Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

Ispis iz državljanstva BiH - angažman Advokatskog ureda

Advokatski ured obavlja cjelovit postupak ispisa iz državljanstva BiH pred Ministarstvom civilnih poslova BiH, sektor za državljanstvo i putne isprave - u odsustvu klijenta iz Bosne i Hercegovine. Za proceduru ispisa iz BiH državljanstva nisu potrebni važeća putna isprava BiH niti važeća lična karta Bosne i Hercegovine. Za klijente ishodujemo svu potrebnu dokumentaciju na prostoru Bosne i Hercegovine, neophodnu za postupak ispisa iz državljanstva BiH.

Imamo preko dvadeset godina specijaliziranog iskustva u predmetima vezanim za državljanstva BiH, a posebno u segmentu procedure ispisa iz BiH državljanstva, procedure otpust iz BiH državljanstva kao, procedurama sticanja državljanstva BiH, revizije državljanstva BiH, kao i drugim stručnim poslovima koji se odnose na državljanstvo Bosne i Hercegovine. Pored navedenog, zastupamo klijente pred Sudom BiH, ukoliko im je oduzeto državljanstvo Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevantni zakonski okvir, vezano za državljanstvo BiH:

 1. ZAKON O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 103/09, 87/12 , 6/13, 19/16 i 32/17)
 1. DRŽAVLJANSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

 ispis iz bosanskog državljanstva - cijena

   1. - ZAKON O DRŽAVLJANSTVU BIH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/13, 22/16-prečišćeni tekst),

 

Zakon o državljanstvu Federacije BiH - (Službene novine Federacije BiH br. 43/01 i 22/09, 80/11)

 

Zakon o državljanstvu Republike Srpske - ("Službeni glasnik RS" br: 59/14)

 

- Zaključak uz Zakon o državljanstvu BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 13/99),

   1. - Pravilnik o obliku obrasca uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 10/98),
   2. Pravilnik o postupku prijema u državljanstvo Bosne i Hercegovine osoba koje se smatraju od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu (“Službeni glasnik BiH”, br. 67/09),
   3. Pregled izmjena i dopuna Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine
   4. Odluka o ratifikaciji Ugovora o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 10/2011),
   5. - Odluka o ratifikaciji Ugovora o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 4/03),

 

   1. - Uputstvo o vođenju Centralne evidencije lica koja su stekla državljanstvo Bosne i Heregovine putem naturalizacije (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br.  27/00),
   2. - Uputstvo o vođenju Centralne evidencije lica koja su stekli državljanstvo Republike BiH u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine   (“Službeni glasnik BiH”, br. 27/00, 57/09),
   3. Sporazum o dvojnom državljanstvu između Kraljevine Švedske i Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine- međunarodni ugovori“, broj: 2/06),

Sporazum o dvojnom državljanstvu između Jugoslavije i Bosne i Hercegovine

 

Sporazum o dvojnom državljanstvu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine

 

   1. Uputstvo o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige osoba koje su državljanstvo stekli po propisima RBiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 30/16),

 

Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga FBiH ("Službeni glasnik Federacije Bosne i Hercegovine" broj 51/13, 55/2013, 82/2013 i 6/2015)

   1. Pravilnik o izdavanju garancije u postupku sticanja državljanstva BiH (“Službeni glasnik BiH”, br.  7/14),
   2. Pravilnik o preciziranju dokaza o ispunjavanju uslova za sticanje državljanstva BiH naturalizacijom ili olakšanom naturalizacijom (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br.  7/14),
   3.   Odricanje od bosanskog državljanstva cijena
   4. Pravilnik o vođenju evidencije o sticanju i prestanku državljanstva BiH (“Službeni glasnik BiH”, br.  7/14).

 

 1. UPIS I EVIDENCIJA DRŽAVLJANA Bosne i Hercegovine:

 

  1. ZAKON O JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/01, 63/08, 87/13, 84/15),
  2. Pravilnik o obrascima, načinu određivanja, izdavanja, poništavanja i zamjene jedinstvenog matičnog broja, evidencijama i načinu upisivanja jedinstvenog matičnog broja u matične knjige ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/2002 i 2/2009)
  3. Pravilnik o načinu određivanja jedinstvenog matičnog broja stranim državljanima (“Službeni glasnik BiH”, br. 39/02,  2/09),
  4. Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o jedinstvenom matičnom broju (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 39/02),
  5. Uputstvo o rasporedu i načinu definisanja raspona cifara V grupe jedinstvenog matičnog broja („Službeni glasnik BiH“, broj: 91/13“).

ispis iz bosanskog državljanstva - cijena 2019/2020;


 1. PRIJAVLJIVANJE PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA DRŽAVLJANA Bosne i Hercegovine

 

  1. ZAKON O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/01, 56/08, 58/15),
  2. Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta državljana Bosne i Hercegovine, obrascima i evidencijama prebivališta i boravišta (“Službeni glasnik BiH”, br. 39/02, 2/09),
  3. Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 39/02, 2/09).
   1. Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Ministarstvu civilnih poslova BiH broj: 04-30-2-2234/09 od 06.06.2011. godine,
   2. Plan bezbjednosti ličnih podataka u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine broj: 04-30-2-2234-1/09 od 06.06.2011. godine,
   1. ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 98/12),
   1. ZAKON O STRANCIMA (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 88/15)
   2. ZAKON O AZILU (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 11/16)

 

 

Osoba koje se odriče od državljanstva Bosne i Hercegovine, daje izjavu o ispis iz BiH državljanstva lično ili putem punomoćnika na pripremljenom obrascu kod Ministarstva civilnih poslova BiH u Sarajevu ili u diplomatsko konzularnim predstavništima BiH – ambasade (u daljem tekstu DKP) u inostranstvu:
Uz izjavu o ispis iz BiH državljanstva obavezno se prilaže u orginalu:

 

 1. Uvjerenje o državljanstvu druge države, ili dokaz da mu je zagarantirano sticanje državljanstva druge države (garancija za sticanje državljanstva);
 2. Prijava boravka ili prebivališta u inozemstvu ne starija od šest mjeseci u onoj državi u kojoj ima državljanstvo ili garanciju;

Navedene dokumente potrebno je prevesti na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH kod ovlaštenog sudskog prevoditelja u BiH ili u inostranstvu– ovjerene kod nadležnog organa, a eventualna punomoć, koja se daje u inostranstvu, mora biti ovjerena od strane notara ili DKP BiH.

ispis iz bosanskog drzavljanstva cijena 2019 / 2020
Za dokumente stranih država sa kojima Bosna i Hercegovina nema zaključen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju stranih javnih isprava, potrebna je dodatna nadovjera od strane nadležnih organa (Apostille pečat), uključujući i notarsku punomoć, izjave i prevode javnih isprava.
Za državljane BiH koji rade ispis iz državljanstva BiH radi sticanja državljanstva država sa kojima BiH nema zaključen navedeni bilateralni sporazum, niti su te države članice Konvencije od 05.10.1961. godine, potrebna je puna legalizacija stranih dokumenata.

 

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci);
 2. Izvod iz matične knjige rođenih BiH – rodni list;
 3. Vjenčani list (za lica koja su u braku);

Rodni list i vjenčani list mora da sadrži posljednje podatke upisane u matičnu knjigu u BiH;

 1. Priznanje presude o razvodu braka (za lica čiji je brak prestao razvodom);
 2. Ovjerenu kopiju pasoša BiH (strana sa fotografijom ovjerena od nadležnog DKP, od notara, ili od strane nadležnog organa u BiH) ili uvjerenje o neposjedovanju pasoša;
 3. Važeću ličnu kartu izdatu u BiH, ili uvjerenje o neposjedovanju lične karte BiH;
 4. Uplatnicu administrativne takse za ispis iz BiH državljanstva.

Način uplate pojašnjava se prilikom davanja izjave o ispis iz državljanstva BiH.


          Ako je drugi roditelj stranac, za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druge države, a ako je drugi roditelj umro, za njega se prilaže izvod iz matične knjige umrlih. Ako je jednom roditelju oduzeto roditeljsko pravo nad mldb djetetom prilaže se odluka nadležnog suda o oduzimanju roditeljskog prava. Nije dovoljno ako je presudom o razvodu braka dijete na brigu i staranje dato jednom roditelju.  


         Maloljetnom djetetu državljanstvo BiH odricanjem može prestati samo na zahtjev oba roditelja kojima je državljanstvo BiH prestalo odricanjem od BiH državljanstva, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanjem BiH državljanstva uz saglasnost drugog roditelja koji je državljanin BiH, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanje BIH državljanstva, ako je drugi roditelj mrtav, ili je izgubio roditeljsko pravo, ili je stranac ili lice bez državljanstva. Ako je dijete starije od 14 godina neophodan je i pristanak mldb djeteta. Izjave o odricanju BiH državljanstva daju se potpisivanjem na zapisnik u Ministarstvu civilnih poslova BiH, ili se uz zahtjev za odricanje od BiH državljanstva prilažu izjave ovjerene kod notara ili u DKP BiH.


Posebne napomene:

 

 • Sva lica koja se odriču državljanstva BiH moraju imati određen jedinstveni matični broj. 
 • Kod lica koja su mijenjala prezime, zaključenjem braka ili na drugi način, ili mijenjala bilo koje druge relevantne podatke, te promjene moraju biti upisane u rodnom listu i u uvjerenju o državljanstvu BiH.
 • U predmetima odricanja putem DKP, na propratnom aktu, mora biti popis akata u predmetu odricanja. 

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o državljanstvu BiH državljanstvo BiH prestaje osobi kada nadležni organ utvrdi da su ispunjeni potrebni uvjeti i stranci uruči rješenje ili kada rješenje nadležni DKP uputi putem pošte. Cijeneći navedeno prilikom uručenja rješenja o prestanku državljanstva osobi koja posjeduje BiH putnu ispravu, a kojoj prestaje državljanstvo dužna je predati važeću putnu ispravu BiH nadležnom službeniku radi poništenja, odnosno dužna je dostaviti svoju putnu ispravu nadležnoj Ambasadi BiH.

 

 

 

Procedura ispis iz državljanstva BiH se obavlja pred Ministarstvom civilnih Poslova BiH Sarajevo, odjel za državljanstvo BiH, Sarajevo. Česta pitanja: 1.) Koji dokumenti su potrebni za ispis iz bosanskog državljanstva ? Odgovor: za ispis iz državljanstva BiH su potrebni 2.) kolko košta procedura ispisa iz BiH državljanstva cijena 2019 i 2020 - ispis iz bosanskog drzavljanstva cijena 3) Da li po prestanku drzavljanstva BiH automatski prestaje da važi i moj pasoš BiH ? 4) Da li je odricanje od državljanstva BiH istovjetna procedura kao i ispis iz BiH državljanstva – Odgovor: Da 5) Ispis iz bosanskog drzavljanstva u Njemackoj / Austriji odricanje