Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

Vraćanje bosanskog državljanstva - angažman Advokatskog ureda

NaÅ¡a advokatska kancelarija se specijalizovano bavi pitanjima državljanstva Bosne i Hercegovine 30 godina. Advokatski ured vrši zastupanje u vraćanju bosanskog državljanstva, kao i svim drugim postupcima oko državljanstva BiH, kao Å¡to su i sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine; takođe Vam možemo pomoći i u sticanju državljastva Hrvatske ukoliko ispunjavate zakonske uslove; kao i mnogih država EU, poput Njemačke i Austrije, putem povezanih advokatskih ureda.

 

Zakonska definicija vraćanja državljanstva BiH (aktuelna):

Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine «Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 22/16 - integralni tekst

 

Član 14

"Lice kojem je državljanstvo BiH, radi sticanja ili zadržavanja državljanstva druge države, prestalo odricanjem ili otpustom, može podnijeti zahtjev za ponovno sticanje državljanstva BiH, ako ispunjava uslove iz člana 9., osim uslova iz stava (1) tač. a) i b), samo ako ima odobren privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine najmanje jednu godinu neposredno prije podnošenja zahtjeva ili odobren stalni boravak."

 

Komentar člana 14:

Trenutna zakonska formulacija je takva da se moraju ispuniti kumulativno dvije zakonske pretpostavke da bi se vratilo državljanstvo Bosne i Hercegovine, a to su:

1. Lice koje želi da vrati državljanstvo BiH mora da dobije odobren privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine najmanje jednu godinu neposredno prije podnošenja zahtjeva za vraćanje državljanstva BiH ili odobren stalni boravak u Bosni i Hercegovini.

2. Lice koje želi da vrati državljanstvo Bosne i Hercegovine - mora da izgubi ono državljanstvo koje je stekao prilikom postupka gubitka državljanstva BiH - da bi dobio ponovo državljanstvo Bosne i Hercegovine. Izuzetak u ovom slučaju bi bile samo one države sa kojim BiH ima Ugovor o dvojnom državljanstvu (Hrvatska, Srbija, Švedska).

 

Primjeri iz prakse naše advokatske kancelarije na vraćanju državljanstva BiH:

 

Vraćanje BiH državljanstva - povrat državljanstva Bosne i Hercegovine - primjena člana 14 Zakona o državljanstvu BiH (prvi slučaj u Bosni i Hercegovini vraćanja državljanstva BiH, nakon više od dvadeset godina posjedovanja državljanstva SR Njemačke, za klijenta kojega smo zastupali 2001g na postupak gubitka državljanstva BiH, radi sticanja državljanstva SR Njemačke - nakon što je odlučio da vrati državljanstvo BiH, proveli smo postupak vraćanja državljanstva BiH:

 

Garancija o sticanju državljanstva BiH - radi vraćanja državljanstva Bosne i Hercegovine:

FEDERALNO  MINISTARSTVO  UNUTRASNJIH  POSLOVA
FEDERALNO MIN/STARSTVO  UNUTARNJIH  POSLOVA
SARAJEVO, Bosna i Hercegovina
Broj:  01-xxx/19
Dana: .2019. godine

Federalno ministarstva unutrašnjih poslova/Federalna ministarstvo unutarnjih poslova, na osnovu člana 33. tacka c) Zakona o drzavljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", braj 34/16) , cl. 2. i 3. Pravilnika o izdavanju garancije u postupku sticanja državljanstva Basne i Hercegovine ("Sluzbeni glasnik BiH", broj 7/14) i člana 39. Pravilnika o pastupku, dokaznim sredstvima i nacinu upisa državljanstva Federacije Basne i Hercegovine u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/16), rješavajući po zahtjevu kaji je podnijelo lice E.N., državljanin SR Njemačke, putem advokata Alma Prnjavorac i advokat Azur Prnjavorac, u predmetu sticanja državljanstva Bosne i Hercegavine i državljanstva Federacije Bosne i Hercegavine, izdaje:

 

GARANCIJU ZA STICANJE DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

(1)       Licu E.N, roden 10.02.1969. godine u mjestu Sarajevo, država Bosna i Hercegovina, državljanin SR Njemačke, prezime i ime oca: E.J, prezime i ime majke: F.N, sa odobrenim stalnim boravkom u Općini Centar Sarajevo, ulica H br., daje se garancija da ce steći državljanstvo Bosne i Hercegovine i državljanstvo Federacije Bosne i Hercegovine, aka u roku važenja garancije dostavi dokaz o prestanku državljanstva SR Njemačke.


(2)       Garancija se izdaje sa rokom važenja od dvije godine, računajući od dana davanja saglasnosti Ministarstva civilnih paslova Bosne i Hercegovine, pod uslovam da lice do isteka roka važenja garancije za sticanje državljanstva BiH ispunjava uslove za sticanje državljanstva propisane Zakanom.


(3)       Ova garancija za sticanje državljanstva BiH stupa na snagu danom davanja saglasnasti Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegavine, a aka imenovani u roku važenja garancije ne podnese dokaz a prestanku ranijeg državljanstva, pastupak se obustavlja.

OBRAŽLOZENJE


E.N., državljanin države SR Njemacke, podnio je zahtjev putem advokata Alma Prnjavorac i advokat Azur Prnjavorac, Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova/Federalnom ministarstvu unutarnjih poslava za sticanje državljanstva Basne i Hercegovine i državljanstva Federacije Basne i Hercegovine.

Uz zahtjev je prilozio sve potrebne dokaze o ispunjavanju uslova za sticanje državljanstva BiH po osnovu člana 13. Zakona a drzavljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine (.,Službene novine Federacije BiH", braj 34/16), osim dokaza o prestanku sadašnjeg državljanstva SR Njemačke.
[... obrazloženje garancije za sticanje državljanstva radi vraćanja državljanstva Bosne i Hercegovine...].


Potpis:
Federalni Ministar unutrašnjih poslova Sarajevo

 

Rješenje o vraćanju državljanstva Bosne i Hercegovine:

FEDERALNO  MINISTARSTVO  UNUTRAŠNJIH  POSLOVA
FEDERALNO MIN/STARSTVO  UNUTARNJIH  POSLOVA
SARAJEVO, Bosna i Hercegovina
Broj:  01-xxx/20
Dana: .2020. godine

Federalno ministarstva unutrasnjih poslova/Federalna ministarstvo unutarnjih poslova, na osnovu člana 31 i 32 Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine – Službeni prečišćeni tekst (Službeni glasnik BiH“, broj 22/16) i člana 33. tačka c) Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH“, broj: 34/16) po zahtjevu koji je podnijelo lice E.N iz Njemačke putem advokata Alma Prnjavorac i advokat Azur Prnjavorac, u predmeti sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovini, donosi:

 

RJEÅ ENJE

o prijemu u državljanstvo Bosne i Hercegovine


Prima se u državljanstvo Bosne i Hercegovine i državljanstvo Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu člana 13. Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH“, broj: 34/16), kao lice kojem je državljanstvo Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine prestalo odricanjem, E.N. rođen 10.02.1969. u mjestu Sarajevo, Općina Centar, država Bosna i Hercegovina, državljanin države SR Njemačke.


Odobrava se upis imenovanom činjenice državljanstva Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u matičnu knjigu državljana FBiH, obrazac broj 2B koja se vodi za područje Općine Sarajevo Centar, sa sljedećim podacima: E.N, rođen: 10.02.1969. u mjestu Sarajevo, država Bosna i Hercegovina, državljanin SR Njemačke, spol: muški, prezime i ime oca, prezime i ime majke. Imenovani je zaključio brak sa licem A.N. dana: 11.12.1990g u mjestu München, država SR Njemmačka i zadržao svoje prezime.

 

OBRAZLOŽENJE


E.N. je putem advokata Alma Prnjavorac i advokat Azur Prnjavorac podnio je zahtjev za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, s obrazloženjem da je državljanin SR Njemačke, te da ispunjava uslove za sticanje državljanstva BiH i FBiH kao lice kojem je državljanstvo Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine prestalo rješenjem Ministarstva civilnih poslova i komunikacija BiH broj: ... od dana: 02.07.2001g


U provedenom postupku na osnovu dokaza koje je imenovani priložio uz zahtjev rodni list, izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o državljanstvu SR Njemačke, kao i dokaza pribavljenih po službenoj dužnosti i garancije za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine Federalnog ministarstva unutraÅ¡njih poslova broj __ od __ na koju je Ministarstvo civilnih poslova BiH dalo saglasnsot broj: ... od ... te uvjerenje o otpustu iz državljanstva SR Njemačke izdato od Vlade Regije Müenchen od 20.01.2020g, utvrđeno je da imenovani ispunjava uslove za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i hercegovine iz člana 14. Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine  Službeni prečišćeni tekst (Službeni glasnik BiH“, broj 22/16) i člana 13. Zakona o državljanstvu Federacije BIH  (Službene novine Federacije BiH“, broj: 34/16).


Obzirom da se E.N. u roku važenja garancije za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova ..., na koju je Ministarstvo civilnih poslova BiH dalo saglasnost broj: ... te uvjerenje o otpust iz drzavljantva SR Njemačke izdato od Vlade regije Müenchen, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.


Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.
U smislu člana 4, tarifni broj 7 Zakona o federalnim administrativnim taksama i tarifni federalnih administrativnih taksi (Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/98, 8/00, 45/10, 43/13 i 98/17) naplćena je administrativna taksa za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

Dostaviti:
-E.N putem Advokat Alma Prnjavorac, advokat Azur Prnjavorac
-Matični ured Općina Centar Sarajevo
-MUP Kantona Sarajevo
-Ministartvo civilnih poslova BiH
-Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
-Odjeljenje odbrane
-a/a                                                                                                Ministar

 


Česta pitanja na temu kako vratiti državljanstvo Bosne i Hercegovine:

 

Da li mogu vratiti državljanstvo Bosne i Hercegovine, izgubio sam ga prilikom sticanja državljanstva Hrvatske ?
U Vašem slučaju možete vratiti državljanstvo Bosne i Hercegovine bez gubitka državljanstva Hrvatske, pošto R. Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju zaključen Ugovor o dvojnom državljanstvu. Nakon što u Bosni i Hercegovini dobijete odobren privremeni boravak najmanje jednu godinu neposredno prije podnošenja zahtjeva za vraćanje državljanstva BiH.


Kako da vratim državljanstvo Bosne i Hercegovine, ako sam stekao državljanstvo Njemačke ?
Po trenutnim zakonskim odredbama to je moguće samo ukoliko imate odobren privremeni boravak od minimalno 1 godinu u BiH, stim da bi se u procesu sticanja državljanstva BiH morali izgubiti državljanstvo Njemačke.


Da li mogu vratiti državljanstvo BiH, izgubio sam BiH državljanstvo radi sticanja državljanstva Austrije ?
Za sada bi to bilo moguće uz dva uslova, a to su pored prijavljenog boravka u BIH od 1 godine, gubitak državljanstva Austrije radi vraćanja državljanstva Bosne i Hercegovine.

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija