Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Zakon o sudskoj policiji FBiH

 

 

ZAKON O SUDSKOJ POLICIJI FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE

┬źSlu┼żbene novine Federacije BiH┬╗, broj 77/20 od 23.10.2020

 

 

 

I. - OP─ćE ODREDBE

 

 

─îlan 1.

 

 

(Predmet zakona)

 

 

Ovim zakonom ure─Ĺuje se organizacija, upravljanje i rukovo─Ĺenje, sredstva za rad, nadle┼żnosti, ovla┼ítenja, radni odnosi, zapo┼íljavanje, obuka i stru─Źno usavr┼íavanje, plate i naknade, disciplinska i materijalna odgovornost, kontrola rada, odbor sudske policije i druga pitanja od zna─Źaja za organizaciju i rad Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:

Sudska policija).

 

 

─îlan 2.

 

 

(Zna─Źenje izraza)

 

 

(1) Pravosudne institucije u smislu ovog zakona su sudovi i tu┼żila┼ítva u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

(2) Nosilac pravosudne funkcije u smislu ovog zakona je sudija i tu┼żilac u pravosudnim institucijama u Federaciji.

(3) Slu┼żbenik Sudske policije u smislu ovog zakona je zaposlenik Sudske policije koji je ovla┼íten da primjenjuje ovla┼ítenja propisana ovim zakonom i postupa kao ovla┼ítena slu┼żbena osoba prema Zakonu o krivi─Źnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ZKP) i

drugim zakonima.

(4) Izrazi koji se koriste u ovom zakonu, koji imaju rodno zna─Źenje, bez obzira jesu li kori┼íteni u mu┼íkom ili ┼żenskom rodu, odnose se jednako i na mu┼íki i ┼żenski rod, osim ako kontekst ne zahtijeva druga─Źije.

(5) Izrazi koji se koriste u ovom zakonu, koji su navedeni u jednini ili mno┼żini odnose se jednako i na jedninu i mno┼żinu, osim ako kontekst ne zahtijeva druga─Źije.

 

 

─îlan 3.

 

 

(Definicija)

 

 

Sudska policija je samostalni policijski organ, uspostavljena u okviru sistema sudske vlasti u Federaciji, osnovana radi preduzimanja radnji kojim se osigurava uspje┼íno vo─Ĺenje odgovaraju─çeg sudskog postupka i stvaranja sigurnosnih uvjeta za rad pravosudnih institucija u Federaciji.

 

 

─îlan 4.

 

 

(Pravni osnov za rad)

 

 

Sudska policija poslove iz svoje nadle┼żnosti utvr─Ĺene ovim zakonom vr┼íi na na─Źin propisan ovim zakonom, zakonima o pravilima postupka i podzakonskim propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

 

 

─îlan 5.

 

 

(Obavještavanje javnosti)

 

 

Sudska policija obavještava javnost o aktivnostima iz djelokruga rada Sudske policije, kada je to u interesu javnosti ili Sudske policije.

 

 

─îlan 6.

 

 

(Dostavljanje izvještaja i podataka)

 

 

(1) Sudska policija podnosi godišnji izvještaj o radu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) i Federalnom ministarstvu pravde, najkasnije do kraja marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

(2) Izvje┼ítaj iz stava (1) ovog ─Źlana dostavlja se u svrhu informisanja.

 

 

II. - ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I RUKOVO─ÉENJE

 

 

─îlan 7.

 

 

(Sjedište)

 

 

Sjedište Sudske policije je u Sarajevu.

 

 

─îlan 8.

 

 

(Upravljanje Sudskom policijom)

 

 

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: predsjednik Vrhovnog suda), odgovoran je za upravljanje Sudskom policijom.

 

 

─îlan 9.

 

 

(Rukovo─Ĺenje Sudskom policijom)

 

 

(1) Sudskom policijom rukovodi direktor Sudske policije (u daljem tekstu: direktor), koji za svoj rad odgovara predsjedniku Vrhovnog suda.

(2) Direktoru u rukovo─Ĺenju Sudskom policijom poma┼żu pomo─çnici direktora, koji za svoj rad odgovaraju direktoru.

 

 

─îlan 10.

 

 

(Du┼żnosti predsjednika Vrhovnog suda)

 

 

U upravljanju Sudskom policijom predsjednik Vrhovnog suda ima sljede─çe du┼żnosti:

a) nadzire rad Sudske policije;

b) raspore─Ĺuje i razrje┼íava direktora i odlu─Źuje o pravima i obavezama iz radnih odnosa za direktora;

c) donosi pravilnike, uputstva, procedure, instrukcije i naredbe iz nadle┼żnosti Sudske policije;

d) donosi uputstva za pravosudne institucije i Sudsku policiju u pitanjima iz nadle┼żnosti Sudske policije;

e) uspostavlja Odbor sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Odbor sudske policije);

f) daje saglasnost na bud┼żetske zahtjeve Sudske policije;

g) daje saglasnosti na odluke direktora u skladu sa ovim zakonom;

h) vrši i druge poslove u cilju efikasnog rada Sudske policije.

 

 

─îlan 11.

 

 

(Du┼żnosti direktora)

 

 

Direktor obavlja sljede─çe poslove:

a) nadgleda, usmjerava i koordinira aktivnosti organizacionih jedinica Sudske policije;

b) priprema i predsjedniku Vrhovnog suda predla┼że dono┼íenje podzakonskih propisa vezanih za rad Sudske policije;

c) odlu─Źuje o popuni upra┼żnjenih radnih mjesta, pravima, obavezama i odgovornostima slu┼żbenika Sudske policije, dr┼żavnih slu┼żbenika i namje┼ítenika, u skladu sa ovim zakonom i drugim federalnim zakonima;

d) sara─Ĺuje sa pravosudnim institucijama i drugim organima i organizacijama u pitanjima iz nadle┼żnosti Sudske policije;

e) priprema prijedloge bud┼żetskih zahtjeva za finansijska i druga sredstva za rad Sudske policije, donosi odluke za raspored odobrenih finansijskih i materijalnih sredstava kojima se finansira rad Sudske policije i priprema izvje┼ítaje i preporuke u vezi sa bud┼żetom;

f) planira i izvršava obaveze u vezi sa platama i naknadama zaposlenih, doprinosima poslodavca i ostalim doprinosima, troškovima za robe, usluge i nabavke sredstava za redovan rad u skladu sa

odobrenim bud┼żetskim sredstvima za Sudsku policiju i ra─Źunovodstvenim politikama korisnika bud┼żeta i trezora Federacije i odobrava isplatu finansijskih sredstava u okviru odobrenih sredstava dodijeljenih Sudskoj policiji;

g) osigurava planiranje i realizaciju zajedni─Źkih aktivnosti sa drugim sigurnosnim agencijama i policijskim organima u Bosni i Hercegovini;

h) na zahtjev predsjednika Vrhovnog suda ili na vlastitu inicijativu priprema programe, informacije, analize i druge materijale iz djelokruga Sudske policije;

i) redovno izvještava predsjednika Vrhovnog suda o radu i preduzetim aktivnostima Sudske policije;

j) u skladu sa potrebama i zahtjevima informiše javnost o radu i aktivnostima Sudske policije;

k) vr┼íi i druge poslove predvi─Ĺene ovim zakonom i Pravilnikom o unutra┼ínjoj organizaciji ili vr┼íi druge poslove odre─Ĺene od strane predsjednika Vrhovnog suda.

 

 

─îlan 12.

 

 

(Du┼żnosti pomo─çnika direktora)

 

 

(1) Pomo─çnici direktora vr┼íe du┼żnosti utvr─Ĺene Pravilnikom o unutra┼ínjoj organizaciji i koje im povjeri direktor.

(2) Direktor odre─Ĺuje jednog od pomo─çnika direktora koji ga zamjenjuje u njegovom odsustvu ili privremenoj sprije─Źenosti da obavlja du┼żnosti direktora.

 

 

─îlan 13.

 

 

(Prava i obaveze u upravljanju i rukovo─Ĺenju)

 

 

Federalni propisi koji se odnose na prava i obaveze u rukovo─Ĺenju federalnim organom uprave, shodno se primjenjuju na prava i obaveze predsjednika Vrhovnog suda i direktora u pogledu upravljanja i rukovo─Ĺenja Sudskom policijom.

 

 

─îlan 14.

 

 

(Ure─Ĺenje organizacione strukture)

 

 

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji na prijedlog direktora donosi predsjednik Vrhovnog suda uz saglasnost Vlade.

 

 

III. - SREDSTVA ZA RAD

 

 

─îlan 15.

 

 

(Sredstva za rad)

 

 

(1) Sredstva za rad Sudske policije osiguravaju se u Bud┼żetu Federacije.

(2) Radi obavljanja poslova iz svoje nadle┼żnosti, Sudska policija upotrebljava objekte, vozila, naoru┼żanje i drugu posebnu opremu.

 

 

─îlan 16.

 

 

(Prostorije za smještaj)

 

 

(1) Prostorije za smještaj osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica u sjedištu Sudske policije osiguravaju pravosudne institucije na nivou Federacije u saradnji sa Vladom Federacije.

(2) Prostorije za smje┼ítaj osnovnih i unutra┼ínjih organizacionih jedinica sa sjedi┼ítem u kantonu ili op─çini, kao i njihovo odr┼żavanje osiguravaju pravosudne institucije na nivou kantona odnosno op─çine u saradnji sa vladom kantona.

 

 

IV. - NADLE┼ŻNOSTI I IZVR┼áENJE POSLOVA

1. Nadle┼żnosti

 

 

─îlan 17.

 

 

(Nadle┼żnosti Sudske policije)

 

 

(1) Sudska policija je nadle┼żna za obavljanje sljede─çih poslova:

a) prikupljanje informacija;

b) dovo─Ĺenje osumnji─Źenih, optu┼żenih osoba, svjedoka i vje┼ítaka;

c) li┼íenje slobode osu─Ĺenih osoba i osoba kojima je odre─Ĺena mjera pritvora;

d) sprovo─Ĺenje osoba li┼íenih slobode;

e) zadr┼żavanje osoba li┼íenih slobode;

f) provo─Ĺenje sudskih odluka;

g) fizi─Źka i tehni─Źka za┼ítita objekata i imovine pravosudnih institucija i Sudske policije;

h) odr┼żavanje reda u sudnicama i drugim prostorijama ili prostorima kojim se osigurava uspje┼ínost vo─Ĺenja odgovaraju─çeg postupka;

i) fizi─Źka i tehni─Źka za┼ítita nosilaca pravosudnih funkcija, njihove imovine i ─Źlanova u┼że porodice;

j) zaštita svjedoka;

k) izvr┼íavanje drugih naloga pravosudnih institucija kojim se osigurava uspje┼íno vo─Ĺenje odgovaraju─çeg postupka.

(2) Sudska policija poslove iz stava (1) ovog ─Źlana obavlja na teritoriji Federacije.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog ─Źlana Sudska policija poslove iz stava (1) ovog ─Źlana mo┼że obavljati i na teritoriji Republike Srpske i Br─Źko distrikta Bosne i Hercegovine u slu─Źajevima

kada je za okon─Źanje zapo─Źete aktivnosti neophodno postupanje izvan teritorije Federacije.

(4) Sudska policija poslove iz stava (1) ovog ─Źlana mo┼że obavljati i izvan teritorije Federacije u slu─Źajevima kada Sudska policija postupa po naredbama ili zamolnicama izdatim shodno odredbama zakona o me─Ĺusobnom pru┼żanju pravne pomo─çi u krivi─Źnim stvarima i drugim pozitivnim propisima koji ure─Ĺuju navedenu oblast.

 

 

2. Izvršenje poslova

─îlan 18.

 

 

(Prikupljanje informacija)

 

 

(1) Sudska policija u skladu sa pismenom naredbom pravosudne institucije za prikupljanje informacija mo┼że vr┼íiti prikupljanje informacija potrebnih za uspje┼íno vo─Ĺenje odgovaraju─çeg postupka.

(2) Sudska policija mo┼że vr┼íiti prikupljanje informacija u cilju realizacije pismenih naredbi pravosudnih institucija.

(3) Sudska policija mo┼że vr┼íiti prikupljanje informacija i bez posebne pismene naredbe pravosudne institucije, ukoliko se radi o informacijama potrebnim za izvr┼íenje poslova iz ─Źlana

17. stav (1) ta─Ź. g), h) i i) ovog zakona.

 

 

─îlan 19.

 

 

(Dovo─Ĺenje)

 

 

(1) U cilju osiguranja prisustva i uspje┼ínog vo─Ĺenja odgovaraju─çeg postupka Sudska policija postupa po pismenim naredbama pravosudnih institucija za dovo─Ĺenje osumnji─Źenih i optu┼żenih osoba, svjedoka i vje┼ítaka, u skladu sa posebnim zakonom.

(2) Ukoliko osoba prema kojoj se izvr┼íava dovo─Ĺenje iz stave (1) ovog ─Źlana pokazuje znakove te┼íke bolesti ili oboljenja ili je visokog stadija trudno─çe, a ─Źijim bi se dovo─Ĺenjem ┼żivotno ugrozila, Sudska policija ─çe bez odlaganja obavijestiti postupaju─çeg nosioca pravosudne funkcije i zatra┼żiti uputu za izvr┼íavanje naredbe.

 

 

─îlan 20.

 

 

(Dovo─Ĺenje maloljetnih osoba)

 

 

(1) Sudska policija prilikom postupanja po naredbama za dovo─Ĺenje maloljetnih osoba postupa u skladu sa odredbama Zakona o za┼ítiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivi─Źnom postupku.

(2) Dovo─Ĺenje maloljetne osobe se vr┼íi u pratnji roditelja ili staratelja.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog ─Źlana, ako roditelj ili staratelj odbija ili iz drugih razloga nije u mogu─çnosti da bude u pratnji maloljetne osobe ili je isti nepoznat, maloljetna osoba ─çe se dovesti bez njihovog prisustva, o ─Źemu ─çe se bez odlaganja obavijestiti postupaju─çi nosilac pravosudne

funkcije.

 

 

─îlan 21.

 

 

(Lišenje slobode)

 

 

(1) Sudska policija u skladu sa pismenom naredbom suda vr┼íi poslove li┼íenja slobode osoba koje se nisu dobrovoljno javile na izdr┼żavanje kazne zatvora i osoba kojima je odre─Ĺena mjera pritvora.

(2) Osoba li┼íena slobode mora se na maternjem jeziku ili jeziku koji razumije odmah obavijestiti o razlozima li┼íenja slobode te ima pravo da njena porodica, konzularni slu┼żbenik strane dr┼żave ─Źiji je dr┼żavljanin ili druga osoba koju ona odredi bude obavje┼ítena o njenom li┼íenju slobode.

(3) Ukoliko osoba prema kojoj se izvr┼íava naredba za li┼íenje slobode iz stava (1) ovog ─Źlana pokazuje znakove te┼íke bolesti ili oboljenja ili je visokog stadija trudno─çe, a ─Źijim bi se li┼íenjem slobode ┼żivotno ugrozila, Sudska policija ─çe bez odlaganja obavijestiti postupaju─çeg nosioca pravosudne funkcije i zatra┼żiti uputu za izvr┼íavanje naredbe.

 

 

─îlan 22.

 

 

(Mjesto dovo─Ĺenja i li┼íenja slobode)

 

 

Dovo─Ĺenje i li┼íenje slobode osobe iz ─Źl. 19., 20. i 21. ovog zakona mo┼że se vr┼íiti iz mjesta prebivali┼íta ili boravi┼íta osobe, iz ustanova ili drugog mjesta gdje se osoba nalazi.

 

 

─îlan 23.

 

 

(Sprovo─Ĺenje osoba li┼íenih slobode)

 

 

(1) Sudska policija sprovo─Ĺenje osoba li┼íenih slobode preduzima u skladu sa pismenom naredbom suda.

(2) Pod sprovo─Ĺenjem osoba li┼íenih slobode u smislu stava (1) ovog ─Źlana se podrazumijeva premje┼ítanje pritvorene osobe iz jedne u drugu ustanovu, premje┼ítanje pritvorenika u ustanovu za izdr┼żavanje kazne zatvora ili u ustanovu za izdr┼żavanje mjere obaveznog lije─Źenja, sprovo─Ĺenje osobe koja je u skladu sa naredbama sudova o raspisanim potjernicama li┼íena slobode od strane drugih policijskih agencija i druga sprovo─Ĺenja pritvorenih osoba koja su

vezana za procesne radnje u odgovaraju─çem postupku.

 

 

─îlan 24.

 

 

(Postupanje sa osobama lišenim slobode i koje se dovode)

 

 

Slu┼żbenici Sudske policije su odgovorni za sigurnost osoba li┼íenih slobode i osoba koje se dovode te su du┼żni sprije─Źiti eventualni poku┼íaj njihovog bjekstva, onemogu─çiti kontakt sa

drugim osobama i onemogućiti druge radnje koje bi ugrozile sigurnost osoba ili prouzrokovale štetne posljedice za postupak.

 

 

─îlan 25.

 

 

(Zadr┼żavanje osoba li┼íenih slobode)

 

 

(1) Sudska policija postupa po pismenim naredbama pravosudnih institucija za zadr┼żavanje osoba li┼íenih slobode u smislu prava na zadr┼żavanje koje je za pravosudne institucije utvr─Ĺeno odredbama ZKP-a.

(2) U provo─Ĺenju poslova iz stava (1) ovog ─Źlana Sudska policija preduzima mjere fizi─Źkog i tehni─Źkog osiguranja osobe li┼íene slobode kojoj je odre─Ĺena mjera zadr┼żavanja, te osigurava njeno prisustvo tokom saslu┼íanja.

(3) Primopredaja osobe li┼íene slobode koja se zadr┼żava ─çe se, shodno pismenoj naredbi nosioca pravosudne funkcije, izvr┼íiti izme─Ĺu ovla┼ítenih slu┼żbenih osoba koje su osobu li┼íila slobode i slu┼żbenika Sudske policije.

(4) Pravosudna institucija koja izdaje naredbu za zadr┼żavanje je obavezna osigurati uvjete potrebne za provo─Ĺenje mjere zadr┼żavanja, ┼íto pored ostalog podrazumijeva prostorije za

zadr┼żavanje sa drugom infrastrukturom, ishranu za zadr┼żanu osobu u toku zadr┼żavanja i druge potrebne uvjete.

(5) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana Sudska policija mo┼że zadr┼żati osobu koja se dovodi, a nije li┼íena slobode, u smislu odredbe ─Źl. 19. i 20. ovog zakona i bez posebne naredbe pravosudne institucije za zadr┼żavanje, s tim da zadr┼żavanje ove osobe mo┼że trajati najdu┼że 24 sata prije termina zakazanog saslu┼íanja ili su─Ĺenja, odnosno prije predaje dovedene osobe nosiocu pravosudne funkcije koji je izdao naredbu za dovo─Ĺenje.

(6) Osoba koja se zadr┼żava u smislu stava (5) ovog ─Źlana ima pravo da njena porodica, konzularni slu┼żbenik strane dr┼żave ─Źiji je dr┼żavljanin ili druga osoba koju ona odredi budu

obavije┼íteni o njenom zadr┼żavanju.

 

 

─îlan 26.

 

 

(Provo─Ĺenje sudskih odluka)

 

 

(1) Sudska policija u skladu sa pismenom naredbom suda pru┼ża pomo─ç u provo─Ĺenju sudskih odluka, kojom prilikom stvara potrebne sigurnosne uvjete za nesmetano provo─Ĺenje sudske

odluke i sigurnost u─Źesnika u postupku izvr┼íenja.

(2) U naredbi suda kojim se tra┼żi pomo─ç Sudske policije za provo─Ĺenje sudskih odluka se obavezno navode sigurnosni i drugi razlozi zbog kojih se pomo─ç tra┼żi.

(3) Sigurnosnu procjenu i neophodne mjere i radnje potrebne za nesmetano provo─Ĺenje sudske odluke, odnosno svakog konkretnog zadatka provodi Sudska policija.

(4) U skladu sa sigurnosnom procjenom Sudska policija mo┼że sudu predlo┼żiti i preduzimanje drugih mjera i radnji koje ─çe na osnovu naloga suda izvr┼íiti nadle┼żni organi.

(5) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana Sudska policija ─çe po nalogu suda neposredno provesti sudsku odluku u postupku oduzimanja nezakonito ste─Źene imovine krivi─Źnim djelom.

 

 

─îlan 27.

 

 

(Fizi─Źka i tehni─Źka za┼ítita objekata i imovine)

 

 

(1) Sudska policija vr┼íi fizi─Źku i tehni─Źku za┼ítitu objekata i imovine koju koriste pravosudne institucije i Sudska policija.

(2) Poslovi iz stava (1) ovog ─Źlana podrazumijevaju obavezu Sudske policije na preduzimanje potrebnih mjera za za┼ítitu i sigurnost objekata, osoba koje se nalaze u objektu, pra─çenje i

kontrolu stanja ulaska, kretanja i izlaska iz zgrade, kontrolu rada portirsko-─Źuvarske slu┼żbe posebno u toku no─çi, te preduzimanje drugih potrebnih mjera za sigurnost objekata posebno u odnosu na spre─Źavanje eksplozije, napada na objekat i drugih vidova ugro┼żavanja sigurnosti.

(3) Sudska policija u obavljanju poslova iz stava (1) ovog ─Źlana mo┼że zabraniti uno┼íenje predmeta pogodnih za ugro┼żavanje sigurnosti objekta kao i osoba koje se nalaze u objektu, te

predmeta pogodnih za ometanje rada nosilaca pravosudne funkcije i pravosudne institucije.

 

 

─îlan 28.

 

 

(Stepen i vrste zaštite)

 

 

Na osnovu sigurnosne procjene Sudska policija odre─Ĺuje stepen i vrstu za┼ítite, sa─Źinjava planove osiguranja, te preduzima neophodne mjere i radnje u cilju adekvatnog osiguranja objekata

koji se osiguravaju ili preduzimanje potrebnih mjera i radnji predla┼że rukovodiocu pravosudne institucije.

 

 

─îlan 29.

 

 

(Sigurnost u sudnicama i drugim prostorijama ili prostorima)

 

 

(1) Sudska policija brine o sigurnosti u sudnici i drugim prostorijama ili prostorima gdje se odr┼żavaju ro─Źi┼íta i saslu┼íanja ili se osigurava uspje┼ínost vo─Ĺenja odgovaraju─çeg postupka, kojom prilikom preduzima preventivne i represivne mjere u cilju stvaranja sigurnog ambijenta za

odr┼żavanje su─Ĺenja, saslu┼íanja ili druge radnje.

(2) Sudska policija po odluci nosioca pravosudne funkcije ili sudskog izvr┼íioca mo┼że odstraniti sve osobe koje ometaju rad suda ili provo─Ĺenje procesne radnje.

(3) Sudska policija u obavljanju poslova iz stava (1) ovog ─Źlana mo┼że zabraniti uno┼íenje predmeta pogodnih za ugro┼żavanje sigurnosti osoba koje se nalaze u sudnici i drugim

prostorijama ili prostorima iz stava (1) ovog ─Źlana, te predmeta pogodnih za ometanje rada nosilaca pravosudne funkcije i pravosudne institucije.

 

 

─îlan 30.

 

 

(Fizi─Źka i tehni─Źka za┼ítita osobe)

 

 

(1) Sudska policija pru┼ża fizi─Źku i tehni─Źku za┼ítitu nosiocima pravosudnih funkcija ukoliko je njihova sigurnost ugro┼żena u vezi obavljanja njihove funkcije ili poslova.

(2) Kada to sigurnosni razlozi zahtijevaju Sudska policija ─çe pru┼żiti fizi─Źku i tehni─Źku za┼ítitu ─Źlanovima u┼że porodice osobe iz stava (1) ovog ─Źlana.

(3) Fizi─Źka i tehni─Źka za┼ítita osoba iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana mo┼że se odrediti tokom 24 sata dnevno i mo┼że obuhvatati mjere za┼ítite po mjestu rada, mjestu stanovanja i u pokretu.

(4) Odluku o zaštiti, kao i stepenu i vrsti zaštite donosi direktor, na osnovu sigurnosne procjene Sudske policije.

(5) U slu─Źaju kada su odlukom iz stava (4) ovog ─Źlana, mjere za┼ítite odre─Ĺene i po mjestu stanovanja, a ┼íti─çena osoba stanuje izvan teritorija Federacije, Sudska policija ─çe se za pru┼żanje mjera za┼ítite po mjestu stanovanja obratiti mjesno nadle┼żnoj policijskoj agenciji.

(6) Izuzetno od stava (4) ovog ─Źlana, kada to sigurnosni razlozi zahtijevaju direktor mo┼że odrediti hitne mjere za┼ítite i bez sigurnosne procjene Sudske policije.

(7) Mjere iz stava (6) ovog ─Źlana mogu trajati dok to sigurnosni razlozi zahtijevaju a najkasnije do okon─Źanja sigurnosne procjene.

(8) Direktor kontinuirano provjerava postojanje sigurnosnih razloga za pru┼żanje mjera za┼ítite, stepen i vrstu za┼ítite utvr─Ĺene odlukom iz stava (4) ovog ─Źlana.

(9) Osoba kojoj su odre─Ĺene mjere za┼ítite du┼żna je postupati po sigurnosnim uputama slu┼żbenika Sudske policije.

(10) Ukoliko osoba kojoj su odre─Ĺene mjere za┼ítite odbija mjere za┼ítite ili ne postupa po sigurnosnim uputama slu┼żbenika Sudske policije, direktor mo┼że donijeti odluku o ukidanju

mjera zaštite.

 

 

─îlan 31.

 

(Procjena sigurnosti i edukacija)

 

 

Sudska policija kontinuirano provodi procjene sigurnosti i pru┼ża stru─Źnu edukaciju nosiocima pravosudnih funkcija i ─Źlanovima njihove u┼że porodice u vezi njihove sigurnosti.

 

 

─îlan 32.

 

 

(Zaštita svjedoka)

 

 

(1) Sudska policija u skladu sa pismenom naredbom pravosudne institucije obavlja poslove za┼ítite svjedoka koji se u krivi─Źnim postupcima tretiraju kao svjedoci pod prijetnjom, ugro┼żeni svjedoci i za┼íti─çeni odnosno anonimni svjedoci, uklju─Źuju─çi ─Źlanove porodice i drugih osoba u bliskoj vezi sa svjedokom.

(2) Za┼ítita svjedoka iz stava (1) ovog ─Źlana podrazumijeva mjere za┼ítite, odnosno sve pojedina─Źne mjere ─Źija je svrha za┼ítita svjedoka i bliske osobe od zastra┼íivanja, napada ili bilo kakvih drugih posljedica zbog njegove odluke da svjedo─Źi, odnosno sara─Ĺuje sa organima pravosu─Ĺa.

(3) Mjere kojima se osigurava zaštita svjedoka, odnosno bliske osobe su:

a) fizi─Źka i tehni─Źka za┼ítita osobe, koja se sastoji u spre─Źavanju ugro┼żavanja ┼żivota, zdravlja, fizi─Źkog integriteta, slobode ili imovine svjedoka odnosno njoj bliske osobe, upotrebom fizi─Źko - tehni─Źkih mjera;

b) premje┼ítanje, koje se sastoji u privremenom preseljenju svjedoka i bliske osobe iz mjesta njegovog prebivali┼íta ili boravi┼íta u drugo mjesto u Federaciji koje odredi nadle┼żna organizaciona jedinica Sudske policije;

c) druge mjere predvi─Ĺene zakonom o pravilima postupka i drugim propisima.

(4) Mjere iz stava (3) ta─Ź. a) i b) ovog ─Źlana preduzimaju se na osnovu pismene saglasnosti svjedoka i bliske osobe, a u slu─Źajevima iz stava (3) ta─Źka b) Sudska policija sa svjedokom i bliskom osobom potpisuje sporazum.

(5) Sudska policija ─çe svjedoku odnosno njemu bliskoj osobi u toku primjene mjera za┼ítite pru┼żiti ili organizovati pru┼żanje potrebne pravne, medicinske i psiholo┼íke pomo─çi.

(6) Pomo─ç iz stava (5) ovog ─Źlana ne mo┼że biti ve─ça od iznosa koji je neophodan za pokrivanje ┼żivotnih tro┼íkova i uklju─Źenja u novu dru┼ítvenu sredinu.

(7) Sredstva za provo─Ĺenje mjera za┼ítite svjedoka u skladu sa ovim zakonom se planiraju i osiguravaju u Bud┼żetu Federacije.

(8) Svi organi uprave i javne ustanove u Federaciji du┼żni su postupiti po zahtjevima Sudske policije, te u cilju provo─Ĺenja mjera za┼ítite svjedoka Sudskoj policiji pru┼żiti pomo─ç iz svoje nadle┼żnosti.

 

 

─îlan 33.

 

 

(Izvršavanje drugih naredbi pravosudnih institucija)

 

 

Sudska policija izvr┼íava i druge naredbe izdate od strane nosioca pravosudnih funkcija kojim se osigurava uspje┼íno vo─Ĺenje odgovaraju─çeg postupka.

 

 

─îlan 34.

 

 

(Propisi o vršenju poslova i primjeni ovlaštenja)

 

 

Na─Źin postupanja, taktika, metodika i druga pitanja od zna─Źaja za izvr┼íenje poslova iz nadle┼żnosti Sudske policije uredit ─çe se propisom o na─Źinu vr┼íenja poslova i primjeni ovla┼ítenja

Sudske policije, koji na prijedlog direktora donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

V. - OVLAŠTENJA I PRIMJENA OVLAŠTENJA

1. Ovlaštenja

 

 

─îlan 35.

 

 

(Ovla┼ítenja slu┼żbenika Sudske policije)

 

 

(1) Pored du┼żnosti i ovla┼ítenja propisanih ZKP-om i drugim procesnim zakonima, radi izvr┼íenja poslova iz ─Źlana 17. ovog zakona, slu┼żbenik Sudske policije ima sljede─ça ovla┼ítenja:

a) provjera i utvr─Ĺivanje identiteta osoba;

b) obavljanje razgovora;

c) izdavanje upozorenja i naredbi;

d) privo─Ĺenje;

e) privremeno ograni─Źenje slobode kretanja;

f) potraga za osobama i stvarima;

g) privremeno oduzimanje predmeta;

h) privremeno kori┼ítenje tu─Ĺih vozila i komunikacijskih sredstava;

i) ulazak u tu─Ĺi stan i druge prostorije;

j) pretres osoba, stana i drugih prostorija, stvari i prijevoznih sredstava;

k) pregled osoba, stana i drugih prostorija, stvari i prijevoznih sredstava;

l) upotreba sredstava prinude;

m) audio i video snimanje na javnim mjestima;

n) obrada osobnih podataka i vo─Ĺenje evidencija;

o) postupanje sa tajnim podacima i vo─Ĺenje evidencija.

(2) Ovla┼ítenja iz stava (1) ovog ─Źlana slu┼żbenik Sudske policije vr┼íi u skladu sa odredbama od ─Źl. 39. do 67. ovog zakona.

 

 

2. Osnovni principi

 

 

─îlan 36.

 

 

(Obaveza identifikacije)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije se pri izvr┼íenju poslova iz nadle┼żnosti Sudske policije u svakoj komunikaciji sa drugim osobama du┼żan predstaviti kao slu┼żbenik Sudske policije.

(2) U izuzetnim slu─Źajevima, kada identifikacija iz stava (1) ovog ─Źlana mo┼że ugroziti sigurnost slu┼żbenika Sudske policije ili druge osobe, ili dovesti u pitanje postizanje zakonitog cilja koji opravdava primjenu ovla┼ítenja, slu┼żbenik Sudske policije mo┼że se identifikovati na drugi

na─Źin ili odgoditi identifikaciju.

(3) Kada okolnosti iz stava (2) ovog ─Źlana prestanu, slu┼żbenik Sudske policije identifikuje se na na─Źin iz stava (1) ovog ─Źlana.

 

─îlan 37.

 

 

 

(Prikladnost i proporcionalnost primjene ovlaštenja)

 

 

(1) Primjena ovlaštenja mora biti prikladna i proporcionalna potrebi radi koje se preduzima.

(2) Ovla┼ítenja se primjenjuju sredstvima kojima se mo┼że posti─çi zakoniti cilj sa najmanje ┼ítetnih posljedica i u najkra─çem vremenu.

 

 

─îlan 38.

 

 

(Odluke i naredbe za primjenu ovlaštenja)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije primjenjuje ovla┼ítenja prema vlastitoj odluci u skladu sa zakonom, kao i na osnovu naredbe nadre─Ĺenog slu┼żbenika ili nadle┼żnog organa.

(2) Slu┼żbenik Sudske policije ne─çe izvr┼íiti naredbu ukoliko bi time u─Źinio krivi─Źno djelo propisano krivi─Źnim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini.

(3) Slu┼żbenik Sudske policije ─çe u slu─Źaju iz stava (2) ovog ─Źlana, odmah podnijeti izvje┼ítaj o neizvr┼íenju naredbe svom neposredno nadre─Ĺenom slu┼żbeniku, odnosno vi┼íem nadre─Ĺenom slu┼żbeniku ukoliko je naredba izdata od neposredno nadre─Ĺenog slu┼żbenika Sudske policije.

(4) Ukoliko naredba bude ponovljena bez obzira na izvje┼ítaj o neizvr┼íenju, slu┼żbenik Sudske policije svoj izvje┼ítaj dostavlja organizacionoj jedinici nadle┼żnoj za unutra┼ínju kontrolu.

 

 

3. Primjena ovlaštenja

 

 

─îlan 39.

 

 

(Utvr─Ĺivanje i provjera identiteta osobe)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije u obavljanju poslova iz ─Źlana 17. ovog zakona ovla┼íten je izvr┼íiti provjeru i utvr─Ĺivanje identiteta osobe.

(2) Slu┼żbenik Sudske policije upoznat ─çe osobu o razlozima zbog kojih je potrebno utvr─Ĺivanje ili provjera njenog identiteta.

 

 

─îlan 40.

 

 

(Na─Źini utvr─Ĺivanja i provjere identiteta)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije utvr─Ĺivanje identiteta osobe vr┼íi uvidom u njenu osobnu kartu ili drugu javnu ispravu koja sadr┼żi fotografiju.

(2) Utvr─Ĺivanje identiteta mo┼że se izvr┼íiti i na osnovu izjave druge osobe ─Źiji je identitet utvr─Ĺen na na─Źin opisan u stavu (1) ovog ─Źlana ili putem raspolo┼żivih evidencija ili kod nadle┼żne institucije.

(3) Ukoliko slu┼żbenik Sudske policije nije u mogu─çnosti utvrditi identitet osobe na na─Źin iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana ili ukoliko postoji sumnja u vjerodostojnost isprave, slu┼żbenik Sudske policije ─çe utvr─Ĺivanje identiteta zahtijevati od nadle┼żnog organa unutra┼ínjih poslova.

 

 

─îlan 41.

 

 

(Obavljanje razgovora)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije u obavljanju poslova iz ─Źlana 17. ovog zakona mo┼że obavljati razgovore sa drugim osobama.

(2) Obavljanje razgovora iz stava (1) ovog ─Źlana se mo┼że provoditi kroz aktivnosti Sudske policije na terenu ili u prostorijama Sudske policije u koje se mo┼że pozvati odre─Ĺena osoba.

(3) Ukoliko se obavljanje zapo─Źetog razgovora na terenu ne mo┼że okon─Źati na siguran i u─Źinkovit na─Źin, slu┼żbenik Sudske policije je ovla┼íten osobu pozvati usmeno pri ─Źemu joj je du┼żan saop─çiti razlog pozivanja.

(4) Pozivanje iz stava (2) ovog ─Źlana podrazumijeva pismeno pozivanje, a obavljanje razgovora se mo┼że vr┼íiti u vremenu izme─Ĺu 06,00 i 21,00 sat i ne mo┼że trajati du┼że od ┼íest sati.

(5) Izuzetno, ukoliko postoji hitna potreba za obavljanje razgovora iz stava (1) ovog ─Źlana, slu┼żbenik Sudske policije je ovla┼íten osobu pozvati usmeno pri ─Źemu joj je du┼żan saop─çiti razlog pozivanja.

 

 

─îlan 42.

 

 

(Izdavanje upozorenja i naredbi)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije upozorit ─çe osobu koja svojim pona┼íanjem, djelovanjem ili propu┼ítanjem mo┼że ugroziti izvr┼íenje poslova iz ─Źlana 17. ovog zakona.

(2) Slu┼żbenik Sudske policije u obavljanju poslova iz ─Źlana 17. ovog zakona mo┼że izdavati naredbe pravnim i fizi─Źkim osobama.

(3) Upozorenja i naredbe izdaju se usmenim ili pismenim putem ili na drugi odgovaraju─çi na─Źin (opti─Źkim ili zvu─Źnim signalima, rukom itd.).

 

 

─îlan 43.

 

 

(Privo─Ĺenje)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije mo┼że u slu┼żbene prostorije privesti:

a) osobu koja narušava red i mir u zgradi pravosudne institucije ili u zoni objekta koji se osigurava;

b) osobu koja prijeti, napada ili ometa rad nosioca pravosudne funkcije, drugih zaposlenika pravosudnih institucija ili slu┼żbenika Sudske policije u izvr┼íenju konkretnih poslova i zadataka;

c) osobu ─Źiji je identitet potrebno utvrditi kada nema drugog na─Źina;

d) osobu koja se ne odazove na poziv iz ─Źlana 41. st. (4) i (5) ovog zakona.

(2) U skladu sa procjenom Sudske policije, osobe iz stava (1) ta─Ź. a), b) i c) ovog ─Źlana mogu se predati nadle┼żnom organu, radi preduzimanja mjera i radnji iz njihove nadle┼żnosti.

(3) Privo─Ĺenje iz stava (1) ovog ─Źlana mo┼że trajati onoliko dugo koliko je potrebno za izvr┼íenje slu┼żbenog zadatka, a najdu┼że ┼íest sati.

 

 

─îlan 44.

 

 

(Privremeno ograni─Źenje kretanja)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije mo┼że privremeno ograni─Źiti kretanje osobe na odre─Ĺenom prostoru ili u odre─Ĺenom objektu kada je to potrebno kako bi se osiguralo izvr┼íenje poslova iz ─Źlana 17. ovog zakona.

(2) Privremeno ograni─Źenje kretanja iz stava (1) ovog ─Źlana, mo┼że trajati onoliko dugo koliko je potrebno za realizaciju naredbe ili provo─Ĺenje mjere osiguranja i za┼ítite i ne mo┼że se nastaviti nakon postizanja cilja zbog kojeg je bilo primijenjeno.

 

 

─îlan 45.

 

 

(Potraga za osobama i stvarima)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije ovla┼íten je provoditi mjere potrage za osobama prilikom postupanja po naredbama iz ─Źl. 19., 20. i 21. ovog zakona.

(2) Mjere potrage za stvarima slu┼żbenik Sudske policije preduzima u skladu sa pismenom naredbom suda.

(3) Mjere potrage u smislu st. (1) i (2) ovog ─Źlana podrazumijevaju provo─Ĺenje sigurnosno takti─Źkih radnji, kao ┼íto su pretraga, pregled odre─Ĺenih zgrada i prostorija, zasjeda, racija, djelimi─Źna ili potpuna blokada saobra─çaja i drugog prostora.

 

 

─îlan 46.

 

 

(Privremeno oduzimanje predmeta)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije ovla┼íten je privremeno oduzeti predmete koji su u posjedu osobe prema kojoj se preduzimaju mjere i radnje u smislu odredbi ovog zakona, predmete koji su u posjedu drugih osoba koje ometaju ili mogu ometati izvr┼íenje slu┼żbene radnje, kao i predmete koje mo┼że upotrijebiti za samoozlje─Ĺivanje, bijeg, napad na osobu ili imovinu koja se osigurava ili napad na slu┼żbenika Sudske policije.

(2) Slu┼żbenik Sudske policije du┼żan je izdati potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta.

(3) Zavisno od konkretnih mjera preduzetih u provo─Ĺenju poslova, predmeti iz stava (1) ovog ─Źlana ─çe se predati na dalje postupanje nadle┼żnoj pravosudnoj instituciji, nadle┼żnom policijskom ili drugom organu, nadle┼żnoj kaznenopopravnoj ustanovi ili ─çe se po zavr┼íetku slu┼żbene radnje vratiti osobi od koje su oduzeti, ukoliko nije druga─Źije odre─Ĺeno zakonom ili odlukom pravosudne institucije.

 

 

─îlan 47.

 

 

(Privremeno kori┼ítenje tu─Ĺih vozila ili komunikacijskih sredstava)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije ovla┼íten je privremeno koristiti tu─Ĺa vozila ili komunkacijska sredstva radi osiguranja izvr┼íenja zapo─Źetih poslova iz ─Źlana 17. ovog zakona ─Źije je izvr┼íenje neodlo┼żivo iz sigurnosnih razloga, a zbog nemogu─çnosti trenutnog kori┼ítenja raspolo┼żivih sredstava Sudske policije.

(2) Slu┼żbenik Sudske policije tu─Ĺa vozila i komunkacijska sredstva mogu koristiti do prestanka razloga iz stava (1) ovog ─Źlana.

(3) O kori┼ítenju tu─Ĺeg vozila i komunkacijskih sredstava slu┼żbenik Sudske policije ─çe odmah po sticanju uvjeta obavijestiti neposrednog rukovodioca, a vlasniku ili korisniku vozila ili komunikacijskog sredstva iz stava (1) ovog ─Źlana izdati potvrdu.

(4) Vlasnik ili korisnik vozila ili komunikacijskog sredstva iz stava (1) ovog ─Źlana ima pravo na naknadu tro┼íkova, odnosno ┼ítete pri─Źinjene upotrebom njegove imovine.

(5) Propis o postupku utvr─Ĺivanja i visini naknade tro┼íkova ili ┼ítete iz stava (4) ovog ─Źlana donosi predsjednik Vrhovnog suda uz saglasnost Vlade Federacije.

 

 

─îlan 48.

 

 

(Ulazak u stan i druge prostorije bez posebne naredbe)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije pri izvr┼íenju poslova dovo─Ĺenja ili li┼íenja slobode osumnji─Źenog, optu┼żenog ili osu─Ĺene osobe mo┼że u─çi u stan ili druge prostorije bez posebne naredbe i bez svjedoka i pretra┼żiti stan ili druge prostorije, ako je vidio ili dobio informaciju da se ta osoba nalazi u stanu ili drugim prostorijama.

(2) U slu─Źaju iz stava (1) ovog ─Źlana sa─Źinit ─çe se potvrda u kojoj ─çe se nazna─Źiti razlog i vrijeme ula┼żenja u stan ili drugu prostoriju.

(3) U slu─Źaju kad se pri izvr┼íenju poslova iz stava (1) ovog ─Źlana u stanu ili drugim prostorijama ne zatekne vlasnik ili korisnik stana ili druge prostorije, slu┼żbenik Sudske policije je du┼żan sa─Źiniti zapisnik te preduzeti mjere za osiguranje stana ili druge prostorije od neovla┼ítenog ulaska tre─çih osoba.

(4) O radnjama i postupcima iz stava (1) ovog ─Źlana Sudska policija ─çe obavijestiti nosioca pravosudne funkcije koji je izdao naredbu za prinudno dovo─Ĺenje ili li┼íenje slobode.

 

 

─îlan 49.

 

 

(Pretres osobe, stana i drugih prostorija, stvari i prijevoznih

sredstava)

 

 

(1) Sudska policija u skladu sa naredbom suda mo┼że vr┼íiti pretresanje osobe, stana, drugih prostorija, prijevoznih sredstava i pokretnih stvari.

(2) Pretresanje iz stava (1) ovog ─Źlana se provodi sa ciljem sigurnog i nesmetanog izvr┼íenja poslova iz ─Źlana 17. Ovog zakona.

(3) Pretresanje iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana se provodi na na─Źin propisan odredbama ZKP-a.

(4) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana Sudska policija pretresanje osobe, stana, drugih prostorija, prijevoznih sredstava i pokretnih stvari mo┼że vr┼íiti i bez naredbe suda, samo u slu─Źajevima i na na─Źin propisan odredbama ZKP-a.

 

─îlan 50.

 

 

(Pregled osobe, stana i drugih prostorija, stvari i prijevoznih

sredstava)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije ovla┼íten je da izvr┼íi pregled osobe, stvari koje osoba nosi sa sobom i prijevoznih sredstava kada je to neophodno radi izvr┼íenja poslova iz ─Źlana 17. ovog zakona, sa ciljem pronalaska predmeta koji bi mogli biti iskori┼íteni za samoozlje─Ĺivanje, bijeg, napad na osobu i imovinu koja se osigurava, napad na slu┼żbenika Sudske policije ili ometanje provo─Ĺenja odgovaraju─çeg postupka.

(2) Pregled osobe u svrhu iz stava (1) ovog ─Źlana obuhvata uvid u sadr┼żaj njene odje─çe i obu─çe.

(3) Pregled stvari koje osoba nosi sa sobom obuhvata pregled stvari koje su kod osobe ili u njenoj neposrednoj blizini.

(4) Pregled prijevoznih sredstava obuhvata pregled svih otvorenih i zatvorenih prostora prijevoznog sredstva i predmeta koji se u njima prevoze.

(5) Prilikom pregleda iz stava (1) ovog ─Źlana slu┼żbenik Sudske policije ovla┼íten je koristiti tehni─Źka pomagala i slu┼żbene pse.

(6) Pregled osoba iz stava (1) ovog ─Źlana obavlja osoba istog spola, izuzev u slu─Źajevima kada je neophodan hitan pregled osobe kako bi joj se oduzelo oru┼żje ili drugi predmet kojim se mo┼że izvesti napad na objekat, drugu osobu ili samopovrje─Ĺivanje.

 

 

─îlan 51.

 

 

(Vrsta sredstva prinude)

 

 

Slu┼żbenik Sudske policije u obavljanju poslova iz nadle┼żnosti Sudske policije mo┼że upotrijebiti sredstva prinude i to:

a) vatreno oru┼żje;

b) fizi─Źku snagu;

c) slu┼żbenu palicu;

d) sredstva za vezivanje;

e) sredstva za privremeno onesposobljavanje;

f) hemijska sredstva za privremeno onesposobljavanje osobe;

g) slu┼żbene pse;

h) sredstva za prisilno zaustavljanje vozila;

i) sredstva za prisilno zaustavljanje osobe i

j) eksplozivne naprave i druga sredstva za prinudno otvaranje prostorija.

 

 

─îlan 52.

 

 

(Principi upotrebe sredstava prinude)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije, prije upotrebe sredstava prinude, du┼żan je izdati nare─Ĺenje i upozorenje osobi prema kojoj upotrebljava sredstva prinude, osim ako bi to ugrozilo sigurnost slu┼żbenika Sudske policije ili druge osobe, ili to ne bi bilo svrsishodno u konkretnim okolnostima.

(2) Pod nare─Ĺenjem i upozorenjem za upotrebu sredstava prinude iz stava (1) ovog ─Źlana podrazumijeva se verbalno upozorenje (jasno i glasno izgovaranje naredbe i upozorenja), kao i vizuelno upozorenje (stavljanje sredstva prinude u polo┼żaj za upotrebu, va─Ĺenje oru┼żja iz futrole,

repetiranje i sl.), odnosno preduzimanja radnji koje prethode upotrebi sredstava prinude.

(3) Ako osoba ne postupi u skladu sa nare─Ĺenjem i upozorenjem iz stava (1) ovog ─Źlana slu┼żbenik Sudske policije ako ocijeni svrsishodnim, mo┼że ispaliti hice upozorenja.

 

 

─îlan 53.

 

 

(Uvjeti za upotrebu vatrenog oru┼żja)

 

 

U izvr┼íavanju poslova iz ─Źlana 17. ovog zakona, slu┼żbenik Sudske policije mo┼że upotrijebiti vatreno oru┼żje, ako drugim sredstvima prinude ne mo┼że:

a) za┼ítititi svoj ili ┼żivot druge osobe, a trenutne okolnosti ukazuju na direktno prijete─çu smrtnu opasnost ili nano┼íenje ozljede opasne po ┼żivot ili zdravlje;

b) odbiti neposredni napad kojim se ugro┼żava njegov ┼żivot ili ┼żivot drugih osoba koje je du┼żan ┼ítititi;

c) odbiti neposredni napad na objekat koji je du┼żan ┼ítititi, ako se tim napadom ugro┼żava njegov ili ┼żivot osoba koje je du┼żan ┼ítititi;

d) sprije─Źiti bijeg osumnji─Źenog, optu┼żenog ili osu─Ĺenoga, ako posebne okolnosti ukazuju da ─çe ta osoba ugroziti ┼żivote drugih osoba.

 

 

─îlan 54.

 

 

(Opasnost po ┼żivot ili zdravlje)

 

 

Opasnost u smislu ─Źlana 53. ta─Źka a) ovog zakona postoji ukoliko okolnosti konkretnog slu─Źaja ukazuju da osoba posjeduje vatreno oru┼żje, imitaciju vatrenog oru┼żja, eksplozivnu napravu ili

drugo oru┼żje ili oru─Ĺe opasno po ┼żivot ili zdravlje i da ─çe ga upotrijebiti.

 

 

─îlan 55.

 

 

(Neposredan napad)

 

 

Neposrednim napadom u smislu ─Źlana 53. ta─Ź. b) i c) ovog zakona smatra se istovremeni protivpravni:

a) napad vatrenim oru┼żjem potezanjem vatrenog oru┼żja;

b) napad oru─Ĺem ili drugim opasnim predmetom;

c) napad koji istovremeno vrše dvije ili više osoba;

d) napad na mjestu i u vrijeme, kada se objektivno, ne mo┼że o─Źekivati pomo─ç;

e) napad o─Źigledno fizi─Źki sna┼żnije osobe ili osoba koje se slu┼że posebnim vje┼ítinama.

 

 

─îlan 56.

 

 

(Upotreba vatrenog oru┼żja pri spre─Źavanju bijega)

 

 

(1) Pri spre─Źavanju bijega iz ─Źlana 53. ta─Źka d) ovog zakona, slu┼żbenik Sudske policije ─çe poku┼íati da zaustavi osobu koja bje┼żi izdavanjem usmene naredbe: "Stoj, Sudska policija!".

(2) Ako osoba ne postupi po naredbi iz stava (1) ovog ─Źlana, slu┼żbenik Sudske policije ─çe izdati usmeno upozorenje:

"Stoj, pucat ─çu!", pa ako osoba ne postupi po upozorenju, slu┼żbenik Sudske policije ─çe upotrijebiti vatreno oru┼żje.

(3) No─çu, u gustoj magli, na nepreglednom terenu ili u ┼íumi, kao i kada osoba bje┼żi prema ┼íumi ili u pravcu objekta gdje se mo┼że sakriti, vatreno oru┼żje mo┼że se upotrijebiti nakon ┼íto osoba nije postupila po usmenoj naredbi iz stava (1) ovog ─Źlana.

(4) Slu┼żbenik Sudske policije ─çe pri upotrebi vatrenog oru┼żja dati osobi dovoljno vremena da postupi po naredbi ili upozorenju.

(5) Ako osoba bje┼żi prema okupljenim gra─Ĺanima, a postoji opasnost da bi neko od gra─Ĺana upotrebom vatrenog oru┼żja mogao biti smrtno ugro┼żen ili povrije─Ĺen, slu┼żbenik Sudske policije ne smije upotrijebiti vatreno oru┼żje.

 

 

─îlan 57.

 

 

(Naredba za upotrebu vatrenog oru┼żja)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije mo┼że upotrijebiti vatreno oru┼żje samoinicijativno ili po naredbi neposrednog rukovodioca.

(2) Slu┼żbenik Sudske policije koji obavlja poslove i zadatke u sastavu tima ili grupe mo┼że da upotrijebi vatreno oru┼żje samo po naredbi neposrednog rukovodioca, izuzev, ako je upotreba vatrenog oru┼żja jedino sredstvo za odbranu od neposrednog napada i opasnosti, oru┼żje mo┼że upotrijebiti i prije izdate naredbe.

(3) Naredbu za upotrebu vatrenog oru┼żja neposredni rukovodilac mo┼że izdati samo na mjestu doga─Ĺaja i u skladu sa ─Źlanom 53. ovog zakona.

 

 

─îlan 58.

 

 

(Upotreba vatrenog oru┼żja prema ┼żivotinjama)

 

 

Vatreno oru┼żje upotrijebljeno prema ┼żivotinjama koje neposredno ugro┼żavaju ┼żivote slu┼żbenika Sudske policije ili osobe koja se ┼ítiti, ne smatra se upotrebom vatrenog oru┼żja u smislu ovog zakona.

 

 

─îlan 59.

 

 

(Tra┼żenje pomo─çi)

 

 

Upotreba vatrenog oru┼żja pucanjem u zrak radi signalizacije i tra┼żenja pomo─çi, ne smatra se upotrebom vatrenog oru┼żja u smislu ovog zakona.

 

 

─îlan 60.

 

 

(Uvjeti za upotrebu drugih sredstava prinude)

 

 

U izvr┼íavanju poslova iz ─Źlana 17. ovog zakona, slu┼żbenik Sudske policije mo┼że upotrijebiti sredstva prinude iz ─Źlana 51. ta─Ź. b) do j) ako druga─Źije ne mo┼że:

a) da sprije─Źi napad na slu┼żbenika Sudske policije;

b) da sprije─Źi napad na osobu koju je du┼żan ┼ítititi;

c) da sprije─Źi otpor osobe prema kojoj se izvr┼íava nalog;

d) da sprije─Źi otpor osobe koja ometa izvr┼íenje slu┼żbenog zadatka;

e) da sprije─Źi bijeg osobe;

f) da sprije─Źi samopovrje─Ĺivanje osobe;

g) da sprije─Źi prouzrokovanje materijalne ┼ítete na objektima i drugoj imovini koju osigurava.

 

 

─îlan 61.

 

 

(Ograni─Źenja upotrebe sredstava prinude)

 

 

(1) Sredstva prinude se ne mogu upotrijebiti prema maloljetnicima, o─Źigledno bolesnim, starim i iznemoglim osobama, te┼íkim invalidima i ┼żenama ─Źija je trudno─ça vidljiva.

(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ─Źlana, slu┼żbenik Sudske policije mo┼że upotrijebiti sredstva prinude i prema tim osobama, ako neka od tih osoba vatrenim oru┼żjem, oru─Ĺem ili drugim opasnim predmetima neposredno ugro┼żava ┼żivot slu┼żbenika Sudske policije, ┼żivot osobe koja se ┼ítiti ili ┼żivot osobe prema kojoj se izvr┼íava nalog.

(3) Upotreba vatrenog oru┼żja nije dozvoljena ako bi ugrozila ┼żivote drugih ljudi, osim ako je to jedini na─Źin odbrane sebe ili drugoga od izravnog napada ili opasnosti.

(4) Slu┼żbenik Sudske policije ne smije upotrijebiti vatreno oru┼żje protiv vozila i plovila u pokretu, osim, ako se to vozilo i plovilo koristi kao sredstvo neposrednog napada prema slu┼żbeniku Sudske policije i osobi koja se ┼ítiti, ili ako je to neophodno radi spre─Źavanja neposrednog napada u slu─Źaju pucanja iz oru┼żja na slu┼żbenika Sudske policije, osobe koja se ┼ítiti ili ┼íti─çenog objekta pod uvjetima iz ─Źlana 53. ta─Źka c) ovog zakona.

 

 

─îlan 62.

 

 

(Izvještavanje o upotrebi sredstava prinude)

 

 

(1) O svakoj upotrebi sredstava prinude, u skladu sa ovim zakonom, slu┼żbenik Sudske policije koji je upotrijebio ili naredio upotrebu sredstava prinude, du┼żan je podnijeti pisani izvje┼ítaj.

(2) O upotrebi sredstva za vezivanje osoba prethodno li┼íenih slobode, ne─çe se sa─Źinjavati izvje┼ítaj iz stava (1) ovog ─Źlana.

 

 

─îlan 63.

 

 

(Ocjena zakonitosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude)

 

 

O zakonitosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude od strane slu┼żbenika Sudske policije, odlu─Źuje organizaciona jedinica nadle┼żna za unutra┼ínju kontrolu.

 

 

─îlan 64.

 

 

(Propis o upotrebi sredstava prinude)

 

 

Propis o upotrebi sredstava prinude, uvjetima i na─Źinu upotrebe sredstava prinude, izvje┼ítavanju, ocjeni zakonitosti i pravilnosti i posttraumatskom savjetovanju nakon upotrebe sredstava prinude od strane slu┼żbenika Sudske policije na prijedlog direktora, donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

─îlan 65.

 

 

(Pomo─ç gra─Ĺana slu┼żbeniku Sudske policije)

 

 

(1) Osoba koja na zahtjev slu┼żbenika Sudske policije pru┼żi pomo─ç ili samoinicijativno u─Źestvuje u savladavanju osobe koja pru┼ża otpor ili hvatanju osobe koja bje┼żi i tom prilikom bude ozlije─Ĺena, razboli se ili trajnije bude sprije─Źena za rad, ima prava iz socijalnog osiguranja, kao i osoba u stalnom radnom odnosu.

(2) Ako osoba iz stava (1) ovog ─Źlana, prilikom pru┼żanja pomo─çi slu┼żbeniku Sudske policije izgubi ┼żivot, pokopat ─çe se o tro┼íku Sudske policije, u mjestu koje odredi njena porodica.

(3) U slu─Źaju iz stava (2) ovog ─Źlana, porodici ili osobi koju je izdr┼żavala poginula osoba pripada jednokratna nov─Źana pomo─ç u visini posljednjih ┼íest mjese─Źnih plata poginule osobe ili ┼íest prosje─Źnih mjese─Źnih plata ispla─çenih u Federaciji ako poginula osoba nije bila u radnom odnosu ili je to za nju povoljnije.

(4) Osoba iz st. (1) i (3) ovog ─Źlana ima pravo na naknadu ┼ítete ukoliko nisu obe┼íte─çena u smislu odredbe st. (1) do (3) ovog ─Źlana.

 

 

─îlan 66.

 

 

(Audio i video snimanje na javnim mjestima)

 

 

Radi izvr┼íenja poslova iz ─Źlana 17. ovog zakona slu┼żbenik Sudske policije mo┼że vr┼íiti audio i video snimanje osobe ili grupe osoba, okru┼żenja i svake druge okolnosti ili predmeta.

 

 

─îlan 67.

 

 

(Obrada osobnih podataka i vo─Ĺenje evidencija)

 

 

(1) Sudska policija ovla┼ítena je obra─Ĺivati osobne podatke i voditi evidencije koje uklju─Źuju i osobne podatke u vezi sa izvr┼íenjem poslova iz ─Źlana 17. ovog zakona i primjeni ovla┼ítenja iz ─Źlana 35. ovog zakona.

(2) Pravo obrade osobnih podataka iz stava (1) ovog ─Źlana ima samo slu┼żbenik Sudske policije koji je za to posebno ovla┼íten od strane direktora.

(3) Slu┼żbenik Sudske policije ima pravo pristupa evidencijama iz stava (1) ovog ─Źlana i ovla┼íten je koristiti osobne podatke u slu─Źajevima kada je to neophodno za izvr┼íenje poslova iz ─Źlana 17. ovog zakona i primjenu ovla┼ítenja iz ─Źlana 35. ovog zakona.

(4) Slu┼żbenik Sudske policije ne smije ustupati osobne podatke tre─çoj strani osim u slu─Źajevima kada je to neophodno za izvr┼íenje poslova iz ─Źlana 17. ovog zakona i primjenu ovla┼ítenja iz ─Źlana 35. ovog zakona.

(5) Propis o na─Źinu obrade i kori┼ítenja osobnih podataka, vrsti, sadr┼żaju i na─Źinu vo─Ĺenja evidencija na prijedlog direktora donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

VI. ÔÇô RADNI ODNOSI U SUDSKOJ POLICIJI

 

 

─îlan 68.

 

 

(Zaposleni u Sudskoj policiji)

 

 

(1) Poslove u Sudskoj policiji obavljaju slu┼żbenici Sudske policije, dr┼żavni slu┼żbenici i namje┼ítenici.

(2) Nacionalna zastupljenost zaposlenih u Sudskoj policiji odra┼żava nacionalnu strukturu stanovni┼ítva Federacije, prema posljednjem popisu stanovni┼ítva u Bosni i Hercegovini.

 

 

─îlan 69.

 

 

(Status slu┼żbenika Sudske policije)

 

 

Slu┼żbenik Sudske policije u pravima iz radnog odnosa, zdravstvenog, penzijskog - invalidskog, kao i drugim pravima po osnovu rada, a koja nisu propisana ovim zakonom, se izjedna─Źava

sa pravima koja ima policijski slu┼żbenik Federalnog ministarstva unutra┼ínjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova.

 

 

─îlan 70.

 

 

(Dr┼żavni slu┼żbenik i namje┼ítenik)

 

 

Na radne odnose dr┼żavnih slu┼żbenika i namje┼ítenika zaposlenih u Sudskoj policiji primjenjuju se federalni propisi kojim se ure─Ĺuje radni odnos dr┼żavnih slu┼żbenika i namje┼ítenika u Federaciji, osim ako ovim zakonom nije druga─Źije propisano.

 

 

VII. - DU┼ŻNOSTI I PRAVA SLU┼ŻBENIKA SUDSKE POLICIJE

1. Du┼żnosti

 

 

─îlan 71.

 

 

(Du┼żnosti slu┼żbenika Sudske policije)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije du┼żan je poznavati zakone i druge propise na osnovu kojih vr┼íi slu┼żbu i stru─Źno se usavr┼íavati.

(2) Slu┼żbenik Sudske policije du┼żan je postupiti po nare─Ĺenju rukovodioca.

(3) Slu┼żbenik Sudske policije pri obavljanju svojih du┼żnosti rukovodit ─çe se op─çim interesom, te naro─Źito slu┼żiti i pomagati javnosti.

(4) Slu┼żbenik Sudske policije bit ─çe nepristran te izbjegavati aktivnosti ili propuste koji su nespojivi sa du┼żnostima ili koji kr┼íe du┼żnosti propisane ovim zakonom.

(5) Slu┼żbenik Sudske policije ─çe se suzdr┼żavati od javnog promovisanja politi─Źkih i vjerskih uvjerenja.

(6) Slu┼żbenik Sudske policije ne─çe tra┼żiti niti prihva─çati za sebe ili svoje srodnike ili drugu osobu bilo kakvu dobit, korist, uslugu ili kakvu drugu naknadu.

(7) Slu┼żbenik Sudske policije je tokom i izvan radnoga vremena du┼żan djelovati na na─Źin koji ne ┼íteti interesu i ugledu Sudske policije.

(8) Slu┼żbenik Sudske policije koji se zatekne na mjestu izvr┼íenja krivi─Źnog djela ili prekr┼íaja du┼żan je o tome bez odlaganja obavijestiti nadle┼żni organ, a u slu─Źajevima kada bi izvr┼íenjem krivi─Źnog djela ili prekr┼íaja mogle nastupiti posljedice opasne po ┼żivot i zdravlje gra─Ĺana du┼żan je primijeniti ovla┼ítenja i sredstva prinude u skladu sa odredbama ovog zakona, o ─Źemu je odmah po sticanju uvjeta du┼żan obavijestiti neposrednog rukovodioca.

(9) Slu┼żbenik Sudske policije du┼żan je u svrhu provjere svoje posebne psihi─Źke i tjelesne zdravstvene sposobnosti pristupiti sistematskom kontrolnom zdravstvenom pregledu, a na obrazlo┼żeni prijedlog doktora primarne zdravstvene za┼ítite ili nadre─Ĺenog rukovodioca i vanrednom kontrolnom zdravstvenom pregledu.

(10) Slu┼żbenik Sudske policije je u slu─Źaju da se protiv njega vodi krivi─Źni ili prekr┼íajni postupak isto du┼żan prijaviti neposrednom rukovodiocu, osim prekr┼íaja iz oblasti sigurnosti saobra─çaja.

(11) Slu┼żbenik Sudske policije du┼żan je dati sva obavje┼ítenja o du┼żnostima i djelatnostima koje obavlja on ili ─Źlanovi njegove u┼że porodice, kao i podatke o imovini kojom on ili ─Źlanovi njegove u┼że porodice raspola┼żu.

(12) ─îlanovi u┼że porodice, u smislu stava (11) ovog ─Źlana, su bra─Źni odnosno vanbra─Źni partner roditelji i djeca, usvojioci i usvojenici koji ┼żive u zajedni─Źkom doma─çinstvu.

(13) Podaci iz stava (11) ovoga ─Źlana pohranjuju se u kadrovskoj evidenciji Sudske policije i redovno se a┼żuriraju, u skladu sa va┼że─çim zakonima i propisima o za┼ítiti osobnih podataka.

(14) Slu┼żbenik Sudske policije pridr┼żavat ─çe se i svih drugih du┼żnosti propisanih ovim zakonom i podzakonskim propisima.

 

 

─îlan 72.

 

 

(Posebna zdravstvena sposobnost)

 

 

Predsjednik Vrhovnog suda, na prijedlog direktora, donosi propis kojim utvr─Ĺuje kriterije i na─Źin utvr─Ĺivanja posebne zdravstvene sposobnosti slu┼żbenika Sudske policije iz ─Źlana 71. stav (9) ovog zakona i kandidata iz ─Źlana 92. stav (2) ovog zakona, kao i druga pitanja koja se odnose na zdravstveni i psihofizi─Źki pregled.

 

 

─îlan 73.

 

 

(Posebni uvjeti rada)

 

 

(1) Poslovi slu┼żbenika Sudske policije smatraju se poslovima sa posebnim uvjetima rada.

(2) Slu┼żbenik Sudske policije du┼żan je izvr┼íavati i one poslove koji mogu dovesti u opasnost njega i njegov ┼żivot.

 

 

─îlan 74.

 

 

(Nespojivost)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije ne mo┼że obavljati du┼żnost ili obavljati djelatnosti koje su nespojive sa njegovim slu┼żbenim du┼żnostima, a posebno:

a) ne mo┼że biti nosiocem javne du┼żnosti;

b) ne mo┼że obavljati dodatnu djelatnost uz naknadu, osim uz odobrenje direktora;

c) ne mo┼że biti ─Źlanom politi─Źke stranke niti slijediti upute politi─Źkih stranaka, niti u uniformi prisustvovati skupovima politi─Źkih stranaka ili drugim politi─Źkim skupovima, osim ukoliko je na du┼żnosti;

d) ne mo┼że davati javne izjave niti na drugi na─Źin komentarisati rad i aktivnosti pravosudnih institucija i Sudske policije bez odobrenja direktora.

(2) Slu┼żbeniku Sudske policije prestaje radni odnos kada je imenovan ili izabran na javnu du┼żnost bilo kojeg organa vlasti u Bosni i Hercegovini.

 

 

─îlan 75.

 

 

(Obaveza ─Źuvanja informacija)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije je du┼żan ─Źuvati podatke, informacije i isprave do kojih je do┼íao u obavljanju poslova, ─Źijim bi se odavanjem neovla┼ítenoj osobi moglo osujetiti ili ugroziti obavljanje poslova pravosudne institucije ili Sudske policije.

(2) Obaveze ─Źuvanja podataka, informacija i isprava iz stava (1) ovog ─Źlana se nastavlja i nakon prekida radnog odnose slu┼żbenika Sudske policije.

 

 

2. Prava

 

 

─îlan 76.

 

 

(Prava slu┼żbenika Sudske policije)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije ima pravo:

a) na stalni radni odnos do trenutka dok se ne steknu zakonski uvjeti za prestanak radnog odnosa;

b) na odmor i odsustva, kako je odre─Ĺeno ovim zakonom i podzakonskim propisima;

c) biti nagra─Ĺen za du┼żnosti i obavljanje poslova, kako je odre─Ĺeno ovim zakonom i podzakonskim propisima;

d) na platu, uve─çanje plate po osnovu posebnih uvjeta rada i naknade, u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima;

e) na osiguranje od posljedica nesretnog slu─Źaja sa uklju─Źenim rizikom od prirodne smrti;

f) na napredovanje u karijeri i profesionalni razvoj kroz obuku i na drugi na─Źin;

g) osnivati i u─Źlanjivati se u sindikat ili udru┼żenje, u skladu sa zakonom;

h) na ┼ítrajk u skladu sa federalnim propisima kojima se ure─Ĺuje ova oblast, pod uvjetom da se ne ugrozi izvr┼íenje neodlo┼żnih poslova iz ─Źlana 17. ovog zakona;

i) na po┼íten i pravi─Źan tretman, bez obzira na spol, rasu, nacionalno ili socijalno porijeklo, vjeroispovijest ili drugu pripadnost;

j) da nadre─Ĺeni i podre─Ĺeni postupaju s njim uz po┼ítivanje ljudskog dostojanstva.

(2) Predsjednik Vrhovnog suda i predstavnici sindikata zaklju─Źit ─çe sporazum kojim ─çe se utvrditi neodlo┼żni poslovi u smislu stava (1) ta─Źke h) ovog ─Źlana.

(3) Sporazum iz stava (2) ovog ─Źlana zaklju─Źit ─çe se najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

 

─îlan 77.

 

 

(Uniforma i slu┼żbene oznake)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije ima pravo na uniformu sa slu┼żbenim oznakama za obavljanje poslova.

(2) Slu┼żbenik Sudske policije zbog specifi─Źnosti prirode odre─Ĺenih poslova i zadataka i u skladu sa prihva─çenim policijskim standardima, odre─Ĺene poslove i zadatke mo┼że izvr┼íavati u civilnoj odje─çi ili posebnoj slu┼żbenoj uniformi i sa opremom.

(3) Predsjednik Vrhovnog suda, na prijedlog direktora, donosi propis o izgledu i no┼íenju uniforme i slu┼żbenim oznakama u Sudskoj policiji.

 

 

─îlan 78.

 

 

(Oprema i oru┼żje)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije ima pravo na opremu i oru┼żje za obavljanje poslova.

(2) Predsjednik Vrhovnog suda, na prijedlog direktora, donosi propis o vrsti opreme, dr┼żanju i no┼íenju opreme, oru┼żja I municije u Sudskoj policiji.

 

 

─îlan 79.

 

 

(Kodeks pona┼íanja slu┼żbenika Sudske policije)

 

 

(1) Pravila pona┼íanja, me─Ĺusobni odnosi slu┼żbenika Sudske policije, odnosi prema gra─Ĺanima i osobni izgled slu┼żbenika Sudske policije propisuju se Kodeksom pona┼íanja slu┼żbenika Sudske policije, koji na prijedlog direktora donosi predsjednik Vrhovnog suda.

(2) Propisom iz stava (1) ovog ─Źlana uredit ─çe se izgled, na─Źin i druga pitanja vezana za no┼íenje kose, brade, brkova, piercinga, tetova┼ża, nakita, kao i drugih stvari koje mogu ugroziti ili ote┼żavati izvr┼íenje slu┼żbenih zadataka ili mogu imati ┼ítetan utjecaj na nesmetano obavljanje slu┼żbenih zadataka ili po svom izgledu odstupaju od pravila no┼íenja uniforme.

 

 

─îlan 80.

 

 

(Slu┼żbena iskaznica i zna─Źka)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije svojstvo slu┼żbenika Sudske policije dokazuje iskaznicom i zna─Źkom Sudske policije koja mora biti prepoznatljiva kao oznaka Sudske policije.

(2) Slu┼żbenu iskaznicu i zna─Źku Sudske policije izdaje direktor.

(3) Kandidati koji poha─Ĺaju obuku za rad u Sudskoj policiji nemaju slu┼żbenu iskaznicu i zna─Źku Sudske policije, ve─ç tokom obuke imaju iskaznicu kadeta.

(4) Izgled slu┼żbene iskaznice i zna─Źke Sudske policije, postupak izdavanja, oduzimanja kao i druga pitanja, na prijedlog direktora propisuje predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

─îlan 81.

 

 

(Trajna nesposobnost)

 

 

(1) Slu┼żbeniku Sudske policije ne mo┼że prestati radni odnos na osnovu njegove trajne nesposobnosti za rad, proistekle usljed profesionalne bolesti ili povrede na radu, osim u

slu─Źajevima predvi─Ĺenim ovim zakonom.

(2) Povreda iz stava (1) ovog ─Źlana koja nastane na putu prema poslu ili sa posla smatra se povredom na radu.

(3) Na ostvarivanje prava slu┼żbenika Sudske policije ne─çe utjecati trajna nesposobnost za rad usljed profesionalne bolesti ili povrede na radu.

 

 

─îlan 82.

 

 

(Pravo na pravnu i finansijsku pomo─ç)

 

 

(1) Ako se protiv slu┼żbenika Sudske policije pokrene sudski postupak zbog upotrebe sredstava prinude ili drugih radnji tokom izvr┼íenja zadataka, Sudska policija ─çe slu┼żbeniku Sudske policije osigurati stru─Źnu pravnu i finansijsku pomo─ç, sa ciljem anga┼żovanja branioca i pokrivanja ostalih

finansijskih tro┼íkova, kojima slu┼żbenik Sudske policije bude izlo┼żen u vezi sa postupkom.

(2) Pravna i finansijska pomo─ç tako─Ĺer ─çe se osigurati slu┼żbeniku Sudske policije kao o┼íte─çeniku u postupku za naknadu ┼ítete, odnosno njegovoj porodici, ukoliko je ┼íteta nanesena u izvr┼íenju ili u vezi sa izvr┼íenjem zadataka Sudske policije.

(3) U slu─Źajevima iz st. (1) i (2) ovoga ─Źlana Sudska policija ─çe osigurati pravnu i finansijsku pomo─ç slu┼żbeniku Sudske policije i nakon prestanka radnoga odnosa, izuzev u slu─Źaju da ima pravo na istu pravnu pomo─ç po nekom drugom osnovu.

(4) Sudska policija ─çe pravnu i finansijsku pomo─ç osigurati i gra─Ĺaninu koji je pomogao slu┼żbeniku Sudske policije ako je protiv gra─Ĺanina pokrenut krivi─Źni postupak zbog djelovanja

koje je u vezi sa pru┼żenom pomo─çi.

(5) Izuzetno od st. (1) do (4) ovog ─Źlana slu┼żbenik Sudske policije nema pravo na pravnu i finansijsku pomo─ç ukoliko Sudska policija utvrdi da je djelovao izvan okvira svojih ovla┼ítenja ili ih je zloupotrijebio.

 

 

VIII. - UPRA┼ŻNJENA RADNA MJESTA I UVJETI ZA ZAPO┼áLJAVANJE

1. Upra┼żnjena radna mjesta

 

 

─îlan 83.

 

 

(Utvr─Ĺivanje radnih mjesta i osnov za zapo┼íljavanje)

 

 

(1) Direktor periodi─Źno utvr─Ĺuje upra┼żnjena radna mjesta za zapo┼íljavanje.

(2) Upra┼żnjena radna mjesta utvr─Ĺuju se radi periodi─Źnog zapo┼íljavanja novih slu┼żbenika Sudske policije kako bi se odr┼żao propisani optimum radnih mjesta i odr┼żavala operativnost Sudske policije.

(3) Zapo┼íljavanje slu┼żbenika Sudske policije zasniva se na sljede─çim principima:

a) raspolo┼żivosti radnih mjesta;

b) javnom konkursu;

c) prethodnom utvr─Ĺivanju uvjeta;

d) transparentnom postupku odabira.

(4) Pri utvr─Ĺivanju principa iz stava (3) ovog ─Źlana, u svakom konkretnom postupku zapo┼íljavanja uzimaju se u obzir i odredbe ─Źlana 68. stav (2) ovog zakona.

 

 

─îlan 84.

 

 

(Nivoi pristupa)

 

 

Nivoi pristupa Sudskoj policiji mogu biti:

a) u ─Źinu sudskog policajca - kao prvi nivo pristupanja za kandidata sa najmanje zavr┼íenom SSS -IV stepena;

b) u ─Źinu mla─Ĺeg inspektora Sudske policije - kao drugi nivo pristupa za kandidata sa najmanje zavr┼íenim prvim ciklusom visokog obrazovanja sa ostvarenih 180 ECTS bodova ili V┼áS - VI stepenom ┼íkolske spreme.

 

 

2. Uvjeti za zapo┼íljavanje u po─Źetne ─Źinove

 

 

─îlan 85.

 

 

(Op─çi uvjeti)

 

 

Da bi bio zaposlen kao slu┼żbenik Sudske policije, osoba mora ispunjavati sljede─çe op─çe uvjete:

a) dr┼żavljanstvo Bosne i Hercegovine;

b) ┼żivotna dob izme─Ĺu 18 i 27 godina ┼żivota za po─Źetni ─Źin sudski policajac, a izme─Ĺu 20 i 35 godina ┼żivota za po─Źetni ─Źin mla─Ĺi inspektor Sudske policije;

c) SSS - IV stepen za ─Źin sudski policajac, a najmanje zavr┼íen prvi ciklus visokog obrazovanja, 180 ECTS bodova ili V┼áS - VI stepen ┼íkolske spreme za ─Źin mla─Ĺeg inspektora Sudske policije;

d) da je fizi─Źki i psihi─Źki sposoban za obavljanje poslova slu┼żbenika Sudske policije;

e) da nije otpu┼íten sa bilo koje pozicije u organima dr┼żavne uprave, institucije sa javnim ovla┼ítenjima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini ili vojne slu┼żbe u Bosni i Hercegovine kao rezultat disciplinske sankcije;

f) da protiv njega nije pokrenut krivi─Źni postupak ili da nije izre─Źena pravosna┼żna kazna zatvora za krivi─Źno djelo, osim za krivi─Źna djela protiv sigurnosti saobra─çaja, u skladu sa krivi─Źnim zakonodavstvom.

 

 

─îlan 86.

 

 

(Posebni uvjeti)

 

 

Pored op─çih uvjeta propisanih ─Źlanom 85. ovog zakona, osoba mora ispunjavati i posebne uvjete utvr─Ĺene u Pravilniku o unutra┼ínjoj organizaciji, koji se odnose na konkretno radon mjesto.

 

 

3. Postupak selekcije i izbora kandidata

 

 

─îlan 87.

 

 

(Javni konkurs)

 

 

(1) Javni konkurs za prijem slu┼żbenika Sudske policije u radni odnos raspisuje direktor.

(2) Javni konkurs za prijem slu┼żbenika Sudske policije provodi Komisija za izbor koju imenuje direktor.

 

 

─îlan 88.

 

 

(Objavljivanje i sadr┼żaj javnog konkursa)

 

 

(1) Javni konkurs iz ─Źlana 87. ovog zakona se objavljuje u najmanje dvije dnevne novine koje se distribuiraju na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(2) Javni konkurs iz stava (1) ovog ─Źlana ostaje otvoren najmanje 15 dana od dana zadnje objave u dnevnim novinama.

(3) Javni konkurs iz stava (1) ovog ─Źlana sadr┼żi:

a) naziv radnog mjesta i broj izvršilaca;

b) opće i posebne uvjete za zapošljavanje;

c) dokumentaciju koju kandidati moraju podnijeti;

d) rok, na─Źin i mjesto dostavljanja prijava;

e) vrste i sadr┼żaj testiranja;

f) obavijest o trajanju obuke u statusu kadeta;

g) obavijest o trajanju probnog rada;

h) obavijesti i o drugim pitanjima vezanim za javni konkurs.

 

 

─îlan 89.

 

 

(Komisija za izbor)

 

 

(1) Komisija za izbor vrši sljedeće poslove:

a) sa─Źinjava listu prijavljenih kandidata;

b) utvr─Ĺuje i objavljuje liste kandidata koji ispunjavaju i ne ispunjavaju op─çe i posebne uvjete utvr─Ĺene javnim konkursom;

c) utvr─Ĺuje sadr┼żaj testova i provodi postupak testiranja iz ─Źlana 90. st. (2) i (3) ovog zakona uz odobrenje direktora;

d) utvr─Ĺuje i objavljuje bodovne liste kandidata koji su pristupili testiranjima;

e) utvr─Ĺuje i objavljuje listu uspje┼ínih kandidata sa rezultatima ostvarenim na testovima iz ─Źlana 90. st. (2) i (3) i intervjua iz ─Źlana 90. stav (5) ovog zakona i istu dostavlja direktoru.

(2) Komisija za izbor se sastoji od pet ─Źlanova, odabranih iz reda slu┼żbenika Sudske policije, sa najmanjim ─Źinom mla─Ĺi inspektor Sudske policije.

(3) Komisija za izbor mo┼że, a u zavisnosti od svakog konkretnog postupka selekcije, direktoru predlo┼żiti formiranje podkomisije za provo─Ĺenje pojedinih konkretnih radnji u postupku selekcije kandidata, koja ─çe radnje u postupku provoditi po nalogu Komisije za izbor.

 

 

─îlan 90.

 

 

(Pravila postupka izbora)

 

 

(1) Kandidati koji ispunjavaju op─çe uvjete iz ─Źlana 85. ovog zakona i koji su podnijeli svu tra┼żenu dokumentaciju predvi─Ĺenu javnim konkursom, imaju pravo pristupa testiranju.

(2) Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz stava (1) ovog ─Źlana testiraju se po sljede─çem redoslijedu:

a) Test op─çeg znanja, uklju─Źuju─çi pismeni rad (esej);

b) Provjera morfoloških karakteristika;

c) Test fizi─Źke sposobnosti.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog ─Źlana u slu─Źajevima kada to zahtijeva priroda radnog mjesta kandidati se mogu podvrgnuti i dodatnim testiranjima.

(4) Prilikom utvr─Ĺivanja sadr┼żaja testa fizi─Źke sposobnosti iz stava (2) ta─Źka c) ovog ─Źlana, Komisija za izbor vodi ra─Źuna da test uva┼żava biolo┼íke razlike mu┼íkaraca i ┼żena i razlike u

pogledu godina ┼żivota.

(5) Kandidat koji ne zadovolji utvr─Ĺene kriterije na jednom od testova iz st. (2) i (3) ovog ─Źlana isklju─Źuje se iz daljeg procesa odabira.

(6) Kandidat koji zadovolji na testiranjima iz st. (2) i (3) ovog ─Źlana poziva se na intervju.

(7) Program, kriterije i sadr┼żaj testiranja iz st. (2) i (3) ovog ─Źlana i intervjua iz stava (6) ovog ─Źlana utvrdit ─çe se posebnim propisom koji donosi direktor.

 

 

─îlan 91.

 

 

(Objavljivanje liste u postupku selekcije i izbora)

 

 

(1) Komisija za izbor na oglasnoj tabli Sudske policije u sjedi┼ítu i njenim organizacionim jedinicama ili slu┼żbenoj web stranici Sudske policije objavljuje liste kandidata iz ─Źlana 89.

stav (1) ta─Ź. b), d) i e) ovog zakona najkasnije u roku od tri dana od dana dono┼íenja liste.

(2) Kandidat koji je u─Źestvovao u postupku selekcije i izbora ima nesmetan pristup rezultatima svojih testova.

(3) Protiv liste iz ─Źlana 89. stav (1) ta─Źka b) ovog zakona, kandidat koji je isklju─Źen iz postupka ima pravo prigovora direktoru u roku od pet dana od dana objave liste.

(4) Kandidat koji je pristupio testiranju iz ─Źlana 90. st. (2) i (3) ovog zakona ima pravo prigovora protiv liste sa rezultatima svakog pojedina─Źnog testa u roku od pet dana od dana objave liste.

(5) Odluku po prigovoru iz st. (3) i (4) ovog ─Źlana direktor je du┼żan donijeti u roku od osam dana od dana prijema prigovora.

 

 

─îlan 92.

 

 

(Sigurnosne provjere kandidata i ljekarski pregled)

 

 

(1) Direktor sa liste iz ─Źlana 89. stav (1) ta─Źka e) ovog zakona vr┼íi izbor kandidata za koje pokre─çe postupak sigurnosne provjere u skladu sa Zakonom o za┼ítiti tajnih podataka.

(2) Kandidati iz stava (1) ovog ─Źlana za koje se izvr┼íenom sigurnosnom provjerom utvrdi da nemaju sigurnosne smetnje, upu─çuju se na provjeru posebnih zdravstvenih sposobnosti utvr─Ĺenih u Pravilniku o unutra┼ínjoj organizaciji i propisu iz ─Źlana 72. ovog zakona.

(3) Nakon izvr┼íenih provjera posebnih zdravstvenih sposobnosti iz stava (2) ovog ─Źlana, direktor utvr─Ĺuje listu kandidata koji se upu─çuju na obuku za obavljanje poslova slu┼żbenika Sudske policije.

(4) Lista iz stava (3) ovog ─Źlana se objavljuje na oglasnoj table Sudske policije u sjedi┼ítu i njenim organizacionim jedinicama ili slu┼żbenoj web stranici Sudske policije, najkasnije u roku od pet dana od dana utvr─Ĺivanja liste.

 

 

─îlan 93.

 

 

(┼Żalba)

 

 

(1) U roku od osam dana od dana objavljivanja liste iz ─Źlana 92. stav (4) ovog zakona, kandidat sa liste uspje┼ínih kandidata mo┼że izjaviti ┼żalbu Odboru sudske policije.

(2) Razlozi za podno┼íenje ┼żalbe iz stava (1) ovog ─Źlana ne mogu biti radnje i postupci koji su mogli biti razlog za podno┼íenje prigovora iz ─Źlana 91. st. (3) i (4) ovog zakona.

(3) Kada je ┼żalba iz stava (1) ovog ─Źlana izjavljena, process izbora se prekida.

(4) Odbor sudske policije ─çe o ┼żalbi iz stava (1) ovog ─Źlana odlu─Źiti u roku od 15 dana od dana prijema ┼żalbe.

 

 

─îlan 94.

 

 

(Odluka o izboru)

 

 

(1) Nakon isteka roka iz ─Źlana 93. stav (1) ovog zakona ili prijema odluke po ┼żalbi Odbora sudske policije iz ─Źlana 93. stav (4) ovog zakona, direktor odlu─Źuje o izboru kandidata koji se upu─çuju na osnovnu obuku za kadete.

(2) Sa svakim kandidatom iz stava (1) ovog ─Źlana director zaklju─Źuje ugovor o pravima i obavezama u toku trajanja obuke za kadete.

(3) Oblik i sadr┼żaj ugovora iz stava (2) ovog ─Źlana ure─Ĺuje se propisom o radnim odnosima.

 

 

IX. - POSTAVLJENJE, RASPORE─ÉIVANJE I PREKOBROJNOST

 

 

─îlan 95.

 

 

(Postavljenje i raspore─Ĺivanje)

 

 

Postavljenje i raspore─Ĺivanje slu┼żbenika Sudske policije se vr┼íi na radna mjesta utvr─Ĺena pravilnikom iz ─Źlana 14. ovog zakona.

 

 

1. Postavljenje kadeta

 

 

─îlan 96.

 

 

(Postavljenje kadeta)

 

 

(1) Po uspje┼ínom okon─Źanju obuke iz ─Źlana 111. ovog zakona kadet se postavlja na radno mjesto slu┼żbenika Sudske policije.

(2) Kadet sti─Źe status slu┼żbenika Sudske policije nakon date i potpisane izjave zakletve.

(3) Tekst i na─Źin davanja zakletve utvr─Ĺuje se propisom koji na prijedlog direktora donosi predsjednik Vrhovnog suda.

(4) Na iskaznicu kadeta shodno se primjenjuju odredbe ─Źlana 80. ovog zakona.

 

 

─îlan 97.

 

 

(Probni rad)

 

 

(1) Kadet postavljen na radno mjesto slu┼żbenika Sudske policije je na probnom radu.

(2) Probni rad slu┼żbenika Sudske policije obuhva─ça uvo─Ĺenje u posao i radni period koji ukupno traje ┼íest mjeseci.

(3) U slu─Źaju da slu┼żbenik Sudske policije na probnom radu bude privremeno sprije─Źen za obavljanje probnog rada zbog bolovanja, porodiljnog odsustva, odnosno iz drugog opravdanog razloga, trajanje probnog rada produ┼żit ─çe se za onoliko vremena koliko je trajala privremena sprije─Źenost za obavljanje probnog rada.

(4) Za vrijeme probnog rada slu┼żbenik Sudske policije obavlja poslove i primjenjuje ovla┼ítenja utvr─Ĺena ovim zakonom i podzakonskim propisima.

 

 

─îlan 98.

 

 

(Ocjena probnog rada)

 

 

(1) Za organizaciju i ocjenu probnog rada slu┼żbenika Sudske policije odgovoran je rukovodilac osnovne organizacione jedinice ili drugi rukovodilac kojeg odredi direktor.

(2) U slu─Źaju da ocjena rada bude:

a) "zadovoljava" - Sudska policija potvr─Ĺuje zapo┼íljavanje slu┼żbenika Sudske policije;

b) "ne zadovoljava" - Sudska policija otpu┼íta slu┼żbenika Sudske policije koji gubi svoj status, bez prava na naknadu zbog otpu┼ítanja iz slu┼żbe.

(3) Slu┼żbenik Sudske policije protiv rje┼íenja o ocjeni iz stava (2) ta─Źka b) ovog ─Źlana ima pravo podnijeti ┼żalbu Odboru sudske policije u roku od 15 dana od dana prijema rje┼íenja o ocjeni.

 

 

2. Interni i eksterni premještaj

 

 

─îlan 99.

 

 

(Interni premje┼ítaj u istom ─Źinu)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije mo┼że biti premje┼íten na drugo radno mjesto istog ─Źina unutar Sudske policije.

(2) Premje┼ítaj slu┼żbenika Sudske policije na lokaciju koja je 70 ili vi┼íe kilometara udaljena od njegova sada┼ínjeg mjesta rada ili njegovog prebivali┼íta mo┼że se izvr┼íiti:

a) na zahtjev slu┼żbenika Sudske policije;

b) odlukom direktora, nakon ┼íto se slu┼żbenik Sudske policije prijavio na upra┼żnjeno radno mjesto koje je interno objavljeno ili

c) rješenjem o internom premještaju, bez njegove saglasnosti.

(3) Rje┼íenje o internom premje┼ítaju bez saglasnosti slu┼żbenika Sudske policije, direktor mo┼że donijeti samo kada je to u interesu Sudske policije i samo onda kada nijedan slu┼żbenik Sudske policije nije mogao biti odabran u skladu sa stavom (2) ta─Ź. a) ili b) ovog ─Źlana.

(4) Premje┼ítaj slu┼żbenika Sudske policije iz stava (2) ta─Źka c) ovog ─Źlana, ne mo┼że trajati du┼że od jedne godine i ne mo┼że se ponoviti bez saglasnosti raspore─Ĺenog slu┼żbenika Sudske policije.

(5) Protiv rje┼íenja o internom premje┼ítaju slu┼żbenik Sudske policije mo┼że podnijeti ┼żalbu Odboru sudske policije u roku od osam dana po prijemu rje┼íenja.

(6) ┼Żalba iz stava (5) ovog ─Źlana ne odla┼że izvr┼íenje rje┼íenja.

 

 

─îlan 100.

 

 

(Interni premještaj u posebnim okolnostima)

 

 

(1) Izuzetno od ─Źlana 99. ovog zakona, radi obavljanja hitnih slu┼żbenih zadataka, potrebe za zamjenom slu┼żbenika Sudske policije ili u drugim posebnim okolnostima, slu┼żbenik Sudske policije mo┼że biti interno premje┼íten na drugo radno mjesto unutar Sudske policije ili na drugu lokaciju izvan trenutnog mjesta rada.

(2) Rje┼íenje o internom premje┼ítaju iz stava (1) ovog ─Źlana donosi direktor, a isti mo┼że trajati najdu┼że tri mjeseca i takva se vrsta premje┼ítaja za istog slu┼żbenika Sudske policije mo┼że izvr┼íiti jednom u ─Źetiri godine.

(3) Za vrijeme trajanja premje┼ítaja iz stava (1) ovog ─Źlana slu┼żbenik Sudske policije ne mo┼że imati manja prava iz radnog odnosa, u odnosu na prava koja je imao prije premje┼ítaja.

(4) Protiv rje┼íenja o premje┼ítaju iz stava (2) ovog ─Źlana slu┼żbenik Sudske policije mo┼że podnijeti ┼żalbu Odboru sudske policije u roku od osam dana po prijemu rje┼íenja.

(5) ┼Żalba iz stava (4) ovog ─Źlana ne odla┼że izvr┼íenje rje┼íenja.

 

 

─îlan 101.

 

 

(Interni premje┼ítaj slu┼żbenika Sudske policije na radno mjesto

namještenika)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije iz razloga navedenih u ─Źlanu 109. stav (1) ovog zakona mo┼że se interno premjestiti na upra┼żnjeno radno mjesto namje┼ítenika u skladu sa njegovom zdravstvenom i psihofizi─Źkom sposobnosti.

(2) Slu┼żbenik Sudske policije mo┼że podnijeti ┼żalbu Odboru sudske policije u roku od osam dana od dana prijema rje┼íenja o premje┼ítaju na radno mjesto namje┼ítenika.

 

 

─îlan 102.

 

 

(Eksterni premještaj u drugi policijski organ)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije iz razloga potreba za obavljanjem odre─Ĺenih poslova i aktivnosti mo┼że biti privremeno eksterno premje┼íten u drugi policijski organ u Bosni i Hercegovini, na upra┼żnjeno radno mjesto u okviru istog ─Źina. https://advokat-prnjavorac.com

(2) Privremeni eksterni premje┼ítaj se mo┼że odrediti na vremenski period od najdu┼że ─Źetiri godine. Privremeni eksterni premje┼ítaj mogu─çe je obnoviti samo u drugom uzastopnom periodu.

(3) Privremeni eksterni premje┼ítaj mogu─ç je na zahtjev rukovodioca policijskog organa u koji se slu┼żbenik Sudske policije eksterno premje┼íta uz saglasnost slu┼żbenika Sudske policije i direktora.

(4) Tokom trajanja privremenog eksternog premje┼ítaja, prava i obaveze iz radnog odnosa slu┼żbenika Sudske policije u Sudskoj policiji miruju, a svoja prava iz radnog odnose ostvaruje u policijskom organu u koji je privremeno eksterno premje┼íten.

 

 

3. Imenovanje direktora

 

 

─îlan 103.

 

 

(Imenovanje direktora)

 

 

(1) Direktora imenuje i razrješava predsjednik Vrhovnog suda.

(2) Za direktora se mo┼że imenovati slu┼żbenik Sudske policije koji ima ─Źin glavni inspektor Sudske policije ili ─Źin samostalni inspektor Sudske policije.

(3) Direktor se imenuje na period od sedam godina, sa mogućnošću reizbora.

(4) Direktor u ostvarivanju prava iz radnog odnosa, ima status direktora samostalne federalne uprave, ako ovim zakonom nije druk─Źije ure─Ĺeno.

(5) Postupak imenovanja i razrje┼íenja iz stava (1) ovog ─Źlana uredit ─çe se propisom koji donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

─îlan 104.

 

 

(Razrješenje direktora)

 

 

Direktor se razrje┼íava du┼żnosti u sljede─çim slu─Źajevima:

a) istekom mandata;

b) na osobni zahtjev;

c) ako trajno nije u mogu─çnosti obavljati svoje du┼żnosti i odgovornosti;

d) ako ne izvr┼íava zakonom utvr─Ĺene zada─çe ili ih izvr┼íava nepravilno ili nezakonito;

e) ako je izre─Źena pravomo─çna presuda za krivi─Źno djelo.

 

 

4. Upu─çivanje na rad u inostranstvo

 

 

─îlan 105.

 

 

(Upu─çivanje na rad u inostranstvo)

 

 

(1) Kada interes Bosne i Hercegovine to zahtijeva, slu┼żbenik Sudske policije se mo┼że uputiti na rad izvan podru─Źja Bosne i Hercegovine u okviru saradnje sa inostranim nadle┼żnim organima ili me─Ĺunarodnim organizacijama.

(2) Upu─çivanje u inostranstvo mogu─çe je samo uz saglasnost slu┼żbenika Sudske policije.

(3) Upu─çivanje iz stava (1) ovog ─Źlana vr┼íi se u skladu sa propisima koje donosi organ nadle┼żan za regulisanje takvih pitanja u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.

Modaliteti takvog rasporeda utvr─Ĺuju se u dogovoru izme─Ĺu Sudske policije i navedenog nadle┼żnog organa.

 

 

5. Raspore─Ĺivanje u ni┼żi ─Źin

 

 

─îlan 106.

 

 

(Raspore─Ĺivanje na radno mjesto za koje je propisan ni┼żi ─Źin)

 

 

(1) Direktor uz saglasnost slu┼żbenika Sudske policije mo┼że rasporediti slu┼żbenika Sudske policije na radno mjesto za koje je propisan ni┼żi ─Źin od onog koji slu┼żbenik Sudske policije ima.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana raspored na radno mjesto za koje je propisan ni┼żi ─Źin od onoga koji slu┼żbenik Sudske policije ima, mo┼że se izvr┼íiti i bez saglasnosti slu┼żbenika Sudske policije u sljede─çim slu─Źajevima:

a) u slu─Źaju da potrebe Sudske policije nala┼żu obavljanje hitnih poslova i zadataka u ograni─Źenom vremenskom periodu ili

b) kada je prijeko potrebno pru┼żiti pomo─ç slu┼żbeniku Sudske policije koji obavlja druge poslove i zadatke ili privremeno zamijeniti odsutnog slu┼żbenika Sudske policije.

(3) Raspore─Ĺivanje iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana mo┼że trajati najdu┼że ┼íest mjeseci u jednoj kalendarskoj godini.

(4) Za vrijeme raspore─Ĺivanja iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana slu┼żbenik Sudske policije zadr┼żava svoj ─Źin, pla─çu i naknade koje su propisane zakonom.

(5) Na rje┼íenje o rasporedu iz stava (2) ovog ─Źlana slu┼żbenik Sudske policije mo┼że podnijeti ┼żalbu Odboru sudske policije u roku od osam dana po prijemu rje┼íenja.

(6) ┼Żalba iz stava (5) ovog ─Źlana ne odla┼że izvr┼íenje rje┼íenja.

 

 

6. Imenovanje na mandatnu poziciju u drugi policijski organ u Bosni i Hercegovini

 

 

─îlan 107.

 

 

(Imenovanje na mandatnu poziciju)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije mo┼że biti imenovan na poziciju rukovodioca ili zamjenika rukovodioca u drugi policijski organ u Bosni i Hercegovini.

(2) Slu┼żbeniku Sudske policije iz stava (1) ovog ─Źlana prava i obaveze iz radnog odnosa u Sudskoj policiji miruju za vrijeme trajanja mandata.

(3) Rje┼íenje o mirovanju prava i obaveza iz radnog odnosa, kojim se utvr─Ĺuje datum od kada je po─Źelo kori┼ítenje tog prava, donosi direktor po prijemu odluke o imenovanju slu┼żbenika Sudske policije na mandatnu poziciju iz stava (1) ovog ─Źlana.

(4) Mirovanje prava iz stava (2) ovog ─Źlana mo┼że trajati najdu┼że pet godina.

 

 

─îlan 108.

 

 

(Postupak nakon mirovanja prava i obaveza iz radnog odnosa)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije koji je ostvario pravo iz ─Źlana 107. ovog zakona po isteku mandata, a najkasnije do isteka roka iz ─Źlana 107. stav (4) ovog zakona, mo┼że se vratiti u Sudsku

policiju i rasporediti na radno mjesto koje odgovara njegovom ─Źinu.

(2) Slu┼żbenik Sudske policije du┼żan je podnijeti zahtjev za raspored u smislu stava (1) ovog ─Źlana u roku od 30 dana od dana isteka mandata a najkasnije u roku iz ─Źlana 107. stav (4) ovog zakona.

(3) Rje┼íenje o rasporedu u Sudsku policiju donosi direktor u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava (2) ovog ─Źlana.

 

 

7. Prekobrojnost slu┼żbenika Sudske policije

 

 

─îlan 109.

 

 

(Prekobrojnost)

 

 

(1) Prekobrojnost slu┼żbenika Sudske policije nastaje u slu─Źajevima:

a) smanjenja obima posla u Sudskoj policiji;

b) ukidanjem radnog mjesta;

c) kada je kona─Źnom odlukom nadle┼żnog organa utvr─Ĺeno postojanje sigurnosne smetnje za pristup tajnim podacima u skladu sa Zakonom o za┼ítiti tajnih podataka;

d) kada je kona─Źnom odlukom nadle┼żnog organa utvr─Ĺena smanjena radna sposobnost slu┼żbenika

Sudske policije, odnosno nesposobnost za primjenu ovlaštenja.

(2) Direktor mo┼że proglasiti slu┼żbenika Sudske policije prekobrojnim u slu─Źaju iz stava (1) ovog ─Źlana, samo onda kada taj slu┼żbenik Sudske policije ne mo┼że biti interno premje┼íten prema ─Źlanu 99. ili ─Źlanu 101. ovog zakona.

(3) Slu┼żbenik Sudske policije koji se proglasi prekobrojnim ostvaruje prava u skladu sa ovim zakonom.

(4) Slu┼żbenik Sudske policije mo┼że podnijeti ┼żalbu Odboru sudske policije u roku od osam dana od dana prijema rje┼íenja o prekobrojnosti.

 

 

─îlan 110.

 

 

(Propis o postavljenju, rasporedu i prekobrojnosti)

 

 

Postupak postavljenja kadeta, internog premje┼ítaja, raspore─Ĺivanja i prekobrojnosti slu┼żbenika Sudske policije utvr─Ĺuje se propisom iz ─Źlana 137. ovog zakona.

 

 

X. - OBUKA I STRUČNO USAVRŠAVANJE

1. Obuka kadeta

 

 

─îlan 111.

 

 

(Obuka kadeta)

 

 

(1) Kadeti koji su u skladu sa procedurom propisanom ovim zakonom izabrani za zapo┼íljavanje u Sudsku policiju du┼żni su poha─Ĺati obuku.

(2) Obuka iz stava (1) ovog ─Źlana se provodi u skladu sa planom i programom obuke koji donosi direktor.

(3) Obuka iz stava (1) ovog ─Źlana realizuje se u okvirima institucije koja vr┼íi ┼íkolovanje i obuku policijskih slu┼żbenika u Federaciji.

 

 

─îlan 112.

 

 

(Samovoljno napu┼ítanje obuke i isklju─Źenje kadeta)

 

 

Kadet koji je u skladu sa ovim zakonom upu─çen na obuku iz ─Źlana 111. ovog zakona, a kojoj ne pristupi ili je samovoljno napusti ili sa obuke bude isklju─Źen svojom krivicom, nadoknadit

će Sudskoj policiji troškove obuke.

 

 

2. Usavr┼íavanje slu┼żbenika Sudske policije

 

 

─îlan 113.

 

 

(Usavr┼íavanje slu┼żbenika Sudske policije)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije du┼żan je u─Źestvovati na kursevima, seminarima i drugim vidovima stru─Źnog usavr┼íavanja.

(2) Prirodu, sadr┼żaj i oblik stru─Źnog usavr┼íavanja iz stava (1) ovog ─Źlana podzakonskim propisom ure─Ĺuje direktor.

 

 

XI. - ─îINOVI, OCJENA RADA I UNAPRJE─ÉENJE

1. ─îinovi

 

 

─îlan 114.

 

 

(─îinovi slu┼żbenika Sudske policije)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije sti─Źe svoj po─Źetni ─Źin zavisno od nivoa pristupa Sudskoj policiji, a svoje sljede─çe ─Źinove postupkom unaprje─Ĺenja u skladu sa ovim zakonom.

(2) ─îinovi slu┼żbenika Sudske policije su:

a) sudski policajac;

b) stariji sudski policajac;

c) narednik sudske policije;

d) stariji narednik sudske policije;

e) mla─Ĺi inspektor sudske policije;

f) inspektor sudske policije;

g) viši inspektor sudske policije;

h) samostalni inspektor sudske policije;

i) glavni inspektor sudske policije;

j) generalni inspektor sudske policije;

k) glavni generalni inspektor sudske policije.

 

 

─îlan 115.

 

 

(Oznaka kadeta)

 

 

Kandidati koji prolaze obuku za rad u Sudskoj policiji nemaju ─Źinove, ve─ç tokom obuke imaju oznaku kadeta.

 

 

─îlan 116.

 

 

(Funkcionalni ─Źinovi)

 

 

(1) ─îin glavni generalni inspektor sudske policije sti─Źe isklju─Źivo slu┼żbenik Sudske policije koji je imenovan na mjesto direktora.

(2) ─îin generalni inspektor sudske policije sti─Źe isklju─Źivo slu┼żbenik Sudske policije za vrijeme trajanja ovla┼ítenja iz ─Źlana 12. stav (2) ovog zakona.

(3) Direktor po razrje┼íenju sa radnog mjesta iz st. (1) ovog ─Źlana, se vra─ça u ─Źin koji je imao u momentu postavljenja za direktora i raspore─Ĺuje se na radno mjesto koje odgovara navedenom ─Źinu.

 

 

─îlan 117.

 

 

(Oduzimanje ─Źinova)

 

 

(1) ─îin dodijeljen slu┼żbeniku Sudske policije se ne mo┼że oduzeti, osim u slu─Źaju iz ─Źlana 101. ovog zakona i ─Źlana 116. stav (3) ovog zakona ili nakon prestanka radnoga odnosa u skladu sa ovim zakonom.

(2) Izuzetno, ─Źin koji je slu┼żbenik Sudske policije imao u vrijeme prestanka radnog odnosa iz razloga penzionisanja, slu┼żbenik Sudske policije mo┼że zadr┼żati ─Źin na po─Źasnoj osnovi, po odluci predsjednika Vrhovnog suda.

 

 

2. Unaprje─Ĺenje

 

 

─îlan 118.

 

 

(Postupak unaprje─Ĺenja)

 

 

(1) Postupak za unaprje─Ĺenje slu┼żbenika Sudske policije u vi┼íi ─Źin provodi se u skladu sa principima slobode prijavljivanja, jednakosti uvjeta i jednakih mogu─çnosti za sve slu┼żbenike

Sudske policije.

(2) Unaprje─Ĺenje slu┼żbenika Sudske policije se provodi na osnovu:

a) pokrenutog postupka popune upra┼żnjenog radnog mjesta putem unaprje─Ĺenja;

b) podnesenog zahtjeva za unaprje─Ĺenje kada su za radon mjesto na koje je slu┼żbenik Sudske policije raspore─Ĺen propisana dva ─Źina;

c) prijedloga za posebno unaprje─Ĺenje.

 

 

─îlan 119.

 

 

(Uvjeti za unaprje─Ĺenje)

 

 

Slu┼żbenik Sudske policije unaprje─Ĺuje se u naredni vi┼íi ─Źin kada se ispune sljede─çi uvjeti:

a) da ima ┼íkolsku spremu u skladu sa ─Źlanom 120. ovog zakona;

b) da je ispunjen uvjet iz ─Źlana 121. ovog zakona;

c) da su posljednje tri ocjene "dobar" ili više ocjene;

d) da se protiv njega ne vodi krivi─Źni postupak ili disciplinski postupak za te┼íku povredu slu┼żbene du┼żnosti;

e) da je polo┼żio interni stru─Źni ispit iz ─Źlana 123. ovog zakona;

f) da njegovo unaprje─Ĺenje nije suspendovano u skladu sa ─Źlanom 153. ovog zakona.

 

 

─îlan 120.

 

 

(Školska sprema)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije koji se prijavljuje za unaprje─Ĺenje u ─Źin stariji sudski policajac, ─Źin narednik sudske policije ili ─Źin stariji narednik sudske policije mora imati srednju stru─Źnu spremu IV stepen.

(2) Slu┼żbenik Sudske policije koji se prijavljuje za unaprje─Ĺenje u ─Źin mla─Ĺi inspektor sudske policije, ─Źin inspektor sudske policije ili ─Źin vi┼íi inspektor sudske policije mora imati najmanje zavr┼íen prvi ciklus visokog obrazovanja sa 180 ECTS bodova ili V┼áS - VI stepen ┼íkolske spreme.

(3) Slu┼żbenik Sudske policije koji se prijavljuje za unaprje─Ĺenje iz ─Źina vi┼íi inspektor sudske policije u ─Źin samostalni inspektor sudske policije ili iz ─Źina samostalni inspector sudske policije u ─Źin glavni inspektor sudske policije mora imati najmanje zavr┼íen prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS bodova ili VSS - VII stepen ┼íkolske spreme.

 

 

─îlan 121.

 

 

(Vrijeme provedeno u ─Źinu)

 

 

(1) Vrijeme provedeno u prethodnom ─Źinu koje je potrebno da bi slu┼żbenik Sudske policije stekao uvjete za unaprje─Ĺenje u neposredno vi┼íi ─Źin je:

a) iz ─Źina sudski policajac u ─Źin stariji sudski policajac - tri godine;

b) iz ─Źina stariji sudski policajac u ─Źin narednik sudske policije ÔÇô ─Źetiri godine;

c) iz ─Źina narednik sudske policije u ─Źin stariji narednik sudske policije ÔÇô ─Źetiri godine;

d) iz ─Źina mla─Ĺi inspektor sudske policije u ─Źin inspector sudske policije - ─Źetiri godine za slu┼żbenika Sudske policije sa V┼áS - VI stepenom ┼íkolske spreme ili zavr┼íenim prvim ciklusom visokog obrazovanja sa 180 ECTS bodova i dvije godine za slu┼żbenika Sudske policije sa VSS - VII stepenom stru─Źne spreme ili najmanje zavr┼íenim drugim ciklusom visokog obrazovanje sa 240 ECTS bodova.

e) iz ─Źina inspektor sudske policije u ─Źin vi┼íi inspector sudske policije - ─Źetiri godine za slu┼żbenika sudske policije sa V┼áS - VI stepenom ┼íkolske spreme ili zavr┼íenim prvim ciklusom visokog obrazovanja sa 180 ECTS bodova i dvije godine za slu┼żbenika Sudske policije sa VSS - VII stepenom stru─Źne spreme ili najmanje zavr┼íenim drugim ciklusom visokog obrazovanje sa 240 ECTS bodova.

f) iz ─Źina vi┼íi inspektor sudske policije u ─Źin samostalni inspektor sudske policije - tri godine;

g) iz ─Źina samostalni inspektor sudske policije u ─Źin glavni inspektor sudske policije ÔÇô tri godine.

(2) Vrijeme koje je slu┼żbenik Sudske policije proveo raspore─Ĺen na radno mjesto za koje je propisan ni┼żi ─Źin u skladu sa ─Źlanom 106. ovog zakona smatra se vremenom koje je proveo u svom ─Źinu.

(3) Vrijeme trajanja suspenzije slu┼żbenika Sudske policije koja je rezultovala izricanjem sankcije ili mjere u disciplinskom odnosno krivi─Źnom postupku, ne ura─Źunava se u vrijeme provedeno u ─Źinu u smislu stava (1) ovog ─Źlana.

(4) Izuzetno od stava (1) ovog ─Źlana za unaprje─Ĺenje u ─Źin mla─Ĺi inspektor sudske policije mo┼że se prijaviti slu┼żbenik Sudske policije koji je raspore─Ĺen na poslovima sa srednjom stru─Źnom spremom ÔÇô IV stepen, a posjeduje najmanje V┼áS ÔÇô VI stepen ┼íkolske spreme ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 180 ECTS bodova, ako je na poslovima slu┼żbenika Sudske policije proveo najmanje tri godine i ispunjava ostale uvjete za sticanje ─Źina mla─Ĺi inspektor sudske policije.

 

 

─îlan 122.

 

 

(Posebno unaprje─Ĺenje)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije ─Źiji je rad u prethodne tri godine ocijenjen ocjenom naro─Źito uspje┼ían, uz obrazlo┼żenje da je u tom periodu postigao izvanredne rezultate i zna─Źajno

doprinosio unaprje─Ĺenju organizacije i rezultata rada Sudske policije, te koji je proveo u trenutnom ─Źinu pola vremena propisanog za sticanje vi┼íeg ─Źina i koji ispunjava uvjete iz

─Źlana 121. ovog zakona, osim uvjeta iz ta─Źke b) ─Źlana 121. ovog zakona, mo┼że biti unaprije─Ĺen u sljede─çi vi┼íi ─Źin zaklju─Źno sa ─Źinom vi┼íi inspektor sudske policije.

(2) Slu┼żbenik Sudske policije mo┼że biti unaprije─Ĺen na na─Źin iz stava (1) ovog ─Źlana najvi┼íe dva puta u toku rada u Sudskoj policiji.

 

 

─îlan 123.

 

 

(Interni stru─Źni ispit)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije koji ispuni ostale uvjete za unaprje─Ĺenje u ─Źin narednik sudske policije, mla─Ĺi inspector sudske policije i ─Źin samostalni inspektor sudske policije, obavezan je polo┼żiti interni stru─Źni ispit za unaprje─Ĺenje u Sudskoj policiji.

(2) Interni stru─Źni ispit se pola┼że pred Komisijom koju imenuje direktor.

 

 

─îlan 124.

 

 

(Propis o ─Źinovima, internom stru─Źnom ispitu i unaprje─Ĺenju)

 

 

Izgled ─Źinova slu┼żbenika Sudske policije i oznake kadeta, postupak dodjele, unaprje─Ĺenja i oduzimanja ─Źinova, interni stru─Źni ispit, imenovanje i na─Źin rada Komisije i druga pitanja

vezana za proceduru sticanja ─Źinova, interni stru─Źni ispit i unaprje─Ĺenje slu┼żbenika Sudske policije ure─Ĺuje se propisom koji na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda donosi Vlada

Federacije.

 

 

3. Ocjena rada

 

 

─îlan 125.

 

 

(Ocjenjivanje rada slu┼żbenika Sudske policije)

 

 

(1) Sudska policija jednom godi┼ínje za prethodnu kalendarsku godinu vr┼íi ocjenjivanje rada slu┼żbenika Sudske policije.

(2) Ocjene rada slu┼żbenika Sudske policije su:

a) ne zadovoljava;

b) zadovoljava;

c) dobar;

d) uspješan;

e) naro─Źito uspje┼ían.

(3) Slu┼żbenik Sudske policije koji je u periodu ocjenjivanja bio odsutan sa rada du┼że od ┼íest mjeseci u toku kalendarske godine ne─çe se ocijeniti.

 

 

─îlan 126.

 

 

(Propis o ocjenjivanju rada)

 

 

Postupak, kriteriji i na─Źin testiranja za godi┼ínje ocjenjivanje slu┼żbenika Sudske policije utvr─Ĺuje se propisom o ocjenjivanju rada koji na prijedlog direktora donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

XII. - UVJETI RADA, PLATE I NAKNADE

1. Uvjeti rada

 

 

─îlan 127.

 

 

(Radno vrijeme slu┼żbenika Sudske policije)

 

 

(1) U pravilu prosje─Źno puno radno vrijeme slu┼żbenika Sudske policije je 40 sati sedmi─Źno, raspore─Ĺeno na najmanje pet radnih dana.

(2) Redovno radno vrijeme je osam sati dnevno, ┼íto uklju─Źuje pauzu u toku radnog vremena.

(3) Raspored radnog vremena odre─Ĺuje rukovodilac osnovne organizacione jedinice.

 

 

─îlan 128.

 

 

(Preraspodjela radnog vremena slu┼żbenika Sudske policije)

 

 

(1) Puno radno vrijeme slu┼żbenika Sudske policije mo┼że se preraspodijeliti tako da tokom jednog perioda traje du┼że, a tokom drugog perioda kra─çe od punog radnog vremena, s tim da prosje─Źno radno vrijeme tokom preraspodjele ne mo┼że biti du┼że od 52 sata sedmi─Źno.

(2) Preraspodjela radnog vremena se primjenjuje zbog vršenja sljedećih poslova i zadataka:

a) kod kojih je potreban kontinuitet rada ili

b) kada se odre─Ĺeni zadaci moraju izvr┼íiti u odre─Ĺenim rokovima ili u planiranom vremenskom periodu.

(3) Ako se primjenjuje preraspodjela radnog vremena, prosje─Źno radno vrijeme slu┼żbenika Sudske policije tokom kalendarske godine, ne mo┼że biti du┼że od 40 sati u sedmici.

 

 

─îlan 129.

 

 

(Raspored radnog vremena)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije du┼żan je u obavljanju poslova raditi po rasporedu radnog vremena.

(2) Radno vrijeme mo┼że biti:

a) u smjenama;

b) u turnusu;

c) subotama, nedjeljama, blagdanima, praznicima i drugim neradnim danima;

d) na terenu;

e) no─çu;

f) dvokratno radno vrijeme;

g) pripravnost za rad.

(3) Kada je poslove potrebno obavljati u neprekidnom trajanju, redovno radno vrijeme slu┼żbenika Sudske policije, mo┼że trajati du┼że od osam sati u periodu od 24 sata, ali ne du┼że od

12 sati osim u slu─Źajevima kada je potrebno izvr┼íiti zapo─Źetu aktivnost.

 

 

─îlan 130.

 

 

(Rad u vanrednim prilikama)

 

 

(1) U slu─Źaju vi┼íe sile, elementarne nepogode ili vanrednog pove─çanja obima posla, slu┼żbenik Sudske policije, obavezan je da radi du┼że od punog radnog vremena, odnosno prekovremeno.

(2) Prekovremeni rad iz stava (1) ovog ─Źlana mo┼że trajati najvi┼íe do 20 sati sedmi─Źno.

(3) Za poslove iz stava (1) ovog ─Źlana slu┼żbenici Sudske policije imaju pravo na naknadu u slobodnim satima ili u novcu.

 

 

─îlan 131.

 

 

(Godišnji odmor)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije ima pravo na najmanje 20, a najvi┼íe 30 radnih dana pla─çenog godi┼ínjeg odmora, zavisno od du┼żine radnog sta┼ża.

(2) Du┼żina godi┼ínjeg odmora za slu┼żbenika Sudske policije odre─Ĺena je prema sljede─çem:

godine radnog sta┼ża radni dani

od 6 mjeseci do 5 godina 20

od 6 do 7 godina 22

od 8 do 10 godina 23

od 11 do 12 godina 24

od 13 do 15 godina 25

od 16 do 20 godina 27

od 21 do 25 godina 29

preko 25 godina 30

(3) U smislu ovog zakona, u dane godi┼ínjega odmora ne ra─Źunaju se subota, nedjelja, blagdani, praznici i drugi neradni dani.

 

 

─îlan 132.

 

 

(Prekid i promjena rasporeda korištenja godišnjeg odmora)

 

 

(1) Slu┼żbeniku Sudske policije mo┼że se promijeniti raspored kori┼ítenja godi┼ínjeg odmora radi obavljanja slu┼żbenih poslova koji ne trpe odgodu.

(2) U slu─Źaju da promjena u rasporedu iz stava (1) ovog ─Źlana rezultira prekidom kori┼ítenja godi┼ínjeg odmora slu┼żbenika Sudske policije, navedeni slu┼żbenik dobit ─çe nadoknadu za

putne i druge troškove koji su nastali prekidom korištenja godišnjeg odmora.

 

 

─îlan 133.

 

 

(Pla─çeno odsustvo)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije ima pravo na pla─çeno odsustvo do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini, u sljede─çim slu─Źajevima:

a) smrt ─Źlana u┼że porodice: do sedam radnih dana;

b) smrt srodnika: do dva radna dana;

c) njega ─Źlana u┼że porodice: do tri radna dana;

d) ro─Ĺenje djeteta: do tri radna dana;

e) sklapanje braka: do pet radnih dana;

f) selidba: do dva radna dana;

g) dobrovoljno darivanje krvi: jedan dan po doniranju, ali ne više od tri dana u toku godine;

h) izvanrednih rezultata rada: dva radna dana.

(2) Pla─çeno odsustvo iz stava (1) ovog ─Źlana odobrava se na pismeni zahtjev slu┼żbenika Sudske policije.

 

 

─îlan 134.

 

 

(Nepla─çeno odsustvo)

 

 

Na zahtjev slu┼żbenika Sudske policije, a iz opravdanih razloga, direktor mo┼że odobriti nepla─çeno odsustvo za period od najdu┼że 30 dana u jednoj kalendarskoj godini.

 

 

─îlan 135.

 

 

(Sta┼ż sa uve─çanim trajanjem)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije ima pravo na sta┼ż sa uve─çanim trajanjem po kojem se svakih 12 mjeseci efektivno provedenih na radu ra─Źuna kao 16 mjeseci sta┼ża osiguranja.

(2) Ra─Źunanje sta┼ża iz stava (1) ovog ─Źlana vr┼íi se na na─Źin kako je to utvr─Ĺeno propisom kojim se ure─Ĺuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

 

─îlan 136.

 

 

(Penzijski osnov)

 

Na utvr─Ĺivanje penzijskog osnova za slu┼żbenike Sudske policije shodno se primjenjuje propis kojim se ure─Ĺuje utvr─Ĺivanje penzijskog osnova policijskih slu┼żbenika Federalnog ministarstva

unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova.

 

 

─îlan 137.

 

 

(Propis o radnim odnosima)

 

 

Uvjeti rada, radno vrijeme, godišnji odmori, odsustva i druga pitanja iz oblasti radnih odnosa preciznije će se urediti propisom o radnim odnosima, koji na prijedlog direktora donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

2. Plata i naknade plate

 

 

─îlan 138.

 

 

(Plata, dodaci i ostale naknade slu┼żbenika Sudske policije)

 

 

Na utvr─Ĺivanje plata, dodataka na platu i ostalih naknada slu┼żbenika Sudske policije primjenjuje se federalni zakon kojim je ure─Ĺeno pitanje plata, dodataka i ostalih naknada.

 

 

3. Pohvale, nagrade i priznanja

 

 

─îlan 139.

 

 

(Pohvale, nagrade i priznanja)

 

 

(1) Slu┼żbeniku Sudske policije za izuzetne rezultate u radu mo┼że biti dodijeljena pohvala, nagrada i priznanje.

(2) Sudska policija mo┼że dodijeliti zahvalnicu i priznanje drugoj fizi─Źkoj i pravnoj osobi koja je doprinijela uspje┼ínosti i afirmaciji rada Sudske policije.

(3) Vrste, uvjete i postupak dodjele pohvala, nagrada, priznanja i zahvalnica ure─Ĺuje se propisom koji na prijedlog direktora donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

XIII. - DISCIPLINSKA I MATERIJALNA ODGOVORNOST

1. Disciplinska odgovornost

 

 

─îlan 140.

 

 

(Disciplinska odgovornost slu┼żbenika Sudske policije)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije je disciplinski odgovoran za povrede slu┼żbene du┼żnosti propisane ovim zakonom.

(2) Slu┼żbenik Sudske policije disciplinski je odgovoran za povredu slu┼żbene du┼żnosti u─Źinjenu za vrijeme vr┼íenja slu┼żbe i izvan slu┼żbe.

 

 

─îlan 141.

 

 

(Odnos krivi─Źne, prekr┼íajne i disciplinske odgovornosti)

 

 

(1) Krivi─Źna ili prekr┼íajna odgovornost za krivi─Źno djelo ili prekr┼íaj ne isklju─Źuje disciplinsku odgovornost slu┼żbenika Sudske policije ukoliko radnja povrede slu┼żbene du┼żnosti istovremeno predstavlja u─Źinjenje krivi─Źnog djela ili prekr┼íaja.

(2) Osloba─Ĺanje od krivi─Źne ili prekr┼íajne odgovornosti ne podrazumijeva istovremeno i osloba─Ĺanje od disciplinske odgovornosti.

 

 

─îlan 142.

 

 

(Povrede slu┼żbene du┼żnosti)

 

 

(1) Povrede slu┼żbene du┼żnosti mogu biti lak┼íe i te┼że.

(2) Lak┼íe povrede slu┼żbene du┼żnosti se utvr─Ĺuju Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti slu┼żbenika Sudske policije.

 

 

─îlan 143.

 

 

(Te┼że povrede slu┼żbene du┼żnosti)

 

 

Te┼że povrede slu┼żbene du┼żnosti su:

a) neizvr┼íavanje, nesavjesno, nepravovremeno ili nepa┼żljivo izvr┼íavanje slu┼żbenih zadataka;

b) izbjegavanje obaveza vezanih za profesionalnu obuku i usavršavanje;

c) neovla┼íteno kori┼ítenje sredstava povjerenih radi izvr┼íavanja zadataka i du┼żnosti;

d) vršenje aktivnosti koje nisu u skladu sa interesima Sudske policije ili bez prethodnog odobrenja direktora;

e) pona┼íanje koje onemogu─çava, ometa ili ote┼żava drugima izvr┼íavanje slu┼żbenih zadataka odnosno njihovih prava;

f) odbijanje pru┼żanja pomo─çi gra─Ĺanima ako mogu nastupiti posljedice opasne po ┼żivot i zdravlje gra─Ĺana;

g) ponašanje suprotno odredbama ovog zakona i podzakonskih propisa kojim se narušava ugled Sudske policije;

h) nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mjera u okviru vlastitih du┼żnosti neophodnih za izvr┼íenje slu┼żbenih zadataka;

i) nepru┼żanje pomo─çi drugom slu┼żbeniku Sudske policije koji tra┼żi pomo─ç kada mu je pomo─ç neophodna za izvr┼íavanje njegovih slu┼żbenih zadataka;

j) prikrivanje ─Źinjenica o na─Źinu izvr┼íavanja slu┼żbenih radnji ili upotrebi sile drugog slu┼żbenika Sudske policije koji je na─Źinom izvr┼íenja slu┼żbene radnje ili upotrebom sredstava prisile u─Źinio te┼żu povredu slu┼żbene du┼żnosti;

k) otkrivanje tajnih, osobnih ili drugih slu┼żbenih podataka suprotno odredbama zakona i podzakonskih propisa;

l) samovoljno napu┼ítanje du┼żnosti ili mjesta ─Źuvanja odre─Ĺenog objekta ili osobe koje mo┼że imati ┼ítetne posljedice;

m) dolazak na posao pod utjecajem alkohola ili narkotika, korištenje narkotika, opijata ili alkohola za vrijeme radnog vremena;

n) spre─Źavanje, izbjegavanje, ometanje ili na drugi na─Źin odga─Ĺanje provo─Ĺenja internih ili disciplinskih postupaka;

o) naru┼íavanje javnog reda i mira, posebno nepristojnim i grubim pona┼íanje, tu─Źom na javnom mjestu ili bilo kojom drugom radnjom kojom se naru┼íava javni red i mir i tom radnjom naru┼íava ugled Sudske policije, bez obzira na vrijeme i mjesto doga─Ĺaja;

p) davanje neta─Źnih podataka koji utje─Źu na dono┼íenje odluka u Sudskoj policiji;

q) neopravdano odsustvo sa du┼żnosti u trajanju od najmanje dva uzastopna radna dana ili ukupno pet radnih dana sa prekidima u toku ┼íest mjeseci;

r) zloupotreba bolovanja;

s) izbjegavanje provjere posebne psihi─Źke i tjelesne zdravstvene sposobnosti;

t) upotreba sredstava prinude u suprotnosti sa ovim zakonom;

u) zloupotreba slu┼żbenih ovla┼ítenja ili odbijanje izvr┼íavanja zakonitih naredbi izdatih u svrhu

izvr┼íavanja slu┼żbenih zadataka i du┼żnosti;

z) vr┼íenje diskriminacije pri vr┼íenju du┼żnosti na osnovu: rase, boje ko┼że, spola, jezika, religije, politi─Źkog ili drugog opredjeljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla ili po bilo kojem drugom osnovu;

┼ż) u─Źinjenje tri ili vi┼íe lak┼íih povreda slu┼żbene du┼żnosti u periodu od dvije godine.

 

 

─îlan 144.

 

 

(Bodovanje povreda slu┼żbene du┼żnosti)

 

 

(1) Lak┼íe povrede slu┼żbene du┼żnosti stepenuju se bodovima od 1 do 4.

(2) Te┼że povrede slu┼żbene du┼żnosti iz ─Źlana 143. ovog zakona stepenuju se bodovima od 5 do 30.

(3) Bodovanje iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana vr┼íi se na osnovu utvr─Ĺenog stepena krivnje u izvr┼íenoj povredi slu┼żbene du┼żnosti, na─Źina izvr┼íenja radnje povrede slu┼żbene du┼żnosti i te┼żine posljedice nastale izvr┼íenjem radnje povrede slu┼żbene du┼żnosti.

(4) Na─Źin bodovanja iz stava (3) ovog ─Źlana detaljnije ─çe se propisati Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti slu┼żbenika Sudske policije.

 

 

2. Disciplinski postupak

 

 

─îlan 145.

 

 

(Principi disciplinskog postupka)

 

 

(1) Disciplinski postupak mora biti pravedan, javan i transparentan.

(2) Tokom disciplinskog postupka slu┼żbenik Sudske policije ima pravo:

a) da bude pravovremeno obavije┼íten o optu┼żbi za povredu slu┼żbene du┼żnosti i o dokazima, kao i pravo da pisano odgovori na optu┼żbu ili da se njegova usmena izjava zapi┼íe;

b) na saslu┼íanje u razumnom roku od organa utvr─Ĺenih ovim zakonom;

c) da se brani šutnjom;

d) da se od optu┼żbe brani sam ili uz stru─Źnu pomo─ç branioca kojeg sam izabere;

e) prisustvovanja svakom saslušanju u postupku;

f) na podno┼íenje ┼żalbe.

(3) Javnost mo┼że biti isklju─Źena sa saslu┼íanja ako to zahtijevaju interesi morala, javnog reda i sigurnosti, ili ako je to u interesu maloljetnika ili za┼ítite privatnog ┼żivota.

 

 

─îlan 146.

 

 

(Pokretanje disciplinskog postupka)

 

 

(1) Disciplinski postupak za lak┼íu povredu slu┼żbene du┼żnosti pokre─çe se naredbom za provo─Ĺenje unutra┼ínje istrage koju donosi direktor.

(2) Disciplinski postupak za te┼żu povredu slu┼żbene du┼żnosti pokre─çe se rje┼íenjem disciplinske komisije na zahtjev direktora, a nakon provedene unutra┼ínje istrage iz ─Źlana 164. ovog zakona.

(3) Disciplinska komisija ─çe odbaciti zahtjev iz stava (2) ovog ─Źlana ako ocijeni da je nedopu┼íten, nepravovremen ili izjavljen od neovla┼ítene osobe.

 

 

─îlan 147.

 

 

(Izricanje disciplinske sankcije)

 

 

(1) Disciplinske sankcije za lak┼íe povrede slu┼żbene du┼żnosti izri─Źe direktor.

(2) Disciplinske sankcije za te┼że povrede slu┼żbene du┼żnosti izri─Źe disciplinska komisija.

(3) Odluka o disciplinskoj odgovornosti dostavlja se slu┼żbeniku Sudske policije.

 

 

─îlan 148.

 

 

(Organi disciplinskog postupka)

 

 

(1) Organi disciplinskog postupka za te┼żu povredu slu┼żbene du┼żnosti su disciplinska komisija i disciplinski tu┼żilac.

(2) Disciplinsku komisiju imenuje direktor.

(3) Disciplinska komisija sastoji se od tri ─Źlana, koju ─Źine predsjednik i dva ─Źlana, istog broja zamjenskih ─Źlanova i sekretara.

(4) ─îlanovi disciplinske komisije moraju imati najmanje ─Źin mla─Ĺi inspektor sudske policije a najmanje jedan ─Źlan disciplinske komisije mora biti diplomirani pravnik ili Bakalaureat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS bodova.

(5) Funkciju disciplinskog tu┼żioca vr┼íi slu┼żbenik Sudske policije raspore─Ĺen u organizacionoj jedinici nadle┼żnoj za unutra┼ínju kontrolu kojeg za svaki pojedina─Źan slu─Źaj imenuje direktor.

(6) Na─Źin rada, glasanja, dono┼íenja odluka i pitanje naknada ─Źlanovima organa disciplinskog postupka ure─Ĺuje se Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti slu┼żbenika Sudske policije.

 

 

─îlan 149.

 

 

(Rokovi u disciplinskom postupku)

 

 

(1) Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka za te┼żu povredu slu┼żbene du┼żnosti dostavlja direktor disciplinskoj komisiji u roku od sedam dana od dana prijema izvje┼ítaja o provedenoj unutra┼ínjoj istrazi.

(2) Disciplinska komisija o zahtjevu iz stava (1) ovog ─Źlana odlu─Źit ─çe u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva.

(3) Odluka iz stava (2) ovog ─Źlana dostavlja se slu┼żbeniku Sudske policije i direktoru bez odlaganja a najkasnije u roku od pet dana od dana dono┼íenja odluke.

(4) Disciplinska komisija donosi odluku o disciplinskoj odgovornosti u roku od 90 dana od dana donošenja odluke o pokretanju disciplinskog postupka.

 

 

─îlan 150.

 

 

(Vo─Ĺenje disciplinskog postupka)

 

 

(1) Disciplinski postupak protiv slu┼żbenika Sudske policije za te┼żu povredu slu┼żbene du┼żnosti vodi se uz prisustvo disciplinski optu┼żenog slu┼żbenika Sudske policije i njegovog branioca ukoliko ga ima.

(2) U slu─Źaju izostanka uredno pozvanog disciplinski optu┼żenog rasprava se odla┼że, a ukoliko oni ne do─Ĺu ni na sljede─çu zakazanu raspravu, onda ─çe se javna rasprava odr┼żati u njihovom odsustvu.

 

 

3. Disciplinske sankcije i mjere

 

 

─îlan 151.

 

 

(Disciplinske sankcije za lak┼íe povrede slu┼żbene du┼żnosti)

 

 

Za lak┼íe povrede slu┼żbene du┼żnosti mogu se izre─çi sljede─çe disciplinske sankcije:

a) pismena opomena;

b) nov─Źana kazna u visini 15% osnovne plate slu┼żbenika Sudske policije za jedan mjesec.

 

 

─îlan 152.

 

 

(Disciplinske sankcije za te┼że povrede slu┼żbene du┼żnosti)

 

 

(1) Za te┼że povrede slu┼żbene du┼żnosti propisane u ─Źlanu 143. ovog zakona mogu se izre─çi sljede─çe disciplinske sankcije:

a) nov─Źana kazna;

b) prestanak radnog odnosa.

(2) Nov─Źana kazna za te┼że povrede slu┼żbene du┼żnosti izri─Źe se:

a) za 5 do 9 kaznenih bodova kazna umanjenje osnovne jednomjese─Źne plate u visini od 10% do 15% na period od 3 mjeseca;

b) za 10 do 14 kaznenih bodova kazna umanjenje osnovne jednomjese─Źne plate u visini od 10% do 15% na period od 4 mjeseca;

c) za 15 do 19 kaznenih bodova kazna umanjenje osnovne jednomjese─Źne plate u visini od 15% do 20% na period od 4 mjeseca;

d) za 20 do 24 kaznenih bodova kazna umanjenje osnovne jednomjese─Źne plate u visini od 15% do 20% na period od 5 mjeseci;

e) za 25 do 29 kaznenih bodova kazna umanjenje osnovne jednomjese─Źne plate u visini od 20% do 25% na period od 6 mjeseci.

(3) Disciplinka sankcija prestanak radnog odnosa izri─Źe se za te┼że povrede slu┼żbene du┼żnosti za koje se utvrdi 30 kaznenih bodova.

(4) Ako se slu┼żbenik Sudske policije tereti za dvije ili vi┼íe povreda proisteklih iz istog doga─Ĺaja, disciplinska odgovornost utvr─Ĺuje se za svaku povredu zasebno, a izri─Źe se jedinstvena disciplinska sankcija za sve povrede.

 

 

─îlan 153.

 

 

(Disciplinska mjera)

 

 

(1) Disciplinska mjera zabrana unaprje─Ĺenja u vi┼íi ─Źin izri─Źe se uz nov─Źanu kaznu izre─Źenu za te┼żu povredu slu┼żbene du┼żnosti za koje se utvrdi 20 i vi┼íe bodova.

(2) Disciplinska mjera iz stava (1) ovog ─Źlana izri─Źe se na period od 5 godina.

 

 

─îlan 154.

 

 

(Pravo ┼żalbe na odluku o disciplinskoj odgovornosti)

 

 

(1) Protiv odluke o izre─Źenoj disciplinskoj sankciji mo┼że se podnijeti ┼żalba Odboru sudske policije u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

(2) Odbor sudske policije o ┼żalbi odlu─Źuje u roku od 30 dana od dana prijema ┼żalbe.

 

 

─îlan 155.

 

 

(Suspenzija)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije ─çe biti suspendovan iz Sudske policije ako mu je odre─Ĺena mjera pritvora.

(2) Slu┼żbenik Sudske policije mo┼że biti suspendovan:

a) ako je protiv njega potvr─Ĺena optu┼żnica;

b) ako postoje osnovi sumnje da je po─Źinio krivi─Źno djelo ukoliko bi to ┼ítetilo ugledu Sudske policije;

c) ako je protiv njega pokrenuta unutra┼ínja istraga ili disciplinski postupak za te┼żu povredu slu┼żbene du┼żnosti a uzev┼íi u obzir prirodu te┼że povrede slu┼żbene du┼żnosti i okolnosti pod kojima je izvr┼íena.

(3) Rješenje o suspenziji donosi direktor.

(4) Suspenzija slu┼żbenika Sudske policije odre─Ĺena u skladu sa st. (1) i (2) ovog ─Źlana mo┼że trajati do okon─Źanja unutra┼ínje istrage, disciplinskog postupka ili krivi─Źnog postupka.

(5) Za vrijeme trajanja suspenzije slu┼żbeno oru┼żje, sredstva prinude, zna─Źka i slu┼żbena iskaznica slu┼żbenika Sudske policije oduzimaju se i zabranjeno mu je nositi slu┼żbenu uniformu i druga sredstva koja su mu povjerena za obavljanje slu┼żbene du┼żnosti.

(6) Izvr┼íenje rje┼íenja o suspenziji ne odga─Ĺa se u slu─Źaju da se slu┼żbenik Sudske policije nalazi na bolovanju ili je odsutan sa rada po drugom osnovu.

(7) Slu┼żbenik Sudske policije koji je primio rje┼íenje o suspenziji iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana mo┼że podnijeti ┼żalbu na rje┼íenje o suspenziji Odboru sudske policije u roku od 15 dana od dana prijema rje┼íenja o suspenziji. ┼Żalba ne odla┼że izvr┼íenje rje┼íenja o suspenziji.

 

 

─îlan 156.

 

 

(Visina plate za vrijeme trajanja suspenzije)

 

 

(1) Za vrijeme trajanja suspenzije slu┼żbenik Sudske policije ima pravo na 55% od svoje plate uve─çane za minuli rad ispla─çene u prethodnom mjesecu. U posebnim slu─Źajevima kada ima

porodicu koju izdr┼żava slu┼żbenik Sudske policije ima pravo na 65% od svoje plate uve─çane za minuli rad ispla─çene u prethodnom mjesecu.

(2) Slu┼żbenik Sudske policije ima pravo na punu naknadu svoje plate i druga prava po osnovu rada ako se utvrdi da nije odgovoran za te┼żu povredu slu┼żbene du┼żnosti ili za u─Źinjenje

krivi─Źnog djela.

 

 

─îlan 157.

 

 

(Trajanje postupka)

 

 

(1) Za lak┼íe povrede slu┼żbene du┼żnosti unutra┼ínja istraga i dono┼íenje rje┼íenja direktora o sankciji mora biti okon─Źano u roku od 60 dana od dana kada je povreda prijavljena organizacionoj jedinici nadle┼żnoj za unutra┼ínju kontrolu.

(2) Za te┼że povrede slu┼żbene du┼żnosti unutra┼ínja istraga i disciplinski postupak mora biti okon─Źan u roku od devet mjeseci od dana kada je povreda prijavljena organizacionoj

jedinici nadle┼żnoj za unutra┼ínju kontrolu.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog ─Źlana, kada se protiv slu┼żbenika Sudske policije vodi krivi─Źni ili prekr┼íajni postupak, pokrenuta unutra┼ínja istraga ili disciplinski postupak se prekidaju do okon─Źanja krivi─Źnog odnosno prekr┼íajnog postupka.

 

 

─îlan 158.

 

 

(Zastarjelost)

 

 

(1) Pokretanje postupka zbog lak┼íe povrede slu┼żbene du┼żnosti zastarijeva u roku od tri mjeseca od dana saznanja za izvr┼íenu povredu slu┼żbene du┼żnosti i u─Źinioca, odnosno u roku od ┼íest mjeseci od dana izvr┼íenja povrede.

(2) Pokretanje postupka zbog te┼że povrede slu┼żbene du┼żnosti zastarijeva u roku od ┼íest mjeseci od dana saznanja za izvr┼íenu povredu i u─Źinioca, odnosno u roku od godine dana od dana izvr┼íenja povrede.

(3) Izvr┼íenje disciplinske sankcije za lak┼íu povredu slu┼żbene du┼żnosti zastarijeva u roku od tri mjeseca a za te┼żu povredu slu┼żbene du┼żnosti u roku od ┼íest mjeseci, ra─Źunaju─çi od pravomo─çnosti rje┼íenja kojim je izre─Źena disciplinska sankcija.

(4) U pogledu prekida zastare pokretanja postupka, odnosno izvr┼íenja na odgovaraju─çi na─Źin se primjenjuju odredbe o prekidu zastare pokretanja, odnosno izvr┼íenja propisane Krivi─Źnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

(5) Izuzetno od stava (2) ovog ─Źlana, rokovi zastare ne teku u slu─Źajevima kada se radi o prekidu postupka iz ─Źlana 157. stav (3) ovog zakona.

 

 

─îlan 159.

 

 

(Brisanje)

 

 

(1) Disciplinska sankcija za lak┼íu povredu slu┼żbene du┼żnosti bri┼íe se iz evidencije po isteku dvije godine od dana pravosna┼żnosti rje┼íenja kojim je izre─Źena.

(2) Disciplinska sankcija i mjera za te┼żu povredu slu┼żbene du┼żnosti bri┼íe se iz evidencije po isteku pet godina od dana pravosna┼żnosti rje┼íenja kojim je izre─Źena.

(3) Brisanje sankcija i mjera iz st. (1) i (2) ovog ─Źlana se vr┼íi po slu┼żbenoj du┼żnosti rje┼íenjem direktora.

 

 

4. Odgovornost za materijalnu štetu

 

 

─îlan 160.

 

 

(Odgovornost slu┼żbenika Sudske policije za materijalnu ┼ítetu)

 

 

(1) Slu┼żbenik Sudske policije obavezan je Sudskoj policiji nadoknaditi materijalnu ┼ítetu na imovini Sudske policije koju je prouzrokovao namjerno ili krajnjom nepa┼żnjom.

(2) Svaki slu┼żbenik Sudske policije obavezan je, odmah po saznanju, podnijeti izvje┼ítaj o pri─Źinjenoj materijalnoj ┼íteti.

 

 

─îlan 161.

 

 

(Utvr─Ĺivanje i naknada materijalne ┼ítete)

 

 

(1) Materijalnu ┼ítetu, odgovornost za nastanak materijalne ┼ítete, okolnosti pod kojima je materijalna ┼íteta nastala i visinu naknade materijalne ┼ítete utvr─Ĺuje komisija koju imenuje

direktor.

(2) Na osnovu izvje┼ítaja komisije iz stava (1) ovog ─Źlana, direktor donosi odluku o visini, rokovima i na─Źinu naknade materijalne ┼ítete.

(3) Direktor i slu┼żbenik Sudske policije mogu sa─Źiniti pismeni sporazum o iznosu i na─Źinu naknade materijalne ┼ítete.

(4) U skladu sa visinom naknade i na osnovu zahtjeva slu┼żbenika Sudske policije, direktor mo┼że odobriti naknade ┼ítete u ratama.

(5) Protiv odluke iz stava (2) ovog ─Źlana, slu┼żbenik Sudske policije mo┼że izjaviti ┼żalbu Odboru sudske policije, u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

 

 

─îlan 162.

 

 

(Naknada štete drugim osobama)

 

 

(1) Za ┼ítetu pri─Źinjenu fizi─Źkim i pravnim osobama koja je nastala kao rezultat postupanja slu┼żbenika Sudske policije u izvr┼íenju ili u vezi sa izvr┼íenjem zadataka Sudske policije

odgovorna je Federacija.

(2) U slu─Źaju da je izvr┼íena naknada ┼ítete iz stava (1) ovog ─Źlana, Federacija sti─Źe pravo regresa ispla─çene naknade ┼ítete od slu┼żbenika Sudske policije za kojeg se utvrdi da je odgovoran za ┼ítetu ako je pri─Źinjena ┼íteta posljedica njegove krajnje nepa┼żnje ili namjere ili neovla┼ítenih radnji ili

postupaka.

 

 

─îlan 163.

 

 

(Propis o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti)

 

 

Na─Źin provo─Ĺenja unutra┼ínje istrage, rada organa disciplinskog postupka, utvr─Ĺivanja materijalne odgovornosti, evidencije, kao i druga pitanja od zna─Źaja za unutra┼ínju istragu, disciplinski postupak, materijalnu odgovornost slu┼żbenika Sudske policije i evidencije detaljnije ─çe se urediti Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti slu┼żbenika Sudske policije, koji na prijedlog direktora donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

XIV. - KONTROLA RADA

 

 

─îlan 164.

 

 

(Unutrašnja kontrola i unutrašnja istraga)

 

 

(1) Unutra┼ínju kontrolu zakonitosti i ispravnosti rada organizacionih jedinica i slu┼żbenika Sudske policije provodi organizaciona jedinica nadle┼żna za unutra┼ínju kontrolu.

(2) Organizaciona jedinica iz stava (1) ovog ─Źlana provodi unutra┼ínju istragu protiv slu┼żbenika Sudske policije.

(3) Unutrašnja kontrola i unutrašnja istraga provodi se na osnovu naredbe direktora.

(4) Unutrašnju kontrolu zakonitosti i ispravnosti rada direktora kao i unutrašnju istragu protiv direktora provodi posebno tijelo koje po potrebi imenuje predsjednik Vrhovnog suda.

(5) Unutra┼ínju kontrolu zakonitosti i ispravnosti rada, kao i unutra┼ínju istragu protiv slu┼żbenika Sudske policije raspore─Ĺenih u organizacionu jedinicu nadle┼żnu za unutra┼ínju kontrolu provodi posebno tijelo koje po potrebi imenuje direktor.

(6) Pitanja od zna─Źaja za unutra┼ínju kontrolu iz stava (1) ovog ─Źlana uredit ─çe se propisom koji na prijedlog direktora donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

XV. - PRESTANAK RADNOG ODNOSA

 

 

─îlan 165.

 

 

(Prestanak radnog odnosa)

 

 

(1) Slu┼żbeniku Sudske policije prestaje radni odnos u sljede─çim slu─Źajevima:

a) smr─çu slu┼żbenika Sudske policije;

b) otkazom slu┼żbenika Sudske policije;

c) kada dobije ocjenu "ne zadovoljava" na kraju probnog rada;

d) kada navr┼íi 65 godina ┼żivota i najmanje 15 godina sta┼ża osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog sta┼ża ili kada navr┼íi 40 godina sta┼ża osiguranja bez obzira na godine ┼żivota;

e) kada nadle┼żno tijelo penzijskog i invalidskog osiguranja utvrdi trajan gubitak radne sposobnosti;

f) kada dva puta uzastopno dobije ocjenu "ne zadovoljava" za rad;

g) gubitkom dr┼żavljanstva BiH;

h) zbog prekobrojnosti slu┼żbenika Sudske policije;

i) kada mu je za krivi─Źno djelo izre─Źena pravosna┼żna kazna zatvora, a za krivi─Źna djela iz oblasti sigurnosti saobra─çaja izre─Źena pravosna┼żna kazna zatvora od tri mjeseca ili te┼ża kazna;

j) kada mu je izre─Źena disciplinska sankcija prestanka radnog odnosa;

k) kada se utvrdi da je prilikom prijema u radni odnos, ili u toku trajanja radnog odnosa u Sudskoj policiji podnio la┼żne ili falsifikovane javne isprave, ili dao la┼żne izjave;

l) kada se neopravdano ne javi na posao u periodu od pet radnih dana uzastopno;

m) kada je imenovan ili izabran na javnu du┼żnost bilo kojeg organa vlasti u Bosni i Hercegovini.

n) kada je odlukom nadle┼żnog organa utvr─Ĺeno postojanje sigurnosne smetnje za pristup tajnim

podacima u skladu sa ─Źlanom 109. stav (2) ovog zakona.

(2) O prestanku radnog odnosa odlu─Źuje direktor.

(3) Protiv odluke o prestanku radnog odnosa mo┼że se u roku od 15 dana od dana prijema odluke izjaviti ┼żalba Odboru sudske policije.

(4) ┼Żalba izjavljena na odluku o prestanku radnog odnose donesena u slu─Źajevima iz stava (1) ta─Ź. a),b),c),e),f),g),h), k), m) i n), ne odla┼że izvr┼íenje odluke.

(5) O prestanku radnog odnosa direktora zbog ispunjenja uvjeta za odlazak u penziju odlu─Źuje predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

XVI. - ODBOR SUDSKE POLICIJE

 

 

─îlan 166.

 

 

(Nadle┼żnost i imenovanje Odbora sudske policije)

 

 

(1) Odbor sudske policije je nadle┼żan za postupanje po ┼żalbama na prvostepene odluke Sudske policije koje se odnose na prijem u radni odnos i prava iz radnog odnosa slu┼żbenika Sudske policije, u skladu sa ovim zakonom.

(2) Odbor sudske policije imenuje predsjednik Vrhovnog suda.

(3) Na─Źin rada, postupak, odlu─Źivanje kao i druga pitanja od va┼żnosti za rad Odbora sudske policije uredit ─çe se propisom koji donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

─îlan 167.

 

 

(Sastav odbora)

 

 

(1) Odbor sudske policije se sastoji od tri ─Źlana, istog broja zamjenika i sekretara.

(2) Dva ─Źlana i dva zamjenika su slu┼żbenici Sudske policije sa najmanjim ─Źinom vi┼íi inspektor sudske policije, koji predstavljaju Sudsku policiju, a jedan ─Źlan i jedan zamjenik dr┼żavni slu┼żbenik iz Vrhovnog suda.

(3) Najmanje jedan ─Źlan Odbora sudske policije mora imati obrazovanje pravnog smjera, a zasjedanjem Odbora sudske policije predsjedava osoba koja ima najvi┼íi ─Źin.

(4) Članovi Odbora sudske policije se imenuju na mandat od dvije godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

(5) ─îlan Odbora sudske policije mo┼że biti razrije┼íen du┼żnosti prije kraja svoga mandata samo po odluci predsjednika Vrhovnog suda.

(6) Uvjete za rad Odbora sudske policije osigurava Sudska policija.

(7) Osobe iz stava (1) ovog ─Źlana imaju pravo na naknadu za rad u skladu sa propisom kojim se reguli┼íe pravo na naknadu za rad u stalnim radnim tijelima u Federaciji.

 

 

XVII. - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

─îlan 168.

 

 

(Slu┼żbenici Sudske policije koji su stekli ─Źin prema ranijem

propisu)

 

 

Slu┼żbenici Sudske policije kojima su pravosna┼żnim odlukama dodijeljeni ─Źinovi u skladu sa zakonima i drugim propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog zakona zadr┼żavaju dodijeljene ─Źinove.

 

 

─îlan 169.

 

 

(Postupci u toku)

 

 

Predmeti u kojima nije okon─Źan postupak pred nadle┼żnim tijelima Sudske policije do stupanja na snagu ovog zakona, rje┼íavat ─çe ta nadle┼żna tijela prema odredbama zakona i drugih propisa koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog zakona.

 

 

─îlan 170.

 

 

(Status Glavnog zapovjednika)

 

 

(1) Du┼żnosti direktora u prvom mandatnom periodu obavlja slu┼żbenik Sudske policije koji je danom stupanja na snagu ovog zakona obavljao du┼żnost Glavnog zapovjednika Sudske policije.

(2) Rje┼íenje o imenovanju direktora iz stava (1) ovog ─Źlana donosi predsjednik Vrhovnog suda u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Na utvr─Ĺivanje platnog razreda direktora, odnosno za ─Źin iz ─Źlana 114. stav (2) ta─Źka k) ovog zakona, shodno se primjenjuju odredbe federalnog zakona kojima je utvr─Ĺen platni razred za ─Źin glavni generalni inspektor policije.

(4) Platni razred direktora utvr─Ĺivat ─çe se na na─Źin iz stava (3) ovog ─Źlana do uskla─Ĺivanja propisa o platama slu┼żbenika Sudske policije i policijskih slu┼żbenika.

 

 

─îlan 171.

 

 

(Uspostavljanje posebnih slu┼żbi)

 

 

Administrativno tehni─Źke poslove i finansijsko ra─Źunovodstvene poslove za Sudsku policiju ─çe do uspostavljanja posebnih slu┼żbi u sastavu Sudske policije, obavljati nadle┼żne slu┼żbe Vrhovnog suda.

 

 

─îlan 172.

 

 

(Poslovi interne revizije)

 

 

Poslove interne revizije za Sudsku policiju ─çe u skladu sa federalnim propisima obavljati Jedinica za internu reviziju uspostavljena pri Vrhovnom sudu.

 

 

─îlan 173.

 

 

(Podzakonski propisi)

 

 

(1) Vlada Federacije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijet ─çe propis iz ─Źlana 124. ovog zakona.

(2) Predsjednik Vrhovnog suda u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijet ─çe propis iz ─Źlana 14. ovog zakona.

(3) Predsjednik Vrhovnog suda u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijet ─çe:

a) propis iz ─Źlana 34. ovog zakona;

b) propis iz ─Źlana 47. stav (5) ovog zakona;

c) propis iz ─Źlana 64. ovog zakona;

d) propis iz ─Źlana 67. stav (5) ovog zakona;

e) propis iz ─Źlana 72. ovog zakona;

f) propis iz ─Źlana 77. stav (3) ovog zakona;

g) propis iz ─Źlana 78. stav (2) ovog zakona;

h) propis iz ─Źlana 79. stav (1) ovog zakona;

i) propis iz ─Źlana 80. stav (4) ovog zakona;

j) propis iz ─Źlana 96. stav (3) ovog zakona;

k) propis iz ─Źlana 103. stav (5) ovog zakona;

l) propis iz ─Źlana 126. ovog zakona;

m) propis iz ─Źlana 137. ovog zakona;

n) propis iz ─Źlana 139. stav (3) ovog zakona;

o) propis iz ─Źlana 163. ovog zakona;

p) propis iz ─Źlana 164. stav (6) ovog zakona;

r) propis iz ─Źlana 166. stav (3) ovog zakona.

(4) Direktor u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijet ─çe:

a) propis iz ─Źlana 90. stav (7) ovog zakona;

b) propis iz ─Źlana 113. stav (2) ovog zakona.

 

 

─îlan 174.

 

 

(Prestanak va┼żenja zakona i propisa)

 

 

(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da va┼żi Zakon o sudskoj policiji ("Slu┼żbene novine Federacije BiH", br. 19/96 i 37/04).

(2) Do stupanja na snagu propisa iz ─Źlana 173. ovog zakona, primjenjivat ─çe se podzakonski propisi doneseni na osnovu zakona iz stava (1) ovog ─Źlana.

 

 

─îlan 175.

 

 

(Stupanje na snagu)

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu┼żbenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedavaju─çi

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinovi─ç

 

 

Predsjedavaju─çi

Predstavni─Źkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimovi─ç

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija