Advokatska kancelarija

weight
"Naša zaštita nije u našem oružju, niti u nauci, niti u sakrivanju.
Naša zaštita je u pravu i zakonima" Albert Einstein

 

Upis u matične knjige rođenih, državljana BiH, vjenčanih u BiH « Oblast rada advokatske kancelarije

Advokatski ured radi na procedurama: Upisa u matične knjige rođenih u Bosni i Hercegovini, upisa u knjgu državljana Bosne i Hercegovine te pribavljanja uvjerenja iz matičnih knjiga na teritoriji Bosne i Hercegovine. Upis činjenice o sklapanju braka u inostranstvu u matične knjige, promjena prezimena nakon vjenčanja u inostranstvu, promjena prezimena ili imena u Bosni i Hercegovini, prijavljivanje djece rođene u inostranstvu, ishodovanje uvjerenja o nekažnjavanju te nevođenju krivičnog postupka.

Pored navedenog, kao advokati vršimo ostale statusne pravne radnje / upravni postupak iz oblasti građanskih stanja i to:

-Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih sa ili bez konstatacije činjenice državljanstva BiH i FBiH / RS.

-Naknadni upis u knjigu državljana BiH.

-Upis djeteta rođenog u inostranstvu u knjigu rođenih i knjigu državljana BiH

-Utvrđivanje identiteta lica prema novom Zakonu o matičnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine.

-Ispravka netačnih podataka i dopuna autentičnih podataka u matičnim knjigama u Bosni i Hercegovini.

-Upis braka u matičnu knjigu vjenčanih prema Zakonu o matičnim knjigama i Porodičnom zakonu FBiH/RS, te utvrđivanje postojanje ili nepostojanje braka prema zakonu o parničnom postupku.

-Proglašenje nestalog lica umrlim i dokazivanje smrti u sudskom postupku.

-Upis u knjige umrlih u Bosni i Hercegovini.

-Upravni postupak iz oblasti građanskih stanja: naknadni upisi državljanstva BiH – RS u matične knjige rođenih, promjena ličnog imena ili samo imena ili samo prezimena, naknadni upisi u matične knjige, ispravke podataka u matičnim knjigama i dr.)

-Priznanje strane sudske odluke o razvodu braka u Bosni i Hercegovini.

-Priznanje strane odluke o nasljedstvu iz inostranstva u Bosni i Hercegovini.

-Upis u knjigu državljana Republike Hrvatske, a u skladu sa Zakonom o hrvatskom državljanstvu

 

 

 

 

Primjer iz naše advokatske prakse naknadnog upisa u matične knjige rođenih i knjigu državljana BiH, za lice državljanin SR Njemačke i državljanin Sloveniji, koje ima 47 godina života, jedan roditelj državljanin BiH, a drugi stranac (državljanin SFRJ), lice rođeno u inostranstvu:

 

Općina Travnik
Broj: 03-10-1-2167/20
Datum: 15.12.2020.godine

Na osnovu člana 200. stav 1. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj:2/98 i 48/99), člana 42. Zakona o matičnim knjigama Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 37/12 I 80/14), Uputstva o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige lica koje su državljanstvo Bosne i Hercegovine stekle po propisima Republike Bosne i Hercegovine /”Službeni glasnik BiH” broj 30/16, a u vezi sa članom 4. Stav 1. Zakona o državljanstvu BiH (Službeni glasnik BiH broj 30/96), a u vezi sa članom 37. Zakona o državljanstvu BiH ( Službeni glasnik BiH” broj: 4/97,13/99,41/02,6/03,14/03,82/05 I 43/09), člana 30 Zakona o državljanstvu F BiH ( “Službene novine Federacije BiH”, broj: 34/16), člana 58. Uputstva o vođenju matičnih knjiga (“ Službene novine F BiH” broj 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15) I člana 56. Pravilnika o postupku. dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana, (“Službene novine Federacije BiH”, broj 85/16), po zahtjevu P.T.S podnijetog putem punomoćnika, advokata Prnjavorac Azura i advokat Alma Prnjavorac iz Tuzle, Ul. Miška Jovanovića bb, Služba za opću upravu i BiZ, d o n o s i

R J E Å  E NJ E

Odobrava se naknadni upis činjenice rođenja i konstatcija državljanstva BiH I F BiH u MKR-ih po osnovu porijekla u Mjesnom uredu Guča Gora za naseljeno mjesto Guča Gora, za lice T. S., rođena 04.02.1975.godine u mjestu Augsburg, SR Njemačka državljanka Njemačke i Slovenije te je shodno tome potrebno upisati slijedeća podatke:

-prezime i ime T. S.
-pol Ž
-dan,mjesec i godina rođenja 04.02.1975.godine
-mjesto i općina rođenja Augsburg,
- Država rođenja SR Njemačka,
-državljanstvo BiH i Federacije BiH

-podaci o majci T. r. K.M
-dan, mjesec i godina rođenja majke 27.02.1953.godine
-mjesto rođenja Radonjići, Travnik
-Država rođenja BiH
-JMB 2702953198128
-Državljanstvo BiH – F BiH
-Prebivalište /

-podaci o ocu T. M.
-dan, mjesec i godina rođenja oca 06.11.1942.godine
-mjesto rođenja Ljubljana
-Država rođenja R Slovenija
-JMB /
-Državljanstvo /


O b r a z l o ž e nj e

Službi za opću upravu i BiZ, organa državne službe Općine Travnik, putem punomoćnika Prnjavorac Azura, advokata iz Tuzle, UL. Miška Jovanovića bb, podnesen je zahtjev Pachinger r. T. Silvije, rođene 04.02.1975.godine u mjestu Augsburg, SR Njemačka, za naknadnim upisom činjenice rođenja I konstataciju činjenice državljanstva BiH i F BiH u MKR-ih, po osnovu porijekla.

Uz zahtjev priloženo je sljedeće:

- Spisak potrebne dokumentacije da bi se uradio postupak naknadnog upisa u knjigu državljana BiH i knjigu rođenih BiH.
- Punomoć na ime advokata Alme i Azura Prnjavorca, ovjerena u kancelariji općinskog vijeća Berneck SC, Švicarska, dana 30.09.2020.godine,
- Dokaz o uplati općinske take.

Uvidom u spis predmeta i priložene dokaze ustanovljeno je da T. S. ispunjava uslove za naknadni upis u MKR-ih I konstatciju državljanstva BiH I F BiH po porijeklu, a u skladu sa članom 45. Pravilnika o postupku sticanja i prestanka državljanstva F BiH, promjeni entitetskog državljanstva i naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih a u vezi sa članom 4. stav.1. Zakona o državljanstvu R BIH i Uputstva o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige lica koja su državljanstvo Bosne i Hercegovine stekla po propisima Republike Bosne i Hercegovine, utvrđeno je da je T. S. stekla državljanstvo BiH i F BiH po osnovu porijekla, jer je u momentu rođenja majka djeteta bila državljanka BiH – F BiH a otac djeteta državljanin R Slovenije, a dijete je rođeno u inostranstvu, te je u skladu sa članom 200. Zakona o upravnom postupku F BiH, bilo potrebno donijeti rješenje kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

Žalba se predaje ovom organu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno.

Na žalbu se plaća federalna administrativna taksa u iznosu od 15,00 KM, koja se uplaćuje na račun javnih prihoda Budžeta Federacije BiH, na račun broj 102-050-00001066-98, Union banka d.d. Sarajevo, vrsta prihoda 722112, budžetska organizacija 1401001.

Obradila: Sebina Karač, dipl.pravnik

DOSTAVLJENO: POMOĆNIK NAČELNIKA
1.Podnosiocu zahtjeva
2.Ministarstvo civilnih poslova Mirjana Lovrinović, dipl.pravnik
3.MU Guča Gora
4.a/a

Ostale ogledne primjere iz naše advokatske kancelarije naknadnih upisa u matične knjige državljana BiH i knjigu rođenih BiH možete pogledati na linku: naknadni upis u matične knjige državljana BiH i naknadni upis u knjigu rođenih BiH.

 

 

 

Google
Google ocjene na osnovu dva profila
5.0 ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
Bazirano na osnovu: 959 recenzija