Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

Penzija u Bosni i Hercegovini i ostvarivanje prava na penziju u Bosni i Hercegovini « Oblast rada advokatske kancelarije

Advokatski ured radi na procedurama ostvarivanje prava na penziju u Bosni i Hercegovini.

Penzija u Bosni i Hercegovini i ostvarivanje prava na penziju u Bosni i Hercegovini – Oblast rada advokatske kancelarije

Penzija u Federaciji BiH, Bosna i Hercegovina
Da bi se ostvarilo pravo na starosnu penziju po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju mora se ispuniti jedan od sljedećih uslova:
  - 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja odnosno 20 godina penzijskog staža, 
  - 40 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života,
  - 40 godina penzijskog staža i najmanje 62 godine života


Invalidska penzija
Pravo na invalidsku penziju ima osiguranik kod koga je utvrđena prva kategorija invalidnosti ako je invalidnost prouzrokovana poredom na radu ili profesionalnom bolešću bez obzira na dužinu penzijskog staža. Također, pravo na invalidsvku penziju ima i lice, ako je invalidsnost prouzorkana povredom van rada ili bolešću pod uslovom da je prije nastanka invalidnosti imao navršen penzijski staž koji mu pokriva najmanje 1/3 razdoblja od navršenih najmanje 20 godina života do dana nastanka invalidnosti, računajući radni vijek na pune godine. Osiguranik kod koga je utvrđena prva katergiija invaldinsoti do navršenih 30 godina života stiče pravo na invaldisku penziju ako je invalidnost prouzrkavana povredom van rada ili bolešću pod uslovom da je prije nastanka invalidnosti imao navršen penzijski staž koji mu pokriva 1/3 radnog vijeka, al najmanje jednu godinu staža osiguranja. Invalidska penzija se određuje na isti način kao i starosna penzija.


Momenat ostvarivanja prava na starosnu penziju u FBiH (Član 106. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)
(1)   Pravo na starosnu penziju osiguranik stiče od prvog narednog dana nakon prestanka osiguranja, pod uslovom da je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od tri mjeseca od dana prestanka osiguranja.
(2)   Ako je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen poslije isteka roka iz stava (1) ovog člana, pravo na starosnu penziju osiguranik stiče od dana podnošenja zahtjeva i za tri mjeseca unazad ako su na taj dan ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava.


Momenat ostvarivanja prava na porodičnu penziju (Član 108. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)
Pravo na porodičnu penziju iza umrlog osiguranika član porodice stiče od dana kad su ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava, pod uslovom da je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od tri mjeseca od dana ispunjenja uslova.
Pravo na porodičnu penziju iza umrlog korisnika prava član porodice stiče od prvog dana narednog mjeseca od dana smrti, pod uslovom da je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od tri mjeseca od dana ispunjenja uslova.
Ako je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen poslije isteka roka iz st. (1) i (2) ovog člana, pravo na porodičnu penziju član porodice ima od dana podnošenja zahtjeva i za tri mjeseca unazad ako su na taj dan ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava.


Ponovno određivanje iznosa porodične penzije - (Član 110. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)
(1)   Ako neko od članova porodice podnese zahtjev za ostvarivanje prava poslije članova porodice koji su ostvarili pravo, određuje se novi iznos porodične penzije od dana podnošenja zahtjeva i za tri mjeseca unazad.
(2)   Ako nekom od članova porodice prestane pravo na porodičnu penziju, za preostale korisnike određuje se novi iznos porodične penzije od prvog narednog dana nakon prestanka prava.
(3)   Ako ostvaruje pravo u skladu sa članom 70. stav (8) ovog zakona,  ima pravo na porodičnu penziju od dana smrti osiguranika, odnosno prvog dana narednog mjeseca od dana smrti korisnika penzije, ukoliko je zahtjev podnijela u roku od tri mjeseca od dana rođenja djeteta.


Obaveza korištenja samo jednog prava na penziju - (Član 111. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)
Lice koje u skladu sa ovim  zakonom ispuni uslove za ostvarivanje prava na penziju po više osnova može, po sopstvenom izboru, koristiti samo jedno od tih prava.


Isplata penzija - (Član 112. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)
Penzija se isplaćuje od dana ispunjenja uslova propisanih za sticanje penzije, ako je zahtjev podnijet u roku od tri mjeseca od dana ispunjenja uslova, a ako je zahtjev podnijet po isteku tog roka, od dana podnošenja zahtjeva i za tri mjeseca unazad.


Utvrđivanje penzije i dospjela novčana primanja (Član 113. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)
Penzija se utvrđuje u mjesečnom iznosu i isplaćuje unazad, u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
Dospjela novčana primanja proistekla iz ostvarenog prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja zastarijevaju u roku od tri mjeseca, od dana dospjelosti.


Način isplate penzije (Član 114. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)
Nosilac osiguranja je obavezan da penziju isplaćuje korisniku u Federaciji, putem pošte ili putem banaka, a što će se urediti posebnim aktom nosioca osiguranja.
Isplata penzije u inostranstvo vrši se u skladu sa odredbama međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju, a u slučaju kad sporazum nije zaključen, isplata se vrši po principu reciprociteta.
Penzija se isplaćuje državljaninu Federacije u inostranstvo, ako takva obaveza postoji po međunarodnom ugovoru. Ako ova obaveza ne postoji po međunarodnom ugovoru, nosilac osiguranja može odobriti isplatu, ako iz porodičnih i zdravstvenih razloga državljanin Federacije odlazi na stalan boravak u inostranstvo.


Obaveze korisnika penzije i obustava isplate (Član 115. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju)
Korisnik penzije je obavezan da, u roku od 15 dana od nastanka, nosiocu osiguranja prijavi svaku činjenicu koja je od uticaja na korištenje odnosno obim prava.
Korisnik penzije kome se isplata vrši van Federacije obavezan je da na kraju kalendarske godine, nosiocu osiguranja dostavi potvrdu o životu.
Korisniku penzije koji ne postupi na način iz st. (1) i (2) ovog člana ili se ne odazove pozivu nosioca osiguranja za činjenice za koje je vezano korištenje prava, isplata penzije se obustavlja.

 

Penzija u entitetu Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Starosna penzija u entitetu Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.
Osiguranik koji nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 60 godina života i 40 godina penzijskog staža.
Osiguranik žena koja nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 58 godina života i 35 godina staža osiguranja.
Osiguraniku koji ima navršen staž osiguranja sa uvećanim trajanjem starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju od 65 godina života snižava se za ukupno uvećanje staža, a najviše do 55 godina života. Uvećanje staža je razlika između ukupno utvrđenog staža osiguranja sa uvećanim trajanjem i staža osiguranja u efektivnom trajanju za isti period.
Prema Zakonu o PIO Republike Srpske, u prelaznom periodu do 2025. g., uslovi za ostvarivanje prava se postepeno mijenjaju tako da se, počev od 01. januara 2022. g., granica navršenih godina života povećava za četiri mjeseca. To znači da svi osiguranici koji u 2022. godini navrše 40 godina penzijskog staža imaju pravo na starosnu penziju sa navršenih 59 godina života, a žena osiguranik sa 35 godina staža osiguranja ima pravo na starosnu penziju kad navrši 57 godina života. Istovremeno, napominjemo da, u skladu sa Zakonom o radu, osiguranici koji ispune jedan od navedenih uslova, mogu nastaviti raditi do navršenih 65 godina života. Navedeni uslovi se ne odnosi na pripadnike policije koji, prema propisima, imaju pravo na starosnu penziju kada navrše 40 godina penzijskog staža bez obzira na g. života.
Postepeno povećanje starosne granice, na nivou jedne godine., za četiri mjeseca, u postupku ostvarivanje prava na starosnu penziju, prema Zakonu, završava se zaključno sa 2025. g.kada će pravo na starosnu penziju ostvariti osiguranici sa navršenih 60 godina života i 40 godina penzijskog staža, a osiguranik žene sa navršenih 35 godina staža osiguranja i 58 godina života.
Porodična penzija u entitetu Republika Srpska
Pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice umrlog osiguranika koji je na dan smrti ispunjavao uslove za invalidsku penziju i članovi porodice umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije.

Invalidska penzija u entitetu Republika Srpska
Pravo na invalidsku penziju ima osiguranik, kod kojeg nastane invalidnost prije navršenih 65 godina života, pod uslovom da na dan nastanka invalidnosti ima određene godine staža osiguranja, odnosno ukupnog penzijskog staža, izuzev kada se dužina penzijskog staža zanemaruje zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti.

Česta pitanja oko penzije u Bosni i Hercegovini

Da li mi Vi kao advokat možete voditi postupak ostvarivanja prava na penziju u BiH ?
Možemo Vas zastupati kao advokat u ostvarivanju Vaših prava na penziju u BiH.


Kako se pokreće postupak za ostvarivanje prava na penziju?
Postupak za ostvarivanje prava na starosnu ili invalidsku penziju pokreće se na zahtjev osiguranika, dok se postupak za ostvarivanje prava na porodičnu penziju pokreće na zahtjev člana porodice umrlog osiguranika, odnosno člana porodice umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije.


Na koji način i gdje se može predati zahtjev za ostvarivanje prava na penziju?
Zahtjev za ostvarivanje prava na penziju predaje se prema mjestu posljednjeg osiguranja u najbližu Poslovnicu Fonda, poštom ili posredstvom drugog nosioca osiguranja?


Od čega zavisi visina penzije i na koji način se određuje?
Visina penzije zavisi od dužine ukupnog penzijskog staža i vrijednosti ostvarenih plata, a određuje se primjenom bod sistema.


Ko je dužan slati potvrdu o životu i do kada je rok za slanje?
Svi penzioneri s prebivalištem izvan FBiH, su dužni dostaviti potvrdu o životu do kraja godine.  Potvrda o životu se može preuzeti s web-stranice Zavoda te popunjenu i ovjerenu poslati u orginalu.

 

Sudsku praksu iz oblasti penzionog prava možete pogledati na linkovima:
Sudska praksa iz penzija u Bosni i Hercegovini i Sudska praksa iz penzionog osiguranja u Bosni i Hercegovini.

 

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija