Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine

 

Zakon o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine


("Službeni list Republike Bosne i Hercegovine", br. 30/1996 - prečišćen tekst)

(Trenutno je na snazi : Zakon o državljanstvu BiH)

Prečišćeni tekst Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine obuhvata:

-Uredbu sa zakonskom snagom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 18/92)

-Uredbu sa zakonskom snagom oizmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o državljanstvu RBiH ("Službeni list RBiH", broj 11/93),

-Uredbu sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o državljanstvu RBiH" ("Službeni list RBiH", broj 27/93),

-Zakon o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom ("Službeni list RBiH", broj 13/94)

-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu RbiH ("Službeni list RBiH", broj 15/94) i

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu RBiH ("Službeni list RBiH", broj 26/96), u kojima je označen dan stupanja na snagu tih uredbi i Zakona.I - OPŠTA ODREDBA
Član 1


Ovim zakonom utvrđuju se uslovi za sticanje i prestanak državljanstva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: državljanstvo BiH).


II - STICANjE DRŽAVLjANSTVA BiH
Član 2

Državljani Bosne i Hercegovine mogu imati i državljanstvo druge države pod uslovom da postoji bilateralni ugovor između Bosne i Hercegovine i države čije državljanstvo se traži, odnosno posjeduje.


Član 3
Državljanstvo BiH stiče se:

1) porijeklom,
2) rođenjem na teritoriji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH),
3) prirođenjem i
4) po međunarodnim ugovorima.


Član 4
Porijeklom stiče državljanstvo BiH dijete:


1) čija su oba roditelja u čašu rođenja djeteta državljani BiH,
2) čiji je jedan roditelj u času rođenja djeteta državljanin BiH, a dijete je rođeno u BiH,
3) čiji je jedan roditelj u času rođenja djeteta državljanin BiH, drugi je lice bez državljanstva, a dijete je rođeno u inostranstvu,
4) čiji je jedan roditelj u času rođenja djeteta državljanin BiH, drugi je bio državljanin bivše SFRJ, a dijete je rođeno u inostranstvu.
Porijeklom stiče državljnstvo BiH i dijete stranog državljanstva ili bez državljanstva ako su ga prema odredbama međunaronog prava usvojili državljani BiH sa učinkom potpunog usvojenja.


Član 5

Dijete rođeno u inostranstvu, čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja djeteta državljanih BiH, porijeklom stiče državljanstvo BiH ako do navršene 23 godine života bude prijavljeno radi upisa kao državljanin BiH kod nadležnog organa u BiH ili u inostranstvu ili ako duže boravi u BiH radi vaspitanja ili školovanja.
Dijete rođeno u inostranstvu, čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja djeteta državljanin BiH, stiče državljanstvo BiH iako ne ispunjava neki od uslova iz stava 1. ovog člana, ako bi ostalo bez državljanstva.


Član 6

Lica koja stiču državljanstvo BiH prema odredbama čl. 4. i 5. ovog zakona smatraju se državljanima BiH od časa njihovog rođenja.


Član 7

Državljanstvo BiH stiče dijete rođeno ili nađeno na teritoriji BiH kome su oba roditelja nepoznata ili su nepoznatog državljanstva ili su bez državljanstva.
Djetetu iz stava 1. ovog člana prestaće državljanstvo BiH ako se do navršene 14. godine života utvrdi da su mu roditelji strani državljani.


Član 8


Prirođenjem može steći državljanstvo BiH stranac koji je podnio zahtjev za prijem u državljanstvo BiH ako ispunjava slijedeće uslove:
1) da je navršio 18 godina života i da je poslovno sposoban,
2) da ima otpust iz stranog državljanstva ili da podnese dokaze da će ga dobiti ako bude primljen u državljanstvo BiH, osim ako je to drugačije uređeno bilateralnim ugovorom;
3) da je do podnošenja zahtjeva deset godina neprekidno imao prijavljen boravak na teritoriji BiH,
4) da ima obezbijeđene trajne izvore izdržavanja u visini koja omogućuje materijalnu i socijalnu sigurnost,
5) da ne boluje od zaraznih bolesti TBC i AIDS-a,
6) da mu nije bila izrečena mjera bezbjednosti protjerivanja stranca iz zemlje ili zaštitna mjera udaljavanja stranca sa teritorije BiH,
7) da nije osuđivan za krivična djela protiv osnova društvenog uređenja, protiv čovječnosti i međunarodnog prava i protiv oružanih snaga.
Smatraće seda je uslov iz tačke 2. stav 1. ovog člana ispunjen ako je lice koje je podnijelo zahtjev za prijem u državljanstvo BiH, bez državljanstva ili će ga po zakonu zemlje čiji je državljanin izgubiti samim prirođenjem.
Ako strana država ne dopušta otpust iz državljanstva ili za otpust postavlja uslove koji se ne mogu ispuniti, dovoljna je i izjava lica koje je podnijelo zahtjev za prijem u državljanstvo BiH da se pod pretpostavkom sticanja državljanstva BiH odriče stranog državljanstva.
Organ nadležan za donošenje rješenja o prijemu u državljanstvu BiH odbiće zahtjev za prijem u državljanstvo BiH i kada su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana kada to zahtijevaju razlozi bezbjednosti ili odbrane zemlje.


Član 9

Iseljenik iz BiH i njegovi potomci u pravoj liniji mogu steći državljanstvo BiH prirođenjem iako ne ispunjavaju uslove iz člana 8. stav 1. tač. 2. i 3. ovog zakona.
Stranac koji je u braku sa državljaninom BiH najmanje pet godina, a ima prijavljeno boravište na teritoriji BiH, može prirođenjem steći državljanstvo BiH iako ne ispunjava uslove iz člana 8. stav. 1. tačke 3. ovog zakona.
Maloljetni usvojenik državljanina BiH može steći državljanstvo BiH prirođenjem iako nisu ispunjeni uslovi iz člana 8. stav 1. tač. 2. i 3. ovog zakona.
U smislu stava 1. ovog člana iseljenik je lice koje se iselilo iz BiH u namjeri da u inostranstvu trajno živi.
Pripadnik Oružanih snaga BiH koji nije državljanin BiH stiče, državljanstvo BiH prirođenjem iako ne ispunjava uslove iz stava 1. tač. 1, 3. i 4. člana 8. ovog zakona.


Član 10

Stranac čiji bi prijem u državljanstvo BiH predstavljao interes za BiH može prirođenjem steći državljanstvo BiH iako ne ispunjava uslove iz člana 8. stav 1. tač. 1, 3. i 4. ovog zakona.
Državljanstvo BiH može steći i bračni drug lica iz stava 1. ovog člana koje je steklo državljanstvo BiH iako ne ispunjava uslove iz člana 8. stav 1. tač. 1, 3. i 4. ovog zakona. Rješenje o prijemu stranca na osnovu odredbi st. 1. i 2. ovog člana donosi Vlada BiH.


Član 11
Stranac koji najmanje dvije godine ima registrovano preduzeće u BiH i uspješno posluje na teritoriji BiH može prirođenjem steći državljanstvo BIH iako ne ispunjava uslove iz člana 8. stav 1. tačka 3. ovog zakona.
Stranac iz stava 1. ovog člana prima se u državljanstvo BiH poprethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Ministarstva vanjske trgovine i međunarodnih komunikacija.


Član 12
Prirođenjem stiče državljanstvo BiH maloljetno dijete:
1) čiji su roditelji prirođenjem stekli državljanstvo BiH;
2) čiji je jedan roditelj prirođenjem stekao državljanstvo BiH, a dijete ima prebivalište u BiH.


Član 13
Lice koje je prirođenjem steklo državljanstvo BiH postaje državljanin BiH danom pravosnažnosti rješenja o sticanju državljanstva BiH.


Član 14
Rješenje o prijemu u državljanstvo BiH ne može se poništiti, ukinuti,izmjeniti, niti oglasiti ništavim ukoliko bi lice koje je tim rješenjem steklo državljanstvo BiH ostalo bez državljanstva.


III - PRESTANAK DRŽAVLjANSTVA BiH
Član 15
Državljanstvo BiH prestaje:
1) otpustom,
2) odricanjem,
3) oduzimanjem i
4) po međunarodnim ugovorima.


Član 16
Otpust iz državljanstva BiH može se dati licu koje je podnijelo zahtjev za otpust, a ispunjava slijedeće uslove:
1) da je navršilo 18 godina života,
2) da nema smetnji u pogledu vojne obaveze;
3) da je izmirilo dužne doprinose, poreske i druge zakonske obaveze prema državi i pravnim licima u BiH utvrđene pravosnažnomodlukom nadležnih organa,
4) da je regulisao imovinsko-pravne obaveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i djece prema državljanima BiH,
5) da se protiv njeg u BiH ne vodi krivični postupak zbog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti ili ako je u BiH osuđeno na kaznu zatvora - da je tu kaznu izdržalo,
6) da ima strano državljanstvo ili da je dokazalo da će biti primljeno u strano državljanstvo.
Otpust iz državljanstva BiH može se odobriti i licu koje neprekidno boravi u inostranstvu duže od 15 godina ili 10 godina ako je u braku sa stranim državljaninom, a ispunjava uslove iz stava 1. tač, 3, 4, 5. i 6. ovog člana.
Ukoliko nadležni organ u roku od 30 dana od dana kada je Ministarstvo pravde i Opće uprave BiH zatražilo obavijest o postojanju smetnji iz stava 1. tač. 2, 3, 4. i 5. ovog člana ne dostavi odgovor, smatra se da iste smetnje ne postoje.
Organ nadležan za donošenje rješenja o otpustu iz državljanstva BiH odbiće zahtjev za otpust iz državljanstva BiH i kad su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana ako to zahtijevaju razlozi bezbjednosti ili odbrane BiH ili ako to nalažu razlozi reciprociteta ili drugi razlozi iz odnosa sa drugom državom. https://advokat-prnjavorac.com
Licu koje se otpušta iz državljanstva BiH prestaje državljanstvo danom pravosnažnosti rješenja o otpustu iz državljanstva BiH.


Član 17
Rješenje o otpustu iz državljanstva BiH staviće se van snage na zahtjev lica koje je dobilo otpust, akoto lice ne stekne strano državljanstvo u roku od jedne godine od dana dostavljanja rješenja i nastavi da živi u BiH.
Rješenje o otpustiiz državljanstva BiH staviće se van snage posebnim rješenjem na zahtjev lica koje je dobilo otpust i iselilo se iz BiH ako ono u roku od tri godine od dana iseljenja nije steklo strano državljanstvo, a o tome je u roku od naredne tri godine obavijestilo diplomatsko ili konzularno predstavništvo BiH u inostranstvu ili organ nadležan za donošenje rješenja ootpustu iz državljanstva BiH.


Član 18
Djetetu do navršene 18. godine života prestaje državljanstvo BiH na zahtjev:
1) oba roditelja kojima je državljanstvo BiHprestalo otpustom,
2) jednog roditelja kome je državljanstvo BiH prestalo otpustom, ako drugi roditelj nema državljanstvo BiH,
3) jednog roditelja koji vrši roditeljsko pravo, a državljanstvo BiH mu je prestalo otpustom, ako se sa takvim zahtjevom saglasi drugi roditelj državljanin BiH,
4) usvojitelja kome je državljanstvo BiH prestalo otpustom, ako je između usvojitelja i usvojenika zasnovano potpuno usvojenje.
Prema odredbama stava. 1. ovog člana državljanstvo BiH prestaje danom pravosnažnosti rješenja.
Ako su usvojitelji bračni drugovi za prestanak državljanstva BiH po odredbi stava 1. ovog člana potrebna je saglasnost drugog usvojitelja državljanina BiH.


Član 19
Punoljetni državljanin BiH koji je rođen i živi u inostranstvu, a ima i strano državljanstvo, može se odreći državljanstva BiH.
Izjava o odricanju od državljanstva BiH u smislu stava 1. ovog člana podnosi se Ministarstvu pravde i opće uprave BiH.
Licu iz stava 1. ovog člana čiju izjavu o odricanju od državljanstva BiH uvaži Ministarstvo pravde i opće uprave BiH prestaje državljanstvo BiH danom pravosnažnosti rješenjao prestanku državljanstva.


Član 20
Maloljetnom licu prestaje državljanstvo BiH na zahtjev oba roditelja kojima je državljanstvo BiH prestalo odricanjem ili na zahtjev jednog roditelja kome je državljanstvo BiH prestalo odricanjem ako ni drugi roditelj nema državljanstvo BiH.


Član 21
Državljaninu BiH koji ima i strano državljanstvo, može se oduzeti državljanstvo BiH ako svojim postupcima šteti međunarodnim ili drugim interesima BiH.
Postupci koji štete međunarodnim i drugim interesima BiH u smislu stava 1. ovog zakona su:
1) ako je lice član organizacije čija je aktivnost usmjerena na rušenje ustavnog uređenja BiH,
2) ako lice kao pripadnik strane obavještajne službe svojim radom u državnim organima ili organizacijama strane zemlje šteti interesima BiH,
3) ako lice iz stava 1. ovog člana aktivno učestvuje u radu organizacije čiji su ciljevisuprotni opštim aktima Povelje Ujedinjenih nacija i Opšte deklaracije o pravima čovjeka.
Rješenje ooduzimanju državljanstva BiH može se donijeti bez prethodnog izjašnjavanja građanina u slučajevima kada je prebivalište odnosno boravište državljanina BiH nepoznato.
Licu kome je oduzeto državljanstvo BiH prestaje državljanstvo danom pravosnažnosti rješenja. Ako dostavljanje rješenja nije moguće, licu prestaje državljanstvo BiH osmog dana od dana objaljivanja rješenja o oduzimanju državljanstva BiH u "Službenom listu BiH".


Član 22
Lice kome je kao maloljetniku prestalo državljanstvo BiH prema odredbi čl. 18. i 20. ovog zakona; može ponovo steći državljanstvo BiH ako ima prebivalište u BiH i podnese zahtjev za ponovno sticanje državljanstva BiH do navršene 25. godine života.


IV - POSTUPAK RJEŠAVANjA O DRŽAVLjANSTVU
Član 23
Zahtjevi za sticanje odnosno prestanak državljanstva BiH podnose se Ministarstvu pravde i opće uprave BiH.
2. Zahtjev iz stava 1. ovog člana može se podnijeti i putem dilomatskog ili konzularnog predstavništva BiH u inostranstvu.
Ministarstvo vanjskih poslova BiH dužno je za primljene zahtjeve iz stava 1. ovog člana, koji su uredni, dostaviti Ministarstvu pravde i opće uprave BiH najkasnije u roku od 15 dana od dana urednog podnošenja istih.
Za maloljetno dijete zahtjev iz stava 1. ovog člana podnose njegovi roditelji, odnosno usvojitelji, a ako je dijete starije od 14 godina za sticanje, odnosno prestanak državljanstva BiH potrebna je i njegova saglasnost.


Član 24
Rješenje o sticanju, odnosno prestanku državljanstva BiH kao i rješenje o utvrđivanju državljanstva BiH donosi ministar pravde i opće uprave BiH.
Ministarstvo pravde i opće uprave BiH dužno je odlučiti po zahtjevima iz stava 1. ovog člana i dostaviti rješenje stranci najkasnije u roku od šest mjeseci od dana zaprimanja urednog zahtjeva.
Rješenje iz stava 1. ovog člana je konačno, a protiv tog rješenja može se pokrenuti upravni spor.
Rješenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se Ministarstvu odbrane i nadležnom organu koji vodi matične knjige rođenih.


Član 25
Evidencija o državljanima BiH vodi se u matičnim knjigama rođenih za državljane BiH koji su upisani u matičnu knjigu rođenih koje se vode na teritoriji BiH, odnosno u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu BiH u inostranstvu.
Za lica koja nisu upisana u evidenciji iz stava 1. ovog člana, evidencija o državljanima BiH vodi se u knjigama državljana na način propisan aktom koji se donosi u smislu člana 31. stav 2. ovog zakona.
Evidenciju o licima koja su stekla državljanstvo BiH, odnosno o licima koja su prestala biti državljani BiH vodi Ministarstvo pravde i opće uprave BiH.
Evidencije izstava 2. ovog člana vodi matičar po mjestu prebivališta lica koja se upisuju u tu evrdenciju.
U matične knjige rođenih, činjenica državljanstvaBiH može se upisati bez posebnog rješenja na osnovu uvjerenja o državljanstvu ili ako matičar, odnosno ovlašteni radnik u diplomatskom ili konzulamom predstavništvu BiH utvrdi da je određeno lice prema odredbama čl. 4, 5, 6. i 30. ovog zakona državljanin BiH.


Član 26
Uvjerenje o državljanstvu BiH izdaje organ nadležan za vođenje matičnih knjiga rođenih i knjiga državljana BiH.
Uvjerenje o državljanstvu BiH na osnovu evidencije o državljanima BiH, koja je vođena po dosadašnjim propisima izdavat će organ kod koga se ta evidencija nalazi.


Član 27
Državljanstvo BiH dokazuje se uvjerenjem o državljanstvu ili izvodom iz matične knjige rođenih.


V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 28
Državljanin BiH u smislu ovog zakona je i lice koje je po dosadašnjim propisima imalo državljanstvo BiH.


Član 29
Državljanin BiH koji ima i strano državljanstvo, na teritoriji BiH smatra se isključivo državljaninom BiH, ukoliko nije međunarodnim ugovorom drugačije određeno.


Član 30
Državljaninom BiH smatra se ilice koje je na dan 6. aprila 1992. godine imalo državljanstvo bivše SFRJ i prebivalište na teritoriji BiH.

Član 31

Ministar pravde i opće uprave BiH propisaće obrazac i sadržaj obrasca evidencije iz člana 25. st. 2. i 3. ovog zakona i način vođenja te evidencije, kao i obrazac i sadržaj obrasca uvjerenja o državljanstvu.
Ministar pravde i opće uprave BiH uz saglasnost sa ministrom vanjskih poslova propisaće obrazac uvjerenja o državljanstvu BiH namijenjen za upotrebu u inostranstvu.
O postojanju smetnji u pogledu vojne obaveze (iz člana 16. stav 1. tačke 2.) odlučuje ministar odbrane.
Propisi iz st 1. i 2. ovog člana donijeće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 26/96).


Član 32
Postupci pokrenuti na osnovu Zakona o državljanstvu RBiH ("Službeni list RBiH", br. 18/92, 11/93, 27/93, 13/94 i 15/94) koji se nisu okončali do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH"; broj 26/96) dovršiće se prema odredbama ovog zakona.


Član 33
Nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo pravde i opće uprave BiH.


Član 34
Ministarstvo pravde i opće uprave BiH dužno je ustrojiti centralnu evidenciju državljana BiH do 30. juna 1997. godine.


Član 35

Činjenica državljanstva BiH za lice iz člana 25. stav 2. ovog zakona koja se ne može evidentirati po mjestu prebivališta, privremeno će se evidentirati kod organa nadležnih za unutrašnje poslove po mjestu boravišta lica.


Član 36

U slučaju kad lice, u postupku radi ostvarenja određenih prava i izvršavanja obaveza nije u mogućnosti pribaviti dokaz o državljanstvu BiH, niti se taj dokaz može pribaviti po službenoj dužnosti, može, uz prisustvo dva svjedoka koji posjeduju ličnu kartu, idati izjavu o državljanstvu stanici javne bezbjednosti prema mjestu prebivališta odnosno boravišta.


Član 37

Stanica javne bezbjednosti u slučaju utvrđivanja državljanstva BiH na način iz člana 36. ovog zakona vodi posebnu evidenciju.
Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži: redni broj, ime, ime jednog roditelja i prezime, datum, godinu i mjesto rođenja, prebivalište, datum davanja izjave i lične podatke (ime i prezime i broj lične karte) svjedoka.


Član 38


Danom stupanja na snagu Zakona o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 18/92) prestaju da važe: Zakon o državljanstvu Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH", broj 10/77) i Zakon o državljanstvu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", broj 58/76) koji je članom 1. glava II "Oblast državne uprave i pravosuđa" tačka 2. "Unutrašnji poslovi" podtačka 2) Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni ("Službeni list RBiH", broj 2/92) preuzet kao republički zakon.


Član 39


Prečišćeni tekst Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine obuhvata: Uredbu sa zakonskom snagom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 18/92), Uredbu sa zakonskom snagom oizmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o državljanstvu RBiH ("Službeni list RBiH", broj 11/93), Uredbu sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o državljanstvu RBiH" ("Službeni list RBiH", broj 27/93), Zakon o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom ("Službeni list RBiH", broj 13/94), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu RbiH ("Službeni list RBiH", broj 15/94) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu RBiH ("Službeni list RBiH", broj 26/96), u kojima je označen dan stupanja na snagu tih uredbi i Zakona.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija