Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
Advokati Sarajevo

Advokat Sarajevo - Advokatska kancelarija Sarajevo - Bosna i Hercegovina - Advokatski ured Sarajevo

Advokatska komora Sarajevo 1909 – 1918g: Zakonom o advokaturi iz 1909g advokatska profesija u Bosni i Hercegovini je institucionalizovana tako što je propisano obligatorno udru┼żivanje advokata u Advokatsku komoru, koja je legislativno uspostavljena u formi profesionalne autonomnosti sa ograni─Źenom samoupravom. Konstituisanjem Advokatske komore na prostoru Bosne i Hercegovine, kroz rad komorskih odbora uz izuzetnu agilnost izabranih ─Źlanova u odborima, advokati su u relativno kratkom vremenu uspjeli izgraditi bitne komponente koji ─çe vremenom afirmirati visok stepen autonomnosti i samostalnosti profesije, koja je uz nu┼żne transformacije zadrza┼ża i do danas. Zakonom iz 1909 godine utvr─Ĺen je na─Źin konstituisanja prvih komorskih organa. Prema 91 paragrafu Zakona, predsjednik Vrhovnog suda „ovlašten je sazvati sve advokate u Sarajevo radi konstituisanja komore ─Źim zakon stupi na snagu“. Na dan konstituisanja Advokatske komore Sarajevo dvadeset i šest advokata je bilo upisano u Listu advokata, koja se do tada vodila kod Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine. Skupština Advokatske komore na ─Źelu sa predsjednikom bila je temeljna poluga u kreiranju advokatske profesije tog vremena. Na konstituiraju─çoj Skupštini odr┼żanoj u Sarajevu 10.02.1909g, izabrana su tijela Komore. Advokat Sarajevo - Najbolji advokat u Sarajevu.

Advokatska komora Sarajevo 1929-1941g - Advokatska komora Sarajevo u ovom periodu bila je veoma intenzivno uklju─Źena i u rad Saveza advokatskih komora Kraljevine Jugoslavije, koja je na odre┼żeni na─Źin predstavljala krovnu organizaciju advokata u ovom vremenu. Utvr─Ĺena je godišnja ─Źlanarina Komore u iznosu od 300 dinara. Na dan odr┼żavanja Skupštine u Imenik advokata bilo je upisano 175 advokata. Prva redovna skupština Advokatske komore Sarajevo odr┼żana je 3.oktobra.1932.g. Advokatura tog vremena nije pokazala potrebnu zainteresiranost da stvara advokatski kadar sopstevenom reprodukcijom. Ne mo┼że se re─çi da me─Ĺu pravnicima nije bilo interesa za advokatsko zanimanje u tom vremenu. Nakon obavljene pripravni─Źke prakse u sudu, tu┼żilaštvu, pravobranilaštvu, te polo┼żenog sudskog ispita, znatan broj lica je upisan u Imenik advokata i bez ranije obavljene pripravni─Źke prakse kod advokata. Posljednja skupština Advokatske komore Sarajevo prije po─Źetka Drugog svjetskog rata odr┼żana je 27.oktobra.1940.g. Advokatska kancelarija Sarajevo- Najbolji advokat u Sarajevu

U Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine je sjedište Federalne advokatske komore, kao i Regionalne advokatske komore Sarajevo.

 

Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu, je asocijacija advokata koji imaju sjedište advokatskih kancelarija, odnosno advokatskih društava na teritoriji Federacije BIH. Advokati stje─Źu ─Źlanstvo u Advokatskoj komori FBiH obaveznim udru┼żivanjem u regionalnu advokatsku komoru prema sjedištu advokatske kancelarije, odnosno advokatskog društva. Advokatsku komoru FBiH uz advokate ─Źine i advokatski stru─Źni saradnici i advokatski pripravnici. Sjedište Advokatske komore Federacije BiH je u Sarajevu. Jedinstven Imenik advokata u Federaciji Bosne i Hercegovine vodi se u Advokatskoj komori FBiH, a regionalne advokatske komore vode Imenike advokata za advokate sa sjedištem na svom podru─Źju. Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine vodi Imenik advokata, Imenik advokatskih stru─Źnih saradnika, Imenik advokatskih pripravnika, Imenik advokatskih društava i evidenciju zajedni─Źkih advokatskih kancelarija na podru─Źju Federacije Bosne i Hercegovine.


Advokatska djelatnost u Bosni i Hercegovini, izme─Ĺu ostalog, obuhvata: davanje pravnih savjeta, sastavljanje razli─Źitih podnesaka (zahtjevi, tu┼żbe, predstavke, molbe, ┼żalbe, revizije i dr), sastavljanje raznih isprava ( ugovori, testamenti i dr), zastupanje stranaka u svim parni─Źnim, upravnim i ostalim postupcima pred svim redovnim i drugim sudovima, drugim dr┼żavnim organima, arbitra┼żama te pravnim osobama, pru┼żanje i drugih oblika pravne pomo─çi fizi─Źkim i pravnim osobama kako bi se zaštitili njihova prava i interesi, odbranu i zastupanje okrivljenog u krivi─Źnom, prekršajnom i drugim postupcima u kojima se odlu─Źuje o odgovornosti fizi─Źkih i pravnih osoba, Advokatsku djelatnost, kao profesionalnu djelatnost, vrše advokati kao pojedinci. Advokati u svrhu zajedni─Źkog vršenja profesije mogu formirati zajedni─Źku advokatsku kancelariju u Sarajevu i advokatsko društvo u Sarajevu. Sarajevo Advokat


Advokat iz Sarajeva mora biti slobodan i nezavisan u svakom pogledu: politi─Źki, ekonomski, intelektualno, nezavisan o dr┼żavi i drugim uticajnim interesima, nezavisan od zastupane stranke ako u┼żiva povjerenje tre─çe strane i suda, te ne smije dozvoliti da njegova nezavisnost bude ugro┼żena pritiskom poslovnih saradnika. U odr┼żavanju nezavisnosti zna─Źajnu ulogu imaju komore i ─Źlanstvo advokata u slobodnoj profesiji. Samostalnost profesije podupire nezavisnost advokata. Advokat mora izbjegavati sukobe interesa, a u cilju pravilnog obavljanja advokatske djelatnosti te ne smije zastupati dvije stranke u istom predmetu ako postoji sukob izme─Ĺu interesa tih stranki ili sukob interesa izme─Ĺu njega i stranke; du┼żan je odustati od zastupanja nove stranke ako o njoj posjeduje povjerljivu informaciju koju je dobio od sadašnje ili bivše stranke i sl. Ukoliko se sukob interesa javi u toku pravnog zastupanja stranke, advokat mora odustati od daljeg zastupanja. Advokat u BiH ima obavezu razvijati i unapre─Ĺivati svoje profesionalno znanje i vještine


Federalna advokatska komora, ima sjedište u Sarajevu, adresa: Obala Kulina Bana 6, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 

Tarifa o nagradama i naknadni troškova za rad advokata "Slu┼żbene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 22/04 od 24.04.2004.god. i 24/04 od 08.05.2004.god. odre─Ĺuje nagrade za rad advokata i troškove nastale vršenjem advokatske djelatnosti, te primjenu i stupanje na snagu. Skupština Federalna advokatske komore predla┼że advokatsku tarifu, koju odobrava Federalno ministarstvo pravde, a nakon konsultacija sa ostalim relevantnim Ministarstvima. Tarifa se objavljuje u „Slu┼żbenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“. Advokat ima pravo zahtijevati da primi nagradu za izvršeni rad i naknadu troškova nastalih u vezi sa radom, sukladno odredbama va┼że─çe advokatske tarifa. Sudovi i druga tijela u odluci o troškovima postupka odre─Ĺivati ─çe naknadu za pravnu pomo─ç koju je advokat pru┼żio stranci prema odredbama va┼że─çe advokatske tarife koja je va┼żila u momentu pru┼żanja kvalifikovane pravne pomo─çi. Advokatski ured u Sarajevu ili advokati sa sjedistem advokatske kancelarije u Sarajevu

 

Advokatski ispit kao uslov za podnošenje zahtjeva za upis u Imenik advokata Advokatske komore Federacije BIH pola┼że se pred komisijom za polaganje advokatskog ispita koju je saglasno odredbi  ─Źlana 12 Zakona o advokarturi Federacije BIH i odredbi ─Źlana 40 ta─Źka 6 i ─Źlana 51 Statuta Advokatske komore Federacije BIH imenovao Upravni odbor. Advokatski ispit prijavljeni kandidat pola┼że provjerom znanja kandidata od strane komisije iz poznavanja: Zakona o advokaturi Federacije BIH, Statuta Advokatske komore Federacije BIH, Kodeksa advokatske etike, Tarife o naknadama i nagradama za rad advokata u Federaciji BIH, Disciplinskog  pravilnika Advokatske komore Federacije BIH. Odmah nakon uspješno polo┼żenog advokatskog ispita kandidatu se izdaje uvjerenje o polo┼żenom advokatskom ispitu, koje potpisuje predsjednik komisije

 


Regionalna advokatska komora Sarajevo

 

Regionalna advokatska komora Sarajevo je u sastavu Advokatske komore Federacije BiH, a formirana se za podru─Źje Kantona Sarajevo i Bosansko - Podrinjskog kantona. Regionalna komora Sarajevo ima svojstvo pravnog lica. Sjedište Regionalne komore je u Sarajevu.

 

Regionalna advoaktska komora Sarajevo, putem svojih organa, vrši sve nadle┼żnosti koje su joj odre─Ĺene Zakonom, opštim aktima Federalne advokatske komore i Statutom regionalne advokatske komore Sarajevo, a koji se naro─Źito odnose na: razvijanje i unapre─Ĺenje advokatske djelatnosti, obezbjedenje profesionalne samostalnosti advokata, sticanje prava na obavljanje advokatske djelatnosti, djelatnosti advokatskih stru─Źnih saradnika i djelatnosti advokatskog pripravnika, disciplinski postupak i disciplinsku odgovornost za povrede pravila profesionalnog ponašanja advokata, zaštitu prava i interesa advokata, zajedni─Źkih advokatskih kancelarija, advokatskih društava, advokatskih stru─Źnih saradnika i advokatskih pripravnika, saradnju sa zakonodavnom, sudskom i izvršnom vlaš─çu, odnose izme─Ĺu advokata i njihovih stranaka, saradnja sa advokatskim i drugim institucijama i asocijacijama, stru─Źno usavršavanje advokata, nadgledanje obuke advokatskih stru─Źnih saradnika i obuku advokatskih pripravnika.


Organi Regionalna advokatske komore Sarajevo su: skupština, upravni odbor, predsjednik i potpredsjednici, disciplinski sud, disciplinski tu┼żilac i nadzorni odbor.

 

U Imenicima Regionalna advokatske komore Sarajevo upisano je ukupno 430 advokata u Sarajevu, 42 advokatska stru─Źna saradnika i 160 advokatskih pripravnika. Regionalnu advokatsku komoru Sarajevo predstavlja i zastupa Predsjednik komore pred kantonalnim i opštinskim tijelima i institucijama. Stalno se mijenja broj advokata u Sarajevu.


Advokat iz Sarajeva je du┼żan prijaviti regionalnoj advokatskoj komori svaku promjenu u pogledu oblika vršenja advokatske djelatnosti kao i promjenu sjedišta advokatske kancelarije u roku od 8 dana od dana nastale promjene. Advokat u Sarajevu je du┼żan dostaviti regionalnoj advokatskoj komori po─Źetkom godine Ugovor o osiguranju od odgovornosti opisan u stavu dva ovog ─Źlana, kao i prijaviti sve nastale promjene u toku osiguranja.

Regionalna advokatska komora Sarajevo vodi i spisak advokata, advokatskih pripravnika i advokatskih stru─Źnih saradnika.

Regionalna advokatska komora Sarajevo ima sjedište na adresi: Radi─çeva 2/III, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 

Uloga advokata u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, kao zastupnika i zaštitnika prava, sloboda i interesa gra─Ĺana i pravnih lica u demokratskom društvu zasnovanom na vladavini zakona, veoma je zna─Źajna, ali i zahtjevna. Takva uloga pred njega stavlja niz moralnih i pravnih obaveza, kako prema stranci koju zastupa, tako i prema sudovima, pravnoj profesiji, javnosti i sl. te od njega tra┼żi pridr┼żavanje Kodeksa advokatske etike u svakom trenutku obavljanja svoje djelatnosti. Obaveza je i du┼żnost svakog advokata da, osim zaštite prava, sloboda i interesa stranke koju zastupa, vodi ra─Źuna o: savjesnom i stru─Źnom vršenju svoje djelatnosti; o─Źuvanju svoje nezavisnosti, ─Źasti, poštenja i integriteta advokata, te o ─Źasnom obavljanju svoje djelatnosti; obavezi povjerljivosti i sticanju povjerenja stranke koju zastupa, ali i pravosudnih organa; poštivanju ljudskog dostojanstva, zaštiti i ostvarenju osnovnih ljudskih prava i sloboda; humanom i obzirnom odnosu koji podrazumijeva uva┼żavanje i poštivanje svih onih s kojima je u kontaktu pri vršenju svoje djelatnosti; zahtjevima profesionalne i op─çe kulture; ugledu i dostojanstvu advokature, kao i njenom unapre─Ĺivanju i afirmaciji, pru┼żanju stru─Źne pomo─çi i savjeta drugim advokatima i advokatskim pripravnicima; usavršavnju i nadogra─Ĺivanju svog pravnog i op─çeg obrazovanja i sl.

 

Odnos advokata Sarajevo prema protivnoj stranci mora biti korektan, a nastup obziran i objektivan uz puno uva┼żavanje i poštivanje kako suprotne stranke, tako i njegovog pravnog zastupnika, uz nastojanje da se spor riješi u obostranom interesu. Advokat je du┼żan sprje─Źavati bilo kakve verbalne okršaje procesnih protivnika te ne smije omalova┼żavati protivnu stranku, niti se prema njoj odnositi nekorektno na bilo koji na─Źin, iskoristiti njenu neukost, zabludu ako ona nema pravnog zastupnika, a ako ga ima, advokat je du┼żan komunicirati isklju─Źivo sa njenim zastupnikom. Advokat Sarajevo

 

Me─Ĺusobni odnos advokata i sudova, upravnih i drugih dr┼żavnih organa temelji se na poštovanju prava, pravne kulture i pravni─Źke profesije. Du┼żnost je advokata da poštuje autoritet i ugled suda i drugih organa pred kojima zastupa svoju stranku te da zastupanje obavlja korektno, ─Źuvaju─çi u isto vrijeme svoju samostalnost, li─Źni ugled i neovisnost advokature. On ne smije neprofesionalnim sredstvima i ne─Źasno uticati na tok postupka i donošenje odluke, niti zloupotrijebiti svoje ovlasti. Du┼żan je, hrabro i ─Źasno, dopuštenim sredstvima braniti interese svoje stranke bez obzira na vlastite interese ili posljedice, pru┼żiti otpor svakom kršenju zakonitosti, povredi dostojanstva i osnovnih ljudskih prava svoje stranke, te je upozoriti na savjesno korištenje prava koja joj u postupku pripadaju. Advokat u Sarajevu, sa sjedištem advokatske kancelarije u Sarajevu.

Sarajevo je glavni i najve─çi grad Bosne i Hercegovine, njena metropola i njen najve─çi urbani, kulturni, ekonomski i prometni centar kao i sjedište Kantona Sarajevo.


Grad Sarajevo na podru─Źju ─Źetiri op─çine (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad), ima 275.524 stanovnika po popisu iz 2013godine.


Grad Sarajevo je poznat po svojoj tradicionalnoj kulturnoj i religijskoj raznolikosti, sa pripadnicima islama, pravoslavlja, judaizma i katolicizma koji tu egzistiraju stolje─çima.
Kao regionalni centar obrazovanja, grad Sarajevo je tako─Ĺer dom prve institucije visokog obrazovanja na Balkanu pod nazivom Saraybosna Osmanli Medresa. . Advokat u Sarajevu


Sarajevo se nalazi gotovo u samom geografskom središtu Bosne i Hercegovine i zaprema površinu od 141,5 km2.


─îelna tijela vlasti u Gradu Sarajevo su gradona─Źelnik, koji upravlja radom Gradskih slu┼żbi, te Gradsko vije─çe Sarajeva koje ima 28 ─Źlanova. Upravu grada sa─Źinjavaju: kabinet gradona─Źelnika, dva zamjenika gradona─Źelnika, sekretar gradske uprave, savjetnici gradona─Źelnika, Pravobranilac Grada Sarajeva i sedam gradskih slu┼żbi za pitanja op─çe uprave, komunalne poslova, lokalno poslovanje i razvoj grada, urbano planiranje i stambene poslove, obrazovanje, kulturu i sport, Zavod za informatiku i telematiku, Gradski savjet i stru─Źni kolegij gradona─Źelnika Sarajevo.

─îesta pitanja:

Koliko ko┼íta advokat u Sarajevu i kako se odre─Ĺuju cijene advokata ?
Advokat u Sarajevu kao i bilo koji drugi advokat u FBiH, cijene odre─Ĺuje spram aktuelne advokatske tarife. Ukoliko pismenim ugovorom izme─Ĺu advokata i njegovog klijenta nije ugovoreno druga─Źije, advokatu pripada nagrada za izvr┼íeni rad po odredbama Tarife o nagradama i naknadi tro┼íkova za rad advokata FBiH.


Da li advokat iz Sarajeva mo┼że da zastupa u nekom drugom gradu u BiH svoje klijente ?
Advokat iz Sarajeva, mo┼że svoje klijente da zastupa na cijeloj dr┼żavi Bosni i Hercegovini i obratno, odnosno advokat iz bilo kojega grada u BiH mo┼że da zastupa svoje klijente u Sarajevu ili pred nadle┼żnim sudovima u Sarajevu ili dr┼żavnim organima. Kada advokat iz FBiH zastupa stranku na podru─Źju Republike Srpske/Br─Źko distrikta BiH, du┼żan je postupati u skladu sa Kodeksom etike advokata Advokatske komore RS-e, ukoliko na─Źela i principi tog Kodeksa nisu u suprotnosti sa na─Źelima i sadr┼żajem ovog Kodeksa advokata FBiH.


Koja je razlika izme─Ĺu zajedni─Źke advokatske kancelarije u Sarajevu i advokatskog dru┼ítva ┬á?
Vi┼íe advokata mo┼że imati zajedni─Źku advokatsku kancelariju, o ─Źemu zaklju─Źuju pismeni ugovor. Zajedni─Źka advokatska kancelarija mo┼że po─Źeti s radom danom upisa u evidencije ili imenik regionalne komore Sarajevo, koja o tome obavje┼ítava Federalnu advokatsku komoru u Sarajevu.

Advokatsko dru┼ítvo kao pravno lice osniva se u skladu sa Zakonom o privrednim dru┼ítvima kao dru┼ítvo s ograni─Źenom odgovorno┼í─çu (doo). Rad advokatskog dru┼ítva je ograni─Źen na obavljanje advokatske djelatnosti. Samo advokati mogu biti ─Źlanovi advokatskog dru┼ítva.
Obavljanje advokatske djelatnosti u okviru advokatskog dru┼ítva mo┼że se povjeriti samo ─Źlanovima advokatskog dru┼ítva, advokatima zaposlenim u advokatskom dru┼ítvu ili advokatskim pripravnicima u advokatskom dru┼ítvu.


Da li Vi i Vaši advokati zastupate klijente u Sarajevu ?
U onim predmetima iz kojih oblasti smo specijalizirani zastupamo stranke u Sarajevu tako i u cijeloj BiH, dok u onim pravnim oblastima u kojima nismo specijalizirani klijentima preporu─Źujemo na┼íe kolege advokate u Sarajevu koji im mogu pru┼żiti adekvatnu pravnu pomo─ç i advokatsko zastupanje u odre─Ĺenoj pravnoj oblasti. Npr na┼í advokatski ured ne zastupa u krivi─Źnom pravu, prekr┼íajnom pravu, intelektualno vlasni┼ítvo, radno pravo, mobing i sli─Źno. Kolektivni duh advokatske profesije zahtjeva odnos povjerenja i saradnje me─Ĺu advokatima na dobrobit njihovih klijenata.

Da li postoji advokat u Sarajevu koji radi besplatno ?
Obaveza je advokata i besplatno pru┼żanje pravne pomo─çi socijalno ugro┼żenim osobama u skladu sa zakonom i advokat ─çe ovu du┼żnost obaviti jednako savjesno i pa┼żljivo kao u pru┼żanju pravne pomo─çi drugim strankama. Svaki advokat u Sarajevu ili BiH ─çe u skladu sa svojim mogu─çnostima preuzeti godi┼ínje onoliko predmeta koliko je u mogu─çnosti za besplatno pravno zastupanje ili pru┼żanje besplatne pravne pomo─çi odnosno pravnih. Me─Ĺutim postoje i udru┼żenja koja pru┼żaju besplatnu pravnu pomo─ç poput udru┼żenja „Va┼ía Prava“ sa kancelarijom u Sarajevu, ili Zavod za pru┼żanje besplatne pravne pomo─çi Kantona Sarajevo.

Šta je advokatska tajna ?
Advokatsku tajnu predstavlja sve ono ┼íto je advokat prilikom pru┼żanja pravne pomo─çi saznao kao povjerljivo od svoje stranke ili na drugi na─Źin. U naravi advokatsku tajnu pored saznanja advokata predstavljaju svi spisi, tonski, ra─Źunalni, slikovni i sli─Źni zapisi, te depoziti stranaka koji se nalaze u advokatskoj kancelariji. Obaveza ─Źuvanja advokatske tajne prote┼że se na sve advokate u zajedni─Źkoj advokatskoj kancelariji, na sve advokate u Advokatskom dru┼ítvu i na sve zaposlenike advokatske kancelarije.


Da li advokat u Sarajevu mora da bude osiguran od odgovornosti za štetu ?
Advokati, zajedni─Źke advokatske kancelarije i advokatska dru┼ítva se obavezno osiguravaju od odgovornosti za ┼ítetu pri─Źinjenu stranci u toku pru┼żanja pravne pomo─çi. Minimalni iznos osiguranja i vrsta osigurane ┼ítete odre─Ĺuju se op┼ítim aktima Federalne advokatske komore. Advokatska komora mo┼że dogovoriti uvjete osiguranja svojih ─Źlanova od odgovornosti za ┼ítetu koja mo┼że nastati u toku obavljanja djelatnosti advokati, zajedni─Źke advokatske kancelarije i advokatskog dru┼ítva.

Da li advokat mora biti vjeran svom klijentu ?
Zastupanju stranke advokat je du┼żan posvetiti svu svoju stru─Źnost i savjesnost te joj cjelovito i pravovremeno pru┼żiti o─Źekivanu pravnu pomo─ç. Vjernost klijentu je osnovna du┼żnost advokata. Ona je va┼żnija od interesa advokata i kolegijalnih obzira. Preoptere─çenost advokata u poslu ne smije ugroziti cjelovitost, savjesnost i pravovremenost u pru┼żanju advokatske stru─Źne pomo─çi klijentu. O ovome je svaki advokat du┼żan voditi ra─Źuna prilikom preuzimanja novih poslova od klijenata. Advokat kome se obra─ça prevelik broj stranaka treba uputiti stranke drugim advokatima kako bi izbjegao preoptere─çenost u advokatskom zastupanju.

Da li advokat iz Sarajeva mo┼że da zastupa klijente van Bosne i Hercegovine, odnosno u inostranstvu ?
Prilikom vr┼íenja advokatske djelatnosti u inostranstvu, advokat je du┼żan pona┼íati se i u skladu sa Kodeksom Me─Ĺunarodne unije advokata, kao i sa Kodeksom advokatske etike zemlje u kojoj obavlja advokatsku djelatnost, ukoliko na─Źela i principi tih kodeksa nisu u suprotnosti sa na─Źelima i sadr┼żajem Kodeksa advokata FBiH.


Kako da znam koji je sud u Sarajevu nadle┼żan za moj pravni problem ?
Op─çinski sud u Sarajevu je nadle┼żan u gra─Ĺanskim predmetima da u prvom stepenu sudi: u svim gra─Ĺanskim sporovima i vanparni─Źnom postupku, u izvr┼ínom postupku, da obavlja zemlji┼íno-knji┼żne poslove, da vr┼íi poslove upisa u registre pravnih lica kao i druge poslove propisane zakonom. Op─çinski sud u Kantonu Sarajevo je Op─çinski sud u Sarajevu za podru─Źje op─çina: Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilija┼í, Vogo┼í─ça, Had┼żi─çi, Ilid┼ża i Trnovo. S druge strane, sudska nadle┼żnost sudova u Sarajevu za krivi─Źni postupak proizlazi iz krivi─Źnog djela ili o─Źekivane kazne. Op─çinski sud u Sarajevu odgovoran je za krivi─Źna djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna nov─Źana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije odre─Ĺena nadle┼żnost drugog suda, kao i u svom prekr┼íajnim predmetima, Kantonalni sud Sarajevu za te┼ża krivi─Źna djela.

 

 

 
*Disclaimer: Attorney-at-law Alma Prnjavorac & Attorney at law Azur Prnjavorac, provides the information in this web site for informational purposes only. The information does not constitute legal advice.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija