Naplata potraživanja - angažman Advokatskog ureda

Naša advokatska kancelarija pruža širok spektar korporativnih usluga na zahtjev domaćih i stranih privrednih društava, udruženja i svih drugih pravnih lica. Imajući u vidu usku povezanost prava i privrede u uslovima globalizacije i savremene tehnologije, smatramo da se blagostanje društva u cjelini zasniva na harmoničnim odnosima ove dvije oblasti. Naša advokatska kancelarija je uvijek spremna da odgovori na zahtjeve klijenata vezane za naplatu potraživanja.
Naplatiti svoje potraživanje na vrijeme jedno je od najvećih enigmi u privrednom poslovanju bosanskih privrednih društava. Analizirali smo sve aspekte ovog problema i javno ukazivali na moguća zakonska riješenja kako bi se stvar u ovoj oblasti uredila.


Imajući u vidu krizu likvidnosti u Bosni i Hercegovini naš advokatski ured pruža svojim klijentima usluge u vezi sa reorganizacijom privrednih društava u pravnom dijelu, kao i izradom unaprijed pripremljenog plana reorganizacije, zastupa stečajne, razlučne i izlučne povjerioce u stečajnim postupcima, vrši naplatu potraživanja sudskim putem za svoje klijente i obavlja druge aktivnosti usmjerene ka naplati potraživanja, kako sudskim putem, tako i vansudskim putem.


U slučaju da su naši klijenti prinuđeni da svoje potraživanje naplaćuju u sudskim, izvršnim postupcima, posebnu pažnju posvećujemo:

  • analizi isplativosti iniciranja sudskih postupaka naplate potraživanja i izvršnih postupaka
  • provjere stanja dužnika kod Centralne Banke Bosne i Hercegovine
  • izboru sredstva i predmeta izvršenja
  • efikasnosti i ekonomičnosti u samom sudskom postupku,
  • pravičnosti
  • i svim ostalim aspektima kako bi sporno potraživanje bilo u cjelini naplaćeno.

 

Naš advokatski ured izrađuje za klijente različite analize u vezi sa dugom, zalogom i restrukturiranjem i pruža klijentima pomoć u kupovini ili prodaji imovine u postupku stečaja i likvidacije privrednih društava.


Riješavanje sporova pred sudom predstavlja stručnu oblast našega advokatskog ureda, te smo prema lokalnim propisima ovlašćeni za postupanje pred svim sudovima u Bosni i Hercegovini.
Zastupamo naše klijente u parničnim postupcima, pri čemu uvijek nastojimo da ekonomski interes našeg klijenta bude na prvom mjestu.


Pružamo pravnu pomoć u oblasti prinudne naplate potraživanja u sudskom postupku na različitim predmetima i sredstvima izvršenja (pokretne i nepokretne stvari, novčana sredstva, udjeli u privrednim društvima), kao i u vansudskom postupku naplate potraživanja i to vansudsko namirenje potraživanja. Strankama pružamo kompletnu pomoć prilikom iseljenja bivših vlasnika nepokretnosti i prilikom preuzimanja pokretnih stvari od bivših vlasnika. Takođe, uspješni smo u postupcima prinudne naplate potraživanja u oblasti finansijskog i operativnoga lizinga.

Korporativni tim u našoj advokatskoj kancelariji pruža savjete u pogledu upravljanja stranim i domaćim kompanijama, kao i udruženjima, fondacijama, zadužbinama i svim drugim pravnim licima. Vjerujemo da su u eri globalizacije, pravo i biznis veoma povezani. Usluga koju pružamo rezultat je dubokog razumjevanja poslovnih potreba naših klijenata i sveukupnih tržišnih uslova.

Moderno pravno savetovanje u oblasti privrednog poslovanja ponekad zna da bude jako naporno, pa od čitavog tima zahtjeva angažovanje i po 10h dnevno. To, uglavnom, zavisi od pripreme strategije i kvaliteta menadžerskih odluka, ali ljudi koji čine menadžment društava koje zastupamo rade svoj posao profesionalno i vizionarski, tako da rad sa njima predstavlja pravo zadovoljstvo.

 Naplata potraživanja

Advokatski ured Prnjavorac, BiH

advokat@advokat-prnjavorac.com

Mob: +387 61 131 - 001

Tel/fax: + 387 35 258 - 110