Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Obja┼ínjenje i tuma─Źenje odredbi Advokatske tarife

  

Broj: 664/20                                                                                              
Sarajevo, 11.06.2020.godine

 

Obja┼ínjenje i tuma─Źenje odredbi ─Źlana 18.st.2.Tarife o nagradama i naknadi tro┼íkova za rad advokata vezano za sastav ┼żalbe u postupcima javnih nabavki i dilemama koje se pojavljuju s tim u vezi u praksi Suda Bosne i Hercegovine i Ureda za razmatranje ┼żalbi BiH

 

MIŠLJENJE

┼Żalbe u postupcima javnih nabavki smatraju se podnescima kao u postupcima procjenjive vrijednosti i tarifiraju se prema ─Źlanu 12. Tarife o nagradi i naknadi tro┼íkova za rad advokata.

Pri tome, treba imati u vidu da je ─Źlanom 18. stav 6. Tarife, odre─Ĺen iznos┬á 75% nagrade od osnovice za odre─Ĺivanje nagrade u parni─Źnom postupku iz ─Źlana 12. Tarife,┬á te da je u postupcima javnih nabavki┬á nu┼żno pozvati se na isti.

Ovo tim prije, jer su postupci javnih nabavki uvijek procjenjivi, i jer UR┼Ż prilikom odre─Ĺivanja┬á iznosa takse i naknade za pokretanje ┼żalbenog postupka, prilikom odre─Ĺivanja naknade koju je ┼żalilac obavezan platiti za pokretanje ┼żalbenog postupka, koristi procjenjenu┬á vrijednosti javne nabavke iz ─Źlana 108. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, dok istovremeno, za odmjeravanje tro┼íkova advokata u postupcima javnih nabavki koristi termin ,,neprocjeniv predmet,,┬á i primjenjuje odredbu ─Źlana 18.stav 2. Tarife, ┼íto je upravo nezakonito i diskriminatorno.


Obrazlo┼żenje
Da bi se odgovorilo na postavljena pitanja bilo je potrebno izvr┼íiti analizu pravila i sadr┼żaja upravnog postupka ure─Ĺenog Zakonom o upravnom postupku3, sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini koji je utvr─Ĺen Zakonom o javnim nabavkama,4 zatim, organizaciju i polo┼żaj advokature koja je ure─Ĺena Zakonom o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine, te, Tarifu o naknadama i nagradi tro┼íkova za rad advokata5 u svjetlu sadr┼żaja i pravne prirode podnesaka, odnosno ┼żalbe u upravnom, i posebnim postupcima, te, s tim u vezi, i vrednovanja ┼żalbe posebno sa stanovi┼íta pravne za┼ítite u postupcima javne nabavke u Bosni i Hercegovini.

Tako─Ĺer, u tra┼żenju odgovora na postavljena pitanja, nu┼żno je bilo uzeti u obzir i pravnu ste─Źevinu i pravne standarde EU koji obavezuju Bosnu i Hercegovinu kao potpisnicu Sporazuma o stabilizaciji i pridru┼żivanju, te praksu Evropskog suda pravde u Luksemburgu u postupcima pravne za┼ítite u oblasti javne nabavke dr┼żava ─Źlanica EU a koja ima veoma zna─Źajnu ulogu i u postupcima pravne za┼ítite u procesu javnih nabavki svake dr┼żave koja pretenduje na punopravno ─Źlanstvo u EU.

U prvom redu, treba po─çi od ─Źinjenice da je Zakonom o upravnom postupku propisano njegovo va┼żenje,
poseban postupak kao i supsidijarna primjena ovog Zakona.

U pogledu va┼żenja Zakona, po utvr─Ĺenim pravilima upravnog postupka du┼żni su postupati organi uprave
Bosne i Hercegovine kad u upravnim stvarima, neposredno primjenjujući propise, rješavaju o pravima,
obavezama ili pravnim interesima fizi─Źkih lica, pravnih osoba ili drugih stranaka u upravnim stvarima koje su u nadle┼żnosti institucija Bosne i Hercegovine.

Po ovom Zakonu, du┼żna su postupati i pravna lica koja imaju javna ovla┼ítenja u okviru svoga djelokruga, a koja primjenjuju pravila upravnog postupka, s tim, da se pojedina pitanja postupka za odre─Ĺenu upravu

2 Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj:40/02, 29/03, 18/05, 68/05 i 42/11.
3 „Slu┼żbeni glasnik BiH“, broj: 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16.
4 „Slu┼żbeni glasnik BiH“, broj:39/14.
5 Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj:22/04 i 24/04.

oblast mogu, ali samo izuzetno, urediti posebnim zakonom uz uslov da ne mogu biti protivna na─Źelima Zakona o upravnom postupku.

Poseban postupak je utvr─Ĺen na na─Źin da se pojedina pitanja postupka za odre─Ĺenu upravnu oblast mogu samo izuzetno, posebnim zakonom, urediti druga─Źije nego ┼íto su ure─Ĺena ovim Zakonom, ako je to nu┼żno za druga─Źije postupanje po tim pitanjima, s tim da ne mogu biti protivna na─Źelima ovog Zakona.7

Supsidijarna primjena zakona, utvr─Ĺena je na na─Źin da, u upravnim oblastima za koje je zakonom propisan poseban postupak, postupa se po odredbama tog zakona, s tim da se po odredbama ovog zakona postupa u svim pitanjima koja nisu ure─Ĺena posebnim zakonom.8

Komuniciranje organa i stranaka vrši se putem podnesaka.9

Prema ovom Zakonu, pod podnescima se podrazumijevaju zahtjevi, obrasci koji se koriste za automatsku obradu podataka, prijedlozi, prijave, molbe, ┼żalbe, prigovori i druga saop┼ítenja kojima se pojedinci ili pravne osobe obra─çaju organima.

U zavisnosti od upravne stvari u kojoj javnopravni organ u upravnom postupku odlu─Źuje o pravu, obavezi ili pravnom interesu stranke neposredno primjenjuju─çi zakone, druge propise i op┼íte akte kojima se ure─Ĺuje odgovaraju─ça upravna oblast, zavisi i sadr┼żaj podnesaka.

Podnesak je prema tome, samo sredstvo, alat, kojim se, u skladu sa Zakonom, slu┼że stranke kojim se inicira, zahtijeva, pokretanje bilo kojeg postupka pred nadle┼żnim javnopravnim organom u upravnom postupku.

Pravo ┼żalbe je jedno od na─Źela upravnog postupka.10

Zakonom o upravnom postupku se, generalno, propisuje ┼żalba protiv rje┼íenja donesenog u prvom stepenu, osim, ako je zakonom isklju─Źena u pojedinim upravnim stvarima, pod uslovom da je na drugi na─Źin osigurana za┼ítita prava i zakonitosti.

U smisli ovog Zakona, ┼żalba kao takva, u formalno-pravnom smislu, jeste podnesak putem kojih stranke komuniciraju sa javnopravnim organima, ona je istovremeno i instrument pravne za┼ítite i pravni lijek ne samo u redovnom upravnom, nego i u posebnom postupku javne nabavke.

S tim u vezi, nu┼żno je uzeti u obzir da bez ┼żalbe kao podneska u formalno-pravnom smislu, ne bi bilo ni nastavka upravnog postupka u instancionom smislu, ali da bez ┼żalbe i u formalnom i u sadr┼żajnom smislu ne bi bilo ni upravnosudske za┼ítite putem tu┼żbe u upravnom sporu za koji je, prema propisima u datoj pravnoj oblasti, uklju─Źuju─çi i oblast javnih nabavki, nadle┼żan Sud Bosne i Hercegovine.

 

6Vidi ─Źl.1. i 2. Zakona.
7 Vidi ─Źl.3. u vezi sa ─Źlanovima 4. do 18. Zakona.
8 Vidi ─Źl.3.Zakona.
9 Vidi Odjeljak IV Zakona.
10 Vidi ─Źl.15. i 16,.Zakona.

 

Sadr┼żaj ┼żalbe u direktnoj je zavisnosti od vrste i sadr┼żaja pravne stvari u kojoj je javnopravni organ u upravnom postupku odlu─Źivao o nekom pravu, obavezi ili pravnom interesu stranke neposredno primjenjuju─çi zakone, druge propise i op┼íte akte kojima se ure─Ĺuje odgovaraju─ça upravna oblast.

Nadalje, nu┼żno je ista─çi da je ┼żalba kao takva, akcesorne prirode, u direktnoj je zavisnosti od zahtjeva, pokrenutih pitanja, sadr┼żaja i slo┼żenosti konkretne upravne stvari, i sa tog stanovi┼íta ┼żalba nije samo podnesak u formalno-pravnom smislu, nego je nastavak konkretnog, meritornog upravnog postupka i vrednuje se prema kriterijima meritornog odlu─Źenja u upravnoj stvari.

Pored toga, kod shvatanja ┼żalbe kao nastavka meritornog ne samo upravnog, nego i njegovog sudskog postupka i epiloga, nu┼żno je imati na umu da se uz izuzetke u skladu sa zakonom, u okviru parni─Źnog zakonodavstva, mogu u ┼żalbi iznositi odnosno predlagati i nove ─Źinjenice i novi dokazi pod uslovom da ih ┼żalitelj, bez svoje krivice, nije mogao iznijeti odnosno predlo┼żiti do zaklju─Źenja glavne rasprave pred prvostepenim sudom, s tim, da je ┼żalitelj du┼żan iznose─çi nove ─Źinjenice i nove dokaze kojima bi se te ─Źinjenice utvrdile, i navesti ─Źinjenice koje tim dokazima treba utvrditi.

┼Żalba prema tome, nije samo formalni podnesak u smislu ─Źlana 56. Zakona o upravnom postupku kojim se vr┼íi komuniciranje organa i stranaka.

┼Żalba je prije svega jedini instrument pravne za┼ítite u upravnom postupku pa i u postupku javne nabavke, sadr┼żajni je i misaoni akt koji zahtijeva, posebno u sistemu javnih nabavki, visoke standarde u poznavanju nacionalnog prava, pravila i postupaka javnih nabavki, prava, du┼żnosti i odgovornosti i pravne za┼ítite javnih nabavki u nacionalnom pravu ali, i istovremeno, zahtijeva ┬ái relevantna znanja standarda i pravne ste─Źevine EU te prakse nacionalnog sudstva te Evropskog suda pravde.

Iz navedenih razloga, ┼żalba kao obavezno sredstvo i instrument pravne za┼ítite u upravnom postupku, a posebno u postupcima javne nabavke koji su, i prema samom Zakonu o javnim nabavkama ┬áuvijek procjenjivi, treba zavisiti od procijenjene vrijednosti konkretne javne nabavke i njeno vrednovanje treba vr┼íiti u skladu sa relevantnim odredbama ─Źlana 12. Tarife o nagradama i naknadi tro┼íkova za rad advokata u Federaciji BiH, kojima se ure─Ĺuju osnovice u postupcima procjenjive vrijednosti.

Nadalje, Zakon o javnim nabavkama11 jedinstveni je i temeljni akt koji ure─Ĺuje institut i sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.

Njime su utvr─Ĺena pravila za postupke javnih nabavki, prava, du┼żnosti, odgovornosti i pravna za┼ítita u─Źesnika u postupku javne nabavke, te nadle┼żnosti Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine i Ureda za razmatranje ┼żalbi Bosne Hercegovini.

Radi se o vrlo kompleksnom Zakonu, za ─Źiju provedbu su potrebna ne samo op┼íta, nego, i posebna pravna i pravni─Źka znanja, praksa i iskustva, naro─Źito u postupcima pravne za┼ítite javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.

Kompleksnost pravne za┼ítite javne nabavke prema ovom Zakonu12, ogleda se i u ─Źinjenici da materija pravne za┼ítite ni u nomotehni─Źkom ni u sadr┼żajnom smislu, nije u skladu sa tokom postupka javne nabavke pa time i njene pravne za┼ítite, te da ┼żalba u postupku javne nabavke, u meritornom smislu, predstavlja

11 „Slu┼żbeni glasnik BiH“, broj:39/2014.
12 Vidi Dio tre─çi-Pravna za┼ítita, Poglavlje I. Postupak pravne za┼ítite, ─Źl.94. do

mnogo vi┼íe od pukog podneska kao takvog, u koje se svrstava prema Zakonu o upravnom postupku, ali, i isto tako, i mnogo vi┼íe od ┼żalbe u prosje─Źnim upravnim postupcima u kojima nadle┼żni javno-pravni organi odlu─Źuju o nekom pravu ili obavezi ili o pravnom interesu stranke u upravnom postupku.

Osim navedenog, od adekvatnog ┼żalbenog postupka u postupku javnih nabavki a koji se okon─Źava odlukama Ureda za ┼żalbe, zavisi i postojanje, odnosno kvalitet sudske za┼ítite javnih nabavki koja se, prema Zakonu o javnim nabavkama, vr┼íi po tu┼żbi koju podnesu stranke u postupku javne nabavke i koji se, kako to Zakon propisuje, vodi po hitnom postupku, i u nadle┼żnosti je Suda Bosne Hercegovine.13

┼Żalba je osnovni i jedini pravni lijek u postupcima javne nabavke.

Stoga, a da bi se u postupcima javne nabavke moglo na adekvatan na─Źin ┼ítititi prava i interese svih u─Źesnika, nu┼żno je izuzetno poznavanje op┼ítih na─Źela pravne za┼ítite sadr┼żane u pravu EU14, a posebno, na─Źela postupka koja su dio Zakona o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini, prije svih:

- na─Źela zakonitosti, koje se primjenjuje u postupcima javne nabavke i prije pokretanja postupka pravne za┼ítite koju cijeni Ured za razmatranje ┼żalbi, ali i u postupku pravne za┼ítite svih u─Źesnika u postupku uklju─Źuju─çi i Ured za razmatranje ┼żalbi, kao i u sudskom postupku, u upravnom sporu pred Sudom Bosne i Hercegovine;

- na─Źela efikasnosti, prema kojem se u postupcima javnih nabavki moraju poduzimati sve mjere kako bi se odluke koje donose ugovorni organi mogle efikasno i ┼íto je mogu─çe prije preispitivati;

- na─Źela kontradiktornosti, koje isklju─Źuje dono┼íenje odluka samo prema stanju spisa i na osnovu pisanih podnesaka, nego i prije svega, uklju─Źuje saslu┼íanje svakog lica na ─Źija se prava odnosi postupak i odluka u javnoj nabavci, kao i kontradiktorno raspravljanje ne samo putem podnesaka nego i kroz usmeno saslu┼íanje stranaka, te,

-na─Źela transparentnosti, ┼íto podrazumijeva pravo javnosti da bude upoznata sa na─Źinom rada kao i rezultatima rada tijela koja u skladu sa zakonom, provode postupak javne nabavke u svim fazama postupka, uklju─Źuju─çi i i u postupku pravne za┼ítite, na na─Źin da svaka stranka, ali i ┼íira javnost, mo┼że imati saznanja o odlukama u javnim nabavkama kao i u ┼żalbenom postupku.

Pored navedenog, prilikom ostvarivanja pravne za┼ítite u postupcima javne nabavke, treba uzeti u obzir dvostruku pravnu prirodu instituta javne nabavke i nedosljednosti i nedore─Źenosti samog Zakona o javnim nabavkama, ┼íto ote┼żava svrstavanje, odnosno razgrani─Źenje u Zakonu, javne nabavke u upravno odnosno gra─Ĺansko pravo, te da supsidijarna primjena Zakona o upravnom postupku dominira u predtenderskoj i tenderskoj fazi i u postupku pred Uredom za razmatranje ┼żalbi, dok u ugovornoj, posttenderskoj fazi se primjenjuje gra─Ĺansko pravo, pa se s tim u vezi mo┼że govoriti o dvostrukoj, upravnoj i gra─Ĺanskoj pravnoj prirodi javne nabavke, imaju─çi u vidu gra─Ĺansko-pravnu prirodu ugovora o javnoj nabavci u smislu propisa

 

6
13 Vidi Poglavlje II. Pravna za┼ítita protiv odluka UR┼Ż-a, Odjeljak A. Sudska za┼ítita, ─Źl.115. Zakona.
14 Bosna i Hercegovina je potpisnica Sporazuma o stabilizaciji i pridru┼żivanju, 27.02.2012.godine, i obavezna je na uskla─Ĺivanje pravnog i institucionalnog okvira na podru─Źju javne nabavke sa pravnom ste─Źevinom EU, kao npr. Direktiva 89/655/EEZ od 21.12.1989. o uskla─Ĺivanju zakona i drugih propisa u vezi sa postupkom kontrole sklapanja ugovora o javnoj nabavki i javnim radovima; Direktive 2007/66/EEZ koja se odnosi na pobolj┼íanje efikasnosti postupka revizije u vezi sa dodjelom ugovora o javnim nabavkama; Direktive 89/655/EEZ od 21.12.1989. o uskla─Ĺivanju drugih propisa u vezi sa primjenom postupka kontrole sklapanja ugovora o javnoj nabavci robe i javnim radovima, prema kojoj, nezavisno tijelo donosi odluke u postupku javne nabavke u kojem se saslu┼íavaju obje stranke, te brojne druge direktive, kao npr. one koje se odnose na transparentnost postupka javne nabavke i na njenu pravnu za┼ítitu, kao ┼íto je Direktiva 89/665/EEZ i 92/13/EEZ i dr, uklju─Źuju─çi i sudsku praksu Suda BiH i Evropskog suda pravde.


Zakona o obligacionim odnosima, u kojoj fazi je supsidijarna primjena Zakona o upravnom postupku isklju─Źena.

Pri tome, treba imati na umu da je pravna za┼ítita u postupku javne nabavke prema Zakonu o javnim nabavkama mnogo suptilnije i slo┼żenije pitanje i iz razloga jer, se analizom va┼że─çeg pravnog okvira, a posebno Zakona o javnim nabavkama kao i supsidijarne primjene Zakona o upravnom postupku, ┼żalbom kao pravnim lijekom, u svakom stadiju postupka, mo┼że od strane legitimirane stranke osporavati zakonitost donesene odluke, radnje ili propu┼ítanja ili provo─Ĺenja postupka od strane ugovornog organa.

Osim toga, treba ista─çi da se i pored odre─Ĺenih nedosljednosti i nejasno─ça u Zakonu o javnima nabavkama U BiH, ┼żalba s razlogom ne mo┼że posmatrati podneskom samo u formalnom smislu, ona se kao ┼íto vidimo, mo┼że uvijek podnijeti, uklju─Źuju─çi i pravo ┼żalbe u pojedinim etapama postupka, bez obzira na vrijednost predmeta javne nabavke. Ona se podnosi Uredu za razmatranje ┼żalbi putem ugovornog organa, tako─Ĺer, s razlogom, i u tom slu─Źaju bi ugovorno tijelo bilo du┼żno preispitati odre─Ĺene okolnosti a koje bi mogle biti od uticaja na zaklju─Źivanje ugovora o nabavci da nije bilo upoznato sa ┼żalbenim razlozima i postojanjem ┼żalbenog postupka ─Źiji ishod bi mogao utjecati na zakonitost provedene javne nabavke kao takve.

Da ┼żalba u postupcima javne nabavke nije samo puki podnesak u smislu Zakona o upravnom postupku, nego je u direktnoj vezi sa svrhom i sadr┼żajem javne nabavke kao takve, te da bez ┼żalbe u postupku javne nabavke ne bi bilo mogu─çe osigurati postupak revizije svim aktivno legitimiranim osobama koje se natje─Źu za odre─Ĺeni javni ugovor pod uslovom da su pretrpjele ili su mogle pretrpjeti ┼ítetu od navodnog kr┼íenja prava ili pravnog interesa na koje se pozivaju, zna─Źajno je ukazati i na suspenzivni u─Źinak ┼żalbe ┼íto uklju─Źuje odlaganje postupka javne nabavke, zaklju─Źenja ugovora ili provo─Ĺenja ve─ç zaklju─Źenog ugovora o javnoj nabavci sve do odluke Ureda za razmatranje ┼żalbi. Tako─Ĺer, a u vezi sa zna─Źajem ┼żalbe u ovim fazama javne nabavke, posebno treba uzeti u obzir da postupak pred Uredom za razmatranje ┼żalbi, vrlo ─Źesto, nije u saglasnosti sa osnovnim na─Źelima Zakona o upravnom postupku niti Zakona o javnim nabavkama, posebno u pogledu dosljednosti po┼ítivanja kontradiktornosti postupka u cilju osiguranja jednakog pravnog polo┼żaja svih u─Źesnika u postupku javne nabavke15, zatim nepo┼ítivanja na─Źela usmenosti, jer se u postupku pred Uredom za razmatranje ┼żalbi primjenjuje skoro isklju─Źivo na─Źelo pismenosti i komuniciranje putem pisanih podnesaka, zatim, nepo┼ítivanja na─Źela javnosti, jer je u postupku razmatranja ┼żalbi javnost prakti─Źno isklju─Źena, i mnoga druga osnovna na─Źela ─Źijim po┼ítivanjem se trebaju osiguravati zakonitost, efikasnost, transparentnost javne nabavke, ali i javni interes kao takav, ─Źija za┼ítita u pravnom poretku u Bosni i Hercegovini, de facto ne postoji, iako je de iure, u pravnom okviru, barem formalno odre─Ĺena kao obaveza javnih tijela, a prije svih, kao nadle┼żnost tu┼żila┼ítava a posebno, javnog Tu┼żila┼ítava Bosne i Hercegovine.

Na koncu, u vezi sa upravno-sudskom za┼ítitom u postupcima javne nabavke, treba ista─çi da bez adekvatne ┼żalbe kao jedinog instrumenta pravne za┼ítite u postupcima javne nabavke, ne bi bilo ni upravnosudske za┼ítite kao takve, niti bi postojale mogu─çnosti osiguranja jedinstvene primjene prava i osiguranja sudske prakse u oblasti javne nabavke u Bosni i Hercegovini, za koju je nadle┼żan Sud Bosne i Hercegovine koji postupa po tu┼żbi u upravnom sporu ali tek i nakon, ┼íto budu iscrpljeni postupci po ┼żalbi u toku konkretne javne nabavke. https://advokat-prnjavorac.com

15 ┼áto je osnovni zahtjev koji proizilazi iz ─Źl. 6. st.1 Evropske Konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, te Direktivom 2007/66/EEZ kojom se mijenjaju i dopunjuju Direktive 89/665/EEZ i 92/13/EEZ a koje odnose na efikasnost postupka revizije u vezi sa dodjelom ugovora o javnim nabavkama.
16 Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine, Slu┼żbeni glasnik BiH, broj:49/09, 74/09 i 97/09.

 

7


Prema tome, ukoliko polazimo od shvatanja da je upravni spor, spor o zakonitosti kona─Źnog pojedina─Źnog upravnog akta, te da je upravni spor i u oblasti javnih nabavki, kao takav, nastavak sudskog preispitivanja zakonitosti ne samo pojedina─Źnog, kona─Źnog upravnog akta, nego i zakonitosti odlu─Źenja svih sudionika u postupcima javne nabavke, u kojem je tu┼żba u upravnom sporu posebno, u direktnoj ovisnosti od sadr┼żaja, utemeljenosti, obrazlo┼żenja i ishoda po ┼żalbi u postupcima javnih nabavki, a koji je prethodio odluci Ureda za razmatranje ┼żalbi, a ─Źijom odlukom se okon─Źava ┼żalbeni postupak u postupcima javnih nabavki, onda je ┼żalba u postupcima javnih nabavki jedino meritorno procesno pravo kojim se ┼ítiti zakonitost odluka, radnji, propu┼ítanja ─Źinjenja i postupanja u konkretnom postupku javne nabavke.

Imaju─çi u vidu sve navedeno, ┼żalba u postupcima javnih nabavki, i prema tom kriteriju, prevazilazi karakter formalnog podneska, pa bi prema mome shvatanju, Ured za razmatranje ┼żalbi, odnosno Sud Bosne i Hercegovine, ukoliko u konkretnom upravnom postupku po ┼żalbi, odnosno u upravnom sporu po tu┼żbi, odlu─Źuju i o zahtjevima u pogledu tro┼íkova ┼żalbe u prethodnom postupku javne nabavke, ┼żalbu kao takvu, trebali cijeniti i vrednovati sa stanovi┼íta njenog sadr┼żaja a ne forme, tj. na na─Źin da se ┼żalbe u postupcima javne nabavke smatraju podnescima kao u postupcima procjenjive vrijednosti te da se tarifiraju u skladu sa ─Źlanom 12 .Tarife o nagradama i naknadi tro┼íkova za rad advokata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovo tim prije, jer je ─Źlanom 18. stav 6. Tarife propisano da za sastav ┼żalbe u upravnom postupku u procjenjivim predmetima, advokatu pripada 75% nagrade iz ─Źlana 12, i jer istovremeno, Ured za razmatranje ┼żalbi kod odre─Ĺivanja naknade za ┼żalbu koju je ┼żalilac obavezan platiti prilikom pokretanja ┼żalbenog postupka, polazi od procijenjene vrijednosti nabavke primjenjuju─çi ─Źlan 108.Zakona o javnim nabavkama, pa je stoga, kori┼ítenje termina ,,neprocjenjivi predmet,, kod odre─Ĺivanja visine┬á nagrade za rad advokata u ┼żalbenom postupku┬á postupcima javnih nabavki i primjena ─Źlana 18. stav 2. Tarife, ne samo nezakonito nego i diskriminatorno.┬á

 

 

Upravni odbor
Advokatske/Odvjetni─Źke kmore FBiH

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija