Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
Promjena prezimena ili imena u Bosni i Hercegovini

Promjena prezimena ili imena u Bosni i Hercegovini

Postupak promjene osobnog imena / prezimena u Bosni i Hercegovini
Entitetski Zakoni daje mogu─çnost svakoj osobi da promijeni ime (cjelokupno ime i prezime, samo ime ili samo prezime). Osobno ime / prezime je mogu─çe promijeniti i u bilo kojem slu─Źaju, bez obzira na razlog zbog kojeg osoba ┼żeli ime promijeniti.


─îlan 14.
Zahtjev za promjenu li─Źnog imena mora sadr┼żavati li─Źno ime koje se tra┼żi
Uz zahtjev za promjenu li─Źnog imena prila┼że se:
1) Izvod iz maticne knjige rodenih i Uvjerenje o drfavljanstvu za podnosioca zahtjeva;
2) izvodi iz maticnih knjiga u kojima je upisana cinjenica cija je promjena predmet postupka;
3) fotokopija licne karte;
4) uvjerenje o mjestu prebivalista;
5) uvjerenje nadlefnog suda da se protiv podnosioca zahtjeva ne vodi krivicni postupak;
6) uvjerenje nadlefnog poreskog organa da nema neizmirenih poreskih i carinskih obaveza.

Izuzetno, ako se u imenu i prezimenu u Izvodu iz maticne knjige rodenih inozemnog organa ne nalaze slova koja postoje u slufbenim jezicima i pismima Federacije (c, c, df, s, f i dr.), a stranka ┼żeli da se ime i prezime upise prema pravilima naseg jezika i pisma - u tom slucaju podnosi se zahtjev za promjenu imena i prezimena prema pravilima naseg jezika i pisma uz ko- ji se prila┼że:
1) ovjerena izjava o promjeni li─Źnog imena prema pravilima slu┼żbenog jezika ili pisma Federacije i
2) Izvod iz maticne knjige rodenih i Uvjerenje o dr┼żavljanstvu za podnosioca zahtjeva.

─îlan 15.
O zahtjevu za promjenu li─Źnog imena rjesava kantonalno ministarstvo unutrasnjih poslova prema mjestu prebivalista podnosioca zahtjeva.
Zahtjev za promjenu li─Źnog imena mofe se podnijeti i pu- tem punomocnika.
Ukoliko se zahtjev podnosi putem punomocnika uz za- htjev se mora prilofiti izjava podnosioca zahtjeva kojom se iz- jasnjava o imenu kojim se ubuduce u pravnom saobracaju feli koristiti.
Izjava iz stava 3. ovog clana mora biti ovjerena od nadle- fnog organa.
O rjesavanju zahtjeva iz stava 1. ovog clana u vezi sa pita- njima koja nisu regulirana ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Slufbene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99).

─îlan 16.
Promjena li─Źnog imena ili samo imena ili samo prezimena nece se odobriti licu protiv kojeg se vodi krivicni postupak, ili licu koje je osudeno za krivicno djelo dok kazna nije izvr┼íena, ili dok traju pravne posljedice osude, licu za kojim je raspisana me─Ĺunarodna potraga, kao ni licu za koje se utvrdi da je zahtjev podnijelo radi izbjegavanja obaveza utvr─Ĺenih aktom nadle┼żnih organa.
Radi utvrdivanja cinjenica iz stava 1. ovog clana nadlefni organ koji vodi postupak po slufbenoj du┼żnosti vrsi odgovara- juce provjere u svojim slufbenim evidencijama i u evidencija- ma koje vode tufilastava, kao i provjeru putem Interpola.

─îlan 17.
Rjesenje o promjeni li─Źnog imena dostavlja se odmah po pravomocnosti mati─Źaru koji vodi maticne knjige za lice koje je izvrsilo promjenu li─Źnog imena, mati─Źaru koji vodi maticne knjige u koje je upisana cinjenica rodenja za dijete lica koje je izvrsilo promjenu li─Źnog imena, organu koji vodi evidencije o gradanima koje se vode na osnovu upisa u maticnu knjigu ro- denih i drugim organima nadlefnim za vodenje evidencija o gradanima koje se vode prema prosebnim propisima, a uklju- cuju podatak koji je u postupku promijenjen u skladu sa ovim zakonom.
Lice kojem je odobrena promjena li─Źnog imena ne mofe podnijeti novi zahtjev za promjenu li─Źnog imena u roku od pet godina od dana izvrsenog upisa promijenjenog li─Źnog imena u maticne knjige, ukoliko posebnim zakonom nije drugacije propisano.
Lice koje je promijenilo li─Źno ime ili samo ime ili samo prezime du┼żno je u roku od 15 dana od dana izvrsenog upisa promjene u maticne knjige podnijeti zahtjev za zamjenu licnih isprava (li─Źna karta, putna isprava, vozacka dozvola i druge isprave) nadle┼żnom organu.
Ukoliko lice koje je promijenilo li─Źno ime ili samo ime ili samo prezime ne podnese zahtjev u roku od 15 dana, nadle┼żno Ministarstvo po slu┼żbenoj du┼żnosti ─çe poni┼ítiti rje┼íenje kojim je odobrena promjena.

─îlan 18.
Protiv rjesenja donesenog u postupku promjene li─Źnog imena kao i rjesenja iz clana 17. ovog zakona mofe se izjaviti falba Federalnom ministarstvu unutrasnjih poslova (u dalj- njem tekstu: Federalno ministarstvo) u roku od 15 dana od da- na prijema rjesenja.

Zahtjev za promjenu li─Źnog imena mora sadr┼żavati li─Źno ime koje se tra┼żi. Postoji i rubrika o opisu razloga zašto lice podnosi zahtjev za promjenu li─Źnog imena, me─Ĺutim ona se ispunjava detaljno samo prilikom detaljnih elaboracija u kompliciranim slu─Źajevima.

Kada se radi o razlozima za promjenu prezimena, u oko 80 posto slu─Źajeva se radi o vra─çanju djevoja─Źkog prezimena iz razloga isteka roka od šest mjeseci nakon pravosna┼żnosti presude o razvodu braka (jer se unutar prvih šest mjeseci od pravosna┼żnosti presude o razvodu braka prezime mo┼że vratiti na ono koje je korišteno prije sklapanja braka, pisanom izjavom datom pred mati─Źarem u mjestu ro─Ĺenja, a istekom roka od šest mjeseci, samo u postupku promjene prezimena pred nadle┼żnim MUP-om), u oko pet posto slu─Źajeva mla─Ĺi punoljetnici oba spola podnose zahtjeve za promjenu imena iz njima staromodnih imena u tzv. moderna imena ili zbog promjene samo jednog slova u imenu obi─Źno specifi─Źnog za engleski alfabet (x,y,q ili w), u oko deset posto slu─Źajeva lica podnose zahtjeve za promjenu prezimena radi uskla─Ĺivanja prezimena s prezimenom roditelja (Kova─Źevi─ç u Kova─Ź itd...), a u oko deset posto slu─Źajeva lica se ne izjašnjavaju detaljno, te kao razlog navode li─Źna ┼żelja i sli─Źno.

Postupak zamjene li─Źnog imena, ili samo imena ili samo prezimena, podrazumijeva obra─çanje nadle┼żnom organu (Odjeljenju za administraciju) sa zahtjevom za promjenu imena i sljede─çim prilozima:

- izvod iz mati─Źne knjige ro─Ĺenih;

- uvjerenje o dr┼żavljanstvu;

- izvod iz mati─Źne knjige vjen─Źanih za lica koja su sklopila brak;

- uvjerenje nadle┼żnog poreznog organa (porezne ispostave) da lice nema neizmirenih poreznih obaveza prema Federaciji Bosne i Hercegovine;

- uvjerenje nadle┼żnog carinskog organa (UIO) da lice nema neizmirenih obaveza po osnovu carine i indirektnih poreza, te 8 KM takse.

- ovjerena kopija va┼że─çe li─Źne karte;

- uvjerenje o prebivalištu;

- uvjerenje nadle┼żnog suda iz mjesta prebivališta da se protiv lica ne vodi krivi─Źni postupak;


Postupanje po navedenom zahtjevu traje oko mjesec dana ili du┼że, jer je potrebno izvršiti dodatne provjere ─Źiji cilj je dokazivanje da lice koje je podnosilac zahtjeva ne mijenja li─Źno ime radi izbjegavanja zakonom predvi─Ĺenih obaveza.

Nakon udovoljavanja zahtjevu, podnosiocu zahtjeva ─çe biti uru─Źeno rješenje o promjeni li─Źnog imena, a za postupanje po navedenom rješenju, tj. promjenu svih dokumenata, podnosilac zahtjeva ima rok od 15 dana, kao što je predvi─Ĺeno ─Źlanom 17. stav 3. navedenog zakona.

TRA┼ŻENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRA┼ŻENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz mati─Źne knjige ro─Ĺenih Mati─Źni ured Original ili ovjerena kopija –
Uvjerenje o dr┼żavljanstvu BiH Mati─Źni ured Original ili ovjerena kopija –
Izvodi iz mati─Źnih knjiga u kojima je upisana ─Źinjenica ─Źija je promjena predmet postupka (tj. izvod iz mati─Źne knjige vjen─Źanih i izvodi iz mati─Źnih knjiga ro─Ĺenih za djecu lica koje vrši promjenu ) Mati─Źni ured Original ili ovjerena kopija –
Li─Źna karta MUP Kopija –
Uvjerenje o mjestu prebivališta MUP Original ili ovjerena kopija –
Uvjerenje nadle┼żnog suda da se protiv podnosioca zahtjeva ne vodi krivi─Źni postupak Op─çinski sud Original ili ovjerena kopija –
Uvjerenje nadle┼żnog poreskog organa da nema neizmirenih poreskih obaveza Poreska uprava FBiH, odnosno nadle┼żna poreska ispostava Original ili ovjerena kopija –
Uvjerenje nadle┼żnog organa da nema neizmirenih carinskih obaveza Uprava za indirektno/neizravno oprezivanje, Regionalni centar Sarajevo Original ili ovjerena kopija –
Punomo─ç Izjavu ovjerava: op─çinski organ, sud, notar ili DKP BiH (ambasada ili konzulat BiH u inostranstvu) Original ili ovjerena kopija –
Izjava djeteta data na zapisnik kod mati─Źara (za dijete starije od 10 godina, potreban je njegov pristanak koji daje kod mati─Źara) Mati─Źar Original ili ovjerena kopija –
Drugi dokazi po potrebi (npr. u slu─Źaju razvoda braka) Organi koji vode slu┼żbene evidencije i sl. Original ili ovjerena kopija –


Kad ime nije mogu─çe promijeniti ime ili prezime u Bosni i Hercegovini ?
Promjena osobnog imena ili prezimena ne─çe se odobriti osobi protiv koje se vodi krivi─Źni postupak, ili osobi koja je osu─Ĺena za krivi─Źno djelo dok kazna nije izvršena, ili dok traju pravne posljedice osude, osobi za kojom je raspisana me─Ĺunarodna potraga, kao ni osobi za koje se utvrdi da je zahtjev podnijela radi izbjegavanja obveza utvr─Ĺenih aktom nadle┼żnih organa.

 

Rješenje o promjeni imena ili prezime u Bosni i Hercegovini ?

Rješenje o promjeni osobnog imena / prezimena dostavlja se odmah po pravomo─çnosti mati─Źaru koji vodi mati─Źne knjige za osobu koja je izvršila promjenu osobnog imena / prezimena, mati─Źaru koji vodi mati─Źne knjige u koje je upisana ─Źinjenica ro─Ĺenja za dijete osobe koje je izvršilo promjenu osobnog imena, organu koji vodi evidencije o gra─Ĺanima koje se vode na osnovu upisa u mati─Źnu knjigu ro─Ĺenih i drugim organima nadle┼żnim za vo─Ĺenje evidencija o gra─Ĺanima koje se vode prema posebnim propisima, a uklju─Źuju podatak koji je u postupku promijenjen u skladu sa ovim zakonom.
Osobi kojoj je odobrena promjena osobnog imena / prezimena ne mo┼że podnijeti novi zahtjev za promjenu osobnog imena u roku od 5 (pet) godina od dana izvršenog upisa promijenjenog osobnog imena u mati─Źne knjige, ukoliko posebnim zakonom nije druk─Źije propisano.

 

Promjena osobnih isprava (li─Źne karte, putne isprave)
Naravno, s promjenom osobnog imena unutar mati─Źnih knjiga, bit ─çe potrebno i izvršiti zamjenu svih onih osobnih isprava sa starim osobnim imenom. Lice koja je promijenila osobno ime ili samo ime ili samo prezime du┼żna je u roku od 15 dana od dana izvršenog upisa promjene u mati─Źne knjige podnijeti zahtjev za zamjenu osobnih isprava (li─Źna karta, putna isprava, voza─Źka dozvola i druge isprave) nadle┼żnom organu.
Ukoliko osoba koja je promijenila osobno ime ili samo ime ili samo prezime ne podnese zahtjev u tom roku, nadle┼żno ministarstvo ─çe poništiti rješenje kojim je odobrena promjena.

 

PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA:
Zakon o li─Źnom imenu, ─Źlan 15. (“Slu┼żbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 7/12);

Uputstvo o na─Źinu vo─Ĺenja mati─Źnih knjiga, ta─Źka 54. (“Slu┼żbene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15.);

Zakon o mati─Źnim knjigama Federacije BiH ("Slu┼żbene novine FBiH" broj 37/12 i 80/14)

Zakon o mati─Źnim knjigama Republike Srpske ("Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske" broj 111/09 i 43/13 i 66/18)

Zakon o mati─Źnim knjigama Br─Źko distrikta BiH ("Slu┼żbeni glasnik Br─Źko distrikta BiH" broj 58/11)

 

Promjena prezimena ili imena u BiH je tako─Ĺe mogu─ça i na osnovu priznanja strane sudske odluke za lica koja ┼żive u inostranstvu i svoje prezime su promjenile u inostranstvu, kao i sklapanjem braka u inostranstvu koji nije upisan u BiH, vi┼íe o toj temi mo┼żete pro─Źitati na linku: Priznanje strane odluke o razvodu braka, priznanje odluke o promjeni prezimena, i upis vjen─Źanja u Bosni i Hercegovini

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija