Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

Ispis iz državljanstva BiH / ispis iz bosanskog državljanstva - angažman Advokatskog ureda

Advokatski ured Prnjavorac obavlja cjelovit postupak ispisa iz državljanstva BiH / ispis iz bosanskog državljanstva pred Ministarstvom civilnih poslova BiH, sektor za državljanstvo i putne isprave - u odsustvu klijenta iz Bosne i Hercegovine. Za proceduru ispisa iz BiH državljanstva nisu potrebni važeća putna isprava BiH niti važeća lična karta Bosne i Hercegovine. Za klijente ishodujemo svu potrebnu dokumentaciju na prostoru Bosne i Hercegovine, neophodnu za postupak ispisa iz državljanstva BiH.

Advokatska kancelarija Prnjavorac se od 1993g specijalistički bavi svim pitanjima državljanstva BiH, a posebno u segmentu procedure ispisa iz BiH državljanstva / odricanje BiH državljanstva, procedurama sticanja državljanstva BiH, vođenje postupka revizije odluka o naturalizaciji stranih državljana, procedure koje se odnose na prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine, vračanje državljanstva Bosne i Hercegovine, postupke naknadnog  upisa u matične knjige rođenih sa konstatacijom državljanstva BiH, kao i drugim stručnim poslovima koji se odnose na državljanstvo Bosne i Hercegovine. Pored navedenog, zastupamo klijente pred Sudom BiH, ukoliko im je oduzeto državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Ovdje možete pogledati i ostala: česta pitanja i odgovori u postupcima ispisa iz državljanstva BiH.

 

Najčešća pitanja i odgovori na temu ispisa iz državljanstva BiH / ispisa iz bosanskog državljanstva su:

Da li gubim pravo na nepokretnu imovinu nakon postupka odricanja / ispisa iz bosanskog državljanstva ?
Advokat: Ne gubite pravo na nepokretnu imovinu u Bosni i Hercegovini.

Nakon postupka odricanje državljanstva BiH, stekao sam državljanstvo SR Njemačke / Austrije, da li mogu da kupim nekretnine u BiH kao državljanin SR Njemačke / Austrije ?
Advokat: Kao državljanin SR Njemačke i Austrije možete da steknete vlasništvo na nekretninama u FBiH/RS na principu reciprociteta. Cijelu listu zemalja gdje možete steći vlasništvo na nekretninama kao strani državljanin možete pogledati na ovom LINKU.

Da li gubim pravo na nasljedstvo nakon što uradim postupak odricanje državljanstva BiH ?
Advokat: Stranci su izjednačeni sa domaćim državljanima u pogledu nasljedstva, dakle ne gubite pravo na nasljedstvo.

Da li je moguće imati dvojno državljanstvo BiH Njemačka / Austrije ?
Advokat: U pojedinim slučajevima je moguće, zavisno od konkretne specifične situacije, za više informacija oko dvojnog državljanstva BiH Njemačka / Austrija potrebno je da postaviti upit, spram Vašeg konkretnog slučaja.

Izgubio sam ličnu kartu BiH / pasoš BiH da li je moguće uraditi postupak odricanja BiH državljanstva ?
Advokat: Moguće je, ali je potrebno provesti proceduru proglašenja pasoša BiH / LK BIH izgubljenom, pred Ministarstvom unutrašnjih poslova kao prethodni pravni postupak.

Usvojen sam u inostranstvu, te sam na taj način sudskom presudom promijenio prezime, da li mogu uraditi postupak odricanje BiH državljanstva, a da ne regulišem prezime u BIH ?
Advokat: Da bi ste mogli raditi proceduru ispis iz BiH državljanstva, Vaše prezime u BiH mora biti isto kao u inostranstvu. Potrebno je prvo provesti proceduru priznanje strane sudske odluke o usvojenju u BiH, zatim provesti rješenje o priznanju strane sudske odluke u matične knjige, regulisati prezime, a zatim postupak odricanje državljanstva BiH.

Da li je za mene jednostavnije da radim otpust iz BiH državljanstva ili odricanje (ispis) državljanstva BiH, sa ciljem prestanka državljanstva BiH ?
Advokat: Procedura odricanje državljanstva BiH je mnogo jednostavnija od procedure otpusta iz BiH državljanstva, jer je za istu potrebno manje dokumentacije iz BiH. Oba postupka rezultiraju prestanak državljanstva BiH danom preuzimanja rješenja o prestanku državljanstva BiH.

Koliko traje procedura ispis iz drzavljanstva BiH ?
Advokat: Ministarstvo civilnih poslova BiH proceduru odricanje BiH državljanstva moraju riješiti u periodu od 60 dana od primanja uredne prijave sa urednom dokumentacijom. Odluke o odbijanju prijave za sticanje državljanstva BiH ili otpust iz državljanstva BiH, odluke da se oduzme državljanstvo BiH, moraju sadržavati razloge u pisanoj formi.

Uradio sam proceduru ispis iz BiH državljanstva, prilikom ulaska u BiH da li sam dužan da prijavim svoj boravak ?
Advokat: Ako ste uradili odricanje BiH državljanstva, smatrate se strancem, a kao stranac ste dužni da prijavite svoj boravak u BiH prilikom dolaska. Strani državljani su obavezni prijaviti boravište Službi za poslove sa strancima u jednom od njenih 16 terenskih centara širom BiH ukoliko imaju namjeru boraviti duže od tri dana, u roku od osam dana od dana dolaska u mjesto prebivališta ili od dana promjene adrese stanovanja. Ukoliko promijenite svoje boravište dužni ste prijaviti promjenu adrese. Također ste dužni odjaviti svoj boravak u BiH kada izlazite iz BiH.

Da bih dobio državljanstvo Hrvatske, tražili su mi ispis iz BiH državljanstva, iako između ove dvije države postoji ugovor o dvojnom državljanstvu ?
Advokat: Na žalost jako je čest slučaj da R. Hrvatska traži ispis iz državljanstva BiH radi stjecanja državljanstva Hrvatske, dakle: neopravdano traži odricanje BiH državljanstva osobama koje žele steći hrvatsko državljanstvo iako je međudržavnim sporazumom koji se primjenjuje od 2012. dopuštena mogućnost dvojnog državljanstva. Bosanskohercegovačka strana je, sukladno odredbama Sporazuma o dvojnom državljanstvu, tražila da se formira zajednička komisija koja bi riješila ovaj problem, ali je Republika Hrvatska to odbila obrazlažući da se od svakog građanina mora tražiti odricanje od državljanstva BiH jer je to propisano odgovarajućim zakonima osim u slučaju kada državljanstvo stječe osoba koja je u braku s državljaninom Republike Hrvatske. Identično je rješenje propisano i Zakonom o državljanstvu BiH, ali upravo iz razloga sprečavanja ispis iz BiH državljanstva postoji Sporazum o dvojnom državljanstvu sa Hrvatskom.

Uradio sam postupak ispis iz državljanstva BiH da bih stekao državljanstvo SR Njemačke / Austrije, kako da vratim državljanstvo BiH ako nije moguće dvojno državljanstvo BiH Njemačka / Austrija ?
Advokat: Lice kojem je državljanstvo BiH, radi sticanja ili zadržavanja državljanstva druge države, prestalo odricanje državljanstva BiH ili otpustom iz BiH državljanstva, može podnijeti zahtjev za ponovno sticanje državljanstva BiH, samo ako ima odobren privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine najmanje jednu godinu neposredno prije podnošenja zahtjeva. Dakle prvo morate prijaviti privremni boravak u BiH na najmanje 1 godinu, zatim se podnosi zahtjev za sticanje državljanstva BiH, nakon što Vam nadležni organ u BiH izda Garanciju za sticanje državljanstva BiH koja važi 2 godine, potrebno je da uradite proceduru odricanja državljanstva Njemačke / Austrije, kako bi ste stekli BiH državljanstvo.

 

Ukoliko niste našli pitanje i odgovor koji Vas zanima na temu ispisa iz državlajnstva Bosne i Hercegovine ovdje možete pogledati još pitanja i odgovora na temu ispis iz bosanskog državljanstva

 

Procedura: ispis iz državljanstva Bosne i Hercegovine:

Osoba koje se odriče od državljanstva Bosne i Hercegovine odnosno radi ispis iz državljanstva Bosne i Hercegovine, daje izjavu o ispis iz BiH državljanstva lično ili putem punomoćnika na pripremljenom obrascu kod Ministarstva civilnih poslova BiH u Sarajevu ili u diplomatsko konzularnim predstavništima BiH – ambasade (u daljem tekstu DKP) u inostranstvu:
Uz izjavu o ispis iz BiH državljanstva obavezno se prilaže u orginalu:

 

 1. Uvjerenje o državljanstvu druge države, ili dokaz da mu je zagarantirano sticanje državljanstva druge države (garancija za sticanje državljanstva);
 2. Prijava boravka ili prebivališta u inozemstvu ne starija od šest mjeseci u onoj državi u kojoj ima državljanstvo ili garanciju;

Navedene dokumente potrebno je prevesti na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH kod ovlaštenog sudskog prevoditelja u BiH ili u inostranstvu– ovjerene kod nadležnog organa, a eventualna punomoć, koja se daje u inostranstvu, mora biti ovjerena od strane notara ili Konzulata BiH / Ambasade BiH.

ispis iz bosanskog drzavljanstva cijena 2023 / 2022
Za dokumente stranih država sa kojima Bosna i Hercegovina nema zaključen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju stranih javnih isprava, potrebna je dodatna nadovjera od strane nadležnih organa (Apostille pečat), uključujući i notarsku punomoć, izjave i prevode javnih isprava.
Za državljane BiH koji rade ispis iz državljanstva BiH radi sticanja državljanstva država sa kojima BiH nema zaključen navedeni bilateralni sporazum, niti su te države članice Konvencije od 05.10.1961. godine, potrebna je puna legalizacija stranih dokumenata.

 

 1. Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci);
 2. Izvod iz matične knjige rođenih BiH – rodni list;
 3. Vjenčani list (za lica koja su u braku);

Rodni list i vjenčani list mora da sadrži posljednje podatke upisane u matičnu knjigu u BiH;

 1. Priznanje presude o razvodu braka (za lica čiji je brak prestao razvodom);
 2. Ovjerenu kopiju pasoša BiH (strana sa fotografijom ovjerena od nadležnog DKP, od notara, ili od strane nadležnog organa u BiH) ili uvjerenje o neposjedovanju pasoša;
 3. Važeću ličnu kartu izdatu u BiH, ili uvjerenje o neposjedovanju lične karte BiH;
 4. Uplatnicu administrativne takse za ispis iz BiH državljanstva.

Način uplate pojašnjava se prilikom davanja izjave o ispis iz državljanstva BiH.


          Ako je drugi roditelj stranac, za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druge države, a ako je drugi roditelj umro, za njega se prilaže izvod iz matične knjige umrlih. Ako je jednom roditelju oduzeto roditeljsko pravo nad mldb djetetom prilaže se odluka nadležnog suda o oduzimanju roditeljskog prava. Nije dovoljno ako je presudom o razvodu braka dijete na brigu i staranje dato jednom roditelju.  


         Maloljetnom djetetu državljanstvo BiH odricanjem može prestati samo na zahtjev oba roditelja kojima je državljanstvo BiH prestalo odricanjem od BiH državljanstva, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanjem BiH državljanstva uz saglasnost drugog roditelja koji je državljanin BiH, ili na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo BiH prestalo odricanje BIH državljanstva, ako je drugi roditelj mrtav, ili je izgubio roditeljsko pravo, ili je stranac ili lice bez državljanstva. Ako je dijete starije od 14 godina neophodan je i pristanak mldb djeteta. Izjave o odricanju BiH državljanstva daju se potpisivanjem na zapisnik u Ministarstvu civilnih poslova BiH, ili se uz zahtjev za odricanje od BiH državljanstva prilažu izjave ovjerene kod notara ili u DKP BiH.


Posebne napomene:

 

 • Sva lica koja se odriču državljanstva BiH moraju imati određen jedinstveni matični broj (JMBG). 
 • Kod lica koja su mijenjala prezime, zaključenjem braka ili na drugi način, ili mijenjala bilo koje druge relevantne podatke, te promjene moraju biti upisane u rodnom listu i u uvjerenju o državljanstvu BiH da bi mogla raditi ispis iz BiH državljanstva.
 • U predmetima odricanja putem Ambasade BiH / Konzulata BiH, na propratnom aktu, mora biti popis akata u predmetu ispisa iz BiH državljanstva. 

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o državljanstvu BiH državljanstvo BiH prestaje osobi kada nadležni organ utvrdi da su ispunjeni potrebni uvjeti i stranci uruči rješenje ili kada rješenje nadležni DKP uputi putem pošte. Cijeneći navedeno prilikom uručenja rješenja o prestanku državljanstva osobi koja posjeduje BiH putnu ispravu, a kojoj prestaje državljanstvo dužna je predati važeću putnu ispravu BiH nadležnom službeniku radi poništenja, odnosno dužna je dostaviti svoju putnu ispravu nadležnoj Ambasadi BiH.

Da li gubim pravo na nepokretnu imovinu nakon postupka odricanja / ispisa iz bosanskog državljanstva ?
Advokat: Ne gubite pravo na nepokretnu imovinu u Bosni i Hercegovini.

Da li je moguće uraditi poništenje rješenja o ispisu iz državljanstva Bosne i Hercegovine i kako izgleda takvo rješenje kojim se poništava rješenje o odricanju od državljanstva BiH ?
Advokat: Rješenje o ispisu iz bosanskog državljanstva može biti poništeno na zahtjev lica koje nije steklo državljanstvo države koja mu je izdala garanciju, a sadržaj takvog rješenja kojim se poništava rješenje o ispisu iz BiH državljanstva je:

Ministarstvo civilnih poslova BiH
Sektor za državljanstvo i putne isprave
Broj: /21
Sarajevo, 2021g.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, po zahtjevu lica: Naziv lica, iz BiH na osnovu člana 30. stav 1 i 20 Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj: 4/97,13/97,41/02,6/03, 14/03, 76/09, 87/13), u predmetu poništenja rješenja o odricanju od državljanstva BiH, donosi:


RJEÅ ENJE
Poništava se Rješenje ovog Ministarstva broj od dana:, kojim je uvažena izjava o odricanju od državljanstva BiH za lice.

Obrazloženje
Na osnovu izjave o odricanju bosanskog državljanstva, kao i ostale dokumentacije Ministarstvo civilnih poslova BiH donijelo je Rješenje o prestanku državljanstva BiH odricanjem za lice. Nakon toga imenovani je podnio zahtjev Ministarstvu civilnih poslova BiH, da se isto rješenje poništi. Uz zahtjev za poništavanje rješenja o odricanju BiH državljanstva priložio je originalno rješenje o prestanku BiH državljanstva odricanjem i orginalnu pravosnažnu odluku iz koje je vidljivo da imenovani nije stekao državljanstvo Njemačke.
Ministarstvo civilnih poslova BiH je postupajući po navedenom zahtjevu izvršilo uvid u dokaze priložene uz zahtjev kao i cjelokupni spis predmeta, te utvrdilo da su se ispunili uslovi za poništenje Rješenja o odricanju BiH državljanstva, u skaldu sa članom 20. Zakona o državljanstvu BiH, zbog čega je odlučeno kao u dispozitivu Rješenja.
Pouka o pravnom lijeku:
Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dozvoljena žalba, ali se može osporavati podnošenjem tužbe Upravnom odjeljenju Suda Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana njegovog dostavljanja.


Dostavljeno:
Imenovanom licu, matičaru, Policijskoj stanici, Ministarstvu odbrane Arhivi Pomoćnik ministra

 

Relevantni zakonski okvir, pravilnici, međunarodne konvencije vezano za državljanstvo BiH / ispis iz državljanstva BiH / odricanje državljanstva BiH:

 

Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, integralni tekst iz 2021g)

Državljanstvo Bosne i Hercegovine:

 ispis iz bosanskog državljanstva - cijena 2023/2022

- Zakon o državljanstvu BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09, 87/13, 22/16-prečišćeni tekst - aktuelni u 2023/2022),

- Zakon o državljanstvu Republike BiH (Stari) ("Službeni list Republike Bosne i Hercegovine", br. 30/1996 - prečišćen tekst),

- Zakon o državljanstvu Federacije BiH - (Službene novine Federacije BiH br. 43/01 i 22/09, 80/11)

- Zakon o državljanstvu Republike Srpske - ("Službeni glasnik RS" br: 59/14)

- Zaključak uz Zakon o državljanstvu BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 13/99),

- Pravilnik o obliku obrasca uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 10/98),

- Pravilnik o postupku prijema u državljanstvo Bosne i Hercegovine osoba koje se smatraju od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu (“Službeni glasnik BiH”, br. 67/09),

- Pregled izmjena i dopuna Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine

- Odluka o ratifikaciji Ugovora o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 10/2011),

- Odluka o ratifikaciji Ugovora o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 4/03),

- Uputstvo o vođenju Centralne evidencije lica koja su stekla državljanstvo Bosne i Heregovine putem naturalizacije (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 27/00),

- Uputstvo o vođenju Centralne evidencije lica koja su stekli državljanstvo Republike BiH u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 27/00, 57/09),

- Sporazum o dvojnom državljanstvu između Kraljevine Švedske i Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine- međunarodni ugovori“, broj: 2/06),

- Sporazum o dvojnom državljanstvu između Jugoslavije i Bosne i Hercegovine

- Sporazum o dvojnom državljanstvu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine

- Uputstvo o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige osoba koje su državljanstvo stekli po propisima RBiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 30/16),

- Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga FBiH ("Službeni glasnik Federacije Bosne i Hercegovine" integralni tekst iz 2021g)

- Pravilnik o izdavanju garancije u postupku sticanja državljanstva BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 7/14),

- Pravilnik o preciziranju dokaza o ispunjavanju uslova za sticanje državljanstva BiH naturalizacijom ili olakšanom naturalizacijom (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 7/14),

Odricanje od bosanskog državljanstva cijena – Frankfurt - Muenchen

- Zakon o jedinstvenom matičnom broju (“Službeni glasnik BiH”, integralni tekst iz 2021g),

- Pravilnik o obrascima, načinu određivanja, izdavanja, poništavanja i zamjene jedinstvenog matičnog broja, evidencijama i načinu upisivanja jedinstvenog matičnog broja u matične knjige

- Pravilnik o načinu određivanja jedinstvenog matičnog broja stranim državljanima (“Službeni glasnik BiH”, br. 39/02, 2/09),

- Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o jedinstvenom matičnom broju (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 39/02),

- Uputstvo o rasporedu i načinu definisanja raspona cifara V grupe jedinstvenog matičnog broja („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 91/13“).

ispis iz bosanskog državljanstva - cijena 2023/2022 - bosanski konzulat frankfurt ispis iz državljanstva BiH

- Zakon o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/01, 56/08, 58/15),

- Pravilnik o postupku prijave i odjave prebivališta i boravišta državljana Bosne i Hercegovine, obrascima i evidencijama prebivališta i boravišta (“Službeni glasnik BiH”, integralni tekst iz 2021g),

- Pravilnik o vršenju nadzora nad provođenjem Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, integralni tekst iz 2020g).

- Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Ministarstvu civilnih poslova BiH od 06.06.2011. g.

- Plan bezbjednosti ličnih podataka u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine od 06.06.2011. g.,

- Zakon o administrativnim taksama BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, integralni tekst iz 2021g),

- Zakon o strancima (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 88/15)

- Zakon o azilu (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 11/16)


Ovo je samo dio pitanja i odgovora na temu ispis iz BiH državljanstva, te ukoliko niste našli odgovor na Vaše pitanje na temu ispis iz državljanstva Bosne i Hercegovine, na ovom linku možete da pročitate još trideset odgovora i pitanja na temu ispis iz državljanstva BiH.

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija

Procedura ispis iz državljanstva BiH se obavlja pred Ministarstvom civilnih Poslova BiH Sarajevo, odjel za državljanstvo BiH, Sarajevo. Česta pitanja: 1.) Koji dokumenti su potrebni za ispis iz bosanskog državljanstva ? Odgovor: za ispis iz državljanstva BiH su potrebni 2.) kolko košta procedura ispisa iz BiH državljanstva cijena 2013 i 2022 - ispis iz bosanskog drzavljanstva cijena 3) Da li po prestanku drzavljanstva BiH automatski prestaje da važi i moj pasoš BiH ? 4) Da li je odricanje od državljanstva BiH istovjetna procedura kao i ispis iz BiH državljanstva – Odgovor: Da 5) Ispis iz bosanskog drzavljanstva u Njemackoj / Austriji odricanje