Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

Priznavanje strane sudske presude / odluke « Oblast rada advokatske kancelarije

Strana privredno društvo ili fizičko lice bi moglo da pomisli da je uspjela u pregovorima ako ubjedi ugovornu stranu iz Bosne I Hercegovine da prihvati nadležnost suda u njegove države (inostranstva). Naprotiv strano privredno društvo odnosno fizičko lice, sebi je obezbjedila sudsku presudu koja nije izvršiva nad dužnikom u Bosni I Hercegovini, jer takvu stranu sudsku odluku, je prvo neophodno priznati u Bosni i Hercegovini pred nadležnim sudom Bosne i Hercegovine, a tek onda nakon priznanja strane sudske presude, pokrenuti postupak izvršenja strane sudske presude u Bosni i Hercegovini.

Izbor klauzule o riješavanju sporova nije samo pitanje toga da li stranka više voli da riješava sporove pred sudom ili pred arbitražom. Smisao te klauzule je da obezbedi strankama brz, pouzdan, dostupan i cijenovno najpovoljniji način rješavanja sporova. Istovremeno, ona treba da obezbjedi da se sudski postupak/arbitraža okonča donošenjem pravosnažne odluke koja će biti izvršiva u jurisdikciji u kojoj se nalazi najveći dio imovine dužnika. U suprotnom, ova klauzula neće imati previse smisla.

Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka u Bosni i Hercegovini

U sporovima sa stranim elementom, stranke mogu izabrati nadležnost stranog suda. Ali da bi se presuda tog stranog suda izvršila u Bosni I Hercegovini, neophodno je da je priznaju domaći sudovi u posebnom vanparničnom sudskom postupku. Nakon priznanja, strana sudska odluka ima snagu domaće sudske odluke i izvršna je pred nadležnim sudom u Bosni i Hercegovini.

Postupak priznavanja stranih sudskih odluka i stranih arbitražnih odluka u Bosni i Hercegovini pokreće se prijedlogom advokata odnosno ovlaštenog lica. Najčešći slučajevi priznanja stranih sudskih odluka se odnose na porodične odnose (priznanja presuda o razvodu braka u Bosni i Hercegovini, odluke u bračnom sporu, priznanje odluke o alimentaciji, sporove radi utvrđivanja ili osporavanja očinstva i materinstva), priznanje presuda iz privrednih sudskih sporova kao i privredne arbitražne sporove, sudske odluke o isplati novčanog iznosa nastale iz ugovornih obaveza domaćeg i inostranog pravnog lica, predmete sa zaostavštinom, presude o nasljedstvu iz inostranstva, i druge vrste stranih sudskih odluka.


Ustavno pravilo u BIH koje se mora neposredno i primarno primjenjivati u svim postupcima je da se svakoj stranci mora omogučiti da učestvuje u postupku u kome se odlučuje o njegovim pravima, a samo se pravo na žalbu može nadomjestiti nekim drugim pravnim sredstvom.

 

U pogledu Procesnog međunarodnog privatnog prava advokatska kancelarija vrši:

Priznavanja strane sudske presude / priznanje strane sudske odluke

te proceduru izvršavanja strane sudske presude / strane sudske odluke, pred svim sudovima Bosne i Hercegovine.

Advokatska kancelarija radi i na priznanjima i izvršenjima stranih arbitražnih odluka.

Iz oblasti Međunarodnog privatnog prava advokatska kancelarija vrši i druge pravne radnje.

Ovdje možete pogledati sudsku praksu Bosne i Hercegovine iz domena priznanja stranih sudskih odluka pred nadležnim sudovima Bosne i Hercegovine.