Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o advokatskoj djelatnosti u Brčkom

 

Zakon o advokatskoj djelatnosti u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine

 


DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1 (Predmet)

Ovim zakonom propisuje se definicija advokatske djelatnosti u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, prava i obaveze advokata, utvrđivanje naknada i nagrada advokata i druga pitanja koja se odnose na obavljanje advokatske djelatnosti u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

Član 2 (Definicije)
Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu, imaju sljedeće značenje:
a) „advokatska djelatnost“ je nezavisna profesionalna djelatnost pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim licima;
b) „advokat“ je lice koje je upisano u imenik advokata Advokatske komore, koje je položilo advokatsku zakletvu, odnosno dalo svečanu izjavu;
c) „advokatska komora“ je Advokatska komora Republike Srpske i Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine;
d) „stranka“ je domaće ili strano fizičko ili pravno lice koje su advokatu obratilo za pružanje pravne pomoći i lice koje advokat zastupa ili brani.

DIO DRUGI - OBAVLJANJE ADVOKATSKE DJELATNOSTI

Član 3 (Advokatska djelatnost)
Advokatska djelatnost obuhvata:
a) davanje usmenih i pismenih pravnih savjeta i mišljenja;
b) sastavljanje tužbi, prijedloga, zahtjeva, molbi, pravnih lijekova, predstavki i drugih podnesaka;
c) sastavljanje ugovora, testamenata, poravnanja, izjava, opštih i pojedinačnih akata i drugih isprava;
d) zastupanje i odbranu fizičkih i pravnih lica;
e) posredovanje radi zaključenja pravnog posla ili mirnog rješavanja spora i spornog odnosa;

f) obavljanje i drugih poslova pravne pomoći fizičkim i pravnim licima kako bi se zaštitili njihova prava i interesi.

Član 4 (Advokat)
(1) Advokat je nezavisan u svom radu i svaka stranka ima pravo slobodnog izbora advokata koji je ovlašten da obavlja advokatsku djelatnost u Bosni i Hercegovini.
(2) Advokat ima pravo i dužnost da u okviru zakona, i u okviru ovlaštenja dobijenih od stranke, poduzima sve radnje u svim pravnim poslovima, koji su po njegovoj ocjeni, u interesu stranke.
(3) Advokat ne smije obavljati djelatnosti koje su nespojive s ugledom i neovisnošću advokatske djelatnosti.

Član 5
(Uslovi za obavljanje advokatske djelatnosti)
(1) Advokati sa sjedištem u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine će biti članovi Advokatske komore Republike Srpske ili Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine do donošenja Zakona o advokaturi Brčko distrikta BiH i osnivanja Advokatske komore Brčko distrikta Bosne i Hercegovine a čije se osnivanje i donošenje predviđa u roku od tri godine.
(2) Advokati biraju advokatsku komoru u koju se učlanjuju.
(3) Prava, obaveze i odgovornost advokata, utvrđuju se ovim zakonom i propisima koji uređuju advokatsku djelatnost i rad advokatskih komora u Bosni i Hercegovini.

Član 6
(Naknada i nagrada advokata)
Advokat ima pravo na nagradu i naknadu troškova za svoj rad u skladu s tarifom koju donosi advokatska komora u kojoj je advokat član.

DIO TREĆI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7 (Prestanak primjene)
Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje primjena
a) Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 45/00);
b) Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 67/02).

Član 8 (Stupanje na snagu)
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.


Broj: 01-02-539/19
Brčko, 13. 2. 2019. godine

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
Esed Kadrić

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija