnog ispita kojim ─çe se bli┼że propisati na─Źin prijavljivanja ispita, rad Komisije, oblik i sadr┼żaj uvjerenja o polo┼żenom ispitu i vo─Ĺenje evidencije lica koja su polo┼żila pravosudni ispit.

─îlan 27

Entiteti i Br─Źko Distrikt Bosne i Hercegovine du┼żni su u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje zakone i druge propise iz ove oblasti sa ovim zakonom.

─îlan 28

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenom glasniku BiH".

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija