Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
Latinske izreke

 

Latinske izreke / Latinske poslovice

A

 • Ab ovo. – Od jajeta. - prenes. : Od početka ~ Horacije
  Abusus abusum invocat. - Jedna greška vuče drugu za sobom.
  A mensa et toro - Razdvajanje od stola i postelje. Razvod braka.
  Acta, non verba. - Djela, ne riječi.
  Acti labores iucundi - Dovršeni su poslovi ugodni
  Accipere quam facere praestat iniuriam. - Nepravdu osjetit je bolje nego nepravdu stvoriti. ~ Ciceron, Tusculanae disputationes (Razgovori u Tusculumu)
  Actio est reactio. - Djelovanje je (jednako) protudjelovanje.
  Ad calendas Graecos. - Na grčke kalende., nikada
  Alea iacta est! - Kocka je bačena. ~ Julije Cezar pri prelasku Rubikona
  Ama et fac, quod vis. - Voli i radi što želiš. ~ Augustin
  Amicus certus in re incerta cernitur. - Pravog prijatelja prepoznaješ u nesretnoj situaciji.
  Amor vincit omnia. - Ljubav pobjeđuje sve.
  Ars gratia artis - Umjetnost radi umjetnosti
  Audaces fortuna iuvat. - Odvažnima sreća pomaže.
  Aurora Musis amica. - Zora je prijateljica muzama. - umni posao najbolje je raditi jutri
  Ave cæsar! Morituri te salutant! - Ave Cezare! Pozdravljaju te oni koji će umrijeti!
  Ad arta - Među spise; U koš
  Ad tempus vitae - Doživotno
  Alpha et omega - Početak i svršetak
  Anno domini - Godine gospodnje
  Ante christum natum - Prije rođenja krista
  Avdaces fortuna iuvat - Hrabrima sreća pomaže
  Audi, vide, tale si vis vivere in race - Slušaj, gledaj,šuti ako želiš živjeti u miru
  Ad bestias - Pred zvijeri
  Ad astra - Ka zvijezdama u visine
  Actori incumbit probatio - Teret dokazivanja je na tužitelju.
  Accessorium sequitur principale - Pripadak prati glavnu stvar.
  Adoptio naturam imitatur - Posvojenje oponaša prirodu.
  Aliud voluit, aliud dixit - Jedno je htio, a drugo je govorio (u zabludi).
  Alteri stipulari nemo potest - Nitko se ne može obvezivati za trećega.
  Audiatur et altera pars - Neka se sasluša i druga strana.

B

 • Beata vita perfecta sapientia efficitur. - Blaženi se život ostvaruje savršenom mudrošću.
  Beati pauperes spiritu. - Blaženi siromasi duhom. ~ Isus, Evanđelje po Mateju
  Bella gerant alii, tu felix Austria nube. - Dok drugi ratuju, ti se, sretna Austrijo, ženi. ~ Marija Terezija, koja je politikom ženidbe djece postizala mir sa susjednim zemljama.
  Bella matribus detestata. - Majke mrze ratove ~ Horacije
  Bene docet, qui bene distinguit. - Dobro uči, tko dobro razlikuje.
  Beneficium accipere est libertatem vendere. - Uslugu primiti, znači prodati svoju slobodu.
  Beneficia non obtruduntur. - Dobra djela ne štete.
  Bis dat, qui cito dat. - Dvostruko daje, tko brzo daje. ~ Publije Sirac
  Bis idem non est idem. - Dva put isto, nije to isto.
  Bonus vir semper tiro. - Dobar čovjek uvijek je početnik ~ Marcijal
  Bis de eadem re ne sit actio - U istoj stvari nije dopušteno dvaput tužiti.

C

 • Carpe diem, quam minimum credula postero! - Iskoristi dan, ne vjeruj sljedećem ~ Horacije, Carmen (Ode) 1,11,8.
  Carpe feminam! - Iskoristi ženu
  Carum est, quod rarum est. - Skupo je što je rijetko
  Cave canem! - Pazi se psa! - natpis na starorimskim ulazima dvorišta
  Cessante causa cessat effectus. - Prestankom uzroka, prestaje i posljedica
  Clara pacta, boni amici. - Čist račun, duga ljubav.
  Claude os, aperi oculos! - Zatvori usta, otvori oči!
  Cogito ergo sum. - Mislim, dakle postojim. ~ René Descartes
  Consuetudo (quasi) altera natura. - Običaj je kao čovjekova druga narav. ~ Ciceron
  Condicio sine qua non. - Nezaobilazan uvjet
  Contra receptam opinionem. - Protiv javnog mnijenja.
  Contra vim mortis non est medicamen in hortis. - Protiv sile smrti nema lijeka u vrtu
  Cornix cornici oculos non effodiet. - Vrana vrani oči ne kopa.
  Corpus delicti. - Dokaz zločina.
  Credo, quia absurdum. - Vjerujem, jer je nevjerojatno ~ Tertulijan, o Tijelu Kristovu
  Cucullus non facit monachum. - Kapica ne čini monaha
  Cui bono? - Koja je korist? ~ Cenzor Lucije Kasije htio je 125. pr.n.e., prema Ciceronu, ovom izrekom naglasiti da kod ubojstva mora pitati i o motivu zločina.
  Cui honorem, honorem. - Komu čast, čast. ~ Sveti Pavao
  Cuius regio, eius religio - Čija je zemlja, njegova je i religija, temelj Augsburške vjerske slobode kojom je 1555. okončan rat, a zapadna i središnja Europa podijeljena na katolička i protestantska područja.
  Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis perseverare in errore. - Svatko griješi, ali samo luđak ustrajava u grešci. ~ Ciceron, Filipike 12,5.
  Cum sapienti viro libenter diserimus - S pametnim čovjekom rado diskutiramo

D

 • Dat census honores. - Bogatstvo donosi čast ~ Ovidije
  De gustibus (et coloribus) non est disputandum. - O ukusima (i bojama) ne valja se prepirati. U smislu: Ukusi su različiti. ~ Augustus Faselius vidi Razgovor
  De mortuis nil (=nihil) nisi bene. - O mrtvima samo najbolje.
  Demon est deus inversus. - Đavo je suprotnost Boga
  De nihilo nihil. - Od ničega nastaje ništa ~ Lukrecije
  De profundis clamavi ad te, Domine! - Iz dubine tebi vapijem, Gospodine, psalam
  Discardio Populo Nocet - Nesloga narodu škodi.
  Discite iustitiam moniti et non temnere divos! - Budite poučeni poukama pravde i ne zanemarujte bogove. ~ Vergilije, Eneida 6,620
  Divide et impera. - Podijeli i vladaj! ~ Luj XI., kralj Francuske
  Docendo discimus. - Poučavajući učimo. ~ Seneka
  Domine, conserva nos in pace. - Gospodine, sačuvaj nas u miru.
  Dominium generosa recusat. - Vlast plemeniti odbijaju. ~ natpis na grbu grada Pise
  Dulce et decorum est pro patria mori. - Slatko je i lijepo za domovinu mrijeti. ~ Horacije, Carmina (Oden) 3,2,13
  Dum spiro, spero. - Dok dišem, nadam se. ~ Ciceron
  Dies incertus pro condicione habetur - Neizvjestan rok smatra se uvjetom.
  Duae res in obligatione, una in solutione - Dvije su stvari u obvezi, a jedna u ispunjenju. (alternativne obveze)
  Dolus semper praestatur - Za namjeru se uvijek odgovara.

E

 • Ego sum, qui sum. - Ja sam koji jesam. ~ Knjiga Izlaska, Bog se predstavlja Mojsiju
  Epistula non erubescit. - Papir podnosi sve. ~ Ciceron
  Errando discimus. - Griješeći učimo.
  Errare humanum est. - Griješiti je ljudski. ~ Sveti Jeronim
  Ex astris scientia. - Od zvijezda dolazi znanje. ~ fiktivna latinska izreka iz Zvjezdanih staza
  Ex iniuria ius non oritur. - Iz nepravde ne izniče pravda.
  Ex nihilo aliquid facere. - Napraviti nešto iz ničega.
  Exeptio regulum confirmat. - Iznimka potvrđuje pravilo.
  Extra ecclesiam nulla salus. - Izvan Crkve nema spasenja. ~ Ciprijan
  Extra muros. - Izvan zidina. - u smislu: Ne može se ovdje o tome govoriti, nije za uši nekoga od prisutnih.
  Error (ignorantia) iuris nocet, error facti non nocet - Zabluda (neznanje) o pravu škodi, a zabluda o činjenici ne škodi.

 

F

 • Fabula docet - Pouka je...
  Fama crescit eundo. - Glasina raste širenjem.
  Fama volat. - Glasina kruži
  Fas est et ab hoste doceri. - Ispravno je i od neprijatelja učiti. ~ Ovidije
  Favete linguis! - Zadržite jezik! - u smislu: Pazite što pričate ~ Horacije
  Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. - Sretan je onaj koji zna uzroke stvari. ~ Vergilije, Georgica 2,490
  Festina lente. - Požuri polako.
  Fiat iustitia et pereat mundus. - Neka bude pravda, makar propao svijet.
  Finis coronat opus. - Kraj djelo krasi. ~ Ovidije
  Fortes fortuna adiuvat. - Sreća pomaže hrabrima. ~ Terencije
  Fata viam invenient. - Što je suđeno, pronaći će svoj put

G

 • Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo - Kap buši kamen, ne snagom, već čestim kapanjem ~ Ovidije

H

 • Habent sua fata liberi. – Knjige imaju svoju sudbinu. ~ Terentianus Maurus
  Hodie mihi, cras tibi. - Danas meni, sutra tebi.
  Homo homini lupus est. - Čovjek je čovjeku vuk.
  Honores mutant mores! - Časti mijenjaju običaje.
  Horae vulnerant, ultima necat! - Svaki sat ranjava, zadniji ubija!
  Hic transit gloria mundi! - I tako prolazi slava svijeta..
  Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis. - Povijest je svjedok vremena, svjetlo istine, život pamćenja, učiteljica života, glasnica starine
  Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere - Pošteno živjeti, drugoga ne povrijediti, svakome dati što mu pripada.
  Hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio - Tvrdim da je taj čovjek (rob) po kviritskom pravu moj.

I

 • Ibis redibis, nunquam peribis in bello. - Ići ću, vratit ću se, nikad neću poginuti u ratu.
  Ibis redibis nunquam, peribis in bello. - Ići ću, vratiti se neću, poginut ću u ratu.
  In dubio pro reo. - U dvojbi, na strani optuženog. ~ odredba rimskog prava
  In silvam ligna ferre. Nositi drva u šumu (Uzaludan posao).
  In vino veritas. - U vinu je istina. ~ Teokrit
  Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim. - Upada Scilu tko želi izbjeći Haribdu.
  Inter arma (enim) silent leges. - Za rata (naime) zakoni šute. ~ Ciceron
  Inter urinas et faeces homo nascitur. - Među urinom i izmetom čovjek se rađa.
  Inter pedes virginum gaudium est iuvenum. - Među nogama djevice leži zadovoljstvo mladića.
  Iactura paucorum servat multos. - Žrtva malobrojnih spašava mnoge.
  Ignorantia iuris nocet. - Nepoznavanje zakona šteti. u smislu: Nepoznavanje zakona ne spašava od kazne.
  Iuventus- ventus. - Mladost- ludost.
  Impossibilium nulla obligatio est - Nemoguća obveza je ništava.
  Ius est ars boni et equi - Pravo je umijeće  dobrog i pravednog.
  Ius pretorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi vel suplendi, vel corrigendi, iuris civilis gratia propter utilitatem publicam - Pretorsko je pravo ono što su ga uveli pretori radi pomaganja ili dopunjavanja ili ispravljanja civilnoga prava zbog javne koristi.
  Iusticia est constans et perpetua voluntas ius suum quique tribuendi - Pravda je stalna i trajna volja svakome dati pravo koje mu pripada.

L

 • Labor omnia vincit. - Rad pobjeđuje sve.
  Legi, intellexi, condamnavi. - Čitah, razumjeh i osudih.
  Lex mihi ars - Umjetnost mi je zakon.
  Lex prospicit, non respicit. - Zakon gleda naprijed, a ne natrag.
  Lapsus linguae - govorna greška
  Lapsus calami - greška u pisanju
  Lapsus memoriae - greška pri pamćenju
  Locus regit actum - Mjesto određuje postupak.
  Luat in corpore, qui non habet in aere. - Tko nema platiti u novcu, plaća tijelom, tj. tjelesnom kaznom.- staro pravo
  Lupus in fabula - Mi o vuku vuk na vrata.

M

 • Manus manum lavat. - Ruka ruku mije.
  Mater certa, pater incertus est. - Majka je sigurna, ali ne i tko je otac.
  Medice, cura te ipsum. - Liječniče, izliječi sebe sama.
  Medicus curat, natura sanat. - Liječnik liječi, priroda ozdravlja.
  Medio tutissimus ibis. - U sredini je najbolje. ~ Ovidije
  Mel in ore, fel in corde. - Na ustima med, u srcu jed (gorčina).
  Memento mori. - Sjeti se da ćeš umrijeti.
  Mens sana in corpore sano. - U zdravom tijelu, zdrav duh.
  Meum est propositum in taberna mori! - Moja je nakana u gostionici umrijeti! ~ Carmina Burana
  Mors certa, hora incerta. - Smrt je sigurna, ali njezin je sat nesiguran.
  Mors ultima ratio. - Smrt je posljednja istina.

N

 • Naturam expellas furca, tamen usque recurret. - Istjeraj prirodu zubljom, ona ipak svoje tjera.
  Nec est ullum magnum malum praeter culpam. - Nema većeg zla od grijeha. ~ Ciceron, Ad familiares 6,4,2
  Nec temere nec temide. - Ni strašljiv ni nepromišljen.
  Nemo nascitur sapiens, sed fit. - Nitko se ne rodi mudar. ~ Seneka
  Nervus belli, pecunia infinita. - Snaga rata, beskrajna zarada ~ Ciceron
  Ne nuntium necare - Nemoj ubiti glasnika
  Nihil est in intellectu, quod non sit prius in sensu. - Nema ničega u razumijevanju što prije nije bilo u razumu. -
  Nihil illigitamus carborundum. - Ne dopusti da te poraze loši.
  Nil supra deos lacesso. - Ne tražim ništa iznad bogova.
  Nomen est omen. - Ime je znak.
  Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia sunt. - Nije da se ne usuđujemo jer je teško, već je teško jer se ne usuđujemo. ~ Seneka
  Non scholae, sed vitae discimus. - Ne učimo za školu, nego za život. ~ Seneka
  Non omnia possumus omnes. - Ne možemo svi sve.
  Non vi, sed saepe cadendo. - vidi: "Gutta cavat lapidem."
  Nosce te ipsum. - Prepoznaj sebe sama ~ natpis u Delfima, na grčkome "Gnothi seauton".
  Nulla unda tam profunda quam amoris furibunda. - Nijedna voda nije tako duboka, kao što je luda ljubav.
  Nulla dies sine linea. - Nijedan dan bez poteza.
  Nunc est bibendum. - Vrijeme je da pijemo. ~ Horacije, Carmina (Oda) 1,37,1
  Nihil homine est miserius aut superbus. - Ništa nije tako bijedno ni tako uzvišeno kao čovjek.
  Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de eius commodis agitur - Zametak se smatra već rođenim ukoliko se radi o njegovim interesima.
  Ne bis in idem - Ne dvaput o istom.
  Nemini res sua servit - Nitko ne može imati služnost na vlastitoj stvari.
  Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet- Nitko ne može na drugoga prenijeti više prava nego što sam ima.
  Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest - Ne može se nasljeđivati dijelom oporučno, dijelom zakonski.
  Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest - Nitko si ne može sam jednostrano promijeniti pravni osnov posjeda.
  Nihil commune habet proprietas cum possessione. - Ništa zajedničko nemaju vlasništvo i posjed.
  Non omne quod licet honestum est. - Nije pošteno sve ono što je po pravu dozvoljeno.
  Nunquam nuda traditio transfert dominium, sed ita si venditio aut aliqua iusta causa prevesserit, propter quam traditio sequeretur. - Nikad sama tradicija ne prenosi vlasništvo, već samo ako joj prethodi prodaja ili druga kauza, nakon čega tradicija slijedi.

O

 • Oderint, dum metuant. - Neka me i mrze, samo da me se i boje
  Omne animal se ipsum diligit. - Svako živo biće voli sebe. ~ Ciceron, De finibus bonorum et malorum
  Omnia mea mecum porto. - Sve svoje nosim sa sobom.
  Omnia praeclara rara. - Sve što je dragocjeno, rijetko je.
  Omnia tempus habet. - Sve ima svoje vrijeme.
  Omnia vincit amor. - Ljubav pobjeđuje sve ~ Vergilije
  Omnium enim rerum principia parva sunt. - Početak svega je malen. ~ Ciceron, De finibus 5,58
  Optimus orator est qui minimis verbis plurimum dicit. - Najbolji je govornik onaj, koji sa najmanje riječi najviše kaže.
  Ora et labora. - Moli i radi.
  Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano. - Trebao bi moliti za zdrav duh u zdravome tijelu. ~ Juvenal
  O Tempora, o mores! - O vremena, o običaji! ~ Ciceron
  Otium cum dignitate. - Odmor s dostojanstvom. ~ Ciceron
  Omnes glebas circumambulare, fines demonstrare. - Svu zemlju obići, pokazati granice.
  Omnis definitio in iure civili periculosa est. - Svaka definicija u građanskom pravu je opasna.
  Omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto. - Svaka obveza nastaje ili iz ugovora ili iz delikta.

P

 • Pacta sunt servanda. - Ugovore treba održati.
  Panem et circenses. - Kruha i igara.
  Pater familias - Otac obitelji.
  Pater patriae - Otac domovine.
  Pecunia non olet. - Novac ne smrdi. ~ car Vespazijan svome sinu Titu
  Per aspera ad astra. - Preko trnja do zvijezda.
  Plenus venter non studet libenter. - Pun želudac ne uči rado.
  Poeta nascitur, orator fit - Pjesnik se rađa a govornik se stvara.
  Post nubila Phoebus. - Poslije oblaka dolazi sunce.
  Principiis obsta! - Odoli počecima! ~ Ovidije, Remedia amoris
  Pro domo (sua) - Za (svoj) dom.
  Pater est quem nuptiae demonstrant. - Otac je onaj na koga ukazuje brak.
  Periculum est emptoris. - Opasnost (rizik) pada na kupca.
  Prior tempore potior iure. - Raniji u vremenu – jači u pravu.

Q

 • Qualis rex, talis grex. - Kakav pastir, takvo stado.
  Quam non est facilis virtus! Quam vero difficilis eius diuturna simulatio! - ?! ~ Ciceron, Ad Atticum 7,1,6
  Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. - Sve što radiš, radi pažljivo i misli na kraj.
  Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes - Što god je to, bojim se Danajaca i kad darove nose ~ Laokont
  Quis custodiet ipsos custodes? - Tko će čuvati čuvare? ~ Iuvenal
  Quot capita, tot sententiae. - Koliko ljudi, toliko ćudi.
  Quod erat demonstrandum. - Što se trebalo dokazati. ~ Euklid
  Quod erat expectandum. - Što se očekivalo.
  Quod licet Iovi, non licet bovi. - Što je dopušteno Jupiteru, nije dopušteno govedu.
  U smislu: Što smije gospodar, ne smije podređeni. Ova formulacija u antici nije potvrđena, no vjerojatno se radi o parafrazi stiha iz Terencijeve komedije Heauton timorumenos (Samomučitelj, stih 797):
  Aliis si licet, tibi non licet. - Ako smiju drugi, ne smiješ ti.
  Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? - Dokad ćeš, Katilina, iskušavati strpljivost našu? ~ Ciceron
  Quo vadis? - Kamo ideš?
  Qui suo iure utitur, neminem laedit. - Nikoga ne vrijeđa onaj tko koristi svoje pravo.
  Qui tacet consentire videtur. - Tko šuti smatra se da pristaje.
  Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere. - Što je od početka nevaljano, ne može tokom vremena konvalidirati. (Regula Catoniana)

R

 • Rebus sic stantibus. - Dok stvari tako stoje.
  Res quae pondere, numero, mensura constant. - (Zamjenjive) su stvari određene vaganjem, brojanjem ili mjerenjem.

S

 • Sapere aude. - Usudi se znati. ~ Kant
  Sapienti sat. - Pametnome dosta
  Scientia potestas est. - Znanje je moć. ~ Francis Bacon
  Scio nihil scio. - Znam da ništa ne znam.~ Sokrat
  (Semper) aliquid haeret - Nešto uvijek ostaje. ~ Francis Bacon
  Sic est in fatis. - Takva je sudbina, tako je suđeno.
  Sic transit gloria mundi. - Tako propada slava svijeta.
  Si duo faciunt idem, non est idem. - Ako dvojica rade isto, nije isto
  Si tacuisses, philosophus mansisses. - Da si šutio, ostao bi filozof.
  Si vis amari, ama! - Ako želiš da te voli onda i ti voli!
  Si vis pacem, para bellum. - Ako želiš mir, pripremi se za rat!
  Stultitiam patiuntur opes - Bogatstvo smije si dozvoliti glupost. ~ Horacije, Epistulae.
  Summa summarum ~ Plautus, Truculentus
  Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt - Suze su u srži stvari i sve što prolazi ranjava našu smrtnost. ~ Vergilije
  Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant. - Dječaci su dječaci i rade dječačke stvari.
  Superbientum animus prosternet. - Ponos dolazi prije slučaja.
  Suum cuique. - Svakom svoje.
  Servitus in faciendo consistere nequit. - Služnost se ne može sastojati u činjenju.
  Servitus servitutis esse non potest. - Služnost na služnosti nije moguća.
  Si in ius vocat, ito. - Tko bude pozvan na sud, neka ide.
  Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, agnatus proximus familiam habeto; si agnatus nec escit, gentiles familiam habento. - Ako netko umre bez oporuke tko nema svog nasljednika, neka nasljedstvo pripadne najbližem agnatu; ako nema ni agnata, onda gentilima.
  Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto. - Ako se nekome osakati ud, pa ne dođe do nagodbe, neka se primijeni talion.
  Si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto. - Ako otac sina tri puta proda, sin je slobodan od očeve vlasti.
  Si quid universitati debetur, singulis non debetur ; nec quod debet universitas, singuli debent. - Ako se nešto duguje skupini, ne duguje se pojedincima; a ni ono što duguje skupina, ne duguju pojedinci.
  Si unus solvat, omnes liberantur. - Ako jedan ispuni, sve oslobađa., (solidarne obveze)
  Spondesne mihi centum dare? Spondeo. - Obećaješ li da ćeš mi dati sto? Obećajem.
  Summum ius, summa iniuria. - Najveće pravo, najveća nepravda.
  Superficies solo cedit. - Građevina slijedi pravnu sudbinu zemljišta.

T

 • Tantum scimus quantum memoria tenemus.
  Tempora mutantur nos et mutamur in illis. - Vremena se mijenjaju, a i mi s njima.
  Tempus fugit! - Vrijeme leti!
  Timidi mater non flet. - Majka kukavice ne plače. ~ rimska izreka
  Tolle legge! - Uzmi i čitaj!
  Tres faciunt collegium. - Trojica čine društvo.

U

 • Ubi bene, ibi patria. - Gdje mi je dobro, ondje mi je domovina.
  Ubi tu Gaius, ego Gaia. - Gdje si ti Gaj, ja sam Gaja.
  ululare cum lupis - zavijati s vukovima ~ s jednog natpisa u Bonnu
  Usus magister egregius. - Iskustvo je izvrstan učitelj.
  Ut ameris, ama! - Da bi bio ljubljen, ljubi!
  Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. - Kad nedostaju snage, i želja je hvale vrijedna. ~ Ovidije, Epistulae ex Ponto 3,4,79.
  Parodija na istu izreku:
  Ut desint viri, tamen est laudanda voluptas. - Kad nedostaju muškarci, ondje je i požuda hvale vrijedna.
  Una res in obligatione, duae in solutione. - Jedna je stvar u obvezi, a dvije u ispunjenju. (facultas alternativa)
  Usurae usurarum non potest.- Nije moguća kamata na kamatu.
  Usus auctoritas fundi biennium est; ceterarum rerum omnium annuus est usus. - Zemljište se stječe poslije dvogodišnjeg, a sve ostale stvari poslije jednogodišnjeg posjedovanja.
  Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia. - Plodouživanje je pravo korištenja i ubiranja plodova sa tuđe stvari, čuvajući njezino sućanstvo.
  Uti lingua nuncupassit, ita ius esto. - Onako kako se riječima izrekne, tako neka bude pravo.
  Utile per inutile non vitiatur. - Korisno (valjano) se ne kvari nekorisnim (nevaljanim).

V

 • Vae soli! - Jao samome!
  Vae victis - Jao pobijeđenima! ~ izreka galskoga osvajača Rima, 390. pr.n.e. (prema Livijevoj Povijesti Rima).
  Vasa vacua maxime sonant. - Prazne posude najjače zvone.
  Verba volant, scripta manent. - Riječi lete, zapisi ostaju.
  Veritas odium parit. - Istina pripravlja (izaziva) mržnju.
  Veni, vidi, vici. - Dođoh, vidjeh, pobijedih ~ Julije Cezar
  Veritas amara est. - Istina je gorka.
  Vinum bonum, pax in domum. - Dobro vino, mir u kući.
  Vivere tota vita discendum est. - Čovjek uči dok je živ
  Vulpes pilum mutat, non mores. - Vuk dlaku mijenja, ćud nikada.

 

Ostale djelatnosti advokatske kancelarije:

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija