Advokatska kancelarija

weight
"Na┼ía za┼ítita nije u na┼íem oru┼żju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
AP-1

Advokatska komora Republike Srpske, Banja Luka, BiH

Advokatura u entitetu Republika Srpska, Bosna i Hercegovina je Ustavna kategorija, naime u entitetskom Ustavu u ─Źlanu 131 se navodi „Advokatura je samostalna i neovisna djelatnost i slu┼żba koja pru┼ża pravnu pomo─ç. Organizacija i red advokature ure─Ĺuje se zakonom“. Na temelju ove ustavne odrebde donesen je Zakon o advokaturi Republike Srpske („Slu┼żbeni glasnik Republike Srpske“ br. 80/15 od 10.09.2015) kojim je advokatura ure─Ĺena kao samostalna i neovisna profesionalna djelatnost koja se organizira i funkcionira sukladno Zakonu i propisima usvojenim na temelju zakona. Advokatska komora Republike Srpske je nezavisna, samoupravna organizacija advokata sa obaveznim ─Źlanstvom koji imaju sjedište kancelarije svih oblika organizovanja advokatske djelatnosti (advokat, zajedni─Źka advokatska kancelarija i advokatsko društvo) u Republici Srpskoj. Advokat Banjaluka

 


Prvi zakonodavni akt kojim je advokatura u Bosni i Hercegovini legalizovana i normativno ure─Ĺena bio je ”Advokatski red za Bosnu i Hercegovinu„ iz 1883 godine. Prema ovome zakonodavnom aktu, koji je bio odraz koncepta centralizovane vlasti i od nje kontrolisanog cjelokupnog ┼żivota u Bosni i Hercegovini, jednoj od pokrajina Austro-Ugarske monarhije, advokaturom su se mogli baviti samo ”advokati koje je imenovala oblast„, dok je disciplinski postupak bio u nadle┼żnosti tzv. ”karnostnog povjereništva„ koje se obrazovalo od strane uprave i suda i koje je presudom odlu─Źivalo o odgovornosti advokata i vrsti i visini kazne. Advokat Banjaluka


Na advokaturu u Bosni i Hercegovini odrazili su se doga─Ĺaji u 1992-oj godini tako što su formirane dvije entitetske advokatske komore, Advokatska komora Republike Srpske i Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, advokati koji su imali sjedište advokatske kancelarije na teritoriji jednog entiteta konstituisali su advokatsku komoru tog entiteta.

Advokatska komora Republike Srpske ima slu┼żbeno sjedište u Banjaluci na adresi: Federika Garsije Lorke br. 3, Banja Luka, Bosna i Hercegovina.

Advokatsku komoru Republike Srpske predstavlja i zastupa predsjednik Advokatske komore Republike Srpske. Skupština Advokatske komore Republike Srpske je najviši organ Advokatske komore Republike Srpske.

Advokatura je u svakoj ljudskoj zajednici od izuzetnog zna─Źaja, kao institucija pravnog sistema koja pru┼ża pravnu pomo─ç radi odbrane pojedina─Źnog interesa, prava i slobode, kada su te vrijednosti ugro┼żene od zajednice kojoj pripadaju ili pojedinaca. Takva uloga advokature u zajednici pretpostavlja i zahtijeva stru─Źnost i pozitivne eti─Źke vrijednosti.

Posjednici zahtijevanih vrijednosti su advokati, koji te vrijednosti iskazuju u odnosu prema advokaturi, advokatskoj komori ─Źiji su ─Źlanovi, strankama i drugim u─Źesnicima u postupcima u kojima u─Źestvuju, sudovima, upravnim i drugim organima pred kojima postupaju kao punomo─çnici, advokatima, licima koja su sa njim u radnom ili drugom poslovnom odnosu i javnoš─çu. Advokat Banjaluka

Eti─Źke vrijednosti advokata u Republici Srpskoj zasnovane su i na normi; ustavu, zakonu i drugim va┼że─çim propisima u zajednici u kojoj ┼żive i rade, me─Ĺunarodnim ugovorima i pravnim aktima kojima se ure─Ĺuje i advokatura, i Statutu i Kodeksu etike advokata i drugim opštim aktima Advokatske komore Republike Srpske.

Svaki advokat radom i ponašanjem doprinosi percepciji o zna─Źaju, ulozi i vrijednostima advokature radi ─Źega Advokatska komora Republike Srpske konstatuje i ustanovljava eti─Źke vrijednosti u advokaturi u Republici Srpskoj.

Zbor advokata je neposredni oblik odlu─Źivanja i ostvarivanja prava i du┼żnosti advokata.

(1) Zbor advokata ─Źine svi advokati ─Źije kancelarije imaju sjedište na podru─Źju Zbora.

(2) Podru─Źja zborova advokata Advokatske komore Republike Srpske su:

1) Zbor advokata Banja Luka za podru─Źje grada Banja Luka i opština Laktaši, Gradiška, Srbac, Prnjavor, Kotor Varoš, ─îelinac, Kne┼żevo, Mrkonji─ç Grad, Šipovo, Jezero, Isto─Źni Drvar, Petrovac, Kupres i Ribnik;
2) Zbor advokata Bijeljina za podru─Źje gradova Bijeljina i Zvornik i opština Bratunac, Ugljevik, Lopare, Osmaci, Srebrenica i Br─Źko Distrikt Bosne i Hercegovine;

3) Zbor advokata Doboj za podru─Źje grada Doboj i opština Petrovo, Derventa, Modri─Źa, Tesli─ç, Brod, Šamac, Vukosavlje, Pelagi─çevo i Donji ┼Żabar;

4) Zbor advokata Prijedor za podru─Źje grada Prijedor i opština Novi Grad, Kostajnica, Krupa na Uni, Oštra Luka i Kozarska Dubica;

5) Zbor advokata Isto─Źno Sarajevo za podru─Źje opština Sokolac, Isto─Źni Stari Grad, Pale, Višegrad, Rudo, Rogatica, Novo Gora┼żde, Vlasenica, Šekovi─çi, Han Pijesak, Mili─çi, Isto─Źna Ilid┼ża, Isto─Źno Novo Sarajevo, Trnovo i Fo─Źa;Advokat Banja Luka

6) Zbor advokata Trebinje za podru─Źja grada Trebinje i opština Ljubinje, Berkovi─çi, Bile─ça, Isto─Źni Mostar, Nevesinje, Gacko, Kalinovik i ─îajni─Źe.

Advokatska komora Republike Srpske je nezavisna, samoupravna organizacija advokata sa obaveznim ─Źlanstvom koji imaju sjedište kancelarije svih oblika organizovanja advokatske djelatnosti (advokat, zajedni─Źka advokatska kancelarija i advokatsko društvo) u Republici Srpskoj.


U Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske sa sjedištem u Banja Luci, Bosne i Hercegovine je upisano 431 advokata.


U Imenik stru─Źnih saradnika za pravne poslove Advokatske komore Republike Srpske sada je upisano 25 stru─Źnih saradnika, te 89 advokatskih pripravnika.

 

Zakonom o advokati ovog entitet, ─Źlanom 2 odre─Ĺeno je:
(1) Advokatura je nezavisna i samostalna slu┼żba pru┼żanja pravne pomo─çi fizi─Źkim i pravnim licima.
(2) Samostalnost i nezavisnost advokature ostvaruje se:
1) samostalnim i nezavisnim obavljanjem advokature,
2) pravom stranke na slobodan izbor advokata,
3) organizovanjem advokata u Advokatsku komoru kao samostalnu i nezavisnu organizaciju advokata u Republici Srpskoj,
4) donošenjem opštih akata Advokatske komore,
5) odlu─Źivanjem o prijemu u advokaturu, odgovornosti advokata i prestanku prava na bavljenje advokaturom i
6) donošenjem Statuta i drugih opštih akata Advokatske komore.

A ─Źlanom 3 „Pru┼żanje pravne pomo─çi iz ─Źlana 2. stav 1. ovog zakona obuhvata:
1) davanje usmenih i pismenih pravnih savjeta i mišljenja,
2) sastavljanje tu┼żbi, prijedloga i drugih inicijalnih podnesaka, zahtjeva, molbi, pravnih lijekova, predstavki i drugih podnesaka,
3) sastavljanje ugovora, zavještanja, poravnanja, izjava, opštih i pojedina─Źnih akata i drugih isprava,
4) zastupanje i odbranu fizi─Źkih i pravnih lica,
5) posredovanje radi zaklju─Źenja pravnog posla ili mirnog rješavanja spora i spornog odnosa i
6) obavljanje i drugih poslova pravne pomo─çi u ime i za ra─Źun doma─çeg ili stranog fizi─Źkog ili pravnog lica, na osnovu kojih se ostvaruju prava, štite slobode i drugi interesi.“

─îlanom 15 je odre─Ĺeno „Advokat je du┼żan da: se stvarno i stalno bavi advokaturom, pravnu pomo─ç pru┼ża stru─Źno i savjesno, u skladu sa ustavom, zakonom i opštim aktima Advokatske komore, ─Źuva advokatsku tajnu i u profesionalnom radu i u privatnom ┼żivotu koji je dostupan javnosti ─Źuva ugled advokature.“

 

Na─Źelo povjerljivosti i poštenja advokata

1. Advokat je du┼żan da se prema stranci i prema svima sa kojima kontaktira odnosi sa poštovanjem i ljubaznoš─çu poštuju─çi njihovo dostojanstvo. Pri tome mora ─Źuvati svoju ─Źast, moralni lik, nezavisnost i stru─Źnost, tako da svojim ponašanjem djeluje uzorno i na druge.

2. Odnos izme─Ĺu advokata i stranke mora biti zasnovan na povjerenju što je jedan od bitnih preduslova za uspješno zastupanje.

3. U vršenju advokatske slu┼żbe i ponašanjem u privatnom ┼żivotu advokat treba ─Źuvati ugled i boriti se za unapre─Ĺenje i afirmaciju advokature kao samostalne profesije.

 

Na─Źelo odgovornosti advokata

1. Advokat ne smije nuditi svoje profesionalne usluge, niti stranke sticati reklamom, nelojalnom konkurencijom, na ne─Źastan ili drugi nedopušten na─Źin.

2. Advokat u svakom trenutku treba da bude svjestan svoje odgovornosti i da s njom uskladi svoje postupke, naro─Źito kada se opredjeljuje izme─Ĺu suprotstavljenih vrijednosti i interesa.

3. U zastupanju stranke advokat je odgovoran za savjete koje je dao ili propustio da da, ili za mjere koje je preduzeo ili propustio da preduzme.

4. Odgovornost advokata ne odnosi se na posljedice rizika na koje je upozorio stranku, ako je stranka svojim potpisom ili na drugi pouzdan na─Źin izri─Źito potvrdila da joj je na takav rizik ukazano, da ga je svjesna i da ga prihvata.

 

Na─Źelo nespojivosti poslova advokata

1. Advokat se ne mo┼że baviti poslovima koji narušavaju zna─Źaj i ugled advokatske profesije.

2. Nespojivo je sa advokaturom istovremeno obavljanje bilo koje druge profesije i djelatnosti, izuzev u oblasti nauke, knji┼żevnosti, umjetnosti, pravnog obrazovanja, humanitarnog rada i sporta.

 

ODNOS PREMA SUDOVIMA, UPRAVNIM I DRUGIM DR┼ŻAVNIM ORGANIMA

1. Odnos advokata prema sudovima, upravnim i drugim dr┼żavnim organima i njihovim predstavnicima, i odnos suda, drugih organa i njihovih predstavnika prema advokatu, izraz je pravne kulture i uva┼żavanja pravni─Źke profesije.

2. Advokat mora u toku postupka pokazati du┼żno poštovanje prema sudu ili drugom organu brane─çi ─Źasno interese svoje stranke, na na─Źin koji je za nju najbolji, a u skladu sa zakonom, pri ─Źemu je du┼żan ─Źuvati samostalnost i nezavisnost advokatske profesije. Advokat je du┼żan i svoju stranku upu─çivati na poštovanje pravosudnih, upravnih i drugih organa pred kojima se vodi postupak, u skladu sa pravilima ovog Kodeksa.Kao i advokati u Banja Luci

3. Pravila kojima se reguliše odnos advokata prema sudu odre─Ĺuju i odnos advokata prema sudijama i svim drugim licima zaposlenim u pravosu─Ĺu.

4. Podnesci i usmena izlaganja advokata treba da budu jasna, sa┼żeta, umjesna i logi─Źna, a kritika koju advokat upu─çuje sudu, upravnim i drugim dr┼żavnim organima i njihovim predstavnicima ne smije biti saopštena na neprimjeren ili uvredljiv na─Źin.

5. U odnosu prema sudu, upravnim i drugim dr┼żavnim organima ili njihovim predstavnicima advokat ne smije:

a) uticati na tok postupka i donošenje odluke neprofesionalnim sredstvima i pritiscima, a naro─Źito obra─çanjem organima i licima koja nemaju pravo da se upli─çu u postupak, raspravljanje i odlu─Źivanje;

b) ispoljavati rodbinske ili prijateljske odnose sa sudijama i drugim predstavnicima organa vlasti pred strankom, suprotnom strankom ili njenim zastupnikom, ili da pred ovim licima stvara utisak postojanja takvih odnosa;

v) nepovoljan tok ili ishod postupka pravdati pripisivanjem korupcije i drugih vidova zloupotreba sudijama i drugim predstavnicima organa vlasti, ili podr┼żavati takvo uvjerenje stranke, osim ako on ili njegova stranka raspola┼żu dokazima koji bi predstavljali osnov za podnošenje krivi─Źne ili disciplinske prijave;

g) zloupotrebljavati ulogu branioca da bi stranci, ili posredstvom stranke koja je u pritvoru ili na izdr┼żavanju kazne, drugim pritvorenicima ili zatvorenicima krišom dostavljao pisma, poruke ili predmete, ─Źije je dostavljanje zabranjeno, podlo┼żno kontroli ili namijenjeno nedozvoljenim ciljevima;

d) da pred svojom strankom, suprotnom strankom ili njenim zastupnikom, uo─Źi ro─Źišta ulazi u sudnicu ili drugu slu┼żbenu prostoriju za raspravu prije zvani─Źne prozivke, ili se nakon završetka ro─Źišta u sudnici ili takvoj prostoriji zadr┼żava i po izlasku svih ovih lica, osim ako svoj ulazak ili ostanak prethodno tim licima opravda postojanjem izuzetnih, opravdanih i istinitih razloga;

─Ĺ) pribjegavati procesnim zloupotrebama, a naro─Źito ne smije koristiti neosnovane razloge za odlaganje ro─Źišta i iznositi podatke i dokaze za koje zna da nisu istiniti.

U politi─Źko-teritorijalnoj organizaciji prostora Republike Srpske, koja se sastoji od opština i gradova, grad Banja Luka (ranije opština) je najve─ça politi─Źko-teritorijalna jedinica sa površinom od 1.239 kvadratnih kilometara i drugi je najve─çi grad u Bosni i Hercegovini.
Banja Luka je tako─Ĺe univerzitetski, privredni, finansijski, politi─Źki i administrativni centar Republike Srpske (jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini) a prema popisu iz 2013. godine ima 185.042 stanovnika.


Banja Luka je podignuta s obje strane Vrbasa, na mjestu gdje ova rijeka iz svojih klisura, tjesnaca i klanaca gubi osobine gorske rijeke i ulazi u nizinu, kroz koju pravi svoj put ka uš─çu u Savu. Vrbas te─Źe sredinom grada Banja Luke i jedna je od najljepših rijeka u ovom dijelu Europe.

Zbog velikog broja zelenih površina (parkova i aleja), Banja Luka nosi epitet „grad zelenila“. Nazivaju je i „gradom mladih, sporta i kulture“. Banja Luka je nekada bila sna┼żan privredni centar sa razvijenom industrijskom strukturom, a posebno mašinskom, elektro, tekstilnom, prehrambenom i celuloznom. Protekla ratna zbivanja (1992.-1995. g.) i poslijeratna društvena tranzicija uslovili su propadanje ve─çine industrijskih kapaciteta i tr┼żišta.


U poslijeratnom periodu Banja Luka se sve više otvara prema zemljama tr┼żišne ekonomije, a svoju šansu vidi u razvoju trgovine, turizma, poljoprivrede i prehrambene industrije.


Zahvaljuju─çi svojoj dugoj historiji, Banja Luka ima veoma bogato i raznoliko kulturno naslije─Ĺe. U gradu se nalazi nekoliko muzeja, od kojih treba izdvojiti Muzej Bosanske krajine, Etnografski muzej (osnovan 1930), te Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske. Gradska biblioteka, osnovana 26. aprila 1936, nastavlja knjišku tradiciju dotadašnjih gradskih i nacionalnih ─Źitaonica.

 

 
*Disclaimer: Attorney-at-law Alma Prnjavorac & Attorney at law Azur Prnjavorac, provides the information in this web site for informational purposes only. The information does not constitute legal advice.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 856 recenzija