Advokatska kancelarija

weight
"NaŔa zaŔtita nije u naŔem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
NaŔa zaŔtita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriji FBiH

 

Zakon o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine


"Službene novine Federacije BiHā€œ, broj 28/20 od 07.05.2020

 

Član 1

(Predmet Zakona)

Ovim zakonom propisuje se postupanje u vezi sa primjenom rokova u svim sudskim postupcima u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog proglaÅ”enja stanja nesreće.

Član 2

(Rokovi i hitni građanski postupci)

(1) Rokovi za podnoÅ”enje tužbe u parničnom postupku, prijedloga za pokretanje vanparničnog postupka ili postupka izvrÅ”enja isprava, kao i drugih podnesaka koji su vezani rokom prestaju teći za vrijeme stanja nesreće.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, rokovi ne prestaju teći u hitnim postupcima propisanim ovim zakonom.

(3) Hitnim postupcima u smislu ovog zakona u parničnoj materiji, vanparničnoj materiji i izvrŔnoj materiji smatraju se:

a) postupci iz porodično-pravnih odnosa roditelja i djece, vrŔenja roditeljskog prava i dužnosti, odnosno oduzimanja roditeljskog staranja i obaveza izdržavanja,

b) postupci za zaŔtitu od diskriminacije i uznemiravanja i nasilja na radu,

c) postupci zadržavanja duŔevno bolesnih lica u zdravstvenoj ustanovi,

d) statusni postupci u vezi sa primjenom Zakona o privrednim druŔtvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15),

e) postupci upisa poslovnih subjekata u Registar poslovnih subjekata,

f) postupci u kojima se odlučuje o prijedlozima za određivanje privremenih i sudskih mjera obezbjeđenja,

g) postupci izvrŔenja izvrŔnih isprava u vezi sa porodično-pravnim odnosima,

h) postupci za odlaganje i obustave zapljene novčanih potraživanja na računima izvrŔenika kod banke.

Član 3

(Rokovi i hitni krivični i prekrŔajni postupci)

(1) U krivičnom i prekrÅ”ajnom postupku rokovi za izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, za izjavljivanje vanrednih pravnih lijekova, kao i za poduzimanje drugih procesnih radnji prestaju teći za vrijeme stanja nesreće.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, rokovi ne prestaju teći u hitnim postupcima propisanim ovim zakonom.

(3) Hitnim postupcima u krivičnoj materiji smatraju se:

a) postupci u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora,

b) postupci koji se vode za krivična djela iz čl. 222., 225., 226. i 240. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17),

c) postupci koji se vode za krivična djela učinjena za vrijeme stanja nesreće i u vezi sa stanjem nesreće,

d) postupci u kojima postoji opasnost od zastarjelosti krivičnog gonjenja.

(4) Hitnim postupcima u prekrÅ”ajnoj materiji smatraju se postupci pokrenuti za prekrÅ”aje koji se izvrÅ”e za vrijeme stanja nesreće i u vezi sa stanjem nesreće, kao i postupci gdje je neophodno primijeniti odredbu člana 17. Zakona o prekrÅ”ajima ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/14).

(5) U prekrÅ”ajnoj materiji ne prestaju teći rokovi predviđeni za postupanje u smislu odredbi čl. 57., 58., 59., 60. i 61. Zakona o prekrÅ”ajima.

Član 4

(Rokovi i hitni upravni sporovi)

(1) Rokovi u upravnim sporovima koji se odnose na preduzimanje procesnih radnji i ispunjenje njihovih materijalnih obaveza prestaju teći za vrijeme stanja nesreće.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, rokovi ne prestaju teći u hitnim postupcima propisanim ovim zakonom.

(3) U upravnim sporovima usmena rasprava se neće provoditi osim u hitnim postupcima propisanim ovim zakonom.

(4) Hitnim postupcima u upravnim sporovima smatraju se:

a) postupci u kojima postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, javni red i mir i javnu sigurnost,

b) postupci u kojima je potrebno zaÅ”tititi imovinu veće vrijednosti,

c) postupci koji se provode radi hitnog i efikasnog funkcioniranja federalnih i kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i organa jedinica lokalne samouprave u općini ili gradu.

Član 5

(Rokovi za izjavljivanje redovnih i vanrednih pravnih lijekova)

Rokovi za izjavljivanje redovnih i vanrednih pravnih lijekova, prijedloga za vraćanje u pređaÅ”nje stanje ili za preduzimanje drugih procesnih radnji u parničnim, vanparničnim i izvrÅ”nim postupcima i upravnim sporovima iz ovog zakona prestaju teći za vrijeme stanja nesreće.

Član 6

(Rokovi zastarjelosti)

Rokovi zastarjelosti, propisani zakonima iz građanskopravne oblasti, ne teku za vrijeme stanja nesreće.

Član 7

(Dostavljanje)

Dostavljanje podnesaka i pismena vrŔi se isključivo putem poŔte, osim u hitnim postupcima propisanim ovim zakonom kada se dostava može vrŔiti i na drugi zakonom propisan način.

Član 8

(Ograničenje ili isključenje javnosti)

Sudija ili vijeće može iz razloga zaÅ”tite zdravlja na ročiÅ”tu ograničiti ili privremeno, djelimično ili u cijelosti isključiti prisustvo javnosti.

Član 9

(Nastavak računanja rokova)

Prestankom važenja ovog zakona nastavljaju da teku svi rokovi koji su prestali teći stupanjem na snagu ovog zakona, i u njih se uračunava vrijeme koje je proteklo prije stupanja na snagu ovog zakona.

Član 10

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i primjenjivat će se do prestanka stanja nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija