Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o fiskalnim sistemima Brčko distrikt BiH


("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", br. 22/2016 i 48/2018)

 

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE
Član 1
(Predmet)
Ovim zakonom propisuje se obaveza registrovanja prometa preko fiskalnog uređaja, karakteristike fiskalne kase, terminala, softverskih aplikacija, vrsta i sadržaj fiskalnih dokumenata, stavljanje u promet fiskalnog sistema, fiskalizacija fiskalnog uređaja, evidentiranje, storniranje i reklamiranje prometa, servisiranje fiskalnog sistema, kontrola fiskalnog proizvoda, kontrola registrovanja prometa preko fiskalnog uređaja i kontrola ovlaštenog servisa, ovlaštenja za donošenje podzakonskih akata, prekršajne odredbe i vršenje nadzora nad provođenjem ovog zakona.


Član 2
(Značenje skraćenica koje se koriste u ovom zakonu)
Za pojedine izraze upotrijebljene u ovom zakonu koriste se skraćenice:
a) PU za Direkciju za finansije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Poreznu upravu;
b) IBFU za identifikacioni broj fiskalnog uređaja;
c) IBFM za identifikacioni broj fiskalnog modula;
d) PDV za porez na dodatnu vrijednost;
e) JIB za jedinstveni identifikacioni broj obveznika dodijeljen od strane PU;
f) IBK za identifikacioni broj klijenta.


Član 3
(Definicije)
(1) Pojedini izrazi korišteni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:
a) "artikli" su roba i usluge;
b) "baza artikala" sadrži jednoznačno i nedvosmisleno identifikovan naziv artikla, naziv jedinice mjere, cijenu jedinice mjere i oznaku propisane porezne stope;
c) "klijent " je lice koje kupuje robu, odnosno koristi uslugu;
d) "kasir" je lice koje registruje promet artikala na osnovu ovog zakona;
e) "evidentirani promet" predstavlja podatke o vrijednosti prodane robe, odnosno izvršene usluge;
f) "stornirani evidentirani promet" predstavlja podatke o vrijednosti stornirane prodane robe, odnosno stornirane izvršene usluge;
g) "ostvareni evidentirani promet" predstavlja razliku evidentiranog i storniranog evidentiranog prometa;
h) "ostvareni evidentirani porez" predstavlja porez izračunat na osnovu ostvarenog evidentiranog prometa;
i) "reklamirani promet" predstavlja podatke o vrijednosti vraćene robe, odnosno reklamirane usluge;
j) "stornirani reklamirani promet" predstavlja podatke o vrijednosti stornirane vraćene robe, odnosno stornirane reklamirane usluge;
k) "ostvareni reklamirani promet" predstavlja razliku reklamiranog i storniranog reklamiranog prometa;
l) "ostvareni reklamirani porez" predstavlja porez izračunat na osnovu ostvarenog reklamiranog prometa;
m) "ostvareni promet" predstavlja razliku ostvarenog evidentiranog prometa i ostvarenog reklamiranog prometa;
n) "registrovanje prometa" predstavlja operacije evidentiranja, storniranja i reklamiranja prometa, koje se izvršavaju pomoću fiskalnog uređaja;
o) "specifikacija poreznih stopa" predstavlja vezu oznaka poreznih stopa s vrijednostima poreznih stopa u procentima;
p) "gotovina u kasi" predstavlja razliku zbira gotovine koju su uplatili klijenti i gotovine koju je u kasu unio kasir i zbira gotovine vraćene klijentima i gotovine koju je iz kase iznio kasir.
(2) Izrazi korišteni za opisivanje uređaja za evidentiranje prometa robe i usluga upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:
a) "fiskalni proizvodi" su posebni proizvodi za evidentiranje prometa robe i usluga definisani ovim zakonom u koje spadaju fiskalni uređaj, terminal i softver;
b) "elektronski žurnal" je poseban modul unutar fiskalnog sistema u koji se spremaju kopije svih štampanih fiskalnih i nefiskalnih dokumenata, redom kako su štampani.
c) "fiskalni sistem" predstavlja kombinaciju fiskalnih proizvoda definisanu ovim zakonom;
d) "fiskalna kasa" je uređaj koji omogućava registrovanje prometa artikala unesenih u njenu bazu artikala, praćenje od klijenta registrovanja prometa artikala pomoću displeja i odštampanog isječka papirne trake uz istovremeni upis u elektronski žurnal, dnevno registrovanje ostvarenog evidentiranog prometa i ostvarenog reklamiranog prometa u fiskalnoj memoriji, očitavanje podataka iz fiskalne memorije na terminalu, formiranje i štampanje fiskalnih i nefiskalnih dokumenata;
e) "terminal" je uređaj za daljinsko očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja koji osigurava žičnu dvosmjernu komunikaciju s fiskalnim uređajem i bežičnu dvosmjernu komunikaciju sa serverom PU, čime omogućava zadavanje komandi od servera PU, očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja i prenos tih podataka do servera PU;
f) "softver, odnosno softverske aplikacije" instalira se na nadređenom računaru i omogućava dvosmjernu komunikaciju nadređenog računara s fiskalnim uređajem preko porta fiskalnog uređaja i naročito zadavanje komandi fiskalnoj kasi od nadređenog računara;
g) "fiskalni dokumenti" su posebni dokumenti definisani ovim zakonom koje štampa fiskalni uređaj, i to fiskalni račun, reklamirani račun, presjek stanja, dnevni izvještaj i periodični izvještaj;
h) "nefiskalni dokumenti" su svi dokumenti koje štampa fiskalni uređaj tako da budu očigledno različiti od fiskalnih dokumenata;
i) "fiskalni logo" predstavlja grafički simbol koji se štampa na kraju svakog fiskalnog dokumenta, pri čemu su horizontalna i vertikalna dimenzija fiskalnog loga jednake i moraju biti u granicama od 5 mm x 5 mm do 7 mm x 7 mm;
j) "fiskalni modul" sadrži posebno ugrađenu fiskalnu memoriju;
k) "fiskalizacija" je postupak stavljanja fiskalnog uređaja u funkciju registrovanja prometa u skladu s ovim zakonom;
l) "vremenske odrednice" su: dan, mjesec, godina, sat i minuta;
m) "zabranjeni period" definiše se od momenta sačinjavanja prvog fiskalnog računa ili prvog reklamiranog računa nakon sačinjavanja posljednjeg dnevnog izvještaja do momenta sačinjavanja prvog narednog dnevnog izvještaja;
n) "dozvoljeni period" definiše se od momenta sačinjavanja posljednjeg dnevnog izvještaja do momenta sačinjavanja prvog narednog fiskalnog računa ili prvog narednog reklamiranog računa.
(3) Izrazi korišteni za opisivanje uvođenja sistema za evidentiranje prometa robe i usluga upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:
a) "obveznik" je svako lice koje je obavezno da registruje promet pomoću fiskalnog uređaja, prenosi podatke do servera PU pomoću terminala i zadaje komande fiskalnom uređaju pomoću softvera, odnosno softverske aplikacije u slučajevima definisanim ovim zakonom;
b) "prodajno mjesto" je mjesto na kome obveznik vrši promet robe, odnosno pružanje usluga;
c) "proizvođač, odnosno zastupnik" je lice koje proizvodi ili uvozi fiskalne sisteme u Brčko distrikt BiH (u daljnjem tekstu: Distrikt);
d) "registrovani proizvođač, odnosno zastupnik" je proizvođač, odnosno zastupnik registrovan kod Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Direkcija);
e) "ovlašteni proizvođač" je registrovani proizvođač s odobrenjem Direkcije za određeni tip fiskalnog sistema;
f) "ovlašteni zastupnik, odnosno distributer" je lice koje je ovlašteni proizvođač ovlastio za zaključivanje ugovora sa obveznikom o kupovini fiskalnih proizvoda, kao i preduzimanje drugih radnji propisanih ovim zakonom;
g) "servisiranje" obuhvata popravku neispravnosti i tehnički pregled;
h) "ovlašteni servis" je pravno lice koje je ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik ovlastio za zaključivanje ugovora s obveznikom o servisiranju fiskalnih proizvoda i pružanju tehničke podrške obvezniku za korištenje fiskalnih proizvoda, kao i preduzimanje drugih radnji propisanih ovim zakonom;
i) "ovlašteni serviser" je lice koje je ovlašteni proizvođač ili ovlašteni servis ovlastio za servisiranje fiskalnih proizvoda i pružanje tehničke podrške obvezniku za korištenje fiskalnih proizvoda, kao i preduzimanje drugih radnji propisanih ovim zakonom;
j) "ovlašteno lice Porezne uprave" je inspektor PU kome je PU dala posebno ovlaštenje za kontrolu i preduzimanje drugih radnji propisanih ovim zakonom.


Član 4
(Komisija za fiskalizaciju)
(1) Za utvrđivanje postojanja uslova za izdavanje odobrenja propisanih ovim zakonom i pripremu prijedloga za izdavanje i ukidanje odobrenja proizvođaču odnosno zastupniku, Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada) imenuje Komisiju za fiskalizaciju (u daljnjem tekstu: Komisija).
(2) Osim nadležnosti iz stava 1 ovog člana Komisija može razmatrati i predlagati rješenja o pitanjima koja su bitna za proces fiskalizacije.
(3) Komisiju iz stava 1 ovog člana čine:
a) tri predstavnika PU;
b) jedan predstavnik Direkcije;
c) jedan stručnjak informatičke struke.
(4) Stručne, tehničke i druge poslove za potrebe Komisije obavlja Direkcija.
(5) Komisija, uz saglasnost direktora Direkcije, u svom radu može angažovati i druga lica zaposlena u Vladi i drugim organima, kao i druga fizička i pravna lica koja nisu članovi komisije, a čije je ekspertsko znanje i radno iskustvo neophodno za razmatranje i rješavanje stručnih pitanja koja razmatra Komisija.
(6) Komisija za svoj rad ima pravo na naknadu u skladu s propisima kojima su uređene naknade državnih službenika za rad u komisijama.


Član 5

(Obaveza registrovanja prometa preko fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase)
(1) Obavezu evidentiranja svakog pojedinačnog prometa preko fiskalnog uređaja, odnosno kase, nezavisno o načinu plaćanja (gotovina, ček, kartica, virman i slično), ima svako lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara odnosno za pružanje usluga.
(2) Obveznik je dužan osigurati preduslove da fiskalni uređaj, odnosno fiskalna kasa u realnom vremenu razmjenjuje podatke o svakom evidentiranom prometu s kontrolnim tijelom Direkcije.
(3) Tehničke karakteristike fiskalnih sistema kao i detalje tehničkih i operativnih aktivnosti u vezi s obavezama iz stava 1 ovog člana utvrđuje direktor Direkcije pravilnikom, uz saglasnost Vlade.
Član 6
(Izuzeci)
(1) Odredbe člana 5 stava 1 ovog zakona ne primjenjuju se na:
a) poljoprivredna gazdinstva koja nisu obveznici poreza na dodatnu vrijednost;
b) samostalne poljoprivredne proizvođače, u slučaju prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu;
c) samostalne preduzetnike koji obavljaju djelatnost starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti u slučaju prodaje vlastitih proizvoda;
d) samostalne preduzetnike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak;
e) banke i osiguravajuća društva;
f) energetska, komunalna, telekomunikacijska i druga preduzeća koja naknadu za prodanu robu, odnosno pružene usluge naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, grijanje, voda, telefon i dr.);
g) poštanske usluge, prevoz i isporuku poštanskih pošiljki;
h) obavezno osiguranje odnosno zdravstveno, penzijsko i osiguranje od nezaposlenosti;
i) djelatnost vjerskih organizacija;
j) umjetničko i književno stvaralaštvo i scensku umjetnost;
k) rad umjetničkih ustanova;
l) biblioteke, arhive, muzeje;
m) prodaju putem automata;
n) uličnu prodaju;
o) čistače cipela, nosače;
p) rad ustanova iz oblasti obrazovanja;
q) promet usluga koje se plaćaju žiroračunom;
r) omladinske zadruge.
s) djelatnost Komisije za vrijednosne papire;
t) prodaja na tržnicama na malo, tj. pijacama, koja se obavlja izvan trgovačkih radnji;
u) prodaja na štandovima i stolovima izvan tržnice;
v) djelatnost lica koji vrše rehabilitaciju osoba sa invaliditetom i registrovanu djelatnost obavljaju zapošljavanjem najmanje 50% (pedeset posto) lica s invaliditetom čiji stepen invalidnosti iznosi najmanje 50% (pedeset posto).
(2) Ukoliko lice koje je izuzeto u smislu stava 1 ovog člana u dijelu aktivnosti koje obavlja odnosno za čije obavljanje je registrovano, a istovremeno obavlja i djelatnosti koje nisu izuzete od obaveze registracije prometa preko fiskalnog uređaja, dužno je svaki pojedinačni promet registrovati u skladu s odredbama člana 4 stava 1 ovog zakona.
(3) Pravilnikom iz člana 5 stava 3 ovog zakona mogu biti utvrđeni dodatni izuzeci.
DIO DRUGI - FISKALNI SISTEMI
Član 7
(Fiskalni sistem)
Fiskalni sistem sastoji se od:
a) fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne registar-kase,
b) terminala,
c) softvera, odnosno softverske aplikacije ili
d) drugih tehnoloških, tehničkih i softverskih dijelova (dodataka) kojima se postiže cilj propisan odredbama člana 4 stava 1 ovog zakona.
Član 8
(Vrste fiskalnih sistema)
Fiskalni sistem može biti realizovan kao:
a) fiskalna registar-kasa i terminal,
b) fiskalni štampač, terminal i softver odnosno softverska aplikacija, ili
c) fiskalna registar-kasa - štampač, terminal i softver odnosno softverska aplikacija.
Član 9
(Vrste plombi dijelova fiskalnog sistema)
Dijelovi fiskalnog sistema imaju sljedeće plombe:
a) proizvođačku plombu,
b) servisnu plombu koja, između ostalog, sprečava otvaranje kućišta fiskalnog uređaja i pristup unutrašnjosti fiskalnog uređaja, osim dijela kućišta u koji se smještaju papirne trake,
c) programsku plombu koja, između ostalog, sprečava izmjenu ili brisanje sadržaja programske memorije, i
d) fiskalnu plombu koja sprečava razdvajanje fiskalnog modula od matične ploče fiskalnog uređaja.
Član 10
(Tehničke i funkcionalne karakteristike fiskalnih sistema)
Tehničke i funkcionalne karakteristike fiskalnih sistema, vrste servisiranja, vrste reseta, oznake dijelova fiskalnih sistema i fiskalnih postupaka, u dijelu u kojem nisu regulisani ovim zakonom, utvrđuju se pravilnikom iz člana 5 stava 3 ovog zakona.
Član 11
(Vrste servisiranja fiskalnih sistema)
Vrste servisiranja fiskalnih sistema su:
a) neosnovano zahtijevano servisiranje,
b) tehnički pregled,
c) popravka neispravnosti bez skidanja programske i fiskalne plombe,
d) popravka neispravnosti sa skidanjem programske plombe,
e) popravka neispravnosti sa skidanjem fiskalne plombe,
f) popravka neispravnosti sa skidanjem i programske i fiskalne plombe,
g) izmjena sadržaja programske memorije,
h) zamjena fiskalnog modula i
i) izmjena sadržaja programske memorije i zamjena fiskalnog modula.
Član 12
(Vrste reseta fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase)
Vrste reseta fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase su:
a) brisanje cjelokupnog sadržaja operativne memorije,
b) brisanje podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu u operativnoj memoriji,
c) brisanje baze artikala u operativnoj memoriji, i
d) reset radi deblokade softvera bez brisanja cjelokupnog sadržaja operativne memorije, podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu, i baze artikala u operativnoj memoriji.
Član 13
(Oznaka porezne stope)
(1) Oznake važećih poreznih stopa u fiskalnom uređaju su: A, E, J i K.
(2) Obveznici ovog zakona koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a dodjeljuju oznaku porezne stope A svim artiklima.
(3) Obveznici zakona koji su upisani u registar obveznika PDV dodjeljuju oznaku porezne stope:
a) E - artiklima na čiji promet se plaća PDV po općoj stopi propisanoj zakonom kojim se uređuje PDV;
b) J - artiklima na čiji promet se plaća PDV po posebnoj stopi propisanoj zakonom kojim se uređuje PDV;
c) K - artiklima koji su oslobođeni PDV-a.
Član 14
(Oznaka sredstva plaćanja)
Oznaka sredstva plaćanja u fiskalnoj kasi je:
a) gotovina - ako se plaća gotovim novcem, novčanim bonovima, novčanim poklon čestitkama, internim karticama i sličnim instrumentima plaćanja,
b) ček - ako se plaća čekom,
c) kartica - ako se plaća platnom karticom, i
d) virman - ako se plaća općim nalogom za prenos - virmanom.
Član 15
(Identifikacioni broj fiskalnog uređaja i identifikacioni broj fiskalnog modula)
(1) Prva dva znaka IBFU identifikuju ovlaštenog proizvođača i tip fiskalnog uređaja odnosno fiskalne kase, dok narednih pet cifara služe za identifikaciju konkretnog fiskalnog uređaja odnosno fiskalne kase.
(2) Prva dva znaka i prvih pet cifara IBFU i IBFM su identični.
(3) Posljednja cifra IBFU je uvijek nula.
(4) Posljednja cifra IBFM može biti bilo koja cifra od 0 do 9.
(5) Posljednja cifra IBFM prvog fiskalnog modula u fiskalnom uređaju odnosno fiskalnoj kasi sa odgovarajućim IBFU uvijek je 0.
(6) Posljednja cifra IBFM svakog narednog fiskalnog modula u fiskalnom uređaju odnosno fiskalnoj kasi s odgovarajućim IBFU uvećava se za 1 u odnosu na IBFM prethodnog modula, sve dok ne dostigne maksimalnu dozvoljenu cifru iz stava 4 ovog člana.
(7) U slučaju iz stava 6 ovog člana, fiskalni sistem s postojećim IBFU ne može se više koristiti po popunjavanju fiskalnog modula sa IBFM čija je posljednja cifra jednaka maksimalno dozvoljenoj cifri iz stava 4 ovog člana.
DIO TREĆI - KARAKTERISTIKE DIJELOVA FISKALNOG SISTEMA

POGLAVLJE I. KARAKTERISTIKE FISKALNOG SISTEMA
Član 16
(Evidentiranje prometa putem fiskalnog sistema)
Evidentiranje prometa putem fiskalnog sistema mora da:
a) omogući prijem komandi od kasira preko tastature fiskalnog uređaja, u slučaju fiskalne registar-kase i fiskalne registar-kase - štampača;
b) omogući prijem komandi od nadređenog računara preko porta fiskalnog uređaja, u slučaju fiskalnog štampača i fiskalne registar-kase - štampača;
c) osigura klijentu vizuelno praćenje evidentiranja prometa, storniranja evidentiranog prometa, reklamiranja prometa i storniranja reklamiranog prometa na displeju za klijenta;
d) osigura kasiru vizuelno praćenje evidentiranja prometa, storniranja evidentiranog prometa, reklamiranja prometa i storniranja reklamiranog prometa na displeju za kasira, u slučaju fiskalne registar-kase;
e) osigura evidentiranje prometa, storniranje evidentiranog prometa, reklamiranje prometa i storniranje reklamiranog prometa u konvertibilnim markama zaokruživanjem na drugu decimalu;
f) osigura smještanje podataka o svakom pojedinačnom ostvarenom evidentiranom prometu i svakom pojedinačnom ostvarenom reklamiranom prometu u operativnu memoriju i elektronski žurnal;
g) omogući grupisanje, sumiranje i iskazivanje podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu po poreznim stopama;
h) osigura automatsko formatiranje i prebacivanje podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu po poreznim stopama iz operativne memorije u fiskalnu memoriju prilikom sačinjavanja dnevnog izvještaja, a zatim automatsko brisanje podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu po poreznim stopama u operativnoj memoriji u dozvoljenom periodu.
Član 17
(Sigurnost fiskalnog sistema)
Sigurnost fiskalnog sistema podrazumijeva da fiskalni sistem mora da:
a) omogući pristup dijelu kućišta radi zamjene papirnih traka bez skidanja servisne plombe;
b) onemogući pristup unutrašnjosti fiskalnog uređaja, a naročito programskoj i fiskalnoj plombi, bez skidanja servisne plombe;
c) osigura, pomoću programske plombe, zaštitu programa za upravljanje fiskalnim sistemom, odnosno sadržaja programske memorije, od izmjena i/ili brisanja;
d) osigura čitanje sadržaja programske memorije preko porta fiskalnog uređaja, odnosno kase na osnovu komande primljene preko porta fiskalnog uređaja odnosno kase ili čitanje sadržaja programske memorije u programatoru, nakon fizičkog vađenja programske memorije iz fiskalnog uređaja;
e) osigura zaštitu sadržaja fiskalne memorije od izmjena i/ili brisanja;
f) onemogući, pomoću fiskalne plombe razdvajanje fiskalnog modula od matične ploče fiskalnog uređaja;
g) osigura fizičku vezu fiskalnog modula i kućišta fiskalnog uređaja korištenjem smjese za fiksiranje;
h) omogući automatsko ili ručno prebacivanje fiskalnog sistema u režim čitanja fiskalne memorije i uređaja;
i) omogući čitanje fiskalne memorije na osnovu komandi primljenih preko porta fiskalnog uređaja;
j) omogući očitavanje sadržaja elektronskog žurnala.
Član 18
(Upravljanje fiskalnom memorijom fiskalnog sistema)
Karakteristika fiskalnog sistema koja podrazumijeva nesmetano upravljanje fiskalnom memorijom fiskalnog sistema znači da isto mora da:
a) osigura smještanje u fiskalnu memoriju 1.800 zapisa iz dnevnih izvještaja koji obuhvataju: podatke o ostvarenom evidentiranom prometu po poreznim stopama između dva uzastopna sačinjavanja dnevnog izvještaja, podatke o ostvarenom reklamiranom prometu po poreznim stopama između dva uzastopna sačinjavanja dnevnog izvještaja, broj posljednjeg fiskalnog računa izdanog prije sačinjavanja dnevnog izvještaja, broj posljednjeg reklamiranog računa izdanog prije sačinjavanja dnevnog izvještaja i vrijeme sačinjavanja dnevnog izvještaja;
b) osigura smještanje u fiskalnu memoriju 80 zapisa o vrsti i vremenu početka i kraja servisiranja;
c) osigura smještanje u fiskalnu memoriju 50 zapisa o vrsti i vremenu reseta;
d) osigura smještanje u fiskalnu memoriju 30 zapisa o specifikaciji i vremenu promjene poreznih stopa;
e) osigura smještanje u fiskalnu memoriju IBFU i IBK;
f) omogući pamćenje podataka u fiskalnoj memoriji najmanje pet godina, nezavisno od napajanja fiskalnog uređaja;
g) osigura vizuelno i štampano obavještenje o potrebi za zamjenu fiskalnog modula prije svakog sačinjavanja dnevnog izvještaja, u slučaju da je broj preostalih mogućih smještanja dnevnih izvještaja u fiskalnu memoriju manji od 50.
Član 19
(Ograničenje registrovanja prometa putem fiskalnog sistema)
(1) Ograničenje registrovanja prometa fiskalnog sistema podrazumijeva da je onemogućeno registrovanje prometa pomoću fiskalnog sistema:
a) nakon popunjavanja fiskalne memorije fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase po bilo kojem osnovu;
b) ako je u postupku samotestiranja utvrđeno da je fiskalna memorija neispravna;
c) ako je u postupku samotestiranja utvrđeno da je operativna memorija neispravna;
d) ako je u postupku samotestiranja utvrđeno da je jedan ili više displeja neispravan;
e) ako je u postupku samotestiranja utvrđeno da je štampač neispravan;
f) u odsustvu bilo papirne trake za isječke, bilo kontrolne papirne trake.
(2) Daljnje obavljanje i registracija prometa ima se nastaviti odmah po otklanjanju nedostataka navedenih u stavu 1 ovog člana.
Član 20
(Štampanje fiskalnih dokumenata)
Obaveza štampanja fiskalnih dokumenata putem fiskalnog sistema mora:
a) osigurati štampanje fiskalnih dokumenata na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini;
b) osigurati istovremeno štampanje identičnih fiskalnih dokumenata u po jednom primjerku na papirnoj traci za isječke i istovremeni unos identičnog sadržaja u elektronski žurnal;
c) osigurati štampanje podataka u svakom pojedinačno evidentiranom prometu na isječku fiskalnog računa i istovremeni unos identičnog sadržaja u elektronski žurnal fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase;
d) osigurati štampanje podataka o svakom pojedinačno storniranom evidentiranom prometu na isječku fiskalnog računa i istovremeni unos identičnog sadržaja u elektronski žurnal fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase;
e) osigurati štampanje podataka o svakom pojedinačnom reklamiranom prometu na isječku reklamiranog računa i istovremeni unos identičnog sadržaja u elektronski žurnal fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase;
f) osigurati štampanje podataka o svakom pojedinačnom storniranom reklamiranom prometu na isječku reklamiranog računa i istovremeni unos identičnog sadržaja u elektronski žurnal fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase;
g) onemogućiti štampanje fiskalnih dokumenata prije fiskalizacije;
h) omogućiti štampanje fiskalnog loga isključivo na fiskalnim dokumentima;
i) onemogućiti štampanje nefiskalnih dokumenata koji sadrže ključne riječi i vrijednosti prometa iz fiskalnih dokumenata;
j) onemogućiti štampanje nefiskalnih dokumenata koji sadrže simbole koji su isti ili slični fiskalnom logu;
k) osigurati štampanje baze artikala fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase;
l) osigurati da se svaka započeta operacija i operacija koja je prekinuta usljed neispravnosti štampača, poslije popravke štampača nastavi;
m) osigurati da se svaka započeta operacija koja je prekinuta usljed prekida napajanja, po uspostavljanju napajanja nastavi.
Član 21
(Onemogućavanje brisanja brojača fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase)
Fiskalni sistem mora biti uspostavljen na način da onemogući:
a) brisanje brojača rednog broja fiskalnog računa;
b) brisanje brojača rednog broja reklamiranog računa;
c) brisanje brojača rednog broja dnevnog izvještaja;
d) brisanje brojača rednog broja servisiranja;
e) brisanje brojača rednog broja reseta;
f) brisanje brojača rednog broja promjene poreznih stopa.
Član 22
(Kontrola vremenskih odrednica)
Kontrola vremenskih odrednica fiskalnog sistema mora:
a) omogućiti očitavanje vremena iz sata u realnom vremenu;
b) onemogućiti promjenu vremenskih odrednica u zabranjenom periodu;
c) omogućiti kontrolu unesenih vremenskih odrednica;
d) omogućiti promjenu vremenske odrednice koja znači prelazak sa zimskog u ljetno računanje vremena i obrnuto u dozvoljenom periodu bez skidanja plombe;
e) omogućiti unošenje vremena kraja fiskalizacije u fiskalnu memoriju u dozvoljenom periodu.
Član 23
(Specifikacija poreznih stopa u fiskalnom sistemu)
Fiskalni sistem mora biti uređen na način da osigura specifikaciju poreznih stopa označenih kao A, E, J, i K, odnosno onemogući izmjenu specifikacija poreznih stopa u zabranjenom periodu.
Član 23a
(Elektronski žurnal)
(1) Elektronski žurnal se realizuje kao poseban modul koji uključuje memoriju nezavisnu od napajanja.
(2) Modul mora da sadrži mikrokontroler koji onemogućava da podaci jednom upisani u žurnal budu obrisani ili promijenjeni.
(3) Svako upisivanje u žurnal prati automatska provjera ispravnosti upisa.
(4) Fiskalni uređaj treba da onemogući daljnje registrovanje prometa ukoliko se utvrdi neispravnost upisa.
(5) Kapacitet žurnala mora da bude najmanje 1 GB i u njega se smještaju:
a) kopije svih fiskalnih dokumenata i kopije duplikata fiskalnih dokumenata s digitalnim potpisom prema standardnom MD5 algoritmu redom kako su štampani;
b) kopije svih nefiskalnih dokumenata redom kako su štampani.
(6) Fiskalni uređaj mora da:
a) izvrši upisivanje JIB, koji se sastoji od 13 cifara i IBFM iz fiskalnog modula prilikom inicijalizacije elektronskog žurnala sa IBFM;
b) onemogući štampanje kada upis u elektronski žurnal nije ispravan ili nije moguć ili podaci o JIB i IBFM nisu identični podacima upisanim u fiskalnu memoriju;
c) zaključi fiskalni račun ili reklamirani fiskalni račun s tekućim iznosom kada u toku štampanja računa dođe do popunjavanja kapaciteta elektronskog žurnala na manje od 300 preostalih linija teksta;
d) onemogući štampanje svih digitalnih dokumenata osim dnevnog, periodičnog izvještaja i potvrde o uspješnom slanju podataka preko terminala kada broj preostalih linija za upis u elektronski žurnal postane manji od 300;
e) omogući očitavanje sadržaja elektronskog žurnala u računar preko odgovarajućeg porta ili terminala ugrađenog u kućište fiskalnog uređaja;
f) onemogući zamjenu žurnala novim, bez skidanja servisne plombe.
Član 24
(Upravljanje operativnom memorijom i resetom fiskalnog sistema)
Upravljanje operativnom memorijom i resetom fiskalnog sistema mora:
a) omogućiti čuvanje sadržaja operativne memorije najmanje 30 dana nezavisno od napajanja fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase;
b) omogućiti unošenje naziva i adrese prodajnog mjesta u operativnu memoriju;
c) omogućiti unošenje ukupne baze artikala u operativnu memoriju;
d) omogućiti unošenje u operativnu memoriju vrijednosti gotovine koju je u kasu unio kasir, tzv. cash-in;
e) omogućiti unošenje u operativnu memoriju vrijednosti gotovine koju je iz kase iznio kasir, tzv. cash-out;
f) omogućiti najmanje jednu vrstu reseta fiskalnog uređaja iz člana 12 ovog zakona, kada je to po ovom zakonu dopušteno;
g) omogućiti promjenu cijene jedinice mjere, u zabranjenom periodu, u bazi artikala u operativnoj memoriji odnosno onemogući promjenu ili brisanje svih ostalih podataka iz baze artikala u operativnoj memoriji, bez skidanja servisne plombe odnosno izvršavanja reseta brisanja baze artikala ili reseta brisanja cjelokupnog sadržaja operativne memorije;
h) onemogućiti u zabranjenom periodu bilo kakvu promjenu ili brisanje podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu iz operativne memorije, bez skidanja servisne plombe i izvršavanja odgovarajućeg reseta;
i) onemogućiti izvršavanje reseta brisanja cjelokupnog sadržaja operativne memorije, bez skidanja servisne plombe, ukoliko je taj tip reseta realizovan;
j) onemogućiti izvršavanje reseta brisanja podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu u operativnoj memoriji, bez skidanja servisne plombe, ukoliko je ta vrsta reseta realizovana;
k) omogućiti izvršavanje reseta deblokade softvera, bez skidanja servisne plombe, ukoliko je ta vrsta reseta realizovana.
Član 25
(Zahtjev kvaliteta i dodatna oprema fiskalnog sistema)
(1) Fiskalna kasa mora da zadovolji najstrože zahtjeve kvaliteta odnosno biti označena CE oznakom.
(2) Obveznik može fiskalni sistem povezati s dodatnom opremom, kao što je nadređeni računar, čitač bar kodova, vaga, dodatni štampač i slično, uz poštovanje karakteristika kako su propisane odredbama člana od 16 do 25 ovog zakona.
(3) Dodatna oprema može se povezivati isključivo putem porta fiskalnog sistema.
POGLAVLJE II. KARAKTERISTIKE TERMINALA
Član 26
(Vrste terminala)
Terminal može biti:
a) nezavisan uređaj u odnosu na fiskalni uređaj, odnosno fiskalnu kasu povezan s fiskalnim uređajem ili fiskalnom kasom preko vanjskog porta iste i odgovarajućeg kabla; ili
b) integrirani dio fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase, povezan s istima preko unutrašnjeg porta fiskalnog uređaja.
Član 27
(Vrste plombi terminala)
Terminal ima sljedeće plombe:
a) servisnu plombu koja sprečava otvaranje kućišta terminala i pristup unutrašnjosti terminala;
b) programsku plombu koja sprečava izmjenu ili brisanje sadržaja programske memorije.
Član 28
(Vrste servisiranja terminala)
Servisiranje terminala može biti:
a) neosnovano zahtijevano servisiranje;
b) tehnički pregled;
c) popravka neispravnosti bez uklanjanja programske plombe;
d) popravka neispravnosti s uklanjanjem programske plombe;
e) izmjena sadržaja programske memorije.
Član 29
(Vrste reseta terminala)
Reset terminala može biti:
a) brisanje cjelokupnog sadržaja operativne memorije;
b) brisanje posljednje primljene komande u operativnoj memoriji.
Član 30
(Skup komandi terminala)
Terminal će omogućiti minimalno sljedeće komande:
a) ispis vremena slanja podataka ka serveru PU;
b) zadavanje perioda i vremena slanja podataka ka serveru PU;
c) zahtjev za slanje datoteke s evidentiranim svim servisiranjima iz fiskalne memorije;
d) zahtjev za slanje datoteke sa svim evidentiranim resetima iz fiskalne memorije;
e) zahtjev za slanje datoteke sa svim promjenama poreznih stopa iz fiskalne memorije;
f) zahtjev za slanje datoteke s podacima o svakom ostvarenom evidentiranom i reklamiranom prometu iz svih dnevnih izvještaja iz fiskalne memorije;
g) zahtjev za slanje datoteke s podacima o svakom ostvarenom evidentiranom i reklamiranom prometu u zadatom vremenskom periodu iz fiskalne memorije;
h) zahtjev za slanje datoteke s podacima o svakom ostvarenom evidentiranom i reklamiranom prometu koji nije dostavljen PU iz fiskalne memorije.
Član 31
(Tehničke i funkcionalne karakteristike terminala)
(1) Terminal mora najmanje da:
a) ima ugrađen prvi port terminala koji omogućava povezivanje s fiskalnim uređajem, odnosno fiskalnom kasom;
b) ima ugrađen drugi port terminala koji omogućava povezivanje s dodatnom opremom fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase;
c) omogući transparentnu vezu fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase s dodatnom opremom fiskalnog uređaja kroz terminal, dok terminal ne komunicira s fiskalnim uređajem, odnosno fiskalnom kasom;
d) onemogući vezu fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase s dodatnom opremom istog kroz terminal, za vrijeme kada terminal komunicira s fiskalnim uređajem, odnosno fiskalnom kasom;
e) ima ugrađen konektor za povezivanje vanjske antene;
f) omogući bar jednu vrstu reseta terminala iz člana 29 ovog zakona;
g) ima ugrađen sat podešen na realno vrijeme s baterijskim napajanjem;
h) osigura zaštitu pomoću programske plombe programa za upravljanje terminalom, odnosno sadržaja programske memorije, od izmjena i brisanja;
i) onemogući pristup unutrašnjosti terminala i SIM Card (Subsriber Identity Module Card) pretplatničkoj identifikacionoj kartici, bez uklanjanja servisne plombe;
j) omogući bežičnu komunikaciju sa serverom PU preko GPRS (General Packet Radio Service) mreže mobilne telefonije namijenjene za prenos podataka;
k) omogući rad u VPN (Virtual Private Network) virtuelnoj privatnoj mreži koju osigurava operater mobilne telefonije;
l) omogući upotrebu FTP (File Transfer Protocol) za prenos datoteka između terminala i servera PU; kao i
m) omogući sinhronizaciju sata s realnim vremenom terminala sa satom podešenog na realno vrijeme servera PU pomoću NTP (Network Time Protocol) odnosno mrežnog vremenskog protokola, prilikom svakog slanja podataka do servera PU.
(2) Karakteristike terminala iz stava 1 tački od a) do g) ovog člana ne primjenjuju se u slučaju da terminal predstavlja unutrašnji dio fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase, odnosno ako je terminal integriran s fiskalnim uređajem, odnosno fiskalnom kasom preko unutrašnjeg porta.
Član 32
(Pristup terminalu)
Pravo pristupa terminalu mora biti definisano na način da:
a) omogući unos korisničkog imena i lozinke za pristup VPN mreži;
b) omogući unos adrese servera PU;
c) omogući unos korisničkog imena i lozinke za pristup serveru PU;
d) omogući unos naziva direktorija u serveru PU u koji se spremaju elektronski dostavljeni podaci;
e) omogući unos naziva direktorija u serveru PU iz koga se čitaju pojedinačne komande;
f) omogući promjenu unesenih podataka iz tačaka od a) do
e) ovog stava preko porta terminala na osnovu lozinke jedinstvene za taj terminal.
Član 33
(Pristup serveru terminala)
Pristup serveru terminala mora da:
a) omogući prijem komandi sa servera PU;
b) omogući automatsko ili ručno aktiviranje očitavanja podataka iz fiskalne memorije fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase;
c) omogući očitavanje podataka iz fiskalne memorije fiskalnog uređaja, preko porta fiskalne kase, kao što su podaci o IBFU, IBK i IBFM, vrsti i vremenu servisiranja, vrsti i vremenu reseta, specifikaciji i vremenu promjene poreznih stopa, vremenu formiranja dnevnog izvještaja, vrijednosti ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama, vrijednosti ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama, broju posljednjeg fiskalnog računa prije formiranja dnevnog izvještaja, broju posljednjeg reklamiranog računa prije formiranja dnevnog izvještaja i ostalih podataka čija evidencija je, u skladu sa ovim zakonom, obavezna;
d) aktivira prvu vizuelnu indikaciju u definisanom vremenskom intervalu prije vremena slanja zahtijevanih podataka do servera PU;
e) deaktivira prvu vizuelnu indikaciju i aktivira drugu vizuelnu indikaciju za vrijeme čitanja podataka iz fiskalne memorije;
f) deaktivira drugu vizuelnu indikaciju i aktivira treću vizuelnu indikaciju za sve vrijeme dok očitani podaci nisu ispravno preneseni serveru PU;
g) omogući prenos podataka do servera PU,
h) omogući prijem odziva servera PU;
i) omogući detekciju ispravnosti prenosa podataka na osnovu primljenog odziva servera PU;
j) omogući ponovni prenos zahtijevanih podataka ka serveru PU u zadato vrijeme, unaprijed definisan maksimalan broj puta dnevno u definisanim vremenskim intervalima, a u slučaju prethodnog neispravnog prenosa podataka do servera PU;
k) omogući provjeru ispravnosti naziva datoteke s komandama, koji se sastoji od IBFU i oznake datoteke s komandama;
l) omogući izvršavanje komandi iz člana 30 ovog zakona pročitanih iz datoteke s komandama;
m) definiše naziv datoteke s podacima o izvršenim servisima IBFU;
n) omogući uspostavljanje datoteke s podacima o izvršenim servisima IBFM, vrste i vremenu početka i kraja svakog servisiranja;
o) definiše naziv datoteke s podacima o izvršenim resetima IBFU;
p) omogući uspostavljanje datoteke s podacima o izvršenim resetima IBFM, vrsti i vremenu izvršenih reseta;
q) definiše naziv datoteke s podacima o promjenama poreznih stopa u IBFU;
r) omogući uspostavljanje datoteke s podacima o izvršenim promjenama poreznih stopa, podacima o vrijednosti ranijih i izmijenjenih poreznih stopa i vremenu promjena poreznih stopa;
s) onemogući brisanje brojača rednog broja datoteke s podacima o svakom ostvarenom evidentiranom i reklamiranom prometu;
t) definiše naziv datoteke s podacima o svakom ostvarenom, evidentiranom i reklamiranom prometu IBFU, oznakama i rednim brojem datoteke s podacima o svakom ostvarenom evidentiranom i reklamiranom prometu; i
u) omogući uspostavljanje datoteke s podacima o svakom ostvarenom evidentiranom i reklamiranom prometu IBFM, s rednim brojem dnevnog izvještaja, rednim brojem posljednjeg fiskalnog računa obuhvaćenog dnevnim izvještajem, rednim brojem posljednjeg reklamiranog računa obuhvaćenog dnevnim izvještajem, vremenu realizacije dnevnog izvještaja, vrijednosti svakog ostvarenog evidentiranog prometa i ostvarenog reklamiranog prometa po svim poreznim stopama.
Član 34
(Zahtjev kvaliteta i korisničke funkcije terminala)
(1) Terminal mora da zadovoljava najstrože zahtjeve kvaliteta odnosno mora biti označen CE oznakom.
(2) Terminal će osigurati zadavanje korisničkih komandi fiskalnom uređaju, odnosno fiskalnoj kasi, kao što su promjena cijene po jedinici mjere, ažuriranje baze artikala, očitavanje baze artikala, očitavanje liste prodanih artikala, očitavanje liste reklamiranih artikala te različite druge komande sa svrhom kvalitetnije evidencije i uvida u stanje robe na raspolaganju.
(3) Terminal će osigurati izvršavanje i drugih korisničkih funkcija na prodajnom mjestu, koje nisu direktno povezane s fiskalnim uređajem, odnosno fiskalnom kasom, kao što su dopuna SIM kartica za mobilne telefone, uplata lota, emitovanje marketinških poruka na dodatnom displeju, umrežavanje slot mašina, umrežavanje čitača platnih kartica, alarmiranje usljed požara ili neovlaštenog ulaska u prodajni objekat, prenos videa, slike i zvuka sa sigurnosne kamere i mikrofona te drugih funkcija koje su po ocjeni obveznika korisne za svakodnevno obavljanje aktivnosti.
POGLAVLJE III. KARAKTERISTIKE SOFTVERA
Član 35
(Vrste softvera)
Softver primijenjen u fiskalnom sistemu može biti:
a) nezavisan program, ili
b) modul prodaje kao dio nekog računovodstveno-knjigovodstvenog programa.
Član 36
(Vrste servisa softvera)
Vrste servisa softvera su:
a) neosnovano zahtijevano servisiranje,
b) tehnički pregled, i
c) reinstalacija softvera.
Član 37
(Funkcionalne karakteristike softvera)
Softver za fiskalni sistem mora najmanje:
a) osigurati kasiru vizuelno praćenje evidentiranja, storniranja i reklamiranja prometa na monitoru nadređenog računara;
b) osigurati identičnost, odnosno sinhronizaciju baze artikala u fiskalnom uređaju, odnosno fiskalnoj kasi s bazom artikala u nadređenom računaru;
c) omogućiti istovremeno štampanje identičnih fiskalnih dokumenata u po jednom primjerku na papirnoj traci za isječke i istovremeni unos identičnog sadržaja u elektronski žurnal fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase;
d) osigurati štampanje svakog pojedinačno evidentiranog prometa na isječku fiskalnog računa i u elektronskom žurnalu fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase;
e) osigurati štampanje svakog pojedinačno storniranog evidentiranog prometa na isječku fiskalnog računa i u elektronskom žurnalu fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase;
f) osigurati štampanje svakog pojedinačno reklamiranog prometa na isječku reklamiranog računa i u elektronskom žurnalu fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase;
g) osigurati štampanje svakog pojedinačno storniranog reklamiranog prometa na isječku reklamiranog računa i u elektronskom žurnalu fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase;
h) onemogućiti štampanje nefiskalnih dokumenata koji sadrže ključne riječi i vrijednosti prometa iz fiskalnih dokumenata na nefiskalnom štampaču, odnosno nefiskalizovanom ili fiskalizovanom fiskalnom uređaju;
i) onemogućiti štampanje nefiskalnih dokumenata koji sadrže simbole koji liče na fiskalni logo na nefiskalnom štampaču, odnosno nefiskalizovanom ili fiskalizovanom fiskalnom uređaju, odnosno fiskalnoj kasi;
j) osigurati štampanje baze artikala fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase;
k) onemogućiti daljnje registrovanje prometa pomoću nadređenog računara u odsustvu bilo papirne trake sa isječcima, bilo elektronskog žurnala u fiskalnom uređaju, odnosno fiskalnoj kasi;
l) onemogućiti daljnje registrovanje prometa pomoću nadređenog računara u slučaju neispravnosti fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase.
DIO ČETVRTI - FISKALNI DOKUMENTI
Član 38
(Vrste fiskalnih dokumenata)
(1) Fiskalni dokumenti su:
a) fiskalni račun,
b) reklamirani račun,
c) presjek stanja,
d) dnevni izvještaj,
e) periodični izvještaj,
f) drugi dokumenti utvrđeni pravilnikom iz člana 5 ovog zakona.
(2) Detalje izgleda, načina štampanja, evidentiranja, dostavljanja, čuvanja i druge aktivnosti u vezi s fiskalnim dokumentima propisuje direktor Direkcije, uz prethodnu saglasnost Vlade.
Član 39
(Fiskalni račun)
(1) Fiskalni račun je fiskalni dokument na kome se nalazi odštampan svaki pojedinačno ostvareni evidentirani promet i svaki pojedinačni stornirani evidentirani promet.
(2) Fiskalni račun sadrži sljedeće podatke:
a) naziv obveznika;
b) naziv i adresu prodajnog mjesta;
c) IBK;
d) IBFM;
e) naziv fiskalnog dokumenta;
f) listu pojedinačnih evidentiranih prometa, od kojih svaki sadrži naziv evidentiranog artikla, jedinicu mjere, količinu, cijenu po jedinici mjere, vrijednost pojedinačnog evidentiranog prometa i oznaku porezne stope;
g) listu pojedinačnih storniranih evidentiranih prometa, od kojih svaki sadrži: naziv storniranog evidentiranog artikla, jedinicu mjere, količinu s negativnim predznakom, cijenu po jedinici mjere, vrijednost pojedinačnog storniranog evidentiranog prometa s negativnim predznakom i oznaku porezne stope;
h) specifikaciju primijenjene porezne stope;
i) iznos evidentiranog poreza po poreznim stopama;
j) ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza;
k) vrijednost evidentiranog prometa po poreznim stopama;
l) ukupnu vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa;
m) ukupan iznos za uplatu od klijenta;
n) listu sredstava plaćanja izabranih od klijenta i uplaćen iznos od klijenta po svakom izabranom sredstvu plaćanja;
o) ukupan uplaćeni iznos od klijenta, jednak zbiru uplaćenih iznosa po svim sredstvima plaćanja;
p) iznos za vraćanje klijentu, jednak razlici ukupno uplaćenog iznosa od klijenta i ukupnog iznosa za uplatu;
q) vrijeme potvrđivanja fiskalnog računa;
r) redni broj fiskalnog računa;
s) fiskalni logo.
(3) Fiskalni račun može biti praćen marketinškom porukom odvojenom pomoću odštampanog separatora.
Član 40
(Reklamirani račun)
(1) Reklamirani račun je fiskalni dokument na kome se nalazi odštampan svaki pojedinačno reklamirani promet odnosno svaki pojedinačno stornirani reklamirani promet.
(2) Reklamirani račun obavezno sadrži sljedeće podatke:
a) naziv obveznika;
b) naziv i adresu prodajnog mjesta;
c) IBK;
d) IBFM;
e) naziv fiskalnog dokumenta;
f) listu pojedinačnih reklamiranih prometa, od kojih svaki sadrži: naziv reklamiranog artikla, jedinicu mjere, količinu, cijenu po jedinici mjere, vrijednost pojedinačnog reklamiranog prometa i oznaku porezne stope;
g) listu pojedinačnih storniranih reklamiranih prometa, od kojih svaki sadrži: naziv storniranog reklamiranog artikla, jedinicu mjere, količinu s negativnim predznakom, cijenu po jedinici mjere, vrijednost pojedinačnog storniranog reklamiranog prometa s negativnim predznakom i oznaku porezne stope;
h) specifikaciju primijenjenih poreznih stopa;
i) iznos reklamiranog poreza po poreznim stopama;
j) ukupan iznos reklamiranog poreza;
k) vrijednost reklamiranog prometa po poreznim stopama;
l) ukupnu vrijednost reklamiranog prometa;
m) ukupan iznos za isplatu klijentu od kasira;
n) listu sredstava plaćanja koje je izabrao klijent i iznos koji je uplatio klijent po svakom izabranom sredstvu plaćanja;
o) ukupan iznos koji je uplatio klijent, jednak zbiru uplaćenih iznosa po svim sredstvima plaćanja;
p) iznos za vraćanje klijentu;
q) vrijeme potvrđivanja reklamiranog računa;
r) redni broj reklamiranog računa;
s) fiskalni logo.
(3) Reklamirani račun može biti praćen marketinškom porukom odvojenom pomoću odštampanog separatora.
Član 41
(Presjek stanja)
(1) Presjek stanja je fiskalni dokument koji se sačinjava i štampa po potrebi, a u kome se sumiraju podaci zabilježeni od trenutka sačinjavanja prethodnog dnevnog izvještaja.
(2) Presjek stanja sadrži sljedeće podatke:
a) naziv obveznika;
b) naziv i adresu prodajnog mjesta;
c) IBK;
d) IBFM;
e) naziv fiskalnog dokumenta;
f) ukupan broj servisiranja;
g) vrstu, broj i vrijeme svih servisa u izvještajnom periodu, koji se računa od sačinjavanja posljednjeg dnevnog izvještaja do štampanja presjeka stanja;
h) ukupan broj reseta po vrstama;
i) vrstu, broj i vrijeme svih reseta u izvještajnom periodu iz tačke g) ovog člana;
j) ukupan broj promjena odnosno usklađivanja poreznih stopa;
k) specifikaciju, broj i vrijeme svih promjena odnosno usklađivanja poreznih stopa u izvještajnom periodu;
l) iznos ostvarenog evidentiranog poreza po svim primijenjenim poreznim stopama u izvještajnom periodu;
m) ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu;
n) vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po svim primijenjenim poreznim stopama u izvještajnom periodu;
o) ukupnu vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu;
p) iznos reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu;
q) ukupan iznos reklamiranog poreza u izvještajnom periodu;
r) vrijednost reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu;
s) ukupnu vrijednost reklamiranog prometa u izvještajnom periodu;
t) iznos gotovine u kasi u izvještajnom periodu;
u) vrijednost čekova u kasi u izvještajnom periodu;
v) vrijednost prometa karticama u kasi u izvještajnom periodu;
w) vrijednost virmana u kasi u izvještajnom periodu;
x) vrijeme sačinjavanja fiskalnog dokumenta - presjeka stanja;
y) redni broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu;
z) redni broj prvog i posljednjeg reklamiranog računa u izvještajnom periodu;
aa) redni broj posljednjeg dnevnog izvještaja;
bb) broj preostalih dnevnih izvještaja do popunjavanja fiskalne memorije;
cc) fiskalni logo.
Član 42
(Dnevni izvještaj)
(1) Dnevni izvještaj je fiskalni dokument koji se sačinjava i štampa na kraju radnog vremena, jednom dnevno, a u kome se sumiraju podaci evidentirani od trenutka sačinjavanja prethodnog dnevnog izvještaja.
(2) Dnevni izvještaj sadrži sljedeće podatke:
a) naziv obveznika;
b) naziv i adresu prodajnog mjesta;
c) IBK;
d) IBFM;
e) naziv fiskalnog dokumenta;
f) ukupan broj servisiranja;
g) vrstu, broj i vrijeme svih servisiranja u izvještajnom periodu, koji se računa od sačinjavanja prethodnog dnevnog izvještaja do formiranja tekućeg dnevnog izvještaja;
h) ukupan broj reseta po vrstama;
i) vrstu, broj i vrijeme svih reseta u izvještajnom periodu;
j) ukupan broj promjena odnosno usklađivanja poreznih stopa;
k) specifikaciju, broj i vrijeme svih promjena odnosno usklađivanja poreznih stopa u izvještajnom periodu;
l) iznos ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu;
m) ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu;
n) vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu;
o) ukupnu vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu;
p) iznos reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu;
q) ukupan iznos reklamiranog poreza u izvještajnom periodu;
r) vrijednost reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu;
s) ukupnu vrijednost reklamiranog prometa u izvještajnom periodu;
t) vrijeme sačinjavanja dnevnog izvještaja;
u) redni broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa dana u kojem se sačinjava dnevni izvještaj;
v) redni broj prvog i posljednjeg reklamiranog računa u izvještajnom periodu;
w) redni broj dnevnog izvještaja;
x) broj preostalih dnevnih izvještaja do popunjavanja fiskalne memorije;
y) fiskalni logo.
Član 43
(Periodični izvještaj)
(1) Periodični izvještaj je fiskalni dokument koji se sačinjava i štampa na kraju rada, posljednjeg dana svakog poreznog perioda i po potrebi, a u kome se sumiraju podaci zabilježeni u zadatom izvještajnom periodu.
(2) Periodični izvještaj sadrži sljedeće podatke:
a) naziv obveznika;
b) naziv i adresu prodajnog mjesta;
c) IBK;
d) IBFM;
e) naziv fiskalnog dokumenta;
f) naznaku vremena početka i kraja izvještajnog perioda za koji je sačinjen periodični izvještaj;
g) ukupan broj servisiranja komponenata fiskalnog uređaja;
h) vrstu, broj i vrijeme svakog provedenog servisiranja u izvještajnom periodu;
i) ukupan broj reseta po vrstama;
j) vrstu, broj i vrijeme svih reseta u izvještajnom periodu;
k) ukupan broj promjena odnosno usklađivanja poreznih stopa;
l) specifikaciju, broj i vrijeme svih promjena odnosno usklađivanja poreznih stopa u izvještajnom periodu;
m) iznos ostvarenog evidentiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu;
n) ukupan iznos ostvarenog evidentiranog poreza u izvještajnom periodu;
o) vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu;
p) ukupnu vrijednost ostvarenog evidentiranog prometa u izvještajnom periodu;
q) iznos ostvarenog reklamiranog poreza po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu;
r) ukupan iznos reklamiranog poreza u izvještajnom periodu;
s) vrijednost reklamiranog prometa po svim poreznim stopama u izvještajnom periodu;
t) ukupnu vrijednost reklamiranog prometa u izvještajnom periodu;
u) vrijeme sačinjavanja periodičnog izvještaja;
v) redni broj prvog i posljednjeg fiskalnog računa u izvještajnom periodu;
w) redni broj prvog i posljednjeg reklamiranog računa u izvještajnom periodu;
x) redni broj prvog i posljednjeg dnevnog izvještaja u izvještajnom periodu;
y) broj preostalih dnevnih izvještaja do popunjavanja fiskalne memorije;
z) fiskalni logo.
DIO PETI - STAVLJANJE U PROMET FISKALNOG SISTEMA
Član 44
(Registracija i odobrenja za fiskalni sistem)
(1) Fiskalni sistem ili njegove dijelove može stavljati u promet samo registrovani proizvođač, odnosno zastupnik s odobrenjem za taj tip fiskalnog sistema.
(2) Direktor Direkcije na prijedlog Komisije izdaje rješenje o registraciji proizvođača, odnosno zastupnika i brisanje iz registra registrovanih proizvođača, odnosno zastupnika.
(3) Direktor Direkcije na prijedlog Komisije izdaje i ukida odobrenje za određeni tip fiskalnog sistema (u daljnjem tekstu: odobrenje).
(4) PU vodi registar registrovanih proizvođača, odnosno zastupnika i izdatih odobrenja iz stava 1 ovog člana.
Član 45
(Zahtjev za registrovanje proizvođača, odnosno zastupnika)
(1) Proizvođač, odnosno zastupnik može podnijeti Direkciji zahtjev za registraciju poslije raspisanog javnog poziva, koji sadrži:
a) popunjen formular za prijavu proizvođača odnosno zastupnika;
b) licitacionu garanciju poslovne banke sa klauzulom "bez prigovora" u visini od 300.000 KM i rokom važenja od 12 mjeseci od momenta izdavanja;
c) potvrdu nadležnog organa da je proizvođač, odnosno zastupnik upisan u odgovarajući registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje računara i druge odgovarajuće opreme za obradu podataka i djelatnosti pružanja savjeta i izrade kompjuterskih programa odnosno za zastupanje u prodaji navedene opreme te pružanja pratećih usluga vezanih za istu odnosno pružanje savjeta te izrade kompjuterskih programa;
d) podatke o proizvođaču, odnosno zastupniku odnosno: firmu odnosno naziv i adresu, kadrovsku i tehničku opremljenost, referencu proizvođača odnosno zastupnika, bilans stanja i bilans uspjeha za prethodni obračunski period;
e) podatke o organizaciji distributivne mreže ako je primjenjivo: nazivi i adrese ovlaštenih distributera, kadrovska i tehnička opremljenost;
f) podatke o organizaciji servisne mreže: nazivi i adrese ovlaštenih servisa, kadrovska i tehnička opremljenost;
g) podatke o finansijskim i drugim pogodnostima za prodaju fiskalnog sistema obvezniku.
(2) Pravilnikom mogu biti propisane dodatne isprave neophodne za podnošenje zahtjeva iz stava 1 ovog člana.
Član 46
(Postupak registracije proizvođača, odnosno zastupnika)
(1) Zahtjevi za registraciju dostavljaju se Komisiji koja razmatra dostavljenu dokumentaciju i na osnovu ocjene iste može podnijeti obrazložen prijedlog direktoru Direkcije:
a) za registraciju proizvođača, odnosno zastupnika;
b) za odbijanje, odnosno odbacivanje zahtjeva za registraciju.
(2) Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana nezadovoljna strana može izjaviti žalbu Apelacionoj komisiji.
(3) Troškove registracije snosi proizvođač, odnosno zastupnik.
(4) Rješenje o registraciji proizvođača, odnosno zastupnika objavljuje se u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.
Član 47
(Uvjerenje o ispunjenim tehničkim i funkcionalnim karakteristikama)
(1) Prije uspostavljanja fiskalnog sistema u Distriktu ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik dužan je pribaviti uvjerenje o ispunjenim tehničkim i funkcionalnim karakteristikama opreme neophodne za fiskalizaciju.
(2) Uvjerenje iz stava 1 ovog člana izdaje direktor Direkcije na prijedlog Komisije.
(3) U slučaju izmjene tehničkih i funkcionalnih karakteristika opreme neophodne za fiskalizaciju za koje je već dato uvjerenje, ovlašteni proizvođač odnosno zastupnik dužan je pribaviti dopunsko odnosno novo uvjerenje u skladu s izmijenjenim zahtjevima.
Član 48
(Zahtjev za izdavanje uvjerenja o ispunjenim tehničkim i funkcionalnim karakteristikama)
(1) Registrovani proizvođač, odnosno zastupnik može podnijeti Komisiji zahtjev za izdavanje uvjerenja o ispunjenim tehničkim i funkcionalnim karakteristikama za određene dijelove fiskalnog sistema koji će sadržavati:
a) popunjen formular za ispitivanje uzorka dijela fiskalnog sistema;
b) komercijalnu brošuru za navedeni dio fiskalnog sistema, sa naznačenim tipom i slikom tog dijela fiskalnog sistema kase i podacima o proizvođaču, odnosno zastupniku;
c) korisničko i servisno uputstvo tog dijela fiskalnog sistema koje obuhvata: osnovne tehničke podatke, popis funkcija, instrukcije o načinu korištenja, programiranja i održavanja, opis konstrukcije, montažni crtež, detaljne elektronske sheme, spisak elektronskih elemenata, komunikacioni protokol, opis i izgled proizvođačke plombe i načina plombiranja servisnom plombom, algoritam rada dijela fiskalnog sistema;
d) pismenu izjavu registrovanog proizvođača, odnosno zastupnika da određeni dio ili dijelovi fiskalnog sistema nema funkcije koje nisu pobrojane u ispravama iz tačke c) ovog člana;
e) uzorak dijela fiskalnog sistema namijenjen za ispitivanje kako su navedeni u formularu iz tačke a) ovog stava.
(2) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o ispunjenim tehničkim i funkcionalnim karakteristikama, proizvođač odnosno zastupnik može predati istovremeno za sve dijelove fiskalnog sistema neophodne za fiskalizaciju odnosno takav zahtjev podnositi za pojedinačne dijelove fiskalnog sistema.
(3) U slučaju da se podneseni zahtjev odnosi na ispitivanje postojanja neophodnih tehničkih i funkcionalnih karakteristika za terminal, proizvođač odnosno zastupnik će uz zahtjev podnijeti i pismenu izjavu da terminal koji je predmet ispitivanja nema skrivene funkcije koje nisu u dokumentaciji koja prati terminal.
(4) U slučaju da se podneseni zahtjev odnosi na ispitivanje postojanja neophodnih tehničkih i funkcionalnih karakteristika na softver, proizvođač, odnosno zastupnik će uz zahtjev podnijeti i pismenu izjavu da taj softver nema skrivene funkcije koje nisu u dokumentaciji koja prati taj softver.
Član 49
(Postupak izdavanja uvjerenja o ispunjenim tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnog sistema)
(1) Komisija organizuje ispitivanje o ispunjenim tehničkim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnog sistema.
(2) Na prijedlog Komisije, direktor će izdati registrovanom proizvođaču uvjerenje na osnovu pozitivnog rezultata ispitivanja o ispunjenim tehničkim i funkcionalnim karakteristikama uzorka dijela fiskalnog sistema.
(3) Na prijedlog Komisije, direktor Direkcije odbija zahtjev predviđen odredbama člana 48 ovog zakona, u slučaju negativnog rezultata ispitivanja ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika uzorka dijela fiskalnog sistema.
(4) Troškove ispitivanja i odlučivanja po zahtjevu za izdavanje uvjerenja o ispunjenim tehničkim i funkcionalnim karakteristikama snosi registrovani proizvođač, odnosno zastupnik.
(5) Direktor će donijeti odluku po prijedlogu Komisije bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
(6) U slučaju svake izmjene tehničkih i funkcionalnih karakteristika dijela odnosno dijelova fiskalnog sistema koji je bio predmet ispitivanja, a za koji je izdato uvjerenje, registrovani proizvođač, odnosno zastupnik je dužan da pribavi novo uvjerenje o ispunjenim tehničkim i funkcionalnim karakteristikama tog dijela odnosno dijelova fiskalnog sistema prije stavljanja u promet istog.
Član 50
(Identifikacioni broj fiskalnog uređaja)
(1) Ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik je dužan da prije početka stavljanja u promet tipa fiskalnog sistema za koji je dobio uvjerenje predviđeno odredbama člana 47 ovog zakona, Direkciji za finansije, Poreznoj upravi podnese zahtjev za dodjelu serije odnosno početnog IBFU.
(2) Proizvođač, odnosno zastupnik je dužan da na vidljiv način i trajno obilježi IBFU na svakom proizvedenom fiskalnom uređaju i upiše odgovarajući IBFM u fiskalnu memoriju (modul) tog fiskalnog uređaja.
(3) Jednim dodijeljenim IBFU proizvođač, odnosno zastupnik može trajno obilježiti samo jedan fiskalni uređaj te upisati odgovarajući IBFM u fiskalnu memoriju (modul) samo tog fiskalnog uređaja.
Član 51
(Proizvođačka i servisna plomba)
(1) Ovlašteni proizvođač dužan je da na svaki fiskalni uređaj stavi proizvođačku plombu u toku proizvodnje koja se ne skida do početka fiskalizacije.
(2) Ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik dužan je da uz zahtjev za dodjelu IBFU, PU učiniti dostupnim precizan uvid u izgled proizvođačke plombe, putem bilo kog medija, kao i servisnih plombi ovlaštenih servisa kojima je dato ovlaštenje za servisiranje fiskalnih proizvoda.
(3) Ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik dužan je da u slučaju izbora novog ovlaštenog servisa, PU učini dostupnim precizan uvid u izgled servisne plombe tog servisa, u roku od sedam dana nakon davanja ovlaštenja novom servisu.
Član 52
(Ugovor između registrovanog odnosno ovlaštenog proizvođača, odnosno zastupnika i Direkcije)
(1) Registrovani odnosno ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik je dužan da prije stavljanja fiskalnog sistema u promet zaključi ugovor o međusobnim pravima i obavezama s Direkcijom, kojim ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik garantuje ispunjenje uslova iz ovog zakona.
(2) Direkcija vodi evidenciju o zaključenim ugovorima sa registrovanim odnosno ovlaštenim proizvođačima, odnosno zastupnicima, o uvjerenjima o ispunjenim tehničkim i funkcionalnim karakteristikama opreme za fiskalizaciju izdatim u skladu s odredbama člana 47 ovog zakona te se stara o izvršenju ugovornih obaveza.
Član 53
(Sredstva osiguranja)
(1) U svrhu osiguranja uslova iz ovog zakona odnosno ugovora zaključenog s Direkcijom, ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik dužan je za vrijeme trajanja ugovora neprekidno imati garanciju poslovne banke s klauzulom "bez prigovora" koja glasi na iznos od 300.000 KM.
(2) Ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik dužan je garanciju iz stava 1 ovog člana predati Direkciji prilikom zaključivanja ugovora iz člana 52 ovog zakona.
(3) Ispunjenje uslova iz ovog zakona proizvođač, odnosno zastupnik osigurava licitacionom garancijom i ista se vraća registrovanom proizvođaču prilikom zaključenja ugovora iz člana 52 ovog zakona, nakon što registrovani proizvođač licitacionu garanciju zamijeni garancijom za osiguranje ispunjenja uslova iz ovog zakona iz stava 1 ovog člana.
Član 54
(Uslovi za aktiviranje sredstava osiguranja)
(1) Sredstva osiguranja iz člana 45 stava 1 tačke b) ovog zakona mogu se aktivirati ukoliko ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik po zaključivanju ugovora iz člana 52 ovog zakona ne osigura garanciju iz člana 53 stava 1 ovog zakona.
(2) Sredstva osiguranja iz člana 53 stava 1 ovog zakona se mogu aktivirati u svim slučajevima kada ovlašteni odnosno registrovani proizvođač, odnosno zastupnik ne postupi u skladu s ovim zakonom, a naročito kada:
a) stavlja u promet fiskalni sistem bez uvjerenja iz člana 47 ovog zakona;
b) ne osigura servisnu službu koja raspolaže potrebnim rezervnim dijelovima i ako nije kadrovski i tehnički opremljena za servisiranje prodanog fiskalnog sistema;
c) smanji obim servisne mreže, odnosno u slučaju prestanka rada ili ukidanja ovlaštenja servisu od strane proizvođača ne osigura novi servis odnosno ne ovlasti novi servis;
d) ne otkloni nedostatke na fiskalnom proizvodu ili ne izvrši zamjenu fiskalnog proizvoda sa nedostatkom novim fiskalnim proizvodom u skladu sa rokovima predviđenim ovim zakonom ili ugovorom; odnosno u slučaju oduzimanja fiskalnog uređaja od strane PU, ako na tom fiskalnom uređaju nisu otklonjeni nedostaci odnosno nije izvršena njihova zamjena u roku propisanom odredbama člana 93 stava 2 ovog zakona.
Član 55
(Postupak aktiviranja sredstava osiguranja)
(1) Komisija priprema i dostavlja direktoru i PU prijedlog za aktiviranje sredstava osiguranja na osnovu ocjene o postojanju nepravilnosti predviđenih odredbama člana 54 ovog zakona.
(2) Direktor aktivira sredstva osiguranja iz člana 53 stava 1 ovog zakona na prijedlog PU.
(3) Ovlašteni odnosno registrovani proizvođač, odnosno zastupnik dužan je da osigura novo sredstvo osiguranja u istom iznosu i pod istim uslovima kako je propisano odredbom člana 53 stava 1 ovog zakona, u roku od 14 dana nakon aktiviranja sredstava osiguranja, da bi zadržao status registrovanog proizvođača, odnosno zastupnika.
Član 56
(Namjena sredstava osiguranja)
Sredstva osiguranja iz člana 53 stava 1 ovog zakona mogu se koristiti za:
a) obeštećenje budžeta Distrikta u slučajevima iz člana 54 stava 1 tački a), b) i c) ovog zakona;
b) obeštećenje obveznika u slučaju iz člana 54 stava 1 tačke d) ovog zakona.
Član 57
(Ukidanje odobrenja za fiskalni sistem)
Direktor Direkcije će, na prijedlog Komisije, ukinuti odobrenje dato za određeni tip fiskalnog sistema iz člana 44 stava 3 ovog zakona ukoliko:
a) ovlašteni proizvođač u roku predviđenom ovim zakonom ili ugovorom, ne otkloni nedostatke na fiskalnom proizvodu ili ne izvrši zamjenu fiskalnog proizvoda s nedostatkom novim fiskalnim proizvodom;
b) PU rješenjem iz člana 93 stava 6 ovog zakona oduzme fiskalni proizvod s nedostatkom od obveznika.
Član 58
(Postupak za ukidanje odobrenja za fiskalni sistem)
(1) Komisija priprema i dostavlja direktoru prijedlog za ukidanje odobrenja za određeni tip fiskalnog sistema na osnovu ocjene o postojanju nedostataka predviđenih odredbama člana 57 ovog zakona.
(2) Rješenje o ukidanju odobrenja za određeni tip fiskalnog sistema objavljuje se u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.
Član 59
(Uslovi za brisanje registracije proizvođača)
Direktor će, na prijedlog Komisije, donijeti rješenje o brisanju registracije proizvođača, odnosno zastupnika ukoliko:
a) registrovani proizvođač, odnosno zastupnik ne osigura servis ili ako servis ne izvršava obaveze propisane ovim zakonom odnosno ugovorom;
b) registrovani proizvođač, odnosno zastupnik ne osigura garanciju poslovne banke u skladu s članom 53 stavom 1 ovog zakona i članom 55 stavom 3 ovog zakona.
Član 60
(Postupak brisanja registracije proizvođača, odnosno zastupnika)
(1) Komisija dostavlja direktoru Direkcije prijedlog za brisanje registracije proizvođača, odnosno zastupnika na osnovu ocjene o postojanju uslova za brisanje registracije proizvođača, odnosno zastupnika propisanih članom 59 ovog zakona.
(2) Rješenje o brisanju registracije proizvođača odnosno zastupnika objavljuje se u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.
(3) PU će u roku od 14 dana nakon brisanja registracije proizvođača, odnosno zastupnika preuzeti od ovlaštenih servisa servisne plombe i dosjee svih fiskalnih sistema tog proizvođača te iste ponuditi drugom registrovanom proizvođaču, odnosno zastupniku.
(4) Direkcija će zaključiti novi ugovor kojim će se ovlastiti novi registrovani proizvođač, odnosno zastupnik koji će garantovati ispunjenje uslova predviđenih ovim zakonom.
DIO ŠESTI - FISKALIZACIJA FISKALNIH SISTEMA
Član 61
(Početak obavljanja djelatnosti)
(1) Obveznik može započeti obavljanje registrovane djelatnosti koje se odnose na promet roba, odnosno pružanja usluga, poslije nabavke fiskalnog sistema i fiskalizacije:
a) fiskalnog sistema odnosno njegovog povezivanja s terminalom i instaliranja na prodajnom mjestu, ili
b) fiskalnog štampača ili fiskalne registar-kase - štampača, njegovog povezivanja s terminalom i nadređenim računarom s odgovarajućim softverom i instaliranja na prodajnom mjestu.
(2) Obveznik je dužan da prilikom nabavke fiskalnog sistema:
a) nabavi ispravan fiskalni uređaj, odnosno fiskalnu kasu koja ima odobrenje predviđeno ovim zakonom te ima neoštećenu proizvođačku ili servisnu plombu;
b) zaključi ugovor s ovlaštenim servisom o servisiranju i tehničkoj podršci za korištenje nabavljenog fiskalnog sistema.
(3) Ugovor između ovlaštenog servisera i obveznika iz stava 3 ovog člana će, između ostalog, sadržavati odredbe o:
a) obuci zaposlenika obveznika za rad s fiskalnim sistemima;
b) načinu primopredaje fiskalnih sistema između ovlaštenog servisa i obveznika pri prvoj isporuci i servisiranju;
c) cijeni usluga servisiranja;
d) načinu sačinjavanja popisa šifara artikala u fiskalnu kasu;
e) obavezama servisa prema obvezniku u slučaju raskida ugovora i zaključivanja novog ugovora s drugim serviserom;
f) načinu prijave kvarova i praćenja tih prijava.
Član 62
(Definisanje naziva i adrese prodajnog mjesta)
Obveznik je dužan da u zahtjevu za fiskalizaciju fiskalnog sistema definiše naziv i adresu prodajnog mjesta tako da oni odgovaraju:
a) nazivu i adresi prodajnog mjesta na kome obveznik registruje promet preko fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase, ili
b) nazivu i adresi mjesta na kome je obveznik registrovao svoju djelatnost, isključivo ako obveznik obavlja promet na uobičajenim pokretnim tezgama, preko lica koja dolaze na vrata kupcu ili preko putujućih prodavaca.
Član 63
(Fiskalizacija fiskalnog sistema)
(1) Fiskalizacija se vrši u ovlaštenom servisu od ovlaštenog lica PU i ovlaštenog servisera.
(2) Ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik dužan je da osigura da u fiskalnoj memoriji bude upisan IBFM prije početka fiskalizacije.
(3) Ovlašteni serviser dužan je da u postupku fiskalizacije upiše u fiskalnu memoriju vrijeme obavljene fiskalizacije, ukoliko već nisu upisani.
(4) Promjena podataka iz stavova 2 i 3 ovog člana nije dozvoljena.
(5) Ovlašteno lice PU utvrđuje da li su podaci iz stavova 2 i 3 ovog člana ispravno i tačno uneseni u fiskalnu memoriju, poslije čega stavlja programsku i fiskalnu plombu na mjestima propisanim uputstvom ovlaštenog proizvođača, odnosno zastupnika.
(6) Ovlašteni serviser dužan je da upiše naziv i adresu prodajnog mjesta u operativnu memoriju i u servisnu knjižicu fiskalne kase.
(7) Ovlašteni servis dužan je da na fiskalni uređaj stavi svoju servisnu plombu po izvršenoj fiskalizaciji.
(8) PU donosi rješenje o fiskalizaciji, najkasnije narednog radnog dana nakon fiskalizacije.
(9) Obveznik je dužan da čuva rješenje iz stava 8 ovog člana uz fiskalni uređaj, odnosno fiskalnu kasu na koju se odnosi.
(10) PU vodi evidenciju o fiskalnim uređajima, odnosno fiskalnim kasama za koje je doneseno rješenje iz stava 8 ovog člana.
Član 64
(Postupak inicijalne fiskalizacije fiskalnog uređaja)
(1) Inicijalna fiskalizacija fiskalnog uređaja vrši se prije isporuke istog obvezniku odnosno početka evidentiranja prometa preko fiskalnog uređaja.
(2) Obveznik je dužan da prilikom nabavke fiskalnog sistema preko ovlaštenog servisa podnese PU zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase.
(3) Ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik dužan je da fiskalni uređaj odnosno fiskalnu kasu prije njegove inicijalne fiskalizacije neposredno isporuči ovlaštenom servisu.
(4) Ovlašteni servis dužan je da obavijesti PU o isporuci fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase iz stava 3 ovog člana bez odlaganja, a najkasnije u roku od dva radna dana nakon isporuke.
(5) Ovlašteni servis dužan je bez odlaganja, a najkasnije dva dana prije datuma inicijalne fiskalizacije pismeno obavijestiti obveznika o datumu inicijalne fiskalizacije.
(6) Ovlašteno lice PU prije početka fiskalizacije provjerava da li na fiskalnom uređaju, odnosno fiskalnoj kasi i terminalu postoji proizvođačka plomba koja odgovara kodu dostavljenom PU.
(7) Ovlašteno lice PU u slučaju postojanja neoštećene proizvođačke plombe koja odgovara kodu dostavljenom PU, odobrava provođenje postupka fiskalizacije u skladu s odredbama člana 63 ovog zakona, a u suprotnom, ovlašteno lice PU rješenjem nalaže ovlaštenom servisu nabavku ispravnog fiskalnog sistema.
(8) Obveznik će preuzeti odgovarajući fiskalizovani fiskalni sistem i isti staviti u ???bez odlaganja, a najkasnije u roku od dva dana od inicijalne fiskalizacije fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase.
Član 65
(Preuzimanje podataka iz fiskalne memorije)
(1) Obveznik je dužan da fiskalni uređaj, odnosno fiskalnu kasu prije preuzimanja podataka iz fiskalne memorije neposredno isporuči ovlaštenom servisu, navedenom u ugovoru iz člana 61 stava 3 tačke b) ovog zakona.
(2) Preuzimanje podataka iz fiskalne memorije se vrši u ovlaštenom servisu od strane ovlaštenog lica PU i ovlaštenog servisera.
(3) Ovlašteni serviser u prisustvu ovlaštenog lica PU dužan je da skine fiskalni modul i preuzme sve podatke iz fiskalne memorije fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase, o čemu se sastavlja zapisnik.
(4) Obveznik ima pravo da prisustvuje preuzimanju podataka iz fiskalne memorije. Ovlašteni servis će obavijestiti obveznika o vremenu preuzimanja podataka iz fiskalne memorije najmanje dva dana prije preuzimanja.
(5) Ovlašteni servis dužan je čuvati fiskalni modul samo u slučaju pismenog zahtjeva PU za slučaj potrebe za vještačenjem.
(6) PU imenuje komisiju za uništavanje fiskalnog modula, od predstavnika PU i predstavnika ovlaštenog servisera.
(7) Ovlašteni servis dužan je da uništi fiskalni modul u prisustvu komisije na osnovu pisanog odobrenja PU.
(8) Komisija iz stava 6 ovog člana sastavlja zapisnik o izvršenom uništavanju fiskalnog modula.
Član 66
(Naknadni postupci i prestanak obavljanja djelatnosti)
Detalji tehničkih i operativnih pitanja u vezi s prestankom obavljanja djelatnosti, postupkom zamjene fiskalnog modula, naknadne fiskalizacije usljed servisiranja, promjene naziva i adrese prodajnog mjesta, krađe, oštećenja i uništenja fiskalnog uređaja odnosno fiskalne kase ili dijela fiskalnog sistema usljed više sile kao i detalje svih drugih eventualnih naknadnih postupaka bit će utvrđeni pravilnikom.
Član 67
(Postupak zamjene fiskalnog modula)
(1) Preuzimanje podataka iz fiskalne memorije i fiskalizacija fiskalnog sistema vrši se pri svakoj zamjeni fiskalnog modula.
(2) Obveznik je dužan da preko ovlaštenog servisa podnese PU zahtjev za zamjenu fiskalnog modula. Po navedenom zahtjevu, ukoliko je isti opravdan, PU daje odobrenje bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana.
(3) Ovlašteni servis dužan je da bez odlaganja, a najkasnije dva dana prije datuma zamjene fiskalnog modula pismeno obavijesti obveznika o datumu zamjene fiskalnog modula.
(4) Obveznik je dužan da preuzme fiskalizovani fiskalni sistem bez odlaganja, a najkasnije u roku od dva dana nakon zamjene fiskalnog modula.
Član 68
(Postupak naknadne fiskalizacije usljed servisiranja)
(1) Naknadnu fiskalizaciju u ovlaštenom servisu vrši ovlašteno lice PU i ovlašteni serviser.
(2) Ovlašteni servis dužan je da podnese PU zahtjev za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja, ako u postupku servisiranja fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase utvrdi da se mora izvršiti uklanjanje programske plombe ili fiskalne plombe.
(3) U slučaju opravdanosti zahtjeva iz stava 1 ovog člana, ovlašteno lice PU pismeno odobrava uklanjanje programske plombe ili fiskalne plombe, a rok za servisiranje se produžava za vrijeme potrebno za izdavanje pismenog odobrenja iz ovog stava, koje neće biti duže od tri radna dana.
(4) Postupak naknadne fiskalizacije provodi se poslije intervencije ovlaštenog servisera na programskoj memoriji ili fiskalnom modulu.
Član 69
(Promjena naziva i adrese prodajnog mjesta)
(1) Obveznik je dužan da najkasnije u roku od tri dana prije promjene naziva ili adrese prodajnog mjesta preko ovlaštenog servisa podnese PU zahtjev za promjenu naziva i adrese prodajnog mjesta u fiskalnom sistemu.
(2) Ovlašteni serviser dužan je da upiše naziv i adresu novog prodajnog mjesta u operativnu memoriju i u servisnu knjižicu, prije početka registrovanja prometa na novom prodajnom mjestu.
(3) U slučaju iz stava 1 ovog člana PU donosi novo rješenje o fiskalizaciji u kojem se navode razlozi ponovne fiskalizacije.
Član 70
(Prestanak obavljanja djelatnosti)
(1) Obveznik je dužan da preko ovlaštenog servisa podnese PU zahtjev za brisanje iz registra obveznika fiskalizacije zbog prestanka obavljanja djelatnosti.
(2) Ovlašteni servis dužan je da bez odlaganja, a najkasnije dva dana prije datuma preuzimanja podataka iz fiskalne memorije pismeno obavijesti obveznika o datumu preuzimanja podataka iz fiskalne memorije.
(3) Postupak preuzimanja podataka iz fiskalne memorije se provodi u skladu s odredbama člana 65 ovog zakona.
(4) U slučaju da obveznik ne podnese zahtjev iz stava 1 ovog člana, PU može provesti postupak brisanja iz registra obveznika fiskalizacije po službenoj dužnosti.
Član 71
(Krađa, oštećenje i uništenje fiskalnog uređaja usljed više sile)
(1) Obveznik je dužan da pismeno obavijesti PU o prestanku registrovanja prometa preko fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana nakon krađe, odnosno oštećenja ili uništenja fiskalnog uređaja usljed više sile.
(2) Obveznik je dužan da zapisnik nadležnog organa, odnosno organizacije, dostavi PU bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana nakon prijema istog.
(3) U slučaju iz stava 2 ovog člana, PU donosi rješenje o brisanju konkretnog fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase iz registra fiskalizovanih fiskalnih uređaja, odnosno fiskalnih kasa i ukidanju rješenja o fiskalizaciji ukradenog, odnosno oštećenog ili uništenog fiskalnog uređaja usljed više sile.
(4) Rješenje iz stava 3 ovog člana PU dostavlja obvezniku i ovlaštenom servisu.
(5) Ovlašteni servis je dužan da odvojeno čuva dosje konkretnog fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase, za koju je PU donijela rješenje iz stava 3 ovog člana.
(6) U slučaju krađe fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase, obveznik je dužan u roku od osam dana nakon krađe osigurati fiskalizaciju novog fiskalnog uređaja te stavljanje u rad istog kako je propisano ovim zakonom.
(7) U slučaju oštećenja ili uništenja fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase usljed više sile, obveznik je dužan da u roku od osam dana nakon oštećenja odnosno uništenja osigura fiskalizaciju novog fiskalnog uređaja te stavljanje u rad istog kako je propisano ovim zakonom.
(8) Ovlašteni servis dužan je da pismeno obavijesti PU o nemogućnosti servisiranja i vraćanja fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase obvezniku bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana nakon krađe, odnosno oštećenja ili uništenja fiskalnog uređaja odnosno fiskalne kase usljed više sile. Isto obavještenje će ovlašteni servis uputiti PU u slučaju da se oštećeni fiskalni uređaj, odnosno fiskalna kasa ne može servisirati i vratiti u razumnom roku od najviše osam dana.
(9) Ovlašteni servis dužan je da zapisnik nadležnog organa, odnosno organizacije, dostavi PU bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana nakon prijema zapisnika.
(10) U slučaju iz stava 9 ovog člana, PU donosi rješenje o brisanju fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase iz registra fiskalizovanih uređaja te ukidanju rješenja o fiskalizaciji ukradenog, odnosno oštećenog ili uništenog fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase usljed više sile.
(11) Rješenje iz stava 10 ovog člana PU dostavlja obvezniku i ovlaštenom servisu.
(12) Ovlašteni servis dužan je da odvojeno čuva dosje konkretnog fiskalnog uređaja, za koji je PU donijela rješenje iz stava 10 ovog člana.
(13) Ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik dužan je da pismeno obavijesti PU u slučaju nemogućnosti isporuke novog nefiskalizovanog fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase ovlaštenom servisu, u roku od tri dana nakon krađe, odnosno oštećenja ili uništenja fiskalnog uređaja odnosno fiskalne kase usljed više sile.
(14) Ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik dužan je da zapisnik nadležnog organa, odnosno organizacije, dostavi PU bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana nakon prijema zapisnika.
DIO SEDMI - EVIDENTIRANJE, STORNIRANJE I REKLAMIRANJE PROMETA
Član 72
(Sačinjavanje baze artikala fiskalnog uređaja)
(1) Obveznik je dužan da u bazu artikala unese jednoznačno i nedvosmisleno identifikovan cjelokupan asortiman artikala s kojima je zaduženo prodajno mjesto.
(2) Obveznik je dužan da u bazi artikala svakom artiklu dodijeli oznaku odgovarajuće porezne stope u skladu s odredbama člana 13 ovog zakona.
Član 73
(Štampani fiskalni račun)
(1) Obveznik je dužan klijentu izdati fiskalni račun odštampan na fiskalnom uređaju, odnosno fiskalnoj kasi preko koga je evidentiran promet, bez obzira da li to klijent zahtijeva, u slučaju postojanja bar jednog ispravnog fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase na prodajnom mjestu.
(2) Obveznik je dužan fiskalni račun izdati sa svim obaveznim podacima iz člana 39 ovog zakona.
Član 74
(Storniranje evidentiranog prometa)
(1) Greške pri evidentiranju prometa preko fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase mogu se ispraviti storniranjem evidentiranog prometa na štampanom fiskalnom računu prije zadavanja komande fiskalnom uređaju, odnosno fiskalnoj kasi za naplatu iznosa klijentu.
(2) Greškom u evidentiranju prometa, u smislu ovog zakona, ne smatra se storniranje cjelokupnog evidentiranog prometa na štampanom fiskalnom računu prije zadavanja komande fiskalnom uređaju za naplatu nultog iznosa klijentu, čija je posljedica štampanje fiskalnog računa bez prometa.
Član 75
(Pisani fiskalni račun)
(1) U slučaju nepostojanja bar jednog ispravnog fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase na prodajnom mjestu, obveznik je dužan klijentu izdati fiskalni račun pisan rukom u dva primjerka, bez obzira da li to klijent zahtijeva.
(2) Obveznik je dužan svaki pojedinačno ostvareni evidentirani promet iz pisanih fiskalnih računa naknadno registrovati i odštampati odgovarajuće fiskalne račune na fiskalnom uređaju, odnosno fiskalnoj kasi u najkraćem mogućem vremenu.
(3) Obveznik je dužan da najmanje tri godine na prodajnom mjestu čuva drugi primjerak pisanog fiskalnog računa iz stava 1 ovog člana.
(4) Rok iz stava 3 ovog člana računa se od prvog dana naredne kalendarske godine.
Član 76
(Čuvanje fiskalnog računa od strane klijenta)
Klijent je dužan da štampani ili pisani fiskalni račun uzme i sačuva u krugu od 20 metara po napuštanju prodajnog mjesta i pokaže ga na zahtjev ovlaštenog lica Porezne uprave.
Član 77
(Štampani reklamirani račun)
(1) Greške u evidentiranju prometa preko fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase koje nisu otklonjene prije zadavanja komande fiskalnom uređaju, odnosno fiskalnoj kasi za naplatu iznosa klijentu mogu se ispraviti izdavanjem reklamiranog računa samo ako se kupljena roba reklamira i vraća ili se na drugi način vrši reklamacija robe poslije izdavanja fiskalnog računa.
(2) Obveznik je dužan da klijentu izda reklamirani račun odštampan na fiskalnom uređaju, odnosno fiskalnoj kasi preko koje je reklamiran promet, bez obzira da li to klijent zahtijeva, u slučaju postojanja bar jednog ispravnog fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase na prodajnom mjestu.
(3) Obveznik je dužan da reklamirani račun izda sa svim obaveznim podacima predviđenim u članu 40 ovog zakona.
Član 78
(Storniranje reklamiranog prometa)
(1) Greške pri reklamiranju prometa preko fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase mogu se ispraviti storniranjem reklamiranog prometa na štampanom reklamiranom računu prije davanja komande fiskalnom uređaju, odnosno fiskalnoj kasi za štampanje reklamiranog računa, odnosno komande za naplatu.
(2) Greškom u reklamiranju prometa, u smislu ovog zakona, ne smatra se storniranje cjelokupnog reklamiranog prometa na štampanom reklamiranom računu prije zadavanja komande fiskalnom uređaju, odnosno fiskalnoj kasi za isplatu nultog iznosa klijentu, čija je posljedica štampanje reklamiranog računa bez prometa.
Član 79
(Pisani reklamirani račun)
(1) U slučaju nepostojanja bar jednog ispravnog fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase na prodajnom mjestu, obveznik je dužan klijentu izdati reklamirani račun pisan rukom u dva primjerka, bez obzira da li to klijent zahtijeva.
(2) Obveznik je dužan da najmanje tri godine na prodajnom mjestu čuva drugi primjerak pisanog reklamiranog računa iz stava 1 ovog člana.
(3) Rok iz stava 2 ovog člana računa se od prvog narednog dana od dana izdavanja reklamiranog računa.
(4) Obveznik je dužan da svaki pojedinačni reklamirani promet iz pisanih reklamiranih računa, naknadno registruje i odštampa odgovarajuće reklamirane račune na fiskalnom uređaju, odnosno fiskalnoj kasi u najkraćem mogućem vremenu.

 

Član 80
(Čuvanje reklamiranog računa od strane klijenta)
Klijent je dužan da štampani ili pisani reklamirani račun uzme i sačuva u krugu od 20 metara po napuštanju prodajnog mjesta i pokaže ga na zahtjev ovlaštenog lica inspekcije.
Član 81
(Isticanje obavještenja)
Obveznik je dužan da na vidnom mjestu na prodajnom mjestu istakne obavještenje o:
a) obavezi izdavanja štampanog odnosno pisanog fiskalnog i reklamiranog računa od strane obveznika;
b) obavezi uzimanja štampanog odnosno pisanog fiskalnog i reklamiranog računa od strane klijenta;
c) pravu klijenta da kupljenu robu, odnosno izvršene usluge ne plati obvezniku ako mu obveznik ne izda štampani ili pisani fiskalni račun;
d) pravu klijenta da reklamiranu robu uzme natrag poslije isplate klijentu ako mu obveznik ne izda štampani ili pisani reklamirani račun.
Član 82
(Plaćanje na osnovu fakture)
(1) Ako klijent plaćanje vrši na osnovu fakture, obveznik je dužan da u fakturu unese redni broj fiskalnog računa na osnovu koga je registrovan promet u fiskalnom uređaju, odnosno fiskalnoj kasi.
(2) Obveznik je dužan da na prodajnom mjestu drži kopije izdatih faktura iz stava 1 ovog člana.
(3) Ostvareni evidentirani promet i reklamirani promet preko fiskalnog uređaja, odnosno fiskalnoj kasi za koji se plaćanje vrši na osnovu fakture, obveznik je dužan da iskazuje u knjizi dnevnih izvještaja.
Član 83
(Štampanje i čuvanje fiskalnih dokumenata i štampane kontrolne trake)
(1) Štampanje fiskalnih dokumenata vrši se na papiru čiji kvalitet osigurava čitanje podataka iz fiskalnih dokumenata u roku definisanom propisima koji regulišu rokove i način čuvanja ove vrste dokumenata.
(2) Ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik dužan je da u korisničkom uputstvu fiskalnog uređaja odredi minimalni kvalitet papira iz stava 1 ovog člana.
(3) Obveznik je dužan da za štampanje fiskalnih dokumenata koristi papir čiji je kvalitet bolji ili jednak kvalitetu papira iz stava 2 ovog člana.
(4) Fiskalni dokumenti, knjiga dnevnih izvještaja i servisne knjižice predstavljaju vjerodostojnu dokumentaciju od značaja za utvrđivanje poreza.
Član 84
(Postupanje s fiskalnim dokumentima)
(1) Obveznik je dužan da vodi po jednu knjigu dnevnih izvještaja za svaki fiskalni uređaj, odnosno fiskalnu kasu za svaku kalendarsku godinu.
(2) Obveznik je dužan sačiniti i odštampati dnevni izvještaj na kraju rada, minimalno jednom dnevno ukoliko je tog dana ostvario promet.
(3) Obveznik je dužan da svaki štampani isječak dnevnog izvještaja registruje i odloži u knjigu dnevnih izvještaja hronološkim redom.
(4) Obveznik je dužan da sačini i odštampa periodični izvještaj na kraju rada, posljednjeg dana svakog poreznog perioda.
(5) Obveznik je dužan da svaki odštampani isječak periodičnog izvještaja registruje i odloži u knjigu dnevnih izvještaja hronološkim redom.
Član 85
(Prenos podataka pomoću terminala)
(1) Registrovani proizvođač, odnosno zastupnik je dužan da zaključi ugovor s operatorom telekomunikacija koji će osigurati GPRS mrežu na lokaciji obveznika. Obveznik će zaključiti ugovor s operatorom telekomunikacija koji će obvezniku osigurati pretplatničku karticu koja podrazumijeva korištenje GPRS i drugih usluga za prenos podataka između terminala i servera PU.
(2) Obveznik je dužan da ispravan terminal drži stalno priključen na ispravan fiskalni uređaj, odnosno fiskalnu kasu preko prvog porta terminala i odgovarajućeg porta fiskalnog uređaja.
(3) Obveznik je dužan da osigura očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase pomoću terminala i prenos očitanih podataka iz fiskalne memorije ka serveru PU, u skladu s uputstvom ovlaštenog proizvođača, odnosno zastupnika, a na osnovu komandi koje zadaje server PU.
DIO OSMI - SERVISIRANJE FISKALNOG SISTEMA
Član 86
(Servisiranje fiskalnog sistema)
(1) Servisiranjem fiskalnog sistema smatraju se tehnički pregled, odnosno radnje na hardveru ili softveru fiskalnog proizvoda s ciljem osiguravanja tehničke ispravnosti i funkcionalnosti fiskalnog proizvoda.
(2) Tehničkom podrškom, u smislu ovog zakona, smatraju se radnje koje obavlja ovlašteni servis radi obučavanja obveznika za korištenje fiskalnog proizvoda u skladu s ovim zakonom i ostalim propisima.
(3) Ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik ugovorom daje i ukida ovlaštenje servisu za servisiranje fiskalnih sistema i pružanju tehničke podrške obvezniku za korištenje fiskalnog proizvoda.
(4) Servisiranje fiskalnog proizvoda vrši se na zahtjev obveznika.
(5) Servisiranje fiskalnog proizvoda vrši samo ovlašteni servis.
(6) Ovlašteni servis dužan je da servisira fiskalni proizvod ili na prodajnom mjestu ili u ovlaštenom servisu.
(7) Ovlašteni servis dužan je nakon svake servisne intervencije sve podatke o intervenciji evidentirati u pisanoj i elektronskoj servisnoj knjižici, te ažurirane servisne knjižice u elektronskoj formi na zahtjev PU, proizvođača i ovlaštenog proizvođača, odnosno zastupnika redovno dostavljati PU, proizvođaču i ovlaštenom proizvođaču, odnosno zastupniku.
(8) Ugovor kojim ovlašteni proizvođač daje ovlaštenje servisu iz stava 3 ovog člana će, između ostalog, sadržavati odredbe o:
a) načinu primopredaje fiskalnih sistema pri prvoj isporuci;
b) isporuci SIM kartica za terminale;
c) načinu vođenja dokumentacije.
(9) Neispravnost bilo kojeg dijela fiskalnog sistema rezultira neispravnošću fiskalnog sistema u kome se pojedinačni dio fiskalnog sistema nalazi.
(10) Obveznik ne smije preduzimati nikakve radnje na neispravnom fiskalnom uređaju i dužan je da odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, obavijesti ovlašteni servis.
(11) Ovlašteni servis dužan je da pismeno obavijesti PU o svim slučajevima neosnovanog prijavljivanja neispravnosti fiskalnog proizvoda.
(12) Ovlašteni servis je dužan da servisiranje fiskalnog proizvoda izvrši u roku od dva dana od dana dostavljanja zahtjeva za servisiranje.
(13) Obveznik je dužan da minimalno jednom godišnje zahtijeva, a ovlašteni servis da obavi tehnički pregled na fiskalizovanom fiskalnom sistemu.
Član 87
(Dosje, servisna knjižica i servisiranje fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase)
(1) Ovlašteni servis dužan je da sačini i čuva dosje fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase i izda servisnu knjižicu fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase za svaku uređaj koji servisira prema ugovoru iz člana 86 stava 3 ovog zakona.
(2) Obveznik je dužan da servisnu knjižicu fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase čuva uz fiskalni uređaj, odnosno fiskalnu kasu na koju se odnosi.
(3) Ovlašteni serviser dužan je da u dosje fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase i servisnu knjižicu fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase upiše podatke o svakom servisu fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase kao i druge podatke, kao što su:
a) naziv obveznika;
b) naziv i adresa prodajnog mjesta gdje se registruje promet preko fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase koja je predana na servisiranje;
c) JIB;
d) IBFU;
e) vrijeme početka servisa;
f) vrijeme kraja servisa;
g) vrsta servisa;
h) stanje servisne plombe;
i) stanje programske plombe;
j) stanje fiskalne plombe;
k) stanje brojača rednih brojeva: servisa, reseta, promjene poreznih stopa, fiskalnog računa, reklamiranog računa, dnevnog izvještaja;
l) specifikacija izvršenih radova;
m) potvrda o ispravnosti fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase poslije obavljenog servisa;
n) podaci o licu koje je zahtijevalo servisiranje fiskalnog uređaja.
(4) Ovlašteni serviser dužan je da prilikom servisiranja fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase, u fiskalnu memoriju upiše vrstu servisa kao i vrijeme početka i kraja servisa fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase.
(5) Neispravnost fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase podrazumijeva samo onu neispravnost koja je upisana i u servisnu knjižicu fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase i u fiskalnu memoriju fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase.
(6) Ovlašteni serviser će servisirati fiskalni uređaj, odnosno fiskalne kase na prodajnom mjestu samo u slučaju kada ne postoji potreba za skidanjem ni programske ni fiskalne plombe.
(7) Ovlašteni serviser dužan je da poslije svake intervencije zbog koje je skidana servisna plomba na fiskalnom uređaju, odnosno fiskalnoj kasi, stavi novu servisnu plombu na fiskalni uređaj, odnosno fiskalnu kasu i u servisnu knjižicu fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase upiše kod te servisne plombe.
(8) Obveznik je dužan da instalira novi fiskalni sistem:
a) ako na prodajnom mjestu nema drugi ispravan fiskalni sistem;
b) i ako zbog neispravnosti fiskalnog sistema nije registrovao promet preko fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase duže od 15 radnih dana ukupno u toku kalendarske godine.
Član 88
(Resetovanje fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase)
(1) Podaci u operativnoj memoriji fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase mogu se resetovati samo na način propisan odredbama člana 12 ovog zakona.
(2) Reset radi deblokade softvera bez brisanja sadržaja operativne memorije, podataka o ostvarenom evidentiranom prometu i ostvarenom reklamiranom prometu, ili baze artikala, ne smatra se neispravnošću fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase.
(3) Reset iz stava 2 ovog člana može obaviti i obveznik.
(4) Reseti kojima se briše cjelokupni sadržaj operativne memorije, brisanje podataka o ostvarenom evidentiranom i ostvarenom reklamiranom prometu, i brisanje baze artikala u operativnoj memoriji, predstavljaju neispravnost fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase.
(5) Resete iz stava 4 ovog člana obavlja isključivo ovlašteni servis odnosno serviser.
(6) U slučaju vršenja neovlaštenih reseta, PU u postupku kontrole osigurava dokaz o neovlaštenom resetu putem vještačenja.
(7) Ukoliko se, na osnovu provedenog vještačenja, utvrdi da je izvršen neovlašteni reset fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase, troškove vještačenja u slučaju iz stava 6 ovog člana snosi obveznik.
Član 89
(Evidencija o ovlaštenim servisima i ovlaštenim serviserima)
(1) Ovlašteni proizvođač dužan je da vodi evidenciju o ovlaštenim servisima i ovlaštenim serviserima.
(2) Ovlašteni servis dužan je da vodi evidenciju o ovlaštenim serviserima.
(3) Ovlašteni proizvođač ili ovlašteni zastupnik dužan je da u roku od tri dana nakon izdavanja ovlaštenja ovlaštenom servisu, odnosno ovlaštenom serviseru, dostavi PU podatke iz evidencije iz stavova 1 i 2 ovog člana.
(4) U slučaju prestanka rada ili ukidanja ovlaštenja servisu od strane proizvođača, proizvođač je dužan osigurati ili ovlastiti drugi servis za sve obveznike koji su imali ugovor o servisiranju i pružanju tehničke podrške sa servisom koji je prestao sa radom ili mu je oduzeto ovlaštenje.
(5) Ovlašteni proizvođač ili ovlašteni zastupnik je dužan da pismeno obavijesti PU i obveznika o gubitku ili ukidanju ovlaštenja servisu, kao i davanju ovlaštenja novom servisu, u roku od tri dana od davanja ovlaštenja novom servisu.
Član 90
(Dosje, servisna knjižica i servisiranje terminala)
(1) Ovlašteni servis dužan je da sačini i čuva dosje terminala i izda servisnu knjižicu terminala za svaki terminal koji servisira u skladu sa zakonom i ugovorom.
(2) Obveznik je dužan da servisnu knjižicu terminala čuva uz terminal na koji se ta servisna knjižica odnosi.
(3) Ovlašteni serviser dužan je da u dosje terminala i servisnu knjižicu terminala upiše podatke o servisiranju terminala, kao i druge podatke, kao što su:
a) naziv obveznika;
b) naziv i adresa prodajnog mjesta gdje se nalazi fiskalni uređaj, odnosno fiskalna kasa povezana sa terminalom koji je predmet servisiranja;
c) JIB;
d) IBFU;
e) vrijeme početka servisa;
f) vrijeme kraja servisa;
g) vrsta servisa;
h) stanje servisne plombe;
i) stanje programske plombe;
j) specifikacija izvršenih radova;
k) potvrda o ispravnosti terminala poslije servisiranja;
l) podaci o licu koje je zahtijevalo servisiranje terminala.
(4) Neispravnost terminala jeste samo neispravnost koja je upisana u servisnu knjižicu terminala.
(5) Ovlašteni servis će servisirati terminal na prodajnom mjestu samo u slučaju kada ne postoji potreba za skidanjem programske plombe.
(6) Ovlašteni serviser dužan je da poslije svake intervencije zbog koje je skidana servisna plomba na terminalu, stavi novu servisnu plombu na terminal i u servisnu knjižicu terminala upiše kod nove servisne plombe.
Član 91
(Dosje, servisna knjižica i servisiranje softvera)
(1) Ovlašteni servis dužan je da sačini i čuva dosje softvera i izda servisnu knjižicu softvera za svaki softver koji servisira u skladu sa zakonom i ugovorom.
(2) Obveznik je dužan da servisnu knjižicu softvera čuva uz nadređeni računar sa softverom na koji se ta servisna knjižica odnosi.
(3) Ovlašteni serviser dužan je da u dosje softvera aplikacije i servisnu knjižicu softvera upiše podatke o servisu, kao i druge podatke, kao što su:
a) naziv obveznika;
b) naziv i adresa prodajnog mjesta gdje se nalazi fiskalni uređaj, odnosno fiskalna kasa povezana sa nadređenim računarom sa softverom koji je predmet servisa;
c) JIB;
d) IBFU;
e) vrijeme početka servisa;
f) vrijeme kraja servisa;
g) vrsta servisa;
h) specifikacija izvršenih radova;
i) potvrda o ispravnosti softvera; i
j) podaci o licu koje je zahtijevalo servisiranje softvera.
(4) Neispravnost softvera jeste samo neispravnost koja je upisana u servisnu knjižicu softvera.
DIO DEVETI - SISTEM KONTROLE U PROVOĐENJU OVOG ZAKONA
Član 92
(Nadzor nad provođenjem ovog zakona)
(1) U primjeni ovog zakona obavlja se kontrola i to kako slijedi:
a) kontrola fiskalnih sistema;
b) kontrola evidentiranja prometa putem fiskalnih sistema;
c) kontrola ovlaštenih servisa i ovlaštenih servisera.
(2) Kontrolu iz prethodnog stava vrši PU.
(3) Pravilnikom se može detaljnije propisati način i oblik kontrole, a naročito:
a) kontrola tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalnog proizvoda;
b) kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnog sistema;
c) kontrola fiskalnih sistema prilikom servisiranja;
d) kontrola rada ovlaštenih servisa i ovlaštenih servisera.
Član 93
(Kontrola tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalnog proizvoda)
(1) Kontrola tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalnih proizvoda ovlaštenih proizvođača vrši se:
a) na osnovu godišnjeg plana kontrole;
b) na zahtjev PU;
c) na zahtjev ovlaštenog servisa.
(2) Ako PU u postupku kontrole utvrdi da određeni tip fiskalnog proizvoda ne odgovara karakteristikama iz članova od 16 do 38 ovog zakona, rješenjem privremeno zabranjuje daljnje stavljanje u promet i korištenje tog tipa fiskalnog proizvoda i nalaže ovlaštenom proizvođaču, odnosno zastupniku da, u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana prijema rješenja o privremenoj zabrani stavljanja u promet konkretnog tipa fiskalnog proizvoda:
a) utvrđene nedostatke otkloni kod svih fiskalnih proizvoda tog tipa stavljenih u promet, kod kojih se utvrdi postojanje takvog nedostatka, ili
b) obvezniku, o svom trošku, zamijeni fiskalni proizvod s nedostatkom novim fiskalnim proizvodom odgovarajućeg i odobrenog tipa.
(3) Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana obveznik ima pravo da izjavi žalbu u roku od 15 dana nakon prijema rješenja, s tim što žalba ne zadržava izvršenje rješenja.
(4) Ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik dužan je:
a) pismeno obavijestiti sve svoje ovlaštene servise o utvrđenim nedostacima na određenom tipu fiskalnog proizvoda, u roku od tri dana od dana prijema rješenja iz stava 2 ovog člana,
b) naložiti svojim ovlaštenim servisima da, najkasnije u roku od tri dana nakon prijema obavještenja, sačine spisak fiskalnih proizvoda na kojima nisu otklonjeni nedostaci, ili nije izvršena njihova zamjena novim fiskalnim proizvodom i o tome u istom roku dostave spisak ovlaštenom proizvođaču, odnosno zastupniku.
(5) Ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik dužan je da najkasnije u roku od sedam dana nakon prijema spiska iz stava 4 ovog člana, sačini izvještaj o izvršenju naloga iz stava 2 ovog člana sa spiskom fiskalnih proizvoda na kojima nisu otklonjeni nedostaci, ili nije izvršena njihova zamjena novim fiskalnim proizvodom i dostavi ga Direkciji i PU.
(6) PU je dužna da odmah, a najkasnije u roku od pet dana nakon isteka roka iz stava 2 ovog člana, donijeti rješenje o oduzimanju fiskalnog proizvoda sa njegovom servisnom knjižicom ako na tom fiskalnom proizvodu nisu otklonjeni nedostaci odnosno nije izvršena njihova zamjena novim proizvodom.
(7) Protiv rješenja iz stava 6 ovog člana obveznik ima pravo da izjavi žalbu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, s tim što žalba ne zadržava izvršenje rješenja.
(8) Ako ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik u roku iz stava 2 ovog člana ne otkloni utvrđene nedostatke na fiskalnom proizvodu ili ne izvrši njegovu zamjenu fiskalnim proizvodom koji ima sve karakteristike zahtijevane ovim zakonom, PU će putem Komisije predložiti direktoru ukidanje odobrenja za konkretan tip fiskalnog sistema.
(9) Ako iznos sredstava osiguranja iz aktiviranog sredstva osiguranja nije dovoljan za naknadu troškova nabavke novog fiskalnog proizvoda u cijelosti, obvezniku se isplaćuje srazmjeran dio naknade troškova.
Član 94
(Kontrola registrovanja prometa preko fiskalnog sistema)
(1) PU vrši kontrolu registrovanja prometa preko fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase, kontrolu servisne, programske i fiskalne plombe fiskalne kase, prenos podataka preko terminala, kontrolu servisne i programske plombe terminala i kontrolu softvera odnosno softverske aplikacije u primjeni.
(2) Obveznik je dužan da na zahtjev ovlaštenog lica PU odštampa bazu artikala, presjek stanja i periodični izvještaj za zahtijevani period.
(3) Obveznik je dužan da na zahtjev ovlaštenog lica tržišne inspekcije odštampa bazu artikala fiskalne kase.
(4) Ako softver fiskalnog uređaja, odnosno softver za nadređeni računar preko koga se daju komande fiskalnom uređaju preko porta fiskalne kase, omogućava vođenje i čuvanje drugih podataka, koji nisu definisani u fiskalnim dokumentima, obveznik je dužan da ih učini dostupnim PU, na njen zahtjev, u postupku kontrole iz stava 1 ovog člana.
(5) Ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik dužan je da za potrebe kontrole registrovanja prometa putem fiskalnog uređaja, sačini posebno uputstvo o načinu korištenja fiskalnog uređaja, softvera fiskalnog uređaja i svim mogućnostima koje dijelovi fiskalnog sistema korisniku stavljaju na raspolaganje, odnosno softvera na nadređenom računaru povezanim s fiskalnim uređajem, odnosno fiskalnom kasom i mogućnostima istog, i da ga dostavi PU, u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora predviđenog odredbama člana 52 ovog zakona.
(6) Ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik dužan je da sačini novo uputstvo o načinu korištenja softvera fiskalnog uređaja i svim mogućnostima koje isti stavlja na raspolaganje korisniku, odnosno softvera na nadređenom računaru povezanim s fiskalnim uređajem i mogućnostima istog, i da ga dostavi PU u roku od pet dana nakon dobijanja odgovarajućeg uvjerenja, u slučaju da vrši izmjenu i dopunu softvera fiskalnog uređaja, odnosno softvera na nadređenom računaru koji zadaje komande fiskalnom uređaju preko porta fiskalnog uređaja.
(7) Ako PU u postupku kontrole iz stava 1 ovog člana utvrdi da je obveznik sakrio, otuđio, uništio ili učinio neupotrebljivim fiskalni uređaj preko kojeg je registrovao promet, zbog čega nije moguće izvršiti kontrolu registrovanja prometa putem fiskalnog uređaja, odnosno drugu kontrolu za koju je PU nadležna, PU rješenjem izriče mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti obveznika u trajanju do 60 dana.
(8) Ako PU u postupku kontrole iz stava 1 ovog člana utvrdi da obveznik na prodajnom mjestu nema fiskalni uređaj, odnosno da drži nefiskalnu registar-kasu ili nefiskalizovani fiskalni uređaj, PU donosi rješenje o oduzimanju nefiskalizovanog uređaja i rješenjem izriče mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti obveznika u trajanju do 60 dana.
(9) Ako PU u postupku kontrole iz stava 1 ovog člana utvrdi da obveznik vrši registrovanje prometa korištenjem softvera bez uvjerenja iz člana 47 ovog zakona, na nadređenom računaru preko koga se zadaju komande nefiskalnom štampaču, nefiskalnom registar-uređaju - štampaču, nefiskalizovanom štampaču ili nefiskalizovanom fiskalnom uređaju - štampaču, PU donosi rješenje o oduzimanju štampača ili uređaja, terminala, nadređenog računara i/ili ostale dodatne opreme, i rješenjem izriče mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti obveznika u trajanju do 60 dana.
(10) Ako PU u postupku kontrole iz stava 1 ovog člana, utvrdi da obveznik vrši registrovanje prometa korištenjem softvera bez uvjerenja iz člana 47 ovog zakona, na nadređenom računaru preko koga se zadaju komande fiskalnom uređaju preko porta fiskalnog uređaja, PU će rješenjem privremeno oduzeti fiskalni uređaj, terminal, nadređeni računar i ostalu dodatnu opremu radi vještačenja.
(11) Troškove vještačenja u slučaju iz stava 10 ovog člana snosi obveznik.
(12) Ako se u postupku vještačenja utvrdi da je obveznik vršio registrovanje prometa korištenjem softvera iz stava 10 ovog člana, na nadređenom računaru preko koga se zadaju komande fiskalnom uređaju preko porta fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase, PU će donijeti rješenje o oduzimanju fiskalnog uređaja, terminala, nadređenog računara i ostale dodatne opreme, i rješenjem izriče mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti obveznika u trajanju do 60 dana.
(13) Ako PU u postupku kontrole iz stava 1 ovog člana utvrdi da obveznik preko fiskalizovanog fiskalnog uređaja ili nefiskalizovanog uređaja izdaje isječke papirne trake koji imaju izgled fiskalnog računa, a ti isječci ne sadrže propisane elemente, odnosno sadrže pogrešno unijete elemente iz člana 39 ovog zakona, PU će rješenjem izreći mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti obveznika u trajanju do 60 dana.
(14) Ako PU u postupku kontrole iz stava 1 ovog člana utvrdi da obveznik preko fiskalizovanog fiskalnog uređaja izdaje isječke papirne trake koji imaju izgled reklamiranog računa, a ti isječci ne sadrže sve propisane elemente, odnosno sadrže pogrešno unesene elemente iz člana 40 ovog zakona, PU će rješenjem izreći mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti obveznika u trajanju do 60 dana.
(15) Ako PU u postupku kontrole iz stava 1 ovog člana utvrdi da je vršen neovlašteni reset fiskalnog uređaja iz člana 88 ovog zakona, na fiskalnom uređaju preko koga se vrši registrovanje prometa, PU će rješenjem privremeno oduzeti fiskalni uređaj, kontrolne trake i servisnu knjižicu fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase radi vještačenja.
(16) Troškove vještačenja u slučaju iz stava 16 ovog člana snosi obveznik.
(17) Ako se u postupku vještačenja iz stava 16 ovog člana utvrdi da je vršen neovlašteni reset, PU će donijeti rješenje o oduzimanju fiskalnog uređaja i rješenjem izreći mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti obveznika u trajanju do 60 dana.
(18) Ako PU u postupku kontrole iz stava 1 ovog člana utvrdi da na fiskalnom uređaju ili terminalu nema servisne plombe ili je servisna plomba oštećena, odnosno da su na fiskalnom uređaju ili terminalu preduzimane radnje koje za cilj imaju izmjenu podataka o ostvarenom prometu ili reklamiranom prometu, PU će rješenjem privremeno oduzeti fiskalni uređaj ili terminal sa oštećenom servisnom plombom, kontrolne trake i servisnu knjižicu fiskalnog uređaja ili terminala, radi vještačenja.
(19) Troškove vještačenja u slučaju iz stava 19 ovog člana snosi obveznik.
(20) Ako se u postupku iz stava 19 ovog člana utvrdi da je obveznik preduzimao radnje koje za cilj imaju izmjenu podataka o ostvarenom prometu ili reklamiranom prometu iz stava 19 ovog člana, PU donosi rješenje o oduzimanju fiskalnog uređaja ili terminala s oštećenom servisnom plombom i izriče mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti obveznika u trajanju do 60 dana.
(21) Ako PU u postupku kontrole iz stava 1 ovog člana utvrdi da na fiskalnom uređaju ili terminalu nema servisne plombe ili je servisna plomba oštećena, ili da su na fiskalnom uređaju ili terminalu preduzimane radnje s ciljem izmjene podataka o ostvarenom prometu ili reklamiranom prometu, ili da obveznik koristi softver bez uvjerenja iz člana 47 ovog zakona, ili da su izvršene neovlaštene izmjene na softveru s uvjerenjem iz člana 47 ovog zakona, PU će donijeti rješenje o privremenom oduzimanju fiskalnog uređaja, terminala, kontrolne trake, servisne knjižice fiskalnog uređaja i terminala, nadređenog računara sa softverom i ostale dodatne opreme predviđene ovim zakonom, radi vještačenja.
(22) Troškove vještačenja u slučaju iz stava 22 ovog člana snosi obveznik.
(23) Ako se u postupku iz stava 22 ovog člana utvrdi da je obveznik preduzimao radnje koje za cilj imaju izmjenu podataka o ostvarenom prometu ili reklamiranom prometu, ili da obveznik koristi softver bez uvjerenja iz člana 47 ovog zakona, ili da su izvršene neovlaštene izmjene na softveru s uvjerenjem predviđenim odredbom člana 48 ovog zakona, PU će donijeti rješenje o oduzimanju fiskalnog uređaja, terminala, nadređenog računara sa softverom i ostale dodatne opreme i rješenjem će izreći mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti obveznika u trajanju do 60 dana.
(24) Ako PU u postupku kontrole iz stava 1 ovog člana utvrdi da programska i fiskalna plomba fiskalne kase nisu zaštićene u skladu s ovim zakonom, PU će donijeti rješenje o privremenom oduzimanju fiskalnog uređaja i dostaviti ga organu nadležnom za izradu ove vrste plombi, radi vještačenja.
(25) Troškove vještačenja u slučaju iz stava 25 ovog člana snosi obveznik.
(26) Ako organ iz stava 25 ovog člana da nalaz i mišljenje da programska i fiskalna plomba fiskalne kase nisu vjerodostojne, PU će donijeti rješenje o oduzimanju fiskalnog uređaja i izreći mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do 60 dana.
(27) Ako PU u postupku kontrole iz stava 1 ovog člana utvrdi da je onemogućen prenos podataka iz fiskalnog uređaja putem terminala nadležnoj PU, a fiskalni uređaj i terminal su ispravni, PU će rješenjem izreći mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti obveznika u trajanju do 60 dana.
(28) Ako PU u postupku kontrole iz stava 1 ovog člana utvrdi da se podaci iz dnevnog izvještaja za konkretan dan preuzeti iz baze podataka PU odnosno sačinjeni na osnovu prenesenih podataka putem terminala od strane obveznika, ne podudaraju s podacima iz dnevnog izvještaja za isti dan, uloženog u knjigu dnevnih izvještaja, ili za konkretan dan u knjizi nije evidentiran dnevni izvještaj ili se dnevni izvještaj ne nalazi na kontrolnoj traci fiskalnog uređaja, PU će rješenjem izreći mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do 60 dana.
(29) Protiv rješenja iz stavova 10, 16, 19, 22 i 25 ovog člana obveznik ima pravo da izjavi žalbu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, s tim što žalba ne zadržava izvršenje rješenja.
(30) U slučajevima iz stavova 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 27 i 29 ovog člana, porezna osnovica utvrđuje se na način propisan zakonom kojim se uređuje porezni postupak.
(31) Pravilnikom iz člana 5 ovog zakona bit će uređeni postupak, uslovi i način izvršenja mjere oduzimanja predmeta.
Član 95
(Kontrola fiskalnih proizvoda prilikom servisiranja)
(1) Ovlašteni servis, odnosno ovlašteni serviser dužni su da prije početka servisiranja utvrde da li na fiskalnom uređaju, odnosno fiskalnoj kasi i terminalu postoji servisna plomba koja odgovara kodu upisanom u servisnoj knjižici, odnosno da servisna plomba nije oštećena, kao i da, ako obveznik koristi softver koji komande fiskalnom uređaju preko nadređenog računara, utvrde da li je za softver pribavljeno uvjerenje iz člana 47 ovog zakona.
(2) Ako ovlašteni servis, odnosno ovlašteni serviser, prije početka servisiranja fiskalnog uređaja ili terminala, utvrdi da na fiskalnoj kasi ili terminalu nema servisne plombe ili je servisna plomba oštećena, odnosno da su na fiskalnom uređaju i terminalu preduzimane radnje s ciljem izmjene podataka o ostvarenom prometu ili reklamiranom prometu, dužan je da o tome sačini zapisnik i dostavi ga PU najkasnije u roku od dva dana od dana utvrđenih nepravilnosti, a fiskalnu kasu ili terminal s oštećenom servisnom plombom zadrži u servisu.
(3) U slučaju iz stava 2 ovog člana, PU će rješenjem privremeno oduzeti fiskalni uređaj ili terminal na kome ne postoji odnosno na kome je oštećena servisna plomba, radi vještačenja.
(4) Troškove vještačenja u slučaju iz stava 3 ovog člana snosi obveznik.
(5) Ako se u postupku vještačenja iz stava 3 ovog člana utvrdi da je obveznik preduzimao radnje s ciljem izmjene podataka o ostvarenom prometu ili reklamiranom prometu iz stava 2 ovog člana, PU će donijeti rješenje o oduzimanju fiskalnog uređaja ili terminala s oštećenom servisnom plombom i izreći mjeru zabrane obavljanja djelatnosti obveznika u trajanju do 60 dana.
(6) Ako ovlašteni servis, odnosno ovlašteni serviser prije početka servisiranja fiskalne kase ili terminala u prodajnom objektu, utvrdi da na fiskalnom uređaju ili terminalu nema servisne plombe ili je servisna plomba oštećena, ili da su na fiskalnom uređaju ili terminalu preduzimane radnje s ciljem izmjene podataka o ostvarenom prometu i reklamiranom prometu, ili da obveznik koristi softver bez uvjerenja pribavljenog u skladu s odredbama člana 47 ovog zakona, ili da su vršene neovlaštene izmjene na softveru s uvjerenjem iz člana 47 ovog zakona, dužan je bez odlaganja da pozove PU i sačeka dolazak ovlaštenog lica PU.
(7) U slučaju iz stava 6 ovog člana, PU će rješenjem privremeno oduzeti fiskalni uređaj, terminal, nadređeni računar sa softverom i ostalu dodatnu opremu radi vještačenja.
(8) Troškove vještačenja u slučaju iz stava 7 ovog člana snosi obveznik.
(9) Ako se u postupku vještačenja iz stava 7 ovog člana utvrdi da su preduzimane radnje s ciljem izmjene podataka o ostvarenom prometu ili reklamiranom prometu, ili da obveznik koristi softver bez uvjerenja pribavljenog u skladu s odredbama člana 47 ovog zakona, ili da su vršene neovlaštene izmjene na softveru s uvjerenjem iz člana 47 ovog zakona, PU će donijeti rješenje o oduzimanju fiskalnog uređaja, terminala, nadređenog računara sa softverom i ostale dodatne opreme i izreći mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti obveznika u trajanju do 60 dana.
(10) Protiv rješenja PU iz ovog člana, obveznik ima pravo da izjavi žalbu u roku od 15 dana nakon prijema rješenja, s tim što žalba ne zadržava izvršenje rješenja.
Član 96
(Kontrola rada ovlaštenih servisa)
(1) Kontrolu rada ovlaštenih servisa vrši PU, na osnovu isprava predviđenih članom 45 ovog zakona.
(2) Ako PU u postupku kontrole utvrdi da ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik nije organizovao servisnu mrežu u obimu, kadrovski i tehnički u skladu s organizacijom servisne mreže iz člana 45 ovog zakona sastavlja o tome zapisnik i dostavlja ga Komisiji.
(3) U slučaju iz stava 2 ovog člana, Komisija zahtijeva pismeno obrazloženje od ovlaštenog proizvođača, odnosno zastupnika, poslije čijeg razmatranja može odobriti ovlaštenom proizvođaču, odnosno zastupniku da organizuje servisnu mrežu u smanjenom obimu od obima servisne mreže kako je predviđena odredbama člana 45 ovog zakona.
(4) Ako Komisija odobri ovlaštenom proizvođaču, odnosno zastupniku smanjenje obima servisne mreže iz člana 45 ovog zakona, ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik je dužan da informaciju o organizaciji nove odnosno prilagođene servisne mreže dostavi PU u roku od osam dana nakon prijema odluke Komisije.
(5) U slučaju da je obveznik kažnjen na osnovu činjenice da nema na raspolaganju fiskalni uređaj koji mu u svemu omogućava ponašanje u skladu s ovim zakonom iz razloga što ovlašteni servis odnosno serviser nije izvršio servis u najbržem mogućem odnosno opravdanom roku, PU će sačiniti zapisnik i isti dostaviti Komisiji.
(6) U slučaju da Komisija utvrdi da je ovlašteni servis odnosno serviser neopravdano odugovlačio sa servisom i time prouzrokovao štetu obvezniku, naložit će ovlaštenom proizvođaču, odnosno zastupniku da postupi u skladu s pravilima kontrole servisa.
Član 97
(Kontrola rada ovlaštenih servisa od strane proizvođača, odnosno zastupnika)
(1) Ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik dužan je da vrši kontrolu rada servisa ovlaštenih u skladu s odredbama člana 86 ovog zakona.
(2) Ako ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik u toku kontrole iz stava 1 ovog člana utvrdi da ovlašteni servis ne postupa u skladu s odredbama ovog zakona, dužan je ovlaštenom servisu oduzeti ovlaštenje iz člana 86 ovog zakona, u roku od osam dana nakon utvrđene nepravilnosti.
(3) Ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik je dužan da na zahtjev PU, postupi na način iz stava 2 ovog člana i kada PU u postupku kontrole utvrdi da ovlašteni servis ne postupa u skladu s odredbama ovog zakona.
(4) O oduzimanju ovlaštenja iz stavova 2 i 3 ovog člana, ovlašteni proizvođač odnosno zastupnik će obavijestiti Komisiju, PU i obveznika najkasnije u roku od tri dana nakon oduzimanja ovlaštenja.
(5) Ovlašteni proizvođač, odnosno zastupnik je dužan da u roku od osam dana od dana ukidanja ovlaštenja iz stavova 2 i 3 ovog člana, obvezniku osigura drugi ovlašteni servis.
(6) Ako ovlašteni proizvođač ne postupi kako je predviđeno odredbom stava 5 ovog člana, Komisija će pokrenuti postupak za brisanje registracije proizvođača, odnosno zastupnika iz registra ovlaštenih proizvođača, odnosno zastupnika o čemu se isti pismeno obavještava.
DIO DESETI - NADZOR NAD PROVOĐENJEM OVOG ZAKONA I PODZAKONSKI AKTI
Član 98
(Nadzor)
(1) Nadzor nad provođenjem odredaba ovog zakona vrši Direkcija.
(2) Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredbi ovog zakona vrši PU.
(3) PU prilikom vršenja nadzora postupa u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Brčko distrikta BiH.
Član 99
(Donošenje pravilnika)
(1) Direktor Direkcije, uz prethodno pribavljeno mišljenje Komisije, a uz saglasnost Vlade, donosi pravilnik kojim se bliže uređuju pitanja:
a) vrste fiskalnih uređaja i fiskalnih proizvoda, odnosno dijelova fiskalnog sistema;
b) tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalnih uređaja i fiskalnih proizvoda;
c) načina realizacije fiskalnih sistema;
d) tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala;
e) funkcionalnih karakteristika softvera;
f) sadržaja knjige evidencije registrovanih proizvođača, odnosno zastupnika i odobrenja za fiskalne proizvode i fiskalne sisteme;
g) oblika i vrsta plombi;
h) izgleda i sadržaja formulara za evidentiranje proizvođača, odnosno zastupnika;
i) sadržaja javnog poziva;
j) izgleda i sadržaja formulara i načina ispitivanja uzorka tipa fiskalnih uređaja i ostalih dijelova fiskalnog sistema;
k) izgleda i sadržaja formulara i način ispitivanja uzorka terminala;
l) izgleda i sadržaja formulara i načina ispitivanja uzorka tipa softvera;
m) sadržaja ugovora između Direkcije i registrovanog proizvođača, odnosno zastupnika.
(2) Direktor Direkcije, uz prethodno pribavljeno mišljenje Komisije, a uz saglasnost Vlade, bliže uređuje pravilnikom:
a) izgled fiskalnih dokumenata, značenje pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konture fiskalnog loga;
b) sadržaj evidencije rješenja o fiskalizaciji; sadržaj zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju; sadržaj zapisnika o uništavanju fiskalnog modula; sadržaj zahtjeva za zamjenu fiskalnog modula; sadržaj zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja; sadržaj zahtjeva za promjenu lokacije prodajnog mjesta; sadržaj zahtjeva za brisanje obveznika iz registra fiskalizovanih fiskalnih sistema zbog prestanka obavljanja djelatnosti obveznika; sadržaj pisanog fiskalnog računa i način njegovog izdavanja; sadržaj pisanog reklamiranog računa i način njegovog izdavanja; izgled i sadržaj obavještenja; sadržaj i vođenje dnevnih izvještaja; izgled, sadržaj i način vođenja dosjea i servisna knjižica fiskalnog uređaja, fiskalne kase, odnosno dijelova fiskalnog sistema; sadržaj evidencije o ovlaštenim servisima i serviserima i način označavanja, izgled i sadržaj oznake PU;
c) druga pitanja u vezi s efikasnijim provođenjem ovog zakona i pravilnika.
DIO JEDANAESTI - PREKRŠAJNE ODREDBE
Član 100
(Prekršaji obveznika)
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj obveznik, pravno lice, ako:
a) ne vrši registraciju svakog pojedinačnog prometa preko fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase i prenos podataka preko terminala do servera PU, a u slučaju da koristi nadređeni računar, ne daje komande fiskalnom uređaju, odnosno fiskalnoj kasi putem softvera (član 5);
b) otpočne obavljanje djelatnosti prometa robe, odnosno pružanja usluga, prije nabavke fiskalnog sistema i fiskalizacije fiskalnog uređaja, njegovog povezivanja s terminalom i stavljanja u rad na prodajnom mjestu; ili prije fiskalizacije fiskalnog štampača ili fiskalne registar kase - štampača, njegovog povezivanja s terminalom i nadređenim računarom sa softverom odnosno softverskom aplikacijom i stavljanja u rad na prodajnom mjestu; ako nabavi fiskalni sistem bez odobrenja iz člana 44 ovog zakona; ne zaključi ugovor s ovlaštenim servisom o servisiranju i tehničkoj podršci za korištenje nabavljenog fiskalnog sistema (član 61);
c) u zahtjevu za fiskalizaciju fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase definiše naziv i adresu prodajnog mjesta tako da oni ne odgovaraju nazivu i adresi prodajnog mjesta na kome obveznik registruje promet preko fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase ili nazivu i adresi mjesta na kome je obveznik registrovao svoju djelatnost (član 62);
d) preko ovlaštenog servisa ne podnese PU zahtjev za zamjenu fiskalnog modula; i ako u propisanom roku ne preuzme fiskalizovani fiskalni uređaj (član 62);
e) rješenje o fiskalizaciji ne čuva uz fiskalnu kasu na koju se odnosi (član 63);
f) prilikom nabavke fiskalnog sistema preko ovlaštenog servisa ne podnese PU zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju fiskalnog uređaja odnosno fiskalne kase; i ako u propisanom roku ne preuzme fiskalizovani fiskalni uređaj, odnosno fiskalnu kasu (član 64);
g) fiskalni uređaj, odnosno fiskalnu kasu prije preuzimanja podataka iz fiskalne memorije neposredno ne isporuči ovlaštenom servisu (član 65);
h) u propisanom roku prije promjene naziva ili adrese prodajnog mjesta preko ovlaštenog servisa ne podnese
PU zahtjev za promjenu naziva i adrese prodajnog mjesta (član 69);
i) preko ovlaštenog servisa ne podnese PU zahtjev za brisanje obveznika iz registra obveznika fiskalizacije zbog prestanka obavljanja djelatnosti (član 70);
j) pismeno ne obavijesti PU o prestanku registrovanja prometa preko fiskalne kase, u roku od tri dana od dana krađe, odnosno oštećenja ili uništenja fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase usljed više sile; ako zapisnik nadležnog organa, odnosno organizacije, ne dostavi PU u roku od tri dana od dana prijema zapisnika; ako u slučaju krađe fiskalnog uređaja, u roku od osam dana od dana krađe ne otpočne registrovanje prometa preko novog fiskalnog uređaja i prenos podataka pomoću terminala; i ako u slučaju oštećenja ili uništenja fiskalnog uređaja usljed više sile, u roku od osam dana od dana nastavka obavljanja djelatnosti poslije više sile, ne otpočne registrovanje prometa preko novog fiskalnog uređaja i prenos podataka pomoću terminala (član 71)
k) u bazu artikala ne unese jednoznačno i nedvosmisleno identifikovan cjelokupan asortiman artikala s kojima je zaduženo prodajno mjesto; i ako u bazi artikala svakom artiklu ne dodijeli oznaku porezne stope u skladu s članom 13 ovog zakona (član 72);
l) klijentu ne izda fiskalni račun odštampan na fiskalnom uređaju, odnosno fiskalnoj kasi preko koje je evidentiran promet, bez obzira da li to klijent zahtijeva, u slučaju postojanja bar jedne ispravne fiskalne kase na prodajnom mjestu; i ako fiskalni račun ne izda sa svim obaveznim podacima (član 73);
m) klijentu ne izda fiskalni račun pisan rukom u dva primjerka, bez obzira da li to klijent zahtijeva, u svim slučajevima nepostojanja bar jednog ispravnog fiskalnog uređaja na prodajnom mjestu; ako najmanje tri godine na prodajnom mjestu ne čuva drugi primjerak pisanog fiskalnog računa; i ako svaki pojedinačni ostvareni evidentirani promet iz pisanih fiskalnih računa, naknadno ne registruje i ne odštampa odgovarajuće štampane fiskalne račune na fiskalnom uređaju u najkraćem mogućem vremenu (član 75);
n) klijentu izda reklamirani račun iako se kupljena roba ne reklamira ili ne vraća ili se na drugi način ne vrši reklamacija robe prije izdavanja fiskalnog računa; ako klijentu ne izda reklamirani račun odštampan na fiskalnom uređaju preko kojeg je reklamiran promet, bez obzira da li to klijent zahtijeva, u slučaju postojanja bar jednog ispravnog fiskalnog uređaja na prodajnom mjestu; i ako reklamirani račun ne izda sa svim obaveznim podacima (član 77);
o) klijentu ne izda reklamirani račun pisan rukom u dva primjerka, bez obzira da li to klijent zahtijeva, u svim slučajevima nepostojanja bar jednog ispravnog fiskalnog uređaja odnosno kase na prodajnom mjestu; ako najmanje tri godine na prodajnom mjestu ne čuva drugi primjerak pisanog reklamiranog računa; i ako svaki pojedinačni ostvareni reklamirani promet iz pisanih reklamiranih računa, naknadno ne registruje i ne odštampa odgovarajuće štampane reklamirane račune na fiskalnom uređaju u najkraćem mogućem vremenu (član 79);
p) na vidnom mjestu na prodajnom mjestu ne istakne obavještenje o obavezi izdavanja štampanog i pisanog fiskalnog i reklamiranog računa od strane obveznika, o obavezi uzimanja štampanog i pisanog fiskalnog i reklamiranog računa od strane klijenta, o pravu klijenta da kupljenu robu, odnosno izvršene usluge ne plati obvezniku ako mu obveznik ne izda štampani ili pisani fiskalni račun i o pravu klijenta da reklamiranu robu uzme natrag poslije isplate klijentu ako mu obveznik ne izda štampani ili pisani reklamirani račun (član 81);
q) klijentu koji plaćanje vrši na osnovu fakture, u fakturu ne unese redni broj fiskalnog računa na osnovu kojeg je registrovan promet u fiskalnom uređaju i na prodajnom mjestu ne drži kopije izdatih faktura; ako ostvaren evidentiran promet i reklamiran promet preko fiskalnog uređaja za koji se plaćanje vrši na osnovu fakture, ne iskazuje u knjizi dnevnih izvještaja (član 82);
r) ne vodi po jednu knjigu dnevnih izvještaja za svaki fiskalni uređaj u svakoj kalendarskoj godini; najmanje jednu godinu na prodajnom mjestu ne čuva knjigu dnevnih izvještaja i isječke fiskalnih dokumenata odložene u njoj; ako ne sačini i ne odštampa dnevni izvještaj na kraju rada, jednom dnevno; ako svaki odštampani isječak dnevnog izvještaja ne registruje i ne odloži u knjigu dnevnih izvještaja hronološkim redom; ako ne sačini i ne odštampa periodični izvještaj na kraju rada, posljednjeg dana svakog poreznog perioda; i ako svaki odštampani isječak periodičnog izvještaja ne registruje i ne odloži u knjigu dnevnih izvještaja hronološkim redom (član 84);
s) ne zaključi ugovor s telekomunikacijskim operaterom koji osigurava GPRS mrežu za prenos podataka između terminala i servera PU; ako ispravan terminal ne drži stalno priključen na ispravan fiskalni uređaj preko prvog porta terminala i odgovarajućeg porta fiskalnog uređaja odnosno fiskalne kase; ako ne osigura očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja pomoću terminala i prenos očitanih podataka ka serveru PU, u skladu s uputstvom ovlaštenog proizvođača, a na osnovu komandi koje zadaje server PU (član 85);
t) preduzima radnje na neispravnom fiskalnom proizvodu i odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, ne obavijesti ovlašteni servis (član 86);
u) servisnu knjižicu fiskalnog uređaja ne čuva uz fiskalni uređaj na koji se odnosi; ako ne instalira novi fiskalni sistem, ako na prodajnom mjestu nema drugi ispravan fiskalni sistem i ako zbog neispravnosti fiskalnog sistema nije registrovao promet preko fiskalnog uređaja duže od 15 radnih dana ukupno u toku kalendarske godine (član 87);
v) servisnu knjižicu terminala ne čuva uz terminal na koji se odnosi (član 90);
w) servisnu knjižicu softvera ne čuva uz nadređeni računar sa softverom na koji se odnosi (član 91);
x) na zahtjev ovlaštenog lica PU ne odštampa bazu artikala, presjek stanja i periodični izvještaj za određeni period (član 94);
y) ako ne učini dostupnim na zahtjev PU druge podatke, koji nisu definisani u fiskalnim dokumentima (vođenje zaliha robe, robno-materijalno i finansijsko knjigovodstvo i dr.), a čije vođenje i čuvanje omogućava softver fiskalnog uređaja, odnosno softver za nadređeni računar preko koga se zadaju komande fiskalnoj kasi preko porta fiskalnog uređaja (član 94);
z) ako sakrije, otuđi, uništi ili učini neupotrebljivom fiskalnu kasu preko koje je registrovao promet, zbog čega nije moguće izvršiti poreznu kontrolu (član 94);
aa) ako drži nefiskalnu registar kasu ili nefiskalizovani fiskalni uređaj (član 94);
bb) ako vrši registrovanje prometa korištenjem softvera bez uvjerenja o ispunjenim tehničkim i funkcionalnim karakteristikama, na nadređenom računaru preko koga se zadaju komande nefiskalnom štampaču, nefiskalnoj registar-kasi - štampaču, nefiskalizovanom fiskalnom štampaču ili nefiskalizovanom fiskalnom uređaju - štampaču (član 94);
cc) ako vrši registrovanje prometa korištenjem softvera bez uvjerenja, na nadređenom računaru preko koga se zadaju komande fiskalnom uređaju preko porta fiskalnog uređaja odnosno fiskalne kase (član 94);
dd) ako preko fiskalizovanog fiskalnog uređaja kase izdaje isječke papirne trake koji imaju izgled fiskalnog računa, a ti isječci ne sadrže sve propisane elemente, odnosno sadrže pogrešno unesene elemente (član 94);
ee) ako preko fiskalizovanog fiskalnog uređaja izdaje isječke papirne trake koji imaju izgled reklamiranog računa, a ti isječci ne sadrže sve propisane elemente, odnosno sadrže pogrešno unijete elemente (član 94);
ff) ako vrši neovlaštene resete fiskalnog uređaja, na fiskalnom uređaju preko koga se vrši registrovanje prometa (član 94);
gg) ako na fiskalnom uređaju ili terminalu nema servisne plombe ili je servisna plomba oštećena, odnosno ako su na fiskalnom uređaju ili terminalu preduzimane radnje s ciljem izmjene podataka o ostvarenom prometu ili reklamiranom prometu; na fiskalnom uređaju ili terminalu nema servisne plombe ili je servisna plomba oštećena, ili ako su na fiskalnom uređaju ili terminalu preduzimane radnje s ciljem izmjene podataka o ostvarenom prometu ili reklamiranom prometu, ili ako obveznik koristi softver bez uvjerenja ili ako je izvršio neovlaštene izmjene na softveru (član 94);
hh) ako programska i fiskalna plomba fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase ne sadrže sve vrste zaštite (član 94);
ii) ako onemogući prenos podataka iz fiskalnog uređaja pomoću terminala, a fiskalni uređaj i terminal su ispravni; i ako se podaci iz dnevnog izvještaja za konkretan dan odštampani iz baze podataka PU sačinjeni na osnovu prenesenih podataka putem terminala, ne slažu s podacima iz dnevnog izvještaja za isti dan, uloženog u knjigu dnevnog izvještaja, ili za konkretan dan u knjizi nije evidentiran dnevni izvještaj ili se dnevni izvještaj ne nalazi na kontrolnoj traci fiskalnog uređaja (član 94);
jj) na zahtjev ovlaštenog lica tržišne inspekcije, ne odštampa bazu unesenih artikala (član 94);
kk) na fiskalnom uređaju odnosno fiskalnoj kasi ili terminalu preduzima radnje s ciljem izmjene podataka o ostvarenom prometu i reklamiranom prometu; ako na fiskalnoj kasi ili terminalu preduzima radnje s ciljem izmjene podataka o ostvarenom prometu ili reklamiranom prometu, ili koristi softver bez uvjerenja iz člana 47 ovog zakona ili vrši neovlaštene izmjene u softveru s uvjerenjem pribavljenim u skladu s odredbama člana 47 ovog zakona (član 95).
(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 3.000 KM.
(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kaznit će se obveznik, preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM.
(4) Za prekršaj iz stava 1 tačke a), c), l) i m) ovog člana PU će izreći mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 30 dana.
Član 101
(Prekršaji ovlaštenog proizvođača/zastupnika)
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.500 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj proizvođač odnosno zastupnik, pravno lice, odnosno ovlašteni proizvođač odnosno zastupnik, ako:
a) stavi u promet fiskalni sistem bez odobrenja za taj tip fiskalnog sistema (član 44);
b) u slučaju izmjene tehničkih i funkcionalnih karakteristika tipa fiskalnog proizvoda za koji je izdato uvjerenje, ne pribavi od Komisije novo uvjerenje o ispunjenim tehničkim i funkcionalnim karakteristika tog tipa fiskalnog proizvoda prije stavljanja u promet tog tipa fiskalnog proizvoda (član 47);
c) u slučaju izmjene tehničkih i funkcionalnih karakteristika tipa terminala za koji je izdato uvjerenje, ne pribavi od Komisije novo uvjerenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika tog tipa terminala prije stavljanja u promet tog tipa terminala (član 47);
d) u slučaju izmjene funkcionalnih karakteristika tipa softvera za koji je izdato uvjerenje, ne pribavi od Komisije novo uvjerenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika tog tipa softvera prije stavljanja u promet (član 47);
e) na svaku fiskalnu kasu ne stavi proizvođačku plombu u toku proizvodnje ili je skine do početka fiskalizacije; ako uz zahtjev za dodjelu IBFU, ne dostavi PU izgled proizvođačke plombe i servisnih plombi ovlaštenih servisa kojima je do podnošenja zahtjeva dato ovlaštenje za servisiranje fiskalnih proizvoda i ako u slučaju dodjele novog ovlaštenja ovlaštenom servisu, izgled servisne plombe tog servisa ne dostavi PU, u propisanom roku (član 51);
f) prije početka stavljanja u promet tipa fiskalnog sistema za koji je dobio odobrenje, ne podnese PU zahtjev za dodjelu serije IBFU; ako na vidljiv način i trajno ne obilježi na gornjoj stranici svakog proizvedenog fiskalnog uređaja IBFU; ako ne upiše odgovarajući IBFM u fiskalnu memoriju; ili ako jedan dodijeljeni IBFU trajno obilježi na drugom fiskalnom uređaju i upiše odgovarajući IBFM u fiskalnu memoriju drugog fiskalnog uređaja odnosno fiskalne kase (član 50);
g) prije stavljanja fiskalnog sistema u promet ne zaključi ugovor o međusobnim pravima i obavezama s Direkcijom za finansije kojim se garantuje ispunjenje uslova iz ovog zakona (član 52);
h) prije početka fiskalizacije ne osigura da u fiskalnoj memoriji bude upisan IBFM (član 63);
i) fiskalni proizvod prije njegove inicijalne fiskalizacije neposredno ne isporuči ovlaštenom servisu, navedenom u ugovoru (član 64);
j) pismeno ne obavijesti PU o nemogućnosti isporuke nefiskalizovanog fiskalnog uređaja ovlaštenom servisu, u roku od tri dana od dana krađe, odnosno oštećenja ili uništenja fiskalnog uređaja usljed više sile (poplava, požar, zemljotres, nesreća u transportu); i ako zapisnik nadležnog organa, odnosno organizacije, ne dostavi PU u roku od tri dana od dana prijema zapisnika (član 71);
k) u korisničkom uputstvu fiskalne kase ne odredi minimalni kvalitet papira (član 83);
l) ne ovlasti servis za zaključivanje ugovora s obveznikom o servisiranju fiskalnih proizvoda i pružanju tehničke podrške obvezniku za korištenje fiskalnog proizvoda (član 86);
m) ne vodi evidenciju o ovlaštenim servisima; ako podatke iz evidencije o ovlaštenim servisima i ovlaštenim serviserima, ne dostavi PU u roku od tri dana od dana izdavanja ovlaštenja ovlaštenom servisu, odnosno ovlaštenom serviseru; ako ne ovlasti drugi servis ili ne zahtijeva od Komisije izdavanje odobrenja za smanjenje obima servisne mreže u slučaju prestanka rada ovlaštenog servisa prije isteka roka od dvije godine od dana potpisivanja ugovora; i ako pismeno ne obavijesti PU i obveznika o davanju ovlaštenja novom servisu, u roku od tri dana od davanja tog ovlaštenja (član 89);
n) određeni tip fiskalnog proizvoda ne odgovara odobrenim karakteristikama, ili ako određeni tip fiskalnog proizvoda sadrži skrivene funkcije suprotno pismenim izjavama, ili ako određeni tip fiskalnog proizvoda nije tehnički i funkcionalno identičan uzorku tipa fiskalnog proizvoda za koji je izdato uvjerenje; ako utvrđene nedostatke ne otkloni kod svih proizvedenih fiskalnih proizvoda tog tipa, kod kojih se utvrdi postojanje nedostataka, ili obvezniku, o svom trošku, ne zamijeni fiskalni proizvod s nedostatkom novim fiskalnim proizvodom odgovarajućeg i odobrenog tipa, u propisanom roku; ako o utvrđenim nedostacima na određenom tipu fiskalnog proizvoda, u propisanom roku, pismeno ne obavijesti sve svoje ovlaštene servise i naloži im da, u propisanom roku sačine spisak fiskalnih proizvoda na kojima nisu otklonjeni nedostaci, ili nije izvršena zamjena novim fiskalnim proizvodom i o tome u istom roku dostave spisak ovlaštenom proizvođaču; i ako u propisanom roku ne sačini izviještaj o izvršenju naloga sa spiskom fiskalnih proizvoda na kojima nisu otklonjeni nedostaci, ili nije izvršena zamjena novim fiskalnim proizvodom, i isti ne dostavi PU (član 93);
o) ne sačini posebno uputstvo za potrebe kontrole registrovanja prometa preko fiskalnog uređaja, o načinu korištenja fiskalnog uređaja odnosno fiskalne kase, softvera fiskalnog uređaja odnosno fiskalne kase i svim njegovim mogućnostima, odnosno softvera na nadređenom računaru povezanim s fiskalnim uređajem i svim njegovim mogućnostima, i ne dostavi ga u propisanom roku PU (član 94);
p) ako ne sačini novo uputstvo o načinu korištenja fiskalnog uređaja, softvera fiskalnog uređaja i svim njegovim mogućnostima, odnosno softvera na nadređenom računaru povezanim s fiskalnim uređajem i svim njegovim mogućnostima, i ne dostavi ga u propisanom roku PU u slučaju izmjene i dopune softvera fiskalnog uređaja, odnosno softvera na nadređenom računaru koji zadaje komande fiskalnom uređaju preko porta fiskalnog uređaja (član 94);
q) podatke o organizaciji nove servisne mreže ne dostavi u propisanom roku PU (član 96);
r) ne vrši kontrolu rada ovlaštenih servisa; ako u propisanom roku ovlaštenom servisu ne oduzme ovlaštenje ako utvrdi da ovlašteni servis ne postupa u skladu s odredbama ovog zakona; ako na zahtjev PU, u propisanom roku ovlaštenom servisu ne oduzme ovlaštenje, kada PU u postupku kontrole utvrdi da ovlašteni servis ne postupa u skladu s odredbama ovog zakona; ako o oduzimanju ovlaštenja u propisanom roku ne obavijesti Komisiju, PU i obveznika; i ako u propisanom roku obvezniku ne osigura drugi ovlašteni servis (član 97).
(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu, proizvođaču odnosno zastupniku novčanom kaznom u iznosu od 250 KM do 2.500 KM.
Član 102
(Prekršaji ovlaštenog servisa)
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.500 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice, ovlašteni servis ako:
a) vrši fiskalizaciju bez prisustva ovlaštenog lica PU; ako ne upiše u fiskalnu memoriju u postupku fiskalizacije JIB i vrijeme kraja fiskalizacije, ukoliko već nije upisano; ako vrši promjenu IBFM, JIB i vremena kraja fiskalizacije; ako ne upiše naziv i adresu prodajnog mjesta u operativnu memoriju i u servisnu knjižicu fiskalne kase; i ako na fiskalnu kasu ne stavi svoju servisnu plombu po izvršenoj fiskalizaciji (član 63);
b) u propisanom roku ne obavijesti PU o isporuci fiskalnog uređaja; u propisanom roku pismeno ne obavijesti obveznika o datumu inicijalne fiskalizacije (član 64);
c) skida fiskalni modul i preuzima sve podatke iz fiskalne memorije fiskalne kase bez prisustva ovlaštenog lica PU; ako fiskalni modul ne čuva na pismeni zahtjev PU u slučaju potrebe za vještačenjem; fiskalni modul uništava bez prisustva komisije za uništavanje fiskalnog modula (član 65);
d) u propisanom roku pismeno ne obavijesti obveznika o datumu preuzimanja podataka iz fiskalne memorije (član 65);
e) u propisanom roku pismeno ne obavijesti obveznika o datumu preuzimanja podataka iz fiskalne memorije i zamjene fiskalnog modula (član 67);
f) ne podnese PU zahtjev za naknadnom fiskalizacijom usljed servisiranja ako u postupku servisiranja fiskalnog uređaja utvrdi da se mora izvršiti uklanjanje programske plombe ili fiskalne plombe (član 68);
g) ne upiše naziv i adresu novog prodajnog mjesta u operativnu memoriju i u servisnu knjižicu, prije početka registrovanja prometa na novom prodajnom mjestu (član 69);
h) odvojeno ne čuva dosje konkretnog fiskalnog uređaja odnosno fiskalne kase, za koju je PU donijela rješenje o brisanju iz registra fiskalizovanih fiskalnih uređaja i ukidanju rješenja o fiskalizaciji ukradenog odnosno oštećenog ili uništenog fiskalnog uređaja usljed više sile; ako pismeno ne obavijesti PU o nemogućnosti servisiranja i vraćanja fiskalnog uređaja obvezniku u roku od tri dana od dana krađe, odnosno oštećenja ili uništenja fiskalnog uređaja usljed više sile (poplava, požar, zemljotres, nesreća u transportu); ako zapisnik nadležnog organa, odnosno organizacije, ne dostavi PU u roku od tri dana od dana prijema zapisnika; i ako odvojeno ne čuva dosje konkretnog fiskalnog uređaja, odnosno fiskalne kase, za koju je PU donijela rješenje o brisanju iz registra fiskalizovanih fiskalnih uređaja i ukidanju rješenja o fiskalizaciji ukradenog, oštećenog ili uništenog fiskalnog uređaja usljed više sile (član 71);
i) servisiranje fiskalnog proizvoda ne vrši na zahtjev obveznika; servisiranje fiskalnog proizvoda ne vrši na prodajnom mjestu ili u ovlaštenom servisu; ako pismeno ne obavijesti PU o svim slučajevima neosnovanog prijavljivanja neispravnosti fiskalnog proizvoda; i ako servisiranje fiskalnog proizvoda ne izvrši u propisanom roku (član 86);
j) ne izvrši tehnički pregled fiskalnog sistema na propisan način (član 86);
k) ne vodi evidenciju o ovlaštenim serviserima (član 89);
l) ne sačini i ne čuva dosje fiskalnog uređaja i ne izda servisnu knjižicu fiskalnog uređaja za svaki fiskalni uređaj koji servisira; ako u dosje fiskalnog uređaja i u servisnu knjižicu fiskalnog uređaja ne upiše propisane podatke o servisiranju istog; ako prilikom servisiranja fiskalnog uređaja, u fiskalnu memoriju ne upiše vrstu servisiranja i vrijeme početka i kraja servisiranja fiskalnog uređaja; ako servisiranje fiskalnog uređaja na prodajnom mjestu vrši u slučaju kada skida programsku ili fiskalnu plombu;
i ako poslije svake intervencije zbog koje je skidana servisna plomba na fiskalnom uređaju, ne stavi novu servisnu plombu na fiskalni uređaj i u servisnu knjižicu fiskalnog uređaja ne upiše kod te nove servisne plombe (član 87);
m) ne sačini i ne čuva dosje terminala i ne izda servisnu knjižicu terminala za svaki terminal koji servisira; ako u dosje terminala i u servisnu knjižicu terminala ne upiše propisane podatke o servisiranju terminala; ako servisiranje terminala na prodajnom mjestu vrši u slučaju kada skida programsku plombu; i ako poslije svake intervencije zbog koje je skidana servisna plomba na terminalu, ne stavi novu servisnu plombu na terminal i u servisnu knjižicu terminala ne upiše kod te nove servisne plombe (član 90);
n) ne sačini i ne čuva dosje softvera i ne izda servisnu knjižicu softvera za svaki softver koji servisira; ako u dosje softvera i u servisnu knjižicu softvera ne upiše propisane podatke o servisiranju istog (član 91);
o) u propisanom roku ne sačini spisak fiskalnih proizvoda na kojima nisu otklonjeni nedostaci, ili nije izvršena njihova zamjena novim fiskalnim proizvodom, odnosno isti ne dostavi ovlaštenom proizvođaču (član 93);
p) prije početka servisiranja ne utvrdi da li na fiskalnom uređaju i terminalu postoji servisna plomba koja odgovara kodu upisanom u servisnoj knjižici, odnosno da servisna plomba nije oštećena, kao i da, ako obveznik koristi softver koji omogućava zadavanje komandi fiskalnom uređaju preko nadređenog računara, ne utvrdi da li je za softver izdato uvjerenje o ispunjenim tehničkim i funkcionalnim karakteristikama; ako prije početka servisiranja fiskalnog uređaja ili terminala u servisu, utvrdi da na fiskalnom uređaju kasi ili terminalu nema servisne plombe ili je servisna plomba oštećena, odnosno da su na fiskalnom uređaju i terminalu preduzimane radnje s ciljem izmjene podataka o ostvarenom prometu ili reklamiranom prometu, a ne sačini zapisnik i isti u propisanom roku ne dostavi PU, a fiskalni uređaj ili terminal s oštećenom servisnom plombom ne zadrži u servisu; ako prije početka servisiranja fiskalnog uređaja u prodajnom objektu utvrdi da na fiskalnom uređaju ili terminalu nema servisne plombe ili je servisna plomba oštećena, ili da su na fiskalnom uređaju ili terminalu preduzimane radnje s ciljem izmjene podataka o ostvarenom prometu ili reklamiranom prometu, ili da obveznik koristi softver bez pribavljenog uvjerenja ili da je izvršio neovlaštene izmjene u softveru s pribavljenim uvjerenjem, a ne sačini zapisnik i ne pozove PU i ne sačeka dolazak ovlaštenog lica PU (član 95).
(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu, ovlaštenom servisu novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.500 KM.
(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kaznit će se ovlašteni servis, preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 1.500 KM.
Član 103
(Prekršaj klijenta)
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50 KM kaznit će se za prekršaj klijent, ako:
a) ne uzme i ne sačuva štampani ili pisani fiskalni račun u krugu od 20 metara po napuštanju prodajnog mjesta i ne pokaže ga ovlaštenom licu tržišne inspekcije, koji obavlja poslove kontrole, na njegov usmeni zahtjev (član 76);
b) ne uzme i ne sačuva štampani ili pisani reklamirani račun u krugu od 20 metara po napuštanju prodajnog mjesta i ne pokaže ga ovlaštenom licu tržišne inspekcije, koji obavlja poslove kontrole, na njegov usmeni zahtjev (član 80).
(2) Ovlašteno lice tržišne inspekcije za navedene prekršaje klijentu izdaje prekršajni nalog.
Član 104
(Mjera zabrane obavljanja djelatnosti)
(1) Objekat poreznog obveznika kojem je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti propisana ovim zakonom ovjerava se pečatom PU i vidno se označava oznakom PU.
(2) Pravilnikom iz člana 99 stava 2 tačke b) će biti propisani postupak, uslovi i način izvršenja mjere zabrane obavljanja djelatnosti.
Član 105
(Prekršajni postupak)
Prekršajni postupak pokreće ovlašteno lice PU, odnosno ovlašteni tržišni inspektor.
DIO DVANAESTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 106
(Dinamika primjene propisa na pojedine kategorije obveznika)
(1) Direkcija će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona objaviti javni poziv za izbor ovlaštenih proizvođača, odnosno zastupnika za potrebe provođenja fiskalizacije u Distriktu.
(2) Direkcija će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, posebnim aktom utvrditi dinamiku provođenja zakona i na osnovu istog obavijestiti svaku izabranu grupu obveznika o planiranom postupku kontrole najmanje 30 dana prije početka postupka kontrole za tu grupu obveznika.
Član 107
(Donošenje pravilnika)
(1) Direktor Direkcije, uz saglasnost Vlade, će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik predviđen odredbama člana 5 i članom 99 ovog zakona.
(2) Pravilnici iz stava 1 ovog člana će biti harmonizovani s entitetskim propisima kojima se uređuje fiskalizacija, odnosno fiskalni sistemi.
Član 108
(Stupanje na snagu i početak primjene)
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.