Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

Zakon o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine


"Službene novine Federacije BiH“, broj 28/20 od 07.05.2020

 

Član 1

(Predmet Zakona)

Ovim zakonom propisuje se postupanje u vezi sa primjenom rokova u svim sudskim postupcima u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog proglašenja stanja nesreće.

Član 2

(Rokovi i hitni građanski postupci)

(1) Rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, prijedloga za pokretanje vanparničnog postupka ili postupka izvršenja isprava, kao i drugih podnesaka koji su vezani rokom prestaju teći za vrijeme stanja nesreće.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, rokovi ne prestaju teći u hitnim postupcima propisanim ovim zakonom.

(3) Hitnim postupcima u smislu ovog zakona u parničnoj materiji, vanparničnoj materiji i izvršnoj materiji smatraju se:

a) postupci iz porodično-pravnih odnosa roditelja i djece, vršenja roditeljskog prava i dužnosti, odnosno oduzimanja roditeljskog staranja i obaveza izdržavanja,

b) postupci za zaštitu od diskriminacije i uznemiravanja i nasilja na radu,

c) postupci zadržavanja duševno bolesnih lica u zdravstvenoj ustanovi,

d) statusni postupci u vezi sa primjenom Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15),

e) postupci upisa poslovnih subjekata u Registar poslovnih subjekata,

f) postupci u kojima se odlučuje o prijedlozima za određivanje privremenih i sudskih mjera obezbjeđenja,

g) postupci izvršenja izvršnih isprava u vezi sa porodično-pravnim odnosima,

h) postupci za odlaganje i obustave zapljene novčanih potraživanja na računima izvršenika kod banke.

Član 3

(Rokovi i hitni krivični i prekršajni postupci)

(1) U krivičnom i prekršajnom postupku rokovi za izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, za izjavljivanje vanrednih pravnih lijekova, kao i za poduzimanje drugih procesnih radnji prestaju teći za vrijeme stanja nesreće.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, rokovi ne prestaju teći u hitnim postupcima propisanim ovim zakonom.

(3) Hitnim postupcima u krivičnoj materiji smatraju se:

a) postupci u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora,

b) postupci koji se vode za krivična djela iz čl. 222., 225., 226. i 240. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17),

c) postupci koji se vode za krivična djela učinjena za vrijeme stanja nesreće i u vezi sa stanjem nesreće,

d) postupci u kojima postoji opasnost od zastarjelosti krivičnog gonjenja.

(4) Hitnim postupcima u prekršajnoj materiji smatraju se postupci pokrenuti za prekršaje koji se izvrše za vrijeme stanja nesreće i u vezi sa stanjem nesreće, kao i postupci gdje je neophodno primijeniti odredbu člana 17. Zakona o prekršajima ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/14).

(5) U prekršajnoj materiji ne prestaju teći rokovi predviđeni za postupanje u smislu odredbi čl. 57., 58., 59., 60. i 61. Zakona o prekršajima.

Član 4

(Rokovi i hitni upravni sporovi)

(1) Rokovi u upravnim sporovima koji se odnose na preduzimanje procesnih radnji i ispunjenje njihovih materijalnih obaveza prestaju teći za vrijeme stanja nesreće.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, rokovi ne prestaju teći u hitnim postupcima propisanim ovim zakonom.

(3) U upravnim sporovima usmena rasprava se neće provoditi osim u hitnim postupcima propisanim ovim zakonom.

(4) Hitnim postupcima u upravnim sporovima smatraju se:

a) postupci u kojima postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, javni red i mir i javnu sigurnost,

b) postupci u kojima je potrebno zaštititi imovinu veće vrijednosti,

c) postupci koji se provode radi hitnog i efikasnog funkcioniranja federalnih i kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i organa jedinica lokalne samouprave u općini ili gradu.

Član 5

(Rokovi za izjavljivanje redovnih i vanrednih pravnih lijekova)

Rokovi za izjavljivanje redovnih i vanrednih pravnih lijekova, prijedloga za vraćanje u pređašnje stanje ili za preduzimanje drugih procesnih radnji u parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima i upravnim sporovima iz ovog zakona prestaju teći za vrijeme stanja nesreće.

Član 6

(Rokovi zastarjelosti)

Rokovi zastarjelosti, propisani zakonima iz građanskopravne oblasti, ne teku za vrijeme stanja nesreće.

Član 7

(Dostavljanje)

Dostavljanje podnesaka i pismena vrši se isključivo putem pošte, osim u hitnim postupcima propisanim ovim zakonom kada se dostava može vršiti i na drugi zakonom propisan način.

Član 8

(Ograničenje ili isključenje javnosti)

Sudija ili vijeće može iz razloga zaštite zdravlja na ročištu ograničiti ili privremeno, djelimično ili u cijelosti isključiti prisustvo javnosti.

Član 9

(Nastavak računanja rokova)

Prestankom važenja ovog zakona nastavljaju da teku svi rokovi koji su prestali teći stupanjem na snagu ovog zakona, i u njih se uračunava vrijeme koje je proteklo prije stupanja na snagu ovog zakona.

Član 10

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i primjenjivat će se do prestanka stanja nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine.