Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

AP

 

ZAKON O SLOBODNIM ZONAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 25/22 od 31.03.2022

 

Slu┼żbene novine Federacije BiH, broj 25/22

Na osnovu ─Źlana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Progla┼íava se Zakon o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavni─Źkog doma od 21.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 03.03.2022. godine.

Broj 01-02-1-156-01/22
28. marta 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko ─îavara, s. r.ZAKON O SLOBODNIM ZONAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I. OSNOVNE ODREDBE


─îlan 1.


Ovim Zakonom, u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini ("Slu┼żbeni glasnik BiH", broj 99/09), (u daljnjem tekstu: Zakon BiH), utvr─Ĺuju se uslovi za davanje saglasnosti o opravdanosti odre─Ĺivanja dijela carinskog podru─Źja Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija BiH) kao slobodne zone, djelatnosti koje se mogu obavljati u slobodnoj zoni i uslovi za obavljanje tih djelatnosti i prestanak rada slobodne zone. Na pitanja koja nisu ure─Ĺena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona BiH.


─îlan 2.


Slobodna zona je dio teritorije u Federaciji BiH koji je posebno ogra─Ĺen i ozna─Źen u kojem se obavljaju djelatnosti uz posebne uslove u skladu sa ovim Zakonom, carinskim propisima i drugim propisima kojima se ure─Ĺuje rad slobodnih zona.


II. OSNIVANJE I RAD SLOBODNIH ZONA


─îlan 3.


(1) Slobodna zona se osniva na podru─Źju mjesta koja imaju pomorsku ili rije─Źnu luku ili aerodrom, a koji su otvoreni za me─Ĺunarodni javni saobra─çaj ili uz magistralni put, odnosno magistralnu ┼żeljezni─Źku prugu i na drugim mjestima gdje postoje uslovi za rad slobodne zone.
(2) Podru─Źje slobodne zone┬áje zemlji┼íte koje je odre─Ĺeno katastarskim parcelama i povr┼íinom iskazanom u odgovaraju─çim mjernim jedinicama.
(3) Slobodna zona se mo┼że sastojati od vi┼íe odvojenih dijelova, ako su ispunjeni uslovi odre─Ĺeni ovim Zakonom i Zakonom BiH.
(4) Na promjenu granica slobodne zone, kao i na otvaranje i zatvaranje odvojenih dijelova slobodne zone primjenjuju se odredbe ovog Zakona i drugih propisa kojima se ure─Ĺuju slobodne zone.


─îlan 4.


(1) Osniva─Ź slobodne zone mo┼że biti jedno ili vi┼íe doma─çih ili stranih pravnih i fizi─Źkih lica (u daljnjem tekstu: osniva─Ź).
(2) Za osnivanje slobodne zone, u smislu ovog Zakona, potrebno je osigurati odgovaraju─çe organizacione, prostorne, ekolo┼íke, tehni─Źke i druge uslove za obavljanje poslova u slobodnoj zoni i donijeti akt o njenom osnivanju.


─îlan 5.


(1) Korisnik slobodne zone mo┼że biti osniva─Ź slobodne zone i druga pravna i fizi─Źka lica koja obavljaju djelatnost u slobodnoj zoni (u daljnjem tekstu: korisnik).
(2) U slobodnoj zoni mogu se obavljati sve industrijske, trgovinske i uslu┼żne djelatnosti kojima se ne ugro┼żavaju okoli┼í, zdravlje ljudi, materijalna dobra i sigurnost zemlje.


─îlan 6.


(1) U postupku osnivanja slobodne zone poduzimaju se slijede─çe radnje:
a) izrada elaborata o ekonomskoj opravdanosti,
b) dono┼íenje, odnosno zaklju─Źenje akta o osnivanju slobodne zone,
c) pribavljanje saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada),
d) pribavljanje akta Vije─ça ministara Bosne i Hercegovine i rje┼íenja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine kojim se utvr─Ĺuje ispunjenost uslova za po─Źetak rada slobodne zone.
(2) Nakon poduzimanja radnji iz stava (1) ovog ─Źlana, osniva─Ź je du┼żan da osnuje i registruje privredno dru┼ítvo za upravljanje slobodnom zonom.
(3) Izuzetno od stava (2) ovog ─Źlana, privredno dru┼ítvo koje je osniva─Ź slobodne zone mo┼że i upravljati slobodnom zonom, bez obaveze osnivanja novog privrednog dru┼ítva za upravljanje slobodnom zonom.


─îlan 7.


(1) Elaborat o ekonomskoj opravdanosti osnivanja slobodne zone (u daljnjem tekstu: elaborat) je dokument koji sadr┼żi procjenu obima ukupnih ulaganja sa posebnim osvrtom na procjenu stranih ulaganja, procjenu o─Źekivanih efekata, a naro─Źito u pogledu proizvodnje robe i pru┼żanju usluga, vrijednosti robe koja ─çe se izvoziti iz slobodne zone u periodu od 12 mjeseci, zapo┼íljavanja i transfera savremenih tehnologija, uz navo─Ĺenje djelatnosti koje ─çe se obavljati u slobodnoj zoni.
(2) Elaborat mo┼że da izradi osniva─Ź ili drugo pravno lice ili privrednik kojeg osniva─Ź anga┼żuje za njegovu izradu.


─îlan 8.


(1) Akt o osnivanju slobodne zone donosi se u formi odluke o osnivanju ako se radi o jednom osniva─Źu ili ugovora o osnivanju ako se radi o vi┼íe osniva─Źa.
(2) Akt o osnivanju sadr┼żi slijede─çe elemente:
a) naziv osniva─Źa slobodne zone,
b) naziv slobodne zone,
c) podru─Źje slobodne zone,
d) djelatnosti koje ─çe se obavljati u slobodnoj zoni,
e) druge elemente koji su potrebni za osnivanje i rad slobodne zone.


─îlan 9.


(1) Saglasnost Vlade je akt kojim se daje saglasnost za podru─Źje slobodne zone i opravdanost njenog osnivanja.
(2) Za pribavljanje saglasnosti iz stava (1) ovog ─Źlana potrebno je da osniva─Ź ispunjava slijede─çe uslove:
a) da posjeduje elaborat,
b) da je donio akt o osnivanju slobodne zone,
c) da ima rije┼íene imovinsko-pravne odnose na podru─Źju slobodne zone,
d) da podru─Źje slobodne zone ispunjava prostorne, gra─Ĺevinske, organizacione i tehni─Źke uslove, uslove u pogledu za┼ítite ┼żivotne sredine i druge uslove za obavljanje djelatnosti u slobodnoj zoni,
e) da nije u ste─Źaju, odnosno likvidaciji, ukoliko je osniva─Ź pravno lice,
f) da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza.


─îlan 10.


(1) Osniva─Ź slobodne zone putem Federalnog ministarstva trgovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) podnosi zahtjev Vladi za pribavljanje saglasnosti iz ─Źlana 9. stav (1) ovog Zakona.
(2) Zahtjev iz stava (1) ovog ─Źlana sadr┼żi:
a) naziv i podru─Źje slobodne zone sa definisanim granicama,
b) naziv, adresu sjedi┼íta i JIB broj osniva─Źa slobodne zone ukoliko je osniva─Ź pravno lice,
c) ime, prezime i adresu prebivali┼íta ukoliko je osniva─Ź fizi─Źko lice,
d) druge podatke koje podnosilac zahtjeva smatra bitnim za donošenje odluke.
(3) Uz zahtjev iz stava (1) ovog ─Źlana prila┼żu se slijede─çi dokazi:
a) akt o osnivanju slobodne zone,
b) elaborat,
c) izvod iz registra nadle┼żnog registracionog organa u kojem je osniva─Ź registrovan, ukoliko je osniva─Ź pravno lice,
d) kopiju li─Źne karte, ukoliko je osniva─Ź fizi─Źko lice,
e) dokaz da osniva─Źi slobodne zone imaju pravo vlasni┼ítva, odnosno zakupa ili pravo kori┼ítenja zemlji┼íta na kome se odre─Ĺuje podru─Źje slobodne zone,
f) urbanisti─Źka saglasnost Federalnog ministarstva prostornog ure─Ĺenja.
(4) Ukoliko se u zoni grade gra─Ĺevine ili zahvati, odnosno obavljaju djelatnosti koje mogu uticati na okoli┼í, ┼żivot i zdravlje ljudi, osniva─Ź slobodne zone uz zahtjev iz stava (1) ovog ─Źlana prila┼że i Rje┼íenje o prethodnoj procjeni uticaja na okoli┼í ili okoli┼ínu dozvolu.
(5) Ako organ lokalne samouprave ili kantonalni organi usvoje mjere za poticaj razvoja slobodne zone, Ministarstvo po slu┼żbenoj du┼żnosti pribavlja odluku nadle┼żnog organa o tome.
(6) Ministarstvo po slu┼żbenoj du┼żnosti provjerava ispunjenost uslova iz ─Źlana 9. stava (2) ta─Ź. e) i f) ovog Zakona.


─îlan 11.


Odre─Ĺivanje dijela teritorije kao slobodne zone je ekonomski opravdano ako se na temelju prilo┼żenog elaborata i drugih prilo┼żenih dokaza mo┼że ocijeniti da ─çe se posti─çi pozitivni efekti u pogledu privla─Źenja stranog kapitala, proizvodnje robe i pru┼żanja usluga, zapo┼íljavanja i transfera savremenih tehnologija, te da ─çe vrijednost robe koja se izvozi iz slobodne zone pre─çi najmanje 50% od ukupne vrijednosti proizvedene robe koja napu┼íta slobodnu zonu u periodu od 12 mjeseci.


─îlan 12.


(1) Nakon podno┼íenja zahtjeva, Ministarstvo utvr─Ĺuje je li zahtjev podnesen od ovla┼ítenog lica, sadr┼żi li zahtjev sve propisane elemente i jesu li uz zahtjev prilo┼żeni svi tra┼żeni dokazi.
(2) Ukoliko je zahtjev nerazumljiv ili nepotpun, Ministarstvo poziva podnosioca zahtjeva da u ostavljenom roku dostavi potrebne dokumente ili podatke.
(3) Ukoliko osniva─Ź u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke, Ministarstvo ─çe zaklju─Źkom odbaciti takav zahtjev kao neuredan.


─îlan 13.


(1) Nakon ┼íto Ministarstvo utvrdi da je zahtjev uredan, ispituje se ekonomska opravdanost za osnivanje slobodne zone i utvr─Ĺuje ispunjenost uslova iz ─Źlana 9. stav (2) ovog Zakona.
(2) Ako Ministarstvo utvrdi da postoji ekonomska opravdanost i ispunjenost uslova, dostavlja Vladi na razmatranje prijedlog rješenja o davanju saglasnosti.
(3) Vlada na obrazlo┼żen prijedlog Ministarstva, daje saglasnost iz stava (2) ovog ─Źlana u roku od 30 dana od dana dostavljanja prijedloga rje┼íenja iz stava (2) ovog ─Źlana.
(4) Ako se utvrdi da ne postoji ekonomska opravdanost i da nisu ispunjeni uslovi propisani ovim Zakonom, Ministarstvo donosi rješenje kojim se zahtjev odbija.
(5) Protiv rje┼íenja iz st. (3) i (4) ovog ─Źlana nije dozvoljena ┼żalba ali se mo┼że pokrenuti upravni spor kod nadle┼żnog suda.


─îlan 14.


Nakon dobijanja saglasnosti Vlade, osniva─Ź slobodne zone se obra─ça Vije─çu ministara Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine radi pribavljanja odluke o odre─Ĺivanju dijelova carinskog podru─Źja Bosne i Hercegovine kao slobodne zone i rje┼íenja kojim se utvr─Ĺuje da su ispunjeni uslovi za po─Źetak rada slobodne zone.


─îlan 15.


(1) U roku od 30 dana od dana dono┼íenja odluke iz ─Źlana 14. ovog Zakona, osniva─Ź je du┼żan donijeti pravilnik kojim se ure─Ĺuju organizaciono-tehni─Źki uslovi za obavljanje djelatnosti u slobodnoj zoni.
(2) Pravilnikom iz stava (1) ovoga ─Źlana ure─Ĺuje se radno vrijeme slobodne zone, kretanje lica i promet robe u slobodnoj zoni, obaveze privrednog dru┼ítva za upravljanje slobodnom zonom u vezi osiguranja prostornih, tehni─Źkih i organizacionih uslova kori┼ítenja slobodne zone, mjere za┼ítite na radu u slobodnoj zoni i mjere za┼ítite okoli┼ía, prava i obaveze korisnika slobodne zone u odnosu na osniva─Źa slobodne zone i sl.


─îlan 16.


(1) Osniva─Ź je obavezan da osnuje i kod nadle┼żnog suda registruje privredno dru┼ítvo za upravljanje slobodnom zonom u roku od 30 dana od dana dono┼íenja odluke iz ─Źlana 14. ovog Zakona.
(2) Privredno društvo za upravljanje slobodnom zonom je društvo koje osigurava uslove za nesmetano obavljanje djelatnosti u slobodnoj zoni.
(3) Privredno dru┼ítvo za upravljanje slobodnom zonom zaklju─Źuje ugovor sa korisnikom slobodne zone o me─Ĺusobnim pravima i obavezama, koji sadr┼że elemente propisane pravilnikom iz ─Źlana 15. stav (2) ovog Zakona.
(4) Osniva─Ź je du┼żan dostaviti Ministarstvu rje┼íenje o registraciji privrednog dru┼ítva za upravljanje slobodnom zonom i pravilnik kojim se ure─Ĺuju organizaciono-tehni─Źki uslovi za obavljanje djelatnosti u slobodnoj zoni u roku od 15 dana od isteka rokova iz stava (1) ovog ─Źlana i ─Źlana 15. stav (1) ovog Zakona.
(5) Izuzetno od st. (1) i (4) ovog ─Źlana, u slu─Źaju da je osniva─Ź slobodne zone privredno dru┼ítvo koje i upravlja slobodnom zonom, du┼żno je da u roku od 15 dana od isteka roka iz stava (1) ovog ─Źlana obavijesti Ministarstvo da ne osniva posebno privredno dru┼ítvo za upravljanje slobodnom zonom.
(6) Uz obavje┼ítenje iz stava (5) ovog ─Źlana osniva─Ź dostavlja i pravilnik iz ─Źlana 15. ovog Zakona.


─îlan 17.


Slobodna zona po─Źinje sa radom najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana dono┼íenja rje┼íenja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, kojim se utvr─Ĺuje da su ispunjeni uslovi za po─Źetak rada slobodne zone.


─îlan 18.


Privredno dru┼ítvo za upravljanje slobodnom zonom i korisnik slobodne zone du┼żni su da vode knjigovodstvo za poslovanje u slobodnoj zoni ili odvojeno knjigovodstvo za dio svog poslovanja koje obavljaju u slobodnoj zoni.


─îlan 19.


Osnivanje i poslovanje banaka i obavljanje djelatnosti osiguranja u slobodnoj zoni vr┼íi se u skladu sa propisima kojima se ure─Ĺuje bankarsko poslovanje i poslovi osiguranja.


─îlan 20.


Ulaganje kapitala na podru─Źju slobodne zone, transfer dobiti i retransfer uloga su slobodni.


─îlan 21.


(1) Cijene roba i usluga u slobodnoj zoni, kao i cijene zakupa zemljišta i poslovnog prostora u slobodnoj zoni mogu se iskazivati i naplaćivati u stranoj valuti.
(2) Pla─çanje i napla─çivanje u zoni izme─Ĺu korisnika slobodne zone, izme─Ĺu korisnika slobodne zone i dru┼ítva za upravljanje slobodnom zonom i u poslovanju sa inostranstvom vr┼íi se u skladu sa propisima o finansijskom i deviznom poslovanju.


─îlan 22.


(1) Korisnik slobodne zone vr┼íi pla─çanje poreza i doprinosa u skladu sa propisima koji ure─Ĺuju ovu materiju u Bosni i Hercegovini i u Federaciji BiH.
(2) Korisnik slobodne zone mo┼że imati poreske olak┼íice u skladu sa propisima koji ure─Ĺuju ovu materiju.
(3) Jedinice lokalne samouprave i kantoni mogu utvrditi olak┼íice za korisnike slobodne zone, u okviru svojih nadle┼żnosti.


─îlan 23.


Obra─Źun i naplata indirektnih poreza u vezi sa radom slobodnih zona i krajnjom potro┼ínjom dobara i usluga u slobodnim zonama vr┼íe se u skladu sa propisima kojima je ure─Ĺen sistem indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini.


─îlan 24.


Na zasnivanje, trajanje i prestanak radnih odnosa u slobodnoj zoni primjenjuju se propisi kojima se ure─Ĺuju radni odnosi u Federaciji BiH.


─îlan 25.


(1) Korisnik slobodne zone du┼żan je u roku od 60 dana po isteku kalendarske godine dostaviti privrednom dru┼ítvu za upravljanje slobodnom zonom podatke o svom poslovanju radi pripreme izvje┼ítaja.
(2) Osniva─Ź putem privrednog dru┼ítva za upravljanje slobodnom zonom du┼żan je u roku od 90 dana po isteku kalendarske godine dostaviti Ministarstvu izvje┼ítaj o poslovanju u slobodnoj zoni.
(3) Izvje┼ítaj o poslovanju u slobodnoj zoni sadr┼żi sljede─çe podatke:
a) prihod privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom;
b) broj korisnika i djelatnost koju obavljaju;
c) ukupnu vrijednost proizvedene robe i pru┼żenih usluga u slobodnoj zoni;
d) ukupan obim uvoza i izvoza u slobodnoj zoni;
e) iznos uloga stranog kapitala;
f) broj lica zaposlenih kod privrednog društva za upravljanje slobodnom zonom i broj lica zaposlenih kod korisnika.
(4) Ministarstvo podnosi Vladi izvještaj o poslovanju slobodnih zona u Federaciji BiH u prethodnoj godini, najkasnije do 30. aprila tekuće godine.


─îlan 26.


U slu─Źaju prestanka rada slobodne zone, osniva─Ź je du┼żan da obavijesti Ministarstvo o prestanku rada slobodne zone u roku od 15 dana od dana dono┼íenja rje┼íenja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine o prestanku rada slobodne zone.


III. NADZOR


─îlan 27.


(1) Nadzor nad provo─Ĺenjem odredaba ovog Zakona vr┼íi Ministarstvo.
(2) Inspekcijski nadzor nad provo─Ĺenjem odredaba ovog Zakona vr┼íi nadle┼żna inspekcija, svaka u okviru svoje nadle┼żnosti.


IV. KAZNENE ODREDBE


─îlan 28.


(1) Nov─Źanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 9.000,00 KM bit ─çe ka┼żnjen za prekr┼íaj osniva─Ź slobodne zone ako:
a) ne dostavi Ministarstvu rje┼íenje o registraciji privrednog dru┼ítva za upravljanje slobodnom zonom i pravilnik kojim se ure─Ĺuju organizaciono-tehni─Źki uslovi za obavljanje djelatnosti u slobodnoj zoni (─Źlan 16. stav (4));
b) ne dostavi Ministarstvu obavje┼ítenje da ne osniva posebno privredno dru┼ítvo za upravljanje slobodnom zonom i pravilnik kojim se ure─Ĺuju organizaciono-tehni─Źki uslovi za obavljanje djelatnosti u slobodnoj zoni (─Źlan 16. st. (5) i (6));
c) u propisanom roku Ministarstvu ne dostavi izvje┼ítaj o poslovanju u slobodnoj zoni (─Źlan 25. stav (2)).
(2) Za prekr┼íaj iz stava 1. ovoga ─Źlana bit ─çe ka┼żnjeno i odgovorno lice osniva─Źa nov─Źanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM.


V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


─îlan 29.


Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da va┼żi Zakon o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 2/95, 37/04 i 43/04-isp.).


─îlan 30.


Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavaju─çi
Predstavni─Źkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimovi─ç, s. r.


Predsjedavaju─çi
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinovi─ç, s. r.

 

 

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija