Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein
Advokati Banja Luka

Advokatska komora Republike Srpske, Banja Luka, BiH

Advokatura u entitetu Republika Srpska, Bosna i Hercegovina je Ustavna kategorija, naime u entitetskom Ustavu u članu 131 se navodi „Advokatura je samostalna i neovisna djelatnost i služba koja pruža pravnu pomoć. Organizacija i red advokature uređuje se zakonom“. Na temelju ove ustavne odrebde donesen je Zakon o advokaturi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 80/15 od 10.09.2015) kojim je advokatura uređena kao samostalna i neovisna profesionalna djelatnost koja se organizira i funkcionira sukladno Zakonu i propisima usvojenim na temelju zakona. Advokatska komora Republike Srpske je nezavisna, samoupravna organizacija advokata sa obaveznim članstvom koji imaju sjedište kancelarije svih oblika organizovanja advokatske djelatnosti (advokat, zajednička advokatska kancelarija i advokatsko društvo) u Republici Srpskoj. Advokat Banjaluka - Najbolji advokat u Banja Luci

 

Česta pitanja o advokaturi u Banja Luci:

Da li advokat u Banja Luci može da zastupa jedino u Banja Luci ili može da zastupa na teritoriji cijele BiH ?
Advokati iz Banja Luke mogu da zastupaju na teritoriji cijele BiH te nisu ograničeni teritorijalno  u pružanju advokatskih usluga, također i advokati iz bilo kojeg drugog grada u BiH mogu da zastupaju na području cijele Bosne i Hercegovine bez ograničenja, a u zakonski određenim uslovima i u inostranstvu.

Koliko košta advokat u Banja Luci i kako se određuje naknada za rad advokata u Banja Luci ?
Advokat u Banja Luci ima pravo na nagradu i naknadu troškova za svoj rad, u skladu sa Tarifom koju donosi Advokatska komora, uz saglasnost ministra pravde. Visina nagrade za rad advokata utvrđuje se zavisno od vrste postupka, preduzete radnje, vrijednosti spora ili visine zaprijećene kazne, kao i drugih parametara utvrđenih advokatskom Tarifom.


Kako se osniva zajednička advokatska kancelarija u Banja Luci ?
Najmanje dva ili više advokata iz Banja Luke mogu ugovorom, kojim uređuju međusobne poslovne i imovinske odnose, osnovati zajedničku advokatsku kancelariju u Banja Luci. Svi advokati iz zajedničke kancelarije imaju sjedište kancelarije u istom mjestu i istom radnom prostoru. Zajednička advokatska kancelarija mora raspolagati kancelarijom pogodnom za advokaturu u takvom obliku rada. Zajednička advokatska kancelarija mora imati istaknutu tablu na kojoj je znak Advokatske komore i ispisan tekst sadržaja: „zajednička advokatska kancelarija“, njen poseban naziv, ukoliko ga ima i imena članova zajedničke advokatske kancelarije, u skladu sa ugovorom o osnivanju, Statutom i drugim opštim aktima Advokatske komore.

Šta predstavlja advokatska tajna advokata u Banja Luci ?
Advokatsku tajnu advokata u Banja Luci predstavlja sve ono što je stranka povjerila advokatu ili što je advokat, u slučaju u kome zastupa, na drugi način saznao ili pribavio, u pripremi, tokom i po prestanku zastupanja. Advokatsku tajnu, pored saznanja advokata, predstavljaju i svi spisi, predmeti, zapisi i depoziti koji se nalaze u advokatskoj kancelariji. Advokat mora voditi računa i o tome da advokatsku tajnu čuvaju, na sveobuhvatan i odgovoran način, advokatski pripravnici, stručni saradnici za pravne poslove i druga lica koja rade u njegovoj advokatskoj kancelariji. Obaveza čuvanja advokatske tajne proteže se na sve advokate u zajedničkoj advokatskoj kancelariji, advokatskom društvu i advokatskom ortačkom društvu i na sva lica zaposlena u tim oblicima organizovanja advokata. Povjerljive informacije date advokatu u zastupanju pravnog lica ne smiju se upotrijebiti na štetu samog pravnog lica ili zainteresovanog člana iz sastava pravnog lica. Obaveza čuvanja advokatske tajne nije vremenski ograničena.

Koje su dužnosti advokata u Banja Luci, odnosno u Bosni i Hercegovini ?
Advokat je dužan da: se stvarno i stalno bavi advokaturom, pravnu pomoć pruža stručno i savjesno, u skladu sa ustavom, zakonom i opštim aktima Advokatske komore, čuva advokatsku tajnu i u profesionalnom radu i u privatnom životu koji je dostupan javnosti čuva ugled advokature.

Da li advokat iz drugih dijelova BIH može da otvori svoje predstavništvo kao advokatska kancelarija u Banja Luci ?
Advokat upisan u imenik advokata Advokatske komore Federacije BiH ima pravo da se bavi advokaturom i na teritoriji Republike Srpske, ali nema pravo da u Republici Srpskoj osniva poslovnu jedinicu, predstavništvo ili bilo koji drugi oblik organizovanja rada.

Koliko dugo advokat iz Banja Luke je dužan da čuva spise svog klijenta ?
Advokat iz Banja Luke je dužan da čuva spise stranke koja ih nije preuzela ili koji se nisu mogli stranci uručiti, najmanje pet godina, računajući od dana pravosnažno okončanog postupka u
kojem je tu stranku zastupao ili od dana otkaza punomoćja.

Da li advokat u Banja Luci može da otkaže punomoć stranci, i koje su obaveze nakon otkaza ?
Advokat ima pravo da otkaže zastupanje. O otkazu zastupanja advokat je dužan da bez odgađanja obavijesti stranku i organ pred kojim se vodi postupak. Advokat je dužan da nastavi sa pružanjem pravne pomoći stranci i nakon što je otkazao zastupanje, ako je to potrebno da se od stranke koju zastupa otkloni kakva šteta, ali ne duže od 30 dana od dana otkaza punomoći. Advokat nije dužan da postupa po odredbama ranijim odredbama ako ga je stranka te obaveze izričito oslobodila.

Da li su advokati u Banja Luci osigurani za eventualno počinjenu štetu u obavljanju advokatskih usluga ?
Za štetu advokat odgovara po opštim pravilima odgovornosti za naknadu štete. Advokat je dužan da zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti kod organizacije registrovane za ovu vrstu osiguranja. Najniža suma osiguranja, po osiguranom slučaju, bez ograničenja broja slučajeva, iznosi 250.000 KM za advokata, bez obzira na to da li se bavi advokaturom samostalno ili kao član u zajedničkoj advokatskoj kancelariji Banja Luka ili kao član advokatskog ortačkog društva Banja Luka i 500.000 KM za advokatsko ortačko društvo.

Šta predstavlja načelo nezavisnosti i samostalnosti advokata u Banja Luci ?
Pri zastupanju stranaka advokat je dužan sačuvati svoju nezavisnost, a interes stranke smije štititi samo sredstvima koja su u skladu sa zakonom, dostojanstvom advokatskog poziva i dobrim običajima koji nisu u suprotnosti sa njegovom savješću. Advokat zastupa nezavisno, a u skladu sa svojim uvjerenjima zasnovanim na aktuelnim zakonima, pravnoj nauci i praksi, međunarodnim pravnim standardima, Statutu i Kodeksu advokata.

Gdje je sjedište advokatske komore Republike Srpske?
Sjedište advokatske komore je u Banja Luci.

 

Zakonodavni osnov advokata Banja Luke:


Prvi zakonodavni akt kojim je advokatura u Bosni i Hercegovini legalizovana i normativno uređena bio je ”Advokatski red za Bosnu i Hercegovinu„ iz 1883 godine. Prema ovome zakonodavnom aktu, koji je bio odraz koncepta centralizovane vlasti i od nje kontrolisanog cjelokupnog života u Bosni i Hercegovini, jednoj od pokrajina Austro-Ugarske monarhije, advokaturom su se mogli baviti samo ”advokati koje je imenovala oblast„, dok je disciplinski postupak bio u nadležnosti tzv. ”karnostnog povjereništva„ koje se obrazovalo od strane uprave i suda i koje je presudom odlučivalo o odgovornosti advokata i vrsti i visini kazne. Advokat Banjaluka


Na advokaturu u Bosni i Hercegovini odrazili su se događaji u 1992-oj godini tako što su formirane dvije entitetske advokatske komore, Advokatska komora Republike Srpske i Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, advokati koji su imali sjedište advokatske kancelarije na teritoriji jednog entiteta konstituisali su advokatsku komoru tog entiteta.

Advokatska komora Republike Srpske ima službeno sjedište u Banjaluci na adresi: Federika Garsije Lorke br. 3, Banja Luka, Bosna i Hercegovina.

Advokatsku komoru Republike Srpske predstavlja i zastupa predsjednik Advokatske komore Republike Srpske. Skupština Advokatske komore Republike Srpske je najviši organ Advokatske komore Republike Srpske.

Advokatura je u svakoj ljudskoj zajednici od izuzetnog značaja, kao institucija pravnog sistema koja pruža pravnu pomoć radi odbrane pojedinačnog interesa, prava i slobode, kada su te vrijednosti ugrožene od zajednice kojoj pripadaju ili pojedinaca. Takva uloga advokature u zajednici pretpostavlja i zahtijeva stručnost i pozitivne etičke vrijednosti.

Posjednici zahtijevanih vrijednosti su advokati, koji te vrijednosti iskazuju u odnosu prema advokaturi, advokatskoj komori čiji su članovi, strankama i drugim učesnicima u postupcima u kojima učestvuju, sudovima, upravnim i drugim organima pred kojima postupaju kao punomoćnici, advokatima, licima koja su sa njim u radnom ili drugom poslovnom odnosu i javnošću. Advokat Banjaluka

Etičke vrijednosti advokata u Republici Srpskoj zasnovane su i na normi; ustavu, zakonu i drugim važećim propisima u zajednici u kojoj žive i rade, međunarodnim ugovorima i pravnim aktima kojima se uređuje i advokatura, i Statutu i Kodeksu etike advokata i drugim opštim aktima Advokatske komore Republike Srpske.

Svaki advokat u Banja Luci radom i ponašanjem doprinosi percepciji o značaju, ulozi i vrijednostima advokature radi čega Advokatska komora Republike Srpske konstatuje i ustanovljava etičke vrijednosti u advokaturi u Republici Srpskoj.

Zbor advokata je neposredni oblik odlučivanja i ostvarivanja prava i dužnosti advokata.

(1) Zbor advokata čine svi advokati čije kancelarije imaju sjedište na području Zbora.

(2) Područja zborova advokata Advokatske komore Republike Srpske su:

1) Zbor advokata Banja Luka za područje grada Banja Luka i opština Laktaši, Gradiška, Srbac, Prnjavor, Kotor Varoš, Čelinac, Kneževo, Mrkonjić Grad, Šipovo, Jezero, Istočni Drvar, Petrovac, Kupres i Ribnik;
2) Zbor advokata Bijeljina za područje gradova Bijeljina i Zvornik i opština Bratunac, Ugljevik, Lopare, Osmaci, Srebrenica i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine;

3) Zbor advokata Doboj za područje grada Doboj i opština Petrovo, Derventa, Modriča, Teslić, Brod, Šamac, Vukosavlje, Pelagićevo i Donji Žabar;

4) Zbor advokata Prijedor za područje grada Prijedor i opština Novi Grad, Kostajnica, Krupa na Uni, Oštra Luka i Kozarska Dubica;

5) Zbor advokata Istočno Sarajevo za područje opština Sokolac, Istočni Stari Grad, Pale, Višegrad, Rudo, Rogatica, Novo Goražde, Vlasenica, Šekovići, Han Pijesak, Milići, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Trnovo i Foča;Advokat Banja Luka

6) Zbor advokata Trebinje za područja grada Trebinje i opština Ljubinje, Berkovići, Bileća, Istočni Mostar, Nevesinje, Gacko, Kalinovik i Čajniče.

Advokatska komora Republike Srpske je nezavisna, samoupravna organizacija advokata sa obaveznim članstvom koji imaju sjedište kancelarije svih oblika organizovanja advokatske djelatnosti (advokat, zajednička advokatska kancelarija i advokatsko društvo) u Republici Srpskoj.


U Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske sa sjedištem u Banja Luci, Bosne i Hercegovine je upisano 431 advokata.


U Imenik stručnih saradnika za pravne poslove Advokatske komore Republike Srpske sada je upisano 25 stručnih saradnika, te 89 advokatskih pripravnika.

 

Zakonom o advokati ovog entitet, članom 2 određeno je:
(1) Advokatura je nezavisna i samostalna služba pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim licima.
(2) Samostalnost i nezavisnost advokature ostvaruje se:
1) samostalnim i nezavisnim obavljanjem advokature,
2) pravom stranke na slobodan izbor advokata,
3) organizovanjem advokata u Advokatsku komoru kao samostalnu i nezavisnu organizaciju advokata u Republici Srpskoj,
4) donošenjem opštih akata Advokatske komore,
5) odlučivanjem o prijemu u advokaturu, odgovornosti advokata i prestanku prava na bavljenje advokaturom i
6) donošenjem Statuta i drugih opštih akata Advokatske komore.

A članom 3 „Pružanje pravne pomoći iz člana 2. stav 1. ovog zakona obuhvata:
1) davanje usmenih i pismenih pravnih savjeta i mišljenja,
2) sastavljanje tužbi, prijedloga i drugih inicijalnih podnesaka, zahtjeva, molbi, pravnih lijekova, predstavki i drugih podnesaka,
3) sastavljanje ugovora, zavještanja, poravnanja, izjava, opštih i pojedinačnih akata i drugih isprava,
4) zastupanje i odbranu fizičkih i pravnih lica,
5) posredovanje radi zaključenja pravnog posla ili mirnog rješavanja spora i spornog odnosa i
6) obavljanje i drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun domaćeg ili stranog fizičkog ili pravnog lica, na osnovu kojih se ostvaruju prava, štite slobode i drugi interesi.“

Članom 15 je određeno „Advokat u Banja Luci je dužan da: se stvarno i stalno bavi advokaturom, pravnu pomoć pruža stručno i savjesno, u skladu sa ustavom, zakonom i opštim aktima Advokatske komore, čuva advokatsku tajnu i u profesionalnom radu i u privatnom životu koji je dostupan javnosti čuva ugled advokature.“

 

Načelo povjerljivosti i poštenja advokata

1. Advokat u Banja Luci je dužan da se prema stranci i prema svima sa kojima kontaktira odnosi sa poštovanjem i ljubaznošću poštujući njihovo dostojanstvo. Pri tome mora čuvati svoju čast, moralni lik, nezavisnost i stručnost, tako da svojim ponašanjem djeluje uzorno i na druge.

2. Odnos između advokata i stranke mora biti zasnovan na povjerenju što je jedan od bitnih preduslova za uspješno zastupanje.

3. U vršenju advokatske službe i ponašanjem u privatnom životu advokat treba čuvati ugled i boriti se za unapređenje i afirmaciju advokature kao samostalne profesije.

 

Načelo odgovornosti advokata

1. Advokat ne smije nuditi svoje profesionalne usluge, niti stranke sticati reklamom, nelojalnom konkurencijom, na nečastan ili drugi nedopušten način.

2. Advokat u svakom trenutku treba da bude svjestan svoje odgovornosti i da s njom uskladi svoje postupke, naročito kada se opredjeljuje između suprotstavljenih vrijednosti i interesa.

3. U zastupanju stranke advokat je odgovoran za savjete koje je dao ili propustio da da, ili za mjere koje je preduzeo ili propustio da preduzme.

4. Odgovornost advokata ne odnosi se na posljedice rizika na koje je upozorio stranku, ako je stranka svojim potpisom ili na drugi pouzdan način izričito potvrdila da joj je na takav rizik ukazano, da ga je svjesna i da ga prihvata.

 

Načelo nespojivosti poslova advokata

1. Advokat u Banja Luci se ne može baviti poslovima koji narušavaju značaj i ugled advokatske profesije.

2. Nespojivo je sa advokaturom istovremeno obavljanje bilo koje druge profesije i djelatnosti, izuzev u oblasti nauke, književnosti, umjetnosti, pravnog obrazovanja, humanitarnog rada i sporta.

 

ODNOS PREMA SUDOVIMA, UPRAVNIM I DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA

1. Odnos advokata u Banja Luci prema sudovima, upravnim i drugim državnim organima i njihovim predstavnicima, i odnos suda, drugih organa i njihovih predstavnika prema advokatu, izraz je pravne kulture i uvažavanja pravničke profesije.

2. Advokat iz Banja Luke mora u toku postupka pokazati dužno poštovanje prema sudu ili drugom organu braneći časno interese svoje stranke, na način koji je za nju najbolji, a u skladu sa zakonom, pri čemu je dužan čuvati samostalnost i nezavisnost advokatske profesije. Advokat je dužan i svoju stranku upućivati na poštovanje pravosudnih, upravnih i drugih organa pred kojima se vodi postupak, u skladu sa pravilima ovog Kodeksa.Kao i advokati u Banja Luci

3. Pravila kojima se reguliše odnos advokata prema sudu određuju i odnos advokata prema sudijama i svim drugim licima zaposlenim u pravosuđu.

4. Podnesci i usmena izlaganja advokata treba da budu jasna, sažeta, umjesna i logična, a kritika koju advokat upućuje sudu, upravnim i drugim državnim organima i njihovim predstavnicima ne smije biti saopštena na neprimjeren ili uvredljiv način.

5. U odnosu prema sudu, upravnim i drugim državnim organima ili njihovim predstavnicima advokat ne smije:

a) uticati na tok postupka i donošenje odluke neprofesionalnim sredstvima i pritiscima, a naročito obraćanjem organima i licima koja nemaju pravo da se upliću u postupak, raspravljanje i odlučivanje;

b) ispoljavati rodbinske ili prijateljske odnose sa sudijama i drugim predstavnicima organa vlasti pred strankom, suprotnom strankom ili njenim zastupnikom, ili da pred ovim licima stvara utisak postojanja takvih odnosa;

v) nepovoljan tok ili ishod postupka pravdati pripisivanjem korupcije i drugih vidova zloupotreba sudijama i drugim predstavnicima organa vlasti, ili podržavati takvo uvjerenje stranke, osim ako on ili njegova stranka raspolažu dokazima koji bi predstavljali osnov za podnošenje krivične ili disciplinske prijave;

g) zloupotrebljavati ulogu branioca da bi stranci, ili posredstvom stranke koja je u pritvoru ili na izdržavanju kazne, drugim pritvorenicima ili zatvorenicima krišom dostavljao pisma, poruke ili predmete, čije je dostavljanje zabranjeno, podložno kontroli ili namijenjeno nedozvoljenim ciljevima;

d) da pred svojom strankom, suprotnom strankom ili njenim zastupnikom, uoči ročišta ulazi u sudnicu ili drugu službenu prostoriju za raspravu prije zvanične prozivke, ili se nakon završetka ročišta u sudnici ili takvoj prostoriji zadržava i po izlasku svih ovih lica, osim ako svoj ulazak ili ostanak prethodno tim licima opravda postojanjem izuzetnih, opravdanih i istinitih razloga;

đ) pribjegavati procesnim zloupotrebama, a naročito ne smije koristiti neosnovane razloge za odlaganje ročišta i iznositi podatke i dokaze za koje zna da nisu istiniti.

U političko-teritorijalnoj organizaciji prostora Republike Srpske, koja se sastoji od opština i gradova, grad Banja Luka (ranije opština) je najveća političko-teritorijalna jedinica sa površinom od 1.239 kvadratnih kilometara i drugi je najveći grad u Bosni i Hercegovini.
Banja Luka je takođe univerzitetski, privredni, finansijski, politički i administrativni centar Republike Srpske (jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini) a prema popisu iz 2013. godine ima 185.042 stanovnika.


Banja Luka je podignuta s obje strane Vrbasa, na mjestu gdje ova rijeka iz svojih klisura, tjesnaca i klanaca gubi osobine gorske rijeke i ulazi u nizinu, kroz koju pravi svoj put ka ušću u Savu. Vrbas teče sredinom grada Banja Luke i jedna je od najljepših rijeka u ovom dijelu Europe.

Zbog velikog broja zelenih površina (parkova i aleja), Banja Luka nosi epitet „grad zelenila“. Nazivaju je i „gradom mladih, sporta i kulture“. Banja Luka je nekada bila snažan privredni centar sa razvijenom industrijskom strukturom, a posebno mašinskom, elektro, tekstilnom, prehrambenom i celuloznom. Protekla ratna zbivanja (1992.-1995. g.) i poslijeratna društvena tranzicija uslovili su propadanje većine industrijskih kapaciteta i tržišta.


U poslijeratnom periodu Banja Luka se sve više otvara prema zemljama tržišne ekonomije, a svoju šansu vidi u razvoju trgovine, turizma, poljoprivrede i prehrambene industrije.


Zahvaljujući svojoj dugoj historiji, Banja Luka ima veoma bogato i raznoliko kulturno naslijeđe. U gradu se nalazi nekoliko muzeja, od kojih treba izdvojiti Muzej Bosanske krajine, Etnografski muzej (osnovan 1930), te Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske. Gradska biblioteka, osnovana 26. aprila 1936, nastavlja knjišku tradiciju dotadašnjih gradskih i nacionalnih čitaonica.

 

 
*Disclaimer: Attorney-at-law Alma Prnjavorac & Attorney at law Azur Prnjavorac, provides the information in this web site for informational purposes only. The information does not constitute legal advice.

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija