Advokatska kancelarija

weight
"NaŔa zaŔtita nije u naŔem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
NaŔa zaŔtita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Pravilnik o naknadama i nagradama za rad stečajnog upravnika i članova odbora povjerilaca

 

Pravilnik o naknadama i nagradama za rad stečajnog upravnika i članova odbora povjerilaca FBiH


Službene novine Federacije BiH, broj 4/22 od 14.01.2022

 

Službene novine Federacije BiH, broj 4/22

Na osnovu člana 77. stav (4) i člana 297. stav (1) tačka ć) Zakona o stečaju ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/21), federalni ministar pravde donosi


PRAVILNIK O NAKNADAMA I NAGRADAMA ZA RAD STEČAJNOG UPRAVNIKA I ČLANOVA ODBORA POVJERILACA


Član 1. (Predmet Pravilnika)


Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji i način obračuna naknada i nagrada za rad stečajnim upravnicima, privremenim stečajnim upravnicima, povjerenicima, članovima odbora povjerilaca i drugim angažovanim osobama za obavljanje poslova u predstečajnom postupku, prethodnom stečajnom postupku i stečajnom postupku.

Član 2. (Naknada i nagrada za rad)


(1) Naknada je novčana nadoknada za materijalne troŔkove (kao Ŕto su: troŔkovi prevoza, dnevnica, troŔkovi smjeŔtaja i sl.), koje su stečajni upravnici, privremeni stečajni upravnici, povjerenici i članovi odbora povjerilaca imali u toku postupka.

(2) Nagrada je novčana nadoknada za rad stečajnih upravnika, privremenih stečajnih upravnika, povjerenika i članova odbora povjerilaca u toku postupka.

Član 3. (Nagrada za rad)


(1) Stečajni upravnik, privremeni stečajni upravnik, povjerenik i članovi odbora povjerilaca primaju naknadu i nagradu za obavljene poslove u toku postupka u kojem su imenovani.

(2) Naknadu i nagradu za obavljene poslove određuje stečajni sudija u skladu s ovim pravilnikom, nakon Å”to stečajni upravnik, privremeni stečajni upravnik, odnosno povjerenik:

a) zavrŔe sve poslove za koje su imenovani,

b) dostave izvjeŔtaj o izvrŔenom poslu,

c) dostave izvjeŔtaj o troŔkovima postupka,

č) dostave obrazložen zahtjev za isplatu naknade i nagrade svojih troŔkova u skladu sa Zakonom o stečaju (u daljem tekstu: Zakon).

(3) Obrazložen zahtjev za obračun naknade i nagrade stečajni upravnik, privremeni stečajni upravnik, odnosno povjerenik dostavlja sudu zajedno s prijedlogom kojim se zaključuje ili obustavlja stečajni postupak.

(4) Prije donoŔenja odluke o troŔkovima postupka stečajni sudija može odrediti reviziju materijalno-finansijskog poslovanja stečajnog dužnika u stečajnim predmetima u kojima je revizija propisana Zakonom.

Član 4. (Isplata nagrade za rad)


(1) Izuzetno od člana 3. ovog pravilnika, po zahtjevu stečajnog upravnika, privremenog stečajnog upravnika odnosno povjerenika, kada za to postoje opravdani razlozi, stečajni sudija donosi rjeÅ”enje kojim se određuje isplata mjesečnih iznosa nagrade.

(2) Mjesečni iznos nagrade iz stava (1) ovog člana određuje se tako da nije veći od dvije prosječne bruto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) u posljednja tri mjeseca, te da ukupan zbir mjesečnih iznosa nagrada nije veći od ukupnog iznosa nagrade propisane ovim pravilnikom.

(3) Izuzetno, kada to smatra opravdanim, stečajni sudija može odrediti mjesečni iznos nagrade u većem iznosu od iznosa navedenog u stavu (2) ovog člana ako:

a) stečajni dužnik nastavlja obavljati poslovnu djelatnost tokom stečajnog postupka,

b) vodio se ili se vodi postupak reorganizacije,

c) radi se o stečaju s elementom inostranosti.

(4) Mjesečni iznos nagrade iz stava (3) ovog člana određuje se tako da nije veći od tri prosječne bruto plate u Federaciji u posljednja tri mjeseca, te da ukupan zbir mjesečnih iznosa nagrada nije veći od ukupnog iznosa nagrade propisane ovim pravilnikom.

Član 5. (Nagrada za rad povjerenika u predstečajnom postupku)


(1) Povjereniku u predstečajnom postupku za obavljene poslove isplaćuje se osnovna nagrada, u rasponu od 2.000 KM do 20.000 KM.

(2) Nagradu povjereniku određuje stečajni sudija vodeći računa o složenosti i obimu poslova koje je obavio.

(3) Nagradu povjereniku isplaćuje sud iz predujmljenih sredstava predstečajnog postupka.

(4) Na obrazložen zahtjev povjerenika, stečajni sudija može, ako je s tim saglasan dužnik, povjereniku odrediti i dodatnu nagradu, koja ne može biti veća od 10.000 KM.

(5) Dužnik vrŔi isplatu dodatne nagrade iz stava (4) ovog člana.

Član 6. (Nagrada za rad privremenog stečajnog upravnika)


(1) Privremenom stečajnom upravniku za poslove obavljene u prethodnom stečajnom postupku isplaćuje se nagrada, u rasponu od 500 KM do 5.000 KM.

(2) Nagradu privremenom stečajnom upravniku određuje stečajni sudija vodeći računa o složenosti i obimu poslova koje je obavio.

(3) U slučaju obustavljanja prethodnog stečajnog postupka ili odbijanja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, nagrada se isplaćuje iz predujmljenih sredstava za troÅ”kove prethodnog stečajnog postupka.

(4) U slučaju otvaranja stečajnog postupka, nagrada se isplaćuje iz predujma ako su predujmljena sredstva dovoljna, a ako predujmljena sredstva nisu dovoljna za isplatu, isplatit će se dio nagrade koji je moguć, a ostatak se isplaćuje na teret stečajne mase.

Član 7. (Osnovna nagrada za rad stečajnog upravnika)


(1) Stečajni sudija rjeÅ”enjem utvrđuje visinu osnovne nagrade stečajnom upravniku, uzimajući u obzir:

a) složenost stečajnog postupka,

b) dužinu trajanja postupka,

c) stepen namirenja povjerilaca.

(2) Stečajni sudija može stečajnom upravniku, na njegov obrazložen zahtjev, odrediti, pored nagrade iz stava (1) ovog člana, dodatnu nagradu.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, stečajni sudija odobrava rjeŔenjem isplatu posebne nagrade stečajnom upravniku prema odluci skupŔtine povjerilaca u skladu s članom 14. ovog pravilnika.

(4) Nagrade isplaćene za poslove obavljene u predstečajnom postupku i prethodnom stečajnom postupku ne ulaze u obračun osnovne nagrade stečajnom upravniku.

Član 8. (Visina osnovne nagrade za stečajnog upravnika)


(1) Osnovna nagrada stečajnom upravniku po osnovu vrijednosti unovčene stečajne mase iznosi najviŔe 135.000 KM.

(2) Dodatna nagrada stečajnom upravniku iznosi najviÅ”e 1/2 iznosa osnovne nagrade određene u skladu s članom 7. ovog pravilnika.

(3) Dodatna nagrada stečajnom upravniku se neće isplaćivati ako je vrijednost unovčene stečajne mase do 5.000 KM.

(4) Nagrada stečajnom upravniku u predmetima u kojima nema stečajne mase za unovčenje, određuje se pauÅ”alno u iznosu do 1.500 KM i isplaćuje se ako su preostala novčana sredstva iz prethodnog stečajnog postupka ili ih uplate zainteresovane osobe (članovi druÅ”tva, akcionari, povjerioci i druge osobe koje nisu u sukobu interesa).

Član 9. (Tarifa za obračun osnovne nagrade stečajnom upravniku)


Osnovna nagrada stečajnom upravniku po osnovu vrijednosti unovčene stečajne mase obračunava se u skladu s Tarifom I, koja se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 10. (Dodatna nagrada)


(1) Stečajni sudija rjeÅ”enjem utvrđuje visinu dodatne nagrade stečajnom upravniku uzimajući u obzir:

a) složenost stečajnog postupka,

b) dužinu trajanja postupka,

c) stepen namirenja povjerilaca.

(2) Ako stečajni sudija utvrdi da su ispunjeni istovremeno svi uslovi iz stava (1) ovog člana, odrediće jedinstvenu dodatnu nagradu, u skladu s čl. 11., 12. i 13. ovog pravilnika, s tim da dodatna nagrada neće iznositi viÅ”e od 1/2 iznosa osnovne nagrade.

Član 11. (Složenost stečajnog postupka)


(1) Složenost stečajnog postupka određuje stečajni sudija prema:

a) broju prijavljenih i ispitanih potraživanja,

b) ažuriranosti pravne dokumentacije za imovinu, koja čini stečajnu masu, a koju je tokom stečajnog postupka stečajni upravnik ažurirao,

c) povećanje stečajne mase putem pravosnažno usvojenih zahtjeva po pobojnim radnjama,

č) pronalaženju nove imovine stečajnog dužnika, koja nije bila evidentirana u knjigovodstvenoj evidenciji stečajnog dužnika u trenutku pokretanja stečajnog postupka ili je imovina iznesena iz kruga stečajnog dužnika i sakrivena, a ako to sve utiče na povećanje stečajne mase,

ć) pokretanju i održavanju privredne aktivnosti tokom stečajnog postupka i ostvarenjem prihoda iz takvog posla ili stvaranju uslova za bolje unovčenje imovine stečajnog dužnika,

d) obavljanju tekućih privrednih aktivnosti na zavrÅ”etku započetih poslova i ostvarenim tekućim prihodima iz kojih se finansiraju troÅ”kovi stečajnog postupka,

dž) ako je sproveden postupak reorganizacije stečajnog dužnika,

đ) ako je imovina prodata pod uslovom i kupac nastavi djelatnost i zadrži radnike ili dio radnika stečajnog dužnika i ako je odluka kupca ispoÅ”tovana,

e) ako je stečajni dužnik prodat kao pravna osoba, zadržao svoj pravni subjektivitet, nastavio poslovnu djelatnost i zadržao radnike ili dio radnika stečajnog dužnika u radnom odnosu,

f) postojanju elementa inostranosti.

(2) Na obrazložen zahtjev stečajnog upravnika, osnovna nagrada se uvećava za najmanje 10%, a najviÅ”e za 40%, ako je po odluci stečajnog sudije ispunjen jedan ili viÅ”e kriterija iz stava (1) ovog člana.

Član 12. (Trajanje stečajnog postupka)


Osnovna nagrada uvećava se:

a) za 30% ako u složenom predmetu stečajni upravnik okonča postupak glavne diobe i podnese zavrŔni račun u roku od godinu dana od dana otvaranja stečajnog postupka,

b) za 25% ako u složenom predmetu stečajni upravnik okonča postupak glavne diobe i podnese zavrŔni račun u roku od godinu dana do dvije godine od dana otvaranja stečajnog postupka.

Član 13. (Stepen namirenja stečajnih povjerilaca)


(1) Osnovna nagrada stečajnom upravniku uvećava se za 20%, ako su u stečajnom postupku povjerioci namireni u visini najmanje 50%, a najviÅ”e 80% od ukupno utvrđenih potraživanja.

(2) Osnovna nagrada stečajnom upravniku uvećava se za 30%, ako su u stečajnom postupku povjerioci namireni u visini preko 80% od ukupno utvrđenih potraživanja.

Član 14. (Posebna nagrada)


(1) SkupÅ”tina povjerilaca može na prijedlog odbora povjerilaca, odnosno na prijedlog povjerilaca, ako nije osnovan odbor povjerilaca, na ročiÅ”tu za diobu donijeti odluku da se iz sredstava predviđenih za namirenje povjerilaca, stečajnom upravniku dodijeli posebna nagrada, koja iznosi najviÅ”e do 10.000 KM.

(2) SkupŔtina povjerilaca može na prijedlog odbora povjerilaca, odnosno na prijedlog povjerilaca, ako nije osnovan odbor povjerilaca, donijeti odluku da se stečajnom upravniku dodijeli posebna nagrada, koja iznosi najviŔe do 15.000 KM u stečajnim postupcima u kojima je uspjeŔno izvrŔena:

a) reorganizacija, ili

b) uspjeŔna prodaja imovine pod posebnim uslovima, ili

c) prodaja stečajnog dužnika kao pravne osobe, pa je nastavljena poslovna djelatnost i zadržani na radu radnici stečajnog dužnika ili znatan dio radnika.

(3) Stečajni sudija u slučaju iz stava (1) ovog člana odobrava isplatu posebne nagrade. Posebna nagrada se odobrava stečajnom upravniku, iako je stečajni sudija odredio dodatnu nagradu u skladu s članom 8. stav (2) ovog pravilnika.

Član 15. (Nagrada u slučaju namirenja razlučnih povjerilaca)


(1) U slučaju da stečajni upravnik vrŔi prodaju imovine koja pripada razlučnom povjeriocu, osnovicu za obračun nagrade kod namirenja razlučnih povjerilaca čine sredstva ostvarena prodajom imovine, koja je predmet osiguranja, umanjena za troŔkove prodaje.

(2) Osnovica iz stava (1) ovog člana određuje se posebno za svaki dio imovine koji je predmet osiguranja.

(3) Osnovica se određuje zajednički za viÅ”e dijelova imovine, koji se prodaju kao imovinska cjelina ili su istorodni, pa se prodaju na istoj prodaji ili na viÅ”e prodaja u istom danu.

(4) U slučaju iz stava (3) ovog člana, nagrada se isplaćuje iz ostvarenih sredstava prodajom imovine, koja pripada određenom razlučnom povjeriocu srazmjerno učeŔću procijenjene vrijednosti dijelova imovine, koji su predmet osiguranja u korist tog povjerioca u odnosu na ukupnu procijenjenu vrijednost svih dijelova imovine za koje se osnovica određuje zajednički.

(5) Kada se prilikom prodaje može utvrditi prodajna cijena za pojedinačne dijelove imovine, koristi se srazmjera između ostvarene cijene za taj dio imovine u odnosu na ukupno ostvarenu cijenu za sve dijelove imovine za koje se imovina utvrđuje zajednički.

(6) Nagrada stečajnom upravniku i troŔkovi prodaje odbijaju se od sredstava ostvarenih prodajom imovine, koja je predmet osiguranja prije namirenja razlučnih povjerilaca.

Član 16. (Tarifa za obračun nagrade stečajnom upravniku kod namirenja razlučnih povjerilaca)


Obračun nagrade za stečajnog upravnika kod namirenja razlučnih povjerilaca vrŔi se u skladu s Tarifom II, koja se nalazi u Prilogu 2. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Član 17. (Umanjenje nagrade stečajnom upravniku)


(1) Obrazložen zahtjev za umanjenje nagrade stečajnom upravniku stečajnom sudiji podnose:

a) odbor povjerilaca, ako je odbor osnovan,

b) skupŔtina povjerilaca, ako nije osnovan odbor povjerilaca,

c) razlučni povjerioci.

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se u roku osam dana od dana uvida u zahtjev stečajnog upravnika za isplatu nagrade.

(3) Stečajni sudija po zahtjevu za umanjenje nagrade stečajnom upravniku donosi odluku u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava (1) ovog člana ili najkasnije prije donoŔenja rjeŔenja o davanju saglasnosti za glavnu diobu.

(4) Stečajni sudija donosi odluku kojom srazmjerno umanjuje nagradu utvrđenu u skladu s ovim pravilnikom, ako utvrdi da je stečajni upravnik svojim radnjama oÅ”tetio interese povjerilaca.

(5) Stečajni sudija na zahtjev predlagača iz stava (1) ovog člana, u skladu s ovim pravilnikom, umanjuje nagradu za 20% ako stečajni postupak traje duže od dvije godine.

(6) Stečajni sudija ne umanjuje nagradu na način iz stava (5) ovog člana ukoliko, na osnovu pismenog obrazloženja stečajnog upravnika, utvrdi da je dužina trajanja postupka opravdana usljed složenosti stečajnog postupka, nepostojanja validne dokumentacije o svojini imovine, vođenja sudskih i upravnih postupaka koji nisu okončani, promjene stečajnog upravnika i drugih objektivnih okolnosti na koje stečajni upravnik nije mogao da utiče, uključujući i postupanje drugih organa.

Član 18. (Nagrada kod promjene stečajnog upravnika)


Ako do promjene stečajnog upravnika dođe iz opravdanih razloga, stečajni sudija rjeÅ”enjem stečajnom upravniku određuje nagradu srazmjerno obavljenim poslovima u stečajnom postupku.

Član 19. (Nagrada stečajnom upravniku u postupku reorganizacije)


(1) Ako je stečajni postupak okončan obustavom postupka nakon prihvatanja stečajnog plana, nagrada stečajnom upravniku se određuje prema Tarifi I iz člana 9. ovog pravilnika.

(2) Ako je reorganizacija stečajnog dužnika okončana u roku i uspjeÅ”na po stečajnog dužnika i povjerioce, stečajni sudija određuje stečajnom upravniku posebnu nagradu propisanu ovim pravilnikom.

(3) Ako stečajni plan nije prihvaćen i ako se nad dužnikom sprovodi stečajni postupak, nagrada za rad stečajnog upravnika obračunava se na način propisan za obračun nagrade u stečajnom postupku.

(4) Ako u postupku reorganizacije nije unovčena stečajna masa, koja bi bila osnovica za određivanje nagrade nego su stečajnim planom predviđene finansijske mjere reorganizacije ili statusne promjene ili druge mjere predviđene Zakonom, koje ne sadrže unovčenje imovine, osnovica za obračun nagrade iz stava (1) ovog člana je procijenjena vrijednost imovine stečajnog dužnika.

(5) Ako je u postupku reorganizacije unovčena imovina, osnovica za obračun nagrade za rad stečajnog upravnika je vrijednost unovčene imovine.

Član 20. (Nagrada stečajnom upravniku za sprovođenje nadzora nad stečajnim planom)


(1) Za nadzor nad sprovođenjem stečajnog plana stečajnom upravniku se isplaćuje nagrada u iznosu od 2.000 KM do 10.000 KM, za svaku godinu nadzora u ovisnosti od složenosti poslova koje obavlja.

(2) Isplate nagrade iz stava (1) ovog člana vrŔi reorganizovano privredno druŔtvo.

Član 21. (Nagrada stečajnom upravniku kod naknadne diobe i prodaje stečajnog dužnika kao pravne osobe)


(1) Ako se stečajni postupak nastavlja radi naknadne diobe ili se sprovodi nad imovinom stečajnog dužnika koji je prodat kao pravna osoba, stečajnom upravniku se određuje nagrada u skladu s Tarifom I iz člana 9. ovog pravilnika.

(2) Osnovicu za utvrđivanje nagrade iz stava (1) ovog člana je novčani iznos koji je isplaćen naknadnom diobom povjeriocima, odnosno ostvarena vrijednost kod prodaje stečajnog dužnika kao pravne osobe.

Član 22. (Nagrada članovima odbora povjerilaca)


(1) Članovima odbora povjerilaca visinu nagrade određuje stečajni sudija uzimajući u obzir obim posla, složenost postupka i vrijednost stečajne mase.

(2) Visina nagrade iz stava (1) ovog člana iznosi od 50 KM do 200 KM po održanoj sjednici, na kojoj je prisustvovao član odbora povjerilaca, a predsjedniku odbora povjerilaca od 80 KM do 250 KM po održanoj sjednici članova odbora povjerilaca.

(3) Stečajni sudija može članovima odbora povjerilaca nagradu iz stava (2) ovog člana uvećati do 1/2 iznosa utvrđene nagrade, u uspjeÅ”no okončanim stečajnim postupcima i uspjelim postupcima reorganizacije, te u stečajnim postupcima u kojima je vrijednost unovčene stečajne mase preko 10.000.000 KM.

(4) Uvećanje nagrade iz stava (3) ovog člana članovima odbora povjerilaca isplaćuje se nakon izvrÅ”ene diobe, odnosno naknadne diobe.

Član 23. (Plaćanje poreza, doprinosa i drugih naknada)


Isplata svih novčanih iznosa nagrada u skladu s ovim pravilnikom su bruto iznosi, koji obuhvataju iznose poreza, doprinosa i drugih naknada po osnovu ovih primanja, u skladu s propisima kojima se uređuje ova oblast.

Član 24. (Naknada troÅ”kova u postupku)


(1) Stečajnom upravniku se isplaćuje naknada svih troÅ”kova koji su bili neophodni i direktno povezani s konkretnim stečajnim postupkom, i to putnih troÅ”kova, dnevnica, troÅ”kova smjeÅ”taja u skladu s Uredbom o naknadama troÅ”kova za službena putovanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/16 i 50/16).

(2) Uz obrazložen zahtjev za isplatu naknade stečajni upravnik dostavlja sudu i odboru povjerilaca relevantnu dokumentaciju o stvorenim troŔkovima (putne naloge, račune, pozive za ročiŔta, saglasnost povjerilačkih organa u slučajevima kada je takva saglasnost potreba i sl.).

(3) Članovima odbora povjerilaca isplaćuje se naknada u skladu sa odredbom stava (1) ovog člana.

Član 25. (Nagrade angažovanim stručnim osobama za potrebe postupka)


(1) Visina nagrade angažovanim stručnim osobama za potrebe konkretnog postupka (vjeÅ”taka, revizora, advokata i dr.) određuju se prema važećim tarifama o nagradama i naknadama za rad tih stručnjaka.

(2) Visina plaća i naknada za angažovane radnike za obavljanje poslova u stečajnom postupku se određuju u skladu sa Zakonom i kolektivnim ugovorom.

Član 26. (Primjena Pravilnika)


Naknada i nagrada stečajnim upravnicima, privremenim stečajnim upravnicima, povjerenicima, članovima odbora povjerilaca i drugim angažovanim osobama za obavljanje poslova u započetim postupcima restrukturiranja, prethodnom stečajnom postupku i stečajnom postupku, obračunat će se prema propisima koji su bili na snazi kada su ti postupci počeli.

Član 27. (Stupanje na snagu)


(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

(2) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o naknadama i nagradama vjeŔtaka, privremenog stečajnog upravnika, stečajnog upravnika i članova odbora povjerilaca u stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 71/08).

Broj 01-02-2-2506/21
24. decembra 2021. godine


Ministar
Mato Jozić, s. r.

PRILOG 1.


Tarifa I Osnovica za obračun nagrade stečajnom upravniku prema vrijednosti unovčene stečajne mase:


Obračun osnovne nagrade u skladu s članom 7. stav (1) ovog pravilnika:

Red. br.

Osnovica za obračun

Osnovna nagrada u bruto iznosu

1.

do 5.000 KM

ukupna nagrada može iznositi najviŔe do 5.000 KM

2.

od 5.001 KM do 50.000 KM

ukupna nagrada može iznositi najviŔe do 10.000 KM

3.

od 50.001 KM do 100.000 KM

ukupna nagrada može iznositi najviŔe do 15.000 KM

4.

od 100.001 KM do 200.000 KM

ukupna nagrada može iznositi najviŔe do 24.000 KM

5.

od 200.001 KM do 500.000 KM

ukupna nagrada može iznositi najviŔe do 50.000 KM

6.

od 500.001 KM do 1.000.000 KM

ukupna nagrada može iznositi najviŔe do 60.000 KM

7.

od 1.000.001 KM do 2.000.000 KM

ukupna nagrada može iznositi najviŔe do 80.000 KM

8.

od 2.000.001 KM do 3.000.000 KM

ukupna nagrada može iznositi najviŔe do 90.000 KM

9.

od 3.000.0001 KM do 10.000.000 KM

ukupna nagrada može iznositi najviŔe do 110.000 KM

11.

od 10.000.001 KM do 50.000.000 KM

ukupna nagrada može iznositi najviŔe do 120.000 KM

12.

preko 50.000.000 KM

ukupna nagrada može iznositi najviŔe do 135.000 KMPRILOG 2.


Tarifa II Osnovica za obračun nagrade stečajnom upravniku kod namirenja razlučnih povjerilaca


Obračun nagrade stečajnom upravniku kod namirenja razlučnih povjerilaca u skladu s članom 15. ovog pravilnika:

Red. br.

Osnovica za obračun

Nagrada u bruto iznosu

1.

do 200.000 KM

ukupna nagrada može iznositi najviŔe do 10.000 KM

2.

do 1.000.000 KM

ukupna nagrada može iznositi najviŔe do 30.000 KM

3.

do 2.000.000 KM

ukupna nagrada može iznositi najviŔe do 40.000 KM

4.

do 10.000.000 KM

ukupna nagrada može iznositi najviŔe do 60.000 KM

5.

preko 10.000.000 KM

ukupna nagrada može iznositi najviŔe do 70.000 KM

 

 

 

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija