Razvod braka

 

Razvod braka i podjela imovine stečene u braku « Oblast rada advokatske kancelarije

Advokatska kancelarija iz domena Porodičnog prava vrši pravne poslove: zastupanje u sporovima za razvod braka, pružanje pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za izdržavanje, razvodi braka sa maloljetnom djecom u kojim se postupcima odlučuje o povjeravanje zajedničke djece na odgoj, brigu i staranje.

Zastupanje u sporovima oko podjele imovine stečene u toku trajanja braka; zastupanje u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava, utvrđivanju majčinstva i očinstva, i postupcima oduzimanja poslovne sposobnosti i postavljanja staraoca.

Advokatska kancelarija vrsi zastupanje u postupcima pred svim sudovima Bosne i Hercegovine.

Advokatska kancelarija je specijalizirana za razvode braka sa internacionalnim elemetima - elementima Međunarodnog privatnog prava.

 

Ukratko o postupku razvoda braka u praksi Bosne i Hercegovine:

 

Procedura razvoda braka po TUŽBI u Bosni i Hercegovini:
Tužbu za razvod braka mogu podnijeti oba bračna partnera, bez obzira ukoliko njihovo mldb dijete nije napunilo 3 godine (novina iz aprila 2014.g. - Porodični zakon FBiH)

Tužba se podnosi ako su bračni odnosi teško i trajno poremećeni ili ako se ne može ostvarivati zajednica života bračnih partnera. Za odlučivanje po tužbi za razvod braka nadležan je Općinski sud u mjestu zaključenja braka u Bosni i Hercegovini ili sud na čijem su području bračni partneri imali posljednje zajedničko prebivalište.


Ukoliko stranku zastupa advokat, punomoć mora biti ovjerena i izdata samo radi zastupanja u bračnom sporu, a mora i da sadrži navode u pogledu vrste tužbe i osnova za podnošenje tužbe.

U bračnom sporu ne može se izreći presuda zbog propuštanja niti presuda na osnovu priznanja ili odricanja, niti stranke mogu da zaključe sudsko poravnanje.

Sud u Bosni i Hercegovini je dužan da presudom u bračnom sporu odluči o vršenju roditeljskog prava, a može odlučiti o potpunom ili djelimičnom lišenju roditeljskog prava, te odrediti jednu ili više mjera zaštite od nasilja u porodici.

Pravosnažna presuda u bračnom sporu ne može se pobijati vanrednim pravnim lijekom u onom dijelu u kojem je donijeta odluka o razvodu braka.


Sporazum bračnih partnera o vršenju roditeljskog prava unosi se u izreku presude o razvodu braka ukoliko sud procjeni da je taj sporazum u najboljem interesu deteta.

 

ZAHTJEV ZA SPORAZUMNI RAZVOD BRAKA u Bosni i Hercegovini.

Sud će razvesti brak po zahtjevu za sporazumni razvod braka: ako je od sklapanja braka proteklo najmanje šest mjeseci, ako postoji sporazum bračnih partnera, sklopljen u postupku posredovanja, o: ostvarivanju roditeljskog staranja, izdržavanju djeteta, uvjetima i načinu održavanja osobnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta sa roditeljem koji ne ostvaruje roditeljsko staranje i izdržavanju bračnog partnera.


Presuda o razvodu braka na osnovu sporazuma stranaka može se pobijati samo zbog bitnih povreda odredbi parničnog postupka ili zbog toga što je sporazum o razvodu zaključen pod prinudom iliu zabludi.

 

IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH PARTERA u Bosni i Hercegovini:
Posebna imovina je ona koju je bračni partner stekao prije sklapanja braka; Zajednička imovina je ona imovina koju su bračni partneri stekli radom u toku trajanja bračne zajednice.
Dioba zajedničke imovine je utvrđivanje suvlasničkog udjela svakog bračnog partnera u zajedničkoj imovini; Dioba zajedničke imovine se može vršiti u vrijeme trajanja braka i po njegovom prestanku.

Bračni partneri mogu zaključiti sporazum/ugovor o diobi zajedničke imovine (sporazumna dioba) pred notarom, a ako bračni partneri ne mogu da se sporazumiju diobu vrši sud (sudska dioba). Pretpostavlja se da su udjeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki.

Imovinskopravni odnosi bračnih partnera mogu se urediti predbračnim ili bračnim ugovorom, sačinjenim pred notarom u Bosni i Hercegovini. Bračni partneri ne mogu ugovoriti primjenu prava druge države na imovinskopravne odnose.


Za obaveze koje je jedan bračni partner preuzeo radi podmirenja tekućih potreba bračne, odnosno porodične zajednice, kao i za obaveze za koje prema zakonu odgovaraju zajednički oba bračna partnera, odgovaraju bračni partneri solidarno, kako bračnom stečevinom tako i svojom posebnom imovinom.


Stvari za ličnu upotrebu jednog bračnog partnera pripadaju mu u isključivu svojinu bez uračunavanja u njegov udio, ako njihova vriednost nije nesrazmjerno velika u odnosu na vrijednost zajedničke imovine i vrijednosti stvari za ličnu upotrebu drugog supružnika.
Ako je vrijednost stvari za ličnu upotrebu nesrazmjerno velika, one pripadaju u isključivu svojinu bračnog partnera, sa uračunavanjem u njegov udio.


Ako roditelji vrše roditeljsko pravo, zajednički imaju pravo zajedničke svojine nad stvarima namjenjenim djetetu. Stvari namjenjene djetetu, spadaju u isključivu svojinu bračnog partnera koji vrši roditeljsko pravo, bez uračunavanja u njegov zakonski dio.

Možete pogledati sudsku praksu BiH u pogledu na porodično pravo, kao i na razvod braka.


Podjela imovine

Razvod braka BiH