Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
 • Naplata potraživanja - angažman Advokatskog ureda

  Naša advokatska kancelarija pruža širok spektar korporativnih usluga na zahtjev domaćih i stranih privrednih društava, udruženja i svih drugih pravnih lica. Imajući u vidu usku povezanost prava i privrede u uslovima globalizacije i savremene tehnologije, smatramo da se blagostanje društva u cjelini zasniva na harmoničnim odnosima ove dvije oblasti. Naša advokatska kancelarija je uvijek spremna da odgovori na zahtjeve klijenata vezane za naplatu potraživanja u Bosni i Hercegovini..
  Naplatiti svoje potraživanje na vrijeme jedno je od najvećih enigmi u privrednom poslovanju bosansko-hercegovačkih privrednih društava. Analizirali smo sve aspekte ovog problema i javno ukazivali na moguća zakonska riješenja kako bi se stvar u ovoj oblasti uredila.


  Imajući u vidu krizu likvidnosti u Bosni i Hercegovini naš advokatski ured pruža svojim klijentima usluge u vezi sa reorganizacijom privrednih društava u pravnom dijelu, kao i izradom unaprijed pripremljenog plana reorganizacije, zastupa stečajne, razlučne i izlučne povjerioce u stečajnim postupcima, vrši naplatu potraživanja sudskim putem za svoje klijente i obavlja druge aktivnosti usmjerene ka naplati potraživanja, kako sudskim putem, tako i vansudskim putem.


  U slučaju da su naši klijenti prinuđeni da svoje potraživanje naplaćuju u sudskim, izvršnim postupcima, posebnu pažnju posvećujemo:

  • analizi isplativosti iniciranja sudskih postupaka naplate potraživanja i izvršnih postupaka
  • provjere stanja dužnika kod Centralne Banke Bosne i Hercegovine
  • izboru sredstva i predmeta izvršenja
  • efikasnosti i ekonomičnosti u samom sudskom postupku,
  • pravičnosti
  • i svim ostalim aspektima kako bi sporno potraživanje bilo u cjelini naplaćeno.

   

  Naš advokatski ured izrađuje za klijente različite analize u vezi sa dugom, zalogom i restrukturiranjem i pruža klijentima pomoć u kupovini ili prodaji imovine u postupku stečaja i likvidacije privrednih društava.


  Riješavanje sporova pred sudom predstavlja stručnu oblast našega advokatskog ureda, te smo prema lokalnim propisima ovlašćeni za postupanje pred svim sudovima u Bosni i Hercegovini.
  Zastupamo naše klijente u parničnim postupcima, pri čemu uvijek nastojimo da ekonomski interes našeg klijenta bude na prvom mjestu.


  Pružamo pravnu pomoć u oblasti prinudne naplate potraživanja u sudskom postupku na različitim predmetima i sredstvima izvršenja (pokretne i nepokretne stvari, novčana sredstva, udjeli u privrednim društvima), kao i u vansudskom postupku naplate potraživanja i to vansudsko namirenje potraživanja. Strankama pružamo kompletnu pomoć prilikom iseljenja bivših vlasnika nepokretnosti i prilikom preuzimanja pokretnih stvari od bivših vlasnika. Takođe, uspješni smo u postupcima prinudne naplate potraživanja u oblasti finansijskog i operativnoga lizinga.

  Korporativni tim u našoj advokatskoj kancelariji pruža savjete u pogledu upravljanja stranim i domaćim kompanijama, kao i udruženjima, fondacijama, zadužbinama i svim drugim pravnim licima. Vjerujemo da su u eri globalizacije, pravo i biznis veoma povezani. Usluga koju pružamo rezultat je dubokog razumjevanja poslovnih potreba naših klijenata i sveukupnih tržišnih uslova.

  Moderno pravno savetovanje u oblasti privrednog poslovanja ponekad zna da bude jako naporno, pa od čitavog tima zahtjeva angažovanje i po 10h dnevno. To, uglavnom, zavisi od pripreme strategije i kvaliteta menadžerskih odluka, ali ljudi koji čine menadžment društava koje zastupamo rade svoj posao profesionalno i vizionarski, tako da rad sa njima predstavlja pravo zadovoljstvo.

  Česta pitanja na temu naplate potraživanja u Bosni i Hercegovini

  Kako se vrši naplata potraživanja u Bosni i Hercegovini ?
  Naplata potraživanja u Bosni i Hercegovini može se podijeliti u dvije faze postupka. Za vrijeme van sudskog postupka naplate potraživanja, naplata se vrši bez suda ukoliko je to moguće. Za vrijeme sudskog postupka naplate potraživanja, procedura se vrši pred nadležnim sudom u Bosni i Hercegovini. Mi kao advokatska kancelarija možemo Vam pomoći u obje faze postupka naplate duga. Većina predmeta riješi se bez intervencije suda mirnim putem, međutim kada dužnik ne želi da plati svoj dug, u tom slučaju je sudski postupak jedino moguće rješenje naplate potraživanja u Bosni i Hercegovini.

  Šta podrazumijeva van sudsku naplatu potraživanja u Bosni i Hercegovini ?
  Načelno, uvijek započinjemo postupak naplate potraživanja izvansudskim putem. Nastojimo izbjeći potrebu intervencije suda.. Kontaktiramo Vašeg dužnika i predlažemo mu da plati dug mirnim putem. Ako dužnik ne plati u određenom roku, po Vašoj uputi započeti ćemo sudski postupak naplate potraživanja. Najava sudskog postupka često će natjerati Vašeg klijenta da plati dug. Postupamo suglasno načelu ekonomičnosti i iznalaženje rješenja koje je ekonomski najpovoljnije za našega klijenta.

  Šta podrazumijeva sudsku naplatu potraživanja u Bosni i Hercegovini ?
  Ukoliko Vaš dužnik odbija platiti u izvansudskom postupku, nakon konzultacija s Vama, u stanju smo započeti sudski postupak. Izvijestiti ćemo Vas unaprijed o vjerojatnosti uspjeha u postupku naplate potraživanja. Uvijek Vas obavijestimo unaprijed o mogućim sudskim troškovima te ne započinjemo postupak dok ne dobijemo Vaše odobrenje.

  Koliko dugo traje naplata potraživanja u Bosni i Hercegovini ?
  Naplata dugovanja u Bosni i Hercegovini može trajati od 24 sata ili do nekoliko mjeseci, a u slučaju sudskog postupka i nekoliko godina, zavisno od mnogo faktora.

  Da li je moguće ugovoriti vraćanje duga u formi izvršne isprave u Bosni i Hercegovini ?
  Da moguće ugovoriti vraćanje duga u formi izvršne isprave pred notarom ukoliko postoji konsenzus. U tom slučaju ukoliko dužnik ne plati ratu duga odmah se može pokrenuti sudski izvršni postupak radi naplate potraživanja u cijelosti. Kod notara je moguće uraditi i Ugovore privrednog prava koji mogu imati snagu izvršne isprave, što znači da stranke mogu dobiti izvršni otpravak originala i pokrenuti direktno sudsko izvršenje bez prethodnog vođenja sudskog postupka, radi se o činidbama koje glase na novčane iznose ili zamjenljive stvari ili vrijedonosne papire.

   

   
Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija