Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

Ispis iz državljanstva Bosne i Hercegovine « Oblasti rada advokatske kancelarije

Naša advokatska kancelarija ima gotovo 30 godina specijaliziranog pravnog iskustva u predmetima državljanstva Bosne i Hercegovine. Za naše klijente obavljamo kompletnu proceduru ispisa iz državljanstva Bosne i Hercegovine / odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine, bez potrebe prisustva klijenta u Bosni i Hercegovini.

U ovoj oblasti naše klijente zastupamo u postupcima koje se odnose na državljanstvo BiH, naročito u dijelu odricanja od državljanstva BiH / ispisa iz državljanstva BiH, otpusta iz bosansko-hercegovačkog državljanstva, kao i postupku sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine (na osnovu porijekla, rođenja na teritoriji Bosne i Hercegovine, usvajanja, putem naturalizacije, kao i putem međunarodnog sporazuma - tkz olakšane naturalizacije), što obuhvaća i regulisanje statusnih pitanja, upis braka, regulisanje prezimena i niza drugih neophodnih aktivnosti. Takođe pred Sudom Bosne i Hercegovine zastupamo i stranke kojima je oduzeto državljanstvo BiH.

O našoj međunarodnoj reputaciji iz oblasti državljanstva BiH najbolje govori činjenica da se našoj advokatskoj kancelariji u slučaju pravnih nedoumica obraćaju i administrativni uredi Njemačke (gradovi Frankfurt, München, Berlin, Stuttgart...), Austrije (Beč, Linz, Graz...), Hrvatske i drugih država. Mi im dajemo obavezujuće pravne stavove, po kojima je lice dužno dalje postupati (npr: da po starom zakonu o državljanstvu RBiH ima pravo na upis u BiH državljanstvo po porijeklu, a nakon toga može da provede proceduru odricanja od državljanstva BiH / ispis iz bosanskog državljanstva). Naše pravne stavove inostrani organi uzimaju bezrezervno kao obvezujuće za sva lica koja su onda dužna da dalje tako postupaju kako bi ostvarila pravo na državljanstvo strane države.


U odnosu na sticanje državljanstva stranih država advokatska kancelarija pruža isto tako i usluge prekograničnog savjetovanja putem regionalnih advokatskih društava sa zavidnim znanjem i kompetencijama u oblasti državljanstva Njemačke, Austrije i Hrvatske. Putem naših povezanih advokatskih društava Vam možemo osigurati sticanja državljanstva Njemačke, Austrije i Hrvatske.

 

 

 

Procedura odricanja od državljanstva BiH / ispis iz državljanstva BiH « Oblasti rada advokatske kancelarije

Nakon skoro tri desetljeća advokatske prakse naše advokatske kancelarije u oblasti državljanstva, koja bliže podrazumjeva: odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine / ispis iz bosanskog državljanstva, sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine, reviziju državljanstva BiH, naknadnog upisa u matične knjige, povrat BiH državljanstva, propise iz oblasti ličnog imena, matičnih knjiga, putnih isprava, priznanja stranih sudskih odluka o razvodu braka te stutisnim pitanjima i drugih osnovnih građanskih stanja donosimo najčešÄ‡a pitanja naših klijenata i odgovore na njih.

 

Oblast koja uređuje državljanstvo BiH i matične knjige u Bosni i Hercegovini je regulisana kroz 90 pravni izvor koji uključuje Konvencije, Zakone, podzakonskih akata, pravilnika, Uredbe i druge propisa na državnom i entitetskom nivou Bosne i Hercegovine.

Vezani članak: Pravo stranih državljana na nekretnine u Bosni i Hercegovini

Pitanja smo poredali od onih najčešÄ‡e postavljenih do manje čestih pitanja na temu ispisa iz BiH državljanstva, pa da krenemo:


Pitanje: Da li postoji mogućnost bez mog dolaska u Bosnu i Hercegovinu da Vi kao moj advokat, za mene prijavite brak, regulišete prezime, pripremite sve dokumente u Bosni i Hercegovini i završite proceduru odricanja od BiH državljanstva ?
ADVOKAT: Vaš dolazak u Bosnu i Hercegovinu nije potreban. Sve možemo uraditi za Vas kao vaši advokati, a na osnovu punomoćja kojeg ćete dobiti od nas i istu ovjeravate pred notarom u inostranstvu.


Pitanje: Šta mi je potrebno da bi se mogao odreći državljanstva Bosne i Hercegovine ?
Odgovor: Prvo i najvažnije jeste da imate garanciju za sticanje državljanstva strane države ili dokaz da ste već stekli strano državljanstvo i potvrdu o stalnom prebivalištu u konkretnoj državi.


Pitanje: Ne posjedujem važeći pasoš Bosne i Hercegovine, da li se može raditi procedura ispis iz državljanstva BiH bez pasoša Bosne i Hercegovine ?
Odgovor: Procedura odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine se može raditi bez važeće putne isprave Bosne i Hercegovine.


Pitanje: Ne posjedujem ličnu kartu Bosne i Hercegovine, da li se može raditi procedura ispisa iz bosanskog državljanstva bez važeće lične karte BiH ?
Advokat: Procedura odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine se može raditi bez važeće lične karte BiH; potrebno je uvjerenje o nadležnog MUP-a o neposjedovanju lične karte BiH.


Pitanje: Ukoliko se odreknem državljanstva Bosne i Hercegovine, da li mogu da naslijedim imovinu nakom smrti mojih roditelja ?
Odgovor: Strani državljani su izjednačeni sa domaćim državljanima u pogledu nasljedstva. Dakle Vi možete da naslijedite imovinu bez ograničenja kao strani državljanin, a po završetku procedure odricanja od bosanskog državljanstva.


Pitanje: Ukoliko mi prestane državljanstvo Bosne i Hercegovinei steknem državljanstvo Njemačke / Austrije, da li ja mogu u Bosni i Hercegovini da kupim nekretninu ili da mi neko pokloni nekretninu npr kuću, vikendicu, stan ?
Odgovor: Kao državljanin SR Njemačke / Austrije, možete bez ograničenja da stičete vlasništvo nad nekretninama u Bosni i Hercegovini – vrijedi princip reciprociteta; dakle niste limitirani sa procedurom ispisa iz državljanstva BiH.


Pitanje: Moja majka i otac su bili državljani BiH u trenutku mog rođenja, međutim ja nisam upisana u Bosni i Hercegovini niti u knjizi rođenih niti knjizi državljana BiH, da li možete za mene da izvadite potvrdu da nisam državljanin Bosne i Hercegovine ?
Odgovor: Potvrda da niste državljanin BiH se ne može izdati na državnom nivou jer u BiH ne postoji nadležni državni organ koji vodi evidenciju državljana BIH na nivou države. Moguće je dobiti uvjerenje u lokalnom matičnim uredu gdje se vode Vaši roditelji da Vi nemate državljansvo Bosne i Hercegovine, ali je posebno bitno da znate da Vi po Zakonu o državljanstvu BiH imate pravo na državljanstvo BiH na osnovu roditeljima, i da će od Vas vlasti u inostranstvu tražiti da se naknadno upišete u knjigu državljana BiH i knjigu rođenih, a zatim obavite proceduru odricanja od BiH državljanstva.


Pitanje: Proceduru ispisa iz bosanskog državljanstva bi radili moj suprug, ja i naše dvoje maloljetne djece. Koliko mi plaćamo taksi državi BiH, da li 4 posebne takse ili jednu taksu ?
Odgovor: Vi plaćate kao porodica ukupno jednu jedinstvenu administrativnu taksu, s obzirom da živite na istoj adresi i da su djeca maloljetna; u postupku odricanja od bosanskog državljanstva.


Pitanje: Cijena administrativne takse za državu Bosnu i Hercegovinu iznosi cca 425,- EUR u proceduri odricanja od državljanstva BiH za porodicu, recite nam da li je porodica brat i sestra ako rade proceduru bez roditelja ?

Odgovor: Prema zakonu za članove uže porodice - bračni par i djeca, plaća se jedna taksa pod uslovom da svi žive na istoj adresi, a za punoljetnu djecu preko 23 godine starosti potrebno je dostaviti dokaze da su nezaposleni ili na redovnom školovanju. Dakle brat i sestra ispunjavaju uslove da plate jednu administrativnu taksu samo pod uslovom da sa njima proceduru radi bar jedan od roditelja i da su mlađi od 23 godine te svi skupa žive na istoj adresi u inostranstvu.


Pitanje: Živim u Njemačkoj / Austriji, pored garancije za sticanje državljanstva Njemačke/Austrije, posjedujem i državljanstvo Hrvatske, s obzirom da je administrativna taksa za odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine, a radi posjedovanja državljanstva Hrvatske samo 110 EUR-a da li ja mogu raditi ovu proceduru na taj način ?
Odgovor: Samo pod uslovom da ste i dalje prijavljeni sa adresom prebivališta u Hrvatskoj – potrebno je napomenuti da je u Hrvatskoj stupio novi Zakon o prebivalištu od 01.01.2013.g. koji nalaže da lica koja zaista ne žive na adresi u Hrvatskoj su dužna da se odjave sa adrese (jedno fizičko lice jedna adresa u EU).

 

Pitanje: Punoljetan sam, dobio sam u inostranstvu garanciju da će mi državljanstvo biti dodijeljeno nakon što se odreknem od državljanstva Bosne i Hercegovine, međutim ja i nemam državljanstvo BiH. Moja mama je državljanin BiH, tata mi je stranac, nisam rođen u BiH, kako je moguće da od mene zahtijevaju odricanje od BiH državljanstva kojeg nemam ?
Odgovor: Prema Zakonu o državljanstvu BiH, član 6 (sticanje državljanstva BiH porijeklom), stav 4 navodi: „Ako je rođeno u inostranstvu, a čiji je jedan roditelj bio državljanin BiH u vrijeme djetetovog rođenja, pod uslovom da do vremena kada navrši 23 godine podnese prijavu za evidentiranje državljanstva BiH nadležnom organu.“ Dakle u konkretnom slučaju Vi imate pravo na državljanstvo BiH u skladu sa Zakonima BiH, potrebno je da izvršite upise u knjigu državljana BiH, zatim knjigu rođenih BiH, kako bi zatim nakon svih postupak proveli proceduru odricanja od državljanstva BiH.

 

Pitanje: Da li mogu da vratim državljanstvo Bosne i Hercegovine, nakon ispisa iz BiH državljanstva ?
Odgovor: Lice kojem je državljanstvo BiH, radi sticanja ili zadržavanja državljanstva druge države, prestalo odricanjem ili otpustom, može podnijeti zahtjev za ponovno sticanje državljanstva BiH, ako ispunjava uslove iz člana 9., osim uslova iz stava 1. tač. 1. i 2.., samo ako ima odobren privremeni boravak najmanje posljednju godinu na teritoriji BiH ili odobren stalni boravak. Međutim budići da Bosne i Hercegovina ima ugovor o dvojom državljanstvu samo sa tri države, morate sačekati da BiH postane članica EU – jer samo u tom slučaju većina država odobrava dvojno državljanstvo (među kojima nije Austrija – naime Austrija ne dopušta dvojno državljanstvo niti sa državama članicama EU).

 

Pitanje: Kako se dokazuje državljanstvo Bosne i Hercegovine ?
Odgovor: Državljanstvo BiH i državljanstvo entiteta se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu BiH i uvjerenjem o državljanstvu entiteta ili pasošem Bosne i Hercegovine.

 

Pitanje: Ko donosi odluke o sticanju državljanstva Bosne i Hercegovine ili odricanju od državljanstva ?
Advokat: Odluke o sticanju ili prestanku bosanskohercegovačkog državljanstva donosi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sarajevo. Molba za sticanje, otpust ili odricanje iz državljanstva BiH mora se neposredno podnijeti Ministarstvu civilnih poslova BiH.

 

Pitanje: Koliko košta ispis iz bosanskog državljanstva – administrativna taksa, ako proceduru prvo radi muž i sin, a nakon pola godine majka i kćerka (nemamo svi garanciju u istom trenutku) ?
Odgovor advokata: U toku jedne kalendarske godine, jedna porodica plaća jednu administrativnu taksu. Dakle ako se Vaša porodica odriče od bosanskog državljanstva u istoj kalendarskoj godini ukupno će biti jedna administrativna taksa.

 

Pitanje: Da li punomoć koju ste nam dosatavili a za proceduru odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovne možemo da ovjerim pred Ambasadom Bosne i Hercegovine / Konzulatom Bosne i Hercegovine u inostranstvu ?
Odgovor: Punomoć možete ovjeriti pred Konzulatom BiH / Ambasadom BiH – ukoliko Vam je blizu, ukoliko nije možete pred najbližim notarom u inostranstvu.

 

Pitanje: Nakon što Vama predam svu dokumentaciju koja je neophodna za proceduru odricanja bosanskog državljanstva da li mogu da zadržim pasoš BiH jer mi je potreban za putovanje ?
Advokat: Pasoš BiH možete koristiti sve dok je kod Vas u posjedu, i nije smetnja da za Vas uredno pokrenemo postupak odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine, ali nam je pasoš BiH u orginalu ukoliko isti posjedujete potreban da bi mogli završiti proceduru; jer se isti polaže u orginalu prilikom dizanja rješenja o prestanku državljanstva BiH.

 

Pitanje: Nakon što Vama predam svu dokumentaciju koja je neophodna za proceduru odricanja bosanskog državljanstva da li mogu da zadržim pasoš BiH jer mi je potreban za putovanje ?
Odgovor: Pasoš BiH možete koristiti sve dok je kod Vas u posjedu, i nije smetnja da za Vas uredno pokrenemo postupak odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine, ali nam je pasoš BiH u orginalu ukoliko isti posjedujete potreban da bi mogli završiti proceduru; jer se isti polaže u orginalu prilikom dizanja rješenja o prestanku državljanstva BiH.

 

Pitanje: Odrekao sam se državljanstva BiH da bih stekao državljanstvo Hrvatske jer su to od mene zahtjevali garancijom za sticanje državljanstva, da li je moguće da vratim BiH državljanstvo ?
Advokat: Da, moguće je da vratite BiH državljanstvo, jer BiH i Hrvatska imaju Ugovor o dvojnom državljanstvu.

 

Pitanje: Šta je sadržaj izjave o ispisu iz državljanstva Bosne i Hercegovine i da li moram navesti posebne razloge zašto radim ispis iz BiH državljanstva ?
Advokat: Sadržaj izjave je slijedeći : „Ja ime i prezime, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da se odričem državljanstva Bosne i Hercegovine radi sticanja državljanstva Njemačke / Austrije / ili neke druge države. Niste dužni da navodite posebne razloge zašto radite ispis iz državljanstva Bosne i Hercegovine. Izjavu o odricanju državljanstva BiH dajete lično Vi ili mi kao Vaši advokati u postupku ispisa iz bosanskog državljanstva pred Ministarstvom civilnih poslova BiH.

Pitanje: Kako izgleda i koji je sadržaj rješenja o ispisu iz državljanstva Bosne i Hercegovine ?
Advokat: Trenutni oblik rješenja o ispisu iz državljanstva Bosne i Hercegovine je slijedeći:

Ministarstvo civilnih poslova BiH
Sektor za državljanstvo i putne isprave
Broj: /21
Sarajevo, 2021g.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, po zahtjevu lica: Naziv lica, iz BiH na osnovu člana 30. stav 1 Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj: 4/97,13/97,41/02,6/03, 14/03, 76/09, 87/13), u predmetu odricanja od državljanstva BiH, donosi:

RJEÅ ENJE
Uvažava se izjava lica: (osobni podaci lica koji radi postupak odricanja državljanstva Bosne i Hercegovine), o odricanju od državljanstva Bosne i Hercegovine.
Imenovanom licu danom dostave ovog rješenja prestaje državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje
Imenovano lice je Ministarstvu civilnih poslova dalo izjavu o odricanju od državljanstva BiH.
Uz izjavu o odricanju od državljanstva BiH, priloženi su: (spisak dokumentacije koji je potreban za proceduru ispisa iz bosanskog državljanstva, taksativno naveden u zavisnosti od države koje državljanstvo prima).
Na osnovu priloženih dokaza utvrđeno je da su ispunjeni uslovi iz člana 19. stav 1. Zakona o državljanstvu, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja o odricanju BiH državljanstva.
Ovo rješenje može biti poništeno na zahtjev lica koje nije steklo državljanstvo države koja mu je izdala garanciju.
Na ovo rješenje naplaćena je administrativna taksa u iznosu od 800,00 KM, po Tar broj 25. Tarifa administrativnih taksa, Zakona o administrativnim taksama BiH («Službeni glasnik BiH» broj 16/02, 19/02, 43/04, 08/06, 76/06 i 76/07).
Pouka o pravnom lijeku:
Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dozvoljena žalba, ali se može osporavati podnošenjem tužbe Upravnom odjeljenju Suda Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana njegovog dostavljanja.

Dostavljeno:
Imenovanom licu, matičaru, Policijskoj stanici, Ministarstvu odbrane Arhivi Pomoćnik ministra

 

Ukoliko niste našli odgovor na Vaše pitanje na temu ispisa iz državljanstva Bosne i Hercegovine, na ovom linku možete da pročitate još 30 odgovora i pitanja na temu ispis iz BiH državljanstva.

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija

Ispis iz drzavljanstva BiH; ispis iz BiH državljanstva: za ispis (odricanje, otpust, ispis) iz Bosansko Hercegovackog drzavljanstva je potrebno: ispis iz BiH drzavljanstva - ispis iz bosanskog hercegovackog državljanstva: • Ispisnica iz BiH drzavljanstva • Ispisnica iz BiH • Odricanje od BiH drzavljanstva • Odricanje od BiH drzavljanstva • Prestanak drzavljanstva BiH • Advokatska kancelarija se vec 27 godina bavi postupcima: Odricanje drzavljanstva BiH • Ispis iz knjige državljana Bosne. Državljanstvo BiH prestaje: odricanjem kada nadležni organ u BiH donese odluku o uvažavanju izjave o odricanju od drzavljanstva BiH i podnosilac molbe preuzme odluku - rješenje o odricanju od BiH drzavljanstva. Gubitak drzavljanstva BiH, ispisnica iz drzavljanstva Bosne i Hercegovine. Kolko kosta ispis / odricanje bosansko hercegovackog drzavljanstva cijena 2023/2022.