Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

Odricanje bosanskog državljanstva / Odricanje od državljanstva BiH « Oblast rada kancelarije

Advokatski ured radi na procedurama odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine (bez prisustva klijenta u Bosni i Hercegovini - u postupku odricanja od državljanstva BiH - klijent ne mora posjedovati važeću ličnu kartu BiH / niti važeći pasoš BiH / putnu ispravu Bosne i Hercegovine); kao i rad na procedurama upisa u Matične knjige i vađenje Uvjerenja iz matičnih knjiga na teritoriji BiH.

Rad advokatske kancelarije na području državljanstva BiH pored odricanja državljanstva Bosne i Hercegovine obuhvata i procedure na sticanju državljanstva Bosne i Hercegovine (dvojno državljanstvo BiH), kao i sve ostale procedure oko državljanstva BiH. Imamo više od 29 godina advokatskog iskustva u postupcima sa državljanstvom Bosne i Hercegovine.

 

odricanje drzavljanstva Bosne i Hercegovine - odricanje bosanskog drzavljanstva u Njemackoj

Odricanje od BiH državljanstva / državljanstvo « Oblast rada advokatske kancelarije

U zadnjih tri desetljeća rada na pravnoj oblasti državljanstva BiH pojavila su se neka od najčešÄ‡i pitanja oko državljanstva BiH, a u prilogu ih prezentiramo kao i odgovore na njih.

Pitanje: Rođen sam u Njemačkoj, nemam niti BiH pasoš niti BiH ličnu kartu BiH, niti sam upisana u državljanstvo Bosne i Hercegovine, dobio sam obavijest od Njemačkog / Austrijskog / stranog ureda za strance da se moram uraditi odricanje bosanskog državljanstva, i da isto navodno imam jer su mi roditelji državljani BiH ?

ODGOVOR advokata: Ako su su Vaši roditelji roditelji bili državljani Bosne i Hercegovine u vrijeme kada ste se Vi rodili. U skladu sa odredbama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, porijeklom stiče državljanstvo Bosne i Hercegovine dijete čija su oba rodtelja bili državljani Bosne i Hercegovine u vrijeme rođenja djeteta, bez obzira na mjesto njegovog rođenja dok je članom 37 Zakona, između ostalog propisano da su sva lica koja su bila državljani Republike Bosne i Hercegovine  neposredno prije stupanja na snagu Ustava BiH, uključujući i sva lica koja su bili državljani R. BiH do 6.aprila.1992godine, državljani Bosne i Hercegovine. Imajuću u vidu iznad navedeno, smatrate se državljaninom Bosne i Hercegovine po porijeklu roditelja i morate izvršiti naknadni upis u matične knjige rođenih i knjige državljana po mjestu gdje se u Bosni i Hercegovini vode vaši roditelji.


Pitanje: Ako imam pasoš Bosne i Hercegovine, da li ga mogu zadržati nakon okončanja postupka odricanje bosanskog državljanstva ?
Odgovor advokat: Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o državljanstvu BiH, državljanstvo BiH prestaje osobi kada nadležni organ utvrdi da su ispunjeni potrebni uslovi i kada se stranci uruči rješenje o odricanju od državljanstva Bosne i Hercegovine. Cijeneći navedeno prilikom uručenja rješenja o odricanju od državljanstva BiH, osoba koja ima putnu ispravu BiH, a kojoj prestaje državljanstvo, dužna je predati putnu ispravu BiH ovlaštenom službeniku na trajno deponovanje u Ministarstvo. Dakle pasoš Bosne i Hercegovine se trajno oduzima, nije ga moguće vratiti.

odricanje BiH drzavljanstva - bosanski konzulat frankfurt ispis iz državljanstva

Pitanje: Da li može maloljetno dijete samo raditi proceduru odricanja od BiH državljanstva ?
Advokat: Maloljetno dijete samostalno ne može obaviti proceduru odricanja od BiH državljanstva. Ukoliko se državljanstva BiH odriče maloljetno lice potrebno je da se državljanstva BiH odrekao ili da se odriče zajedno sa maloljetnim licem jedan od roditelja. Izjavu u ime maloljetnog lica daje roditelj koji se odriče bosanskog državljanstva, a drugi roditelj daje saglasnost propisno ovjerenu.


Pitanje: Sklopila sam brak u inostranstvu, zatim sam se razvela u inostranstvu, a potom zakljucila novi brak u inostranstvu, ništa od toga nije upisano u Bosni i Hercegovini, kako postupiti ako želim procedura ispisa iz državljanstva BiH ?
Odgovor: Potrebno je prijaviti prvi brak, zatim provesti proceduru priznanja strane sudske odluke o razvodu braka iz inostranstva u Bosni i Hercegovini, a zatim prijaviti aktuelni brak i Vaše aktuelno prezime; a tek potom je moguće raditi proceduru ispis iz BiH državljanstva.

odricanje bosanskog drzavljanstva

Pitanje: Da li Vašu punomoć za odricanje BiH državljanstva moram prevesti na Njemački jezik prije ovjere kod notara  ?
Odgovor: Punomoć ne prevodite, notar u inostranstvu vrši samo ovjeru Vašeg identiteta, notar u inostranstvu će navesti da mu je sadržaj nepoznat.


Pitanje: Sklopila sam brak u inostranstvu, promjenila prezime te upisala braka u Bosni i Hercegovini u matičnom uredu, moj pasoš BiH i lična karta BIH su trenutno na djevojačko prezime, da li moram izvaditi novi pasoš i novu ličnu na aktuelno prezime ako se želim ispisati iz državljanstva Bosne i Hercegovine ?
Advokat: Nije potrebno vaditi novi pasoš Bosne i Hercegovine niti ličnu kartu BiH – može se koristiti putna isprava i lična karta na djevojačko prezime – bitno je da je brak uredno upisan u matičnim knjigama i da je vaše prezime evidentirano u matičnim knjigama, te da ste u rodnom listu i uvjerenju o državljanstvu BiH navedeni sa urednim i aktuelnim prezimenom; a za postupak odricanja od BiH državljanstva.


Pitanje: U inostranstvu sam zaključila brak i promijenila prezime, da li se to mora prijaviti u Bosni i Hercegovini prije pokretanja postupka ispisa iz bosanskog državljanstva?
Odgovor: Obavezno, prezime koje imate u inostranstvu mora biti i u Bosni i Hercegovini upisano; da bi se mogla raditi procedura odricanja bosanskog državljanstva.


Pitanje: Proceduru odricanja od BIH državljanstva želimo uraditi ja i moje maloljetno dijete, otac djeteta ne želi raditi proceduru odricanja bosanskog državljanstva?
Advokat: Postupak je moguće obaviti uz saglanost oba roditelja mldb djeteta, ili uz saglasnost Vas kao majke roditelja, a ako je otac strani državljanin a ne želi da da saglasnost, tada je potreban orginalni dokaz o državljanstvu za roditelja koji je stranac. U koliko je dijete starije od 14 godina, neophodan je i njegova saglasnost.
Kada je drugi roditelj stranac, za njega se prilaže uvjerenje o državljanstvu druge države. U slučaju kada je drugi roditelj umro, za njega se prilaže izvod iz matične knjige umrlih. Ako je jednom od roditelja oduzeto roditeljsko pravo, prilaže se odluka suda o oduzimanju roditeljskog prava. Nije dovoljno ako je presudom o razvodu braka dijete na brigu i staranje dato jednom roditelju, sudska odluka se mora priznati u Bosni i Hercegovini pred nadležnim sudom u Bosni i Hercegovini.


Pitanje: Da li postoji bilo kakva mogućnost da ne radim proceduru odricanja od BiH državljanstva kako bi stekao državljanstvo SR Njemačke / Austrije / Norveške?
Odgovor: Na žalost takva mogućnost ne postoji, jer je vašim zakonodavstvom zabranjeno posjedovanje dvojnog državljanstva sa državama koje nisu članice EU.

 

Pitanje: Da li je za Ministarstvo civilnih poslova BiH ispis iz državljanstva - nadležno ?
Advokat: Odluke o sticanju državljanstva BiH i o odricanju državljanstva BiH donosi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

 

Pitanje: Šta je u pogledu vojske i vojnog roka i ispisa iz BiH državljanstva ?
Odgovor advokata: U Bosni i Hercegovini ne postoji obavezni vojni rok; stim u vezi ne postoji smetanja kod postupka prestanka državljanstva BiH.

 

Pitanje: Od kojeg datuma je moje rješenje o odricanju od državljanstva Bosne pravosnažno ?
Odgovor: Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o državljanstvu BiH, državljanstvo BiH prestaje osobi kada nadležni organ utvrdi da su ispunjeni potrebni uslovi i kada se stranci uruči rješenje. Cijeneći navedeno prilikom uručenja rješenja o odricanju od državljanstva BiH, osoba koja ima putnu ispravu BiH, a kojoj prestaje državljanstvo, dužna je predati putnu ispravu BiH ovlaštenom službeniku radi poništenja.

 

Pitanje: Moja djeca imaju 3 i 7 godina rodjena su u Njemackoj, ja i moja žena smo državljani BiH, da li moramo upisati djecu u knjigu državljana BiH i knjigu rođenih BiH, kako bi zatim obavili ispis iz bosanskog državljanstva ?
Odgovor advokata: U skladu sa zakonom o državljanstvu BiH sticanje državljanstva BiH po porijeklu navodi da: Dijete rođeno nakon stupanja na snagu Ustava stiče državljanstvo BiH porijeklom, na načine: 1. čija su oba roditelja bili državljani BiH u vrijeme rođenja djeteta, bez obzira na mjesto njegovog rođenja;
2. čiji je jedan roditelj bio državljanin BiH u vrijeme rođenja djeteta i dijete je rođeno na teritoriji BiH; 3. čiji je jedan roditelj bio državljanin BiH u vrijeme djetetovog rođenja, a dijete je rođeno u inostranstvu, ako bi ono inače bilo bez državljanstva; 4. Ako je rođeno u inostranstvu, a čiji je jedan roditelj bio državljanin BiH u vrijeme djetetovog rođenja, pod uslovom da do vremena kada navrši 23 godine podnese prijavu za evidentiranje državljanstva BiH nadležnom organu. Dakle, potrebno je prvo upisati vašu djecu u knjigu državljana BiH, i knjigu rođenih BiH, a onda Vi radite proceduru odricanja od BiH državljanstva kao cjelokupna porodica o trošku jedne administrativne takse.

 

Pitanje: Da li postoji mogućnost ulaganja žalbe na rješenje o odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine ?
Advokat za državljanstvo: Rješenje o prestanku BiH državljanstva je konačno i protiv istog nije dozvoljena žalba, ali se može osporavati podnošenjem tužbe Upravnom odjeljenju Suda Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana preuzimanja rješenja o odricanju od državljanstva BiH.

 

Pitanje: Uradio sam postupak ispisa iz BiH državljanstva u međuvremenu sam izgubio uslove za državljanstvo Norveške / Danske / Švedske, šta da radim – sada sam osoba bez državljanstva ?
Odgovor advokat: Zavisno od vaše pravne situacije, a sukladno konvenciji o državljanstvu, postoji rješenje za Vas da se vrati državljanstvo Bosne i Hercegovine i poništi rješenje o prestanku državljanstva BiH.

 

Pitanje: U svrhu odricanja državljanstva BiH radi sticanja državljanstva SR Njemačke / Austije - da li proceduru mogu pokrenuti u Konzulatu BiH / Ambasadi BiH u Njemačkoj / Austriji ?
Advokat: Da možete, osoba koje se odriče državljanstva Bosne i Hercegovine daje izjavu o odricanju od državljanstva Bosne i Hercegovine lično u Ambasadi Bosne i Hercegovine / Konzulatu BiH u Njemačkoj / Austriji. Osobe koje podnose zahtjeve za odricanje od državljanstva BiH u nekom od generalnih konzulata BiH u Njemačkoj, uplate trebaju vršiti isključivo na bankovne račune konzulata BiH, a ne ambasade BiH u Frankfurtu / Berlinu / Stuttgartu. Uplate konzularne usluge i administrativne takse se vrše na bankovni račun Ambasade BiH u Njemačkoj - i to samo one osobe koje lično podnose zahtjev za odricanje od državljanstva BIH u Ambasadi u Frankfurtu, Berlinu, Stuttgartu ili drugim.

 

Pitanje: Zanima nas tumačenje Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegivine nakon donošenja Rješenja od strane Ustavnog suda BiH dana 29.09.2012. godine kojom je utvrđeno da da čl. 17. i 39. stav 1. Zakona o državljanstvu nisu u skladu sa Ustavom BiH i odricanje od BiH državljanstva ?
Odgovor advokata: Odlukom Ustavnog suda BiH broj: U-9/11 od 23.09.2011. godine, utvrđeno je da čl. 17. i 39. stav 1. Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 82/05, 43/09 i 76/09), nisu u skladu sa članom I/7.b) i d) Ustava Bosne i Hercegovine i naloženo njeno izvršenje u roku od šest mjeseci. Rješnjem Ustavnog suda BiH broj: U-9/11 od 28.09.2012. godine, utvrđeno je da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije izvršila navedenu Odluku Ustavnog suda BiH u ostavljanom roku, te da navedene zakonske odredbe prestaju da važe narednog dana od dana objavljivanja tog Rješenja u Službenom glasniku BiH. U skladu sa nevedenim, državljani BiH koji su stekli, odnosno koji steknu državljanstvo druge države bez odricanja od državljanstva BiH, ostaju državljani Bosne i Hercegovine, jer je poništavanjem navedenih zakonskih odredbi od strane Ustavnog suda BiH, prestala pravna mogućnost da im nadležni organi BiH utvrde prestanak državljanstva BiH zbog sticanja državljanstva druge države. Državljani BiH koji su se u postupku sticanja drugog državljanstva uradili ispis iz državljanstva BiH, odricanjem od bosanskog državljanstva su postali stranci i navedena Odluka Ustavnog suda BiH nema nikakvog uticaja - nije pravno relevantna za njihov državljanski status. Oni, kao i svi drugi stranci, u postupku eventualnog sticanja državljanstva BiH, moraju ispuniti zakonske uslove propisane odredbama čl. 9.-13. navedenog Zakona (odredbe o naturalizaciji i olakšanoj naturalizaciji).

 

Pitanje: Moj tata je državljanin BiH, a majka državljanin Hrvatske, ja sam rođen u inostranstvu i nemam državljanstvo BiH, a imam više od 23 godine. U Njemačkoj zahtjevaju od mene da steknem državljanstvo BiH, a zatim da se odreknem državljanstva BiH. Da li je to moguće ?
Advokat: Na Vas se primjenjuje član 4. stav 1. tačka 4. starog Zakona o državljanstvu BiH – prečišćeni tekst (‘’Službeni list Republike BiH’ broj: 30/1996’) po kojoj se državljaninom BiH smatra dijete rođeno u inostranstvu čiji je jedan roditelj u času rođenja bio državljanin BiH, a drugi državljanin bivše SFRJ. Članom 41. Važećeg zakona o državljanstvu BiH svi koji su u identičnoj situaciji su preuzeti u državljanstvo BiH.
Svi koji su u ovakvoj situaciji, moraju da izvrše naknadni upis u matične knjige u BiH i onda se odreknu BiH državljanstva, jer im vlasti SR Njemačke to zahtjevaju.


Pitanje: Moj bračni partner je stranac da li možemo priložiti za proceduru odricanja od BiH državljanstva uvjerenje bračnog partnera države koju nije priznala Bosna i Hercegovina ?
Advokat:  Uvjerenja o državljanstvu država koje Bosna i Hercegovina nije priznala se ne prihvataju u postupku odricanja od BiH državljanstva, kao ni postupcima sticanja državljanstva BiH.

 

Pitanje: Zašto je moje rješenje o odricanju BiH državljanstva napisano ćirilićnim pismom ?
Advokat odgovara: Službena pisma u Bosni i Hercegovini su latinica i ćirilica.

Ukoliko niste našli odgovor na Vaše pitanje na temu odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine, na ovom linku možete da pročitate još 30 odgovora i pitanja na temu odricanje BiH državljanstva.

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija

Odricanje od drzavljanstva BiH - odricanje od BiH drzavljanstva - odricanje od bosanskog drzavljanstva - odricanje od drzavljanstva bosne i hercegovine cijena 2023 / 2022